ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про виробництво та обiг органiчної сiльськогосподарської продукцiї та сировини

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 12 лютого 2015 року N 191-VIII

     Цей Закон визначає правовi та економiчнi основи виробництва та обiгу органiчної сiльськогосподарської продукцiї та сировини i спрямований на забезпечення належного функцiонування ринку органiчної продукцiї та сировини, а також на гарантування впевненостi споживачiв у продуктах та сировинi, маркованих як органiчнi.

(преамбула у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     виробництво органiчної продукцiї (сировини) - виробнича дiяльнiсть фiзичних або юридичних осiб (у тому числi з вирощування та переробки), де пiд час такого виробництва виключається застосування хiмiчних добрив, пестицидiв, генетично модифiкованих органiзмiв (ГМО), консервантiв тощо, та на всiх етапах виробництва (вирощування, переробки) застосовуються методи, принципи та правила, визначенi цим Законом для отримання натуральної (екологiчно чистої) продукцiї, а також збереження та вiдновлення природних ресурсiв;

     органiчна сировина - сировина, отримана в результатi сертифiкованого виробництва вiдповiдно до вимог цього Закону та яка спрямовується на подальше використання для отримання нової продукцiї;

     органiчна продукцiя - продукцiя, отримана в результатi сертифiкованого виробництва вiдповiдно до вимог цього Закону;

     органiчна продукцiя аквакультур - риба та iншi воднi живi ресурси, розведенi та вирощенi у спецiальних штучних умовах або у визначених для цього рибогосподарських водних об'єктах вiдповiдно до цього Закону;

     традицiйна (неорганiчна) продукцiя - продукцiя, виготовлена за загальноприйнятними технологiями виробництва сiльськогосподарської продукцiї, де можна використовувати будь-якi хiмiчнi засоби захисту, синтетичнi мiнеральнi добрива, консерванти, штучнi барвники, стимулятори росту, гормони, антибiотики, ароматизатори, стабiлiзатори, пiдсилювачi смаку тощо вiдповiдно до законодавства;

     абзац сьомий частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     паралельне виробництво - одночасне виробництво органiчної та традицiйної (неорганiчної) продукцiї;

     перехiдний перiод - перiод переходу вiд виробництва традицiйної (неорганiчної) продукцiї (сировини) до виробництва органiчної продукцiї (сировини);

     гiдропонне виробництво - метод вирощування рослин, при якому їх корiння знаходиться лише у мiнеральному поживному розчинi або у iнертному середовищi, такому як перлiт, гравiй або мiнеральна вата, до якого доданий поживний розчин;

     абзац одинадцятий частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     iнгредiєнти - будь-яка речовина, включаючи харчовi добавки, ароматизатори та ензими, складовi iнгредiєнта, що використовується пiд час виробництва або пiдготовки харчового продукту i залишається в готовому продуктi навiть у змiненiй формi. Залишки ветеринарних препаратiв та пестицидiв не вважаються iнгредiєнтом;

(абзац двадцятий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     абзац тринадцятий частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     абзац чотирнадцятий частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     маркування - слова, описи, знаки для товарiв i послуг, назва торгової марки, зображення чи символи, що стосуються харчових продуктiв i розмiщенi на будь-якiй упаковцi, етикетцi (стiкерi), споживчiй тарi, контретикетцi, кольєретцi, ярлику, пробцi, листку-вкладишi, документi, повiдомленнi, iнших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до таких харчових продуктiв;

(абзац п'ятнадцятий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     абзац шiстнадцятий частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     абзац сiмнадцятий частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     реєстр виробникiв органiчної продукцiї - перелiк осiб, яким надано право виробляти (вирощувати, переробляти) органiчну продукцiю (сировину);

     тест-культури - сiльськогосподарськi рослини, в яких визначається вмiст токсичних речовин при обстеженнi територiї для оцiнки її придатностi щодо вирощування органiчної продукцiї;

     абзац двадцятий частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     2. Термiни "аудитор з сертифiкацiї", "орган з оцiнки вiдповiдностi", "оцiнка вiдповiдностi", "пiдтвердження вiдповiдностi", "сертифiкат вiдповiдностi" вживаються у значеннях, визначених у Законi України "Про пiдтвердження вiдповiдностi".

(статтю 1 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     1. Цей Закон регулює вiдносини у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини) та поширюється на суб'єктiв господарювання, якi провадять господарську дiяльнiсть у цiй сферi, та на органiчну продукцiю (сировину), отриману вiдповiдно до вимог цього Закону.

     Стаття 3. Законодавство України у сферi виробництва та реалiзацiї органiчної продукцiї (сировини)

     1. Законодавство України у сферi органiчного виробництва складається з Конституцiї України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", цього Закону та iнших законiв України, мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, iнших нормативно-правових актiв, виданих вiдповiдно до них.

(стаття 3 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 4. Принципи виробництва, зберiгання, перевезення та реалiзацiї органiчної продукцiї (сировини)

     1. Загальними принципами виробництва, зберiгання, перевезення та реалiзацiї органiчної продукцiї (сировини) є принципи:

     1) добровiльностi;

     2) рiвностi прав суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють виробництво, зберiгання, перевезення та реалiзацiю органiчної продукцiї (сировини);

     3) рацiонального використання природних ресурсiв, забезпечення їх належного використання та вiдтворення;

     4) вiдмови вiд використання генетично модифiкованих органiзмiв та продукцiї з них;

     5) вiдмови вiд використання хiмiчно синтезованих зовнiшнiх ресурсiв, за винятком виключних випадкiв, встановлених цим Законом;

     6) довгострокового пiдтримання родючостi ґрунту;

     7) використання живих органiзмiв та методiв механiчного виробництва;

     8) забезпечення високого рiвня бiологiчного розмаїття;

     9) використання у виробництвi процесiв, що не завдають шкоди навколишньому природному середовищу, здоров'ю людей, рослинам, здоров'ю та благополуччю тварин.

