ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо подальшого удосконалення адмiнiстрування податкiв i зборiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у частинi першiй статтi 16313:

     абзац перший пiсля слова "Порушення" доповнити словами "небанкiвською фiнансовою установою, яка має лiцензiю Нацiонального банку України на переказ коштiв без вiдкриття рахункiв, комерцiйним агентом банку";

     в абзацi другому слова "юридичної особи - суб'єкта господарювання" замiнити словами "небанкiвської фiнансової установи, яка має лiцензiю Нацiонального банку України на переказ коштiв без вiдкриття рахункiв, комерцiйного агента банку";

     2) доповнити статтею 16315 такого змiсту:

     "Стаття 16315. Порушення порядку проведення готiвкових розрахункiв та розрахункiв з використанням електронних платiжних засобiв за товари (послуги)

     Порушення порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги), у тому числi перевищення граничних сум розрахункiв готiвкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливостi розрахункiв за товари (послуги) з використанням електронних платiжних засобiв -

     тягне за собою накладення штрафу на фiзичну особу - пiдприємця, посадових осiб юридичної особи вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiя, передбачена частиною першою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) в абзацi першому частини першої статтi 1642 слова "порушення правил ведення касових операцiй" виключити;

     4) у статтi 16620:

     у назвi та текстi слово "вiдстеження" замiнити словами "нагляд (оверсайт)" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацi другому частин першої, другої та третьої слова "посадових осiб юридичних осiб" замiнити словами "фiзичних осiб - пiдприємцiв та посадових осiб юридичних осiб";

     5) частину першу статтi 2342 пiсля слiв "пов'язанi з" доповнити словами i цифрами "порушенням порядку приймання готiвки для подальшого її переказу (стаття 16313), порушенням порядку проведення готiвкових розрахункiв та розрахункiв з використанням електронних платiжних засобiв за товари (послуги) (стаття 16315)";

     6) у частинi першiй статтi 2343 слова "третя - сьома" замiнити словами "третя, четверта", а слово "вiдстеження" - словами "нагляду (оверсайту)";

     7) в абзацi "органiв державної податкової служби (статтi 512, 1551, 1621, 1622, 1631 - 1634, 16312, 16313, 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1722 - 1729, 1772)" пункту 1 частини першої статтi 255 цифри "16313" виключити.

     2. Частину шосту статтi 45 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України, Нацiональному банку України визначати порядок обiгу, облiку та розрахункiв iз застосуванням фiнансових векселiв для сплати узгоджених грошових зобов'язань, заборгованостi перед бюджетом та бюджетного фiнансування".

     3. У Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292 iз наступними змiнами):

     1) частину другу статтi 7 доповнити пунктами 3710 i 3711 такого змiсту:

     "3710) встановлює за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, ознаки фiктивностi емiтента цiнних паперiв;

     3711) приймає рiшення про включення емiтента до списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, у порядку, встановленому Комiсiєю за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     2) статтю 8 доповнити пунктами 51 - 54 такого змiсту:

     "51) зупиняти обiг цiнних паперiв емiтента у зв'язку з включенням його до списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi;

     52) подавати позов до суду про припинення юридичної особи - емiтента у зв'язку з включенням його до списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi;

     53) скасовувати реєстрацiю випуску цiнних паперiв емiтента пiсля ухвалення судом вiдповiдного рiшення суду за позовом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, передбаченим пунктом 52 цiєї статтi;

     54) встановлювати за погодженням з Антимонопольним комiтетом України максимальнi розмiри тарифiв на оплату послуг фондової бiржi".

     4. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 з урахуванням алфавiтного порядку викладення термiнiв доповнити термiном такого змiсту:

     "облiковi системи - сукупнiсть вiдносин щодо формування, оброблення, зберiгання та передавання iнформацiї мiж державними органами, фiнансовими установами, iншими юридичними особами пiд час реалiзацiї державних проектiв";

     2) у статтi 7:

     пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) регулює дiяльнiсть платiжних систем та систем розрахункiв в Українi, визначає порядок i форми платежiв, у тому числi мiж банками";

     у пунктi 26 (у редакцiї Закону України вiд 6 липня 2012 року N 5178-VI) слово "вiдстеження" замiнити словами "нагляд (оверсайт)";

     пункти 25, 26 (у редакцiї Закону України вiд 6 липня 2012 року N 5178-VI) вважати вiдповiдно пунктами 28, 29.

