ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про зерно та ринок зерна в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258; 2004 р., N 33-34, ст. 403; 2005 р., N 26, ст. 351; 2007 р., N 12, ст. 104, N 33, ст. 440; 2009 р., N 27, ст. 350):

     1) у статтi 1:

     а) доповнити пунктами 21, 22, 191 i 231 такого змiсту:

     "21) власник зернового складу - фiзична особа - пiдприємець, яка є власником зерносховища, учасник повного, командитного товариства, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що здiйснює дiяльнiсть зернового складу, або учасник iнших видiв товариств (у тому числi акцiонер акцiонерного товариства), частка якого перевищує 10 вiдсоткiв у статутному капiталi юридичної особи - зернового складу;

     22) Гарантiйний фонд виконання зобов'язань за складськими документами на зерно (далi - Гарантiйний фонд) - державна спецiалiзована непiдприємницька установа, яка створена з метою забезпечення та захисту прав i законних iнтересiв володiльцiв складських документiв на зерно у разi неспроможностi зернового складу та виконує функцiї державного управлiння у сферi гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно";

     "191) неспроможнiсть зернового складу - неможливiсть зернового складу, що є учасником (тимчасовим учасником) Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, здiйснити виконання своїх зобов'язань перед поклажодавцями за складськими документами на зерно через неможливiсть повернути вказану у складських документах кiлькiсть зерна вiдповiдної якостi та/або вiдшкодувати в повному обсязi вартiсть такого зерна незалежно вiд причин виникнення цiєї неможливостi";

     "231) система гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно - комплекс органiзацiйно-правових заходiв, спрямованих на забезпечення належного виконання зобов'язань зерновими складами перед власниками зерна, збереження стабiльностi ринку послуг iз зберiгання зерна та на захист прав i законних iнтересiв володiльцiв складських документiв на зерно у разi неспроможностi зернового складу чи у разi невиконання зерновим складом зобов'язань за складськими документами на зерно";

     б) пункт 15 викласти в такiй редакцiї:

     "15) зерновий склад - суб'єкт пiдприємництва, що є власником зерносховища i надає фiзичним та юридичним особам послуги iз зберiгання зерна з видачею складських документiв на зерно та в передбаченому законом порядку отримав право на здiйснення такої дiяльностi шляхом участi в Гарантiйному фондi виконання зобов'язань за складськими документами на зерно та одержання сертифiката на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки";

     2) статтю 5 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Гарантiйний фонд".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     3) доповнити статтею 331 такого змiсту:

     "Стаття 331. Система гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Систему гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно формує дiяльнiсть суб'єктiв ринку зерна з органiзацiї i здiйснення належного виконання зобов'язань зерновими складами перед власниками зерна, збереження стабiльностi ринку послуг iз зберiгання зерна та iз захисту прав i законних iнтересiв володiльцiв складських документiв на зерно.

     Гарантiйний фонд здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України.

     Головним елементом системи гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно є дiяльнiсть Гарантiйного фонду, який у порядку, передбаченому цим Законом, координує дiяльнiсть зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду.

     Ефективнiсть системи гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно досягається за рахунок обов'язкової участi зернових складiв у Гарантiйному фондi в порядку, передбаченому цим Законом.

     Гарантiйний фонд несе субсидiарну вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду";

     4) включити статтi 47 - 62 такого змiсту:

     "Стаття 47. Статус Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Гарантiйний фонд є юридичною особою, має вiдокремлене майно, що є об'єктом права державної власностi.

     Гарантiйний фонд має самостiйний баланс, поточний та iншi рахунки в банках.

     Гарантiйний фонд має печатку iз своїм найменуванням, веде бухгалтерський i податковий облiк, складає та подає звiтнiсть вiдповiдно до законодавства i є неприбутковою органiзацiєю.

     У своїй дiяльностi Гарантiйний фонд керується цим Законом, iншими актами законодавства та дiє на пiдставi Положення про Гарантiйний фонд виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiсцезнаходження Гарантiйного фонду - мiсто Київ.

     Стаття 48. Функцiї та основнi завдання Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Основними завданнями Гарантiйного фонду є:

     мiнiмiзацiя ризикiв суб'єктiв ринку зерна;

     забезпечення захисту прав володiльцiв складських документiв на зерно у разi невиконання зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду своїх зобов'язань внаслiдок неспроможностi зернового складу;

     гарантування вiдшкодування вартостi зерна за складськими документами на зерно, виданими зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду, у разi неспроможностi зернових складiв.

