ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "виробництво елементiв обладнання об'єкта електроенергетики - дiяльнiсть, пов'язана з випуском продукцiї, яка включає виконання достатнього рiвня виробничих та технологiчних операцiй, за результатами яких змiнюється класифiкацiйний код товару згiдно з УКТ ЗЕД на рiвнi будь-якого з перших чотирьох знакiв, при цьому операцiї, що здiйснюються в процесi виробництва, не повиннi бути простими складальними операцiями згiдно з положеннями митного законодавства. Несучi конструкцiї готової продукцiї мають бути виробленими в Українi з набуттям статусу походження з України".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятдесят четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - п'ятдесят п'ятим;

     в абзацi сорок другому слово "органом" замiнити словом "суб'єктом";

     2) у статтi 12:

     абзац третiй частини другої виключити;

     частини третю та четверту виключити;

     3) у статтi 15:

     а) частини п'яту i шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Оптовий ринок електричної енергiї України у кожному розрахунковому перiодi зобов'язаний купувати у суб'єктiв господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, та здiйснювати повну оплату вартостi електричної енергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 цього Закону, незалежно вiд величини встановленої потужностi чи обсягiв її вiдпуску. При цьому у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) обсяг вiдпуску електричної енергiї, виробленої на об'єктi електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями). Порядок купiвлi та розрахункiв за електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 цього Закону, оптовим ринком електричної енергiї України, а також порядок облiку такої електроенергiї затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Енергопостачальники зобов'язанi купувати електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї, у випадках, обсягах та за цiнами, визначеними цiєю статтею.

     Електрична енергiя, вироблена з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт, придбавається енергопостачальниками, що здiйснюють постачання електричної енергiї за регульованим тарифом на територiї провадження лiцензiйної дiяльностi, за "зеленим" тарифом в обсязi, що перевищує мiсячне споживання електроенергiї такими приватними домогосподарствами. Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарствi генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергiї з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру, величина встановленої потужностi якої не перевищує 30 кВт, але не бiльше потужностi, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергiєю. Виробництво електроенергiї з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру приватними домогосподарствами здiйснюється без вiдповiдної лiцензiї. Порядок продажу та облiку такої електроенергiї, а також розрахункiв за неї затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

     б) у першому реченнi частини сьомої слово "орган" замiнити словом "суб'єкт";

     4) у статтi 171:

     а) у частинi першiй слова "за умови виконання вимог щодо мiсцевої складової, передбачених цим Законом" виключити;

     б) частину другу виключити;

     в) частину четверту доповнити словами "для кожного виду альтернативного джерела енергiї";

     г) частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з бiомаси, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з бiомаси. Для цiлей цього Закону бiомасою вважається невикопна бiологiчно вiдновлювана речовина органiчного походження, здатна до бiологiчного розкладу, у виглядi продуктiв, вiдходiв та залишкiв лiсового та сiльського господарства (рослинництва i тваринництва), рибного господарства i технологiчно пов'язаних з ними галузей промисловостi, а також складова промислових або побутових вiдходiв, здатна до бiологiчного розкладу";

     ґ) у частинi сьомiй слова "газ, що утворюється" замiнити словом "газ";

     д) у частинах восьмiй та дев'ятiй слова "визначеного iз застосуванням тарифного коефiцiєнта, що застосовується для пiкового перiоду часу (для тризонної тарифної класифiкацiї)" виключити;

     е) пiсля частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Зелений" тариф для приватних домогосподарств, якi виробляють електричну енергiю з енергiї вiтру, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру для приватних домогосподарств".

     У зв'язку з цим частини десяту - дев'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами одинадцятою - двадцятою;

     є) у частинi одинадцятiй слова "визначеного iз застосуванням тарифного коефiцiєнта, що застосовується для пiкового перiоду часу (для тризонної тарифної класифiкацiї)" виключити;

     ж) пiсля частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з геотермальної енергiї, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з геотермальної енергiї".

