ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 15 сiчня 2015 року N 124-VIII,
вiд 22 червня 2017 року N 2119-VIII,
вiд 9 листопада 2017 року N 2189-VIII,
вiд 6 червня 2019 року N 2740-VIII,
вiд 3 грудня 2020 року N 1060-IX

     Цей Закон регулює вiдносини, що виникають в процесi провадження метрологiчної дiяльностi.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) вторинний еталон - еталон, установлений шляхом калiбрування за первинним еталоном для величини того самого роду;

     2) державний еталон - первинний або вторинний еталон, що перебуває в державнiй власностi;

     3) експертна повiрка засобiв вимiрювальної технiки - повiрка, яка проводиться у разi виникнення спiрних питань щодо метрологiчних характеристик, придатностi до застосування i правильностi експлуатацiї засобiв вимiрювальної технiки;

     4) еталон - реалiзацiя визначення даної величини iз встановленим значенням величини та пов'язаною з ним невизначенiстю вимiрювання, що використовується як основа для порiвняння. Еталони можуть бути первинними, вторинними та робочими;

(пункт 4 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     5) єднiсть вимiрювань - стан вимiрювань, за якого їх результати виражаються в одиницях вимiрювання, визначених цим Законом, а характеристики похибок або невизначеностi вимiрювань вiдомi з певною ймовiрнiстю i не виходять за встановленi границi;

     6) засоби вимiрювальної технiки - засоби вимiрювань, вимiрювальнi системи, матерiальнi мiри, стандартнi зразки та будь-якi частини засобiв вимiрювань або вимiрювальних систем, якщо цi частини можуть бути об'єктом спецiальних вимог та окремого оцiнювання вiдповiдностi;

     7) затвердження типу засобу вимiрювальної технiки - рiшення призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi, прийняте на основi звiту про оцiнку типу, про те, що тип засобу вимiрювальної технiки вiдповiдає встановленим вимогам i може використовуватися у сферi законодавчо регульованої метрологiї у спосiб, за якого вiн, як очiкується, забезпечить надiйнi результати вимiрювань протягом визначеного перiоду часу;

     8) iнспекцiйна повiрка засобiв вимiрювальної технiки - повiрка засобiв вимiрювальної технiки, яка проводиться пiд час здiйснення метрологiчного нагляду;

     9) калiбрувальна лабораторiя - пiдприємство, органiзацiя або їх вiдокремлений пiдроздiл, що здiйснює калiбрування засобiв вимiрювальної технiки;

     10) калiбрування - сукупнiсть операцiй, за допомогою яких за заданих умов на першому етапi встановлюється спiввiдношення мiж значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимiрювань, та вiдповiдними показами з пов'язаними з ними невизначеностями вимiрювань, а на другому етапi ця iнформацiя використовується для встановлення спiввiдношення для отримання результату вимiрювання з показу;

     11) категорiя законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки - сукупнiсть законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки того самого призначення;

     12) метрологiчна дiяльнiсть - дiяльнiсть, пов'язана iз забезпеченням єдностi вимiрювань;

     13) метрологiчна простежуванiсть (простежуванiсть) - властивiсть результату вимiрювань, яка полягає в тому, що цей результат може бути пов'язаний з еталоном через задокументований нерозривний ланцюг калiбрувань, кожне з яких робить свiй внесок у невизначенiсть вимiрювання;

     14) метрологiя - наука про вимiрювання та їх застосування;

     15) пункт 15 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     16) первинний еталон - еталон, установлений з використанням первинної референтної методики вимiрювань або створений як артефакт, обраний за угодою;

     17) перiодична повiрка засобiв вимiрювальної технiки - повiрка, що проводиться протягом перiоду експлуатацiї засобiв вимiрювальної технiки через встановлений промiжок часу (мiжповiрочний iнтервал);

     18) повiрка засобiв вимiрювальної технiки - сукупнiсть операцiй, що включає перевiрку та маркування та/або видачу документа про повiрку засобу вимiрювальної технiки, якi встановлюють i пiдтверджують, що зазначений засiб вiдповiдає встановленим вимогам;

     19) повiрочна лабораторiя - пiдприємство чи органiзацiя або їх вiдокремлений пiдроздiл, що проводить повiрку засобiв вимiрювальної технiки;

     20) повторна перевiрка - перевiрка, що проводиться для встановлення факту усунення порушення метрологiчних вимог, наведених у вiдповiдному приписi;

     21) позачергова повiрка засобiв вимiрювальної технiки - повiрка засобiв вимiрювальної технiки, що проводиться у таких випадках:

     за потреби заявника пересвiдчитися у придатностi засобiв вимiрювальної технiки до застосування;

     у разi пошкодження вiдбитка повiрочного тавра, а якщо таке тавро не передбачено - у разi втрати свiдоцтва про повiрку;

     абзац четвертий пункту 21 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     211) робочий еталон - еталон, який використовується для регулярних калiбрувань або повiрки засобiв вимiрювальної технiки;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 211 згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     22) суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа (пiдприємство, установа, органiзацiя) незалежно вiд органiзацiйно-правової форми i форми власностi (далi - пiдприємства та органiзацiї) та фiзична особа - пiдприємець, якi провадять дiяльнiсть на територiї України;

     23) тип засобу вимiрювальної технiки - сукупнiсть засобiв вимiрювальної технiки того самого призначення, якi мають один i той самий принцип дiї, подiбну конструкцiю та виготовленi за тiєю самою технiчною документацiєю;

     24) фасований товар - призначений для продажу товар, упакований за вiдсутностi кiнцевого споживача, при цьому кiлькiсть товару в упаковцi має певне значення, зазначене на упаковцi, що вiдповiдає заздалегiдь вибраному номiнальному значенню i яке не може бути змiнене без розкривання упаковки або її видимого пошкодження.

     Стаття 2. Законодавство України про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть

     1. Законодавство України про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть складається з цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини в цiй сферi.

     2. У разi якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством України про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть, застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 3. Сфера законодавчо регульованої метрологiї

     1. Сферою законодавчо регульованої метрологiї є визначенi цим Законом види дiяльностi, щодо яких з метою забезпечення єдностi вимiрювань та простежуваностi здiйснюється державне регулювання стосовно вимiрювань, одиниць вимiрювання та засобiв вимiрювальної технiки.

     До сфери законодавчо регульованої метрологiї належать такi види дiяльностi:

     1) забезпечення захисту життя та охорони здоров'я громадян;

     2) контроль якостi та безпечностi харчових продуктiв i лiкарських засобiв;

     3) контроль стану навколишнього природного середовища;

     4) контроль безпеки умов працi;

     5) контроль безпеки дорожнього руху та технiчного стану транспортних засобiв;

     6) топографо-геодезичнi, картографiчнi та гiдрометеорологiчнi роботи, роботи iз землеустрою;

     7) торговельно-комерцiйнi операцiї та розрахунки мiж покупцем (споживачем) i продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числi пiд час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунiкацiйних послуг, послуг поштового зв'язку, постачання та/або споживання енергетичних i матерiальних ресурсiв (електричної i теплової енергiї, газу, води, нафтопродуктiв тощо);

     8) обчислення сум податкiв i зборiв, податковий та митний контроль;

     9) роботи, пов'язанi з визначенням параметрiв будiвель, споруд i територiї забудови;

     10) роботи iз забезпечення технiчного захисту iнформацiї згiдно iз законодавством;

     11) роботи з використання апаратури глобальних супутникових навiгацiйних систем;

     12) роботи, що виконуються за дорученням органiв досудового розслiдування, органiв прокуратури та судiв;

     13) реєстрацiя нацiональних i мiжнародних спортивних рекордiв.

