ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 10 квiтня 2014 року N 1197-VII,
вiд 4 червня 2015 року N 514-VIII

(У текстi Закону слова та цифри "з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 10 кВт" замiнено словами та цифрами "з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт" згiдно iз Законом України вiд 4 червня 2015 року N 514-VIII)

     Цей Закон визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади дiяльностi ринку електричної енергiї України та регулює вiдносини, що виникають у процесi його функцiонування.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     адмiнiстратор комерцiйного облiку електричної енергiї (адмiнiстратор комерцiйного облiку) - суб'єкт ринку електричної енергiї, який забезпечує органiзацiю та адмiнiстрування комерцiйного облiку електричної енергiї на ринку електричної енергiї, а також виконує функцiї центральної агрегацiї даних комерцiйного облiку на ринку електричної енергiї;

     адмiнiстратор розрахункiв - суб'єкт ринку електричної енергiї, який забезпечує органiзацiю роботи ринку електричної енергiї та проведення розрахункiв на балансуючому ринку та ринку допомiжних послуг;

     акредитацiя постачальника послуг комерцiйного облiку (акредитацiя) - документальне засвiдчення адмiнiстратором комерцiйного облiку правочинностi та компетентностi вiдповiдного суб'єкта господарювання надавати послуги комерцiйного облiку на ринку електричної енергiї у порядку, встановленому кодексом комерцiйного облiку;

     алгоритм розподiлу коштiв - порядок розподiлу уповноваженим банком коштiв з поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання без платiжних доручень, який встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, вiдповiдно до цього Закону;

     балансуюча група - об'єднання сторiн, вiдповiдальних за баланс, що створюється вiдповiдно до цього Закону, в рамках якого одна сторона, що входить до такого об'єднання, несе вiдповiдальнiсть за небаланс електричної енергiї усiх iнших сторiн, що входять до такого об'єднання;

     балансуюча група виробникiв за "зеленим" тарифом - балансуюча група, в якiй стороною, вiдповiдальною за баланс, є гарантований покупець;

     балансуючий ринок електричної енергiї (балансуючий ринок) - ринок, органiзований системним оператором з метою балансування обсягiв виробництва (вiдпуску) та iмпорту електричної енергiї i споживання та експорту електричної енергiї, врегулювання системних обмежень в об'єднанiй енергетичнiй системi України, а також фiнансового врегулювання небалансiв електричної енергiї;

     вертикально iнтегрована господарська органiзацiя - суб'єкт господарювання, який разом з особами, пов'язаними з ним прямо або опосередковано вiдносинами контролю, здiйснює передачу або розподiл i щонайменше одну iз функцiй з виробництва або постачання електричної енергiї;

     виробник електричної енергiї (виробник) - суб'єкт господарювання, який володiє або користується на законних пiдставах генеруючими потужностями, виробляє електричну енергiю з метою її продажу на ринку електричної енергiї, та/або надає допомiжнi послуги вiдповiдно до вимог цього Закону;

     вiльна пропускна спроможнiсть - доступна пропускна спроможнiсть за вирахуванням розподiленої на аукцiонах величини пропускної спроможностi та пропускної спроможностi, щодо якої вiдповiдно до закону надано прiоритетний доступ. При розрахунку добової вiльної пропускної спроможностi враховується невикористана величина пропускної спроможностi, розподiленої на попереднiх аукцiонах;

     гарантований покупець електричної енергiї за "зеленим" тарифом (гарантований покупець) - суб'єкт господарювання, що вiдповiдно до цього Закону купує електричну енергiю у виробникiв, яким встановлено "зелений" тариф;

     гарантований постачальник електричної енергiї (гарантований електропостачальник) - електропостачальник, який здiйснює постачання електричної енергiї виключно на закрiпленiй територiї та зобов'язаний укласти договiр на постачання електричної енергiї з будь-яким споживачем електричної енергiї, який до нього звернувся i розташований на територiї здiйснення його лiцензованої дiяльностi з постачання електричної енергiї;

     граничнi показники - визначенi в умовах i правилах здiйснення господарської дiяльностi з виробництва електричної енергiї величина встановленої потужностi електростанцiї або обсяг рiчного вiдпуску нею електричної енергiї в об'єднану енергетичну систему України, у разi перевищення яких продаж електричної енергiї має здiйснюватися на ринку двостороннiх договорiв та/або на ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку;

     двостороннiй договiр купiвлi-продажу електричної енергiї (двостороннiй договiр) - договiр, за яким здiйснюється купiвля-продаж електричної енергiї на ринку двостороннiх договорiв мiж двома суб'єктами господарювання, що мають право здiйснювати купiвлю-продаж електричної енергiї на цьому ринку;

     договiр купiвлi-продажу електричної енергiї на ринку "на добу наперед" (договiр на ринку "на добу наперед") - одночасне прийняття учасником торгiв "на добу наперед" i оператором ринку прав та зобов'язань з купiвлi-продажу продуктiв електроенергiї за результатами проведення вiдповiдних торгiв "на добу наперед";

     допомiжнi послуги - послуги, визначенi цим Законом та правилами ринку, якi системний оператор закуповує у постачальникiв допомiжних послуг для забезпечення сталої i надiйної роботи об'єднаної енергетичної системи України та якостi електричної енергiї вiдповiдно до встановлених стандартiв;

     доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж - право електропостачальника на отримання послуги з передачi електричної енергiї мiждержавними електричними мережами з метою експорту та/або iмпорту електричної енергiї, набуте вiдповiдно до цього Закону;

     доступна пропускна спроможнiсть - величина максимальної потужностi електричної енергiї, що може бути передана з енергетичної системи однiєї країни до енергетичної системи iншої країни у вiдповiдному напрямку за умови гарантованого забезпечення безпеки i надiйностi функцiонування об'єднаної енергетичної системи України;

     електропередавальне пiдприємство - суб'єкт господарювання, що здiйснює дiяльнiсть з передачi електричної енергiї вiдповiдно до лiцензiї;

     електропостачальник - гарантований та/або незалежний постачальник електричної енергiї, який дiє вiдповiдно до лiцензiї;

     електророзподiльне пiдприємство - суб'єкт господарювання, що здiйснює дiяльнiсть з розподiлу електричної енергiї вiдповiдно до лiцензiї;

     квалiфiкований споживач електричної енергiї (квалiфiкований споживач) - споживач електричної енергiї, який може вiльно обирати електропостачальника та безпосередньо укладати з ним договiр на обсяг власного споживання електричної енергiї, з урахуванням положень пункту 3 роздiлу VI цього Закону;

     клiринг на ринку електричної енергiї - система безготiвкових розрахункiв через уповноважений банк, яка враховує взаємнi фiнансовi вимоги та зобов'язання суб'єктiв ринку щодо операцiй з електричною енергiєю (продуктами електроенергiї) i послуг, наданих на ринку електричної енергiї, та завершуються платежем на рiзницю мiж сумами вимог та зобов'язань суб'єктiв ринку, в тому числi за рахунок наданих фiнансових гарантiй;

     кодекс електричних мереж - зведення вимог та правил, якi регулюють взаємовiдносини системного оператора, електропередавального пiдприємства, електророзподiльних пiдприємств, виробникiв, електропостачальникiв та споживачiв електричної енергiї щодо планування, розвитку та експлуатацiї об'єднаної енергетичної системи України та доступу до електричних мереж;

     кодекс комерцiйного облiку електричної енергiї (кодекс комерцiйного облiку) - зведення вимог та правил щодо провадження комерцiйного облiку електричної енергiї та надання послуг комерцiйного облiку електричної енергiї на ринку електричної енергiї;

     комерцiйний облiк електричної енергiї - сукупнiсть процесiв та процедур iз забезпечення формування даних щодо обсягiв вiдпущеної, переданої, розподiленої, спожитої, iмпортованої та експортованої електричної енергiї у визначений промiжок часу з метою використання таких даних для здiйснення розрахункiв мiж суб'єктами ринку електричної енергiї;

     небаланс електричної енергiї - рiзниця мiж фактичними обсягами вiдпуску або споживання чи експорту або iмпорту електричної енергiї сторони, вiдповiдальної за баланс, та акцептованими системним оператором (адмiнiстратором розрахункiв) договiрними обсягами купiвлi та/або продажу чи експорту або iмпорту електричної енергiї, визначеними вiдповiдно до правил ринку;

     незалежний електропостачальник - електропостачальник, який здiйснює постачання електричної енергiї квалiфiкованому споживачу на умовах, визначених за результатами домовленостей iз споживачем, або використовує її для власних потреб;

     оператор ринку - оператор ринку "на добу наперед", який забезпечує органiзацiю купiвлi-продажу електричної енергiї на наступну добу на вiдповiдному ринку згiдно з отриманою лiцензiєю;

     побутовий споживач електричної енергiї (побутовий споживач) - фiзична особа, яка використовує електричну енергiю для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професiйну та комерцiйну дiяльнiсть, на пiдставi договору про постачання електричної енергiї з електропостачальником;

     послуги комерцiйного облiку електричної енергiї (послуги комерцiйного облiку) - визначенi цим Законом послуги/роботи iз забезпечення комерцiйного облiку електричної енергiї на ринку електричної енергiї;

     постачальник допомiжних послуг - виробник, електропостачальник та/або квалiфiкований споживач електричної енергiї, який вiдповiдає встановленим правилами ринку вимогам щодо надання допомiжних послуг та зареєстрований вiдповiдно до правил ринку для надання таких послуг, та iншi особи, визначенi цим Законом;

     постачальник послуг комерцiйного облiку - суб'єкт господарської дiяльностi, який надає послуги комерцiйного облiку на ринку електричної енергiї вiдповiдно до вимог цього Закону;

     постачання електричної енергiї - господарська дiяльнiсть електропостачальникiв на роздрiбному ринку iз забезпечення споживачiв електричною енергiєю вiдповiдно до умов укладеного договору про постачання електричної енергiї;

     поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання - рахунки електропостачальникiв, системного оператора, електропередавального пiдприємства, оператора ринку, гарантованого покупця, Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу та виробникiв електричної енергiї на атомних електричних станцiях та гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй), вiдкритi в уповноваженому банку i призначенi для забезпечення проведення розрахункiв вiдповiдно до цього Закону;

     правила ринку електричної енергiї (правила ринку) - нормативно-правовий акт, який встановлює правовi, органiзацiйнi та економiчнi засади функцiонування ринку електричної енергiї та регулює вiдносини мiж суб'єктами цього ринку;

     правила ринку "на добу наперед" - нормативно-правовий акт, який встановлює правовi, органiзацiйнi та економiчнi засади функцiонування ринку "на добу наперед" та регулює вiдносини мiж оператором ринку та учасниками цього ринку;

     продукт на ринку електричної енергiї "на добу наперед" (продукт електроенергiї) - унiфiкований погодинний обсяг електричної енергiї, який продається (купується) в ходi торгiв "на добу наперед" згiдно з правилами ринку "на добу наперед";

     ринок двостороннiх договорiв купiвлi-продажу електричної енергiї (ринок двостороннiх договорiв) - система вiдносин мiж учасниками ринку щодо купiвлi-продажу електричної енергiї за двостороннiми договорами вiдповiдно до вимог цього Закону поза ринком "на добу наперед", балансуючим ринком та роздрiбним ринком електричної енергiї;

     ринок допомiжних послуг - система вiдносин, що виникають у зв'язку з придбанням системним оператором допомiжних послуг у постачальникiв допомiжних послуг;

     ринок електричної енергiї (ринок електричної енергiї України) - система вiдносин, якi виникають мiж суб'єктами ринку при здiйсненнi купiвлi-продажу електричної енергiї та/або допомiжних послуг, передачi та розподiлi електричної енергiї електричними мережами, постачаннi електричної енергiї споживачам;

     ринок електричної енергiї "на добу наперед" (ринок "на добу наперед") - система вiдносин мiж учасниками ринку "на добу наперед" та оператором ринку щодо купiвлi-продажу електричної енергiї (продуктiв електроенергiї) на наступну за днем проведення торгiв добу;

     роздрiбний ринок електричної енергiї - система вiдносин, якi виникають мiж електропостачальником та споживачем електричної енергiї, а також електророзподiльним пiдприємством у процесi постачання електричної енергiї;

     системнi обмеження - обставини, обумовленi необхiднiстю забезпечення функцiонування об'єднаної енергетичної системи України в межах гранично допустимих значень, за яких можливе вiдхилення вiд оптимального розподiлу навантаження генеруючих потужностей, вiдповiдно до їх договiрних обсягiв вiдпуску електричної енергiї та/або оптимального розподiлу навантаження генеруючих потужностей вiдповiдно до пропозицiй (заявок) на балансуючому ринку;

     системний оператор - суб'єкт ринку електричної енергiї, що здiйснює вiдповiдно до лiцензiї централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння об'єднаною енергетичною системою України, пiдтримання балансу в об'єднанiй енергетичнiй системi України та забезпечення паралельної роботи з енергетичними системами iнших держав;

     споживач електричної енергiї - суб'єкт господарювання або фiзична особа, що використовує електричну енергiю для власних потреб на пiдставi договору про постачання електричної енергiї з електропостачальником або iнших пiдставах, передбачених цим Законом;

     сторона, вiдповiдальна за баланс, - учасник ринку, який взяв на себе зобов'язання, а у разi об'єднання в балансуючу групу - у тому числi за iнших сторiн, вiдповiдальних за баланс, щодо вiдпуску та/або споживання та/або експорту та/або iмпорту електричної енергiї в обсягах, що акцептованi системним оператором (адмiнiстратором розрахункiв) в погодинному добовому графiку вiдпуску та/або споживання або експорту або iмпорту електричної енергiї, та щодо врегулювання небалансiв електричної енергiї;

     суб'єкт ринку електричної енергiї (суб'єкт ринку) - виробник, електропостачальник, електропередавальне пiдприємство, електророзподiльне пiдприємство, оператор ринку та гарантований покупець, якi в установленому цим Законом порядку отримали доступ до ринку електричної енергiї; системний оператор, адмiнiстратор розрахункiв, адмiнiстратор комерцiйного облiку, постачальник послуг комерцiйного облiку, Фонд врегулювання вартiсного дисбалансу, а також споживач електричної енергiї;

     торги електричною енергiєю на ринку "на добу наперед" (торги "на добу наперед") - процес визначення обсягiв та цiни (цiн) на електричну енергiю (продукти електроенергiї) на розрахунковi перiоди наступної за днем проведення торгiв доби вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед";

     уповноважений банк ринку електричної енергiї (уповноважений банк) - визначена Кабiнетом Мiнiстрiв України разом з Нацiональним банком України банкiвська установа, яка обслуговує поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання та на договiрних засадах виконує функцiї адмiнiстратора Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу;

     учасник ринку електричної енергiї (учасник ринку) - суб'єкт ринку, який отримав доступ до ринку електричної енергiї з метою купiвлi-продажу електричної енергiї та/або надання допомiжних послуг на ринку електричної енергiї;

     учасник балансування - учасник ринку, який вiдповiдає вимогам правил ринку щодо участi у балансуваннi обсягiв виробництва (вiдпуску) та iмпорту i споживання та експорту електричної енергiї в об'єднанiй енергетичнiй системi України, яке здiйснюється на балансуючому ринку, та зареєстрований вiдповiдно до правил ринку для участi у балансуваннi;

     учасник ринку "на добу наперед" - виробник, електропостачальник, електропередавальне пiдприємство, електророзподiльне пiдприємство та гарантований покупець, якi отримали доступ до ринку електричної енергiї i пiдписали договiр про участь у ринку "на добу наперед";

     iншi термiни, наведенi у цьому Законi, вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про електроенергетику" та "Про комбiноване виробництво теплової та електричної енергiї (когенерацiю) та використання скидного енергопотенцiалу".

     Стаття 2. Правовi основи функцiонування ринку електричної енергiї

     1. Основнi засади функцiонування ринку електричної енергiї визначаються цим Законом, законами України "Про електроенергетику" та "Про природнi монополiї".

     2. Основнi умови дiяльностi суб'єктiв ринку електричної енергiї та взаємовiдносин мiж ними регулюються:

     1) правилами ринку, якi в тому числi визначають правила функцiонування балансуючого ринку та правила функцiонування ринку допомiжних послуг;

     2) правилами ринку "на добу наперед";

     3) кодексом електричних мереж;

     4) кодексом комерцiйного облiку;

     5) iншими нормативно-правовими актами.

     Правила ринку, правила ринку "на добу наперед" та кодекс комерцiйного облiку затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, за погодженням iз Антимонопольним комiтетом України. Кодекс електричних мереж затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, за погодженням iз нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, та Антимонопольним комiтетом України.

     Системний оператор адмiнiструє правила ринку, кодекс комерцiйного облiку та кодекс електричних мереж.

     Оператор ринку адмiнiструє правила ринку "на добу наперед".

     3. Правила ринку визначають, зокрема, порядок набуття, призупинення та позбавлення статусу суб'єкта ринку, а також випадки, в яких може бути вiдмовлено в наданнi статусу суб'єкта ринку, порядок реєстрацiї суб'єктiв ринку, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами про купiвлю-продаж електричної енергiї з метою врегулювання небалансiв електричної енергiї, правила функцiонування балансуючого ринку, правила функцiонування ринку допомiжних послуг, порядок проведення розрахункiв на балансуючому ринку та ринку допомiжних послуг, порядок виставлення рахункiв, порядок внесення змiн до правил ринку, положення щодо функцiонування ринку у разi вжиття надзвичайних заходiв.

     4. Правила ринку "на добу наперед" визначають, зокрема, порядок набуття, призупинення та позбавлення статусу учасника ринку "на добу наперед", а також випадки, в яких суб'єкту господарювання може бути вiдмовлено в участi у торгах "на добу наперед", порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами на ринку "на добу наперед", порядок органiзацiї та проведення торгiв "на добу наперед", порядок визначення цiни (цiн) на електричну енергiю (продукти електроенергiї), у тому числi у випадках неконкурентної поведiнки, порядок повiдомлення адмiнiстратора розрахункiв про укладенi договори на ринку "на добу наперед", порядок проведення розрахункiв на ринку "на добу наперед", порядок визначення вартостi послуг оператора ринку та порядок її оплати, порядок розкриття iнформацiї про дiяльнiсть оператора ринку та її оприлюднення, порядок врегулювання спорiв мiж оператором ринку та учасниками ринку "на добу наперед", порядок внесення змiн до правил ринку "на добу наперед".

     5. Кодекс електричних мереж визначає, зокрема, основнi правила технiчної експлуатацiї, планування, оперативно-технологiчного управлiння та розвитку електричних мереж (у тому числi правила управлiння перевантаженнями в електричних мережах об'єднаної енергетичної системи України), правила приєднання електроустановок до електричних мереж, типовi форми технiчних умов приєднання електроустановок до електричних мереж, а також вимоги до користувачiв об'єднаної енергетичної системи України, у тому числi вичерпний перелiк умов, за яких користувачам може бути вiдмовлено в наданнi доступу до електричних мереж.

     6. Кодекс комерцiйного облiку визначає основнi положення щодо органiзацiї комерцiйного облiку електричної енергiї на ринку електричної енергiї, права та обов'язки суб'єктiв ринку, постачальникiв послуг комерцiйного облiку та адмiнiстратора комерцiйного облiку щодо забезпечення комерцiйного облiку електричної енергiї, отримання точних i достовiрних даних комерцiйного облiку та їх агрегацiї (об'єднання), порядок проведення акредитацiї постачальникiв послуг комерцiйного облiку та реєстрацiї автоматизованих систем комерцiйного облiку.

     7. Вимоги щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення iнформацiї на ринку електричної енергiї визначаються цим Законом, iншими законами України, правилами ринку, правилами ринку "на добу наперед", кодексом електричних мереж, кодексом комерцiйного облiку, порядком проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж.

     Вимоги щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення iнформацiї суб'єктами ринку визначаються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     8. Суб'єкти ринку мають право подавати пропозицiї щодо внесення змiн до правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу електричних мереж, кодексу комерцiйного облiку та iнших нормативно-правових актiв, що регламентують функцiонування та дiяльнiсть ринку електричної енергiї України до вiдповiдних державних органiв та суб'єктiв, що забезпечують адмiнiстрування правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу комерцiйного облiку, кодексу електричних мереж.

     Стаття 3. Принципи функцiонування ринку електричної енергiї України

     1. Ринок електричної енергiї функцiонує на конкурентних засадах з обмеженнями, що встановлюються цим Законом та Законом України "Про природнi монополiї".

     2. Функцiонування ринку електричної енергiї здiйснюється на принципах:

     1) енергетичної безпеки України;

     2) безпеки постачання електричної енергiї споживачам, захисту їх прав та iнтересiв;

     3) енергоефективностi та захисту навколишнього природного середовища;

     4) добросовiсної конкуренцiї;

     5) рiвностi прав на продаж та купiвлю електричної енергiї;

     6) вiльного вибору електропостачальника квалiфiкованим споживачем;

     7) недискримiнацiйного та прозорого доступу до магiстральних i мiждержавних та/або мiсцевих (локальних) електричних мереж;

     8) недискримiнацiйного доступу до ринку електричної енергiї;

     9) незалежного державного регулювання;

     10) недискримiнацiйного цiноутворення;

     11) запобiгання дiям та бездiяльностi суб'єктiв ринку, спрямованим на спричинення збиткiв iншим суб'єктам ринку;

     12) вiдповiдальностi суб'єктiв ринку за недотримання правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу електричних мереж, кодексу комерцiйного облiку, iнших нормативно-правових актiв, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї, та умов договорiв, якi укладаються на цьому ринку;

     13) можливостi iнтеграцiї iз зовнiшнiми ринками електричної енергiї.

     3. У випадках, передбачених цим Законом, обов'язковими умовами доступу до ринку електричної енергiї для виробникiв, електропостачальникiв, електропередавального та електророзподiльних пiдприємств, гарантованого покупця, а також оператора ринку є отримання вiдповiдним суб'єктом господарювання лiцензiї на здiйснення певного виду господарської дiяльностi в електроенергетицi та пiдписання ним договору про участь у ринку електричної енергiї з системним оператором.

     Договiр про участь у ринку електричної енергiї є публiчним.

     Системний оператор не має права вiдмовити у пiдписаннi договору про участь у ринку електричної енергiї, якщо суб'єкт господарювання належним чином виконав усi умови правил ринку щодо доступу до ринку електричної енергiї.

     Суб'єкти господарювання, що виконали умови доступу до ринку електричної енергiї, набувають статусу суб'єкта ринку електричної енергiї та вносяться адмiнiстратором розрахункiв до вiдповiдного реєстру у порядку, визначеному правилами ринку.

     Суб'єкти ринку мають забезпечувати вiдповiднiсть вимогам щодо здiйснення комерцiйного облiку, надання iнформацiї, забезпечення фiнансових гарантiй на ринку електричної енергiї вiдповiдно до вимог правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та кодексу комерцiйного облiку.

     Стаття 4. Основи функцiонування ринку електричної енергiї України

     1. В Українi функцiонує єдиний ринок електричної енергiї, в якому:

     1) здiйснюються продаж електричної енергiї (вiдпущеної електростанцiями України, а також iмпортованої) та її купiвля (у тому числi для експорту);

     2) здiйснюються передача та розподiл електричної енергiї електричними мережами;

     3) забезпечуються стала та надiйна робота об'єднаної енергетичної системи України, пiдтримання балансу мiж попитом та пропозицiєю електричної енергiї;

     4) забезпечується комерцiйний облiк електричної енергiї та проводяться розрахунки мiж суб'єктами ринку за електричну енергiю та послуги.

     2. Ринок електричної енергiї України включає такi складовi:

     1) ринок двостороннiх договорiв;

     2) ринок "на добу наперед";

     3) балансуючий ринок;

     4) ринок допомiжних послуг;

     5) роздрiбний ринок електричної енергiї.

     3. Купiвля-продаж електричної енергiї на ринку електричної енергiї здiйснюється на ринку двостороннiх договорiв, ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та роздрiбному ринку.

     На ринку двостороннiх договорiв виробники продають вiдпущену ними електричну енергiю, а електропостачальники, електропередавальне пiдприємство, електророзподiльнi пiдприємства, а також квалiфiкованi споживачi у випадках, передбачених цим Законом, купують її на умовах домовленостi сторiн щодо цiни, обсягу, термiну постачання електричної енергiї тощо на пiдставi укладених двостороннiх договорiв. На ринку двостороннiх договорiв гарантований покупець здiйснює купiвлю електричної енергiї за "зеленим" тарифом у виробникiв, яким згiдно iз законодавством встановлено "зелений" тариф.

     На ринку двостороннiх договорiв виробники та електропостачальники мають право здiйснювати купiвлю-продаж електричної енергiї з метою продажу її iншим учасникам ринку.

     На ринку "на добу наперед" виробники, електропостачальники, електропередавальне пiдприємство, електророзподiльнi пiдприємства та гарантований покупець купують/продають електричну енергiю (продукти електроенергiї) в ходi органiзованих торгiв "на добу наперед" шляхом укладення за їх результатами вiдповiдних договорiв iз оператором ринку. Цiни та обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї на наступну добу визначаються вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед".

     На балансуючому ринку системний оператор здiйснює купiвлю-продаж електричної енергiї за результатами вiдбору поданих на балансуючий ринок пропозицiй (заявок) з продажу/купiвлi електричної енергiї учасникiв балансування. Системний оператор також здiйснює купiвлю-продаж небалансiв електричної енергiї, що виникають у сторiн, вiдповiдальних за баланс. У межах балансуючої групи сторона, вiдповiдальна за баланс балансуючої групи, здiйснює купiвлю-продаж небалансiв електричної енергiї, що виникають в учасникiв такої балансуючої групи.

     На роздрiбному ринку електричної енергiї споживачi електричної енергiї купують електричну енергiю у електропостачальникiв (незалежних або гарантованих). Квалiфiкованi споживачi електричної енергiї за власним вибором можуть купувати електричну енергiю у будь-якого з незалежних електропостачальникiв або у гарантованих електропостачальникiв.

     4. Передача та розподiл електричної енергiї здiйснюються електропередавальним пiдприємством та електророзподiльними пiдприємствами вiдповiдно.

     Електропередавальне та електророзподiльнi пiдприємства на недискримiнацiйних засадах надають послуги з передачi та розподiлу електричної енергiї електричними мережами на основi вiдповiдних договорiв за тарифами, що регулюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики. Надання послуг з приєднання до електричних мереж здiйснюється на недискримiнацiйних засадах згiдно iз законодавством на основi вiдповiдних договорiв. Вартiсть послуг з приєднання визначається вiдповiдно до Закону України "Про електроенергетику".

     5. Централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння об'єднаною енергетичною системою України здiйснюється системним оператором.

     Планування режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України на наступну добу здiйснюється системним оператором у порядку, визначеному кодексом електричних мереж та правилами ринку. Учасники ринку, виходячи з обсягiв купiвлi-продажу ними електричної енергiї, самостiйно складають та надають системному оператору (адмiнiстратору розрахункiв) на акцептування свої погодиннi добовi графiки вiдпуску та/або споживання та/або експорту та/або iмпорту електричної енергiї. Акцептованi системним оператором (адмiнiстратором розрахункiв) погодиннi добовi графiки вiдпуску та/або споживання та/або експорту та/або iмпорту електричної енергiї є обов'язковими для виконання вiдповiдними учасниками ринку.

     Для забезпечення надiйної та сталої роботи об'єднаної енергетичної системи України системний оператор придбаває допомiжнi послуги у постачальникiв цих послуг на ринку допомiжних послуг.

     Для пiдтримання балансу мiж виробництвом та споживанням електричної енергiї системний оператор здiйснює балансування обсягiв виробництва та споживання електричної енергiї протягом поточної та наступної доби шляхом видачi обов'язкових для виконання команд учасникам балансування на вiдхилення (завантаження/розвантаження) вiд їх акцептованого погодинного добового графiка вiдпуску та/або споживання та/або експорту та/або iмпорту електричної енергiї на наступну добу. Цi команди системного оператора визначають взаємнi зобов'язання системного оператора та вiдповiдного учасника балансування з купiвлi-продажу електричної енергiї на балансуючому ринку.

     6. Для забезпечення проведення розрахункiв мiж суб'єктами ринку на ринку електричної енергiї здiйснюється комерцiйний облiк електричної енергiї.

     Суб'єкти ринку зобов'язанi забезпечити комерцiйний облiк електричної енергiї вiдповiдно до кодексу комерцiйного облiку.

     Розрахунки мiж суб'єктами ринку за куплену/продану електричну енергiю та придбанi/наданi послуги на ринку електричної енергiї проводяться вiдповiдно до укладених договорiв згiдно з вимогами цього Закону. Проведення розрахункiв на ринку "на добу наперед" здiйснюється оператором ринку вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед".