     5. У Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315 iз наступними змiнами):

     1) у другому реченнi абзацу першого преамбули слова "та їх господарськi одиницi" замiнити словами "їх господарськi одиницi та представникiв (уповноважених осiб) суб'єктiв господарювання";

     2) абзаци другий та третiй пункту 7 статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єкти господарювання, якi використовують реєстратори розрахункових операцiй (крiм електронних таксометрiв, автоматiв з продажу товарiв (послуг) та реєстраторiв розрахункових операцiй, що застосовуються для облiку та реєстрацiї операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти) повиннi подавати до органiв державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку електроннi копiї розрахункових документiв i фiскальних звiтних чекiв, якi мiстяться на контрольнiй стрiчцi в пам'ятi реєстраторiв розрахункових операцiй або в пам'ятi модемiв, якi до них приєднанi.

     Суб'єкти господарювання, якi використовують такi реєстратори розрахункових операцiй, як електроннi таксометри, автомати з продажу товарiв (послуг) та реєстратори розрахункових операцiй, що застосовуються для облiку та реєстрацiї операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти, повиннi подавати до органiв державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку iнформацiю про обсяг розрахункових операцiй, виконаних у готiвковiй та/або в безготiвковiй формi, або про обсяг операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти, яка мiститься в фiскальнiй пам'ятi зазначених реєстраторiв розрахункових операцiй";

     3) частину другу статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Вимоги щодо реалiзацiї фiскальних функцiй реєстраторiв розрахункових операцiй, що застосовуються для облiку та реєстрацiї операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти, встановлюються Нацiональним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     4) у статтi 15:

     у частинi першiй слова "планових або позапланових перевiрок згiдно iз законодавством України" замiнити словами "фактичних та документальних перевiрок вiдповiдно до Податкового кодексу України";

     у частинi другiй слова "оперативних перевiрок" замiнити словами "перевiрок вiдповiдно до закону";

     5) статтю 16 виключити;

     6) у роздiлi II "Прикiнцевi положення":

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Центральним органам виконавчої влади, що здiйснюють розроблення нормативних документiв стосовно технiчних вимог до фiскальних засобiв контролю для рiзних сфер застосування, забезпечити узгодження цих документiв з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     пункт 8 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "З 1 сiчня 2014 року дозволяється первинна реєстрацiя лише реєстраторiв розрахункових операцiй, якi створюють контрольну стрiчку в електроннiй формi, та електронних таксометрiв, автоматiв з продажу товарiв (послуг), реєстраторiв розрахункових операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти".

     6. У Законi України "Про обiг векселiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128):

     1) частину першу статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Видавати переказнi i простi векселi можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставленi товари, виконанi роботи, наданi послуги (крiм фiнансових векселiв)";

     2) частину першу статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Векселi (переказнi i простi) складаються у документарнiй формi на бланках з вiдповiдним ступенем захисту вiд пiдроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України з урахуванням норм Унiфiкованого закону, i не можуть бути переведенi у бездокументарну форму (знерухомленi), крiм фiнансових векселiв, що випускаються у бездокументарнiй формi. Правила реєстрацiї випуску та правила облiку фiнансових векселiв встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України".

     7. У Законi України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     пункт 1.9 викласти в такiй редакцiї:

     "1.9) еквайринг - послуга технологiчного, iнформацiйного обслуговування розрахункiв за операцiями, що здiйснюються з використанням електронних платiжних засобiв у платiжнiй системi";

     у пунктах 1.45 та 1.46 слово "вiдстеження" в усiх вiдмiнках замiнити словами "нагляд (оверсайт)" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у пунктi 7.2 статтi 7 слова "учасникам та" виключити;

     3) абзац другий пункту 9.1 статтi 9 виключити;

     4) в абзацi другому пункту 38.3 статтi 38 слова "учасниками та" виключити;

     5) у назвi роздiлу IX i в назвi та текстi статтi 41 слово "вiдстеження" замiнити словами "нагляд (оверсайт)" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) пункт 42.2 статтi 42 виключити.

     8. Абзац шостий статтi 5 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258; 2005 р., N 26, ст. 351; 2007 р., N 12, ст. 104) викласти в такiй редакцiї:

     "Аграрний страховий пул створений вiдповiдно до Закону України "Про особливостi страхування сiльськогосподарської продукцiї з державною пiдтримкою".

     9. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) частину другу статтi 38 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "визнання судом юридичної особи - емiтента такою, що вiдповiдає ознакам фiктивностi";

     2) доповнити статтею 391 такого змiсту:

     "Стаття 391. Порядок проведення державної реєстрацiї припинення банку на пiдставi рiшення Нацiонального банку України про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку

     1. Нацiональний банк України не пiзнiше дня, наступного за днем прийняття рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку, направляє його копiю державному реєстратору за мiсцезнаходженням банку для внесення до Єдиного державного реєстру запису про таке рiшення.

     Дата надходження вiдповiдного рiшення вноситься державним реєстратором до журналу облiку реєстрацiйних дiй.

