ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо запобiгання негативному впливу на стабiльнiсть банкiвської системи

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У абзацi другому частини першої статтi 1665 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "п'ятдесяти до ста" замiнити словами "ста до тисячi".

     2. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     1) пункт 2 частини першої статтi 42 викласти в такiй редакцiї:

     "2) надає кредити Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на умовах, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку";

     2) частину четверту статтi 56 викласти в такiй редакцiї:

     "Нормативно-правовi акти Нацiонального банку набирають чинностi з дня їх офiцiйного опублiкування, якщо бiльш пiзнiй строк набрання чинностi не передбачений у такому актi. Офiцiйним опублiкуванням нормативно-правового акта Нацiонального банку вважається перше опублiкування його повного тексту в одному з перiодичних друкованих видань - "Офiцiйному вiснику України", газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" або перше розмiщення на сторiнцi Офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку України";

     3) статтю 73 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Частини перша i друга цiєї статтi не поширюються на банки, вiднесенi до категорiї неплатоспроможних, якi виводяться Фондом з ринку вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     3. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2 визначення термiна "системоутворюючий банк" замiнити визначенням термiна "системно важливий банк" такого змiсту:

     "системно важливий банк - банк, що вiдповiдає критерiям, встановленим Нацiональним банком України, дiяльнiсть якого впливає на стабiльнiсть банкiвської системи";

     2) у статтi 4:

     а) пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нацiональний банк України визначає системно важливi банки вiдповiдно до таких критерiїв: розмiру банку, ступеня фiнансових взаємозв'язкiв, напрямiв дiяльностi".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою;

     б) друге речення частини шостої пiсля слiв "нагляду за" доповнити словами "системно важливим банком", а слова "його дiяльностi" замiнити словами "дiяльностi таких банкiв";

     3) у статтi 30:

     а) у пунктi 4 частини другої слово "рахунок" замiнити словом "рахунки";

     б) у частинi четвертiй слово "додаткового" замiнити словом "регулятивного";

     4) у частинi першiй статтi 31 цифри "120" замiнити цифрами "500";

     5) у статтi 32:

     а) назву пiсля слова "формування" доповнити словами "та збiльшення";

     б) доповнити частинами сьомою - дев'ятою такого змiсту:

     "У разi зменшення загального обсягу вкладiв (депозитiв) у банкiвськiй системi на п'ять i бiльше вiдсоткiв у строк до шести календарних мiсяцiв за рiшенням Нацiонального банку України запроваджується (скасовується) спрощена процедура реєстрацiї випуску акцiй, погодження Нацiональним банком України змiн до статуту банку, державної реєстрацiї змiн до статуту банку. Вiдповiдно до спрощеної процедури:

     дата подання рiшення про капiталiзацiю банку та змiн до статуту банку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважається датою реєстрацiї випуску акцiй;

     дата подання змiн до статуту банку на погодження Нацiональному банку України та для реєстрацiї державному реєстратору вважається вiдповiдно датою їх погодження Нацiональним банком України та датою реєстрацiї державним реєстратором;

     дата подання документiв для реєстрацiї випуску акцiй банку вважається датою реєстрацiї випуску акцiй банку.

     Дата подання належних документiв до Нацiонального банку України, державного реєстратора, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку визначається за вiдмiткою вiдповiдного державного органу про прийняття документiв (реєстрацiйним iндексом).

     Антимонопольний комiтет України у випадках, передбачених частиною сьомою цiєї статтi, надає висновок та/або дозвiл на концентрацiю не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня подання банком вiдповiдних документiв";

     6) у статтi 35:

     а) у частинi четвертiй слова "коефiцiєнт спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв та коефiцiєнт" замiнити словами "нормативу достатностi основного капiталу, коефiцiєнта спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв та коефiцiєнта";

     б) частину шосту доповнити словами "та/або нормативу достатностi основного капiталу";

     7) у частинi першiй статтi 73:

     а) абзац перший пiсля слiв "iнших кредиторiв банку" доповнити словами "застосування iноземними державами або мiждержавними об'єднаннями або мiжнародними органiзацiями санкцiй до банкiв чи власникiв iстотної участi у банках, що становлять загрозу iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку та/або стабiльностi банкiвської системи";

     б) пункт 9 пiсля абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "банк та/або керiвника банку за невиконання вимог куратора банку у розмiрi вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     власникiв iстотної участi у банку за невиконання прийнятих на себе зобов'язань про надання необхiдної фiнансової допомоги банку в рамках вжиття заходiв з метою приведення дiяльностi проблемного банку у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства у розмiрi вiд п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;

     в) пункт 10 пiсля слiв "усунення порушення" доповнити словами "або скасування заходiв впливу, передбачених цiєю статтею";

     г) доповнити пунктом 111 такого змiсту:

     "111) позбавлення генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй";

     8) у частинi першiй статтi 75:

     а) пункти 1, 2 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "1) банк протягом звiтного мiсяця допустив зменшення на 5 i бiльше вiдсоткiв:

     щоденного розмiру регулятивного капiталу нижче встановленого нормативно-правовими актами Нацiонального банку України мiнiмального розмiру регулятивного капiталу - п'ять i бiльше разiв та/або значення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу нижче встановленого нормативно-правовими актами Нацiонального банку України нормативного значення цього нормативу - два i бiльше разiв;

     2) банк не виконав вимогу вкладника або iншого кредитора, строк якої настав п'ять i бiльше робочих днiв тому, та/або встановлено факти невiдображення в бухгалтерському облiку документiв клiєнтiв банку, що не виконанi у строк з вини банку";

     "4) банк протягом звiтного мiсяця допустив зменшення на 5 i бiльше вiдсоткiв значення хоча б одного з нормативiв лiквiдностi нижче мiнiмальних нормативних значень, встановлених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, що розраховуються:

     за щоденними розрахунками - п'ять i бiльше разiв;

     щодекади - два i бiльше разiв";

     б) доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) обсяг негативно класифiкованих активiв банку (крiм санацiйного) становить 40 вiдсоткiв i бiльше загальної суми активiв, за якими має оцiнюватися ризик та формуватися резерв згiдно з нормативно-правовими актами Нацiонального банку України";

     9) у статтi 76:

     а) частину першу доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) одноразове грубе або систематичне порушення банком законодавства у сферi готiвкового обiгу, запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, що створює загрозу iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку";

     б) у частинi третiй слова "вiднесеним до категорiї неплатоспроможних, та перехiдним банком" замiнити словами "у якому запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю, здiйснюється лiквiдацiя";

     в) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Банкiвський нагляд за перехiдним банком, створеним вiдповiдно до частини вiсiмнадцятої статтi 42 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", здiйснюється Нацiональним банком України у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

     г) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк України поновлює банкiвський нагляд за банком у день отримання рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб про припинення повноважень куратора Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб у зв'язку з приведенням дiяльностi банку у вiдповiднiсть iз вимогами банкiвського законодавства України щодо дотримання нормативiв капiталу та лiквiдностi".

     4. У Законi України "Про обiг векселiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128; 2011 р., N 4, ст. 21; 2014 р., N 4, ст. 61; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 4 липня 2013 року N 407-VII):

     1) статтю 3 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Використання векселiв Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     2) частину першу статтi 4 пiсля слiв "банкiвських векселiв" доповнити словами "фiнансових векселiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     3) частину першу статтi 41 замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Стаття 41. До фiнансових векселiв належать:

     фiнансовий вексель Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб;

     фiнансовий банкiвський вексель;

     фiнансовий казначейський вексель.

     Фiнансовий вексель Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб - цiнний папiр, що посвiдчує безумовне зобов'язання Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб сплатити пiсля настання строку платежу визначену суму власнику векселя.

     На фiнансовий вексель Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб поширюються вимоги цього Закону, встановленi для фiнансового банкiвського векселя".

     У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - восьмою.

     5. Пункт 17 частини першої статтi 7 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2010 р., N 2 - 3, ст. 11; 2012 р., N 50, ст. 564; 2014 р., N 4, ст. 61) викласти у такiй редакцiї:

     "17) страхування фiнансової вiдповiдальностi, життя i здоров'я тимчасового адмiнiстратора, лiквiдатора фiнансової установи та працiвникiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику, якi визначенi ним для вирiшення питань щодо участi держави у капiталiзацiї банку".

     6. Частину другу статтi 3 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 9, ст. 79; 2012 р., N 37, ст. 445; 2013 р., N 33, ст. 439) доповнити абзацом такого змiсту:

     "актiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з питань виведення неплатоспроможних банкiв з ринку, прогнозування потенцiйних витрат на реалiзацiю такого процесу, а також фiнансування Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     7. У Законi України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268 iз наступними змiнами):

     1) абзац другий частини другої статтi 2 пiсля слiв "юридична особа" доповнити словами "у тому числi Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     2) пункт 2 частини п'ятої статтi 3 доповнити пiдпунктом "є" такого змiсту:

     "є) облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     3) доповнити статтею 82 такого змiсту:

     "Стаття 82. Облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб

     1. Облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб можуть бути:

     довгостроковi - понад п'ять рокiв;

     середньостроковi - вiд одного до п'яти рокiв;

     короткостроковi - до одного року.

     2. Облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб - цiннi папери, що розмiщуються виключно на внутрiшньому фондовому ринку i пiдтверджують зобов'язання Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб щодо вiдшкодування пред'явникам цих облiгацiй їх номiнальної вартостi з виплатою доходу вiдповiдно до умов розмiщення облiгацiй.

     Кошти, залученi Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд розмiщення облiгацiй, використовуються виключно для фiнансування напрямiв, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     3. Умови розмiщення та погашення облiгацiй встановлюються Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб вiдповiдно до законодавства.

     4. Порядок проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням цих облiгацiй, встановлюється Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб.

     5. Витрати на пiдготовку розмiщення, а також на розмiщення, погашення облiгацiй Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, виплату доходiв здiйснюються вiдповiдно до умов розмiщення облiгацiй Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб за рахунок коштiв Фонду.

     6. Облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб можуть бути iменними або на пред'явника. Облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб можуть iснувати виключно в бездокументарнiй формi.

     7. Продаж облiгацiй Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб здiйснюється в нацiональнiй валютi.

     8. Виплата доходiв i погашення облiгацiй Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб здiйснюються грошима або облiгацiями Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб iнших видiв за згодою сторiн.

     9. Вимоги до емiтентiв та суми облiгацiй, якi має право розмiщувати емiтент, встановленi статтею 8 цього Закону, не поширюються на Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     8. У пунктi 9 частини першої статтi 37 Закону України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142; 2013 р., N 42, ст. 587) слова "крiм випадкiв, пов'язаних з виплатою коштiв за вкладами вкладникiв за договорами, строк яких закiнчився, та за договорами банкiвського рахунку вкладникiв у межах суми вiдшкодування, що гарантується Фондом; витрат, пов'язаних iз забезпеченням операцiйної дiяльностi такого банку; виплати заробiтної плати, авторської винагороди, вiдшкодування шкоди, заподiяної життю та здоров'ю працiвникiв банку" виключити.

