ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення умов ведення бiзнесу (дерегуляцiя)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Частину другу статтi 41 Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) викласти в такiй редакцiї:

     "Власник або уповноважений ним орган з власної iнiцiативи зобов'язаний розiрвати трудовий договiр з посадовою особою в разi повторного порушення нею вимог законодавства у сферi лiцензування, з питань видачi документiв дозвiльного характеру або у сферi надання адмiнiстративних послуг, передбачених статтями 16610, 16612, 18844 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення".

     2. У Житловому кодексi Української РСР (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573):

     1) статтi 100 i 152 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 100. Переобладнання i перепланування жилого будинку i жилого примiщення

     Виконання наймачем робiт з переобладнання та перепланування жилого будинку i жилого примiщення, якi не передбачають втручання в несучi конструкцiї та/або iнженернi системи загального користування, не потребують отримання документiв, що дають право на їх виконання. Пiсля завершення зазначених робiт введення об'єкта в експлуатацiю не потребується.

     Виконання робiт, визначених частиною першою цiєї статтi, внаслiдок яких змiнюється площа, кiлькiсть чи склад примiщень у будинках державного чи громадського житлового фонду, допускається за письмовою згодою наймодавця (орендодавця), якщо iнше не передбачено договором найму (оренди)";

     "Стаття 152. Порядок проведення переобладнання i перепланування примiщень приватного житлового фонду

     Виконання власниками робiт з переобладнання та перепланування жилого будинку i жилого примiщення приватного житлового фонду, якi не передбачають втручання в несучi конструкцiї та/або iнженернi системи загального користування, не потребує отримання документiв, що дають право на їх виконання. Пiсля завершення зазначених робiт введення об'єкта в експлуатацiю не потребується";

     2) абзац п'ятий частини першої статтi 189 викласти в такiй редакцiї:

     "у незаконному переобладнаннi та/або переплануваннi жилих будинкiв (квартир), iнших жилих примiщень, призначених та придатних для постiйного або тимчасового проживання, нежилих примiщень, розташованих у жилих будинках, та/або використаннi їх не за призначенням".

     3. Статтю 16410 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток N 51, ст. 1122) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16410. Порушення законодавства, що регулює здiйснення операцiй з металобрухтом

     Порушення законодавства, що регулює здiйснення операцiй з металобрухтом, посадовою особою суб'єкта господарювання, що здiйснює операцiї з металобрухтом, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Приймання посадовою особою суб'єкта господарювання, що здiйснює операцiї з металобрухтом, промислового металобрухту у фiзичних осiб, якi не є суб'єктами господарювання, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною другою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю металобрухту, а також коштiв, отриманих вiд його реалiзацiї з порушенням вимог законодавства".

     4. Статтю 213 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 213. Порушення порядку здiйснення операцiй з металобрухтом

     1. Здiйснення прийому брухту кольорових i чорних металiв фiзичними особами, здiйснення операцiй з брухтом кольорових i чорних металiв посадовими особами суб'єктiв господарської дiяльностi, вiдомостi про яких не включено до перелiку суб'єктiв господарювання, що здiйснюють операцiї з металобрухтом, надання примiщень та споруд для розташування незаконних пунктiв прийому, схову та збуту металобрухту, органiзацiя незаконних пунктiв прийому, схову та збуту металобрухту -

     караються штрафом вiд тисячi п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до одного року.

     2. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, якщо вони вчиненi особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -

     караються штрафом вiд трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв".

     5. У Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

     1) у статтi 22:

     пункт "а" частини третьої доповнити словами "фермерського господарства";

     частину четверту виключити;

     2) текст статтi 33 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Земельнi дiлянки, призначенi для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися громадянами у користування юридичним особам України i використовуватися ними для ведення товарного сiльськогосподарського виробництва, фермерського господарства без змiни цiльового призначення цих земельних дiлянок";

     3) у статтi 93:

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Строк оренди земельної дiлянки не може перевищувати 50 рокiв";

     доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. Строк оренди земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення для ведення товарного сiльськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства не може бути меншим як 7 рокiв";

     4) пункт "в" статтi 99 викласти в такiй редакцiї:

     "в) право на розмiщення тимчасових споруд (малих архiтектурних форм)";

     5) у першому реченнi абзацу першого частини восьмої статтi 128 слова "органiзацiями, якi мають вiдповiдну лiцензiю на виконання цього виду робiт" замiнити словами "суб'єктами господарювання, якi є суб'єктами оцiночної дiяльностi у сферi оцiнки земель вiдповiдно до закону".

     6. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) перше речення частини другої статтi 89 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Посадовими особами господарського товариства є фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревiзiйної комiсiї, ревiзор товариства, а також голова та члени iншого органу товариства, надiленi повноваженнями з управлiння товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства";

     2) у статтi 367:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 367. Форма договору комерцiйної концесiї";

     частини другу i третю виключити;

     3) абзац другий частини другої статтi 370 виключити;

     4) частини другу i четверту статтi 374 виключити.

     7. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) у статтi 105:

     у частинi другiй слова "публiкується у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї" замiнити словами "оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     у частинi п'ятiй слова "з дня опублiкування повiдомлення" замiнити словами "з дня оприлюднення повiдомлення";

     2) частину п'яту статтi 245 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Довiренiсть на право участi та голосування на загальних зборах, видана фiзичною особою, посвiдчується нотарiусом або iншими посадовими особами, якi вчиняють нотарiальнi дiї, а також може посвiдчуватися депозитарною установою у визначеному Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку. Довiренiсть на право участi та голосування на загальних зборах вiд iменi юридичної особи видається в порядку, встановленому статтею 246 цього Кодексу, та не потребує посвiдчення";

     3) у статтi 1118:

     у назвi слова "та його державна реєстрацiя" виключити;

     частини другу - четверту виключити;

     4) пункт 1 частини другої статтi 1120 виключити;

     5) абзац другий частини першої статтi 1125 виключити;

     6) частину другу статтi 1126 виключити.

     8. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) частину першу статтi 159 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Тимчасовий доступ до електронних iнформацiйних систем або їх частин, мобiльних термiналiв систем зв'язку здiйснюється шляхом зняття копiї iнформацiї, що мiститься в таких електронних iнформацiйних системах або їх частинах, мобiльних термiналах систем зв'язку, без їх вилучення";

     2) частину другу статтi 168 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Тимчасове вилучення електронних iнформацiйних систем або їх частин, мобiльних термiналiв систем зв'язку для вивчення фiзичних властивостей, якi мають значення для кримiнального провадження, здiйснюється лише у разi, якщо вони безпосередньо зазначенi в ухвалi суду".

     9. Частину другу статтi 23 Закону України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89) викласти в такiй редакцiї:

     "Посадовими особами органiв управлiння товариства є фiзичнi особи - голова та члени виконавчого органу, ревiзiйної комiсiї, ревiзор товариства, а також голова та члени iншого органу товариства, надiленi повноваженнями з управлiння товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства".

     10. У Законi України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53; 2009 р., N 6, ст. 22; 2014 р., N 23, ст. 873):

     1) у статтi 1 термiн "дозвiл на ввезення" виключити;

     2) пункт 2 частини другої статтi 32 викласти в такiй редакцiї:

     "2) ветеринарнi документи: ветеринарнi свiдоцтва (для України - форми N 1, N 2) - при перемiщеннi за межi територiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя, районiв, мiст (крiм харчових продуктiв тваринного походження для споживання людиною)";

     3) абзац перший частини першої статтi 72 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Ветеринарнi препарати, якi не зареєстрованi, дозволяється ввозити на територiю України виключно з метою";

     4) в абзацi першому частини дванадцятої статтi 76 слова "та мають дозвiл на ввезення" виключити;

     5) у статтi 82:

     у частинi другiй слова "чи для iнших дозволених цiлей" замiнити словами "чи для iнших цiлей, передбачених законом";

     частину третю виключити;

     6) пункт 3 частини першої статтi 85 виключити;

     7) у статтi 87:

     пункт 1 частини першої виключити;

     пункт 1 частини другої виключити;

     у пунктi 3 частини четвертої слова "як це зазначається у дозволi на ввезення на територiю України" виключити;

     8) в абзацi першому частини першої статтi 91 слова "незалежно вiд наявностi дозволу на ввезення на територiю України або транзит" виключити;

     9) у пунктi 2 частини першої статтi 96 слова "або режиму обов'язкового попереднього умовного дозволу" виключити.

