ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про зерно та ринок зерна в Українi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 12 травня 2004 року N 1713-IV,
вiд 31 травня 2005 року N 2611-IV,
вiд 9 сiчня 2007 року N 547-V,
вiд 27 квiтня 2007 року N 997-V,
вiд 5 лютого 2009 року N 925-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5493-VI,
вiд 6 грудня 2012 року N 5518-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1253-VII,
вiд 1 липня 2014 року N 1557-VII,
вiд 15 сiчня 2015 року N 124-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1982-VIII,
вiд 5 листопада 2020 року N 985-IX

     Цей Закон визначає державну полiтику щодо розвитку ринку зерна як прiоритетного сектора економiки агропромислового комплексу України. Закон спрямований на створення правових, економiчних та органiзацiйних умов конкурентоспроможного виробництва i формування ринку зерна для забезпечення внутрiшнiх потреб держави у продовольчому, насiннєвому та фуражному зернi, нарощування його експортного потенцiалу.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) акредитованi бiржi - товарнi бiржi, яким надано вiдповiдним державним органом висновок про їх вiдповiднiсть щодо надання послуг з укладення бiржових угод купiвлi-продажу зерна та продуктiв його переробки;

     2) виробництво зерна - дiяльнiсть сiльськогосподарських товаровиробникiв, що пов'язана з вирощуванням зерна, забезпеченням внутрiшнiх потреб України у насiннєвому матерiалi, зернi для продовольчих, фуражних та технiчних цiлей, полiпшенням його якостi, створенням експортного потенцiалу ринку зерна, а також гарантуванням продовольчої безпеки держави за рахунок розвитку власного зернового господарства;

     21) власник зернового складу - фiзична особа - пiдприємець, яка є власником зерносховища, учасник повного, командитного товариства, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що здiйснює дiяльнiсть зернового складу, або учасник iнших видiв товариств (у тому числi акцiонер акцiонерного товариства), частка якого перевищує 10 вiдсоткiв у статутному капiталi юридичної особи - зернового складу;

(статтю 1 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     22) Гарантiйний фонд виконання зобов'язань за складськими документами на зерно (далi - Гарантiйний фонд) - державна спецiалiзована непiдприємницька установа, яка створена з метою забезпечення та захисту прав i законних iнтересiв володiльцiв складських документiв на зерно у разi неспроможностi зернового складу та виконує функцiї державного управлiння у сферi гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно;

(статтю 1 доповнено пунктом 22 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     3) пункт 3 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     4) пункт 4 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     5) Державний агент iз забезпечення експорту та iмпорту зерна i продуктiв його переробки - державне пiдприємство або господарське товариство, частка держави в статутному фондi якого становить не менше 75 вiдсоткiв, яке визначене на конкурсних засадах Кабiнетом Мiнiстрiв України на реалiзацiю мiжнародних договорiв iз забезпечення експорту та iмпорту зерна i продуктiв його переробки;

     6) пункт 6 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     7) пункт 7 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     8) пункт 8 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     9) пункт 9 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     10) зберiгання зерна - комплекс заходiв, якi включають приймання, доробку, зберiгання та вiдвантаження зерна;

     11) зерно - плоди зернових, зернобобових та олiйних культур, якi використовуються для харчових, насiннєвих, кормових та технiчних цiлей;

     12) зерно продовольче - зерно, що використовується для переробки та виготовлення харчових продуктiв;

     13) зерно технiчного призначення - зерно, що призначене для промислової переробки на iншi продукти (спирт, крохмаль, медичнi препарати тощо);

     14) зерно фуражне - зерно групи фуражних та iнших зернових культур, призначене для годiвлi худоби та птицi у виглядi комбiкормiв, дертi тощо;

     15) зерновий склад - суб'єкт пiдприємництва, що є власником зерносховища i надає фiзичним та юридичним особам послуги iз зберiгання зерна з видачею складських документiв на зерно та в передбаченому законом порядку отримав право на здiйснення такої дiяльностi шляхом участi в Гарантiйному фондi виконання зобов'язань за складськими документами на зерно;

(пункт 15 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     16) зерносховище - спецiально обладнане мiсце для зберiгання зерна (примiщення, будiвля тощо);

     17) пункт 17 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     17) зернопереробнi пiдприємства - пiдприємства, якi приймають, зберiгають та переробляють зерно, зокрема борошномельнi, круп'янi, комбiкормовi, олiєекстракцiйнi, спиртовi солодовi пивзаводи;

(частину першу статтi 1 доповнено новим пунктом 17 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     18) пункт 18 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     19) iнфраструктура ринку зерна - комплекс виробничих i невиробничих формувань, якi забезпечують умови виробництва зерна, його заготiвлi, зберiгання, переробки, реалiзацiї, страхування, кредитно-фiнансовi та iншi послуги;

     191) неспроможнiсть зернового складу - неможливiсть зернового складу, що є учасником (тимчасовим учасником) Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, здiйснити виконання своїх зобов'язань перед поклажодавцями за складськими документами на зерно через неможливiсть повернути вказану у складських документах кiлькiсть зерна вiдповiдної якостi та/або вiдшкодувати в повному обсязi вартiсть такого зерна незалежно вiд причин виникнення цiєї неможливостi;

(статтю 1 доповнено пунктом 191 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     20) продукти переробки зерна - борошно, крупа, комбiкорм, клейковина, солод, побiчнi продукти переробки зерна, зокрема висiвки, макуха i шрот;

(пункт 20 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     21) реєстр зерна (заставного зерна) - система облiку iнформацiї про зерно (заставне зерно), що прийняте зерновими складами на зберiгання у визначеному обсязi й до визначеного строку;

     22) реєстр складських документiв на зерно - система облiку iнформацiї про виданi зерновими складами складськi документи на зерно та володiльцiв таких документiв;

     23) ринок зерна - система товарно-грошових вiдносин, що виникають мiж його суб'єктами в процесi виробництва, зберiгання, торгiвлi та використання зерна на засадах вiльної конкуренцiї, вiльного вибору напрямiв реалiзацiї зерна та визначення цiн, а також державного контролю за його якiстю та зберiганням;

     231) система гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно - комплекс органiзацiйно-правових заходiв, спрямованих на забезпечення належного виконання зобов'язань зерновими складами перед власниками зерна, збереження стабiльностi ринку послуг iз зберiгання зерна та на захист прав i законних iнтересiв володiльцiв складських документiв на зерно у разi неспроможностi зернового складу чи у разi невиконання зерновим складом зобов'язань за складськими документами на зерно;

(статтю 1 доповнено пунктом 231 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     24) складськi документи на зерно - товаророзпорядчi документи, що видаються зерновим складом власнику зерна як пiдтвердження прийняття зерна на зберiгання та посвiдчення наявностi зерна i зобов'язання зернового складу повернути його володiльцевi такого документа;

     25) пункт 25 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     25) пункт 25 частини першої статтi 1 виключено

(частину першу статтi 1 доповнено новим пунктом 25 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, пункт 25 частини першої статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     26) пункт 26 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     26) пункт 26 частини першої статтi 1 виключено

(частину першу статтi 1 доповнено новим пунктом 26 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, пункт 26 частини першої статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     27) якiсть зерна та продуктiв його переробки - сукупнiсть споживчих властивостей зерна та продуктiв його переробки, якi вiдповiдають вимогам державних стандартiв, технiчних умов, фiтосанiтарних i ветеринарно-санiтарних норм та iнших нормативних документiв.

     Частину другу статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV, частину другу статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     Стаття 2. Мета Закону

     Метою цього Закону є:

     забезпечення продовольчої безпеки держави;

     формування сприятливої для ринку зерна iнвестицiйної, кредитної, податкової, митної полiтики;

     оптимiзацiя структури та ефективностi зернового виробництва з урахуванням потенцiалу природно-клiматичних умов та ринкової кон'юнктури;

     забезпечення функцiонування ринку зерна на засадах поєднання вiльної конкуренцiї та державного регулювання з метою збалансування iнтересiв суб'єктiв господарювання та держави;

     встановлення державного контролю за якiстю зерна, продуктiв його переробки та сортового насiння;

     стабiлiзацiя ринкових ресурсiв зерна;

     нарощування експортного потенцiалу ринку зерна;

     визнання прiоритетностi розвитку ринку зерна;

     абзац десятий статтi 2 виключено

(абзац десятий статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     абзац одинадцятий статтi 2 виключено

(абзац одинадцятий статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     визначення порядку експорту та iмпорту зерна та продуктiв його переробки за мiжнародними договорами.

     Стаття 3. Сфера дiї Закону

     Дiя цього Закону поширюється на всiх суб'єктiв ринку зерна.

     Стаття 4. Законодавство України про зерно та ринок зерна

     Законодавство України про зерно та ринок зерна базується на Конституцiї України i складається iз цього Закону, законiв України та iнших нормативно-правових актiв.