     9. У Законi України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564; 2013 р., N 42, ст. 587; 2014 р., N 12, ст. 178):

     1) у частинi першiй статтi 2:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, якi здiйснює Фонд стосовно банку, вiднесеного до категорiї неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним iз способiв, визначених статтею 39 цього Закону";

     доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) кошти, розмiщенi на вклад особою, яка на iндивiдуальнiй основi отримує вiд банку проценти за вкладом на бiльш сприятливих договiрних умовах, нiж звичайнi, - кошти, розмiщенi фiзичною особою на вклад:

     що не вiдповiдає умовам публiчного договору;

     на бiльш сприятливих договiрних умовах за рiшенням окремих посадових осiб банку та/або органiв управлiння банку, не надiлених повноваженнями на встановлення таких iндивiдуальних умов договору";

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) недоступнiсть вкладiв - неможливiсть отримання вкладником пiд час виведення неплатоспроможного банку з ринку вкладу, включаючи вiдсотки за ним, протягом семи робочих днiв з дня закiнчення строку дiї договору (або з дня запровадження тимчасової адмiнiстрацiї, якщо договiр закiнчився до цiєї дати) або з дня вимоги (за вкладами на вимогу, за поточними чи картковими рахунками), здiйсненої протягом дiї тимчасової адмiнiстрацiї";

     у пунктi 9 слова "номiнальним власником i управителем акцiй" замiнити словами "єдиним акцiонером";

     пункт 11 пiсля слiв "вiд неплатоспроможного банку" доповнити словами "частину або всi";

     у пунктi 13 слова "контрольного пакета акцiй (паїв)" виключити;

     доповнити пунктом 151 такого змiсту:

     "151) спецiалiзована установа - юридична особа, створена Фондом з метою передачi їй активiв та зобов'язань неплатоспроможного банку у випадках та порядку, визначених цим Законом";

     2) частину другу статтi 3 доповнити реченням такого змiсту: "Фонд є суб'єктом управлiння майном, самостiйно володiє, користується i розпоряджається належним майном, вчиняючи стосовно нього будь-якi дiї, що не суперечать законодавству та метi дiяльностi Фонду";

     3) у частинi другiй статтi 4:

     доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) здiйснює випуск облiгацiй у порядку та за напрямами розмiщення, визначеними цим Законом, i видачу фiнансових векселiв у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк";

     у пунктi 9 слова "щодо дотримання законодавства про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" замiнити словами "вiдповiдно до цього Закону";

     у пунктi 10 слова "приймаючому банку" замiнити словами "банку вiдповiдно до цього Закону";

     пункт 11 пiсля слова "здiйснює" доповнити словами "аналiз фiнансового стану банкiв з метою виявлення ризикiв у їхнiй дiяльностi та";

     доповнити пунктами 12 - 14 такого змiсту:

     "12) надає цiльову позику банку для виплат вкладникам банку вiдповiдно до пункту 1 частини шостої статтi 36 цього Закону, а також фiнансування витрат для оплати роботи осiб вiдповiдно до пункту 2 частини шостої статтi 36, пунктiв 7 i 8 частини другої статтi 37 та частини четвертої статтi 47 цього Закону, що здiйснюються протягом дiї тимчасової адмiнiстрацiї;

     13) здiйснює заходи щодо iнформування громадськостi про функцiонування системи гарантування вкладiв фiзичних осiб, захисту прав та охоронюваних законом iнтересiв вкладникiв, пiдвищення рiвня фiнансової грамотностi населення вiдповiдно до цього Закону;

     14) вивчає та аналiзує тенденцiї розвитку ринку ресурсiв, залучених вiд вкладникiв учасниками Фонду";

     4) у частинi третiй статтi 7 слова "в газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" не пiзнiше" замiнити словами "в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" не пiзнiше";

     5) у частинi першiй статтi 9:

     доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61) погоджує рiшення виконавчої дирекцiї про випуск облiгацiй або видачу фiнансових векселiв Фонду та напрями їх розмiщення";

     у пунктi 13 слова "призначає та звiльняє керiвника служби внутрiшнього аудиту, заслуховує та затверджує звiти" замiнити словами "погоджує призначення та звiльнення керiвника";

     6) у статтi 12:

     а) у частинi першiй:

     у пунктi 12 слова "пропозицiї щодо кандидатури" замiнити словами "на погодження пропозицiї щодо призначення (звiльнення)";

     доповнити пунктами 13 i 14 такого змiсту:

     "13) приймає рiшення щодо майна, що перебуває у сферi управлiння Фонду;

     14) приймає рiшення про залучення кредитiв вiд небанкiвських фiнансових установ та iноземного кредитора з подальшим затвердженням цього рiшення адмiнiстративною радою Фонду";

     б) частину другу доповнити пунктами 11 i 6 такого змiсту:

     "11) приймає рiшення про здiйснення випуску облiгацiй (видачу фiнансових векселiв) та подає його на затвердження адмiнiстративнiй радi Фонду. Такий випуск (видача) може бути здiйснений виключно з метою залучення коштiв Фондом або у випадках, визначених цим Законом";

     "6) приймає рiшення про перенесення строку сплати регулярного збору до Фонду у випадках, визначених цим Законом";

     в) частину третю доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) встановлює вимоги до змiсту договорiв банкiвського вкладу, договорiв банкiвського рахунка з питань, що стосуються функцiонування системи гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     г) у частинi п'ятiй:

     доповнити пунктом 81 такого змiсту:

     "81) приймає рiшення про створення спецiалiзованої установи";

     у пунктi 17 слово "оплату" замiнити словами "надання цiльової позики на покриття";

     7) частину першу статтi 15 пiсля слiв "з посади" доповнити словами "за погодженням з";

     8) текст статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Для цiлей цього Закону працiвниками Фонду вважаються особи, якi займають посади, передбаченi штатним розписом.

     2. Працiвникам Фонду за перелiком посад, що затверджується адмiнiстративною радою Фонду, забороняється:

     1) бути керiвником, учасником або пов'язаною особою банку (крiм перехiдного банку);

     2) отримувати позики, у тому числi кредити вiд банкiв, крiм позик вiд Фонду;

     3) перебувати у трудових вiдносинах з банками;

     4) займатися пiдприємницькою дiяльнiстю, виконувати роботу за сумiсництвом, крiм викладацької, наукової та iншої творчої дiяльностi.

     3. Працiвники Фонду пiд час виконання покладених на Фонд функцiй перебувають пiд захистом закону:

     1) працiвники Фонду не несуть вiдповiдальнiсть за будь-якi дiї або бездiяльнiсть, якщо вони дiяли на пiдставi, у межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiєю та законами України. Позови, поданi проти працiвникiв Фонду, вважаються позовами, поданими проти Фонду;

     2) образа працiвника Фонду, опiр його законним дiям та/або вимогам, iншi дiї, що перешкоджають виконанню покладених на працiвника Фонду функцiй, погроза вбивством, насильством та/або знищенням чи пошкодженням його майна, а також погроза щодо його близьких родичiв у зв'язку з виконанням цiєю особою посадових обов'язкiв тягнуть за собою встановлену законом вiдповiдальнiсть.

     Майнова вiдповiдальнiсть Фонду, у тому числi за шкоду, заподiяну внаслiдок професiйної помилки його працiвникiв, може бути застрахована Фондом.

     Життя та здоров'я членiв виконавчої дирекцiї Фонду та уповноважених осiб Фонду страхуються Фондом вiдповiдно до законодавства, актiв Фонду та договорiв страхування.

     Шкода, заподiяна внаслiдок рiшень, дiй та/або бездiяльностi Фонду (його працiвникiв), у тому числi шкода, заподiяна внаслiдок професiйної помилки членiв виконавчої дирекцiї Фонду та/або уповноважених осiб Фонду, вiдшкодовується Фондом згiдно iз законодавством та страховими компанiями вiдповiдно до умов договорiв страхування (у разi їх укладення).

     4. Працiвникам Фонду забороняється розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом (у тому числi iнформацiю, що становить банкiвську таємницю), яка стала їм вiдомою у зв'язку з виконанням ними своїх посадових (службових) обов'язкiв, у тому числi пiсля припинення трудових вiдносин з Фондом, крiм випадкiв, установлених законом.

     5. Положення пунктiв 1 i 2 частини третьої та частини четвертої цiєї статтi поширюються на консультантiв та/або аудиторiв, iнших осiб, залучених Фондом та/або уповноваженою особою Фонду вiдповiдно до цього Закону та нормативно-правових актiв Фонду до виконання функцiй Фонду";

     9) у статтi 18:

     а) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Фонд iнформує громадськiсть про свою дiяльнiсть шляхом опублiкування iнформацiї на офiцiйному сайтi Фонду, а також шляхом проведення прес-конференцiй, виступiв на радiо i телебаченнi та в iнший спосiб.

     Iз перiодичнiстю, встановленою виконавчою дирекцiєю Фонду, Фонд проводить оцiнювання рiвня поiнформованостi громадськостi".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     б) у частинi четвертiй слова "в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" перелiк" замiнити словами "в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" перелiк", а слова "зазначених газетах" - словами "однiй iз зазначених газет";

     10) у статтi 19:

     а) у частинi першiй:

     доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) кошти (у тому числi облiгацiї внутрiшньої державної позики), залученi Фондом шляхом випуску облiгацiй та/або видачi фiнансових векселiв Фонду";

     пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10) доходи вiд цiльової позики, наданої банку для виконання зобов'язань банку, передбачених пунктом 1 частини шостої статтi 36 цього Закону";

     доповнити пунктом 101 такого змiсту:

     "101) доходи вiд цiльової позики, наданої банку для оплати витрат, пов'язаних iз здiйсненням дiяльностi, передбаченої пунктом 2 частини шостої статтi 36, пунктами 7 i 8 частини другої статтi 37 та частиною четвертою статтi 47 цього Закону";

     пункт 11 пiсля слiв "технiчна допомога" доповнити словами "у грошовiй або не грошовiй формi";

     доповнити пунктами 111, 13 i 14 такого змiсту:

     "111) кредити, залученi вiд небанкiвських фiнансових установ та iноземних кредиторiв";

     "13) доходи, отриманi вiд надання позики на умовах субординованого боргу приймаючому банку;

     14) гарантiйнi внески, перерахованi учасниками вiдкритого конкурсу у випадках, передбачених цим Законом";

     б) у частинi третiй слово "наступного" замiнити словом "поточного";

     11) у частинi другiй статтi 20:

     у пунктi 2 слова та цифри "пунктом 17 частини п'ятої статтi 12" замiнити словами та цифрами "частиною восьмою статтi 39";

     доповнити пунктами 21, 7 - 10 такого змiсту:

     "21) погашення облiгацiй i виплати доходiв за ними (сплати фiнансових векселiв), враховуючи витрати, пов'язанi з їх випуском (видачею) та розмiщенням";

     "7) надання цiльової позики банку для оплати витрат, пов'язаних iз здiйсненням дiяльностi банку, передбачених пунктом 2 частини шостої статтi 36, пунктами 7 i 8 частини другої статтi 37 та частиною четвертою статтi 47 цього Закону;

     8) формування статутного капiталу перехiдного банку, спецiалiзованої установи;

     9) надання фiнансової допомоги у випадках, визначених цим Законом;

     10) повернення гарантiйних внескiв, перерахованих учасниками вiдкритого конкурсу у випадках, передбачених цим Законом";

     12) частину третю статтi 22 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi прийняття Нацiональним банком України рiшення про перенесення строкiв подання звiтностi банками до Нацiонального банку України виконавча дирекцiя Фонду має право прийняти рiшення про перенесення строку сплати регулярного збору до Фонду";

     13) у статтi 23:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Фонд має право прийняти рiшення про встановлення спецiального збору до Фонду у разi настання умов, визначених частиною третьою статтi 19 цього Закону, або з метою погашення залучених кредитiв";

     б) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Учасник Фонду, визнаний на дату запровадження спецiального збору неплатоспроможним банком, та перехiдний банк звiльняються вiд сплати спецiального збору до Фонду";

     14) статтю 25 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Кредитування Фонду та внесення державою коштiв на безповоротнiй основi

     1. Фонд звертається до Нацiонального банку України за отриманням кредиту у разi виникнення тимчасового дефiциту лiквiдностi. Нацiональний банк України приймає рiшення про надання або ненадання кредиту Фонду, у тому числi шляхом вiдкриття кредитної лiнiї, на умовах, визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, не пiзнiше п'яти робочих днiв з дати отримання звернення Фонду.