     11. Частину другу статтi 21 Закону України "Про охорону працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10; 2007 р., N 34, ст. 444; 2011 р., N 34, ст. 343) викласти в такiй редакцiї:

     "Проектування виробничих об'єктiв, розроблення нових технологiй, засобiв виробництва, засобiв колективного та iндивiдуального захисту працюючих повиннi провадитися з урахуванням вимог щодо охорони працi. Експертиза проектiв будiвництва на їх вiдповiднiсть нормативно-правовим актам з охорони працi проводиться вiдповiдно до статтi 31 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi".

     12. У Законi України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91 iз наступними змiнами):

     1) у частинi дев'ятiй статтi 7 слово "сертифiкацiї" виключити;

     2) частину шосту статтi 8 виключити;

     3) частину п'яту статтi 10 виключити.

     13. У частинi першiй статтi 31 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами):

     пункт "а" доповнити пiдпунктом 11 такого змiсту:

     "11) органiзацiя роботи, пов'язаної iз завершенням будiвництва багатоквартирних житлових будинкiв, що споруджувалися iз залученням коштiв фiзичних осiб, у разi неспроможностi забудовникiв продовжувати таке будiвництво";

     у пунктi "б":

     пiдпункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) надання (отримання, реєстрацiя) документiв, що дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт, здiйснення державного архiтектурно-будiвельного контролю та прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв у випадках та вiдповiдно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

     доповнити пiдпунктом 7 такого змiсту:

     "7) здiйснення державного контролю за дотриманням договiрних зобов'язань забудовниками, дiяльнiсть яких пов'язана iз залученням коштiв фiзичних осiб у будiвництво багатоквартирних житлових будинкiв".

     14. У Законi України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102 iз наступними змiнами):

     1) у частинi четвертiй статтi 9 слово "продаж" замiнити словом "вiдчуження";

     2) статтi 15 i 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 15. Умови договору оренди землi

     Iстотними умовами договору оренди землi є:

     об'єкт оренди (кадастровий номер, мiсце розташування та розмiр земельної дiлянки);

     строк дiї договору оренди;

     орендна плата iз зазначенням її розмiру, iндексацiї, способу та умов розрахункiв, строкiв, порядку її внесення i перегляду та вiдповiдальностi за її несплату.

     За згодою сторiн у договорi оренди землi можуть зазначатися iншi умови.

     У разi якщо договором оренди землi передбачено здiйснення заходiв, спрямованих на охорону та полiпшення об'єкта оренди, до договору додається угода щодо вiдшкодування орендарю витрат на такi заходи.

     Договiр оренди може передбачати надання в оренду декiлькох земельних дiлянок, що перебувають у власностi одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власностi - земельних дiлянок, що перебувають у розпорядженнi одного органу виконавчої влади чи органу мiсцевого самоврядування)";

     "Стаття 17. Передача об'єкта оренди

     Об'єкт за договором оренди землi вважається переданим орендодавцем орендаревi з моменту державної реєстрацiї права оренди, якщо iнше не встановлено законом";

     3) частину третю статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "При передачi в оренду земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення для ведення товарного сiльськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дiї договору оренди землi визначається за згодою сторiн, але не може бути меншим як 7 рокiв";

     4) у статтi 21:

     частину першу доповнити словами "згiдно з договором оренди землi";

     у частинi другiй слово "форма" замiнити словом "умови";

     5) статтю 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 22. Форма орендної плати

     Орендна плата справляється у грошовiй формi.

     За згодою сторiн розрахунки щодо орендної плати за землю можуть здiйснюватися у натуральнiй формi. Розрахунок у натуральнiй формi має вiдповiдати грошовому еквiваленту вартостi товарiв за ринковими цiнами на дату внесення орендної плати.

     Розрахунки щодо орендної плати за земельнi дiлянки, що перебувають у державнiй i комунальнiй власностi, здiйснюються виключно у грошовiй формi".

     15. У Законi України "Про захист рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 50 - 51, ст. 310; 2004 р., N 26, ст. 362; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80, N 23, ст. 873):

     1) абзац сьомий частини другої статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснення державного контролю за вiдповiднiстю встановленим законодавством вимогам щодо якостi засобiв захисту рослин, у тому числi пестицидiв, якi завозяться в Україну, а також за додержанням регламентiв їх застосування";

     2) частину другу статтi 28 виключити.

     16. Пункт 14 статтi 16 Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2013 р., N 25, ст. 251) викласти в такiй редакцiї:

     "14) за дотриманням договiрних зобов'язань забудовниками, дiяльнiсть яких пов'язана iз залученням коштiв фiзичних осiб у будiвництво багатоквартирних житлових будинкiв".

     17. Частину третю статтi 20 Гiрничого закону України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) виключити.

     18. У Законi України "Про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 95; 2014 р., N 23, ст. 873):

     1) абзац третiй статтi 14 виключити;

     2) у статтi 15:

     абзаци другий i третiй виключити;

     в абзацi четвертому слова "атестацiї пiдприємств, що здiйснюють переробку, утилiзацiю або знищення вилученої з обiгу такої продукцiї" виключити;

     3) абзац п'ятий статтi 16 виключити;

     4) частину третю статтi 18 виключити;

     5) у статтi 19:

     в абзацi п'ятому частини першої слова "та проведення атестацiї" виключити;

     частину другу виключити.

     19. Частину п'яту статтi 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 39, ст. 333; 2005 р., N 5, ст. 114; 2014 р., N 5, ст. 62) викласти в такiй редакцiї:

     "5. Розмiщення реклами на пам'ятках нацiонального значення, в межах зон охорони цих пам'яток, iсторичних ареалiв населених мiсць здiйснюється на пiдставi дозволу, що оформлюється (видається) вiдповiдно до Закону України "Про рекламу" за участю центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони культурної спадщини.

     Розмiщення реклами на пам'ятках мiсцевого значення, в межах зон охорони цих пам'яток, iсторичних ареалiв населених мiсць здiйснюється на пiдставi дозволу, що оформлюється (видається) вiдповiдно до Закону України "Про рекламу" за участю органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим, обласної, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     Зазначенi органи беруть участь в оформленнi дозволу на розмiщення реклами шляхом погодження за зверненням органу, що видає дозвiл, без залучення суб'єкта господарювання".

     20. У Законi України "Про питну воду та питне водопостачання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112):

     1) в абзацi четвертому статтi 5 слова "та сертифiкацiї" виключити;

     2) абзац шостий частини другої статтi 16 виключити.

     21. У Законi України "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 107; 2010 р., N 46, ст. 540; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80, N 20 - 21, ст. 727, N 23, ст. 873):

     1) частину третю статтi 3 виключити;

     2) частину першу статтi 4 виключити;

     3) статтю 9 виключити.

     22. У Законi України "Про особисте селянське господарство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 29, ст. 232):

     1) статтю 5 пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Земельнi дiлянки особистого селянського господарства можуть використовуватися для ведення особистого селянського господарства, товарного сiльськогосподарського виробництва, фермерського господарства".

     У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - сьомою;

     2) частину першу статтi 6 пiсля слова "належать" доповнити словами "земельнi дiлянки";

     3) частину першу статтi 7 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "передавати земельнi дiлянки особистого селянського господарства фiзичним або юридичним особам в оренду вiдповiдно до закону".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сiмнадцятим.