     Стаття 4. Метрологiчна система України

     1. Метрологiчна система України створює необхiднi засади для забезпечення єдностi вимiрювань у державi.

     Основними завданнями цiєї системи є:

     1) реалiзацiя єдиної технiчної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi;

     2) захист громадян i нацiональної економiки вiд наслiдкiв недостовiрних результатiв вимiрювань;

     3) здiйснення фундаментальних i прикладних дослiджень та наукових розробок у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi;

     4) економiя всiх видiв енергетичних i матерiальних ресурсiв;

     5) забезпечення якостi та конкурентоспроможностi вiтчизняної продукцiї;

     6) створення нормативно-правових, нормативних, науково-технiчних та органiзацiйних основ забезпечення єдностi вимiрювань у державi.

     2. Метрологiчна система України включає:

     нацiональну метрологiчну службу;

     нормативно-правову базу, у тому числi законодавчi акти, технiчнi регламенти та iншi нормативно-правовi акти, що регулюють вiдносини у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi;

     нацiональну еталонну базу та систему передачi розмiрiв одиниць вимiрювання;

     систему добровiльної акредитацiї калiбрувальних лабораторiй, а також систему акредитацiї випробувальних лабораторiй, органiв з оцiнки вiдповiдностi у випадках, визначених цим та iншими законами України;

     навчальнi заклади, науково-дослiднi установи, органiзацiї, що поширюють знання та досвiд у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

     3. Дiяльнiсть, пов'язану iз забезпеченням функцiонування та розвитку метрологiчної системи України, координує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

Роздiл II
ОДИНИЦI ВИМIРЮВАННЯ. НАЦIОНАЛЬНI ЕТАЛОНИ. ВИМIРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМIРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНIКИ

     Стаття 5. Одиницi вимiрювання

     1. Одиницею вимiрювання вважається визначена i прийнята за угодою величина, з якою може бути порiвняна будь-яка iнша величина того самого роду для вираження спiввiдношення двох величин у виглядi числа.

     2. В Українi застосовуються одиницi вимiрювання Мiжнародної системи одиниць (SI), прийнятої Генеральною конференцiєю з мiр та ваг i рекомендованої Мiжнародною органiзацiєю законодавчої метрологiї, а саме:

     1) основнi одиницi SI:

     метр як одиниця довжини (позначення одиницi: українське - м, мiжнародне - m);

     кiлограм як одиниця маси (позначення одиницi: українське - кг, мiжнародне - kg);

     секунда як одиниця часу (позначення одиницi: українське - с, мiжнародне - s);

     ампер як одиниця сили електричного струму (позначення одиницi: українське - А, мiжнародне - А);

     кельвiн як одиниця термодинамiчної температури (позначення одиницi: українське - К, мiжнародне - К);

     моль як одиниця кiлькостi речовини (позначення одиницi: українське - моль, мiжнародне - mol);

     кандела як одиниця сили свiтла (позначення одиницi: українське - кд, мiжнародне - cd);

     2) похiднi одиницi SI;

     3) десятковi кратнi i частиннi вiд одиниць SI.

     В Українi застосовуються також:

     одиницi, що не входять до SI, але дозволенi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi (далi - дозволенi позасистемнi одиницi);

     комбiнацiї одиниць SI та дозволених позасистемних одиниць.

     3. Визначення основних одиниць SI, назви та визначення похiдних одиниць SI, десяткових кратних i частинних вiд одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила застосування одиниць вимiрювання i правила написання назв та позначень одиниць вимiрювання i символiв величин встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

(частина третя статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     4. Характеристики i параметри експортних товарiв (у тому числi засобiв вимiрювальної технiки) та послуг (у тому числi з вимiрювань, повiрки, калiбрування), що виробляються та надаються для iноземних замовникiв, можуть бути поданi в одиницях вимiрювання, встановлених такими замовниками.

     Стаття 6. Нацiональнi еталони

     1. Нацiональним еталоном вважається еталон, визнаний центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, як основа для передачi значень величини iншим еталонам вiдповiдної одиницi величини, що є в державi.

     2. Статус нацiональних еталонiв надається:

     первинним еталонам (у тому числi державним еталонам i еталонам, що є власнiстю пiдприємств та органiзацiй);

     вторинним еталонам (у тому числi державним еталонам i еталонам, що є власнiстю пiдприємств та органiзацiй), якi мають найвищi метрологiчнi властивостi серед еталонiв даної одиницi, що є в державi.

     Надання еталонам статусу нацiональних еталонiв та позбавлення цього статусу здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, вiдповiдно до критерiїв та в порядку, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац четвертий частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     3. Створення та вдосконалення державних еталонiв здiйснюється вiдповiдно до державних науково-технiчних програм, якi розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, з метою задоволення потреб життєдiяльностi людини, економiки i оборони України та iнших сфер.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, є вiдповiдальним за виконання завдань зазначених програм i технiчний рiвень створених еталонiв.

     4. Реєстрацiя нацiональних еталонiв та контроль за додержанням правил i умов їх зберiгання та застосування здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. З метою забезпечення визнання на мiжнародному рiвнi нацiональних еталонiв, а також результатiв вимiрювань, повiрки та калiбрування такi еталони повиннi звiрятися з вiдповiдними еталонами iнших держав або мiжнародними еталонами.

     6. Зберiгання та застосування нацiональних еталонiв здiйснюється в порядку, встановленому нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

     7. Вiдповiдальнiсть за додержання порядку зберiгання та застосування нацiональних еталонiв покладається на керiвникiв наукових метрологiчних центрiв, пiдприємств та органiзацiй, де зберiгаються еталони, та вчених зберiгачiв таких еталонiв, якi визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

     Стаття 7. Вимiрювання

     1. Вимiрюванням вважається процес експериментального визначення одного або декiлькох значень величини, якi можуть бути обґрунтовано приписанi величинi.

     2. Результати вимiрювань можуть бути використанi у сферi законодавчо регульованої метрологiї за умови, що для таких результатiв вiдомi вiдповiднi характеристики похибок або невизначенiсть вимiрювань.

     3. Методики вимiрювань у сферi законодавчо регульованої метрологiї, що є обов'язковими до застосування, визначаються в нормативно-правових актах або в нормативних документах, на якi є вiдповiднi посилання в нормативно-правових актах.

     4. Повноваження центральних органiв виконавчої влади, iнших державних органiв уповноважувати пiдприємства та органiзацiї, їх вiдокремленi пiдроздiли та фiзичних осiб - пiдприємцiв на проведення певних вимiрювань, не пов'язаних з оцiнкою вiдповiдностi продукцiї, процесiв та послуг, у сферi законодавчо регульованої метрологiї визначаються законом.

     5. Результати вимiрювань повиннi бути доступнi юридичним i фiзичним особам, якi мають щодо них обґрунтований iнтерес.

     Стаття 8. Засоби вимiрювальної технiки

     1. У сферi законодавчо регульованої метрологiї застосовуються засоби вимiрювальної технiки, якi вiдповiдають вимогам щодо точностi, регламентованим для таких засобiв, у встановлених умовах їх експлуатацiї.