     2. Фонд щорiчно та щоквартально iз щомiсячним коригуванням проводить оцiнку настання ризику iстотного зменшення обсягу коштiв Фонду вiдповiдно до методики, визначеної Кабiнетом Мiнiстрiв України, за якою визначається обсяг ризику недостатностi коштiв Фонду.

     Пiд настанням ризику недостатностi коштiв Фонду розумiється прогноз настання протягом року хоча б однiєї з таких обставин:

     1) з початку року обсяг коштiв Фонду, що можуть бути використанi Фондом на цiлi, передбаченi пунктами 1 i 4 частини другої статтi 20 цього Закону, зменшиться бiльше нiж на 70 вiдсоткiв;

     2) обсяг коштiв Фонду в майбутньому (прогнозному) перiодi ставитиме менше 2,5 вiдсотка суми гарантованих Фондом коштiв вкладникiв у межах суми вiдшкодування з урахуванням суми зборiв, що мають надiйти вiд учасникiв Фонду протягом поточного кварталу.

     У разi наявностi ризику недостатностi коштiв Фонду, за умови вiдсутностi у законi про Державний бюджет України на поточний рiк бюджетних призначень у необхiдному Фонду розмiрi, Фонд подає Мiнiстерству фiнансiв України заявку на отримання кредиту (внеску на безповоротнiй основi) за рахунок державного бюджету iз зазначенням його розмiру.

     Мiнiстерство фiнансiв України в мiсячний строк з дня отримання заявки Фонду розробляє i подає до Верховної Ради України вiдповiдний законопроект, що включає пропозицiї Фонду.

     3. Фонд звертається за отриманням кредиту або внеску на безповоротнiй основi за рахунок державного бюджету з метою забезпечення дотримання Фондом мiнiмального обсягу коштiв, визначеного частиною третьою статтi 19 цього Закону, та за умови вичерпання можливостей поповнення коштiв Фонду за рахунок iнших джерел, визначених частиною першою статтi 19 цього Закону.

     Кредит або внесок на безповоротнiй основi можуть бути наданi у виглядi коштiв або облiгацiй внутрiшньої державної позики.

     4. На пiдставi закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк та за умови настання обставин, передбачених в абзацi другому цiєї частини, Мiнiстерство фiнансiв України протягом 14 робочих днiв з дня отримання заявки Фонду забезпечує надання Фонду кредиту (внеску на безповоротнiй основi).

     Обставинами, за яких Мiнiстерство фiнансiв України надає Фонду кошти або передає чи обмiнює на фiнансовi векселi Фонду облiгацiї внутрiшньої державної позики, є:

     1) з початку року обсяг коштiв Фонду використаний Фондом на цiлi, передбаченi пунктами 1 i 4 частини другої статтi 20 цього Закону, зменшився бiльше нiж на 70 вiдсоткiв;

     2) обсяг коштiв Фонду становить 2,5 чи менше вiдсоткiв суми гарантованих Фондом коштiв вкладникiв у межах суми вiдшкодування з урахуванням суми зборiв, що мають надiйти вiд учасникiв Фонду протягом поточного кварталу.

     5. Порядок надання кредиту або внеску держави на безповоротнiй основi Фонду встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     15) у статтi 26:

     а) в абзацi першому частини першої:

     у другому реченнi слова "прийняття рiшення Нацiональним банком України про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних та" виключити;

     п'яте речення виключити;

     б) у частинi четвертiй:

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засiб забезпечення виконання iншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязi вкладу до дня виконання зобов'язань";

     доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) за вкладами у банкiвських металах";

     в) у частинi п'ятiй слова "прийняття рiшення Нацiональним банком України про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних та" виключити;

     16) у статтi 27:

     а) у частинi першiй слово "прийняття" замiнити словом "отримання";

     б) у частинi другiй слово "прийняття" замiнити словами "отримання Фондом";

     в) у частинi п'ятiй слово "прийняття" замiнити словами "отримання Фондом", а слова "у газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" та на своїй" - словами "у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" та на своїй";

     г) у частинi шостiй слово "прийняття" замiнити словами "отримання Фондом";

     17) у частинi третiй статтi 28 слова "в газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" та на своїй" замiнити словами "в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" та на своїй";

     18) у частинi першiй статтi 29 слова "момент ухвалення рiшення про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних та переведення банку до Фонду для здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї" замiнити словами "день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а також на суму нарахованого, але не сплаченого регулярного збору до Фонду";

     19) у статтi 31:

     а) у частинi першiй слова "аудиторськi висновки, регулярну звiтнiсть щодо залучених ним вкладiв та сплати зборiв до Фонду" замiнити словами "звiт аудитора, iншi визначенi Фондом форми звiтностi, документи та iнформацiю, необхiднi для виконання Фондом функцiй, передбачених цим Законом";

     б) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. У разi прийняття Нацiональним банком України рiшення про перенесення строкiв подання звiтностi банками до Нацiонального банку України Фонд має право рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду перенести строк подання звiтностi до Фонду";

     20) у статтi 32:

     а) у частинi шостiй слова "банкiв, вiднесених Нацiональним банком України до категорiї проблемних" замiнити словами "банкiв шляхом їх включення до складу iнспекцiйної групи";

     б) пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "7. У разi вiднесення банку до категорiї проблемних Фонд має право здiйснювати позапланову перевiрку такого банку з iнших питань дiяльностi, нiж передбаченi у частинi першiй цiєї статтi, перелiк яких затверджується виконавчою дирекцiєю Фонду з метою збору iнформацiї для пiдготовки проекту плану врегулювання проблемного банку у разi його вiднесення до категорiї неплатоспроможних".

     У зв'язку з цим частини сьому та восьму вважати вiдповiдно частинами восьмою та дев'ятою;

     21) у статтi 33:

     а) частини першу - третю викласти у такiй редакцiї:

     "1. У разi порушення банками законодавства про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб Фонд адекватно вчиненому порушенню застосовує до банкiв адмiнiстративно-господарськi санкцiї у виглядi письмового застереження або штрафу чи розпорядження про усунення порушень законодавства про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб.

     2. При накладеннi Фондом на банк адмiнiстративно-господарської санкцiї у виглядi штрафу застосовуються такi розмiри санкцiй:

     1) неподання, несвоєчасне подання або подання недостовiрних вiдомостей банком Фонду, якщо подання таких вiдомостей вимагається цим Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, -

     тягне за собою накладення штрафу до 0,1 вiдсотка розмiру зареєстрованого статутного капiталу банку;

     2) порушення банком порядку ведення бази даних вкладникiв -

     тягне за собою накладення штрафу до 0,1 вiдсотка розмiру зареєстрованого статутного капiталу банку;

     3) невиконання або несвоєчасне виконання банком рiшень та/або нормативно-правових актiв Фонду чи розпоряджень про усунення порушень -

     тягне за собою накладення штрафу до 0,1 вiдсотка розмiру зареєстрованого статутного капiталу банку.

     Накладення Фондом на банк адмiнiстративно-господарської санкцiї у виглядi штрафу не звiльняє банк вiд обов'язку усунути порушення.

     3. За порушення, визначенi частиною другою цiєї статтi, Фондом може бути застосована адмiнiстративно-господарська санкцiя у виглядi розпорядження про усунення порушень вимог законодавства про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     б) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Нормативно-правовими актами Фонду встановлюються критерiї iстотностi порушень законодавства про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб для диференцiацiї адмiнiстративно-господарських санкцiй та їх розмiрiв, передбачених у частинах другiй i третiй цiєї статтi".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

     в) у частинi п'ятiй:

     в абзацi першому слова "частинами першою - третьою" замiнити словами "частиною першою";

     в абзацi другому слова "приймається постанова" замiнити словами "направляється письмове застереження або приймається вiдповiдна постанова чи розпорядження про усунення порушень законодавства про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     в абзацi сьомому слова та цифри "в 15-денний строк" замiнити словами та цифрами "не пiзнiше 15-го робочого дня";

     22) у статтi 34:

     а) у частинi другiй слова "в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" замiнити словами "в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України";

     б) у частинi четвертiй:

     слово "системоутворюючих" замiнити словами "системно важливих";

     пiсля першого речення доповнити новим реченням такого змiсту: "За обґрунтованих пiдстав зазначенi строки можуть бути одноразово продовженi на строк до одного мiсяця";

     23) у статтi 35:

     а) в абзацi першому частини третьої слова "близьких родичiв" замiнити словами "дружини (чоловiка), батька, матерi, дiтей, рiдних братiв i сестер";

     б) частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. За рахунок коштiв Фонду пiдлягає страхуванню життя та здоров'я уповноваженої особи Фонду в її iнтересах";

     24) у статтi 36:

     а) в абзацi другому частини першої слова "одного дня пiсля призначення уповноваженої особи Фонду керiвники" замiнити словами i цифрами "15 днiв, але не пiзнiше строкiв, встановлених уповноваженою особою Фонду, керiвники", а пiсля слiв "трьох днiв - передачу" доповнити словами "печаток i штампiв";

     б) у частинi четвертiй слово "операцiйну" замiнити словом "господарську";

     в) у частинi п'ятiй:

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) нарахування неустойки (штрафiв, пенi), iнших фiнансових (економiчних) санкцiй за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань щодо сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), а також зобов'язань перед кредиторами, у тому числi не застосовується iндекс iнфляцiї за весь час прострочення виконання грошових зобов'язань банку";

     доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) нарахування вiдсоткiв за зобов'язаннями банку перед кредиторами";

     г) у частинi шостiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) виплати коштiв за вкладами вкладникiв за договорами, строк яких закiнчився, та за договорами банкiвського рахунку вкладникiв. Зазначенi виплати здiйснюються в межах суми вiдшкодування, що гарантується Фондом, в нацiональнiй валютi України. Вклади в iноземнiй валютi перераховуються в нацiональну валюту України за офiцiйним курсом гривнi, встановленим Нацiональним банком України до iноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї вiдповiдно до цiєї статтi";

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) сплати регулярного збору до Фонду";

     у пунктi 2 слово "операцiйної" замiнити словом "господарської";

     доповнити пунктами 4 - 6 такого змiсту:

     "4) виплати алiментiв, пенсiй, стипендiй, iнших соцiальних, державних виплат, вiдшкодування шкоди, завданої калiцтвом, ушкодженням здоров'я або смертю, тощо;

     5) здiйснення операцiй з переказу коштiв фiзичних та юридичних осiб, що надiйшли на їхнi рахунки, починаючи з наступного дня пiсля запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї;

     6) здiйснення купiвлi-продажу валюти фiзичними та юридичними особами для погашення ними зобов'язань за кредитними договорами, виконання вимог, встановлених законодавством, для обов'язкового продажу валюти";

     в абзацi дев'ятому цифри та слово "2 i 3" замiнити цифрами "11 - 4";

     абзац десятий доповнити реченням такого змiсту: "Виплати за такими зобов'язаннями за рахунок цiльової позики Фонду мають розпочатися не пiзнiше першого мiсяця з дати запровадження у неплатоспроможному банку тимчасової адмiнiстрацiї, а для системно важливих банкiв - не пiзнiше двох мiсяцiв";

     ґ) пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "7. Кошти, що надiйшли протягом дiї тимчасової адмiнiстрацiї до неплатоспроможного банку, у разi неможливостi встановити належного отримувача мають бути повернутi банку, що обслуговує платника, iз зазначенням причини повернення у порядку, встановленому законодавством".