     Розрахунок платежiв на балансуючому ринку та ринку допомiжних послуг здiйснює адмiнiстратор розрахункiв вiдповiдно до правил ринку.

     Розрахунки платежiв за результатами розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж здiйснює системний оператор вiдповiдно до порядку проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж.

     Розрахунок iнших платежiв за куплену/продану електричну енергiю та придбанi/наданi послуги здiйснюється самостiйно сторонами вiдповiдних договорiв.

     7. Монiторинг дiяльностi системного оператора, адмiнiстратора розрахункiв, адмiнiстратора комерцiйного облiку, оператора ринку, Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу, гарантованого покупця, а також роботи ринку двостороннiх договорiв, ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, ринку допомiжних послуг, здiйснення розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, функцiонування роздрiбного ринку здiйснюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Стаття 5. Договiрне забезпечення функцiонування ринку електричної енергiї

     1. Суб'єкти ринку електричної енергiї здiйснюють свою дiяльнiсть на ринку електричної енергiї на договiрних засадах. Для забезпечення функцiонування ринку електричної енергiї укладаються такi види договорiв:

     1) про участь у ринку електричної енергiї;

     2) про купiвлю-продаж електроенергiї на ринку двостороннiх договорiв;

     3) про участь у ринку "на добу наперед";

     4) про купiвлю-продаж електроенергiї на ринку "на добу наперед";

     5) про купiвлю-продаж електричної енергiї з метою балансування обсягiв виробництва (у тому числi iмпорту) та споживання (у тому числi експорту) електричної енергiї в об'єднанiй енергетичнiй системi України (договiр про участь у балансуваннi);

     6) про купiвлю-продаж електричної енергiї з метою врегулювання небалансiв електричної енергiї (договiр про врегулювання небалансiв);

     7) про надання допомiжних послуг;

     8) про надання послуг з передачi електричної енергiї;

     9) про надання послуг з розподiлу електричної енергiї;

     10) про надання послуг з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння;

     11) про приєднання електроустановок до магiстральних (мiждержавних) або мiсцевих (локальних) електричних мереж;

     12) про доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж;

     13) про постачання електричної енергiї;

     14) про надання послуг комерцiйного облiку електричної енергiї;

     15) про надання послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї;

     16) про купiвлю-продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом.

     Для забезпечення функцiонування ринку електричної енергiї суб'єкти ринку укладають мiж собою вiдповiднi цивiльно-правовi договори, iстотнi вимоги до яких, а також вимоги до порядку укладення яких встановлюються цивiльним та господарським законодавством з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

     Типовi та примiрнi договори, передбаченi цим Законом, затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, за погодженням з Антимонопольним комiтетом України.

     2. Для забезпечення функцiонування ринку електричної енергiї суб'єкти цього ринку укладають iншi договори вiдповiдно до положень цього Закону та iнших нормативно-правових актiв.

     3. Системний оператор, електропередавальне пiдприємство, оператор ринку, Фонд врегулювання вартiсного дисбалансу, гарантований покупець та iншi суб'єкти ринку електричної енергiї зобов'язанi укласти мiж собою договори, якi визначенi як обов'язковi для укладення вiдповiдно до вимог цього Закону, правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу електричних мереж та кодексу комерцiйного облiку.

Роздiл II
СКЛАДОВI ТА СУБ'ЄКТИ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГIЇ УКРАЇНИ

     Стаття 6. Ринок двостороннiх договорiв

     1. Операцiї з купiвлi-продажу електричної енергiї на ринку двостороннiх договорiв здiйснюють виробники, електропостачальники, електропередавальне пiдприємство, електророзподiльнi пiдприємства та гарантований покупець, якi отримали доступ до ринку електричної енергiї.

     Квалiфiкований споживач має право купувати електричну енергiю для власного споживання на ринку двостороннiх договорiв за умови, що вiн набув статусу учасника ринку та став стороною, вiдповiдальною за баланс.

     Квалiфiкований споживач не має права здiйснювати перепродаж електричної енергiї iншим учасникам ринку.

     2. На ринку двостороннiх договорiв продаж та купiвля електричної енергiї здiйснюються на пiдставi двостороннiх договорiв.

     Вiдповiднi суб'єкти ринку мають право вiльно обирати контрагентiв за двостороннiми договорами, укладати двостороннi договори у довiльнiй формi та на умовах, що визначаються домовленiстю сторiн, з урахуванням таких обмежень:

     1) виробники мають право продавати на ринку двостороннiх договорiв електроенергiю, за винятком обсягiв, якi вiдповiдно до норм цього Закону повиннi бути обов'язково проданi на ринку "на добу наперед";

     2) електропостачальники мають право продавати на ринку двостороннiх договорiв електроенергiю, що iмпортується, за винятком обсягiв, якi вiдповiдно до норм цього Закону повиннi бути обов'язково проданi на ринку "на добу наперед";

     3) виробник не може купувати електричну енергiю за двостороннiми договорами протягом двох рокiв з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї, передбаченого цим Законом;

     4) електропостачальник не може продавати електричну енергiю за двостороннiми договорами протягом двох рокiв з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї, передбаченого цим Законом, крiм операцiй з експорту електричної енергiї;

     5) електропередавальне пiдприємство, електророзподiльне пiдприємство та гарантований покупець не мають права продавати електричну енергiю за двостороннiми договорами;

     6) електропередавальне та електророзподiльне пiдприємство мають право купувати електричну енергiю на ринку двостороннiх договорiв з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її передачу та розподiл вiдповiдно, за винятком обсягiв, якi з цiєю метою вiдповiдно до норм цього Закону повиннi бути обов'язково купленi на ринку "на добу наперед";

     7) виробники, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на гiдроакумулюючих станцiях, мають право купувати електричну енергiю на ринку двостороннiх договорiв з метою покриття технологiчних потреб гiдроакумулюючих станцiй, за виключенням обсягiв, якi з цiєю метою вiдповiдно до норм цього Закону повиннi бути обов'язково купленi на ринку "на добу наперед";

     8) гарантований покупець купує за двостороннiми договорами електричну енергiю лише у виробникiв, яким встановлено "зелений" тариф, з урахуванням особливостей, визначених статтею 22 цього Закону;

     9) виробники, що виробляють електричну енергiю на атомних електричних станцiях та/або на гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй) продають на ринку двостороннiх договорiв електричну енергiю за цiною, що обов'язково повинна враховувати вартiсть послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї, затверджену нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, вiдповiдно до цього Закону;

     10) виробники, що виробляють електричну енергiю на атомних електричних станцiях та/або на гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй) укладають двостороннi договори на основi типових двостороннiх договорiв купiвлi-продажу електричної енергiї АЕС/ГЕС, якi затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     3. Iстотними умовами двостороннього договору є:

     предмет договору;

     цiна електричної енергiї та/або порядок її розрахунку (формування);

     обсяг електричної енергiї та графiки погодинного обсягу купiвлi-продажу електричної енергiї;

     термiни та порядок поставки електричної енергiї;

     порядок повiдомлення адмiнiстратора розрахункiв про укладений двостороннiй договiр та графiки погодинного обсягу купiвлi-продажу електричної енергiї;

     порядок та форма розрахункiв;

     термiни та порядок оформлення актiв приймання-передачi обсягiв купiвлi-продажу електричної енергiї;

     права, обов'язки та вiдповiдальнiсть сторiн;

     строк дiї договору.

     4. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, має право встановлювати максимальний строк дiї двостороннiх договорiв, але такий строк не може бути меншим трьох мiсяцiв.

     5. Сторони двостороннього договору у передбачених правилами ринку порядку та формi iнформують адмiнiстратора розрахункiв про укладення двостороннього договору та про погодиннi обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї за таким договором. Таке повiдомлення є пiдставою для включення зазначених обсягiв до погодинних добових графiкiв вiдпуску (споживання) та/або експорту та/або iмпорту електричної енергiї вiдповiдних суб'єктiв ринку.

     Стаття 7. Ринок "на добу наперед"

     1. В Українi функцiонує єдиний ринок "на добу наперед".

     Операцiї купiвлi-продажу електричної енергiї на ринку "на добу наперед" здiйснюють виробники, електропостачальники, у тому числi квалiфiкованi споживачi, що набули вiдповiдно до законодавства статусу незалежних електропостачальникiв, електропередавальне пiдприємство, електророзподiльнi пiдприємства.

     Гарантований покупець зобов'язаний стати учасником ринку "на добу наперед" та здiйснювати на цьому ринку виключно операцiї з продажу електричної енергiї.

     Для участi на ринку "на добу наперед" вiдповiднi суб'єкти ринку пiдписують з оператором ринку договiр про участь у ринку "на добу наперед", який є невiд'ємною частиною правил ринку "на добу наперед".

     Договiр про участь у ринку "на добу наперед" є публiчним.

     Оператор ринку не має права вiдмовити у пiдписаннi договору про участь у ринку "на добу наперед", якщо суб'єкт ринку належним чином виконав усi умови правил ринку "на добу наперед" щодо доступу до ринку "на добу наперед".

     2. Купiвля-продаж електричної енергiї та продуктiв електроенергiї на ринку "на добу наперед" здiйснюється за правилами ринку "на добу наперед".

     3. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, має право встановлювати:

     1) виробникам - граничну нижню межу обов'язкового продажу на ринку "на добу наперед" електричної енергiї:

     виробленої на гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй) та гiдроакумулюючих станцiях;

     виробленої iншими електростанцiями (крiм електричних станцiй, що виробляють електричну енергiю з вiдновлювальних (альтернативних) джерел енергiї), але не бiльше 15 вiдсоткiв вiд їх мiсячних обсягiв вiдпуску електричної енергiї;

     2) незалежним електропостачальникам - граничну нижню межу обов'язкового продажу iмпортованої електричної енергiї на ринку "на добу наперед";

     3) електропередавальному та електророзподiльним пiдприємствам - граничну нижню межу обов'язкової купiвлi електричної енергiї на ринку "на добу наперед" з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її передачу та розподiл вiдповiдно;

     4) виробникам, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на гiдроакумулюючих станцiях, - граничну нижню межу обов'язкової купiвлi електричної енергiї на ринку "на добу наперед" для покриття технологiчних потреб гiдроакумулюючих станцiй.

     4. Гарантований покупець зобов'язаний запропонувати для продажу на ринку "на добу наперед" весь обсяг електричної енергiї виробникiв, що здiйснюють йому продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом, поданий ними у погодинних графiках вiдпуску електричної енергiї на наступну добу з урахуванням вимог цього Закону.

     5. З метою продажу/купiвлi електричної енергiї на ринку "на добу наперед" учасники цього ринку подають оператору ринку свої пропозицiї (заявки) iз зазначенням iнформацiї щодо продуктiв електроенергiї, якi вони мають намiр продати/купити, пропонованої ними цiни продажу/купiвлi та перiодiв/термiнiв здiйснення продажу/купiвлi електричної енергiї. Форма та порядок подання пропозицiй (заявок) визначаються правилами ринку "на добу наперед". До торгiв "на добу наперед" допускаються учасники ринку "на добу наперед", якi вiдповiдно до вимог правил ринку "на добу наперед" надали гарантiї виконання фiнансових зобов'язань за договорами на ринку "на добу наперед". Види гарантiй та порядок їх надання визначаються правилами ринку "на добу наперед".

     6. Цiна купiвлi-продажу електричної енергiї на наступну добу для кожного продукту електроенергiї визначається оператором ринку за принципом маржинального цiноутворення вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед" на основi балансу сукупного попиту на електричну енергiю та її сукупної пропозицiї i є єдиною.

     Цiни на ринку "на добу наперед" є вiльними (ринковими) цiнами.

     7. За результатами торгiв "на добу наперед", вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед", оприлюднюються цiни продуктiв електричної енергiї та iншi показники продуктiв електроенергiї, якi можуть використовуватися як орiєнтир (iндикатор) для проведення операцiй з купiвлi-продажу електричної енергiї на ринку електричної енергiї.

     8. Купiвля та продаж електричної енергiї на ринку "на добу наперед" здiйснюються на пiдставi договору мiж учасником ринку "на добу наперед" та оператором ринку, укладеного вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед".

     9. Оператор ринку у порядку та формi, визначених правилами ринку, iнформує адмiнiстратора розрахункiв про укладенi договори на ринку "на добу наперед" та про погодиннi обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї за такими договорами. Таке повiдомлення є пiдставою для включення зазначених обсягiв до погодинних добових графiкiв вiдпуску та/або споживання та/або експорту та/або iмпорту електричної енергiї вiдповiдних суб'єктiв ринку.

     Стаття 8. Балансуючий ринок

     1. В Українi функцiонує єдиний балансуючий ринок.

     На балансуючому ринку системним оператором здiйснюються:

     1) планування режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України на наступну добу;

     2) купiвля та продаж електричної енергiї для балансування обсягiв попиту та пропозицiй електричної енергiї у поточнiй добi;

     3) купiвля та продаж електричної енергiї з метою врегулювання небалансiв електричної енергiї сторiн, вiдповiдальних за баланс.

     2. Виробники зобов'язанi брати участь у балансуваннi в обсягах та у випадках, визначених цим Законом та правилами ринку.

     Брати участь у балансуваннi мають право квалiфiкованi споживачi, що вiдповiдають вимогам правил ринку електричної енергiї щодо участi у балансуваннi.

     3. Для участi у балансуваннi на балансуючому ринку виробники та/або квалiфiкованi споживачi укладають iз системним оператором договiр на основi типового договору про участь у балансуваннi.

     Учасники балансування та укладенi ними договори про участь у балансуваннi реєструються адмiнiстратором розрахункiв у порядку, визначеному правилами ринку.

     Типовий договiр про участь у балансуваннi затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     4. Учасник балансування подає системному оператору свої пропозицiї (заявки) щодо збiльшення (зменшення) свого навантаження з метою продажу/купiвлi електричної енергiї на балансуючому ринку у порядку та формi, визначених правилами ринку.

     5. Системний оператор з метою балансування обсягiв виробництва та споживання електричної енергiї та/або врегулювання системних обмежень надає учасникам балансування команди на збiльшення (зменшення) їх навантаження, здiйснюючи у порядку, визначеному правилами ринку, вiдбiр вiдповiдних пропозицiй (заявок) учасникiв балансування, поданих ними на балансуючий ринок.

     Вiдбiр вiдповiдних пропозицiй (заявок) учасникiв балансування здiйснюється з урахуванням необхiдностi забезпечення сталої та надiйної роботи об'єднаної енергетичної системи України та мiнiмiзацiї витрат на балансування обсягiв виробництва та споживання електричної енергiї.

     Системний оператор має право надавати команди на зменшення навантаження виробникам, якi здiйснюють виробництво електричної енергiї на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), лише за умови, якщо всi наявнi пропозицiї (заявки) iнших учасникiв балансування на зменшення їх навантаження були прийнятi (акцептованi) системним оператором, крiм випадкiв, коли системнi обмеження стали наслiдком обставин непереборної сили.

     Вартiсть електричної енергiї, яка не була вiдпущена виробником електричної енергiї, що здiйснює продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом вiдповiдно до цього Закону, в результатi виконання ним команди системного оператора на зменшення навантаження, вiдшкодовується цьому виробнику за встановленим йому "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику", крiм випадкiв надання таких команд при системних обмеженнях, якi стали наслiдком обставин непереборної сили.

(абзац четвертий частини п'ятої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     6. Команда системного оператора учаснику балансування на збiльшення (зменшення) навантаження є по вiдношенню до вiдповiдного учасника балансування прийняттям (акцептом) вiдповiдної його пропозицiї (заявки) на балансуючому ринку з боку системного оператора, змiною його акцептованого погодинного добового графiка вiдпуску та/або споживання електричної енергiї та визначає взаємнi зобов'язання системного оператора та учасника балансування з купiвлi-продажу вiдповiдного обсягу електричної енергiї на балансуючому ринку.

     Прийняття (акцепт) системним оператором пропозицiї (заявки) щодо збiльшення (зменшення) навантаження учасника балансування має наслiдком купiвлю-продаж системним оператором електричної енергiї за цiною, визначеною вiдповiдно до правил ринку.

     7. У разi якщо темп зростання цiнових пропозицiй (заявок), наданих учасниками балансування, перевищує обмеження, встановленi правилами ринку, купiвля-продаж електричної енергiї системним оператором на балансуючому ринку здiйснюється за цiнами, розрахованими вiдповiдно до правил ринку.

     8. За результатами роботи балансуючого ринку за вiдповiдну добу на пiдставi даних системного оператора адмiнiстратор розрахункiв розраховує платежi системного оператора та учасникiв балансування за електричну енергiю, цiни небалансу електричної енергiї, а також обсяги небалансiв електричної енергiї сторiн, вiдповiдальних за баланс, i вiдповiднi платежi за них та виставляє вiдповiднi рахунки у порядку, визначеному правилами ринку.

     9. Порядок набуття та позбавлення статусу учасника балансування, обсяги та порядок обмiну iнформацiєю, необхiдною для забезпечення функцiонування балансуючого ринку, порядок подання та вiдбору пропозицiй (заявок) учасникiв балансування, правила розрахунку цiн та платежiв на балансуючому ринку, а також порядок застосування механiзмiв регулювання цiн на балансуючому ринку визначаються правилами ринку.

     10. Участь у балансуючому ринку з метою врегулювання небалансiв електричної енергiї є обов'язковою для сторiн, вiдповiдальних за баланс. Для участi у балансуючому ринку сторони, вiдповiдальнi за баланс, зобов'язанi укласти з системним оператором договiр на основi типового договору про врегулювання небалансiв.

     Сторони, вiдповiдальнi за баланс та укладенi ними договори про врегулювання небалансiв, реєструються адмiнiстратором розрахункiв у порядку, визначеному правилами ринку.

     Типовий договiр про врегулювання небалансiв затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Стаття 9. Ринок допомiжних послуг

     1. В Українi функцiонує єдиний ринок допомiжних послуг.

     На ринку допомiжних послуг системний оператор купує допомiжнi послуги для забезпечення сталої та надiйної роботи об'єднаної енергетичної системи України та забезпечення якостi електричної енергiї.

     2. Учасниками ринку допомiжних послуг є:

     системний оператор, який купує та/або використовує допомiжнi послуги;

     постачальники допомiжних послуг, якi пропонують та/або надають допомiжнi послуги.

     3. На ринку допомiжних послуг можуть придбаватися/надаватися допомiжнi послуги для забезпечення:

     1) регулювання частоти та активної потужностi, пiдтримання балансу потужностi та енергiї в об'єднанiй енергетичнiй системi України, а саме:

     послуги первинного, вторинного, третинного регулювання iз забезпеченням резерву вiдповiдної регулюючої потужностi;

     послуги iз забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi;

     2) пiдтримання параметрiв надiйностi та якостi електричної енергiї в об'єднанiй енергетичнiй системi України, а саме:

     послуги регулювання напруги та реактивної потужностi;

     послуги iз забезпечення вiдновлення функцiонування об'єднаної енергетичної системи України пiсля системних аварiй.

     Правилами ринку можуть бути передбаченi iншi допомiжнi послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужностi, пiдтримання балансу потужностi та енергiї в об'єднанiй енергетичнiй системi України та пiдтримання параметрiв надiйностi та якостi електричної енергiї в об'єднанiй енергетичнiй системi України.

     4. Допомiжнi послуги впроваджуються рiшенням нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, за поданням системного оператора виходячи з потреб системного оператора у певних допомiжних послугах.

     5. Функцiонування ринку допомiжних послуг здiйснюється за правилами ринку, якi, зокрема, визначають:

     види допомiжних послуг;

     вимоги до суб'єктiв ринку щодо надання допомiжних послуг та порядок пiдтвердження вiдповiдностi суб'єктiв зазначеним вимогам;

     зобов'язання суб'єктiв ринку щодо обов'язкової участi у ринку допомiжних послуг та обов'язки надання певних допомiжних послуг;

     порядок реєстрацiї постачальникiв допомiжних послуг;

     порядок оприлюднення iнформацiї, пов'язаної з придбанням допомiжних послуг;

     порядок придбання/використання допомiжних послуг, у тому числi порядок цiноутворення щодо кожної допомiжної послуги;

     пiдстави для застосування регулювання цiн на ринку допомiжних послуг;

     вiдповiдальнiсть за ненадання/неналежне надання допомiжних послуг;

     порядок врахування при визначеннi обсягiв небалансiв електричної енергiї обсягiв електричної енергiї, вiдпущеної та/або спожитої постачальником допомiжних послуг у разi надання допомiжних послуг;

     порядок проведення розрахункiв за допомiжнi послуги;

     порядок проведення монiторингу виконання постачальниками допомiжних послуг зобов'язань з надання допомiжних послуг.

     6. Вимоги до постачальникiв допомiжних послуг (у тому числi критерiї вiдповiдностi їх електроенергетичного обладнання потребам системного оператора), яким вони мають вiдповiдати для надання допомiжних послуг, визначаються системним оператором вiдповiдно до кодексу електричних мереж, правил ринку та iнших нормативно-технiчних документiв. Iнформацiя про вимоги до постачальникiв допомiжних послуг є публiчною та пiдлягає оприлюдненню системним оператором у порядку, визначеному правилами ринку.

     Порядок перевiрки та порядок проведення випробувань електроустановок постачальника допомiжних послуг з метою пiдтвердження їх вiдповiдностi вимогам системного оператора визначаються кодексом електричних мереж.

     7. Перелiк допомiжних послуг, що мають в обов'язковому порядку пропонуватися та надаватися системному оператору постачальником допомiжних послуг, визначається правилами ринку.

     Суб'єкти ринку електричної енергiї зобов'язанi зареєструватися у системного оператора для надання вiдповiдних допомiжних послуг як постачальники таких допомiжних послуг у випадках та порядку, визначених правилами ринку.

     Виробники зобов'язанi брати участь у ринку допомiжних послуг та надавати допомiжнi послуги у випадках, визначених правилами ринку.

     8. Залежно вiд виду допомiжної послуги та потреби системного оператора придбання та/або використання допомiжної послуги може здiйснюватися протягом доби, тижня, мiсяця, кварталу та року/рокiв.

     Купiвля допомiжних послуг здiйснюється на пiдставi договорiв про надання допомiжних послуг, якi укладаються на основi типових договорiв про надання допомiжних послуг.

     Типовi договори про надання допомiжних послуг затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     9. Системний оператор вiдповiдно до кодексу електричних мереж та iнших нормативно-технiчних документiв визначає необхiднi обсяги допомiжних послуг на певний перiод. Iнформацiя щодо необхiдних допомiжних послуг, їх обсягiв та термiнiв придбання/надання є публiчною та пiдлягає оприлюдненню системним оператором у порядку, визначеному правилами ринку.

     10. Допомiжнi послуги купуються системним оператором на конкурентних засадах, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     11. Допомiжнi послуги iз забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi придбаваються з урахуванням потреб системного оператора у таких допомiжних послугах вiдповiдно до плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв. Вiдбiр постачальникiв допомiжних послуг iз забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi здiйснюється системним оператором на конкурентних засадах вiдповiдно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, за погодженням з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Особливостi придбання допомiжних послуг iз забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi визначаються цим Законом та Законом України "Про електроенергетику".

     12. У разi якщо обсяг запропонованої допомiжної послуги менший, нiж потреба системного оператора у цiй послузi, або якщо допомiжна послуга надається постачальниками допомiжних послуг, що займають монопольне (домiнуюче) положення на ринку цих послуг або в окремiй частинi об'єднаної енергетичної системи України з iснуючими системними обмеженнями, продаж такої допомiжної послуги є обов'язковим для постачальника допомiжних послуг, а послуга купується системним оператором за цiною, що розраховується ним за методикою розрахунку регульованих цiн на допомiжнi послуги, що затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Регульованi цiни на ринку допомiжних послуг в обов'язковому порядку мають забезпечувати:

     вiдшкодування економiчно обґрунтованих витрат постачальникiв допомiжних послуг на надання вiдповiдних допомiжних послуг, у тому числi покриття обґрунтованих iнвестицiй, необхiдних для забезпечення надання цих послуг;

     отримання прибутку.

     13. У разi якщо темп зростання цiнових пропозицiй постачальникiв допомiжних послуг, наданих на конкурентних засадах, перевищує обмеження, встановленi правилами ринку, продаж таких допомiжних послуг їх постачальниками та придбання системним оператором здiйснюються за цiнами, розрахованими вiдповiдно до правил ринку.

     14. Системний оператор надає адмiнiстратору розрахункiв iнформацiю щодо обсягiв та цiн придбаних ним допомiжних послуг, а також щодо фактично наданих допомiжних послуг для розрахунку вiдповiдних платежiв. Iнформацiя щодо обсягiв та вартостi придбаних допомiжних послуг є публiчною та пiдлягає оприлюдненню системним оператором у порядку, визначеному правилами ринку.

     15. Витрати системного оператора на оплату допомiжних послуг включаються до тарифу на централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння об'єднаною енергетичною системою України.

     Стаття 10. Доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж

     1. Доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж з метою здiйснення операцiй з експорту та/або iмпорту електричної енергiї мають право отримати виключно електропостачальники, якi не здiйснюють дiяльнiсть з постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї.

     Електропередавальне пiдприємство у координацiї iз системним оператором забезпечує недискримiнацiйнi умови доступу електропостачальникiв до магiстральних та мiждержавних електричних мереж при здiйсненнi експорту та/або iмпорту електричної енергiї в межах технiчної можливостi таких електричних мереж з урахуванням їх прiоритетного використання для забезпечення потреб споживачiв України в електричнiй енергiї вiдповiдно до стандартiв операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України.

     Доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж вiд iменi електропередавального пiдприємства надається системним оператором вiдповiдно до порядку проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, який затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, за погодженням з Антимонопольним комiтетом України.

     2. Органiзацiя надання доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж здiйснюється системним оператором у координацiї з системними операторами та/або операторами системи передачi сусiднiх країн.

     3. Системний оператор визначає доступну пропускну спроможнiсть вiдповiдно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi. Величина доступної пропускної спроможностi узгоджується з вiдповiдними системними операторами та/або операторами системи передачi сусiднiх країн.

     Системний оператор вiдповiдно до порядку проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж щоденно публiкує iнформацiю на кожну добу, мiсяць та рiк щодо обсягiв доступної, вiльної, розподiленої пропускної спроможностi та пропускної спроможностi, щодо якої вiдповiдно до закону надано прiоритетний доступ, прогноз щодо надiйностi вiльної пропускної спроможностi, а також вiльної пропускної спроможностi, яка виставляється на аукцiон.

     4. Розподiлення вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж здiйснюється системним оператором за процедурою електронного аукцiону з використанням електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису, крiм випадкiв, встановлених цим Законом. Доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж електропостачальники отримують за результатами аукцiону.

     У разi якщо сукупний попит на пропускну спроможнiсть мiждержавних електричних мереж перевищує величину вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, аукцiон на доступ проводиться за принципом першочергового задоволення заявок учасникiв аукцiону, якi пропонують найвищу цiну. У такому разi цiна доступу до пропускної спроможностi за вiдповiдним напрямком визначається за мiнiмальною цiною iз задоволених заявок учасникiв аукцiону.

     За умови, що сукупний попит на пропускну спроможнiсть мiждержавних електричних мереж не перевищує або дорiвнює величинi вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, системний оператор, вiд iменi електропередавального пiдприємства, надає учасникам такого аукцiону доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж на безоплатнiй основi.

     Системний оператор з метою розподiлення вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж проводить рiчнi, мiсячнi та добовi аукцiони. При проведеннi аукцiону системний оператор здiйснює розподiл всiєї вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, визначеної на вiдповiдний перiод.

     5. Кошти, отриманi електропередавальним пiдприємством в результатi надання доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж на аукцiонах, використовуються електропередавальним пiдприємством у першу чергу на збiльшення пропускної спроможностi таких мереж.

     6. Електропостачальники, якi отримали доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, зобов'язанi в строки, передбаченi правилами ринку та порядком проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, подати системному оператору добовий погодинний графiк експорту/iмпорту електричної енергiї для отримання акцепту. У разi якщо у вищезазначений строк електропостачальник не надав системному оператору добовий погодинний графiк експорту/iмпорту електричної енергiї, такий електропостачальник втрачає доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж на вiдповiдну добу експорту/iмпорту електричної енергiї, а системний оператор здiйснює розподiл невикористаної величини пропускної спроможностi на добовому аукцiонi.

     У разi якщо електропостачальник протягом календарного мiсяця використовує отриману в результатi рiчного аукцiону пропускну спроможнiсть мiждержавних електричних мереж України менше нiж на 70 вiдсоткiв, такий електропостачальник втрачає отриманий доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, а така величина розподiленої пропускної спроможностi стає вiльною пропускною спроможнiстю i виставляється на аукцiон.