     Основними функцiями Гарантiйного фонду є:

     здiйснення органiзацiйних заходiв з метою вiдшкодування вартостi зерна володiльцям складських документiв на зерно у разi неспроможностi зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду в порядку, передбаченому цим Законом та iншими актами законодавства;

     забезпечення накопичення фiнансових ресурсiв, призначених для вiдшкодування володiльцям складських документiв на зерно вартостi зерна у разi неспроможностi зернового складу в порядку та спосiб, що передбаченi цим Законом та актами Гарантiйного фонду;

     здiйснення органiзацiйних заходiв з оцiнки вартостi зерна володiльцiв складських документiв на зерно у разi неспроможностi зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду;

     перевiрка дiяльностi зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду з метою запобiгання зростанню ризикiв настання неспроможностi зернових складiв;

     перевiрка правильностi обрахування та сплати зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду внескiв до Гарантiйного фонду.

     Гарантiйний фонд не має права на будь-яку iншу дiяльнiсть, крiм передбаченої законодавством.

     Стаття 49. Обсяг вiдповiдальностi Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно за зобов'язаннями зернових складiв

     Гарантiйний фонд гарантує кожному володiльцю складських документiв на зерно вiдшкодування вартостi зерна у разi неспроможностi зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду в розмiрi, що не перевищує 90 вiдсоткiв вартостi зерна, переданого та зберiгання такому зерновому складу i неповернутого у зв'язку з неспроможнiстю, на суму, що залишається невiдшкодованою в результатi самостiйного вiдшкодування вартостi неповернутого зерна таким зерновим складом, визначеною на пiдставi оцiнки, порядок i спосiб проведення якої встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Щороку, до 30 липня, розмiр вiдшкодування вартостi зерна встановлюється Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду, але вiн не може бути бiльшим розмiру, встановленого вiдповiдно до частини першої цiєї статтi шляхом затвердження цiни одиницi зерна кожного класу i виду, що буде використовуватися для оцiнки вартостi зерна при обрахуваннi сум вiдшкодування.

     Затверджена таким чином цiна не може бути змiнена до початку наступного календарного року.

     Виключними пiдставами для вiдмови у вiдшкодуваннi вартостi зерна, переданого учаснику (тимчасовому учаснику) Гарантiйного фонду на зберiгання за складськими документами на зерно i неповернутого у зв'язку з неспроможнiстю зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду, є надходження вимоги здiйснити вiдшкодування:

     членам органiв управлiння такого зернового складу, власникам (акцiонерам), частка яких перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу такого зернового складу, та/або подружжю, дiтям, батькам, рiдним брату, сестрi, дiду, бабi, онуку, усиновлювачу, усиновленому, будь-якiй iншiй особi, яка спiльно проживає, пов'язана спiльним побутом i має взаємнi права та обов'язки iз зазначеними особами, а також особi, яка отримала складський документ вiд зазначених осiб;

     працiвникам незалежних аудиторських компанiй (аудиторам), якi здiйснювали аудиторськi перевiрки зернового складу протягом останнiх трьох рокiв, а також членам органiв управлiння або власникам таких аудиторських компанiй;

     якщо вартiсть зерна за складськими документами на зерно становить менше 100 гривень;

     якщо зерновий склад перебуває у станi санацiї, банкрутства та/або лiквiдацiї чи лiквiдований, про що в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв мiститься зазначена iнформацiя, i складськi документи на зерно були придбанi пiсля порушення провадження у справi про банкрутство зернового складу, початку процедури його лiквiдацiї. При цьому не може бути вiдмовлено у вiдшкодуваннi вартостi зерна, якщо пiсля придбання такими особами складських документiв на зерно провадження у справi про банкрутство зернового складу було припинено або справа про банкрутство закрита.

     Цiна одиницi зерна кожного класу i виду, що обраховується вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, не може бути меншою за середню цiну зерна в Українi за перiод з 30 липня попереднього року до дня затвердження.

     Якщо цiна одиницi зерна, визначена вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, буде вищою за ринковi цiни на зерно у мiсцевостi, де розташовано зерносховище зернового складу, що перебуває у станi неспроможностi, Гарантiйний фонд має право вiдступити вiд порядку вiдшкодування втрат володiльцю складських документiв на зерно, передбачених частиною першою цiєї статтi, та здiйснити вiдшкодування втрат володiльцю складських документiв на зерно, виданих зерновим складом у станi неспроможностi, шляхом придбання на ринку та передачi в натурi зерна того самого виду i класу в розмiрi 90 вiдсоткiв його кiлькостi, що залишається неповернутою та невiдшкодованою самостiйно зерновим складом.

