ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку

     Цей Закон визначає правовий статус Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, її завдання, функцiї, повноваження та порядок їх здiйснення.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Статус Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку

     1. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (далi - регуляторний орган), є центральним органом виконавчої влади iз спецiальним статусом, який утворюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Особливостi спецiального статусу регуляторного органу обумовлюються його завданнями i повноваженнями, якi визначаються цим Законом та законами України "Про електроннi комунiкацiї", "Про поштовий зв'язок", i полягають, зокрема, в особливостях органiзацiї та порядку дiяльностi регуляторного органу, в особливому порядку призначення членiв регуляторного органу та припинення їх повноважень, у спецiальних процесуальних засадах дiяльностi регуляторного органу та гарантiї незалежностi у прийняттi ним рiшень у межах повноважень, визначених законом, встановленнi умов оплати працi членiв та працiвникiв регуляторного органу.

     3. Регуляторний орган утворюється у складi семи членiв, у тому числi Голови регуляторного органу, набуває повноважень з моменту призначення бiльше половини його загального кiлькiсного складу.

     4. Регуляторний орган є юридичною особою публiчного права, має вiдокремлене майно, що є державною власнiстю, рахунки в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

     5. Регуляторний орган для виконання адмiнiстративно-технiчних функцiй, технiчного, технологiчного забезпечення, створення та супроводження виконання робiт у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку має у сферi управлiння державне унiтарне комерцiйне пiдприємство.

     Стаття 2. Сфера дiяльностi регуляторного органу

     1. Регуляторний орган здiйснює державне регулювання, а також державний нагляд (контроль) щодо виявлення та запобiгання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення iнтересiв суспiльства у сферах:

     1) електронних комунiкацiй;

     2) радiочастотного спектра;

     3) надання послуг поштового зв'язку.

     2. Регуляторний орган у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, цим Законом, а також законами України "Про електроннi комунiкацiї", "Про поштовий зв'язок", "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунiкацiйних мереж", "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" та iншими актами законодавства, що регулюють вiдносини у вiдповiдних сферах.

     3. Регуляторний орган здiйснює заходи щодо сприяння адаптацiї (гармонiзацiї) законодавства України у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку до законодавства Європейського Союзу.

     Стаття 3. Основнi принципи дiяльностi регуляторного органу

     1. Основними принципами дiяльностi регуляторного органу є:

     1) законнiсть та верховенство права;

     2) самостiйнiсть i незалежнiсть у межах, визначених цим Законом;

     3) компетентнiсть;

     4) ефективнiсть;

     5) справедливiсть;

     6) прогнозованiсть та своєчаснiсть прийняття рiшень;

     7) адреснiсть регулювання;

     8) неупередженiсть та об'єктивнiсть пiд час прийняття рiшень, у тому числi щодо внутрiшнiх органiзацiйних питань регуляторного органу та призначення його персоналу;

     9) вiдкритiсть, прозорiсть, гласнiсть процесу державного регулювання;

     10) недопущення дискримiнацiї;

     11) вiдповiдальнiсть за прийнятi рiшення.

     Стаття 4. Мета, основнi завдання, функцiї та повноваження регуляторного органу

     1. Регуляторний орган здiйснює державне регулювання, державний нагляд (контроль) з метою досягнення балансу iнтересiв користувачiв, держави, суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, забезпечення безпеки електронних комунiкацiй, розвитку конкуренцiї, iнтеграцiї ринкiв України у зазначених сферах до ринкiв Європейського Союзу.

     2. Основними завданнями регуляторного органу є:

     1) створення умов для ефективного функцiонування та розвитку сфер електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку;

     2) сприяння вiдкриттю ринкiв у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку для всiх споживачiв i постачальникiв та забезпечення недискримiнацiйного доступу користувачiв до електронних комунiкацiйних послуг та послуг поштового зв'язку;

     3) сприяння взаємовигiднiй iнтеграцiї ринкiв електронних комунiкацiй та надання послуг поштового зв'язку України з вiдповiдними ринками iнших держав, зокрема в рамках Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони;

     4) забезпечення захисту прав споживачiв щодо отримання послуг належної якостi вiдповiдно до вимог законодавства;

     5) забезпечення iнвестицiйної привабливостi розвитку iнфраструктури, ринкiв у сферах електронних комунiкацiй та надання послуг поштового зв'язку;

     6) сприяння розвитку конкуренцiї на ринках електронних комунiкацiй та надання послуг поштового зв'язку;

     7) забезпечення дотримання принципiв управлiння радiочастотним спектром;

     8) iншi завдання, передбаченi законами України "Про електроннi комунiкацiї", "Про поштовий зв'язок", "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунiкацiйних мереж", "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" та iншими законодавчими актами, що регулюють вiдносини у вiдповiдних сферах.

     3. Регуляторний орган здiйснює виконання своїх функцiй шляхом:

     1) нормативно-правового регулювання вiдповiдно до повноважень, наданих законом;

     2) лiцензування, надання дозволiв, передбачених Законом України "Про електроннi комунiкацiї" та iншими законами України;

     3) регулювання цiн (тарифiв) на послуги у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та послуги поштового зв'язку у випадках та в порядку, встановлених законом;

     4) надання офiцiйних узагальнених роз'яснень та iндивiдуальних консультацiй у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Узагальненi роз'яснення оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi регуляторного органу. Iндивiдуальнi консультацiї надаються (надсилаються) протягом 30 календарних днiв пiсля отримання запиту постачальника послуг;

     5) забезпечення здiйснення радiочастотного монiторингу, монiторингу якостi електронних комунiкацiйних послуг, послуг поштового зв'язку, монiторингу рiвня тарифiв (цiн) на унiверсальнi послуги та їх доступностi споживачам;

     6) проведення позапланових перевiрок, а також аналiзу регуляторної звiтностi, поданої постачальниками електронних комунiкацiйних мереж та/або послуг, користувачами радiочастотного спектра;

     7) проведення планових та позапланових перевiрок операторiв поштового зв'язку щодо дотримання законодавства у сферi надання послуг поштового зв'язку;

     8) виконання та застосування заходiв, передбачених законами України "Про електроннi комунiкацiї", "Про поштовий зв'язок", "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунiкацiйних мереж", "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" та iншими законодавчими актами, що регулюють вiдносини у вiдповiдних сферах.

     4. До повноважень регуляторного органу належить:

     1) розроблення та затвердження нормативно-правових актiв, у тому числi передбачених законами України "Про електроннi комунiкацiї", "Про поштовий зв'язок", "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунiкацiйних мереж", зокрема, але не виключно:

     а) регламенту регуляторного органу;

     б) порядку тимчасового використання радiообладнання;

     в) порядку iдентифiкацiї та визначення ринкiв електронних комунiкацiй;

     г) порядку надання доступу до фiзичної iнфраструктури електронних комунiкацiй для розгортання високошвидкiсних мереж;

     ґ) порядку здiйснення монiторингу якостi електронних комунiкацiйних послуг;

     д) порядку органiзацiї та участi у конкурсi або аукцiонi на отримання лiцензiї на користування радiочастотним спектром;

     е) порядку виконання робiт з виявлення, усунення та/або припинення дiї джерел радiозавад, порядку взаємодiї iз спецiальними користувачами та правоохоронними органами, суб'єктами господарювання пiд час виконання вiдповiдних робiт;

     є) порядку здiйснення радiочастотного монiторингу;

     ж) порядку ведення реєстру первинного розподiлу ресурсiв нумерацiї;

     з) порядку оформлення та видачi мiжнародних i регiональних експлуатацiйних документiв для суднової або радiоаматорської станцiї, вимог до квалiфiкацiї радiоаматорiв та операторiв таких станцiй;

     и) умов спiльного користування радiообладнанням, смугами (номiналами) радiочастот;

     i) порядку погодження передачi прав на користування радiочастотним спектром;

     ї) Регламенту аматорського радiозв'язку України;

     й) граничних тарифiв на надання в користування кабельної каналiзацiї електронних комунiкацiйних мереж;

     к) правил надання i отримання доступу до кабельної каналiзацiї електронних комунiкацiйних мереж;

     л) правил надання в користування кабельної каналiзацiї електронних комунiкацiйних мереж;

     м) порядку надання iнформацiї, здiйснення контролю за виконанням вимог для належного управлiння ризиками з метою забезпечення iнформацiйної безпеки, забезпечення кiберзахисту об'єктiв сфер електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку;

     н) порядку проведення багатостороннiх консультацiй з учасниками ринку, iншими заiнтересованими сторонами;

     о) положення про електронну регуляторну платформу;

     п) порядку ведення реєстру лiцензiй на користування радiочастотним спектром;

     р) порядку ведення реєстру присвоєнь радiочастот загальних користувачiв;

     2) внесення пропозицiй до центральних органiв виконавчої влади у сферах електронних комунiкацiй та радiочастотного спектра, надання послуг поштового зв'язку, iнших органiв державної влади щодо формування державної полiтики, проектiв законiв та iнших нормативно-правових актiв у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку;

     3) прийняття рiшень, якi є обов'язковими для виконання постачальниками електронних комунiкацiйних мереж та/або послуг, користувачами радiочастотного спектра, користувачами ресурсу нумерацiї, операторами та користувачами послуг поштового зв'язку;

     4) забезпечення функцiонування електронної регуляторної платформи;

     5) визначення оптових ринкiв певних електронних комунiкацiйних послуг (далi - оптовi ринки) та роздрiбних ринкiв певних електронних комунiкацiйних послуг (далi - роздрiбнi ринки), здiйснення їх аналiзу, визначення постачальникiв електронних комунiкацiйних мереж та/або послуг iз значним ринковим впливом, а також встановлення, змiна та скасування регуляторних зобов'язань з метою попереднього регулювання ринку.

     Регуляторний орган не має права накладати регуляторнi зобов'язання з надання доступу до фiзичної iнфраструктури електронних комунiкацiй для розгортання мереж електронних комунiкацiй та з надання доступу до елементiв мереж електронних комунiкацiй та об'єктiв iнфраструктури щодо спiльного розташування i використання елементiв iнфраструктури, якщо:

     встановлення таких зобов'язань поставить пiд загрозу економiчну чи фiнансову життєздатнiсть розгортання нової мережi, особливо в сiльськiй мiсцевостi;

     встановлення таких зобов'язань поставить пiд загрозу економiчну чи фiнансову здатнiсть суб'єкта господарювання до розгортання нової мережi, зокрема суб'єкта мiкро-, малого чи середнього пiдприємництва та з обмеженою територiєю покриття;

     6) позасудове врегулювання спорiв мiж постачальниками електронних комунiкацiйних мереж та/або послуг, а також спорiв, пов'язаних iз доступом до iнфраструктури об'єкта доступу у випадках та в порядку, передбачених законами України "Про електроннi комунiкацiї", "Про поштовий зв'язок", "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунiкацiйних мереж", "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" та iншими законодавчими актами, що регулюють вiдносини у вiдповiдних сферах;

     7) здiйснення регулювання користування радiочастотним спектром у смугах загального користування, у тому числi:

     а) визначення параметрiв радiообладнання, у разi дотримання яких не потрiбно проводити розрахунки електромагнiтної сумiсностi;

     б) визначення перелiку радiообладнання, експлуатацiя якого здiйснюється на пiдставi присвоєння радiочастоти;

     в) визначення технiчних характеристик та умов експлуатацiї радiообладнання, випромiнювальних пристроїв за принципом загальної авторизацiї;

     г) прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом, законами України "Про електроннi комунiкацiї" та "Про поштовий зв'язок";

     ґ) лiцензування користування радiочастотним спектром загальними користувачами вiдповiдно до Закону України "Про електроннi комунiкацiї";

     д) визначення умов лiцензiй на користування радiочастотним спектром та здiйснення контролю за їх дотриманням;

     е) здiйснення заходiв для забезпечення електромагнiтної сумiсностi;

