ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дiяльностi Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України, Мiнiстерства соцiальної полiтики України, iнших центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується через вiдповiдних мiнiстрiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     1) у частинi першiй статтi 15 слова "мiсцевими органами державної виконавчої влади" замiнити словами "мiсцевими органами виконавчої влади";

     2) у статтi 241 та частинi третiй статтi 1352 слова "Мiнiстерством працi та соцiальної полiтики України" та "Мiнiстерством працi України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     3) у пунктi 1 частини першої статтi 41, в абзацi восьмому частини першої статтi 431 та пунктi 3 частини першої статтi 232 слова "державної контрольно-ревiзiйної служби та органiв державного контролю за цiнами" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах державного фiнансового контролю та контролю за цiнами";

     4) в абзацi восьмому частини першої статтi 431 та пунктi 3 частини першої статтi 232 слова "органами мiсцевого та регiонального самоврядування" замiнити словами "органами мiсцевого самоврядування";

     5) у частинi третiй статтi 52, статтi 68, частинi другiй статтi 196, назвi та абзацi першому статтi 263 слова "Рада народних депутатiв" в усiх вiдмiнках та числах замiнити словом "рада" у вiдповiдному вiдмiнку та числi;

     6) у частинi шостiй статтi 153, частинах другiй та третiй статтi 155, статтi 156 та частинi четвертiй статтi 157 слова "орган державного нагляду за охороною працi" в усiх вiдмiнках та числах замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     7) у частинах другiй та третiй статтi 157 слова "органами державного нагляду за охороною працi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони працi";

     8) у частинi другiй статтi 167 слова "органами санiтарного нагляду" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     9) у частинi другiй статтi 169, частинi третiй статтi 174 та частинi третiй статтi 190 слова "Мiнiстерством охорони здоров'я України за погодженням iз Державним комiтетом України по нагляду за охороною працi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони працi";

     10) у частинi першiй статтi 259 слова "спецiально уповноваженi на те органи та iнспекцiї" замiнити словами "уповноваженi органи";

     11) статтю 260 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 260. Державний нагляд за охороною працi

     Державний нагляд за додержанням законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону працi здiйснюють:

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ядерної та радiацiйної безпеки;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi пожежної безпеки;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi техногенної безпеки;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у назвi та абзацi першому статтi 1886 слова "органiв спецiально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю" та "цих органiв" замiнити вiдповiдно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю", "цього органу";

     2) у назвi та абзацi першому статтi 18826 слова "посадових осiб органiв Державної служби з карантину рослин України" замiнити словами "Головного державного фiтосанiтарного iнспектора України, головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв, державних фiтосанiтарних iнспекторiв";

     3) у назвi та абзацi першому статтi 18827 слова "посадових осiб органу технiчного нагляду Мiнiстерства аграрної полiтики України" замiнити словами "iнспекторiв сiльського господарства";

     4) у статтi 2301:

     у назвi та абзацi першому частини другої слова "органи спецiально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi першiй слова "Органи спецiально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю розглядають" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, розглядає";

     абзаци другий i третiй частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "Посадовi особи, уповноваженi керiвником центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, - штраф до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, його заступники та уповноваженi ним посадовi особи - штраф до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     5) статтю 238 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 238. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, ветеринарна мiлiцiя

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, Мiнiстерство внутрiшнiх справ України розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушеннями правил щодо карантину тварин та iнших ветеринарно-санiтарних вимог (стаття 107).

     Вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладають адмiнiстративнi стягнення:

     Головний державний iнспектор ветеринарної медицини України та його заступники, головний державний iнспектор ветеринарної мiлiцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на посадових осiб - до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     головнi державнi iнспектори ветеринарної медицини Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя, на державному кордонi та транспортi та їх заступники, державнi iнспектори ветеринарної медицини центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, iнспектори ветеринарної мiлiцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, головнi державнi iнспектори ветеринарної мiлiцiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя - штраф на громадян до дев'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на посадових осiб - до дев'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     головнi державнi iнспектори ветеринарної медицини мiст, районiв та їх заступники, державнi iнспектори ветеринарної медицини в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, на державному кордонi та транспортi, державнi iнспектори ветеринарної медицини на державному кордонi та транспортi, державнi iнспектори ветеринарної мiлiцiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя - штраф на громадян до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на посадових осiб - до вiсiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     державнi iнспектори ветеринарної медицини мiст, районiв, районiв у мiстах, завiдуючi лабораторiями ветеринарно-санiтарної експертизи на ринках, iнспектори ветеринарної мiлiцiї мiст i районiв - штраф на громадян до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на посадових осiб - до сiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Державними iнспекторами ветеринарної медицини мiст, районiв, районiв у мiстах, завiдуючими лабораторiями ветеринарно-санiтарної експертизи на ринках, iнспекторами ветеринарної мiлiцiї мiст i районiв штраф може стягуватися на мiсцi з громадян у розмiрi трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, з посадових осiб - у розмiрi дев'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     6) статтю 2381 виключити;

     7) статтю 2382 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2382. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням вимог щодо виконання фiтосанiтарних заходiв (стаття 105), ввезенням в Україну, вивезенням з України, транзитом через її територiю, вивезенням iз карантинних зон або ввезенням до них об'єктiв регулювання, якi не пройшли фiтосанiтарного контролю (стаття 106), невиконанням законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин (стаття 18826).

     Вiд iменi органу, зазначеного у цiй статтi, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право:

     1) Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - до вiсiмнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     2) головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори в Автономнiй Республiцi Крим, мiстi Києвi, областях, їх заступники - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     3) державнi фiтосанiтарнi iнспектори - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - до чотирнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     8) статтю 2383 виключити;

     9) у статтi 2384:

     у назвi та частинi першiй слова "Спецiально уповноваженi органи виконавчої влади у сферi захисту рослин" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин";

     у частинi першiй слово "розглядають" замiнити словом "розглядає";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "органiв, зазначених у цiй статтi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин";

     у пунктi 1 слова "Головний державний iнспектор захисту рослин України i його заступники" замiнити словами "Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України";

     у пунктi 2 слова "головнi державнi iнспектори захисту рослин Автономної Республiки Крим, областей та їх заступники" замiнити словами "головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори в Автономнiй Республiцi Крим, областях, їх заступники";

     у пунктi 3 слова "головнi державнi iнспектори захисту рослин районiв" замiнити словами "державнi фiтосанiтарнi iнспектори";

     10) у частинi другiй статтi 240 слова "керiвник спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у галузi рибного господарства та його заступники, начальники басейнових управлiнь по охоронi, вiдтворенню рибних ресурсiв i регулюванню рибальства та їх заступники, начальники вiддiлiв рибоохорони зазначених басейнових управлiнь, начальники державних iнспекцiй рибоохорони, старшi державнi iнспектори та державнi iнспектори рибоохорони" замiнити словами "Головний державний iнспектор рибоохорони України, головнi державнi iнспектори рибоохорони в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, провiднi державнi iнспектори рибоохорони, старшi державнi iнспектори рибоохорони";

     11) статтi 241 та 242 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтями 49, 63 - 70, 73, 75, 77, 1885 цього Кодексу.

     Вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, його заступники, головнi лiсничi, старшi iнженери та iнженери, командири авiаланок, старшi льотчики-спостерiгачi та льотчики-спостерiгачi баз авiацiйної охорони лiсiв, лiсничi, помiчники лiсничих, майстри лiсу.

     Стаття 242. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мисливського господарства

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мисливського господарства, розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням правил ведення мисливського господарства i полювання, передбаченi статтею 50, частиною першою статтi 85, статтями 912 i 1885 цього Кодексу.

     Вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мисливського господарства, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право посадовi особи, уповноваженi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мисливського господарства, керiвники, заступник керiвника з питань мисливського господарства, головнi лiсничi, головнi мисливствознавцi, державнi районнi мисливствознавцi, керiвники, головнi лiсничi, лiсничi, головнi мисливствознавцi, мисливствознавцi держлiсгоспiв, iнших державних лiсогосподарських пiдприємств, а також державних лiсомисливських та державних мисливських господарств.

     Керiвниками, заступником керiвника з питань мисливського господарства, головними лiсничими, головними мисливствознавцями, державними районними мисливствознавцями, керiвниками, головними лiсничими, лiсничими, головними мисливствознавцями, мисливствознавцями держлiсгоспiв, iнших державних лiсогосподарських пiдприємств, а також державних лiсомисливських та державних мисливських господарств штраф до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян за правопорушення, передбаченi частиною першою статтi 85 цього Кодексу, може стягуватися на мiсцi";

     12) статтю 244 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства у сферi використання та охорони земель i порядку та умов ведення насiнництва та розсадництва, правил технiчної експлуатацiї самохiдних сiльськогосподарських машин i правил технiки безпеки пiд час їх експлуатацiї (статтi 52 - 534, 54 - 56, 1041, 108 та 1885).

     Вiд iменi зазначеного органу розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право:

     1) Головний державний iнспектор сiльського господарства України - штраф на громадян до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     2) головнi державнi iнспектори сiльського господарства в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, районах, їх заступники - штраф на громадян до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     3) старшi державнi iнспектори сiльського господарства, державнi iнспектори сiльського господарства - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     13) у частинi першiй статтi 255:

     у пунктi 1:

     абзац "державних органiв ветеринарної медицини, пiдроздiлiв ветеринарної мiлiцiї з проведення карантинних ветеринарних заходiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (статтi 421 - 423, 18822)" викласти в такiй редакцiї:

     "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, уповноважених пiдроздiлiв ветеринарної мiлiцiї (статтi 421 - 423, 107, 18822)";

     в абзацi "органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики (частина перша статтi 41, статтi 411 - 413, 1881)" слова "органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю";

     абзац "органiв мисливського господарства (частини друга i п'ята статтi 85, статтi 851, 881, 90)" викласти в такiй редакцiї:

     "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства (частини друга i п'ята статтi 85, статтi 851, 881, 90)";

     абзац "органiв, що здiйснюють державний контроль у галузi племiнної справи у тваринництвi (стаття 1071)" викласти в такiй редакцiї:

     "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) за племiнною справою у тваринництвi (стаття 1071)";

     абзац "органу технiчного нагляду Мiнiстерства аграрної полiтики України (стаття 18827)" викласти в такiй редакцiї:

     "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi (стаття 18827)";

     пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12) державнi iнспектори сiльського господарства (стаття 512)";

     у частинi другiй:

     пункти 71 та 17 викласти в такiй редакцiї:

     "71) громадський iнспектор сiльського господарства (статтi 52 - 531, 533, 534)";

     "17) державнi iнспектори сiльського господарства (стаття 1041)";

     14) у статтi 319:

     у частинi другiй слова "органи мисливського господарства" замiнити словами "працiвники, уповноваженi здiйснювати контроль у галузi мисливського господарства та полювання";

     у частинi третiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi лiсового господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтику у сферi лiсового господарства".

     3. У Кодексi торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., NN 47 - 52, ст. 349):

     1) частину третю статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Правила експлуатацiї риболовних суден затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства";

     2) частину другу статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, державний контроль за функцiонуванням системи монiторингу риболовних суден та її складових частин, а саме: дистанцiйний контроль риболовних суден, пiдготовку та сертифiкацiю їх екiпажу, технiчний нагляд та нагляд за дотриманням вимог мiжнародних договорiв України щодо технiчного стану суден рибної промисловостi здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства";

     3) у частинi першiй статтi 12 слова "мiсцевими органами влади i самоврядування" замiнити словами "вiдповiдними мiсцевими державними адмiнiстрацiями i мiсцевими радами";

     4) у частинi другiй статтi 21 слова "та центральним органом виконавчої влади в галузi зв'язку" виключити;

     5) у частинi другiй статтi 28 слова "встановлений збiр, порядок стягнення та розмiр якого встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики" замiнити словами "збiр, порядок справляння та розмiр якого встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики економiчного розвитку";

     6) в абзацi першому статтi 34 слова "центрального органу виконавчої влади в галузi транспорту (центрального органу виконавчої влади в галузi рибного господарства)" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi транспорту (центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)";

     7) у статтi 35:

     у частинi другiй слова "центральним органом виконавчої влади в галузi рибного господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства";

     у частинi третiй слова "центральним органом виконавчої влади в галузi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     8) текст статтi 37 викласти в такiй редакцiї:

     "Риболовне судно, що пiдлягає нагляду класифiкацiйного товариства, крiм документiв, зазначених у статтi 35 цього Кодексу, повинно мати мiжнародне свiдоцтво про безпеку риболовного судна";

     9) у статтi 50 слова "(центральним органом виконавчої влади в галузi рибного господарства)" замiнити словами "(центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)";

     10) текст статтi 52 викласти в такiй редакцiї:

     "До роботи на суднi допускаються особи, визнанi придатними для цього за станом здоров'я. Висновок про придатнiсть особи для роботи на суднi за станом здоров'я надається закладом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, вiдповiдно до правил, установлених цим органом";

     11) у частинi другiй статтi 54, абзацi першому частини першої статтi 57 та частинi першiй статтi 67 слова "центральним органом виконавчої влади в галузi рибного господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства";

     12) у частинi другiй статтi 70 слово "громадянського" замiнити словом "цивiльного";

     13) в абзацi четвертому частини першої статтi 80 слова "територiальних органiв центрального органу виконавчої влади в галузi охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     14) у статтi 86:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Державний нагляд за мореплавством у порту здiйснює капiтан морського торговельного (морського рибного) порту, який пiдпорядкований центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi транспорту (центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства). Капiтан морського торговельного (морського рибного) порту дiє вiдповiдно до Положення про капiтана морського торговельного (морського рибного) порту, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту (центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)";

     частини другу - четверту виключити;

     15) у статтi 87 слова "центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi транспорту";

     16) у статтi 89 слова "центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi транспорту";

     17) текст статтi 90 викласти в такiй редакцiї:

     "Кожне судно перед виходом у море пiдлягає контролю з метою перевiрки суднових документiв, установлення вiдповiдностi судновим документам основних характеристик судна, а також перевiрки виконання вимог щодо укомплектування суднового екiпажу.

     У разi вiдсутностi суднових документiв або наявностi достатнiх пiдстав вважати, що судно не задовольняє вимогам безпеки мореплавства, особа, уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi транспорту (центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), може провести його огляд.

     З метою перевiрки та усунення недолiкiв, що перешкоджають видачi дозволу на вихiд судна з порту, особою, уповноваженою центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi транспорту (центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), може бути проведено контрольний огляд судна.

     Правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства";

     18) у статтi 91:

     у пунктi "г" частини другої слова "центрального органу виконавчої влади в галузi охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     у частинi третiй слова "за висновком Iнспекцiї державного портового нагляду" виключити, а пiсля слiв "усунення виявлених" доповнити словами "за результатами контролю";

     19) у частинi першiй статтi 94 слова "i вiдомствами" замiнити словами "та центральними органами виконавчої влади";

     20) у частинi першiй статтi 117 слово "державної" виключити;

     21) частину другу статтi 123 викласти в такiй редакцiї:

     "Порт повинен повiдомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     22) у текстi Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади в галузi транспорту", "центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики", "центральний орган виконавчої влади в галузi рибного господарства" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики економiчного розвитку", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     4. У Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

     1) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у галузi земельних вiдносин

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у галузi земельних вiдносин належить:

     а) участь у розробленнi загальнодержавних i регiональних програм використання та охорони земель;

     б) участь у формуваннi державної полiтики в галузi охорони та рацiонального використання земель;

     в) органiзацiя монiторингу земель;

     г) вирiшення iнших питань у галузi земельних вiдносин вiдповiдно до закону";

     2) доповнити статтями 141 та 142 такого змiсту:

     "Стаття 141. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у галузi земельних вiдносин

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у галузi земельних вiдносин належить:

     а) участь у реалiзацiї загальнодержавних i регiональних програм використання та охорони земель;

     б) участь у розробцi проектiв нормативно-правових актiв у галузi охорони земель та вiдтворення родючостi ґрунтiв;

     в) здiйснення державної екологiчної експертизи землекористування;

     г) внесення пропозицiй щодо формування державної полiтики в галузi охорони та рацiонального використання земель;

     ґ) здiйснення мiжнародного спiвробiтництва з питань охорони земель;

     д) вирiшення iнших питань у галузi земельних вiдносин вiдповiдно до закону.

     Стаття 142. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у галузi земельних вiдносин

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у галузi земельних вiдносин, належить здiйснення державного контролю за додержанням органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, громадянами України, iноземцями та особами без громадянства, а також iноземними юридичними особами вимог законодавства про використання та охорону земель щодо:

     консервацiї деградованих i малопродуктивних земель;

     збереження водно-болотних угiдь;

     виконання екологiчних вимог при наданнi у власнiсть i користування, в тому числi в оренду, земельних дiлянок;

     здiйснення заходiв щодо запобiгання забрудненню земель хiмiчними i радiоактивними речовинами, вiдходами, стiчними водами;

     додержання режиму використання земель природно-заповiдного та iншого природоохоронного призначення;

     додержання екологiчних нормативiв з питань використання та охорони земель;

     установлення та використання водоохоронних зон i прибережних захисних смуг, а також додержання режиму використання їх територiй;

     вирiшення iнших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

     3) статтю 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин, належать:

     а) здiйснення нормативно-правового забезпечення у сферi земельних вiдносин;

     б) забезпечення проведення земельної реформи;

     в) розробка та забезпечення реалiзацiї загальнодержавних, регiональних програм використання та охорони земель;

     г) забезпечення здiйснення землеустрою, монiторингу земель i державного контролю за використанням та охороною земель;

     ґ) забезпечення проведення державної експертизи програм i проектiв з питань землеустрою, ведення та адмiнiстрування Державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних вiдносин, а також технiко-економiчних обґрунтувань таких програм i проектiв;

     д) розроблення економiчного механiзму регулювання земельних вiдносин;

     е) участь у розробленнi заходiв щодо розвитку ринку земель;

     є) мiжнародне спiвробiтництво в галузi земельних вiдносин;

     ж) вирiшення iнших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

     4) доповнити статтями 151 та 152 такого змiсту:

     "Стаття 151. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, належить:

     а) внесення в установленому порядку пропозицiй щодо розпорядження землями державної та комунальної власностi, встановлення меж областi, району, мiста, району в мiстi, села i селища, регулювання земельних вiдносин;

     б) участь у розробленнi та виконаннi державних, галузевих, регiональних та мiсцевих програм з питань регулювання земельних вiдносин, рацiонального використання земель, їх вiдтворення та охорони, встановлення меж областi, району, мiста, району в мiстi, села i селища, у проведеннi монiторингу земель, територiальному плануваннi;

     в) органiзацiя проведення робiт, пов'язаних iз реалiзацiєю земельної реформи;

     г) проведення вiдповiдно до законодавства монiторингу земель та охорони земель;

     ґ) ведення та адмiнiстрування Державного земельного кадастру;

     д) участь у державному регулюваннi планування територiй та розмежуваннi земель державної i комунальної власностi;

     е) проведення державної експертизи землевпорядної документацiї;

     є) здiйснення заходiв щодо вдосконалення порядку ведення облiку i пiдготовки звiтностi з регулювання земельних вiдносин, використання та охорони земель, формування екомережi;

     ж) вирiшення iнших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

     Стаття 152. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi здiйснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, у сферi земельних вiдносин

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi здiйснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, у сферi земельних вiдносин, належить органiзацiя та здiйснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усiх категорiй i форм власностi, у тому числi за:

     веденням державного облiку i реєстрацiєю земель, достовiрнiстю iнформацiї про наявнiсть та використання земель;

     виконанням умов зняття, збереження i використання родючого шару ґрунту пiд час проведення гiрничодобувних, геологорозвiдувальних, будiвельних та iнших робiт, пов'язаних iз порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивацiї порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивацiї земель;

     дотриманням вимог земельного законодавства при набуттi права власностi на земельнi дiлянки за договорами купiвлi-продажу, мiни, дарування, застави та iншими цивiльно-правовими угодами;

     дотриманням органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, юридичними та фiзичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття i реалiзацiї права на землю;

     дотриманням правил, установленого режиму експлуатацiї протиерозiйних, гiдротехнiчних споруд, збереженням захисних насаджень i межових знакiв;

     проведенням землеустрою, виконанням заходiв, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних дiлянок вимог, визначених у проектах землеустрою;

     розмiщенням, проектуванням, будiвництвом та введенням в експлуатацiю об'єктiв, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;

     здiйсненням заходiв, передбачених проектами землеустрою, щодо захисту земель вiд водної i вiтрової ерозiї, селiв, пiдтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущiльнення та iнших процесiв, що призводять до погiршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних дiлянок псування земель шляхом їх забруднення хiмiчними та радiоактивними речовинами i стiчними водами, засмiчення промисловими, побутовими та iншими вiдходами, заростання чагарниками, дрiбнолiссям та бур'янами;

     дотриманням строкiв своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних дiлянок та обов'язковим виконанням заходiв щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

     дотриманням порядку визначення та вiдшкодування втрат сiльськогосподарського та лiсогосподарського виробництва;

     використанням земельних дiлянок вiдповiдно до цiльового призначення;

     дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування з питань передачi земель у власнiсть та надання у користування, у тому числi в оренду, змiни цiльового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних дiлянок або прав на них на конкурентних засадах;

     вирiшенням iнших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

     5) частину четверту статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Змiна цiльового призначення земель, зайнятих лiсами, провадиться з урахуванням висновкiв органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань лiсового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     У разi прийняття рiшення щодо змiни цiльового призначення земельних лiсових дiлянок обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями такий висновок надається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища. Змiна цiльового призначення земельних лiсових дiлянок Кабiнетом Мiнiстрiв України не потребує погоджень з iншими органами";

     6) у частинi п'ятiй статтi 22, частинi другiй статтi 33, частинi другiй статтi 35, частинi другiй, абзацi першому частини третьої, частинi четвертiй статтi 81 та частинi другiй статтi 93 слова "iноземнi громадяни" в усiх вiдмiнках замiнити словом "iноземцi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     7) у частинi другiй статтi 106 слова "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин";

     8) в абзацi четвертому частини восьмої статтi 118 та абзацi четвертому частини четвертої статтi 123 слова "вiдповiдного органу земельних ресурсiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     9) у пунктi "б" статтi 143 слово "термiни" замiнити словом "строки", а слова "спецiально уповноважених органiв виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" - словами "(приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi здiйснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     10) у частинах першiй та другiй статтi 144 слова "державний iнспектор по використанню та охоронi земель" замiнити словами "державний iнспектор сiльського господарства, державний iнспектор з охорони довкiлля";

     11) у статтi 158:

     у частинi першiй слова "органами виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     у частинi четвертiй слова "Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсiв вирiшують" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, вирiшує";

     у частинi п'ятiй слова "органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     12) у назвi, частинах першiй та четвертiй статтi 159, назвi статтi 161 слова "орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" в усiх вiдмiнках та числах замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин" у вiдповiдному вiдмiнку та числi;

     13) у частинi першiй статтi 161 слова "вiдповiдних органiв виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     14) у частинi другiй статтi 167 слова "спецiально уповноваженими органами виконавчої влади у галузi охорони здоров'я та санiтарного нагляду, екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     15) у частинi другiй статтi 168 слова "органiв, що здiйснюють державний контроль за використанням та охороною земель" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi здiйснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     16) у частинi третiй статтi 186 слова "органом по земельних ресурсах" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     17) частину третю статтi 1861 викласти в такiй редакцiї:

     "3. До складу Комiсiї входять посадовi особи, уповноваженi центральними органами виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах земельних вiдносин, санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, державного архiтектурно-будiвельного контролю, а також уповноваженi представники структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй з питань охорони навколишнього природного середовища, охорони культурної спадщини. У разi погодження проектiв землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, змiни цiльового призначення земель лiсогосподарського призначення, водного фонду, земельних дiлянок для цiлей, пов'язаних iз розробкою корисних копалин, до складу Комiсiї залучається вiдповiдно посадова особа, уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного гiрничого нагляду";

     18) частину першу статтi 188 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державний контроль за використанням та охороною земель здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi здiйснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель - центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв";

     19) текст статтi 190 викласти в такiй редакцiї:

     "Громадський контроль за використанням та охороною земель здiйснюється громадськими iнспекторами, якi призначаються вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi здiйснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, i дiють на пiдставi положення, затвердженого центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, охорони навколишнього природного середовища";

     20) у частинi п'ятiй статтi 191 слова "уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсiв, з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     21) у пунктi 19 роздiлу X "Перехiднi положення" слова "органами Державного казначейства України" замiнити словами "органами, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв".

     5. У Сiмейному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 21 - 22, ст. 135):

     1) частину дев'яту статтi 181 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Роботу щодо призначення та виплати тимчасової державної допомоги дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплати алiментiв, не мають можливостi утримувати дитину або мiсце проживання їх невiдоме, органiзовує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi усиновлення та захисту прав дiтей";

     2) у пунктi 8 частини першої статтi 212 та пунктi 2 частини другої статтi 283 слова "Мiнiстерством охорони здоров'я України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     3) у частинi першiй статтi 215 слова "Мiнiстерством у справах молодi, сiм'ї та тендерної полiтики Автономної Республiки Крим, службами у справах неповнолiтнiх" замiнити словами "органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi сiм'ї та дiтей, структурними пiдроздiлами";

     4) в абзацах другому та третьому частини першої статтi 282 слова "урядового органу державного управлiння з усиновлення та захисту прав дитини" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi усиновлення та захисту прав дiтей";

     5) у текстi Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дiтей" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi усиновлення та захисту прав дiтей" у вiдповiдному вiдмiнку.

     6. У Законi України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст. 3; 1998 р., N 11 - 12, ст. 44; 2002 р., N 29, ст. 194; 2006 р., N 22, ст. 184, N 32, ст. 271; 2009 р., N 18, ст. 247; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4719-VI):

     1) в абзацi шостому статтi 3, у пунктi 2 статтi 6 слова "iноземних громадян" замiнити словом "iноземцiв";

     2) у пунктi 4 статтi 8:

     у другому реченнi абзацу першого слова "центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" замiнити словом "законом";

     абзац другий виключити;

     3) в абзацi першому статтi 17 слова "органiв державного управлiння" замiнити словами "державних органiв";

     4) у статтi 18:

     пункти 1 i 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державна служба зайнятостi у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi зайнятостi населення та трудової мiграцiї, реалiзує заходи щодо сприяння зайнятостi та соцiального захисту населення вiд безробiття.

     На державну службу зайнятостi згiдно iз Законом України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" покладаються функцiї виконавчої дирекцiї Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття та її робочих органiв.

     Регулювання правового становища державних службовцiв, якi працюють у центрах зайнятостi, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про державну службу".

     2. Послуги, пов'язанi зi сприянням зайнятостi та соцiальним захистом населення вiд безробiття, надаються державною службою зайнятостi безоплатно";

     пункти 4 та 6 виключити;

     5) статтю 19 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 19. Завдання та функцiї державної служби зайнятостi

     1. Державна служба зайнятостi:

     iнформує громадян, пiдприємства, установи, органiзацiї, органи державної влади щодо наявностi вiльних робочих мiсць на пiдставi отриманих нею даних вiд роботодавцiв, забезпечує вiльний доступ до iнформацiї про попит на робочу силу осiб, якi звертаються до державної служби зайнятостi за сприянням у працевлаштуваннi, та сприяє роботодавцям у доборi працiвникiв;

     веде облiк осiб, якi до неї звертаються за сприянням у працевлаштуваннi, наданих їм послуг, реєструє громадян у встановленому порядку як безробiтних;

     сприяє громадянам у пiдборi пiдходящої роботи, бере участь в органiзацiї оплачуваних громадських робiт;

     надає особам, якi до неї звертаються, соцiальнi та iншi послуги вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" та цього Закону, здiйснює виплати матерiального забезпечення на випадок безробiття вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття";

     здiйснює у порядку, встановленому законодавством, перевiрку достовiрностi поданих особою даних, якi є пiдставою для надання статусу безробiтного, виплати матерiального забезпечення на випадок безробiття та надання соцiальних послуг;

     здiйснює у порядку, встановленому законодавством, збирання та опрацювання адмiнiстративних даних щодо дiяльностi державної служби зайнятостi;

     бере участь у здiйсненнi наукових дослiджень з питань зайнятостi населення, ринку працi та соцiального захисту населення вiд безробiття, вивчає мiжнародний досвiд з метою вдосконалення своєї дiяльностi, виступає замовником наукових робiт, дослiджень, методичного забезпечення тощо;

     здiйснює мiжнародне спiвробiтництво у розв'язаннi проблем зайнятостi населення;

     здiйснює реєстрацiю укладеного у письмовiй формi трудового договору мiж працiвником i фiзичною особою;

     видає роботодавцям, iноземцям та особам без громадянства дозволи на використання працi (послуг) iноземцiв та осiб без громадянства, веде базу даних виданих дозволiв, контролює дотримання законодавства у цiй сферi;

     застосовує в порядку, встановленому законодавством, фiнансовi санкцiї та адмiнiстративнi штрафи до роботодавцiв та їх посадових осiб, якi порушили вимоги цього Закону та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття";

     6) статтю 34 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 34. Органи, що здiйснюють контроль

     Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про зайнятiсть населення, з питань дотримання прав громадян при прийомi на роботу та працiвникiв при звiльненнi з роботи, використання працi iноземцiв та осiб без громадянства, дотримання прав i гарантiй щодо працевлаштування осiб, якi потребують соцiального захисту i не здатнi на рiвних умовах конкурувати на ринку працi, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятiсть населення.

     Контроль за додержанням законодавства України про зайнятiсть населення здiйснюється також мiсцевими державними адмiнiстрацiями, виконавчими органами мiсцевих рад, об'єднаннями профспiлок".

     7. У Законi України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 363; 2006 р., N 2 - 3, ст. 35; N 32, ст. 271; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2010 р., N 48, ст. 564):

     1) у статтi 3:

     у частинi першiй слова "Мiнiстерства охорони здоров'я України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     у частинi другiй слова "в особi їх республiканських органiв" виключити;

     2) у статтi 141:

     у другому реченнi частини першої слова "мiжвiдомчою Комiсiєю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв (далi - Комiсiя)" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту iнвалiдiв, ветеранiв вiйни";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту iнвалiдiв, ветеранiв вiйни, може делегувати в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку повноваження з надання адмiнiстративних послуг бюджетнiй установi, що належить до сфери його управлiння".

     У зв'язку з цим частини другу - дев'яту вважати вiдповiдно частинами третьою - десятою;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту iнвалiдiв, ветеранiв вiйни, визначає доцiльнiсть надання державної допомоги пiдприємствам та органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв у виглядi пiльг з оподаткування, поворотної та безповоротної фiнансової допомоги (далi - фiнансова допомога), позик, сприяє в наданнi прiоритетiв при розмiщеннi державного замовлення, у працевлаштуваннi iнвалiдiв та в iнших формах, а також здiйснює облiк i контроль за використанням такої допомоги";

     частини четверту - десяту виключити;

     3) у статтi 142:

     у частинi першiй слова "Комiсiєю та регiональними комiсiями згiдно з положенням, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту iнвалiдiв, ветеранiв вiйни, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань соцiальної полiтики";

     у частинi другiй слова "Комiсiї i регiональних комiсiй" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту iнвалiдiв, ветеранiв вiйни, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань соцiальної полiтики";

     в абзацi першому частини третьої слово "Комiсiя" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту iнвалiдiв, ветеранiв вiйни";

     у частинi четвертiй слова "Регiональнi комiсiї" замiнити словами "Обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань соцiальної полiтики";

     частину п'яту виключити;

     4) в абзацах першому та четвертому статтi 143 слово "Комiсiєю" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту iнвалiдiв, ветеранiв вiйни";

     5) у статтi 19:

     у частинi сьомiй слова "та сплати ними адмiнiстративно-господарських санкцiй" виключити;

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятiсть населення, з метою контролю за виконанням нормативу робочих мiсць, передбаченого частиною першою цiєї статтi, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, здiйснює перевiрки пiдприємств, установ, органiзацiй, у тому числi пiдприємств, органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичних осiб, якi використовують найману працю, щодо реєстрацiї у Фондi соцiального захисту iнвалiдiв, подання ними звiтiв про зайнятiсть та працевлаштування iнвалiдiв, виконання нормативу робочих мiсць, призначених для працевлаштування iнвалiдiв, у тому числi шляхом зарахування";

     6) у статтi 20:

     у частинi п'ятiй слово "господарського" виключити;

     у частинi шостiй:

     в абзацах третьому, п'ятому i шостому слова "вiдповiдного рiшення Комiсiї" замiнити словами "рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту iнвалiдiв, ветеранiв вiйни";

     в абзацi четвертому слово "непрацюючих" виключити;

     у частинi сьомiй слова "та Комiсiї (у межах її повноважень)" виключити;

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок сплати адмiнiстративно-господарських санкцiй i пенi до вiддiлень Фонду соцiального захисту iнвалiдiв, їх акумуляцiї, облiку та контролю за їх використанням, а також з урахуванням пропозицiй всеукраїнських громадських органiзацiй iнвалiдiв - використання цих коштiв встановлюється законом";

     7) у частинi першiй статтi 34 слова "Мiсцевi органи державної влади" замiнити словами "Мiсцевi органи виконавчої влади";

     8) у статтi 40 слова "рiшеннями Уряду України" замiнити словами "актами Кабiнету Мiнiстрiв України".

     8. У Законi України "Про пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10; 1993 р., N 29, ст. 303):

     1) у частинi другiй статтi 1 слова "Iноземнi громадяни" замiнити словом "Iноземцi";

     2) у пунктi "д" статтi 3 слова "Мiнiстерства зв'язку України" виключити;

     3) друге речення частини другої статтi 8 виключити;

     4) у частинi п'ятiй статтi 13:

     у першому реченнi слова "органи Державної експертизи умов працi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю";

     друге речення виключити.

     9. У Законi України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2004 р., N 36, ст. 444; 2006 р., N 51, ст. 519; 2009 р., N 36 - 37, ст. 512):

     1) в абзацi першому пункту 5 статтi 8 слова "урядовим органом державного управлiння з питань адаптацiї вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або вiдставку, та конверсiї колишнiх вiйськових об'єктiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах зайнятостi населення та трудової мiграцiї, трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     2) у статтi 9:

     пункт 1 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi працi та соцiальної полiтики, iншi центральнi органи виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї розробляють та вносять у встановленому порядку пропозицiї щодо грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв";

     у пунктi 7 слова "установ, органiзацiй, а також Державного пiдприємства обслуговування повiтряного руху України" та "установах, органiзацiях, а також Державному пiдприємствi обслуговування повiтряного руху України" замiнити вiдповiдно словами "пiдприємств, установ, органiзацiй" та "пiдприємствах, установах, органiзацiях".

     10. У Законi України "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272; 1993 р., N 26, ст. 277; 2003 р., N 30, ст. 247; 2005 р., N 16, ст. 259):

     1) в абзацi третьому преамбули слова "i управлiння" виключити;

     2) у статтi 2 слова "законами України "Про власнiсть", "Про пiдприємництво" замiнити словами "Господарським кодексом України, Цивiльним кодексом України";

     3) в абзацi першому пункту 5 статтi 10, абзацах п'ятому та сьомому частини першої статтi 11 слова "Рада народних депутатiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словом "рада" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     4) у пунктi 2 статтi 20, у першому реченнi абзацу другого пункту 1 статтi 26, у статтi 29 слово "законодавство" в усiх вiдмiнках замiнити словом "закони" у вiдповiдному вiдмiнку;

     5) у статтi 25 слова "влади i управлiння" замiнити словами "державної влади";

     6) в абзацi другому пункту 1 статтi 26:

     у першому реченнi слова "державних, громадських i кооперативних органiв, полiтичних партiй i рухiв" замiнити словами "об'єднань громадян";

     у другому реченнi слово "законодавством" замiнити словами "законами України".