     23. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     в абзацi третьому слова "i використовується для їх iдентифiкацiї пiд час провадження господарської дiяльностi та вiдкриття рахунку в банку" виключити;

     абзац тринадцятий виключити;

     2) статтю 5 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. У разi збройного конфлiкту, тимчасової окупацiї, повсюдних проявiв насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацiй природного чи техногенного характеру державна реєстрацiя юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв може проводитися визначеними Мiнiстерством юстицiї України державними реєстраторами поза мiсцезнаходженням юридичної особи або мiсцем проживання фiзичної особи, яка має намiр стати пiдприємцем, та фiзичної особи - пiдприємця";

     3) у статтi 6:

     абзац сьомий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "надає вiдомостi з Єдиного державного реєстру в порядку та обсязi, встановлених цим Законом";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу освiту та вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, встановленим Мiнiстерством юстицiї України. Державний реєстратор має посвiдчення державного реєстратора та власну печатку, опис яких затверджується Мiнiстерством юстицiї України.

     Повноваження державного реєстратора, передбаченi цим Законом, з прийому документiв для надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та видачi оформлених результатiв їх надання можуть виконувати посадовi особи органiв мiсцевого самоврядування, адмiнiстратори центрiв надання адмiнiстративних послуг";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Державний реєстратор є державним службовцем. Оплата працi державного реєстратора визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України згiдно iз законодавством";

     4) у частинi першiй статтi 7:

     абзац сьомий виключити;

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечує оприлюднення вiдомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстрацiйних дiй";

     5) статтю 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї

     1. За проведення державної реєстрацiї змiн:

     що вносяться до установчих документiв юридичної особи, справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,05 мiнiмальної заробiтної плати;

     iменi або мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,02 мiнiмальної заробiтної плати.

     2. Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї змiн, що вносяться до установчих документiв благодiйних органiзацiй, не справляється.

     3. За видачу дублiката оригiналу установчих документiв та змiн до них, засвiдчених державним реєстратором, справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,02 мiнiмальної заробiтної плати.

     4. Кошти, одержанi вiдповiдно до цього Закону як адмiнiстративний збiр, зараховуються до державного бюджету.

     5. Документом, що пiдтверджує внесення адмiнiстративного збору, є копiя квитанцiї, виданої банком, копiя платiжного доручення з вiдмiткою банку, квитанцiя з платiжного термiнала, квитанцiя (чек) з поштового вiддiлення зв'язку.

     6. Адмiнiстративний збiр справляється у вiдповiдному розмiрi вiд мiнiмальної заробiтної плати у мiсячному розмiрi, встановленої законом на 1 сiчня календарного року, в якому подаються документи для проведення вiдповiдної реєстрацiйної дiї";

     6) у статтi 17:

     в абзацi тридцять першому частини другої слова "дату публiкацiї у виданнi спецiально уповноваженого органу з питань державної реєстрацiї" замiнити словами "дату оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     частину шосту виключити;

     7) доповнити статтею 171 такого змiсту:

     "Стаття 171. Iнформацiйна взаємодiя мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами органiв державної влади, обмiн документами в електроннiй формi

     1. Технiчний адмiнiстратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстрацiйної дiї забезпечує передачу iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами в електроннiй формi до iнформацiйних систем:

     центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику та державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, - вiдомостей про проведення такої реєстрацiйної дiї;

     Пенсiйного фонду України - вiдомостей про проведення реєстрацiйних дiй щодо припинення юридичної особи та пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця.

     До центрального органу виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику та державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, одночасно з вiдомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацiю створення юридичної особи та державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця технiчний адмiнiстратор Єдиного державного реєстру забезпечує передачу копiї заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстрацiйної заяви про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть в електроннiй формi, якщо такi заяви поданi як додаток до заяви про державну реєстрацiю.

     2. Вiдомостi з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацiю створення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця, вiдмiну державної реєстрацiї припинення юридичної особи та пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця є пiдставою для взяття юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, фiзичної особи - пiдприємця на облiк в органах державної статистики, державної фiскальної служби та/або вчинення iнших дiй вiдповiдно до законодавства.

     3. Вiдомостi з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацiю припинення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця є пiдставою для зняття юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, фiзичної особи - пiдприємця з облiку в органах державної статистики, державної фiскальної служби, Пенсiйного фонду України та/або вчинення iнших дiй вiдповiдно до законодавства.

     4. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики, забезпечує передачу iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами в електроннiй формi до Єдиного державного реєстру таких вiдомостей:

     дата та номер запису про взяття на облiк, назва та iдентифiкацiйний код органу державної статистики, якому юридична особа, її вiдокремлений пiдроздiл, фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку, - у день отримання вiдомостей, передбачених частиною першою цiєї статтi;

     iдентифiкацiйнi коди для їх присвоєння юридичним особам та їхнiм вiдокремленим пiдроздiлам органом державної реєстрацiї.

     5. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику та державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, у день отримання вiдомостей, передбачених частиною першою цiєї статтi, забезпечує передачу iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами в електроннiй формi до Єдиного державного реєстру таких вiдомостей:

     дата та номер запису про взяття на облiк, назва та iдентифiкацiйний код органу державної фiскальної служби, в якому юридична особа, її вiдокремлений пiдроздiл, фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку;

     реєстрацiйний номер платника єдиного внеску;

     клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi;

     термiн, до якого юридична особа, її вiдокремлений пiдроздiл, фiзична особа - пiдприємець перебувають на облiку в органi державної фiскальної служби за мiсцем попередньої реєстрацiї у разi змiни мiсцезнаходження юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, змiни мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця.

     6. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї примусового виконання рiшень, забезпечує передачу iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами в електроннiй формi до Єдиного державного реєстру вiдомостей про наявнiсть незавершених виконавчих проваджень щодо юридичної особи.

     7. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку забезпечує передачу iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами в електроннiй формi до Єдиного державного реєстру таких вiдомостей:

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) нескасованих випускiв цiнних паперiв юридичної особи - емiтента - у день отримання запиту вiд органу державної реєстрацiї;

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) нескасованої реєстрацiї випуску акцiй акцiонерного товариства - у день отримання запиту вiд органу державної реєстрацiї.

     8. Органи лiцензування забезпечують передачу вiдомостей щодо лiцензування iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами в електроннiй формi до Єдиного державного реєстру.

     9. Порядок iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами вiдповiдних органiв державної влади, обмiну документами в електроннiй формi, передбаченими цим Законом, затверджується Мiнiстерством юстицiї України спiльно з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у вiдповiдних сферах";

     8) статтю 18 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Вiдомостi, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi, використовуються для iдентифiкацiї юридичної особи, або її вiдокремленого пiдроздiлу, фiзичної особи - пiдприємця пiд час провадження ними господарської дiяльностi, а також для вiдкриття рахункiв у банках та iнших фiнансових установах";

     9) у статтi 19:

     в абзацi п'ятому частини другої слова "публiкацiю у спецiальному друкованому засобi масової iнформацiї вiдповiдного повiдомлення" замiнити словами "оприлюднення повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     у частинi дев'ятiй слова "i в той самий день подати вiдповiдним органам статистики, доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України iнформацiю з реєстрацiйної картки про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, iз зазначенням номера та дати внесення вiдповiдного запису" виключити;

     частину десяту викласти в такiй редакцiї:

     "10. У разi внесення до Єдиного державного реєстру запису про змiну вiдомостей про юридичну особу, якi вiдповiдно до цього Закону зазначаються у виписцi з Єдиного державного реєстру, державний реєстратор повинен видати (надiслати поштовим вiдправленням з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру у день отримання вiд органiв статистики, доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України вiдомостей про внесення вiдповiдних вiдомостей до вiдомчих реєстрiв";

     в абзацi третьому частини п'ятнадцятої слова "публiкацiю у спецiальному друкованому засобi масової iнформацiї повiдомлення про втрату оригiналiв установчих документiв" замiнити словами "оприлюднення повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     10) статтю 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру

     1. Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, є вiдкритими i загальнодоступними, за винятком реєстрацiйних номерiв облiкових карток платникiв податкiв, вiдомостей про вiдкриття та закриття рахункiв, накладення та зняття арештiв на рахунки та майно.

