ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законiв України щодо фiнансових векселiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдпункт 14.1.1761 пункту 14.1 статтi 14 виключити.

     2. У статтi 200:

     пункт 200.13 викласти в такiй редакцiї:

     "200.13. На пiдставi отриманого висновку вiдповiдного органу державної податкової служби орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, видає платнику податку зазначену в ньому суму бюджетного вiдшкодування шляхом перерахування коштiв з бюджетного рахунка на поточний банкiвський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п'яти операцiйних днiв пiсля отримання висновку органу державної податкової служби";

     пiдпункт 200.18.2 пункту 200.18 викласти в такiй редакцiї:

     "200.18.2. Орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, надає платнику податку суму автоматичного бюджетного вiдшкодування шляхом перерахування коштiв з бюджетного рахунка на поточний банкiвський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операцiйних днiв пiсля отримання висновку органу державної податкової служби".

     3. Пiдпункт 213.2.3 пункту 213.2 статтi 213 доповнити словами "фiнансовими банкiвськими векселями, виданими як електронний документ, та фiнансовими казначейськими векселями".

     4. Пiдроздiл 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" доповнити пунктом 19 такого змiсту:

     "19. Установити, що до 1 сiчня 2014 року органи, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, вiдповiдно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рiк" на пiдставi отриманого вiд вiдповiдного контролюючого органу висновку iз зазначенням суми податку на додану вартiсть, що пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету, видають платнику податку, який подав до такого контролюючого органу заяву про обрання способу вiдшкодування з бюджету суми податку на додану вартiсть шляхом отримання фiнансового казначейського векселя, зазначену у висновку суму бюджетного вiдшкодування шляхом видачi у строки, визначенi пунктом 200.13 статтi 200 цього Кодексу, фiнансових казначейських векселiв строком обiгу до п'яти рокiв з дохiднiстю на рiвнi 5 вiдсоткiв рiчних.

     Сума податку на додану вартiсть, що пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету шляхом видачi фiнансових казначейських векселiв, подiляється на рiвнi частини, на кожну з яких видається окремий фiнансовий казначейський вексель iз строком платежу один, два, три, чотири та п'ять рокiв.

     Видача фiнансового казначейського векселя прирiвнюється до видачi платнику податку суми бюджетного вiдшкодування шляхом перерахування коштiв з бюджетного рахунка на рахунок платника податку.

     За заявою платника податку, поданою до органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, дата пред'явлення векселя до сплати може бути перенесена на будь-яку iншу дату, що настає за датою пред'явлення векселя до сплати, в межах календарного року, на який припадає дата сплати за векселем.

     Платники податку мають право здiйснювати сплату будь-якого узгодженого грошового зобов'язання, що сплачується до Державного бюджету України шляхом пред'явлення для сплати (не ранiше настання строку платежу, визначеного у векселi) органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, фiнансового казначейського векселя, виданого вiдповiдно до цього пункту. Таке пред'явлення прирiвнюється до сплати узгодженого грошового зобов'язання шляхом перерахування коштiв з рахунка платника податку на бюджетний рахунок.

     Сума позитивного значення рiзницi мiж сумою будь-якого узгодженого грошового зобов'язання, що сплачується до Державного бюджету України, i сумою фiнансових казначейських векселiв, що пред'являються до сплати в рахунок такого узгодженого грошового зобов'язання, сплачується платником податку до бюджету коштами у порядку, встановленому цим Кодексом.

     Сума вiд'ємного значення рiзницi мiж сумою будь-якого узгодженого грошового зобов'язання, що сплачується до Державного бюджету України, i сумою фiнансових казначейських векселiв, що пред'являються до сплати в рахунок такого узгодженого грошового зобов'язання, за бажанням платника податку на пiдставi поданої ним вiдповiдної заяви може або вiдшкодовуватися йому з бюджету коштами у порядку, встановленому цим пунктом, або на таку суму можуть видаватися новi фiнансовi казначейськi векселi, в яких дата пред'явлення векселя до сплати може бути перенесена на будь-яку iншу дату, що настає за датою пред'явлення векселя до сплати, в межах календарного року, на який припадає дата сплати за векселем.

     Виплата доходу за фiнансовими казначейськими векселями вiдбувається в момент їх пред'явлення до сплати органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв.

     Порядок видачi, обiгу, облiку та сплати за фiнансовими казначейськими векселями, виданими вiдповiдно до цього пункту, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до закону".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пiдпункту 3 пункту 2 цього роздiлу, який набирає чинностi одночасно з набранням чинностi Законом України "Про депозитарну систему України".

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про обiг векселiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128; 2003 р., N 7, ст. 63; 2011 р., N 4, ст. 21; 2012 р., N 7, ст. 53; iз змiнами, внесеними законами України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI, вiд 20 листопада 2012 року N 5492-VI та вiд 6 грудня 2012 року N 5518-VI):

     частину першу статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Видавати переказнi i простi векселi можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставленi товари, виконанi роботи, наданi послуги, за виключенням фiнансових банкiвських векселiв та фiнансових казначейських векселiв";

     доповнити статтею 41 такого змiсту:

     "Стаття 41. До фiнансових векселiв належать:

     фiнансовий банкiвський вексель;

     фiнансовий казначейський вексель.

     Фiнансовий банкiвський вексель - цiнний папiр, що посвiдчує безумовне зобов'язання банкiвської установи сплатити пiсля настання строку платежу визначену суму власнику векселя.