     2. Спецiальними принципами виробництва, зберiгання, перевезення та реалiзацiї органiчної продукцiї (сировини) є принципи:

     1) забезпечення збереження та вiдтворення родючостi ґрунтiв, стiйкостi ґрунтiв та бiологiчного розмаїття ґрунтiв методами, якi оптимiзують бiологiчну активнiсть ґрунтiв, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин для рослин;

     2) мiнiмiзацiї використання невiдновлювальних та зовнiшнiх ресурсiв;

     3) переробки вiдходiв та супутнiх продуктiв рослинного та тваринного походження для подальшого використання у виробництвi продукцiї рослинного та тваринного походження;

     4) врахування мiсцевого або регiонального екологiчного стану територiй пiд час вибору категорiї продукцiї для виробництва;

     5) охорони здоров'я тварин шляхом заохочення природного iмунного захисту тварин, вiдбору вiдповiдних порiд;

     6) охорони рослин за допомогою превентивних заходiв, таких як вибiр вiдповiдних видiв та сортiв, стiйких до хвороб та шкiдникiв, сiвозмiни, механiчних та фiзичних методiв та захист вiд природних ворогiв (шкiдникiв);

     7) врахування при виборi порiд ступеня адаптацiї тварин до мiсцевих умов, їх життєздатностi та стiйкостi до хвороб;

     8) дотримання високого рiвня благополуччя тварин, що задовольняє потреби, притаманнi кожному окремому виду;

     9) виробництва продукцiї органiчного тваринництва з тварин, що були вирощенi в органiчних господарствах з самого народження впродовж усього життя;

     10) годування тварин органiчними кормами;

     11) виключення використання штучно виведених полiплоїдних тварин;

     12) збереження бiологiчного розмаїття природних водних екологiчних систем, безперервної охорони водного середовища та якостi навколишнiх водних та поверхневих екологiчних систем при виробництвi продукцiї рибальства.

Роздiл II
ДЕРЖАВНА ПОЛIТИКА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРI ВИРОБНИЦТВА ТА ОБIГУ ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ ТА СИРОВИНИ

     Стаття 5. Основнi напрями державної полiтики у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини)

     1. Державна полiтика у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини) спрямована на створення сприятливих умов для:

     1) розвитку конкурентоспроможного, високоефективного ведення сiльського господарства за допомогою виробництва органiчної продукцiї (сировини);

     2) збiльшення експорту органiчної продукцiї;

     3) розвитку внутрiшнього ринку органiчної продукцiї та задоволення потреб споживачiв в асортиментi органiчної продукцiї;

     4) пункт 4 частини першої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     5) пункт 5 частини першої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     6) пункт 6 частини першої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     7) пункт 7 частини першої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     8) пункт 8 частини першої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     9) пункт 9 частини першої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 6. Органи, що здiйснюють державну полiтику у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини)

     1. Державну полiтику у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини) здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України та iншi органи виконавчої влади вiдповiдно до законiв України.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 7. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини)

     1. До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини) належать:

     1) забезпечення здiйснення державної полiтики та мiжнародного спiвробiтництва у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини);

     2) затвердження детальних правил виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини);

(пункт 2 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3) спрямування та координацiя дiяльностi мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування чи реалiзують державну полiтику у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини);

     4) пункт 4 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     5) пункт 5 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     6) iншi повноваження, передбаченi цим Законом.

     Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини) належать:

     1) формування державної полiтики у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини);

     2) розроблення детальних правил виробництва та обiгу вiдповiдної органiчної продукцiї (сировини) та подання їх на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України;

(пункт 2 частини першої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3) затвердження державного логотипу для органiчної продукцiї (сировини);

(пункт 3 частини першої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     4) iншi повноваження, передбаченi цим Законом.

     Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини)

(назва статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини) належать:

(абзац перший частини першої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     1) здiйснення державного нагляду (контролю) за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють виробництво, перевезення, зберiгання, реалiзацiю органiчної продукцiї (сировини);

     2) ведення реєстру виробникiв органiчної продукцiї (сировини) та забезпечення опублiкування офiцiйних вiдомостей про осiб, якi здiйснюють виробництво та реалiзацiю органiчної продукцiї (сировини);

     3) поширення iнформацiї про виробництво та реалiзацiю органiчної продукцiї (сировини), органiчну продукцiю, систему гарантiй та контролю в засобах масової iнформацiї iз залученням заiнтересованих сторiн;

     4) iншi повноваження вiдповiдно до закону.

     Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi оцiнки вiдповiдностi

     1. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi оцiнки вiдповiдностi, призначає органи з оцiнки вiдповiдностi, що провадять дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї (сировини), органiзовує пiдготовку та атестацiю аудиторiв з сертифiкацiї, органiзовує нагляд за проведенням робiт з оцiнки вiдповiдностi призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та здiйснює iншi повноваження, передбаченi Законом України "Про пiдтвердження вiдповiдностi".

(частина перша статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 11. Державний нагляд (контроль) за виробництвом та обiгом органiчної продукцiї (сировини)

     1. Державний нагляд (контроль) за виробництвом та обiгом органiчної продукцiї (сировини) здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     2. Частину другу статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3. Частину третю статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     4. Частину четверту статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

Роздiл III
ВИРОБНИЦТВО ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ ТА СИРОВИНИ

     Стаття 12. Право на виробництво органiчної продукцiї (сировини)

     1. Здiйснювати виробництво органiчної продукцiї (сировини) має право фiзична чи юридична особа, яка пройшла оцiнку вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї (сировини), отримала сертифiкат вiдповiдностi та включена до Реєстру виробникiв органiчної продукцiї (сировини).

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 13. Реєстрацiя виробникiв органiчної продукцiї (сировини)

     1. Фiзичнi або юридичнi особи, якi виявили намiр здiйснювати виробництво органiчної продукцiї та/або сировини, пройшли оцiнку вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї (сировини) та отримали сертифiкат вiдповiдностi, заносяться до Реєстру виробникiв органiчної продукцiї (сировини), який веде центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв.

(частина перша статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     2. Положення про Реєстр виробникiв органiчної продукцiї (сировини) розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику.

     3. Реєстр виробникiв органiчної продукцiї (сировини) є вiдкритим та загальнодоступним. Доступ до Реєстру виробникiв органiчної продукцiї (сировини) є безоплатним i забезпечується шляхом його оприлюднення та пiдтримки в актуальному станi на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв. Порядок ведення Реєстру виробникiв органiчної продукцiї (сировини) розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     4. Фiзичнi або юридичнi особи, що не занесенi до Реєстру виробникiв органiчної продукцiї (сировини), не мають права здiйснювати виробництво органiчної продукцiї та/або сировини.

     Стаття 14. Правила виробництва та обiгу органiчної продукцiї та сировини

     1. Загальнi правила виробництва та обiгу органiчної продукцiї та сировини встановлюються цим Законом.