     У зв'язку з цим частини дванадцяту - двадцяту вважати вiдповiдно частинами тринадцятою - двадцять першою;

     з) частину тринадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з використанням альтернативних джерел енергiї, встановлюється на рiвнi:

Категорiї об'єктiв електроенергетики, для яких застосовується "зелений" тариф Коефiцiєнт "зеленого" тарифу для об'єктiв або його черг/пускових комплексiв, введених в експлуатацiю
по 31.03.2013 включно з 01.04.2013 по 31.12.2014 з 01.01.2015 по 30.06.2015 з 01.07.2015 по 31.12.2015 з 01.01.2016 по 31.12.2016 з 01.01.2017 по 31.12.2019 з 01.01.2020 по 31.12.2024 з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких не перевищує 600 кВт 1,20 - -   -   - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких бiльша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт 1,40 - -   -   - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких перевищує 2000 кВт 2,10 - -   -   - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру вiтроелектростанцiями, якi складаються з вiтроустановок одиничною встановленою потужнiстю до 600 кВт - 1,20 1,08   1,08   0,96 0,84
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру вiтроелектростанцiями, якi складаються з вiтроустановок одиничною встановленою потужнiстю вiд 600 кВт, але не бiльше 2000 кВт - 1,40 1,26   1,26   1,12 0,98
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру вiтроелектростанцiями, якi складаються з вiтроустановок одиничною встановленою потужнiстю вiд 2000 кВт та бiльше - 2,10 1,89   1,89   1,68 1,47
для електроенергiї, виробленої з бiомаси 2,30 2,30 2,07   2,30   2,07 1,84
для електроенергiї, виробленої з бiогазу - 2,30 2,07   2,30   2,07 1,84
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання наземними об'єктами електроенергетики 8,64 6,30 5,67 3,15 2,97 2,79 2,51 2,23
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах будинкiв, будiвель та споруд, величина встановленої потужностi яких перевищує 100 кВт 8,28 6,48 5,83   -   - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах будинкiв, будiвель та споруд, величина встановленої потужностi яких не перевищує 100 кВт 7,92 6,66 5,99   -   - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах будинкiв, будiвель та споруд - - - 3,35 3,20 3,04 2,74 2,43
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинкiв, будiвель та споруд), величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт - 6,66 5,99 3,72 3,53 3,36 3,02 2,69
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт - - -   2,16   1,94 1,73
для електроенергiї, виробленої мiкрогiдроелектростанцiями 2,16 3,60 3,24   3,24   2,92 2,59
для електроенергiї, виробленої мiнiгiдроелектростанцiями 2,16 2,88 2,59   2,59   2,33 2,07
для електроенергiї, виробленої малими гiдроелектростанцiями 2,16 2,16 1,94   1,94   1,75 1,55
для електроенергiї, виробленої з геотермальної енергiї - - -   2,79   2,51 2,23

";

     и) пiсля частини тринадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Пiдтвердженням факту та дати введення в експлуатацiю об'єкта електроенергетики, у тому числi черги будiвництва електричної станцiї (пускового комплексу), що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), є виданий уповноваженим органом сертифiкат, що засвiдчує вiдповiднiсть закiнченого будiвництвом об'єкта проектнiй документацiї та пiдтверджує його готовнiсть до експлуатацiї, або зареєстрована вiдповiдно до законодавства декларацiя про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї".

     У зв'язку з цим частини чотирнадцяту - двадцять першу вважати вiдповiдно частинами п'ятнадцятою - двадцять другою;

     i) частину сiмнадцяту пiсля слiв "для суб'єктiв господарювання" доповнити словами "та приватних домогосподарств";

     ї) частини вiсiмнадцяту та дев'ятнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Зелений" тариф для об'єктiв електроенергетики, введених в експлуатацiю до 31 грудня 2024 року, та приватних домогосподарств, договiр про купiвлю-продаж електричної енергiї з якими укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути менший за фiксований мiнiмальний розмiр "зеленого" тарифу, який на дату останнього у кожному кварталi засiдання нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перераховується у нацiональну валюту за середнiм офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України за останнiх 30 календарних днiв, що передують датi такого засiдання.