Роздiл II
СУБ'ЄКТИ РИНКУ ЗЕРНА

     Стаття 5. Суб'єкти ринку зерна

     Суб'єктами ринку зерна є:

     суб'єкти виробництва зерна;

     суб'єкти зберiгання зерна;

     Абзац четвертий статтi 5 виключено

абзац четвертий статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     акредитованi бiржi;

     Аграрний страховий пул створений вiдповiдно до Закону України "Про особливостi страхування сiльськогосподарської продукцiї з державною пiдтримкою";

(статтю 5 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV, у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим, абзац шостий статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2012р. N 5518-VI)

     Гарантiйний фонд;

(статтю 5 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI, у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

     iншi суб'єкти господарювання, якi дiють на ринку зерна.

(абзац восьмий статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.01.2007р. N 547-V)

     Стаття 6. Суб'єкти виробництва зерна

     Суб'єктами виробництва зерна є власники, орендарi та користувачi земельних дiлянок, якi використовують їх для виробництва зерна.

     Стаття 7. Суб'єкти зберiгання зерна

     Суб'єктами зберiгання зерна є: зерновi склади (елеватори, хлiбнi бази, хлiбоприймальнi, борошномельнi i комбiкормовi пiдприємства), суб'єкти виробництва зерна, якi зберiгають його у власних або орендованих зерносховищах, та iншi суб'єкти господарювання, якi беруть участь у процесi зберiгання зерна.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.01.2007р. N 547-V)

     Суб'єкти зберiгання зерна вiдповiдно до укладених договорiв складського зберiгання iз суб'єктами ринку зерна гарантують забезпечення якостi та дотримання нормативiв природних втрат зерна протягом термiну його зберiгання.

     Стаття 8. Виключена

(стаття 8 у редакцiї Закону України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

Роздiл III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА

     Стаття 9. Основнi засади державної полiтики щодо регулювання ринку зерна

     Держава визнає прiоритетнiсть ринку зерна, сприяє його розвитку та стабiльному функцiонуванню.

     Основними засадами державної полiтики по регулюванню ринку зерна є:

     абзац другий частини другої статтi 9 виключено

(абзац другий частини другої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     забезпечення внутрiшнiх потреб держави у продовольчому, насiннєвому, фуражному, технiчному зернi та заходiв щодо нарощування його експорту;

     абзац четвертий частини другої статтi 9 виключено

(абзац четвертий частини другої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     гарантування сiльськогосподарським товаровиробникам права вiльного вибору використання зерна та цiни його реалiзацiї;

     недопущення обмежень у пересуваннi зерна та продуктiв його переробки;

     контроль якостi зерна та його зберiгання;

     розвиток мережi обслуговуючих зерновий ринок кооперативних формувань;

     впровадження сучасних ресурсозберiгаючих технологiй у виробництвi, зберiганнi та переробцi зерна;

     лiзингове обслуговування ринку зерна.

     Центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади сприяють першочерговому залученню iнвестицiй для розвитку матерiальної бази сiльськогосподарських товаровиробникiв, заготiвельних та зернопереробних пiдприємств, пiдприємств, якi виготовляють машини, устаткування, обладнання для зернового господарства, удосконалення iнфраструктури ринку зерна.

     Урожай зерна пiдлягає страхуванню, яке здiйснюється сiльськогосподарськими товаровиробниками всiх форм власностi та господарювання вiдповiдно до закону.

     Стаття 10. Державне регулювання ринку зерна

     Кабiнет Мiнiстрiв України здiйснює державне регулювання ринку зерна шляхом:

     абзац другий статтi 10 виключено

(абзац другий статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     абзац третiй статтi 10 виключено

(абзац третiй статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     абзац четвертий статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     абзац п'ятий статтi 10 виключено

(абзац п'ятий статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     абзац шостий частини першої статтi 10 виключено

(абзац шостий статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     проведення цiнової полiтики на ринку зерна та страхування ризикiв для суб'єктiв зернового ринку;

     впровадження механiзму експорту та iмпорту зерна i продуктiв його переробки за мiжнародними договорами;

     забезпечення фiнансування програм експорту та iмпорту зерна за мiжнародними договорами за рахунок коштiв державного бюджету;

     запровадження декларування зерна, що знаходиться на зберiганнi на зернових складах, а також зерна, що зберiгається суб'єктами виробництва зерна та iншими суб'єктами господарювання у власних або орендованих зерносховищах;

(абзац десятий статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.01.2007р. N 547-V, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     забезпечення монiторингу ринку зерна;

     здiйснення митно-тарифної полiтики;

     забезпечення розробки балансiв зерна та перiодичного їх уточнення;

     фiнансування науково-селекцiйної роботи та насiнництва, впровадження їх досягнень;

     фiнансової пiдтримки виробникiв насiння, науково-дослiдних установ, сортовипробувальних станцiй за рахунок коштiв державного бюджету;

     часткової компенсацiї сiльськогосподарським товаровиробникам сортових надбавок за придбане ними насiння високих репродукцiй за рахунок коштiв державного бюджету;

     запровадження системи державних форвардних закупiвель.

(статтю 10 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     абзац вiсiмнадцятий статтi 10 виключено

(статтю 10 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     абзац дев'ятнадцятий статтi 10 виключено

(статтю 10 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     Стаття 11. Виключена

(стаття 11 у редакцiї Закону України вiд 05.02.2009р. N 925-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

Роздiл IV
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНОВИХ РЕСУРСIВ

     Стаття 12. Зерновi ресурси

     Зерновi ресурси України складаються iз:

     абзац другий статтi 12 виключено

(абзац другий статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     абзац третiй статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     абзац четвертий статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     зерна державного резервного насiннєвого фонду;

(абзац п'ятий статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     регiональних ресурсiв зерна;

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014р. N 1557-VII)

     власних ресурсiв зерна суб'єктiв ринку.

     Стаття 13. Виключена

(стаття 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.05.2004р. N 1713-IV, у редакцiї Закону України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 05.11.2020р. N 985-IX)

     Стаття 14. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     Стаття 15. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     Стаття 16. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

     Стаття 17. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014р. N 1557-VII)

     Стаття 18. Використання власних ресурсiв зерна суб'єктами ринку зерна

     Суб'єктам ринку зерна гарантується право вiльно розпоряджатися власними ресурсами зерна та продуктами його переробки, укладати угоди щодо їх продажу, у тому числi на експорт, брати участь у формуваннi зернових ресурсiв України.

     Забороняється, крiм випадкiв, визначених законами України, встановлювати обмеження у перемiщеннi зерна та продуктiв його переробки.

Роздiл V
ДЕКЛАРУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТI ЗЕРНА

     Стаття 19. Декларування зерна

     Декларування зерна - дiяльнiсть суб'єктiв зберiгання зерна щодо визначення обсягiв зерна, що знаходиться на зберiганнi чи зберiгається у власних або орендованих зерносховищах.

(частина перша статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.01.2007р. N 547-V)

     Iнформацiя про власникiв зерна є конфiденцiйною i при декларуваннi зерна не розголошується.

     Порядок декларування зерна визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Суб'єкти зберiгання зерна несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть даних, зазначених у декларацiї, вiдповiдно до закону.

(частина четверта статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 20. Декларування обсягiв зерна, що знаходиться на зберiганнi

(назва статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Декларацiї подаються щомiсяця:

     зерновими складами - щодо обсягiв зерна державного продовольчого резерву, державного резервного насiннєвого фонду, iншого зерна, що знаходиться на зберiганнi (крiм зерна, закладеного до державного матерiального резерву);

(абзац другий статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014р. N 1557-VII)

     суб'єктами виробництва зерна - щодо обсягiв власного зерна, що зберiгається ними у власних або орендованих зерносховищах;

     абзац четвертий статтi 20 виключено

(статтю 20 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI,абзац четвертий статтi 20 виключено згiдно iз Законом України вiд 01.07.2014р. N 1557-VII)
(стаття 20 у редакцiї Законiв України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV, вiд 09.01.2007р. N 547-V)

     Стаття 21. Якiсть зерна та продуктiв його переробки

     Якiсть зерна та продуктiв його переробки, що виробляються в Українi або ввозяться на митну територiю України, має вiдповiдати державним стандартам та iншим нормативним документам. Якiсть експортного зерна та продуктiв його переробки може вiдповiдати вимогам, що зафiксованi сторонами в експортному контрактi.