     2. Експлуатацiя засобiв вимiрювальної технiки, якi застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї (далi - законодавчо регульованi засоби вимiрювальної технiки), здiйснюється з дотриманням правил застосування таких засобiв, встановлених у нормативно-правових актах, i вимог щодо їх експлуатацiї, встановлених в експлуатацiйних документах на такi засоби.

     3. Законодавчо регульованi засоби вимiрювальної технiки, якi мають елементи або функцiї настроювання, повиннi мати захист вiд вiльного доступу до зазначених елементiв i функцiй (включаючи програмне забезпечення) з метою запобiгання несанкцiонованому втручанню.

     4. Законодавчо регульованi засоби вимiрювальної технiки дозволяється застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та в продаж i видавати напрокат лише за умови їх вiдповiдностi цьому Закону та iншим нормативно-правовим актам, що мiстять вимоги до таких засобiв вимiрювальної технiки.

Роздiл III
НАЦIОНАЛЬНА МЕТРОЛОГIЧНА СЛУЖБА

     Стаття 9. Структура нацiональної метрологiчної служби

     1. До нацiональної метрологiчної служби належать:

     1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi;

     2) центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi;

     3) центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду;

     4) науковi метрологiчнi центри;

     5) державнi пiдприємства, якi належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, та провадять метрологiчну дiяльнiсть в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, мiстах обласного значення (далi - метрологiчнi центри);

     6) Служба єдиного часу i еталонних частот, Служба стандартних зразкiв складу та властивостей речовин i матерiалiв, Служба стандартних довiдкових даних про фiзичнi сталi та властивостi речовин i матерiалiв;

     7) метрологiчнi служби центральних органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, пiдприємств та органiзацiй;

     8) органи з оцiнки вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки та повiрочнi лабораторiї.

     Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, здiйснює державне управлiння забезпеченням єдностi вимiрювань в Українi.

     2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, належать:

     забезпечення нормативно-правового регулювання у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi;

     органiзацiя проведення фундаментальних дослiджень у сферi метрологiї;

     забезпечення функцiонування та вдосконалення нацiональної еталонної бази;

     розроблення або участь у розробленнi державних наукових i науково-технiчних програм, що стосуються забезпечення єдностi вимiрювань;

     представництво та участь вiд України в дiяльностi мiжнародних, європейських та iнших регiональних органiзацiй з метрологiї;

     здiйснення iнших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Стаття 11. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, належать:

     координацiя дiяльностi щодо забезпечення функцiонування метрологiчної системи України;

     органiзацiя функцiонування та пiдготовка пропозицiй з удосконалення нацiональної еталонної бази;

     уповноваження на проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї;

     здiйснення iнших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Стаття 12. Науковi метрологiчнi центри

     1. Науковi метрологiчнi центри визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України з числа державних пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, i створюють, удосконалюють, зберiгають i застосовують нацiональнi еталони.

     Положення про науковi метрологiчнi центри затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

     2. Науковi метрологiчнi центри у сферах дiяльностi, визначених положеннями про них та нормативно-правовими актами:

     1) здiйснюють фундаментальнi науковi дослiдження у сферi метрологiї, а також виконують роботи, пов'язанi з розробленням та реалiзацiєю державних програм з метрологiї та концепцiї розвитку метрологiчної системи України;

     2) здiйснюють науково-прикладнi дослiдження та виконують науково-дослiднi роботи, пов'язанi iз створенням, удосконаленням, зберiганням, звiренням, застосуванням нацiональних еталонiв, створенням систем передачi розмiрiв одиниць вимiрювання;

     3) беруть участь у розробленнi проектiв технiчних регламентiв, iнших нормативно-правових актiв, а також нормативних документiв у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi;

     4) здiйснюють координацiю та науково-методичне супроводження робiт iз забезпечення єдностi вимiрювань за вiдповiдними напрямами дiяльностi;

     5) проводять оцiнку вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки;

     6) проводять калiбрування та повiрку засобiв вимiрювальної технiки;

     7) проводять вимiрювання у сферi законодавчо регульованої метрологiї;

     8) ведуть iнформацiйний фонд за напрямами своєї дiяльностi;

     9) здiйснюють мiжнародне спiвробiтництво з питань, що належать до їх компетенцiї.

     3. Науковi метрологiчнi центри за договорами з юридичними та фiзичними особами можуть виконувати iншi роботи (надавати iншi послуги), пов'язанi iз забезпеченням єдностi вимiрювань.

     Стаття 13. Служба єдиного часу i еталонних частот, Служба стандартних зразкiв складу та властивостей речовин i матерiалiв, Служба стандартних довiдкових даних про фiзичнi сталi та властивостi речовин i матерiалiв

     1. Служба єдиного часу i еталонних частот здiйснює мiжгалузеву координацiю та виконання робiт, спрямованих на забезпечення єдностi вимiрювань часу i частоти та визначення параметрiв обертання Землi та надання часо-частотної iнформацiї споживачам в економiцi, у сферi науки та оборони, а також фiзичним та юридичним особам, у тому числi надання iнформацiї для забезпечення застосування єдиного облiково-звiтного часу.

     2. Служба стандартних зразкiв складу та властивостей речовин i матерiалiв здiйснює мiжгалузеву координацiю та забезпечує виконання робiт, пов'язаних iз розробленням i впровадженням стандартних зразкiв складу та властивостей речовин i матерiалiв.

     3. Служба стандартних довiдкових даних про фiзичнi сталi та властивостi речовин i матерiалiв здiйснює мiжгалузеву координацiю та забезпечує виконання робiт, пов'язаних з розробленням i впровадженням стандартних довiдкових даних про фiзичнi сталi та властивостi речовин i матерiалiв.

     4. Завдання та основнi засади дiяльностi служб, зазначених у цiй статтi, визначаються положеннями про них, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 14. Метрологiчнi служби центральних органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, пiдприємств та органiзацiй

     1. У центральних органах виконавчої влади, крiм центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, i центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду, в iнших державних органах, в органах управлiння об'єднань пiдприємств, на пiдприємствах та в органiзацiях можуть утворюватися метрологiчнi служби для проведення робiт (надання послуг), пов'язаних iз забезпеченням єдностi вимiрювань у визначених сферах дiяльностi.

     2. На пiдприємствах та в органiзацiях, якi виконують роботи у сферi законодавчо регульованої метрологiї, обов'язково утворюються метрологiчнi служби або призначаються особи, вiдповiдальнi за забезпечення єдностi вимiрювань.

     3. Структура, функцiї, права та обов'язки метрологiчних служб центральних органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, органiв управлiння об'єднань пiдприємств, пiдприємств та органiзацiй, якi виконують роботи у сферi законодавчо регульованої метрологiї, визначаються положеннями про такi служби, якi затверджуються керiвниками цих органiв, пiдприємств та органiзацiй.

     4. Типове положення про метрологiчнi служби центральних органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, органiв управлiння об'єднань пiдприємств, пiдприємств та органiзацiй, якi виконують роботи у сферi законодавчо регульованої метрологiї, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

     Стаття 15. Забезпечення єдностi вимiрювань у сферi оборони України

(назва статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     1. Забезпечення єдностi вимiрювань у сферi оборони України здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

Роздiл IV
ОЦIНКА ВIДПОВIДНОСТI ТА ПОВIРКА ЗАСОБIВ ВИМIРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНIКИ

     Стаття 16. Оцiнка вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки

     1. Оцiнка вiдповiдностi законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки вимогам технiчних регламентiв проводиться у разi, коли це передбачено вiдповiдними технiчними регламентами.