     У момент надання вiдшкодування втрат володiльцю складських документiв на зерно в порядку, передбаченому частинами першою i шостою цiєї статтi, до Гарантiйного фонду переходить право регресної вимоги до зернового складу, що допустив неспроможнiсть, на суму вiдшкодування, наданого власнику виконання зобов'язань за складськими документами на зерно.

     Стаття 50. Повноваження Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Для виконання своїх повноважень Гарантiйний фонд здiйснює перевiрки учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду, у тому числi шляхом залучення фiзичних та юридичних осiб, на предмет пiдтвердження неспроможностi зернового складу та своєчасностi i повноти сплати внескiв, пiд час яких має право витребовувати та одержувати вiд юридичних i фiзичних осiб iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його функцiй, у порядку, затвердженому Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Гарантiйний фонд має право брати участь у перевiрках, здiйснюваних iншими органами державної влади, з питань, що належать до його повноважень, одержувати вiд юридичних i фiзичних осiб iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його функцiй.

     Iншi органи державної влади мають право в передбаченому законом порядку залучати Гарантiйний фонд до здiйснення ними перевiрок суб'єктiв ринку зерна.

     Органи державної влади надають Гарантiйному фонду необхiднi iнформацiю та документи безоплатно.

     Обсяг, форма та порядок надання iнформацiї учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйному фонду, обсяг та порядок надання iнформацiї про дiяльнiсть учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду, у тому числi iнформацiї з Реєстру зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно третiм особам, встановлюються Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Орган сертифiкацiї на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки зобов'язаний у десятиденний строк поiнформувати Гарантiйний фонд про:

     видачу зерновому складу сертифiката на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки;

     застосування до зернового складу заходiв впливу, у тому числi зупинення дiї сертифiката на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки, позбавлення зернового складу сертифiката на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки.

     Гарантiйний фонд зобов'язаний додержуватися вимог законодавства про збереження комерцiйної таємницi щодо iнформацiї, яка стала йому вiдома у процесi дiяльностi.

     Гарантiйний фонд зобов'язаний порушити перед органами державної влади вiдповiдно до їх компетенцiї, у тому числi суду, питання про застосування до учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду заходiв впливу у разi порушення ним вимог законодавства.

     Орган чи посадова особа, перед якими порушено питання про застосування до учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду заходiв впливу, зобов'язаний розглянути звернення Гарантiйного фонду та поiнформувати його про прийняте рiшення протягом 10 днiв з дня одержання такого звернення.

     Гарантiйний фонд має право застосовувати до учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду такi заходи впливу:

     переводити учасникiв Гарантiйного фонду до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду;

     виключати з числа учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду;

     вносити подання про позбавлення учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду сертифiката на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки до органу, що його видав;

     здiйснювати стягнення в регресному порядку суми погашеної Гарантiйним фондом заборгованостi зернового складу перед володiльцями складських документiв;

     здiйснювати стягнення з учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду суми простроченої заборгованостi iз сплати внескiв;

     iншi заходи, передбаченi законодавством.

     Виключення зернового складу з числа учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду є пiдставою для позбавлення зернового складу сертифiката на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки.

     Гарантiйний фонд публiкує рiчний звiт станом на 1 сiчня, а також iнформацiю про свою дiяльнiсть станом на 1 липня протягом двох мiсяцiв пiсля цих дат в офiцiйних друкованих виданнях Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Рiчний звiт разом з аудиторським висновком Гарантiйний фонд подає Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 липня року, наступного за звiтним.

     Достовiрнiсть рiчного звiту Гарантiйного фонду має бути пiдтверджена незалежною аудиторською органiзацiєю.

     Стаття 51. Створення Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Засновником Гарантiйного фонду є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Гарантiйний фонд вважається створеним з дня його державної реєстрацiї як юридичної особи.

     Зерновi склади, зареєстрованi на момент створення Гарантiйного фонду, стають учасниками Гарантiйного фонду шляхом направлення повiдомлення Гарантiйному фонду про таке рiшення до 1 березня року, наступного за роком створення Гарантiйного фонду.

     Зерновi склади, зареєстрованi на 1 сiчня року, наступного за роком створення Гарантiйного фонду, стають тимчасовими учасниками Гарантiйного фонду шляхом направлення повiдомлення Гарантiйному фонду про таке рiшення до 1 сiчня наступного календарного року.

     Такi повiдомлення є пiдставою для сплати учасником (тимчасовим учасником) Гарантiйного фонду вступного внеску та укладення договору мiж ним та Гарантiйним фондом про забезпечення зобов'язань учасника (тимчасового учасника) Гарантiйного фонду за виданими ним складськими документами на зерно.

