ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 8 липня 2011 року N 3677-VI,
вiд 3 листопада 2011 року N 3995-VI,
вiд 22 березня 2012 року N 4619-VI,
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI,
вiд 17 травня 2012 року N 4718-VI,
вiд 17 травня 2012 року N 4781-VI,
вiд 17 травня 2012 року N 4782-VI,
вiд 24 травня 2012 року N 4840-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5404-VI,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 5 червня 2014 року N 1314-VII,
вiд 22 липня 2014 року N 1602-VII,
вiд 15 сiчня 2015 року N 124-VIII,
вiд 12 лютого 2015 року N 191-VIII,
вiд 8 грудня 2015 року N 864-VIII,
вiд 8 грудня 2015 року N 867-VIII,
вiд 8 грудня 2016 року N 1780-VIII,
вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
вiд 21 грудня 2017 року N 2264-VIII,
вiд 6 червня 2019 року N 2740-VIII,
вiд 17 жовтня 2019 року N 199-IX
вiд 3 грудня 2020 року N 1054-IX,
вiд 16 грудня 2020 року N 1089-IX,
вiд 28 квiтня 2021 року N 1423-IX

     Стаття 1. Затвердити Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi (далi - Перелiк) згiдно з додатком (додається).

     Термiн "документ дозвiльного характеру" вживається у значеннi, наведеному у Законi України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     Забороняється вимагати вiд суб'єктiв господарювання отримання документiв дозвiльного характеру, якi не внесенi до Перелiку, затвердженого цим Законом.

(частина третя статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Документи дозвiльного характеру, необхiднiсть видачi яких встановлюється мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, що не внесенi до затвердженого цим Законом Перелiку, видаються вiдповiдно до мiжнародних договорiв.

     Видача документiв дозвiльного характеру у сферах державного експортного контролю, державного регулювання ринкiв фiнансових послуг, охорони державної таємницi (провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею), захисту економiчної конкуренцiї та використання ядерної енергiї здiйснюється згiдно iз законами, що регулюють вiдносини у цих сферах.

     Встановлення iнших видiв документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi може здiйснюватися шляхом внесення вiдповiдних змiн до цього Закону.

     Змiни до Перелiку вносяться одночасно (разом) з внесенням змiн до законiв України, що регулюють вiдносини у цiй сферi.

     Необхiднiсть одержання документiв дозвiльного характеру, встановлена законами, виникає виключно пiсля внесення таких документiв до Перелiку, крiм випадкiв, передбачених частиною четвертою цiєї статтi.

(статтю 1 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Стаття 2. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2012 року.

     2. Внести до частини першої статтi 4 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128, N 46, ст. 547) такi змiни:

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "вичерпний перелiк пiдстав для вiдмови у видачi, переоформлення, видачi дублiката, анулювання документа дозвiльного характеру";

     доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України для їх приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 травня 2011 року
N 3392-VI

 

