ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про альтернативнi види палива

(назва у редакцiї Закону України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 21 травня 2009 року N 1391-VI,
вiд 19 червня 2012 року N 4970-VI,
вiд 4 червня 2015 року N 514-VIII,
вiд 1 листопада 2016 року N 1713-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 21 жовтня 2021 року N 1820-IX

     Цей Закон визначає правовi, соцiальнi, економiчнi, екологiчнi та органiзацiйнi засади виробництва (видобутку) i використання альтернативних видiв палива, а також стимулювання збiльшення частки їх використання до 20 вiдсоткiв вiд загального обсягу споживання палива в Українi до 2020 року.

(преамбула у редакцiї Закону України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються у такому значеннi:

     альтернативнi види палива - тверде, рiдке та газове паливо, яке є альтернативою вiдповiдним традицiйним видам палива i яке виробляється (видобувається) з нетрадицiйних джерел та видiв енергетичної сировини;

(абзац другий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     вiдходи - шлаки та вiдходи промисловостi, сiльського господарства, комунально-побутових та iнших пiдприємств, якi можуть бути джерелом або сировиною для видобутку чи виробництва альтернативних видiв палива;

     нетрадицiйнi джерела та види енергетичної сировини - сировина рослинного походження, вiдходи, твердi горючi речовини, iншi природнi i штучнi джерела та види енергетичної сировини, у тому числi нафтовi, газовi, газоконденсатнi i нафтогазоконденсатнi вичерпанi, непромислового значення та техногеннi родовища, важкi сорти нафти, природнi бiтуми, газонасиченi води, газогiдрати тощо, виробництво (видобуток) i переробка яких потребує застосування новiтнiх технологiй i якi не використовуються для виробництва (видобутку) традицiйних видiв палива;

     споживачi альтернативних видiв палива - фiзичнi та юридичнi особи, якi використовують технiчнi засоби, у тому числi двигуни внутрiшнього згоряння, котельнi агрегати, печi, iншi енергетичнi агрегати, установки та машини, що працюють повнiстю або частково на альтернативних видах палива;

     сфера альтернативних видiв палива - сфера дiяльностi, пов'язана з виробництвом (видобутком), транспортуванням, зберiганням та споживанням альтернативних видiв палива;

     бiологiчнi види палива (бiопаливо) - тверде, рiдке та газове паливо, виготовлене з бiологiчно вiдновлювальної сировини (бiомаси), яке може використовуватися як паливо або компонент iнших видiв палива;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     бiокомпонент - бiопаливо, що використовується як компонент iнших видiв палива;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     бiомаса - невикопна бiологiчно вiдновлювана речовина органiчного походження, здатна до бiологiчного розкладу, у виглядi продуктiв, вiдходiв та залишкiв лiсового та сiльського господарства (рослинництва i тваринництва), рибного господарства i технологiчно пов'язаних з ними галузей промисловостi, а також складова промислових або побутових вiдходiв, здатна до бiологiчного розкладу;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI, абзац дев'ятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     бiоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з бiомаси або спирту етилового - сирцю для використання як бiопалива;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     бiобутанол - спирт бутиловий, виготовлений з бiомаси, що використовується як бiопаливо або бiокомпонент;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     бiодизельне паливо (бiодизель) - метиловi та/або етиловi етери вищих органiчних кислот, отриманих з рослинних олiй або тваринних жирiв, що використовуються як бiопаливо або бiокомпонент;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     бiогаз - газ, отриманий з бiомаси, що використовується як паливо;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     бiоводень - водень, отриманий з бiомаси i є одним з видiв бiогазу;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     бiометан - бiогаз, що за своїми фiзико-хiмiчними характеристиками вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв до природного газу для подачi до газотранспортної або газорозподiльної системи чи для використання як моторного палива;

(статтю 1 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 21.10.2021р. N 1820-IX)

     гарантiя походження бiометану - документ, сформований за допомогою реєстру бiометану, який пiдтверджує, що бiометан вироблений з бiомаси, та мiстить iнформацiю про обсяг бiометану, що поданий до газотранспортної або газорозподiльної системи, а також iншу iнформацiю, перелiк якої передбачений Порядком функцiонування реєстру бiометану;

(статтю 1 доповнено новим абзацом шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 21.10.2021р. N 1820-IX)

