ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо виконання угод про розподiл продукцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

     1) у частинi третiй статтi 16 пiсля слiв "Надання спецiальних дозволiв на користування надрами" додати через кому слова "крiм випадкiв користування надрами на умовах угод про розподiл продукцiї, укладених вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї";

     2) у статтi 24:

     частину четверту доповнити двома реченнями такого змiсту: "Така згода або вiдмова в її наданнi має бути надана протягом двадцяти календарних днiв пiсля отримання вiдповiдного письмового запиту. У разi ненадання жодної вiдповiдi протягом зазначеного часу така згода вважається наданою";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "У разi отримання iнвестором за угодою про розподiл продукцiї вiдмови вiд користувача надр у наданнi згоди на проведення робiт у межах гiрничого вiдводу, наданого такому користувачу надр для видобутку корисних копалин, крiм гiрничих вiдводiв для видобутку кам'яного та бурого вугiлля, антрациту та залiзних металiчних руд, незалежно вiд пiдстав для такої вiдмови, таку згоду може бути надано спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду та державного регулювання у сферi безпечного поводження з вибуховими матерiалами промислового призначення, за умови, що одночасне користування надрами кiлькома надрокористувачами в межах одного гiрничого вiдводу не створить загрози життю i здоров'ю людей i не завдасть шкоди надрам та/або промисловим об'єктам, розмiщеним у межах зазначеного гiрничого вiдводу".

     2. У частинi другiй статтi 2 Закону України "Про нафту i газ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262) слова "щодо користування нафтогазоносними надрами на умовах розподiлу продукцiї" виключити.

     3. Частину першу статтi 1 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483 iз наступними змiнами) доповнити абзацом п'ятнадцятим такого змiсту:

     "суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа України або iншої держави незалежно вiд її органiзацiйно-правової форми та форми власностi, яка здiйснює господарську дiяльнiсть, крiм органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, а також фiзична особа - пiдприємець, у тому числi iнвестор, що є стороною угоди про розподiл продукцiї вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї", його пiдрядник, субпiдрядник, постачальник та iнший контрагент, що виконує роботи, передбаченi угодою про розподiл продукцiї, на пiдставi договорiв з iнвестором".

     4. У Законi України "Про угоди про розподiл продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391):

     1) у статтi 1:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "iнвестор (iнвестори) - громадянин України, iноземець, особа без громадянства, юридична особа України або iншої держави, об'єднання юридичних осiб, створене в Українi чи за її межами, особи, якi дiють окремо чи спiльно, що має (мають) вiдповiднi фiнансово-економiчнi та технiчнi можливостi або вiдповiдну квалiфiкацiю для користування надрами та визначений переможцем (переможцями) конкурсу; особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статтi 7 цього Закону, у разi укладення угоди за участю такої особи; особа, яка набула прав та обов'язкiв, визначених угодою про розподiл продукцiї, в результатi передачi прав та обов'язкiв вiдповiдно до статтi 26 цього Закону";

     абзац п'ятий пiсля слова "витрат" доповнити словами "та, у випадках, передбачених цим Законом, з урахуванням їх iндексацiї";

     доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "нетрадицiйнi вуглеводнi - газ сланцевих товщ, газ (метан) вугiльних родовищ, газ центрально-басейнового типу, нафта, конденсат або iнша вуглеводнева сировина, яка залягає в нетрадицiйних колекторах";

     2) у статтi 2:

     у частинi другiй слова "а також" виключити, а пiсля слiв "розпорядження нею iншим чином" доповнити словами "а також будiвництва та експлуатацiї пов'язаних з цим промислових об'єктiв, трубопроводiв та iнших об'єктiв";

     у другому реченнi частини четвертої слова "у тому числi такi, якi виникають у процесi користування землею, надрами та iншими природними ресурсами" виключити;

     3) абзац перший частини третьої статтi 4 пiсля слiв "надання iнвесторам" доповнити словами "(у тому числi операторам угод), а також представництвам iноземних iнвесторiв, та сприяє наданню їхнiм пiдрядним, субпiдрядним та iншим органiзацiям (особам), а також представництвам iноземних пiдрядних, субпiдрядних та iнших органiзацiй (осiб)";

     4) у частинi першiй статтi 5:

     пiсля абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Угодою про розподiл продукцiї вирiшення питань з управлiння та координацiї дiяльностi сторiн може покладатися на керiвний комiтет або iнший орган управлiння, створений за участю сторiн.