     Частину другу статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 05.02.2009р. N 925-VI, частина друга статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину третю статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 05.02.2009р. N 925-VI, частина третя статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину четверту статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 05.02.2009р. N 925-VI, частина четверта статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину п'яту статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину шосту статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину сьому статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину восьму статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину дев'яту статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 05.02.2009р. N 925-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Стаття 22. Державний контроль за якiстю зерна та продуктiв його переробки

     Основними напрямами здiйснення державного контролю за якiстю зерна є:

     захист прав суб'єктiв ринку зерна та споживачiв щодо їх забезпечення зерном та продуктами його переробки, якiсть яких вiдповiдає вимогам державних стандартiв, технiчних умов, фiтосанiтарних i ветеринарно-санiтарних та iнших нормативних документiв;

     встановлення показникiв якостi зерна та продуктiв його переробки, методик оцiнки їх якостi, ведення кiлькiсно-якiсного облiку зерна та продуктiв його переробки на зернових та зернопереробних пiдприємствах усiх форм власностi;

(абзац третiй частини першої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     акредитацiя лабораторiй, що здiйснюють визначення якостi зерна та продуктiв його переробки;

     абзац п'ятий частини першої статтi 22 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     iншi напрями, передбаченi нормативно-правовими актами.

     Державний контроль за якiстю зерна та продуктiв його переробки покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi.

(частина друга статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Частину третю статтi 22 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 23. Зерно та продукти його переробки, непридатнi для продовольчого використання

     Зерно та продукти його переробки, визнанi за результатами лабораторного аналiзу непридатними для продовольчого використання, пiдлягають експертизi з метою прийняття рiшення про можливiсть їх подальшого використання або знищення у порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Проведення експертизи зерна та продуктiв його переробки, а також прийняття висновку щодо можливостi їх подальшого використання або знищення покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi.

(частина друга статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Витрати, що пов'язанi з транспортуванням, зберiганням, експертизою або знищенням зерна та продуктiв його переробки, непридатних для продовольчого використання, оплачуються власником зерна та продуктiв його переробки.

Роздiл VI
ЗБЕРIГАННЯ ЗЕРНА

     Стаття 24. Зберiгання зерна на зерновому складi

     Зерно пiдлягає зберiганню у зернових складах.

     Власники зерна мають право укладати договори складського зберiгання зерна на зберiгання зерна у зернових складах з отриманням складських документiв на зерно, а також зберiгати зерно у власних зерносховищах.

     При прийманнi зерна на зберiгання зерновий склад зобов'язаний здiйснити аналiз його якостi.

     Зерновий склад зобов'язаний вживати усiх заходiв, передбачених цим Законом, нормативно-правовими актами, договором складського зберiгання зерна, для забезпечення схоронностi зерна, переданого йому на зберiгання.

     Регламент зберiгання зерна та продуктiв його переробки затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики.

(статтю 24 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, частина п'ята статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     Державний контроль за дотриманням зерновими складами зазначеного регламенту у процесi зберiгання зерна та продуктiв його переробки здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi.

(статтю 24 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати вiдповiдно частинами сьомою та восьмою, частина шоста статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     Видача зерна володiльцевi складського документа на зерно здiйснюється в обмiн на виписанi на це зерно складськi документи.

     Кожна iз сторiн договору складського зберiгання зерна при вiдвантаженнi зерна має право вимагати перевiрки його якостi. Витрати, пов'язанi iз проведенням аналiзу його якостi, несе сторона, що зажадала його перевiрки.

     Стаття 25. Зерновий склад

     Зерновий склад є складом загального користування i зобов'язаний приймати на зберiгання зерно вiд будь-якої особи.

     Стаття 26. Договiр складського зберiгання зерна

     Договiр складського зберiгання зерна є публiчним договором, типова форма якого затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     За договором складського зберiгання зерна зерновий склад зобов'язується за плату зберiгати зерно, що передане йому суб'єктом ринку зерна.

     Договiр складського зберiгання зерна укладається в письмовiй формi, що пiдтверджується видачею власнику зерна складського документа.

     Зерно, прийняте на зберiгання за простим або подвiйним складським свiдоцтвом, не може бути вiдчужене без правомiрної передачi простого або подвiйного складського свiдоцтва.

     Якщо договiр складського зберiгання зерна передбачає, що зерновий склад має право розпоряджатися ним (або його частиною), то вiдносини сторiн базуються на правилах про позику. Порядок повернення зерна обумовлюється окремо в договорi його зберiгання.

     Стаття 27. Строк складського зберiгання зерна

     Зерновий склад зобов'язаний зберiгати зерно протягом строку, встановленого у договорi складського зберiгання зерна.

     Якщо строк зберiгання зерна договором складського зберiгання зерна не встановлений i не може бути визначений виходячи з його умов, зерновий склад зобов'язаний зберiгати зерно до подання поклажодавцем вимоги про його повернення.

     Якщо строк зберiгання зерна визначено моментом пред'явлення власником зерна вимоги про його повернення, зерновий склад має право зi спливом звичайного за цих обставин строку зберiгання вимагати вiд власника зерна забрати це зерно в розумний строк.

(статтю 27 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 27.04.2007р. N 997-V)

     Стаття 28. Плата за зберiгання зерна

     Плата за зберiгання зерна, строки її внесення встановлюються договором складського зберiгання зерна.

     Якщо зберiгання зерна припинилося достроково не з вини зернового складу, то вiн має право на пропорцiйну частину плати.

(частина друга статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.04.2007р. N 997-V)

     Якщо поклажодавець пiсля закiнчення строку дiї договору складського зберiгання зерна не забрав зерно назад, вiн зобов'язаний внести плату за весь фактичний час його зберiгання.

     Договором складського зберiгання зерна може бути передбачено безоплатне зберiгання зерна.

     Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює граничний рiвень плати (тариф) за зберiгання зерна, що придбане за кошти державного бюджету.

     Стаття 29. Наслiдки вiдмови вiд передачi зерна на зберiгання

     Зерновий склад, який зобов'язався взяти зерно на зберiгання у передбачений договором складського зберiгання зерна строк, не має права вимагати передання йому цього зерна на зберiгання.

     Власник зерна, який не передав його на зберiгання у визначений договором строк, зобов'язаний вiдшкодувати зерновому складу збитки, завданi йому у зв'язку з тим, що зберiгання не вiдбулося, якщо вiн у розумний строк не попередив останнього про вiдмову вiд договору зберiгання.

(частина друга статтi 29 у редакцiї Закону України вiд 27.04.2007р. N 997-V)

     Стаття 30. Вiдшкодування витрат за зберiгання зерна

     Витрати, якi сторони не могли передбачити при укладеннi договору складського зберiгання зерна (надзвичайнi витрати), вiдшкодовуються понад плату, яка належить зерновому складу, якщо iнше не передбачено договором складського зберiгання зерна.

     При безоплатному зберiганнi власник зерна зобов'язаний вiдшкодувати зерновому складу здiйсненi ним витрати на зберiгання зерна, якщо iнше не встановлено договором.

(статтю 30 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 27.04.2007р. N 997-V)

     Стаття 31. Обов'язок поклажодавця зерна забрати зерно пiсля закiнчення строку зберiгання зерна

     Поклажодавець зерна зобов'язаний забрати зерно у зернового складу пiсля закiнчення строку зберiгання зерна.

     Зерновий склад зобов'язаний письмово за сiм днiв до закiнчення строку зберiгання зерна попередити поклажодавця зерна про закiнчення строку зберiгання зерна та запропонувати термiн витребування зерна.

     Якщо поклажодавець зерна у запропонований зерновим складом термiн не забрав зерно, зерновий склад має право продати його на конкурентних засадах. Кошти, одержанi вiд продажу зерна, передаються поклажодавцю зерна за вирахуванням сум, належних зерновому складу, у тому числi його витрат щодо продажу зерна.

     Стаття 32. Обов'язок зернового складу повернути зерно

     Зерновий склад зобов'язаний повернути поклажодавцевi або особi, зазначенiй ним як одержувач, зерно у станi, передбаченому договором складського зберiгання та законодавством.

     Стаття 33. Вiдповiдальнiсть зернового складу за втрату, нестачу чи пошкодження зерна

     За втрату, нестачу чи пошкодження зерна, прийнятого на зберiгання, зерновий склад несе вiдповiдальнiсть на пiдставах, передбачених законодавством.

     Зерновий склад звiльняється вiд вiдповiдальностi за втрату, нестачу i пошкодження зерна, викликаних непереборною силою.

     За втрату, нестачу чи пошкодження прийнятого на зберiгання зерна пiсля того, як настав обов'язок поклажодавця взяти це зерно назад, зерновий склад несе вiдповiдальнiсть лише за наявностi з його боку умислу чи грубої необережностi.

     Стаття 331. Система гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Систему гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно формує дiяльнiсть суб'єктiв ринку зерна з органiзацiї i здiйснення належного виконання зобов'язань зерновими складами перед власниками зерна, збереження стабiльностi ринку послуг iз зберiгання зерна та iз захисту прав i законних iнтересiв володiльцiв складських документiв на зерно.

     Гарантiйний фонд здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України.

     Головним елементом системи гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно є дiяльнiсть Гарантiйного фонду, який у порядку, передбаченому цим Законом, координує дiяльнiсть зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду.