     До "зеленого" тарифу на електричну енергiю, вироблену з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями) на об'єктах електроенергетики, у тому числi на чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), введених в експлуатацiю з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року, нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлюється надбавка за дотримання на вiдповiдних об'єктах визначеного статтею 173 цього Закону рiвня використання обладнання українського виробництва. Надбавка до "зеленого" тарифу за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва встановлюється та пiдлягає застосуванню на весь строк його дiї. Надбавка за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва не встановлюється до "зеленого" тарифу на електричну енергiю, вироблену об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств";

     й) частину двадцять першу викласти в такiй редакцiї:

     "Держава гарантує закрiплення на законодавчому рiвнi на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупiвлi у кожному розрахунковому перiодi електроенергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), i не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компанiям, за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 цього Закону, в обсягах та порядку, визначених статтею 15 цього Закону, а також щодо розрахункiв за таку електроенергiю у повному обсязi, у встановленi строки та грошовими коштами";

     к) частину двадцять другу виключити;

     5) у статтi 172:

     а) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Розроблення проектно-кошторисної документацiї забезпечується замовником, а її вартiсть є складовою частиною вартостi послуг з приєднання";

     б) частини шосту - дев'яту виключити;

     6) статтю 173 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 173. Надбавка до "зеленого" тарифу за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва

     Для введених в експлуатацiю з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року об'єктiв електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року черг будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), якi виробляють електроенергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), до "зеленого" тарифу встановлюється надбавка за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва.

     Надбавка за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва є фiксованою, у визначених цим Законом вiдсотках, доплатою до "зеленого" тарифу, пропорцiйною до рiвня використання суб'єктом господарювання на вiдповiдному об'єктi електроенергетики обладнання українського виробництва.

     Надбавка за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за умови дотримання таких рiвнiв використання обладнання українського виробництва:

Розмiр надбавки до "зеленого" тарифу, % Рiвень використання обладнання українського виробництва, %
5 30
10 50

.

     Надбавка за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва для вiдповiдного об'єкта електроенергетики встановлюється у грошовому виразi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на кожну дату перерахунку фiксованого мiнiмального розмiру "зеленого" тарифу.

     Порядок визначення рiвня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), що виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), та встановлення вiдповiдної надбавки до "зеленого" тарифу затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

     Вiдповiднiсть рiвня використання обладнання українського виробництва вимогам, встановленим цим Законом, визначається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на пiдставi поданого суб'єктом господарювання розрахунку та пiдтвердних документiв.

     Рiвень використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), що виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається як сума вiдповiдних питомих вiдсоткових показникiв елементiв обладнання. У разi наявностi декiлькох однакових елементiв обладнання на вiдповiдному об'єктi електроенергетики питомий вiдсотковий показник цього елемента обладнання приймається до розрахунку рiвня використання обладнання українського виробництва лише за умови українського походження кожного з цих однакових елементiв. Питомi вiдсотковi показники елементiв обладнання становлять:

     а) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з енергiї вiтру:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Лопатi 30
Башта 30
Гондола 20
Головна рама 20
Разом по об'єкту 100

;

     б) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Фотоелектричнi модулi 40
Система крiплень фотоелектричних модулiв 15
Iнверторне обладнання 15
Системи акумуляцiї енергiї 15
Трекернi системи 15
Разом по об'єкту 100

;

     в) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з бiомаси:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Котел 25
Турбiна (паровий двигун) 25
Генератор 15
Мережевi насоси / водопiдiгрiвачi 10
Димососи та вентилятори 5
Система подачi палива 5
Система газоочищення 5
Система водопiдготовки 5
Градирнi / конденсатори пари 5
Разом по об'єкту 100

;

     г) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з бiогазу:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Реактори анаеробного зброджування 35
Мiксери реакторiв анаеробного зброджування 10
Газодувки 5
Системи пiдготовки бiогазу 15
Когенерацiйнi установки 35
Разом по об'єкту 100

;