     З метою участi держави у виконаннi укладеної угоди про розподiл продукцiї (у тому числi участi в дiяльностi створених органiв управлiння) Кабiнет Мiнiстрiв України може передати необхiднi повноваження центральному органу виконавчої влади у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр або iншому органу державної влади, який призначає представникiв до керiвного комiтету або iншого органу управлiння, створеного за угодою, визначає обсяг їх повноважень та контролює їх дiяльнiсть".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим;

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "Робочим органом Мiжвiдомчої комiсiї є центральний орган виконавчої влади у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр (далi - робочий орган Мiжвiдомчої комiсiї)";

     5) у статтi 6:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "На вимогу iнвестора i у випадках, коли земельнi дiлянки, необхiднi для виконання укладеної угоди про розподiл продукцiї, знаходяться у державнiй або комунальнiй власностi, дiлянки надр (родовища корисних копалин) надаються разом iз такими земельними дiлянками. У всiх iнших випадках держава забезпечує надання на вимогу iнвестора земельних дiлянок, необхiдних для виконання укладеної угоди про розподiл продукцiї, у порядку, зазначеному у такiй угодi. У разi перебування земельних дiлянок, необхiдних для використання надр на умовах угод про розподiл продукцiї, у власностi фiзичних чи юридичних осiб або в комунальнiй власностi набуття права власностi на цi земельнi дiлянки здiйснюється державою вiдповiдно до закону, якщо iнше не передбачене угодою про розподiл продукцiї";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Внесення змiн до географiчних координат дiлянок надр (родовищ корисних копалин), щодо яких оголошено конкурс на укладення угоди про розподiл продукцiї або щодо яких Мiжвiдомчою комiсiєю ведуться переговори з питання укладення такої угоди, забороняється.

     Така заборона не поширюється на внесення змiн до географiчних координат дiлянок надр (родовищ корисних копалин), щодо яких укладено угоду про розподiл продукцiї, яке здiйснюється на вимогу iнвестора (iнвесторiв) в порядку, передбаченому угодою про розподiл продукцiї, шляхом внесення вiдповiдних змiн до спецiального дозволу на користування надрами без необхiдностi внесення вiдповiдних змiн до такої угоди";

     частину п'яту доповнити абзацами третiм - одинадцятим такого змiсту:

     "Угоду про розподiл продукцiї може бути укладено в такому порядку також на пiдставi одночасно декiлькох спецiальних дозволiв та/або щодо декiлькох дiлянок надр, незалежно вiд того, чи є такi дiлянки надр сумiжними або такими, що знаходяться окремо одна вiд одної.

     Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України щодо укладення угоди без проведення конкурсу ухвалюється на пiдставi:

     письмового звернення (заяви) надрокористувача до Мiжвiдомчої комiсiї з пропозицiєю укласти угоду про розподiл продукцiї (двосторонню або багатосторонню) з доданням копiй документiв, що пiдтверджують правовий статус заявника, його фiнансовi можливостi, копiю спецiального дозволу (дозволiв) на користування надрами та iнших вiдомостей та матерiалiв за запитом Мiжвiдомчої комiсiї;

     пропозицiй Мiжвiдомчої комiсiї щодо можливостi укладення угоди про розподiл продукцiї.

     У разi подання звернення (заяви) надрокористувача щодо укладення багатосторонньої угоди про розподiл продукцiї таке звернення (заява) має бути пiдписане усiма заявниками та мiстити вiдомостi про кожного з них.

     Кабiнет Мiнiстрiв України розглядає звернення надрокористувача та ухвалює вiдповiдне рiшення у тримiсячний строк з дня його подання та реєстрацiї робочим органом Мiжвiдомчої комiсiї.

     Угода про розподiл продукцiї має бути укладена з надрокористувачем з дотриманням вимог цього Закону не пiзнiше 12 мiсяцiв з дня ухвалення вiдповiдного рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Пiсля укладення угоди про розподiл продукцiї спецiальний дозвiл на користування надрами пiдлягає переоформленню вiдповiдно до положень цього Закону та в порядку, передбаченому такою угодою. У разi укладення багатосторонньої угоди про розподiл продукцiї новий спецiальний дозвiл на користування надрами оформляється на iм'я усiх iнвесторiв - учасникiв угоди. У випадку укладення угоди щодо декiлькох дiлянок надр оформляється єдиний спецiальний дозвiл на iм'я усiх iнвесторiв - учасникiв угоди.