     11. У Законi України "Про охорону прав на сорти рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 23, ст. 163; 2007 р., N 1, ст. 1; 2011 р., N 10, ст. 63):

     1) у статтi 1:

     абзац восьмий виключити;

     абзац двадцять дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони прав на сорти рослин";

     2) в абзацi третьому статтi 6 слова "призначає на посаду та звiльняє з посади керiвника Установи та його заступникiв за поданням керiвника центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики" виключити;

     3) статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi:

     органiзовує та здiйснює державний нагляд (контроль) у частинi охорони прав на сорти рослин за:

     дотриманням юридичними та фiзичними особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сферi виробництва, використання, зберiгання, реалiзацiї та розмноження садивного матерiалу сортiв рослин;

     збереженiстю сортiв рослин, реєстрацiєю лiцензiйних договорiв на їх використання та виплатою авторської винагороди;

     веденням первинного насiнництва власниками майнових прав iнтелектуальної власностi та пiдтримувачами сортiв рослин;

     набуттям прав на сорти рослин та їх реєстрацiєю;

     ввезенням в Україну садивного матерiалу (насiння) незареєстрованих в Українi сортiв рослин;

     дотриманням особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, права попереднього користування i права при вiдновленнi прав на сорт, права на поширення сорту в Українi, прав автора сорту при вiдмовi власника вiд майнового права на сорт, порядку вивезення з України посадкового матерiалу (насiння) сортiв рослин, що мiстять об'єкт iнтелектуальної власностi, угоди, укладеної мiж роботодавцем та автором сорту щодо виплати справедливої винагороди;

     видає дозвiл на ввезення в Україну насiння i садивного матерiалу, не внесених до реєстру сортiв рослин України;

     вирiшує iншi питання, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України";

     4) у статтi 8:

     назву та абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони прав на сорти рослин

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони прав на сорти рослин";

     абзаци другий, третiй, п'ятий - дев'ятий виключити;

     в абзацi четвертому слова "та здiйснює контроль за їх додержанням" виключити;

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "вирiшує iншi питання, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України";

     5) статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Повноваження i обов'язки Уповноваженого органу

     Уповноважений орган забезпечує реалiзацiю цього Закону та iнших нормативно-правових актiв про охорону прав на сорти рослин i виконує такi функцiї:

     забезпечує розвиток наукового та матерiально-технiчного потенцiалу у сферi охорони прав на сорти рослин;

     узгоджує формування i виконання мiжнародних науково-технiчних програм i проектiв з охорони прав на сорти рослин за спiльними координацiйними договорами;

     сприяє розвитку iнновацiйної дiяльностi в галузi сортовивчення i охорони прав на сорти рослин;

     дає державне замовлення на квалiфiкацiйну експертизу нових сортiв рослин;

     узагальнює практику застосування законодавства про охорону прав на сорти рослин, розробляє пропозицiї з його вдосконалення;

     органiзовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рiшення щодо них;

     видає патенти на сорти рослин i свiдоцтва про авторство на сорти рослин;

     веде Реєстр заявок, Реєстр патентiв, Реєстр сортiв i забезпечує проведення державної реєстрацiї заявок, прав на сорти рослин, сортiв i пiдтримувачiв сортiв рослин;

     органiзовує перевiрку збереженостi сортiв рослин;

     забезпечує опублiкування офiцiйних вiдомостей про виданi патенти на сорти рослин i свiдоцтва про авторство на сорти рослин, видає Каталог сортiв рослин, придатних для поширення в Українi;

     здiйснює мiжнародне спiвробiтництво у сферi правової охорони сортiв рослин i представляє iнтереси України з питань охорони прав на сорти рослин у мiжнародних органiзацiях вiдповiдно до законодавства;

     органiзовує iнформацiйну та видавничу дiяльнiсть у сферi охорони прав на сорти рослин;

     органiзовує науково-дослiднi роботи з удосконалення законодавства, дiяльностi у сферi охорони прав на сорти, з удосконалення експертизи на придатнiсть на поширення сортiв рослин;

     органiзовує роботу щодо пiдготовки i перепiдготовки кадрiв державної системи охорони прав на сорти рослин;

     органiзовує пiсляреєстрацiйне вивчення сортiв, розмноження нових i перспективних сортiв рослин;

     створює та поширює науково-технiчну продукцiю;

     затверджує галузевi та мiжгалузевi програми науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт у сферi охорони прав на сорти рослин;

     виступає замовником створення науково-технiчної продукцiї, бере участь у впровадженнi у виробництво результатiв закiнчених науково-технiчних розробок;

     бере участь у розробцi нормативних документiв галузевого призначення на продукцiю, процеси, послуги в разi вiдсутностi нацiональних стандартiв або необхiдностi встановлення вимог, що перевищують чи доповнюють вимоги нацiональних стандартiв;

     органiзовує та бере участь у мiжнародних заходах наукового спрямування (форуми, симпозiуми, конференцiї тощо), координує участь наукових установ у дiяльностi iноземних та мiжнародних наукових товариств, асоцiацiй i союзiв на правах їх членiв у сферi iнтелектуальної власностi на сорти рослин;

     вирiшує iншi питання, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України";

     6) у статтi 14 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони прав на сорти рослин";

     7) у статтi 20:

     в абзацi тринадцятому частини третьої, частинах шостiй та сьомiй слово "Установою" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони прав на сорти рослин";

     у частинi восьмiй слова "має надiйти" замiнити словом "надається";

     8) у частинi другiй статтi 22 слова "закладу експертизи" замiнити словами "Уповноваженого органу";

     9) у частинi другiй статтi 25 слова "визначеними Установою експертними закладами" замiнити словами "Уповноваженим органом";

     10) у частинi першiй статтi 26 слова "розробленими Установою" замiнити словами "затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони прав на сорти рослин";

     11) у статтi 27:

     у частинi третiй слова "закладах Установи" замiнити словами "Уповноваженому органi";

     у пунктi "г" частини четвертої слова "в її закладах" виключити;

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Пiд час проведення квалiфiкацiйної експертизи Уповноважений орган має право зажадати вiд заявника додатковi матерiали, iнформацiю, документи, зразки тощо, необхiднi для проведення експертизи.

     Заявник має право протягом мiсяця вiд дати одержання ним запиту зажадати копiї матерiалiв, що протиставленi заявцi. Уповноважений орган зобов'язаний надати цi копiї безоплатно протягом мiсяця вiд дати одержання ним запиту заявника.

     Заявник зобов'язаний надати затребуванi Уповноваженим органом матерiали, iнформацiю тощо протягом двох мiсяцiв вiд дати одержання ним запиту або копiй матерiалiв, що протиставленi заявцi.

     У противному разi заявка вважається вiдкликаною, про що заявнику надсилається повiдомлення.

     Строк, пропущений з поважних причин, поновлюється за умови подання заявником клопотання протягом дванадцяти мiсяцiв вiд дати його закiнчення та сплати вiдповiдного збору";

     12) у статтi 29:

     у частинi першiй слова "в її закладах" замiнити словами "в Уповноваженому органi";

     у частинi другiй слова "Установою i визначеними нею закладами експертизи" замiнити словами "Уповноваженим органом";

     у частинi п'ятiй слово "зобов'язана" замiнити словом "зобов'язаний";

     у частинi шостiй слово "вона" замiнити словом "вiн";

     13) у частинi четвертiй статтi 30 слово "Вона" замiнити словом "Вiн";

     14) у частинi п'ятiй статтi 35 слова "в закладах Установи" замiнити словами "в Уповноваженому органi";

     15) в абзацi першому частини третьої статтi 48 слова "Установi або органу, визначеному Установою" замiнити словами "Уповноваженому органу";

     16) у пунктi "в" частини третьої статтi 50 слова "закладу експертизи" замiнити словами "Уповноваженого органу";

     17) у пунктi "а" частини третьої статтi 501 слова "за iнформацiєю Державної iнспекцiї з охорони прав на сорти рослин" виключити;

     18) у частинi третiй статтi 53 слова "чинним законодавством" замiнити словами "законами України";

     19) у статтi 56:

     у частинi третiй слова "на казначейськi рахунки Установи або закладiв експертизи, що виконують вiдповiдно до їхньої спецiалiзацiї окремi завдання, визначенi цим Законом" замiнити словами "до державного бюджету";

     частину четверту виключити;

     20) у текстi Закону слово "Установа" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Уповноважений орган" у вiдповiдному вiдмiнку.

     12. У Законi України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2005 р., N 4, ст. 107; 2006 р., N 14, ст. 116, N 30, ст. 258, N 37, ст. 318; 2007 р., N 33, ст. 442; 2009 р., N 24, ст. 296):

     1) у частинi четвертiй статтi 9:

     слова "Мiнiстерством України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" виключити;

     слова "Мiнiстерством транспорту та зв'язку України, Державною податковою адмiнiстрацiєю України, Державним департаментом України з питань виконання покарань" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, транспорту, виконання кримiнальних покарань, пожежної i техногенної безпеки, єдину державну податкову полiтику";

     2) у частинi першiй статтi 17:

     у пунктi "и" слова "Мiнiстерством України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, Державною податковою адмiнiстрацiєю України та Державним департаментом України з питань виконання покарань" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах виконання кримiнальних покарань, цивiльного захисту, пожежної i техногенної безпеки, державної фiнансової полiтики";

     у пунктi "i" слова "Державним департаментом України з питань виконання покарань та Мiнiстерством України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах виконання кримiнальних покарань, цивiльного захисту, пожежної i техногенної безпеки";

     3) у першому реченнi частини першої статтi 48 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     4) у назвi та текстi статтi 601 слова "пенсiйних органiв" замiнити словами "органiв пенсiйного забезпечення".

     13. У Законi України "Про споживчу кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414):

     1) в абзацi другому преамбули, пунктах 2, 5 та абзацi першому пункту 7 статтi 17 слова "органи державної виконавчої влади" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у статтi 3 слова "державного управлiння, полiтичних та iнших" замiнити словами "державної влади, полiтичних партiй та";

     3) у пунктi 2 статтi 13 та абзацi другому пункту 7 статтi 17 слова "судових органiв" замiнити словом "суду";

     4) у пунктi 4 статтi 14 слово "законодавством" замiнити словом "законами".

     14. У Законi України "Про колективнi договори i угоди" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 36, ст. 361):

     1) у частинi четвертiй статтi 3 слова "мiсцевими органами державної влади" замiнити словами "мiсцевими органами виконавчої влади";

     2) у частинi одинадцятiй статтi 9 слова "Мiнiстерством працi України" та "мiсцевими органами державної виконавчої влади" замiнити вiдповiдно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення" та "мiсцевими органами виконавчої влади";

     3) у статтi 16 слова "Мiнiстерством статистики України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики".

     15. У Законi України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 iз наступними змiнами):

     1) у частинi четвертiй статтi 2, пунктi 18 частини першої статтi 13, пунктi 15 частини першої статтi 15 слова "Мiсцевi Ради" та "мiсцевi Ради" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Мiсцевi ради" та "мiсцевi ради" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) роздiл I доповнити статтею 31 такого змiсту:

     "Стаття 31. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту iнвалiдiв, ветеранiв вiйни, iнших осiб, на яких поширюється дiя Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", ветеранiв працi, ветеранiв вiйськової служби, вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або вiдставку, жертв нацистських переслiдувань

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту iнвалiдiв, ветеранiв вiйни, iнших осiб, на яких поширюється дiя Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", ветеранiв працi, ветеранiв вiйськової служби, вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або вiдставку, жертв нацистських переслiдувань:

     вносить пропозицiї центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, щодо призначення довiчних державних стипендiй учасникам бойових дiй у перiод Великої Вiтчизняної вiйни 1941 - 1945 рокiв та довiчних державних iменних стипендiй громадянам України, якi зазнали переслiдувань за правозахисну дiяльнiсть;

     вживає заходiв щодо повернення на Батькiвщину колишнiх вiйськовополонених, пошуку тих, хто пропав безвiсти пiд час воєн i локальних конфлiктiв, виконання обов'язкiв вiйськової служби, бере участь у вирiшеннi питань щодо соцiальної та професiйної адаптацiї колишнiх вiйськовополонених, якi повернулися на Батькiвщину;

     органiзовує пiдготовку та проведення державних свят, пам'ятних дат, вiдзначення на державному рiвнi мiжнародних днiв, що стосуються iнвалiдiв, ветеранiв, вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або вiдставку, жертв нацистських переслiдувань;

     забезпечує взаємодiю органiв державної влади, об'єднань громадян, пiдприємств з питань пошуку, ведення облiку, упорядження i збереження вiйськових поховань жертв вiйни на територiї України та iнших держав;

     бере участь в органiзацiї видання книг, мемуарiв, художнiх та аудiовiзуальних творiв, створеннi музеїв, меморiалiв та експозицiй, проведеннi наукових дослiджень, пов'язаних з увiчненням пам'ятi захисникiв Вiтчизни та жертв воєн;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Президента України";

     3) абзац другий пункту 14 частини першої статтi 12 викласти у такiй редакцiї:

     "Учасники бойових дiй, якi дiстали поранення, контузiю або калiцтво пiд час участi в бойових дiях чи при виконаннi обов'язкiв вiйськової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числi за рахунок жилої площi, що передається мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, пiдприємствами, установами та органiзацiями у розпорядження мiсцевих рад та державних адмiнiстрацiй, - протягом двох рокiв з дня взяття на квартирний облiк";

     4) у частинi першiй статтi 13:

     абзац другий пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Iнвалiди вiйни забезпечуються путiвками вiдповiдно Мiнiстерством оборони України, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, Службою безпеки України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах охорони здоров'я, трудових вiдносин, соцiального захисту населення, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту державного кордону, та iншими органами за мiсцем перебування iнвалiда на облiку або за мiсцем його роботи";

     в абзацi першому пункту 27 слова "Урядом Автономної Республiки Крим" замiнити словами "Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим";

     5) в абзацi першому пункту 18 частини першої статтi 13 та абзацi першому пункту 15 частини першої статтi 15 слова "центральними органами державної виконавчої влади" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади";

     6) в абзацi другому пункту 18 частини першої статтi 13 та абзацi другому пункту 15 частини першої статтi 15 слова "Органи державної виконавчої влади" замiнити словами "Органи виконавчої влади";

     7) у частинах першiй та третiй статтi 171 слова "органи працi та соцiального захисту населення" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення" у вiдповiдному вiдмiнку;

     8) у частинi другiй статтi 20 слова "Органи державної виконавчої влади, мiсцевi органи державної виконавчої влади i самоврядування, Уряд Автономної Республiки Крим" замiнити словами "Центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим";

     9) у частинi першiй статтi 22 слова "мiської Ради" замiнити словами "мiської ради".

     16. У Законi України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18):

     1) у частинi п'ятiй статтi 2 слова "Мiсцевi Ради народних депутатiв" замiнити словами "Мiсцевi ради";

     2) у пунктi 12 частини першої статтi 7 слова "(Республiки Крим)" замiнити словами "(Автономної Республiки Крим)";

     3) у статтi 25 слова "мiсцевими органами влади, i за рахунок коштiв цих Рад" замiнити словами "мiсцевими радами, i за рахунок коштiв цих рад";

     4) у статтi 33 слова "Мiнiстерством охорони здоров'я України i Мiнiстерством працi та соцiальної полiтики України" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах охорони здоров'я, зайнятостi населення та трудової мiграцiї, трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     5) у частинi першiй статтi 40 слова "Мiсцевi Ради народних депутатiв" замiнити словами "Мiсцевi ради";

     6) у статтi 41, частинi другiй статтi 44 слова "Мiсцевi органи влади" замiнити словами "Органи мiсцевого самоврядування";

     7) у текстi Закону слова "мiсцевi органи державної виконавчої влади i мiсцевого та регiонального самоврядування" в усiх вiдмiнках замiнити словами "мiсцевi органи виконавчої влади i органи мiсцевого самоврядування" у вiдповiдному вiдмiнку.

     17. У Законi України "Про органи i служби у справах дiтей та спецiальнi установи для дiтей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35 iз наступними змiнами):

     1) абзаци другий i третiй частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi сiм'ї та дiтей, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi сiм'ї та дiтей, орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi сiм'ї та дiтей, вiдповiднi структурнi пiдроздiли обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських i районних у мiстах рад;

     уповноваженi пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ";

     2) в абзацi четвертому статтi 2 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах сiм'ї, дiтей та молодi, уповноваженого органу влади Автономної Республiки Крим у справах сiм'ї, дiтей та молодi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань сiм'ї та дiтей, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi сiм'ї та дiтей, органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi сiм'ї та дiтей";

     3) у статтi 4:

     абзац восьмий частини першої замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "проведення роботи з соцiально-правового захисту дiтей, запобiгання бездоглядностi та правопорушенням серед них, iз соцiально-психологiчної реабiлiтацiї найбiльш уразливих категорiй дiтей, контроль та координацiя дiяльностi служб у справах дiтей;

     здiйснення з питань, що належать до їх компетенцiї, координацiї та методологiчного забезпечення дiяльностi центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування стосовно соцiального захисту дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб iз їх числа, а також забезпечення додержання законодавства щодо встановлення опiки i пiклування над дiтьми-сиротами та дiтьми, позбавленими батькiвського пiклування, їх усиновлення, застосування iнших передбачених законодавством форм влаштування дiтей;

     сприяння розвитку рiзних форм виховання дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "приймати з питань, що належать до їх компетенцiї, рiшення, якi є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територiальними органами та мiсцевими державними адмiнiстрацiями, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями всiх форм власностi i громадянами";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань сiм'ї та дiтей, контролює дiяльнiсть органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi сiм'ї та дiтей";

     частини четверту, шосту - восьму виключити;

     4) у статтi 5:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Уповноваженi пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ";

     частини першу та четверту виключити;

     абзац перший частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "Уповноваженi пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ зобов'язанi";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Уповноваженi пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ виконують також iншi обов'язки та мають iншi права, передбаченi законодавством";

     5) у пунктi 4 частини четвертої статтi 7 слова "пiдроздiлу кримiнальної мiлiцiї у справах дiтей" замiнити словами "уповноваженому пiдроздiлу органiв внутрiшнiх справ";

     6) у частинi першiй статтi 8 слова "спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у галузi освiти i науки" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти i науки";

     7) у частинi першiй статтi 9 слова "Мiнiстерства охорони здоров'я України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     8) у частинi восьмiй статтi 11 та частинi четвертiй статтi 111 слова "органах Державного казначейства України" замiнити словами "органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв";

     9) текст статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi усиновлення та захисту прав дiтей, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, органи мiсцевого самоврядування у межах своєї компетенцiї здiйснюють контроль за дiяльнiстю органiв i служб у справах дiтей, спецiальних установ i закладiв соцiального захисту для дiтей";

     10) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сiм'ї, дiтей та молодi, уповноважений орган влади Автономної Республiки Крим у справах сiм'ї, дiтей та молодi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi усиновлення та захисту прав дiтей, орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi сiм'ї та дiтей" у вiдповiдному вiдмiнку.

     18. У Законi України "Про оплату працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121 iз наступними змiнами):

     1) у частинi четвертiй статтi 6 слова "Мiнiстерством працi України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     2) роздiл II доповнити статтею 131 такого змiсту:

     "Стаття 131. Основнi повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення:

     розробляє нормативно-правовi акти з питань умов i розмiрiв оплати працi працiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, що фiнансуються чи дотуються з бюджету, керiвникiв пiдприємств, заснованих на державнiй, комунальнiй власностi;

     здiйснює монiторинг у сферi оплати, нормування та стимулювання працi, професiйної класифiкацiї робiт i професiй;

     розробляє та вносить у встановленому порядку пропозицiї щодо визначення розмiру мiнiмальної заробiтної плати, робочого часу та часу вiдпочинку, умов оплати працi працiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, що фiнансуються чи дотуються з державного бюджету, грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу органiв вiдповiдно до закону";

     3) у статтi 35:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Контроль за додержанням законодавства про оплату працi на пiдприємствах у межах наданих повноважень здiйснюють:

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;

     органи державної податкової служби;

     фiнансовi органи;

     професiйнi спiлки та iншi органи (органiзацiї), що представляють iнтереси найманих працiвникiв";

     у частинi п'ятiй слова "Податковий орган має" замiнити словами "Органи державної податкової служби мають".

     19. У Законi України "Про виключну (морську) економiчну зону України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 21, ст. 152; 1996 р., N 15, ст. 70; 2003 р., N 27, ст. 209):

     1) статтю 9 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Функцiї уповноваженого органу, який взаємодiє з Європейським Союзом, з органами влади iноземних держав (їх компетентними органами та органiзацiями) з питань виконання вимог системи попередження та лiквiдацiї незаконного, непiдзвiтного та нерегульованого рибальства, виконує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства";

     2) у частинi першiй статтi 21 слова "iноземнi громадяни" замiнити словом "iноземцi";

     3) у частинi першiй статтi 27:

     в абзацi другому слова "органам Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України в особi державних iнспекторiв з охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "посадовим особам, уповноваженим на те центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     в абзацi третьому слова "органам рибоохорони Мiнiстерства рибного господарства України в особi начальника вiдповiдного басейнового управлiння по охоронi i вiдтворенню рибних запасiв i регулюванню рибальства" замiнити словами "посадовим особам органiв рибоохорони";

     4) у частинi другiй статтi 29 слова "до вiдповiдного обласного, Київського i Севастопольського мiських судiв" замiнити словами "у встановленому законом порядку";

     5) у статтi 31 слова "органами рибоохорони Мiнiстерства рибного господарства України i органами Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, i центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища".

     20. Частину другу статтi 23 Закону України "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 41, ст. 188) виключити.

     21. У Законi України "Про вiдпустки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4):

     1) у частинi другiй статтi 2 слова "Iноземнi громадяни" замiнити словом "Iноземцi";

     2) у статтi 27:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Нагляд за додержанням законодавства про вiдпустки здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, а також iншими уповноваженими на це державними органами";

     у частинi другiй слова "центральнi та мiсцевi органи державної виконавчої влади" замiнити словами "центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади".

     22. У частинi третiй статтi 3 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237 iз наступними змiнами) слова "управлiннях Державного казначейства в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв".

