ДЕКРЕТ
КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Про систему валютного регулювання i валютного контролю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 25 листопада 1993 року N 3651-XII,
вiд 28 сiчня 1994 року N 3891-XII,
вiд 11 квiтня 1995 року N 139/95-ВР,
вiд 21 травня 1997 року N 280/97-ВР,
вiд 3 червня 1997 року N 295/97-ВР,
вiд 14 липня 1999 року
N 932-XIV,
вiд 4 жовтня 2001 року N 2745-III,
Господарським кодексом України
вiд 16 сiчня 2003 року N 436-IV,
Законами України
вiд 21 лютого 2006 року N 3453-IV,
вiд 23 лютого 2006 року N 3509-IV,
вiд 14 грудня 2010 року N 2778-VI,
вiд 20 грудня 2011 року N 4205-VI,
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5406-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 4 липня 2014 року N 1586-VII,
вiд 12 серпня 2014 року N 1636-VII,
вiд 26 листопада 2015 року N 848-VIII,
вiд 18 сiчня 2018 року N 2269-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII

(У текстi Декрету слова "кредитно-фiнансовi установи" в усiх вiдмiнках замiнено словами "фiнансовi установи" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 21 лютого 2006 року N 3453-IV)

     Цей Декрет установлює режим здiйснення валютних операцiй на територiї України, визначає загальнi принципи валютного регулювання, повноваження державних органiв i функцiї банкiв та iнших фiнансових установ України в регулюваннi валютних операцiй, права й обов'язки суб'єктiв валютних вiдносин, порядок здiйснення валютного контролю, вiдповiдальнiсть за порушення валютного законодавства.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     Термiни, що використовуються в цьому Декретi, мають таке значення:

     1) "валютнi цiнностi":

     валюта України - грошовi знаки у виглядi банкнотiв, казначейських бiлетiв, монет i в iнших формах, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом на територiї України, а також вилученi з обiгу або такi, що вилучаються з нього, але пiдлягають обмiновi на грошовi знаки, якi перебувають в обiгу, кошти на рахунках, у внесках в банкiвських та iнших фiнансових установах на територiї України;

     платiжнi документи та iншi цiннi папери (акцiї, облiгацiї, купони до них, бони, векселi (тратти), борговi розписки, акредитиви, чеки, банкiвськi накази, депозитнi сертифiкати, ощаднi книжки, iншi фiнансовi та банкiвськi документи), вираженi у валютi України;

     iноземна валюта - iноземнi грошовi знаки у виглядi банкнотiв, казначейських бiлетiв, монет, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом на територiї вiдповiдної iноземної держави, а також вилученi з обiгу або такi, що вилучаються з нього, але пiдлягають обмiновi на грошовi знаки, якi перебувають в обiгу, кошти у грошових одиницях iноземних держав i мiжнародних розрахункових (клiрингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банкiвських та iнших фiнансових установ за межами України;

     платiжнi документи та iншi цiннi папери (акцiї, облiгацiї, купони до них, векселi (тратти), борговi розписки, акредитиви, чеки, банкiвськi накази, депозитнi сертифiкати, iншi фiнансовi та банкiвськi документи), вираженi в iноземнiй валютi або банкiвських металах;

(абзац п'ятий пункту 1 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.99р. N 932-XIV)

     банкiвськi метали - це золото, срiбло, платина, метали платинової групи, доведенi (афiнованi) до найвищих проб вiдповiдно до свiтових стандартiв, у зливках i порошках, що мають сертифiкат якостi, а також монети, виробленi з дорогоцiнних металiв.