     Пiд час розгляду заяви Мiжвiдомчою комiсiєю i проведення переговорiв щодо узгодження умов угоди про розподiл продукцiї надрокористувач не втрачає права на проведення передбачених спецiальним дозволом робiт на вiдповiднiй дiлянцi надр";

     6) у частинi восьмiй статтi 7 слова "Мiжвiдомча комiсiя" замiнити словами "робочий орган Мiжвiдомчої комiсiї";

     7) у статтi 8:

     у частинi другiй:

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9) порядок узгодження сторонами бюджетiв та програм робiт";

     пункт 11 доповнити словами "в тому числi валюта, в якiй буде виражено таку вартiсть, в угодi за участю iноземного iнвестора";

     у пунктi 12 слова "та розмiр збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету" виключити;

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Порядок, принципи, правила ведення бухгалтерського облiку за угодою про розподiл продукцiї, у тому числi валюта ведення бухгалтерського облiку, а також перелiк, змiст, форма, порядок складання та подання фiнансових звiтiв за угодою про розподiл продукцiї визначаються такою угодою";

     8) у статтi 9:

     в абзацi восьмому частини першої слово "рiчних" виключити;

     друге речення абзацу другого частини другої замiнити двома реченнями такого змiсту: "З цiєю метою iнвестори зобов'язанi укласти угоду про операцiйну дiяльнiсть (далi - операцiйний договiр), що регулює вiдносини мiж оператором угоди та iншими iнвесторами. Якщо iнше не встановлено в операцiйному договорi, вiн не є договором про спiльну дiяльнiсть та не регулюється нормами законодавства України, якi застосовуються до спiльної дiяльностi та договорiв про спiльну дiяльнiсть";

     доповнити частинами третьою та четвертою такого змiсту:

     "3. Оператор угоди про розподiл продукцiї органiзує належне виконання робiт, передбачених такою угодою, та зобов'язаний, серед iншого, з цiєю метою:

     здiйснювати поточну операцiйну дiяльнiсть, передбачену угодою (особисто або шляхом залучення пiдрядних, субпiдрядних або iнших органiзацiй (осiб);

     здiйснювати розподiл компенсацiйної та прибуткової продукцiї;

     приймати та використовувати майно iнвесторiв, необхiдне для виконання умов угоди;

     нараховувати та сплачувати податки та збори (обов'язковi платежi);

     вести окремий бухгалтерський та податковий облiк операцiй, що здiйснюються за угодою;

     надавати усiм учасникам угоди достатнiй доступ до повної iнформацiї стосовно всiєї дiяльностi, що проводиться за укладеною угодою про розподiл продукцiї, включаючи будь-яку конфiденцiйну iнформацiю, що має комерцiйну цiннiсть;

     здiйснювати продаж (реалiзацiю) прибуткової, компенсацiйної продукцiї iнвесторiв та державної частини продукцiї, якщо це передбачено умовами угоди про розподiл продукцiї;

     виконувати iншi функцiї згiдно з цим Законом та умовами угоди про розподiл продукцiї.

     Багатостороння угода про розподiл продукцiї повинна надiляти оператора угоди правами щодо прийняття незалежних рiшень стосовно проведення безперервної поточної дiяльностi, необхiдної для виконання завдань (планiв, програм тощо), передбачених угодою про розподiл продукцiї.

     4. За домовленiстю сторiн, умовами багатосторонньої угоди про розподiл продукцiї може передбачатися порядок змiни обсягу прав та обов'язкiв iнвесторiв в угодi про розподiл продукцiї, у тому числi розподiл їхнiх часток у виробленiй продукцiї, що видобута з окремих покладiв (дiлянок надр) у межах наданої у користування за угодою дiлянки надр та/або пiд час виконання окремих етапiв або видiв робiт. Порядок i пiдстави для змiни обсягу прав та обов'язкiв iнвесторiв в угодi про розподiл продукцiї мають встановлюватися такою угодою та вiдповiдним операцiйним договором мiж iнвесторами. Положення цiєї статтi також застосовується, якщо стороною угоди про розподiл продукцiї є особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статтi 7 цього Закону, незалежно вiд визначеного умовами конкурсу на укладення такої угоди розмiру обсягу прав i обов'язкiв (частки участi) такої особи в угодi про розподiл продукцiї";