     2. Детальнi правила виробництва та обiгу органiчної продукцiї та сировини розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику, та затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3. Детальнi правила виробництва та обiгу органiчної продукцiї та сировини повиннi вiдповiдати вимогам цього Закону та встановлювати правила виробництва та обiгу за такими напрямами щодо:

     1) виробництва непереробленої органiчної продукцiї (сировини) рослинного походження, у тому числi грибiв;

     2) виробництва непереробленої органiчної продукцiї (сировини) тваринного походження;

     3) виробництва органiчної продукцiї (сировини) аквакультури;

     4) виробництва органiчних морських водоростей;

     5) виробництва органiчної продукцiї (сировини) бджiльництва;

     6) перевезення, зберiгання та реалiзацiї органiчної продукцiї (сировини);

     7) збору дикорослих рослин, лiсової продукцiї та водоростей;

     8) виробництва пiд час перехiдного перiоду;

     9) порядку переходу до виробництва органiчної продукцiї (сировини);

     10) перелiку, умов та допустимих обсягiв використання неорганiчної продукцiї, речовин, продукцiї, отриманої в перехiдний перiод, при виробництвi органiчної продукцiї (сировини) по кожнiй iз категорiй продукцiї, речовин;

     11) перелiку речовин, якi забороняється використовувати при виробництвi органiчної продукцiї (сировини);

     12) допустимих обсягiв та перелiку неорганiчної продукцiї, речовин, продукцiї, отриманої в перехiдний перiод, якi можуть у виключних випадках використовуватися при виробництвi органiчної продукцiї (сировини);

     13) критерiїв оцiнки придатностi сiльськогосподарських угiдь для виробництва органiчної продукцiї (сировини).

     4. Частину четверту статтi 14 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 15. Методи виробництва органiчної продукцiї та/або сировини

     1. При виробництвi органiчної продукцiї та/або сировини використовуються методи, якi:

     1) виключають використання ГМО, похiдних ГМО i продуктiв, вироблених з ГМО, як харчових продуктiв, кормiв, технологiчних добавок, препаратiв захисту рослин та покращення ґрунту, добрив, насiння, вегетативного походження садивного матерiалу, мiкроорганiзмiв i тварин;

     2) виключають використання хiмiчно синтезованих речовин, консервантiв, синтезованих (штучних) барвникiв, гормонiв, антибiотикiв, ароматизаторiв, стабiлiзаторiв, пiдсилювачiв смаку, стимуляторiв росту;

     3) виключають використання iонiзуючого випромiнювання для обробки органiчної сировини або кормiв, що використовуються у виробництвi органiчної продукцiї;

     4) виключають гiдропонне виробництво;

     5) використовують живi органiзми та методи механiчного виробництва;

     6) здiйснюють живлення рослин в основному через екосистему ґрунту;

     7) заснованi на оцiнцi ризику та використовують превентивнi заходи.

     Стаття 16. Загальнi правила виробництва органiчної продукцiї та/або сировини

     1. Фiзичнi або юридичнi особи, яким надано право на виробництво органiчної продукцiї (сировини), зобов'язанi дотримуватися таких загальних правил виробництва органiчної продукцiї та/або сировини:

     1) дотримуватися вимог цього Закону i правил виробництва та обiгу органiчної продукцiї та сировини та/або дикорослих рослин, використовувати лише методи виробництва органiчної продукцiї та/або сировини;

     2) забезпечувати вiдокремлення виробництва органiчної продукцiї (сировини) вiд виробництва неорганiчної продукцiї (сировини), продукцiї перехiдного перiоду;

     3) використовувати технологiї виробництва, якi запобiгають забрудненню або мiнiмiзують будь-яке збiльшення забруднення навколишнього природного середовища;

     4) пункт 4 частини першої статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     5) пункт 5 частини першої статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     6) враховувати мiсцевий та регiональний екологiчний стан територiй пiд час вибору продукцiї для виробництва;

     7) мiнiмiзовувати використання невiдновлюваних ресурсiв та зовнiшнiх ресурсiв;

     8) забезпечувати збереження та вiдтворення родючостi ґрунтiв.

     2. При виробництвi органiчних харчових продуктiв шляхом переробки особи, яким надано право на виробництво органiчної продукцiї (сировини), крiм правил, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, зобов'язанi дотримуватися таких вимог:

     1) виробляти продукцiю переважно з iнгредiєнтiв сiльськогосподарського походження (крiм води та кухонної солi);

     2) не використовувати органiчний iнгредiєнт разом з таким самим iнгредiєнтом у неорганiчнiй формi або iнгредiєнтом у стадiї перехiдного перiоду;

     3) не використовувати речовини i технологiї, що вiдновлюють характеристики, втраченi при переробцi та зберiганнi органiчних харчових продуктiв, та виправляють результати халатностi при переробцi таких продуктiв або iншим чином вводять в оману щодо справжньої природи продукту.

     3. Частину третю статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     4. Продукти полювання та рибальства диких тварин не вважаються органiчною продукцiєю.

     5. Збирання дикорослих рослин та їх частин, що природно ростуть у лiсах та на сiльськогосподарських угiддях, вважається виробництвом органiчної продукцiї, якщо:

     1) такi райони не пiддавалися протягом перiоду не менш як п'ять рокiв обробцi продуктами, використання яких заборонено цим Законом;

     2) таке збирання не впливає на стабiльнiсть природного середовища, iснування або збереження видiв рослин у районi збирання.

     6. Збирання диких водоростей та їх частин, що ростуть у морських природних умовах, вважається органiчним виробництвом за дотримання таких умов:

     1) райони зростання водоростей мають високу екологiчну якiсть, не забрудненi речовинами, якi забороняється використовувати при виробництвi органiчної продукцiї (сировини), або iншими шкiдливими для здоров'я людини речовинами;

     2) таке збирання не впливає на стабiльнiсть природного середовища, iснування або збереження видiв рослин у районi збирання.

     Стаття 17. Винятки з правил виробництва органiчної продукцiї та/або сировини

     1. У виключних випадках, передбачених цiєю статтею, за згодою центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, дозволяється пiд час виробництва органiчної продукцiї, сировини використовувати традицiйну продукцiю, сировину (крiм продукцiї, сировини, яка мiстить ГМО, похiдної вiд ГМО або отриманої за допомогою ГМО) та продукцiю, сировину перехiдного перiоду на такi цiлi:

(абзац перший частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     1) як продукти для захисту рослин;

     2) як добрива та полiпшувачi ґрунту;

     3) як неорганiчнi кормовi матерiали рослинного, тваринного та мiнерального походження;

     4) як кормовi чи технологiчнi добавки;

     5) як продукти для очищення та дезiнфекцiї водоймищ, клiток, споруд та установок виробництва продукцiї тваринництва;

     6) як продукти для очищення та дезiнфекцiї споруд та установок, якi використовуються для виробництва продукцiї рослинництва, включаючи об'єкти для зберiгання такої продукцiї.