     2. Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, надаються у формi:

     вiдкритого доступу через офiцiйний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, до актуальних на момент запиту та на визначену дату вiдомостей Єдиного державного реєстру шляхом їх пошуку, перегляду, копiювання та роздрукування;

     витягу;

     довiдки;

     виписки.

     3. Порядок надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, змiст виписки, витягу, довiдки визначаються Мiнiстерством юстицiї України.

     Бюро кредитних iсторiй та банки на свiй електронний запит отримують iнформацiю з Єдиного державного реєстру в електронному виглядi у форматi бази даних, витягу та/або в iншому форматi у режимi реального часу.

     4. Органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, суди, органи внутрiшнiх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадовi особи безоплатно отримують вiдомостi з Єдиного державного реєстру з метою здiйснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електроннiй формi через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України.

     5. За надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у такому розмiрi:

     0,05 мiнiмальної заробiтної плати - за надання витягу та довiдки з Єдиного державного реєстру в паперовiй формi;

     0,02 мiнiмальної заробiтної плати - за надання виписки з Єдиного державного реєстру в паперовiй формi;

     75 вiдсоткiв плати, встановленої цiєю частиною, - за надання витягу, довiдки та виписки з Єдиного державного реєстру в електроннiй формi.

     Плата за надання вiдомостей справляється у вiдповiдному розмiрi вiд мiнiмальної заробiтної плати у мiсячному розмiрi, встановленої законом на 1 сiчня календарного року, в якому подається запит про надання вiдповiдних вiдомостей.

     6. За надання виписки з Єдиного державного реєстру за результатами проведення реєстрацiйної дiї плата не справляється.

     7. Вiдомостi з Єдиного державного реєстру надаються протягом 24 годин, крiм вихiдних та святкових днiв, пiсля надходження запиту.

     8. Порядок доступу до вiдомостей Єдиного державного реєстру через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, встановлюється Мiнiстерством юстицiї України";

     11) статтю 21 виключити;

     12) у статтi 22:

     у назвi слово "Публiкацiя" замiнити словом "Оприлюднення";

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "опублiкуванню в спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї" замiнити словами "оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     абзац другий виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Змiст повiдомлень, що пiдлягають оприлюдненню, встановлюється Мiнiстерством юстицiї України";

     у частинi третiй слово "опублiкування" замiнити словом "оприлюднення";

     у частинi четвертiй слово "опублiкуванню" замiнити словом "оприлюдненню";

     у частинi п'ятiй слова "публiкацiю повiдомлень у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї" замiнити словами "оприлюднення повiдомлень", а слова "трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян" - цифрами i словами "0,05 мiнiмальної заробiтної плати";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Документом, що пiдтверджує внесення плати за оприлюднення повiдомлення, є копiя квитанцiї, виданої банком, або копiя платiжного доручення з вiдмiткою банку, квитанцiя з платiжного термiнала, квитанцiя (чек) з поштового вiддiлення зв'язку";

     частину сьому виключити;

     13) абзац п'ятий частини першої статтi 24 виключити;

     14) у статтi 241:

     у частинi першiй слова "Президента України" замiнити словами "Кабiнету Мiнiстрiв України";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Для здiйснення державної реєстрацiї керiвник центрального органу виконавчої влади або уповноважена ним особа подає державному реєстратору заповнену реєстрацiйну картку на здiйснення державної реєстрацiї юридичної особи";

     в абзацi другому частини четвертої слова "Не пiзнiше наступного робочого дня" замiнити словами i цифрами "Протягом 24 годин, крiм вихiдних та святкових днiв";

     15) у статтi 25:

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Державна реєстрацiя юридичної особи здiйснюється у день надходження передбачених цим Законом документiв для проведення державної реєстрацiї юридичної особи";

     у частинi шостiй слова "Не пiзнiше наступного робочого дня" замiнити словами i цифрами "Протягом 24 годин, крiм вихiдних та святкових днiв";

     16) статтю 26 виключити;

     17) у статтi 29:

     у частинi першiй:

     в абзацi четвертому слова "копiя опублiкованого в спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї повiдомлення про втрату всiх або частини зазначених оригiналiв установчих документiв" замiнити словами "iнформацiя про оприлюднення повiдомлення про втрату всiх або частини зазначених оригiналiв установчих документiв";

     в абзацi шостому слова "реєстрацiйного збору" замiнити словами "адмiнiстративного збору";

     частини другу i чотирнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "2. У разi внесення змiн до статуту, якi пов'язанi iз зменшенням статутного капiталу (статутного або складеного капiталу), змiною найменування або мiсцезнаходження юридичної особи, крiм документiв, якi передбаченi частиною першою цiєї статтi, додатково подається документ, що пiдтверджує внесення плати за оприлюднення вiдповiдного повiдомлення на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     "14. Державний реєстратор не пiзнiше наступного робочого дня пiсля проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи повинен видати (надiслати поштовим вiдправленням з описом вкладення) заявнику один примiрник змiн до установчих документiв юридичної особи у виглядi окремих додаткiв або один примiрник оригiналу установчих документiв у новiй редакцiї та один примiрник оригiналу установчих документiв у старiй редакцiї з вiдмiтками державного реєстратора про проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв";

     у частинi п'ятнадцятiй слова "не пiзнiше наступного робочого дня" замiнити словами i цифрами "протягом 24 годин, крiм вихiдних та святкових днiв";

     18) у частинi третiй статтi 32 слово "публiкацiї" замiнити словом "оприлюднення", а слова "у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї" - словами "на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     19) у частинi першiй статтi 35:

     в абзацi першому слова "у день надходження цих документiв" та слова "та в той же день повiдомити органи статистики, доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України вiдомостi про внесення такого запису" виключити;

     в абзацi другому слова "публiкується у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї" замiнити словами "оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     абзац третiй виключити;

     20) у частинi дев'ятiй статтi 36 слово "публiкацiї" замiнити словом "оприлюднення";

     21) у частинi одинадцятiй статтi 37 слова "частинами десятою - дванадцятою" замiнити словами "частинами одинадцятою - тринадцятою";

     22) в абзацi третьому частини першої статтi 381 слова "опублiкування в спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї оголошення" замiнити словами "оприлюднення повiдомлення";

     23) статтю 40 виключити;

     24) у частинi третiй статтi 41 слова "та в той же день повiдомити органи статистики, доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облiк та/або вчинення iнших дiй вiдповiдно до законодавства" виключити;

     25) у статтi 42:

     абзац четвертий частини першої виключити;

     абзаци третiй та четвертий частини другої виключити;

     26) у статтi 43:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Державна реєстрацiя фiзичної особи - пiдприємця здiйснюється не пiзнiше наступного робочого дня пiсля надходження документiв для проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця";

     у частинi четвертiй слова "Не пiзнiше наступного робочого дня пiсля" замiнити словами i цифрами "Протягом 24 годин, крiм вихiдних та святкових днiв пiсля";

     частину п'яту виключити;

     27) у частинi другiй статтi 45:

     в абзацi четвертому слова "реєстрацiйного збору" замiнити словами "адмiнiстративного збору" та доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 10 цього Закону";

     абзац п'ятий доповнити словами "у разi змiни реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв";

     28) частину восьму статтi 48 виключити;

     29) у статтi 50:

     частину сьому виключити;

     у частинi десятiй слова "та в той же день повiдомити органи статистики, доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України про внесення такого запису" виключити;

     30) статтю 51 виключити;

     31) у частинi третiй статтi 52 слова "та в той же день повiдомити органи статистики, доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України про внесення такого запису для взяття фiзичної особи - пiдприємця на облiк" виключити;

     32) роздiл VIII "Прикiнцевi положення" доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21. Установити, що до визначення на законодавчому рiвнi та запровадження в Українi альтернативних електронному цифровому пiдпису засобiв iдентифiкацiї особи пiд час доступу до ресурсiв державних iнформацiйних систем:

     електроннi документи, що подаються вiдповiдно до цього Закону, крiм документiв, що засвiдчують повноваження уповноваженої особи, засвiдчуються електронним цифровим пiдписом заявника згiдно з вимогами законодавства у сферi електронного цифрового пiдпису;

     iдентифiкацiя особи заявника, який подає електроннi документи вiдповiдно до цього Закону, здiйснюється шляхом перевiрки електронного цифрового пiдпису заявника за допомогою посиленого сертифiката вiдкритого ключа".