     9) в частинi першiй статтi 11 та у статтi 15 слова "Мiжвiдомчою комiсiєю" замiнити словами "робочим органом Мiжвiдомчої комiсiї";

     10) частину першу статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечує своєчасне оформлення документiв, передбачених частиною третьою статтi 4 цього Закону, на iм'я усiх iнвесторiв - учасникiв угоди про розподiл продукцiї, оператора та/або на пiдставi заяви iнвестора (оператора угоди) сприяє наданню таких документiв на iм'я вiдповiдних пiдрядних, субпiдрядних та iнших органiзацiй (осiб) для виконання ними робiт, передбачених угодою про розподiл продукцiї. Кабiнет Мiнiстрiв України безпосередньо вiдповiдає за дотримання умов угоди державою";

     11) частину третю статтi 13 доповнити реченням такого змiсту: "У разi розбiжностей мiж версiями угоди українською та англiйською мовами або будь-якого спору щодо тлумачення будь-якого положення угоди версiя угоди українською мовою матиме переважну силу, якщо iнше не передбачено положеннями угоди";

     12) у статтi 17:

     частину першу доповнити абзацами другим та третiм такого змiсту:

     "Спецiальний дозвiл на користування надрами на умовах угод про розподiл продукцiї надається на iм'я кожного iнвестора - учасника такої угоди на пiдставi та на умовах укладеної угоди про розподiл продукцiї на строк дiї такої угоди в межах дiлянки надр та на умовах, передбачених такою угодою.

     Дiя спецiального дозволу на користування надрами на умовах угод про розподiл продукцiї може бути зупинена чи достроково припинена (у тому числi шляхом анулювання) виключно Кабiнетом Мiнiстрiв України в порядку та з пiдстав, передбачених частиною другою цiєї статтi";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Угоди про розподiл продукцiї можуть передбачати особливi етапи, правила та порядок користування надрами i проведення робiт пiд час розробки родовищ нетрадицiйних вуглеводнiв. Такi особливi етапи, правила та порядок можуть вiдрiзнятися вiд затверджених законодавством етапiв, правил i порядку розробки вуглеводнiв, що не належать до нетрадицiйних вуглеводнiв. У разi будь-яких розбiжностей переважному застосуванню пiдлягатимуть етапи, правила та порядок користування надрами i проведення робiт, передбаченi угодою про розподiл продукцiї";

     13) у статтi 19:

     частину першу доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "передачi iншому iнвестору (iншим iнвесторам) у багатостороннiй угодi належної йому (їм) частини прибуткової та/або компенсацiйної продукцiї або їх грошового еквiвалента, якщо це передбачено угодою";

     частину другу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Угоди про розподiл продукцiї стосовно вуглеводнiв можуть передбачати безперервний розподiл вироблених вуглеводнiв";

     у частинi п'ятiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "вiдшкодуванню пiдлягають лише витрати iнвесторiв, пов'язанi з виконанням передбачених угодою робiт, iншою дiяльнiстю, що здiйснюється за угодою, та виконанням iнших зобов'язань iнвестора за угодою, понесенi пiсля офiцiйного опублiкування результатiв конкурсу на укладення угоди про розподiл продукцiї вiдповiдно до частини одинадцятої статтi 7 цього Закону або прийняття рiшення Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до частини п'ятої статтi 6 цього Закону, якщо iнше не передбачено угодою";

     в абзацi третьому слова "вiдносяться до валових витрат виробництва та обiгу" замiнити словами та цифрами "враховуються при обчисленнi об'єкта оподаткування податком на прибуток пiдприємства вiдповiдно до роздiлу III Податкового кодексу України";

     пiсля абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "при укладеннi угоди про розподiл продукцiї вiдшкодуванню компенсацiйною продукцiєю пiдлягають витрати, понесенi iнвесторами - учасниками угоди про розподiл продукцiї, в тому числi iнвестором - нерезидентом чи його представництвом, а облiк таких витрат ведеться оператором в порядку та на умовах, визначених угодою;

     витрати, що пiдлягають вiдшкодуванню за угодою, пiдтверджуються документально в порядку та на умовах, визначених в угодi".