(абзац перший частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Оцiнку вiдповiдностi законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки вимогам технiчних регламентiв проводять виробники цих засобiв, призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi та iншi суб'єкти, визначенi у вiдповiдних технiчних регламентах або передбачених ними процедурах оцiнки вiдповiдностi.

(абзац другий частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     Порядок проведення оцiнки вiдповiдностi законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки встановлюється технiчними регламентами та iншими нормативно-правовими актами.

     2. Призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi повiдомляють науковому метрологiчному центру, уповноваженому центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, на ведення реєстру затверджених типiв засобiв вимiрювальної технiки, про виданi ними сертифiкати перевiрки типу засобiв вимiрювальної технiки.

(абзац перший частини другої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Сертифiкат перевiрки типу засобу вимiрювальної технiки є документом, який засвiдчує, що тип засобу вимiрювальної технiки затверджено.

(абзац другий частини другої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Порядок ведення реєстру затверджених типiв засобiв вимiрювальної технiки встановлюється нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

     Технiчними регламентами можуть встановлюватися вимоги щодо надання призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi iншої iнформацiї, пов'язаної з виконанням ними процедур оцiнки вiдповiдностi законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки.

     3. Оцiнка вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки, якi не застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї, проводиться на добровiльних засадах.

     Стаття 17. Повiрка засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї

     1. Законодавчо регульованi засоби вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, пiдлягають перiодичнiй повiрцi та повiрцi пiсля ремонту.

     Не пiдлягають перiодичнiй повiрцi та повiрцi пiсля ремонту законодавчо регульованi засоби вимiрювальної технiки, що застосовуються:

     органами з оцiнки вiдповiдностi (у тому числi випробувальними та калiбрувальними лабораторiями), акредитованими нацiональним органом України з акредитацiї чи нацiональними органами з акредитацiї iнших держав, для провадження дiяльностi, стосовно якої їх було акредитовано;

     науковими метрологiчними центрами, метрологiчними центрами та калiбрувальними лабораторiями, якi проводять калiбрування засобiв вимiрювальної технiки вiдповiдно до частини другої статтi 27 цього Закону, стосовно засобiв вимiрювальної технiки, що використовуються ними при калiбруваннi.

     Стосовно законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, може також проводитися позачергова, експертна та iнспекцiйна повiрка.

     2. Перелiк категорiй законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що пiдлягають перiодичнiй повiрцi, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiжповiрочнi iнтервали законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки за категорiями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

     Порядок встановлення мiжповiрочних iнтервалiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Суб'єкти господарювання зобов'язанi своєчасно з дотриманням встановлених мiжповiрочних iнтервалiв подавати законодавчо регульованi засоби вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, на перiодичну повiрку.

     4. Перiодична повiрка, обслуговування та ремонт (у тому числi демонтаж, транспортування та монтаж) засобiв вимiрювальної технiки (результати вимiрювань яких використовуються для здiйснення розрахункiв за спожитi для побутових потреб електричну енергiю i газ), що є власнiстю фiзичних осiб, спiльною власнiстю спiввласникiв багатоквартирного будинку, здiйснюються за рахунок суб'єктiв господарювання, що надають послуги з електро- i газопостачання.

     Вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть проведення перiодичної повiрки, обслуговування та ремонту (у тому числi демонтажу, транспортування та монтажу) засобiв вимiрювальної технiки (результати вимiрювань яких використовуються для здiйснення розрахункiв за спожитi для побутових потреб електричну енергiю i газ), що є власнiстю фiзичних осiб, спiльною власнiстю спiввласникiв багатоквартирного будинку, покладається на суб'єктiв господарювання, що надають послуги з електро- i газопостачання.

     Вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть проведення перiодичної повiрки, обслуговування та ремонту (у тому числi демонтажу, транспортування та монтажу) засобiв вимiрювальної технiки (результати вимiрювань яких використовуються для здiйснення комерцiйних розрахункiв за спожитi теплову енергiю i воду) покладається на суб'єктiв господарювання, що здiйснюють обслуговування вiдповiдних засобiв вимiрювальної технiки.

     Перiодична повiрка засобiв вимiрювальної технiки (результати вимiрювань яких використовуються для здiйснення розрахункiв за спожитi електричну енергiю i газ) проводиться за рахунок тарифiв на електро- i газопостачання. Перiодична повiрка засобiв вимiрювальної технiки (результати вимiрювань яких використовуються для здiйснення комерцiйних розрахункiв за спожитi теплову енергiю i воду) проводиться за рахунок плати за абонентське обслуговування - за умови укладення iндивiдуального договору або iндивiдуального договору з обслуговуванням внутрiшньобудинкових систем про надання комунальних послуг вiдповiдно до Закону України "Про житлово-комунальнi послуги". У разi укладення колективного договору про надання комунальних послуг, договору про надання комунальних послуг з колективним споживачем або прийняття рiшення спiввласниками про порядок обслуговування та замiну вузла (вузлiв) комерцiйного облiку вiдповiдно до законодавства перiодична повiрка засобiв вимiрювальної технiки (результати вимiрювань яких використовуються для здiйснення комерцiйних розрахункiв за спожитi теплову енергiю i воду) проводиться за рахунок спiввласникiв багатоквартирного будинку.

(абзац четвертий частини четвертої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1060-IX)

     Перiодична повiрка, обслуговування та ремонт (у тому числi демонтаж, транспортування i монтаж) вузлiв облiку, що забезпечують iндивiдуальний облiк споживання теплової енергiї та води в квартирах (примiщеннях) будинку, здiйснюються за рахунок власникiв таких вузлiв облiку, якщо iнше не встановлено договором.

(абзаци перший - третiй частини четвертої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 22.06.2017р. N 2119-VIII, замiнено абзацами першим - п'ятим згiдно iз Законом України вiд 09.11.2017р. N 2189-VIII, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим, абзац п'ятий частини четвертої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1060-IX)

     Порядок подання таких засобiв на перiодичну повiрку, обслуговування та ремонт, а також порядок оплати за перiодичну повiрку, обслуговування та ремонт (у тому числi демонтаж, транспортування та монтаж) встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Повiрка законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, проводиться:

     науковими метрологiчними центрами, якi мають мiжнародно визнанi калiбрувальнi та вимiрювальнi можливостi за вiдповiдними видами та пiдвидами вимiрювань, та/або iз застосуванням нацiональних еталонiв;

     науковими метрологiчними центрами, метрологiчними центрами та повiрочними лабораторiями, уповноваженими на проведення повiрки вiдповiдних засобiв.

     Делегування науковими метрологiчними центрами, метрологiчними центрами та повiрочними лабораторiями, визначеними цiєю частиною, своїх повноважень щодо проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, iншим особам або залучення ними в будь-який спосiб до цiєї дiяльностi осiб, якi не мають вiдповiдних на те повноважень, забороняється.