     24. Частину першу статтi 52 Закону України "Про землеустрiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282) пiсля слова "розробляються" доповнити словами "за заявою землевласникiв або землекористувачiв".

     25. У Законi України "Про охорону земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 349; 2009 р., N 47 - 48, ст. 719; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3, N 49, ст. 555; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

     1) абзац п'ятий частини першої статтi 30 виключити;

     2) статтю 331 виключити.

     26. Абзац восьмий статтi 9 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 38, ст. 471; 2008 р., N 48, ст. 358; 2010 р., N 5, ст. 40; 2013 р., N 19 - 20, ст. 189, N 36, ст. 472) виключити.

     27. Частини першу та другу статтi 9 Закону України "Про молоко та молочнi продукти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 513; 2010 р., N 21, ст. 221; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80) виключити.

     28. Статтю 171 Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527 iз наступними змiнами) виключити.

     29. Абзац п'ятий частини другої статтi 8 Закону України "Про комбiноване виробництво теплової та електричної енергiї (когенерацiю) та використання скидного енергопотенцiалу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 20, ст. 278) виключити.

     30. У Законi України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "дозвiльнi органи - суб'єкти надання адмiнiстративних послуг, їх посадовi особи, уповноваженi вiдповiдно до закону видавати документи дозвiльного характеру";

     абзаци п'ятий, шостий, одинадцятий i тринадцятий виключити;

     в абзацi чотирнадцятому слова "Президентом України" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити абзацом шiстнадцятим такого змiсту:

     "Термiни "адмiнiстратор", "центр надання адмiнiстративних послуг" та "суб'єкт надання адмiнiстративної послуги" у цьому Законi вживаються у значеннi, визначеному в Законi України "Про адмiнiстративнi послуги";

     2) у статтi 4:

     частину другу виключити;

     абзаци другий - п'ятий частини третьої виключити;

     частину четверту виключити;

     3) у статтi 41:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "(регiональними, мiсцевими)" виключити;

     в абзацi другому слова "за погодженням з територiальними (мiсцевими) органами центральних органiв виконавчої влади, що здiйснюють регулювання у вiдповiднiй сферi, та територiальними органами уповноваженого органу" виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Плата за видачу (переоформлення, видачу дублiката) документiв дозвiльного характеру (адмiнiстративний збiр) визначається вiдповiдно до Закону України "Про адмiнiстративнi послуги";

     абзац десятий частини восьмої виключити;

     у частинi дев'ятiй:

     в абзацi дев'ятому слова "а мiсцевий дозвiльний орган - державному адмiнiстратору" замiнити словами "або адмiнiстратору, якщо видача дублiката документа дозвiльного характеру здiйснюється через центр надання адмiнiстративних послуг";

     абзац одинадцятий виключити;

     у першому реченнi абзацу першого частини десятої слова "регiональний та/або мiсцевий" виключити;

     частину дванадцяту виключити;

     пiсля частини тринадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "14. Прийняття вiд суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, одержання дублiката, анулювання) документа дозвiльного характеру здiйснюється адмiнiстратором у центрi надання адмiнiстративних послуг.

     Кабiнет Мiнiстрiв України має право визначити адмiнiстративнi послуги, якi за вибором суб'єкта господарювання можуть отримуватися у центрi надання адмiнiстративних послуг, дозвiльному органi.

     Заява про одержання (переоформлення, одержання дублiката, анулювання) документа дозвiльного характеру, що оформляється дозвiльними органами, або декларацiя подається суб'єктом господарювання в паперовiй формi - особисто, через уповноважену ним особу, надсилається поштою або у випадках, передбачених законом, - в електроннiй формi за допомогою засобiв телекомунiкацiй (електронною поштою або через Єдиний державний портал адмiнiстративних послуг).

     Вимоги до змiсту заяви визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Законом можуть бути встановленi iншi вимоги до заяви".

     У зв'язку з цим частину чотирнадцяту вважати частиною п'ятнадцятою;

     4) статтю 5 виключити;

     5) у статтi 6:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Реєстр ведуть дозвiльнi органи";

     абзаци другий - четвертий частини третьої, частини четверту та п'яту виключити;

     частину шосту доповнити словами "за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики економiчного i соцiального розвитку";

     6) статтю 7 виключити;

     7) в абзацi другому частини другої статтi 8 слова "Регiональнi та мiсцевi" виключити;

     8) у статтi 9:

     абзац другий виключити;

     в абзацi четвертому слова "та державних адмiнiстраторiв" виключити;

     абзац шостий виключити;

     9) у статтi 91:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державний контроль за додержанням дозвiльними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру, встановленого порядку їх видачi здiйснюється уповноваженим органом шляхом проведення планових та позапланових перевiрок у встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, порядку";

     у частинi другiй:

     абзаци перший i другий викласти в такiй редакцiї:

     "2. Плановi перевiрки проводяться згiдно з рiчним планом, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку.

     Плановi перевiрки дозвiльного органу (його посадової особи) щодо додержання порядку видачi кожного окремого документа дозвiльного характеру (його виду) проводяться не частiше одного разу на рiк";

     в абзацi третьому слова "державним адмiнiстратором та" i "(у тому числi через дозвiльнi центри)" виключити;

     в абзацi сьомому слова "Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "Кабiнету Мiнiстрiв України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку";

     в абзацах восьмому та дев'ятому слова "державним адмiнiстратором" виключити;

     абзац десятий виключити;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Керiвник дозвiльного органу (його посадова особа) пiд час проведення перевiрки зобов'язаний забезпечити надання документiв, що стосуються предмета перевiрки, а також на усну або письмову вимогу осiб, якi проводять перевiрку, забезпечувати копiювання документiв, надавати письмовi пояснення з питань, що виникають пiд час проведення перевiрки";

     у частинi четвертiй:

     в абзацi третьому слова "державного адмiнiстратора та дозвiльного центру" виключити;

     в абзацi сьомому слова "державним адмiнiстратором та" виключити;

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "Один примiрник акта перевiрки видається керiвниковi дозвiльного органу (його посадовiй особi), другий примiрник зберiгається уповноваженим органом";

     10) у статтi 10:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Керiвники дозвiльних органiв, посадовi особи цих органiв, якi вiдповiдно до законодавства мають повноваження приймати рiшення з питань видачi документiв дозвiльного характеру, несуть вiдповiдальнiсть за порушення вимог законодавства про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi у порядку, встановленому законом";

     у частинi другiй слово "державних" виключити;

     11) пункт 21 статтi 11 виключити;

     12) у текстi Закону слова "державний адмiнiстратор" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словом "адмiнiстратор" у вiдповiдному вiдмiнку та числi.

     31. У частинi першiй статтi 8 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 432; 2011 р., N 44, ст. 462):

     у пунктах 1 i 2 слово "вiдкритих" замiнити словом "публiчних";

     пункт 3 пiсля слiв "емiтентiв цiнних паперiв" доповнити словами "якi здiйснюють публiчне розмiщення".

     32. У Законi України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141 iз наступними змiнами):

     1) частину першу статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освiту та вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, установленим Мiнiстерством юстицiї України.