     У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати вiдповiдно абзацами восьмим та дев'ятим;

     абзац восьмий доповнити словами "та умови його застосування";

     14) статтю 20 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Угода про розподiл продукцiї може передбачати можливiсть продажу (реалiзацiї) оператором угоди частки iнвесторiв у виробленiй продукцiї або всього обсягу виробленої продукцiї пiсля його розподiлу, в тому числi державної частки, iз обов'язком оператора здiйснювати передачу грошового еквiвалента часток такої продукцiї iнвесторам та/або державi. Порядок та умови реалiзацiї виробленої продукцiї та передачi грошового еквiвалента такої продукцiї визначаються в угодi про розподiл продукцiї";

     15) у абзацi першому частини першої статтi 22 слова "продавати в Українi, експортувати" замiнити словами "самостiйно визначати умови реалiзацiї (зокрема право на вiльний вибiр покупця), продавати за вiльними цiнами в Українi та за її межами (експортувати)";

     16) статтю 23 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Право iнвестора на користування майном, що перейшло у власнiсть держави, та умови користування визначаються виключно угодою про розподiл продукцiї";

     17) частину другу статтi 24 доповнити другим реченням такого змiсту: "Iнвестор має право передавати iнформацiю, зазначену в цiй статтi, своїм афiлiйованим особам, консультантам, пiдрядникам, субпiдрядникам та iншим особам, для яких отримання такої iнформацiї є необхiдним для виконання ними робiт, передбачених угодою про розподiл продукцiї, та/або функцiй в порядку, встановленому угодою про розподiл продукцiї, за умови дотримання ними вимог конфiденцiйностi";

     18) у статтi 25:

     частину другу пiсля слова "iнвестор" доповнити словами "(оператор угоди)";

     частину третю пiсля слова "iнвестором" доповнити словами "(оператором угоди)", а пiсля слiв "угоди про розподiл продукцiї" доповнити словами та цифрами "з урахуванням статтi 27 цього Закону";

     частину четверту доповнити словами та цифрами "з урахуванням статтi 27 цього Закону";

     19) у частинi першiй статтi 26 слова "за погодженням з органом мiсцевого самоврядування" виключити;

     20) друге речення абзацу четвертого частини першої статтi 28 викласти в такiй редакцiї: "При виявленнi iстотних порушень умов угоди, передбачених такою угодою, Кабiнет Мiнiстрiв України має право звернутися до суду (чи iншого передбаченого угодою органу вирiшення спорiв) з вимогою про дострокове розiрвання угоди з вiдшкодуванням збиткiв з одночасним зупиненням або без зупинення виконання робiт, передбачених угодою про розподiл продукцiї";

     21) текст статтi 32 викласти в такiй редакцiї:

     "На вимогу iноземного iнвестора (iнвесторiв) держава має право вiдмовитися вiд iмунiтету в угодi про розподiл продукцiї. Така вiдмова поширюється на всi судовi рiшення, рiшення мiжнародних комерцiйних арбiтражiв, рiшення у провадженнях щодо попереднього забезпечення позову, а також виконання рiшень судових i арбiтражних органiв";

     22) у статтi 33:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Для цiлей угоди про розподiл продукцiї iнвестор (представництво iноземного iнвестора на територiї України) та/або його пiдрядник, субпiдрядник, постачальник, перевiзник та iншi контрагенти мають право вiдкривати в банках України в установленому законодавством України порядку банкiвськi рахунки в нацiональнiй та/або iноземнiй валютi, що використовуватимуться виключно для обслуговування дiяльностi, пов'язаної з угодою про розподiл продукцiї";

     частину другу пiсля слiв "вiдкритих iнвестором" доповнити словами "(представництвом iноземного iнвестора на територiї України)", а слова "обслуговування робiт, передбачених угодою про розподiл продукцiї" замiнити словами "цiлей угоди про розподiл продукцiї";

     23) у статтi 34:

     частину першу пiсля слiв "iноземним iнвестором" доповнити словами "(його представництвом на територiї України)", а пiсля слiв "за межi України" доповнити словами "у тому числi";