     Зерновi склади, якi до 1 сiчня другого року за роком створення Гарантiйного фонду не уклали договору про участь у Гарантiйному фондi, втрачають право здiйснювати дiяльнiсть зернового складу, дiя їх сертифiката на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки припиняється.

     Розмiр вступного внеску учасника i тимчасового учасника Гарантiйного фонду, якi прийняли рiшення про участь у Гарантiйному фондi в порядку, передбаченому частиною третьою цiєї статтi, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України пiд час прийняття рiшення про створення Гарантiйного фонду.

     Стаття 52. Учасники Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду можуть бути суб'єкти пiдприємництва, якi є власниками зерносховища i надають або планують надавати фiзичним та юридичним особам послуги iз зберiгання зерна з обов'язковою видачею складських документiв на зерно.

     Участь зернових складiв у Гарантiйному фондi є обов'язковою.

     Надання фiзичним та юридичним особам послуг iз зберiгання зерна з видачею складських документiв на зерно особами, що не є учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду, забороняється.

     Щоб стати учасником (тимчасовим учасником) Гарантiйного фонду та отримати право здiйснювати дiяльнiсть зернового складу, особа зобов'язана звернутися до Гарантiйного фонду iз заявою, форма якої розробляється Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Виключними пiдставами для вiдмови у прийняттi до складу тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду є наявнiсть однiєї з таких ознак:

     невiдповiднiсть зерносховища заявника загальнообов'язковим вимогам;

     невiдповiднiсть заявника вимогам до фiнансової стабiльностi учасникiв Гарантiйного фонду, встановлених Гарантiйним фондом не ранiше нiж у попередньому календарному роцi;

     власник заявника, члени органу управлiння заявника чи особи, якi є близькими до них вiдповiдно до частини четвертої статтi 49 цього Закону, були власником, членом органу управлiння iншого зернового складу на момент припинення провадження у справi про його банкрутство у зв'язку з набранням законної сили рiшенням суду про лiквiдацiю;

     заявнику було вiдмовлено у прийняттi до складу тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду або заявник був виключений з числа учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду ранiше нiж за один календарний рiк до дня подання заяви.

     При включеннi заявника до числа тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду вноситься вiдповiдний запис до Реєстру зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, який Гарантiйний фонд веде самостiйно, а також заявниковi видається свiдоцтво тимчасового учасника Гарантiйного фонду, форма та порядок видачi якого встановлюються Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Якщо протягом трьох рокiв з дня прийняття зернового складу до числа тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду такий зерновий склад не допустив порушення обов'язкiв, передбачених частиною восьмою цiєї статтi, тимчасовий учасник вважається включеним до числа учасникiв Гарантiйного фонду, про що Гарантiйний фонд вносить запис до Реєстру зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно i видає свiдоцтво учасника Гарантiйного фонду, форма та порядок видачi якого встановлюються Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Учасники (тимчасовi учасники) Гарантiйного фонду зобов'язанi:

     при здiйсненнi дiяльностi зернового складу дотримуватися вимог законодавства України, вимог Гарантiйного фонду до своїх учасникiв, належно виконувати свої зобов'язання перед поклажодавцями та здiйснювати добросовiсну конкуренцiю на ринку послуг iз зберiгання зерна;

     своєчасно та в повному обсязi сплачувати внески до Гарантiйного фонду;

     повiдомляти фiзичних та юридичних осiб, яким надаються послуги iз зберiгання зерна з обов'язковою видачею складських документiв на зерно, про свою участь (тимчасову участь) у Гарантiйному фондi та про обсяг гарантiй, що надаються Гарантiйним фондом власникам складських документiв на зерно, в порядку, передбаченому Гарантiйним фондом.

     За порушення обов'язкiв, передбачених частиною восьмою цiєї статтi, Гарантiйний фонд може притягти учасника (тимчасового учасника) до вiдповiдальностi шляхом вжиття до зернового складу одного з таких заходiв:

     попередження про неприпустимiсть порушення та вимога його усунення в установлений строк;

     установлення додаткового контролю за дiяльнiстю зернового складу;

     переведення до числа тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду;

     виключення з числа учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду.

     Пiсля переведення до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду зерновий склад зобов'язаний сплачувати внески до Гарантiйного фонду до повного виконання зобов'язань перед володiльцями складських документiв на зерно.

     У разi позбавлення зернового складу сертифiката на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки Адмiнiстративна рада Гарантiйного фонду приймає рiшення про виключення його з числа учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду.