     є) забезпечення здiйснення радiочастотного монiторингу, виявлення джерел радiозавад у смугах радiочастот загального користування, а також здiйснення заходiв з їх усунення;

     ж) забезпечення проведення присвоєння радiочастот у смугах загального користування;

     з) органiзацiя та здiйснення заходiв для врегулювання питань, пов'язаних iз транскордонними радiозавадами у смугах радiочастот загального користування;

     и) погодження спiльного користування, передачi, надання в користування радiочастотного спектра в порядку, встановленому Законом України "Про електроннi комунiкацiї";

     i) встановлення критерiїв для вiднесення радiообладнання до такого, що заборонено до ввезення та застосування в Українi, прийняття рiшень про вiднесення певних видiв або типiв радiообладнання до такого, що заборонено до ввезення та застосування в Українi;

     ї) участь у визначеннi необхiдностi проведення вивiльнення або обмеження користування радiочастотним спектром;

     й) подання до центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунiкацiй та радiочастотного спектра пропозицiй щодо встановлення критерiїв ефективностi користування радiочастотним спектром для певних радiотехнологiй у вiдповiдних смугах радiочастот;

     к) виконання функцiй органу державного ринкового нагляду у сферi обiгу радiообладнання вiдповiдно до Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї";

     л) подання пропозицiй до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах електронних комунiкацiй та радiочастотного спектра, участь у розробленнi та погодження проектiв плану розподiлу i користування радiочастотним спектром в Українi та плану конверсiї радiочастотного спектра вiдповiдно до вимог Закону України "Про електроннi комунiкацiї";

     м) розроблення та подання на затвердження до Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй щодо розмiрiв плати за видачу, переоформлення, продовження строку дiї лiцензiї на користування радiочастотним спектром;

     н) забезпечення проведення конверсiї радiочастотного спектра в межах своєї компетенцiї;

     о) встановлення спiльно з Генеральним штабом Збройних Сил України порядку присвоєння радiочастот радiоелектронним засобам та випромiнювальним пристроям, що використовуються спецiальними користувачами у смугах радiочастот загального користування;

     п) розроблення та подання на затвердження до Кабiнету Мiнiстрiв України порядку користування радiочастотним спектром для потреб дипломатичних представництв, консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних органiзацiй в Українi та вiйськових формувань iноземних держав, якi тимчасово перебувають на територiї України, а також для потреб iноземних телерадiоорганiзацiй пiд час висвiтлення спортивних, культурних та iнших заходiв в Українi;

     р) визначення певних смуг загального користування та радiотехнологiй, для яких здiйснюється передача прав користування радiочастотним спектром (його частиною) вiдповiдно до вимог Закону України "Про електроннi комунiкацiї";

     с) участь у розробленнi та погодження порядку користування радiочастотним спектром в особливий перiод та в умовах надзвичайного або воєнного стану;

     8) прийняття рiшень у передбачених Законом України "Про електроннi комунiкацiї" випадках та надання на запит Антимонопольного комiтету України iнформацiї щодо ринкiв електронних комунiкацiй, у тому числi щодо прав користування радiочастотним спектром, а також отримання вiд Антимонопольного комiтету України iнформацiї i висновкiв iз зазначених питань;

     9) здiйснення регулювання користування ресурсом нумерацiї, у тому числi:

     а) здiйснення первинного розподiлу, облiку ресурсiв нумерацiї шляхом видачi, переоформлення, продовження строку дiї та анулювання дозволiв на користування ресурсом нумерацiї;

     б) встановлення вiдповiдно до Закону України "Про електроннi комунiкацiї" порядку надання послуги з перенесення номерiв, визначення органiзацiї, яка здiйснює функцiї адмiнiстратора централiзованої бази даних перенесених номерiв, а також встановлення тарифiв на послуги адмiнiстратора централiзованої бази даних перенесених номерiв;

     в) подання до Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй щодо встановлення розмiрiв плати за видачу, переоформлення, продовження строку дiї дозволу на користування ресурсом нумерацiї;

     г) ведення реєстру первинного розподiлу ресурсiв нумерацiї;

     10) регулювання взаємодiї постачальникiв електронних комунiкацiйних мереж та послуг при доступi та взаємоз'єднаннi мереж (для послуг мiжособистiсних електронних комунiкацiй з використанням нумерацiї) вiдповiдно до Закону України "Про електроннi комунiкацiї", у тому числi:

     а) встановлення для нацiонального трафiка єдиних оптових розрахункових такс за термiнацiю нацiонального трафiка (завершення з'єднання) для мобiльного голосового зв'язку та єдиних розрахункових такс за термiнацiю нацiонального трафiка для фiксованого голосового зв'язку, а також порядку взаєморозрахункiв iз застосуванням таких такс;

     б) встановлення граничних тарифiв на надання в користування кабельної каналiзацiї, правил надання доступу до кабельної каналiзацiї та правил надання її в користування;

     в) розроблення та затвердження правил взаємоз'єднання електронних комунiкацiйних мереж та основних вимог до договорiв про взаємоз'єднання електронних комунiкацiйних мереж;

     г) здiйснення передбачених законами заходiв з регулювання доступу до елементiв мереж електронних комунiкацiй та об'єктiв iнфраструктури електронних комунiкацiй;

     ґ) встановлення порядку маршрутизацiї трафiка при наданнi послуг мiжособистiсних електронних комунiкацiй з використанням нумерацiї;

     11) здiйснення географiчних оглядiв розгортання мереж широкосмугового доступу (фiксованого та мобiльного зв'язку) та доступностi унiверсальних електронних комунiкацiйних послуг (далi - унiверсальна послуга);

     12) здiйснення вiдповiдно до Закону України "Про електроннi комунiкацiї" заходiв iз забезпечення унiверсальних послуг, у тому числi щодо:

     а) розрахунку та компенсацiї збиткiв, якi виникли внаслiдок виконання зобов'язань з розгортання мереж для надання унiверсальної послуги;

     б) монiторингу рiвня тарифiв (цiн) на унiверсальнi послуги та їх доступностi споживачам;

     13) забезпечення (за необхiдностi - спiльно з iншими органами державної влади вiдповiдно до їхнiх повноважень), вжиття передбачених законом заходiв захисту прав споживачiв, у тому числi:

     а) позасудове врегулювання спорiв мiж постачальниками електронних комунiкацiйних послуг та споживачами, пов'язаних з виконанням договорiв про надання електронних комунiкацiйних послуг; позасудове врегулювання спорiв, пов'язаних iз доступом до iнфраструктури об'єктiв доступу для розташування технiчних засобiв електронних комунiкацiй з метою надання електронних комунiкацiйних послуг, спiльного використання iнфраструктури електронних комунiкацiйних мереж;

     б) органiзацiя здiйснення у встановленому ним порядку монiторингу якостi електронних комунiкацiйних послуг або замовлення таких робiт у державного пiдприємства, що належить до сфери його управлiння, контроль за дотриманням постачальниками електронних комунiкацiйних послуг вимог щодо оприлюднення iнформацiї про якiсть послуг, якi вони надають;

     в) забезпечення створення та надання кiнцевим користувачам вiльного (безоплатного) доступу до незалежного електронного iнформацiйного ресурсу для порiвняння умов надання i якостi послуг доступу до мережi Iнтернет та послуг мiжособистiсних електронних комунiкацiй з використанням нумерацiї, що надаються рiзними постачальниками електронних комунiкацiйних послуг;

     г) розгляд, аналiз та узагальнення звернень i пропозицiй споживачiв з питань, що належать до його компетенцiї, вжиття за результатами їх розгляду заходiв реагування;

     14) затвердження у випадках, передбачених законами України "Про електроннi комунiкацiї" та "Про поштовий зв'язок", форм регуляторної звiтностi постачальникiв електронних комунiкацiйних мереж та послуг, загальних користувачiв радiочастотного спектра, операторiв надання послуг поштового зв'язку та iнструкцiй щодо їх заповнення, строкiв i порядку подання, а також здiйснення узагальнення та аналiзу отриманої звiтностi;

     15) здiйснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку;

     16) органiзацiя проведення у порядку взаємодiї та в межах компетенцiї спiльних з пiдроздiлами Нацiональної полiцiї України заходiв з метою виявлення та притягнення до вiдповiдальностi власникiв незаконно дiючого радiообладнання/випромiнювальних пристроїв, що створюють радiозавади;

     17) розгляд вiдповiдно до закону справ про порушення законодавства у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, застосування в межах своїх повноважень адмiнiстративних штрафiв вiдповiдно до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та адмiнiстративно-господарських санкцiй, визначених законом;

     18) повiдомлення Антимонопольного комiтету України про факти, що можуть свiдчити про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї на ринках електронних комунiкацiй та надання послуг поштового зв'язку;

     19) звернення до суду у випадках, встановлених законом, у разi порушення суб'єктами господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть на ринках електронних комунiкацiй, надання послуг поштового зв'язку, законодавства про електроннi комунiкацiї, радiочастотний спектр та надання послуг поштового зв'язку;

     20) оприлюднення iнформацiї про вимоги законодавства щодо дiяльностi у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, iншої iнформацiї, необхiдної для розвитку i функцiонування вiдкритих i конкурентних ринкiв електронних комунiкацiй та надання послуг поштового зв'язку;

     21) забезпечення мiжнародної координацiї та мiжнародного захисту присвоєнь радiочастот України в частинi загальних користувачiв, участь у роботi Мiжнародного союзу електрозв'язку та iнших мiжнародних органiзацiй з питань, що належать до компетенцiї регуляторного органу, органiзацiя реалiзацiї їхнiх рiшень, участь у розробленнi проектiв вiдповiдних мiжнародних договорiв України;

     22) участь у забезпеченнi мiжнародного захисту присвоєнь ресурсiв нумерацiї;

     23) здiйснення державного регулювання у сферi надання послуг поштового зв'язку, у тому числi:

     а) ведення єдиного державного реєстру операторiв поштового зв'язку, встановлення порядку та форми його ведення, забезпечення функцiонування механiзму подання повiдомлень про внесення iнформацiї до єдиного державного реєстру операторiв поштового зв'язку;

     б) регулювання цiн (тарифiв) на унiверсальнi послуги поштового зв'язку;

     в) здiйснення монiторингу якостi надання послуг поштового зв'язку вiдповiдно до встановлених норм якостi;

     24) пiдтримка спiвробiтництва з питань регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку з Органом європейських регуляторiв електронних комунiкацiй (BEREC), iншими вiдповiдними установами Європейського Союзу, нацiональними органами регулювання iнших держав, iншими iноземними та мiжнародними органiзацiями;

     25) подання пропозицiй до проекту закону про Державний бюджет України в частинi фiнансування своїх функцiй, передбачених цим Законом та законами України "Про електроннi комунiкацiї", "Про поштовий зв'язок";

     26) ведення реєстру радiообладнання та випромiнювальних пристроїв, встановлення порядку та форми його ведення, забезпечення функцiонування механiзму подання повiдомлень про типи радiообладнання та випромiнювальних пристроїв, що мають низький рiвень вiдповiдностi суттєвим вимогам;

     27) ведення реєстру лiцензiй на користування радiочастотним спектром;

     28) ведення реєстру присвоєнь радiочастот загальних користувачiв;

     29) iншi повноваження, передбаченi цим Законом та законами України "Про електроннi комунiкацiї", "Про поштовий зв'язок", "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунiкацiйних мереж".