(частину п'яту статтi 17 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     6. Порядок проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, та оформлення її результатiв, а також норми часу, необхiдного для проведення повiрки таких засобiв, встановлюються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

     7. Повiрка законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, проводиться за методиками повiрки, якi визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, або нацiональними стандартами.

(статтю 17 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII, у зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою)

     8. Частину восьму статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 18. Уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї

     1. Органом з уповноваження на проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї (далi - орган з уповноваження), є центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

     2. Для проведення зазначеної в частинi першiй цiєї статтi повiрки науковi метрологiчнi центри, метрологiчнi центри та повiрочнi лабораторiї зобов'язанi одержати свiдоцтво про уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї (далi - свiдоцтво про уповноваження), яке видається органом з уповноваження.

     3. Для одержання свiдоцтва про уповноваження науковi метрологiчнi центри, метрологiчнi центри та повiрочнi лабораторiї (далi - заявники) подають до органу з уповноваження заяву про уповноваження.

     Якщо уповноважується вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи, заява подається пiдприємством чи органiзацiєю, до складу якої належить цей пiдроздiл.

     До заяви про уповноваження додаються:

     паспорт повiрочної лабораторiї заявника або його вiдокремленого пiдроздiлу, який буде виконувати роботи з повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, затверджений керiвником заявника;

     проект сфери уповноваження заявника на проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, який повинен мiстити вiдомостi про категорiї законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, та їх метрологiчнi характеристики, пiдписаний керiвником заявника. У разi якщо заявник входить до складу пiдприємства чи органiзацiї як вiдокремлений пiдроздiл, проект сфери уповноваження пiдписується керiвником цього пiдприємства чи органiзацiї;

     копiя договору користування примiщенням (найму примiщення), укладеного не менше нiж на п'ять рокiв, засвiдчена заявником (у разi якщо заявник не має власного примiщення, необхiдного для виконання повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки вiдповiдно до заявленої сфери уповноваження);

     платiжний документ (платiжне доручення, квитанцiя) про сплату плати за видачу свiдоцтва про уповноваження з вiдмiткою банку, вiддiлення поштового зв'язку або коду проведеної операцiї.

     Зазначений у цiй частинi перелiк документiв, що додаються до заяви про уповноваження, є вичерпним.

     4. Заявники можуть бути уповноваженi на проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, за умови їх вiдповiдностi критерiям, яким повиннi вiдповiдати уповноваженi науковi метрологiчнi центри, метрологiчнi центри та повiрочнi лабораторiї (далi - уповноваженi органiзацiї).

     Критерiями, яким повиннi вiдповiдати уповноваженi органiзацiї (далi - встановленi критерiї), є:

     незалежнiсть та неупередженiсть;

     квалiфiкацiя персоналу;

     наявнiсть матерiально-технiчної бази;

     наявнiсть фонду нормативних документiв та технiчної документацiї, необхiдних для проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї;

     наявнiсть впровадженої системи якостi;

     забезпечення правильностi оформлення та зберiгання результатiв повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї.

     Заявники з метою досягнення їх вiдповiдностi встановленим критерiям повиннi вiдповiдати вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

     5. Орган з уповноваження протягом 80 робочих днiв пiсля надходження заяви про уповноваження:

     проводить експертизу поданих заявником документiв та перевiряє повноту вiдомостей;

     проводить перевiрку заявника за його мiсцезнаходженням на вiдповiднiсть встановленим критерiям;

     видає заявнику свiдоцтво про уповноваження;

     у разi вiдмови у видачi свiдоцтва про уповноваження надсилає заявнику письмове повiдомлення про вiдмову у видачi свiдоцтва про уповноваження iз зазначенням пiдстав для такої вiдмови.

     До проведення перевiрки заявника на вiдповiднiсть встановленим критерiям орган з уповноваження залучає фахiвцiв наукових метрологiчних центрiв, якi мають досвiд проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки вiдповiдно до заявленої сфери уповноваження не менше п'яти рокiв.

     Посадовi особи органу з уповноваження та фахiвцi наукових метрологiчних центрiв не можуть брати участi у проведеннi експертизи поданих заявником документiв та перевiрки його на вiдповiднiсть встановленим критерiям у разi, якщо вони перебували протягом останнiх трьох рокiв або перебувають у службовiй залежностi вiд заявника чи є близькими особами в розумiннi Закону України "Про запобiгання корупцiї" для будь-якої особи, яка належить до персоналу заявника.

     Посадовi особи органу з уповноваження та фахiвцi наукових метрологiчних центрiв, якi надали недостовiрнi вiдомостi щодо своєї вiдповiдностi зазначеним вимогам до них (крiм технiчних помилок), не можуть бути залученi до проведення експертизи поданих заявниками документiв та перевiрки їх на вiдповiднiсть встановленим критерiям протягом одного року з дня встановлення факту надання недостовiрних вiдомостей, задокументованого у вiдповiдному актi.

     Залученi фахiвцi наукових метрологiчних центрiв беруть участь у проведеннi перевiрки заявника на вiдповiднiсть встановленим критерiям спiльно з посадовими особами органу з уповноваження, а також мають такi самi права та виконують такi самi обов'язки пiд час проведення цiєї перевiрки, що й зазначенi посадовi особи.

     Залученi фахiвцi наукових метрологiчних центрiв не можуть становити бiльше половини складу комiсiї, що проводить перевiрку заявника на вiдповiднiсть встановленим критерiям, або очолювати зазначену комiсiю.

     6. Пiдставами для вiдмови у видачi свiдоцтва про уповноваження є:

     подання заявником неповного пакета документiв, необхiдних для уповноваження;

     виявлення в документах, поданих заявником, недостовiрних вiдомостей (крiм технiчних помилок);

     встановлення за результатами перевiрки заявника на вiдповiднiсть встановленим критерiям факту виконання ним без уповноваження робiт з повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, якi згiдно з цим Законом виконуються за умови уповноваження (крiм робiт, за виконання яких без уповноваження заявнику ранiше було вiдмовлено у видачi свiдоцтва про уповноваження з пiдстави, передбаченої цим абзацом, або ранiше видане йому свiдоцтво про уповноваження було анульоване з пiдстави, передбаченої абзацом восьмим частини десятої цiєї статтi);

     вiдмова заявника у допуску посадових осiб органу з уповноваження та/або залучених фахiвцiв наукових метрологiчних центрiв до проведення його перевiрки на вiдповiднiсть встановленим критерiям з пiдстав, не передбачених законом, про що посадовi особи, якi проводять вiдповiдну перевiрку, складають акт;

     невiдповiднiсть заявника встановленим критерiям.

     У разi усунення заявником причин, що стали пiдставою для вiдмови у видачi свiдоцтва про уповноваження, видача свiдоцтва про уповноваження здiйснюється у порядку та строки, встановленi частинами третьою - п'ятою цiєї статтi.

     У разi вiдмови у видачi свiдоцтва про уповноваження з пiдстав, передбачених абзацами третiм i четвертим цiєї частини, або анулювання ранiше виданого заявнику свiдоцтва про уповноваження з пiдстав, передбачених абзацами восьмим i дев'ятим частини десятої цiєї статтi, заява про уповноваження може бути повторно подана зазначеним заявником не ранiше нiж через один рiк з дня надсилання йому письмового повiдомлення про вiдмову у видачi свiдоцтва про уповноваження або набрання законної сили судовим рiшенням про анулювання ранiше виданого йому свiдоцтва про уповноваження.