     Ефективнiсть системи гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно досягається за рахунок обов'язкової участi зернових складiв у Гарантiйному фондi в порядку, передбаченому цим Законом.

     Гарантiйний фонд несе субсидiарну вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду.

(Закон доповнено статтею 331 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 34. Вiдшкодування збиткiв, завданих поклажодавцевi

     Збитки, завданi поклажодавцевi втратою, нестачею чи пошкодженням зерна, вiдшкодовуються зерновим складом:

     за втрату та нестачу зерна - у розмiрi вартостi втраченого або такого, що його не вистачає, зерна;

     за пошкодження зерна - у розмiрi суми, на яку знизилася його вартiсть.

     У разi, коли внаслiдок пошкодження якiсть зерна змiнилася настiльки, що воно не може бути використано за первiсним призначенням, поклажодавець має право вiдмовитися вiд нього i зажадати вiд зернового складу вiдшкодування вартостi цього зерна.

     Стаття 35. Повернення зерна за вимогою володiльця складського документа

     Зерновий склад зобов'язаний за першою вимогою володiльця складського документа повернути зерно, навiть якщо передбачений договором складського зберiгання строк його зберiгання ще не закiнчився. У цьому разi володiлець складського документа зобов'язаний вiдшкодувати зерновому складу витрати, спричиненi достроковим припиненням зобов'язання, якщо iнше не передбачено договором складського зберiгання.

     Стаття 36. Реєстр зерна, прийнятого на зберiгання

     Зерновi склади зобов'язанi вести реєстр зерна, прийнятого на зберiгання.

     Вимоги до реєстру зерна та порядок його ведення визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл VII
СКЛАДСЬКI ДОКУМЕНТИ НА ЗЕРНО

     Стаття 37. Види складських документiв на зерно

     Зерновий склад на пiдтвердження прийняття зерна видає один iз таких документiв:

     подвiйне складське свiдоцтво;

     просте складське свiдоцтво;

     складську квитанцiю.

     Складський документ на зерно виписується пiсля передачi зерна на зберiгання не пiзнiше наступного робочого дня.

     Пiсля заповнення обов'язкових реквiзитiв простого або подвiйного складського свiдоцтва на зерно, реєстрацiї їх у реєстрi з присвоєнням порядкового номера заповнений бланк простого або подвiйного складського свiдоцтва на зерно передається особi, яка здала зерно на зберiгання.

     Зерновий склад зобов'язаний виписувати окремо складськi документи на зерно для партiй зерна, що належать рiзним товарним класам, вiдповiдно до державних стандартiв.

     Форма бланкiв складських документiв на зерно, порядок їх випуску, передачi, продажу зерновим складам встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Зерно, прийняте на зберiгання за простим або подвiйним складським свiдоцтвом, може бути предметом застави протягом строку зберiгання зерна шляхом застави вiдповiдного свiдоцтва.

     Зерновий склад повинен застрахувати зерно, прийняте на зберiгання за простим або подвiйним складським свiдоцтвом, вiд ризикiв випадкової загибелi, пошкодження або втрати за рахунок коштiв поклажодавця.

     На вимогу особи, яка здала зерно на зберiгання, зерновий склад зобов'язаний виписувати окремi складськi документи на зерно на будь-якi частини зданого на зберiгання зерна.

     Новi складськi документи на зерно видаються в обмiн на ранiше виписанi.

     Частину десяту статтi 37 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Вiдносини, що виникають при обiгу складських документiв, регулюються цим Законом та iншими нормативно-правовими актами, з урахуванням встановлених цим Законом особливостей.

     Стаття 38. Подвiйне складське свiдоцтво

     Подвiйне складське свiдоцтво складається з двох частин - складського свiдоцтва та заставного свiдоцтва (варанта), якi можуть бути вiдокремленi одне вiд одного.

     У кожнiй з двох частин подвiйного складського свiдоцтва мають бути однаково зазначенi:

     1) найменування та мiсцезнаходження зернового складу, що прийняв зерно на зберiгання;

     2) поточний номер складського свiдоцтва за реєстром складських документiв складу;

     3) найменування юридичної особи або iм'я фiзичної особи, вiд якої прийнято зерно на зберiгання, а також мiсцезнаходження (мiсце проживання) такої особи;

     4) найменування та кiлькiсть прийнятого на зберiгання зерна, а за необхiдностi - якiснi характеристики зерна;

     5) строк, на який прийнято зерно на зберiгання, якщо такий строк встановлюється, або ж вказiвка, що зерно прийнято на зберiгання до запитання;

(пункт 5 частини другої статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     6) розмiр плати за зберiгання або тарифи, на пiдставi яких вона обчислюється, та порядок оплати зберiгання;

     7) дата видачi складського свiдоцтва;

     8) пiдпис уповноваженої особи зернового складу.

(пункт 8 частини другої статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1982-VIII)

     Якщо зерно приймається на зберiгання зi знеособленням, то в обох частинах подвiйного складського свiдоцтва на зерно робиться вiдповiдний запис.

     У разi отримання кредиту за заставним свiдоцтвом обидвi частини подвiйного складського свiдоцтва на зерно повиннi мiстити найменування (iм'я) i мiсцезнаходження (мiсце проживання) юридичної особи (громадянина), що видала кредит, дату видачi й розмiр кредиту, умови, на яких вiн виданий, i пiдпис уповноваженого працiвника юридичної особи (громадянина). Термiн видачi кредиту не повинен перевищувати термiну зберiгання зерна.

(частина четверта статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.05.2014р. N 1253-VII, вiд 23.03.2017р. N 1982-VIII)

     Документ, що не вiдповiдає вимогам цiєї статтi, не є подвiйним складським свiдоцтвом.

     Стаття 39. Права володiльця складського та заставного свiдоцтва

     Володiлець складського та заставного свiдоцтва має право розпоряджатися зерном, що зберiгається на зерновому складi.

     Володiлець лише складського свiдоцтва має право розпоряджатися зерном, але це зерно не може бути взяте iз зернового складу до погашення кредиту, виданого за заставним свiдоцтвом.

     Володiлець лише заставного свiдоцтва має право вимагати вiд особи, яка отримала кредит (першого надписувача), повернення всiєї суми боргу та процентiв, а також застави на зерно на суму вiдповiдно до суми кредиту та процентiв за користування ним. У разi застави зерна вiдмiтка про це робиться на складському свiдоцтвi.

     Володiлець лише заставного свiдоцтва має право на одержання грошових коштiв, якi були внесенi зерновому складу володiльцем складського свiдоцтва при отриманнi зерна, у разi коли зерно було видано зерновим складом в обмiн на вiдповiдне складське свiдоцтво. При отриманнi грошових коштiв право вимоги до першого надписувача заставного свiдоцтва закiнчується.

     Якщо закiнчився термiн погашення кредиту, зазначеного у заставному свiдоцтвi, зерновий склад зобов'язаний продати зерно у порядку, встановленому законодавством для продажу заставленого зерна, за письмовою вимогою володiльця заставного свiдоцтва.

     Стаття 40. Передання складського та заставного свiдоцтва

     Складське та заставне свiдоцтво можуть передаватися разом або окремо за передавальними написами (iндосаментами).

     Iндосамент повинен мiстити найменування юридичної особи або iм'я громадянина та її мiсцезнаходження (його мiсце проживання), що стали новими утримувачами складського свiдоцтва або заставного свiдоцтва, дату здiйснення iндосаменту i пiдпис уповноваженого працiвника юридичної особи (громадянина).

(частина друга статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.05.2014р. N 1253-VII, вiд 23.03.2017р. N 1982-VIII)

     Порядок здiйснення передавальних написiв (iндосаментiв) визначається законодавством.

     Стаття 41. Просте складське свiдоцтво

     Просте складське свiдоцтво видається на пред'явника.

     Просте складське свiдоцтво має мiстити вiдомостi, передбаченi пунктами 1, 2, 4-8 частини другої статтi 38 цього Закону, а також вказiвку на те, що воно видане на пред'явника.

     Якщо зерно приймається на зберiгання зi знеособленням, то у простому складському свiдоцтвi на зерно робиться вiдповiдний запис.

     Документ, що не вiдповiдає вимогам цiєї статтi, не є простим складським свiдоцтвом.

     Стаття 42. Права володiльця простого складського свiдоцтва

     Володiлець простого складського свiдоцтва має право розпоряджатися зерном, що зберiгається на зерновому складi. При цьому до передачi зерна прирiвнюється передача простого складського свiдоцтва.

     Просте складське свiдоцтво передається шляхом вручення його новому володiльцевi. Застава зерна, зданого на зберiгання за простим складським свiдоцтвом, здiйснюється шляхом передачi заставодавцю цього свiдоцтва за передавальним написом (iндосаментом) у порядку, визначеному статтею 40 цього Закону. На вимогу боржника йому може бути виданий дублiкат простого складського свiдоцтва з помiткою про заставу. У разi застави зерна, зданого на зберiгання за простим складським свiдоцтвом, до простого складського свiдоцтва застосовуються правила, встановленi для заставного свiдоцтва, а до дублiката простого складського свiдоцтва - правила, встановленi для складських свiдоцтв.