Додаток
до Закону України
вiд 19 травня 2011 року N 3392-VI

Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi

  Назва документа дозвiльного характеру Законодавчий акт України
1. Ветеринарнi документи: мiжнароднi ветеринарнi сертифiкати (для країн СНД - ветеринарнi свiдоцтва форми N 1, N 2 та N 3) - при перемiщеннi за межi України Закон України "Про ветеринарну медицину"
2. Ветеринарнi документи: ветеринарнi довiдки - при перемiщеннi в межах району (крiм харчових продуктiв тваринного та рослинного походження для споживання людиною) Закон України "Про ветеринарну медицину"
3. Ветеринарнi документи: ветеринарнi свiдоцтва (для України - форми N 1, N 2) - при перемiщеннi за межi територiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя, районiв, мiст (крiм харчових продуктiв тваринного походження для споживання людиною) Закон України "Про ветеринарну медицину"
4. Висновок з оцiнки впливу на довкiлля Закон України "Про оцiнку впливу на довкiлля"
5. Висновок державної експертизи землевпорядної документацiї щодо об'єктiв, якi пiдлягають обов'язковiй державнiй експертизi Земельний кодекс України, Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документацiї"
6. Висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи дiючих об'єктiв, у тому числi вiйськового та оборонного призначення Закон України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення"
7. Висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи документацiї на розроблюванi технiку, технологiї, устаткування, iнструменти тощо Закон України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення"
8. Висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи щодо ввезення, реалiзацiї та використання сировини, продукцiї (вироби, обладнання, технологiчнi лiнiї тощо) iноземного виробництва за умови вiдсутностi даних щодо їх безпечностi для здоров'я населення Закон України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення"
9. Висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи щодо продукцiї, напiвфабрикатiв, речовин, матерiалiв та небезпечних факторiв, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей Закон України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення"
10. Пункт виключено  
11. Пункт виключено  
12. Пункт виключено  
13. Пункт виключено  
14. Дозвiл на виготовлення документiв страхового фонду, виробництво технiчних засобiв оброблення iнформацiї i технологiчного оснащення, що має вiдповiдати вимогам технiчного захисту iнформацiї з обмеженим доступом Закон України "Про страховий фонд документацiї України"
15. Пункт виключено  
16. Дозвiл на днопоглиблювальнi роботи, прокладання кабелiв, трубопроводiв та iнших комунiкацiй на землях водного фонду Водний кодекс України
17. Пункт виключено  
18. Пункт виключено  
19. Пункт виключено Закон України "Про вiдходи"
20. Дозвiл або сертифiкат на ввезення в Україну i вивезення за її межi об'єктiв рослинного свiту Закон України "Про приєднання України до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення"
21. Дозвiл або сертифiкат на ввезення в Україну i вивезення за її межi об'єктiв тваринного свiту Закон України "Про тваринний свiт"
22. Пункт виключено  
23. Пункт виключено  
24. Дозвiл на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення Закон України "Про електроннi комунiкацiї"
25. Дозвiл на ввезення на митну територiю України незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для державних випробувань та наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу Закон України "Про пестициди i агрохiмiкати"
26. Пункт виключено  
27. Пункт виключено  
28. Дозвiл на вивiльнення генетично модифiкованих органiзмiв у вiдкритiй системi Закон України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв"
29. Пункт виключено  
30. Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами Закон України "Про охорону атмосферного повiтря"
31. Пункт виключено  
32. Дозвiл на виконання будiвельних робiт Закон України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi"
33. Пункт виключено  
34. Дозвiл на користування ресурсом нумерацiї Закон України "Про електроннi комунiкацiї"
35. Пункт виключено  
36. Дозвiл на спецiальне використання природних ресурсiв у межах територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду Закон України "Про природно-заповiдний фонд України"
37. Пункт виключено  
38. Дозвiл на добування мисливських тварин (лiцензiя, вiдстрiльна картка) Закон України "Про мисливське господарство та полювання"
39. Пункт виключено  
40. Дозвiл на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами Закон України "Про вiдходи"
41. Пункт виключено  
42. Дозвiл на iмпорт в Україну товарiв, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регiонального нагляду Закон України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну"
43. Пункт виключено  
44. Пункт виключено  
45. Дозвiл на переведення земельних лiсових дiлянок до не лiсових земель у цiлях, пов'язаних з веденням лiсового господарства, без їх вилучення у постiйного лiсокористувача Лiсовий кодекс України
46. Дозвiл на перемiщення (перенесення) пам'ятки нацiонального значення Закон України "Про охорону культурної спадщини"
47. Дозвiл на перемiщення (перенесення) пам'яток мiсцевого значення Закон України "Про охорону культурної спадщини"
48. Дозвiл на початок виконання робiт пiдвищеної небезпеки та початок експлуатацiї (застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки Закон України "Про охорону працi"