     5. Для виконання своїх повноважень, передбачених законом, регуляторний орган та уповноваженi посадовi особи апарату регуляторного органу можуть:

     1) безоплатно отримувати вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування документи, матерiали, генеральнi та перспективнi плани населених пунктiв, статистичну та iншу iнформацiю, необхiдну для виконання повноважень, передбачених цим Законом;

     2) безоплатно отримувати вiдповiдно до цього Закону та iнших законiв України вiд постачальникiв електронних комунiкацiйних мереж та послуг, користувачiв радiочастотного спектра, користувачiв ресурсу нумерацiї, операторiв надання послуг поштового зв'язку:

     а) передбачену законом звiтнiсть у визначених регуляторним органом формах i порядку;

     б) iнформацiю, необхiдну для виконання своїх повноважень, у тому числi, що мiстить фiнансово-економiчнi показники, iнформацiю з обмеженим доступом, iз забезпеченням захисту iнформацiї вiдповiдно до законодавства;

     3) запитувати та отримувати вiд постачальникiв електронних комунiкацiйних мереж i послуг, користувачiв радiочастотного спектра, користувачiв ресурсу нумерацiї та операторiв поштового зв'язку, а також вiд органiв виконавчої влади iнформацiю, у тому числi фiнансового характеру, для статистичних та iнших звiтiв, таких як Iндекс цифрової економiки та суспiльства (DESI), з правом надавати таку iнформацiю вiдповiдним установам Європейського Союзу або iншим iноземним i мiжнародним органiзацiям, нацiональним регуляторним органам iнших держав;

     4) залучати для науково-методичного та iнформацiйно-аналiтичного забезпечення своїх функцiй вчених, експертiв, фахiвцiв (за їх згодою), а також представникiв центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ, органiзацiй (за погодженням з їхнiми керiвниками) у порядку, встановленому законом;

     5) утворювати робочi групи, постiйнi або тимчасовi консультативнi та iншi дорадчi органи i затверджувати положення про них;

     6) затверджувати тарифи на роботи/послуги державного пiдприємства, що належить до сфери управлiння регуляторного органу;

     7) залучати для проведення випробувань та iнших технiчних процедур пiд час позапланових перевiрок технiчнi засоби та персонал державного пiдприємства, що належить до сфери управлiння регуляторного органу;

     8) укладати угоди про спiвробiтництво з питань своїх повноважень з українськими, iноземними та мiжнародними органами, у тому числi з вiдповiдними установами Європейського Союзу, та органiзацiями, їх об'єднаннями, у тому числi з нацiональними регуляторними органами iнших держав;

     9) використовувати iншi права, передбаченi законами України "Про електроннi комунiкацiї", "Про поштовий зв'язок", "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунiкацiйних мереж" та iншими законами.

Роздiл II. ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI РЕГУЛЯТОРНОГО ОРГАНУ

     Стаття 5. Гарантiї незалежностi регуляторного органу

     1. Пiд час виконання своїх повноважень регуляторний орган дiє самостiйно у межах, визначених законом.

     2. Забороняється незаконне втручання органiв державної влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових i службових осiб, полiтичних партiй, об'єднань громадян, пiдприємств, установ, органiзацiй та закладiв у дiяльнiсть регуляторного органу.

     3. Нормативно-правовi акти регуляторного органу видаються у формi постанов.

     Нормативно-правовi акти регуляторного органу не можуть суперечити Конституцiї та законам України, нормативно-правовим актам вищої юридичної сили чи мiжнародним договорам, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Нормативно-правовi акти регуляторного органу пiдлягають державнiй реєстрацiї Мiнiстерством юстицiї України.

     Пiдставою для вiдмови у державнiй реєстрацiї нормативно-правових актiв регуляторного органу може бути лише їх невiдповiднiсть Конституцiї та законам України, нормативно-правовим актам вищої юридичної сили чи мiжнародним договорам, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     4. Регуляторний орган самостiйно розподiляє бюджетнi кошти, видiленi йому на вiдповiдний рiк, та розпоряджається ними.

     5. Члени регуляторного органу, iншi посадовi особи регуляторного органу не мають права прямо чи опосередковано володiти корпоративними правами будь-яких суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     Дiяльнiсть регуляторного органу є юридично вiдокремленою вiд будь-якої дiяльностi, пов'язаної з правом власностi або контролем держави щодо суб'єктiв господарювання, що надають електроннi комунiкацiйнi послуги або послуги поштового зв'язку.

     Стаття 6. Вiдносини регуляторного органу з iншими органами державної влади

     1. Регуляторний орган щорiчно, до 1 квiтня року, наступного за звiтним, подає до Кабiнету Мiнiстрiв України звiт про свою дiяльнiсть, передбачений статтею 16 цього Закону, та оприлюднює його на своєму офiцiйному веб-сайтi не пiзнiше 1 квiтня року, наступного за звiтним.

     2. Регуляторний орган взаємодiє з органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенцiї.

     3. Регуляторний орган розробляє та подає до Кабiнету Мiнiстрiв України проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань, що належать до його компетенцiї, узагальнює та аналiзує iнформацiю про їх виконання, вносить пропозицiї щодо їх удосконалення.

     4. Регуляторний орган взаємодiє з Антимонопольним комiтетом України та органами фiнансового контролю у процесi здiйснення ними монiторингу та пiд час проведення Антимонопольним комiтетом України розслiдувань на ринках у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. У разi виявлення ознак порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї регуляторний орган звертається до Антимонопольного комiтету України з поданням для прийняття вiдповiдного рiшення.

     5. Регуляторний орган взаємодiє з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв, з iншими органами державної влади у випадках i в порядку, передбачених законом.

     6. Регуляторний орган надає на запит Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших органiв державної влади документи, статистичну та iншу iнформацiю, необхiдну для виконання ними своїх повноважень.

     7. Органiзацiя взаємодiї з органами, зазначеними у цiй статтi, здiйснюється шляхом:

     1) обмiну iнформацiєю, необхiдною для здiйснення повноважень у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку;

     2) надання на запит регуляторного органу iнформацiї, необхiдної для виконання функцiй, передбачених законом;

     3) консультацiй;

     4) пiдписання меморандумiв про спiвпрацю;

     5) проведення iнших передбачених законом заходiв.

     Стаття 7. Вимоги до члена регуляторного органу

     1. Кандидат на посаду члена регуляторного органу повинен володiти державною мовою, мати квалiфiкацiю, досвiд, зокрема у сферi електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, якi є необхiдними для виконання його обов'язкiв та здiйснення повноважень члена регуляторного органу, зокрема:

     1) мати вищу освiту за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста або магiстра;

     2) мати досвiд роботи у сферi електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку не менше п'яти рокiв, iз них на керiвних посадах - не менше трьох рокiв;

     3) володiти iноземною мовою, яка є однiєю з офiцiйних мов Ради Європи.

     2. Не може бути призначений членом регуляторного органу кандидат, який:

     1) не є громадянином України;

     2) за рiшенням суду, що набрало законної сили, визнаний недiєздатним або цивiльна дiєздатнiсть якого обмежена;

     3) не подав декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк або не пройшов спецiальну перевiрку вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     4) має непогашену або не зняту в установленому законом порядку судимiсть за вчинення кримiнального правопорушення або притягався до вiдповiдальностi за адмiнiстративне правопорушення, пов'язане з корупцiєю, протягом трьох рокiв до дня подання заяви про участь у вiдкритому конкурсi;

     5) має доведений конфлiкт iнтересiв у сферi, яку регулює регуляторний орган;

     6) вiдмовився пiдписати зобов'язання щодо неможливостi зайняття керiвних посад у суб'єктах регулювання протягом одного року пiсля звiльнення з посади;

     7) пiдписав зобов'язання i обiймав керiвнi посади у суб'єктах регулювання протягом одного року пiсля звiльнення з посади;

     8) володiє прямо чи опосередковано корпоративними правами будь-якого суб'єкта господарювання, пiдприємства, є фiзичною особою-пiдприємцем, що провадять дiяльнiсть у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, якi регулюються регуляторним органом вiдповiдно до цього Закону, та/або власниками таких корпоративних прав є його близькi особи згiдно iз Законом України "Про запобiгання корупцiї", а також отримує вiд зазначених суб'єктiв фiнансову або матерiальну винагороду, допомогу та/або займає будь-яку посаду, в тому числi на громадських засадах;

     9) має представницький мандат або бере участь у дiяльностi полiтичної партiї;

     10) вiдповiдно до вироку суду позбавлений права займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням функцiй держави або обiймати вiдповiднi посади;

     11) є близькою особою вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї" iншого члена регуляторного органу;

     12) є членом полiтичної партiї або не менш як три мiсяцi протягом одного року до дня подання заяви про участь у вiдкритому конкурсi входив до складу керiвного органу полiтичної партiї, або перебував у трудових чи iнших договiрних вiдносинах з полiтичною партiєю;

     13) пiдпадає пiд заборону, визначену частиною третьою або четвертою статтi 1 Закону України "Про очищення влади".

     3. Кандидат на посаду члена регуляторного органу призначається на посаду за результатами вiдкритого конкурсу.

     4. У разi якщо членом регуляторного органу призначається особа, яка має представницький мандат, така особа зобов'язана скласти представницький мандат протягом одного мiсяця з дня призначення членом регуляторного органу та може приступити до виконання обов'язкiв члена регуляторного органу лише пiсля складення представницького мандата.

     Стаття 8. Органiзацiя конкурсу для призначення членiв регуляторного органу

     1. Органiзацiю та проведення вiдкритого конкурсу здiйснює конкурсна комiсiя з добору кандидатiв на посади членiв регуляторного органу (далi - конкурсна комiсiя), що утворюється i дiє вiдповiдно до цього Закону.

     2. Порядок та умови проведення вiдкритого конкурсу затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок та умови проведення вiдкритого конкурсу мають мiстити, зокрема, вимоги щодо:

     1) критерiїв та методiв оцiнювання професiйної компетентностi кандидатiв, вiдповiдно до яких конкурсна комiсiя складає рейтинг кандидатiв на посаду члена регуляторного органу;

     2) забезпечення прозоростi проведення конкурсу;

     3) зберiгання матерiалiв конкурсу протягом строку повноважень члена регуляторного органу.

     3. Склад конкурсної комiсiї затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України. До складу конкурсної комiсiї входять сiм осiб:

     1) три особи - за поданням Президента України;

     2) одна особа - за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах електронних комунiкацiй та радiочастотного спектра;

     3) одна особа - за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi поштового зв'язку;

     4) двi особи - за поданням комiтетiв Верховної Ради України, до предметiв вiдання яких належать питання сфер електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра, надання послуг поштового зв'язку.

     4. Конкурсна комiсiя вважається повноважною у разi затвердження до її складу не менше п'яти осiб.

     5. Членами конкурсної комiсiї можуть бути особи, якi мають вищу освiту, досвiд дiяльностi та фаховi знання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра, надання послуг поштового зв'язку, бездоганну дiлову репутацiю, високi професiйнi та моральнi якостi, суспiльний авторитет.

     Членами конкурсної комiсiї не можуть бути особи, якi є членами органiв управлiння суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

     6. Член конкурсної комiсiї не має права брати участь у конкурсному вiдборi на зайняття посади члена регуляторного органу.

     7. Строк повноважень члена конкурсної комiсiї становить три роки.

     8. Члени конкурсної комiсiї виконують свої функцiї на громадських засадах.

     9. Конкурсна комiсiя обирає голову конкурсної комiсiї з числа її членiв.

     10. Засiдання конкурсної комiсiї проводяться у формi вiдкритих слухань. На засiданнях конкурсної комiсiї можуть бути присутнi як спостерiгачi представники об'єднань громадян, засобiв масової iнформацiї, народнi депутати України, представники Європейської Комiсiї, Мiжнародного союзу електрозв'язку, Всесвiтнього поштового союзу, Органу європейських регуляторiв електронних комунiкацiй, iнших мiжнародних органiзацiй, якi спiвпрацюють з Україною у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра, надання послуг поштового зв'язку.

     11. Протокол засiдання конкурсної комiсiї розмiщується на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох робочих днiв з дня проведення засiдання.

     12. Забезпечується вiдео- та аудiофiксацiя i трансляцiя в режимi реального часу засiдання конкурсної комiсiї на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     13. Iнформацiя про час i мiсце проведення засiдання конкурсної комiсiї оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України не пiзнiше нiж за два робочi днi до дня проведення засiдання.