     Стаття 43. Складська квитанцiя

     Якщо зерновий склад приймає зерно на зберiгання без видачi простого або подвiйного складського свiдоцтва, то для пiдтвердження прийняття зерна на зберiгання вiн повинен видати складську квитанцiю.

     Iстотнi данi складської квитанцiї встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 44. Видача зерна за подвiйним складським свiдоцтвом

     Зерновий склад видає зерно володiльцевi складського i заставного свiдоцтва (подвiйного складського свiдоцтва) не iнакше як в обмiн на обидва свiдоцтва разом.

     Володiльцевi складського свiдоцтва, який не має заставного свiдоцтва, але внiс суму боргу за ним, зерновий склад видає зерно в обмiн на складське свiдоцтво та за умови надання разом з ним документа, що пiдтверджує сплату суми боргу за заставним свiдоцтвом.

     Зерновий склад, що видав зерно володiльцевi складського свiдоцтва, який не має заставного свiдоцтва та не внiс суми боргу за ним, несе вiдповiдальнiсть перед володiльцем заставного свiдоцтва за платiж усiєї суми, забезпеченої за ним.

     Володiлець складського i заставного свiдоцтва має право вимагати видачу зерна частинами. При цьому в обмiн на первiснi свiдоцтва йому видаються новi свiдоцтва на зерно, що залишилося на зерновому складi.

     Стаття 45. Реєстр складських документiв на зерно

     Зерновi склади ведуть реєстр складських документiв на зерно.

     Вимоги до реєстру складських документiв на зерно та порядок його ведення визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 46. Погашення складських документiв на зерно

     Пiсля видачi зерна володiльцям складських документiв на зерно зерновi склади повиннi погасити прийнятi складськi документи на зерно шляхом вiдмiтки на складському документi - "погашено". Погашенi складськi документи на зерно в повторний обiг не допускаються i виключаються з реєстру складських документiв на зерно, про що робиться вiдповiдний запис. Погашенi складськi документи зберiгаються зерновим складом протягом трьох рокiв.

     Стаття 47. Статус Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Гарантiйний фонд є юридичною особою, має вiдокремлене майно, що є об'єктом права державної власностi.

     Гарантiйний фонд має самостiйний баланс, поточний та iншi рахунки в банках.

     Гарантiйний фонд має печатку iз своїм найменуванням, веде бухгалтерський i податковий облiк, складає та подає звiтнiсть вiдповiдно до законодавства i є неприбутковою органiзацiєю.

     У своїй дiяльностi Гарантiйний фонд керується цим Законом, iншими актами законодавства та дiє на пiдставi Положення про Гарантiйний фонд виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiсцезнаходження Гарантiйного фонду - мiсто Київ.

(Закон доповнено статтею 47 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 48. Функцiї та основнi завдання Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Основними завданнями Гарантiйного фонду є:

     мiнiмiзацiя ризикiв суб'єктiв ринку зерна;

     забезпечення захисту прав володiльцiв складських документiв на зерно у разi невиконання зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду своїх зобов'язань внаслiдок неспроможностi зернового складу;

     гарантування вiдшкодування вартостi зерна за складськими документами на зерно, виданими зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду, у разi неспроможностi зернових складiв.

     Основними функцiями Гарантiйного фонду є:

     здiйснення органiзацiйних заходiв з метою вiдшкодування вартостi зерна володiльцям складських документiв на зерно у разi неспроможностi зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду в порядку, передбаченому цим Законом та iншими актами законодавства;

     забезпечення накопичення фiнансових ресурсiв, призначених для вiдшкодування володiльцям складських документiв на зерно вартостi зерна у разi неспроможностi зернового складу в порядку та спосiб, що передбаченi цим Законом та актами Гарантiйного фонду;

     здiйснення органiзацiйних заходiв з оцiнки вартостi зерна володiльцiв складських документiв на зерно у разi неспроможностi зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду;

     перевiрка дiяльностi зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду з метою запобiгання зростанню ризикiв настання неспроможностi зернових складiв;

     перевiрка правильностi обрахування та сплати зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду внескiв до Гарантiйного фонду.

     Гарантiйний фонд не має права на будь-яку iншу дiяльнiсть, крiм передбаченої законодавством.

(Закон доповнено статтею 48 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 49. Обсяг вiдповiдальностi Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно за зобов'язаннями зернових складiв

     Гарантiйний фонд гарантує кожному володiльцю складських документiв на зерно вiдшкодування вартостi зерна у разi неспроможностi зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду в розмiрi, що не перевищує 90 вiдсоткiв вартостi зерна, переданого та зберiгання такому зерновому складу i неповернутого у зв'язку з неспроможнiстю, на суму, що залишається невiдшкодованою в результатi самостiйного вiдшкодування вартостi неповернутого зерна таким зерновим складом, визначеною на пiдставi оцiнки, порядок i спосiб проведення якої встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Щороку, до 30 липня, розмiр вiдшкодування вартостi зерна встановлюється Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду, але вiн не може бути бiльшим розмiру, встановленого вiдповiдно до частини першої цiєї статтi шляхом затвердження цiни одиницi зерна кожного класу i виду, що буде використовуватися для оцiнки вартостi зерна при обрахуваннi сум вiдшкодування.

     Затверджена таким чином цiна не може бути змiнена до початку наступного календарного року.

     Виключними пiдставами для вiдмови у вiдшкодуваннi вартостi зерна, переданого учаснику (тимчасовому учаснику) Гарантiйного фонду на зберiгання за складськими документами на зерно i неповернутого у зв'язку з неспроможнiстю зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду, є надходження вимоги здiйснити вiдшкодування:

     членам органiв управлiння такого зернового складу, власникам (акцiонерам), частка яких перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу такого зернового складу, та/або подружжю, дiтям, батькам, рiдним брату, сестрi, дiду, бабi, онуку, усиновлювачу, усиновленому, будь-якiй iншiй особi, яка спiльно проживає, пов'язана спiльним побутом i має взаємнi права та обов'язки iз зазначеними особами, а також особi, яка отримала складський документ вiд зазначених осiб;

     працiвникам незалежних аудиторських компанiй (аудиторам), якi здiйснювали аудиторськi перевiрки зернового складу протягом останнiх трьох рокiв, а також членам органiв управлiння або власникам таких аудиторських компанiй;

     якщо вартiсть зерна за складськими документами на зерно становить менше 100 гривень;

     якщо зерновий склад перебуває у станi санацiї, банкрутства та/або лiквiдацiї чи лiквiдований, про що в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв мiститься зазначена iнформацiя, i складськi документи на зерно були придбанi пiсля порушення провадження у справi про банкрутство зернового складу, початку процедури його лiквiдацiї. При цьому не може бути вiдмовлено у вiдшкодуваннi вартостi зерна, якщо пiсля придбання такими особами складських документiв на зерно провадження у справi про банкрутство зернового складу було припинено або справа про банкрутство закрита.

     Цiна одиницi зерна кожного класу i виду, що обраховується вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, не може бути меншою за середню цiну зерна в Українi за перiод з 30 липня попереднього року до дня затвердження.

     Якщо цiна одиницi зерна, визначена вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, буде вищою за ринковi цiни на зерно у мiсцевостi, де розташовано зерносховище зернового складу, що перебуває у станi неспроможностi, Гарантiйний фонд має право вiдступити вiд порядку вiдшкодування втрат володiльцю складських документiв на зерно, передбачених частиною першою цiєї статтi, та здiйснити вiдшкодування втрат володiльцю складських документiв на зерно, виданих зерновим складом у станi неспроможностi, шляхом придбання на ринку та передачi в натурi зерна того самого виду i класу в розмiрi 90 вiдсоткiв його кiлькостi, що залишається неповернутою та невiдшкодованою самостiйно зерновим складом.

     У момент надання вiдшкодування втрат володiльцю складських документiв на зерно в порядку, передбаченому частинами першою i шостою цiєї статтi, до Гарантiйного фонду переходить право регресної вимоги до зернового складу, що допустив неспроможнiсть, на суму вiдшкодування, наданого власнику виконання зобов'язань за складськими документами на зерно.

(Закон доповнено статтею 49 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 50. Повноваження Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Для виконання своїх повноважень Гарантiйний фонд здiйснює перевiрки учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду, у тому числi шляхом залучення фiзичних та юридичних осiб, на предмет пiдтвердження неспроможностi зернового складу та своєчасностi i повноти сплати внескiв, пiд час яких має право витребовувати та одержувати вiд юридичних i фiзичних осiб iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його функцiй, у порядку, затвердженому Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Гарантiйний фонд має право брати участь у перевiрках, здiйснюваних iншими органами державної влади, з питань, що належать до його повноважень, одержувати вiд юридичних i фiзичних осiб iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його функцiй.

