ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо виробництва та використання моторних палив з вмiстом бiокомпонентiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Частину четверту статтi 4 Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2009 р., N 40, ст. 577) викласти в такiй редакцiї:

     "Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом бензинiв моторних сумiшевих або з додаванням (змiшуванням) бiоетанолу та/або бiокомпонентiв на його основi до вуглеводневої основи (бензинiв, фракцiй, компонентiв тощо), здiйснюється пiдприємствами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi".

     2. Абзац третiй статтi 2 Закону України "Про альтернативнi види палива" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 94; 2009 р., N 40, ст. 577) замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "поетапне збiльшення нормативно визначеної частки виробництва i застосування бiопалива та сумiшевого палива моторного. Вмiст бiоетанолу в бензинах моторних, що виробляються та/або реалiзуються на територiї України, становитиме:

     у 2013 роцi - рекомендований вмiст не менш як 5 вiдсоткiв (об'ємних);

     у 2014 - 2015 роках - обов'язковий вмiст не менш як 5 вiдсоткiв (об'ємних);

     з 2016 року - обов'язковий вмiст не менш як 7 вiдсоткiв (об'ємних)".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дванадцятим.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 червня 2012 року
N 4970-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.