     2. Допустимi обсяги та перелiк неорганiчної продукцiї, речовин, продукцiї, отриманої в перехiдний перiод, якi можуть у виключних випадках використовуватися при виробництвi органiчної продукцiї (сировини), за кожною з категорiй продукцiї, речовин встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Використання традицiйної продукцiї (сировини) та продукцiї (сировини) перехiдного перiоду можливе лише у випадках, якщо:

     1) така продукцiя є необхiдною для забезпечення можливостi починати або продовжувати виробництво органiчної продукцiї (сировини) на територiях, якi мають клiматичнi, географiчнi або структурнi обмеження;

     2) це є необхiдним для забезпечення доступу до кормiв, посiвного матерiалу та матерiалу для вегетативного розмноження, живих тварин та iнших вхiдних ресурсiв, якщо такi ресурси або їх альтернативи недоступнi на ринку в органiчнiй формi;

     3) це є необхiдним для забезпечення доступу до iнгредiєнтiв сiльськогосподарського походження, якщо такi iнгредiєнти або їх альтернативи недоступнi на ринку в органiчнiй формi;

     4) це є необхiдним для вирiшення окремих проблем, пов'язаних з управлiнням поголiв'ям органiчної худоби.

     4. При встановленнi допустимих обсягiв та перелiку неорганiчної продукцiї, речовин, продукцiї, отриманої в перехiдний перiод, якi можуть у виключних випадках використовуватися при виробництвi органiчної продукцiї (сировини), повиннi враховуватися такi фактори:

     1) використання при виробництвi такої продукцiї, речовин не має шкiдливого впливу на навколишнє природне середовище або не посилює цей вплив;

     2) їх негативний вплив на здоров'я i якiсть життя людей або тварин є мiнiмальним;

     3) такi продукцiя, речовина є рослинного, тваринного, мiкробного або мiнерального походження та можуть пiддаватися фiзичним (механiчному, термiчному), ферментативному чи мiкробному процесам.

     5. При настаннi випадкiв, передбачених цiєю частиною, а саме у випадку неможливостi задовольнити потреби рослин у поживних речовинах, дозволяється застосовувати добрива i речовини для покращення ґрунту, визначенi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику.

(частина п'ята статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     6. Виробники органiчної продукцiї (сировини) зобов'язанi зводити до мiнiмуму використання традицiйної продукцiї (сировини) та продукцiї перехiдного перiоду та, за доцiльностi, обмежувати її використання у часi.

     7. Згода центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, надається за умови документального пiдтвердження виробником необхiдностi застосування таких продуктiв, речовин.

(частина сьома статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 18. Правила виробництва органiчної продукцiї (сировини) рослинного походження

     1. До загальних правил виробництва органiчної продукцiї (сировини) рослинного походження належать:

     1) використання методiв, що оптимiзують бiологiчну активнiсть ґрунтiв, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин рослинам, зберiгаючи земельнi та iншi природнi ресурси, необхiднi для виробництва органiчної продукцiї (сировини);

     2) впровадження ґрунтоохоронних технологiй вирощування сiльськогосподарських культур, якi запобiгають виникненню у ґрунтi ерозiйних чи iнших деградацiйних процесiв;

     3) пiдтримання стiйкостi рослин профiлактичними заходами шляхом вибору вiдповiдних видiв та сортiв, стiйких до шкiдникiв i хвороб, вiдповiдних сiвозмiн, механiчних, фiзичних та бiологiчних методiв захисту;

     4) збiльшення популяцiї корисних комах, мiкроорганiзмiв та природних паразитiв як бiологiчного контролю шкiдникiв та хвороб рослин;

     5) використання як добрив матерiалiв мiкробiологiчного, рослинного чи тваринного походження, якi розщеплюються бiологiчно;

     6) використання лише сертифiкованих органiчного насiння та посадкового матерiалу;

     7) добрива та полiпшувачi ґрунту можуть використовуватися, лише якщо їх використання було дозволено згiдно iз статтею 17 цього Закону. При цьому забороняється використовувати мiнеральнi азотнi добрива;

     8) у разi встановлення загрози для рослин продукти для захисту рослин можуть використовуватися, лише якщо їх використання було дозволено згiдно iз статтею 17 цього Закону;

     9) продукти для очищення та дезiнфекцiї при виробництвi продукцiї рослинництва використовуються, лише якщо їх використання дозволено при органiчному виробництвi згiдно iз статтею 17 цього Закону.

     2. Детальнi правила виробництва органiчної продукцiї (сировини) рослинного походження встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 19. Правила виробництва органiчної продукцiї (сировини) тваринного походження

     1. До загальних правил виробництва органiчної продукцiї (сировини) тваринного походження належать:

     1) при виборi порiд враховується здатнiсть тварин пристосовуватися до мiсцевих умов, їх життєздатнiсть, стiйкiсть до хвороб;

     2) утримання тварин здiйснюється з урахуванням фiзiологiчних та поведiнкових потреб шляхом забезпечення тваринам умов життя, що вiдповiдним чином враховують основнi аспекти їхнього природного поводження, достатнiй ступiнь свободи пересування, дотримання оптимальної кiлькостi тварин на одиницю площi, застосування системи розведення тварин, яка враховує їх поведiнковi потреби;

     3) утримання тварин здiйснюється шляхом мiнiмiзацiї стресу тварин, сприяння їх здоров'ю та благополуччю, стимулювання їх природного iмунного захисту та запобiгання використанню хiмiчних алопатичних ветеринарних препаратiв;

     4) примiщення для утримання тварин повиннi вiдповiдати бiологiчним i поведiнковим потребам тварин та забезпечувати вiльний доступ до мiсць годiвлi та джерел питної води; належну теплоiзоляцiю, опалення, охолодження, вентилювання примiщень з метою пiдтримки циркуляцiї повiтря, рiвня запиленостi, температури, вiдносної вологостi повiтря в межах, необхiдних для здоров'я тварин; належне природне провiтрювання примiщення i надходження денного свiтла; передбачати вiдповiднi заходи на випадок пожежi, виходу з ладу системи механiчного обслуговування i перебоїв енергоносiїв;

     5) годування тварин здiйснюється кормами, отриманими в результатi органiчного виробництва та з природних речовин несiльськогосподарського походження;