(абзац шостий пункту 1 статтi 1 в редакцiї Закону України вiд 14.07.99р. N 932-XIV)

     Для цiлей цього Декрету надалi пiд термiнами:

     "валюта України" розумiється як власне валюта України, так i платiжнi документи та iншi цiннi папери, вираженi у валютi України;

     "iноземна валюта" розумiється як власне iноземна валюта, так банкiвськi метали, платiжнi документи та iншi цiннi папери, вираженi в iноземнiй валютi або банкiвських металах;

(абзац дев'ятий пункту 1 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.99р. N 932-XIV)

     2) "валютнi операцiї":

     операцiї, пов'язанi з переходом права власностi на валютнi цiнностi, за винятком операцiй, що здiйснюються мiж резидентами у валютi України;

     операцiї пов'язанi з використанням валютних цiнностей в мiжнародному обiгу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та iнших зобов'язань, предметом яких є валютнi цiнностi;

     операцiї, пов'язанi з ввезенням, переказуванням i пересиланням на територiю України та вивезенням, переказуванням i пересиланням за її межi валютних цiнностей;

     3) "уповноважений банк" - будь-який комерцiйний банк, офiцiйно зареєстрований на територiї України, що має лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй, а також здiйснює валютний контроль за операцiями своїх клiєнтiв;

     4) "конвертована валюта" - iноземна валюта, що вiднесена до цiєї категорiї Нацiональним банком України;

     5) "резиденти":

     фiзичнi особи (громадяни України, iноземнi громадяни, особи без громадянства), якi мають постiйне мiсце проживання на територiї України, у тому числi тi, що тимчасово перебувають за кордоном;

     юридичнi особи, суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що не мають статусу юридичної особи (фiлiї, представництва тощо), з мiсцезнаходженням на територiї України, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на пiдставi законiв України;

     дипломатичнi, консульськi, торговельнi та iншi офiцiйнi представництва України за кордоном, якi мають iмунiтет i дипломатичнi привiлеї, а також фiлiї та представництва пiдприємств i органiзацiй України за кордоном, що не здiйснюють пiдприємницької дiяльностi;

     6) "нерезиденти":

     фiзичнi особи (iноземнi громадяни, громадяни України, особи без громадянства), якi мають постiйне мiсце проживання за межами України, в тому числi тi, що тимчасово перебувають на територiї України;

     юридичнi особи, суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що не мають статусу юридичної особи (фiлiї, представництва тощо), з мiсцезнаходженням за межами України, якi створенi й дiють вiдповiдно до законодавства iноземної держави, у тому числi юридичнi особи та iншi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi з участю юридичних осiб та iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi України;

     розташованi на територiї України iноземнi дипломатичнi, консульськi, торговельнi та iншi офiцiйнi представництва, мiжнароднi органiзацiї та їх фiлiї, що мають iмунiтет i дипломатичнi привiлеї, а також представництва iнших органiзацiй i фiрм, якi не здiйснюють пiдприємницької дiяльностi на пiдставi законiв України.

Роздiл II
ОПЕРАЦIЇ З ВАЛЮТНИМИ ЦIННОСТЯМИ

     Стаття 2. Право власностi на валютнi цiнностi

     1. Резиденти i нерезиденти мають право бути власниками валютних цiнностей, що знаходяться на територiї України. Резиденти мають право бути власниками також валютних цiнностей, що знаходяться за межами України, крiм випадкiв, передбачених законодавчими актами України.

     2. Резиденти i нерезиденти мають право здiйснювати валютнi операцiї з урахуванням обмежень, встановлених цим Декретом та iншими актами валютного законодавства України.

     Стаття 3. Статус валюти України

     1. Валюта України є єдиним законним засобом платежу на територiї України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов'язань, якщо iнше не передбачено цим Декретом, iншими актами валютного законодавства України.

     2. Порядок ввезення, переказування i пересилання з-за кордону, а також вивезення, переказування i пересилання за кордон резидентами i нерезидентами валюти України визначається Нацiональним банком України. Суми у валютi України, що були вивезенi, переказанi, пересланi на законних пiдставах за кордон, можуть бути вiльно вивезенi, пересланi, переказанi назад в Україну.

     Стаття 4. Порядок використання надходжень у iноземнiй валютi

     1. Пункт 1 статтi 4 виключено.

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.97р. N 295/97-ВР)

     2. Пункт 2 статтi 4 виключено.

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.97р. N 295/97-ВР)

     3. Пункт 3 статтi 4 виключено.

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.97р. N 295/97-ВР)

     4. Уповноваженi банки зобов'язанi купувати iноземну валюту на мiжбанкiвському валютному ринку України за дорученням i за рахунок резидентiв з метою забезпечення виконання зобов'язань резидентiв, якi випливають з абзацiв четвертого, п'ятого, шостого пiдпункту "а" пункту 4 статтi 5 цього Декрету.