     Iншi органи державної влади мають право в передбаченому законом порядку залучати Гарантiйний фонд до здiйснення ними перевiрок суб'єктiв ринку зерна.

     Органи державної влади надають Гарантiйному фонду необхiднi iнформацiю та документи безоплатно.

     Обсяг, форма та порядок надання iнформацiї учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйному фонду, обсяг та порядок надання iнформацiї про дiяльнiсть учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду, у тому числi iнформацiї з Реєстру зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно третiм особам, встановлюються Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Частину шосту статтi 50 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Гарантiйний фонд зобов'язаний додержуватися вимог законодавства про збереження комерцiйної таємницi щодо iнформацiї, яка стала йому вiдома у процесi дiяльностi.

     Гарантiйний фонд зобов'язаний порушити перед органами державної влади вiдповiдно до їх компетенцiї, у тому числi суду, питання про застосування до учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду заходiв впливу у разi порушення ним вимог законодавства.

     Орган чи посадова особа, перед якими порушено питання про застосування до учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду заходiв впливу, зобов'язаний розглянути звернення Гарантiйного фонду та поiнформувати його про прийняте рiшення протягом 10 днiв з дня одержання такого звернення.

     Гарантiйний фонд має право застосовувати до учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду такi заходи впливу:

     переводити учасникiв Гарантiйного фонду до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду;

     виключати з числа учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду;

     абзац четвертий частини десятої статтi 50 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     здiйснювати стягнення в регресному порядку суми погашеної Гарантiйним фондом заборгованостi зернового складу перед володiльцями складських документiв;

     здiйснювати стягнення з учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду суми простроченої заборгованостi iз сплати внескiв;

     iншi заходи, передбаченi законодавством.

     Частину одинадцяту статтi 50 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Гарантiйний фонд публiкує рiчний звiт станом на 1 сiчня, а також iнформацiю про свою дiяльнiсть станом на 1 липня протягом двох мiсяцiв пiсля цих дат в офiцiйних друкованих виданнях Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Рiчний звiт разом з аудиторським висновком Гарантiйний фонд подає Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 липня року, наступного за звiтним.

     Достовiрнiсть рiчного звiту Гарантiйного фонду має бути пiдтверджена незалежною аудиторською органiзацiєю.

(Закон доповнено статтею 50 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 51. Створення Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Засновником Гарантiйного фонду є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Гарантiйний фонд вважається створеним з дня його державної реєстрацiї як юридичної особи.

     Зерновi склади, зареєстрованi на момент створення Гарантiйного фонду, стають учасниками Гарантiйного фонду шляхом направлення повiдомлення Гарантiйному фонду про таке рiшення до 1 березня року, наступного за роком створення Гарантiйного фонду.

     Зерновi склади, зареєстрованi на 1 сiчня року, наступного за роком створення Гарантiйного фонду, стають тимчасовими учасниками Гарантiйного фонду шляхом направлення повiдомлення Гарантiйному фонду про таке рiшення до 1 сiчня наступного календарного року.

     Такi повiдомлення є пiдставою для сплати учасником (тимчасовим учасником) Гарантiйного фонду вступного внеску та укладення договору мiж ним та Гарантiйним фондом про забезпечення зобов'язань учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду за виданими ним складськими документами на зерно.

     Зерновi склади, якi до 1 сiчня другого року за роком створення Гарантiйного фонду не уклали договору про участь у Гарантiйному фондi, втрачають право здiйснювати дiяльнiсть зернового складу.

(частина шоста статтi 51 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Розмiр вступного внеску учасника i тимчасового учасника Гарантiйного фонду, якi прийняли рiшення про участь у Гарантiйному фондi в порядку, передбаченому частиною третьою цiєї статтi, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України пiд час прийняття рiшення про створення Гарантiйного фонду.

(Закон доповнено статтею 51 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 52. Учасники Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду можуть бути суб'єкти пiдприємництва, якi є власниками зерносховища i надають або планують надавати фiзичним та юридичним особам послуги iз зберiгання зерна з обов'язковою видачею складських документiв на зерно.

     Участь зернових складiв у Гарантiйному фондi є обов'язковою.

     Надання фiзичним та юридичним особам послуг iз зберiгання зерна з видачею складських документiв на зерно особами, що не є учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду, забороняється.

     Щоб стати учасником (тимчасовим учасником) Гарантiйного фонду та отримати право здiйснювати дiяльнiсть зернового складу, особа зобов'язана звернутися до Гарантiйного фонду iз заявою, форма якої розробляється Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Виключними пiдставами для вiдмови у прийняттi до складу тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду є наявнiсть однiєї з таких ознак:

     невiдповiднiсть зерносховища заявника загальнообов'язковим вимогам;

     невiдповiднiсть заявника вимогам до фiнансової стабiльностi учасникiв Гарантiйного фонду, встановлених Гарантiйним фондом не ранiше нiж у попередньому календарному роцi;

     власник заявника, члени органу управлiння заявника чи особи, якi є близькими до них вiдповiдно до частини четвертої статтi 49 цього Закону, були власником, членом органу управлiння iншого зернового складу на момент припинення провадження у справi про його банкрутство у зв'язку з набранням законної сили рiшенням суду про лiквiдацiю;

     заявнику було вiдмовлено у прийняттi до складу тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду або заявник був виключений з числа учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду ранiше нiж за один календарний рiк до дня подання заяви.

     При включеннi заявника до числа тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду вноситься вiдповiдний запис до Реєстру зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, який Гарантiйний фонд веде самостiйно, а також заявниковi видається свiдоцтво тимчасового учасника Гарантiйного фонду, форма та порядок видачi якого встановлюються Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Якщо протягом трьох рокiв з дня прийняття зернового складу до числа тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду такий зерновий склад не допустив порушення обов'язкiв, передбачених частиною восьмою цiєї статтi, тимчасовий учасник вважається включеним до числа учасникiв Гарантiйного фонду, про що Гарантiйний фонд вносить запис до Реєстру зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно i видає свiдоцтво учасника Гарантiйного фонду, форма та порядок видачi якого встановлюються Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Учасники (тимчасовi учасники) Гарантiйного фонду зобов'язанi:

     при здiйсненнi дiяльностi зернового складу дотримуватися вимог законодавства України, вимог Гарантiйного фонду до своїх учасникiв, належно виконувати свої зобов'язання перед поклажодавцями та здiйснювати добросовiсну конкуренцiю на ринку послуг iз зберiгання зерна;

     своєчасно та в повному обсязi сплачувати внески до Гарантiйного фонду;

     повiдомляти фiзичних та юридичних осiб, яким надаються послуги iз зберiгання зерна з обов'язковою видачею складських документiв на зерно, про свою участь (тимчасову участь) у Гарантiйному фондi та про обсяг гарантiй, що надаються Гарантiйним фондом власникам складських документiв на зерно, в порядку, передбаченому Гарантiйним фондом.

     За порушення обов'язкiв, передбачених частиною восьмою цiєї статтi, Гарантiйний фонд може притягти учасника (тимчасового учасника) до вiдповiдальностi шляхом вжиття до зернового складу одного з таких заходiв:

     попередження про неприпустимiсть порушення та вимога його усунення в установлений строк;

     установлення додаткового контролю за дiяльнiстю зернового складу;

     переведення до числа тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду;

     виключення з числа учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду.

     Пiсля переведення до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду зерновий склад зобов'язаний сплачувати внески до Гарантiйного фонду до повного виконання зобов'язань перед володiльцями складських документiв на зерно.

     Частину одинадцяту статтi 52 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Виключення зернового складу з числа учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду не позбавляє володiльцiв складських документiв на зерно, що передане на зберiгання до дня виключення його з числа учасникiв (тимчасових учасникiв), права на отримання вiд Гарантiйного фонду вiдшкодування вартостi зерна.

     Учасник (тимчасовий учасник), виключений з Гарантiйного фонду, зобов'язаний повiдомити про своє виключення всiх володiльцiв виданих ним складських документiв на зерно з роз'ясненням у письмовiй формi наслiдкiв такого виключення.

     Переведення зернових складiв до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду здiйснюється на строк, що не перевищує 30 днiв, у порядку, встановленому Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду, у разi порушення учасниками Гарантiйного фонду вимог цього Закону, нормативно-правових актiв Гарантiйного фонду.

     Повiдомлення про прийняття такого рiшення надсилається в день його прийняття зерновому складу.

     На час переведення зернового складу до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду встановлюється додатковий контроль за дiяльнiстю зернового складу в обсязi та порядку, що визначаються Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Частину сiмнадцяту статтi 52 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Виключення з тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду означає виключення з числа учасникiв Гарантiйного фонду.