     7. У свiдоцтвi про уповноваження зазначаються категорiї засобiв вимiрювальної технiки, повiрку яких мають право проводити уповноваженi органiзацiї.

     Строк дiї свiдоцтва про уповноваження становить п'ять рокiв.

     8. Вiдомостi про уповноваженi органiзацiї вносяться до бази даних про науковi метрологiчнi центри, метрологiчнi центри i повiрочнi лабораторiї, уповноваженi на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, яка формується та ведеться органом з уповноваження в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi. Внесення вiдомостей про уповноваженi органiзацiї до зазначеної бази даних, їх оновлення є безоплатними для уповноважених органiзацiй.

     Орган з уповноваження забезпечує на своєму офiцiйному веб-сайтi вiльний доступ до вiдомостей, що мiстяться у зазначенiй базi даних, та їх постiйне оновлення.

     9. Орган з уповноваження здiйснює монiторинг вiдповiдностi уповноважених органiзацiй вимогам цього Закону та встановленим критерiям.

     Монiторинг уповноважених органiзацiй здiйснюється шляхом:

     проведення планових та позапланових перевiрок уповноважених органiзацiй вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi";

     розгляду звернень щодо анулювання свiдоцтва про уповноваження, якi надаються органу з уповноваження центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду.

     Плановi перевiрки уповноважених органiзацiй проводяться вiдповiдно до рiчних планiв з перiодичнiстю, визначеною згiдно з вимогами Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

     10. Орган з уповноваження видає наказ про анулювання свiдоцтва про уповноваження у разi, якщо:

     уповноважена органiзацiя за власним бажанням звернулася iз заявою про анулювання свiдоцтва про уповноваження;

     уповноважену органiзацiю припинено шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiї.

     Орган з уповноваження видає уповноваженiй органiзацiї наказ про анулювання свiдоцтва про уповноваження не пiзнiше 20 робочих днiв з дня одержання заяви уповноваженої органiзацiї про анулювання свiдоцтва про уповноваження.

     Орган з уповноваження звертається до адмiнiстративного суду з позовом про застосування заходу реагування у видi анулювання свiдоцтва про уповноваження за наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

     за результатами планової або позапланової перевiрки уповноваженої органiзацiї встановлено факт або пiдтверджено ранiше одержану iнформацiю про те, що уповноважена органiзацiя не вiдповiдає встановленим критерiям або не виконує своїх обов'язкiв та вiдсутня можливiсть усунення уповноваженою органiзацiєю виявленої невiдповiдностi чи забезпечення виконання нею своїх обов'язкiв;

     уповноважена органiзацiя вiдмовила в допуску посадових осiб органу з уповноваження до проведення її планової або позапланової перевiрки з пiдстав, не передбачених законом, про що посадовi особи, якi проводять вiдповiдну перевiрку, складають акт;

     встановлено факт виконання уповноваженою органiзацiєю поза сферою уповноваження робiт з повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, якi згiдно з цим Законом можуть виконуватися за умови уповноваження, про що посадова особа органу з уповноваження складає вiдповiдний акт;

     встановлено факт порушення уповноваженою органiзацiєю заборони, встановленої абзацом четвертим частини п'ятої статтi 17 цього Закону, про що посадова особа органу з уповноваження складає вiдповiдний акт.

     У разi звернення органу з уповноваження до адмiнiстративного суду з позовом про застосування заходу реагування у видi анулювання свiдоцтва про уповноваження таке свiдоцтво вважається анульованим з дня набрання законної сили вiдповiдним судовим рiшенням.

     11. Пiд час видачi свiдоцтва про уповноваження застосовується принцип мовчазної згоди.

     12. Спори з питань уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, вирiшуються в судовому порядку.

     13. Порядок видачi або вiдмови у видачi свiдоцтва про уповноваження, його анулювання затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до положень Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" та цього Закону.

(стаття 18 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 181. Плата за видачу свiдоцтва про уповноваження

     1. За видачу свiдоцтва про уповноваження справляється плата у такому розмiрi:

     6,1 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - у разi наявностi у проектi сфери уповноваження до двох категорiй законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки;

     7,2 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - у разi наявностi у проектi сфери уповноваження до п'яти категорiй законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки;

     10,1 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - у разi наявностi у проектi сфери уповноваження до 10 категорiй законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки;

     14 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб - у разi наявностi у проектi сфери уповноваження до 20 категорiй законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки;

     19,2 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - у разi наявностi у проектi сфери уповноваження до 30 категорiй законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки;

     25,3 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - у разi наявностi у проектi сфери уповноваження до 50 категорiй законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки;

     33,9 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - у разi наявностi у проектi сфери уповноваження понад 50 категорiй законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки.

     Плата за видачу свiдоцтва про уповноваження справляється у вiдповiдному розмiрi вiд прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, що дiє на день подання заяви про уповноваження.

     2. Анулювання свiдоцтва про уповноваження є безоплатним.

(Закон доповнено статтею 181 згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 19. Обов'язки уповноважених органiзацiй

     1. Уповноваженi органiзацiї зобов'язанi:

     додержуватися критерiїв, вiдповiдно до яких вони були уповноваженi;

     посилатися на уповноваження тiльки стосовно тих категорiй засобiв вимiрювальної технiки, на проведення повiрки яких їх уповноважено;

     пiсля отримання рiшення про анулювання свiдоцтва про уповноваження припинити дiяльнiсть, на провадження якої вони були уповноваженi.

Роздiл V
МЕТРОЛОГIЧНИЙ НАГЛЯД

     Стаття 20. Метрологiчний нагляд та його види

     1. Метрологiчним наглядом є дiяльнiсть, яка провадиться у сферi законодавчо регульованої метрологiї з метою перевiрки додержання суб'єктами господарювання вимог цього Закону, технiчних регламентiв та iнших нормативно-правових актiв у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

     2. Видами метрологiчного нагляду є:

     державний ринковий нагляд за вiдповiднiстю законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки вимогам технiчних регламентiв;

     метрологiчний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї;

     метрологiчний нагляд за кiлькiстю фасованого товару в упаковках.

     3. Метрологiчний нагляд здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду.

     Стаття 21. Державний ринковий нагляд за вiдповiднiстю законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки вимогам технiчних регламентiв

     1. Державний ринковий нагляд за вiдповiднiстю законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки вимогам технiчних регламентiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї".

     Стаття 22. Метрологiчний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї

     1. Пiд час метрологiчного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, у суб'єктiв господарювання проводиться перевiрка щодо:

     стану та дотримання правил застосування засобiв вимiрювальної технiки;

     додержання вимог до перiодичної повiрки засобiв вимiрювальної технiки;

     застосування дозволених одиниць вимiрювання пiд час експлуатацiї засобiв вимiрювальної технiки.

     2. Метрологiчний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, здiйснюється шляхом проведення перевiрок вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

     Стаття 23. Метрологiчний нагляд за кiлькiстю фасованого товару в упаковках

     1. Метрологiчному нагляду за кiлькiстю фасованого товару в упаковках пiдлягають готовi упаковки будь-якого виду пiд час фасування i продажу товару в разi, коли вмiст таких упаковок не може бути змiнений без їх розкривання чи деформування, а кiлькiсть товару зазначена в одиницях маси, об'єму або iншої фiзичної величини.