     23. В Основах законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121; 2011 р., N 2 - 3, ст. 11):

     1) у статтi 17:

     у частинi першiй слова "спецiально уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України центральний орган виконавчої влади" замiнити словами "уповноважений Президентом України центральний орган виконавчої влади (далi - центральний орган виконавчої влади)";

     частину другу виключити;

     2) у статтi 18:

     у частинi першiй слово "держава" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади";

     у частинi другiй слова "за дiяльнiстю страховикiв" виключити;

     3) у частинi другiй статтi 18, статтi 19 та частинi третiй статтi 24 слова "орган державного нагляду" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "центральний орган виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку;

     4) у частинi першiй статтi 24 слова "Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади".

     24. У Законi України "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 40 - 41, ст. 249; 2005 р., N 4, ст. 107; 2006 р., N 30, ст. 258; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2009 р., N 34 - 35, ст. 507, N 38, ст. 535):

     1) у частинi другiй статтi 41 слова "iноземним громадянам" замiнити словом "iноземцям";

     2) у пунктах 1 i 5 частини першої статтi 6 слова "Державної податкової адмiнiстрацiї України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику".

     25. У Законi України "Про захист рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 50 - 51, ст. 310; 2004 р., N 26, ст. 362; 2006 р., N 22, ст. 184, N 43, ст. 420; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2011 р., N 37, ст. 372):

     1) у статтi 7 слова "спецiально уповноваженими органами виконавчої влади у сферi захисту рослин" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин";

     2) абзац третiй статтi 8 виключити;

     3) в абзацi другому статтi 9 слова "державним iнспекторам захисту рослин" замiнити словами "державним фiтосанiтарним iнспекторам";

     4) статтi 11 та 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Посадовi особи, якi забезпечують здiйснення повноважень у сферi захисту рослин

     Здiйснення повноважень у сферi захисту рослин покладається на Головного державного фiтосанiтарного iнспектора України, головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв в Автономнiй Республiцi Крим, областях, їх заступникiв i державних фiтосанiтарних iнспекторiв.

     Стаття 12. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi захисту рослин, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi захисту рослин, належить:

     здiйснення нормативно-правового забезпечення у сферi захисту рослин;

     органiзацiя впровадження екологiчно безпечних для людини i довкiлля методiв та заходiв щодо захисту рослин;

     участь у розробленнi загальнодержавних i мiждержавних цiльових програм захисту рослин;

     органiзацiя розроблення регiональних цiльових програм захисту рослин;

     вирiшення iнших питань, визначених законами України та покладеними на нього актами Президента України.

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин, належить:

     упровадження iнтегрованої системи захисту рослин;

     визначення асортименту та обсягiв виробництва засобiв захисту рослин вiтчизняною промисловiстю, координацiя закупiвлi їх за iмпортом, контроль за оптовою та роздрiбною торгiвлею засобами захисту рослин;

     здiйснення державного контролю за своєчасним проведенням пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi та громадянами заходiв щодо захисту рослин, додержанням регламентiв застосування засобiв захисту рослин, вмiстом у сiльськогосподарськiй продукцiї та сировинi рослинного походження залишкової кiлькостi пестицидiв, агрохiмiкатiв та важких металiв;

     погодження асортименту засобiв захисту рослин, технiчних умов їх виробництва i застосування, плану державних випробувань i реєстрацiї засобiв захисту рослин, перелiку пестицидiв, дозволених до використання в Українi, асортименту пестицидiв, що завозяться в Україну;

     участь у впровадженнi у практику захисту рослин досягнень науки, технiки та екологiчно безпечних для людини i довкiлля методiв та заходiв щодо захисту рослин;

     здiйснення державного контролю за вiдповiднiстю вимогам сертифiкатiв якостi засобiв захисту рослин, у тому числi пестицидiв, якi завозяться в Україну, а також за додержанням регламентiв їх застосування;

     видача погодження на ввезення на територiю України засобiв захисту рослин;

     вирiшення iнших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин, провадить свою дiяльнiсть разом з iншими центральними органами виконавчої влади, мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин, є органом з оцiнки вiдповiдностi сiльськогосподарської продукцiї та сировини рослинного походження щодо вмiсту в них залишкової кiлькостi пестицидiв, агрохiмiкатiв та важких металiв";

     5) статтю 13 виключити;

     6) у частинi другiй статтi 14 слова "головнi державнi iнспектори (або їх заступники) захисту рослин України, Автономної Республiки Крим, областей, районiв" замiнити словами "головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори (або їх заступники)";

     7) у статтi 16:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Права Головного державного фiтосанiтарного iнспектора України, головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв та державних фiтосанiтарних iнспекторiв";

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України, головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори та державнi фiтосанiтарнi iнспектори мають право";

     в абзацi восьмому слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi захисту рослин";

     в абзацi сiмнадцятому слова "Головний державний iнспектор захисту рослин України" замiнити словами "Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України";

     в абзацах двадцятому та двадцять третьому слова "головнi державнi iнспектори захисту рослин" замiнити словами "головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори";

     8) у статтi 161:

     у частинi третiй слова "Головною державною iнспекцiєю захисту рослин" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин";

     в абзацi четвертому частини п'ятої та абзацi четвертому частини дванадцятої слова "дослiдження спецiалiзованих територiальних лабораторiй" замiнити словами "лабораторних дослiджень";

     в абзацi першому частини восьмої та абзацi першому частини п'ятнадцятої слова "органом, який його видав" та "органом, який їх видав" виключити;

     у частинi одинадцятiй слова "державними iнспекцiями захисту рослин Автономної Республiки Крим, областей, районiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин";

     у частинi шiстнадцятiй слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi захисту рослин";

     9) у статтi 162:

     у частинi першiй слова "спецiально уповноваженим органом виконавчої влади у сферi захисту рослин" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин";

     у частинi третiй слова "державними iнспекторами захисту рослин" замiнити словами "державними фiтосанiтарними iнспекторами";

     у частинi четвертiй слова "проводять спецiалiзованi територiальнi лабораторiї спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi захисту рослин" замiнити словами "проводить центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин";

     10) у статтi 17:

     назву та абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 17. Обов'язки Головного державного фiтосанiтарного iнспектора України, головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв та державних фiтосанiтарних iнспекторiв

     Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України, головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори та державнi фiтосанiтарнi iнспектори зобов'язанi";

     абзац другий виключити;

     11) у частинi другiй статтi 18:

     в абзацi п'ятому слова "вiдповiдну державну iнспекцiю захисту рослин" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин";

     в абзацi дванадцятому слова "державним iнспекторам захисту рослин" замiнити словами "державним фiтосанiтарним iнспекторам";

     12) у статтi 19:

     у частинi першiй слова "Головнi державнi iнспектори захисту рослин України, Автономної Республiки Крим, областей i районiв, їх заступники, а також державнi iнспектори захисту рослин" замiнити словами "Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України, головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори, державнi фiтосанiтарнi iнспектори";

     у частинi другiй слова "державного iнспектора захисту рослин" замiнити словами "державного фiтосанiтарного iнспектора";

     13) у частинi третiй статтi 24 слово "повиннi" замiнити словом "повинен";

     14) у частинi четвертiй статтi 25 слова "при державних iнспекцiях захисту рослин" виключити;

     15) у статтi 26 слова "Українською академiєю аграрних наук, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "Нацiональною академiєю аграрних наук України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин";

     16) у текстi Закону слова "спецiально уповноваженi органи виконавчої влади у сферi захисту рослин" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту рослин" у вiдповiдному вiдмiнку.

     26. У Законi України "Про топографо-геодезичну i картографiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5 - 6, ст. 46; 2003 р., N 27, ст. 209; 2010 р., N 18, ст. 136; 2011 р., N 11, ст. 69):

     1) абзац третiй статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у галузi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi";

     2) у статтi 6 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi та його органи на мiсцях" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у галузi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi";

     3) статтю 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у галузi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у галузi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi, належить:

     розроблення державних цiльових програм у сферi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi;

     затвердження нормативно-технiчних документiв з питань геодезiї, картографiї, геоiнформацiйних систем;

     затвердження положення про авторське право в картографiї;

     вирiшення iнших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi, належить:

     органiзацiя топографо-геодезичних i картографiчних робiт;

     ведення картографiчного монiторингу територiї України, включаючи шельфову зону та населенi пункти;

     виконання астрономо-геодезичних, гравiметричних, iнженерно-геодезичних, топографiчних, картографiчних, картовидавничих робiт, проведення супутникових радiонавiгацiйних спостережень, аеро- та космiчних зйомок для дистанцiйного зондування Землi;

     координацiя топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi та здiйснення методичного керiвництва топографо-геодезичними i картографiчними роботами;

     створення, розвиток та забезпечення функцiонування нацiональної iнфраструктури геопросторових даних, системи стандартизацiї у сферi геодезiї i картографiї;

     визначення сталих географiчних об'єктiв на територiї України;

     проведення державної експертизи програм з питань топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi, проектiв топографо-геодезичних i картографiчних робiт та їх результатiв;

     пiдготовка пропозицiй щодо створення у встановленому порядку спецiальних установ i органiзацiй, необхiдних для забезпечення топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi;

     органiзацiя участi України у мiжнародному спiвробiтництвi в сферi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi;

     сприяння забезпеченню топографо-геодезичних, картографiчних пiдприємств, установ, органiзацiй висококвалiфiкованими спецiалiстами;

     вдосконалення методiв органiзацiї топографо-картографiчного виробництва;

     здiйснення державного контролю за топографо-геодезичною i картографiчною дiяльнiстю;

     розроблення нормативно-технiчних документiв з питань геодезiї, картографiї, геоiнформацiйних систем;

     вирiшення iнших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

     4) у частинi другiй статтi 9 слово "законодавством" замiнити словом "законами";

     5) у частинi другiй статтi 12:

     в абзацi третьому слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту державного кордону України";

     в абзацi четвертому слова "Державним комiтетом України по земельних ресурсах" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     в абзацi п'ятому слова "спецiально уповноваженим органом центральної виконавчої влади з питань гiдрографiї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства";

     6) в абзацi другому статтi 13 та у частинi другiй статтi 16 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у галузi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi";

     7) у частинi другiй статтi 17 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi" та "Державним комiтетом України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" замiнити вiдповiдно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у галузi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi стандартизацiї, метрологiї, сертифiкацiї";

     8) у статтi 22:

     у частинi першiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi i його пiдроздiлами вiдповiдно до їх компетенцiї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi";

     у частинi шостiй слова "пiдроздiлами спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi";

     9) у частинi першiй статтi 26 слово "законодавством" замiнити словом "законом";

     10) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     27. У Законi України "Про альтернативну (невiйськову) службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 86; 2004 р., N 35, ст. 420):

     1) статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Для вирiшення питань проходження альтернативної служби Кабiнетом Мiнiстрiв України та мiсцевими державними адмiнiстрацiями можуть утворюватися вiдповiднi допомiжнi органи у справах альтернативної служби";

     2) в абзацi шостому частини першої, абзацi четвертому частини другої статтi 8, статтях 9, 10, частинi п'ятiй статтi 11, частинах четвертiй i п'ятiй статтi 13, частинах першiй та другiй статтi 18, статтi 19 слово "комiсiя" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдний структурний пiдроздiл мiсцевої державної адмiнiстрацiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у частинi третiй статтi 8, частинi першiй статтi 12, статтi 20 та статтi 24 слово "комiсiя" в усiх вiдмiнках замiнити словами "мiсцева державна адмiнiстрацiя" у вiдповiдному вiдмiнку;

     4) у статтi 10 слово "зобов'язана" замiнити словом "зобов'язаний";

     5) у статтi 11:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Заява про направлення на альтернативну службу розглядається вiдповiдним структурним пiдроздiлом мiсцевої державної адмiнiстрацiї протягом календарного мiсяця пiсля її надходження в присутностi громадянина, а заява про звiльнення вiд призову на вiйськовi збори - протягом чотирнадцяти календарних днiв";

     у частинi другiй слова "на засiдання комiсiї" замiнити словами "за викликом до вiдповiдного структурного пiдроздiлу мiсцевої державної адмiнiстрацiї";

     в абзацi четвертому частини третьої слова "на засiдання комiсiї" замiнити словами "за викликом до мiсцевої державної адмiнiстрацiї для розгляду його заяви про направлення на альтернативну службу або звiльнення вiд призову на вiйськовi збори";

     6) у статтi 14 слова "вiдповiдну комiсiю" замiнити словами "вiдповiдний структурний пiдроздiл мiсцевої державної адмiнiстрацiї";

     7) статтю 25 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Рiшення мiсцевої державної адмiнiстрацiї можуть бути оскарженi в установленому законом порядку";

     8) у статтi 26 слова "комiсiями у справах альтернативної служби" замiнити словами "мiсцевими державними адмiнiстрацiями";

     9) у статтi 27 слова "спецiально уповноваженим органом виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю".

     28. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i реалiзацiї цукру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 268; 2003 р., N 30, ст. 247; 2007 р., N 4, ст. 38, N 35, ст. 482; 2011 р., N 36, ст. 365):

     1) у статтi 2:

     у частинi третiй слова "органом, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики";

     у частинi п'ятiй слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики", а слова "обласними та районними органами виконавчої влади" - словами "обласними та районними державними адмiнiстрацiями";

     2) у частинi другiй статтi 4:

     в абзацi першому слова "здiйснюють уповноваженi Кабiнетом Мiнiстрiв України органи" замiнити словами "здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику";

     в абзацi другому слова "органiв, якi за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснюють заходи щодо регулювання виробництва та реалiзацiї цукру" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики";

     3) у статтi 5:

     у частинах першiй, другiй та четвертiй слова "органами (пiдприємствами)" замiнити словом "пiдприємствами";

     у частинi четвертiй слова "Державне казначейство України" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     4) у частинах першiй та четвертiй статтi 6 слова "Мiнiстерства агропромислового комплексу України" та "Мiнiстерства аграрної полiтики України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики";

     5) у частинi другiй статтi 7 слова "або уповноваженим ним органом" виключити;

     6) у статтi 9:

     у частинi першiй слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України та уповноваженими ним органами" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику";

     у частинi другiй слово "законодавством" замiнити словом "законами";

     в абзацi четвертому частини третьої слова "за позовами органiв, якi за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснюють контроль за виконанням цього Закону" виключити;

     у частинi четвертiй слова "органiв, що за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснюють контроль за виконанням цього Закону" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику", а слово "законодавством" - словом "законом".

     29. У Законi України "Про прожитковий мiнiмум" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 348; 2005 р., N 29, ст. 383; 2008 р., N 12, ст. 110):

     1) у статтi 3:

     в абзацi першому частини другої слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     в абзацi першому частини третьої слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сферi економiки" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку";

     в абзацi другому частини четвертої слово "спецiально" виключити;

     2) у частинах першiй та другiй статтi 5 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi працi та соцiальної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення" у вiдповiдному вiдмiнку.

     30. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 46 - 47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2007 р., N 22, ст. 292, N 33, ст. 439; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2011 р., N 2 - 3, ст. 11):

     1) у статтi 14:

     у частинi другiй слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     у частинi п'ятiй слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     2) у частинi третiй статтi 15 слова "спецiально уповноваженому центральному органi виконавчої влади" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї (легалiзацiї) статутiв фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     3) в абзацi шостому пункту 7 частини сьомої статтi 17 слова "спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферi фiнансiв, працi та соцiальної полiтики" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фiнансової полiтики, державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     4) у статтi 23:

     у частинi другiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi";

     у пунктi 5 частини третьої слова "органам виконавчої влади з нагляду за охороною працi" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з охорони працi";

     5) у частинi п'ятiй статтi 26 слова "спецiально уповноважених" виключити;

     6) у статтi 27:

     у частинi першiй:

     у першому реченнi слова "спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, уповноваженi Президентом України";

     друге речення виключити;

     пiсля частини першої доповнити трьома новими частинами такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, здiйснює державний нагляд у галузi загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, у частинi забезпечення вiдповiдностi чинному законодавству рiшень правлiння Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв, у тому числi погодження структури органiв цього Фонду, граничної чисельностi працiвникiв, схем їх посадових окладiв, видаткiв на адмiнiстративно-господарськi витрати Фонду.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з охорони працi:

     1) опрацьовує за участю мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв, всеукраїнських об'єднань роботодавцiв i професiйних спiлок проекти загальнодержавної програми полiпшення стану безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища i контролює її виконання, бере участь у розробленнi та виконаннi iнших державних i галузевих програм;

     2) проводить розслiдування та веде облiк аварiй i нещасних випадкiв, якi пiдлягають спецiальному розслiдуванню, аналiзує їх причини, готує пропозицiї щодо запобiгання таким аварiям i випадкам;

     3) проводить технiчне розслiдування обставин та причин виникнення аварiй, пов'язаних iз використанням газу в побутi;

     4) здiйснює контроль за своєчаснiстю та об'єктивнiстю розслiдування нещасних випадкiв на виробництвi, їх документальним оформленням та облiком, виконанням заходiв з усунення причин нещасних випадкiв;

     5) бере участь у розслiдуваннi обставин i причин аварiй, розкрадання та втрат вибухових матерiалiв, приймає за матерiалами зазначеного розслiдування у межах своєї компетенцiї вiдповiднi рiшення; разом iз представниками iнших органiв виконавчої влади бере участь у комiсiях iз розслiдування нещасних випадкiв на виробництвi.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю за додержанням законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, безперешкодно здiйснює перевiрки в адмiнiстративних примiщеннях робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацiй, надання соцiальних послуг та iнших видiв матерiального забезпечення, передбачених загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням, має право з метою дотримання прав i гарантiй застрахованих осiб ознайомлюватися пiд час проведення перевiрок з iнформацiєю, документами i матерiалами та одержувати вiд Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв необхiднi для виконання повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, копiї або витяги з документiв".

     У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - восьмою;

     7) у першому реченнi частини другої статтi 29 слова "центрального органу виконавчої влади з питань статистики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики";

     8) в абзацi п'ятому частини четвертої статтi 34 слова "органiв державної статистики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики";

     9) у пунктi 1 частини другої статтi 35 слова "органу реєстрацiї актiв громадянського стану" замiнити словами "органу державної реєстрацiї актiв цивiльного стану";

     10) у частинi другiй статтi 48 слова "вiдповiдним спецiально уповноваженим центральним органам виконавчої влади" замiнити словами "уповноваженим Президентом України центральним органам виконавчої влади".