     У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотарiус як спецiальний суб'єкт, на якого покладаються функцiї державного реєстратора прав на нерухоме майно.

     Державний реєстратор є державним службовцем, крiм випадку, коли державним реєстратором є нотарiус як спецiальний суб'єкт. Умови оплати працi державного реєстратора визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України згiдно iз законодавством.

     Повноваження державного реєстратора, передбаченi цим Законом, з видачi та прийому документiв можуть виконувати посадовi особи органiв мiсцевого самоврядування, адмiнiстратори центрiв надання адмiнiстративних послуг, нотарiуси";

     2) частину тринадцяту статтi 15 доповнити абзацами другим та третiм такого змiсту:

     "За бажанням заявника можуть надаватися iншi платнi послуги, пов'язанi з державною реєстрацiєю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Розмiр плати за надання таких послуг встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Кабiнетом Мiнiстрiв України можуть бути встановленi скороченi термiни надання послуг у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Розмiр плати за скорочення термiнiв надання таких послуг встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) статтю 282 виключити;

     4) статтю 29 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 29. Плата за проведення державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, внесення змiн до записiв Державного реєстру прав та надання iнформацiї з Державного реєстру прав

     1. За державну реєстрацiю прав справляється адмiнiстративний збiр у такому розмiрi:

     1) за державну реєстрацiю права власностi на нерухоме майно:

     для фiзичних осiб:

     щодо розташованих на земельних дiлянках об'єктiв нерухомого майна площею до 100 квадратних метрiв - 0,07 мiнiмальної заробiтної плати;

     щодо розташованих на земельних дiлянках об'єктiв нерухомого майна площею до 200 квадратних метрiв - 0,1 мiнiмальної заробiтної плати;

     щодо розташованих на земельних дiлянках об'єктiв нерухомого майна площею бiльше 200 квадратних метрiв - 0,2 мiнiмальної заробiтної плати;

     щодо земельних дiлянок - 0,1 мiнiмальної заробiтної плати;

     для юридичних осiб:

     щодо об'єктiв нерухомого майна площею до 500 квадратних метрiв - 0,3 мiнiмальної заробiтної плати;

     щодо об'єктiв нерухомого майна площею понад 500 квадратних метрiв - 0,6 мiнiмальної заробiтної плати;

     щодо об'єктiв нерухомого майна площею понад 5000 квадратних метрiв - 1,4 мiнiмальної заробiтної плати;

     2) за державну реєстрацiю iншого речового права на нерухоме майно, крiм права оренди землi, - 25 вiдсоткiв розмiру адмiнiстративного збору за державну реєстрацiю права власностi на нерухоме майно;

     3) за державну реєстрацiю обтяження права на нерухоме майно - 0,07 мiнiмальної заробiтної плати;

     4) за державну реєстрацiю права оренди земельної дiлянки - 0,06 мiнiмальної заробiтної плати;

     5) за внесення змiн до записiв Державного реєстру прав, у тому числi виправлення технiчної помилки, допущеної з вини заявника, - 0,04 мiнiмальної заробiтної плати.

     Адмiнiстративний збiр справляється у вiдповiдному розрахунку вiд мiнiмальної заробiтної плати у мiсячному розмiрi, встановленому законом на 1 сiчня календарного року, в якому подаються вiдповiднi документи для проведення державної реєстрацiї прав.

     2. Органи державної реєстрацiї прав та органи мiсцевого самоврядування звiльняються вiд сплати адмiнiстративного збору.

     3. При проведеннi державної реєстрацiї прав заявник, окрiм адмiнiстративного збору, сплачує за отримання витягу з Державного реєстру прав.

     4. У разi вiдмови у державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень адмiнiстративний збiр не повертається, а плата за надання витягу з Державного реєстру прав пiдлягає поверненню.

     У разi вiдкликання заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень адмiнiстративний збiр та плата за надання витягу з Державного реєстру прав пiдлягають поверненню.

     5. Розмiр плати за надання iнформацiї з Державного реєстру прав та порядок її використання встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, суди, органи внутрiшнiх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України звiльняються вiд плати за надання iнформацiї з Державного реєстру прав у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом".

     33. Частину четверту статтi 8 Закону України "Про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509) викласти у такiй редакцiї:

     "4. Працiвник вiддiлу державної реєстрацiї актiв цивiльного стану є державним службовцем. Оплата працi працiвника вiддiлу державної реєстрацiї актiв цивiльного стану складається з посадового окладу, премiї, доплати за ранг та надбавки за вислугу рокiв, а також iнших надбавок згiдно iз законодавством. За виконання визначених цим Законом функцiй працiвники вiддiлу державної реєстрацiї актiв цивiльного стану одержують винагороду в розмiрi та порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     34. Статтi 28, 41 та 46 Закону України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142; 2012 р., N 39, ст. 464; 2014 р., N 20 - 21, ст. 739) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 28. Виконавчий збiр

     1. У разi невиконання боржником рiшення майнового характеру у строк, встановлений частиною другою статтi 25 цього Закону для самостiйного його виконання, постановою державного виконавця з боржника стягується виконавчий збiр у розмiрi 10 вiдсоткiв суми, що пiдлягає стягненню чи поверненню, або вартостi майна боржника, що пiдлягає передачi стягувачу за виконавчим документом. У разi невиконання боржником у той самий строк рiшення, за яким боржник зобов'язаний особисто вчинити певнi дiї або утриматися вiд їх вчинення, виконавчий збiр стягується в розмiрi шiстдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з боржника - фiзичної особи i в розмiрi ста двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з боржника - юридичної особи. У зазначених розмiрах виконавчий збiр стягується з боржника також у разi повернення виконавчого документа без виконання за письмовою заявою стягувача та у разi виконання рiшення про звернення стягнення на предмет iпотеки та виконання боржником рiшення пiсля закiнчення строку для самостiйного його виконання, зокрема шляхом перерахування коштiв безпосередньо на рахунок стягувача. Постанова про стягнення виконавчого збору може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.

     Виконавчий збiр стягується незалежно вiд вчинення державним виконавцем заходiв примусового виконання, передбачених цим Законом.

     2. Виконавчий збiр не стягується за виконавчими документами про конфiскацiю майна, стягнення перiодичних платежiв, накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, стягнення виконавчого збору, витрат, пов'язаних з органiзацiєю та проведенням виконавчих дiй, штрафiв, накладених вiдповiдно до вимог цього Закону, за виконавчими документами, якi пiдлягають негайному виконанню, а також у разi перерахування коштiв стягувачу у випадку, передбаченому частиною другою статтi 27 цього Закону, та у разi виконання рiшень у порядку, встановленому Законом України "Про гарантiї держави щодо виконання судових рiшень".

     3. Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься пiд час першого надходження виконавчого документа державному виконавцю. Пiд час наступних пред'явлень до виконання виконавчого документа державному виконавцевi виконавчий збiр стягується в частинi, що не була стягнута пiд час попереднього виконання.

     4. Розмiр фактично стягнутого з боржника виконавчого збору державний виконавець зазначає у виконавчому документi.

     5. У разi закiнчення виконавчого провадження у зв'язку iз скасуванням рiшення, що пiдлягало виконанню на основi виконавчого документа, виконавчий збiр не стягується, а стягнутий виконавчий збiр повертається боржниковi.

     6. У разi завершення виконавчого провадження з пiдстав, передбачених пунктом 1 частини першої статтi 47, пунктами 2 i 8 частини першої статтi 49 цього Закону, якщо виконавчий збiр не стягнуто, державний виконавець не пiзнiше наступного робочого дня пiсля завершення (закiнчення) такого виконавчого провадження вiдкриває виконавче провадження за постановою про стягнення виконавчого збору.

     7. У разi виконання рiшення, за яким закiнчився строк для його самостiйного виконання, але судом встановлено вiдстрочку чи розстрочку виконання рiшення, виконавчий збiр стягується в порядку, встановленому цим Законом, шляхом видiлення постанови про стягнення виконавчого збору в окреме виконавче провадження.