     У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;

     25) у частинi другiй статтi 37:

     а) пункти 4 i 7 викласти в такiй редакцiї:

     "4) повiдомляти сторони за договорами, зазначеними у частинi другiй статтi 38 цього Закону, про нiкчемнiсть цих договорiв та вчиняти дiї щодо застосування наслiдкiв нiкчемностi договорiв";

     "7) залучати до роботи у процесi здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї за рахунок банку на пiдставi цивiльно-правових договорiв iнших осiб (радникiв, аудиторiв, юристiв, оцiнювачiв та iнших) у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцiєю Фонду. Такi договори можуть бути розiрванi в односторонньому порядку у день повiдомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розiрвання з наслiдками, встановленими цивiльним законодавством";

     б) у пунктi 9 слово "звiльняти" замiнити словами "приймати на роботу, звiльняти з роботи";

     26) текст статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити збереження активiв та документацiї банку.

     2. Протягом дiї тимчасової адмiнiстрацiї уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити перевiрку правочинiв (у тому числi договорiв), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адмiнiстрацiї банку, на предмет виявлення правочинiв (у тому числi договорiв), що є нiкчемними з пiдстав, визначених частиною третьою цiєї статтi.

     3. Правочини (у тому числi договори) неплатоспроможного банку є нiкчемними з таких пiдстав:

     1) банк безоплатно здiйснив вiдчуження майна, прийняв на себе зобов'язання без встановлення обов'язку контрагента щодо вчинення вiдповiдних майнових дiй, вiдмовився вiд власних майнових вимог;

     2) банк до дня визнання банку неплатоспроможним взяв на себе зобов'язання, внаслiдок чого вiн став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов'язань перед iншими кредиторами повнiстю чи частково стало неможливим;

     3) банк здiйснив вiдчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робiт та/або послуги за цiнами, нижчими або вищими вiд звичайних (якщо оплата на 20 вiдсоткiв i бiльше вiдрiзняється вiд вартостi товарiв, послуг, iншого майна, отриманого банком), або зобов'язаний здiйснити такi дiї в майбутньому вiдповiдно до умов договору;

     4) банк оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторiв банку перевищувала вартiсть майна;

     5) банк прийняв на себе зобов'язання (застава, порука, гарантiя, притримання, факторинг тощо) щодо забезпечення виконання грошових вимог у порядку iншому, нiж здiйснення кредитних операцiй вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     6) банк уклав кредитнi договори, умови яких передбачають надання клiєнтам переваг (пiльг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрiшнiми документами банку;

     7) банк уклав правочини (у тому числi договори), умови яких передбачають платiж чи передачу iншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пiльг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрiшнiми документами банку;

     8) банк уклав правочин (у тому числi договiр) з пов'язаною особою банку, якщо такий правочин не вiдповiдає вимогам законодавства України.

     4. Уповноважена особа Фонду:

     1) протягом дiї тимчасової адмiнiстрацiї, а також протягом лiквiдацiї повiдомляє сторони за договорами, зазначеними у частинi другiй статтi 38 цього Закону, про нiкчемнiсть цих договорiв та вчиняє дiї щодо застосування наслiдкiв нiкчемностi договорiв;

     2) вживає заходiв до витребування (повернення) майна (коштiв) банку, переданого за такими договорами;

     3) має право вимагати вiдшкодування збиткiв, спричинених їх укладенням.

     5. У разi отримання повiдомлення уповноваженої особи Фонду про нiкчемнiсть правочину на пiдставах, передбачених частиною третьою цiєї статтi, кредитор зобов'язаний повернути банку майно (кошти), яке вiн отримав вiд такого банку, а у разi неможливостi повернути майно в натурi - вiдшкодувати його вартiсть у грошових одиницях за ринковими цiнами, що iснували на момент вчинення правочину.

     6. Уповноважена особа Фонду вживає передбаченi законодавством заходи щодо стягнення простроченої заборгованостi позичальникiв та iнших боржникiв банку.

     7. Протягом 30 днiв з дня початку тимчасової адмiнiстрацiї уповноважена особа Фонду зобов'язана провести iнвентаризацiю банкiвських активiв i зобов'язань. Пiд час iнвентаризацiї перевiряється наявнiсть i вiдповiднiсть балансової вартостi фактичнiй вартостi таких активiв та зобов'язань неплатоспроможного банку:

     1) готiвки у касi та матерiальних цiнностей у сховищi банку;

     2) заборгованостi за кредитами перед банком, у тому числi наявностi забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами;

     3) заборгованостi за цiнними паперами перед банком;

     4) заборгованостi за зобов'язаннями банку перед кредиторами;

     5) вимог банку до клiєнта за списаною безнадiйною заборгованiстю (у тому числi наявностi забезпечення виконання зобов'язань за такою заборгованiстю)";

     27) у статтi 39:

     а) в абзацi першому частини другої слова "нормативно-правовими" виключити;

     б) доповнити частинами восьмою та дев'ятою такого змiсту:

     "8. З метою пiдготовки плану врегулювання неплатоспроможного банку, у тому числi для розрахунку потенцiйно можливих грошових коштiв, що можуть бути отриманi вiд реалiзацiї майна неплатоспроможного банку, Фонд та/або уповноважена особа Фонду має право залучати суб'єктiв оцiночної дiяльностi, аудиторiв, iнших осiб за рахунок коштiв Фонду.

     9. У разi виконання плану врегулювання, що передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосiб, передбачений пунктами 4 i 5 частини другої цiєї статтi, виконавча дирекцiя Фонду може прийняти рiшення про передачу залишкiв активiв, що потенцiйно можуть бути реалiзованi, та зобов'язань спецiалiзованiй установi. Решта активiв списується уповноваженою особою Фонду або передається iншим органiзацiям у порядку здiйснення благодiйної дiяльностi. У такому разi тимчасова адмiнiстрацiя припиняється, а процедура лiквiдацiї неплатоспроможного банку триває не бiльше трьох мiсяцiв.

     Протягом лiквiдацiї банку уповноважена особа Фонду вживає виключно заходiв для збереження документiв та припинення банку як юридичної особи. Проведення iнвентаризацiї та iнших дiй вiд уповноваженої особи Фонду не вимагається.

     Спецiалiзована установа зобов'язана вжити заходiв до продовження погашення заборгованостi кредиторiв неплатоспроможного банку за рахунок отриманих активiв.

     У разi якщо пiсля закiнчення трьох рокiв з дня передачi активiв та зобов'язань такi активи було неможливо реалiзувати, вони списуються та/або передаються спецiалiзованою установою iншим особам у порядку благодiйної дiяльностi, а вимоги, не задоволенi за недостатнiстю активiв неплатоспроможного банку, вважаються погашеними, про що повiдомляється Фонд";

     28) доповнити статтею 391 такого змiсту:

     "Стаття 391. Особливостi проведення Фондом вiдкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку

     1. Порядок проведення Фондом вiдкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку в один iз способiв, визначених пунктами 3 - 5 частини другої статтi 39 цього Закону, встановлюється актами Фонду.

     2. Для участi у вiдкритому конкурсi учасник конкурсу вносить на рахунок Фонду гарантiйний внесок у розмiрi, визначеному виконавчою дирекцiєю Фонду умовами конкурсу для конкретного банку.

     3. Фонд повертає учаснику вiдкритого конкурсу, якого визнано переможцем, гарантiйний внесок пiсля виконання ним умов вiдповiдного договору (договору переведення боргу та договору про вiдступлення права вимоги, договору купiвлi-продажу акцiй, договору купiвлi-продажу акцiй перехiдного банку).

     4. Фонд повертає учасникам вiдкритого конкурсу, не визнаним переможцям, гарантiйнi внески протягом трьох робочих днiв з дня визначення Фондом переможця конкурсу.

     5. Подання на вiдкритий конкурс однiєї пропозицiї щодо способу виведення неплатоспроможного банку з ринку не є пiдставою для визнання вiдкритого конкурсу таким, що не вiдбувся";

     29) у статтi 40:

     а) частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "2. Фонд складає реєстр активiв i зобов'язань, що пiдлягають вiдчуженню. Зобов'язання залишаються при їх передачi у валютi зобов'язання на дату укладення договору, визначеного цiєю статтею. Пiд час вiдчуження зобов'язань Фонд має забезпечити неупереджене ставлення до всiх кредиторiв неплатоспроможного банку, дотримуючись черговостi, передбаченої статтею 52 цього Закону, при цьому зобов'язання банку за вкладами фiзичних осiб, гарантованими Фондом, мають найвищий прiоритет i не можуть бути вiдчуженi частково";

     б) частину четверту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi змiни виконавчою дирекцiєю Фонду способу виведення неплатоспроможного банку ринку, передбаченого пунктом 3 частини другої статтi 39 цього Закону, на спосiб, передбачений пунктом 2 частини другої статтi 39 цього Закону, для реалiзацiї змiненого способу вiдкритий конкурс не проводиться";

     в) у частинi шостiй слово "активiв" замiнити словами "прав грошової вимоги банку";

     г) частину дев'яту викласти у такiй редакцiї:

     "9. Фонд зобов'язаний повiдомити боржникiв i кредиторiв про передачу активiв i зобов'язань приймаючому банку шляхом розмiщення узагальненої iнформацiї на офiцiйних сайтах Фонду, неплатоспроможного банку, приймаючого банку. Кожний боржник та/або кредитор може отримати iнформацiю щодо себе у примiщеннi неплатоспроможного та приймаючого банку";

     30) статтю 41 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 41. Особливостi продажу неплатоспроможного банку

     1. Уповноважена особа Фонду вiдповiдно до плану врегулювання здiйснює продаж неплатоспроможного банку iнвестору згiдно з умовами, визначеними цiєю статтею та нормативно-правовими актами Фонду.

     2. Iнвестор має вiдповiдати вимогам, встановленим Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України i Фонду.

     Продаж неплатоспроможного банку уповноваженою особою Фонду iнвестору потребує отримання iнвестором погодження Нацiонального банку України набуття iстотної участi в банку, а також дозволу Антимонопольного комiтету України на здiйснення узгоджених дiй.

     Отримання iнвестором погодження Нацiонального банку України набуття або збiльшення iстотної участi в банку, а також дозволу Антимонопольного комiтету України на здiйснення узгоджених дiй здiйснюється у спрощеному порядку, встановленому вiдповiдно Нацiональним банком України та Антимонопольним комiтетом України. Такий порядок має передбачати пiдтвердження дотримання iнвестором вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" та вимог до дiлової репутацiї.