     Електропостачальники, якi отримали доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, мають право передати на договiрних засадах iншим електропостачальникам доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, повiдомивши та зареєструвавши у системного оператора передачу такого доступу вiдповiдно до порядку проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж.

     7. Збiльшення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж здiйснюється за рахунок iнвестицiй електропередавального пiдприємства або за рахунок iнвестицiй фiзичної чи юридичної особи, що не є пов'язаною прямо або опосередковано вiдносинами контролю з електропередавальним пiдприємством.

     Додатковi (збiльшенi) обсяги пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, створенi за рахунок iнвестицiй фiзичної чи юридичної особи, що не пов'язана прямо або опосередковано вiдносинами контролю з електропередавальним пiдприємством, можуть бути звiльненi вiд дiї положень частини четвертої цiєї статтi за таких умов:

     iнвестицiя має пiдвищити рiвень конкуренцiї на ринку електричної енергiї;

     iнвестицiя не вiдбудеться, якщо звiльнення не буде надано;

     iнвестицiя здiйснюється в об'єкти електроенергетики об'єднаної енергетичної системи України;

     жодна частина iнвестицiй або експлуатацiйних витрат на створення та/або експлуатацiю додаткового (збiльшеного) обсягу пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж не покривається за рахунок тарифу на передачу або розподiл електричної енергiї електропередавального або електророзподiльних пiдприємств України або операторiв магiстральних та мiждержавних електромереж енергосистеми, в напрямку якої буде збiльшено пропускну спроможнiсть.

     Таке звiльнення надається особам, за рахунок iнвестицiй яких вiдбулося збiльшення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, на весь обсяг або частину додаткової (збiльшеної) пропускної спроможностi та на термiн, що не може бути меншим термiну окупностi iнвестицiйного проекту.

     Вiдповiднiсть iнвестицiйних проектiв умовам, визначеним цим Законом, за яких вони звiльняються вiд дiї частини четвертої цiєї статтi, та термiн надання такого звiльнення визначаються у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, за участю центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, та Антимонопольного комiтету України.

     Експлуатацiю новозбудованих об'єктiв мiждержавних електричних мереж, збудованих за рахунок iнвестицiй фiзичної чи юридичної особи, що не пов'язана прямо або опосередковано вiдносинами контролю з електропередавальним пiдприємством, здiйснює електропередавальне пiдприємство за договором iз власником/iнвестором. Диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння новозбудованими об'єктами мiждержавних електричних мереж здiйснюється системним оператором як складовою об'єднаної енергетичної системи України.

     Стаття 11. Роздрiбний ринок електричної енергiї

     1. Роздрiбний ринок електричної енергiї функцiонує для задоволення потреб споживачiв в електричнiй енергiї.

     Суб'єктами роздрiбного ринку є споживачi, електропостачальники та електророзподiльнi пiдприємства.

     Вiдносини мiж суб'єктами роздрiбного ринку регулюються правилами користування електричною енергiєю та договорами, укладеними вiдповiдно до закону.

     2. На роздрiбному ринку електричної енергiї продаж електричної енергiї споживачам здiйснюється незалежними та/або гарантованими електропостачальниками.

     3. Квалiфiкованi споживачi електричної енергiї можуть купувати електричну енергiю за договором про постачання електричної енергiї у будь-якого незалежного електропостачальника на договiрних умовах та за цiнами, визначеними за домовленiстю сторiн, та/або у гарантованого електропостачальника за роздрiбними цiнами гарантованого електропостачальника.

     Змiна квалiфiкованим споживачем електропостачальника здiйснюється на безоплатнiй основi у порядку, визначеному правилами користування електричною енергiєю.

     4. Договiр про постачання електричної енергiї, за яким електропостачальник здiйснює продаж електричної енергiї квалiфiкованому споживачу електричної енергiї, крiм iстотних умов, встановлених законом, має визначати:

     1) параметри якостi електричної енергiї та показники якостi послуг з постачання електричної енергiї;

     2) порядок органiзацiї комерцiйного облiку електричної енергiї та надання даних комерцiйного облiку електричної енергiї;

     3) порядок подання звернень, претензiй, скарг споживача та їх розгляду електропостачальником;

     4) умови припинення, пролонгацiї та розiрвання договору, в тому числi в односторонньому порядку, сторонами договору;

     5) порядок компенсацiї вартостi небалансiв електричної енергiї.

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, затверджує примiрний договiр про постачання електричної енергiї незалежним електропостачальником i типовий договiр про постачання електричної енергiї гарантованим електропостачальником, на основi яких вiдповiднi електропостачальники укладають договори про постачання електричної енергiї на роздрiбному ринку.

     5. Договiр про постачання електричної енергiї, що укладається гарантованим електропостачальником iз споживачами електричної енергiї, є публiчним.

     6. Розподiл електричної енергiї здiйснюється електророзподiльними пiдприємствами на пiдставi договорiв про надання послуг з розподiлу електричної енергiї.

     7. Гарантованi електропостачальники та електророзподiльнi пiдприємства не мають права здiйснювати обмеження режиму споживання електричної енергiї споживачiв, якi прострочили виконання своїх грошових зобов'язань з оплати за електричну енергiю за вiдповiдним договором про постачання електричної енергiї, щодо яких Кабiнетом Мiнiстрiв України або органом, уповноваженим ним, надано гарантованому електропостачальнику забезпечення виконання державою грошових зобов'язань споживачiв з оплати електричної енергiї та на строк дiї такого забезпечення виконання грошових зобов'язань.

     Стаття 12. Виробники електричної енергiї

     1. Виробники здiйснюють купiвлю-продаж електричної енергiї на ринку двостороннiх договорiв та купiвлю-продаж електричної енергiї на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку з дотриманням вимог цього Закону.

     2. Виробники пропонують та надають допомiжнi послуги на ринку допомiжних послуг.

     3. Електроенергiя, вироблена на електростанцiях, потужнiсть чи обсяг вiдпуску яких бiльша за граничнi показники, не може бути продана виробником поза ринком двостороннiх договорiв, ринком "на добу наперед" та балансуючим ринком.

     Виробники мають право здiйснювати експорт електричної енергiї та iмпорт електричної енергiї за умови отримання статусу електропостачальника.

     4. Виробники мають право на:

     1) вiльний вибiр контрагента за двостороннiм договором;

     2) своєчасне та у повному обсязi отримання коштiв за продану ними електричну енергiю вiдповiдно до укладених договорiв на ринку електричної енергiї та допомiжнi послуги, якi надаються ними системному оператору;

     3) вiдшкодування збиткiв, завданих внаслiдок невиконання їх контрагентами умов укладених договорiв на ринку електричної енергiї;

     4) недискримiнацiйний доступ до електричних мереж на пiдставi договорiв з електропередавальним пiдприємством, електророзподiльними пiдприємствами у разi дотримання вiдповiдних вимог кодексу електричних мереж;

     5) доступ до iнформацiї щодо дiяльностi на ринку електричної енергiї у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, що забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     6) iншi права, передбаченi нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї, та умовами укладених ними договорiв на ринку електричної енергiї.

     5. Виробники зобов'язанi:

     1) дотримуватися умов та правил здiйснення господарської дiяльностi з виробництва електричної енергiї вiдповiдно до отриманої лiцензiї та нормативно-правових актiв, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     2) укласти договори, якi є обов'язковими для здiйснення дiяльностi на ринку електричної енергiї, та виконувати умови цих договорiв;

     3) надавати адмiнiстратору розрахункiв повiдомлення про укладенi двостороннi договори та про погодиннi обсяги електричної енергiї за цими двостороннiми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

     4) бути учасником балансування у випадках, визначених правилами ринку;

     5) пропонувати та надавати допомiжнi послуги системному оператору у випадках, визначених правилами ринку;

     6) складати погодиннi добовi графiки вiдпуску електричної енергiї на наступну добу на пiдставi зареєстрованих у адмiнiстратора розрахункiв повiдомлень про укладенi двостороннi договори i договори на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору вiдповiдно до правил ринку;

     7) виконувати акцептованi системним оператором (адмiнiстратором розрахункiв) погодиннi добовi графiки вiдпуску електричної енергiї;

     8) купувати/продавати небаланси електричної енергiї за цiнами, визначеними вiдповiдно до правил ринку, у разi невиконання ними акцептованих системним оператором погодинних добових графiкiв вiдпуску електричної енергiї;

     9) своєчасно та у повному обсязi сплачувати за електричну енергiю, куплену на ринку електричної енергiї, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергiї;

     10) надавати суб'єктам ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ними їх функцiй на ринку електричної енергiї в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерцiйного облiку та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     11) у визначеному нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, порядку публiкувати на своєму веб-сайтi в мережi Iнтернет iнформацiю про частку кожного джерела енергiї, яке було використане ними для виробництва електричної енергiї за попереднiй рiк.

     6. Виробники, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на атомних електричних станцiях та/або на гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй), крiм вимог частини п'ятої цiєї статтi, зобов'язанi:

     1) вiдкрити в установах уповноваженого банку поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання для проведення розрахункiв вiдповiдно до цього Закону;

     2) укласти договори про надання послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї з Фондом врегулювання вартiсного дисбалансу вiдповiдно до вимог цього Закону;

     3) укладати двостороннi договори з урахуванням вимог цього Закону;

     4) враховувати вартiсть послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї в цiнах продажу електричної енергiї на ринку двостороннiх договорiв;

     5) своєчасно та у повному обсязi сплачувати Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу вартiсть послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 13. Електропостачальники

     1. Електропостачальники забезпечують постачання електричної енергiї споживачам електричної енергiї на роздрiбному ринку, здiйснюючи купiвлю-продаж електричної енергiї на ринку двостороннiх договорiв та/або на ринку "на добу наперед" i на балансуючому ринку.

     Електропостачальники здiйснюють постачання електричної енергiї споживачам виключно за умови набуття статусу суб'єкта ринку.

     Електропостачальники мають право купувати електричну енергiю у виробникiв, потужнiсть чи обсяг вiдпуску яких нижчi за граничнi показники.

     Електропостачальники у порядку, передбаченому цим Законом, мають право здiйснювати операцiї iмпорту та експорту електричної енергiї.

     2. Електропостачальники мають право на:

     1) вiльний вибiр контрагента за двостороннiм договором;

     2) своєчасне та у повному обсязi отримання коштiв за продану електричну енергiю та послуги постачання електричної енергiї вiдповiдно до укладених договорiв;

     3) вiдшкодування прямих збиткiв, завданих внаслiдок невиконання їх контрагентами умов укладених договорiв на ринку електричної енергiї;

     4) недискримiнацiйний доступ до електричних мереж на пiдставi договорiв з електропередавальним пiдприємством, електророзподiльним пiдприємством вiдповiдно до вимог кодексу електричних мереж;

     5) доступ до iнформацiї щодо дiяльностi на ринку електричної енергiї у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, що забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     6) iншi права, передбаченi нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї, та умовами укладених ними договорiв на ринку електричної енергiї.

     3. Електропостачальники зобов'язанi:

     1) укласти договори, якi є обов'язковими для здiйснення дiяльностi на ринку електричної енергiї, та виконувати умови цих договорiв;

     2) надавати адмiнiстратору розрахункiв повiдомлення про укладенi двостороннi договори та про погодиннi обсяги електричної енергiї за цими двостороннiми договорами, в тому числi iмпортованої та експортованої електричної енергiї, у порядку, визначеному правилами ринку;

     3) складати погодиннi добовi графiки споживання та/або експорту та/або iмпорту електричної енергiї на наступну добу на пiдставi зареєстрованих у адмiнiстратора розрахункiв повiдомлень про укладенi двостороннi договори i договори на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору вiдповiдно до правил ринку;

     4) виконувати акцептованi системним оператором погодиннi добовi графiки споживання та/або експорту та/або iмпорту електричної енергiї;

     5) купувати/продавати небаланси електричної енергiї за цiнами, визначеними вiдповiдно до правил ринку, у разi невиконання ними акцептованих системним оператором погодинних добових графiкiв споживання та/або експорту та/або iмпорту електричної енергiї;

     6) сплачувати своєчасно та у повному обсязi за електричну енергiю, куплену на ринку електричної енергiї, послуги з передачi i розподiлу електричної енергiї, послуги централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння та iншi послуги, що надаються їм на ринку електричної енергiї;

     7) вiдкрити в установах уповноваженого банку поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання для проведення розрахункiв вiдповiдно до вимог цього Закону;

     8) до укладення iз споживачем електричної енергiї договору про постачання електричної енергiї надавати йому iнформацiю про iстотнi умови договору, повiдомляти про наявний вибiр щодо порядку та форм виставлення рахунку та проведення розрахункiв;

     9) надавати у виставленому споживачу електричної енергiї рахунку (або у додатках до нього) у формi та у порядку, визначених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, iнформацiю щодо:

     частки кожного джерела енергiї у загальнiй структурi балансу електричної енергiї, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попереднiй рiк;

     посилання на доступнi джерела iнформацiї (веб-сторiнки тощо) про вплив на довкiлля, спричинений виробництвом електричної енергiї усiма джерелами енергiї з балансу електричної енергiї, купленої ним за попереднiй рiк. Щодо електричної енергiї, придбаної на ринку "на добу наперед" та/або балансуючому ринку, та/або iмпортованої, можуть застосовуватися зведенi данi щодо балансу електричної енергiї, наданi вiдповiдно оператором ринку, системним оператором, iмпортером;

     адрес, телефонiв, веб-сторiнок для отримання iнформацiї щодо подання звернень, скарг та претензiй стосовно якостi постачання електричної енергiї та надання повiдомлень про загрозу електробезпеки;

     10) надавати споживачу електричної енергiї повiдомлення про змiну будь-яких умов договору про постачання електричної енергiї не пiзнiше нiж за двадцять дiб до їх застосування;

     11) надавати споживачам у визначеному нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, порядку данi щодо споживання ними електричної енергiї;

     12) надавати за запитом квалiфiкованого споживача електричної енергiї iнформацiю, необхiдну для здiйснення переходу квалiфiкованого споживача електричної енергiї до iншого електропостачальника, вiдповiдно до порядку змiни електропостачальника квалiфiкованим споживачем;

     13) розглядати вiдповiдно до порядку, затвердженого нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, звернення, скарги та претензiї споживачiв електричної енергiї щодо надання послуг з постачання електричної енергiї та надавати вмотивованi вiдповiдi;

     14) надавати суб'єктам ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ними функцiй на ринку електричної енергiї в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерцiйного облiку та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї.

     4. Електропостачальник зобов'язаний укласти договори про надання послуг з розподiлу електричної енергiї з електророзподiльними пiдприємствами, до електричних мереж яких приєднанi електроустановки споживачiв, яким електропостачальник здiйснює постачання електричної енергiї, та договiр про надання послуг з передачi електричної енергiї з електропередавальним пiдприємством, та врегулювати iншi вiдносини, пов'язанi з постачанням електричної енергiї споживачу.

     5. Гарантований електропостачальник не має права вiдмовити споживачу електричної енергiї, який знаходиться на територiї здiйснення його дiяльностi, в укладеннi договору про постачання електричної енергiї.

     Порядок набуття електропостачальником статусу гарантованого електропостачальника затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Межi територiї дiяльностi гарантованого електропостачальника встановлюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики. В межах територiї дiяльностi одного гарантованого електропостачальника не допускається дiяльнiсть iнших гарантованих електропостачальникiв.

     Вимоги до видiв дiяльностi, якi може сумiщати електропостачальник при здiйсненнi ним дiяльностi з гарантованого постачання електричної енергiї, встановлюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Гарантований електропостачальник не має права здiйснювати перехресне субсидiювання мiж дiяльнiстю з гарантованого постачання електричної енергiї та iншими видами дiяльностi. Такий електропостачальник повинен вести окремий облiк витрат та доходiв вiд здiйснення дiяльностi з гарантованого постачання електричної енергiї за цiнами, що пiдлягають державному регулюванню, та за роздрiбними цiнами, що розраховуються гарантованим електропостачальником.

     У разi анулювання лiцензiї на постачання електричної енергiї та/або скасування реєстрацiї незалежного електропостачальника як суб'єкта ринку електричної енергiї постачання електричної енергiї його споживачам на перiод замiни електропостачальника здiйснює гарантований електропостачальник.

     У разi анулювання лiцензiї на постачання електричної енергiї та/або скасування реєстрацiї гарантованого електропостачальника як суб'єкта ринку електричної енергiї постачання електричної енергiї його споживачам здiйснює iнший гарантований електропостачальник, визначений у порядку, затвердженому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     У разi застосування процедури замiни електропостачальника електропостачальник, якого замiнюють, зобов'язаний передати iнформацiю щодо споживачiв, яким вiн здiйснював продаж електричної енергiї, вiдповiдному гарантованому електропостачальнику в обсягах та порядку, визначених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Процедура замiни електропостачальника затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     6. Постачання побутовим споживачам електричної енергiї, цiни на яку пiдлягають державному регулюванню, здiйснюється гарантованим електропостачальником за тарифами на електричну енергiю, встановленими нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Постачання електричної енергiї iншим споживачам здiйснюється гарантованим електропостачальником за роздрiбними цiнами, розрахованими таким гарантованим електропостачальником вiдповiдно до методики, затвердженої нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Роздрiбна цiна на електричну енергiю, що постачається гарантованим електропостачальником, має включати, зокрема, цiну купiвлi електричної енергiї на ринку електричної енергiї та iншi обґрунтованi витрати, необхiднi для забезпечення виконання ним функцiй гарантованого постачання.

     Тариф на послуги з постачання електричної енергiї гарантованого постачальника регулюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, вiдповiдно до затвердженої нею методики розрахунку тарифу на послуги гарантованого постачання електричної енергiї. При встановленнi тарифу на послуги з постачання електричної енергiї гарантованого постачальника нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, повиннi бути врахованi економiчно обґрунтованi витрати, що пов'язанi з особливим режимом роботи та ризиками вiд здiйснення дiяльностi з гарантованого постачання електричної енергiї, а також врахована норма прибутку з урахуванням особливостей дiяльностi гарантованого електропостачальника.

     Гарантований електропостачальник зобов'язаний оприлюднювати роздрiбнi цiни на електричну енергiю для споживачiв та тарифи на електричну енергiю для побутових споживачiв у порядку та строки, визначенi нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї.

     7. Гарантований електропостачальник зобов'язаний укласти з Фондом врегулювання вартiсного дисбалансу договiр про надання послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї вiдповiдно до цього Закону.

     8. Електропостачальники, що здiйснюють iмпорт електричної енергiї, зобов'язанi:

     1) вiдкрити в установах уповноваженого банку поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання для проведення розрахункiв вiдповiдно до цього Закону;

     2) укласти договори про надання послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї при здiйсненнi iмпорту електричної енергiї з Фондом врегулювання вартiсного дисбалансу вiдповiдно до вимог цього Закону;

     3) своєчасно та у повному обсязi сплачувати Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу вартiсть послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї при здiйсненнi iмпорту електричної енергiї вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 14. Споживачi електричної енергiї

     1. Права, обов'язки та вiдповiдальнiсть споживачiв електричної енергiї визначаються законами України "Про електроенергетику", "Про захист прав споживачiв", цим Законом, кодексом електричних мереж, кодексом комерцiйного облiку, правилами користування електричною енергiєю (якi включають правила користування електричною енергiєю для побутових споживачiв) та iншими нормативно-правовими актами.

     2. Споживач електричної енергiї має право на:

     1) постачання електроенергiї гарантованим електропостачальником;

     2) розiрвання договору про постачання електричної енергiї за умови виконання своїх обов'язкiв за таким договором та належного повiдомлення електропостачальника у строк, визначений договором про постачання електричної енергiї;

     3) отримання вiд електропостачальника повiдомлення щодо намiрiв останнього внести змiни до будь-яких умов договору про постачання електричної енергiї не пiзнiше, нiж за 20 дiб до їх застосування, та розiрвати договiр про постачання електричної енергiї з електропостачальником у визначеному договором порядку;

     4) отримання вiд електропостачальника iнформацiї щодо:

     дiючих цiн (тарифiв) на електричну енергiю, обсягiв спожитої ним електричної енергiї та iншої iнформацiї, передбаченої договором про постачання електричної енергiї;

     частки кожного джерела енергiї у загальному обсязi електричної енергiї, купленої (та/або виробленої на власних електроустановках) електропостачальником за попереднiй рiк;

     адрес, телефонiв, веб-сторiнок для подання звернень, скарг та претензiй стосовно якостi постачання електричної енергiї та надання повiдомлень про загрозу електробезпеки;

     5) подання електропостачальнику звернення, скарги та претензiї щодо надання послуг з постачання електричної енергiї та отримання вiд нього вмотивованої вiдповiдi або повiдомлення про заходи щодо усунення причин скарги у встановленому законодавством порядку.

     3. Квалiфiкований споживач електричної енергiї має право:

     1) вiльно обирати електропостачальника вiдповiдно до положень цього Закону;

     2) змiнювати електропостачальника на безоплатнiй основi за умови подання дiючому електропостачальнику повiдомлення про змiну у термiн не менше нiж за 20 дiб до фактичної змiни електропостачальника та за умови виконання своїх обов'язкiв за чинним договором про постачання електричної енергiї;

     3) отримувати за запитом вiд дiючого електропостачальника iнформацiю, необхiдну для здiйснення переходу (змiни) до iншого електропостачальника;

     4) здiйснювати купiвлю-продаж електричної енергiї з метою задоволення власних потреб в електричнiй енергiї на ринку двостороннiх договорiв, а також на балансуючому ринку вiдповiдно до цього Закону;

     5) бути постачальником допомiжних послуг вiдповiдно до умов цього Закону.

     4. Право на купiвлю електричної енергiї у гарантованого електропостачальника за тарифами, що регулюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, мають виключно побутовi споживачi.

     5. Квалiфiкований споживач, який купує електричну енергiю за двостороннiми договорами для задоволення власних потреб, зобов'язаний укласти договiр про надання послуг з розподiлу електричної енергiї з електророзподiльним пiдприємством, до електричних мереж якого приєднанi електроустановки такого квалiфiкованого споживача, та договiр про надання послуг з передачi електричної енергiї з електропередавальним пiдприємством, а також сплачувати своєчасно та у повному обсязi за електричну енергiю, куплену на ринку електричної енергiї, послуги з передачi i розподiлу електричної енергiї, послуги централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння та iншi послуги, що надаються йому на ринку електричної енергiї.

     Стаття 15. Електророзподiльнi пiдприємства

     1. Права, обов'язки та вiдповiдальнiсть електророзподiльних пiдприємств визначаються законами України "Про електроенергетику", "Про природнi монополiї", цим Законом та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї.

     2. На ринку електричної енергiї електророзподiльнi пiдприємства:

     1) забезпечують недискримiнацiйний доступ до мiсцевих (локальних) електричних мереж;

     2) надають послуги з розподiлу електричної енергiї на недискримiнацiйних засадах з дотриманням встановлених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, показникiв якостi надання послуг з розподiлу;

     3) забезпечують дотримання показникiв якостi електричної енергiї, що передається мiсцевими (локальними) електричними мережами, вiдповiдно до вимог, встановлених кодексом електричних мереж;

     4) надають послуги комерцiйного облiку вiдповiдно до правил ринку та кодексу комерцiйного облiку;

     5) надають суб'єктам ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ними їх функцiй на ринку електричної енергiї в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерцiйного облiку та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     6) здiйснюють планування розвитку мiсцевих (локальних) електричних мереж з урахуванням заходiв з енергоефективностi, управлiння попитом, можливостей використання потужностей виробникiв, приєднаних до мiсцевих (локальних) електричних мереж;

     7) забезпечують довгострокову спроможнiсть мiсцевих (локальних) електричних мереж задовольняти обґрунтований попит на розподiл шляхом довгострокового планування заходiв та iнвестицiй для забезпечення достатньої потужностi мiсцевих (локальних) електричних мереж та надiйностi їх функцiонування;

     8) забезпечують безпечне, надiйне та ефективне функцiонування мiсцевих (локальних) електричних мереж з урахуванням заходiв з охорони довкiлля;

     9) виконують iншi функцiї, передбаченi нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї.

     3. Електророзподiльне пiдприємство надає електропостачальнику та/або квалiфiкованому споживачу послуги з розподiлу електричної енергiї на пiдставi договору, укладеного на основi типового договору про надання послуг з розподiлу електричної енергiї, який затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики. Умови такого договору повиннi передбачати вiдповiдальнiсть електропостачальника або квалiфiкованого споживача за небаланси, якi виникли у електророзподiльного пiдприємства внаслiдок небалансу такого електропостачальника або квалiфiкованого споживача.

     Договiр про надання послуг з розподiлу електричної енергiї є публiчним.

     Порядок укладення договору про надання послуг з розподiлу електричної енергiї визначається кодексом електричних мереж.

     4. Електророзподiльне пiдприємство має право своєчасно та у повному обсязi отримувати плату за наданi послуги з розподiлу електричної енергiї за тарифами, що регулюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, вiдповiдно до затверджених нею методик (порядкiв) розрахунку тарифу на послуги з розподiлу електричної енергiї, а також має право на вiдшкодування збиткiв, завданих внаслiдок невиконання його контрагентами умов укладених договорiв. Методики (порядки) розрахункiв тарифiв на послуги з розподiлу електричної енергiї повиннi передбачати диференцiацiю тарифiв, зокрема за класами напруги та за потужнiстю приєднання (абонентська плата).

     Тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї оприлюднюються електророзподiльними пiдприємствами в порядку i в термiни, визначенi нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї.

     5. Електророзподiльне пiдприємство не має права здiйснювати дiяльнiсть з виробництва, передачi та постачання електричної енергiї. Його дiяльнiсть з розподiлу електричної енергiї має бути юридично та органiзацiйно вiдокремленою вiд iнших видiв дiяльностi вертикально iнтегрованої господарської органiзацiї, якi не пов'язанi з розподiлом електричної енергiї.

     Вимога щодо юридичної та органiзацiйної вiдокремленостi дiяльностi з розподiлу електричної енергiї не є обов'язковою для електророзподiльних пiдприємств, кiлькiсть приєднаних споживачiв до електричних мереж яких не перевищує 100000 (сто тисяч) та середньомiсячний обсяг розподiлу електричної енергiї якими не перевищує 20 млн. кВт·год.

     6. Електророзподiльне пiдприємство не має права здiйснювати дiяльнiсть з купiвлi-продажу електричної енергiї на ринку двостороннiх договорiв, ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку, за винятком купiвлi-продажу електричної енергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її розподiл та врегулювання небалансiв електричної енергiї.

     Купiвля електричної енергiї для забезпечення дiяльностi електророзподiльного пiдприємства, крiм обсягiв технологiчних витрат електричної енергiї на її розподiл та врегулювання небалансiв електричної енергiї, здiйснюється ним як квалiфiкованим споживачем на роздрiбному ринку.

     Вартiсть електричної енергiї, придбаної для покриття вищезазначених потреб, враховується при визначеннi тарифiв на розподiл електричної енергiї.

     7. Електророзподiльне пiдприємство зобов'язане:

     1) надавати адмiнiстратору розрахункiв повiдомлення про укладенi двостороннi договори та про погодиннi обсяги електричної енергiї за цими двостороннiми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

     2) складати погодиннi добовi графiки споживання електричної енергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її розподiл на наступну добу на пiдставi зареєстрованих у адмiнiстратора розрахункiв повiдомлень про укладенi двостороннi договори i договори на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору вiдповiдно до правил ринку;

     3) купувати/продавати небаланси електричної енергiї за цiнами, визначеними правилами ринку, у разi невиконання ними акцептованих системним оператором (адмiнiстратором розрахункiв) погодинних добових графiкiв споживання електричної енергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її розподiл;

     4) при застосуваннi процедур змiни/замiни електропостачальника надавати новому електропостачальнику iнформацiю щодо споживачiв, приєднаних до мереж вiдповiдного електророзподiльного пiдприємства та яким здiйснював продаж попереднiй електропостачальник, в обсягах та у порядку, визначених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики;

     5) оприлюднювати на своєму офiцiйному веб-сайтi в мережi Iнтернет iнформацiю щодо умов надання послуг з розподiлу електричної енергiї та послуг з приєднання до мiсцевих (локальних) електричних мереж, показникiв якостi послуг з розподiлу та iншу iнформацiю вiдповiдно до законодавства;

     6) надавати суб'єктам ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ними функцiй на ринку електричної енергiї в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерцiйного облiку та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     7) укласти договiр про надання послуг з передачi електричної енергiї з електропередавальним пiдприємством;

     8) укласти договори, якi є обов'язковими для здiйснення дiяльностi на ринку електричної енергiї, та виконувати умови цих договорiв;

     9) вести окремий облiк витрат та доходiв вiд здiйснення дiяльностi з розподiлу електричної енергiї вiд iнших видiв дiяльностi.