     Виключення зернового складу з числа учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду не позбавляє володiльцiв складських документiв на зерно, що передане на зберiгання до дня виключення його з числа учасникiв (тимчасових учасникiв), права на отримання вiд Гарантiйного фонду вiдшкодування вартостi зерна.

     Учасник (тимчасовий учасник), виключений з Гарантiйного фонду, зобов'язаний повiдомити про своє виключення всiх володiльцiв виданих ним складських документiв на зерно з роз'ясненням у письмовiй формi наслiдкiв такого виключення.

     Переведення зернових складiв до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду здiйснюється на строк, що не перевищує 30 днiв, у порядку, встановленому Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду, у разi порушення учасниками Гарантiйного фонду вимог цього Закону, нормативно-правових актiв Гарантiйного фонду.

     Повiдомлення про прийняття такого рiшення надсилається в день його прийняття зерновому складу.

     На час переведення зернового складу до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду встановлюється додатковий контроль за дiяльнiстю зернового складу в обсязi та порядку, що визначаються Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Неусунення тимчасовим учасником Гарантiйного фонду виявлених порушень є пiдставою для позбавлення зернового складу сертифiката на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки.

     Виключення з тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду означає виключення з числа учасникiв Гарантiйного фонду.

     Зерновий склад, переведений до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду, зобов'язаний:

     на наступний день пiсля одержання вiд Гарантiйного фонду повiдомлення про переведення його до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду розмiстити в усiх примiщеннях, до яких мають доступ поклажодавцi та володiльцi складських документiв на зерно, iнформацiю про переведення його до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду;

     попереджати в письмовiй формi поклажодавцiв пiд час укладення з ними нових договорiв на зберiгання зерна про переведення зернового складу до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду.

     Учасники (тимчасовi учасники) Гарантiйного фонду зобов'язанi розмiщати у примiщеннях, до яких мають доступ поклажодавцi та володiльцi складських документiв на зерно, iнформацiю про їх участь у системi гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно.

     Учасникам (тимчасовим учасникам) Гарантiйного фонду забороняється використовувати iнформацiю про участь у Гарантiйному фондi та його гарантiї в рекламi з метою залучення нових поклажодавцiв.

     Стаття 53. Реєстр зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Гарантiйний фонд веде Реєстр зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно (далi - Реєстр учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду) у порядку, встановленому Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Електронна форма Реєстру учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду є вiдкритою.

     Гарантiйний фонд зобов'язаний двiчi на рiк, станом на 1 сiчня та 1 липня, публiкувати в офiцiйних друкованих виданнях Кабiнету Мiнiстрiв України Реєстр учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду протягом одного мiсяця пiсля настання зазначених строкiв.

     Iнформацiя про змiни в Реєстрi учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду додатково публiкується в офiцiйних друкованих виданнях Кабiнету Мiнiстрiв України протягом 14 календарних днiв пiсля внесення змiн до нього.

     Стаття 54. Акти Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Гарантiйний фонд самостiйно керує своєю дiяльнiстю, затверджує в передбаченому законом порядку правила, положення та iншi акти, обов'язковi для виконання учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду.

     Учасники (тимчасовi учасники) Гарантiйного фонду мають право оскаржувати акти Гарантiйного фонду у разi, якщо вони прийнятi всупереч вимогам законодавства.

     Нормативнi акти Гарантiйного фонду пiдлягають державнiй реєстрацiї i набирають чинностi з дня їх опублiкування.

     Гарантiйний фонд забезпечує вiдкритiсть i доступнiсть своїх нормативних актiв.

     Стаття 55. Кошти Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Джерелами формування майна та коштiв Гарантiйного фонду є:

     вступнi внески тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду;

     регулярнi внески учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду;

     спецiальнi внески учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду;

     доходи, одержанi вiд iнвестування коштiв Гарантiйного фонду в державнi цiннi папери;

     кредити, у тому числi з державного бюджету;

     пеня, яку сплачують зерновi склади - учасники (тимчасовi учасники) Гарантiйного фонду за несвоєчасне або неповне перерахування внескiв;

     доходи вiд депозитiв Гарантiйного фонду, розмiщених у банках;

     суми регресного вiдшкодування виплат за зобов'язаннями учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду;

     iншi не забороненi законом доходи.

     У разi виплати вiдшкодування володiльцю складського документа на зерно чи заставодержателю Гарантiйний фонд вiдшкодовує виплаченi кошти за рахунок зернового складу вiдповiдно до законодавства.