     3. З дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку iнвестору:

     1) уповноважена особа Фонду вiдповiдно до закону набуває права розпорядження акцiями (паями) банку вiд iменi будь-якої особи, яка є учасником банку, без необхiдностi додаткового оформлення повноважень на продаж акцiй (паїв);

     2) уповноважена особа Фонду зобов'язана прийняти рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу, визначення нової номiнальної вартостi акцiй банку та/або про деномiнацiю акцiй банку у разi, якщо розмiр регулятивного капiталу банку є меншим за розмiр статутного капiталу банку. У разi вiд'ємного розмiру регулятивного капiталу статутний капiтал банку вважається таким, що дорiвнює 1 гривнi;

     3) учаснику банку забороняється розпоряджатися акцiями (паями) банку у будь-який спосiб, у тому числi шляхом їх вiдчуження, передачi в забезпечення чи управлiння. Вiдомостi про таке обтяження акцiй на вимогу уповноваженої особи Фонду мають бути внесенi до системи облiку прав власностi на акцiї в депозитарнiй системi;

     4) будь-якi правочини, вчиненi учасниками банку всупереч вимогам цiєї статтi, є нiкчемними.

     4. Уповноважена особа Фонду здiйснює продаж неплатоспроможного банку iнвестору, визначеному за результатами проведення конкурсу (аукцiону) у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.

     5. Продаж банку здiйснюється на пiдставi договору купiвлi-продажу акцiй (паїв) банку.

     У договорi має бути передбачено:

     1) обов'язок iнвестора у визначенi термiни здiйснити заходи з приведення дiяльностi неплатоспроможного банку у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства України;

     2) умову щодо розiрвання договору у разi невиконання iнвестором обов'язку здiйснити капiталiзацiю банку та/або вжити iнших заходiв до вiдновлення платоспроможностi i стабiлiзацiї дiяльностi банку;

     3) штрафнi санкцiї за неналежне виконання iнвестором умов договору;

     4) умови щодо неповернення Фондом гарантiйного внеску iнвестору у разi невиконання iнвестором умов цього договору.

     Iнвестор до укладення договору купiвлi-продажу акцiй неплатоспроможного банку зобов'язаний подати до Фонду план заходiв з приведення неплатоспроможного банку у вiдповiднiсть iз вимогами банкiвського законодавства України.

     6. Цiна продажу неплатоспроможного банку визначається за результатами вiдкритого конкурсу, проведеного вiдповiдно до нормативно-правових актiв Фонду. Результати конкурсу мають вiдповiдати принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом. Кошти вiд продажу неплатоспроможного банку спрямовуються на поповнення коштiв Фонду.

     7. Договiр купiвлi-продажу акцiй, укладений уповноваженою особою Фонду та iнвестором, є пiдставою для реєстрацiї права власностi iнвестора на акцiї в депозитарнiй системi. Iнвестор має повiдомити Фонд про реєстрацiю прав власностi на акцiї в депозитарнiй системi протягом одного дня з дня настання таких фактiв.

     8. Продаж банку вiдповiдно до цiєї статтi здiйснюється без необхiдностi отримання згоди учасникiв чи будь-якого iншого погодження умов та порядку продажу акцiй (паїв) банку iнвестору. Уповноважена особа Фонду, Фонд та iнвестор звiльняються вiд вимоги щодо вiдшкодування збиткiв, пов'язаних iз продажем неплатоспроможного банку.

     9. Iнвестор зобов'язаний привести дiяльнiсть банку у вiдповiднiсть з вимогами законодавства України щодо дотримання нормативiв капiталу та лiквiдностi протягом одного мiсяця з дня укладення договору купiвлi-продажу.

     10. Фонд наступного дня пiсля реєстрацiї прав власностi на акцiї неплатоспроможного банку в депозитарнiй системi припиняє тимчасову адмiнiстрацiю у такому банку.

     Фонд з метою контролю за процесом виконання iнвестором умов договору купiвлi-продажу акцiй неплатоспроможного банку призначає з числа своїх працiвникiв куратора такого банку.

     Куратор Фонду здiйснює свої функцiї, передбаченi цiєю частиною, у строк, що не перевищує один мiсяць з дня його призначення.

     Куратор Фонду має право зупиняти, припиняти, обмежувати будь-якi операцiї, що здiйснюються неплатоспроможним банком, крiм заборони використання в банку права голосу придбаних акцiй (паїв), без згоди керiвникiв, органiв управлiння та контролю неплатоспроможного банку, а також контролює вiдповiднiсть всiх операцiй неплатоспроможного банку вимогам законодавства.

     Законнi вимоги куратора Фонду є обов'язковими до виконання iнвестором, органами управлiння та контролю неплатоспроможного банку, а також працiвниками такого банку.

     Куратор Фонду пiдзвiтний виконавчiй дирекцiї Фонду.

     Iнвестор i органи управлiння та контролю неплатоспроможного банку є пiдзвiтними куратору Фонду та надають йому будь-яку iнформацiю, у тому числi iнформацiю з обмеженим доступом.

     11. Протягом строку виконання куратором Фонду передбачених цiєю статтею функцiй:

     1) такий банк дiє вiдповiдно до плану його врегулювання, а також на нього поширюються обмеження, встановленi частинами п'ятою та шостою статтi 36 цього Закону;

     2) запроваджується спрощена процедура щодо реєстрацiї випуску акцiй, погодження змiн до статуту Нацiональним банком України, державної реєстрацiї змiн до статуту.

     Вiдповiдно до спрощеної процедури:

     1) дата подання рiшення про капiталiзацiю банку та змiн до статуту до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважається датою реєстрацiї випуску акцiй;

     2) дата подання змiн до статуту банку вiдповiдно на погодження Нацiональному банку України та реєстрацiю державному реєстратору вважається датою їх погодження Нацiональним банком України та реєстрацiї державним реєстратором;

     3) дата подання документiв для реєстрацiї випуску акцiй банку вважається датою реєстрацiї випуску акцiй.

     12. Пiсля здiйснення iнвестором вiдповiдно до умов договору заходiв з приведення неплатоспроможного банку у вiдповiднiсть з вимогами законодавства України щодо дотримання нормативiв капiталу та лiквiдностi Фонд повiдомляє Нацiональний банк України про необхiднiсть проведення iнспекцiйної перевiрки банку. Фонд надає Нацiональному банку України необхiдну iнформацiю та документи для проведення iнспекцiйної перевiрки банку i пiдготовки обґрунтованих висновкiв.

     Нацiональний банк України проводить iнспекцiйну перевiрку неплатоспроможного банку та подає звiт про її результати не пiзнiше 15 робочих днiв з дня отримання Нацiональним банком України повiдомлення Фонду про необхiднiсть проведення iнспекцiйної перевiрки.

     Фонд приймає рiшення про припинення повноважень куратора Фонду у неплатоспроможному банку наступного дня пiсля отримання результатiв iнспекцiйної перевiрки Нацiонального банку України, яка пiдтвердила приведення дiяльностi неплатоспроможного банку у вiдповiднiсть з вимогами банкiвського законодавства України щодо дотримання нормативiв капiталу та лiквiдностi, та повiдомляє про прийняте рiшення Нацiональний банк України";

     31) доповнити статтею 411 такого змiсту:

     "Стаття 411. Особливостi виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави

     1. Держава в особi Мiнiстерства фiнансiв України або в особi банку, у якому держава володiє часткою понад 75 вiдсоткiв (крiм санацiйного банку) (далi - державний банк), має право брати участь у виведеннi з ринку неплатоспроможного банку, що вiдповiдає критерiям, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Нацiональним банком України.

     Виведення неплатоспроможного банку з ринку за участi держави здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету та/або за рахунок коштiв державного банку.

     2. Рiшення про участь держави у виведеннi неплатоспроможного банку з ринку приймає Кабiнет Мiнiстрiв України у визначеному ним порядку за пропозицiєю Нацiонального банку України, у якiй зазначається мiнiмальний необхiдний обсяг участi держави в капiталiзацiї неплатоспроможного банку, розрахований на основi вiдповiдного висновку незалежного аудитора.

     3. У разi прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення про участь держави у виведеннi неплатоспроможного банку з ринку за участi Мiнiстерства фiнансiв України або державного банку, копiя такого рiшення має бути подана до Фонду не пiзнiше кiнця дня, у якому було запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю такого неплатоспроможного банку. Пiсля отримання такого рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України у зазначенi строки Фонд починає здiйснення всiх процедур щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, без пошуку iнших iнвесторiв.

     Уповноважена особа Фонду вiдповiдно до закону набуває права розпоряджатися зобов'язаннями банку перед власниками iстотної участi та членами спостережної (наглядової) ради, правлiння (ради директорiв), ревiзiйної комiсiї такого банку вiд їх iменi без необхiдностi додаткового оформлення повноважень.

     У день отримання рiшення про участь держави у виведеннi неплатоспроможного банку з ринку, у строки, встановленi цiєю частиною, уповноважена особа Фонду вживає заходiв до додаткового розмiщення акцiй неплатоспроможного банку за такою процедурою i особливостями:

     1) повiдомлення учасникiв банку про скликання загальних зборiв не здiйснюється;

     2) у строк не пiзнiше двох робочих днiв пiсля прийняття загальними зборами рiшення про збiльшення статутного капiталу неплатоспроможного банку здiйснюється укладення договорiв уповноваженою особою Фонду вiд iменi власникiв iстотної участi та пов'язаних осiб такого банку та неплатоспроможним банком про купiвлю-продаж акцiй;

     3) повiдомлення учасникiв про скликання загальних зборiв для прийняття рiшень про затвердження результатiв розмiщення акцiй не здiйснюється;

     4) дата подання рiшення про додаткове розмiщення акцiй та змiн до статуту неплатоспроможного банку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є датою реєстрацiї випуску акцiй;

     5) дата подання змiн до статуту неплатоспроможного банку на погодження Нацiональному банку України та реєстрацiю державному реєстратору вважається датою погодження їх Нацiональним банком України та реєстрацiї державним реєстратором вiдповiдно;

     6) фактичне подання документiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку для реєстрацiї випуску акцiй з врахуванням додатково розмiщених акцiй банку вважається реєстрацiєю випуску акцiй неплатоспроможного банку. Пiдтвердженням фактичного подання належних документiв вважається наявнiсть вiдмiтки органу про прийняття документiв (реєстрацiйний iндекс);

     7) дата подання належних документiв до Нацiонального банку України, державного реєстратора, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку визначається за вiдмiткою вiдповiдного державного органу про прийняття документiв (реєстрацiйний iндекс).

     Уповноважена особа Фонду пiсля реєстрацiї випуску акцiй з врахуванням додатково розмiщених акцiй вiд iменi власникiв iстотної участi та членiв спостережної (наглядової) ради, правлiння (ради директорiв), ревiзiйної комiсiї викуповує такi акцiї за рахунок зобов'язань банку перед ними. Вартiсть акцiй має дорiвнювати вартостi зобов'язаннями банку перед такими особами, визначеними у нацiональнiй валютi України на дату запровадження тимчасової адмiнiстрацiї.

