ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо сприяння виробництву та використанню бiологiчних видiв палива

     З метою стимулювання виробництва та використання бiологiчних видiв палива, розвитку в Українi нацiонального паливного ринку на основi залучення бiомаси, як вiдновлювальної сировини для виготовлення бiологiчних видiв палива, Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Частини четверту i п'яту статтi 4 Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2006 р., N 33, ст. 278) викласти в такiй редакцiї:

     "Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом бензинiв моторних сумiшевих з добавками на основi бiоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) та добавок на основi бiоетанолу, здiйснюється пiдприємствами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом бiоетанолу, здiйснюється суб'єктами господарювання за наявностi вiдповiдної лiцензiї".

     2. У частинi першiй статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259 iз наступними змiнами):

     абзац перший пункту "ч" пiсля слiв "для виробництва альтернативних видiв палива" доповнити словами "крiм бiологiчних видiв палива";

     абзац перший пункту "щ" (у редакцiї Закону України вiд 16 березня 2007 року N 760-V) пiсля слiв "виробництва альтернативних видiв палива" доповнити словами "крiм бiологiчних видiв палива";

     доповнити пунктами "я" та "я1" такого змiсту:

     "я) у перiод з 1 сiчня 2010 року до 1 сiчня 2019 року технiка, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкцiї iснуючих i будiвництва нових пiдприємств з виробництва бiопалив i для виготовлення та реконструкцiї технiчних i транспортних засобiв з метою споживання бiопалив, якi класифiкуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативнi види палива", якщо такi товари не виробляються та не мають аналогiв в Українi. Порядок ввезення зазначених технiки, обладнання та устаткування визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi зобов'язаний сплатити ввiзне мито в порядку i розмiрах, визначених законом;

     я1) технiчнi та транспортнi засоби, у тому числi самохiднi сiльськогосподарськi машини, що працюють на бiопаливi та класифiкуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативнi види палива", якщо такi товари не виробляються в Українi.

     Порядок ввезення зазначених технiчних та транспортних засобiв, у тому числi самохiдних сiльськогосподарських машин, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi зобов'язаний сплатити ввiзне мито в порядку i розмiрах, визначених законом".

     3. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1998 р., N 26, ст. 168; 2000 р., N 30, ст. 240; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 26, ст. 175; 2005 р., N N 17-19, ст. 267, N 52, ст. 565; 2006 р., N 26, ст. 213, N 33, ст. 278):

     1) абзац шостий статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "бiоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з бiомаси або iз спирту етилового-сирцю для використання як бiопалива";

     2) частину першу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Виробництво спирту етилового (у тому числi як лiкарського засобу), спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового може здiйснюватися лише на державних пiдприємствах, а бiоетанолу - на пiдприємствах усiх форм власностi за наявностi у них лiцензiй".

     4. У Законi України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1999 р., N 52, ст. 464; 2001 р., N 24, ст. 125; 2002 р., N 50, ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267, N 21, ст. 304; 2006 р., N 33, ст. 278; 2007 р., N 3, ст. 31; 2009 р., N 18, ст. 246):

     1) у статтi 1:

     в описi товарiв за кодами УКТ ЗЕД 2710 11 41 11, 2710 11 41 31, 2710 11 41 91, 2710 11 45 11, 2710 11 49 11 слова та цифри "з вмiстом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi: А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АI-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек, А-98 Ек" замiнити словами та цифрами "iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх сумiшi: А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АI-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек";

     цифри та слова:

     "3811 19 00 00 Високооктановi кисневмiснi домiшки 0 до бензинiв (ТУУ 30183376.001-2000)"

     виключити;

     останнiй абзац виключити;

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "Бiоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з бiомаси або iз спирту етилового-сирцю для використання як бiопалива.

     Добавки на основi бiоетанолу - бiокомпоненти моторного палива, отриманi шляхом синтезу iз застосуванням бiоетанолу або змiшуванням бiоетанолу з органiчними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вмiст бiоетанолу вiдповiдає вимогам нормативних документiв та якi належать до бiопалива.