     сертифiкат походження бiометану - документ, сформований за допомогою реєстру бiометану, який пiдтверджує, що бiометан вироблений з бiомаси, та мiстить iнформацiю про анулювання гарантiї походження бiометану, а також iншу iнформацiю, перелiк якої передбачений Порядком функцiонування реєстру бiометану;

(статтю 1 доповнено новим абзацом сiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 21.10.2021р. N 1820-IX, у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - дев'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами вiсiмнадцятим - двадцять другим)

     виробник бiопалива - суб'єкт господарської дiяльностi, що безпосередньо виробляє бiопаливо з бiомаси;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     добавки на основi бiоетанолу - бiокомпоненти моторного палива, отриманi шляхом синтезу iз застосуванням бiоетанолу або змiшуванням бiоетанолу з органiчними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вмiст бiоетанолу вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв та якi належать до бiопалива;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI, абзац дев'ятнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     рiдке паливо з бiомаси - бiопаливо дизельне, бiоетанол, бiобутанол, чиста олiя та iншi синтетичнi палива, виготовленi з бiомаси;

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     синтетичнi бiопалива - синтетичнi вуглеводнi та сумiшi синтетичних вуглеводнiв, виготовленi з бiомаси.

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     абзац дев'ятнадцятий статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI, абзац двадцять другий статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     Стаття 2. Основнi принципи державної полiтики у сферi альтернативних видiв палива

     Основними принципами державної полiтики у сферi альтернативних видiв палива є:

     сприяння розробцi та рацiональному використанню нетрадицiйних джерел та видiв енергетичної сировини для виробництва (видобутку) альтернативних видiв палива з метою економiї паливно-енергетичних ресурсiв та зменшення залежностi України вiд їх iмпорту;

     поетапне збiльшення нормативно визначеної частки виробництва i застосування бiопалива та сумiшевого палива моторного. Вмiст бiоетанолу в бензинах моторних, що виробляються та/або реалiзуються на територiї України, становитиме:

     у 2013 роцi - рекомендований вмiст не менш як 5 вiдсоткiв (об'ємних);

     у 2014 - 2015 роках - обов'язковий вмiст не менш як 5 вiдсоткiв (об'ємних);

     з 2016 року - обов'язковий вмiст не менш як 7 вiдсоткiв (об'ємних);

(статтю 2 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI, зв'язку з цим абзаци третiй - восьмий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дев'ятим, абзац третiй статтi 2 замiнено чотирма абзацами згiдно iз Законом України вiд 19.06.2012р. N 4970-VI, у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дванадцятим)

     зменшення негативного впливу на стан довкiлля за рахунок використання як сировини для виробництва альтернативних видiв палива вiдходiв рiзного роду дiяльностi, додержання екологiчної безпеки виробництва (видобутку), транспортування, зберiгання та споживання альтернативних видiв палива;

     пiдтримка розвитку науково-технiчної бази виробництва (видобутку) альтернативних видiв палива, пропаганда науково-технiчних досягнень у цiй сферi;

     пiдтримка пiдприємництва у сферi альтернативних видiв палива на основi державного захисту iнтересiв пiдприємця;

     пропаганда серед населення економiчних, екологiчних, соцiальних та iнших переваг виробництва (видобутку) i споживання альтернативних видiв палива;

     розвиток мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва, широке використання можливостей свiтової науки i технiки у сферi альтернативних видiв палива;

     запобiгання штучному створенню монополiй на ринку альтернативних видiв палива, а у разi визнання в установленому законодавством порядку природних монополiй здiйснення контролю за їх дiяльнiстю, недопущення зловживань монопольним становищем та обмеження монополiзму, якщо необхiднiсть такого обмеження не встановлена законодавством.

Роздiл II. ОЗНАКИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДIВ ПАЛИВА. ЙОГО СПОЖИВАЧIВ, ПОРЯДОК ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

     Стаття 3. Ознаки альтернативних видiв палива

     Паливо визначається альтернативним, якщо воно:

     повнiстю виготовлене (видобуте) з нетрадицiйних та поновлювальних джерел i видiв енергетичної сировини (включаючи бiомасу) або є сумiшшю традицiйного палива з альтернативним, вмiст якого має вiдповiдати технiчним нормативам моторного палива.