     До дати укладення мiж уповноваженою особою Фонду та Мiнiстерством фiнансiв України або державним банком договору купiвлi-продажу акцiй неплатоспроможного банку уповноважена особа Фонду зменшує статутний капiтал неплатоспроможного банку до 1 гривнi. Уповноважена особа Фонду продає акцiї неплатоспроможного банку державi у повному обсязi.

     4. Держава в особi Мiнiстерства фiнансiв України або в особi державного банку може брати участь у виведеннi неплатоспроможного банку з ринку як шляхом внесення коштiв, так i шляхом обмiну акцiй додаткової емiсiї неплатоспроможного банку або державного банку, що бере участь у виведеннi неплатоспроможного банку з ринку, на облiгацiї внутрiшньої державної позики.

     5. Мiнiстерство фiнансiв України та державний банк вважаються квалiфiкованими iнвесторами, такими, що вiдповiдають вимогам, визначеним нормативно-правовими актами Фонду, з дня подання ними до Фонду заявки про намiр взяти участь у виведеннi неплатоспроможного банку з ринку.

     Продаж неплатоспроможного банку Мiнiстерству фiнансiв України або державному банку не потребує отримання iнвестором погодження Нацiонального банку України набуття iстотної участi в банку, а також дозволу Антимонопольного комiтету України на здiйснення узгоджених дiй";

     32) статтю 42 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 42. Особливостi утворення та продажу перехiдного банку

     1. Фонд на пiдставi плану врегулювання приймає рiшення про утворення перехiдного банку iз передачею всiх або частини активiв i зобов'язань неплатоспроможного банку. Перехiдний банк утворюється у формi публiчного акцiонерного товариства.

     Перехiдний банк провадить свою дiяльнiсть у порядку та в межах вимог, встановлених для цього банку нормативно-правовими актами Фонду.

     2. Створення, реєстрацiя випуску акцiй, державна реєстрацiя юридичної особи та видача банкiвської лiцензiї перехiдному банку здiйснюються за спрощеною процедурою, яка визначається спiльно Фондом, Нацiональним банком України та Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку здiйснює реєстрацiю випуску акцiй перехiдного банку протягом одного дня, включаючи неробочi та святковi днi, з дня подання письмового клопотання Фонду про реєстрацiю випуску акцiй перехiдного банку разом з комплектом реєстрацiйних та установчих документiв перехiдного банку.

     4. Нацiональний банк України видає перехiдному банку банкiвську лiцензiю пiсля державної реєстрацiї юридичної особи протягом одного дня, включаючи неробочi та святковi днi, з дня отримання повного пакета документiв, визначених законом.

     5. Фонд звiльняється вiд сплати податкiв, зборiв, державного мита, платежiв за послуги державних органiв у зв'язку iз утворенням перехiдного банку.

     6. Фонд здiйснює продаж перехiдного банку iнвестору, визначеному за результатами проведення конкурсу (аукцiону) у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.

     7. Переможцем конкурсу (аукцiону) є iнвестор, який запропонував найкращу цiну та, за потреби, взяв на себе зобов'язання здiйснити приєднання (злиття) перехiдного банку до iснуючого платоспроможного банку.

     8. Цiна продажу перехiдного банку визначається за результатами конкурсу, проведеного вiдповiдно до нормативно-правових актiв Фонду. Результати конкурсу мають вiдповiдати принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом. Початкова цiна продажу банку визначається Фондом за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду. Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду може бути передбачена обов'язковiсть проведення незалежної оцiнки цiни перехiдного банку суб'єктами оцiночної дiяльностi (оцiнювачами). Кошти вiд продажу перехiдного банку спрямовуються на поповнення коштiв Фонду.

     9. Iнвестор має вiдповiдати вимогам, встановленим Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України i Фонду.

     Продаж перехiдного банку iнвестору потребує отримання iнвестором погодження Нацiонального банку України набуття iстотної участi в банку, а також дозволу Антимонопольного комiтету України на здiйснення узгоджених дiй.

     Отримання iнвестором погодження Нацiонального банку України набуття iстотної участi в банку, а також дозволу Антимонопольного комiтету України на здiйснення узгоджених дiй здiйснюється у спрощеному порядку, встановленому Нацiональним банком України та Антимонопольним комiтетом України вiдповiдно. Такий порядок має передбачати дотримання iнвестором вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" та вимог до дiлової репутацiї.

     За порушення зобов'язання iнвестор сплачує Фонду штраф у розмiрi, визначеному умовами конкурсу (аукцiону).

     10. Перехiдному банку передаються всi або визначена вiдповiдно до плану врегулювання частина активiв i зобов'язань неплатоспроможного банку.

     Пiд час передачi зобов'язань Фонд має забезпечити неупереджене ставлення до всiх кредиторiв неплатоспроможного банку, дотримуючись черговостi, передбаченої статтею 52 цього Закону, при цьому зобов'язання банку за вкладами фiзичних осiб, гарантованими Фондом, мають найвищий прiоритет i не можуть бути переданi частково.

     11. Перехiдний банк звiльняється вiд сплати будь-яких платежiв (податкiв, зборiв, державного мита), пов'язаних з отриманням активiв i зобов'язань, плати за внесення змiн до державних реєстрiв, плати за послуги, що надаються державними органами у зв'язку з такою передачею.

     12. Перехiдний банк у порядку правонаступництва набуває всiх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення), а також набуває обов'язкiв боржника за вимогами кредиторiв (вкладникiв) за переданими зобов'язаннями без необхiдностi внесення змiн до вiдповiдних договорiв.

     13. Банк втрачає статус перехiдного пiсля виконання iнвестором усiх умов договору купiвлi-продажу акцiй перехiдного банку. Нацiональний банк України протягом шести мiсяцiв з дня втрати банком статусу перехiдного здiйснює за ним банкiвський нагляд з урахуванням особливостей, встановлених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     14. Фонд подає Нацiональному банку України пропозицiю про лiквiдацiю неплатоспроможного банку не пiзнiше дня, наступного за днем передачi активiв та зобов'язань перехiдному банку.

     15. Вклади, переданi перехiдному банку, гарантуються Фондом на тих самих умовах, що iснували до дня їх передачi.

     16. Утворення перехiдного банку здiйснюється з метою:

     1) реалiзацiї способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 5 частини другої статтi 39 цього Закону, на строк не бiльше нiж на три мiсяцi;

     2) утворення перехiдного банку як приймаючого банку з метою реалiзацiї способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктами 2 та 3 частини другої статтi 39 цього Закону, на строк не бiльше нiж на один рiк з можливiстю продовження строку до одного року.

     17. У разi створення перехiдного банку, передбаченого абзацом другим частини шiстнадцятої цiєї статтi, такий банк дiє з такими особливостями:

     1) статутний капiтал перехiдного банку утворюється у розмiрi, що вiдповiдає мiнiмальним вимогам до статутного капiталу акцiонерного товариства;

     2) на нього не поширюються вимоги, встановленi Нацiональним банком України щодо обов'язкових економiчних нормативiв, лiмiтiв валютної позицiї, нормативiв обов'язкового резервування коштiв на кореспондентському рахунку банку в Нацiональному банку України, формування резервiв на покриття збиткiв вiд активiв;

     3) його утворення здiйснюється пiсля отримання письмового зобов'язання iнвестора щодо придбання перехiдного банку;

     4) перехiдний банк звiльняється вiд сплати початкового внеску та регулярних внескiв до Фонду. Пiсля продажу перехiдного банку iнвестору цей банк сплачує регулярнi внески до Фонду на загальних пiдставах;

     5) переможцем конкурсу (аукцiону) є iнвестор, який запропонував найкращу цiну та, за потреби, який взяв на себе зобов'язання здiйснити заходи з приведення дiяльностi перехiдного банку у вiдповiднiсть iз вимогами банкiвського законодавства України або здiйснити приєднання (злиття) перехiдного банку до iснуючого платоспроможного банку;

     6) пiсля завершення процедури створення, видачi банкiвської лiцензiї та передачi йому активiв та зобов'язань Фонд укладає з iнвестором договiр купiвлi-продажу всiх акцiй перехiдного банку. Цей договiр є пiдставою для реєстрацiї права власностi iнвестора на акцiї перехiдного банку та здiйснення iнших облiкових операцiй з акцiями банку в депозитарнiй системi;

     7) iнвестор до укладення договору купiвлi-продажу акцiй перехiдного банку зобов'язаний надати до Фонду план заходiв з приведення перехiдного банку у вiдповiднiсть з вимогами банкiвського законодавства України щодо дотримання нормативiв капiталу та лiквiдностi;

     8) умовою договору купiвлi-продажу акцiй перехiдного банку є зобов'язання iнвестора у визначенi договором термiни (але у будь-якому разi не бiльше трьох мiсяцiв) здiйснити заходи з приведення дiяльностi перехiдного банку у вiдповiднiсть iз вимогами банкiвського законодавства України або здiйснити приєднання (злиття) перехiдного банку до iснуючого платоспроможного банку. Договiр має передбачати штрафнi санкцiї за неналежне виконання iнвестором цiєї умови. Її невиконання є пiдставою для розiрвання договору купiвлi-продажу акцiй перехiдного банку на вимогу Фонду.

     Фонд зобов'язаний здiйснити продаж перехiдного банку протягом трьох мiсяцiв з дня його створення.

     Якщо протягом зазначених у цiй частинi строкiв перехiдний банк не продано iнвестору, Фонд має право передати активи та зобов'язання такого банку iншому перехiдному банку або не пiзнiше дня, наступного за днем закiнчення встановленого строку, вносить Нацiональному банку України пропозицiю про лiквiдацiю такого банку. Передача активiв та зобов'язань здiйснюється без необхiдностi отримання висновку Нацiонального банку України щодо фiнансового стану перехiдного банку як приймаючого банку та без надання фiнансової пiдтримки з боку Фонду.

     Нацiональний банк України приймає рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку не пiзнiше нiж через три днi з дня отримання подання Фонду, пiдготовленого вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України.

     Фонд зобов'язаний забезпечити контроль за дiяльнiстю перехiдного банку до дня втрати ним статусу перехiдного. Фонд зобов'язаний забезпечити вiдповiдне корпоративне управлiння, звiтнiсть та контроль, а також безперебiйну операцiйну дiяльнiсть та виконання усiх чинних зобов'язань перехiдного банку до дня його продажу.

     Пiсля реєстрацiї прав власностi на акцiї такого банку в депозитарнiй системi Фонд припиняє керiвництво в такому банку.

     Фонд з метою контролю за процесом виконання iнвестором договору купiвлi-продажу акцiй перехiдного банку призначає з числа своїх працiвникiв куратора такого банку.

     Куратор Фонду здiйснює свої функцiї, передбаченi цiєю частиною, у строк, що не перевищує один мiсяць з дня його призначення.

     Куратор Фонду має право призупиняти, припиняти, обмежувати будь-якi операцiї, що здiйснюються перехiдним банком, крiм заборони використання в банку права голосу придбаних акцiй, без необхiдностi отримання на це згоди керiвникiв, органiв управлiння та контролю перехiдного банку, а також контролює вiдповiднiсть всiх операцiй перехiдного банку вимогам законодавства.

     Вимоги куратора Фонду є обов'язковими до виконання iнвестором, керiвниками, органами управлiння та контролю перехiдного банку, а також працiвниками такого банку.

     Куратор Фонду пiдзвiтний виконавчiй дирекцiї Фонду.