     6) неорганiчнi кормовi матерiали рослинного походження, кормовi матерiали тваринного та мiнерального походження, кормовi добавки, окремi продукти, що використовуються для харчування тварин, та технологiчнi добавки використовуються, лише якщо їх використання було дозволено згiдно iз статтею 17 цього Закону;

     7) при репродукцiї використовуються переважно природнi методи;

     8) будь-якi болiснi вiдчуття тварин зводяться до мiнiмуму, включаючи вiдчуття при забої;

     9) прив'язування або iзоляцiя поголiв'я забороняється, крiм випадкiв, коли це необхiдно для забезпечення безпеки, благополуччя або у ветеринарних цiлях;

     10) час транспортування тварин повинен зводитися до мiнiмуму;

     11) продукти тваринництва виробляються з тварин, якi були на органiчному утриманнi вiд народження i протягом усього життя;

     12) виключається вирощування штучно виведених полiплоїдних тварин;

     13) продукти для очищення та дезiнфекцiї при виробництвi продукцiї тваринництва використовуються лише у разi, якщо їх використання дозволене при органiчному виробництвi згiдно iз статтею 17 цього Закону;

     14) персонал, що доглядає за тваринами, повинен мати базовi знання та навички щодо охорони здоров'я та благополуччя тварин.

     2. Детальнi правила виробництва органiчної продукцiї (сировини) тваринного походження встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 20. Правила виробництва органiчної продукцiї (сировини) аквакультури

     1. До загальних правил виробництва органiчної продукцiї аквакультури належать:

     1) при виборi порiд враховується здатнiсть тварин пристосовуватися до перебування у штучних умовах або у вiдповiдних рибогосподарських водних об'єктах;

     2) при репродукцiї використовуються переважно природнi методи;

     3) утримання тварин повинне забезпечувати задоволення еволюцiйних, фiзiологiчних та поведiнкових потреб тварин шляхом належного та достатнього годування, забезпечення належної якостi води, побудови споруд, що вiдповiдним чином враховують основнi аспекти їх природного поводження, щiльнiсть поголiв'я;

     4) годування тварин здiйснюється кормами, отриманими в результатi органiчного виробництва;

     5) при виробництвi такої продукцiї аквакультури, як молюски, та iнших видiв, якi не годуються людиною, а живляться природним планктоном, повинна забезпечуватися можливiсть задоволення їх потреб у харчуваннi природним шляхом, крiм молодих особин, що вiдгодовуються у розплiдниках та iнкубаторах;

     6) повиннi здiйснюватися регулярне очищення та дезiнфекцiя примiщень та споруд;

     7) утримання має здiйснюватися таким чином, щоб мiнiмiзувати можливiсть втечi стада;

     8) органiчнi тварини повиннi утримуватися окремо вiд iнших тварин аквакультури;

     9) будь-якi болiснi вiдчуття тварин зводяться до мiнiмуму, включаючи вiдчуття при забої.

     2. Детальнi правила виробництва органiчної продукцiї (сировини) аквакультури встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 21. Правила виробництва органiчних морських водоростей

     1. До загальних правил виробництва органiчних морських водоростей належать:

     1) вирощування морських водоростей вiдбувається у прибережних районах, якi мають високу екологiчну якiсть, не забрудненi речовинами, якi забороняється використовувати при виробництвi органiчної продукцiї (сировини), або iншими шкiдливими для здоров'я людини речовинами;

     2) збирання молодих водоростей повинно вiдбуватися на регулярнiй основi для пiдтримки внутрiшньої популяцiї культури;

     3) добрива можуть використовуватися тiльки у внутрiшнiх примiщеннях, якщо їх використання було дозволено згiдно iз статтею 17 цього Закону.

     2. Детальнi правила виробництва органiчних морських водоростей встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 22. Правила виробництва органiчної продукцiї (сировини) бджiльництва

     1. До загальних правил виробництва органiчної продукцiї (сировини) бджiльництва належать:

     1) при виборi видiв враховується здатнiсть бджiл пристосовуватися до мiсцевих умов, їх життєздатнiсть, стiйкiсть до хвороб;

     2) при репродукцiї використовуються переважно природнi методи;

     3) площа збирання нектару повинна забезпечувати необхiдне i достатнє харчування, доступ до води;

     4) джерела натурального нектару i пилку повиннi складатися з рослин, вирощених вiдповiдно до вимог цього Закону i правил виробництва та обiгу органiчної продукцiї та сировини, та/або дикорослих рослин;

     5) здоров'я бджiл має пiдтримуватися на основi превентивних заходiв;

     6) вулики повиннi бути виготовленi з натуральних матерiалiв, якi не створюють небезпеку забруднення навколишнього природного середовища та продуктiв бджiльництва;

     7) забороняється знищення бджiл у стiльниках як метод, пов'язаний iз збиранням продуктiв бджiльництва.

     2. Детальнi правила виробництва органiчної продукцiї (сировини) бджiльництва встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл IV
ПРИДАТНIСТЬ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ ТА СИРОВИНИ. ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI ВИРОБНИЦТВА ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ ТА СИРОВИНИ

(назва роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 23. Придатнiсть земель (ґрунтiв) для виробництва органiчної продукцiї та сировини

     1. Оцiнка придатностi земель (ґрунтiв) для виробництва органiчної продукцiї та сировини здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, у галузi охорони земель.

     2. Порядок оцiнки придатностi земель (ґрунтiв) для виробництва органiчної продукцiї затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Оцiнка придатностi земель (ґрунтiв) здiйснюється з метою отримання незалежної вiд зацiкавлених сторiн (суб'єктiв господарювання, що здiйснюють виробництво, перевезення, зберiгання та реалiзацiю органiчної продукцiї, сировини) об'єктивної iнформацiї про стан земельних дiлянок, встановлення їх придатностi для виробництва органiчної продукцiї та сировини, придатностi для виробництва окремих культур.

(стаття 23 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 24. Оцiнка та пiдтвердження вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї (сировини)

     1. Оцiнка вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї (сировини) проводиться органом з оцiнки вiдповiдностi згiдно з правилами процедури пiдтвердження вiдповiдностi, якi визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi оцiнки вiдповiдностi, та з детальними правилами виробництва та обiгу вiдповiдної органiчної продукцiї (сировини).

(частина перша статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     2. Органiчна продукцiя та сировина повиннi вiдповiдати детальним правилам виробництва та обiгу вiдповiдної органiчної продукцiї (сировини).

