ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Українi"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258; 2004 р., N 33-34, ст. 403) такi змiни:

     1. У статтi 1:

     1) пункти 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 25 та 26 виключити;

     2) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Термiни "Аграрний фонд", "заставна закупiвля", "державна аграрна iнтервенцiя" використовуються у значеннях, визначених Законом України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України".

     2. Абзаци десятий та одинадцятий статтi 2 викласти у такiй редакцiї:

     "застосування режиму державних заставних закупiвель;

     здiйснення державної аграрної iнтервенцiї".

     3. У статтi 5:

     1) абзац четвертий викласти у такiй редакцiї:

     "Аграрний фонд та iншi суб'єкти державних заставних закупiвель зерна та державної аграрної iнтервенцiї";

     2) пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

"Фонд аграрних страхових субсидiй України та iншi суб'єкти державного регулювання ринку страхування сiльськогосподарської продукцiї".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

     4. Статтю 8 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Суб'єкти державних заставних закупiвель зерна та державної аграрної iнтервенцiї

     Суб'єктами державних заставних закупiвель зерна є: сiльськогосподарськi товаровиробники, зерновi склади, Аграрний фонд та iншi суб'єкти державних заставних закупiвель зерна, визначенi чинним законодавством.

     Суб'єктами державної аграрної iнтервенцiї є: сiльськогосподарськi товаровиробники, зерновi склади, Аграрний фонд та iншi суб'єкти державної аграрної iнтервенцiї, визначенi чинним законодавством".

     5. Абзаци другий i четвертий частини другої статтi 9 викласти у такiй редакцiї:

     "надання прiоритетної бюджетної, кредитної та iнвестицiйної пiдтримки суб'єктам здiйснення режиму заставних закупiвель зерна та суб'єктам державної аграрної iнтервенцiї";

     "встановлення розмiру суми бюджетної позики, розрахованої виходячи з розмiру встановленої мiнiмальної закупiвельної цiни".

     6. У статтi 10:

     1) абзаци другий i третiй викласти у такiй редакцiї:

     "запровадження режиму державних заставних закупiвель;

     формування державного продовольчого резерву зерна з метою пiдтримки належного рiвня продовольчої безпеки та здiйснення державної аграрної iнтервенцiї";

     2) абзац четвертий виключити;

     3) абзац п'ятий викласти у такiй редакцiї:

     "забезпечення фiнансування Аграрного фонду";

     4) доповнити абзацами такого змiсту:

     "запровадження системи державних форвардних закупiвель;

     запровадження режиму тимчасового адмiнiстративного регулювання цiн;

     надання тимчасової бюджетної дотацiї".

     7. У статтi 12:

     1) абзаци другий i п'ятий викласти у такiй редакцiї:

     "зерна державного продовольчого резерву";

     "зерна державного резервного насiннєвого фонду";

     2) абзаци третiй та четвертий виключити.

     8. Статтю 13 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Ресурси зерна державного продовольчого резерву

     Формування обсягiв зерна державного продовольчого резерву здiйснюється Аграрним фондом шляхом укладання угод купiвлi-продажу на аграрнiй бiржi, а порядок його використання визначається законодавством.

     Реалiзацiя зерна державного продовольчого резерву за необхiдностi його поновлення узгоджується iз Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     9. Статтi 14, 15 та 16 виключити.

     10. Текст статтi 20 викласти у такiй редакцiї:

     "Зерновi склади зобов'язанi щомiсячно подавати декларацiї щодо обсягiв зерна державного продовольчого резерву та iншого зерна, що зберiгається".

     11. Роздiли VIII та IX виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Механiзм режиму державних заставних закупiвель зерна регулюється Законом України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України".

     3. Механiзм здiйснення аграрних (товарних та фiнансових) iнтервенцiй на органiзованому аграрному ринку регулюється Законом України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України".

     4. Перебiг строку зберiгання заставного зерна у зернових складах починається з приймання заставного зерна на зберiгання пiсля 1 липня поточного року, але не може бути довшим нiж до 1 липня наступного року.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
31 травня 2005 року
N 2611-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.