     частину другу пiсля слiв "одержанi iнвесторами" доповнити словами "(представництвами iноземних iнвесторiв на територiї України)", а пiсля слiв "яка є їх власнiстю" доповнити словами "власнiстю iнших iнвесторiв або держави, а також вiд здiйснення iншої дiяльностi, передбаченої угодою про розподiл продукцiї";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. На операцiї iнвестора (представництва iноземного iнвестора на територiї України), що здiйснюються для потреб угоди про розподiл продукцiї (у тому числi пов'язанi з придбанням обладнання, матерiалiв, устаткування та iнших товарiв, робiт i послуг, необхiдних для провадження робiт чи здiйснення iншої дiяльностi, передбаченої угодою про розподiл продукцiї, в тому числi розпорядження частиною виробленої продукцiї, належною iнвестору (представництву iноземного iнвестора на територiї України), iншому iнвестору чи державi), не поширюються передбаченi законодавством України обмеження щодо:

     1) розрахункiв за експортно-iмпортними операцiями, у тому числi щодо строкiв, передбачених Законом України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi";

     2) отримання та повернення кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд резидентiв i нерезидентiв, у тому числi вимоги стосовно реєстрацiї вiдповiдних договорiв та стосовно максимальних розмiрiв процентних ставок за ними;

     3) переказу коштiв у iноземнiй валютi на користь iнших iнвесторiв за вiдповiдною угодою про розподiл продукцiї та держави, у тому числi вимоги щодо одержання iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України;

     4) переказу коштiв у iноземнiй валютi на користь нерезидентiв щодо оплати робiт, послуг, прав iнтелектуальної власностi за договорами, у тому числi вимоги щодо проведення цiнової експертизи для засвiдчення вiдповiдностi цiн кон'юнктурi ринку та документального пiдтвердження фактичного надання послуг, виконання робiт чи передання прав iнтелектуальної власностi;

     5) купiвлi, продажу iноземної валюти для здiйснення розрахункiв iз нерезидентами та повернення кредитiв, позик в iноземнiй валютi;

     6) розмiщення валютних цiнностей на рахунках i у вкладах за межами України, у тому числi вимоги щодо одержання iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України";

     24) частину другу статтi 35 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Держава забезпечує вчасну видачу дозволiв на працевлаштування, а також, у разi необхiдностi, службових карток для всiх iноземних працiвникiв, якi наймаються iнвесторами (у тому числi оператором угоди) згiдно з угодою про розподiл продукцiї. Такi дозволи на працевлаштування та службовi картки видаються у централiзованому порядку винятково на пiдставi звернень iнвесторiв (у тому числi оператора угоди) iз доданням перелiкiв вiдповiдних iноземних працiвникiв, сформованих iнвесторами (у тому числi оператором угоди). При цьому вимоги щодо подання будь-яких iнших документiв, передбачених чинним законодавством для отримання дозволiв на працевлаштування або службових карток, не застосовуються.

     На пiдставi звернень пiдрядної, субпiдрядної або iншої органiзацiї (особи), яка виконує роботи на замовлення iнвестора в рамках угоди про розподiл продукцiї, iз доданням до звернень листiв пiдтримки вiд iнвестора (у тому числi оператора угоди), держава сприяє вчаснiй видачi дозволiв на працевлаштування та/або службових карток для працевлаштування такої кiлькостi iноземних працiвникiв, яка необхiдна для виконання вiдповiдних робiт в рамках угоди про розподiл продукцiї такою пiдрядною, субпiдрядною або iншою органiзацiєю (особою)".

     5. У Законi України "Про засади функцiонування ринку природного газу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 566; 2012 р., N 5, ст. 30):

     1) пункт 19 частини першої статтi 1 пiсля слiв "газ сланцевих товщ" доповнити словами "газ колекторiв щiльних порiд та газ центрально-басейнового типу";

     2) частину першу статтi 6 доповнити словами "крiм дiяльностi iнвесторiв - учасникiв угод про розподiл продукцiї, укладених згiдно iз Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї", на яких вимога щодо отримання таких лiцензiй не поширюється";

     3) пункти 2 та 3 частини сьомої статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "2) неналежної якостi природного газу, який вводиться в газотранспортну систему;

     3) надзвичайних ситуацiй, що унеможливлюють такий доступ";

     4) статтю 10 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Дiя цiєї статтi не поширюється на iнвесторiв - учасникiв угод про розподiл продукцiї, укладених згiдно iз Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї";