(абзац другий статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     виготовлене (видобуте) з нафтових, газових, нафтогазоконденсатних родовищ непромислового значення, вичерпаних родовищ, з важких сортiв нафти тощо i за своїми ознаками вiдрiзняється вiд вимог до традицiйного виду палива. Якщо таке паливо за своїми ознаками вiдповiдає вимогам до традицiйного виду палива, дiя цього Закону поширюється тiльки на його виробництво (видобуток) i не поширюється на споживачiв палива;

     нормативи екологiчної безпеки i наслiдки застосування альтернативних видiв палива для довкiлля i здоров'я людини вiдповiдають вимогам, встановленим законодавством України для традицiйних видiв палива.

     Стаття 4. Альтернативнi види рiдкого палива

     До альтернативних видiв рiдкого палива належать:

     горючi рiдини, одержанi пiд час переробки твердих видiв палива (вугiлля, торфу, сланцiв);

     спирти (бiоетанол, бiобутанол) та отриманi на їх основi синтетичнi продукти, що можуть використовуватись як паливо або компоненти палива (добавки на основi бiоетанолу та бiобутанолу), олiї, iншi види рiдкого палива з бiомаси (у тому числi бiодизель);

(абзац третiй статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     горючi рiдини, одержанi з промислових вiдходiв, у тому числi газових викидiв, стiчних вод, виливiв та iнших вiдходiв промислового виробництва;

     паливо, одержане з нафти i газового конденсату нафтових, газових та газоконденсатних родовищ непромислового значення та вичерпаних родовищ, з важких сортiв нафти та природних бiтумiв, якщо це паливо не належить до традицiйного виду.

     Стаття 5. Альтернативнi види газового палива

     До альтернативних видiв газового палива належать:

     газ (метан) вугiльних родовищ, а також газ, одержаний у процесi пiдземної газифiкацiї та пiдземного спалювання вугiльних пластiв;

     газ, одержаний пiд час переробки твердого палива (кам'яне та буре вугiлля, горючi сланцi, торф), природних бiтумiв, важкої нафти;

     газ, що мiститься у водоносних пластах нафтогазових басейнiв з аномально високим пластовим тиском, в iнших пiдземних газонасичених водах, а також у газонасичених водоймищах i болотах;

     газ, одержаний з природних газових гiдратiв, та пiдгiдратний газ;

     бiогаз, звалищний, генераторний газ у будь-якому станi, бiоводень, iнше газове паливо, одержане з бiомаси; газ у будь-якому станi, одержаний пiд час переробки твердого палива (кам'яне та буре вугiлля, горючi сланцi, торф), природних бiтумiв, важкої нафти, нафтової сировини;

(абзац шостий статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     газ, одержаний з промислових вiдходiв (газових викидiв, стiчних вод промислової каналiзацiї, вентиляцiйних викидiв, вiдходiв вугiльних збагачувальних фабрик тощо);

     стиснений та зрiджений природний газ, зрiджений нафтовий газ, супутний нафтовий газ, вiльний газ метан, якщо вони одержанi з газових, газоконденсатних та нафтових родовищ непромислового значення та вичерпаних родовищ i не належать до традицiйних видiв палива.

     Стаття 51. Альтернативнi види твердого палива

     До альтернативних видiв твердого палива належать:

     продукцiя та вiдходи сiльського господарства (рослинництва i тваринництва), лiсового господарства та технологiчно пов'язаних з ним галузей промисловостi, а також гранули, брикети, деревне вугiлля та вуглиста речовина, виробленi з цiєї продукцiї та вiдходiв, що використовуються як паливо;

     органiчна частина промислових та побутових вiдходiв, а також гранули та брикети, виробленi з них;

     торф, а також гранули та брикети, виробленi з нього.

(Закон доповнено статтею 51 згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     Стаття 6. Порядок визначення палива альтернативним

     Належнiсть палива до альтернативного пiдтверджується документом про iдентифiкацiю палива, що видається уповноваженим органом виконавчої влади в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Бiологiчнi види палива, призначенi для реалiзацiї як товарна продукцiя, пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї вiдповiдно до законодавства.

(статтю 6 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     Виробниками альтернативних видiв палива вважаються суб'єкти господарювання всiх форм власностi, що виготовляють тверде, рiдке та газове паливо з нетрадицiйних джерел та видiв енергетичної сировини.

(статтю 6 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI, у зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами четвертою та п'ятою)

     Вiдмова органу виконавчої влади у видачi документа про iдентифiкацiю палива або порушення ним порядку видачi можуть бути оскарженi в судовому порядку.