     14. Органiзацiйне та iнше забезпечення роботи конкурсної комiсiї здiйснює Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України.

     15. Конкурсна комiсiя оголошує прийом заяв про участь у вiдкритому конкурсi:

     1) у разi закiнчення строку повноважень члена регуляторного органу, визначеного цим Законом, - за шiсть мiсяцiв до дня закiнчення строку повноважень;

     2) у разi дострокового припинення повноважень члена регуляторного органу вiдповiдно до цього Закону - протягом 10 робочих днiв з дня припинення повноважень.

     16. Прийом заяв про участь у вiдкритому конкурсi здiйснюється протягом 30 календарних днiв з дня оголошення конкурсу.

     17. Особа, яка претендує на участь у конкурсi, подає до конкурсної комiсiї такi документи:

     1) заява про участь у конкурсi iз зазначенням мотивiв щодо зайняття посади члена регуляторного органу та iнформацiї про вiдповiднiсть особи, яка претендує на участь у конкурсi, вимогам, передбаченим статтею 7 цього Закону, до якої додається резюме довiльної форми;

     2) заява про надання згоди на проведення спецiальної перевiрки вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     3) автобiографiя, що мiстить: прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), число, мiсяць, рiк i мiсце народження, громадянство, вiдомостi про освiту, трудову дiяльнiсть, посаду (заняття), мiсце роботи, громадську дiяльнiсть (у тому числi на виборних посадах), членство в полiтичнiй партiї, наявнiсть трудових або будь-яких iнших договiрних вiдносин з полiтичною партiєю упродовж двох рокiв, що передують поданню заяви (незалежно вiд тривалостi), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi;

     4) особовий листок з облiку кадрiв;

     5) копiя паспорта громадянина України;

     6) копiї документiв про освiту, вченi звання та науковi ступенi;

     7) медична довiдка про стан здоров'я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, щодо перебування особи на облiку в психоневрологiчних або наркологiчних закладах охорони здоров'я;

     8) копiя вiйськового квитка або посвiдчення особи вiйськовослужбовця (для вiйськовослужбовцiв або вiйськовозобов'язаних);

     9) копiя декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за рiк, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, що подана вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     18. Вiдомостi, що мiстяться у поданих вiдповiдно до частини сiмнадцятої цiєї статтi документах, оприлюднюються упродовж двох робочих днiв пiсля закiнчення строку подання заяви про участь у вiдкритому конкурсi на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України, крiм вiдомостей, вiднесених до iнформацiї з обмеженим доступом (вiдомостей вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї", iнформацiї про стан здоров'я, контактного номера телефону, адреси електронної пошти особи, яка претендує на участь у конкурсi).

     19. Конкурсна комiсiя протягом 30 календарних днiв з дня завершення прийому заявок на вiдкритий конкурс проводить необхiднi процедури, передбаченi порядком проведення вiдкритого конкурсу, за результатами голосування складає рейтинг кандидатiв на посаду члена регуляторного органу та оприлюднює його на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України. Протягом зазначеного строку також проводиться спецiальна перевiрка кандидатiв, передбачена Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     20. Рiшення конкурсної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв її членiв. У разi рiвного розподiлу голосiв голос голови конкурсної комiсiї є вирiшальним.

     21. Конкурсна комiсiя подає на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України кандидатури, якi отримали найвищий рейтинг i пройшли передбачену цим Законом перевiрку, загальним списком у кiлькостi з розрахунку двi особи на одну посаду члена регуляторного органу. Для кожної iз сфер регулювання, визначеної частиною першою статтi 2 цього Закону, подаються на розгляд не менш як двi особи.

     22. Конкурсна комiсiя оприлюднює iнформацiю про кандидатiв, якi отримали найвищий рейтинг та поданi на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України.

     23. Кабiнет Мiнiстрiв України призначає на посаду члена регуляторного органу з вiдiбраних конкурсною комiсiєю кандидатiв протягом 10 робочих днiв з дня внесення конкурсною комiсiєю вiдповiдного подання.

     Член регуляторного органу призначається на посаду розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Стаття 9. Призначення, припинення повноважень та правовий статус членiв регуляторного органу

     1. Строк повноважень членiв регуляторного органу становить шiсть рокiв. Одна й та сама особа не може бути членом регуляторного органу бiльше двох строкiв пiдряд.

     2. Повноваження члена регуляторного органу припиняються достроково виключно у разi:

     1) його вiдмови вiд подальшого виконання обов'язкiв шляхом подання заяви про складення своїх повноважень;

     2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

     3) порушення вимог щодо несумiсностi дiяльностi;

     4) неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я;

     5) його смертi;

     6) припинення громадянства України або виїзду на постiйне проживання за межi України;

     7) набрання законної сили рiшенням суду про визнання його безвiсно вiдсутнiм або про оголошення його померлим;

     8) подання ним заяви про вiдставку у разi принципової незгоди з рiшенням регуляторного органу;

     9) невiдповiдностi вимогам до члена регуляторного органу, передбаченим статтею 7 цього Закону;

     10) набрання законної сили рiшенням суду про визнання набутих ним активiв чи активiв, набутих за його дорученням iншими особами, необґрунтованими вiдповiдно до статтi 291 Цивiльного процесуального кодексу України;

     11) встановлення за результатами службового розслiдування, передбаченого статтею 17 цього Закону, факту порушення ним вимог законiв, що регулюють дiяльнiсть у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектру чи поштового зв'язку, та/або невиконання обов'язкiв, передбачених частиною другою статтi 12 цього Закону, внаслiдок чого завдано шкоди правам та законним iнтересам суб'єктiв господарювання у зазначених сферах, кiнцевих користувачiв чи держави.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв України приймає рiшення про звiльнення з посади члена регуляторного органу до закiнчення строку, на який його було призначено, виключно з пiдстав, передбачених частиною другою цiєї статтi.

     Не може бути пiдставою для дострокового звiльнення члена регуляторного органу складення повноважень Кабiнетом Мiнiстрiв України перед новообраною Верховною Радою України, вiдставка Кабiнету Мiнiстрiв України, прийнята Верховною Радою України, або формування нового складу Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Повноваження всiх членiв регуляторного органу можуть бути припиненi за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, у разi якщо засiдання регуляторного органу не може вiдбутися через вiдсутнiсть кворуму понад 60 календарних днiв поспiль. Подання про звiльнення, передбачене цим абзацом, вноситься Головою або членом регуляторного органу.

     4. Член регуляторного органу набуває повноважень або припиняє їх з дня видання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України про його призначення або звiльнення.

     Член регуляторного органу не є державним службовцем.

     5. Рiшення про звiльнення члена регуляторного органу оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України iз зазначенням пiдстави звiльнення, визначеної частиною другою або третьою цiєї статтi.

     6. Особа, повноваження якої на посадi члена регуляторного органу припиненi, зобов'язана наступного року пiсля припинення повноважень подати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     Стаття 10. Голова регуляторного органу

     1. Голова регуляторного органу обирається членами регуляторного органу з їх числа шляхом таємного голосування у 10-денний строк з дня набрання чинностi розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України про їх призначення. Iнформацiя про обрання Голови регуляторного органу публiкується на офiцiйних веб-сайтах регуляторного органу та Кабiнету Мiнiстрiв України.

     2. Голова регуляторного органу переобирається кожнi три роки пiсля дня затвердження першого складу регуляторного органу вiдповiдно до цього Закону. У разi дострокового припинення повноважень Голови регуляторного органу та пiсля спливу трьох рокiв з дня обрання Голови регуляторного органу члени регуляторного органу у 10-денний строк обирають члена регуляторного органу, який виконує обов'язки Голови до призначення нового члена регуляторного органу або до обрання Голови регуляторного органу.

     3. Голова регуляторного органу:

     1) очолює регуляторний орган, спрямовує його дiяльнiсть;

     2) скликає засiдання регуляторного органу та головує на них, пiдписує вiд iменi регуляторного органу постанови, рiшення, розпорядження;

     3) пiдписує розпорядження на пiдставi рiшення регуляторного органу про розподiл обов'язкiв мiж членами регуляторного органу вiдповiдно до регламенту регуляторного органу;

     4) представляє регуляторний орган у вiдносинах з органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями, громадянами, громадськими об'єднаннями, а також з мiжнародними установами та органiзацiями;

     5) бере участь у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України у порядку, встановленому законом;

     6) визначає члена регуляторного органу, уповноваженого виконувати функцiї та повноваження Голови у разi його вiдсутностi;

     7) видає розпорядження про призначення та звiльнення з посади керiвника апарату регуляторного органу на пiдставi рiшення регуляторного органу;

     8) здiйснює iншi повноваження, визначенi цим Законом та iншими законами України.

     Стаття 11. Апарат регуляторного органу

     1. Апарат регуляторного органу - це органiзацiйно поєднана сукупнiсть структурних пiдроздiлiв, територiальних органiв i посад, що забезпечують дiяльнiсть регуляторного органу, а також виконання покладених на регуляторний орган повноважень.

     Рiшенням регуляторного органу в межах коштiв, передбачених на його утворення, можуть утворюватися територiальнi органи як структурнi пiдроздiли, що не мають статусу юридичної особи.

     Територiальнi органи дiють на пiдставi положень, що затверджуються рiшенням регуляторного органу.

     2. Працiвники апарату регуляторного органу є державними службовцями, крiм працiвникiв, якi виконують функцiї з обслуговування, i працiвникiв патронатної служби.

     3. Апарат регуляторного органу очолює керiвник апарату, який призначається на посаду та звiльняється з посади розпорядженням Голови регуляторного органу на пiдставi рiшення регуляторного органу.

     4. Керiвник апарату є пiдзвiтним i пiдконтрольним безпосередньо Головi регуляторного органу. У разi вiдсутностi керiвника апарату з поважних причин його обов'язки виконує один iз керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату, який призначається розпорядженням Голови регуляторного органу.

     5. Керiвник апарату виконує повноваження керiвника державної служби в регуляторному органi. Обов'язки та повноваження керiвника апарату визначаються цим Законом та Законом України "Про державну службу".

     6. Гранична чисельнiсть працiвникiв апарату регуляторного органу затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Штатний розпис апарату регуляторного органу затверджується Головою регуляторного органу.

     7. Структура регуляторного органу затверджується Головою регуляторного органу на пiдставi рiшення регуляторного органу в межах видаткiв, передбачених у Державному бюджетi України.

     8. Положення про самостiйнi структурнi пiдроздiли апарату регуляторного органу, положення про структурнi пiдроздiли у складi самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату регуляторного органу, посадовi iнструкцiї працiвникiв апарату регуляторного органу затверджуються керiвником апарату.

     Стаття 12. Права та обов'язки членiв регуляторного органу

     1. Члени регуляторного органу мають право:

     1) ознайомлюватися з документами, якi надходять до регуляторного органу, та документами, що розробляються, опрацьовуються регуляторним органом, його апаратом;

     2) вносити пропозицiї щодо органiзацiї роботи, порядку денного засiдань регуляторного органу та проектiв рiшень регуляторного органу;

     3) виступати на засiданнях регуляторного органу, брати участь в обговореннi питань, що розглядаються, вносити пропозицiї щодо них вiдповiдно до регламенту регуляторного органу;

     4) брати участь у роботi дорадчих органiв, робочих груп, що створюються регуляторним органом, а також у всiх заходах, що проводяться регуляторним органом.

     2. Голова та члени регуляторного органу зобов'язанi:

     1) брати участь у всiх засiданнях регуляторного органу (крiм випадкiв вiдсутностi iз законних пiдстав);

     2) здiйснювати пiдготовку питань до розгляду регуляторним органом вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв;

     3) брати участь у голосуваннi з усiх питань, щодо яких приймаються рiшення регуляторного органу;

     4) не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом, яка стала їм вiдома у зв'язку iз здiйсненням ними їхнiх повноважень;

     5) дотримуватися вимог цього Закону та регламенту регуляторного органу.