     5. Нацiональний банк України зобов'язаний проводити полiтику, спрямовану на пiдтримання валюти України, i з цiєю метою може виступати суб'єктом мiжбанкiвського валютного ринку України.

     Стаття 5. Лiцензiї Нацiонального банку України

     1. Нацiональний банк України видає iндивiдуальнi та генеральнi лiцензiї на здiйснення валютних операцiй, якi пiдпадають пiд режим лiцензування згiдно з цим Декретом.

     2. Генеральнi лiцензiї видаються комерцiйним банкам та iншим фiнансовим установам України, нацiональному оператору поштового зв'язку на здiйснення валютних операцiй, що не потребують iндивiдуальної лiцензiї, на весь перiод дiї режиму валютного регулювання.

(пункт 2 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.02.2006р. N 3453-IV)

     Неплатоспроможнi комерцiйнi банки, лiквiдацiю яких здiйснює Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, мають право здiйснювати валютнi операцiї без лiцензiї Нацiонального банку України з дотриманням законодавства України про систему валютного регулювання i валютного контролю з метою здiйснення процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

(пункт 2 статтi 5 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     3. Уповноваженi банки та iншi фiнансовi установи, нацiональний оператор поштового зв'язку, що одержали генеральну лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення операцiй, пов'язаних з торгiвлею iноземною валютою, мають право вiдкривати на територiї України пункти обмiну iноземних валют, у тому числi на пiдставi агентських угод з iншими юридичними особами - резидентами.

(пункт 3 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.02.2006р. N 3453-IV)

     4. Iндивiдуальнi лiцензiї видаються резидентам i нерезидентам на здiйснення разової валютної операцiї на перiод, необхiдний для здiйснення такої операцiї. Iндивiдуальної лiцензiї потребують такi операцiї:

     а) вивезення, переказування i пересилання за межi України валютних цiнностей, за винятком:

     вивезення, переказування i пересилання за межi України фiзичними особами - резидентами iноземної валюти на суму, що визначається Нацiональним банком України;

     вивезення, переказування i пересилання за межi України фiзичними особами - резидентами i нерезидентами iноземної валюти, яка була ранiше ввезена ними в Україну на законних пiдставах;

     платежiв у iноземнiй валютi, що здiйснюються резидентами за межi України на виконання зобов'язань у цiй валютi перед нерезидентами щодо оплати продукцiї, послуг, робiт, прав iнтелектуальної власностi та iнших майнових прав, за винятком оплати валютних цiнностей та за договорами (страховими полiсами, свiдоцтвами, сертифiкатами) страхування життя;

(абзац четвертий пiдпункту "а" пункту 4 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.10.2001р. N 2745-III)

     платежiв у iноземнiй валютi за межi України у виглядi процентiв за кредити, доходу (прибутку) вiд iноземних iнвестицiй;

     вивезення за межi України iноземної iнвестицiї в iноземнiй валютi, ранiше здiйсненої на територiї України, в разi припинення iнвестицiйної дiяльностi;

     платежiв у iноземнiй валютi за межi України у виглядi плати за послуги з аеронавiгацiйного обслуговування повiтряних суден, що справляється Європейською органiзацiєю з безпеки аеронавiгацiї (Євроконтроль) вiдповiдно до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборiв, вчиненої в м. Брюсселi 12 лютого 1981 року, та iнших мiжнародних договорiв;

(пiдпункт "а" пункту 4 статтi 5 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 23.02.2006р. N 3509-IV)

     переказ iнвестором (представництвом iноземного iнвестора на територiї України) за межi України iноземної валюти iншим iнвесторам за вiдповiдною угодою про розподiл продукцiї;

(пiдпункт "а" пункту 4 статтi 5 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     б) ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти України, за винятком випадкiв, передбачених пунктом 2 статтi 3 цього Декрету;

     в) надання i одержання резидентами кредитiв в iноземнiй валютi, якщо термiни i суми таких кредитiв перевищують встановленi законодавством межi;