     8. Електророзподiльне пiдприємство забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiд суб'єктiв ринку, що використовується ним для здiйснення своїх функцiй на ринку електричної енергiї та становить комерцiйну таємницю вiдповiдно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та оприлюднення iнформацiї на ринку електричної енергiї.

     Електророзподiльне пiдприємство також забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї стосовно своєї власної дiяльностi, розкриття якої може надавати комерцiйнi переваги суб'єктам ринку.

     Стаття 16. Електропередавальне пiдприємство

     1. Права, обов'язки та вiдповiдальнiсть електропередавального пiдприємства визначаються законами України "Про електроенергетику", "Про природнi монополiї", цим Законом та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї.

     2. На ринку електричної енергiї електропередавальне пiдприємство:

     1) забезпечує недискримiнацiйний доступ до магiстральних (мiждержавних) електричних мереж;

     2) надає послуги з передачi електричної енергiї на недискримiнацiйних засадах з дотриманням встановлених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, показникiв якостi надання послуг;

     3) забезпечує дотримання показникiв якостi електричної енергiї, що передається магiстральними (мiждержавними) електричними мережами, вiдповiдно до вимог, встановлених кодексом електричних мереж;

     4) надає послуги комерцiйного облiку електричної енергiї вiдповiдно до правил ринку та кодексу комерцiйного облiку;

     5) здiйснює координацiю дiй та обмiн iнформацiєю з системними операторами та/або електропередавальними пiдприємствами енергетичних систем iнших країн, з якими об'єднана енергетична система України має зв'язки, у процесi функцiонування, розвитку та взаємодiї таких енергетичних систем;

     6) забезпечує технiчне обслуговування магiстральних та мiждержавних електричних мереж, пiдтримання їх в експлуатацiйнiй готовностi та розвиток з метою забезпечення довгострокового попиту щодо передачi електричної енергiї;

     7) виконує iншi функцiї, передбаченi нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї.

     3. Електропередавальне пiдприємство надає електропостачальникам, електророзподiльним пiдприємствам, квалiфiкованим споживачам послуги з передачi електричної енергiї на пiдставi договорiв, якi укладаються на основi типових договорiв про надання послуг з передачi електричної енергiї. Типовi договори про надання послуг з передачi електричної енергiї затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Порядок укладення договорiв про надання послуг з передачi електричної енергiї визначається кодексом електричних мереж.

     4. Електропередавальне пiдприємство має право своєчасно та у повному обсязi отримувати вiд електропостачальникiв, вiд електророзподiльних пiдприємств, вiд квалiфiкованих споживачiв плату за наданi послуги з передачi електричної енергiї за тарифами, якi регулюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, вiдповiдно до затверджених нею методик (порядкiв) розрахунку тарифу на послуги з передачi електричної енергiї.

     Тарифи на послуги з передачi електричної енергiї оприлюднюються електропередавальним пiдприємством у порядку i строки, визначенi нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї.

     5. Електропередавальне пiдприємство не має права здiйснювати дiяльнiсть з виробництва, розподiлу та постачання електричної енергiї.

     6. Електропередавальне пiдприємство не має права здiйснювати дiяльнiсть з купiвлi-продажу електричної енергiї на ринку двостороннiх договорiв, ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку, за винятком купiвлi-продажу електричної енергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її передачу та врегулювання небалансiв електричної енергiї.

     Купiвля електричної енергiї для забезпечення дiяльностi електропередавального пiдприємства, крiм обсягiв технологiчних витрат електричної енергiї на її передачу та врегулювання небалансiв електричної енергiї, здiйснюється ним як квалiфiкованим споживачем на роздрiбному ринку.

     Вартiсть електричної енергiї, придбаної для покриття вищезазначених потреб, враховується при визначеннi тарифiв на передачу електричної енергiї.

     7. Електропередавальне пiдприємство зобов'язане:

     1) надавати адмiнiстратору розрахункiв повiдомлення про укладенi двостороннi договори та про погодиннi обсяги електричної енергiї за цими двостороннiми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

     2) складати погодиннi добовi графiки споживання електричної енергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її передачу електричними мережами на наступну добу на пiдставi зареєстрованих у адмiнiстратора розрахункiв повiдомлень про укладенi двостороннi договори i договори на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору вiдповiдно до правил ринку;

     3) купувати/продавати небаланси електричної енергiї за цiнами, визначеними за правилами ринку, у разi невиконання ним акцептованих системним оператором погодинних добових графiкiв споживання електричної енергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її передачу;

     4) при застосуваннi процедури змiни/замiни електропостачальника, надавати новому електропостачальнику iнформацiю щодо споживачiв, приєднаних до мереж електропередавального пiдприємства та яким здiйснював продаж попереднiй електропостачальник, в обсягах та у порядку, визначених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики;

     5) оприлюднювати на своєму офiцiйному веб-сайтi в мережi Iнтернет iнформацiю щодо умов надання послуг з передачi електричної енергiї та послуг з приєднання до магiстральних електричних мереж, показникiв якостi послуг та iншу iнформацiю вiдповiдно до законодавства;

     6) надавати суб'єктам ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ними функцiй на ринку електричної енергiї, в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерцiйного облiку та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     7) укласти договори, якi є обов'язковими для здiйснення дiяльностi на ринку електричної енергiї, та виконувати умови цих договорiв;

     8) вiдкрити в уповноваженому банку поточний рахунок iз спецiальним режимом використання для проведення розрахункiв вiдповiдно до цього Закону;

     9) укласти з Фондом врегулювання вартiсного дисбалансу договiр про надання послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї;

     10) своєчасно та у повному обсязi сплачувати Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу вартiсть послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї вiдповiдно до цього Закону;

     11) вести окремий облiк витрат та доходiв вiд здiйснення дiяльностi з передачi електричної енергiї вiд iнших видiв дiяльностi.

     8. Електропередавальне пiдприємство разом iз системним оператором забезпечує проведення аукцiонiв щодо доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж в межах та у порядку, визначених порядком проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж.

     9. Електропередавальне пiдприємство у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, бере участь у пiдготовцi системним оператором плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв.

     10. Електропередавальне пiдприємство забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiд суб'єктiв ринку, що використовується ним для здiйснення своїх функцiй на ринку електричної енергiї та становить комерцiйну таємницю вiдповiдно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублiкування iнформацiї на ринку електричної енергiї.

     Електропередавальне пiдприємство також забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї стосовно своєї дiяльностi, розкриття якої може надавати комерцiйнi переваги суб'єктам ринку.

     Стаття 17. Системний оператор

     1. Системний оператор здiйснює свою дiяльнiсть з метою забезпечення сталої та надiйної роботи об'єднаної енергетичної системи України, її розвитку та пiдтримання балансу мiж попитом та пропозицiєю електричної енергiї.

     2. На ринку електричної енергiї системний оператор:

     1) здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння режимами роботи об'єднаної енергетичної системи України вiдповiдно до цього Закону, Закону України "Про електроенергетику", кодексу електричних мереж та iнших нормативно-правових актiв, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     2) забезпечує операцiйну безпеку функцiонування об'єднаної енергетичної системи України;

     3) планує режими роботи об'єднаної енергетичної системи України вiдповiдно до правил ринку та кодексу електричних мереж;

     4) приймає та акцептує погодиннi добовi графiки вiдпуску та/або споживання та/або експорту та/або iмпорту електричної енергiї вiдповiдних суб'єктiв ринку;

     5) забезпечує функцiонування балансуючого ринку у порядку, визначеному правилами ринку та кодексом електричних мереж, у тому числi надає учасникам балансування команди на збiльшення (зменшення) їх навантаження вiдповiдно до акцептованих ним пропозицiй (заявок) учасникiв балансування, на пiдставi яких купує/продає електричну енергiю на балансуючому ринку, а також здiйснює купiвлю-продаж небалансiв електричної енергiї.

     Порядок врахування команд системного оператора при проведеннi розрахунку платежiв на балансуючому ринку та небалансiв електричної енергiї визначається правилами ринку;

     6) проводить аналiз системних обмежень та врегульовує їх шляхом застосування недискримiнацiйних методiв, що базуються на ринкових механiзмах, вiдповiдно до правил ринку та кодексу електричних мереж;

     7) забезпечує роботу ринку допомiжних послуг та придбаває допомiжнi послуги з метою дотримання стандартiв операцiйної безпеки об'єднаної енергетичної системи України;

     8) здiйснює монiторинг виконання постачальниками допомiжних послуг зобов'язань з надання допомiжних послуг;

     9) забезпечує на пiдставi договору вiд iменi електропередавального пiдприємства проведення аукцiонiв щодо доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж у межах та у порядку, визначених порядком проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж;

     10) щороку вiдповiдно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, готує план розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв, у якому, зокрема, зазначаються:

     обґрунтованi прогнознi обсяги попиту на електричну енергiю, обсяги мiждержавних перетокiв електричної енергiї, обсяги необхiдної встановленої потужностi електростанцiй з урахуванням розбивки за типом генеруючих потужностей, видом палива (джерелом енергiї, у тому числi альтернативних джерел енергiї та регiонiв їх розташування), що використовується в технологiчному процесi, та термiнiв вводу та виводу генеруючих потужностей з експлуатацiї;

     об'єкти магiстральних (мiждержавних) електричних мереж, якi мають бути збудованi та/або реконструйованi, та термiни їх будiвництва;

     оцiнка потреб в iнвестицiях у розвиток генеруючих потужностей та магiстральних (мiждержавних) електричних мереж на наступнi три роки та пропозицiї щодо джерел фiнансування.

     План розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Системний оператор при пiдготовцi плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв забезпечує проведення громадських обговорень та консультацiй iз зацiкавленими суб'єктами ринку.

     План розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв погоджується з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, вiдновлюваних джерел енергiї та альтернативних видiв палива. У разi непогодження плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв будь-яким з вищезазначених органiв такий план вноситься на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України з поясненнями системного оператора щодо неврахування зауважень.

     План розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв є публiчним та пiдлягає оприлюдненню у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, проводить монiторинг та оцiнку стану виконання плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв;

     11) забезпечує управлiння режимами паралельної роботи об'єднаної енергетичної системи України з енергетичними системами сумiжних держав та купує/продає на балансуючому ринку електричну енергiю для компенсацiї її технологiчного перемiщення в умовах паралельної роботи;

     12) надає суб'єктам ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ними їх функцiй на ринку електричної енергiї, в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерцiйного облiку та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     13) забезпечує нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, доступ до iнформацiї, необхiдної для здiйснення нею законодавчо встановлених функцiй та повноважень;

     14) погоджує технiчнi умови приєднання генеруючих потужностей, а також приєднання до магiстральних (мiждержавних) електричних мереж нових та реконструйованих магiстральних (мiждержавних) електричних мереж та розподiльчих електричних мереж;

     15) взаємодiє з системними операторами сумiжних (сусiднiх) енергосистем, здiйснює координацiю дiй та обмiн iнформацiєю з ними;

     16) оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi в мережi Iнтернет вiдповiдно до правил ринку та кодексу електричних мереж iнформацiю щодо сукупного прогнозованого та фактичного навантаження (споживання) в об'єднанiй енергетичнiй системi України, робочої потужностi виробникiв та її фактичного завантаження, щодо використання магiстральних електричних мереж, системних обмежень та фактiв перевантажень, а також про вжитi заходи щодо уникнення перевантажень у майбутньому, розподiлу та використання пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, щодо електричної енергiї, купленої/проданої ним на балансуючому ринку, та придбаних допомiжних послуг, iншу iнформацiю, передбачену законодавством;

     17) здiйснює iншi функцiї, передбаченi цим Законом, Законом України "Про електроенергетику" та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї.

     3. Системний оператор має право:

     1) давати вiдповiдно до кодексу електричних мереж, правил ринку та стандартiв операцiйної безпеки суб'єктам господарювання, об'єкти електроенергетики яких пiдключенi до об'єднаної енергетичної системи України, обов'язковi для виконання оперативнi команди та розпорядження;

     2) отримувати вiд виробникiв, електропостачальникiв, електропередавального пiдприємства, електророзподiльних пiдприємств та гарантованого покупця погодиннi добовi графiки вiдпуску та/або споживання та/або експорту та/або iмпорту електричної енергiї на наступну добу;

     3) отримувати вiд адмiнiстратора розрахункiв iнформацiю щодо договiрних обсягiв купiвлi-продажу електричної енергiї на ринку двостороннiх договорiв та на ринку "на добу наперед", iмпортованої та експортованої електричної енергiї, у формi та порядку, визначених правилами ринку;

     4) отримувати вiд суб'єктiв ринку iнформацiю, необхiдну для виконання своїх функцiй, у формi та порядку, визначених правилами ринку та кодексом електричних мереж;

     5) своєчасно та у повному обсязi отримувати вiдповiдно до правил ринку плату за наданi послуги з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння;

     6) своєчасно та у повному обсязi отримувати плату за продану електричну енергiю на балансуючому ринку;

     7) проводити необхiднi перевiрки та/або випробування обладнання постачальникiв допомiжних послуг вiдповiдно до порядку проведення таких перевiрок та/або випробувань, визначеного кодексом електричних мереж.

     4. Системний оператор може здiйснювати iншi функцiї, передбаченi цим Законом, Законом України "Про електроенергетику" та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї.

     5. Системний оператор надає послуги з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння учасникам ринку на пiдставi договорiв, укладених на основi типового договору про надання послуг з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння.

     Типовий договiр про надання послуг з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння є публiчним та затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Порядок укладення договору про надання послуг з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння визначається кодексом електричних мереж.

     6. Оплата послуг з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння здiйснюється за тарифом на централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння, який регулюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, вiдповiдно до затвердженої нею методики розрахунку тарифу на послуги з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння.

     Тариф на централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння, зокрема, включає витрати системного оператора на закупiвлю допомiжних послуг та врегулювання системних обмежень в об'єднанiй енергетичнiй системi України.

     Тариф на послуги з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння оприлюднюється системним оператором у порядку i в термiни, визначенi нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї.

     7. Системний оператор не має права здiйснювати дiяльнiсть з виробництва, передачi, розподiлу та постачання електричної енергiї.

     8. Системний оператор не має права здiйснювати дiяльнiсть з купiвлi-продажу електричної енергiї на ринку електричної енергiї, за винятком купiвлi-продажу електричної енергiї на пiдставi акцептованих ним пропозицiй (заявок) на балансуючому ринку, купiвлi-продажу небалансiв електричної енергiї та купiвлi-продажу електричної енергiї для компенсацiї її технологiчного перемiщення в умовах паралельної роботи.

     Купiвля електричної енергiї для забезпечення дiяльностi системного оператора, крiм зазначених вище потреб, здiйснюється ним як квалiфiкованим споживачем на роздрiбному ринку.

     9. Системний оператор зобов'язаний:

     1) вiдкрити в уповноваженому банку поточний рахунок iз спецiальним режимом використання для проведення розрахункiв вiдповiдно до цього Закону;

     2) вести окремий облiк витрат та доходiв вiд здiйснення дiяльностi з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння вiд iнших видiв дiяльностi.

     10. Системний оператор забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiд суб'єктiв ринку, що використовується ним для здiйснення своїх функцiй на ринку електричної енергiї та становить комерцiйну таємницю вiдповiдно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублiкування iнформацiї на ринку електричної енергiї.

     Системний оператор також забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї стосовно своєї дiяльностi, розкриття якої може надавати комерцiйнi переваги суб'єктам ринку.

     Стаття 18. Оператор ринку

     1. Оператор ринку забезпечує функцiонування ринку "на добу наперед" та здiйснює органiзацiю купiвлi-продажу електричної енергiї (продуктiв електроенергiї) на наступну добу.

     Оператор ринку створює органiзацiйнi, технологiчнi, iнформацiйнi, правовi та iншi умови для збирання та оприлюднення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiї на електричну енергiю, для проведення регулярних торгiв "на добу наперед" за правилами ринку "на добу наперед", укладання i виконання договорiв на ринку "на добу наперед" та розрахункiв за ними, у тому числi здiйснення клiрингу.

     2. Оператор ринку на ринку "на добу наперед":

     1) забезпечує рiвнi умови участi на ринку "на добу наперед" всiх учасникiв ринку "на добу наперед";

     2) реєструє учасникiв ринку "на добу наперед", забезпечує ведення вiдповiдного реєстру та оприлюднює його;

     3) забезпечує контроль за дотриманням вимог щодо надання гарантiй виконання фiнансових зобов'язань учасникiв ринку "на добу наперед" вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед";

     4) визначає за результатами торгiв "на добу наперед" обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї учасникiв ринку "на добу наперед" та цiни на електричну енергiю (продукти електроенергiї), укладає вiдповiднi договори на ринку "на добу наперед" та визначає фiнансовi зобов'язання учасникiв торгiв "на добу наперед";

     5) забезпечує розрахунки за куповану/продану електричну енергiю (продукти електроенергiї), у тому числi шляхом проведення клiрингових операцiй;

     6) надає адмiнiстратору розрахункiв повiдомлення про погодиннi обсяги проданої та купленої електричної енергiї (продуктiв електроенергiї) за договорами, укладеними за результатами торгiв "на добу наперед";

     7) оприлюднює iнформацiю щодо проведення торгiв "на добу наперед", у тому числi про погодиннi цiни та обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї (продуктiв електроенергiї) на ринку "на добу наперед" за результатами торгiв "на добу наперед";

     8) надає суб'єктам ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ними їх функцiй на ринку електричної енергiї, в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку "на добу наперед" та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     9) забезпечує доступ до iнформацiї, необхiдної нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, для здiйснення останньою законодавчо встановлених функцiй та повноважень;

     10) забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiд суб'єктiв ринку, що використовується ним для здiйснення своїх функцiй на ринку електричної енергiї та становить комерцiйну таємницю вiдповiдно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублiкування iнформацiї на ринку електричної енергiї, а також забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї стосовно своєї дiяльностi, розкриття якої може надавати комерцiйнi переваги суб'єктам ринку;

     11) здiйснює iншi функцiї, передбаченi цим Законом, правилами ринку та правилами ринку "на добу наперед";

     12) забезпечує вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед" обов'язкову купiвлю та оплату електричної енергiї у виробникiв, що здiйснюють комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї (когенерацiя) в обсягах, на якi встановлена регульована цiна закупiвлi.

     3. Оператор ринку має право провадити дiяльнiсть з органiзацiї купiвлi-продажу електричної енергiї (продуктiв електроенергiї) на наступну добу на ринку електричної енергiї з моменту отримання ним доступу до ринку електричної енергiї у порядку, встановленому цим Законом.

     4. Оператор ринку не має права здiйснювати дiяльнiсть з виробництва, передачi, розподiлу та постачання електричної енергiї.

     5. Фiнансування дiяльностi оператора ринку здiйснюється за рахунок учасникiв ринку "на добу наперед" вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед". Порядок розрахунку вартостi послуг оператора ринку та порядок їх оплати учасниками ринку "на добу наперед" визначаються правилами ринку "на добу наперед".

     6. Оператор ринку має iншi повноваження, права та обов'язки, передбаченi цим Законом, Законом України "Про електроенергетику" та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї.

     7. Оператор ринку утворюється у формi публiчного акцiонерного товариства, засновником та єдиним акцiонером якого є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Пакет акцiй у розмiрi 100 вiдсоткiв статутного капiталу публiчного акцiонерного товариства (оператора ринку), яке є оператором ринку, та який належить державi, не пiдлягає приватизацiї або вiдчуженню в iнший спосiб, у тому числi не пiдлягає передачi до статутних капiталiв iнших юридичних осiб, або в управлiння будь-яким iншим особам. Стосовно цього публiчного акцiонерного товариства та належного державi пакета акцiй не можуть здiйснюватися будь-якi дiї, наслiдком яких є зменшення кiлькостi або номiнальної вартостi акцiй, або зменшення частки держави у статутному капiталi нижче нiж 100 вiдсоткiв, або змiна типу або класу акцiй, у тому числi випуск привiлейованих акцiй та переведення акцiй державного пакета у привiлейованi.

     Стаття 19. Адмiнiстратор розрахункiв

     1. Адмiнiстратор розрахункiв забезпечує органiзацiю роботи ринку електричної енергiї вiдповiдно до цього Закону, правил ринку та кодексу комерцiйного облiку.

     Функцiї адмiнiстратора розрахункiв покладаються на системного оператора.

     2. Адмiнiстратор розрахункiв вiдповiдно до правил ринку:

     1) реєструє суб'єктiв ринку, забезпечує ведення вiдповiдного реєстру та оприлюднює його;

     2) реєструє повiдомлення про укладенi двостороннi договори, договори на ринку "на добу наперед", погодиннi обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї за такими договорами та веде вiдповiдний реєстр;

     3) реєструє сторони, вiдповiдальнi за баланс, учасникiв балансування та веде вiдповiднi реєстри;

     4) розраховує та виставляє вимоги щодо надання гарантiй виконання фiнансових зобов'язань за договорами про врегулювання небалансiв на балансуючому ринку сторонами, вiдповiдальними за баланс, та контролює їх виконання;

     5) отримує вiд системного оператора iнформацiю щодо акцептованих ним пропозицiй (заявок) учасникiв балансування на балансуючому ринку, обсягiв та цiн придбаних допомiжних послуг;

     6) створює та веде бази даних договiрних обсягiв купiвлi-продажу i фактичних обсягiв вiдпуску та/або споживання та/або експорту та/або iмпорту електричної енергiї виробникiв, електропостачальникiв, електропередавального пiдприємства, електророзподiльних пiдприємств, оператора ринку, гарантованого покупця та системного оператора;

     7) надає системному оператору iнформацiю про обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї на ринку двостороннiх договорiв та на ринку "на добу наперед";

     8) надає гарантованому покупцю iнформацiю про фактичнi обсяги електричної енергiї, вiдпущеної виробниками, що здiйснюють продаж електроенергiї за "зеленим" тарифом, для розрахунку вартiсного дисбалансу цих виробникiв;

     9) отримує вiд адмiнiстратора комерцiйного облiку агрегованi данi комерцiйного облiку електричної енергiї;

     10) розраховує платежi за електричну енергiю системного оператора та учасникiв балансування, а також цiни небалансiв електричної енергiї, обсяги небалансiв електричної енергiї i вiдповiднi платежi за них та виставляє вiдповiднi рахунки суб'єктам ринку;

     11) розраховує платежi за придбанi системним оператором допомiжнi послуги;

     12) надає нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, iнформацiю щодо роботи ринку електричної енергiї в обсягах, межах та у порядку, визначених правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     13) надає суб'єктам ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ними їхнiх функцiй на ринку електричної енергiї, в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     14) здiйснює iншi функцiї, передбаченi цим Законом, правилами ринку та кодексом комерцiйного облiку.

     3. Адмiнiстратор розрахункiв не має права здiйснювати дiяльнiсть з виробництва, передачi, розподiлу та постачання електричної енергiї.

     4. Вiдповiдальнiсть адмiнiстратора розрахункiв визначається правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї. Адмiнiстратор розрахункiв не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями iнших суб'єктiв ринку, що виникають на пiдставi договорiв, якi укладаються мiж ними.

     5. Адмiнiстратор розрахункiв забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiд суб'єктiв ринку, що використовується ним для здiйснення своїх функцiй на ринку електричної енергiї та становить комерцiйну таємницю вiдповiдно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублiкування iнформацiї на ринку електричної енергiї.

     Адмiнiстратор розрахункiв також забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї стосовно своєї дiяльностi, розкриття якої може надавати комерцiйнi переваги суб'єктам ринку.

     6. Вартiсть послуг адмiнiстратора розрахункiв затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, та включається як окрема складова тарифу на послуги з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння.

     Системний оператор зобов'язаний вести окремий облiк витрат та доходiв вiд здiйснення функцiй адмiнiстратора розрахункiв вiд iнших видiв дiяльностi.

     7. Адмiнiстратор розрахункiв має iншi повноваження, права та обов'язки, передбаченi цим Законом, Законом України "Про електроенергетику" та iншими нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї.

     Стаття 20. Органiзацiя комерцiйного облiку

     1. Комерцiйний облiк на ринку електричної енергiї органiзовується адмiнiстратором комерцiйного облiку та здiйснюється постачальниками послуг комерцiйного облiку вiдповiдно до вимог цього Закону, кодексу комерцiйного облiку та правил ринку.

     Функцiї адмiнiстратора комерцiйного облiку покладаються на системного оператора.

     2. Метою органiзацiї комерцiйного облiку електричної енергiї на ринку електричної енергiї є надання суб'єктам ринку повної та достовiрної iнформацiї щодо обсягiв виробленої (вiдпущеної), переданої, спожитої, розподiленої, iмпортованої та експортованої електричної енергiї у визначений промiжок часу з метою її подальшого використання для здiйснення розрахункiв мiж суб'єктами ринку.

     3. Завданням адмiнiстратора комерцiйного облiку є адмiнiстрування вiдносин щодо комерцiйного облiку електричної енергiї на ринку електричної енергiї, здiйснення центральної агрегацiї даних комерцiйного облiку, подальша їх передача адмiнiстратору розрахункiв та надання iншим суб'єктам ринку вiдповiдно до кодексу комерцiйного облiку та правил ринку.

     4. Адмiнiстратор комерцiйного облiку на ринку електричної енергiї вiдповiдно до правил ринку у порядку та в межах, визначених кодексом комерцiйного облiку:

     1) здiйснює адмiнiстрування вiдносин щодо комерцiйного облiку електричної енергiї шляхом акредитацiї постачальникiв послуг комерцiйного облiку, реєстрацiї автоматизованих систем комерцiйного облiку електричної енергiї, контролю за дотриманням суб'єктами ринку вимог кодексу комерцiйного облiку, визначення регламентiв та протоколiв iнформацiйної взаємодiї суб'єктiв ринку щодо обмiну даними комерцiйного облiку електричної енергiї;

     2) здiйснює збiр даних комерцiйного облiку електричної енергiї вiд постачальникiв послуг комерцiйного облiку, визначає їх придатнiсть та забезпечує центральну агрегацiю даних комерцiйного облiку електричної енергiї;

     3) передає агрегованi данi комерцiйного облiку електричної енергiї адмiнiстратору розрахункiв;

     4) надає данi комерцiйного облiку електричної енергiї iншим суб'єктам ринку;

     5) створює та управляє базами даних комерцiйного облiку електричної енергiї;

     6) здiйснює iншi функцiї, передбаченi правилами ринку та кодексом комерцiйного облiку.

     5. Вартiсть послуг адмiнiстратора комерцiйного облiку затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, та включається як окрема складова тарифу на послуги з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння.

     Системний оператор зобов'язаний вести окремий облiк витрат та доходiв вiд здiйснення функцiй адмiнiстратора комерцiйного облiку вiд iнших видiв дiяльностi.

     6. Адмiнiстратор комерцiйного облiку не має права здiйснювати дiяльнiсть з виробництва, розподiлу, передачi та постачання електричної енергiї.

     7. Права, обов'язки та вiдповiдальнiсть адмiнiстратора комерцiйного облiку визначаються цим Законом, правилами ринку, кодексом комерцiйного облiку та iншими нормативно-правовими актами, що забезпечують дiяльнiсть ринку електричної енергiї. Адмiнiстратор комерцiйного облiку не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями iнших суб'єктiв ринку, що виникають на пiдставi договорiв, якi укладаються мiж ними.

     8. Адмiнiстратор комерцiйного облiку забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiд суб'єктiв ринку, що використовується ним для здiйснення своїх функцiй на ринку електричної енергiї та становить комерцiйну таємницю вiдповiдно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублiкування iнформацiї на ринку електричної енергiї.

     Адмiнiстратор комерцiйного облiку також забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї стосовно своєї дiяльностi, розкриття якої може надавати комерцiйнi переваги суб'єктам ринку.

     9. Надання послуг комерцiйного облiку провадиться постачальниками послуг комерцiйного облiку за умови отримання вiдповiдної акредитацiї постачальника послуг комерцiйного облiку та реєстрацiї автоматизованих систем комерцiйного облiку електричної енергiї у порядку, встановленому кодексом комерцiйного облiку.

     10. До послуг комерцiйного облiку електричної енергiї належать:

     1) установлення, налаштування, замiна, модернiзацiя, введення та виведення з експлуатацiї, а також технiчна пiдтримка та обслуговування засобiв вимiрювальної технiки, вимiрювальних комплексiв та автоматизованих систем комерцiйного облiку електричної енергiї, їх програмного та апаратного забезпечення;

     2) збiр, оброблення, збереження та передача даних комерцiйного облiку електричної енергiї.

     11. Суб'єкти ринку мають право вiльного вибору постачальника комерцiйного облiку.

