ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Українi" щодо оптимiзацiї формування зернових ресурсiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1. Абзац шостий статтi 12 виключити.

     2. Статтю 17 виключити.

     3. У статтi 20:

     в абзацi другому слова "регiональних ресурсiв" виключити;

     абзац четвертий виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Закони та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
1 липня 2014 року
N 1557-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.