     3. У разi виникнення у члена регуляторного органу конфлiкту iнтересiв пiд час виконання ним повноважень вiн повинен негайно повiдомити про це Кабiнет Мiнiстрiв України для вжиття усiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання чи усунення конфлiкту iнтересiв.

     4. Регуляторний орган затверджує правила професiйної етики, що застосовуються до членiв регуляторного органу та працiвникiв апарату регуляторного органу. Правила професiйної етики, зокрема, повиннi мiстити:

     1) вимоги щодо порядку проведення членами регуляторного органу зустрiчей з представниками суб'єктiв, що провадять дiяльнiсть у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктiв, пов'язаних з ними вiдносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами дiяльностi за участю не менше двох iнших членiв регуляторного органу або керiвникiв структурних пiдроздiлiв апарату регуляторного органу, а в разi проведення зустрiчей працiвником апарату регуляторного органу - за участю не менше двох iнших працiвникiв;

     2) порядок повiдомлення членом регуляторного органу, працiвником апарату регуляторного органу про наявнiсть конфлiкту iнтересiв у процесi виконання ним службових повноважень.

     Стаття 13. Обмеження та вiдповiдальнiсть членiв регуляторного органу та працiвникiв апарату регуляторного органу

     1. Не може бути призначена працiвником апарату регуляторного органу, за виключенням посад працiвникiв, якi виконують функцiї з обслуговування, i працiвникiв патронатної служби, особа, яка:

     1) не вiдповiдає вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу";

     2) має непогашену або не зняту в установленому законом порядку судимiсть за вчинення кримiнального правопорушення або притягалася до вiдповiдальностi за адмiнiстративне правопорушення, пов'язане з корупцiєю, протягом одного року до дня призначення;

     3) вiдповiдно до вироку суду позбавлена права займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням функцiй держави, або обiймати вiдповiднi посади;

     4) не є громадянином України;

     5) не подала декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк або не пройшла спецiальну перевiрку вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     6) прямо чи опосередковано є членом органiв управлiння та/або володiє пiдприємствами або корпоративними правами будь-яких суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, або члени сiм'ї якої, визначенi Законом України "Про запобiгання корупцiї", є власниками таких пiдприємств або корпоративних прав та/або є членами органiв управлiння таких суб'єктiв господарювання;

     7) пiдпадає пiд заборону, визначену частиною третьою або четвертою статтi 1 Закону України "Про очищення влади".

     2. Члени регуляторного органу та працiвники апарату не мають права:

     1) бути повiреними третiх осiб у справах регуляторного органу;

     2) використовувати службове становище працiвникiв апарату, iнших посадових осiб та майно регуляторного органу у партiйних чи особистих iнтересах.

     3. На членiв регуляторного органу, працiвникiв апарату, за виключенням посад працiвникiв, якi виконують функцiї з обслуговування, i працiвникiв патронатної служби, крiм встановлених цiєю статтею обмежень, також поширюються iншi обмеження та вимоги, встановленi Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     4. Особи, виннi у порушеннi вимог цього Закону, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     5. Шкода, заподiяна незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю членiв регуляторного органу та посадових осiб апарату при здiйсненнi ними своїх повноважень, вiдшкодовується за рахунок держави в порядку, визначеному законом.

     6. Держава має право зворотної вимоги (регресу) до членiв та посадових осiб апарату, якi заподiяли шкоду, у розмiрах i порядку, визначених законодавством.

     Стаття 14. Порядок органiзацiї роботи регуляторного органу, прийняття та оформлення рiшень

     1. Засiдання регуляторного органу є основною формою його роботи як колегiального органу. Порядок органiзацiї роботи регуляторного органу, зокрема проведення його засiдань, визначається регламентом регуляторного органу, що затверджується ним, та оприлюднюється на його офiцiйному веб-сайтi.

     2. Засiдання регуляторного органу проводяться у формi вiдкритих слухань. На вiдкритих слуханнях розглядаються всi питання, розгляд яких належить до повноважень регуляторного органу, крiм питань, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом.

     У разi розгляду регуляторним органом питання, що мiстить iнформацiю з обмеженим доступом, порядок доступу до якої регулюється законом, регуляторний орган приймає рiшення про розгляд такого питання в режимi закритого слухання та щодо доступу осiб, якi можуть бути присутнiми на таких слуханнях.

     3. Засiдання регуляторного органу є повноважним у разi присутностi на ньому бiльшостi iз загального складу регуляторного органу. У вiдкритих слуханнях мають право брати участь представники суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, органiзацiй, що представляють iнтереси споживачiв, осiб з iнвалiднiстю, громадських органiзацiй, засобiв масової iнформацiї та iншi заiнтересованi особи.

     4. Регуляторний орган на своїх засiданнях розглядає та приймає рiшення з питань, що належать до його компетенцiї.

     Перелiк питань, що вносяться на розгляд регуляторного органу, оприлюднюється не пiзнiше нiж за два робочi днi до дня проведення засiдання на офiцiйному веб-сайтi регуляторного органу.

     Разом iз перелiком питань, що вносяться на розгляд регуляторного органу, на офiцiйному веб-сайтi регуляторного органу оприлюднюються проекти рiшень регуляторного органу (крiм проектiв рiшень або їх частин, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом), вiдповiднi додатки та обґрунтування до них, одержанi зауваження та пропозицiї, а також експертнi висновки апарату щодо одержаних зауважень та пропозицiй.

     5. Голосування на засiданнях регуляторного органу здiйснюється членами регуляторного органу особисто.

     У разi необхiдностi засiдання можуть проводитися дистанцiйно вiдповiдно до вимог законодавства та регламенту регуляторного органу.

     Рiшення регуляторного органу приймаються бiльшiстю голосiв вiд його загального кiлькiсного складу. Член регуляторного органу має один голос кожен.

     Член регуляторного органу, не згодний з прийнятим рiшенням, може письмово викласти свою окрему думку, що додається до такого рiшення.

     Рiшення регуляторного органу оформлюються постановою, крiм рiшень щодо усунення порушень, виявлених пiд час заходiв нагляду (контролю), якi оформлюються розпорядженнями. Рiшення регуляторного органу пiдписує Голова регуляторного органу.

     Результати засiдання регуляторного органу оформлюються протоколом. Протокол засiдання регуляторного органу оприлюднюється на його офiцiйному веб-сайтi не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня його проведення. Якщо до рiшення регуляторного органу була подана окрема думка члена регуляторного органу, вона оприлюднюється як невiд'ємна частина протоколу.

     Регуляторний орган забезпечує онлайн-трансляцiю засiдань, що проводяться у формi вiдкритих слухань, на своєму офiцiйному веб-сайтi. Зберiгання записiв таких трансляцiй та вiльний доступ до них на офiцiйному веб-сайтi забезпечуються регуляторним органом щонайменше протягом одного року з дня проведення засiдання.

     6. Регуляторний орган приймає нормативно-правовi акти у випадках, передбачених законом.

     Рiшення регуляторного органу, якi є нормативно-правовими актами, оформлюються постановами та пiдлягають державнiй реєстрацiї Мiнiстерством юстицiї України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актiв. Такi нормативно-правовi акти пiсля їх державної реєстрацiї набирають чинностi з дня офiцiйного опублiкування, якщо iнше не передбачено самими актами, але не ранiше дня офiцiйного опублiкування.

     7. Регуляторний орган та посадовi особи апарату в межах компетенцiї видають акти органiзацiйно-розпорядчого характеру або iндивiдуальної дiї, якi не є нормативно-правовими актами, - рiшення, приписи, розпорядження. Розпорядчi акти оприлюднюються та набирають чинностi з дня, наступного за днем їх оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi регуляторного органу, якщо бiльш пiзнiй строк набрання чинностi не встановлено самим рiшенням, але не ранiше дня оприлюднення рiшення.

     Кожний акт iндивiдуальної дiї регуляторного органу повинен мiстити мотивувальну частину, в якiй зазначаються щонайменше такi данi: посилання на норму чинного закону України, яка надiляє регулятора повноваженнями приймати зазначений акт iндивiдуальної дiї; обставини, з настанням яких закони України пов'язують виникнення у регуляторного органу повноважень приймати вiдповiдний акт, а також посилання на докази, якими пiдтверджується настання таких обставин.

     8. Регуляторний орган у затвердженому ним порядку веде реєстр всiх прийнятих рiшень та забезпечує вiльний доступ до них на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     9. Рiшення регуляторного органу, крiм тих частин рiшень, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, пiдлягають оприлюдненню протягом п'яти робочих днiв з дня їх прийняття на офiцiйному веб-сайтi регуляторного органу. Обсяг iнформацiї з обмеженим доступом, що не пiдлягає розкриттю, визначається регуляторним органом на пiдставi клопотання заiнтересованих осiб з урахуванням вимог законiв України "Про доступ до публiчної iнформацiї", "Про iнформацiю", "Про звернення громадян" та "Про захист персональних даних".

     10. Рiшення регуляторного органу є обов'язковими до виконання суб'єктами господарювання, що провадять дiяльнiсть у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та поштового зв'язку.

     11. Рiшення регуляторного органу можуть бути оскарженi в судовому порядку.

     Стаття 15. Вiдкритiсть дiяльностi регуляторного органу

     1. Регуляторний орган забезпечує вiдкритiсть своєї дiяльностi шляхом:

     1) прийняття рiшень на засiданнях, якi проводяться у формi вiдкритих слухань, i надання можливостi представникам вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань та iнших заiнтересованих осiб для їх вiльного доступу на такi засiдання;

     2) iнформування громадськостi про плани та результати своєї роботи;

     3) створення умов для участi громадськостi у розробленнi проектiв нормативно-правових актiв;

     4) дотримання порядку оприлюднення проектiв нормативно-правових актiв та проведення консультацiй, передбачених частиною другою цiєї статтi;

     5) проведення громадських обговорень та громадських слухань;

     6) залучення представникiв громадськостi до пiдготовки рiчного та фiнансового звiтiв та проведення громадського обговорення цих звiтiв до подання Кабiнету Мiнiстрiв України;

     7) забезпечення доступу до iнформацiї i надання iнформацiї за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     8) оприлюднення на своєму офiцiйному веб-сайтi у формi вiдкритих даних, у тому числi:

     а) порядку денного засiдання регуляторного органу;

     б) проектiв рiшень регуляторного органу разом з додатками до них та обґрунтуванням;

     в) прийнятих регуляторним органом рiшень разом з додатками до них;

     г) результатiв монiторингу;

     ґ) результатiв аналiзу ринкiв електронних комунiкацiй;

     д) актiв перевiрки суб'єктiв господарювання та наданих суб'єктами господарювання зауважень, пояснень та обґрунтувань;

     е) проекту та затвердженого кошторису регуляторного органу (змiн до нього);

     є) рiчного звiту про роботу регуляторного органу;

     ж) звiту про виконання кошторису регуляторного органу;

     9) оприлюднення на Єдиному державному веб-порталi вiдкритих даних публiчної iнформацiї у формi вiдкритих даних, що була отримана для здiйснення монiторингу рiвня тарифiв (цiн) на унiверсальнi послуги та їх доступностi споживачам;

     10) забезпечення можливостi перегляду на офiцiйному веб-сайтi регуляторного органу онлайн-трансляцiї засiдань регуляторного органу, що проводяться у формi вiдкритих слухань, та доступу до архiву їх записiв;

     11) обов'язкового письмового запрошення уповноваженого представника суб'єкта господарювання на розгляд питань щодо актiв iндивiдуальної дiї стосовно його дiяльностi;

     12) застосування iнших заходiв, передбачених законами України "Про електроннi комунiкацiї", "Про поштовий зв'язок", "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     2. Кожний проект нормативно-правового акта регуляторного органу, що має ознаки регуляторного акта, разом з матерiалами, що обґрунтовують необхiднiсть його прийняття, та аналiзом регуляторного впливу оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi регуляторного органу з метою проведення консультацiй, одержання зауважень i пропозицiй вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань та iнших заiнтересованих осiб.