     12. Електропередавальне пiдприємство та електророзподiльнi пiдприємства повиннi отримати акредитацiю постачальника послуг комерцiйного облiку в адмiнiстратора комерцiйного облiку та не мають права вiдмовити суб'єктам ринку, електроустановки яких приєднанi до їх мереж, у наданнi послуг комерцiйного облiку електричної енергiї.

     13. Суб'єкти ринку повиннi забезпечити безперешкодний доступ до засобiв та систем комерцiйного облiку електричної енергiї, а також даних комерцiйного облiку електричної енергiї у порядку та у межах, визначених кодексом комерцiйного облiку.

Роздiл III
ОРГАНIЗАЦIЙНI, ЕКОНОМIЧНI ТА ТЕХНОЛОГIЧНI ОСОБЛИВОСТI ФУНКЦIОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГIЇ

     Стаття 21. Врегулювання небалансiв електричної енергiї сторiн, вiдповiдальних за баланс

     1. Виробник, електропостачальник, електропередавальне пiдприємство, електророзподiльне пiдприємство, гарантований покупець та квалiфiкований споживач є сторонами, вiдповiдальними за баланс, та повиннi врегульовувати небаланси електричної енергiї, спричиненi ними, у порядку, визначеному цим Законом та правилами ринку.

     2. Врегулюванням небалансiв електричної енергiї є вчинення стороною, вiдповiдальною за баланс, правочинiв щодо купiвлi-продажу електричної енергiї iз системним оператором в обсягах спричинених нею небалансiв електричної енергiї та за цiнами, визначеними вiдповiдно до правил ринку.

     3. Сторони, вiдповiдальнi за баланс, реєструються в адмiнiстратора розрахункiв у порядку, визначеному правилами ринку.

     4. Купiвля-продаж електричної енергiї з метою врегулювання небалансiв електричної енергiї, спричинених стороною, вiдповiдальною за баланс, здiйснюється мiж стороною, вiдповiдальною за баланс, та системним оператором за договором про врегулювання небалансiв.

     Вартiсть небалансу електричної енергiї сторони, вiдповiдальної за баланс, розраховується адмiнiстратором розрахункiв для кожної години доби виходячи з обсягу небалансу електричної енергiї, спричиненого цiєю стороною, та цiн небалансiв електричної енергiї, визначених за правилами ринку.

     Порядок розрахунку обсягiв, цiни та вартостi небалансiв електричної енергiї визначається правилами ринку.

     5. Розрахунки за зобов'язаннями, якi виникли внаслiдок врегулювання небалансiв електричної енергiї, мiж стороною, вiдповiдальною за баланс, та системним оператором здiйснюються в порядку, визначеному правилами ринку.

     6. Сторони, вiдповiдальнi за баланс, можуть на добровiльнiй договiрнiй основi об'єднуватися у балансуючi групи за умови дотримання ними типових вимог до балансуючої групи, затверджених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, та погоджених з Антимонопольним комiтетом України.

     Об'єднання таких сторiн у балансуючi групи за умови дотримання ними типових вимог до балансуючої групи не потребує отримання дозволу Антимонопольного комiтету України.

     Порядок створення, реєстрацiї та припинення балансуючих груп визначається правилами ринку.

     7. Вiдповiдальнiсть за небаланс електричної енергiї балансуючої групи несе сторона, вiдповiдальна за баланс, яка входить до такої балансуючої групи та визначена її учасниками.

     У межах балансуючої групи сторона, вiдповiдальна за баланс балансуючої групи, здiйснює купiвлю та продаж електричної енергiї учасникiв балансуючої групи в обсягах, спричинених такими учасниками небалансiв електричної енергiї, на договiрних засадах.

     8. Учасники балансуючої групи несуть субсидiарну вiдповiдальнiсть перед системним оператором за зобов'язаннями сторони, вiдповiдальної за баланс балансуючої групи, вiдповiдно до правил ринку.

     За умови прострочення виконання стороною, вiдповiдальною за баланс балансуючої групи, своїх грошових зобов'язань з оплати небалансiв електричної енергiї на балансуючому ринку адмiнiстратор розрахункiв за поданням системного оператора, вiдповiдно до правил ринку, припиняє реєстрацiю такої балансуючої групи. Норма цього абзацу не поширюється на гарантованого покупця як сторону, вiдповiдальну за баланс балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом.

     9. Особливостi функцiонування балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом визначаються статтею 22 цього Закону та правилами функцiонування балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом.

     Стаття 22. Особливостi участi у ринку електричної енергiї виробникiв електричної енергiї, яким встановлено "зелений" тариф

     1. Електрична енергiя, вироблена на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), може бути продана її виробниками на ринку двостороннiх договорiв, на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку за цiнами, що склалися на вiдповiдних ринках.

     2. Виробники електричної енергiї, яким встановлено "зелений" тариф, мають право продати електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику", гарантованому покупцю вiдповiдно до цього Закону. При цьому у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) обсяг вiдпуску електричної енергiї, виробленої на об'єктi електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями).

(абзац перший частини другої статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     З цiєю метою такi виробники зобов'язанi:

     отримати доступ до ринку електричної енергiї у порядку, визначеному цим Законом;

     укласти з гарантованим покупцем двостороннi договори з купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом, або у передбачених цим Законом випадках додаткову угоду до договору купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом з оптовим постачальником, та увiйти на пiдставi цих договорiв до складу балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом, в якiй стороною, вiдповiдальною за баланс, є гарантований покупець;

     вiдповiдно до правил функцiонування балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом щодобово подавати гарантованому покупцю свої погодиннi графiки вiдпуску електричної енергiї на наступну добу в порядку та у формi, визначених у договорi купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом, для подальшого її продажу гарантованим покупцем на ринку "на добу наперед".

     3. Гарантований покупець забезпечує виконання гарантiй держави щодо купiвлi у кожному розрахунковому перiодi електричної енергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику", та проведення розрахункiв за таку електроенергiю у порядку, встановленому законом. При цьому у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) обсяг вiдпуску електричної енергiї, виробленої на об'єктi електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями).

(абзац перший частини третьої статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     До 1 сiчня 2030 року гарантований покупець зобов'язаний купувати у суб'єктiв господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, у кожному розрахунковому перiодi електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику", протягом всього строку застосування "зеленого" тарифу, якщо такi суб'єкти господарювання входять до складу балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом. При цьому у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) обсяг вiдпуску електричної енергiї, виробленої на об'єктi електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями).

(абзац другий частини третьої статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     Купiвля-продаж такої електричної енергiї за "зеленим" тарифом здiйснюється на пiдставi договору мiж виробником, якому встановлено "зелений" тариф та який входить до складу балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом, та гарантованим покупцем. Такий договiр укладається на основi типового договору купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом на строк дiї "зеленого" тарифу, встановленого для вiдповiдного виробника.

     Типовий договiр купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Виробники, яким встановлено "зелений" тариф, подають гарантованому покупцю погодиннi графiки вiдпуску електричної енергiї. Виробники, якi виробляють електричну енергiю на об'єктах електроенергетики, що використовують енергiю вiтру та сонячного випромiнювання, мають право корегувати графiки вiдпуску електричної енергiї гарантованому покупцю за двi години до реального часу постачання у порядку та строки, визначенi правилами функцiонування балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом.

     Гарантований покупець здiйснює продаж електричної енергiї, купленої у суб'єктiв господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, на ринку "на добу наперед" за правилами ринку "на добу наперед" шляхом подачi оператору ринку пропозицiй, складених на основi погодинних графiкiв вiдпуску електричної енергiї на наступну добу виробникiв, у яких вiн купує електричну енергiю за "зеленим" тарифом, за найменшою цiною, що допускається правилами ринку "на добу наперед".

     Електрична енергiя, вироблена з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт, купується гарантованими електропостачальниками, що здiйснюють постачання електричної енергiї на територiї провадження лiцензiйної дiяльностi яких знаходяться такi приватнi домогосподарства, за "зеленим" тарифом в обсязi, що перевищує мiсячне споживання електроенергiї такими приватними домогосподарствами. Виробництво електроенергiї з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру приватними домогосподарствами здiйснюється без вiдповiдної лiцензiї. Порядок продажу та облiку такої електроенергiї, а також розрахункiв за неї затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

(абзац сьомий частини третьої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     4. З метою поступового запровадження вiдповiдальностi виробникiв, яким встановлено "зелений" тариф, за спричиненi ними небаланси електричної енергiї, у випадках, встановлених цим Законом, встановлюється порядок компенсацiї виробниками, якi входять до складу балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом, вартостi їх небалансiв електричної енергiї гарантованому покупцю.

     Частка вiдшкодування такими виробниками вартостi їх небалансiв електричної енергiї встановлюється залежно вiд часу з моменту початку функцiонування повномасштабного ринку електричної енергiї, передбаченого цим Законом, та становить:

     1) для виробникiв, якi виробляють електричну енергiю на об'єктах електроенергетики, що використовують енергiю вiтру та сонячного випромiнювання:

     до 2030 року 0;

     2) для виробникiв, якi виробляють електричну енергiю на об'єктах електроенергетики, що використовують iншi альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв):

     на перший рiк 0;

     на другий рiк 0,5;

     з третього року 1.

     5. Гарантований покупець здiйснює оплату за електричну енергiю, куплену у виробникiв за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику", за фактичний обсяг вiдпущеної електричної енергiї на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), на пiдставi даних, отриманих вiд адмiнiстратора розрахункiв, грошовими коштами в повному обсязi, у порядку та строки, визначенi вiдповiдними договорами, але не пiзнiше 90 календарних днiв з дня вiдпуску вiдповiдного обсягу електричної енергiї виробником. При цьому у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) обсяг вiдпуску електричної енергiї, виробленої на об'єктi електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями).

(частина п'ята статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     6. Виробники електричної енергiї на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), є сторонами, вiдповiдальними за баланс, за виключенням випадку їх участi у балансуючiй групi виробникiв за "зеленим" тарифом.

     7. Гарантований покупець створює балансуючу групу виробникiв за "зеленим" тарифом, в якiй є стороною, вiдповiдальною за баланс, i до складу якої входять виключно виробники, якi здiйснюють йому продаж електроенергiї за "зеленим" тарифом вiдповiдно до цього Закону.

     Порядок вiдшкодування виробниками, якi входять до складу балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом, частки вартостi їх небалансiв електричної енергiї гарантованому покупцю визначається правилами функцiонування балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом з урахуванням положень цього Закону.

     Правила функцiонування балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом, у тому числi порядок включення до вищезазначеної балансуючої групи, участi та виходу з неї, права й обов'язки учасникiв балансуючої групи та гарантованого покупця визначаються договором про участь у балансуючiй групi виробникiв за "зеленим" тарифом.

     Типовий договiр про участь у балансуючiй групi виробникiв за "зеленим" тарифом затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Термiн дiяльностi вищезазначеної балансуючої групи встановлюється до 1 сiчня 2030 року.

     8. Гарантований покупець купує/продає на балансуючому ринку електроенергiю з метою врегулювання небалансiв електричної енергiї балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом та сплачує/отримує плату за куплений/проданий небаланс електричної енергiї у порядку та за цiнами, визначеними вiдповiдно до правил ринку.

     9. Джерелом формування коштiв гарантованого покупця для оплати електричної енергiї, придбаної вiдповiдно до цього Закону, та для фiнансування його органiзацiйно-технiчного та матерiального забезпечення є кошти, отриманi вiд:

     1) оператора ринку за продану гарантованим покупцем електричну енергiю на ринку "на добу наперед";

     2) системного оператора за проданий гарантованим покупцем небаланс електричної енергiї на балансуючому ринку;

     3) Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу за наданi гарантованим покупцем послуги з вирiвнювання умов для конкуренцiї вiдповiдно до цього Закону;

     4) виробникiв, що продають гарантованому покупцю електричну енергiю за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику", як компенсацiя вартостi їх небалансiв електричної енергiї в рамках балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом з урахуванням положень цiєї статтi.

(пункт 4 частини дев'ятої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     10. Гарантований покупець має право на:

     1) своєчасне та у повному обсязi отримання коштiв за продану електричну енергiю вiдповiдно до укладених договорiв;

     2) своєчасне та у повному обсязi отримання вiд Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу коштiв за наданi послуги з вирiвнювання умов конкуренцiї;

     3) отримання вiд виробникiв, у яких вiн здiйснює купiвлю електричної енергiї за "зеленим" тарифом, їх погодинних добових графiкiв вiдпуску електричної енергiї у порядку та формi, визначених вiдповiдними договорами;

     4) отримання вiд адмiнiстратора розрахункiв даних щодо фактичних обсягiв вiдпуску електричної енергiї виробниками, у яких гарантований покупець купує електричну енергiю за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику";

(пункт 4 частини десятої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     5) доступ до iнформацiї щодо дiяльностi на ринку електричної енергiї у порядку та у обсягах, визначених правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, що забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     6) iншi права, передбаченi нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї, та умовами укладених договорiв на ринку електричної енергiї.

     11. Гарантований покупець зобов'язаний:

     1) дотримуватися умов та правил здiйснення господарської дiяльностi з купiвлi електричної енергiї за "зеленим" тарифом вiдповiдно до отриманої лiцензiї та нормативно-правових актiв, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     2) отримати доступ до ринку електричної енергiї у порядку, визначеному цим Законом, укласти договори, якi є обов'язковими для здiйснення дiяльностi на ринку електричної енергiї, та виконувати умови цих договорiв;

     3) укласти договiр про надання послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї з Фондом врегулювання вартiсного дисбалансу вiдповiдно до вимог цього Закону;

     4) купувати у суб'єктiв господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, у кожному розрахунковому перiодi електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за встановленим їм "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику". При цьому у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) обсяг вiдпуску електричної енергiї, виробленої на об'єктi електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями);

(пункт 4 частини одинадцятого статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     5) створити балансуючу групу виробникiв за "зеленим" тарифом та стати стороною, вiдповiдальною за баланс такої групи;

     6) стати учасником ринку "на добу наперед";

     7) пропонувати для продажу на ринку "на добу наперед" електричну енергiю в обсягах, поданих виробниками, що здiйснюють йому продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом, у погодинних графiках вiдпуску електричної енергiї на наступну добу;

     8) надавати адмiнiстратору розрахункiв повiдомлення про погодиннi обсяги електричної енергiї за двостороннiми договорами, сформованi за результатами продажу на ринку "на добу наперед" електричної енергiї виробникiв, що здiйснюють йому продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом, у порядку, визначеному правилами ринку;

     9) складати погодиннi добовi графiки вiдпуску електричної енергiї на наступну добу виробникiв, що здiйснюють йому продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом, на пiдставi зареєстрованих у адмiнiстратора розрахункiв повiдомлень про погодиннi обсяги електричної енергiї за двостороннiми договорами та надавати їх системному оператору вiдповiдно до правил ринку. Гарантований покупець зобов'язаний iнформувати системного оператора про корегування графiкiв вiдпуску, що здiйснюються виробниками, якi виробляють електричну енергiю на об'єктах електроенергетики, що використовують енергiю вiтру та сонячного випромiнювання, у порядку, передбаченому правилами ринку;

     10) купувати/продавати електроенергiю на балансуючому ринку з метою врегулювання небалансiв електричної енергiї балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом та сплачувати плату за небаланс електричної енергiї за цiнами, визначеними вiдповiдно до правил ринку;

     11) сплачувати своєчасно та у повному обсязi за електричну енергiю, куплену у виробникiв за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику";

(пункт 11 частини одинадцятої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     12) вiдкрити в установi уповноваженого банку поточний рахунок iз спецiальним режимом використання для проведення розрахункiв вiдповiдно до вимог цього Закону;

     13) надавати суб'єктам ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ними функцiй на ринку електричної енергiї, в обсягах та у порядку, визначених нормативно-правовими актами, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї.

     12. Гарантований покупець не має права здiйснювати дiяльнiсть з виробництва, розподiлу, передачi та постачання електричної енергiї.

     13. Гарантований покупець забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiд суб'єктiв ринку, що використовується ним для здiйснення своїх функцiй на ринку електричної енергiї та становить комерцiйну таємницю вiдповiдно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублiкування iнформацiї на ринку електричної енергiї.

     Гарантований покупець також забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї стосовно своєї дiяльностi, розкриття якої може надавати комерцiйнi переваги суб'єктам ринку.

     14. Функцiї гарантованого покупця виконує державне пiдприємство, спецiально уповноважене та пiдпорядковане Кабiнету Мiнiстрiв України. Фiнансування дiяльностi гарантованого покупця здiйснюється в межах кошторису, який затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Стаття 23. Особливостi участi у ринку електричної енергiї виробникiв, що здiйснюють комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї (когенерацiя)

     1. Електрична енергiя, вироблена на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках, може бути продана її виробниками на ринку двостороннiх договорiв, на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку за цiнами, якi складаються на вiдповiдних ринках.

     2. Впродовж 10 рокiв з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї України, передбаченого цим Законом, на електроенергiю, вироблену на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках, нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, за заявою виробника встановлюються регульованi цiни закупiвлi такої електричної енергiї.

     Протягом перiоду, встановленого цiєю статтею, оператор ринку забезпечує, вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед", обов'язкову купiвлю та оплату електричної енергiї у виробникiв, що здiйснюють комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї (когенерацiя) в обсягах, на якi встановлена регульована цiна закупiвлi. Пропозицiї виробникiв, що здiйснюють комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї (когенерацiя) в обсягах, на якi встановлена регульована цiна закупiвлi, надаються такими виробниками та приймаються оператором ринку за найменшою допустимою цiною, визначеною правилами ринку "на добу наперед".

     3. Регульована цiна закупiвлi електричної енергiї, виробленої на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках, встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, для кожного виробника на визначений обсяг вiдпуску електричної енергiї, який встановлений у балансi електричної енергiї об'єднаної енергетичної системи України, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi.

     Формування регульованої цiни закупiвлi електричної енергiї, виробленої на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках, здiйснюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, з урахуванням тарифiв на теплову енергiю, а також має забезпечувати:

     вiдшкодування економiчно обґрунтованих витрат, у тому числi покриття обґрунтованих iнвестицiй;

     отримання прибутку.

     З моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї України обсяг електричної енергiї, що виробляється на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках, на який можуть встановлюватися регульованi цiни закупiвлi електричної енергiї, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, у балансi електричної енергiї об'єднаної енергетичної системи України на пiдставi теплового графiка таких виробникiв.

     4. Електрична енергiя, вiдпущена теплоелектроцентралями або когенерацiйними установками в обсягах, що не перевищують розрахунковi при встановленнi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, регульованої цiни закупiвлi, продається її виробниками на ринку "на добу наперед" за ринковими цiнами з одночасним наданням такими виробниками Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу послуг iз вирiвнювання умов для конкуренцiї щодо продажу за ринковими цiнами електричної енергiї, на яку встановлена регульована цiна закупiвлi.

     Обсяг вiдпуску електричної енергiї, у межах якого виробником електричної енергiї на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках можуть надаватися Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу послуги iз вирiвнювання умов для конкуренцiї щодо продажу за ринковими цiнами на ринку "на добу наперед" електричної енергiї, на яку встановлена регульована цiна закупiвлi, має дорiвнювати розрахунковому обсягу вiдпуску електричної енергiї, який було враховано при встановленнi регульованої цiни закупiвлi електричної енергiї у вiдповiдного виробника.

     5. Вартiсть послуг iз вирiвнювання умов для конкуренцiї щодо продажу за ринковими цiнами на ринку "на добу наперед" електричної енергiї, на яку встановлена регульована цiна закупiвлi, визначається як рiзниця мiж вартiстю електричної енергiї, розрахованої за регульованими цiнами закупiвлi електричної енергiї та цiнами електричної енергiї на ринку "на добу наперед". Оплата послуг iз вирiвнювання умов для конкуренцiї щодо продажу за ринковими цiнами електричної енергiї, на яку встановлена регульована цiна закупiвлi, якi надаються виробниками електричної енергiї на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках, здiйснюється Фондом врегулювання вартiсного дисбалансу виходячи з фактичних обсягiв вiдпущеної такими виробниками електричної енергiї, але не вище обсягiв електричної енергiї, визначених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, при розрахунку регульованої цiни закупiвлi електричної енергiї вiдповiдного виробника.

     6. Фонд врегулювання вартiсного дисбалансу гарантує виробникам електричної енергiї на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках здiйснення не пiзнiше 15 числа мiсяця, наступного за розрахунковим, повної оплати наданих ними послуг iз вирiвнювання умов для конкуренцiї щодо продажу за ринковими цiнами електричної енергiї, на яку встановлена регульована цiна закупiвлi.

     Стаття 24. Проведення розрахункiв на ринку електричної енергiї

     1. Розрахунки за електричну енергiю та послуги, що надаються на ринку електричної енергiї, проводяться мiж суб'єктами цього ринку у грошовiй формi вiдповiдно до укладених договорiв у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку та правилами ринку "на добу наперед".

     2. Споживачi електричної енергiї, якi купують електричну енергiю у електропостачальникiв, вносять плату за поставлену їм електричну енергiю виключно на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання електропостачальника в уповноваженому банку.

     3. Учасники ринку "на добу наперед", якi купують електричну енергiю на цьому ринку, вносять плату за закуплену електричну енергiю виключно на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання оператора ринку в уповноваженому банку.

     4. Учасники балансування та сторони, вiдповiдальнi за баланс, у яких виникли зобов'язання перед системним оператором в результатi дiяльностi на балансуючому ринку, вносять плату за електричну енергiю виключно на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання системного оператора в уповноваженому банку.

     5. Кошти за закуплену електричну енергiю у виробникiв, якi виробляють електричну енергiю на атомних електричних станцiях та гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй), та за наданi такими виробниками допомiжнi послуги перераховуються виключно на поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання вiдповiдних виробникiв в уповноваженому банку.

     6. Кошти за послуги системного оператора з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння перераховуються виключно на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання системного оператора в уповноваженому банку.

     7. Кошти з поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання електропостачальника перераховуються згiдно з алгоритмом, який встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Такий алгоритм розподiлу коштiв з поточного рахунка iз спецiальним режимом використання електропостачальника передбачає, за звичайних умов, перерахування всiх коштiв, що надходять вiд споживачiв на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання електропостачальника, у повному обсязi на поточнi рахунки електропостачальника.

     Внесення змiн до зазначеного алгоритму здiйснюється тiльки у разi прострочення електропостачальником у строки та порядку, визначенi правилами ринку, оплати вартостi спричинених ним небалансiв електричної енергiї. Такi змiни до алгоритму дiють до повного погашення заборгованостi електропостачальника перед системним оператором. Змiни до алгоритму здiйснюються на пiдставi подання системного оператора у випадку виникнення заборгованостi електропостачальника перед системним оператором. Такими змiнами алгоритму повинно бути передбачено, що кошти iз поточного рахунка iз спецiальним режимом використання електропостачальника перераховуються на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання системного оператора до повного погашення недоплати за куплений електропостачальником небаланс електричної енергiї.

     8. Кошти з поточного рахунка iз спецiальним режимом використання оператора ринку перераховуються вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед" на:

     1) поточнi рахунки учасникiв ринку "на добу наперед", крiм виробникiв, якi виробляють електричну енергiю на атомних електричних станцiях та гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй), гарантованого покупця та електропостачальникiв за продану електричну енергiю на ринку "на добу наперед";

     2) поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання виробникiв, якi виробляють електричну енергiю на атомних електричних станцiях та гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй), гарантованого покупця та електропостачальникiв за продану ними електричну енергiю на ринку "на добу наперед";

     3) поточний рахунок оператора ринку.

     9. Кошти з поточного рахунка iз спецiальним режимом використання системного оператора перераховуються згiдно з алгоритмом, який встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, на:

     1) поточнi рахунки учасникiв балансування та сторiн, вiдповiдальних за баланс, крiм виробникiв, якi виробляють електричну енергiю на атомних електричних станцiях та гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй), гарантованого покупця та електропостачальникiв;

     2) поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання виробникiв, якi виробляють електричну енергiю на атомних електричних станцiях та гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй), гарантованого покупця та електропостачальникiв;

     3) поточний рахунок системного оператора з урахуванням положень цього Закону.

     За рiшенням нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, кошти iз поточного рахунка iз спецiальним режимом використання системного оператора можуть перераховуватися на iншi поточнi рахунки системного оператора.

     З метою здiйснення розрахункiв з учасниками балансування при врегулюваннi системних обмежень системний оператор може вносити на свiй поточний рахунок iз спецiальним режимом використання кошти з власного поточного рахунка.

     10. Кошти з поточного рахунка iз спецiальним режимом використання електропередавального пiдприємства перераховуються згiдно з алгоритмом, який встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, на:

     1) поточний рахунок iз спецiальним режимом використання Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу;

     2) поточний рахунок електропередавального пiдприємства з урахуванням положень цього Закону.

     11. Кошти з поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання виробникiв, якi виробляють електричну енергiю на атомних електричних станцiях та гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй), а також електропостачальникiв, що здiйснюють iмпорт електричної енергiї, перераховуються згiдно з алгоритмом, який встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, на:

     1) поточний рахунок iз спецiальним режимом використання Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу;

     2) поточнi рахунки таких виробникiв/електропостачальникiв, що здiйснюють iмпорт електричної енергiї.

     12. Кошти з поточного рахунка iз спецiальним режимом використання Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу перераховуються згiдно з алгоритмом, який встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, на:

     1) поточний рахунок iз спецiальним режимом використання гарантованого покупця;

     2) поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання гарантованих електропостачальникiв;

     3) поточнi рахунки виробникiв, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на теплоелектроцентралях, яким встановлено регульованi цiни закупiвлi електричної енергiї, вiдповiдно до цього Закону;

     4) поточний рахунок Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу для фiнансування органiзацiйно-технiчного та матерiального забезпечення дiяльностi Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу в межах затвердженого кошторису.

     13. Кошти з поточного рахунка iз спецiальним режимом використання гарантованого покупця перераховуються згiдно iз алгоритмом, який встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, на:

     1) поточний рахунок iз спецiальним режимом використання системного оператора за небаланси електричної енергiї балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом;

     2) поточнi рахунки виробникiв, що виробляють електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), у яких вiн купує електричну енергiю за "зеленим" тарифом;

     3) поточний рахунок гарантованого покупця для фiнансування органiзацiйно-технiчного та матерiального забезпечення дiяльностi гарантованого покупця в межах затвердженого кошторису.

     14. Перелiк поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання електропостачальникiв, виробникiв, якi виробляють електричну енергiю на атомних електричних станцiях та гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй), системного оператора, електропередавального пiдприємства, оператора ринку, гарантованого покупця та Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу затверджується та оприлюднюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     15. На поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання електропостачальникiв, виробникiв, якi виробляють електричну енергiю на атомних електричних станцiях та гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй), системного оператора, електропередавального пiдприємства, оператора ринку, гарантованого покупця та Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями цих суб'єктiв ринку.

     Операцiї на поточних рахунках iз спецiальним режимом використання електропостачальникiв, виробникiв, якi виробляють електричну енергiю на атомних електричних станцiях та гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй), системного оператора, електропередавального пiдприємства, оператора ринку, гарантованого покупця та Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу не пiдлягають призупиненню.

     16. У разi перерахування споживачами коштiв за електричну енергiю на iншi, нiж поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання електропостачальника, або перерахування покупцями коштiв за електричну енергiю, закуплену у виробникiв, якi виробляють електричну енергiю на атомних електричних станцiях та гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй), гарантованого покупця та електропостачальника на iншi, нiж поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання таких виробникiв, гарантованого покупця та електропостачальника, та/або перерахування учасниками ринку коштiв за послуги системного оператора з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння на iншi, нiж поточний рахунок iз спецiальним режимом використання системного оператора, та/або перерахування учасниками ринку коштiв за послуги електропередавального пiдприємства з передачi електричної енергiї на iншi, нiж поточний рахунок iз спецiальним режимом використання електропередавального пiдприємства, отримувачi повиннi повернути цi кошти за заявою споживача/покупця/учасника ринку або за власною iнiцiативою в триденний термiн з моменту їх отримання. У разi неповернення споживачу/покупцю/учаснику ринку у цей термiн коштiв, сплачених на iншi, нiж поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання, цi суми пiдлягають вилученню до Державного бюджету України як санкцiя за вчинене правопорушення i не зараховуються як оплата електричної енергiї/послуг системного оператора/послуг з передачi електричної енергiї. Зарахування коштiв до Державного бюджету України не звiльняє їх отримувача вiд повернення цих коштiв вiдповiдному споживачу/покупцю/учаснику ринку.

