ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 22 липня 2014 року N 1602-VII,
вiд 12 лютого 2015 року N 191-VIII,
вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX

     Цей Закон встановлює правовi та органiзацiйнi засади вилучення з обiгу, переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання неякiсної та небезпечної продукцiї з метою недопущення негативного впливу такої продукцiї на життя, здоров'я людини, майно i довкiлля.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Неякiсна та небезпечна продукцiя

     У цьому Законi до неякiсної та небезпечної продукцiї вiдноситься:

     продукцiя, яка не вiдповiдає вимогам чинних в Українi нормативно-правових актiв стосовно вiдповiдних видiв продукцiї щодо її споживчих властивостей;

(абзац другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     продукцiя, яка не вiдповiдає обов'язковим вимогам чинних в Українi нормативно-правових актiв щодо її безпеки для життя i здоров'я людини, майна i довкiлля;

(абзац третiй статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     продукцiя, якiй з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зовнiшнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукцiї, але яка не може бути iдентифiкована як продукцiя, за яку вона видається;

     продукцiя, пiд час маркування якої порушено встановленi законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змiсту i повноти iнформацiї, яка має при цьому повiдомлятися;

     продукцiя, строк придатностi якої до споживання або використання закiнчився;

     продукцiя, на яку немає передбачених законодавством вiдповiдних документiв, що пiдтверджують якiсть та безпеку продукцiї.

     Стаття 2. Термiни та їх визначення

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     власник продукцiї - фiзична або юридична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi усiх форм власностi, що виробляє чи реалiзує вiдповiдну продукцiю;

     продукцiя - будь-яка продукцiя (товари) вiтчизняного виробництва або iмпортована на митну територiю України, призначена для споживання та (або) виробництва iншої продукцiї, у тому числi напiвфабрикати i сировина, а також матерiали, якi використовуються у процесi її виробництва, зберiгання, транспортування, реалiзацiї, пакування та маркування;

     вилучення продукцiї з обiгу - фактичне припинення обiгу (реалiзацiї) продукцiї, здiйснене в установленому порядку, за рiшенням власника продукцiї або спецiально уповноважених органiв виконавчої влади в межах їх повноважень;

     обiг продукцiї - рух продукцiї шляхом переходу права власностi на неї починаючи з моменту введення її в обiг i закiнчуючи споживанням, використанням або вилученням з обiгу;

     введення продукцiї в обiг - виготовлення або ввезення на митну територiю України продукцiї з наступною її реалiзацiєю на територiї України;

     використання вилученої з обiгу продукцiї - дiї, в результатi яких забезпечується недопущення негативного впливу вилученої з обiгу продукцiї на життя, здоров'я людини, майно i довкiлля;

     утилiзацiя вилученої з обiгу продукцiї - використання продукцiї як вторинних матерiальних чи енергетичних ресурсiв;

     знищення вилученої з обiгу продукцiї - механiчна, фiзико-хiмiчна, бiологiчна або iнша обробка та розмiщення (захоронення) продукцiї або її залишкових компонентiв у спецiально визначених мiсцях;

     переробка вилученої з обiгу продукцiї - будь-якi технологiчнi операцiї, пов'язанi iз змiною фiзичних, хiмiчних чи бiологiчних властивостей вилученої з обiгу продукцiї з метою пiдготовки її до утилiзацiї або подальшого використання цiєї продукцiї за умови приведення її у вiдповiднiсть з вимогами нормативно-правових актiв;

(абзац десятий статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     поводження з вилученою з обiгу продукцiєю - дiї, спрямованi на переробку, утилiзацiю або знищення вилученої з обiгу продукцiї.

     Стаття 3. Сфера дiї Закону

     Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у процесi вилучення з обiгу, переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання неякiсної та небезпечної продукцiї i поширюється на власникiв неякiсної та небезпечної продукцiї, органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, а також пiдприємства, що здiйснюють переробку, утилiзацiю або знищення вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї.

     Дiя цього Закону не поширюється на власникiв продукцiї, дiяльнiсть яких пов'язана з виготовленням та участю в обiгу вiйськової, мисливської, спортивної вогнепальної зброї та боєприпасiв до неї; холодної та пневматичної зброї; вибухових речовин; спецiальних засобiв, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, iндивiдуального захисту, активної оборони i засобiв для виконання спецiальних операцiй i оперативно-розшукових заходiв; особливо небезпечних хiмiчних речовин; ядерного матерiалу, спецiального розщепленого матерiалу, iншої продукцiї в сферi використання ядерної енергiї; лiкарських i наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, а також тих власникiв продукцiї, що здiйснюють мiжнароднi передачi товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю.

     Стаття 4. Законодавство про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю,знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї

     Законодавство про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї складається з законiв України "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини", "Про вiдходи", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення", "Про захист прав споживачiв", цього Закону та iнших нормативно-правових актiв.

Роздiл II. ПОРЯДОК ВИЛУЧЕННЯ З ОБIГУ НЕЯКIСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 5. Вилучення неякiсної та небезпечної продукцiї з обiгу

     Неякiсна та небезпечна продукцiя пiдлягає обов'язковому вилученню з обiгу.