(частина друга статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3. Оцiнка вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї та сировини здiйснюється аудитором з сертифiкацiї.

     Для проведення оцiнки вiдповiдностi особа подає заяву про перехiд на виробництво органiчної продукцiї до органу з оцiнки вiдповiдностi.

     Оцiнка вiдповiдностi проводиться не пiзнiше 30 днiв з дня подання заяви про перехiд на виробництво органiчної продукцiї.

     Оцiнка вiдповiдностi проводиться аудитором з сертифiкацiї вiдповiдно до плану та програми оцiнки вiдповiдностi, в якiй визначенi об'єкти, дати проведення оцiнки вiдповiдностi. Копiї плану та програми оцiнки вiдповiдностi надсилаються на адресу заявника у строк не пiзнiше п'яти робочих днiв до початку оцiнки вiдповiдностi.

     За результатами оцiнки вiдповiдностi складається висновок (звiт) аудитора з сертифiкацiї, який протягом двох днiв з дня закiнчення оцiнки вiдповiдностi передається до органу з оцiнки вiдповiдностi для прийняття рiшення про видачу або про вiдмову у видачi сертифiката вiдповiдностi.

     У висновку (звiтi) аудитора з сертифiкацiї зазначаються найменування (прiзвище, iм'я, по батьковi - для фiзичної особи) та реквiзити особи, оцiнка вiдповiдностi виробництва якої здiйснювалася, прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора з сертифiкацiї, реквiзити його атестата, детальний опис виробництва, опис та результати здiйснених заходiв у процесi оцiнки вiдповiдностi, висновки аудитора з сертифiкацiї щодо стану виробництва.

     Оцiнка вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї та/або сировини проводиться один раз на два роки.

(частина третя статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     4. Пiдтвердження вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї (сировини) здiйснюється органом з оцiнки вiдповiдностi.

(частина четверта статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     5. Орган з оцiнки вiдповiдностi впродовж п'яти робочих днiв з дня складення висновку (звiту) аудитора з сертифiкацiї зобов'язаний прийняти рiшення про видачу або вiдмову у видачi сертифiката вiдповiдностi.

(частина п'ята статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     6. У разi прийняття органом з оцiнки вiдповiдностi рiшення про вiдмову у видачi сертифiката вiдповiдностi особi протягом трьох робочих днiв з дня прийняття такого рiшення надсилається письмове повiдомлення iз зазначенням пiдстави вiдмови.

(абзац перший частини шостої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Пiдставою для вiдмови є:

     а) встановлення за результатами перевiрки невiдповiдностi виробництва вимогам цього Закону та детальним правилам виробництва та обiгу вiдповiдної органiчної продукцiї (сировини);

(абзац третiй частини шостої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     б) виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих на пiдтвердження вiдповiдностi.

(абзац четвертий частини шостої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Вiдмова у видачi сертифiката вiдповiдностi з пiдстав, не передбачених цiєю статтею, забороняється.

     У разi вiдмови у видачi сертифiката з пiдстави, передбаченої пунктом "а" цiєї частини, за бажанням особа може перейти на перехiдний перiод у порядку, передбаченому цим Законом.

     Пiсля усунення причин, передбачених пунктом "б" цiєї частини, особа може повторно звернутися iз вiдповiдною заявою.

     7. У разi прийняття рiшення про видачу сертифiката вiдповiдностi особi видається сертифiкат вiдповiдностi встановленого зразка у триденний термiн з дня прийняття такого рiшення, а продукцiя може маркуватися як органiчний продукт.

     8. Сертифiкат видається у разi, якщо усi iнгредiєнти живої або непереробленої сiльськогосподарської продукцiї є органiчними та їх вироблено вiдповiдно до вимог, встановлених цим Законом.

     9. Сертифiкат видається у разi, якщо перероблена сiльськогосподарська продукцiя повнiстю була виготовлена вiдповiдно до вимог цього Закону та не менше 95 вiдсоткiв її iнгредiєнтiв є органiчними.

     10. У разi виробництва органiчної продукцiї (сировини) iз застосуванням традицiйної продукцiї (сировини) та продукцiї перехiдного перiоду у порядку, визначеному статтею 17 цього Закону, сертифiкат видається у разi, якщо 95 вiдсоткiв iнгредiєнтiв живої або непереробленої сiльськогосподарської продукцiї є органiчними та їх вироблено вiдповiдно до вимог, встановлених цим Законом.

     11. У разi виробництва органiчної продукцiї (сировини) iз застосуванням традицiйної продукцiї (сировини) та продукцiї перехiдного перiоду у порядку, визначеному статтею 17 цього Закону, сертифiкат видається у разi, якщо не менше 90 вiдсоткiв iнгредiєнтiв переробленої сiльськогосподарської продукцiї є органiчними.

     12. Продукцiя (сировина), сертифiкована в державах - членах Європейського Союзу як органiчна, розмiщується на ринку України як органiчна продукцiя (сировина) без жодної додаткової сертифiкацiї.

(статтю 24 доповнено частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 25. Вимоги до аудитора з сертифiкацiї

     1. Аудитором з сертифiкацiї може бути фiзична особа, яка має вищу освiту та досвiд роботи в аграрнiй сферi не менше двох рокiв, спецiальнi знання у сферi виробництва органiчної продукцiї.

     Для здiйснення оцiнки вiдповiдностi залучаються лише атестованi аудитори з сертифiкацiї.

(абзац другий частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Органiзацiю пiдготовки та атестацiю аудиторiв з сертифiкацiї здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi оцiнки вiдповiдностi.

     2. Переатестацiя аудитора з сертифiкацiї здiйснюється кожнi три роки.

     3. Оцiнка вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї (сировини) не може здiйснюватися аудитором з сертифiкацiї, якщо:

(абзац перший частини третьої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     1) аудитор з сертифiкацiї має особистий чи фiнансовий iнтерес у результатах оцiнки вiдповiдностi;

(пiдпункт 1 частини третьої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     2) аудитор з сертифiкацiї є родичем фiзичної особи, оцiнка вiдповiдностi виробництва якої здiйснюється, або посадової особи юридичної особи, оцiнка вiдповiдностi виробництва якої здiйснюється;

(пiдпункт 2 частини третьої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3) наявнi iншi обставини, що ставлять пiд сумнiв неупередженiсть аудитора з сертифiкацiї.

