ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо стимулювання заходiв з енергозбереження

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 98:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "тягне за собою накладення штрафу на керiвникiв, заступникiв керiвникiв, головних iнженерiв, головних енергетикiв (головних механiкiв), начальникiв цехiв, керiвникiв адмiнiстративно-господарських служб пiдприємств, установ i органiзацiй вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян"

     в абзацi другому частини другої слова "вiд одного до п'яти" замiнити словами "вiд п'яти до п'ятдесяти";

     2) абзац другий статтi 101 викласти в такiй редакцiї:

     "тягне за собою накладення штрафу на керiвникiв, заступникiв керiвникiв, головних енергетикiв (головних механiкiв), начальникiв цехiв та служб пiдприємств, установ i органiзацiй вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) у статтi 1011:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд п'яти до п'ятнадцяти" замiнити словами "вiд десяти до ста";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд п'яти до п'ятнадцяти" замiнити словами "вiд десяти до ста";

     4) абзац другий статтi 102 викласти в такiй редакцiї:

     "тягне за собою накладення штрафу на керiвникiв, заступникiв керiвникiв, головних енергетикiв (головних механiкiв), начальникiв цехiв та служб пiдприємств, установ i органiзацiй вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     5) в абзацi другому статтi 18814 слова "вiд п'яти до п'ятнадцяти" замiнити словами "вiд двадцяти до ста п'ятдесяти".

     2. У Законi України "Про енергозбереження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283; 1999 р., N 34, ст. 274; 2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., N 15, ст. 126, N 22, ст. 199):

     1) у текстi статтi 12 слова "рацiонального" i "фонд енергозбереження" замiнити вiдповiдно словами "ефективного" i "Державний фонд енергозбереження", а слова "i економiї" виключити;

     2) включити статтю 13 такого змiсту:

     "Стаття 13. Державний фонд енергозбереження

     Для забезпечення фiнансування заходiв щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв утворюється Державний фонд енергозбереження.

     Джерелами формування Державного фонду енергозбереження є:

     кошти, отриманi у виглядi штрафних санкцiй за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв;

     частина зборiв за використання природних ресурсiв, розмiр якої визначається Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України;

     кошти, отриманi за видачу Нацiональним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв документiв дозвiльного характеру;

     добровiльнi внески пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян.

     Порядок розподiлу коштiв, що надходять до Державного фонду енергозбереження, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) частину другу статтi 14 пiсля слiв "нетрадицiйної енергетики" доповнити словами "виробництва альтернативних видiв палива";

     4) у частинi першiй статтi 16:

     пункт "а" доповнити словами "виробникам обладнання для використання нетрадицiйних та поновлюваних джерел енергiї i альтернативних видiв палива";

     пункт "б" доповнити словами "альтернативних видах палива";

     у пунктi "в":

     перше речення абзацу третього пiсля слiв "а також iнвестицiї" доповнити словами "у створення енергозберiгаючих технологiй, виробництво енергозберiгаючого обладнання, матерiалiв, засобiв вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв, у створення i впровадження технологiй використання нетрадицiйних джерел енергiї, виробництва альтернативних видiв палива";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Порядок прiоритетного кредитування заходiв щодо забезпечення рацiонального використання та економiї паливно-енергетичних ресурсiв, використання нетрадицiйних та поновлюваних джерел енергiї, виробництва альтернативних видiв палива встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзац другий пункту "г" викласти в такiй редакцiї:

     "Перелiк видiв енергозберiгаючого обладнання, до яких застосовуються пiдвищенi норми амортизацiї, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункт "д" доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Порядок надання державних субсидiй та здiйснення безповоротного асигнування встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) частину другу статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "За перевитрати паливно-енергетичних ресурсiв понад встановленi показники норм питомих витрат суб'єкти господарювання сплачують збiр за перевитрати паливно-енергетичних ресурсiв (енергетичний збiр) у розмiрi 200 вiдсоткiв вартостi перевитрачених ресурсiв. До обсягу перевитрат паливно-енергетичних ресурсiв, на якi нараховується енергетичний збiр, не включається обсяг видiв палива та паливно-енергетичних ресурсiв, отриманих суб'єктом господарювання з альтернативних джерел енергiї".

     3. Частину першу статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; з наступними змiнами) доповнити пунктами "ч", "щ" такого змiсту:

     "ч) устаткування, яке працює на нетрадицiйних та поновлюваних джерелах енергiї, енергозберiгаюче обладнання i матерiали, засоби вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв, обладнання та матерiали для виробництва альтернативних видiв палива (далi - товари), що ввозяться на митну територiю України вiтчизняними пiдприємствами, за умов, якщо цi товари застосовуються ними для власного виробництва та якщо iдентичнi товари з аналогiчними якiсними показниками не виробляються в Українi. Порядок ввезення, перелiк та обсяги зазначених товарiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi зобов'язаний сплатити ввiзне мито в порядку i розмiрах, визначених законом";

     "щ) матерiали, устаткування та комплектуючi, що ввозяться на митну територiю України i використовуються для виробництва устаткування, яке працює на нетрадицiйних та поновлюваних джерелах енергiї, енергозберiгаюче обладнання i матерiали, вироби, експлуатацiя яких приводить до економiї та рацiонального використання паливно-енергетичних ресурсiв, засоби вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв, виробництва альтернативних видiв палива, якщо iдентичнi товари з аналогiчними якiсними показниками не виробляються в Українi.