     Гарантiйний фонд є єдиним розпорядником коштiв, акумульованих у процесi його дiяльностi.

     Кошти Гарантiйного фонду використовуються лише в цiлях, передбачених цим Законом i рiчним фiнансовим планом Гарантiйного фонду.

     Кошти Гарантiйного фонду не включаються до Державного бюджету України.

     Кошти, що використовуються вiдповiдно до рiчного фiнансового плану Гарантiйного фонду для покриття поточних витрат, не повиннi перевищувати 10 вiдсоткiв рiчного бюджету Гарантiйного фонду.

     Кошти Гарантiйного фонду, не використанi у звiтному роцi, не можуть бути вiдкликанi та переносяться на наступний рiк i використовуються для формування резервiв Гарантiйного фонду в установленому порядку, затвердженому загальними зборами учасникiв Гарантiйного фонду.

     Кошти Гарантiйного фонду розподiляються вiдповiдно до цього Закону, рiчного бюджету i фiнансового плану Гарантiйного фонду, що затверджуються загальними зборами учасникiв Гарантiйного фонду.

     Порядок використання коштiв Гарантiйного фонду встановлюється загальними зборами учасникiв Гарантiйного фонду.

     Кошти Гарантiйного фонду повиннi покривати не менше 10 вiдсоткiв i не бiльше 20 вiдсоткiв загальної вартостi зерна за складськими документами на зерно, виданими зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду за попереднiй рiк.

     Якщо обсяг коштiв Гарантiйного фонду перевищує 20 вiдсоткiв загальної вартостi зерна за складськими документами на зерно, виданими зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду за попереднiй рiк, за рiшенням Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду сплата регулярних внескiв зерновими складами зупиняється. Якщо обсяг коштiв Гарантiйного фонду стане нижчим за цей рiвень, сплата регулярних внескiв поновлюється.

     Стаття 56. Внески до Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Усi учасники (тимчасовi учасники) Гарантiйного фонду сплачують внески до Гарантiйного фонду в порядку та на умовах, визначених цим Законом.

     Розмiр внескiв визначається загальними зборами учасникiв Гарантiйного фонду.

     Внески учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду подiляються на вступнi, регулярнi та спецiальнi.

     Вступнi внески одноразово сплачуються особами, якi виявили бажання стати тимчасовими учасниками Гарантiйного фонду, у фiксованому розмiрi.

     Регулярнi внески сплачуються учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду у розмiрi, що залежить вiд кiлькостi i вартостi зерна, принятого на зберiгання за складськими документами на зерно. Порядок ведення електронного реєстру складських документiв на зерно, визначення розмiру та сплати регулярного внеску визначається Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Спецiальнi внески учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду сплачуються для покриття витрат Гарантiйного фонду на вiдшкодування втрат володiльцiв складських документiв на зерно у разi недостатностi для цього резервiв Гарантiйного фонду.

     Рiшення про сплату спецiальних внескiв, порядок визначення їх розмiру та сплати приймаються загальними зборами учасникiв Гарантiйного фонду.

     Порядок сплати внескiв встановлюється Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     За несвоєчасне або неповне перерахування вступного, регулярного або спецiального внескiв зерновi склади - учасники (тимчасовi учасники) Гарантiйного фонду сплачують пеню в розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України вiд розмiру неперерахованої суми за кожний день прострочення.

     Несплата внескiв до Гарантiйного фонду є пiдставою для переведення зернового складу до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду чи позбавлення його сертифiката на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки.

     Стаття 57. Кредити з державного бюджету

     Для формування Гарантiйного фонду держава надає кредит з державного бюджету у розмiрi, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Якщо зобов'язання Гарантiйного фонду щодо вiдшкодування вартостi зерна володiльцям складських документiв перевищують суму накопичених ним коштiв (крiм коштiв на покриття поточних витрат), така рiзниця покривається за рахунок кредиту на вiдповiдну суму з державного бюджету.

     Кредит з державного бюджету надається Гарантiйному фонду на безвiдсотковiй основi на строк, що не перевищує 12 поточних календарних мiсяцiв.

     Розмiр плати за користування кредитом пiсля спливу цього строку, а також порядок укладення кредитного договору та надання кредиту визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 58. Органи управлiння Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Органами управлiння Гарантiйного фонду є загальнi збори учасникiв Гарантiйного фонду, Адмiнiстративна рада Гарантiйного фонду та Дирекцiя Гарантiйного фонду (далi - Дирекцiя).

     Вищим органом Гарантiйного фонду є загальнi збори учасникiв Гарантiйного фонду. У перiод мiж проведенням загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду вищим органом управлiння Гарантiйного фонду є Адмiнiстративна рада Гарантiйного фонду.