     Iнвестор, керiвники, органи управлiння та контролю перехiдного банку є пiдзвiтними куратору Фонду та надають йому будь-яку iнформацiю, у тому числi iнформацiю з обмеженим доступом.

     Протягом строку виконання куратором Фонду передбачених цiєю статтею функцiй такий банк дiє у вiдповiдностi до плану врегулювання, а також на нього поширюються обмеження, визначенi у частинах п'ятiй та шостiй статтi 36 цього Закону.

     Пiсля здiйснення iнвестором вiдповiдно до умов договору заходiв з приведення перехiдного банку у вiдповiднiсть з вимогами банкiвського законодавства України щодо дотримання нормативiв капiталу та лiквiдностi куратор Фонду повiдомляє Нацiональний банк України про необхiднiсть проведення iнспекцiйної перевiрки банку. Банк надає Нацiональному банку України необхiдну iнформацiю та документи для проведення iнспекцiйної перевiрки i пiдготовки обґрунтованих висновкiв.

     Нацiональний банк України проводить iнспекцiйну перевiрку перехiдного банку та подає звiт про її результати не пiзнiше 15 робочих днiв з дня отримання Нацiональним банком України повiдомлення Фонду про необхiднiсть її проведення.

     Фонд приймає рiшення про припинення повноважень куратора Фонду у перехiдному банку наступного дня пiсля отримання результатiв iнспекцiйної перевiрки Нацiонального банку України, яка пiдтвердила приведення дiяльностi перехiдного банку у вiдповiднiсть iз вимогами банкiвського законодавства України щодо дотримання нормативiв капiталу та лiквiдностi, та повiдомляє про прийняте рiшення Нацiональний банк України.

     У разi якщо результати iнспекцiйної перевiрки Нацiонального банку України не пiдтвердили приведення дiяльностi перехiдного банку у вiдповiднiсть iз вимогами банкiвського законодавства України щодо дотримання нормативiв капiталу та лiквiдностi, Фонд вносить Нацiональному банку України пропозицiю про лiквiдацiю такого банку. Нацiональний банк України приймає рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку не пiзнiше нiж через три днi з дня отримання подання Фонду, пiдготовленого вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України.

     Пiсля прийняття Нацiональним банком України такого рiшення уповноважена особа Фонду за погодженням з виконавчою дирекцiєю Фонду має право передати активи та зобов'язання iншому перехiдному банку у строк до початку виплат вiдшкодування коштiв вкладникам. Передача активiв та зобов'язань здiйснюється без необхiдностi отримання висновку Нацiонального банку України щодо фiнансового стану перехiдного банку як приймаючого банку та без надання фiнансової пiдтримки з боку Фонду.

     18. У разi утворення перехiдного банку, передбаченого абзацом третiм частини шiстнадцятої цiєї статтi, такий банк дiє з такими особливостями:

     1) статутний капiтал перехiдного банку утворюється у розмiрi, що вiдповiдає мiнiмальним вимогам до статутного капiталу банкiв;

     2) банкiвський нагляд за таким банком здiйснює Нацiональний банк України у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України;

     3) до перехiдного банку передається частина або всi активи та зобов'язання неплатоспроможного банку без надання фiнансової пiдтримки з боку Фонду;

     4) сума переданих перехiдному банку активiв та зобов'язань неплатоспроможного банку є тотожними, а зобов'язання неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, не можуть бути переданi частково;

     5) перехiдному банку не передаються кредити неплатоспроможного банку, наданi ним своїм пов'язаним особам.

     Передумови утворення такого банку встановлюються нормативно-правовими актами Фонду.

     До перехiдного банку додатково можуть передаватися частина або всi активи та зобов'язання системно важливих банкiв, а за окремим рiшенням виконавчої дирекцiї - iнших банкiв, що не належать до категорiї системно важливих, на пiдставi їх планiв врегулювання у порядку та за умов, визначених цiєю частиною.

     Фонд зобов'язаний здiйснити продаж перехiдного банку протягом року з дня його створення. За наявностi обґрунтованих пiдстав цей строк може бути продовжений виконавчою дирекцiю Фонду до одного року.

     Якщо протягом зазначених у цiй частинi строкiв не виявлено намiру iнвестора купити перехiдний банк, Фонд має право передати активи та зобов'язання такого банку iншому приймаючому банку або не пiзнiше дня, наступного за днем закiнчення встановленого строку, вносить Нацiональному банку України пропозицiю про лiквiдацiю такого банку.

     Нацiональний банк України приймає рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку не пiзнiше нiж через три днi з дня отримання подання Фонду, пiдготовленого вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України.

     Уповноважена особа Фонду за погодженням з виконавчою дирекцiєю Фонду має право передати частину або всi активи та зобов'язання iншому приймаючому банку у строк до початку виплат вiдшкодування коштiв вкладникам з урахуванням особливостей, встановлених частиною другою статтi 52 цього Закону.

     19. Фонд як власник перехiдного банку не несе вiдповiдальностi за нанесення збиткiв, моральної шкоди або iнших збиткiв кредиторам такого банку, а також за дiї або бездiяльнiсть, що були здiйсненi вiдповiдно до плану врегулювання неплатоспроможного банку.

     Фонд зобов'язаний забезпечити контроль за дiяльнiстю перехiдного банку до дня втрати ним статусу перехiдного. Фонд зобов'язаний забезпечити вiдповiдне корпоративне управлiння, звiтнiсть та контроль, а також безперебiйну операцiйну дiяльнiсть та виконання усiх чинних зобов'язань перехiдного банку до дня його продажу";

     33) у статтi 43:

     а) текст статтi пiсля слова "приймаючому" доповнити словами "або перехiдному";

     б) перше речення частини першої доповнити словами "у тому числi шляхом видачi фiнансових векселiв";

     в) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. У разi виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом передачi частини або всiх активiв та зобов'язань приймаючому або перехiдному банку Фонд може надати такому банку фiнансову пiдтримку у виглядi позики на умовах субординованого боргу. Позика на умовах субординованого боргу є платною (ставка не нижче облiкової ставки Нацiонального банку України) та строковою.

     Розмiр позики на умовах субординованого боргу, наданої Фондом приймаючому або перехiдному банку, не може перевищувати загального розмiру вкладiв, що гарантуються Фондом та переданi неплатоспроможним банком такому приймаючому банку".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     34) у частинi п'ятiй статтi 44 слова "системоутворюючих банкiв на строк до двох рокiв" замiнити словами "системно важливих банкiв на строк до двох рокiв з можливiстю повторного продовження на строк до одного року";

     35) у частинi другiй статтi 45 слова "у газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" не пiзнiше" замiнити словами "у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" не пiзнiше";

     36) у статтi 46:

     а) у частинi другiй:

     пункт 1 доповнити реченням такого змiсту: "Керiвники банку звiльняються з роботи у зв'язку з лiквiдацiєю банку";

     пункт 4 доповнити словами "а також не застосовується iндекс iнфляцiї за весь час прострочення виконання грошових зобов'язань банку";

     доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) нарахування вiдсоткiв, комiсiйних, штрафiв, iнших очiкуваних доходiв за активними операцiями банку може припинятися у термiни, визначенi договорами з клiєнтами банку у разi, якщо це сприятиме збереженню або збiльшенню лiквiдацiйної маси";

     б) частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "3. Пiд час здiйснення лiквiдацiї у банку не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числi зi сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), крiм витрат, безпосередньо пов'язаних iз здiйсненням лiквiдацiйної процедури.

     Вимоги за зобов'язаннями банку, що виникли пiд час проведення лiквiдацiї, можуть пред'являтися тiльки в межах лiквiдацiйної процедури та погашаються у сьому чергу вiдповiдно до статтi 52 цього Закону";

     в) у частинi четвертiй слова "трьох днiв з дня призначення уповноваженої особи Фонду" замiнити цифрами та словами "15 днiв, але не пiзнiше строкiв, встановлених уповноваженою особою Фонду";

     37) у частинi першiй статтi 48:

     а) пункт 4 пiсля слiв "акцептованих вимог кредиторiв" доповнити словами "(вносить змiни до нього)";

     б) пункт 5 пiсля слiв "перед банком та" доповнити словами "пошуку, виявлення";

     38) у статтi 49:

     а) у частинi третiй слово "пiдлягає" замiнити словами "та змiни до нього пiдлягають";

     б) частину п'яту викласти у такiй редакцiї:

     "5. Протягом 20 днiв з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторiв уповноважена особа Фонду сповiщає кредиторiв про акцептування їх вимог шляхом розмiщення повiдомлення на офiцiйному сайтi Фонду, неплатоспроможного банку, а також у примiщеннях такого банку в доступному для вiдвiдувачiв мiсцi";

     39) у статтi 50:

     а) частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "2. До лiквiдацiйної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майновi права та iншi активи банку. До лiквiдацiйної маси банку не включається майно у випадках, прямо передбачених законом, а також iндивiдуально визначене майно та майновi права, що належать банку на пiдставi речових прав (лiцензiї, гудвiл тощо).

     Кошти, що залишилися пiсля задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, пов'язаних з утриманням, збереженням та продажем (здiйсненням правочинiв за участi банку) предмета забезпечення, пiдлягають включенню до складу лiквiдацiйної маси.

     За наявностi у складi майна банку майна, виключеного з обороту, уповноважена особа Фонду зобов'язана передати його вiдповiдним особам в установленому порядку.

     Уповноважена особа Фонду, виявивши частку, яка належить банку в спiльному майнi, з метою задоволення вимог кредиторiв у встановленому порядку порушує питання про видiлення цiєї частки.

     Майно, щодо якого банк є користувачем або зберiгачем, повертається його власнику вiдповiдно до закону або договору";

     б) перше речення частини третьої замiнити двома реченнями такого змiсту:

     "3. Майно банку, що включається до лiквiдацiйної маси, пiдлягає оцiнцi Фондом у порядку, встановленому Фондом. Перелiк майна банку, що пiдлягає оцiнцi суб'єктами оцiночної дiяльностi, встановлюється Фондом";

     в) частину п'яту викласти у такiй редакцiї:

     "5. Iпотечнi активи, що перебувають в управлiннi банку або є забезпеченням виконання зобов'язань за сертифiкатами з фiксованою дохiднiстю, емiтентом яких є банк, а також кошти на рахунку фонду фiнансування будiвництва або майно фонду операцiй з нерухомiстю, в тому числi кошти на його рахунку, що перебувають в управлiннi банку, не включаються до лiквiдацiйної маси банку. Розпорядження цими активами здiйснюється вiдповiдно до законiв України "Про iпотечне кредитування, операцiї з консолiдованим iпотечним боргом та iпотечнi сертифiкати" та "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю".

     Активи банку, включенi до складу iпотечного покриття iпотечних облiгацiй, не включаються до лiквiдацiйної маси банку. Вiдчуження цих активiв, у тому числi примусове, здiйснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про iпотечнi облiгацiї".

     Активи недержавного пенсiйного фонду (крiм депозитiв), зберiгачем яких є банк, не включаються до лiквiдацiйної маси такого банку. Повернення цих активiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення";

     40) у статтi 51:

     а) частину першу доповнити словами "а також у випадках, передбачених цим Законом";

     б) частини четверту та п'яту замiнити десятьма частинами такого змiсту:

     "4. Порядок продажу майна банку пiд час проведення лiквiдацiйної процедури визначається i регламентується нормативно-правовими актами Фонду.