     Стаття 25. Фонд врегулювання вартiсного дисбалансу

     1. Фонд врегулювання вартiсного дисбалансу (далi - Фонд) є державною спецiалiзованою некомерцiйною установою, дiяльнiсть якої спрямована на створення конкурентного середовища на ринку електричної енергiї та забезпечення вiдповiдно до вимог цього Закону:

     1) вiдшкодування гарантованому покупцю:

     рiзницi мiж вартiстю електричної енергiї, купленої ним за "зеленими" тарифами з урахуванням надбавки до них, встановленої вiдповiдно до статтi 173 Закону України "Про електроенергетику", та вартiстю цiєї електричної енергiї, проданої за цiнами ринку "на добу наперед";

(абзац другий пункту 1 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     витрат, пов'язаних iз врегулюванням небалансiв електричної енергiї балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом;

     2) вiдшкодування гарантованим електропостачальникам:

     рiзницi мiж вартiстю електричної енергiї, що постачається побутовим споживачам за регульованими тарифами, та вартiстю такої електричної енергiї за роздрiбними цiнами, розрахованими гарантованими електропостачальниками вiдповiдно до методики, затвердженої нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики;

     рiзницi мiж вартiстю електричної енергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт, купленою гарантованим електропостачальником за "зеленим" тарифом, та вартiстю цiєї електричної енергiї за цiнами ринку "на добу наперед";

     3) вiдшкодування виробникам, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках рiзницi мiж вартiстю електричної енергiї за регульованими цiнами закупiвлi електричної енергiї та цiнами електричної енергiї на ринку "на добу наперед".

     Основними функцiями Фонду є:

     надання суб'єктам ринку та отримання вiд суб'єктiв ринку послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї, визначених цим Законом;

     отримання коштiв вiд суб'єктiв ринку, яким вiн надає послуги з вирiвнювання умов для конкуренцiї, та подальше їх спрямування суб'єктам ринку, якi надають йому послуги з вирiвнювання умов для конкуренцiї, вiдповiдно до цього Закону.

     Фонд не має права на будь-яку iншу дiяльнiсть, крiм передбаченої цим Законом.

     2. Засновником Фонду є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     У своїй дiяльностi Фонд керується цим Законом, установчими документами та iншими актами законодавства.

     3. Поточне керiвництво дiяльнiстю Фонду здiйснює адмiнiстратор Фонду. Функцiї адмiнiстратора Фонду виконує на договiрних засадах уповноважений банк. Адмiнiстратор Фонду несе вiдповiдальнiсть за належне виконання своїх функцiй згiдно з договором. Органiзацiйно-технiчне та матерiальне забезпечення дiяльностi Фонду здiйснюється адмiнiстратором Фонду за рахунок коштiв Фонду вiдповiдно до кошторису, затвердженого нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     4. Джерелом формування коштiв Фонду є плата за послуги з вирiвнювання умов для конкуренцiї, якi надає Фонд вiдповiдно до цього Закону.

     Надання та споживання суб'єктами ринку, визначеними цим Законом, послуг iз вирiвнювання умов для конкуренцiї є системою адмiнiстративно-правових та економiчних заходiв, спрямованих на пiдтримання свободи конкуренцiї на ринку електричної енергiї з унiфiкацiєю таких умов конкуренцiї для всiх суб'єктiв ринку в умовах рiзної початкової технiчної, технологiчної та ринкової позицiї, яку займали такi суб'єкти до впровадження повномасштабного ринку електричної енергiї.

     Кошти Фонду можуть бути використанi виключно на цiлi та напрями, передбаченi цим Законом, та вiдповiдно до алгоритму, встановленого нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, з урахуванням положень цього Закону.

     Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України. Кошти Фонду, якi не були використанi у звiтному фiнансовому роцi, не можуть бути списанi чи зарахованi до Державного бюджету України та використовуються Фондом у наступному фiнансовому роцi.

     5. Виключно Фонд є покупцем послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї, якi надаються йому на обов'язковiй основi суб'єктами ринку за договорами, укладеними на основi типових договорiв про надання послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї, а саме:

     1) гарантованими електропостачальниками:

     послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї при продажу електричної енергiї побутовим споживачам за тарифами, встановленими нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики;

     послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї при закупiвлi електричної енергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт, за "зеленим" тарифом;

     2) гарантованим покупцем:

     послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї при закупiвлi електричної енергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом;

     послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї при врегулюваннi ним небалансiв електричної енергiї як стороною, вiдповiдальною за баланс балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом;

     3) виробниками електричної енергiї на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках послуг iз вирiвнювання умов для конкуренцiї щодо продажу за ринковими цiнами електричної енергiї, на яку встановлена регульована цiна закупiвлi.

     Обов'язкове споживання Фондом та надання суб'єктами, визначеними цим Законом, послуг iз вирiвнювання умов для конкуренцiї є способом створення рiвного конкурентного становища тим суб'єктам ринку, якi вiдповiдно до вимог цього Закону мають зобов'язання здiйснювати постачання електричної енергiї побутовим споживачам за державними регульованими цiнами (тарифами) або купувати електричну енергiю вiдповiдно до вимог цього Закону за регульованими цiнами або цiнами, визначеними законами України, та суб'єктам ринку, яким встановлено регульовану цiну закупiвлi електричної енергiї, виробленої на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках.

     6. Фонд з метою реалiзацiї визначених цим Законом функцiй на обов'язковiй основi надає виробникам електричної енергiї, яка виробляється на атомних електричних станцiях, гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй), електропостачальникам, що здiйснюють iмпорт електричної енергiї, електропередавальному пiдприємству послуги з вирiвнювання умов для конкуренцiї на ринку електричної енергiї на пiдставi договорiв, укладених на основi типових договорiв про надання послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї.

     Обов'язкове споживання суб'єктами, визначеними цим Законом, послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї є способом державного регулювання дiяльностi на ринку електричної енергiї суб'єктiв природних монополiй, сумiжних ринкiв, осiб, якi займають домiнуюче (монопольне) положення на ринку електричної енергiї, та електропостачальникiв, що здiйснюють iмпорт електричної енергiї, з метою недопущення їх необґрунтованого, неконтрольованого впливу на цiноутворення на ринку електричної енергiї.

     7. Типовi договори про надання послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     8. Прогнозна вартiсть послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї не рiдше нiж щоквартально визначається та затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, iз забезпеченням того, що сукупна вартiсть послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї, якi придбаваються Фондом, та його кошторис має дорiвнювати вартостi послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї, що надаються Фондом, та з урахуванням вiдхилення фактичної вартостi послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї вiд прогнозованої за результатами останнього звiтного перiоду. Порядок розрахунку вартостi послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї, зокрема, враховує:

     прогнозованi обсяги купiвлi електричної енергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленими" тарифами;

     обсяги вiдпуску електричної енергiї на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках, встановленi при розрахунку регульованої цiни закупiвлi електричної енергiї, виробленої на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках;

     прогнозованi обсяги електричної енергiї для постачання побутовим споживачам за тарифами, встановленими нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики;

     прогнозованi обсяги купiвлi електричної енергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт, за "зеленим" тарифом;

     прогнозованi обсяги iмпорту електричної енергiї;

     прогнозовану цiну на електричну енергiю на ринку "на добу наперед";

     величини "зелених" тарифiв;

     величини регульованих тарифiв для побутових споживачiв;

     величини встановлених регульованих цiн закупiвлi електричної енергiї, виробленої на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках;

     величини тарифiв на послуги з передачi, розподiлу та постачання електричної енергiї;

     прогнозованi обсяги продажу електричної енергiї виробниками, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на атомних електричних станцiях та гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi-, та малих гiдроелектростанцiй);

     вартiсть допомiжних послуг, якi надаються виробниками, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на атомних електричних станцiях та гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй);

     витрати на органiзацiйно-технiчне та матерiальне забезпечення дiяльностi гарантованого покупця та Фонду;

     рiвень цiн електричної енергiї виробникiв, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на атомних електричних станцiях, з урахуванням рiвня витрат, що забезпечує покриття експлуатацiйних та капiтальних витрат, забезпечення ядерної безпеки функцiонування атомних електричних станцiй, обсяг соцiально-економiчної компенсацiї ризику для населення, яке проживає в зонi спостереження, та виконання зобов'язань, передбачених мiжнародними договорами України, ратифiкованими Верховною Радою України, тощо;

     рiвень цiн електричної енергiї виробникiв, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi-, та малих гiдроелектростанцiй), з урахуванням рiвня витрат, що забезпечує покриття експлуатацiйних та капiтальних витрат та виконання зобов'язань, передбачених мiжнародними договорами України, ратифiкованими Верховною Радою України, тощо;

     рiвень припустимого вiдхилення цiн на ринку "на добу наперед" вiд прогнозованих цiн для мiнiмiзацiї ризикiв волатильностi цiн для виробникiв, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на атомних електричних станцiях та на гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй).

     9. Фонд зобов'язаний:

     1) вiдкрити в уповноваженому банку поточний рахунок iз спецiальним режимом використання для проведення розрахункiв вiдповiдно до цього Закону;

     2) укласти договори на основi типових договорiв про надання послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї iз суб'єктами ринку, визначеними цим Законом;

     3) своєчасно та у повному обсязi виконувати свої грошовi зобов'язання перед гарантованим покупцем, гарантованими електропостачальниками, суб'єктами ринку, яким встановлено регульовану цiну закупiвлi електричної енергiї;

     4) надавати нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, iнформацiю, необхiдну для виконання нею своїх функцiй на ринку електричної енергiї;

     5) виконувати iншi функцiї, визначенi цим Законом та його установчими документами.

     10. Послуги з вирiвнювання умов для конкуренцiї надаються/споживаються Фондом на постiйнiй основi.

     Фiнансовi зобов'язання Фонду та строки їх виконання вiдносно отриманих послуг iз вирiвнювання умов для конкуренцiї визначаються згiдно з порядком здiйснення Фондом розрахункових операцiй на ринку електричної енергiї, який затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     11. Термiн дiяльностi Фонду встановлюється до 1 сiчня 2030 року.

     Стаття 26. Саморегулювання дiяльностi учасникiв ринку електричної енергiї України

     1. Саморегулювання дiяльностi учасникiв ринку електричної енергiї України забезпечується дiяльнiстю Ради ринку електричної енергiї України.

     Метою дiяльностi Ради ринку електричної енергiї України є сприяння ефективному функцiонуванню ринку електричної енергiї, залученню iнвестицiй в електроенергетику i формування узгодженої позицiї суб'єктiв ринку при розробцi нормативних документiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї, в цiлях стимулювання конкуренцiї та дотримання балансу iнтересiв виробникiв, електропостачальникiв та споживачiв електричної енергiї.

     2. Рада ринку електричної енергiї України (далi - Рада ринку) - недержавна саморегулiвна некомерцiйна (неприбуткова) органiзацiя, яка об'єднує учасникiв ринку з метою досягнення балансу їх iнтересiв через загальнi збори учасникiв об'єднання та Раду директорiв.

     Рада ринку створюється учасниками ринку на добровiльних засадах i дiє згiдно iз статутом Ради ринку. Будь-який учасник ринку електричної енергiї може у будь-який час увiйти до складу об'єднання чи вийти з нього.

     Загальнi збори учасникiв об'єднання вiдбуваються не рiдше одного разу на рiк.

     3. Управляючим органом Ради ринку є Рада директорiв, яка обирається на загальних зборах учасникiв об'єднання.

     Загальнi збори обирають десять голосуючих директорiв шляхом голосування.

     Голосуючi директори простою бiльшiстю голосiв обирають голову Ради директорiв. Рiшення Ради директорiв приймаються простою бiльшiстю голосiв. У разi рiвностi голосiв голос голови Ради директорiв є вирiшальним.

     Фiнансування дiяльностi Ради ринку здiйснюється за рахунок учасникiв об'єднання.

     4. До функцiй Ради директорiв належать:

     1) забезпечення представництва i захисту прав та iнтересiв учасникiв Ради ринку у вiдносинах з державними органами, органами влади Автономної Республiки Крим та органами мiсцевого самоврядування, iншими об'єднаннями, пiдприємствами, установами, органiзацiями та утвореними ними органами;

     2) пiдготовка зауважень та пропозицiй до правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу електричних мереж, кодексу комерцiйного облiку та iнших нормативно-правових актiв, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     3) розгляд в обов'язковому порядку всiх звернень учасникiв ринку, що приєдналися до об'єднання;

     4) органiзацiя системи досудового врегулювання суперечок мiж суб'єктами ринку;

     5) надання пропозицiй щодо проведення незалежного аудиту роботи ринку електричної енергiї;

     6) здiйснення органiзацiйної та консультацiйної пiдтримки господарської дiяльностi учасникiв об'єднання.

     5. Для виконання покладених на неї функцiй Рада директорiв:

     1) створює робочi органи (групи, комiтети) для опрацювання окремих питань у сферi компетенцiї;

     2) залучає консультантiв, експертiв;

     3) здiйснює спiвробiтництво з державними i недержавними органами, установами та органiзацiями;

     4) бере участь у громадських консультацiях при обговореннi проектiв та змiн до нормативно-правових актiв, що забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї.

     6. Суб'єкти ринку електричної енергiї також можуть створювати iншi саморегулiвнi органiзацiї.

     7. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному секторi:

     1) залучають Раду ринку та iншi саморегулiвнi органiзацiї суб'єктiв ринку електричної енергiї до участi у громадських консультацiях стосовно проектiв та змiн до нормативно-правових актiв, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     2) направляють до Ради ринку питання, обов'язковi до розгляду;

     3) розглядають в обов'язковому порядку зауваження та пропозицiї Ради ринку до нормативно-правових актiв, що ними затверджуються з метою забезпечення функцiонування ринку електричної енергiї, готують вмотивованi вiдповiдi у разi їх неприйняття.

Роздiл IV
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГIЇ

     Стаття 27. Державне управлiння та регулювання ринку електричної енергiї

     1. Державне управлiння у сферi функцiонування ринку електричної енергiї здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, а також iншi органи виконавчої влади у межах повноважень, визначених законом.

     2. У сферi функцiонування ринку електричної енергiї до повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України належать:

     визначення разом з Нацiональним банком України уповноваженого банку ринку електричної енергiї;

     заснування Оператора ринку;

     заснування Фонду врегулювання вартiсного дисбалансу;

     заснування пiдприємства для виконання функцiй гарантованого покупця;

     затвердження порядку вжиття тимчасових надзвичайних заходiв на ринку електричної енергiї;

     прийняття рiшення щодо вжиття тимчасових надзвичайних заходiв на ринку електричної енергiї у випадках, передбачених цим Законом, правилами ринку та кодексом електричних мереж;

     прийняття рiшення щодо дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї;

     затвердження плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв;

     затвердження порядку визначення вiдповiдностi iнвестицiйних проектiв умовам для отримання звiльнення в частинi порядку розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж;

     затвердження порядку надання державою забезпечення виконання грошових зобов'язань окремих споживачiв з оплати електричної енергiї;

     затвердження порядку складення перелiку споживачiв та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологiчна броня електропостачання;

     здiйснення та забезпечення виконання заходiв, передбачених цим Законом.

     3. У сферi функцiонування ринку електричної енергiї до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, належать:

     затвердження кодексу електричних мереж;

     затвердження методики визначення доступної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж;

     затвердження порядку пiдготовки плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв та порядку його оприлюднення;

     затвердження порядку проведення конкурсу з вiдбору постачальника допомiжних послуг iз забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi;

     здiйснення та забезпечення виконання iнших заходiв, передбачених цим Законом.

     4. У сферi функцiонування ринку електричної енергiї до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, належать:

     формування та затвердження балансу теплової та електричної енергiї об'єднаної енергетичної системи України;

     проведення монiторингу та оцiнка стану виконання плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв;

     щорiчне оприлюднення звiтiв про результати монiторингу та оцiнку стану виконання плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв;

     здiйснення та забезпечення виконання iнших заходiв, передбачених цим Законом.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, має право отримувати вiд суб'єктiв ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ним своїх повноважень, вiдповiдно до положень цього Закону.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiд суб'єктiв ринку, що використовується ним для здiйснення своїх повноважень на ринку електричної енергiї та становить комерцiйну таємницю.

     5. Державне регулювання на ринку електричної енергiї здiйснює нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     6. До повноважень нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, щодо регулювання на ринку електричної енергiї належать:

     1) затвердження:

     правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу комерцiйного облiку;

     методики розрахунку роздрiбних цiн на електричну енергiю для споживачiв гарантованих електропостачальникiв;

     методики розрахунку тарифу на послуги гарантованого постачання електричної енергiї;

     методики розрахунку регульованих цiн на допомiжнi послуги;

     методик (порядкiв) розрахунку тарифiв на послуги з передачi електричної енергiї;

     методик (порядкiв) розрахунку тарифiв на послуги з розподiлу електричної енергiї;

     методики розрахунку тарифу на послуги з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння;

     методики розрахунку регульованих цiн закупiвлi електричної енергiї, виробленої на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках;

     прогнозної та фактичної вартостей та/або цiн послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї;

     перелiку поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання;

     правил та порядкiв, визначених цим Законом;

     типових та примiрних договорiв (у тому числi додаткових угод до них), визначених цим Законом;

     кошторису Фонду;

     кошторису гарантованого покупця;

     типових вимог до балансуючих груп;

     2) встановлення:

     тарифiв на електричну енергiю для побутових споживачiв;

     регульованих цiн закупiвлi електричної енергiї, виробленої на теплоелектроцентралях або когенерацiйних установках;

     тарифiв на послуги з постачання електричної енергiї гарантованих електропостачальникiв;

     тарифу на послуги з централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння;

     тарифу на передачу електричної енергiї;

     тарифiв на розподiл електричної енергiї;

     алгоритмiв розподiлу коштiв з поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання;

     максимального термiну дiї двостороннiх договорiв на ринку двостороннiх договорiв;

     граничних нижнiх меж обсягiв обов'язкового продажу та купiвлi електричної енергiї на ринку "на добу наперед" вiдповiдно до положень цього Закону;

     вимог до видiв дiяльностi, якi може сумiщати електропостачальник при здiйсненнi ним дiяльностi з гарантованого постачання електричної енергiї;

     3) погодження кодексу електричних мереж;

     4) визначення:

     необхiдностi та вимог щодо проведення обов'язкового аудиту роботи ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, ринку допомiжних послуг, а також розрахункiв на цих ринках;

     вимог щодо захисту, надання, розкриття та оприлюднення iнформацiї суб'єктами ринку;

     5) здiйснення монiторингу:

     функцiонування ринку електричної енергiї та його складових;

     дiяльностi системного оператора, оператора ринку, гарантованого покупця та Фонду;

     цiн та умов конкуренцiї на ринку електричної енергiї;

     дотримання електропостачальниками умов розгляду звернень та претензiй споживачiв електричної енергiї з питань, що стосуються надання послуг з постачання електричної енергiї;

     дiй системного оператора з врегулювання системних обмежень;

     виконання правил щодо проведення розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж;

     виконання електропередавальним пiдприємством та електророзподiльними пiдприємствами умов щодо недискримiнацiйного доступу до їх електричних мереж, строкiв виконання приєднання та ремонтних робiт;

     використання електропередавальним пiдприємством коштiв, отриманих вiд розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж;

     вiдокремлення функцiй з розподiлу та постачання електричної енергiї;

     виконання положень цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї, суб'єктами ринку електричної енергiї;

     6) повiдомлення Антимонопольного комiтету України про факти, що можуть свiдчити про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї на ринку електричної енергiї;

     7) здiйснення регулювання цiн та тарифiв вiдповiдно до положень цього Закону, законiв України "Про електроенергетику" та "Про природнi монополiї";

     8) лiцензування господарської дiяльностi, зокрема оператора ринку, системного оператора, електропередавального та електророзподiльних пiдприємств, виробникiв, електропостачальникiв та гарантованого покупця;

     9) прийняття рiшень щодо впровадження допомiжних послуг вiдповiдно до цього Закону;

     10) здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом.

     7. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, має право отримувати вiд суб'єктiв ринку iнформацiю, необхiдну для виконання нею своїх повноважень щодо регулювання та монiторингу ринку електричної енергiї. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiд суб'єктiв ринку, що використовується нею для здiйснення своїх повноважень щодо регулювання та монiторингу ринку електричної енергiї та становить комерцiйну таємницю.

     8. Антимонопольний комiтет України здiйснює повноваження, передбаченi законодавством про захист економiчної конкуренцiї, в тому числi щодо погодження проектiв правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу електричних мереж та кодексу комерцiйного облiку; проектiв типових вимог до балансуючих груп; проектiв типових та примiрних договорiв, якi вiдповiдно до цього Закону затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Стаття 28. Правопорушення на ринку електричної енергiї

     1. Правопорушення на ринку електричної енергiї тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законодавством.

     2. Правопорушеннями на ринку електричної енергiї є:

     1) недотримання вимог нормативно-правових актiв, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     2) неукладення договорiв вiдповiдно до вимог цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, якi забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     3) невиконання або ухилення вiд виконання рiшень нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Стаття 29. Порушення роботи ринку електричної енергiї та надзвичайнi заходи

     1. У разi тривалого порушення нормальної роботи ринку електричної енергiї внаслiдок виникнення аварiйних ситуацiй в об'єднанiй енергетичнiй системi України, викликаних пошкодженням електроенергетичних установок, їхнiх елементiв, споруд, або внаслiдок надзвичайних ситуацiй Кабiнет Мiнiстрiв України має право приймати рiшення щодо вжиття тимчасових надзвичайних заходiв iз подолання наслiдкiв такої ситуацiї вiдповiдно до затвердженого ним порядку.

     Такий порядок, зокрема, має визначати:

     1) критерiї/види порушень нормальної роботи ринку електричної енергiї, у разi виникнення яких вживаються надзвичайнi заходи;

     2) види надзвичайних заходiв;

     3) процедуру iнiцiювання вжиття надзвичайних заходiв на ринку електричної енергiї;

     4) порядок застосування надзвичайних заходiв на ринку електричної енергiї i термiн їх дiї;

     5) порядок iнформування про вжиття надзвичайних заходiв на ринку електричної енергiї.

     2. Надзвичайнi заходи, зокрема, можуть передбачати:

     1) обмеження цiн на ринку електричної енергiї;

     2) встановлення особливих умов купiвлi-продажу електричної енергiї;

     3) встановлення учасникам ринку обов'язкових вимог щодо виробництва, постачання та купiвлi-продажу електричної енергiї;

     4) встановлення особливих умов експорту або iмпорту електричної енергiї.

     Надзвичайнi заходи iз подолання наслiдкiв порушення нормальної роботи ринку електричної енергiї повиннi мiнiмально впливати на функцiонування ринку електричної енергiї, наскiльки це можливо, та застосовуватися до суб'єктiв ринку в обсягах, необхiдних для подолання наслiдкiв такої ситуацiї.

     3. Рiшення щодо вжиття надзвичайних заходiв на ринку електричної енергiї приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, або нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, щодо виникнення порушення нормальної роботи ринку електричної енергiї за результатами монiторингу ринку електричної енергiї.

     4. Надзвичайнi заходи на ринку електричної енергiї можуть вживатися на перiод, що не перевищує один мiсяць. Кабiнет Мiнiстрiв України має право прийняти рiшення про продовження термiну дiї вжитих надзвичайних заходiв на ринку електричної енергiї, але не бiльше нiж на один мiсяць.

     5. Рiшення центральних органiв виконавчої влади та нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, щодо застосування надзвичайних заходiв на ринку електричної енергiї та їх скасування не є регуляторними актами.

Роздiл V
ЗАСАДИ ФУНКЦIОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГIЇ У ПЕРЕХIДНИЙ ПЕРIОД

     Стаття 30. Функцiонування ринку електричної енергiї у перехiдний перiод

     1. Для запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї, передбаченого цим Законом, забезпечення його ефективного функцiонування мають бути створенi вiдповiднi передумови. З цiєю метою запроваджується перехiдний перiод, який дiє з дня набрання чинностi цим Законом до дня запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї.

     2. У перехiдний перiод, з урахуванням особливостей, визначених роздiлами V та VI цього Закону, функцiонують:

     оптовий ринок електричної енергiї України;

     ринок допомiжних послуг;

     роздрiбний ринок.

     3. Оптовий ринок електричної енергiї дiє вiдповiдно до Закону України "Про електроенергетику".

     4. Ринок допомiжних послуг функцiонує в частинi придбання системним оператором у енергогенеруючих компанiй допомiжних послуг з вторинного та третинного регулювання iз забезпеченням резерву вiдповiдної регулюючої потужностi. До моменту створення системного оператора його функцiї виконує державне пiдприємство, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння об'єднаною енергетичною системою України.

     Надання допомiжної послуги з вторинного регулювання iз забезпеченням резерву вiдповiдної регулюючої потужностi здiйснюється на обов'язкових засадах енергогенеруючими компанiями, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на гiдроелектростанцiях (крiм мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiй).

     Системний оператор придбаває допомiжну послугу з вторинного регулювання на пiдставi вiдповiдного договору за тарифом, що регулюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики. Продаж електричної енергiї, пов'язаної iз наданням допомiжної послуги з вторинного регулювання, здiйснюється вiдповiдною енергогенеруючою компанiєю на оптовому ринку електричної енергiї України.

     Допомiжна послуга з третинного регулювання iз забезпеченням резерву вiдповiдної регулюючої потужностi ("холодний", "гарячий" резерв на завантаження/розвантаження) придбавається системним оператором на конкурентних засадах на добовiй та мiсячнiй основi вiдповiдно до порядку придбання допомiжних послуг, затвердженого нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Системний оператор здiйснює вiдбiр пропозицiй на збiльшення (зменшення) навантаження енергогенеруючих компанiй у висхiдному (низхiдному) порядку цiни до повного покриття (або максимального задоволення) потреби в обсягах вiдповiдної резервної потужностi на вiдповiдний перiод.

     Системний оператор придбаває допомiжну послугу з третинного регулювання на пiдставi вiдповiдного договору з енергогенеруючою компанiєю. Обсяги та цiна допомiжної послуги за цим договором визначаються за результатами конкурсу.

     У разi якщо темп зростання цiнових пропозицiй енергогенеруючих компанiй на збiльшення (зменшення) свого навантаження перевищує обмеження, встановленi правилами оптового ринку електричної енергiї України, продаж таких допомiжних послуг енергогенеруючими компанiями та придбання системним оператором здiйснюються за цiнами, розрахованими вiдповiдно до правил оптового ринку електричної енергiї України.

     Впродовж першого року з моменту запровадження перехiдного перiоду нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, має право застосовувати обмеження цiн на ринку допомiжних послуг з метою недопущення необґрунтованого пiдвищення цiн на цьому ринку.

     Енергогенеруючi компанiї, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на теплових електричних станцiях та працюють на оптовому ринку електричної енергiї за цiновими заявками, зобов'язанi пропонувати допомiжну послугу з третинного регулювання та подавати на конкурс вiдповiднi цiновi пропозицiї на збiльшення (зменшення) свого навантаження по кожному генеруючому блоку, що ними експлуатується.

     За поданням системного оператора нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, може бути прийнято рiшення про запровадження iнших допомiжних послуг. Порядок придбання таких допомiжних послуг визначається вiдповiдно до статтi 9 цього Закону.

     Придбання допомiжних послуг здiйснюється на пiдставi договорiв про надання допомiжних послуг, якi укладаються на основi типових договорiв, що затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Витрати системного оператора на придбання допомiжних послуг включаються до тарифу на централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння. До моменту створення системного оператора витрати на придбання допомiжних послуг включаються окремою складовою до тарифу державного пiдприємства, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння об'єднаною енергетичною системою України.

     5. На роздрiбному ринку до здiйснення юридичних та органiзацiйних заходiв з вiдокремлення видiв дiяльностi з розподiлу та постачання електричної енергiї функцiї гарантованих електропостачальникiв виконують енергопостачальники, що здiйснюють постачання електричної енергiї за регульованим тарифом на закрiпленiй територiї.

     Роздрiбнi цiни/тарифи на електричну енергiю, за якими гарантований електропостачальник продає електричну енергiю споживачам електричної енергiї, регулюються в порядку, встановленому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     6. Протягом року з початку дiї перехiдного перiоду електропередавальне та електророзподiльнi пiдприємства зобов'язанi укласти з оптовим постачальником електричної енергiї договори i перейти до купiвлi електричної енергiї на оптовому ринку електричної енергiї України для компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її передачу та розподiл вiдповiдно магiстральними i мiждержавними та мiсцевими (локальними) електричними мережами.