Роздiл V
ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ЗБЕРIГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА РЕАЛIЗАЦIЇ ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ ТА СИРОВИНИ

     Стаття 26. Загальнi вимоги до зберiгання органiчної продукцiї (сировини)

     1. Зберiгання органiчної продукцiї (сировини) здiйснюється в примiщеннях, якi вiдповiдають вимогам, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. При зберiганнi органiчної продукцiї (сировини) на складах повиннi забезпечуватися iдентифiкацiя такої продукцiї, її партiй i запобiгання будь-якому змiшуванню або обмiну з неорганiчною продукцiєю та/або речовинами, якi не вiдповiдають вимогам цього Закону, або забрудненню такими продуктами та/або речовинами.

     3. Забороняється зберiгання у виробничому пiдроздiлi будь-яких вхiдних продуктiв, крiм продуктiв, дозволених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 27. Загальнi вимоги до перевезення органiчної продукцiї (сировини)

     1. Транспортування органiчної продукцiї (сировини) повинно здiйснюватися лише у вiдповiднiй упаковцi, контейнерi або транспортних засобах, закритих таким чином, щоб замiна вмiсту була неможливою без манiпуляцiй або пошкодження пломби.

     2. Транспортування органiчної i неорганiчної продукцiї (сировини) разом забороняється, за винятком випадкiв, передбачених цiєю статтею.

     3. У виключних випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та за наявностi технiчних можливостей дозволяється транспортувати органiчну i неорганiчну продукцiю разом. Одночасне перевезення органiчної i неорганiчної продукцiї можливе лише за умови вжиття вiдповiдних заходiв для запобiгання будь-якiй можливостi змiшування або обмiну з неорганiчною продукцiєю.

     Стаття 28. Загальнi вимоги до реалiзацiї органiчної продукцiї

     1. Частину першу статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     2. Частину другу статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3. Забороняється реалiзацiя та обiг органiчної продукцiї, якщо вона:

(абзац перший частини третьої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     1) вироблена особою, яка не отримала вiдповiдного сертифiката вiдповiдностi;

     2) маркована з порушенням вимог законодавства України;

     3) пункт 3 частини третьої статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     4) не вiдповiдає вимогам щодо пакування, транспортування, зберiгання та реалiзацiї.

     5) пункт 5 частини третьої статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     4. Частину четверту статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 29. Загальнi вимоги до маркування органiчної продукцiї (сировини)

     1. Маркування органiчної продукцiї (сировини) та використання вiдповiдного державного логотипа здiйснюються вiдповiдно до законодавства.

     2. Використання державного логотипа та маркування органiчної продукцiї (сировини) для позначення органiчних продуктiв є обов'язковими. Дозволяється також використання недержавних (приватних) логотипiв, запроваджених безпосередньо суб'єктами господарювання, якi здiйснюють виробництво, реалiзацiю органiчної продукцiї (сировини), чи їх об'єднаннями.

     3. Державний логотип складається з напису "органiчний продукт" та вiдповiдного графiчного зображення. Не допускається використання напису "органiчний продукт" у власних назвах продуктiв та торговельних марках при рекламуваннi, а також у випадку маркування продукцiї, яка перебуває на стадiї перехiдного перiоду до органiчного виробництва.

     4. Використання державного логотипа встановленого зразка та маркування органiчної продукцiї (сировини) здiйснюються за наявностi вiдповiдного сертифiката.

     5. На маркуваннi також зазначаються кодовi номери органу з оцiнки вiдповiдностi, який здiйснив пiдтвердження вiдповiдностi.

(частина п'ята статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     6. У разi маркування органiчної продукцiї (сировини), яка була вироблена iз застосуванням традицiйної продукцiї (сировини) та продукцiї перехiдного перiоду у порядку, визначеному статтею 17 цього Закону, або пiд час виробництва органiчної продукцiї (сировини) шляхом переробки та отримала сертифiкат, всi використанi iнгредiєнти традицiйної продукцiї (сировини) та продукцiї перехiдного перiоду та їх частка вказуються в перелiку iнгредiєнтiв. Така вказiвка повинна бути виконана в тому ж кольорi та з використанням того ж стилю шрифту, що й iншi вказiвки в перелiку iнгредiєнтiв, але в бiльшому розмiрi шрифту.

     Маркування продукцiї, яка перебуває на стадiї перехiдного перiоду до органiчного виробництва, здiйснюється з використанням державного логотипа "продукт на стадiї переходу до органiчного виробництва".

     7. Забороняється при маркуваннi продукцiї, яка не вiдповiдає вимогам цього Закону, використовувати позначення з написами "органiчний", "бiодинамiчний", "бiологiчний", "екологiчний", словами з префiксом "бiо" тощо.

     8. Органiчна продукцiя, iмпортована з iнших країн, вироблена вiдповiдно до законодавства країн походження, що пiдтверджено вiдповiдним сертифiкатом, позначена написами "органiчний", "бiодинамiчний", "бiологiчний", "екологiчний", словами з префiксом "бiо" тощо, повинна в перекладi на українську мову позначатися написом "органiчний продукт". Маркування iмпортованої органiчної продукцiї та використання державного логотипа здiйснюються вiдповiдно до законодавства.

     9. Частину дев'яту статтi 29 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

Роздiл VI
ПЕРЕХIДНИЙ ПЕРIОД ТА ПАРАЛЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

     Стаття 30. Перехiдний перiод

     1. Iз дня подання заяви встановленого зразка про перехiд на виробництво органiчної продукцiї (сировини) до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, розпочинається перехiдний перiод.

(частина перша статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     2. Частину другу статтi 30 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3. На осiб, якi вирiшили перейти до виробництва органiчної продукцiї (сировини), поширюються такi вимоги:

     1) пiд час перехiдного перiоду застосовуються вимоги, встановленi цим Законом;

     2) тривалiсть перехiдного перiоду залежить вiд виду дiяльностi, що пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi та пiдтвердженню вiдповiдностi, узгоджується з попереднiм використанням землi, екологiчною ситуацiєю, виробничим досвiдом виробника;

(пункт 2 частини третьої статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3) продукцiя однорiчних культур вважається органiчною у разi, якщо до початку їх вегетацiї завершився перехiдний перiод тривалiстю не менше 12 мiсяцiв;

     4) у разi якщо перехiдний перiод триває бiльше за встановлений строк для перехiдного перiоду, дозволяється маркування продукцiї як "продукт на стадiї переходу до органiчного виробництва";

     5) продукцiю, вироблену пiд час перехiдного перiоду, забороняється реалiзовувати як органiчну продукцiю з вiдповiдним маркуванням та логотипом.