     Бiоетанол та добавки на основi бiоетанолу виготовляються пiдприємствами, якi отримали вiдповiдну лiцензiю.

     Паливо моторне сумiшеве - види палива, отриманi в результатi змiшування палива, одержаного з нафтової сировини, з бiоетанолом та добавками на основi бiоетанолу, бiодизелю або iншими бiокомпонентами, вмiст яких вiдповiдає вимогам нормативних документiв на паливо моторне сумiшеве.

     До отримання бiоетанолу виробниками для виготовлення палива моторного сумiшевого видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг бiоетанолу, що отримується виходячи iз ставки, яка визначається як рiзниця мiж повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

     Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником бiопалива.

     Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днiв.

     Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), не можуть передаватись iншим особам незалежно вiд їх взаємовiдносин з векселедавцем.

     За користування податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою), не нараховуються вiдсотки або iншi види плати, передбаченi законодавством для iнших видiв векселiв.

     Векселедержателем є орган державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї векселедавця.

     Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), вважається погашеним у разi документального пiдтвердження факту цiльового використання бiоетанолу для виготовлення бiопалива та палива моторного сумiшевого.

     Порядок випуску, обiгу та погашення векселiв, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання бiоетанолу з акцизного складу, який використовується суб'єктами господарювання - виробниками бiопалива, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Забороняються зберiгання та транспортування бiоетанолу без денатурацiї його вiд 1 - 10 вiдсоткiв бензину, а в разi виготовлення бiоетанолу на експорт та використання для виготовлення добавок на основi бiоетанолу (етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ)) - денатурацiя здiйснюється згiдно з умовами укладених договорiв";

     2) статтю 2 доповнити абзацами четвертим i п'ятим такого змiсту:

     "Акцизний збiр з виготовлення бiологiчних видiв палива моторного обчислюється за нульовою ставкою.

     До 1 сiчня 2014 року встановити нульову ставку акцизного збору на частку палива, що є бiокомпонентом у сумiшевих видах палива моторного".

     5. У пунктi 5.18 статтi 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2007 р., N 23, ст. 301; 2009 р., N 16, ст. 219):

     пiдпункт 5.18.1 пiсля слiв "для виробництва альтернативних видiв палива" доповнити словами "крiм бiологiчних видiв палива";

     абзац перший пiдпункту 5.18.2 пiсля слiв "яке виробляє альтернативнi види палива" доповнити словами "крiм бiологiчних видiв палива";

     доповнити пiдпунктом 5.18.4 такого змiсту:

     "5.18.4. Тимчасово, до 1 сiчня 2019 року, звiльняються вiд оподаткування операцiї:

     з iмпорту товарiв, визначених пунктами "я", "я1" частини першої статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф";

     з поставки технiки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативнi види палива", на територiї України.

     Порядок ввезення зазначених технiки, обладнання та устаткування визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в день ввезення таких товарiв, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення податкового зобов'язання, та за перiод з дня ввезення таких товарiв до дня збiльшення податкових зобов'язань".

     6. У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 iз наступними змiнами):

     1) пункт 7.13 статтi 7 доповнити пiдпунктами 7.13.10 та 7.13.11 такого змiсту:

     "7.13.10. Тимчасово, строком на 10 рокiв, починаючи з 1 сiчня 2010 року звiльняється вiд оподаткування прибуток виробникiв бiопалива, отриманий вiд продажу бiопалива.