     г) використання iноземної валюти на територiї України як засобу платежу або як застави, за винятком оплати в iноземнiй валютi за товари, роботи, послуги, а також оплати працi, на тимчасово окупованiй територiї України;

(пiдпункт "г" пункту 4 статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 12.08.2014р. N 1636-VII)

     д) розмiщення валютних цiнностей на рахунках i у вкладах за межами України, за винятком:

     вiдкриття фiзичними особами - резидентами рахункiв у iноземнiй валютi на час їх перебування за кордоном;

     вiдкриття кореспондентських рахункiв уповноваженими банками;

     вiдкриття рахункiв у iноземнiй валютi резидентами, зазначеними в абзацi четвертому пункту 5 статтi 1 цього Декрету;

     вiдкриття рахункiв у iноземнiй валютi iнвесторами - учасниками угод про розподiл продукцiї, в тому числi представництвами iноземних iнвесторiв за угодами про розподiл продукцiї;

(пiдпункт "д" пункту 4 статтi 5 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     е) здiйснення iнвестицiй за кордон, у тому числi шляхом придбання цiнних паперiв, за винятком цiнних паперiв або iнших корпоративних прав, отриманих фiзичними особами - резидентами як дарунок або у спадщину.

     5. Одержання iндивiдуальної лiцензiї однiєю iз сторiн валютної операцiї означає також дозвiл на її здiйснення iншою стороною або третьою особою, яка має вiдношення до цiєї операцiї, якщо iнше не передбачено умовами iндивiдуальної лiцензiї.

     6. Порядок i термiни видачi лiцензiй, перелiк документiв, необхiдних для одержання лiцензiй, а також пiдстави для вiдмови у видачi лiцензiй визначаються Нацiональним банком України.

     Вiдмова у видачi Нацiональним банком України лiцензiї може бути оскаржена в судi або арбiтражному судi.

     7. Нацiональний банк України вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi лiцензiї на право здiйснення операцiй з ввезення на територiю України, вивезення з територiї України валютних цiнностей в день видачi таких лiцензiй.

(статтю 5 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Стаття 6. Порядок органiзацiї торгiвлi iноземною валютою

     1. Торгiвля iноземною валютою на територiї України резидентами i нерезидентами - юридичними особами здiйснюється через уповноваженi банки та iншi фiнансовi установи, що одержали лiцензiю на торгiвлю iноземною валютою Нацiонального банку України, виключно на мiжбанкiвському валютному ринку України. Структура мiжбанкiвського валютного ринку, а також порядок та умови торгiвлi iноземною валютою на мiжбанкiвському валютному ринку визначаються Нацiональним банком України.

     2. Уповноваженi банки та iншi фiнансовi установи, що одержали лiцензiю Нацiонального банку України:

     а) вiд свого iменi купують i продають iноземну валюту на мiжбанкiвському валютному ринку України за дорученням i за рахунок резидентiв i нерезидентiв;

     б) мають право вiд свого iменi i за свiй рахунок купувати iноземну валюту готiвкою у фiзичних осiб - резидентiв i нерезидентiв, а також продавати її фiзичним особам - резидентам.

     21. Нацiональний оператор поштового зв'язку пiсля отримання генеральної лiцензiї Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй має право вiд свого iменi i за свiй рахунок купувати iноземну валюту готiвкою у фiзичних осiб - резидентiв i нерезидентiв, а також продавати її фiзичним особам - резидентам.

(статтю 6 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 21.02.2006р. N 3453-IV)

     3. Резиденти i нерезиденти - фiзичнi особи мають право продавати iноземну валюту уповноваженим банкам та iншим фiнансовим установам, якi одержали лiцензiю Нацiонального банку України, або за їх посередництвом - iншим фiзичним особам - резидентам, а також нацiональному оператору поштового зв'язку, який одержав лiцензiю Нацiонального банку України.

(пункт 3 статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.02.2006р. N 3453-IV)

     4. Фiзичнi особи - резиденти мають право купувати iноземну валюту в уповноважених банках та iнших фiнансових установах, що одержали лiцензiю Нацiонального банку України, або за їх посередництвом - у iнших фiзичних осiб - резидентiв i нерезидентiв, а також у нацiонального оператора поштового зв'язку, який одержав лiцензiю Нацiонального банку України.