     8. Постанова про стягнення виконавчого збору надсилається боржнику не пiзнiше наступного робочого дня пiсля її винесення i може бути оскаржена до суду в десятиденний строк";

     "Стаття 41. Кошти виконавчого провадження

     1. Кошти виконавчого провадження складаються з:

     1) коштiв виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 28 цього Закону;

     2) авансового внеску стягувача на органiзацiю та проведення виконавчих дiй;

     3) стягнутих з боржника витрат, пов'язаних з органiзацiєю та проведенням виконавчих дiй;

     4) iнших надходжень, що не суперечать законодавству.

     2. Витрати органiв державної виконавчої служби, пов'язанi з органiзацiєю та проведенням виконавчих дiй щодо забезпечення примусового виконання рiшень, є витратами виконавчого провадження.

     3. Витрати виконавчого провадження здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України та коштiв виконавчого провадження, якi використовуються у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. До витрат, пов'язаних з органiзацiєю та проведенням виконавчих дiй, належать кошти, за рахунок яких здiйснено оплату:

     1) перевезення, зберiгання i реалiзацiї майна боржника;

     2) послуг експертiв, суб'єктiв оцiночної дiяльностi - суб'єктiв господарювання та iнших осiб, залучених у встановленому законом порядку до провадження виконавчих дiй;

     3) поштового переказу стягувачу стягнених алiментних сум;

     4) проведення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини;

     5) розмiщення оголошення в засобах масової iнформацiї;

     6) виготовлення та пересилання документiв виконавчого провадження, ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;

     7) iнших витрат, необхiдних для забезпечення належної органiзацiї виконання рiшень органами державної виконавчої служби.

     5. Постанова про стягнення з боржника витрат, пов'язаних з органiзацiєю та проведенням виконавчих дiй, виноситься на стадiї розподiлу стягнутих з боржника грошових сум згiдно з вимогами цього Закону або у випадку повернення виконавчого документа стягувачу чи закiнчення виконавчого провадження у разi необхiдностi їх примусового стягнення згiдно з вимогами цього Закону. Зазначена постанова надсилається боржнику не пiзнiше наступного робочого дня пiсля її винесення i може бути оскаржена ним у порядку, встановленому цим Законом";

     "Стаття 46. Винагорода державному виконавцю

     1. За сумлiнне виконання державним виконавцем своїх обов'язкiв пiд час проведення виконавчих дiй вiн має право на винагороду, яка виплачується за рахунок виконавчого збору.

     2. Порядок виплати, розмiр винагороди та критерiї оцiнки роботи державного виконавця встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     35. Пункт 56 Перелiку документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi, затвердженого Законом України "Про Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532 iз наступними змiнами), виключити.

     36. У Законi України "Про адмiнiстративнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 409, N 57, ст. 2056):

     1) частину восьму статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "8. Суб'єктам надання адмiнiстративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб'єктам звернень оформленi результати надання адмiнiстративних послуг (у тому числi рiшень про вiдмову в наданнi адмiнiстративних послуг), якщо такi послуги надаються через центри надання адмiнiстративних послуг, крiм випадкiв подання заяв через Єдиний державний портал адмiнiстративних послуг";

     2) частину четверту статтi 13 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) складення протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених законом";

     3) в абзацi першому частини першої статтi 16 слова "реалiзує державну полiтику економiчного розвитку" замiнити словами "забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi надання адмiнiстративних послуг";

     4) частини другу i четверту статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Держателем Єдиного державного порталу адмiнiстративних послуг є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi надання адмiнiстративних послуг.

     Вiдповiдальний за адмiнiстрування Єдиного державного порталу адмiнiстративних послуг визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     "4. Порядок ведення, вимоги щодо функцiональних можливостей Єдиного державного порталу адмiнiстративних послуг, а також заходи та строки щодо його поетапного впровадження визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     При цьому Єдиний державний портал адмiнiстративних послуг повинен забезпечувати:

     1) доступ суб'єктiв звернення до iнформацiї про адмiнiстративнi послуги та про суб'єктiв надання адмiнiстративних послуг;

     2) доступнiсть для завантаження i заповнення в електроннiй формi заяв та iнших документiв, необхiдних для отримання адмiнiстративних послуг;

     3) можливiсть подання суб'єктами звернення заяви за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку;

     4) можливiсть отримання суб'єктами звернення iнформацiї про хiд розгляду їхнiх заяв;

     5) можливiсть отримання суб'єктами звернення за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку результатiв надання адмiнiстративних послуг;

     6) можливiсть здiйснення суб'єктами звернення оплати за надання адмiнiстративної послуги дистанцiйно, в електроннiй формi".

     37. У Законi України "Про виробництво та обiг органiчної сiльськогосподарської продукцiї та сировини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 721):

     1) преамбулу викласти в такiй редакцiї:

     "Цей Закон визначає правовi та економiчнi основи виробництва та обiгу органiчної сiльськогосподарської продукцiї та сировини i спрямований на забезпечення належного функцiонування ринку органiчної продукцiї та сировини, а також на гарантування впевненостi споживачiв у продуктах та сировинi, маркованих як органiчнi";

     2) у статтi 1:

     у частинi першiй:

     абзаци сьомий, одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, шiстнадцятий, сiмнадцятий та двадцятий виключити;

     абзаци дванадцятий та п'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "iнгредiєнт - будь-яка речовина, включаючи харчовi добавки, ароматизатори та ензими, складовi iнгредiєнта, що використовується пiд час виробництва або пiдготовки харчового продукту i залишається в готовому продуктi навiть у змiненiй формi. Залишки ветеринарних препаратiв та пестицидiв не вважаються iнгредiєнтом";

     "маркування - слова, описи, знаки для товарiв i послуг, назва торгової марки, зображення чи символи, що стосуються харчових продуктiв i розмiщенi на будь-якiй упаковцi, етикетцi (стiкерi), споживчiй тарi, контретикетцi, кольєретцi, ярлику, пробцi, листку-вкладишi, документi, повiдомленнi, iнших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до таких харчових продуктiв";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Термiни "аудитор з сертифiкацiї", "орган з оцiнки вiдповiдностi", "оцiнка вiдповiдностi", "пiдтвердження вiдповiдностi", "сертифiкат вiдповiдностi" вживаються у значеннях, визначених у Законi України "Про пiдтвердження вiдповiдностi";

     3) текст статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Законодавство України у сферi органiчного виробництва складається з Конституцiї України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", цього Закону та iнших законiв України, мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, iнших нормативно-правових актiв, виданих вiдповiдно до них";

     4) пункти 4 - 9 частини першої статтi 5 виключити;

     5) у статтi 6 слово "законодавства" замiнити словами "законiв України";

     6) у частинi першiй статтi 7:

     у пунктi 2 слова "технiчних регламентiв (детальних правил) виробництва" замiнити словами "детальних правил виробництва та обiгу";

     пункти 4 i 5 виключити;

     7) пункти 2 i 3 частини першої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "2) розроблення детальних правил виробництва та обiгу вiдповiдної органiчної продукцiї (сировини) та подання їх на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України;

     3) затвердження державного логотипу для органiчної продукцiї (сировини)";

     8) назву та абзац перший частини першої статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини)

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини) належать";

     9) частину першу статтi 10 пiсля слiв "призначає органи з оцiнки вiдповiдностi" доповнити словами "що провадять дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi";

     10) у статтi 11:

     у частинi першiй слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв";

     частини другу - четверту виключити;

     11) у частинi першiй статтi 12 слова "будь-якої органiзацiйно-правової форми та будь-якої форми власностi" виключити;

     12) у статтi 13:

     у частинi першiй слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Реєстр виробникiв органiчної продукцiї (сировини) є вiдкритим та загальнодоступним. Доступ до Реєстру виробникiв органiчної продукцiї (сировини) є безоплатним i забезпечується шляхом його оприлюднення та пiдтримки в актуальному станi на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв. Порядок ведення Реєстру виробникiв органiчної продукцiї (сировини) розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     13) у статтi 14:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Детальнi правила виробництва та обiгу органiчної продукцiї та сировини розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, та затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     частину четверту виключити;

     14) пункти 4 i 5 частини першої та частину третю статтi 16 виключити;

     15) у статтi 17:

     в абзацi першому частини першої та частинi сьомiй слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв";

     у частинi п'ятiй слова "визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "визначенi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику";

     16) у назвi роздiлу IV слова "ВСТАНОВЛЕННЯ ЗОН ВИРОБНИЦТВА ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ ТА СИРОВИНИ" виключити;

     17) статтю 23 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 23. Придатнiсть земель (ґрунтiв) для виробництва органiчної продукцiї та сировини

     1. Оцiнка придатностi земель (ґрунтiв) для виробництва органiчної продукцiї та сировини здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, у галузi охорони земель.