49. Дозвiл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин Закон України "Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв"
50. Дозвiл на право ведення робiт, пов'язаних з дiяльнiстю щодо охорони i вивчення археологiчної спадщини Закон України "Про охорону археологiчної спадщини"
51. Дозвiл на право займатися розведенням у напiввiльних умовах чи в неволi видiв тварин, занесених до Червоної книги України Закон України "Про тваринний свiт", Закон України "Про Червону книгу України"
52. Дозвiл на переселення тварин у новi мiсця перебування, аклiматизацiю нових для фауни України видiв диких тварин, а також на здiйснення заходiв щодо схрещування диких тварин Закон України "Про тваринний свiт"
53. Дозвiл на проведення будь-яких дiагностичних, експериментальних, випробувальних, вимiрювальних робiт на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, дiяльнiсть яких пов'язана з використанням бiологiчних агентiв, хiмiчної сировини, продукцiї та речовин з джерелами iонiзуючого та неiонiзуючого випромiнювання i радiоактивних речовин Закон України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення"
54. Дозвiл на проведення заходiв iз залученням тварин Закон України "Про ветеринарну медицину"
55. Дозвiл на проведення наукових експериментiв над тваринами Закон України "Про захист тварин вiд жорстокого поводження"
56. Пункт виключено  
57. Дозвiл на проведення робiт на пам'ятках мiсцевого значення (крiм пам'яток археологiї), їх територiях та в зонах охорони, реєстрацiя дозволiв на проведення археологiчних розвiдок, розкопок Закон України "Про охорону культурної спадщини"
58. Дозвiл на проведення робiт на пам'ятках нацiонального значення, їхнiх територiях та в зонах охорони, на охоронюваних археологiчних територiях, в iсторичних ареалах населених пунктiв Закон України "Про охорону культурної спадщини"
59. Пункт виключено  
60. Пункт виключено  
61. Пункт виключено  
62. Пункт виключено  
63. Дозвiл на розмiщення зовнiшньої реклами Закон України "Про рекламу"
64. Дозвiл на розмiщення, будiвництво споруд, об'єктiв дорожнього сервiсу, автозаправних станцiй, прокладання iнженерних мереж та виконання iнших робiт у межах смуги вiдведення автомобiльних дорiг Закон України "Про автомобiльнi дороги"
65. Пункт виключено  
66. Пункт виключено  
67. Дозвiл на спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту Закон України "Про тваринний свiт"
68. Дозвiл на спецiальне використання природних рослинних ресурсiв Закон України "Про рослинний свiт"
69. Пункт виключено  
70. Дозвiл на спецiальне водокористування Водний кодекс України
71. Пункт виключено  
72. Пункт виключено  
73. Пункт виключено  
74. Дозвiл на транзитне перемiщення незареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв Закон України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв"
75. Письмова згода (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв Закон України "Про вiдходи"
76. Дозвiл на участь у дорожньому русi транспортних засобiв, ваговi або габаритнi параметри яких перевищують нормативнi Закон України "Про дорожнiй рух"
77. Пункт виключено  
78. Пункт виключено  
79. Пункт виключено  
80. Експлуатацiйний дозвiл Закон України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв"
81. Експлуатацiйнi дозволи для потужностей (об'єктiв):
з переробки неїстiвних продуктiв тваринного походження
Закон України "Про ветеринарну медицину"
82. Пункт виключено  
83. Карантинний сертифiкат Закон України "Про карантин рослин"
84. Пункт виключено  
85. Пункт виключено  
86. Пункт виключено  
87. Пункт виключено  
88. Пункт виключено  
89. Пункт виключено  
90. Пункт виключено Лiсовий кодекс України
91. Погодження вiдведення землi та водного простору для торговельного мореплавства, здiйснення будiвельних та iнших робiт у зонi дiї навiгацiйного обладнання i морських шляхiв Кодекс торговельного мореплавства України
92. Погодження вiдчуження або передачi пам'яток мiсцевого значення їхнiми власниками чи уповноваженими ними органами iншим особам у володiння, користування або управлiння Закон України "Про охорону культурної спадщини"
93. Погодження вiдчуження або передачi пам'яток нацiонального значення їхнiми власниками чи уповноваженими ними органами iншим особам у володiння, користування або управлiння Закон України "Про охорону культурної спадщини"
94. Пункт виключено  
95. Пункт виключено  
96. Пункт виключено  
97. Погодження маршрутiв руху транспортних засобiв пiд час дорожнього перевезення небезпечних вантажiв Закон України "Про перевезення небезпечних вантажiв", Закон України "Про дорожнiй рух"
98. Пункт виключено  
99. Пункт виключено  
100. Пункт виключено  
101. Пункт виключено  
102. Пункт виключено  
103. Пункт виключено  
104. Пункт виключено  
105. Пункт виключено  
1051. Пункт виключено  
106. Погодження програм та проектiв мiстобудiвних, архiтектурних i ландшафтних перетворень, будiвельних, мелiоративних, шляхових, земельних робiт, реалiзацiя яких може позначитися на станi пам'яток мiсцевого значення, їх територiй i зон охорони Закон України "Про охорону культурної спадщини"
107. Пункт виключено  
108. Погодження проектiв щодо будiвництва, реконструкцiї i ремонту автомобiльних дорiг, залiзничних переїздiв, комплексiв дорожнього сервiсу та iнших споруд у межах смуги вiдведення автомобiльних дорiг або червоних лiнiй мiських вулиць i дорiг Закон України "Про дорожнiй рух"
109. Пункт виключено  
110. Пункт виключено  
111. Пункт виключено  
112. Пункт виключено  
