ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про державний матерiальний резерв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112; 1999 р., N 40, ст. 362; 2000 р., N 32, ст. 257; 2003 р., N 37, ст. 300):

     1) у статтi 2:

     в абзацi шостому:

     пiсля слова "одночасної" доповнити словами "або наступної";

     доповнити абзац словами "в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "позичання матерiальних цiнностей з державного резерву - вiдпуск матерiальних цiнностей з державного, резерву на договiрних засадах з наступним поверненням до державного резерву тiєї ж кiлькостi аналогiчних матерiальних цiнностей або, у разi неможливостi їх повернення, - з вiдшкодуванням за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України грошової вартостi на час повернення, але не менше, нiж на час вiдпуску, з наступним спрямуванням одержаних коштiв на закладення вiдповiдної кiлькостi матерiальних цiнностей";

     доповнити абзацами десятим i одинадцятим такого змiсту:

     "стратегiчнi потреби держави - потреби держави в запасах сировинних, матерiально-технiчних та продовольчих ресурсiв, необхiдних для забезпечення нацiональної безпеки держави, стабiлiзацiї її економiки та виконання першочергових робiт пiд час лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

     самовiльне вiдчуження матерiальних цiнностей державного резерву - використання або реалiзацiя вiдповiдальним зберiгачем матерiальних цiнностей державного резерву, що перебувають у нього на вiдповiдальному зберiганнi, без вiдповiдного рiшення на це центрального органу виконавчої влади, що здiйснює управлiння державним резервом";

     2) абзац третiй статтi 3 доповнити словами "та участь у виконаннi мiждержавних договорiв";

     3) у пунктi 3 статтi 4:

     перше речення доповнити словами "та iншим видам вiдчуження";

     друге речення викласти в такiй редакцiї: "Передача майна, необхiдного для забезпечення зберiгання матерiальних цiнностей державного резерву i закрiпленого за цими пiдприємствами, установами i органiзацiями, у тому числi в оренду, здiйснюється на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, iншого майна - на пiдставi рiшення центрального органу виконавчої влади, що здiйснює управлiння державним резервом, вiдповiдно до законодавства";

     4) статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Фiнансування системи державного резерву

     1. Утримання i розвиток системи державного резерву здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету та коштiв, одержаних вiд допомiжної фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств, установ i органiзацiй системи державного резерву.

     2. Фiнансування операцiй, пов'язаних з накопиченням (приростом), освiженням (поновленням, замiною) матерiальних цiнностей державного резерву, здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету, зокрема коштiв, одержаних вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей державного резерву в порядку освiження, позичання та розбронювання.

     3. Фiнансування витрат пiдприємств, установ i органiзацiй, пов'язаних з обслуговуванням i зберiганням, списання збиткiв вiд уцiнки i природних втрат матерiальних цiнностей державного резерву, здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету, зокрема коштiв, одержаних вiд позичання матерiальних цiнностей державного резерву, а також коштiв, одержаних вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву.

     4. Фiнансування витрат на капiтальне будiвництво, реконструкцiю i технiчне переоснащення пiдприємств, установ i органiзацiй системи державного резерву, проведення науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету";

     5) пункт 4 статтi 8 пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "здiйснює за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України заходи iз стабiлiзацiї ринку стратегiчно важливих видiв продукцiї в разi виникнення диспропорцiї мiж попитом i пропонуванням на внутрiшньому ринку".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дев'ятим;

     6) статтю 9 доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3. Придбання зерна з метою закладення його до державного резерву здiйснюється в порядку, передбаченому пунктом 2 цiєї статтi, а також шляхом укладання угод купiвлi-продажу на акредитованих бiржах";

     7) у пунктi 5 статтi 12:

     в абзацi першому слова "на строк понад шiсть мiсяцiв та з незнижуваного запасу" виключити;

     абзац другий виключити;

     в останньому реченнi абзацу третього слова "або фiнансової гарантiї вiдповiдно органiв мiсцевого самоврядування або органiв державної влади" виключити;

     8) у статтi 14:

     у назвi статтi слова "Майнова вiдповiдальнiсть" замiнити словом "Вiдповiдальнiсть";

     пункти 8 i 10 викласти в такiй редакцiї:

     "8. За несвоєчасне повернення до державного резерву позичених матерiальних цiнностей одержувач сплачує штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi неповернених матерiальних цiнностей виходячи з ринкових цiн, що дiють на день повернення, але не менше, нiж на день вiдпуску, i пеню за кожний день прострочення до повного виконання зобов'язання.

     У разi прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення щодо вiдшкодування грошової вартостi позичених матерiальних цiнностей штраф i пеня сплачуються виходячи з їх ринкової цiни на день перерахування коштiв, але не менше, нiж на день вiдпуску, до повного вiдшкодування вартостi зазначених цiнностей";

     "10. У разi незабезпечення збереження матерiальних цiнностей державного резерву, в тому числi самовiльного вiдчуження, з юридичних осiб, на вiдповiдальному зберiганнi яких перебувають цi цiнностi, стягується штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi виходячи з їх ринкової цiни на день виявлення факту вiдсутностi (самовiльного вiдчуження), а також пеня з вартостi вiдсутнього їх обсягу за кожний день до повного повернення матерiальних цiнностей.

     У разi недоцiльностi закладення i зберiгання зазначених матерiальних цiнностей або виключення їх з номенклатури, скасування мобiлiзацiйного чи iншого спецiального завдання зазначенi юридичнi особи за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що здiйснює управлiння державним резервом, вiдшкодовують вартiсть вiдсутнiх матерiальних цiнностей державного резерву виходячи з їх ринкової цiни на день виявлення факту вiдсутностi (самовiльного вiдчуження) iз сплатою пенi до повного вiдшкодування вартостi матерiальних цiнностей".

     2. Частину першу статтi 268 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що здiйснює управлiння державним резервом, стосовно виконання зобов'язань, що випливають iз Закону України "Про державний матерiальний резерв".

     3. Пiдпункт 3 частини першої статтi 31 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 5, ст. 30) доповнити реченням такого змiсту: "Вимоги центрального органу виконавчої влади, що здiйснює управлiння державним резервом".

     4. У частинi другiй статтi iз Закону України "Про зерно та ринок зерна в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258) слова "Державним агентом iз проведення iнтервенцiйних операцiй" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     5. Пункт 40 частини першої статтi 4 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1997 р., N 18, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "40) Державний комiтет України з державного матерiального резерву, установи та органiзацiї системи державного резерву - за позовами щодо виконання зобов'язань, що випливають iз Закону України "Про державний матерiальний резерв".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пункту 4 статтi 1 i статтi 2, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
12 травня 2004 року
N 1713-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.