     2. На упаковцi фасованого товару повинна бути зазначена номiнальна кiлькiсть товару в одиницях маси, об'єму або iншої фiзичної величини, якщо iнше не передбачено нормативно-правовими актами, а у випадках, встановлених нормативно-правовими актами, - також iнша iнформацiя згiдно з метрологiчними вимогами до вiдповiдних фасованих товарiв.

     3. Метрологiчнi вимоги до фасованих товарiв, у тому числi вимоги до вiдхилень кiлькостi фасованих товарiв в упаковках вiд номiнального значення, встановлюються технiчними регламентами або iншими нормативно-правовими актами.

     4. Метрологiчний нагляд за кiлькiстю фасованого товару в упаковках здiйснюється шляхом проведення перевiрок вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

     Стаття 24. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду

     1. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду:

     1) перевiряє дiяльнiсть суб'єктiв господарювання щодо додержання ними вимог цього Закону, технiчних регламентiв та iнших нормативно-правових актiв у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi (далi - метрологiчнi вимоги);

     2) подає законодавчо регульованi засоби вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, для iнспекцiйної повiрки у випадках, передбачених законодавством;

     3) перевiряє кiлькiсть фасованого товару в упаковках пiд час його фасування та продажу;

     4) у разi виявлення порушення метрологiчних вимог:

     забороняє застосування та випуск з ремонту законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, до моменту усунення порушень метрологiчних вимог;

     анулює результати повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї;

     видає приписи та встановлює строки усунення порушень метрологiчних вимог;

     забороняє реалiзацiю партiй фасованого товару, з яких вiдбиралися зразки упаковок фасованих товарiв, до моменту усунення порушень метрологiчних вимог;

     вживає в порядку, встановленому цим та iншими законами України, заходiв для притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi законодавства про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть;

     вносить центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, пропозицiї про анулювання свiдоцтв про уповноваження;

     надсилає правоохоронним органам матерiали про порушення метрологiчних вимог у випадках, передбачених законодавством;

     5) здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Кабiнету Мiнiстрiв України.

     2. Поновлення застосування та випуску з ремонту законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, реалiзацiї партiй фасованих товарiв в упаковках здiйснюється на пiдставi позитивних висновкiв повторної перевiрки.

     3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду, щодо здiйснення державного ринкового нагляду за вiдповiднiстю законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки вимогам технiчних регламентiв встановлюються Законом України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї".

     Стаття 25. Права та обов'язки державних iнспекторiв з метрологiчного нагляду

     1. Державнi iнспектори з метрологiчного нагляду, якими є уповноваженi посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду (далi - державнi iнспектори), пiд час виконання своїх обов'язкiв мають право:

     вiдповiдно до вимог законодавства та за умови пред'явлення службового посвiдчення вiдвiдувати суб'єктiв господарювання з додержанням встановлених у них порядку i режиму роботи;

     за згодою суб'єктiв господарювання, що перевiряються, використовувати пiд час проведення перевiрки їх технiчнi засоби та залучати до перевiрок їх працiвникiв;

     одержувати необхiднi вiдомостi та матерiали з метрологiчної дiяльностi;

     складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi;

     видавати приписи про усунення порушення метрологiчних вимог;

     вносити пропозицiї щодо передачi до правоохоронних органiв матерiалiв про порушення метрологiчних вимог.

     2. Справи про адмiнiстративнi правопорушення у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi розглядаються керiвником центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду, його заступниками та iншими уповноваженими керiвником посадовими особами за мiсцезнаходженням цього органу.

     3. Державнi iнспектори зобов'язанi здiйснювати метрологiчний нагляд з додержанням вимог цього Закону, технiчних регламентiв та iнших нормативно-правових актiв у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

     4. Права та обов'язки державних iнспекторiв у межах здiйснення державного ринкового нагляду за вiдповiднiстю законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки вимогам технiчних регламентiв встановлюються Законом України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї".

     Стаття 26. Вiдносини державних iнспекторiв з правоохоронними органами

     1. Працiвники правоохоронних органiв повиннi надавати допомогу державним iнспекторам у виконаннi ними службових обов'язкiв та припиняти незаконнi дiї осiб, якi перешкоджають виконанню обов'язкiв, покладених на державних iнспекторiв.

Роздiл VI
КАЛIБРУВАННЯ

(назва роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 27. Калiбрування

(назва статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     1. Калiбруванню в добровiльному порядку можуть пiдлягати засоби вимiрювальної технiки, якi застосовуються у сферi та/або поза сферою законодавчо регульованої метрологiї. Калiбруванню також пiдлягають вториннi та робочi еталони.

(частина перша статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     2. Калiбрування засобiв вимiрювальної технiки проводиться:

     науковими метрологiчними центрами;

     метрологiчними центрами, калiбрувальними лабораторiями, акредитованими нацiональним органом України з акредитацiї;

     метрологiчними центрами, калiбрувальними лабораторiями, якi мають документально пiдтверджену простежуванiсть своїх еталонiв до нацiональних еталонiв, еталонiв iнших держав або мiжнародних еталонiв вiдповiдних одиниць вимiрювання.

     Калiбрування вторинних та робочих еталонiв проводиться в порядку, встановленому нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

(частину другу статтi 27 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     3. Калiбрування та оформлення його результатiв проводяться вiдповiдно до нацiональних стандартiв, гармонiзованих з вiдповiдними мiжнародними та європейськими стандартами, та документiв, прийнятих мiжнародними та регiональними органiзацiями з метрологiї.

(частина третя статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

Роздiл VII
ФIНАНСУВАННЯ МЕТРОЛОГIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 28. Фiнансування дiяльностi нацiональної метрологiчної служби

     1. Фiнансування дiяльностi нацiональної метрологiчної служби здiйснюється за рахунок:

     коштiв державного бюджету;

     надходжень вiд виконання робiт (надання послуг), зазначених у роздiлах IV i VI цього Закону, та iнших метрологiчних робiт (послуг);

     коштiв вiд виконання науково-дослiдних робiт (надання послуг);

     iнших надходжень, визначених законом.

     При цьому фiнансування дiяльностi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, i центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду, здiйснюється виключно за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     2. За рахунок коштiв Державного бюджету України здiйснюється фiнансування таких робiт:

     фундаментальнi та прикладнi науковi дослiдження, розроблення нормативних документiв у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi;

     створення та вдосконалення державних еталонiв, утримання та експлуатацiя державних первинних еталонiв, а також звiрення державних первинних еталонiв з нацiональними еталонами iнших держав i мiжнародними еталонами;

     роботи, пов'язанi з дiяльнiстю служб, зазначених у статтi 13 цього Закону;

     роботи, пов'язанi з виконанням державних та багатогалузевих науково-технiчних програм у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi;

     участь у роботi мiжнародних та регiональних органiзацiй з метрологiї.

     Стаття 29. Оплата метрологiчних робiт та використання коштiв, отриманих за їх виконання

     1. Оплата робiт з проведення повiрки законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, здiйснюється в порядку та вiдповiдно до методики визначення вартостi зазначених робiт, якi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 29 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     2. Кошти, отриманi за виконання метрологiчних робiт (надання послуг), використовуються науковими метрологiчними центрами i метрологiчними центрами для забезпечення їх виробничої та наукової дiяльностi.