(пункт 4 статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.02.2006р. N 3453-IV)

     Стаття 7. Порядок органiзацiї розрахункiв у iноземнiй валютi

     У розрахунках мiж резидентами i нерезидентами в межах торговельного обороту використовуються як засiб платежу iноземна валюта та грошова одиниця України - гривня. Такi розрахунки здiйснюються лише через уповноваженi банки в порядку, установленому Нацiональним банком України.

(частина перша статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 20.12.2011р. N 4205-VI)

     Наймодавцi-нерезиденти здiйснюють оплату працi резидентiв виключно у валютi України у готiвковiй або безготiвковiй формi.

(частина друга статтi 7 в редакцiї Закону України вiд 11.04.95р. N 139/95-ВР)

     Частину третю статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.12.2011р. N 4205-VI)

     Стаття 8. Валютний (обмiнний) курс

     1. Для валютних операцiй використовуються валютнi (обмiннi) курси iноземних валют, вираженi у валютi України, курси валютних цiнностей в iноземних валютах, а також у розрахункових (клiрингових) одиницях. Зазначенi курси встановлюються Нацiональним банком України за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 1 статтi 8 в редакцiї Закону України вiд 25.11.93р. N 3651-XII)

     2. Нацiональний банк України може встановлювати граничнi розмiри маржi за операцiями на мiжбанкiвському валютному ринку України уповноважених банкiв та iнших фiнансових установ, що одержали лiцензiю Нацiонального банку України, за винятком операцiй, пов'язаних iз строковими (ф'ючерсними) угодами.

     3. Нацiональний банк України може встановлювати граничнi розмiри маржi за операцiями купiвлi i продажу iноземної валюти готiвкою нацiонального оператора поштового зв'язку.

(статтю 8 доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 21.02.2006р. N 3453-IV)

     Стаття 9. Зобов'язання щодо декларування валютних цiнностей та iншого майна

     1. Валютнi цiнностi та iнше майно резидентiв, яке перебуває за межами України, пiдлягає обов'язковому декларуванню у Нацiональному банку України.

     Порядок i термiни декларування встановлюються Нацiональним банком України.

     2. Нацiональний банк України гарантує таємницю iнформацiї, зазначеної в пунктi 1 цiєї статтi, вiдповiдно до положень статтi 52 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     Стаття 10. Звiтнiсть про валютнi операцiї

     1. Порядок, види, форми i термiни подання звiтностi резидентами i нерезидентами про їх валютнi операцiї визначаються Нацiональним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики, з урахуванням чинного законодавства України.

(пункт 1 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     2. Несвоєчасне подання, приховування або перекручення звiтностi про валютнi операцiї тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену статтею 16 цього Декрету.

     Стаття 101. Особливостi здiйснення валютних операцiй у зв'язку з угодами про розподiл продукцiї

     1. На операцiї iнвестора (представництва iноземного iнвестора на територiї України) за угодою про розподiл продукцiї, що здiйснюються у зв'язку з такою угодою, не поширюються:

     а) вимоги щодо одержання iндивiдуальної лiцензiї на одержання кредитiв у iноземнiй валютi, передбаченi пiдпунктом "в" пункту 4 статтi 5 цього Декрету;

     б) вимоги щодо одержання iндивiдуальної лiцензiї на використання iноземної валюти на територiї України як засобу платежу в межах розрахункiв мiж iнвесторами (представництвами iноземних iнвесторiв на територiї України) за вiдповiдною угодою про розподiл продукцiї чи державою, передбаченi пiдпунктом "г" пункту 4 статтi 5 цього Декрету;

     в) вимоги та обмеження стосовно отримання та повернення резидентами кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв, у тому числi передбаченi Указом Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв та застосування штрафних санкцiй за порушення валютного законодавства" вiд 27 червня 1999 року N 734/99.

     2. На операцiї представництва iноземного iнвестора за угодою про розподiл продукцiї щодо оплати працi працiвникам-нерезидентам, якi згiдно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Українi (перерахування на банкiвськi рахунки цих осiб в Українi або за її межами), не поширюються вимоги щодо одержання iндивiдуальних лiцензiй.