     ґ) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з бiогазу, видобутого з вiдведених мiсць чи об'єктiв, на яких здiйснюються операцiї iз зберiгання та захоронення вiдходiв:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Система видобутку, збору, подачi газу 35
Компресори 5
Система осушки газу 10
Система очистки газу 15
Когенерацiйнi установки / генератори / турбогенератори 35
Разом по об'єкту 100

;

     д) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з використанням гiдроенергiї на мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiях:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Турбiна 30
Генератор / комплект генератора з редуктором (передавальним механiзмом) 30
Головний щит управлiння генератора (система контролю та управлiння) 15
Система збудження генератора 10
Регулятор швидкостi / привiд регулятора швидкостi 10
Система автоматичного регулювання 5
Разом по об'єкту 100

;

     е) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з використанням геотермальної енергiї:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Свердловина та гирлове обладнання 30
Турбiна 5
Генератор 5
Головний щит управлiння генератором 15
Насоси подачi теплового носiя в зону утворення пару 10
Теплообмiнник охолодження теплового носiя 30
Система автомагнiтного регулювання 5
Разом по об'єкту 100

.

     Виробництво наявних на об'єктi електроенергетики елементiв обладнання на територiї України пiдтверджується сертифiкатом (сертифiкатами) походження, виданим (виданими) у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регiональними представництвами) на такi елементи";

     7) у текстi Закону слова "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. У статтi 1 Закону України "Про альтернативнi види палива" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 94; 2009 р., N 40, ст. 577):

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "бiомаса - невикопна бiологiчно вiдновлювана речовина органiчного походження, здатна до бiологiчного розкладу, у виглядi продуктiв, вiдходiв та залишкiв лiсового та сiльського господарства (рослинництва i тваринництва), рибного господарства i технологiчно пов'язаних з ними галузей промисловостi, а також складова промислових або побутових вiдходiв, здатна до бiологiчного розкладу";

     абзац дев'ятнадцятий виключити.

     3. У частинi другiй статтi 9 Закону України "Про альтернативнi джерела енергiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 24, ст. 155; 2014 р., N 22, ст. 781) слово "орган" замiнити словом "суб'єкт".

     4. У Законi України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 22, ст. 781):

     1) абзац четвертий частини п'ятої статтi 8 пiсля слiв "за встановленим йому "зеленим" тарифом" доповнити словами та цифрами "з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику";

     2) у статтi 22:

     а) абзац перший частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2. Виробники електричної енергiї, яким встановлено "зелений" тариф, мають право продати електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику", гарантованому покупцю вiдповiдно до цього Закону. При цьому у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) обсяг вiдпуску електричної енергiї, виробленої на об'єктi електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями)";

     б) у частинi третiй:

     абзаци перший i другий викласти в такiй редакцiї:

     "3. Гарантований покупець забезпечує виконання гарантiй держави щодо купiвлi у кожному розрахунковому перiодi електричної енергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику", та проведення розрахункiв за таку електроенергiю у порядку, встановленому законом. При цьому у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) обсяг вiдпуску електричної енергiї, виробленої на об'єктi електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями).

     До 1 сiчня 2030 року гарантований покупець зобов'язаний купувати у суб'єктiв господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, у кожному розрахунковому перiодi електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику", протягом всього строку застосування "зеленого" тарифу, якщо такi суб'єкти господарювання входять до складу балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом. При цьому у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) обсяг вiдпуску електричної енергiї, виробленої на об'єктi електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями)";

     друге речення абзацу сьомого пiсля слiв "з енергiї сонячного випромiнювання" доповнити словами "та/або енергiї вiтру";

     в) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Гарантований покупець здiйснює оплату за електричну енергiю, куплену у виробникiв за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику", за фактичний обсяг вiдпущеної електричної енергiї на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), на пiдставi даних, отриманих вiд адмiнiстратора розрахункiв, грошовими коштами в повному обсязi, у порядку та строки, визначенi вiдповiдними договорами, але не пiзнiше 90 календарних днiв з дня вiдпуску вiдповiдного обсягу електричної енергiї виробником. При цьому у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) обсяг вiдпуску електричної енергiї, виробленої на об'єктi електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями)";