     2. Порядок оцiнки придатностi земель (ґрунтiв) для виробництва органiчної продукцiї затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Оцiнка придатностi земель (ґрунтiв) здiйснюється з метою отримання незалежної вiд зацiкавлених сторiн (суб'єктiв господарювання, що здiйснюють виробництво, перевезення, зберiгання та реалiзацiю органiчної продукцiї, сировини) об'єктивної iнформацiї про стан земельних дiлянок, встановлення їх придатностi для виробництва органiчної продукцiї та сировини, придатностi для виробництва окремих культур";

     18) у статтi 24:

     частини першу - п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "1. Оцiнка вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї (сировини) проводиться органом з оцiнки вiдповiдностi згiдно з правилами процедури пiдтвердження вiдповiдностi, якi визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi оцiнки вiдповiдностi, та з детальними правилами виробництва та обiгу вiдповiдної органiчної продукцiї (сировини).

     2. Органiчна продукцiя та сировина повиннi вiдповiдати детальним правилам виробництва та обiгу вiдповiдної органiчної продукцiї (сировини).

     3. Оцiнка вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї та сировини здiйснюється аудитором з сертифiкацiї.

     Для проведення оцiнки вiдповiдностi особа подає заяву про перехiд на виробництво органiчної продукцiї до органу з оцiнки вiдповiдностi.

     Оцiнка вiдповiдностi проводиться не пiзнiше 30 днiв з дня подання заяви про перехiд на виробництво органiчної продукцiї.

     Оцiнка вiдповiдностi проводиться аудитором з сертифiкацiї вiдповiдно до плану та програми оцiнки вiдповiдностi, в якiй визначенi об'єкти, дати проведення оцiнки вiдповiдностi. Копiї плану та програми оцiнки вiдповiдностi надсилаються на адресу заявника у строк не пiзнiше п'яти робочих днiв до початку оцiнки вiдповiдностi.

     За результатами оцiнки вiдповiдностi складається висновок (звiт) аудитора з сертифiкацiї, який протягом двох днiв з дня закiнчення оцiнки вiдповiдностi передається до органу з оцiнки вiдповiдностi для прийняття рiшення про видачу або про вiдмову у видачi сертифiката вiдповiдностi.

     У висновку (звiтi) аудитора з сертифiкацiї зазначаються найменування (прiзвище, iм'я, по батьковi - для фiзичної особи) та реквiзити особи, оцiнка вiдповiдностi виробництва якої здiйснювалася, прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора з сертифiкацiї, реквiзити його атестата, детальний опис виробництва, опис та результати здiйснених заходiв у процесi оцiнки вiдповiдностi, висновки аудитора з сертифiкацiї щодо стану виробництва.

     Оцiнка вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї та/або сировини проводиться один раз на два роки.

     4. Пiдтвердження вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї (сировини) здiйснюється органом з оцiнки вiдповiдностi.

     5. Орган з оцiнки вiдповiдностi впродовж п'яти робочих днiв з дня складення висновку (звiту) аудитора з сертифiкацiї зобов'язаний прийняти рiшення про видачу або вiдмову у видачi сертифiката вiдповiдностi";

     у частинi шостiй:

     в абзацi першому слово "комiсiєю" замiнити словом "органом";

     в абзацi третьому слова "та технiчним регламентам" замiнити словами "та детальним правилам виробництва та обiгу вiдповiдної органiчної продукцiї (сировини)";

     в абзацi четвертому слова "оцiнювання та" виключити;

     доповнити частиною дванадцятою такого змiсту:

     "12. Продукцiя (сировина), сертифiкована в державах - членах Європейського Союзу як органiчна, розмiщується на ринку України як органiчна продукцiя (сировина) без жодної додаткової сертифiкацiї";

     19) у статтi 25 слово "оцiнювання" замiнити словами "оцiнка вiдповiдностi" у всiх вiдмiнках;

     20) у статтi 28:

     частини першу, другу та четверту виключити;

     у частинi третiй:

     абзац перший пiсля слова "забороняється" доповнити словами "реалiзацiя та";

     пункти 3 та 5 виключити;

     21) у статтi 29:

     частину п'яту пiсля слова "органу" доповнити словами "з оцiнки вiдповiдностi";

     частину дев'яту виключити;

     22) у статтi 30:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Iз дня подання заяви встановленого зразка про перехiд на виробництво органiчної продукцiї (сировини) до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, розпочинається перехiдний перiод";

     частину другу виключити;

     пункт 2 частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "2) тривалiсть перехiдного перiоду залежить вiд виду дiяльностi, що пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi та пiдтвердженню вiдповiдностi, узгоджується з попереднiм використанням землi, екологiчною ситуацiєю, виробничим досвiдом виробника";

     у частинi шостiй слово "оцiнювання" замiнити словами "оцiнки вiдповiдностi";

     у частинах четвертiй, п'ятiй та шостiй слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв";

     23) у статтi 31:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi" замiнити словами "органу з оцiнки вiдповiдностi";

     в абзацi п'ятому слова "органу контролю" замiнити словами "органу з оцiнки вiдповiдностi";

     у частинi другiй слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв";

     24) назву роздiлу VII викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл VII
ВИМОГИ ДО ОРГАНУ З ОЦIНКИ ВIДПОВIДНОСТI, ЩО ПРОВАДИТЬ ДIЯЛЬНIСТЬ З ОЦIНКИ ВIДПОВIДНОСТI ВИРОБНИЦТВА ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ (СИРОВИНИ)";

     25) у статтi 32:

     у назвi слова "виробництва органiчної продукцiї (сировини)" замiнити словами "що провадить дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї (сировини)";

     у частинах першiй та четвертiй слова "виробництва органiчної продукцiї (сировини)" виключити;

     26) роздiл VIII виключити;

     27) у пунктi 3 частини першої статтi 36 слова "мiжнародним законодавством" замiнити словами "законодавством Європейського Союзу";

     28) у статтi 38:

     у частинi першiй слово "законодавства" замiнити словом "закону";

     у частинi другiй слова "виробництва органiчної продукцiї (сировини)" виключити;

     29) абзац п'ятий пункту 3 роздiлу XI "Прикiнцевi положення" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     пункту 30 (щодо внесення змiн до Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi") та пункту 36 (щодо внесення змiн до Закону України "Про адмiнiстративнi послуги") роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi через шiсть мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону;

     пункту 2 цього роздiлу, який набирає чинностi одночасно з набранням чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо харчових продуктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 41 - 42, ст. 2024).

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо виробництва та використання моторних палив з вмiстом бiокомпонентiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 19 - 20, ст. 177).

     3. Нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у тримiсячний строк пiсля опублiкування цього Закону пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змiн до законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям цього Закону;

     у п'ятимiсячний строк пiсля опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актiв органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 лютого 2015 року
N 191-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.