     Зерновий склад, переведений до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду, зобов'язаний:

     на наступний день пiсля одержання вiд Гарантiйного фонду повiдомлення про переведення його до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду розмiстити в усiх примiщеннях, до яких мають доступ поклажодавцi та володiльцi складських документiв на зерно, iнформацiю про переведення його до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду;

     попереджати в письмовiй формi поклажодавцiв пiд час укладення з ними нових договорiв на зберiгання зерна про переведення зернового складу до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду.

     Учасники (тимчасовi учасники) Гарантiйного фонду зобов'язанi розмiщати у примiщеннях, до яких мають доступ поклажодавцi та володiльцi складських документiв на зерно, iнформацiю про їх участь у системi гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно.

     Учасникам (тимчасовим учасникам) Гарантiйного фонду забороняється використовувати iнформацiю про участь у Гарантiйному фондi та його гарантiї в рекламi з метою залучення нових поклажодавцiв.

(Закон доповнено статтею 52 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 53. Реєстр зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Гарантiйний фонд веде Реєстр зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно (далi - Реєстр учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду) у порядку, встановленому Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Електронна форма Реєстру учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду є вiдкритою.

     Гарантiйний фонд зобов'язаний двiчi на рiк, станом на 1 сiчня та 1 липня, публiкувати в офiцiйних друкованих виданнях Кабiнету Мiнiстрiв України Реєстр учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду протягом одного мiсяця пiсля настання зазначених строкiв.

     Iнформацiя про змiни в Реєстрi учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду додатково публiкується в офiцiйних друкованих виданнях Кабiнету Мiнiстрiв України протягом 14 календарних днiв пiсля внесення змiн до нього.

(Закон доповнено статтею 53 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 54. Акти Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Гарантiйний фонд самостiйно керує своєю дiяльнiстю, затверджує в передбаченому законом порядку правила, положення та iншi акти, обов'язковi для виконання учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду.

     Учасники (тимчасовi учасники) Гарантiйного фонду мають право оскаржувати акти Гарантiйного фонду у разi, якщо вони прийнятi всупереч вимогам законодавства.

     Нормативнi акти Гарантiйного фонду пiдлягають державнiй реєстрацiї i набирають чинностi з дня їх опублiкування.

     Гарантiйний фонд забезпечує вiдкритiсть i доступнiсть своїх нормативних актiв.

(Закон доповнено статтею 54 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 55. Кошти Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Джерелами формування майна та коштiв Гарантiйного фонду є:

     вступнi внески тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду;

     регулярнi внески учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду;

     спецiальнi внески учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду;

     доходи, одержанi вiд iнвестування коштiв Гарантiйного фонду в державнi цiннi папери;

     кредити, у тому числi з державного бюджету;

     пеня, яку сплачують зерновi склади - учасники (тимчасовi учасники) Гарантiйного фонду за несвоєчасне або неповне перерахування внескiв;

     доходи вiд депозитiв Гарантiйного фонду, розмiщених у банках;

     суми регресного вiдшкодування виплат за зобов'язаннями учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду;

     iншi не забороненi законом доходи.

     У разi виплати вiдшкодування володiльцю складського документа на зерно чи заставодержателю Гарантiйний фонд вiдшкодовує виплаченi кошти за рахунок зернового складу вiдповiдно до законодавства.

     Гарантiйний фонд є єдиним розпорядником коштiв, акумульованих у процесi його дiяльностi.

     Кошти Гарантiйного фонду використовуються лише в цiлях, передбачених цим Законом i рiчним фiнансовим планом Гарантiйного фонду.

     Кошти Гарантiйного фонду не включаються до Державного бюджету України.

     Кошти, що використовуються вiдповiдно до рiчного фiнансового плану Гарантiйного фонду для покриття поточних витрат, не повиннi перевищувати 10 вiдсоткiв рiчного бюджету Гарантiйного фонду.

     Кошти Гарантiйного фонду, не використанi у звiтному роцi, не можуть бути вiдкликанi та переносяться на наступний рiк i використовуються для формування резервiв Гарантiйного фонду в установленому порядку, затвердженому загальними зборами учасникiв Гарантiйного фонду.

     Кошти Гарантiйного фонду розподiляються вiдповiдно до цього Закону, рiчного бюджету i фiнансового плану Гарантiйного фонду, що затверджуються загальними зборами учасникiв Гарантiйного фонду.

     Порядок використання коштiв Гарантiйного фонду встановлюється загальними зборами учасникiв Гарантiйного фонду.

     Кошти Гарантiйного фонду повиннi покривати не менше 10 вiдсоткiв i не бiльше 20 вiдсоткiв загальної вартостi зерна за складськими документами на зерно, виданими зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду за попереднiй рiк.

     Якщо обсяг коштiв Гарантiйного фонду перевищує 20 вiдсоткiв загальної вартостi зерна за складськими документами на зерно, виданими зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду за попереднiй рiк, за рiшенням Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду сплата регулярних внескiв зерновими складами зупиняється. Якщо обсяг коштiв Гарантiйного фонду стане нижчим за цей рiвень, сплата регулярних внескiв поновлюється.

(Закон доповнено статтею 55 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 56. Внески до Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Усi учасники (тимчасовi учасники) Гарантiйного фонду сплачують внески до Гарантiйного фонду в порядку та на умовах, визначених цим Законом.

     Розмiр внескiв визначається загальними зборами учасникiв Гарантiйного фонду.

     Внески учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду подiляються на вступнi, регулярнi та спецiальнi.

     Вступнi внески одноразово сплачуються особами, якi виявили бажання стати тимчасовими учасниками Гарантiйного фонду, у фiксованому розмiрi.

     Регулярнi внески сплачуються учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду у розмiрi, що залежить вiд кiлькостi i вартостi зерна, принятого на зберiгання за складськими документами на зерно. Порядок ведення електронного реєстру складських документiв на зерно, визначення розмiру та сплати регулярного внеску визначається Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Спецiальнi внески учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду сплачуються для покриття витрат Гарантiйного фонду на вiдшкодування втрат володiльцiв складських документiв на зерно у разi недостатностi для цього резервiв Гарантiйного фонду.

     Рiшення про сплату спецiальних внескiв, порядок визначення їх розмiру та сплати приймаються загальними зборами учасникiв Гарантiйного фонду.

     Порядок сплати внескiв встановлюється Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     За несвоєчасне або неповне перерахування вступного, регулярного або спецiального внескiв зерновi склади - учасники (тимчасовi учасники) Гарантiйного фонду сплачують пеню в розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України вiд розмiру неперерахованої суми за кожний день прострочення.

     Несплата внескiв до Гарантiйного фонду є пiдставою для переведення зернового складу до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду.

(частина десята статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)
(Закон доповнено статтею 56 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 57. Кредити з державного бюджету

     Для формування Гарантiйного фонду держава надає кредит з державного бюджету у розмiрi, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Якщо зобов'язання Гарантiйного фонду щодо вiдшкодування вартостi зерна володiльцям складських документiв перевищують суму накопичених ним коштiв (крiм коштiв на покриття поточних витрат), така рiзниця покривається за рахунок кредиту на вiдповiдну суму з державного бюджету.

     Кредит з державного бюджету надається Гарантiйному фонду на безвiдсотковiй основi на строк, що не перевищує 12 поточних календарних мiсяцiв.

     Розмiр плати за користування кредитом пiсля спливу цього строку, а також порядок укладення кредитного договору та надання кредиту визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 57 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 58. Органи управлiння Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Органами управлiння Гарантiйного фонду є загальнi збори учасникiв Гарантiйного фонду, Адмiнiстративна рада Гарантiйного фонду та Дирекцiя Гарантiйного фонду (далi - Дирекцiя).

     Вищим органом Гарантiйного фонду є загальнi збори учасникiв Гарантiйного фонду. У перiод мiж проведенням загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду вищим органом управлiння Гарантiйного фонду є Адмiнiстративна рада Гарантiйного фонду.

     Адмiнiстративна рада координує роботу Гарантiйного фонду щодо захисту iнтересiв поклажодавцiв та володiльцiв складських документiв на зерно, власникiв зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду, здiйснює контроль i нагляд за дiяльнiстю Гарантiйного фонду, приймає рiшення в межах своїх повноважень i несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Гарантiйний фонд завдань та здiйснення ним своїх функцiй.

     Управлiння поточною дiяльнiстю Гарантiйного фонду здiйснює Дирекцiя.

     Контроль за дiяльнiстю Гарантiйного фонду здiйснює Ревiзiйна комiсiя.