     31. У Законi України "Про племiнну справу у тваринництвi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 6 - 7, ст. 37; 2003 р., N 23, ст. 145; 2010 р., N 37, ст. 494; 2011 р., N 11, ст. 69):

     1) у статтi 15 слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi тваринництва, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) за племiнною справою у тваринництвi";

     2) статтю 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi тваринництва

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва, належать:

     нормативно-правове забезпечення у сферi тваринництва;

     забезпечення здiйснення державного контролю за племiнною справою у тваринництвi;

     затвердження вимог до якостi племiнних (генетичних) ресурсiв;

     забезпечення проведення породовипробувань та апробацiї селекцiйних досягнень;

     встановлення вимог та порядку проведення атестацiї та допуску до вiдтворення плiдникiв для племiнного використання, оцiнки тварин за власною продуктивнiстю та якiстю потомства;

     сприяння розвитку ринку племiнних (генетичних) ресурсiв;

     розроблення та затвердження технологiчних вимог до проведення спецiальних робiт з племiнної справи;

     участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань племiнної справи у тваринництвi;

     вирiшення iнших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi тваринництва, належать:

     проведення державної атестацiї (переатестацiї) суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi;

     здiйснення сертифiкацiї племiнних (генетичних) ресурсiв; присвоєння вiдповiдного статусу суб'єктам племiнної справи у тваринництвi;

     проведення породовипробувань та апробацiї селекцiйних досягнень;

     проведення атестацiї та допуску до вiдтворення плiдникiв, бонiтування тварин та ведення племiнного облiку;

     проведення сертифiкацiї племiнних (генетичних) ресурсiв;

     проведення державної реєстрацiї суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi, племiнних i пiдконтрольних тварин та селекцiйних досягнень у тваринництвi;

     ведення державних книг племiнних тварин, Державного реєстру суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi та Державного реєстру селекцiйних досягнень у тваринництвi;

     органiзацiя та забезпечення функцiонування єдиної системи селекцiї;

     органiзацiя проведення перепiдготовки фахiвцiв, якi виконують роботи з племiнної справи;

     органiзацiя проведення виставок, конкурсiв, ярмаркiв та аукцiонiв племiнних (генетичних) ресурсiв;

     участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань племiнної справи у тваринництвi;

     вирiшення iнших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

     3) статтi 18 i 181 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) за племiнною справою у тваринництвi

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) за племiнною справою у тваринництвi, належить:

     1) розроблення порядку проведення монiторингу здоров'я племiнної худоби;

     2) здiйснення контролю за:

     виконанням вимог щодо вiдповiдностi племiнних (генетичних) ресурсiв установленим вимогам;

     веденням племiнного облiку, бонiтування, визначенням племiнної цiнностi тварин, атестацiєю та допуском плiдникiв до вiдтворення, апробацiї;

     господарською дiяльнiстю у племiннiй справi у тваринництвi, пов'язаною з виробництвом племiнних (генетичних) ресурсiв, збереженням племiнних (генетичних) ресурсiв, торгiвлею племiнними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалiй тварин;

     додержанням законодавства щодо виконання технологiчних вимог та ветеринарно-санiтарних правил при виробництвi племiнних (генетичних) ресурсiв, установлених для племiнних (генетичних) ресурсiв;

     3) здiйснення iнших повноважень, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

     Стаття 181. Посадовi особи, якi здiйснюють державний контроль у галузi племiнної справи у тваринництвi

     Здiйснення державного контролю у галузi племiнної справи у тваринництвi покладається на Головного державного iнспектора з племiнної справи у тваринництвi України, головних державних iнспекторiв з племiнної справи у тваринництвi в Автономнiй Республiцi Крим, областях, державних iнспекторiв з племiнної справи у тваринництвi";

     4) статтю 22 виключити;

     5) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва" у вiдповiдному вiдмiнку.

     32. У Законi України "Про мелiорацiю земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90; 2006 р., N 22, ст. 184, ст. 199; 2011 р., N 11, ст. 69):

     1) у частинi другiй статтi 9 слова "визначений ним" виключити, а слово "уповноваженого" замiнити словом "цього";

     2) у частинi другiй статтi 10 слова "Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у статтi 13:

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "затвердження перелiку загальнодержавних мелiоративних систем";

     в абзацi шостому слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства та мелiорацiї земель" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi розвитку водного господарства";

     4) у статтi 14:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     абзаци третiй та четвертий частини першої виключити;

     абзац п'ятий доповнити словами "та покладених на нього Президентом України";

     частину другу замiнити двома частинами такого змiсту:

     "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин з питань мелiорацiї земель, належить:

     погодження проектiв державних цiльових, мiждержавних та мiсцевих програм мелiорацiї земель, проведення державної землевпорядної експертизи проектiв будiвництва (реконструкцiї) мелiоративних систем та окремих об'єктiв iнженерної iнфраструктури в частинi рацiонального використання та охорони земель;

     участь у розробленнi разом з iншими центральними органами виконавчої влади програм будiвництва та експлуатацiї мелiоративних систем, проектiв роздержавлення та паювання мелiорованих земель сiльськогосподарських пiдприємств, їх рацiонального використання, охорони та вiдновлення родючостi;

     виступати державним замовником робiт iз землеустрою та монiторингу земель;

     створення системи iнформацiї щодо комплексу робiт iз землеустрою, ведення державного земельного кадастру та монiторингу земель;

     проведення разом з iншими центральними органами виконавчої влади iнвентаризацiї мелiорованих земель;

     вирiшення iнших питань, пов'язаних з використанням мелiорованих земель, у межах повноважень, визначених законом та покладених на нього Президентом України.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi з питань мелiорацiї земель, належить:

     здiйснення державного контролю за рацiональним використанням та охороною мелiорованих земель, проведенням протиерозiйних заходiв;

     контроль обґрунтованостi та доцiльностi вилучення i надання мелiорованих земель для несiльськогосподарських потреб;

     вирiшення iнших питань, пов'язаних iз використанням мелiорованих земель, у межах повноважень, визначених законом та покладених на нього Президентом України".

     У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою;

     у частинi четвертiй:

     в абзацi першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань агропромислової полiтики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики";

     в абзацi третьому слово "разом" замiнити словами "за погодженням";

     в абзацi п'ятому слово "здiйснення" замiнити словами "забезпечення здiйснення";

     абзац сьомий доповнити словами "та покладених на нього Президентом України";

     в абзацi першому частини п'ятої слова "центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства у сферi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства з питань";

     в абзацi першому частини шостої слова "центрального органу виконавчої влади з питань геологiї та використання надр" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     у частинi сьомiй:

     в абзацi першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань рибного господарства у сферi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства з питань";

     абзац п'ятий доповнити словами "та покладених на нього Президентом України";

     доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв у сферi мелiорацiї земель, належить:

     1) здiйснення державного нагляду (контролю) за:

     дотриманням вимог екологiчної безпеки у процесi будiвництва (реконструкцiї), введення в дiю i експлуатацiї мелiоративних систем та окремих об'єктiв iнженерної iнфраструктури;

     мелiоративним станом зрошуваних та осушуваних земель, технiчним станом мелiоративних систем;

     вiдповiднiстю обсягiв i якостi колекторно-дренажних вод установленим нормативам;

     2) вирiшення iнших питань, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища пiд час проведення мелiорацiї земель, у межах повноважень, визначених законом та покладених на нього Президентом України";

     5) у статтi 15:

     у назвi слова "Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних та районних державних адмiнiстрацiй" замiнити словами "органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Обласнi, Київська, Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища видають дозволи на спецiальне водокористування для потреб мелiорацiї земель у разi використання води з водних об'єктiв загальнодержавного значення";

     6) у статтi 16:

     в абзацi п'ятому слова "нормативно-методичне" виключити;

     в абзацi сьомому слова "забезпечення монiторингу зрошуваних та осушуваних земель" виключити;

     в абзацi дев'ятому слова "i затвердження" виключити;

     в абзацi вiсiмнадцятому слова "державного контролю" замiнити словом "монiторингу";

     абзац двадцять перший замiнити п'ятьма абзацами такого змiсту:

     "здiйснення мiжнародного спiвробiтництва у галузi водного господарства i мелiорацiї земель;

     здiйснення монiторингу стану ґрунтiв у зонах впливу мелiоративних систем i переформування берегiв, прибережних зон водосховищ;

     забезпечення з урахуванням галузевих особливостей проектування, будiвництва i реконструкцiї систем захисту вiд шкiдливої дiї вод, групових i локальних водопроводiв, систем водопостачання та каналiзацiї у сiльськiй мiсцевостi, гiдротехнiчних споруд i каналiв, мелiоративних систем та окремих об'єктiв iнженерної iнфраструктури, водогосподарських об'єктiв багатоцiльового використання;

     забезпечення експлуатацiї державних водогосподарських об'єктiв комплексного призначення, мiжгосподарських зрошувальних i осушувальних систем, захисних споруд, а також забезпечення проведення планово-запобiжних ремонтiв мелiоративних систем i споруд;

     розроблення довгострокових прогнозiв та пропозицiй щодо основних напрямiв розвитку мелiорацiї земель та використання мелiорованих угiдь".

     У зв'язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять шостим;

     абзац двадцять шостий доповнити словами "та покладених на нього Президентом України";

     7) абзац другий частини першої статтi 20 пiсля слiв "центральнi органи виконавчої влади та" доповнити словом "мiсцевi";

     8) у частинах другiй та третiй статтi 24 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства та мелiорацiї земель" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     9) у частинi другiй статтi 26 слова "спецiально уповноваженим органом виконавчої влади з питань водного господарства та мелiорацiї земель" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     10) у статтi 27 слова "та їх органи на мiсцях" виключити;

     11) у частинi п'ятiй статтi 31 слова "органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з органами виконавчої влади, що здiйснюють державний ветеринарний контроль та державний епiдемiологiчний нагляд" замiнити словами "обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     12) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань водного господарства та мелiорацiї земель" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     33. У Законi України "Про мисливське господарство та полювання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 18, ст. 132; 2002 р., N 29, ст. 198; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 7, ст. 58, N 32, ст. 391; 2010 р., N 10, ст. 108):

     1) в абзацi одинадцятому статтi 1 слова "територiальними органами спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мисливського господарства";

     2) у частинi першiй статтi 4 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання, iншi центральнi органи виконавчої влади вiдповiдно до їх повноважень, а також їх територiальнi органи" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, та iншi центральнi органи виконавчої влади вiдповiдно до їх повноважень";

     3) у статтi 6:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства";

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства, належить";

     в абзацi другому слова "i контролю" виключити;

     абзаци п'ятий, п'ятнадцятий та шiстнадцятий виключити;

     в абзацi шостому слова "а також прийняття рiшення про припинення полювання у випадках, передбачених цим Законом" виключити;

     в абзацi сьомому слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     в абзацi восьмому слова "центральним органом виконавчої влади з питань фiнансiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     абзаци одинадцятий та сiмнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "затвердження правил державного облiку мисливських тварин i обсягiв їх добування";

     "здiйснення iнших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України";

     в абзацi тринадцятому слова "та видача" виключити;

     частину другу виключити;

     4) доповнити статтею 61 такого змiсту:

     "Стаття 61. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства у галузi мисливського господарства i полювання, належить:

     подання документiв з питань надання у користування мисливських угiдь;

     здiйснення державного контролю за дотриманням законодавства в галузi мисливського господарства i полювання;

     видача в установленому порядку дозволiв на використання мисливських тварин, що перебувають у державнiй власностi, за винятком тих, що знаходяться на територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду;

     ведення державного облiку чисельностi i добування мисливських тварин;

     видача паспортiв на собак мисливських порiд, iнших ловчих звiрiв i птахiв;

     видача посвiдчень мисливця i щорiчної контрольної картки облiку добутої дичини та порушень правил полювання;

     органiзацiя роботи з укладання з користувачами мисливських угiдь договорiв про умови ведення мисливського господарства та здiйснення контролю за виконанням цих договорiв;

     ведення державного кадастру мисливських тварин, що перебувають на територiї України;

     здiйснення iнших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України";

     5) у статтi 14:

     у частинi третiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання або його територiальними органами" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства";

     у частинi п'ятiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фiнансiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     6) частини першу та другу статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Полювання на парнокопитних тварин, куницю лiсову, бобра, ондатру, бабака, бiлку, вiднесених до державного мисливського фонду, здiйснюється вiдповiдно до лiмiтiв, якi затверджуються на мисливський сезон центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, на пiдставi пропозицiй користувачiв мисливських угiдь, погоджених з обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями.

     Полювання на iнших мисливських тварин, вiднесених до державного мисливського фонду, регулюється нормами вiдстрiлу, якi встановлюються на мисливський сезон центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мисливського господарства";

     7) у частинi шостiй статтi 17 слова "спецiально уповноваженому центральному органi виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання або у визначеному ним територiальному органi" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства";

     8) у частинi першiй статтi 18 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фiнансiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     9) у частинi другiй статтi 19 слова "вiдповiдним територiальним органом спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями";

     10) у статтi 21:

     у частинi третiй слова "територiальними органами спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Форма договору встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     11) у частинi першiй статтi 22 слова "територiального органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства", а слова "територiальними органами спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" виключити;

     12) у статтi 23:

     в абзацi п'ятому частини першої слова "територiальним органом спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення про припинення права користування мисливськими угiддями, крiм випадку закiнчення строку користування, приймаються:

     у випадках, передбачених абзацами третiм, четвертим, сьомим частини першої цiєї статтi, - за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, або центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, тими самими органами, якi уповноваженi на надання у користування мисливських угiдь;

     у випадках, передбачених абзацами п'ятим, шостим частини першої цiєї статтi, - адмiнiстративним судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, або центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, або органiв, уповноважених на надання у користування мисливських угiдь щодо застосування такого заходу реагування";

     13) статтю 26 виключити;

     14) у статтi 27:

     у частинi першiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства";

     у частинi третiй слова "територiальними органами спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання i територiальними органами спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, та обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями";

     15) частини другу та третю статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок проведення впорядкування мисливських угiдь визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

     Проекти органiзацiї та розвитку мисливського господарства пiсля їх розроблення погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим у галузi лiсового i мисливського господарства та полювання, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями";

     16) у статтi 30:

     в абзацi дев'ятому частини першої слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi лiсового i мисливського господарства та полювання за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства";

     у частинi другiй:

     в абзацi шостому слова "територiальнi органи спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання" замiнити словами "обласнi, Київську, Севастопольську мiськi державнi адмiнiстрацiї, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах ветеринарної медицини, санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     в абзацi сьомому слова "представниками органiв державної ветеринарної медицини" замiнити словами "посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини";

     в абзацi п'ятнадцятому слова "представникiв органiв, що здiйснюють" замiнити словами "посадових осiб, уповноважених здiйснювати";

     у частинi третiй слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання за поданням його територiального органу або спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, або центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв";

     17) у статтi 31:

     частину третю доповнити словами "а в разi якщо рiшення про дострокове припинення права користування мисливськими угiддями ухвалювалося судом, - органом, який звернувся до адмiнiстративного суду з позовом щодо застосування такого заходу реагування";

     у частинi п'ятiй слово "радами" замiнити словами "Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими радами", а слова "судом або третейським судом" - "або в судовому порядку";

     18) у частинi першiй статтi 32 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства", а слова "територiального органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" - словами "обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй";

     19) у статтi 33:

     у частинi другiй слова "Територiального органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання" замiнити словами "Центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства", а слова "територiального органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" - словами "обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй";

     у частинi третiй слова "Територiальнi органи спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства";

     у частинi шостiй слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     20) у статтi 34:

     у частинi першiй слова "територiальним органом спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання, у строки, що встановлюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, у строки, якi встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Органiзацiя облiку племiнних собак мисливських порiд, ведення єдиної системи накопичення iнформацiї з племiнної справи (ведення єдиних племiнних книг, видача на їх пiдставi родоводiв єдиного зразка та паспортiв на собак мисливських порiд, iнших ловчих звiрiв i птахiв), розроблення нормативної документацiї з мисливського собакiвництва (iнструкцiй, положень, правил випробувань тощо) здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мисливського господарства. Затвердження нормативної документацiї з мисливського собакiвництва (iнструкцiй, положень, правил випробувань тощо) здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства";

     21) у статтi 35:

     у частинi п'ятiй слова "органiв державної ветеринарної медицини" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини";

     у частинi восьмiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства", а слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     22) у статтi 36:

     у частинi другiй:

     пiсля слiв "розмiр якої визначається" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства";

     слова "центральним органом виконавчої влади з питань фiнансiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     у частинах другiй та третiй слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання або визначеного ним органу" та "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства";

     23) у статтi 37 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, їх територiальними органами" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     24) у статтi 38:

     у частинах першiй та другiй слова "громадськi iнспектори охорони навколишнього природного середовища" в усiх вiдмiнках замiнити словами "громадськi iнспектори з охорони довкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi другiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     у частинi третiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства";

     25) у статтi 39:

     у пунктi 11 частини першої слова "а також на переселення, аклiматизацiю та утримання в неволi чи напiввiльних умовах цих тварин" виключити;

     у частинах другiй та третiй слова "громадськi iнспектори охорони навколишнього природного середовища" в усiх вiдмiнках замiнити словами "громадськi iнспектори з охорони довкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у текстi статтi слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання та їх органiв на мiсцях", "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання, їх органiв на мiсцях", "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання або центрального органу виконавчої влади в галузi охорони навколишнього природного середовища чи їх територiальних органiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства";

     26) у частинах першiй, другiй та сьомiй статтi 40 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання, їх територiальних органiв", "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання, їх органiв на мiсцях", "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання, їх територiальних органiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства";

     27) у частинi другiй статтi 43 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища i спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лiсового i мисливського господарства та полювання за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фiнансiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства, i центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     34. Статтю 30 Закону України "Про психiатричну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 143) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення:

     органiзовує роботу щодо призначення та виплати грошової допомоги малозабезпеченiй особi, яка проживає разом з iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, який за висновком лiкарської комiсiї медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду;

     здiйснює нормативно-правове регулювання, методичне забезпечення i координацiю дiяльностi центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування щодо опiки i пiклування над повнолiтнiми недiєздатними особами та особами, дiєздатнiсть яких обмежена, а також їх соцiального захисту".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою.

     35. У Законi України "Про бджiльництво" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 157):

     1) в абзацi п'ятнадцятому статтi 1 слова "вiдповiдним органом державної ветеринарної медицини" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини";

     2) у статтi 6 слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики та його органи на мiсцях" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику";

     3) у частинi другiй статтi 9 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику";

     4) у текстi Закону слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     36. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2009 р., N 18, ст. 247, N 24, ст. 298; 2011 р., N 2 - 3, ст. 11):

     1) в абзацi восьмому частини першої статтi 11 слова "спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферi фiнансiв, працi та соцiальної полiтики" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фiнансової полiтики, державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     2) у статтi 12:

     в абзацi першому частини першої:

     у другому реченнi слова "органи державної служби зайнятостi" замiнити словами "державну службу зайнятостi";

     третє речення виключити;

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "центр зайнятостi Автономної Республiки Крим, обласнi, Київський i Севастопольський мiськi, районнi, мiськрайоннi, мiськi та районнi у мiстах центри зайнятостi" замiнити словами "державну службу зайнятостi";

     у пунктi 5:

     в абзацi першому слова "центральними органами виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики, державної податкової полiтики" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фiнансової полiтики, державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     в абзацi другому слова "Державної податкової адмiнiстрацiї України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику";

     3) у частинi восьмiй статтi 13 слова "за погодженням з Українським координацiйним комiтетом сприяння зайнятостi населення" виключити;

     4) частину першу статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державний нагляд у сферi страхування на випадок безробiття здiйснюють центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, здiйснює державний нагляд у сферi загальнообов'язкового державного соцiального страхування на випадок безробiття у частинi забезпечення вiдповiдностi чинному законодавству рiшень правлiння Фонду, у тому числi погодження структури органiв цього Фонду, граничної чисельностi працiвникiв, схем їх посадових окладiв, видаткiв на адмiнiстративно-господарськi витрати Фонду.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття, має право безперешкодно здiйснювати в адмiнiстративних примiщеннях робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду перевiрки з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацiй, надання соцiальних послуг та iнших видiв матерiального забезпечення, передбачених загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням, з метою дотримання прав i гарантiй застрахованих осiб, ознайомлюватися пiд час перевiрок з iнформацiєю, документами i матерiалами та одержувати вiд Фонду необхiднi для виконання повноважень копiї або витяги з документiв.

     Посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття, у разi виявлення порушень прав застрахованих осiб вживають заходiв вiдповiдно до визначених законом повноважень";

     5) у другому реченнi частини першої статтi 15 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     6) в абзацi другому частини першої статтi 20 слова "працi та соцiального захисту населення, iншими органами виконавчої влади" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, iншими центральними органами виконавчої влади";

     7) у частинi п'ятiй статтi 38 слова "центру зайнятостi Автономної Республiки Крим, обласних, Київського i Севастопольського мiських, районних, мiськрайонних, мiських та районних у мiстах центрiв зайнятостi та їх заступники" виключити;

     8) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" та "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення" у вiдповiдному вiдмiнку.

     37. У частинах першiй i третiй статтi 4 та частинi другiй статтi 5 Закону України "Про сприяння соцiальному становленню та розвитку молодi в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211; 2006 р., N 32, ст. 271) слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який забезпечує її реалiзацiю та несе вiдповiдальнiсть за її виконання" та "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi молодi, фiзичної культури та спорту".

     38. У Законi України "Про пенсiї за особливi заслуги перед Україною" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2003 р., N 7, ст. 71; 2005 р., N 6, ст. 142):

     1) статтю 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Особам, зазначеним у пунктах 1, 3 - 5 статтi 1 цього Закону, пенсiї за особливi заслуги встановлюються Пенсiйним фондом України.

     Особам, зазначеним у пунктах 2, 6 - 8 статтi 1 цього Закону, пенсiї за особливi заслуги встановлюються органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi пенсiйного забезпечення, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями.

     Органи виконавчої влади, зазначенi у частинах першiй та другiй цiєї статтi, здiйснюють пiдготовку документiв для встановлення пенсiй за особливi заслуги.

     Пенсiйний фонд України, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим розглядають скарги щодо вiдмови в установленнi пенсiй за особливi заслуги вiдповiдно органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi пенсiйного забезпечення, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями";

     2) у частинi першiй статтi 8 слова "Мiнiстром Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "Керiвником Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України";

     3) у статтях 5, 9, 10 та 11 слово "комiсiї" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку;

     4) в абзацi другому пункту 4 статтi 17 слова "Комiсiєю, з встановлення пенсiй за особливi заслуги перед Україною при Кабiнетi Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення".

     39. У Законi України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 50, ст. 367; 2009 р., N 16, ст. 222; 2011 р., N 39, ст. 389; 2012 р., N 5, ст. 44):

     1) у статтi 4:

     у частинi першiй слова "органу працi та соцiального захисту населення за мiсцем його проживання" та "органу працi та соцiального захисту населення" замiнити словами "мiсцевої державної адмiнiстрацiї";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї для мети цього Закону мають право користуватися всiма офiцiйними джерелами iнформацiї, в тому числi й iнформацiєю органiв державної податкової служби";

     пiсля частини сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, органiзовує роботу щодо призначення та виплати державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям".

     У зв'язку з цим частини восьму та дев'яту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою та десятою;

     2) в абзацi першому частини другої статтi 7 слова "або утворених ними комiсiй" виключити;

     3) у статтi 13:

     у частинi першiй слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади в сферi працi та соцiальної полiтики безпосередньо та через соцiальних iнспекторiв" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, безпосередньо та через керiвника та уповноважених ним осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю";

     частину другу виключити;

     4) у текстi Закону:

     слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "орган працi та соцiального захисту населення" в усiх вiдмiнках та числах замiнити словами "мiсцева державна адмiнiстрацiя" у вiдповiдному вiдмiнку та числi.

     40. У статтi 20 Закону України "Про особливостi приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 45, ст. 375; 2012 р., N 43, ст. 551) слова "Державним комiтетом статистики України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики".

     41. У Законi України "Про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 2; 2004 р., N 10, ст. 107, N 25, ст. 342; 2005 р., N 16, ст. 261; 2009 р., N 38, ст. 535):

     1) статтю 1 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, з питань сiм'ї та дiтей, органiзовує роботу щодо призначення та виплати державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою;

     2) у частинi другiй статтi 4 слова "Мiнiстерством охорони здоров'я України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     3) у частинi першiй статтi 7 та частинi першiй статтi 8 слова "управлiння працi та соцiального захисту населення" замiнити словами "мiсцевої державної адмiнiстрацiї";

     4) у частинах другiй та третiй статтi 7 слова "управлiння працi та соцiального захисту населення зобов'язане" замiнити словами "мiсцева державна адмiнiстрацiя зобов'язана";

     5) у частинi шостiй статтi 8 слова "Управлiння працi та соцiального захисту населення, яке прийняло" замiнити словами "Мiсцева державна адмiнiстрацiя, яка прийняла";

     6) у частинах першiй та другiй статтi 9, частинi другiй статтi 10 слова "органами працi та соцiального захисту населення" замiнити словами "мiсцевою державною адмiнiстрацiєю";

     7) у першому реченнi частини третьої статтi 14 слова "вiдповiдним органом працi та соцiального захисту населення" замiнити словами "вiдповiдною мiсцевою державною адмiнiстрацiєю".

     42. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2005 р., N 2, ст. 41, NN 17 - 19, ст. 267; 2007 р., N 32, ст. 410, N 33, ст. 439; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2011 р., N 2 - 3, ст. 11):

     1) в абзацi другому частини третьої статтi 9 слова "спецiально уповноваженому центральному органi виконавчої влади" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї (легалiзацiї) статутiв фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     2) у пунктi 12 частини першої статтi 11 слова "(за погодженням iз спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферi фiнансiв, працi та соцiальної полiтики)" замiнити словами "(за погодженням iз центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фiнансової полiтики, державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення)";

     3) у частинi першiй статтi 17:

     в абзацi першому слова "здiйснює спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" замiнити словами "здiйснюють центральнi органи виконавчої влади, уповноваженi Президентом України";

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, здiйснює державний нагляд у галузi загальнообов'язкового державного соцiального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, у частинi забезпечення вiдповiдностi чинному законодавству рiшень правлiння Фонду, у тому числi погодження структури органiв цього Фонду, граничної чисельностi працiвникiв, схем їх посадових окладiв, видаткiв на адмiнiстративно-господарськi витрати Фонду";

     4) у частинi другiй статтi 21:

     в абзацi другому слова "у вiдповiдному органi Державного казначейства України в порядку, встановленому Державним казначейством України" замiнити словами "в органi, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     в абзацi четвертому слова "у вiдповiдному органi Державного казначейства України" замiнити словами "в органi, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв";

     5) у статтi 51:

     в абзацi першому частини першої слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     у частинi четвертiй слова "органом реєстрацiї актiв громадянського стану" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї актiв громадянського стану, виконавчим органом сiльської, селищної чи мiської (крiм мiст обласного значення) ради".

     43. Статтю 1 Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 46, ст. 347; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 18 вересня 2012 року N 5290-VI) доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Роботу щодо призначення та виплати державної допомоги сiм'ям з дiтьми органiзовує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення".

     44. У Законi України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2002 р., N 32, ст. 232; 2005 р., N 10, ст. 191, N 11, ст. 202; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 18 вересня 2012 року N 5290-VI):

     1) у частинах третiй та четвертiй статтi 10 слова "служби у справах неповнолiтнiх" замiнити словами "служби у справах дiтей";

     2) у статтi 19:

     у частинi сьомiй слова "органи управлiння освiтою" та "забезпечують навчання" замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти i науки та забезпечує навчання";

     у частинi восьмiй слова "системи охорони здоров'я, системи працi та соцiального захисту населення" замiнити словами "що належать до сфери управлiння центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, охорони здоров'я, органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, охорони здоров'я, мiсцевих державних адмiнiстрацiй";

     у частинi одинадцятiй слова "забезпечують органи управлiння освiтою та органи охорони здоров'я" замiнити словами "здiйснюють центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах освiти i науки, охорони здоров'я";

     3) у статтi 24:

     у частинi другiй слова "притулках для неповнолiтнiх служб у справах неповнолiтнiх" замiнити словами "притулках для дiтей служб у справах дiтей";

     у частинi четвертiй слова "органiв соцiального захисту населення" замiнити словами "вiдповiдних структурних пiдроздiлiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй";

     у частинi сьомiй слова "iноземними громадянами" замiнити словом "iноземцями";

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Переважне право серед iнших iноземцiв на усиновлення дитини, яка є громадянином України, мають громадяни держав, якi уклали мiжнароднi договори з Україною про усиновлення дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування";

     у частинi чотирнадцятiй слово "спецiально" виключити;

     4) у частинi другiй статтi 31 слова "Органи мiграцiйної служби сприяють" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї) сприяє";

     5) у частинi другiй статтi 36 слова "iноземнi громадяни" в усiх вiдмiнках замiнити словом "iноземцi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     45. У Законi України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251 iз наступними змiнами):

     1) у другому реченнi частини другої статтi 14 та частинi шостiй статтi 19 слова "Наглядовою радою з питань оцiночної дiяльностi" замiнити словами "Фондом державного майна України";

     2) в абзацi другому частини першої статтi 20 слова "на пiдставi висновку Наглядової ради з питань оцiночної дiяльностi" виключити;

     3) статтю 21 виключити;

     4) в абзацi п'ятому частини другої статтi 23 слова "Наглядової ради та" виключити;

     5) в абзацi шостому частини першої статтi 28 слова "та Наглядової ради" виключити;

     6) в абзацi сьомому статтi 29 та абзацi восьмому статтi 30 слова "Наглядової ради" виключити;

     7) абзац сьомий статтi 30 виключити.

     46. У Законi України "Про попередження насильства в сiм'ї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 70; 2009 р., N 13, ст. 153):

     1) в абзацi четвертому статтi 1 слова "неповнолiтнього члена сiм'ї" замiнити словами "дитини, яка є членом цiєї сiм'ї";

     2) частину першу статтi 3 доповнити пiдпунктом 11 такого змiсту:

     "11) центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань попередження насильства в сiм'ї";

     3) в абзацi четвертому частини першої статтi 4 слово "неповнолiтнього" замiнити словами "дитини, яка є членом цiєї сiм'ї";

     4) у пiдпунктi 1 частини першої статтi 3, частинах першiй та другiй статтi 8 слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в сiм'ї" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань попередження насильства в сiм'ї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     5) у статтi 5:

     1) у назвi слова "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сiм'ї" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань попередження насильства в сiм'ї, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань попередження насильства в сiм'ї";

     2) доповнити новою частиною першою такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань попередження насильства в сiм'ї:

     розробляє i затверджує методичнi рекомендацiї щодо проходження корекцiйної програми та органiзовує забезпечення кризових центрiв такими методичними рекомендацiями;

     надає органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування, пiдприємствам, установам i органiзацiям незалежно вiд форми власностi, об'єднанням громадян, окремим громадянам методичну i практичну допомогу, консультацiї з питань попередження насильства в сiм'ї;

     органiзовує i проводить просвiтницьку та роз'яснювальну роботу серед членiв сiм'ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сiм'ї або де було вчинено насильство в сiм'ї, про права, заходи i послуги, якими вони можуть скористатися;

     органiзовує i проводить просвiтницьку та роз'яснювальну роботу серед громадськостi про проблему насильства в сiм'ї та заходи, якi iснують з попередження насильства в сiм'ї".

     У зв'язку з цим частину першу вважати частиною другою;

     3) у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань попередження насильства в сiм'ї";

     в абзацi третьому частини першої слово "вiдповiдних" замiнити словом "уповноважених";

     абзаци шостий, дев'ятий - одинадцятий виключити;

     6) у статтi 6:

     у назвi слово "вiдповiдних" замiнити словом "уповноважених";

     в абзацi тринадцятому частини першої слова "спецiально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сiм'ї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику з питань попередження насильства в сiм'ї";

     у частинi другiй слова "кримiнальної мiлiцiї у справах дiтей" замiнити словами "уповноважених пiдроздiлiв органiв внутрiшнiх справ";

     7) в абзацi третьому статтi 7 слово "неповнолiтнiх" замiнити словом "дiтей";

     8) у другому реченнi частини другої статтi 9 слова "неповнолiтнiх членiв сiм'ї" замiнити словом "дитини";

     9) у частинi першiй статтi 13 слова "дiльничним iнспектором мiлiцiї або працiвником кримiнальної служби у справах дiтей" замiнити словами "працiвниками уповноважених пiдроздiлiв органiв внутрiшнiх справ";

     10) у текстi Закону слова "служба дiльничних iнспекторiв мiлiцiї та кримiнальна мiлiцiя у справах дiтей", "служба дiльничних iнспекторiв мiлiцiї чи кримiнальна мiлiцiя у справах дiтей", "служба дiльничних iнспекторiв мiлiцiї або кримiнальна мiлiцiя у справах дiтей" в усiх вiдмiнках замiнити словами "уповноваженi пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ" у вiдповiдному вiдмiнку.

     47. У Законi України "Про стимулювання розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 24, ст. 167):

     1) у статтi 5 слова "уповноважений центральний орган виконавчої влади, повноваження якого визначенi вiдповiдно до Конституцiї та законiв України" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику";

     2) у статтi 7:

     у назвi слова "вiдповiдного уповноваженого центрального органу виконавчої влади у проведеннi державної полiтики прiоритетного розвитку машинобудування для агропромислового комплексу" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику";

     у частинi першiй слова "вiдповiдний уповноважений центральний орган виконавчої влади" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику".

     48. У Законi України "Про зерно та ринок зерна в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258; 2005 р., N 26, ст. 351; 2007 р., N 12, ст. 104; 2009 р., N 27, ст. 350):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     включити пункт 17 такого змiсту:

     "17) зернопереробнi пiдприємства - пiдприємства, якi приймають, зберiгають та переробляють зерно, зокрема борошномельнi, круп'янi, комбiкормовi, олiєекстракцiйнi, спиртовi солодовi пивзаводи";

     пункт 20 викласти в такiй редакцiї:

     "20) продукти переробки зерна - борошно, крупа, комбiкорм, клейковина, солод, побiчнi продукти переробки зерна, зокрема висiвки, макуха i шрот";

     включити пункти 25 та 26 такого змiсту:

     "25) реєстр сертифiкатiв вiдповiдностi послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки - iнформацiйна система, яка мiстить вiдомостi про виданi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, сертифiкати вiдповiдностi послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки i про володiльцiв цих сертифiкатiв;

     26) реєстр сертифiкатiв якостi зерна та продуктiв його переробки - iнформацiйна система, яка мiстить вiдомостi про виданi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, сертифiкати якостi зерна та продуктiв його переробки i про володiльцiв цих сертифiкатiв";

     2) у статтi 10:

     в абзацi шостому слово "сертифiкацiї" замiнити словами "забезпечення сертифiкацiї";

     абзац десятий викласти в такiй редакцiї:

     "запровадження декларування зерна, що знаходиться на зберiганнi на зернових складах, а також зерна, що зберiгається суб'єктами виробництва зерна та iншими суб'єктами господарювання у власних або орендованих зерносховищах";

     3) у статтi 11:

     у частинi першiй слова "правилам i технiчним умовам" замiнити словами "стандартам та iншим нормативним документам";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Видача сертифiката вiдповiдностi послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки, переоформлення сертифiката, видача його дублiката здiйснюється на платнiй основi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi. Порядок видачi, переоформлення сертифiката, видачi його дублiката, перелiк документiв, що подаються для одержання сертифiката, розмiр та порядок внесення плати за видачу, переоформлення сертифiката, видачу його дублiката визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у частинi четвертiй:

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "виявлення в документах, поданих суб'єктом зберiгання зерна, недостовiрних вiдомостей".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     в абзацi четвертому слова "правилам i технiчним умовам" замiнити словами "стандартам та iншим нормативним документам у сферi";

     у частинi п'ятiй слова "правил i технiчних умов" замiнити словами "стандартiв та iнших нормативних документiв у сферi";

     доповнити частинами шостою - дев'ятою такого змiсту:

     "У цьому випадку центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, звертається до адмiнiстративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виглядi анулювання такого сертифiката.

     Строк дiї сертифiката вiдповiдностi послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки становить один рiк iз дати його видачi.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, забезпечує ведення реєстру сертифiкатiв вiдповiдностi послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки, порядок ведення та надання вiдомостей з якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики.

     Розмiр плати за надання у паперовому виглядi вiдомостей з реєстру сертифiкатiв вiдповiдностi послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) у частинi четвертiй статтi 19 слово "законодавства" замiнити словом "закону";

     5) у статтi 20:

     у назвi слова "на зернових складах, та зерна, що зберiгається суб'єктами виробництва зерна у власних або орендованих зерносховищах" виключити;

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "iншими суб'єктами господарювання";

     6) у статтi 21:

     частини другу та третю викласти в такiй редакцiї:

     "Експортно-iмпортнi операцiї iз зерном та продуктами його переробки, а також перемiщення зерна та продуктiв його переробки територiєю України (за винятком зерна та продуктiв його переробки, що перемiщуються територiєю України в режимi прохiдного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке використовується для насiннєвих цiлей) проводяться за наявностi сертифiката якостi зерна та продуктiв його переробки, в якому зазначаються якiсть зерна та продуктiв його переробки, показники їх безпечностi, наявнiсть або вiдсутнiсть генетично модифiкованих органiзмiв. Сертифiкат якостi зерна та продуктiв його переробки видається на платнiй основi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, у порядку, який встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Рiшення про видачу або вiдмову у видачi сертифiката якостi зерна та продуктiв його переробки при перемiщеннi територiєю України та при експортних операцiях iз зерном та продуктами його переробки приймається протягом трьох днiв пiсля надходження вiд суб'єкта ринку зерна заяви про видачу сертифiката якостi на партiю зерна та продуктiв його переробки i завершення завантаження транспортного засобу, а при iмпортних операцiях iз зерном та продуктами його переробки - протягом трьох днiв пiсля надходження вiд суб'єкта ринку зерна заяви про видачу сертифiката якостi на партiю зерна та продуктiв його переробки i прибуття завантаженого транспортного засобу до митного органу призначення. Якщо пiсля закiнчення зазначеного строку рiшення про видачу або вiдмову у видачi сертифiката якостi на партiю зерна та продуктiв його переробки не буде прийнято, вважається, що суб'єкту ринку зерна надано такий сертифiкат. При цьому доказом подання заяви про видачу сертифiката якостi на партiю зерна та продуктiв його переробки є копiя зазначеної заяви з вiдмiткою про дату її прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     частину четверту пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "вiдсутнiсть документiв, що пiдтверджують безпечнiсть зерна та продуктiв його переробки, та документiв, що засвiдчують наявнiсть або вiдсутнiсть у зернi та продуктах його переробки генетично модифiкованих органiзмiв".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

     пiсля частини четвертої доповнити чотирма новими частинами такого змiсту:

     "Сертифiкат якостi зерна та продуктiв його переробки дiє протягом строку перевезення вантажу та розвантаження у пунктi призначення.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, веде реєстр виданих ним сертифiкатiв якостi зерна та продуктiв його переробки.