     Повiдомлення про оприлюднення проекту акта повинно мiстити:

     змiст проекту акта;

     поштову та електронну адреси розробника проекту акта та iнших органiв, до яких за iнiцiативою розробника надсилаються зауваження i пропозицiї;

     iнформацiю про спосiб оприлюднення проекту регуляторного акта та вiдповiдного аналiзу регуляторного впливу (адреса сторiнки в мережi Iнтернет, де опублiковано чи розмiщено проект регуляторного акта та аналiз регуляторного впливу);

     iнформацiю про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозицiї до проекту регуляторного акта;

     iнформацiю про спосiб надання зауважень i пропозицiй до проекту акта.

     Регуляторний орган проводить консультацiї щодо розроблених ним проектiв регуляторних актiв з органами державної влади та мiсцевого самоврядування з питань, що належать до сфери їх повноважень, та iншими зацiкавленими сторонами. Для цього регуляторний орган направляє письмовий запит до вiдповiдного органу разом з проектом нормативно-правового акта та аналiзом регуляторного впливу до нього. Пропозицiї та зауваження до проекту акта надсилаються органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування та iншими зацiкавленими сторонами протягом 30 календарних днiв з дня одержання запиту вiд регуляторного органу.

     Оприлюднення проекту нормативно-правового акта регуляторного органу з метою одержання зауважень i пропозицiй не є перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких iнших форм вiдкритих обговорень цього проекту.

     Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозицiї до проекту акта, встановлюється регуляторним органом i не може бути меншим нiж один мiсяць та бiльшим нiж три мiсяцi з дня оприлюднення проекту акта та вiдповiдного аналiзу регуляторного впливу до нього.

     Зауваження i пропозицiї до проекту акта, одержанi протягом встановленого строку, оприлюднюються регуляторним органом на офiцiйному веб-сайтi не пiзнiше однiєї доби з дати їх отримання.

     Усi зауваження i пропозицiї щодо проекту акта та вiдповiдного аналiзу регуляторного впливу до нього, одержанi протягом встановленого строку, пiдлягають обов'язковому розгляду регуляторним органом. За результатами цього розгляду вiн повнiстю чи частково враховує одержанi зауваження i пропозицiї або мотивовано їх вiдхиляє з письмовим повiдомленням про мотивацiю вiдхилення пропозицiй та зауважень. У разi необхiдностi регуляторний орган органiзовує проведення нарад з метою обговорення та роз'яснення пiдстав вiдмови вiд врахування поданих зауважень i пропозицiй за участю осiб, якi їх надали.

     Неврахування регуляторним органом зауважень i пропозицiй до проектiв своїх актiв, отриманих у ходi консультацiй, а також ненадання вiдповiдними органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування у встановлений строк вiдповiдi не перешкоджає прийняттю нормативно-правового акта регуляторним органом.

     У разi внесення до проекту акта суттєвих змiн, тобто змiн, якi значно змiнюють проект акта порiвняно з первинною редакцiєю, регуляторний орган повторно проводить процедуру оприлюднення проекту нормативно-правового акта, збору i розгляду зауважень i пропозицiй до нього.

     За результатами консультацiй регуляторний орган складає та оприлюднює на офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про проведенi консультацiї, що мiстить перелiк тих осiб, якi взяли участь в обговореннi проекту акта, а також результати розгляду всiх зауважень i пропозицiй, якi надiйшли вiд органiв державної влади, фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань та iнших заiнтересованих осiб, з обґрунтуванням їх прийняття або вiдхилення. Оприлюднення iнформацiї здiйснюється не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до прийняття регуляторним органом рiшення про затвердження вiдповiдного нормативно-правового акта з метою iнформування всiх, хто взяв участь у консультацiї, щодо результатiв розгляду їх пропозицiй та зауважень.

     Стаття 16. Рiчний звiт про дiяльнiсть регуляторного органу

     1. Рiчний звiт про дiяльнiсть регуляторного органу повинен включати iнформацiю, зокрема, про:

     1) стан розвитку ринкiв електронних комунiкацiй та надання послуг поштового зв'язку;

     2) аналiз ринкiв електронних комунiкацiй та надання послуг поштового зв'язку;

     3) забезпечення унiверсальними послугами та обслуговуванням користувачiв, споживачiв;

     4) стан розвитку мереж, впровадження нових технологiй i послуг електронних комунiкацiй та поштового зв'язку;

     5) користування ресурсами електронних комунiкацiй, радiочастотним спектром;

     6) стан забезпеченостi споживачiв послугами електронних комунiкацiй, надання послуг поштового зв'язку;

     7) аналiз розгляду скарг споживачiв;

     8) регуляторну дiяльнiсть регуляторного органу щодо виконання ним завдань i повноважень, передбачених цим та iншими законами;

     9) стан державного нагляду (контролю), аналiз результатiв нагляду (контролю), результати здiйснення монiторингу;

     10) iнформацiю про щорiчний аудит виконання кошторису регуляторного органу;

     11) стан спроможностi регуляторного органу виконувати покладенi цим Законом та законами України "Про електроннi комунiкацiї", "Про поштовий зв'язок" та "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунiкацiйних мереж" завдання та повноваження, у тому числi забезпечення кадровими та фiнансовими ресурсами.

     Стаття 17. Службове розслiдування щодо члена регуляторного органу

     1. У разi необхiдностi перевiрки наявностi пiдстави для дострокового припинення повноважень члена регуляторного органу, передбаченої пунктом 11 частини другої статтi 9 цього Закону, Кабiнет Мiнiстрiв України приймає рiшення щодо проведення службового розслiдування, яким визначаються голова та iншi члени комiсiї з проведення службового розслiдування, пiдстави, предмет, дата початку та закiнчення службового розслiдування.

     2. Голова та члени комiсiї призначаються з числа осiб, якi мають значний досвiд роботи у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра, надання послуг поштового зв'язку та володiють необхiдними знаннями i навичками для проведення такого розслiдування, а також мають бездоганну дiлову репутацiю.

     3. Службове розслiдування проводиться вiдповiдно до цiєї статтi та в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Члени комiсiї з службового розслiдування дiють незалежно та неупереджено.

     4. Акт службового розслiдування подається на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України. Рiшення за результатами службового розслiдування пiдлягає оприлюдненню з дотриманням вимог законодавства щодо захисту iнформацiї з обмеженим доступом.

     Стаття 18. Фiнансування дiяльностi регуляторного органу

     1. Фiнансування дiяльностi регуляторного органу, його апарату здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету.

     2. Регуляторний орган не пiзнiше 1 липня поточного року затверджує проект кошторису регуляторного органу на наступний рiк.

     Пiсля затвердження проект кошторису разом iз бюджетним запитом подається регуляторним органом до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики, для його включення до проекту Державного бюджету України на вiдповiдний рiк.

     Регуляторний орган затверджує кошторис пiсля набрання чинностi законом України про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк та розмiщує його на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики, за поданням регуляторного органу здiйснює внесення змiн до кошторису та плану державного бюджету (крiм власних надходжень бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв) регуляторного органу, вносить вiдповiднi змiни до розпису державного бюджету.

     3. Контроль за цiльовим використанням коштiв регуляторного органу здiйснюється вiдповiдно до закону.

     4. Звiт про виконання кошторису регуляторного органу пiсля його розгляду та затвердження надсилається регуляторним органом Кабiнету Мiнiстрiв України та оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi регуляторного органу не пiзнiше 1 квiтня року, наступного за звiтним.

     Стаття 19. Оплата працi членiв регуляторного органу, працiвникiв апарату регуляторного органу

     1. Оплата працi членiв регуляторного органу, працiвникiв апарату регуляторного органу повинна забезпечувати достатнi матерiальнi умови для незалежного виконання ними службових обов'язкiв та стимулювати сумлiнну працю.

     2. Умови оплати працi, надання вiдпусток, соцiального захисту членiв регуляторного органу прирiвнюються до умов, визначених Законом України "Про державну службу" для державних службовцiв категорiї "А", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     3. Умови оплати працi, надання вiдпусток, соцiального захисту працiвникiв апарату регуляторного органу визначаються Законом України "Про державну службу" та Законом України "Про вiдпустки", iншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     4. Схема посадових окладiв працiвникiв апарату визначається Головою регуляторного органу. Установлюються такi посадовi оклади членам регуляторного органу та працiвникам його апарату вiдповiдно до розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, визначеного законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк:

     1) Голова регуляторного органу - 40;

     2) член регуляторного органу - 30;

     3) керiвник, заступник керiвника самостiйного структурного пiдроздiлу апарату регуляторного органу, iншi працiвники апарату - вiд 10 до 25.

     5. Головi, члену регуляторного органу можуть встановлюватись такi премiї:

     1) мiсячна або квартальна премiя за вiдмiнне виконання службових обов'язкiв;

     2) за виконання окремих особливо важливих завдань.

     Рiшення про встановлення премiй членам та Головi регуляторного органу приймається на його засiданнi вiдповiдно до затвердженого регуляторним органом Положення про премiювання та з урахуванням особистого внеску Голови, члена регуляторного органу в загальний результат роботи. Загальний розмiр премiй, якi може отримати Голова, член регуляторного органу за рiк, не може перевищувати 50 вiдсоткiв фонду посадового окладу для вiдповiдних посад за рiк.

     Стаття 20. Науково-методичне та iнформацiйне забезпечення регуляторного органу, взаємодiя з громадськiстю

     1. Регуляторний орган для виконання покладених на нього завдань може утворювати консультативнi та iншi дорадчi органи.

     Положення про такi органи затверджуються регуляторним органом.

     2. Регуляторний орган для науково-методичного та iнформацiйного забезпечення своєї дiяльностi, у тому числi збалансування у процесi дiяльностi регуляторного органу iнтересiв у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та поштового зв'язку, суб'єктiв господарювання i споживачiв, може залучати вчених, експертiв, фахiвцiв (за їхньою згодою), а також спецiалiстiв центральних та мiсцевих органiв державної влади, пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi (за погодженням з їх керiвниками).

     3. Будь-якi особи мають право звертатися до регуляторного органу з питань, що належать до його компетенцiї. Регуляторний орган розглядає такi звернення та надає вiдповiдь заявникам у встановленому законодавством порядку.

     4. При регуляторному органi дiє громадська рада як консультативно-дорадчий орган, утворений з метою залучення громадян до реалiзацiї державної полiтики щодо регулювання дiяльностi суб'єктiв господарювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Положення про громадську раду, змiни до нього погоджуються з регуляторним органом та затверджуються громадською радою регуляторного органу.

     Порядок утворення та дiяльностi громадської ради встановлюється законодавством.

     Стаття 21. Спiвробiтництво з компетентними органами iнших держав

     1. Регуляторний орган пiдтримує спiвробiтництво з питань регулювання у сферах, зазначених у частинi першiй статтi 2 цього Закону, з Органом європейських регуляторiв для електронних комунiкацiй, нацiональними органами регулювання iнших держав, iншими всесвiтнiми, європейськими та регiональними органiзацiями у вiдповiдних сферах.

     2. Регуляторний орган на пiдставi мiжнародних угод може надавати компетентним органам iнших держав та отримувати вiд них iнформацiю з питань державного регулювання та нагляду (контролю), необхiдну для виконання покладених на нього законом завдань у сферах, зазначених у частинi першiй статтi 2 цього Закону.

     3. Фiнансування дiяльностi регуляторного органу повинно передбачати кошти на здiйснення такого спiвробiтництва.