     Майно банку (пули активiв) може бути реалiзоване такими способами:

     1) на вiдкритих торгах (аукцiонi);

     2) на закритих торгах (щодо об'єктiв цивiльних прав, обмежених в оборотi);

     3) шляхом вiдступлення права вимоги за кредитами iншим установам;

     4) шляхом вiдчуження на органiзованих мiсцях продажу (бiржах, у торговельних посередникiв тощо);

     5) продаж безпосередньо юридичнiй або фiзичнiй особi.

     Вибiр способiв продажу майна (активiв) здiйснюється уповноваженою особою Фонду з метою забезпечення його вiдчуження за найвищою цiною з урахуванням вимог законодавства. Вибраний спосiб затверджується виконавчою дирекцiєю Фонду.

     Уповноважена особа Фонду органiзовує проведення торгiв (аукцiону) з продажу активiв банку з урахуванням вимог цього Закону.

     5. На вiдкритих торгах (аукцiонi) можуть продаватися:

     1) основнi засоби (нерухомiсть, незавершене будiвництво, транспортнi засоби, будiвельнi матерiали тощо);

     2) вiдокремлений пiдроздiл банку як частина цiлiсного майнового комплексу;

     3) дебiторська заборгованiсть.

     Уповноважена особа Фонду має право самостiйно проводити торги на аукцiонi або закритих торгах вiдповiдно до законодавства або залучити на пiдставi договору органiзатора аукцiону - юридичну особу, яка вiдповiдно до установчих документiв має право проводити торги. Органiзатор аукцiону або закритих торгiв не може бути заiнтересованою особою стосовно банку.

     6. Майно банку, щодо обiгу (обороту) якого встановлено обмеження, продається на закритих торгах. У закритих торгах беруть участь особи, якi вiдповiдно до законодавства можуть мати зазначене майно у власностi чи на пiдставi iншого речового права.

     7. Уповноважена особа Фонду здiйснює продаж цiнних паперiв (у тому числi похiдних цiнних паперiв) через професiйного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством України, згiдно з договором, укладеним мiж уповноваженою особою Фонду i торговцем цiнними паперами.

     8. Уповноважена особа Фонду здiйснює продаж майна банку у виглядi цiлiсного майнового комплексу. У разi якщо продати майно банку у виглядi цiлiсного майнового комплексу не вдалося, уповноважена особа Фонду здiйснює продаж майна банку частинами.

     9. Уповноважена особа Фонду може здiйснювати безпосереднiй продаж фiзичним та/або юридичним особам таких активiв банку:

     1) основних засобiв, залишкова вартiсть яких не перевищує 10 мiнiмальних заробiтних плат на дату продажу, а також iнших необоротних матерiальних активiв, господарських матерiалiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, обсяги або вартiсть яких є недостатнiми для проведення аукцiону. Цi матерiальнi активи реалiзуються безпосередньо уповноваженою особою Фонду або на комiсiйних умовах через органiзацiю роздрiбної торгiвлi;

     2) не проданих на аукцiонi;

     3) не проданих на органiзованих мiсцях продажу (бiржах, у торговельних посередникiв тощо);

     4) акцiй приватного акцiонерного товариства або часток товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, якi належать банку i викуповуються цим товариством або учасниками (акцiонерами) цього товариства.

     10. Уповноважена особа Фонду здiйснює продаж валютних цiнностей фiзичним та юридичним особам за ринковою вартiстю.

     11. Реалiзацiя малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, основних засобiв, необоротних активiв банку тощо, балансова вартiсть яких за вiдповiдною групою становить менше 10 мiнiмальних заробiтних плат, здiйснюється без їх оцiнки суб'єктом оцiночної дiяльностi. Реалiзацiя таких активiв здiйснюється шляхом проведення конкурсу (аукцiону) без обмеження мiнiмальної цiни продажу або безпосередньо юридичнiй або фiзичнiй особi.

     12. Активи банку, що залишилися на кiнець процедури лiквiдацiї банку, у разi незадоволення вимог усiх черг кредиторiв банку реалiзуються уповноваженою особою Фонду шляхом проведення конкурсу (аукцiону) без обмеження мiнiмальної цiни продажу.

     13. Вимоги банку за кредитним операцiями, цiнними паперами, що купленi банком, дебiторськими зобов'язаннями, погашення яких за результатами аналiзу документiв уповноваженою особою Фонду становить менше 5 %, списуються уповноваженою особою Фонду з балансу банку";

     41) частину шосту статтi 52 викласти у такiй редакцiї:

     "6. У разi якщо пiсля закiнчення строку лiквiдацiї залишилися нереалiзованими активи банку i їх реалiзацiя не вбачається за можливе, уповноважена особа Фонду (навiть за наявностi незадоволених вимог кредиторiв) здiйснює списання таких активiв або передає їх благодiйним органiзацiям у порядку здiйснення благодiйництва";

     42) доповнити статтями 521 та 522 такого змiсту:

     "Стаття 521. Збереження документiв

     1. Уповноважена особа Фонду забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберiгання усiх, у тому числi фiнансово-господарських, документiв неплатоспроможного банку протягом лiквiдацiйної процедури.

     2. До завершення лiквiдацiї неплатоспроможного банку уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити збереженiсть архiвних документiв неплатоспроможного банку i передати їх на зберiгання до Нацiонального банку України.

     3. Нацiональний банк України зобов'язаний прийняти документи неплатоспроможного банку на зберiгання по мiрi їх подання уповноваженою особою Фонду.

     Стаття 522. Спецiалiзована установа

     1. Спецiалiзована установа створюється Фондом у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю. Статутний капiтал спецiалiзованої установи утворюється у розмiрi, що вiдповiдає мiнiмальним вимогам до статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.

     2. Виключним видом дiяльностi спецiалiзованої установи є вжиття заходiв для розрахунку з кредиторами неплатоспроможного банку за рахунок активiв (майна) такого банку, переданого їй у порядку, встановленому цим Законом.

     На спецiалiзовану установу не поширюються вимоги, встановленi законами України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", "Про iнститути спiльного iнвестування".

     Спецiалiзована установа звiтує Фонду за формами, у порядку та у строки, встановленi Фондом.

     Система персонiфiкованого облiку вимог кредиторiв та активiв (майна) неплатоспроможного банку, що переданi спецiалiзованiй установi, повинна мiстити iнформацiю щодо кожного активу (зобов'язання), у тому числi його (їх) кiлькостi вартостi (суми заборгованостi), черговостi задоволення. Облiк активiв та зобов'язань неплатоспроможного банку, що були переданi спецiалiзованiй установi, здiйснюється окремо по неплатоспроможних банках.

     3. Протягом лiквiдацiйної процедури уповноважена особа Фонду може передати спецiалiзованiй установi активи, щодо яких є ймовiрнiсть їх реалiзацiї, та зобов'язання неплатоспроможного банку. Спецiалiзована установа у строк, не бiльше трьох рокiв, має вжити заходiв для реалiзацiї активiв та розрахунку з кредиторами такого неплатоспроможного банку за рахунок переданих активiв у порядку та черговостi, встановлених статтею 52 цього Закону.

     З дня передачi спецiалiзованiй установi активiв, щодо яких є ймовiрнiсть їх реалiзацiї, та зобов'язань неплатоспроможного банку уповноважена особа Фонду:

     1) списує залишки активiв неплатоспроможного банку та/або передає їх iншим органiзацiям у порядку здiйснення благодiйної дiяльностi;

     2) складає лiквiдацiйний баланс банку та звiт i подає їх на затвердження виконавчiй дирекцiї Фонду;

     3) вживає заходiв для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв про припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи.

     4. Пiсля закiнчення строку, встановленого у частинi третiй цiєї статтi, спецiалiзована установа списує переданi їй активи та/або передає їх iншим органiзацiям у порядку здiйснення благодiйної дiяльностi.

     Вимоги кредиторiв неплатоспроможного банку, що були переданi спецiалiзованiй органiзацiї, не задоволенi за недостатнiстю активiв (майна) такого банку, вважаються погашеними";

     43) у статтi 55:

     а) частину другу доповнити реченням такого змiсту: "Нацiональний банк України має протягом 10 днiв з дня отримання вiдповiдної iнформацiї вiд Фонду надати Фонду перелiк заходiв, якi планує вжити Нацiональний банк України до банку, щодо якого виявленi ризики за результатами його дiяльностi";

     б) частину третю пiсля слова "отримання" доповнити словами "документiв та";

     в) у частинi четвертiй слово "може" замiнити словом "має";

     44) у статтi 56:

     а) частину першу пiсля слова "влади" доповнити словами "документи та";

     б) у частинi другiй:

     у пунктi 1 слово "надання" замiнити словами "внесення вiдомостей до Державного реєстру банкiв, надання";

     пункт 4 доповнити словами та цифрами "та надає копiї звiтiв iнспекцiйних перевiрок такого банку за останнi 12 мiсяцiв";

     в) у частинi четвертiй:

     пiсля слова "надає" доповнити словами "документи та";

     слова "iншу iнформацiю, необхiдну" замiнити словами "iншi документи та iнформацiю, необхiднi";

     45) частину першу статтi 57 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) ризики, виявленi у дiяльностi банкiв";

     46) у статтi 58:

     а) частину другу пiсля слiв "зобов'язаний виконати" доповнити словами "в повному обсязi (або частково в обсязi, наявному на рахунку такого банку)";

     б) у частинi третiй слово "недостатнiсть" замiнити словом "вiдсутнiсть";

     47) абзац п'ятий пункту 10 роздiлу X "Прикiнцевi та перехiднi положення" виключити.

     10. Частину третю статтi 2 Закону України "Про здiйснення державних закупiвель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 24, ст. 883) доповнити абзацом такого змiсту:

     "товари, роботи i послуги, необхiднi для виконання Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб покладених на нього функцiй та повноважень, визначених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", щодо виведення неплатоспроможних банкiв з ринку".

     11. Частину першу статтi 4 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 iз наступними змiнами) доповнити пунктами 53 - 55 такого змiсту:

     "53) Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб - за дiї, пов'язанi з утворенням перехiдного банку;

     54) приймаючий банк - при отриманнi активiв i зобов'язань за внесення змiн до державних реєстрiв, послуги, що надаються державними органами у зв'язку з таким отриманням;

     55) перехiдний банк - при отриманнi активiв i зобов'язань за внесення змiн до державних реєстрiв, послуги, що надаються державними органами у зв'язку з таким отриманням".

     12. Пункт 2 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 184; 2006 р., N 27, ст. 232) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Неплатоспроможнi комерцiйнi банки, лiквiдацiю яких здiйснює Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, мають право здiйснювати валютнi операцiї без лiцензiї Нацiонального банку України з дотриманням законодавства України про систему валютного регулювання i валютного контролю з метою здiйснення процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. До приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом законодавчi та iншi нормативнi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Банки, утворенi до набрання чинностi цим Законом, зобов'язанi протягом десяти рокiв з дня набрання ним чинностi привести розмiр статутного капiталу у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     iнiцiювати внесення змiн до законодавчих актiв з метою приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     5. Нацiональному банку України, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом розробити нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону, та привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     6. Нацiональному банку України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом розробити поетапний (протягом десяти рокiв) план приведення статутного капiталу банкiв у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 липня 2014 року
N 1586-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.