(Декрет доповнено статтею 101 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

Роздiл III
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНIВ I ФУНКЦIЇ БАНКIВСЬКОЇ СИСТЕМИ У СФЕРI ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ I ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

     Стаття 11. Повноваження Нацiонального банку України та Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi валютного регулювання

     1. Нацiональний банк України у сферi валютного регулювання:

     здiйснює валютну полiтику виходячи з принципiв загальної економiчної полiтики України;

     складає разом з Кабiнетом Мiнiстрiв України платiжний баланс України;

     контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України лiмiту зовнiшнього державного боргу України;

     визначає у разi необхiдностi лiмiти заборгованостi в iноземнiй валютi уповноважених банкiв нерезидентам;

     видає у межах, передбачених цим Декретом, обов'язковi для виконання нормативнi акти щодо здiйснення операцiй на валютному ринку України;

     нагромаджує, зберiгає i використовує резерви валютних цiнностей для здiйснення державної валютної полiтики;

     видає лiцензiї на здiйснення валютних операцiй та приймає рiшення про їх скасування;

     установлює способи визначення i використання валютних (обмiнних) курсiв iноземних валют, виражених у валютi України, курсiв валютних цiнностей, виражених у iноземнiй валютi або розрахункових (клiрингових) одиницях, згiдно iз статтею 8 цього Декрету;

     установлює за погодженнями з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики, єдинi форми облiку, звiтностi та документацiї про валютнi операцiї, порядок контролю за їх достовiрнiстю та своєчасним поданням;

(абзац десятий частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     забезпечує публiкацiю банкiвських звiтiв про власнi операцiї та операцiї уповноважених банкiв.

     2. Кабiнет Мiнiстрiв України у сферi валютного регулювання:

     визначає i подає на затвердження до Верховної Ради України лiмiт зовнiшнього державного боргу України;

     бере участь у складаннi платiжного балансу України;

     забезпечує виконання бюджетної та податкової полiтики в частинi, що стосується руху валютних цiнностей;

     забезпечує формування i виступає розпорядником Державного валютного фонду України згiдно iз статтею 14 цього Декрету;

     визначає порядок використання надходжень у мiжнародних розрахункових (клiрингових) одиницях, якi використовуються у торговельному оборотi з iноземними державами, а також у неконвертованих iноземних валютах, якi використовуються у неторговельному оборотi з iноземними державами на пiдставi положень мiжнародних договорiв України.

     Стаття 12. Сфера валютного контролю

     1. Валютнi операцiї за участю резидентiв i нерезидентiв пiдлягають валютному контролю.

     Валютному контролю пiдлягають також зобов'язання щодо декларування валютних цiнностей та iншого майна, якi випливають з пункту 1 статтi 9 цього Декрету.

     2. Органи, що здiйснюють валютний контроль, мають право вимагати i одержувати вiд резидентiв i нерезидентiв повну iнформацiю про здiйснення ними валютних операцiй, стан банкiвських рахункiв в iноземнiй валютi у межах повноважень, визначених статтею 13 цього Декрету, а також про майно, що пiдлягає декларуванню згiдно з пунктом 1 статтi 9 цього Декрету.

     Стаття 13. Функцiї державних органiв i банкiвської системи України у сферi валютного контролю

     1. Нацiональний банк України є головним органом валютного контролю, що:

     здiйснює контроль за виконанням правил регулювання валютних операцiй на територiї України з усiх питань, не вiднесених цим Декретом до компетенцiї iнших державних органiв;

     забезпечує виконання уповноваженими банками функцiй щодо здiйснення валютного контролю згiдно з цим Декретом та iншими актами валютного законодавства України.

     2. Уповноваженi банки, фiнансовi установи та нацiональний оператор поштового зв'язку, якi отримали вiд Нацiонального банку України генеральнi лiцензiї на здiйснення валютних операцiй, здiйснюють контроль за валютними операцiями, що проводяться резидентами i нерезидентами через цi установи.

(пункт 2 статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 21.02.2006р. N 3453-IV)

     3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, здiйснює фiнансовий контроль за валютними операцiями, що провадяться резидентами i нерезидентами на територiї України.