     Вилучення неякiсної та небезпечної продукцiї з обiгу здiйснюється власником цiєї продукцiї за його рiшенням або за рiшенням спецiально уповноважених органiв виконавчої влади вiдповiдно до їх повноважень.

     Стаття 6. Вилучення неякiсної та небезпечної продукцiї з обiгу за рiшенням її власника

     Власник продукцiї зобов'язаний вилучити з обiгу неякiсну та небезпечну продукцiю, привести її, при можливостi, у вiдповiднiсть з вимогами вiдповiдних нормативно-правових актiв або забезпечити переробку, утилiзацiю чи знищення такої продукцiї у порядку, передбаченому цим Законом.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 7. Вилучення неякiсної та небезпечної продукцiї з обiгу i подальше поводження з нею за рiшенням спецiально уповноважених органiв виконавчої влади

     Спецiально уповноваженi органи виконавчої влади, якi здiйснюють державний контроль i нагляд за якiстю та безпечнiстю продукцiї (далi - спецiально уповноваженi органи виконавчої влади), на пiдставi результатiв вiдповiдних перевiрок видають у межах своїх повноважень обов'язковi для виконання власником продукцiї рiшення про вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальше поводження з нею.

     Стаття 8. Порядок вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i повернення її в обiг

     Вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї здiйснюється власником цiєї продукцiї шляхом недопущення можливостi її реалiзацiї, споживання чи використання за призначенням, а також шляхом повернення її суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, в яких ця продукцiя знаходиться на пiдставi договорiв доручення, схову, перевезення та iнших цивiльно-правових договорiв, що не передбачають передачi прав власностi на продукцiю.

     Вилучена з обiгу неякiсна та небезпечна продукцiя повинна зберiгатися власником у належно обладнаних i опломбованих (опечатаних) примiщеннях.

     При приведеннi вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї у вiдповiднiсть з вимогами нормативно-правових актiв, якi встановлюють вимоги до вiдповiдних видiв продукцiї, зазначена продукцiя повертається в обiг за рiшенням спецiально уповноважених органiв виконавчої влади.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

Роздiл III. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНIВ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРI ВИЛУЧЕННЯ З ОБIГУ НЕЯКIСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ I ПОДАЛЬШОГО ПОВОДЖЕННЯ З НЕЮ

     Стаття 9. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею

     До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею належить:

     реалiзацiя державної полiтики у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею;

     спрямування та координацiя роботи мiнiстерств, iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею;

     встановлення загальних вимог щодо порядку, умов та правил переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї.

     Кабiнет Мiнiстрiв України може здiйснювати iншi повноваження у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею вiдповiдно до законiв України.

     Стаття 10. Повноваження Автономної Республiки Крим у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею

     До повноважень Автономної Республiки Крим у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею належить:

     участь у формуваннi державної полiтики у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею;

     здiйснення заходiв щодо вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею вiдповiдно до законодавства України;

     контроль за додержанням законодавства фiзичними та юридичними особами, якi здiйснюють дiяльнiсть щодо вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею на територiї Автономної Республiки Крим.

     Законами України до повноважень Автономної Республiки Крим можуть бути вiднесенi також iншi повноваження у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею.

     Стаття 11. Повноваження мiсцевих державних адмiнiстрацiй у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею

     До повноважень мiсцевих державних адмiнiстрацiй у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею належить:

     взаємодiя з органами мiсцевого самоврядування у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею;

     органiзацiя та сприяння створенню пiдприємств усiх форм власностi, що здiйснюють переробку, утилiзацiю або знищення вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї.

     Пiд час пiдготовки проектiв мiсцевих бюджетiв мiсцевi державнi адмiнiстрацiї вносять пропозицiї щодо залучення коштiв, необхiдних для здiйснення заходiв щодо вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею.

     Стаття 12. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею

     До повноважень органiв мiсцевого самоврядування у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею належить вирiшення питань щодо розмiщення на своїй територiї пiдприємств, якi здiйснюють переробку, утилiзацiю або знищення вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї, в тому числi прийняття рiшень про вiдведення земельних дiлянок для розмiщення цих пiдприємств, а також здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до законiв України.

     Стаття 13. Спецiально уповноваженi органи виконавчої влади у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею

     Спецiально уповноваженими органами виконавчої влади, що приймають рiшення про вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальше поводження з нею, є центральнi органи виконавчої влади, до вiдання яких належать питання забезпечення санiтарного та епiдемiологiчного благополуччя населення, захисту прав споживачiв, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, їх територiальнi органи в Автономнiй Республiцi Крим, областях, районах, мiстах Києвi i Севастополi та iншi органи виконавчої влади вiдповiдно до їх повноважень.

(стаття 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення санiтарного та епiдемiологiчного благополуччя населення у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею

     До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення санiтарного та епiдемiологiчного благополуччя населення у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею належить:

     здiйснення державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи проектно-кошторисної документацiї пiдприємств, що здiйснюють переробку, утилiзацiю або знищення вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї;

     абзац третiй статтi 14 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     встановлення санiтарно-гiгiєнiчних вимог до продукцiї, що виготовляється в результатi утилiзацiї;

     розроблення, погодження та затвердження нормативно-правових актiв, що встановлюють порядок та умови використання, утилiзацiї, знищення неякiсної та небезпечної продукцiї;

(абзац п'ятий статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     виконання iнших повноважень, передбачених законами України.