     Адмiнiстративна рада координує роботу Гарантiйного фонду щодо захисту iнтересiв поклажодавцiв та володiльцiв складських документiв на зерно, власникiв зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду, здiйснює контроль i нагляд за дiяльнiстю Гарантiйного фонду, приймає рiшення в межах своїх повноважень i несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Гарантiйний фонд завдань та здiйснення ним своїх функцiй.

     Управлiння поточною дiяльнiстю Гарантiйного фонду здiйснює Дирекцiя.

     Контроль за дiяльнiстю Гарантiйного фонду здiйснює Ревiзiйна комiсiя.

     Стаття 59. Загальнi збори учасникiв та Адмiнiстративна рада Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Адмiнiстративна рада Гарантiйного фонду:

     затверджує Регламент роботи Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду;

     затверджує органiзацiйну структуру Гарантiйного фонду;

     затверджує порядок вiдшкодування Гарантiйним фондом вартостi зерна володiльцям складських документiв на зерно у разi неспроможностi зернового складу;

     затверджує акти Гарантiйного фонду;

     призначає на посади директора i членiв Дирекцiї та приймає рiшення про їх звiльнення;

     затверджує положення про Дирекцiю Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно та порядок оплати працi її членiв;

     здiйснює нагляд за дiяльнiстю Дирекцiї;

     розглядає i затверджує звiти Дирекцiї;

     вносить пропозицiї органам державної влади щодо запобiгання негативним явищам, якi можуть загрожувати iнтересам володiльцiв складських документiв на зерно, власникiв зернових складiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду;

     приймає рiшення про залучення кредитiв;

     щороку визначає аудиторську органiзацiю, яка проводитиме аудит дiяльностi Гарантiйного фонду;

     призначає у разi потреби позачерговi аудиторськi перевiрки Гарантiйного фонду;

     приймає рiшення про збiльшення розмiру вiдшкодування вартостi зерна у разi неспроможностi зернового складу за рахунок коштiв Гарантiйного фонду;

     приймає рiшення про застосування до учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду заходiв реагування на виявленi порушення, переведення зернового складу - учасника Гарантiйного фонду до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду;

     приймає рiшення про виключення зернового складу з числа учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду;

     приймає рiшення з iнших питань, що належать до її компетенцiї вiдповiдно до цього Закону;

     розробляє та подає на затвердження загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду вимоги до здiйснення учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду господарської дiяльностi iз зберiгання зерна, їх фiнансового стану;

     подає на розгляд загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду пропозицiї щодо прийняття осiб до категорiї тимчасових учасникiв Гарантiйного фонду;

     скликає загальнi збори учасникiв Гарантiйного фонду не менше одного разу на календарний рiк.

     Адмiнiстративна рада Гарантiйного фонду складається з трьох осiб, якi призначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Загальнi збори учасникiв Гарантiйного фонду є колегiальним органом управлiння, до складу якого входять всi учасники Гарантiйного фонду (крiм тимчасових учасникiв), що приймає рiшення з питань дiяльностi Гарантiйного фонду.

     Рiшення загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду обов'язковi для iнших органiв управлiння Гарантiйного фонду та всiх учасникiв (тимчасових учасникiв) Гарантiйного фонду.

     До виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду належать:

     затвердження кошторису витрат Гарантiйного фонду;

     погодження форми i розмiру оплати працi працiвникiв Гарантiйного фонду;

     прийняття рiшення встановлення про сплату спецiального внеску зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантiйного фонду;

     прийняття рiшення про затвердження i порядок розмiщення резервiв Гарантiйного фонду;

     прийняття тимчасових учасникiв до Гарантiйного фонду.

     Пiд час голосування на загальних зборах учасникiв Гарантiйного фонду кожен учасник Гарантiйного фонду має кiлькiсть голосiв, пропорцiйну до його частки у загальнiй кiлькостi зерна, прийнятого на зберiгання за складськими документами на зерно у попередньому календарному роцi.

     Порядок пiдрахунку кiлькостi голосiв учасникiв затверджує Адмiнiстративна рада Гарантiйного фонду.

     Пiдрахунок голосiв кожного з учасникiв Гарантiйного фонду щорiчно проводить Дирекцiя, про що учасникам надається вiдповiдна довiдка.

     Щорiчнi загальнi збори учасникiв Гарантiйного фонду скликаються на вимогу Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду.