     Порядок ведення реєстру сертифiкатiв якостi зерна та продуктiв його переробки визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики.

     Надання у паперовому виглядi вiдомостей з реєстру сертифiкатiв якостi зерна та продуктiв його переробки вiдповiдному суб'єкту ринку зерна здiйснюється за плату, розмiр якої встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною дев'ятою;

     7) у статтi 22:

     абзац третiй частини першої доповнити словами "ведення кiлькiсно-якiсного облiку зерна та продуктiв його переробки на зернових та зернопереробних пiдприємствах усiх форм власностi";

     у частинi другiй слова "спецiально уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України державний орган у сферi державного контролю за якiстю зерна та продуктiв його переробки" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     частину третю виключити;

     8) у частинi другiй статтi 23 слова "спецiально уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України державний орган у сферi державного контролю за якiстю зерна та продуктiв його переробки" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     9) статтю 24 пiсля частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Технiчний регламент зернового складу затверджується в установленому законом порядку.

     Державний контроль за дотриманням зерновими складами технiчного регламенту у процесi зберiгання зерна та продуктiв його переробки здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi".

     У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати вiдповiдно частинами сьомою та восьмою;

     10) статтю 82 доповнити частинами другою - четвертою такого змiсту:

     "Проведення суб'єктами ринку зерна експортно-iмпортних операцiй iз зерном та продуктами його переробки, а також перемiщення зерна та продуктiв його переробки територiєю України (за винятком зерна та продуктiв його переробки, що перемiщуються територiєю України в режимi прохiдного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке використовується для насiннєвих цiлей) без вiдповiдних сертифiкатiв якостi, тягне за собою накладення штрафу у розмiрi вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Зберiгання зерна та продуктiв його переробки суб'єктами зберiгання зерна без проведення сертифiкацiї послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки тягне за собою накладення штрафу у розмiрi вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Штрафнi санкцiї накладаються в установленому законом порядку державними iнспекторами сiльського господарства".

     49. У Законi України "Про насiння i садивний матерiал" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 13, ст. 92; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2010 р., N 9, ст. 76):

     1) у статтi 5 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики, спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лiсового господарства, спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та їх територiальнi органи" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну аграрну полiтику, державну полiтику у сферi лiсового господарства, у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, у сферi квiтково-декоративного насiнництва та розсадництва";

     2) у статтi 7:

     у назвi та абзацi першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики у сферi сiльськогосподарського насiнництва та розсадництва" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики в галузi насiнництва та розсадництва";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "визначення прiоритетних напрямiв розвитку, формування державної полiтики в галузi насiнництва та розсадництва";

     в абзацi третьому слова "та державного контролю" виключити;

     в абзацi четвертому слова "та органiзацiя виконання" виключити;

     абзац п'ятий пiсля слiв "i садивного матерiалу" доповнити словами "а також iнших нормативно-правових актiв в галузi насiнництва та розсадництва";

     абзац шостий виключити;

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "нормативно-правове забезпечення ведення Державного реєстру виробникiв насiння i садивного матерiалу";

     абзаци восьмий, дев'ятий та десятий виключити;

     абзац дванадцятий виключити;

     3) доповнити статтею 71 такого змiсту:

     "Стаття 71. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику в галузi насiнництва та розсадництва

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику в галузi насiнництва та розсадництва, належать:

     реалiзацiя державної полiтики в галузi насiнництва та розсадництва;

     здiйснення державного управлiння в насiнництвi та розсадництвi;

     органiзацiя виконання державних програм розвитку селекцiї, насiнництва та розсадництва;

     забезпечення проведення сертифiкацiї насiння i садивного матерiалу сiльськогосподарських рослин;

     координацiя дiяльностi пiдприємств, пов'язаної з проведенням державного випробовування сортiв сiльськогосподарських рослин;

     сприяння розвитку ринку насiння i садивного матерiалу;

     участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань насiнництва та розсадництва, а також виконання мiжнародних договорiв України у цiй сферi";

     4) у статтi 8:

     у назвi та абзацi першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства";

     абзаци третiй, четвертий та восьмий виключити;

     в абзацi п'ятому слово "органiзацiя" виключити;

     в абзацi сьомому слова "та контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалiзацiєю та використанням" замiнити словами "виробництва, розмноження, збереження, реалiзацiї та використання";

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "атестацiя суб'єктiв насiнництва та розсадництва на надання права виробництва та реалiзацiї оригiнального i елiтного лiсового насiння";

     5) у статтi 9:

     у назвi та абзацi першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi квiтково-декоративного насiнництва та розсадництва";

     абзаци третiй, сьомий та восьмий виключити;

     в абзацi шостому слова "та контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалiзацiєю та використанням" замiнити словами "виробництва, розмноження, збереження, реалiзацiї та використання";

     6) роздiл II доповнити статтею 91 такого змiсту:

     "Стаття 91. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, у сферi насiнництва та розсадництва

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, у сферi насiнництва та розсадництва, належать:

     1) здiйснення контролю за:

     дiяльнiстю суб'єктiв усiх форм власностi i господарювання у сферi насiнництва та розсадництва (включаючи лiсове, квiтково-декоративне насiнництво та розсадництво, насiнництво картоплi, овочевих, баштанних, плодових i горiхоплiдних культур та розсадництво плодових, ягiдних, горiхоплiдних культур, винограду та хмелю), садiвництва та лiсових насаджень, якi займаються виробництвом, заготiвлею, обробкою, розмноженням, зберiганням, реалiзацiєю i використанням насiння та садивного матерiалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матерiалу, заготiвлею, обробкою, розмноженням, зберiганням, реалiзацiєю та використанням насiння i садивного матерiалу;

     дотриманням технологiї виробництва на етапах вирощування, збирання i пiслязбиральної обробки насiння i садивного матерiалу;

     дотриманням сортових та посiвних якостей насiння, що реалiзується суб'єктами оптової та роздрiбної торгiвлi;

     додержанням суб'єктами насiнництва та розсадництва державних стандартiв, iнших нормативних документiв, веденням документацiї сортових посiвiв i насаджень, дiлянок гiбридизацiї насiння i садивного матерiалу, правильного вiдбору проб та вибiрок для визначення якостей насiння i садивного матерiалу, оформленням документiв на посiвнi та сортовi якостi насiння i садивного матерiалу, за введенням насiння i садивного матерiалу в обiг;

     сертифiкацiєю насiння i садивного матерiалу;

     2) здiйснення сертифiкацiї насiння i садивного матерiалу сiльськогосподарських рослин, призначених для реалiзацiї на територiї України та мiжнародної торгiвлi, з видачею сертифiката Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку (ОЕСР) та сертифiката Мiжнародної асоцiацiї з контролю за якiстю насiння (IСТА);

     3) видача документiв про якiсть насiння i садивного матерiалу сiльськогосподарських рослин, лiсового насiння i садивного матерiалу, насiння i садивного матерiалу квiтково-декоративних рослин;

     4) проведення маркування партiй насiння;

     5) видача дозволу на введення в обiг насiння i садивного матерiалу;

     6) здiйснення атестацiї суб'єктiв насiнництва та розсадництва для надання права на виробництво та реалiзацiю оригiнального i елiтного насiння, крiм лiсового насiння;

     7) ведення Державного реєстру виробникiв насiння i садивного матерiалу;

     8) перевiрка вiдповiдностi насiння державним стандартам та видання сертифiкатiв вiдповiдностi, здiйснення сортової сертифiкацiї насiнницьких посiвiв та вiдбору проб насiння i садивного матерiалу з метою перевiрки їх на сортовi та посiвнi якостi;

     9) видача дозволу на ввезення в Україну насiння i садивного матерiалу, не внесених до Реєстру сортiв рослин України";

     7) у частинi другiй статтi 10 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики України, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лiсового господарства України, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi квiтково-декоративного насiнництва та розсадництва";

     8) частини другу та третю статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Обсяги формування державного резервного насiннєвого фонду щодо насiння сiльськогосподарських та лiсових рослин визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики (насiння квiтково-декоративних рослин - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi квiтково-декоративного насiнництва та розсадництва). Заготiвля насiння в державний резервний насiннєвий фонд здiйснюється на контрактнiй основi, а також за рахунок iмпорту. Формування партiй насiння з товарного зерна забороняється.

     Заготiвля насiння сiльськогосподарських рослин у державний резервний насiннєвий фонд i його зберiгання забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику (насiння лiсових рослин - центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, насiння квiтково-декоративних рослин - центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi квiтково-декоративного насiнництва та розсадництва), за рахунок коштiв Державного бюджету України";

     9) у статтi 14:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єкти насiнництва та розсадництва мають право розмножувати, заготовляти, реалiзовувати та використовувати насiння i садивний матерiал сортiв рослин (клонiв, лiнiй, гiбридiв), якщо їх виробничi умови вiдповiдають атестацiйним вимогам, якi встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики (для квiтково-декоративного насiння - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi квiтково-декоративного насiнництва та розсадництва), вiдповiдно до його компетенцiї";

     у частинi другiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лiсового господарства України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства";

     у частинi третiй слова "спецiально уповноваженими органами виконавчої влади з питань аграрної полiтики Автономної Республiки Крим i областей за участю суб'єктiв насiнництва i розсадництва" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     у частинi п'ятiй слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики України" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     10) у статтi 15:

     в абзацi третьому частини першої слова "спецiально уповноважених органiв виконавчої влади з питань аграрної полiтики, спецiально уповноважених органiв виконавчої влади з питань лiсового господарства, спецiально уповноважених органiв виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та органiв державного контролю в насiнництвi та розсадництвi" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну аграрну полiтику, державну полiтику у сферi лiсового господарства, у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, у сферi квiтково-декоративного насiнництва та розсадництва";

     в абзацi сьомому частини другої слова "лабораторiй Української державної насiннєвої iнспекцiї, Української державної помологiчно-ампелографiчної iнспекцiї, Української державної лiсонасiннєвої iнспекцiї, Української державної квiтково-декоративної насiннєвої iнспекцiї вiдповiдно до їх компетенцiї" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     11) у статтi 16 слова "визначають спецiально уповноваженi органи з питань аграрної полiтики Автономної Республiки Крим i областей з урахуванням рекомендацiй власника сорту" замiнити словами "визначає центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     12) у частинi першiй статтi 18 слова "державними органами управлiння та контролю в насiнництвi та розсадництвi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     13) частину четверту статтi 19 виключити;

     14) у статтi 21:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Апробацiя сортових посiвiв i насаджень, ґрунтовий та лабораторний сортовий контроль здiйснюються у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, у тому числi для насiння лiсових рослин, а квiтково-декоративного насiння - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi квiтково-декоративного насiнництва та розсадництва, за рахунок коштiв Державного бюджету України та iнших джерел фiнансування";

     у частинi четвертiй слова "державного iнспектора з насiнництва" замiнити словами "державного iнспектора сiльського господарства";

     у частинi шостiй слова "державними насiннєвими iнспекцiями" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     у частинi сьомiй слова "вiдповiдна державна насiннєва iнспекцiя" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     15) у статтi 22:

     у частинi першiй слова "здiйснюються лабораторiями Української державної насiннєвої iнспекцiї, Української державної помологiчно-ампелографiчної iнспекцiї, Української державної лiсонасiннєвої iнспекцiї, Української державної квiтково-декоративної насiннєвої iнспекцiї вiдповiдно до їх компетенцiї" замiнити словами "здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Проби насiння i садивного матерiалу вiд партiй, що пiдлягають реалiзацiї, вiдбираються посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, а для власних потреб виробника - самим виробником або посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     у частинi четвертiй слова "в лабораторiях вiдповiдно до їх компетенцiї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     16) в абзацi третьому статтi 23 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони прав на сорти рослин";

     17) у статтi 24:

     абзац третiй частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "вони супроводжуються карантинним дозволом";

     у частинi третiй слова "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики України" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     18) у частинi першiй статтi 28 слова "згiдно iз законодавством України" замiнити словами "визначену законом";

     19) у статтi 29:

     у частинi першiй слова "у лабораторiях Української державної насiннєвої iнспекцiї, Української державної помологiчно-ампелографiчної iнспекцiї, Української державної лiсонасiннєвої iнспекцiї, Української державної квiтково-декоративної насiннєвої iнспекцiї вiдповiдно до їх компетенцiї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     у частинi другiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лiсового господарства України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi квiтково-декоративного насiнництва та розсадництва";

     20) статтi 30 та 31 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 30. Здiйснення контролю у насiнництвi та розсадництвi

     Державний контроль у насiнництвi та розсадництвi здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi.

     Стаття 31. Посадовi особи, якi здiйснюють державний контроль у насiнництвi та розсадництвi

     Органiзацiя та здiйснення державного контролю у насiнництвi та розсадництвi покладаються на Головного державного iнспектора сiльського господарства України, головних державних iнспекторiв сiльського господарства в Автономнiй Республiцi Крим, областi, мiстi Києвi, Севастополi, районi, старших державних iнспекторiв сiльського господарства України, державних iнспекторiв сiльського господарства України.

     На посадових осiб, яким надано повноваження державних iнспекторiв з сiльського господарства, поширюється дiя Закону України "Про державну службу";

     21) у статтi 32:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 32. Повноваження головних державних iнспекторiв, старших державних iнспекторiв та державних iнспекторiв сiльського господарства";

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "Головний державний iнспектор України, головнi державнi iнспектори Автономної Республiки Крим, областей, районiв, мiст та державнi iнспектори з насiнництва та розсадництва" замiнити словами "Головнi державнi iнспектори, старшi державнi iнспектори та державнi iнспектори сiльського господарства";

     абзац дев'ятий виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Головнi державнi iнспектори, старшi державнi iнспектори та державнi iнспектори сiльського господарства здiйснюють контроль у взаємодiї з мiсцевими органами виконавчої влади, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї";

     22) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     50. У Законi України "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 107; 2004 р., N 19, ст. 273):

     1) абзац третiй статтi 1 пiсля слiв "ветеринарне свiдоцтво" доповнити словами "або ветеринарна довiдка";

     2) у частинi першiй статтi 2 слова "(визначають державнi органи ветеринарної медицини)" замiнити словами "(визначає центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини)";

     3) у частинi шостiй статтi 3 слова "приймають органи державної санiтарно-епiдемiологiчної служби та державнi органи ветеринарної медицини" замiнити словами "приймається центральними органами виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, у сферi ветеринарної медицини";

     4) у частинi другiй статтi 4 слова "в державнiй службi ветеринарної медицини за мiсцем розташування" замiнити словами "у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини", а слова "в центральному органi виконавчої влади у сферi рибного господарства" - словами "у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства";

     5) у статтi 5:

     у частинi третiй слова "територiальним органом з сертифiкацiї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї";

     у частинi четвертiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання";

     6) у статтi 7:

     частину другу доповнити словами "або атестацiї";

     у частинi третiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї";

     у частинi шостiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi рибного господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi рибного господарства та рибної промисловостi";

     7) у статтi 8:

     у назвi та частинi першiй слово "безпеки" замiнити словом "безпечностi";

     абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої доповнити словами "або ветеринарної довiдки";

     абзац п'ятий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "маркування згiдно з вимогами законiв України";

     8) у частинi третiй статтi 9:

     абзац третiй доповнити словами "або ветеринарну довiдку";

     доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування";

     9) частину другу статтi 10 доповнити абзацами шостим - восьмим такого змiсту:

     "мiжнародний санiтарний сертифiкат, що видається країною-експортером (оригiнал документа), або висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи;

     декларацiя виробника;

     пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування або аналогiчний документ, пiдтверджений компетентним органом iноземної держави";

     10) у статтi 11:

     у назвi слова "якiстю i безпекою" замiнити словами "безпечнiстю та якiстю";

     частину першу замiнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Державний контроль та нагляд за безпечнiстю та якiстю продуктiв лову та харчової продукцiї з них здiйснюються пiд час їх виробництва, зберiгання, транспортування, реалiзацiї, використання, утилiзацiї чи знищення i надання послуг у сферi громадського харчування центральними органами виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах ветеринарної медицини, санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, захисту прав споживачiв, стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, у межах їх повноважень.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в сферi рибного господарства, бере участь у заходах з контролю та нагляду за безпечнiстю та якiстю продуктiв рибного лову, харчової продукцiї при їх виробництвi, зберiганнi, транспортуваннi, реалiзацiї, використаннi та утилiзацiї".

     У зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами третьою та четвертою;

     у частинi третiй слова "Державний департамент ветеринарної медицини" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини";

     у частинi четвертiй слова "цим органом" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi ветеринарної медицини";

     11) у текстi Закону слова "державнi органи ветеринарної медицини" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини" у вiдповiдному вiдмiнку.

     51. У частинi другiй статтi 4 Закону України "Про особисте селянське господарство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 29, ст. 232) слова "центральним органом виконавчої влади з питань статистики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики".

     52. У Законi України "Про землеустрiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 8 слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин, центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферi земельних вiдносин та у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     2) у статтi 10:

     у пунктi "в" слова "розроблення i" виключити;

     у пунктi "г" слова "розробка i" виключити;

     пункт "д" виключити;

     3) доповнити статтею 131 такого змiсту:

     "Стаття 131. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин, у сферi землеустрою

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин, у сферi землеустрою, належать:

     а) затвердження нормативно-правових актiв, державних стандартiв, норм i правил у сферi землеустрою;

     б) забезпечення розроблення та реалiзацiї загальнодержавних i регiональних програм з питань землеустрою;

     в) забезпечення здiйснення землеустрою;

     г) вирiшення iнших питань у сферi землеустрою вiдповiдно до закону";

     4) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, у сферi землеустрою

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, у сферi землеустрою, належать:

     а) внесення пропозицiй про формування державної полiтики у сферi землеустрою i забезпечення її реалiзацiї;

     б) участь у реалiзацiї загальнодержавних i регiональних програм використання та охорони земель;

     в) здiйснення землеустрою, у тому числi забезпечення проведення державної iнвентаризацiї земель;

     г) здiйснення лiцензування вiдповiдно до закону;

     ґ) розроблення в установленому законодавством порядку нормативно-технiчних документiв, державних стандартiв, норм i правил;

     д) створення iнформацiйної бази даних з питань землеустрою;

     е) проведення в установленому законодавством порядку державної експертизи програм i проектiв з питань землеустрою;

     є) органiзацiя, у тому числi за участю iноземних наукових установ та органiзацiй, наукових дослiджень з питань землеустрою;

     ж) забезпечення створення, формування i ведення Державного фонду документацiї iз землеустрою;

     з) вирiшення iнших питань у сферi землеустрою вiдповiдно до закону";

     5) доповнити статтею 141 такого змiсту:

     "Стаття 141. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, у сферi землеустрою

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, у сферi землеустрою:

     а) органiзовує та здiйснює державний нагляд (контроль) у частинi дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усiх категорiй та форм власностi, у тому числi за проведенням землеустрою, виконанням заходiв, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних дiлянок вимог, визначених у проектах землеустрою;

     б) вирiшує iншi питання у сферi землеустрою вiдповiдно до закону";

     6) у частинi четвертiй статтi 26 слова "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв, його територiальних органiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     7) у статтi 60 слова "уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     8) у частинi четвертiй статтi 64 слова "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин".

