ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Українi"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258; 2005 р., N 26, ст. 351) такi змiни:

     1) в абзацi сьомому статтi 5 слова "пiдприємницької дiяльностi" замiнити словом "господарювання";

     2) у частинi першiй статтi 7 слова "та iншi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "суб'єкти виробництва зерна, якi зберiгають його у власних або орендованих зерносховищах, та iншi суб'єкти господарювання";

     3) абзац десятий статтi 10 доповнити словами "а також зерна, що зберiгається суб'єктами виробництва зерна у власних або орендованих зерносховищах";

     4) частину першу статтi 19 доповнити словами "чи зберiгається у власних або орендованих зерносховищах";

     5) статтю 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Декларування обсягiв зерна, що знаходиться на зберiганнi на зернових складах, та зерна, що зберiгається суб'єктами виробництва зерна у власних або орендованих зерносховищах

     Декларацiї подаються щомiсяця:

     зерновими складами - щодо обсягiв зерна державного продовольчого резерву, державного резервного насiннєвого фонду, регiональних ресурсiв, iншого зерна, що знаходиться на зберiганнi (крiм зерна, закладеного до державного матерiального резерву);

     суб'єктами виробництва зерна - щодо обсягiв власного зерна, що зберiгається ними у власних або орендованих зерносховищах".

     2. Цей Закон набирає чинностi через 30 днiв пiсля його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
9 сiчня 2007 року
N 547-V

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.