     Пiдприємства, що здiйснюють передачу електричної енергiї мiсцевими (локальними) або магiстральними електричними мережами, купують необхiднi обсяги електричної енергiї в оптового постачальника за цiнами, розрахованими вiдповiдно до правил оптового ринку електричної енергiї України, в обсягах, необхiдних для компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї при її розподiлi та передачi. Витрати, пов'язанi з купiвлею електричної енергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її розподiл або передачу, включаються до тарифiв вiдповiдних суб'єктiв господарювання.

     7. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, забезпечує в перехiдний перiод органiзацiю внесень вiдповiдних змiн до договору мiж членами оптового ринку електричної енергiї України та вiдповiдних додаткiв до нього, що пов'язанi з особливостями функцiонування на перехiдному етапi оптового ринку електричної енергiї України, ринку допомiжних послуг та роздрiбного ринку.

     8. Функцiї оператора ринку та гарантованого покупця у перехiдний перiод виконують структурнi пiдроздiли у складi державного пiдприємства, що виконує функцiї оптового постачальника електричної енергiї.

     Стаття 31. Запровадження ринку електричної енергiї

     1. Рiшення щодо дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї, передбаченого цим Законом, приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Повномасштабний ринок електричної енергiї запроваджується з 1 липня 2017 року, в тому числi такi його складовi: ринок двостороннiх договорiв, ринок "на добу наперед", балансуючий ринок.

     2. До запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї (всiх складових ринку електричної енергiї України, визначених цим Законом) повиннi бути виконанi вiдповiднi органiзацiйнi та нормативно-правовi заходи, передбаченi у пунктi 2 роздiлу VI цього Закону.

     3. Координацiя роботи iз запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї, передбаченого цим Законом, та контроль за виконанням необхiдних органiзацiйних та нормативно-правових заходiв здiйснюються Координацiйним центром iз забезпечення впровадження нової моделi ринку електричної енергiї (далi - Координацiйний центр). Координацiйний центр є консультативно-дорадчим органом при Кабiнетi Мiнiстрiв України, основними завданнями якого, зокрема, є:

     координацiя роботи державних органiв, установ, органiзацiй та суб'єктiв господарської дiяльностi з питань впровадження нової моделi ринку електричної енергiї України;

     пiдготовка пропозицiй та рекомендацiй щодо заходiв, пов'язаних iз впровадженням нової моделi ринку електричної енергiї України;

     контроль стану виконання заходiв щодо впровадження нової моделi ринку електричної енергiї;

     пiдготовка пропозицiй та рекомендацiй щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань функцiонування ринку електричної енергiї України, у тому числi в перехiдний перiод.

     Рiшення Координацiйного центру у виглядi пропозицiй або рекомендацiй щодо здiйснення органами державної влади, установами, пiдприємствами та органiзацiями заходiв, пов'язаних iз впровадженням нової моделi ринку електричної енергiї України, є обов'язковими.

     4. Упродовж двох рокiв з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї, передбаченого цим Законом, нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, має право застосовувати обмеження цiн на ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та ринку допомiжних послуг з метою недопущення необґрунтованого пiдвищення цiн на цих ринках. Рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, про застосування обмеження цiн на ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та ринку допомiжних послуг не є регуляторними актами.

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем його опублiкування, крiм:

     статтi 10 цього Закону, яка набирає чинностi з 1 липня 2017 року;

     другого речення абзацу першого частини четвертої статтi 15, яке набирає чинностi з 1 липня 2017 року;

     частини п'ятої статтi 15 цього Закону, яка набирає чинностi з дня введення в дiю закону, що регулює особливостi здiйснення юридичного та органiзацiйного вiдокремлення електророзподiльними пiдприємствами дiяльностi з розподiлу електричної енергiї вiд дiяльностi з виробництва, передачi та постачання електричної енергiї;

     статтi 23, абзацу другого частини четвертої статтi 27 цього Закону, якi набирають чинностi з 1 липня 2017 року;

     пiдпункту 30 пункту 4 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення", який набирає чинностi з 1 грудня 2014 року;

     абзацiв другого - четвертого пiдпункту 19, абзацiв третього - восьмого пiдпункту 20, пiдпункту 21 пункту 4 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення", якi набирають чинностi з 1 сiчня 2015 року;

     абзацу четвертого пiдпункту 2, абзацiв третього, четвертого, дев'ятого, дванадцятого, тринадцятого, сiмнадцятого - дев'ятнадцятого, двадцять другого - двадцять шостого пiдпункту 12, абзацу четвертого пiдпункту 13, абзацу дев'ятого пiдпункту 14, абзацу тринадцятого пiдпункту 15, абзацу одинадцятого пiдпункту 16, абзацу дев'ятого пiдпункту 18, абзацiв п'ятого та шостого пiдпункту 19, пiдпункту 22, абзацiв другого - тринадцятого, п'ятнадцятого - дев'ятнадцятого та двадцять першого - двадцять третього пiдпункту 25, пiдпункту 27, пiдпункту 28, абзацiв п'ятого, дев'ятого та десятого пiдпункту 29, пiдпункту 31 пункту 4, пiдпунктiв 2 та 3 пункту 10 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" цього Закону, якi набирають чинностi з 1 липня 2017 року.

     Права та обов'язки суб'єктiв ринку електричної енергiї щодо їх участi на ринку двостороннiх договорiв, ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку, якi передбаченi статтями 6, 7 та 8 цього Закону, виникають з 1 липня 2017 року.

     2. З метою забезпечення функцiонування перехiдного перiоду та створення передумов запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї, передбаченого цим Законом, протягом перехiдного перiоду:

     1) Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у мiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону прийняти акт щодо утворення Координацiйного центру iз забезпечення впровадження нової моделi ринку електричної енергiї;

     до 1 квiтня 2014 року створити у складi пiдприємства, що здiйснює дiяльнiсть з оптового постачання електричної енергiї, структурнi пiдроздiли для виконання функцiй оператора ринку та гарантованого покупця на повномасштабному ринку електричної енергiї, передбаченому цим Законом;

     до 1 сiчня 2015 року здiйснити заходи з пiдготовки проектiв актiв законодавства щодо iмплементацiї вимог Директиви ЄС N 2009/72/ЄС про загальнi правила функцiонування внутрiшнього ринку електроенергiї та Регламенту N 714/2009 стосовно умов доступу до мережi транскордонної передачi електроенергiї;

     до 1 сiчня 2016 року провести реорганiзацiю пiдприємства, що здiйснює дiяльнiсть з оптового постачання електричної енергiї, шляхом видiлення (роздiлення) з його складу структурних пiдроздiлiв та створення на їх базi пiдприємств, що будуть виконувати функцiї оператора ринку та гарантованого покупця в органiзацiйно-правових формах вiдповiдно до цього Закону;

     до 1 сiчня 2016 року створити державну спецiалiзовану некомерцiйну установу - Фонд врегулювання вартiсного дисбалансу;

     до 1 сiчня 2016 року провести реорганiзацiю пiдприємства, що здiйснює диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України, передачу електричної енергiї магiстральними електричними мережами, i створити системного оператора та електропередавальне пiдприємство;

     до 1 сiчня 2016 року здiйснити заходи щодо передачi обладнання та програмно-iнформацiйного комплексу, пов'язаного з автоматизованою системою комерцiйного облiку оптового ринку електричної енергiї України, з балансу оптового постачальника на баланс системного оператора;

     до 1 сiчня 2016 року визначити уповноважений банк ринку електричної енергiї;

     до 1 липня 2017 року визначити групи побутових споживачiв, цiни на електричну енергiю для яких регулюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, вiдповiдно до цього Закону;

     здiйснити необхiднi заходи щодо виконання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, таких положень у зазначенi строки:

     протягом шести мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону затвердити методику визначення доступної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж;

     до 1 сiчня 2015 року затвердити кодекс електричних мереж;

     до 1 травня 2014 року забезпечити розроблення порядку пiдготовки системним оператором плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв та порядку його оприлюднення;

     здiйснити необхiднi заходи щодо виконання державним пiдприємством, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння об'єднаною енергетичною системою України, таких положень у зазначенi строки:

     до 1 сiчня 2016 року здiйснити закупiвлю та впровадження у промислову експлуатацiю програмного та технiчного забезпечення, необхiдного для функцiонування балансуючого ринку, а також для виконання функцiй системного оператора, функцiй адмiнiстратора розрахункiв та адмiнiстратора комерцiйного облiку;

     до 1 грудня 2014 року вiдповiдно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, пiдготувати план розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв (починаючи з 2015 року) та направити його на затвердження до Кабiнету Мiнiстрiв України;

     здiйснити необхiднi заходи щодо виконання державним пiдприємством, що виконує функцiю оптового постачальника електричної енергiї, таких положень у зазначенi строки:

     до 1 сiчня 2016 року здiйснити закупiвлю та впровадити через свiй пiдроздiл програмне та технiчне забезпечення, необхiдне для органiзацiї та проведення торгiв "на добу наперед";

     забезпечити фiнансування пiдприємств, що будуть виконувати функцiї оператора ринку та гарантованого покупця, в межах свого кошторису, затвердженого нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики;

     до 1 сiчня 2015 року затвердити план розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв (починаючи з 2015 року);

     до 1 сiчня 2017 року затвердити порядок надання державою забезпечення виконання грошових зобов'язань окремих споживачiв з оплати електричної енергiї та порядок складання перелiку споживачiв та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологiчна броня електропостачання. Порядок надання державою забезпечення виконання грошових зобов'язань окремих споживачiв з оплати електричної енергiї повинен, зокрема, включати:

     способи забезпечення державою виконання окремими споживачами грошових зобов'язань з оплати електричної енергiї;

     перелiк споживачiв, вiдносно яких гарантованим електропостачальникам державою надається забезпечення виконання грошових зобов'язань окремих споживачiв з оплати електричної енергiї;

     строки дiї та обсяги забезпечення державою виконання окремими споживачами грошових зобов'язань з оплати електричної енергiї;

     порядок та строки виконання державою грошових зобов'язань окремих споживачiв з оплати електричної енергiї за наданими забезпеченнями;

     порядок безумовного вiдшкодування збиткiв гарантованого електропостачальника, пов'язаних iз невиконанням/неналежним виконанням зобов'язань з оплати електричної енергiї окремими споживачами, щодо грошових зобов'язань яких державою було надано вiдповiдне забезпечення.

     При визначеннi перелiку споживачiв, вiдносно яких гарантованим електропостачальникам державою надається забезпечення виконання грошових зобов'язань з оплати електричної енергiї, Кабiнет Мiнiстрiв України повинен враховувати вимоги законодавства щодо встановлення екологiчної бронi та/або можливi економiчнi, екологiчнi, соцiальнi наслiдки, до яких може призвести обмеження режиму споживання електричної енергiї таких споживачiв;

     2) нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики:

     у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону розробити i затвердити порядок проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж iз забезпеченням функцiонування процедур електронного аукцiону, електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису;

     до 1 сiчня 2016 року затвердити правила ринку, правила ринку "на добу наперед", кодекс комерцiйного облiку;

     до 1 сiчня 2015 року затвердити лiцензiйнi умови провадження господарської дiяльностi вiдповiдних суб'єктiв ринку електричної енергiї;

     до 1 сiчня 2016 року затвердити типовi та примiрнi договори, порядки та методики, визначенi цим Законом;

     до 1 сiчня 2015 року здiйснити необхiднi заходи для застосування ринкових цiн на електричну енергiю для всiх категорiй споживачiв, крiм визначених груп побутових споживачiв;

     до 1 сiчня 2016 року затвердити типовi вимоги до балансуючих груп;

     до дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї, визначеного цим Законом, передбачити за договорами про надання послуг з провадження ринку електричної енергiї фiнансування створених пiдприємств, що будуть виконувати функцiї оператора ринку та гарантованого покупця, за рахунок кошторису пiдприємства, що здiйснює дiяльнiсть з оптового постачання електричної енергiї;

     3) суб'єктам господарювання вiдповiдно до закону, що регулює особливостi здiйснення юридичного та органiзацiйного вiдокремлення електророзподiльними пiдприємствами дiяльностi з розподiлу електричної енергiї вiд дiяльностi з виробництва, передачi та постачання електричної енергiї, здiйснити необхiднi юридичнi та органiзацiйнi заходи з вiдокремлення видiв дiяльностi, а саме:

     електророзподiльним пiдприємствам у частинi здiйснення функцiй з розподiлу та постачання електричної енергiї;

     електророзподiльним пiдприємствам у частинi вiдокремлення вiд iнших видiв дiяльностi вертикально iнтегрованої господарської органiзацiї, якi не пов'язанi з розподiлом електричної енергiї електричними мережами, що передбачає:

     - заборону сумiщення посад у складi вертикально iнтегрованої господарської органiзацiї;

     - самостiйнiсть прийняття рiшень щодо поточних фiнансових операцiй, експлуатацiї, будiвництва чи модернiзацiї об'єктiв мiсцевих (локальних) електричних мереж для провадження вiдповiдної лiцензованої дiяльностi.

     До завершення процесу вiдокремлення електророзподiльне пiдприємство щороку готує план заходiв, що забезпечує вiдокремлення та незалежнiсть його господарської, зокрема лiцензованої, дiяльностi з розподiлу електричної енергiї вiд iнших видiв дiяльностi вертикально iнтегрованої господарської органiзацiї. Такий план заходiв та звiти про його виконання оприлюднюються та подаються нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, для проведення монiторингу вiдповiдно до законодавства.

     3. До 1 сiчня 2015 року побутовi споживачi електричної енергiї не є квалiфiкованими споживачами електричної енергiї. З 1 сiчня 2015 року всi споживачi є квалiфiкованими споживачами електричної енергiї.

     4. Внести до Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1) преамбулу пiсля слiв "виробництвом, передачею" доповнити словом "розподiлом";

     2) у статтi 1:

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної енергiї України, якi купують електричну енергiю на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам або з метою її експорту та/або iмпорту";

     абзаци сьомий, восьмий, сiмнадцятий, дев'ятнадцятий, двадцятий, двадцять другий, двадцять четвертий - двадцять дев'ятий виключити;

     абзац тринадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "мiсцева (локальна) електрична мережа - приєднана електрична мережа, призначена для розподiлу електричної енергiї вiд магiстральної мережi та/або електричної станцiї до споживача";

     абзац чотирнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "нормативно-технiчний документ - норми, правила, iнструкцiї та стандарти, прийнятi та зареєстрованi в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технiчного стану електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж";

     абзац вiсiмнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "передача електричної енергiї - транспортування електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами на пiдставi договору";

     абзац двадцять перший викласти в такiй редакцiї:

     "суб'єкти електроенергетики - суб'єкти господарської дiяльностi незалежно вiд їх вiдомчої належностi та форм власностi, що займаються виробництвом, передачею, розподiлом, постачанням електричної енергiї та теплової енергiї при централiзованому теплопостачаннi, а також суб'єкт господарської дiяльностi, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння";

     в абзацi тридцять третьому слово "населення" замiнити словами "побутових споживачiв";

     в абзацi сорок четвертому слово "електропостачання" замiнити словами "розподiлу та постачання електричної енергiї";

     абзац сорок п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "електропередавальна органiзацiя - суб'єкт господарювання, який здiйснює дiяльнiсть з передачi або розподiлу електричної енергiї вiдповiдно до лiцензiї";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "розподiл електричної енергiї - транспортування електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами на пiдставi договору;

     електростанцiя - електроустановка або група електроустановок, призначених для виробництва електричної енергiї або комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї;

     термiни "вiльна пропускна спроможнiсть", "доступна пропускна спроможнiсть", "доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж" вживаються у значеннях, наведених у Законi Українi "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України";

     3) текст статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у зв'язку з виробництвом, передачею, розподiлом, постачанням i використанням енергiї, державним наглядом за безпечним виконанням робiт на об'єктах електроенергетики незалежно вiд форм власностi, безпечною експлуатацiєю енергетичного обладнання i державним наглядом за режимами споживання електричної i теплової енергiї, а також з централiзованим диспетчерським (оперативно-технологiчним) управлiнням";

     4) текст статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдносини, пов'язанi з виробництвом, передачею, розподiлом, постачанням i використанням енергiї, а також з централiзованим диспетчерським (оперативно-технологiчним) управлiнням, регулюються цим Законом та iншими нормативно-правовими актами";

     5) абзац другий статтi 4 пiсля слiв "встановлюється єдине" доповнити словом "централiзоване";

     6) у статтi 5:

     абзац п'ятий пiсля слiв "передачею, постачанням" доповнити словом "розподiлом";

     абзац дев'ятий пiсля слова "єдиного" доповнити словом "централiзованого";

     в абзацi чотирнадцятому слово "енергопостачальникiв" замiнити словами "суб'єктiв електроенергетики";

     7) доповнити статтею 51 такого змiсту:

     "Стаття 51. Монiторинг безпеки постачання електричної енергiї

     Монiторинг безпеки постачання електричної енергiї та опублiкування вiдповiдного звiту здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi.

     Монiторинг безпеки постачання електричної енергiї включає, зокрема:

     аналiз балансу виробництва-споживання електричної енергiї на ринку електричної енергiї України;

     аналiз рiвня очiкуваного майбутнього попиту на електричну енергiю та прогнозу потужностi, яка має бути забезпечена за рахунок додаткових генеруючих потужностей, що знаходяться у процесi будiвництва або будiвництво яких планується;

     оцiнку якостi та рiвня технiчного обслуговування електричних мереж;

     заходи щодо покриття максимального навантаження та вирiшення проблеми дефiциту генеруючої потужностi.

     Звiт про результати монiторингу безпеки постачання електричної енергiї оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, кожнi два роки";

     8) у статтi 7:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Проектування, будiвництво, введення в експлуатацiю, експлуатацiя, виведення з експлуатацiї об'єктiв електроенергетики, систем централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння, iнших об'єктiв, пiдключених до об'єднаної енергетичної системи України, регламентуються нормативно-правовими та нормативно-технiчними документами";

     у частинi другiй слово "електропостачання" замiнити словами "розподiлу та постачання електричної енергiї";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Стандарти операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, за погодженням з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, здiйснює монiторинг за дотриманням стандартiв операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України";

     у частинi п'ятiй слово "електропостачання" замiнити словами "розподiлу та постачання електричної енергiї";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Показники якостi послуг розподiлу та постачання електричної енергiї затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi";

     9) у статтi 9:

     частину другу пiсля слiв "виробництвом, передачею" доповнити словом "розподiлом";

     у частинi четвертiй слова "тепловикористальними установками" замiнити словами "тепловикористовувальними установками", а пiсля слiв "нормативно-правових актiв" доповнити словами "нормативно-технiчних документiв";

     у частинi п'ятiй:

     абзац третiй пiсля слiв "нормативно-правових актiв" доповнити словами "нормативно-технiчних документiв";

     в абзацi четвертому слова "тепловикористальних установок" замiнити словами "тепловикористовувальних установок";

     у частинi сьомiй:

     в абзацi другому слова "тепловикористальних установок" замiнити словами "тепловикористовувальних установок", а пiсля слiв "нормативно-правових актiв" доповнити словами "нормативно-технiчних документiв";

     абзац третiй пiсля слiв "нормативно-правових актiв" доповнити словами "нормативно-технiчних документiв", а слова "тепловикористальних установок" замiнити словами "тепловикористовувальних установок";

     абзац п'ятий пiсля слiв "нормативно-правових актiв" доповнити словами "нормативно-технiчних документiв", а слова "тепловикористальних установок" замiнити словами "тепловикористовувальних установок";

     10) у частинi другiй статтi 10 слова "режимiв енергоспоживання" замiнити словами "режимiв споживання електричної та теплової енергiї";

     11) у статтi 11:

     частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Державне регулювання дiяльностi в електроенергетицi провадиться шляхом формування тарифної полiтики вiдповiдно до законодавства, надання лiцензiй на здiйснення окремих видiв дiяльностi в електроенергетицi, здiйснення контролю за дiяльнiстю суб'єктiв електроенергетики та iнших учасникiв ринку електричної енергiї та встановлення вiдповiдальностi за порушення умов i правил здiйснення ними дiяльностi в електроенергетицi та на ринку електричної енергiї";

     частину четверту доповнити словами "iншими законами та нормативно-правовими актами";

     12) у статтi 12:

     у частинi першiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "участь у формуваннi та забезпеченнi реалiзацiї єдиної державної полiтики щодо розвитку та функцiонування ринку електричної енергiї";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечення проведення цiнової та тарифної полiтики в електроенергетицi в межах повноважень, визначених законодавством";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "розроблення та затвердження правил користування електричною енергiєю (якi включають правила користування електричною енергiєю для побутових споживачiв)";

     абзац восьмий виключити;

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "видача суб'єктам господарської дiяльностi лiцензiй на здiйснення дiяльностi з виробництва, передачi, розподiлу, постачання електричної енергiї, здiйснення функцiй гарантованого покупця, здiйснення функцiй оператора ринку, здiйснення функцiй системного оператора";

     абзац десятий викласти в такiй редакцiї:

     "розроблення та затвердження типових форм договорiв про приєднання, методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та порядку фiнансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж";

     у частинi другiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "бере участь у регулюваннi платiжно-розрахункових вiдносин на ринку електричної енергiї, в межах повноважень, визначених законом";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечує реалiзацiю державної полiтики щодо стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї, у тому числi шляхом затвердження договорiв купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом з гарантованим покупцем на пiдтвердження державних гарантiй, встановлених законом";

     абзаци четвертий та п'ятий виключити;

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "розглядає справи про порушення умов та правил здiйснення лiцензiйної дiяльностi i за результатами розгляду приймає рiшення в межах своєї компетенцiї";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "застосовує адмiнiстративнi стягнення до посадових осiб та майновi санкцiї до суб'єктiв електроенергетики, iнших учасникiв ринку електричної енергiї";

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснює безперешкодно перевiрки дотримання умов та правил здiйснення лiцензiйної дiяльностi";

     у частинi третiй слова "електропередавальних органiзацiй" замiнити словами "електропередавального та електророзподiльних пiдприємств";

     13) у статтi 13:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Дiяльнiсть з виробництва, передачi, розподiлу, постачання електричної енергiї, здiйснення функцiй гарантованого покупця, здiйснення функцiй системного оператора, здiйснення функцiй оператора ринку здiйснюється за умови отримання вiдповiдної лiцензiї, яка видається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики";

     частини другу та п'яту виключити;

     14) у статтi 14:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "В електроенергетицi України дiє єдина централiзована диспетчерська система оперативно-технологiчного управлiння виробництвом, передачею, розподiлом та постачанням електричної енергiї. Функцiї централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння об'єднаною енергетичною системою України та органiзацiю паралельної роботи з енергетичними системами iнших держав виконує державне пiдприємство, яке визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi. Централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння поширюється на суб'єкти господарської дiяльностi, об'єкти електроенергетики яких пiдключенi до об'єднаної енергетичної системи України";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Державне пiдприємство, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння об'єднаною енергетичною системою України, є системним оператором та виконує функцiї, визначенi цим Законом та Законом України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України".

     У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати вiдповiдно частинами п'ятою - восьмою;

     у частинi п'ятiй слова "диспетчерське (оперативно-технологiчне)" замiнити словами "централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне)";

     у частинi шостiй слова "диспетчерське (оперативно-технологiчне)" замiнити словами "централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне)", а слова "нормативно-технiчними документами" замiнити словами "нормативно-правовими актами та нормативно-технiчними документами";

     частину восьму виключити;

     15) у статтi 15:

     частину першу замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Купiвля всiєї електричної енергiї, виробленої на електростанцiях, потужнiсть чи обсяг вiдпуску яких перевищують граничнi показники (крiм випадкiв, передбачених цим Законом), та весь її оптовий продаж здiйснюються на оптовому ринку електричної енергiї України. Функцiонування iнших оптових ринкiв електричної енергiї в Українi забороняється.

     До прийняття рiшення про запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї, передбаченого Законом України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України", функцiонування оптового ринку електричної енергiї України здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених у роздiлах V та VI Закону України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України".

     У зв'язку з цим частини другу - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - дванадцятою;

     у частинi дев'ятiй:

     в абзацi четвертому слова "магiстральними та мiждержавними електричними мережами" виключити;

     в абзацi п'ятому слова "мiсцевими (локальними) електричними мережами" виключити;

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "розподiлом електричної енергiї".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

     абзац другий частини дванадцятої пiсля слiв "дiяльностi з виробництва" доповнити словами "передачi, розподiлу";

     статтю 15 виключити;

     16) у статтi 151:

     в абзацi третьому частини третьої слово "передачу" замiнити словом "розподiл";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Кошти за електричну енергiю, закуплену на оптовому ринку пiдприємством, що здiйснює передачу електричної енергiї, та всiма пiдприємствами, що здiйснюють розподiл електричної енергiї, перераховуються виключно на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання оптового постачальника електричної енергiї".

     У зв'язку з цим частини п'яту - десяту вважати вiдповiдно частинами шостою - одинадцятою;

     абзац третiй частини шостої викласти в такiй редакцiї:

     "пiдприємству, яке здiйснює диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України, пiдприємству, яке здiйснює передачу електричної енергiї, а також на допомiжнi заходи iз забезпечення сталого функцiонування об'єднаної енергетичної системи України";

     пiсля частини восьмої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Умови про оплату електричної енергiї коштами та про вiдкриття поточного рахунку iз спецiальним режимом використання пiдприємству, що здiйснює передачу електричної енергiї, та пiдприємствами, що здiйснюють розподiл електричної енергiї, є обов'язковими умовами договору купiвлi-продажу електричної енергiї мiж оптовим постачальником електричної енергiї та пiдприємствами, що здiйснюють передачу або розподiл електричної енергiї".

     У зв'язку з цим частини дев'яту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами десятою - дванадцятою;

     статтю 151 виключити;

     17) у статтi 16:

     частину першу пiсля слiв "регулюються цим Законом" доповнити словами "Законом України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єкти господарської дiяльностi, якi здiйснюють виробництво, передачу, розподiл, постачання електричної енергiї, диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України, виконують функцiї оператора ринку або гарантованого покупця i визнанi в установленому порядку такими, що займають монопольне (домiнуюче) становище на ринку електричної енергiї, не можуть припиняти свою дiяльнiсть або зменшувати її обсяг з метою створення дефiциту електричної енергiї, якщо необхiднiсть такого обмеження не встановлена законодавством України";

     18) у статтi 17:

     у частинi третiй слова "населення, яке постiйно проживає" замiнити словами "побутових споживачiв, якi постiйно проживають";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Тарифи на централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння, на передачу i розподiл електричної енергiї регулюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики";

     пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Тарифи на постачання електричної енергiї енергопостачальником, що здiйснює господарську дiяльнiсть з постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, регулюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики".

     У зв'язку з цим частини шосту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами сьомою - дванадцятою;

     частину сьому виключити;

     статтю 17 виключити;

     19) у статтi 171:

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Для об'єктiв електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - виробленої лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), встановлена потужнiсть яких перевищує 5 МВт, "зелений" тариф на вироблену ними електричну енергiю встановлюється за умови вiдповiдностi будiвництва таких об'єктiв електроенергетики плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв".

     У зв'язку з цим частини другу - вiсiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - дев'ятнадцятою;

     частину двадцять першу викласти в такiй редакцiї:

(абзац п'ятий пiдпункту 19 пункту 4 роздiлу VI у редакцiї Закону України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     "Держава гарантує закрiплення на законодавчому рiвнi на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупiвлi у кожному розрахунковому перiодi гарантованим покупцем електроенергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), i не проданої на ринку електричної енергiї iншим суб'єктам ринку, за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 цього Закону, у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi), а також щодо розрахункiв за таку електроенергiю у повному обсязi, у встановленi строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом. При цьому у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) обсяг вiдпуску електричної енергiї, виробленої на об'єктi електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями). Порядок купiвлi та розрахункiв за електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 цього Закону, оптовим ринком електричної енергiї України, а також порядок облiку такої електроенергiї затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

(абзац п'ятий пiдпункту 19 пункту 4 роздiлу VI у редакцiї Закону України вiд 04.06.2015р. N 514-VIII)

     20) у статтi 172:

     частини п'яту - дев'яту пiсля слiв "на передачу" доповнити словами "або розподiл";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Приєднання об'єктiв електроенергетики, якi виробляють електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї та будiвництво яких вiдповiдає плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв, фiнансується в обсязi 50 вiдсоткiв за рахунок коштiв, передбачених у тарифах на передачу електричної енергiї, i 50 вiдсоткiв - за рахунок поворотної фiнансової допомоги, яка надається замовником електропередавальнiй органiзацiї";

     пiсля частини шостої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Приєднання об'єктiв електроенергетики, що виробляють електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), будiвництво яких не передбачено планом розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв, здiйснюється вiдповiдно до частин третьої - п'ятої цiєї статтi.