     7.13.11. Тимчасово, строком на 10 рокiв, починаючи з 1 сiчня 2010 року звiльняється вiд оподаткування:

     прибуток пiдприємств, отриманий ними вiд дiяльностi з одночасного виробництва електричної i теплової енергiї та/або виробництва теплової енергiї з використанням бiологiчних видiв палива;

     прибуток виробникiв технiки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативнi види палива", для виготовлення та реконструкцiї технiчних та транспортних засобiв, у тому числi самохiдних сiльськогосподарських машин, та енергетичних установок, що споживають бiологiчнi види палива, одержаний вiд продажу зазначених технiки, обладнання та устаткування, що були виробленi на територiї України. Суми коштiв, вивiльнених у зв'язку з наданням податкової пiльги, спрямовуються платником податку на здешевлення вартостi продукцiї. У разi порушення вимог щодо цiльового використання коштiв платник податку зобов'язаний визначити прибуток, неоподатковуваний у зв'язку з наданням податкової пiльги, та оподаткувати його в поточному перiодi, а також сплатити пеню у розмiрах та за перiод, визначених законодавством України";

     2) статтю 22 доповнити пунктом 22.30 такого змiсту:

     "22.30. Установити, що на перiод до 1 сiчня 2019 року з метою стимулювання iнвестицiй в оновлення основних фондiв дозволяється застосування бонусної амортизацiї для нових (що не були в експлуатацiї) основних фондiв у порядку, визначеному цим пунктом.

     22.30.1. Для цiлей цього пункту бонусною вважається амортизацiя основного фонду, яка передбачає вiднесення частки витрат, понесених на його придбання (спорудження), до складу валових витрат, що залишається пiсля застосування бонусної амортизацiї (залишкової вартостi основного фонду) за нормами, встановленими пунктом 8.6 статтi 8 цього Закону.

     22.30.2. Для обладнання, що працює на альтернативних видах палива, та устаткування для виробництва альтернативних видiв палива дозволяється застосування бонусної амортизацiї в розмiрi 50 вiдсоткiв до балансової вартостi таких об'єктiв за наслiдками першого звiтного перiоду, в якому такi основнi фонди введенi в експлуатацiю.

     22.30.3. Якщо платник податку, який прийняв рiшення про застосування бонусної амортизацiї основного фонду, продає (вiдчужує) або передає його в лiзинг (оренду), покупець (отримувач) застосовує до такого основного фонду норми амортизацiї, визначенi пунктом 8.6 статтi 8 цього Закону".

     7. У Законi України "Про альтернативнi види рiдкого та газового палива" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 94):

     1) назву викласти в такiй редакцiї: "Про альтернативнi види палива";

     2) преамбулу викласти в такiй редакцiї:

     "Цей Закон визначає правовi, соцiальнi, економiчнi, екологiчнi та органiзацiйнi засади виробництва (видобутку) i використання альтернативних видiв палива, а також стимулювання збiльшення частки їх використання до 20 вiдсоткiв вiд загального обсягу споживання палива в Українi до 2020 року";

     3) у статтi 1:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "альтернативнi види палива - тверде, рiдке та газове паливо, яке є альтернативою вiдповiдним традицiйним видам палива i яке виробляється (видобувається) з нетрадицiйних джерел та видiв енергетичної сировини";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "бiологiчнi види палива (бiопаливо) - тверде, рiдке та газове паливо, виготовлене з бiологiчно вiдновлювальної сировини (бiомаси), яке може використовуватися як паливо або компонент iнших видiв палива;

     бiокомпонент - бiопаливо, що використовується як компонент iнших видiв палива;

     бiомаса - бiологiчно вiдновлювальна речовина органiчного походження, що зазнає бiологiчного розкладу (вiдходи сiльського господарства (рослинництва i тваринництва), лiсового господарства та технологiчно пов'язаних з ним галузей промисловостi, а також органiчна частина промислових та побутових вiдходiв;

     бiоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з бiомаси або спирту етилового-сирцю для використання як бiопалива;

     бiобутанол - спирт бутиловий, виготовлений з бiомаси, що використовується як бiопаливо або бiокомпонент;

     бiодизельне паливо (бiодизель) - метиловi та/або етиловi етери вищих органiчних кислот, отриманих з рослинних олiй або тваринних жирiв, що використовуються як бiопаливо або бiокомпонент;

     бiогаз - газ, отриманий з бiомаси, що використовується як паливо;