     4. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, може прийняти рiшення про визнання частиною перехiдного перiоду будь-якого попереднього промiжку часу, якщо:

(абзац перший частини четвертої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     1) до земельних дiлянок застосовувалися заходи, якi забезпечують невикористання на цих земельних дiлянках продуктiв, не дозволених до використання при виробництвi органiчної продукцiї, що пiдтверджується вiдповiдними документами;

     2) земельнi дiлянки не оброблялися продуктами, не дозволеними для органiчного виробництва, протягом двох i бiльше рокiв, що пiдтверджується вiдповiдними документами.

     5. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, може прийняти рiшення про продовження перехiдного перiоду, порiвняно з попередньо визначеним термiном, у разi якщо земля була забруднена продуктами, не дозволеними до використання при виробництвi органiчної продукцiї.

(частина п'ята статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     6. У разi якщо пiсля закiнчення перехiдного перiоду результати оцiнки вiдповiдностi незадовiльнi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, за заявою особи, яка виявила намiр перейти на органiчне виробництво, може продовжити термiн перехiдного перiоду.

(частина шоста статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 31. Паралельне виробництво

     1. Виробник, за наявностi погодження органу з оцiнки вiдповiдностi, може здiйснювати виробництво органiчної та традицiйної (неорганiчної) продукцiї рослинництва на однiй площi:

(абзац перший частини першої статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     1) у випадку виробництва багаторiчних культур, термiн культивування яких становить щонайменше три роки, якщо рiзновиди можна легко розрiзнити, за дотримання таких умов:

     вiдповiдне виробництво є частиною плану переходу на виробництво органiчної продукцiї (сировини) за умови, якщо термiн переходу не перевищує п'ять рокiв;

     було вжито заходiв для забезпечення постiйного роздiлення продукцiї, отриманої вiд кожного з вiдповiдних пiдроздiлiв;

     пiсля закiнчення збирання врожаю виробник повiдомляє органу з оцiнки вiдповiдностi точну кiлькiсть врожаю, зiбраного у вiдповiдних пiдроздiлах, та iнформує про заходи, вжитi для роздiлення продуктiв;

(абзац п'ятий частини першої статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     2) якщо вiдповiднi площi призначенi для наукових дослiджень;

     3) у випадку використання земельної дiлянки виключно для випасання худоби.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, може дозволяти виробникам органiчної продукцiї, якi виконують дослiдницьку роботу в галузi сiльського господарства, здiйснювати виробництво органiчної та традицiйної (неорганiчної) продукцiї тваринництва, якщо було вжито вiдповiдних заходiв для забезпечення постiйного роздiлення тварин, продуктiв тваринництва, гною i кормiв кожного з пiдроздiлiв.

(частина друга статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3. При паралельному виробництвi суб'єкт господарювання, який здiйснює виробництво органiчної продукцiї, сировини, вiдокремлює землю, тварин та продукти, якi використовуються або виробленi за допомогою органiчних частин, та веде вiдповiдний облiк для пiдтвердження такого вiдокремлення.

     4. Детальнi правила та умови здiйснення паралельного виробництва визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл VII
ВИМОГИ ДО ОРГАНУ З ОЦIНКИ ВIДПОВIДНОСТI, ЩО ПРОВАДИТЬ ДIЯЛЬНIСТЬ З ОЦIНКИ ВIДПОВIДНОСТI ВИРОБНИЦТВА ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ (СИРОВИНИ)

(назва роздiлу VII у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 32. Вимоги до органу з оцiнки вiдповiдностi, що провадить дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї (сировини)

(назва статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     1. Органом з оцiнки вiдповiдностi може бути пiдприємство, установа, органiзацiя чи їх пiдроздiл, призначенi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi оцiнки вiдповiдностi, за пропозицiєю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, у порядку, передбаченому Законом України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi".

(частина перша статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     2. Органи з оцiнки вiдповiдностi, якi претендують на призначення, повиннi бути акредитованi нацiональним органом України з акредитацiї.

     3. Органи з оцiнки вiдповiдностi включаються до реєстру призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi, який веде центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi оцiнки вiдповiдностi.

     4. Обов'язки органу з оцiнки вiдповiдностi, порядок його дiяльностi, порядок скасування рiшення про його призначення та iншi вимоги визначаються Законом України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi".

(частина четверта статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

Роздiл VIII
Виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

Роздiл IX
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI ВИРОБНИЦТВА ТА ОБIГУ ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ ТА СИРОВИНИ

     Стаття 36. Основнi напрями мiжнародного спiвробiтництва

     1. Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини) вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних договорiв України шляхом:

     1) участi в роботi вiдповiдних мiжнародних органiзацiй;

     2) укладення мiжнародних договорiв України, договорiв про взаємне визнання нормативно-правових актiв у сферi органiчного виробництва;

     3) гармонiзацiї законодавства України у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини) з законодавством Європейського Союзу;

(пункт 3 частини першої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     4) обмiну iнформацiєю у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини);

     5) сприяння залученню мiжнародної технiчної допомоги та iнвестицiй для становлення та розвитку виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини);

     6) сприяння розвитку експорту та iмпорту органiчної продукцiї.

     Стаття 37. Мiжнароднi договори України

     1. У разi якщо мiжнародним договором України встановленi iншi правила, нiж тi, що мiстяться в цьому Законi, застосовуються правила мiжнародного договору України.

Роздiл X
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРI ВИРОБНИЦТВА ТА ОБIГУ ОРГАНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ ТА СИРОВИНИ

     Стаття 38. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини)

     1. За порушення закону у сферi виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини) виннi особи несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

(частина перша статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     2. У разi виявлення порушень вимог, встановлених для виробництва, переробки, зберiгання, реалiзацiї органiчної продукцiї, орган з оцiнки вiдповiдностi анулює вiдповiдний сертифiкат.

(частина друга статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3. Рiшення про анулювання сертифiката вiдповiдностi може бути оскаржене в порядку, передбаченому Законом України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi".

Роздiл XI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування.

     2. Суб'єкти господарювання, якi маркують свою продукцiю як органiчну, зобов'язанi привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз цим Законом протягом шести мiсяцiв.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законiв України про внесення змiн до законiв України у зв'язку з набранням чинностi цим Законом;

     розробити та затвердити нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити прийняття, перегляд та приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади.

     абзац п'ятий пункту 3 роздiлу XI виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)
 
Президент України
В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
3 вересня 2013 року
N 425-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.