     Стаття 15. Виключена

(стаття 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки i його органiв на мiсцях у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею

     До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки i його органiв на мiсцях у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею належить:

     абзац другий статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     координацiя i забезпечення здiйснення оцiнки впливу на довкiлля та надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля щодо проектно-кошторисної документацiї пiдприємств, що здiйснюють переробку, утилiзацiю або знищення вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї;

(абзац третiй статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     розроблення, погодження та затвердження нормативно-правових актiв, що встановлюють порядок та умови використання, утилiзацiї, знищення конкретних видiв неякiсної та небезпечної продукцiї;

(абзац четвертий статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     абзац п'ятий статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     виконання iнших повноважень, передбачених законами України.

     Стаття 17. Повноваження iнших спецiально уповноважених органiв виконавчої влади у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею

     Повноваження iнших спецiально уповноважених органiв виконавчої влади у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею визначаються законами України.

Роздiл IV. ПЕРЕРОБКА, УТИЛIЗАЦIЯ, ЗНИЩЕННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ВИЛУЧЕНОЇ З ОБIГУ НЕЯКIСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 18. Порядок, умови та правила переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї

     Загальнi вимоги щодо порядку, умов та правил переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок, умови та правила переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання конкретних видiв вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї розробляються та затверджуються спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень.

     Частину третю статтi 18 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 19. Вимоги до пiдприємств, що здiйснюють переробку, утилiзацiю або знищення вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї

     Пiдприємства, що здiйснюють переробку, утилiзацiю або знищення вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї, зобов'язанi:

     забезпечувати належнi безпечнi для здоров'я людини та довкiлля умови переробки, утилiзацiї або знищення вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї;

     забезпечувати переробку, утилiзацiю або знищення вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї з додержанням вимог вiдповiдних нормативно-правових актiв;

(абзац третiй статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     вести облiк надходження, а також переробки, утилiзацiї або знищення вилученої з обiгу продукцiї;

     забезпечувати професiйну пiдготовку, постiйне пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв;

(абзац п'ятий частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     своєчасно iнформувати органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, а також населення через засоби масової iнформацiї про аварiї та екстремальнi ситуацiї на пiдприємствi;

     своєчасно та квалiфiковано проводити лiквiдацiю аварiй та екстремальних ситуацiй на пiдприємствi;

     виконувати вимоги вiдповiдних нормативно-правових актiв щодо переробки, утилiзацiї або знищення вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї;

(абзац восьмий статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     не допускати несанкцiонованого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i зберiгання такої продукцiї в непередбачених мiсцях.

     Частину другу статтi 19 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 20. Оплата робiт, пов'язаних з переробкою, утилiзацiєю, знищенням або подальшим використанням вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї

     Оплата робiт, пов'язаних з переробкою, утилiзацiєю, знищенням або подальшим використанням вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї, здiйснюється власниками цiєї продукцiї.

     Стаття 21. Переробка, утилiзацiя, знищення або подальше використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї, власник якої невiдомий

     У разi виявлення неякiсної та небезпечної продукцiї, яка не має власника або власник якої невiдомий, мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування пiсля одержання вiдповiдного висновку спецiально уповноважених органiв виконавчої влади забезпечують за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання цiєї продукцiї згiдно з вимогами, встановленими цим Законом.

     Вiдповiднi мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування вживають заходiв до встановлення власника неякiсної та небезпечної продукцiї, який зобов'язаний вiдшкодувати всi витрати, пов'язанi з переробкою, утилiзацiєю, знищенням або подальшим використанням цiєї продукцiї.

Роздiл V. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОВОДЖЕННЯ З НЕЯКIСНОЮ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЮ ПРОДУКЦIЄЮ. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ З ПИТАНЬ ВИЛУЧЕННЯ З ОБIГУ НЕЯКIСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ I ПОДАЛЬШОГО ПОВОДЖЕННЯ З НЕЮ

     Стаття 22. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї

     Особи, виннi в порушеннi законодавства про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльну, кримiнальну вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     Посадовi особи органiв виконавчої влади у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

(стаття 22 у редакцiї Закону України вiд 22.07.2014р. N 1602-VII)

     Стаття 23. Вирiшення спорiв у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею

     Спори у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею розглядаються судом.

(стаття 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 762-IV)

Роздiл VI. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI ВИЛУЧЕННЯ З ОБIГУ НЕЯКIСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ I ПОДАЛЬШОГО ПОВОДЖЕННЯ З НЕЮ

     Стаття 24. Участь України у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею

     Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi вилучення з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї i подальшого поводження з нею вiдповiдно до норм мiжнародного права.

     Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Роздiл VII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     вiдповiдно до компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
14 сiчня 2000 року
N 1393-XIV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.