     5) статтю 20 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Постачальники, якi є iнвесторами - учасниками угод про розподiл продукцiї, укладених згiдно iз Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї", здiйснюють постачання природного газу, видобутого за цими угодами, за вiльними цiнами та з дотриманням положень Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї";

     6) у статтi 22:

     у частинi першiй:

     пункт 1 доповнити словами "або на пiдставi угод про розподiл продукцiї";

     пункт 4 доповнити словами "крiм реалiзацiї видобутого природного газу та/або його постачання споживачам iнвесторами - учасниками угод про розподiл продукцiї, укладених згiдно iз Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї", якi здiйснюють таку дiяльнiсть в межах цих угод";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Дiя частини другої цiєї статтi не поширюється на iнвесторiв - учасникiв угод про розподiл продукцiї, обов'язки яких визначаються згiдно з вiдповiдними угодами про розподiл продукцiї, укладеними згiдно iз Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї".

     6. У статтю 7 Закону України "Про трубопровiдний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139; 2012 р., N 29, ст. 345; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 13 квiтня 2012 року N 4658-VI) включити частину другу такого змiсту:

     "Об'єкти магiстрального трубопровiдного транспорту, побудованi за кошти комунальних пiдприємств або приватних суб'єктiв господарювання, належать таким комунальним пiдприємствам або приватним суб'єктам господарювання на правi власностi. Iнвестор - учасник угоди про розподiл продукцiї, укладеної вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї", може будувати об'єкти трубопровiдного транспорту та здiйснювати їх експлуатацiю, якщо вони збудованi та експлуатуються (утримуються) з дотриманням технiчних вимог та стандартiв".

     7. У Законi України "Про державно-приватне партнерство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 40, ст. 524):

     1) абзац другий частини першої статтi 4 доповнити словами "крiм таких, що здiйснюються на умовах угод про розподiл продукцiї";

     2) у статтi 5:

     абзац четвертий частини першої виключити;

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Дiя цього Закону не поширюється на угоди про розподiл продукцiї, порядок укладення, виконання та припинення яких регулюється Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї".

     8. Частину третю статтi 2 Закону України "Про здiйснення державних закупiвель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471 iз наступними змiнами) доповнити абзацом такого змiсту:

     "товари, роботи i послуги, що закуповуються замовниками, якi беруть участь в укладеннi угод про розподiл продукцiї та/або є iнвесторами за угодами про розподiл продукцiї, укладеними вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї", з метою реалiзацiї прав i виконання обов'язкiв iнвесторiв за такими угодами".

     9. Частину першу статтi 4 Закону України "Про особливостi здiйснення закупiвель в окремих сферах господарської дiяльностi" доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) товарiв, робiт та послуг за угодами про розподiл продукцiї, укладеними згiдно iз Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї".

     10. Абзац перший пiдпункту "б" пункту 15 роздiлу X "Перехiднi положення" Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) доповнити словами "а також крiм змiни цiльового призначення (використання) земельних дiлянок з метою їх надання iнвесторам - учасникам угод про розподiл продукцiї для здiйснення дiяльностi за такими угодами".

     11. Статтю 1 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99 iз наступними змiнами) доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. Вiдносини користування державним майном, створеним або придбаним iнвестором для виконання угоди про розподiл продукцiї, пiсля переходу прав власностi на таке майно до держави регулюються Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї".

     12. Пункт 50 частини першої статтi 4 Митного кодексу України доповнити пiдпунктами "г" та "ґ" такого змiсту:

     "г) вiдокремленi пiдроздiли iноземних юридичних осiб з мiсцезнаходженням на територiї України, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України;

     ґ) iнвестор (оператор) за угодою про розподiл продукцiї, у тому числi постiйне представництво iнвестора-нерезидента".