     2. Державний реєстратор зобов'язаний не пiзнiше наступного робочого дня з дати надходження рiшення, зазначеного в частинi першiй цiєї статтi, внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рiшення i в той же день повiдомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

     3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рiшення Нацiонального банку України про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку застосовуються обмеження, встановленi частиною другою статтi 35 цього Закону.

     4. Державний реєстратор зобов'язаний не пiзнiше наступного робочого дня з дати надходження копiї рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб про призначення уповноваженої особи Фонду внести вiдповiдний запис до Єдиного державного реєстру.

     5. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб пiсля прийняття Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб рiшення про затвердження звiту про завершення лiквiдацiї банку в той же день направляє його копiю державному реєстратору за мiсцезнаходженням банку для проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи.

     Дата надходження копiї рiшення про затвердження звiту про завершення лiквiдацiї банку вноситься до журналу облiку реєстрацiйних дiй.

     6. Державний реєстратор зобов'язаний не пiзнiше наступного робочого дня з дати надходження копiї рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб про затвердження звiту про завершення лiквiдацiї банку заповнити реєстрацiйну картку про державну реєстрацiю припинення юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи та в той же день передати органам статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України повiдомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи для зняття юридичної особи з облiку.

     Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи є датою припинення юридичної особи.

     7. Державний реєстратор не пiзнiше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи повинен видати (надiслати поштовим вiдправленням) Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб повiдомлення про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи, другий примiрник якого долучається до реєстрацiйної справи такої юридичної особи".

     10. Пiдпункт 9.2.7 пункту 9.2 статтi 9 Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527; 2009 р., N 43, ст. 638) викласти в такiй редакцiї:

     "9.2.7. Аграрний фонд здiйснює закупiвлю послуг, пов'язаних з комплексом заходiв iз зберiгання, перевезення, переробки та страхування об'єктiв державного цiнового регулювання, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     11. У статтi 14 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268):

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Векселi можуть бути простi або переказнi та iснують виключно у документарнiй формi, крiм фiнансових векселiв, що випускаються у бездокументарнiй формi у визначеному законодавством порядку";

     частину третю доповнити абзацами другим - п'ятим такого змiсту:

     "Особливостi випуску, обiгу, погашення та стягнення за фiнансовими векселями визначаються:

     Нацiональним банком України - для векселiв, що емiтуються банкiвськими установами (банкiвський фiнансовий вексель);

     Кабiнетом Мiнiстрiв України - для векселiв, що випускаються центральним органом виконавчої влади, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв (казначейський фiнансовий вексель).

     Правила реєстрацiї випуску та правила облiку фiнансових векселiв затверджуються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України".

     12. Пункт 1 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України вiд 6 липня 2012 року N 5178-VI "Про депозитарну систему України" доповнити словами i цифрами "а також крiм абзацiв дев'ятого - дев'ятнадцятого пiдпункту 2, абзацiв п'ятого та шостого пiдпункту 10 та пiдпункту 13 пункту 4 цього роздiлу, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2013 року".

     13. Частину четверту статтi 10 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" в редакцiї Закону України вiд 22 грудня 2011 року N 4212-VI (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413) викласти в такiй редакцiї:

     "4. Суд, у провадженнi якого перебуває справа про банкрутство, вирiшує усi майновi спори з вимогами до боржника, у тому числi спори про визнання недiйсними будь-яких правочинiв (договорiв), укладених боржником; стягнення заробiтної плати; поновлення на роботi посадових та службових осiб боржника, за винятком спорiв, пов'язаних iз визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених вiдповiдно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недiйсними правочинiв (договорiв), якщо з вiдповiдним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України".

     14. Пункт 7 частини першої статтi 12 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) викласти в такiй редакцiї:

     "7) справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, у тому числi справи у спорах про визнання недiйсними будь-яких правочинiв (договорiв), укладених боржником; стягнення заробiтної плати; поновлення на роботi посадових та службових осiб боржника, за винятком спорiв, пов'язаних iз визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених вiдповiдно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недiйсними правочинiв (договорiв), якщо з вiдповiдним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України".

     15. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) у пунктi 1 частини першої статтi 3 слова "крiм випадкiв, встановлених законом" виключити;

     2) пункт 5 частини третьої статтi 17 виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року, крiм:

     пiдпункту 6 пункту 5 роздiлу I (щодо змiн до пункту 8 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг") цього Закону, який набирає чинностi з 1 сiчня 2014 року;

     пiдпункту 2 пункту 5 роздiлу I (щодо змiн до пункту 7 статтi 3 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг") цього Закону, який набирає чинностi з 1 липня 2014 року;

     пунктiв 13, 14 та 15 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi одночасно iз Законом України вiд 22 грудня 2011 року N 4212-VI "Про внесення змiн до Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення вiдповiдними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 грудня 2012 року
N 5518-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.