Роздiл III. ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами):

     пункт 57 частини першої статтi 26 викласти в такiй редакцiї:

     "57) встановлення плати за доступ до об'єкта будiвництва, транспорту, енергетики, кабельної каналiзацiї електрозв'язку, будинкової розподiльної мережi комунальної власностi вiдповiдно до Закону України "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунiкацiйних мереж";

     у частинi першiй статтi 30:

     пiдпункт 18 пункту "а" викласти в такiй редакцiї:

     "18) органiзацiя недискримiнацiйного доступу постачальникiв електронних комунiкацiйних мереж та/або послуг, уповноважених ними осiб до iнфраструктури об'єктiв будiвництва, транспорту, енергетики, кабельної каналiзацiї електрозв'язку, будинкової розподiльної мережi комунальної власностi на договiрнiй основi з пiдприємствами, на балансi яких перебуває ця iнфраструктура";

     пiдпункт 13 пункту "б" викласти в такiй редакцiї:

     "13) здiйснення контролю за дотриманням пiдприємствами комунальної власностi вимог законодавства щодо забезпечення на договiрнiй основi безперешкодного доступу постачальникiв електронних комунiкацiйних мереж та/або послуг, уповноважених ними осiб до iнфраструктури об'єктiв будiвництва, транспорту, енергетики, кабельної каналiзацiї електрозв'язку, будинкової розподiльної мережi, що перебуває у них на балансi, а також за правильнiстю обрахування плати за доступ. Виконавчим органам сiльських, селищних, мiських рад забороняється делегування цих повноважень з контролю суб'єктам господарювання";

     пiдпункт 12 пункту "а" частини першої статтi 31 викласти в такiй редакцiї:

     "12) органiзацiя розвитку iнфраструктури об'єктiв будiвництва, транспорту комунальної власностi для розмiщення технiчних засобiв електронних комунiкацiй з метою задоволення потреб населення у електронних комунiкацiйних послугах";

     2) у Законi України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237 iз наступними змiнами):

     у статтi 1:

     у пунктi 10 частини першої:

     в абзацi першому:

     перше речення викласти в такiй редакцiї:

     "10) пiдприємства, установи, органiзацiї, фiзичнi особи, якi користуються послугами мобiльного зв'язку та не надають електронних комунiкацiйних послуг (далi - кiнцевi користувачi послуг), а також постачальники електронних комунiкацiйних послуг, якi надають послуги мобiльного зв'язку кiнцевим користувачам послуг безоплатно";

     у другому реченнi слова "стiльникового зв'язку" замiнити словами "мобiльного зв'язку";

     абзаци другий - п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування не сплачується кiнцевими користувачами послуг у разi вiдправлення (здiйснення) благодiйного електронно-комунiкацiйного повiдомлення.

     Для цiлей цього Закону послугами мобiльного зв'язку вважаються електроннi комунiкацiйнi послуги, що iнiцiюються та надаються кiнцевому користувачу послуг iз застосуванням його мобiльного кiнцевого (термiнального) обладнання, яке є радiообладнанням, може вiльно перемiщатися в межах усiх пунктiв закiнчення електронної комунiкацiйної мережi та з'єднується з ними з використанням радiозв'язку.

     Радiозв'язок - електроннi комунiкацiї, що здiйснюються з використанням радiочастотного спектра.

     Роумiнг - послуга мобiльного зв'язку, яка забезпечує можливiсть кiнцевим користувачам послуг одного постачальника електронних комунiкацiйних послуг отримувати без подання будь-якої попередньої заяви або з такою послугу у зонi дiї iншого постачальника електронних комунiкацiйних послуг як у межах України (нацiональний роумiнг), так i за її межами";

     у частинi другiй слова "стiльникового рухомого зв'язку" замiнити словами "мобiльного зв'язку";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Термiни "електронна комунiкацiйна послуга", "електронна комунiкацiйна мережа загального користування", "оператор електронних комунiкацiй", "постачальник електронних комунiкацiйних послуг", "пропуск трафiка" вживаються у цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про електроннi комунiкацiї";

     у пунктi 9 статтi 2:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "9) для платникiв збору, визначених пунктом 10 статтi 1 цього Закону, - вартiсть будь-яких послуг мобiльного зв'язку, сплачена кiнцевими користувачами цих послуг постачальнику електронних комунiкацiйних послуг, що їх надає, включаючи вартiсть вхiдних та вихiдних телефонних дзвiнкiв, абонентну плату, плату за роумiнг, суму страхового завдатку, авансу, зазначених у рахунку на оплату послуг мобiльного зв'язку";

     в абзацi другому слова "стiльникового рухомого зв'язку" замiнити словами "мобiльного зв'язку" та доповнити словами "постачальником електронних комунiкацiйних послуг";

     абзаци третiй i четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо постачальник електронних комунiкацiйних послуг надає послуги мобiльного зв'язку кiнцевому користувачу послуг безоплатно, об'єктом оподаткування є вартiсть таких послуг, визначена за звичайними розцiнками (тарифами) такого постачальника електронних комунiкацiйних послуг, крiм випадкiв надання послуг з вiдправлення (здiйснення) благодiйного електронно-комунiкацiйного повiдомлення.

     У разi якщо оператор електронних комунiкацiй надає технiчнi засоби електронних комунiкацiй, споруди електронних комунiкацiй або електронну комунiкацiйну мережу в оренду (лiзинг) або передає цi об'єкти в iншi види користування постачальнику електронних комунiкацiйних послуг, який надає послуги мобiльного зв'язку кiнцевим користувачам послуг, об'єктом оподаткування є тiльки послуги мобiльного зв'язку, якi надаються таким постачальником таким кiнцевим користувачам послуг";

     в абзацi сьомому слова "мережею зв'язку" замiнити словами "електронною комунiкацiйною мережею";

     абзаци дев'ятий - одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "суми, якi сплачуються одним постачальником електронних комунiкацiйних послуг iншому постачальнику, у тому числi iноземному, зокрема, у компенсацiю вартостi послуг з роумiнгу (або покриття вiд'ємного сальдо взаєморозрахункiв з роумiнгу), як плата за пропуск трафiка, за доступ до електронної комунiкацiйної мережi, iнфраструктури, засобiв та/або послуг з метою їх використання для надання послуг кiнцевим користувачам послуг або iншим постачальникам електронних комунiкацiйних послуг;

     вартiсть послуг з вiдправлення (здiйснення) благодiйного електронно-комунiкацiйного повiдомлення.

     У разi отримання благодiйного електронно-комунiкацiйного повiдомлення суми збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, виходячи з суми коштiв, якi постачальник електронних комунiкацiйних послуг, що надає послуги мобiльного зв'язку, перераховує неприбутковiй органiзацiї, у тому числi благодiйнiй органiзацiї (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальнiй громадi, зараховуються цим постачальником електронних комунiкацiйних послуг у рахунок зменшення поточних платежiв з цього збору протягом поточного звiтного перiоду";

     доповнити абзацом дванадцятим такого змiсту:

     "У рахунок зменшення поточних платежiв iз збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування протягом поточного звiтного перiоду зараховуються суми збору, сплаченi до бюджету з частини авансiв за послуги мобiльного зв'язку, якi були повернутi кiнцевим користувачам послуг або використанi ними в оплату товарiв чи послуг, що не є послугами мобiльного зв'язку";

     3) частину третю статтi 6 Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 13 такого змiсту:

     "13) члени Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку";

     4) абзац четвертий пункту 1.24 статтi 1 Закону України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137; 2016 р., N 47, ст. 798) викласти в такiй редакцiї:

     "Дiя цього Закону не поширюється на операцiї постачальникiв електронних комунiкацiйних послуг з перерахування коштiв на цiлi благодiйної дiяльностi, зiбраних публiчним збором благодiйних пожертв з використанням у межах здiйснення благодiйного електронно-комунiкацiйного повiдомлення, та збору коштiв на цiлi благодiйної дiяльностi на пiдставi договору, укладеного мiж постачальником електронних комунiкацiйних послуг та неприбутковою органiзацiєю, у тому числi благодiйною органiзацiєю (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальною громадою";

     5) у Законi України "Про поштовий зв'язок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39 iз наступними змiнами):

     у статтi 8:

     частини четверту - сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Ефективнiсть функцiонування ринку послуг поштового зв'язку забезпечує Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, на основi збалансування iнтересiв суспiльства, операторiв та користувачiв послуг поштового зв'язку.

     Компетенцiя Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та її повноваження визначаються цим та iншими законами України.

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку:

     1) встановлює порядок та форми ведення i веде єдиний державний реєстр операторiв поштового зв'язку, забезпечує функцiонування механiзму для подання повiдомлення про внесення iнформацiї до єдиного державного реєстру операторiв поштового зв'язку;

     2) здiйснює монiторинг якостi надання послуг поштового зв'язку;

     3) формує цiнову полiтику та регулює тарифи на унiверсальну послугу поштового зв'язку;

     4) передає до Антимонопольного комiтету України матерiали, що мiстять данi про ознаки порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, а також до правоохоронних органiв матерiали, що мiстять данi про ознаки кримiнального правопорушення;

     5) здiйснює спiвробiтництво з вiдповiдними органами регулювання у сферi надання послуг поштового зв'язку iнших держав;

     6) здiйснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства у сферi надання послуг поштового зв'язку;

     7) взаємодiє з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв, з iншими органами державної влади у випадках, передбачених законом;

     8) видає оператору поштового зв'язку обов'язковi для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про поштовий зв'язок;

     9) застосовує у межах своїх повноважень в установленому законодавством порядку адмiнiстративно-господарськi санкцiї за порушення законодавства про поштовий зв'язок;

     10) звертається до суду з позовними заявами в разi порушення операторами поштового зв'язку законодавства про поштовий зв'язок;

     11) встановлює порядок отримання та отримує вiд операторiв поштового зв'язку звiтнiсть, iнформацiю, в тому числi таку, що мiстить фiнансово-економiчнi показники, документи та матерiали, необхiднi для виконання повноважень, покладених на неї цим Законом;

     12) розглядає звернення користувачiв послуг поштового зв'язку i приймає рiшення з питань, що належать до її компетенцiї;

     13) сприяє гармонiзацiї технiчних стандартiв надання унiверсальних послуг поштового зв'язку;

     14) затверджує форми актiв, розпорядчих документiв при здiйсненнi державного нагляду (контролю) у сферi надання послуг поштового зв'язку;

     15) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим та iншими законами.

     Державний нагляд за ринком послуг поштового зв'язку здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом";

     частини восьму - дванадцяту, чотирнадцяту i п'ятнадцяту виключити;

     статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Тарифне регулювання у сферi надання послуг поштового зв'язку

     Тарифне регулювання у сферi надання послуг поштового зв'язку здiйснюється Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, вiдповiдно до законодавства України i повинно стимулювати впровадження операторами поштового зв'язку новiтнiх технологiй, пiдвищення якостi надання послуг, збiльшення обсягiв i розширення номенклатури послуг.