     13. У Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11, N 41, ст. 413; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82):

     1) у частинi першiй статтi 4:

     пункт 1 доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "iнвестор (оператор) за угодою про розподiл продукцiї (у тому числi постiйне представництво iнвестора-нерезидента), що використовує працю фiзичних осiб, найнятих на роботу в Українi на умовах трудового договору (контракту) або на iнших умовах, передбачених законодавством, чи за цивiльно-правовими договорами (крiм цивiльно-правового договору, укладеного з фiзичною особою - пiдприємцем в Українi, якщо виконуванi роботи (надаванi послуги) вiдповiдають видам дiяльностi, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв)";

     в абзацi другому пункту 2 слова "абзацi другому" замiнити словами "абзацах другому та восьмому";

     2) у статтi 5:

     у частинi першiй:

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "в абзацi восьмому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону - здiйснюється на пiдставi подання копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю угоди про розподiл продукцiї не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання вiд них вiдповiдної заяви".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

     абзац сьомий доповнити словами та цифрами "а платникiв єдиного внеску, зазначених в абзацi восьмому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, - за їхньою заявою";

     у частинi третiй цифри та слово "1, 4 та 5" замiнити цифрами та словом "1, 4, 5 та 8";

     частину четверту доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "у осiб, зазначених в абзацi восьмому пункту 1 частини першої статтi 4 цього Закону, - з дня реєстрацiї як платника податку за угодою про розподiл продукцiї".

     14. Частину п'яту статтi 6 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2000 р., N 38, ст. 318) викласти в такiй редакцiї:

     "5. Порядок ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi за угодою про розподiл продукцiї, у тому числi валюта, а також перелiк, форми, змiст, звiтний перiод, порядок складання та подання фiнансових звiтiв за угодою про розподiл продукцiї, визначаються такою угодою вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї".

     15. Статтю 6 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364; 2000 р., N 22, ст. 172; 2004 р., N 19, ст. 270; 2007 р., N 44, ст. 510; 2010 р., N 10, ст. 101) пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Вимоги, передбаченi статтями 1 i 2 цього Закону, не поширюються на розрахунки за експортно-iмпортними операцiями iнвестора (представництва iноземного iнвестора на територiї України) за угодою про розподiл продукцiї, якi здiйснюються для потреб такої угоди (у тому числi пов'язанi з придбанням обладнання, матерiалiв, устаткування та iнших товарiв, робiт i послуг, необхiдних для провадження робiт чи здiйснення iншої дiяльностi, передбаченої угодою про розподiл продукцiї, у тому числi розпорядження частиною виробленої продукцiї, належною iнвестору (представництву iноземного iнвестора на територiї України), iншому iнвестору чи державi)".

     У зв'язку з цим частини п'яту i шосту вважати вiдповiдно частинами шостою i сьомою.

     16. У Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 184 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 4 статтi 5:

     пiдпункт "а" доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "переказ iнвестором (представництвом iноземного iнвестора на територiї України) за межi України iноземної валюти iншим iнвесторам за вiдповiдною угодою про розподiл продукцiї";

     пiдпункт "д" доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "вiдкриття рахункiв у iноземнiй валютi iнвесторами - учасниками угод про розподiл продукцiї, в тому числi представництвами iноземних iнвесторiв за угодами про розподiл продукцiї";

     2) доповнити статтею 101 такого змiсту:

     "Стаття 101. Особливостi здiйснення валютних операцiй у зв'язку з угодами про розподiл продукцiї

     1. На операцiї iнвестора (представництва iноземного iнвестора на територiї України) за угодою про розподiл продукцiї, що здiйснюються у зв'язку з такою угодою, не поширюються:

     а) вимоги щодо одержання iндивiдуальної лiцензiї на одержання кредитiв у iноземнiй валютi, передбаченi пiдпунктом "в" пункту 4 статтi 5 цього Декрету;

     б) вимоги щодо одержання iндивiдуальної лiцензiї на використання iноземної валюти на територiї України як засобу платежу в межах розрахункiв мiж iнвесторами (представництвами iноземних iнвесторiв на територiї України) за вiдповiдною угодою про розподiл продукцiї чи державою, передбаченi пiдпунктом "г" пункту 4 статтi 5 цього Декрету;

     в) вимоги та обмеження стосовно отримання та повернення резидентами кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв, у тому числi передбаченi Указом Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв та застосування штрафних санкцiй за порушення валютного законодавства" вiд 27 червня 1999 року N 734/99.

     2. На операцiї представництва iноземного iнвестора за угодою про розподiл продукцiї щодо оплати працi працiвникам-нерезидентам, якi згiдно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Українi (перерахування на банкiвськi рахунки цих осiб в Українi або за її межами), не поширюються вимоги щодо одержання iндивiдуальних лiцензiй".

     17. У пiдпунктi 4 пункту "б" частини першої статтi 33 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) слово "питань" замiнити словом "клопотань".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
N 5406-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.