     У разi потреби на вимогу Адмiнiстративної ради або учасникiв Гарантiйного фонду, якi в сукупностi володiють не менше нiж 30 вiдсотками голосiв, можуть бути скликанi позачерговi загальнi збори учасникiв Гарантiйного фонду.

     Загальнi збори учасникiв Гарантiйного фонду є правоможними, якщо в них беруть участь учасники Гарантiйного фонду, якi в сукупностi володiють бiльш як 60 вiдсотками голосiв.

     Рiшення загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники Гарантiйного фонду, якi в сукупностi володiють бiльш як 50 вiдсотками голосiв.

     Стаття 60. Дирекцiя Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Повноваження, штат Дирекцiї, квалiфiкацiйнi вимоги до її працiвникiв затверджуються Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Дирекцiю очолює директор Гарантiйного фонду, який призначається на посаду та звiльняється з посади Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Директор Гарантiйного фонду:

     керує поточною дiяльнiстю Гарантiйного фонду;

     керує Дирекцiєю Гарантiйного фонду;

     дiє вiд iменi Гарантiйного фонду i представляє його iнтереси без доручення у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами в межах повноважень, встановлених Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду;

     приймає на посади та звiльняє з посад працiвникiв Дирекцiї Гарантiйного фонду;

     несе персональну вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Гарантiйного фонду та виконання покладених на нього завдань;

     бере участь у засiданнях Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду з правом дорадчого голосу;

     виконує iншi обов'язки вiдповiдно до законодавства, цього Закону та обов'язкiв, делегованих йому Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Стаття 61. Контроль за дiяльнiстю Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Органом, що контролює дiяльнiсть Гарантiйного фонду, є Ревiзiйна комiсiя, до складу якої входять три члени, обранi строком на три роки Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду з числа осiб, запропонованих учасниками Гарантiйного фонду.

     Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї встановлюється Адмiнiстративною радою Гарантiйного фонду.

     Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї члени Дирекцiї та Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду.

     До повноважень Ревiзiйної комiсiї належать:

     контроль за дотриманням Гарантiйним фондом, його органами управлiння вимог цього Закону, iнших нормативно-правових актiв, про що вона складає вiдповiднi звiти та надає їх Адмiнiстративнiй радi Гарантiйного фонду та загальним зборам учасникiв Гарантiйного фонду;

     участь у роботi загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду, а також у засiданнях Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду без права голосу;

     призначення позачергових засiдань Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду, а у разi неможливостi їх проведення - скликання позачергових загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду;

     внесення змiн до порядку денного засiдання Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду;

     затвердження рiчних фiнансових звiтiв (баланс, звiт про фiнансовi результати) Гарантiйного фонду;

     розроблення загальних звiтiв за рiчними фiнансовими звiтами i представлення їх Адмiнiстративнiй радi Гарантiйного фонду.

     Стаття 62. Припинення Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

     Гарантiйний фонд припиняється за рiшенням загальних зборiв учасникiв Гарантiйного фонду за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також за рiшенням суду у випадках, встановлених законом.

     Кошти та iнше майно Гарантiйного фонду, що залишилися пiсля розрахункiв з його кредиторами, передається державi та зараховується до доходу Державного бюджету України".

     2. У Законi України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" в редакцiї Закону України вiд 22 грудня 2011 року N 4212-VI (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 32-33, ст. 413):

     1) статтю 16 доповнити частиною сiмнадцятою такого змiсту:

     "17. При розглядi справи про банкрутство суб'єкта господарювання, який є учасником (тимчасовим учасником) Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, до справи залучається Гарантiйний фонд виконання зобов'язань за складськими документами на зерно";

     2) статтю 42 доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. Зерно, що зберiгається на зерновому складi, включається до складу його майна лише пiсля повного повернення зерна поклажодавцям за всiма складськими документами на зерно, виданими таким суб'єктом господарювання";

     3) пункт 1 частини першої статтi 45 доповнити абзацом тринадцятим такого змiсту:

     "витрати Гарантiйного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, пов'язанi з набуттям ним права регресної вимоги щодо зернового складу, - у розмiрi всiєї виплаченої ним суми вiдшкодування вартостi зерна".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування, крiм пункту 3 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, дiють в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     вiдповiдно до своєї компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити реєстрацiю Гарантiйного фонду та надання йому примiщення у мiстi Києвi;

     забезпечити протягом 30 днiв з дня реєстрацiї Гарантiйного фонду проведення першого засiдання Адмiнiстративної ради Гарантiйного фонду;

     до завершення формування фiнансових ресурсiв Гарантiйного фонду забезпечити його дiяльнiсть за рахунок коштiв центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 листопада 2012 року
N 5493-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.