     бiоводень - водень, отриманий з бiомаси i є одним з видiв бiогазу;

     виробник бiопалива - суб'єкт господарської дiяльностi, що безпосередньо виробляє бiопаливо з бiомаси;

     добавки на основi бiоетанолу - бiокомпоненти моторного палива, отриманi шляхом синтезу iз застосуванням бiоетанолу або змiшуванням бiоетанолу з органiчними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вмiст бiоетанолу вiдповiдає вимогам нормативних документiв та якi належать до бiопалива;

     рiдке паливо з бiомаси - бiопаливо дизельне, бiоетанол, бiобутанол, чиста олiя та iншi синтетичнi палива, виготовленi з бiомаси;

     синтетичнi бiопалива - синтетичнi вуглеводнi та сумiшi синтетичних вуглеводнiв, виготовленi з бiомаси;

     тверде бiопаливо - тверда бiомаса, що використовується як котельно-пiчне паливо, у тому числi дрова, торф, тирса, трiска, солома, iншi сiльськогосподарськi вiдходи, гранули та брикети, виробленi з бiомаси, деревне вугiлля та вуглиста речовина";

     4) статтю 2 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "поетапне збiльшення нормативне визначеної частки виробництва та застосування бiопалива та сумiшевого палива моторного".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - восьмий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дев'ятим;

     5) абзац другий статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "повнiстю виготовлене (видобуте) з нетрадицiйних та поновлювальних джерел i видiв енергетичної сировини (включаючи бiомасу) або є сумiшшю традицiйного палива з альтернативним, вмiст якого має вiдповiдати технiчним нормативам моторного палива";

     6) абзац третiй статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "спирти (бiоетанол, бiобутанол) та отриманi на їх основi синтетичнi продукти, що можуть використовуватись як паливо або компоненти палива (добавки на основi бiоетанолу та бiобутанолу), олiї, iншi види рiдкого палива з бiомаси (у тому числi бiодизель)";

     7) абзац шостий статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "бiогаз, звалищний, генераторний газ у будь-якому станi, бiоводень, iнше газове паливо, одержане з бiомаси; газ у будь-якому станi, одержаний пiд час переробки твердого палива (кам'яне та буре вугiлля, горючi сланцi, торф), природних бiтумiв, важкої нафти, нафтової сировини";

     8) доповнити статтею 51 такого змiсту:

     "Стаття 51. Альтернативнi види твердого палива

     До альтернативних видiв твердого палива належать:

     продукцiя та вiдходи сiльського господарства (рослинництва i тваринництва), лiсового господарства та технологiчно пов'язаних з ним галузей промисловостi, а також гранули, брикети, деревне вугiлля та вуглиста речовина, виробленi з цiєї продукцiї та вiдходiв, що використовуються як паливо;

     органiчна частина промислових та побутових вiдходiв, а також гранули та брикети, виробленi з них;

     торф, а також гранули та брикети, виробленi з нього";

     9) у статтi 6:

     пiсля частини першої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Бiологiчнi види палива, призначенi для реалiзацiї як товарна продукцiя, пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї вiдповiдно до законодавства.

     Виробниками альтернативних видiв палива вважаються суб'єкти господарювання всiх форм власностi, що виготовляють тверде, рiдке та газове паливо з нетрадицiйних джерел та видiв енергетичної сировини".

     У зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами четвертою та п'ятою;

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єкти господарської дiяльностi, якi реалiзують свою продукцiю, на вимогу покупця надають документ, що пiдтверджує якiсть палива та його належнiсть до альтернативних видiв палива";

     10) статтi 7 i 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Технiчнi засоби, що працюють на альтернативних видах палива, та порядок пiдтвердження здатностi технiчного засобу працювати на альтернативних видах палива

     До технiчних засобiв, що працюють на альтернативних видах палива, належать засоби, призначенi або переобладнанi для роботи принаймнi на одному з видiв альтернативного палива або на сумiшi традицiйного палива з альтернативним, в яких вмiст бiоетанолу вiдповiдає вимогам нормативних документiв, що здатнi працювати на такому паливi без погiршення безпечностi, надiйностi та вiдповiдностi їх екологiчних показникiв вимогам нормативних документiв.