(Закон доповнено статтею 58 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 59. Загальнi збори учасникiв та Адмiнiстративна рада Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Адмiнiстративна рада Гарантiйного фонду:

     затверджує Регламент роботи Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду;

     затверджує органiзацiйну структуру Гарантiйного фонду;

     затверджує порядок вiдшкодування Гарантiйним фондом вартостi зерна володiльцям складських документiв на зерно у разi неспроможностi зернового складу;

     затверджує акти Гарантiйного фонду;

     призначає на посади директора i членiв Дирекцiї та приймає рiшення про їх звiльнення;

     затверджує положення про Дирекцiю Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно та порядок оплати працi її членiв;

     здiйснює нагляд за дiяльнiстю Дирекцiї;

     розглядає i затверджує звiти Дирекцiї;

     вносить пропозицiї органам державної влади щодо запобiгання негативним явищам, якi можуть загрожувати iнтересам володiльцiв складських документiв на зерно, власникiв зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду;

     приймає рiшення про залучення кредитiв;

     щороку визначає аудиторську органiзацiю, яка проводитиме аудит дiяльностi Гарантiйного фонду;

     призначає у разi потреби позачерговi аудиторськi перевiрки Гарантiйного фонду;

     приймає рiшення про збiльшення розмiру вiдшкодування вартостi зерна у разi неспроможностi зернового складу за рахунок коштiв Гарантiйного фонду;

     приймає рiшення про застосування до учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду заходiв реагування на виявленi порушення, переведення зернового складу - учасника Гарантiйного фонду до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду;

     приймає рiшення про виключення зернового складу з числа учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду;

     приймає рiшення з iнших питань, що належать до її компетенцiї вiдповiдно до цього Закону;

     розробляє та подає на затвердження загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду вимоги до здiйснення учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду господарської дiяльностi iз зберiгання зерна, їх фiнансового стану;

     подає на розгляд загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду пропозицiї щодо прийняття осiб до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду;

     скликає загальнi збори учасникiв Гарантiйного фонду не менше одного разу на календарний рiк.

     Адмiнiстративна рада Гарантiйного фонду складається з трьох осiб, якi призначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Загальнi збори учасникiв Гарантiйного фонду є колегiальним органом управлiння, до складу якого входять всi учасники Гарантiйного фонду (крiм тимчасових учасникiв), що приймає рiшення з питань дiяльностi Гарантiйного фонду.

     Рiшення загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду обов'язковi для iнших органiв управлiння Гарантiйного фонду та всiх учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду.

     До виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду належать:

     затвердження кошторису витрат Гарантiйного фонду;

     погодження форми i розмiру оплати працi працiвникiв Гарантiйного фонду;

     прийняття рiшення встановлення про сплату спецiального внеску зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду;

     прийняття рiшення про затвердження i порядок розмiщення резервiв Гарантiйного фонду;

     прийняття тимчасових учасникiв до Гарантiйного фонду.

     Пiд час голосування на загальних зборах учасникiв Гарантiйного фонду кожен учасник Гарантiйного фонду має кiлькiсть голосiв, пропорцiйну до його частки у загальнiй кiлькостi зерна, прийнятого на зберiгання за складськими документами на зерно у попередньому календарному роцi.

     Порядок пiдрахунку кiлькостi голосiв учасникiв затверджує Адмiнiстративна рада Гарантiйного фонду.

     Пiдрахунок голосiв кожного з учасникiв Гарантiйного фонду щорiчно проводить Дирекцiя, про що учасникам надається вiдповiдна довiдка.

     Щорiчнi загальнi збори учасникiв Гарантiйного фонду скликаються на вимогу Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду.

     У разi потреби на вимогу Адмiнiстративної ради або учасникiв Гарантiйного фонду, якi в сукупностi володiють не менше нiж 30 вiдсотками голосiв, можуть бути скликанi позачерговi загальнi збори учасникiв Гарантiйного фонду.

     Загальнi збори учасникiв Гарантiйного фонду є правоможними, якщо в них беруть участь учасники Гарантiйного фонду, якi в сукупностi володiють бiльш як 60 вiдсотками голосiв.

     Рiшення загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники Гарантiйного фонду, якi в сукупностi володiють бiльш як 50 вiдсотками голосiв.

(Закон доповнено статтею 59 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 60. Дирекцiя Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Повноваження, штат Дирекцiї, квалiфiкацiйнi вимоги до її працiвникiв затверджуються Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Дирекцiю очолює директор Гарантiйного фонду, який призначається на посаду та звiльняється з посади Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Директор Гарантiйного фонду:

     керує поточною дiяльнiстю Гарантiйного фонду;

     керує Дирекцiєю Гарантiйного фонду;

     дiє вiд iменi Гарантiйного фонду i представляє його iнтереси без доручення у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами в межах повноважень, встановлених Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду;

     приймає на посади та звiльняє з посад працiвникiв Дирекцiї Гарантiйного фонду;

     несе персональну вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Гарантiйного фонду та виконання покладених на нього завдань;

     бере участь у засiданнях Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду з правом дорадчого голосу;

     виконує iншi обов'язки вiдповiдно до законодавства, цього Закону та обов'язкiв, делегованих йому Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

(Закон доповнено статтею 60 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 61. Контроль за дiяльнiстю Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Органом, що контролює дiяльнiсть Гарантiйного фонду, є Ревiзiйна комiсiя, до складу якої входять три члени, обранi строком на три роки Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду з числа осiб, запропонованих учасниками Гарантiйного фонду.

     Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї встановлюється Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї члени Дирекцiї та Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду.

     До повноважень Ревiзiйної комiсiї належать:

     контроль за дотриманням Гарантiйним фондом, його органами управлiння вимог цього Закону, iнших нормативно-правових актiв, про що вона складає вiдповiднi звiти та надає їх Адмiнiстративнiй радi Гарантiйного фонду та загальним зборам учасникiв Гарантiйного фонду;

     участь у роботi загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду, а також у засiданнях Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду без права голосу;

     призначення позачергових засiдань Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду, а у разi неможливостi їх проведення - скликання позачергових загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду;

     внесення змiн до порядку денного засiдання Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду;

     затвердження рiчних фiнансових звiтiв (баланс, звiт про фiнансовi результати) Гарантiйного фонду;

     розроблення загальних звiтiв за рiчними фiнансовими звiтами i представлення їх Адмiнiстративнiй радi Гарантiйного фонду.

(Закон доповнено статтею 61 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

     Стаття 62. Припинення Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Гарантiйний фонд припиняється за рiшенням загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також за рiшенням суду у випадках, встановлених законом.

     Кошти та iнше майно Гарантiйного фонду, що залишилися пiсля розрахункiв з його кредиторами, передається державi та зараховується до доходу Державного бюджету України.

(Закон доповнено статтею 62 згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5493-VI)

Роздiл VIII
ВИКЛЮЧЕНО

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

Роздiл IX
ВИКЛЮЧЕНО

(згiдно iз Законом України вiд 31.05.2005р. N 2611-IV)

Роздiл X
ЕКСПОРТ ТА IМПОРТ ЗЕРНА I ПРОДУКТIВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ ЗА МIЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ УКРАЇНИ

     Стаття 78. Мiжнародний договiр

     Мiжнародний договiр по експорту та iмпорту зерна i продуктiв його переробки передається для виконання Державному агенту iз забезпечення експорту та iмпорту зерна i продуктiв його переробки за мiжнародними договорами.

     Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 79. Державний агент iз забезпечення експорту та iмпорту зерна i продуктiв його переробки за мiжнародними договорами

     Державний агент iз забезпечення експорту та iмпорту зерна i продуктiв його переробки за мiжнародними договорами визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України на конкурсних засадах.

     Стаття 80. Фiнансування експорту та iмпорту зерна i продуктiв його переробки за мiжнародними договорами

     Фiнансування експорту та iмпорту зерна i продуктiв його переробки за мiжнародними договорами здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету.

     Дiяльнiсть Державного агента iз забезпечення експорту та iмпорту зерна i продуктiв його переробки, пов'язана iз здiйсненням експорту та iмпорту зерна i продуктiв його переробки за мiжнародними договорами, здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету.

     Невикористанi кошти поточного фiнансового року на програми експорту та iмпорту зерна та продуктiв його переробки переходять на наступний фiнансовий рiк.

Роздiл XI
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

     Стаття 81. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi дiї Закону

     Мiжнародне спiвробiтництво України у сферi дiї цього Закону здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральними та мiсцевими органами виконавчої влади. Вони забезпечують у межах своїх повноважень здiйснення заходiв щодо iнтеграцiї України у сферi ринку зерна до Європейського Союзу.

Роздiл XII
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ

     Стаття 82. Вiдповiдальнiсть за порушення Закону

     Юридичнi та фiзичнi особи, виннi у порушеннi цього Закону, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Частину другу статтi 82 виключено

(статтю 82 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину третю статтi 82 виключено

(статтю 82 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Частину четверту статтi 82 виключено

(статтю 82 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

Роздiл XIII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 83. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законiв України, що випливають iз цього Закону;

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про простi та подвiйнi складськi свiдоцтва;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
4 липня 2002 року
N 37-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.