     Порядок ввезення, перелiк та обсяги зазначених товарiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi зобов'язаний сплатити ввiзне мито в порядку i розмiрах, визначених законом".

     4. Статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; з наступними змiнами) доповнити пунктом 5.18 такого змiсту:

     "5.18. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення на митну територiю України:

     5.18.1. устаткування, яке працює на нетрадицiйних та поновлюваних джерелах енергiї, енергозберiгаючого обладнання i матерiалiв, засобiв вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв, обладнання та матерiалiв для виробництва альтернативних видiв палива (далi - товари) за умов, якщо цi товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо iдентичнi товари з аналогiчними якiсними показниками не виробляються в Українi. Перелiк та обсяги зазначених товарiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     5.18.2. матерiалiв, устаткування та комплектуючих, що використовуються для виробництва устаткування, яке працює на нетрадицiйних та поновлюваних джерелах енергiї, яке виробляє альтернативнi види палива, енергозберiгаючого обладнання i матерiалiв, виробiв, експлуатацiя яких забезпечує економiю та рацiональне використання паливно-енергетичних ресурсiв, засобiв вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв, якщо iдентичнi товари з аналогiчними якiсними показниками не виробляються в Українi. Перелiк та обсяги вiдповiдних товарiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання таких товарiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена iз зазначених операцiй у звичайному режимi, а також сплатити пеню, нараховану вiдповiдно до закону".

     5. У статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; з наступними змiнами):

     абзац перший пункту 7.20 пiсля цифр "7.11, 7.13" доповнити цифрами "7.21";

     доповнити пунктом 7.21 такого змiсту:

     "7.21. Звiльняється вiд оподаткування:

     7.21.1. Прибуток пiдприємств, отриманий вiд продажу на митнiй територiї України таких видiв товарiв власного виробництва за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України:

     устаткування, що працює на нетрадицiйних та поновлюваних джерелах енергiї;

     енергозберiгаючого обладнання i матерiалiв, виробiв, експлуатацiя яких забезпечує економiю та рацiональне використання паливно-енергетичних ресурсiв;

     засобiв вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв;

     устаткування для виробництва альтернативних видiв палива.

     Суми коштiв, вивiльнених у зв'язку з наданням податкової пiльги, спрямовуються платником податку на збiльшення обсягiв виробництва. У разi порушення цiльового використання коштiв платник податку зобов'язаний визначити прибуток, неоподаткований у зв'язку з наданням податкової пiльги, та оподаткувати його у поточному перiодi, а також сплатити пеню у розмiрах та за перiод, що визначенi законодавством України.

     7.21.2. Прибуток пiдприємств, що включенi до Державного реєстру пiдприємств, установ, органiзацiй, якi займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберiгаючих заходiв та енергоефективних проектiв, але в сумi не бiльш як 50 вiдсоткiв суми прибутку, що пiдлягає оподаткуванню.

     До Державного реєстру пiдприємств, установ, органiзацiй, якi займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберiгаючих заходiв та енергоефективних проектiв, включаються пiдприємства, установи, органiзацiї, якi включенi до галузевих програм з енергозбереження та за результатами проведення експертизи органами Державної iнспекцiї з енергозбереження отримали висновок про вiдповiднiсть енергозберiгаючих заходiв та енергоефективних проектiв, що вже впровадженi або знаходяться на стадiї розробки та впровадження, критерiям енергозбереження та включенi до галузевих програм енергозбереження.

     Ведення Державного реєстру пiдприємств, установ, органiзацiй, якi займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберiгаючих заходiв та енергоефективних проектiв, покладається на Нацiональне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв. Порядок включення пiдприємств до Державного реєстру пiдприємств, установ, органiзацiй, якi займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберiгаючих заходiв та енергоефективних проектiв, затверджується Нацiональним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв".

     6. Абзац перший пункту 13 "Перехiднi положення" роздiлу 2 Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" та деяких iнших законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2005 р., N 27, ст. 363) доповнити словами "крiм пiльг, що надаються з метою стимулювання заходiв з енергозбереження вiдповiдно до законодавства України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2008 року, крiм пункту 1 роздiлу I, який набирає чинностi з дня опублiкування цього Закону.

     2. Пункти 3, 4 роздiлу I цього Закону дiють протягом трьох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом. Пункт 5 роздiлу I цього Закону дiє протягом п'яти рокiв з моменту отримання першого прибутку внаслiдок пiдвищення енергоефективностi виробництва.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
16 березня 2007 року
N 760-V

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.