     Призначення технiчного засобу для роботи на альтернативному видi палива пiдтверджується документом пiдприємства-виробника цього засобу. Переобладнання технiчного засобу для роботи на альтернативному видi палива погоджується з пiдприємством-виробником технiчного засобу або центральним органом виконавчої влади з питань технiчного регулювання у сферi, що стосується конструкцiї вiдповiдного технiчного засобу.

     Пiдтвердження вiдповiдностi призначеного або переобладнаного для роботи на альтернативному видi палива технiчного засобу здiйснюється згiдно з вимогами законодавства, що поширюється на технiчнi засоби, якi працюють на традицiйних паливах.

     До технiки, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкцiї iснуючих та будiвництва нових пiдприємств з виробництва бiопалив та таких, що використовуються для виготовлення та реконструкцiї технiчних i транспортних засобiв з метою споживання бiопалив, вiдносяться товари, якi класифiкуються за кодами УКТ ЗЕД 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8416, 8417, 8419, 8422 40 00, 8423 20 00 00, 8423 30 00 00, 8423 81, 8423 82, 8423 89 00 00, 8423 90 00 00, 8514.

     До технiчних та транспортних засобiв, у тому числi самохiдних сiльськогосподарських машин, що працюють на бiопаливi, вiдносяться товари, якi класифiкуються за кодами УКТ ЗЕД 8701, 8702, 8704, 8705, 8709.

     Стаття 8. Особливостi вiдносин у сферi виробництва та використання бiологiчних видiв палива

     Дiяльнiсть у сферi виробництва та використання бiологiчних видiв палива може здiйснюватися суб'єктами господарювання всiх форм власностi вiдповiдно до законодавства України.

     Суб'єкти господарювання, що використовують рiзнi технологiї виробництва бiологiчних видiв палива, мають рiвнi права на доступ до ринку бiологiчних видiв палива.

     Суб'єкти господарювання, що здiйснюють господарську дiяльнiсть у сферi виробництва, зберiгання та введення в обiг рiдких бiологiчних видiв палива та бiогазiв, пiдлягають внесенню до державного реєстру виробникiв рiдких бiологiчних видiв палива та бiогазiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Ведення державного реєстру виробникiв рiдких бiологiчних видiв палива та бiогазiв здiйснюється органом, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України. Бiомаса, що утворюється внаслiдок дiяльностi суб'єктiв господарювання, може використовуватись як бiопаливо або для виробництва бiопалива чи бiокомпонентiв, крiм тiєї частини бiомаси, яка використовується зазначеними суб'єктами для потреб власного виробництва, не пов'язаних з виробництвом бiопалива чи бiокомпонентiв.

     Суб'єкти господарювання, внаслiдок дiяльностi яких утворюється бiомаса, що використовується для виготовлення бiопалива та бiокомпонентiв, зобов'язанi вести облiк такої бiомаси в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Виробники бiопалива зобов'язанi вести облiк виробленого ними бiопалива та бiокомпонентiв у порядку, встановленому законодавством.

     Виробництво бiоетанолу здiйснюється суб'єктами господарювання за наявностi вiдповiдної лiцензiї.

     Забороняються виробництво та зберiгання спирту етилового на пiдприємствах з виробництва бiоетанолу.

     Забороняються зберiгання та транспортування бiоетанолу без його денатурацiї вiд 1 - 10 вiдсоткiв бензину або у разi його використання на експорт та виготовлення етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) - денатурацiя здiйснюється згiдно з умовами укладених договорiв".

     8. Статтю 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 iз наступними змiнами) доповнити пунктами 79 та 80 такого змiсту:

     "79) виробництво, зберiгання та реалiзацiя рiдкого палива з бiомаси;

     80) виробництво, зберiгання та реалiзацiя бiогазу".