     Тарифному регулюванню у сферi надання послуг поштового зв'язку пiдлягають унiверсальнi послуги поштового зв'язку";

     6) частину другу статтi 3 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 9, ст. 79 iз наступними змiнами) доповнити абзацом сiмнадцятим такого змiсту:

     "актiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку";

     7) статтю 18 Закону України "Про комiтети Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 17, ст. 146 iз наступними змiнами) доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "11. Комiтет, до предмета вiдання якого належать питання електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, подає на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України кандидатури членiв конкурсної комiсiї з добору кандидатiв на посади членiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, вiдповiдно до статтi 8 Закону України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку";

     8) статтю 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 iз наступними змiнами) доповнити частиною дванадцятою такого змiсту:

     "Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку здiйснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про електроннi комунiкацiї" та "Про поштовий зв'язок";

     9) друге речення частини п'ятої статтi 6 Закону України "Про захист персональних даних" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 34, ст. 481; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 18 листопада 2021 року N 1907-IX) виключити;

     10) у статтi 24 Закону України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385 iз наступними змiнами):

     назву та абзац перший частини першої пiсля слiв "Державний комiтет телебачення i радiомовлення України" доповнити словами "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку";

     частину другу доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "члени Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, призначаються на посади та звiльняються з посад у порядку, встановленому Законом України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку";

     11) у Законi України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 25, ст. 252 iз наступними змiнами):

     у пунктi 41 частини першої статтi 1 слова "благодiйне телекомунiкацiйне повiдомлення", "оператор телекомунiкацiй", "телекомунiкацiйна послуга" у всiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "благодiйне електронно-комунiкацiйне повiдомлення", "постачальник електронних комунiкацiйних послуг", "електронна комунiкацiйна послуга" у вiдповiдному вiдмiнку та числi;

     у частинi першiй статтi 7 слова "телекомунiкацiї", "благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення" замiнити вiдповiдно словами "електронної комунiкацiї", "благодiйного електронно-комунiкацiйного повiдомлення";

     у статтi 71 слова "благодiйне телекомунiкацiйне повiдомлення", "оператор телекомунiкацiй", "оператор", "телекомунiкацiйна послуга" у всiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "благодiйне електронно-комунiкацiйне повiдомлення", "постачальник електронних комунiкацiйних послуг", "постачальник", "електронна комунiкацiйна послуга" у вiдповiдному вiдмiнку та числi;

     12) у статтi 21 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222 iз наступними змiнами):

     частину четверту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Дiя цiєї частини не поширюється на Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку";

     в абзацi другому частини шостої слова "а також юридичних осiб, що володiють корпоративними правами в таких суб'єктах господарювання" замiнити словами "юридичних осiб, що володiють корпоративними правами в таких суб'єктах господарювання, а також на рiшення Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку";

     частину сьому пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Кабiнет Мiнiстрiв України призначає на посаду та звiльняє з посади членiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, у порядку, встановленому Законом України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     частину восьму доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Особливостi вiдносин Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, регламентуються законами України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку", "Про електроннi комунiкацiї", "Про поштовий зв'язок";

     13) у Законi України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 iз наступними змiнами):

     примiтку до статтi 513 пiсля слiв "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" доповнити словами "Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку";

     примiтку до статтi 56 пiсля слiв "Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" доповнити словами "Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку";

     14) у Законi України "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунiкацiйних мереж" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 11, ст. 101 iз наступними змiнами):

     у назвi Закону слова "телекомунiкацiйних мереж" замiнити словами "електронних комунiкацiйних мереж";

     назву та абзац перший частини першої статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Повноваження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, з питань доступу до iнфраструктури об'єкта доступу

     1. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, здiйснює такi повноваження з питань доступу до iнфраструктури об'єкта доступу";

     у текстi Закону слова "телекомунiкацiйна мережа" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "мережа електронних комунiкацiй" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     15) у Законi України "Про електроннi комунiкацiї" вiд 16 грудня 2020 року N 1089-IX:

     пункти 61 i 104 частини першої статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "61) монiторинг якостi електронних комунiкацiйних послуг - збирання, вимiрювання, випробування, оброблення, збереження, аналiз значень параметрiв якостi та показникiв якостi електронних комунiкацiйних послуг за певний перiод";

     "104) регуляторний орган - центральний орган виконавчої влади зi спецiальним статусом у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (далi - регуляторний орган)";

     пункт 15 частини першої статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "15) встановлення, у разi необхiдностi, показникiв якостi електронних комунiкацiйних послуг та їх параметрiв вiдповiдно до частини четвертої статтi 111 цього Закону";

     у статтi 10:

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Пiд час проведення позапланової перевiрки у випадках i порядку, визначених регуляторним органом, проводяться випробування шляхом вимiрювання та/або спостереження щодо вiдповiдностi передбачених законодавством параметрiв електронних комунiкацiйних мереж та якостi електронних комунiкацiйних послуг порядку маршрутизацiї трафiку послуг мiжособистiсних електронних комунiкацiй з використанням нумерацiї, а також для розрахунку показникiв якостi електронних комунiкацiйних послуг. Для проведення випробувань та iнших технiчних процедур пiд час позапланових перевiрок регуляторний орган за необхiдностi залучає технiчнi засоби та персонал державного пiдприємства, що належить до сфери його управлiння";

     у частинi восьмiй:

     абзац третiй пункту 1 викласти в такiй редакцiї:

     "державних органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв (вiдповiдно до їх компетенцiї) про порушення законодавства про електроннi комунiкацiї та/або радiочастотний спектр та надання послуг поштового зв'язку";

     у пунктi 9 слова "монiторингу та виявлення радiозавад" замiнити словами "монiторингу, робiт/заходiв з виявлення джерел радiозавад або монiторингу якостi електронних комунiкацiйних послуг";

     абзац шостий частини третьої статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi ненадходження пiсля повторного звернення в установлений строк запитуваної iнформацiї або в разi надходження iнформацiї, недостатньої для прийняття рiшення про наявнiсть чи вiдсутнiсть порушень вимог законодавства про електроннi комунiкацiї та/або радiочастотний спектр пiсля повторного звернення уповноваженої посадової особи регуляторного органу, регуляторний орган приймає рiшення про проведення позапланової перевiрки постачальника електронних комунiкацiйних мереж та/або послуг";

     пункт 3 частини другої статтi 41 викласти в такiй редакцiї:

     "3) забезпечення показникiв якостi електронних комунiкацiйних послуг";

     у статтi 45:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 45. Дiяльнiсть державного пiдприємства, що перебуває у сферi управлiння регуляторного органу";

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державне пiдприємство, що перебуває у сферi управлiння регуляторного органу, має право здiйснювати такi види дiяльностi";

     доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) здiйснювати монiторинг якостi електронних комунiкацiйних послуг у порядку, визначеному регуляторним органом";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Регуляторний орган вiдповiдно до Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" уповноважує державне пiдприємство, що перебуває у сферi його управлiння, проводити вимiрювання параметрiв електронних комунiкацiйних мереж, якостi електронних комунiкацiйних послуг та параметрiв електронних комунiкацiйних мереж щодо порядку маршрутизацiї трафiку на електроннiй комунiкацiйнiй мережi загального користування";

     у пунктi 3 частини другої статтi 46 слово "параметрiв" замiнити словом "показникiв";

     у статтi 51:

     в абзацi п'ятому частини третьої слова "за два мiсяцi" замiнити словами "за шiсть мiсяцiв" та доповнити словами "разом з оцiнкою, передбаченою частиною другою цiєї статтi";

     частину четверту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi якщо регуляторний орган не здiйснив у встановлений строк оцiнку, передбачену частиною другою цiєї статтi, заява лiцензiата про продовження строку дiї лiцензiї може бути подана не пiзнiше нiж за чотири мiсяцi до закiнчення строку дiї лiцензiї незалежно вiд факту здiйснення оцiнки, передбаченої частиною другою цiєї статтi, а регуляторний орган зобов'язаний розглянути таку заяву";

     у частинi третiй статтi 56 слова "протягом двох рокiв" замiнити словами "не пiзнiше нiж за два роки";

     у пунктi 4 частини четвертої статтi 57 слово i цифри "статтi 59" замiнити словом i цифрами "статтi 56";

     в абзацi шостому частини другої статтi 58 слова i цифри "частини третьої статтi 48" замiнити словами i цифрами "частини другої статтi 48";

     пункт 2 частини першої статтi 80 доповнити словами "крiм випадкiв обмеження такого доступу до власного номера користувачем послуг";

     у частинi першiй статтi 88 слова "об'єктiв будiвництва" замiнити словами "фiзичної (пасивної) iнфраструктури електронних комунiкацiй";

     частину шосту статтi 91 пiсля слова "встановлених" доповнити словами "вiдповiдно до цього Закону";

     у частинi сьомiй статтi 104 слова "благодiйного електронного повiдомлення" замiнити словами "благодiйного електронно-комунiкацiйного повiдомлення";

     у статтi 105:

     в абзацi першому частини першої слова "та пiд час надання послуг" виключити;

     у пунктi 1 частини другої слова "показники значень параметрiв" замiнити словами "значення параметрiв";

     у пунктi 3 частини четвертої слова "приймання та" i слово "власної" виключити;

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. Iнформацiя, зазначена у частинах першiй - четвертiй цiєї статтi, є невiд'ємною частиною договору про надання електронних комунiкацiйних послуг i може бути змiнена в порядку, визначеному статтею 112 цього Закону";

     частину четверту статтi 106 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Повернення невикористаних з особового рахунку абонента коштiв здiйснюється на вимогу кiнцевого користувача протягом строку позовної давностi, а кiнцевого користувача, який отримує послуги знеособлено, - протягом двох мiсяцiв пiсля закiнчення строку дiї картки попередньо оплаченої послуги та/або iдентифiкацiйної картки у разi вiдмови вiд передплачених послуг та/або припинення дiї договору та за умови його iдентифiкацiї вiдповiдно до порядку, який встановлено регуляторним органом";

     у статтi 111:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунiкацiй та радiочастотного спектра, за погодженням з регуляторним органом, визначає показники якостi електронних комунiкацiйних послуг, що розраховуються за параметрами, зазначеними у частинi четвертiй цiєї статтi, що пiдлягають випробуванню.

     Методи та методики вимiрювання параметрiв якостi, розрахунку показникiв якостi електронних комунiкацiйних послуг, їх оцiнки та порiвняння визначає регуляторний орган вiдповiдно до нацiональних i мiжнародних стандартiв та рекомендацiй.

     Перелiк iнформацiї про якiсть електронних комунiкацiйних послуг вiдповiдно до параметрiв, зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi, форму i спосiб її оприлюднення постачальниками електронних комунiкацiйних послуг визначає регуляторний орган";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Монiторинг якостi електронних комунiкацiйних послуг здiйснюється регуляторним органом або державним пiдприємством, що перебуває у сферi його управлiння, в установленому регуляторним органом порядку";

     друге речення частини третьої статтi 115 викласти в такiй редакцiї: "В умовах надзвичайних ситуацiй, надзвичайного та воєнного стану усi електроннi комунiкацiйнi мережi незалежно вiд форми власностi використовуються для забезпечення потреб нацiональної безпеки, оборони, охорони правопорядку";

     у пунктi 5 частини першої статтi 125 слово "показники" замiнити словами "параметри показникiв";

     у роздiлi XIX "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     пункт 1 доповнити словами i цифрами:

     "крiм абзацiв першого - чотирнадцятого пiдпункту 47 пункту 3 цього роздiлу, якi набирають чинностi з 1 липня 2022 року";

     пiдпункт 14 пункту 3 виключити.

     3. До приведення законодавства України у вiдповiднiсть iз цим Законом та Законом України "Про електроннi комунiкацiї" iншi законодавчi та пiдзаконнi нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону та Закону України "Про електроннi комунiкацiї".

     4. Встановити, що з дня набрання чинностi цим Законом Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, набуває статусу центрального органу виконавчої влади зi спецiальним статусом - Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, що не потребує проведення процедур, пов'язаних з лiквiдацiєю та реорганiзацiєю державних органiв, а також не потребує переведення, перемiщення, вчинення будь-яких iнших дiй або прийняття будь-яких iнших рiшень щодо трудових вiдносин з працiвниками Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, якi станом на день набрання чинностi цим Законом займають посади в Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

     5. Особи, якi перебувають на посадах Голови та членiв державного колегiального органу - Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, на день набрання чинностi цим Законом продовжують здiйснювати свої повноваження протягом строку, що становить рiзницю мiж шiстьма роками та строком перебування на посадi до дня набрання чинностi цим Законом.

     6. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, є правонаступником Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     7. Забезпечення дiяльностi Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, у 2022 роцi здiйснюється в межах видаткiв, передбачених Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     8. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     затвердити склад Конкурсної комiсiї з добору кандидатiв на посади членiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах електронних комунiкацiй, радiочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та опублiкувати його на своєму офiцiйному веб-сайтi;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     прийняти нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом;

     забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     щорiчно, починаючи з 2022 року, iнформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 грудня 2021 року
N 1971-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.