113. Рiшення про видiлення у встановленому порядку лiсових дiлянок для довгострокового тимчасового користування лiсами Лiсовий кодекс України
114. Рiшення про передачу у власнiсть, надання у постiйне користування та оренду земельних дiлянок, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi Земельний кодекс України
115. Рiшення про продаж земельних дiлянок державної та комунальної власностi Земельний кодекс України
116. Свiдоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей"
117. Пункт виключено  
118. Пункт виключено  
119. Пункт виключено  
120. Свiдоцтво про уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї Закон України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть"
1201. Свiдоцтво про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi Закон України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"
1202. Свiдоцтво про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском Закон України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"
1203. Пункт виключено  
121. Сертифiкат про прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'єкта Закон України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi"
122. Пункт виключено  
1221. Пункт виключено  
123. Пункт виключено  
124. Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi Закон України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi"
1241. Пункт виключено  
125. Пункт виключено  
126. Пункт виключено  
127. Пiдтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України насiння i садивного матерiалу, не внесеного до Реєстру сортiв рослин України та/або до Реєстру сортiв рослин Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування Закон України "Про насiння i садивний матерiал"
128. Спецiальний дозвiл на зайняття народною медициною (цiлительством) Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
129. Пункт виключено  
130. Спецiальний дозвiл на користування нафтогазоносними надрами Закон України "Про нафту i газ"
131. Пункт виключено  
132. Спецiальний дозвiл на спецiальне використання лiсових ресурсiв (лiсорубний квиток, ордер, лiсовий квиток) Лiсовий кодекс України
133. Спецiальнi дозволи на користування надрами у межах конкретних дiлянок Кодекс України про надра
134. Фiтосанiтарний сертифiкат Закон України "Про карантин рослин"
135. Фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт Закон України "Про карантин рослин"
136 Пункт виключено  
137 Пункт виключено  
138 Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв"
139 Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв"
140 Форма реєстрацiї уловiв (реекспорту) антарктичного та патагонського iклачiв Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв"
141 Дозвiл на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкат на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв"
142 Пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування та переробки продуктiв лову (у разi необхiдностi суб'єкту господарювання для здiйснення зовнiшньоторговельних операцiй) Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв"
143 Пункт виключено  
144 Дозвiл на провадження дiяльностi, спрямованої на штучнi змiни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цiлях Закон України "Про охорону атмосферного повiтря"
145 Дозвiл на спецiальне використання (добування, збирання) об'єктiв Червоної книги України Закон України "Про Червону книгу України"
146 Дозвiл на проведення державної апробацiї (випробовувань) генетично модифiкованих органiзмiв у вiдкритiй системi Закон України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв"
147 Пункт виключено  
148 Дозвiл на ввезення продукцiї, отриманої з використанням генетично модифiкованих органiзмiв для науково-дослiдних цiлей Закон України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв"
149 Дозвiл на утримання диких тварин у неволi Закон України "Про захист тварин вiд жорстокого поводження"
150 Пункт виключено  
151 Пункт виключено  
152 Пункт виключено  
153 Пункт виключено  
154 Дозвiл на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України Закон України "Про видавничу справу"
155 Експлуатацiйний дозвiл (тимчасовий експлуатацiйний дозвiл) на потужнiсть, що призначена для:
1) виробництва та/або обiгу кормових добавок;
2) виробництва та/або обiгу премiксiв, виготовлених з використанням кормових добавок;
3) виробництва з метою введення в обiг або лише для власного господарства кормових сумiшей з використанням кормових добавок або премiксiв
Закон України "Про безпечнiсть та гiгiєну кормiв"
156 витяг з Реєстру об'єктiв iнфраструктури внутрiшнього водного транспорту Закон України "Про внутрiшнiй водний транспорт"
 
(Перелiк iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2011р. N 3677-VI, вiд 03.11.2011р. N 3995-VI, вiд 13.03.2012р. N 4496-VI, вiд 22.03.2012р. N 4619-VI, вiд 17.05.2012р. N 4718-VI, вiд 17.05.2012р. N 4781-VI, вiд 17.05.2012р. N 4782-VI, вiд 24.05.2012р. N 4840-VI, вiд 02.10.2012р. N 5404-VI, вiд 09.04.2014р. N 1193-VII, вiд 22.07.2014р. N 1602-VII, вiд 15.01.2015р. N 124-VIII, вiд 05.06.2014р. N 1314-VII, вiд 12.02.2015р. N 191-VIII, вiд 08.12.2015р. N 864-VIII, вiд 08.12.2015р. N 867-VIII, вiд 08.12.2016р. N 1780-VIII, вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, вiд 21.12.2017р. N 2264-VIII, вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII, вiд 17.10.2019р. N 199-IX, вiд 03.12.2020р. N 1054-IX, вiд 16.12.2020р. N 1089-IX, вiд 28.04.2021р. N 1423-IX)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.