     Висновок про вiдповiднiсть або невiдповiднiсть будiвництва об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями) плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв надається системним оператором пiд час погодження ним технiчних умов на приєднання такого об'єкта вiдповiдно до кодексу електричних мереж. Висновок про вiдповiднiсть або невiдповiднiсть будiвництва об'єкта електроенергетики плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв надається з урахуванням потреб у вiдповiднiй генеруючiй потужностi з вiдповiдного джерела енергiї та у вiдповiдному регiонi у затвердженому планi розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв та з урахуванням ранiше наданих технiчних умов та побудованих об'єктiв".

     У зв'язку з цим частини сьому - дев'яту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - одинадцятою;

     21) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Проектування та будiвництво об'єктiв електроенергетики

     Проектування та будiвництво (нове будiвництво, реконструкцiя, капiтальний ремонт, технiчне переоснащення) об'єктiв електроенергетики здiйснюються вiдповiдно до законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi. Оснащення об'єктiв електроенергетики лiцензiатами, цiни (тарифи) на вiдповiднi послуги (товари) яких регулюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, здiйснюється на конкурентних засадах.

     Фiнансування капiтального будiвництва, реконструкцiї та обслуговування об'єктiв, призначених для спiльних потреб пiдприємств електроенергетики та пiдприємств iнших галузей, провадиться за рахунок замовникiв (власникiв) та користувачiв цих об'єктiв.

     Розвиток електричних мереж, якi перебувають у власностi або користуваннi електропередавальних органiзацiй, передбачається iнвестицiйними програмами, схваленими нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, та фiнансується за рахунок коштiв, передбачених у тарифах на передачу або розподiл електричної енергiї, оплати вартостi послуг з приєднання, поворотної фiнансової допомоги замовникiв, банкiвських кредитiв, коштiв, залучених з iнших джерел, не заборонених законодавством. Кошти, отриманi як поворотна фiнансова допомога замовникiв для фiнансування робiт з приєднання, облiковуються окремо та використовуються електропередавальною органiзацiєю для приєднання електроустановок замовникiв. Розвиток електричних мереж електропередавальної органiзацiї має узгоджуватися з планами забудови вiдповiдної територiї.

     У разi спорудження або реконструкцiї будiвель, дорiг, мостiв, iнших об'єктiв архiтектури роботи з перенесення повiтряних i пiдземних електричних мереж, теплових мереж та iнших об'єктiв електроенергетики виконуються власником цих об'єктiв електроенергетики за рахунок замовникiв будiвництва або реконструкцiї будiвель, дорiг, мостiв, iнших об'єктiв архiтектури вiдповiдно до затвердженої проектно-кошторисної документацiї.

     Приєднання електроустановок замовникiв до електричних мереж власникiв, якi не є електропередавальними органiзацiями, здiйснюється на умовах i в порядку, що передбаченi цим Законом для приєднання до електричних мереж електропередавальних органiзацiй.

     Створення (нове будiвництво, реконструкцiя, технiчне переоснащення) магiстральних (мiждержавних) електричних мереж здiйснюється вiдповiдно до плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв за рахунок iнвестицiй електропередавального пiдприємства або за рахунок iнвестицiй фiзичної чи юридичної особи, що не є пов'язаною прямо або опосередковано вiдносинами контролю з електропередавальними органiзацiями";

     22) доповнити статтею 181 такого змiсту:

     "Стаття 181. Забезпечення потреб об'єднаної енергетичної системи України у резервах генеруючих потужностей

     Забезпечення реконструкцiї iснуючих та/або нового будiвництва генеруючих потужностей з метою забезпечення потреб об'єднаної енергетичної системи України у резервах генеруючих потужностей та надiйного постачання електричної енергiї здiйснюється системним оператором шляхом придбання допомiжної послуги iз забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi.

     Потреби у резервах вiдповiдної генеруючої потужностi на довгостроковий перiод визначаються планом розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв.

     У разi якщо для покриття прогнозованого попиту на електричну енергiю недостатньо наявних генеруючих потужностей (у тому числi будiвництво яких для покриття прогнозованого попиту здiйснюється за планом розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв), системний оператор з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергiї застосовує конкурснi процедури придбання допомiжної послуги iз забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi.

     Проведення конкурсу з вiдбору постачальника допомiжних послуг iз забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi (у тому числi за умови участi одного учасника) та визначення умов фiнансування надання таких послуг здiйснюються вiдповiдно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, за погодженням з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Визначення постачальника допомiжної послуги iз забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi здiйснюється системним оператором з урахуванням плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв, виду проектного палива, необхiдностi проведення реконструкцiї електричної потужностi у вiдповiдних енергетичних вузлах об'єднаної енергетичної системи України та iнших критерiїв, визначених прiоритетними.

     Придбання допомiжних послуг iз забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi здiйснюється в осiб, якi стали переможцями конкурсних процедур з вiдбору постачальника допомiжних послуг iз забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi та пiдписали вiдповiдний договiр з системним оператором. Такi особи отримують статус постачальника допомiжних послуг.

     Зобов'язання щодо оплати допомiжної послуги iз забезпечення резервiв нової електричної потужностi виникають у системного оператора пiсля введення вiдповiдних генеруючих потужностей в експлуатацiю та виконуються впродовж термiну придбання такої допомiжної послуги, що визначається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, i не може перевищувати десять рокiв для проектiв будiвництва нових генеруючих потужностей.

     Типовi договори, на пiдставi яких придбаваються допомiжнi послуги забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi, мають передбачати порядок змiни умов придбання допомiжної послуги у разi невиконання iнвестором зобов'язань, що визначились за результатами конкурсу/тендера.

     Монiторинг виконання постачальником допомiжної послуги iз забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi договiрних зобов'язань здiйснюється системним оператором. У разi порушення постачальником допомiжної послуги iз забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi своїх договiрних зобов'язань щодо недотримання термiнiв введення в експлуатацiю нових та/або реконструйованих генеруючих потужностей умови придбання допомiжної послуги змiнюються у порядку, передбаченому договором про надання допомiжних послуг iз забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi";

     23) у частинi шостiй статтi 19 слова "нормативними документами" замiнити словами "нормативно-технiчними документами";

     24) останнє речення частини сьомої статтi 20 викласти у такiй редакцiї: "Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує порядок складання перелiку споживачiв та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологiчна броня електропостачання, а також затверджує порядок надання державою забезпечення виконання грошових зобов'язань окремих споживачiв з оплати електричної енергiї";

     25) у статтi 24:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 24. Права, обов'язки та вiдповiдальнiсть електропостачальникiв i електропередавальних органiзацiй";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Електропостачальники погоджують з вiдповiдним споживачем величину екологiчної бронi електропостачання, яка має бути затверджена центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики. У разi недосягнення згоди мiж споживачем та електропостачальником щодо величини екологiчної бронi електропостачання остаточне рiшення приймається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Електропостачальники на пiдставi договору з електропередавальними органiзацiями мають право за умови неповної оплати споживачем спожитої електричної енергiї обмежити його електроспоживання до повного припинення постачання електричної енергiї, а у разi наявностi екологiчної бронi та гарантiй виконання споживачем грошових зобов'язань з оплати електричної енергiї до рiвня екологiчної бронi електропостачання";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок обмеження електроспоживання споживачiв до рiвня екологiчної бронi електропостачання або повного припинення їм постачання електричної енергiї встановлюється законами України, правилами користування електричною енергiєю";

     частину четверту замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Вартiсть спожитої електроенергiї, що постачається споживачам на рiвнi екологiчної бронi, яка є несплаченою таким споживачем, вiдшкодовується електропостачальникам вiдповiдно до порядку надання державою забезпечення виконання окремими споживачами грошових зобов'язань з оплати електричної енергiї.

     Збитки електропостачальникiв вiд надання пiльг з оплати за спожиту електричну енергiю окремим категорiям побутових споживачiв вiдшкодовуються за рахунок джерел, визначених законодавчими актами, якi передбачають вiдповiднi пiльги".

     У зв'язку з цим частини п'яту - сiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - вiсiмнадцятою;

     у частинi шостiй слово "Енергопостачальники" замiнити словами "Електропередавальнi органiзацiї", а пiсля слiв "нормативно-правових актiв" доповнити словами "нормативно-технiчних документiв";

     у частинi восьмiй слова "Енергопостачальник, що здiйснює постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї" замiнити словами "Гарантований електропостачальник";

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Електропередавальнi органiзацiї зобов'язанi забезпечити рiвноправний доступ до своїх мереж вiдповiдно до кодексу електричних мереж. Електропередавальнi органiзацiї не мають права вiдмовити у доступi до своїх мереж суб'єктам господарювання, якi виробляють енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї. Електропередавальнi органiзацiї у своїх iнвестицiйних програмах повиннi передбачати витрати на приєднання об'єктiв електроенергетики, якi виробляють електроенергiю з альтернативних джерел енергiї";

     частину одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Електропередавальнi органiзацiї зобов'язанi у встановленому законом порядку забезпечити доступ iнспекторiв з державного енергетичного нагляду до енергетичних установок для здiйснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актiв, нормативно-технiчних документiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж та енергетичного обладнання";

     частину дванадцяту пiсля слiв "здiйснює передачу" доповнити словами "або розподiл";

     частину дванадцяту виключити;

     частини тринадцяту та чотирнадцяту виключити;

     у частинах шiстнадцятiй та сiмнадцятiй слово "Енергопостачальник" замiнити словом "Електропостачальник";

     26) у статтi 241:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 241. Вiдповiдальнiсть суб'єктiв електроенергетики за збитки, завданi при виробництвi, передачi, розподiлi та постачаннi електричної енергiї";

     слова "в мережах" замiнити словами "в електроустановках", а пiсля слiв "виробництва, передачi" доповнити словом "розподiлу";

     27) частину другу статтi 25 пiсля слiв "Про енергозбереження" доповнити словами "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України";

     28) у статтi 26:

     у частинi першiй слово "енергопостачальником" замiнити словами "постачальником електричної або теплової енергiї";

     частину другу пiсля слiв "додержуватися вимог" доповнити словами "чинного законодавства України";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Споживач енергiї несе вiдповiдальнiсть за порушення умов договору з постачальником електричної або теплової енергiї, порушення правил користування електричною енергiєю (невiд'ємною частиною яких є правила користування електричною енергiєю для побутових споживачiв), порушення правил користування тепловою енергiєю та невиконання приписiв державних iнспекцiй з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї згiдно iз законодавством України";

     у частинi п'ятiй слово "енергопостачальнику" замiнити словами "постачальнику електричної або теплової енергiї";

     частини шосту та сьому виключити;

     частину восьму виключити;

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Споживач електричної енергiї зобов'язаний за умови неповної оплати спожитої електричної енергiї обмежити своє електроспоживання до повного припинення споживання електричної енергiї, а у разi наявностi екологiчної бронi та гарантiй виконання грошових зобов'язань з оплати електричної енергiї до рiвня екологiчної бронi електропостачання";

     у частинi десятiй слова "вiдповiдальних представникiв енергопостачальника, пiдприємства, яке здiйснює передачу енергiї" замiнити словами "вiдповiдальних представникiв постачальникiв електричної або теплової енергiї, пiдприємств, що здiйснюють передачу або розподiл електричної або теплової енергiї", а пiсля слiв "нормативно-правових актiв" доповнити словами "нормативно-технiчних документiв";

     частину одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Споживач (власник мереж, якi використовуються для транспортування електричної енергiї iншим суб'єктам господарювання, побутовим споживачам) зобов'язаний укласти з електропередавальною органiзацiєю, яка здiйснює розподiл електричної енергiї, договiр про спiльне використання технологiчних електричних мереж";

     29) у статтi 27:

     у частинi другiй:

     абзац другий пiсля слiв "нормативно-правових актiв" доповнити словами "нормативно-технiчних документiв";

     в абзацi дев'ятому слово "насильницькi" виключити;

     в абзацi десятому слово "енергопостачальниками" замiнити словами "постачальниками електричної та теплової енергiї";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "за неподання iнформацiї або подання завiдомо недостовiрної iнформацiї, передбаченої в лiцензiях на виробництво, передачу, розподiл або постачання електричної енергiї, здiйснення функцiй системного оператора, здiйснення функцiй оператора ринку, здiйснення функцiй гарантованого покупця та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функцiонування об'єднаної енергетичної системи України i споживання енергiї, - штраф у розмiрi до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     частину восьму пiсля слiв "нормативно-правових актiв" доповнити словами "нормативно-технiчних документiв";

     частину одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Методика розрахунку розмiру шкоди, завданої електропостачальнику внаслiдок викрадення електроенергiї, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     30) статтю 30 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 30. Особливостi експорту електроенергiї

     Доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж з метою здiйснення операцiй з експорту та/або iмпорту електричної енергiї мають енергопостачальники, якi є членами оптового ринку електричної енергiї України, мають лiцензiю на здiйснення дiяльностi з постачання електричної енергiї та не мають простроченої заборгованостi за електричну енергiю, закуплену на оптовому ринку електричної енергiї України.

     Для здiйснення експорту електричної енергiї енергопостачальники закуповують необхiдний її обсяг на оптовому ринку електричної енергiї України за оптовою ринковою цiною, що визначається за правилами оптового ринку електричної енергiї України.

     Пiдприємство, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, забезпечує недискримiнацiйнi умови доступу енергопостачальникiв до магiстральних та мiждержавних електричних мереж при здiйсненнi експорту та/або iмпорту електричної енергiї в межах технiчної можливостi таких електричних мереж з урахуванням їх прiоритетного використання для забезпечення потреб споживачiв України в електричнiй енергiї вiдповiдно до стандартiв операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України.

     Органiзацiя надання доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж здiйснюється пiдприємством, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, у координацiї з системними операторами та/або операторами системи передачi сусiднiх країн.

     Пiдприємство, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, визначає доступну пропускну спроможнiсть вiдповiдно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi. Величина доступної пропускної спроможностi узгоджується з вiдповiдним системним оператором та/або операторами системи передачi сусiдньої країни.

     Пiдприємство, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, щодобово публiкує результати визначення доступної пропускної спроможностi та iнформацiю щодо вiльної пропускної спроможностi, яка виставляється на аукцiон.

     Розподiлення вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж здiйснюється пiдприємством, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, за процедурою електронного аукцiону з використанням електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису, крiм випадкiв, встановлених цим Законом.

     Доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж енергопостачальники отримують за результатами аукцiону. Порядок проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, за погодженням з Антимонопольним комiтетом України.

     Пiдприємство, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, з метою розподiлення вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж проводить рiчнi, мiсячнi та добовi аукцiони. При проведеннi аукцiону пiдприємство, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, здiйснює розподiл доступу до всiєї вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, визначеної на вiдповiдний перiод.

     У разi якщо попит на доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж перевищує величину вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, аукцiон на доступ проводиться за принципом першочергового задоволення заявок учасникiв аукцiону, якi пропонують найвищу цiну. В такому разi цiна доступу до пропускної спроможностi за вiдповiдним напрямом визначається за мiнiмальною цiною iз задоволених заявок учасникiв аукцiону.

     За умови, що попит на доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж не перевищує або дорiвнює величинi вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, пiдприємство, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, надає учасникам такого аукцiону доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж на безоплатнiй основi.

     Порядок оформлення результатiв аукцiону та отримання доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж визначаються порядком проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж.

     Кошти, отриманi пiдприємством, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, в результатi розподiлу доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж на аукцiонах, використовуються ним на збiльшення пропускної спроможностi таких мереж.

     Енергопостачальники, якi отримали доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, зобов'язанi в строки та у порядку, передбаченi правилами оптового ринку електричної енергiї України та порядком проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, подавати добовий погодинний графiк експорту/iмпорту електричної енергiї. У разi якщо у вищезазначений строк енергопостачальник не надав добовий погодинний графiк експорту/iмпорту електричної енергiї, такий енергопостачальник втрачає доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж на вiдповiдну добу, а пiдприємство, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, здiйснює розподiл невикористаної величини пропускної спроможностi на добовому аукцiонi.

     У разi якщо енергопостачальник, який отримав доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж за результатами аукцiону, протягом календарного мiсяця використовує отриману в результатi рiчного аукцiону пропускну спроможнiсть мiждержавних електричних мереж України менше нiж на сiмдесят вiдсоткiв, такий енергопостачальник втрачає отриманий доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, а така величина розподiленої пропускної спроможностi стає вiльною пропускною спроможнiстю i виставляється на аукцiон.

     Енергопостачальники, якi отримали доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, мають право передати на договiрних засадах iншим енергопостачальникам доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, повiдомивши та зареєструвавши у пiдприємства, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, передачу такого права вiдповiдно до порядку проведення електронних аукцiонiв з розподiлення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж.

     Передача електричної енергiї, призначеної для експорту, здiйснюється на пiдставi договору з суб'єктом електроенергетики, який здiйснює передачу електричної енергiї мiждержавними електричними мережами України. Зазначений суб'єкт електроенергетики укладає з переможцем аукцiону договiр про доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України, включаючи технiчнi умови забезпечення експорту електричної енергiї. Примiрна форма договору про доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Збiльшення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж здiйснюється за рахунок iнвестицiй пiдприємства, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, або за рахунок iнвестицiй юридичної особи, що не є пов'язаною прямо або опосередковано вiдносинами контролю з пiдприємством, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами.

     Додатковi (збiльшенi) обсяги пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж, створенi за рахунок iнвестицiй юридичної особи, що не є пов'язаною прямо або опосередковано вiдносинами контролю з пiдприємством, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, можуть бути звiльненi вiд дiї положень частини сьомої цiєї статтi за таких умов:

     iнвестицiя має пiдвищити рiвень конкуренцiї на оптовому ринку електричної енергiї;

     iнвестицiя не вiдбулася б, якби звiльнення не було надане;

     iнвестицiя здiйснюється в об'єкти електроенергетики об'єднаної енергетичної системи України;

     жодна частина iнвестицiй або експлуатацiйних витрат на створення та/або експлуатацiю додаткового (збiльшеного) обсягу пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж не покривається за рахунок тарифу на передачу або розподiлу та постачання електричної енергiї пiдприємства, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, або електропередавальних органiзацiй.

     Таке звiльнення надається на весь обсяг додаткової (збiльшеної) пропускної спроможностi та на термiн, що не може бути меншим термiну окупностi iнвестицiйного проекту. Прiоритетний доступ до додаткового (збiльшеного) обсягу пропускної спроможностi мають особи, за рахунок iнвестицiй яких вiдбулося збiльшення пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж.

     Вiдповiднiсть iнвестицiйних проектiв умовам, визначеним цим Законом, за яких вони звiльняються вiд дiї положень частини сьомої цiєї статтi, та термiн надання такого звiльнення визначаються у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Експлуатацiю новозбудованих об'єктiв мiждержавних електричних мереж, збудованих за рахунок iнвестицiй юридичної особи, що не є пов'язаною прямо або опосередковано вiдносинами контролю з електропередавальним пiдприємством, здiйснює електропередавальне пiдприємство за договором iз власником/iнвестором. Диспетчерське оперативно-технологiчне управлiння новозбудованими об'єктами мiждержавних електричних мереж здiйснюється системним оператором як складовою об'єднаної енергетичної системи України";

     31) статтю 30 виключити;

     32) роздiл VI "Прикiнцевi положення" доповнити пунктами 4 та 5 такого змiсту:

     "4. До запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї, передбаченого Законом України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України", системний оператор зобов'язаний укласти договори на придбання допомiжної послуги забезпечення резервiв нової та/або реконструйованої генеруючої потужностi з виробниками, для яких на момент припинення функцiонування оптового ринку електричної енергiї України було встановлено iнвестицiйну складову до тарифу на електричну енергiю для фiнансування проектiв реконструкцiї та/або модернiзацiї теплових електростанцiй. Придбання допомiжної послуги у таких виробникiв здiйснюється на умовах, що були передбаченi на момент встановлення їм iнвестицiйної складової. Обсяг платежiв, графiк їх здiйснення системним оператором, а також типова форма договору на придбання допомiжної послуги затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     5. Установити, що вимога про вiдповiднiсть будiвництва об'єктiв електроенергетики, якi виробляють електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї, плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступнi десять рокiв для цiлей статей 171 та 172 цього Закону не поширюється на об'єкти електроенергетики, договiр щодо приєднання яких укладено до 1 липня 2014 року".

     5. Пункт 5 роздiлу VI втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 01.06.2010р. N 2289-VI згiдно iз Законом України вiд 10.04.2014р. N 1197-VII)

     6. Внести до Закону України "Про особливостi здiйснення закупiвель в окремих сферах господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 17, ст. 148; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 2 жовтня 2012 року N 5406-VI) такi змiни:

     1) у частинi першiй статтi 2:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечення виробництва, передачi, розподiлу, купiвлi-продажу, постачання електричної енергiї та централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння об'єднаною енергетичною системою України";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "забезпечення функцiонування ринку електричної енергiї, ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, ринку допомiжних послуг, а також надання послуг системного оператора, адмiнiстратора розрахункiв, адмiнiстратора комерцiйного облiку, оператора ринку, гарантованого покупця вiдповiдно до положень Закону України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України";

     надання допомiжних послуг на ринку допомiжних послуг та послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї вiдповiдно до положень Закону України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України";

     2) частину першу статтi 4 доповнити пунктами 10 - 13 такого змiсту:

     "10) товарiв та послуг на ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та ринку допомiжних послуг вiдповiдно до положень Закону України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України";

     11) електричної енергiї, яка купується та продається на ринку електричної енергiї гарантованим покупцем, оператором ринку, системним оператором, стороною, вiдповiдальною за баланс балансуючої групи, стороною, вiдповiдальною за баланс балансуючої групи виробникiв за "зеленим" тарифом;

     12) послуг системного оператора, адмiнiстратора розрахункiв, адмiнiстратора комерцiйного облiку, оператора ринку, гарантованого покупця вiдповiдно до положень Закону України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України";

     13) послуг з вирiвнювання умов для конкуренцiї вiдповiдно до положень Закону України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України".

     7. Внести до Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) такi змiни:

     1) частину першу статтi 275 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Окремим видом договору енергопостачання є договiр про постачання електричної енергiї споживачу. Особливостi постачання електричної енергiї споживачам та вимоги до договору про постачання електричної енергiї встановлюються законами України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України" та "Про електроенергетику";

     2) частину шосту статтi 276 викласти у такiй редакцiї:

     "6. Розрахунки за договорами енергопостачання здiйснюються на пiдставi цiн (тарифiв), встановлених/визначених вiдповiдно до вимог закону";

     3) частину першу статтi 277 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Абоненти користуються енергiєю з додержанням правил користування енергiєю вiдповiдного виду. Правила користування енергiєю, якщо iнше не передбачено законом, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) статтю 278 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Правовi умови органiзацiї та здiйснення торгiвлi електричною енергiєю та продуктами електричної енергiї встановлюються законами України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України" та "Про електроенергетику".

     8. Частину четверту статтi 14 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2011 р., N 45, ст. 484) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Пiдприємства - суб'єкти електроенергетики, якi не зобов'язанi публiкувати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до цiєї статтi, забезпечують доступнiсть вiдповiдної фiнансової звiтностi для ознайомлення громадськостi за мiсцезнаходженням виконавчого органу такого пiдприємства".

     9. Частину першу статтi 3 Закону України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 26, ст. 349; 2012 р., N 7, ст. 53) пiсля слiв "Про електроенергетику" доповнити словами "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України".

     10. Внести до Закону України "Про комбiноване виробництво теплової та електричної енергiї (когенерацiю) та використання скидного енергопотенцiалу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 20, ст. 278; 2011 р., N 29, ст. 272) такi змiни:

     1) абзац перший преамбули пiсля слiв "виробництва, передачi" доповнити словом "розподiлу";

     2) частину першу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у сферi енергозбереження мiж власниками когенерацiйних установок i електророзподiльних пiдприємств, незалежно вiд форми власностi";

     3) частини другу та третю статтi 9 виключити.

     11. Абзац третiй статтi 17 Закону України "Про теплопостачання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373) викласти у такiй редакцiї:

     "встановлення та регулювання тарифiв на теплову енергiю, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенерацiйних установках i установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї".

     12. Статтю 9 Закону України "Про альтернативнi джерела енергiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 24, ст. 155) доповнити частинами другою i третьою такого змiсту:

     "Для пiдтвердження походження електричної енергiї, виробленої з альтернативних джерел енергiї, суб'єкту господарської дiяльностi - виробнику електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - виробленої лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями) на його запит орган, уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України, видає гарантiю походження електричної енергiї.

     Порядок видачi, використання та припинення дiї гарантiї походження електричної енергiї для суб'єктiв господарської дiяльностi, що виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - виробленої лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     13. Оптовий постачальник електричної енергiї здiйснює дiяльнiсть до повного погашення своєї кредиторської та дебiторської заборгованостi за електричну енергiю.

     14. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом затвердити план заходiв реалiзацiї перехiдного перiоду;

     2) у шестимiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо особливостей погашення заборгованостi за електричну енергiю, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергiї;

     забезпечити фiнансування закупiвлi ДП НЕК "Укренерго" програмного та технiчного забезпечення, необхiдного для функцiонування балансуючого ринку, а також для виконання системним оператором своїх функцiй на ринку електричної енергiї вiдповiдно до цього Закону та нормативно-правових документiв, що забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї;

     забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо юридичного та органiзацiйного вiдокремлення електророзподiльними пiдприємствами дiяльностi з розподiлу електричної енергiї вiд iнших видiв дiяльностi вертикально iнтегрованої господарської органiзацiї, а також врегулювання договiрних вiдносин електропостачальникiв та електророзподiльних пiдприємств iз споживачами електричної енергiї;

     забезпечити приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади;

     забезпечити розробку та прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для забезпечення реалiзацiї цього Закону;

     3) у термiн з 1 сiчня 2016 року до 1 сiчня 2017 року забезпечити:

     тестування програмного та технiчного забезпечення, необхiдного для функцiонування балансуючого ринку, виконання функцiй системного оператора, адмiнiстратора розрахункiв та адмiнiстратора комерцiйного облiку, а також програмного та технiчного забезпечення, необхiдного для органiзацiї та проведення торгiв "на добу наперед";

     здiйснення тестових операцiй з купiвлi-продажу електричної енергiї та надання послуг i виконання розрахункiв за електричну енергiю та послуги вiдповiдно до вимог цього Закону.

     15. Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, у шестимiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     внести змiни до умов та правил здiйснення господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом у частинi виконання лiцензiатом функцiй гарантованого електропостачальника;

     здiйснити заходи щодо запровадження допомiжних послуг з вторинного регулювання та третинного регулювання iз забезпеченням резерву вiдповiдної регулюючої потужностi на ринку допомiжних послуг;

     забезпечити органiзацiю внесень вiдповiдних змiн до правил оптового ринку електричної енергiї України;

     розробити та затвердити iншi нормативно-правовi документи, що забезпечують функцiонування ринку електричної енергiї у перехiдний перiод.

     16. Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть на оптовому ринку електричної енергiї, зобов'язанi привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз цим Законом протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом.

     17. З моменту припинення функцiонування оптового ринку електричної енергiї України, передбаченого Законом України "Про електроенергетику", гарантований покупець є правонаступником оптового постачальника електричної енергiї за договорами купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом, укладеними оптовим постачальником електричної енергiї з виробниками, яким згiдно iз законодавством встановлено "зелений" тариф. До цих договорiв гарантованим покупцем та вiдповiдним виробником, якому встановлено "зелений" тариф, укладається додаткова угода на основi типової додаткової угоди в частинi приведення умов, укладених з оптовим постачальником договорiв, у вiдповiднiсть iз положеннями цього Закону.

     Типова додаткова угода до договору купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом з оптовим постачальником затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Купiвля гарантованим покупцем електричної енергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - виробленої лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), у суб'єкта господарювання, якому "зелений" тариф встановлено пiсля запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї, передбаченого цим Законом, здiйснюється вiдповiдно до положень цього Закону.

     18. Протягом першого року функцiонування ринку "на добу наперед" гранична нижня межа обов'язкового продажу електричної енергiї виробниками (крiм виробникiв, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на гiдроелектростанцiях та гiдроакумулюючих станцiях, а також виробляють електричну енергiю з вiдновлювальних (альтернативних) джерел енергiї) не може бути меншою п'яти вiдсоткiв вiд їх мiсячних обсягiв вiдпуску електричної енергiї за вiдповiдний перiод попереднього року.

     19. Упродовж двох рокiв з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї весь обсяг iмпортованої електричної енергiї продається виключно на ринку "на добу наперед".

     20. Абзац третiй частини третьої статтi 4 цього Закону набирає чинностi через два роки з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергiї.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 жовтня 2013 року
N 663-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.