(пункт 3 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     4. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi надання послуг поштового зв'язку, здiйснює контроль за додержанням правил поштових переказiв та пересилання валютних цiнностей через митний кордон України.

(пункт 4 статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     5. Органи доходiв i зборiв здiйснюють контроль за додержанням правил перемiщення валютних цiнностей через митний кордон України.

     У разi якщо здiйснення операцiї з ввезення, вивезення або пересилання на територiю України або з територiї України валютних цiнностей потребує вiдповiдної лiцензiї або iншого дозвiльного документа Нацiонального банку України, вiдповiднi митнi формальностi здiйснюються органами доходiв i зборiв на пiдставi таких документiв, отриманих вiд Нацiонального банку України з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

     Нацiональний банк України вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi лiцензiї або iншi дозвiльнi документи на право здiйснення операцiй з ввезення, вивезення або пересилання на територiю України або з територiї України валютних цiнностей в день видачi таких лiцензiй або iнших дозвiльних документiв.

(частина п'ята статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.03.2012р. N 4496-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Закону України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

Роздiл IV
IНШI ПИТАННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

     Стаття 14. Державнi та мiсцевi валютнi фонди України

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України формує Державний валютний фонд за рахунок коштiв державного бюджету України у межах сум видаткiв, затверджених Верховною Радою України, шляхом купiвлi валютних цiнностей на мiжбанкiвському валютному ринку України або за погодженням з Нацiональним банком України на мiжнародному валютному ринку за одержання кредитiв у iноземнiй валютi в межах затвердженого Верховною Радою України лiмiту зовнiшнього державного боргу України, а також за рахунок iнших надходжень, передбачених чинним законодавством.

     2. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi комiтети мiсцевих рад формують вiдповiдно республiканський (Автономної Республiки Крим) та мiсцевi валютнi фонди шляхом придбання iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв у межах затверджених Верховною Радою Автономної Республiки Крим, мiсцевими радами сум видаткiв, а також за рахунок iнших надходжень, передбачених чинним законодавством, i виступають розпорядниками коштiв цих валютних фондiв.

(пункт 2 статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 15. Офiцiйнi валютнi резерви

     Офiцiйнi валютнi резерви створюються, утримуються i використовуються Нацiональним банком України для пiдтримання валютного (обмiнного) курсу валюти України.

     Стаття 16. Вiдповiдальнiсть за порушення валютного законодавства

     1. Незаконнi скуповування, продаж, обмiн чи використання валютних цiнностей як засобу платежу або як застави, тобто вчинення цих дiй без вiдповiдного дозволу (лiцензiї), якщо вiдповiдно до цього Декрету та iнших актiв валютного законодавства наявнiсть такого дозволу (лiцензiї) є обов'язковою, тягнуть за собою адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

(пункт 1 статтi 16 в редакцiї Закону України вiд 28.01.94р. N 3891-XII)

     2. До резидентiв, нерезидентiв, винних у порушеннi правил валютного регулювання i валютного контролю, застосовуються такi мiри вiдповiдальностi (фiнансовi санкцiї):

     за здiйснення операцiй з валютними цiнностями, що передбаченi пунктом 2 статтi 5 цього Декрету, без одержання генеральної лiцензiї Нацiонального банку України - штраф у сумi, еквiвалентнiй сумi (вартостi) зазначених валютних цiнностей, перерахованiй у валюту України за обмiнним курсом Нацiонального банку України на день здiйснення таких операцiй, з виключенням банку iз Республiканської книги реєстрацiї банкiв або без такого виключення;

     за здiйснення операцiй з валютними цiнностями, що потребують одержання лiцензiй Нацiонального банку України згiдно з пунктом 4 статтi 5 цього Декрету, без одержання iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України - штраф у сумi, еквiвалентнiй сумi зазначених валютних цiнностей, перерахованiй у валюту України за обмiнним курсом Нацiонального банку України на день здiйснення таких операцiй;