     Суб'єкти господарської дiяльностi, якi реалiзують свою продукцiю, на вимогу покупця надають документ, що пiдтверджує якiсть палива та його належнiсть до альтернативних видiв палива.

(частина п'ята статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     Стаття 7. Технiчнi засоби, що працюють на альтернативних видах палива, та порядок пiдтвердження здатностi технiчного засобу працювати на альтернативних видах палива

     До технiчних засобiв, що працюють на альтернативних видах палива, належать засоби, призначенi або переобладнанi для роботи принаймнi на одному з видiв альтернативного палива або на сумiшi традицiйного палива з альтернативним, в яких вмiст бiоетанолу вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв, що здатнi працювати на такому паливi без погiршення безпечностi, надiйностi та вiдповiдностi їх екологiчних показникiв вимогам нормативно-правових актiв.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Призначення технiчного засобу для роботи на альтернативному видi палива пiдтверджується документом пiдприємства - виробника цього засобу. Переобладнання технiчного засобу для роботи на альтернативному видi палива погоджується з пiдприємством - виробником технiчного засобу або центральним органом виконавчої влади з питань технiчного регулювання у сферi, що стосується конструкцiї вiдповiдного технiчного засобу.

     Пiдтвердження вiдповiдностi призначеного або переобладнаного для роботи на альтернативному видi палива технiчного засобу здiйснюється згiдно з вимогами законодавства, що поширюється на технiчнi засоби, якi працюють на традицiйних паливах.

     До технiки, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкцiї iснуючих та будiвництва нових пiдприємств з виробництва бiопалив та таких, що використовуються для виготовлення та реконструкцiї технiчних i транспортних засобiв з метою споживання бiопалив, вiдносяться товари, якi класифiкуються за кодами УКТ ЗЕД 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8416, 8417, 8419, 8422 40 00, 8423 20 00 00, 8423 30 00 00, 8423 81, 8423 82, 8423 89 00 00, 8423 90 00 00, 8514.

     До технiчних та транспортних засобiв, у тому числi самохiдних сiльськогосподарських машин, що працюють на бiопаливi, вiдносяться товари, якi класифiкуються за кодами УКТ ЗЕД 8701, 8702, 8704, 8705, 8709.

(стаття 7 у редакцiї Закону України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     Стаття 8. Особливостi вiдносин у сферi виробництва та використання бiологiчних видiв палива

     Дiяльнiсть у сферi виробництва та використання бiологiчних видiв палива може здiйснюватися суб'єктами господарювання всiх форм власностi вiдповiдно до законодавства України.

     Суб'єкти господарювання, що використовують рiзнi технологiї виробництва бiологiчних видiв палива, мають рiвнi права на доступ до ринку бiологiчних видiв палива.

     Частину третю статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.11.2016р. N 1713-VIII)

     Частину четверту статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.11.2016р. N 1713-VIII)

     Бiомаса, що утворюється внаслiдок дiяльностi суб'єктiв господарювання, може використовуватись як бiопаливо або для виробництва бiопалива чи бiокомпонентiв, крiм тiєї частини бiомаси, яка використовується зазначеними суб'єктами для потреб власного виробництва, не пов'язаних з виробництвом бiопалива чи бiокомпонентiв.

     Суб'єкти господарювання, внаслiдок дiяльностi яких утворюється бiомаса, що використовується для виготовлення бiопалива та бiокомпонентiв, зобов'язанi вести облiк такої бiомаси в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Виробники бiопалива зобов'язанi вести облiк виробленого ними бiопалива та бiокомпонентiв у порядку, встановленому законодавством.

     Виробництво бiоетанолу здiйснюється суб'єктами господарювання за наявностi вiдповiдної лiцензiї.

     Забороняються виробництво та зберiгання спирту етилового на пiдприємствах з виробництва бiоетанолу.

     Забороняються зберiгання та транспортування бiоетанолу без його денатурацiї вiд 1 - 10 вiдсоткiв бензину або у разi його використання на експорт та виготовлення етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) - денатурацiя здiйснюється згiдно з умовами укладених договорiв.

(стаття 8 у редакцiї Закону України вiд 21.05.2009 р. N 1391-VI)

     Стаття 81. Реєстр бiометану

     Реєстр бiометану є електронною системою облiкових записiв, призначеною для реєстрацiї поданого до газотранспортної або газорозподiльної системи та вiдiбраного з газотранспортної або газорозподiльної системи обсягу бiометану, а також для формування гарантiй походження бiометану, їх передачi, розподiлу або анулювання та надання сертифiкатiв походження бiометану.