(частина друга статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

Роздiл VIII
ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ МЕТРОЛОГIЧНИХ РОБIТ, ПРОВЕДЕНИХ В IНШИХ ДЕРЖАВАХ

     Стаття 30. Визнання результатiв метрологiчних робiт, проведених в iнших державах

     1. За наявностi вiдповiдних чинних мiжнародних договорiв України визнаються результати повiрки засобiв вимiрювальної технiки та калiбрування, проведених в iнших державах.

(стаття 30 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

Роздiл IX
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МЕТРОЛОГIЮ ТА МЕТРОЛОГIЧНУ ДIЯЛЬНIСТЬ

     Стаття 31. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть

     1. Особи, виннi в порушеннi законодавства про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 32. Розгляд скарг

     1. Скарги на рiшення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, i центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду, їх посадових осiб та на дiї зазначених осiб розглядаються в порядку, встановленому законодавством.

     2. Подання скарги не зупиняє виконання рiшень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, i центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду, їх посадових осiб та дiй зазначених осiб.

Роздiл X
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2016 року, крiм пункту 9 роздiлу X "Прикiнцевi та перехiднi положення", який набирає чинностi з дня опублiкування цього Закону.

     2. До приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони дiють в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Державнi еталони, яким такий статус надано в установленому порядку до набрання чинностi цим Законом, вважаються нацiональними еталонами з дня набрання чинностi цим Законом.

     4. Свiдоцтва про уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, виданi в установленому порядку до набрання чинностi цим Законом, чиннi в частинi права проводити повiрку законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, протягом визначеного в таких свiдоцтвах строку дiї.

     5. Сертифiкати вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки затвердженому типу, виданi в установленому порядку до набрання чинностi цим Законом, чиннi протягом визначеного в них строку дiї.

     6. Свiдоцтва про атестацiю на проведення вимiрювань у сферi поширення державного метрологiчного нагляду, виданi в установленому порядку до набрання чинностi цим Законом, є чинними протягом визначеного в них строку дiї або до прийняття протягом строку дiї таких свiдоцтв згiдно iз законами України та вiдповiдно до частини четвертої статтi 7 цього Закону рiшень центральних органiв виконавчої влади, iнших державних органiв про уповноваження вiдповiдних пiдприємств та органiзацiй, їх вiдокремлених пiдроздiлiв на проведення певних вимiрювань, не пов'язаних з оцiнкою вiдповiдностi продукцiї, процесiв та послуг, у сферi законодавчо регульованої метрологiї, але не бiльш як три роки з дня набрання чинностi цим Законом.

     7. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 30 - 31, ст. 194; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 37, ст. 449; 2010 р., N 33, ст. 471; 2013 р., N 15, ст. 98).

     8. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     статтi 171, 1711 i 172 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 171. Порушення вимог щодо випуску з ремонту та видачi на прокат засобiв вимiрювальної технiки

     Випуск з ремонту та видача на прокат засобiв вимiрювальної технiки, що застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї та не вiдповiдають нормативно-правовим актам, що мiстять вимоги до таких засобiв вимiрювальної технiки, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiд трьох до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 1711. Порушення умов i правил проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки

     Порушення умов i правил проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї, а також проведення такої повiрки неуповноваженими науковими метрологiчними центрами, метрологiчними центрами та повiрочними лабораторiями, крiм повiрки, що проводиться науковими метрологiчними центрами, якi мають мiжнародно визнанi калiбрувальнi та вимiрювальнi можливостi за вiдповiдними видами та пiдвидами вимiрювань або застосовують нацiональнi еталони, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, фiзичних осiб - пiдприємцiв вiд трьох до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 172. Порушення правил застосування засобiв вимiрювальної технiки

     Порушення правил застосування засобiв вимiрювальної технiки, якi використовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, фiзичних осiб - пiдприємцiв вiд трьох до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     у статтi 1889:

     у назвi слова "метрологiї та сертифiкацiї" замiнити словами "та оцiнки вiдповiдностi";

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї та оцiнки вiдповiдностi, щодо усунення порушень законодавства про стандартизацiю та оцiнку вiдповiдностi або створення перешкод для їх дiяльностi, а також невиконання вимог приписiв, пов'язаних з порушенням вимог стандартiв, норм i правил щодо якостi продукцiї";

     доповнити статтею 18844 такого змiсту:

     "Стаття 18844. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду

     Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду, щодо усунення порушень законодавства про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть або створення перешкод для їх дiяльностi, а також невиконання вимог приписiв, пов'язаних з порушенням метрологiчних вимог, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     у частинi першiй статтi 2444 слова i цифри "стаття 172 - стосовно порушень на пiдприємствах (в органiзацiях) торгiвлi, громадського харчування, сфери послуг i громадянами, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю" виключити;

     статтю 2447 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2447. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї та оцiнки вiдповiдностi

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї та оцiнки вiдповiдностi, розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства в галузi стандартизацiї, якостi продукцiї та сертифiкацiї (стаття 167 - за винятком правопорушень пiд час реалiзацiї продукцiї промисловими пiдприємствами громадянам-споживачам i правопорушень щодо лiкарських засобiв та порушень санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм; статтi 169, 170 - за винятком правопорушень пiд час транспортування, зберiгання i використання продукцiї, призначеної для реалiзацiї громадянам-споживачам, i правопорушень щодо лiкарських засобiв та порушень санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм; стаття 1701 - за винятком правопорушень пiд час випуску, реалiзацiї товарiв, виконання робiт та надання послуг громадянам-споживачам; статтi 1721 i 1889).

     Вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї та оцiнки вiдповiдностi, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї та оцiнки вiдповiдностi, його заступники, а також iншi уповноваженi керiвником посадовi особи цього органу";

     доповнити статтею 24420 такого змiсту:

     "Стаття 24420. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду, розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть (статтi 171, 1711, 172 i 18844).

     Вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду, його заступники, а також iншi уповноваженi керiвником посадовi особи цього органу";

     у статтi 255:

     абзац "органiв виконавчої влади у сферi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї (стаття 1712)" пункту 1 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi метрологiчного нагляду (стаття 1712)";

     в абзацi першому частини другої цифри "222 - 24419" замiнити цифрами "222 - 24420";

     2) пiдпункт 2 пункту 8 роздiлу X втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 17.05.2001р. N 2406-III згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     3) частину третю статтi 2 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Видача, анулювання свiдоцтва про уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї, здiйснюється вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть";

     4) у пунктi 9 частини першої статтi 26 Закону України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84; 2014 р., N 4, ст. 61) слова "у сферi метрологiї" замiнити словами "у сферi метрологiчного нагляду";

     5) пункт 120 Перелiку документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi, затвердженого Законом України "Про Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532 iз наступними змiнами), у графi "Назва документа дозвiльного характеру" викласти в такiй редакцiї:

     "120. Свiдоцтво про уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї".

     9. Кабiнету Мiнiстрiв України до набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття технiчних регламентiв, вимогам яких вiдповiдно до цього Закону повиннi вiдповiдати засоби вимiрювальної технiки;

     забезпечити призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi для проведення оцiнки вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки вимогам технiчних регламентiв;

     подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити приведення своїх нормативно-правових актiв, а також нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 червня 2014 року
N 1314-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.