     за торгiвлю iноземною валютою банками та iншими фiнансовими установами, нацiональним оператором поштового зв'язку без одержання лiцензiї Нацiонального банку України та (або) з порушенням порядку й умов торгiвлi валютними цiнностями на мiжбанкiвському валютному ринку України, встановлених Нацiональним банком України, - штраф у сумi, еквiвалентнiй сумi (вартостi) зазначених валютних цiнностей, перерахованiй у валюту України за обмiнним курсом Нацiонального банку України на день здiйснення таких операцiй, з виключенням банку iз Республiканської книги реєстрацiї банкiв або без такого виключення;

(абзац четвертий пункту 2 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.02.2006р. N 3453-IV)

     за невиконання уповноваженими банками обов'язкiв, передбачених пунктом 4 статтi 4 цього Декрету, а також за невиконання уповноваженими банками, фiнансовими установами та нацiональним оператором поштового зв'язку обов'язкiв, передбачених пунктом 2 статтi 13 цього Декрету, - позбавлення генеральної лiцензiї Нацiонального банку України на право здiйснення валютних операцiй або штраф у розмiрi, що встановлюється Нацiональним банком України;

(абзац п'ятий пункту 2 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.97р. N 295/97-ВР, у редакцiї Закону України вiд 21.02.2006р. N 3453-IV)

     за порушення резидентами порядку розрахункiв, установленого статтею 7 цього Декрету, - штраф у розмiрi, еквiвалентному сумi валютних цiнностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованiй у валюту України за обмiнним курсом Нацiонального банку України на день здiйснення таких розрахункiв;

     за несвоєчасне подання, приховування або перекручення звiтностi про валютнi операцiї - штраф у сумi, що встановлюється Нацiональним банком України;

     за невиконання резидентами вимог щодо декларування валютних цiнностей та iншого майна, передбачених статтею 9 цього Декрету, - штраф у сумi, що встановлюється Нацiональним банком України.

     Санкцiї, передбаченi цим пунктом, застосовуються Нацiональним банком України та за його визначенням - пiдпорядкованими йому установами. Оскарження дiй щодо накладення стягнень провадиться у судовому порядку.

     Суми стягнених штрафiв спрямовуються до державного бюджету України.

     Стаття 17. Заключнi положення

     1. Пункт 1 статтi 17 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Закону України вiд 27.03.91р. N 887-XII згiдно з Господарським кодексом України вiд 16.01.2003р. N 436-IV)

     "2. Порядок використання виручки пiдприємства в iноземнiй валютi визначається валютним законодавством України".

     2. Пункт 2 статтi 16 Закону України "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Порядок використання виручки пiдприємства в iноземнiй валютi визначається валютним законодавством України".

     3. Пункт 3 статтi 17 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 04.03.92р. N 2163-XII згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     4. Пункт 4 статтi 17 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 06.03.92р. N 2171-XII згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII))

     5. Пункт 4 статтi 16 Закону України "Про споживчу кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414) викласти в такiй редакцiї:

     "4. Порядок використання виручки в iноземнiй валютi, що надходить споживчому товариству, спiлцi, визначається валютним законодавством України".

     6. У пунктi 4.3 Державної програми приватизацiї майна державних пiдприємств, затвердженої Постановою Верховної Ради України вiд 7 липня 1992 року (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 567):

     в абзацi першому слова "iноземнi iнвестори" замiнити словами "покупцi-нерезиденти", слова "ринковим курсом" замiнити словами "обмiнним курсом";

     зупинити дiю абзаца четвертого.

     7. Зупинити дiю:

     абзацу шостого частини першої статтi 9 у частинi затвердження нормативiв обов'язкового розподiлу валютної виручки державi та мiсцевим Радам народних депутатiв, статтi 12, останньої частини статтi 14, передостанньої та останньої частини статтi 16 Закону Української РСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377);

     абзац пункту 7 статтi 17 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 13.12.91р. N 1977-XII згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 848-VIII)

     статтi 25 Основ законодавства України про культуру (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294).

     Абзац останнiй пункту 7 статтi 17 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 21.05.97р. N 280/97-ВР)

     8. Цей Декрет набуває чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Л. КУЧМА
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України А. ЛОБОВ

м. Київ
19 лютого 1993 року
N 15-93

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.