     Реєстр бiометану ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, вiдновлюваних джерел енергiї та альтернативних видiв палива.

     Порядок створення реєстру бiометану, його функцiональнi можливостi, строки та порядок подання iнформацiї до нього, створення облiкового запису виробника бiометану, а також iншi питання функцiонування реєстру бiометану визначаються Порядком функцiонування реєстру бiометану, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Створення облiкового запису в реєстрi бiометану здiйснюється пiсля проведення незалежного аудиту об'єкта виробництва бiометану, що пiдтверджує його спроможнiсть здiйснювати виробництво бiометану. Незалежний аудит об'єкта виробництва бiометану здiйснюється у порядку, передбаченому Порядком функцiонування реєстру бiометану.

     Надання доступу виробникам бiометану до газотранспортної або газорозподiльної системи здiйснюється з дотриманням вимог Закону України "Про ринок природного газу" та у порядку, передбаченому кодексом газотранспортної системи або кодексом газорозподiльних систем.

(роздiл II доповнено статтею 81 згiдно iз Законом України вiд 21.10.2021р. N 1820-IX)

     Стаття 82. Порядок формування, передачi, розподiлу та анулювання гарантiї походження бiометану

     Гарантiя походження бiометану формується за допомогою реєстру бiометану центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, вiдновлюваних джерел енергiї та альтернативних видiв палива, вiдповiдно до Порядку функцiонування реєстру бiометану.

     Для формування гарантiї походження бiометану виробник бiометану щомiсяця вносить до реєстру бiометану таку iнформацiю:

     1) назва країни походження бiометану;

     2) найменування виробника бiометану (повна та скорочена назви, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання та iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - пiдприємця, номер телефону, електронна адреса);

     3) найменування та розташування об'єкта виробництва бiометану;

     4) обсяг бiометану, поданого до газотранспортної або газорозподiльної системи у вiдповiдному газовому мiсяцi;

     5) сумарний обсяг енергiї бiометану в енергетичних одиницях (МВт*год.), поданого до газотранспортної або газорозподiльної системи;

     6) газовий мiсяць, протягом якого здiйснювалася подача бiометану до газотранспортної або газорозподiльної системи;

     7) сировина, з якої вироблено бiометан;

     8) вiдсутнiсть або наявнiсть та обсяг домiшок, що використовуються для одоризацiї.

     Гарантiя походження бiометану формується безоплатно та надається виробнику бiометану протягом п'яти робочих днiв з дня внесення iнформацiї до реєстру бiометану.

     Гарантiя походження бiометану формується в електронному виглядi з урахуванням вимог Закону України "Про електроннi документи та електронний документообiг".

     Пiдставами для вiдмови у формуваннi гарантiї походження бiометану є подання до реєстру недостовiрної iнформацiї або подання iнформацiї не у повному обсязi.

     Гарантiя походження бiометану може пiдлягати передачi, розподiлу та анулюванню.

     Одночасно з анулюванням гарантiї походження бiометану центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, вiдновлюваних джерел енергiї та альтернативних видiв палива, формує сертифiкат походження бiометану.

     Порядок видачi, передачi, розподiлу та анулювання гарантiй походження бiометану та порядок видачi сертифiкатiв походження бiометану визначаються Порядком функцiонування реєстру бiометану, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок анулювання гарантiї походження бiометану, видачi сертифiката походження бiометану в разi, якщо споживання бiометану здiйснюється поза межами митної територiї України, визначається вiдповiдно до мiжнародного договору України про взаємодiю реєстрiв, укладеного мiж центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, вiдновлюваних джерел енергiї та альтернативних видiв палива, та держателем iноземного реєстру.