     9. У статтi 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2004 р., N 5, ст. 32; 2005 р., N 4, ст. 91; 2006 р., N 33, ст. 278; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 18, ст. 246):

     1) абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "на бiоетанол, що використовується пiдприємствами для виготовлення бензинiв моторних сумiшевих iз вмiстом бiоетанолу та добавками на основi бiоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) або iншi сумiшi згiдно з вимогами нормативних документiв - 0";

     2) доповнити абзацами такого змiсту:

     "До 1 сiчня 2014 року встановити нульову ставку на спирт етиловий - сирець, що використовується для виробництва бiоетанолу, та бiоетанол, який використовується пiдприємствами для виготовлення бiопалива.

     До отримання бiоетанолу виробниками для виготовлення бiопалива видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг бiоетанолу, що отримується, виходячи iз ставки, яка визначається як рiзниця мiж повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

     Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником бiопалива.

     Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днiв.

     Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), не можуть передаватися iншим особам незалежно вiд їх взаємовiдносин з векселедавцем.

     За користування податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою), не нараховуються вiдсотки або iншi види плати, передбаченi законодавством для iнших видiв векселiв.

     Векселедержателем є орган державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї векселедавця.

     Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), вважається погашеним у разi документального пiдтвердження факту цiльового використання бiоетанолу для виготовлення бiопалива та палива моторного сумiшевого.

     Порядок випуску, обiгу та погашення векселiв, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання бiоетанолу з акцизного складу, який використовується суб'єктами господарювання - виробниками бiопалива, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пiдприємствам, якi є одночасно виробниками бiоетанолу та бiопалива на його основi, авальований вексель (банкiвська розписка) не оформляється".

     10. Пункт 5.3 статтi 5 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564) доповнити пiдпунктом 5.3.7 такого змiсту:

     "5.3.7. Суму коштiв, сплачених платником податку у зв'язку iз переобладнанням транспортного засобу, що належить платниковi податку, з використанням у виглядi палива моторного сумiшевого, бiоетанолу, бiодизелю, стиснутого або скрапленого газу, iнших видiв бiопалива".

     11. У Митному тарифi України, затвердженому Законом України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., NN 36 - 43, ст. 508; iз змiнами, внесеними законами України вiд 17 грудня 2008 року N 676-VI та 19 лютого 2009 року N 1016-VI):

     у Групi 27 "Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi":

     пункт 2 Примiтки доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "У товарнiй позицiї 2710 термiн "бiоетанол" означає спирт етиловий зневоджений, призначений для використання як компонент палива";

     термiн "високооктанова кисневмiсна добавка" означає продукт на основi етанолу, що виготовляється згiдно з ТУ У 30183376.001-2000 "Високооктанова кисневмiсна добавка до бензинiв" замiнити словами "бiоетанол" означає спирт етиловий зневоджений, призначений для використання як компонент палива";

     у товарних пiдкатегорiях 2710 11 41 11, 2710 11 41 31, 2710 11 41 91, 2710 11 45 11, 2710 11 49 11 слова та цифру "iз вмiстом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi" замiнити словами та цифрою "iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пунктiв 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2010 року.

     2. Перелiк технiки, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкцiї iснуючих та будiвництва нових пiдприємств з виробництва бiопалив та таких, що використовуються для виготовлення та реконструкцiї технiчних i транспортних засобiв, що класифiкуються за кодами УКТ ЗЕД, передбачений статтею 7 Закону України "Про альтернативнi види палива", може бути доповнений Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки.

     3. Перелiк технiчних та транспортних засобiв, у тому числi самохiдних сiльськогосподарських машин, якi працюють на бiопаливi, що класифiкуються за кодами УКТ ЗЕД, передбачений статтею 7 Закону України "Про альтернативнi види палива", може бути доповнений Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити розроблення та затвердження нацiональних стандартiв на бiоетанол та iншi види бiопалива, визначенi цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
21 травня 2009 року
N 1391-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.