     г) пункт 4 частин дев'ятої i десятої пiсля слiв "електричну енергiю за "зеленим" тарифом" доповнити словами та цифрами "з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику";

     ґ) у частинi одинадцятiй:

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) купувати у суб'єктiв господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, у кожному розрахунковому перiодi електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за встановленим їм "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику". При цьому у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) обсяг вiдпуску електричної енергiї, виробленої на об'єктi електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями)";

     пункт 11 доповнити словами та цифрами "з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику";

     3) абзац другий пункту 1 частини першої статтi 25 пiсля слiв "за "зеленими" тарифами" доповнити словами та цифрами "з урахуванням надбавки до них, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику";

     4) абзаци п'ятий та шостий пiдпункту 19 пункту 4 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" викласти в такiй редакцiї:

     "частину двадцять першу викласти в такiй редакцiї:

     "Держава гарантує закрiплення на законодавчому рiвнi на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупiвлi у кожному розрахунковому перiодi гарантованим покупцем електроенергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), i не проданої на ринку електричної енергiї iншим суб'єктам ринку, за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 цього Закону, у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi), а також щодо розрахункiв за таку електроенергiю у повному обсязi, у встановленi строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом. При цьому у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) обсяг вiдпуску електричної енергiї, виробленої на об'єктi електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями). Порядок купiвлi та розрахункiв за електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 цього Закону, оптовим ринком електричної енергiї України, а також порядок облiку такої електроенергiї затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

     5) у текстi Закону слова та цифри "з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 10 кВт" замiнити словами та цифрами "з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. До 1 сiчня 2017 року "зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких перевищує 10 МВт, що були введенi в експлуатацiю до 1 липня 2015 року, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких перевищує 10 МВт:

Коефiцiєнт "зеленого" тарифу для об'єктiв або його черг/пускових комплексiв, введених в експлуатацiю

Категорiї об'єктiв електроенергетики, для яких застосовується "зелений" тариф по 31.03.2013 включно з 01.04.2013 по 31.12.2014 з 01.01.2015 по 30.06.2015
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких перевищує 10 МВт 4,80 3,50 3,15

.

     3. Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

     до 1 липня 2015 року розробити та затвердити порядок визначення рiвня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), що виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), та встановлення вiдповiдної надбавки до "зеленого" тарифу;

     привести Порядок встановлення, перегляду та припинення дiї "зеленого" тарифу для суб'єктiв господарської дiяльностi, затверджений постановою Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, вiд 2 листопада 2012 року N 1421, Порядок продажу, облiку та розрахункiв за електричну енергiю, що вироблена з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затверджений постановою Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, вiд 27 лютого 2014 року N 170, Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженi постановою Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, вiд 17 сiчня 2013 року N 32, Примiрний договiр про купiвлю-продаж електричної енергiї мiж державним пiдприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї, затверджений постановою Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, вiд 11 жовтня 2012 року N 1314, у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     до 1 серпня 2015 року затвердити порядок купiвлi та розрахункiв за електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом оптовим ринком електричної енергiї України, а також порядок облiку такої електроенергiї.

     4. До затвердження нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, порядку визначення рiвня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), що виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), та встановлення вiдповiдної надбавки до "зеленого" тарифу визначення рiвня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), що виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), та встановлення вiдповiдної надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва здiйснюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, згiдно з положеннями статтi 173 Закону України "Про електроенергетику", що вiдповiдно визначають порядок визначення рiвня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики та встановлення вiдповiдної надбавки до "зеленого" тарифу.

     5. До затвердження нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, порядку купiвлi та розрахункiв за електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом оптовим ринком електричної енергiї України, а також порядку облiку такої електроенергiї оптовий ринок електричної енергiї України зобов'язаний купувати у суб'єктiв господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом незалежно вiд величини встановленої потужностi чи обсягiв її вiдпуску.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 червня 2015 року
N 514-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.