(роздiл II доповнено статтею 82 згiдно iз Законом України вiд 21.10.2021р. N 1820-IX)

Роздiл III. ЕКОНОМIЧНИЙ МЕХАНIЗМ СТИМУЛЮВАННЯ У СФЕРI АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДIВ ПАЛИВА

     Стаття 9. Органiзацiйно-економiчнi заходи щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видiв палива

     Органiзацiйно-економiчнi заходи щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видiв палива включають:

     визначення джерел i напрямiв фiнансування заходiв у сферi альтернативних видiв палива;

     абзац третiй частини першої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     застосування у сферi альтернативних видiв палива економiчних важелiв i стимулiв, передбачених законодавством України для пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян, дiяльнiсть яких пов'язана з розробками i впровадженням маловiдхiдних ресурсозберiгаючих та екологiчно безпечних технологiй у процесi використання нетрадицiйних та поновлюваних джерел i видiв енергiї, у тому числi викидiв та скидiв забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище в процесi виробництва альтернативних видiв палива;

     надання юридичним i фiзичним особам субсидiй, дотацiй, податкових, кредитних та iнших пiльг, встановлених вiдповiдними законами України для стимулювання розробок i впровадження нових технологiй, обладнання, матерiалiв у процесi виробництва (видобутку) альтернативних видiв палива;

     стимулювання пiдприємств - виготовлювачiв машин, механiзмiв, приладiв, енергетичних установок, iнших технiчних засобiв та пристроїв до них, що працюють на альтернативних видах палива, а також пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян, якi переобладнують технiчнi засоби, що працюють на традицiйних видах палива, для споживання альтернативних видiв палива;

     стимулювання iнвестицiйної дiяльностi i запровадження новiтнiх технологiй у сферi альтернативних видiв палива шляхом створення пiльгового режиму iнвестицiйної та iншої господарської дiяльностi iноземним iнвесторам;

     надання вiдповiдно до закону спецiальних державних гарантiй захисту iноземних iнвестицiй, спрямованих на розвиток сфери альтернативних видiв палива;

     створення спецiального iнформацiйного фонду з метою накопичення, систематизацiї та поширення iнформацiї про наявнiсть в Українi нетрадицiйних джерел та видiв енергетичної сировини.

     Стаття 10. Фiнансування заходiв щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видiв палива

     Фiнансування заходiв щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видiв палива здiйснюється за рахунок коштiв пiдприємств, установ, органiзацiй, незалежно вiд форм власностi, коштiв державного та мiсцевого бюджету, iнших не заборонених законом джерел.

     Стаття 11. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 12. Норми i нормативи

     Нормами i нормативами у сферi альтернативних видiв палива встановлюються витратнi енергетичнi показники процесiв виробництва (видобутку) зазначених видiв палива з нетрадицiйних джерел i видiв енергетичної сировини, показники витрат палива для рiзних технiчних засобiв, iншi технiко-економiчнi показники, а також нормативи екологiчної безпеки, санiтарнi показники.

Роздiл IV. ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРI АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДIВ ПАЛИВА

     Стаття 13. Правопорушення у сферi альтернативних видiв палива

     Правопорушеннями у сферi альтернативних видiв палива є:

     збут пiдприємствами-виробниками, юридичними та фiзичними особами альтернативних видiв палива, що не вiдповiдають вимогам нормативно-правових актiв;

(абзац другий частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     виробництво, збут i споживання традицiйних видiв палива як альтернативних;

     надання пiльг виробникам та споживачам альтернативних видiв палива, дiяльнiсть яких не вiдповiдає вимогам законодавства про альтернативнi види палива;

     невиконання розпоряджень, приписiв органiв, якi здiйснюють державний нагляд та контроль за дотриманням чинного законодавства про альтернативнi види палива, а також створення перешкод для їх дiяльностi;

     необгрунтована вiдмова вiд надання вiдповiдним органам необхiдної iнформацiї щодо виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видiв палива.

     Законами України можуть бути встановленi й iншi правопорушення у сферi альтернативних видiв палива.

     Стаття 14. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про альтернативнi види палива

     Порушення законодавства про альтернативнi види палива тягне за собою встановлену законами України дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльну чи кримiнальну вiдповiдальнiсть.

     Пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форм власностi, а також громадяни зобов'язанi вiдшкодовувати шкоду, заподiяну внаслiдок порушення законодавства про альтернативнi види палива, у порядку та розмiрах, встановлених законодавством України.

Роздiл V. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI ВИРОБНИЦТВА (ВИДОБУТКУ) ТА СПОЖИВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДIВ ПАЛИВА

     Стаття 15. Мiжнародне спiвробiтництво

     Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видiв палива вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних договорiв України.

     Якщо мiжнародним договором України, згоду на обов'язковiсть якого надано Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що мiстяться у цьому Законi, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Роздiл VI. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про альтернативнi види рiдкого та газового палива";

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     вiдповiдно до своєї компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
14 сiчня 2000 року
N 1391-XIV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.