     Особливостi видачi, обiгу, облiку, сплати та стягнення за фiнансовими банкiвськими векселями визначаються Нацiональним банком України за погодженням з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Фiнансовий казначейський вексель - цiнний папiр, що посвiдчує безумовне грошове зобов'язання центрального органу виконавчої влади, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, яким оформлено заборгованiсть державного бюджету, сплатити пiсля настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

     Порядок видачi, обiгу, облiку та сплати за фiнансовими казначейськими векселями, що видаються центральним органом виконавчої влади, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до закону про Державний бюджет України.

     Ведення реєстру фiнансових векселiв, виданих як електронний документ, та облiк прав за ними, а також їх погашення забезпечується адмiнiстратором системи електронного обiгу фiнансових векселiв. Функцiї адмiнiстратора системи електронного обiгу фiнансових векселiв виконує юридична особа, право власностi на корпоративнi права якої належить Розрахунковому центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках, створеному вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України";

     у статтi 5:

     частину першу замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Стаття 5. Векселi (переказнi i простi) складаються в документарнiй формi на бланках з вiдповiдним ступенем захисту вiд пiдроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України з урахуванням норм Унiфiкованого закону, i не можуть бути переведенi в бездокументарну форму (знерухомленi).

     Фiнансовий банкiвський вексель видається в документарнiй формi як електронний документ. Фiнансовий казначейський вексель видається в документарнiй формi як паперовий або як електронний документ.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України визначає склад та порядок розмiщення обов'язкових реквiзитiв та iншої iнформацiї, що мiстить фiнансовий банкiвський вексель, виданий як електронний документ. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, визначає склад та порядок розмiщення обов'язкових реквiзитiв та iншої iнформацiї, що мiстить фiнансовий казначейський вексель, виданий як електронний документ".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою;

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Вексель, виданий в документарнiй формi як електронний документ, пiдписується:

     вiд iменi юридичних осiб - шляхом накладення електронного цифрового пiдпису керiвника або уповноваженої ним особи та електронного цифрового пiдпису головного бухгалтера (за наявностi посади головного бухгалтера у штатному розписi юридичної особи) або уповноваженої ним особи, а також електронного цифрового пiдпису юридичної особи, спецiально призначеного для засвiдчення дiйсностi пiдпису на документах;

     вiд iменi фiзичних осiб або фiзичних осiб - пiдприємцiв - шляхом накладення одного електронного цифрового пiдпису зазначеної особи або уповноваженої нею особи";

     2) у Законi України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; iз змiнами, внесеними законами України вiд 4 липня 2012 року N 5042-VI, вiд 6 липня 2012 року N 5178-VI та вiд 6 грудня 2012 року N 5518-VI):

     абзац третiй частини третьої статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Неемiсiйнi цiннi папери можуть видаватися та iснувати виключно в документарнiй формi як паперовi або як електроннi документи. Перелiк цiнних паперiв, що можуть видаватися як електроннi документи, визначається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України";

     у статтi 14:

     у частинi другiй слова "крiм фiнансових векселiв, що випускаються у бездокументарнiй формi у визначеному законодавством порядку" виключити;

     абзаци другий - п'ятий частини третьої виключити;

     частину восьму статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "8. Правочини щодо цiнних паперiв повиннi вчинятися за участю або посередництвом торгiвця цiнними паперами, крiм випадкiв:

     розмiщення емiтентом власних цiнних паперiв;

     викупу та продажу емiтентом власних цiнних паперiв;

     проведення розрахункiв з використанням неемiсiйних цiнних паперiв;

     розмiщення казначейських зобов'язань України;

     внесення цiнних паперiв до статутного (складеного) капiталу юридичних осiб;

     дарування цiнних паперiв;

     спадкування та правонаступництва цiнних паперiв;

     вчинення правочинiв, пов'язаних з виконанням судових рiшень;

     вчинення правочинiв у процесi приватизацiї";

     3) у пiдпунктi 16 пункту 4 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України вiд 6 липня 2012 року N 5178-VI "Про депозитарну систему України":

     абзац дванадцятий доповнити двома реченнями такого змiсту:

     "Неемiсiйнi цiннi папери можуть видаватися та iснувати виключно в документарнiй формi як паперовi або як електроннi документи. Перелiк цiнних паперiв, що можуть видаватися як електроннi документи, визначається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України";

     абзац п'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Документарним цiнним папером є паперовий або електронний документ, оформлений у визначенiй законодавством формi, що мiстить найменування виду цiнного папера, а також визначенi законодавством реквiзити";

     абзац тридцять перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Права на цiнний папiр та права за цiнним папером на пред'явника, що iснує в документарнiй формi у паперовому виглядi, переходять шляхом вручення такого цiнного папера iншiй особi, а порядок переходу права на цiнний папiр та права за цiнним папером на пред'явника, що iснує в документарнiй формi як електронний документ, визначається Нацiональним банком України - для фiнансових банкiвських векселiв та Кабiнетом Мiнiстрiв України - для фiнансових казначейських векселiв".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом, передбачивши гарантiї забезпечення рiвностi всiх платникiв податку, добровiльностi одержання бюджетного вiдшкодування сум податку на додану вартiсть шляхом оформлення фiнансових казначейських векселiв;

     забезпечити перегляд та приведення вiдповiдними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
N 407-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.