     53. У Законi України "Про охорону земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 349; 2009 р., N 47 - 48, ст. 719; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3; iз наступними змiнами, внесеними Законом України вiд 23 лютого 2012 року N 4444-VI):

     1) частину другу статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузi охорони земель є:

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi;

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз забезпечення нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     2) абзац четвертий статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "координацiя дiяльностi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, на територiальному рiвнi";

     3) статтi 16 та 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, у галузi охорони земель

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, у галузi охорони земель, належать:

     участь у реалiзацiї загальнодержавних i регiональних програм охорони земель;

     здiйснення монiторингу та охорони земель;

     забезпечення проведення монiторингу ґрунтiв та агрохiмiчної паспортизацiї земель сiльськогосподарського призначення;

     забезпечення здiйснення природно-сiльськогосподарського, еколого-економiчного, протиерозiйного та iнших видiв районування (зонування) земель;

     впровадження рекомендацiй та заходiв щодо забезпечення родючостi ґрунтiв i застосування агрохiмiкатiв;

     забезпечення пiдготовки та здiйснення органiзацiйних, економiчних, екологiчних та iнших заходiв, спрямованих на рацiональне використання та охорону земель, їх захист вiд шкiдливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреацiйного та iсторико-культурного призначення, iнших територiй та об'єктiв екомережi;

     здiйснення заходiв щодо вдосконалення порядку ведення облiку i пiдготовки звiтностi з регулювання земельних вiдносин, використання та охорони земель, формування екомережi;

     вирiшення iнших питань у галузi охорони земель вiдповiдно до закону.

     Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у галузi охорони земель

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у галузi охорони земель, належать:

     участь у розробленнi загальнодержавних i регiональних програм використання та охорони земель;

     участь у пiдготовцi нормативно-правових актiв у галузi охорони земель;

     вирiшення iнших питань у галузi охорони земель вiдповiдно до закону.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у галузi охорони земель, належать:

     участь у реалiзацiї загальнодержавних i регiональних програм використання та охорони земель;

     погодження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок;

     визначення перелiку земель, на яких застосовується обмеження щодо вирощування генетично модифiкованих сортiв рослин;

     участь у здiйсненнi природно-сiльськогосподарського, еколого-економiчного, протиерозiйного та iнших видiв районування (зонування) земель;

     участь у розробленнi та здiйсненнi заходiв щодо економiчного стимулювання використання та охорони земель;

     здiйснення мiжнародного спiвробiтництва з питань охорони земель;

     вирiшення iнших питань у галузi охорони земель вiдповiдно до закону";

     4) доповнити статтею 171 такого змiсту:

     "Стаття 171. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, у галузi охорони земель, належать:

     здiйснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про використання та охорону земель щодо:

     консервацiї деградованих i малопродуктивних земель;

     збереження водно-болотних угiдь;

     виконання екологiчних вимог при наданнi у власнiсть i користування, у тому числi в оренду, земельних дiлянок;

     здiйснення заходiв щодо запобiгання забрудненню земель хiмiчними i радiоактивними речовинами, вiдходами, стiчними водами;

     додержання режиму використання земель природно-заповiдного та iншого природоохоронного призначення, а також територiй, що пiдлягають особливiй охоронi;

     додержання екологiчних нормативiв з питань використання та охорони земель;

     установлення та використання водоохоронних зон i прибережних захисних смуг, а також щодо додержання режиму використання їх територiй;

     ведення будiвельних, днопоглиблювальних робiт, видобування пiску i гравiю, прокладення кабелiв, трубопроводiв та iнших комунiкацiй на землях водного фонду;

     звернення до адмiнiстративного суду щодо застосування заходiв реагування у виглядi обмеження чи зупинення (тимчасово) або припинення дiяльностi пiдприємств i об'єктiв незалежно вiд їх пiдпорядкування та форм власностi вiдповiдно до закону, якщо їх експлуатацiя здiйснюється з порушенням законодавства про охорону земель;

     подання позовiв про вiдшкодування шкоди i втрат, заподiяних внаслiдок порушення законодавства України про охорону земель;

     вирiшення iнших питань у галузi охорони земель вiдповiдно до закону";

     5) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин, у галузi охорони земель

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин, у галузi охорони земель, належать:

     розроблення загальнодержавних i регiональних програм вiдтворення родючостi ґрунтiв;

     забезпечення формування державної полiтики з використання та охорони земель;

     органiзацiя розроблення в установленому законом порядку стандартiв, норм i правил з охорони та пiдвищення родючостi ґрунтiв;

     розроблення рекомендацiй та заходiв щодо забезпечення родючостi ґрунтiв i застосування агрохiмiкатiв;

     розроблення механiзмiв економiчного стимулювання впровадження заходiв щодо використання та охорони земель i пiдвищення родючостi ґрунтiв;

     затвердження порядку здiйснення державного нагляду i контролю за дотриманням законодавства про пестициди та агрохiмiкати в галузi рослинництва;

     затвердження порядку одержання документiв, матерiалiв та iншої iнформацiї, необхiдної для здiйснення державного контролю над використанням i охороною земель;

     затвердження методичних рекомендацiй для сiльськогосподарських пiдприємств будь-якої форми власностi з питань використання та охорони земель сiльськогосподарського призначення, впровадження новiтнiх ресурсо-енергоощадних технологiй та сучасних технiчних засобiв i обладнання;

     вирiшення iнших питань у галузi охорони родючостi ґрунтiв вiдповiдно до закону";

     6) статтю 181 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 181. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, у галузi охорони земель

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, у галузi охорони земель, належать:

     1) здiйснення державного контролю щодо використання та охорони земель за:

     веденням державного облiку i реєстрацiї земель, достовiрнiстю iнформацiї про наявнiсть та використання земель;

     виконанням умов зняття, збереження i використання родючого шару ґрунту пiд час проведення гiрничодобувних, геологорозвiдувальних, будiвельних та iнших робiт, пов'язаних iз порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивацiї порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивацiї земель;

     дотриманням правил, установленого режиму експлуатацiї протиерозiйних, гiдротехнiчних споруд, збереженням захисних насаджень i межових знакiв;

     розмiщенням, проектуванням, будiвництвом та введенням у дiю об'єктiв, якi негативно впливають або можуть негативно вплинути на стан земель;

     здiйсненням заходiв, передбачених проектами землеустрою щодо захисту земель вiд водної i вiтрової ерозiї, селiв, пiдтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущiльнення та iнших процесiв, що призводять до погiршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних дiлянок псування земель шляхом їх забруднення хiмiчними та радiоактивними речовинами i стiчними водами, засмiчення промисловими, побутовими та iншими вiдходами, заростання чагарниками, дрiбнолiссям та бур'янами;

     2) вирiшення iнших питань у галузi охорони родючостi ґрунтiв вiдповiдно до закону";

     7) у статтi 19:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Державний контроль за використанням та охороною земель здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель - центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     у частинi четвертiй слова "Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     8) у статтi 21 слова "i дiють на пiдставi положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi здiйснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, i дiють на пiдставi положення, затвердженого центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах земельних вiдносин, охорони навколишнього природного середовища";

     9) у частинi четвертiй статтi 27 слова "органiв виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi здiйснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     10) у частинi шостiй статтi 37 слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин";

     11) у частинi першiй статтi 39 слова "органу виконавчої влади з питань екологiї i природних ресурсiв за погодженням з органами виконавчої влади з питань аграрної полiтики та охорони здоров'я" замiнити словами "обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     12) у частинi третiй статтi 45 слова "органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, екологiї i природних ресурсiв та з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     13) у статтi 54:

     у частинi третiй слова "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв i центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах земельних вiдносин, охорони навколишнього природного середовища";

     у частинi четвертiй слова "уповноваженi органи виконавчої влади з питань земельних ресурсiв за участю уповноважених органiв виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв, з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, за участю центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     у частинi десятiй слова "уповноваженим органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин".

     54. У Законi України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 350; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 23 лютого 2012 року N 4444-VI):

     1) у статтi 5:

     у частинi першiй слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     у частинi другiй слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     у частинi третiй слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     2) у назвi та абзацi першому статтi 6 слова "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв у сферi державного" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, у частинi";

     3) у назвi та частинi першiй статтi 7 слова "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв у сферi" змiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення нагляду (контролю) у сферi навколишнього природного середовища, у частинi";

     4) у статтi 8:

     у назвi та абзацi першому слова "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     в абзацi четвертому слово "спостереження" замiнити словами "забезпечення спостереження";

     в абзацi шостому слово "формування" замiнити словами "забезпечення формування";

     в абзацi сьомому слово "ведення" замiнити словами "забезпечення ведення";

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "ведення iнформацiйного банку даних про стан ґрунтiв земель сiльськогосподарського призначення";

     абзац десятий виключити;

     5) у статтi 9:

     частини першу - третю виключити;

     в абзацi четвертому частини четвертої слова "роботi комiсiй при" виключити.

     55. У Законi України "Про фермерське господарство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363; 2012 р., N 4, ст. 18):

     1) в абзацi третьому частини першої статтi 7 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi аграрної полiтики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики";

     2) у частинi третiй статтi 33:

     в абзацi першому слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики України" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку;

     абзац другий виключити;

     3) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     56. У пунктi 2 частини десятої статтi 201 Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 47 - 48, ст. 372; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82) слова "Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України за погодженням iз центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики" замiнити словами "Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення".

     57. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     1) абзац дванадцятий частини першої статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "гласностi, прозоростi та доступностi дiяльностi Пенсiйного фонду";

     2) в абзацi другому частини дев'ятої статтi 20 слова "установою Державного казначейства України" замiнити словами "органом, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв";

     3) в абзацi четвертому частини другої статтi 40 слова "центральними органами виконавчої влади у галузi статистики, економiки, соцiальної полiтики i фiнансiв" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фiнансової полiтики, державної полiтики у сферах економiчного розвитку, статистики";

     4) в абзацi першому частини другої статтi 42 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi статистики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики";

     5) у частинi першiй статтi 44 слова "спецiально уповноваженим" виключити;

     6) в абзацi третьому частини першої статтi 58 слова "спецiально уповноваженому органi виконавчої влади" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї (легалiзацiї) статутiв фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     7) у статтi 64:

     у пунктi 17 частини другої слова "органiв виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     у пунктi 7 частини третьої слова "Державнiй казначейськiй службi України" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     8) в абзацi другому частини сьомої статтi 78 слова "Мiнiстерством фiнансiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     9) в абзацi другому частини другої статтi 81 слова "центральних органiв виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики, фiнансiв, економiки та з питань європейської iнтеграцiї" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної фiнансової полiтики, державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, економiчного розвитку";

     10) в абзацi другому частини першої статтi 89 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi економiки" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку";

     11) частину шосту статтi 99 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Зберiгач подає виконавчiй дирекцiї Пенсiйного фонду, Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, Радi Накопичувального фонду та Кабiнету Мiнiстрiв України щорiчний звiт про свою дiяльнiсть, який схвалює наглядова рада зберiгача";

     12) у частинi другiй статтi 103:

     в абзацi другому слова "центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики i його територiальнi органи" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     в абзацi третьому слова "центральний орган виконавчої влади у сферi фiнансiв i його територiальнi органи" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику";

     13) в абзацi першому пункту 142 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" слова "Мiнiстерства вугiльної промисловостi України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугiльно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах";

     14) у текстi Закону слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку", "Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України", "центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики", "центральний орган виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку", "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення" у вiдповiдному вiдмiнку.

     58. У Законi України "Про оцiнку земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 229):

     1) у статтi 8:

     у частинi третiй слова "Наглядовою радою з питань експертної грошової оцiнки земельних дiлянок, до якої входять представники центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв, Фонду державного майна України та саморегулiвних органiзацiй оцiнювачiв у сферi оцiнки землi i яка здiйснює контроль" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, який забезпечує здiйснення контролю";

     частину четверту виключити;

     2) у частинi третiй статтi 23 слова "вiдповiдним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     3) у статтi 25:

     у частинi другiй слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     у частинi третiй слова "Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсiв узагальнюють" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, узагальнює", а слово "публiкують" - словом "публiкує";

     4) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин" у вiдповiдному вiдмiнку.

     59. У статтi 9 Закону України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 33 - 34, ст. 404) слова "органами працi та соцiального захисту населення" замiнити словами "вiдповiдними структурними пiдроздiлами мiсцевих державних адмiнiстрацiй".

     60. У Законi України "Про сiльськогосподарську дорадчу дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 38, ст. 470; 2011 р., N 18, ст. 129):

     1) текст статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Державне регулювання дорадчої дiяльностi здiйснюють Верховна Рада України, Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi сiльського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi сiльського господарства, а також iншi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до закону.

     До повноважень Верховної Ради України в галузi дорадчої дiяльностi належать:

     визначення засад державної полiтики в галузi дорадчої дiяльностi;

     затвердження загальнодержавних програм дорадчої дiяльностi;

     вирiшення iнших питань у галузi дорадчої дiяльностi вiдповiдно до Конституцiї України.

     До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України в галузi дорадчої дiяльностi належать:

     реалiзацiя державної полiтики в галузi дорадчої дiяльностi;

     розроблення i забезпечення виконання загальнодержавних програм дорадчої дiяльностi;

     затвердження в межах своїх повноважень нормативно-правових актiв у галузi дорадчої дiяльностi;

     координацiя дiяльностi органiв виконавчої влади в галузi дорадчої дiяльностi;

     вирiшення iнших питань у галузi дорадчої дiяльностi вiдповiдно до закону.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi сiльського господарства, належать:

     забезпечення формування державної полiтики в галузi дорадчої дiяльностi;

     участь у розробленнi загальнодержавних програм дорадчої дiяльностi;

     здiйснення нормативно-правового забезпечення у галузi дорадчої дiяльностi;

     вирiшення iнших питань у галузi дорадчої дiяльностi вiдповiдно до закону.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi сiльського господарства, належать:

     участь у реалiзацiї загальнодержавних програм дорадчої дiяльностi;

     здiйснення державного регулювання в галузi дорадчої дiяльностi;

     створення, ведення реєстрiв дорадникiв, експертiв-дорадникiв i дорадчих служб та видача сертифiката на право надання дорадчих послуг;

     координацiя дiяльностi саморегулiвної органiзацiї, яка об'єднує суб'єктiв дорадчої дiяльностi;

     вирiшення iнших питань у галузi дорадчої дiяльностi вiдповiдно до закону.

     Громадське регулювання дорадчої дiяльностi здiйснюється всеукраїнською громадською професiйною органiзацiєю, яка об'єднує суб'єктiв дорадчої дiяльностi.

     За рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi сiльського господарства, всеукраїнськiй громадськiй професiйнiй органiзацiї, яка об'єднує суб'єктiв дорадчої дiяльностi, може бути надано статус саморегулiвної органiзацiї (далi - саморегулiвна органiзацiя).

     Порядок визнання статусу саморегулiвної органiзацiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi сiльського господарства, встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Саморегулiвна органiзацiя може:

     брати участь у розробленнi державних цiльових програм сiльськогосподарської дорадчої дiяльностi;

     вести реєстри дорадникiв, дорадчих служб;

     здiйснювати методичне забезпечення суб'єктiв дорадчої дiяльностi, розробляти i впроваджувати правила їх поведiнки;

     брати участь у професiйнiй пiдготовцi суб'єктiв дорадчої дiяльностi;

     проводити збiр, узагальнення та попереднiй аналiз iнформацiї про дiяльнiсть суб'єктiв дорадчої дiяльностi";

     2) у частинi п'ятiй статтi 8 та статтi 11 слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi сiльського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi сiльського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     61. У Законi України "Про державну експертизу землевпорядної документацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 38, ст. 471; 2008 р., N 48, ст. 358; 2010 р., N 5, ст. 40; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 21 червня 2012 року N 5003-VI):

     1) текст статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Регулювання у сферi державної експертизи здiйснюють Верховна Рада України, Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин, спецiально уповноважений орган виконавчої влади у сферi державної експертизи, iншi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законом";

     2) у статтi 18:

     в абзацi другому слово "реалiзацiя" замiнити словами "забезпечення реалiзацiї";

     в абзацi третьому слова "розробка i" виключити;

     в абзацi сьомому слово "органiзацiя" замiнити словами "забезпечення реалiзацiї";

     3) у частинi другiй статтi 22:

     в абзацi другому слова "про формування" замiнити словами "щодо формування";

     абзац п'ятий виключити;

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "методичне забезпечення та координацiя дiяльностi у сферi державної експертизи на територiальному рiвнi";

     в абзацi восьмому слово "нормативно-методичне" замiнити словом "методичне";

     абзац дев'ятий виключити;

     4) роздiл III доповнити статтею 221 такого змiсту:

     "Стаття 221. Повноваження центральних органiв виконавчої влади у сферi державної експертизи

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин, належать:

     здiйснення нормативно-правового забезпечення у сферi державної експертизи;

     забезпечення розроблення типової форми експертного висновку державної експертизи;

     затвердження методики проведення державної експертизи;

     забезпечення здiйснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сферi державної експертизи;

     вирiшення iнших питань у сферi державної експертизи вiдповiдно до закону.

     Здiйснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сферi державної експертизи належить до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     5) в абзацi другому статтi 27 слова "уповноваженим органам" та "ними" замiнити вiдповiдно словами "уповноваженому органу" та "ним";

     6) в абзацi другому статтi 29 слова "уповноваженим органам" замiнити словами "уповноваженому органу";

     7) в абзацах третьому та четвертому статтi 30 слова "уповноваженим органам" та "ними" замiнити вiдповiдно словами "уповноваженому органу" та "ним";

     8) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин" у вiдповiдному вiдмiнку.

     62. У Законi України "Про молоко та молочнi продукти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 513; 2007 р., N 4, ст. 37; 2010 р., N 21, ст. 221):

     1) у частинi першiй статтi 5 та статтi 8 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     2) у частинi четвертiй статтi 6 слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику";

     3) у статтi 9:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктiв (у тому числi молочних продуктiв для спецiального дiєтичного споживання (використання), продуктiв для дитячого харчування, харчування для спортсменiв та осiб похилого вiку) здiйснюється за наявностi експлуатацiйного дозволу для потужностей (об'єктiв) з їх виробництва, що видається вiдповiдним головним державним iнспектором ветеринарної медицини";

     у частинi третiй слова "державними установами ветеринарної медицини" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини";

     4) у статтi 11:

     у частинi сьомiй слова "вiдповiдного територiального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику";

     у частинi одинадцятiй слова "установою ветеринарної медицини за мiсцем утримання тварин" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини";

     5) у статтi 12:

     у частинах першiй та третiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику";

     у частинi другiй слова "центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я i технiчного регулювання та споживчої полiтики" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах охорони здоров'я та технiчного регулювання";

     6) в абзацi третьому частини другої статтi 13 слова "державної установи ветеринарної медицини" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини";

     7) у частинi першiй статтi 14:

     в абзацi другому слова "державнi установи ветеринарної медицини" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини";

     в абзацi третьому слова "установи та заклади державної санiтарно-епiдемiологiчної служби" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини";

     в абзацi четвертому слова "органи виконавчої влади з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання";

     8) в абзацi першому статтi 15 слова "та державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд" виключити;

     9) статтю 20 виключити;

     10) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     63. У Законi України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527; 2009 р., N 43, ст. 638; 2011 р., N 29, ст. 272; 2012 р., N 41, ст. 491):

     1) в абзацi четвертому пiдпункту 3.3.4 пункту 3.3 статтi 3 слова "державної iнспекцiї з контролю за цiнами" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю за цiнами";

     2) у пiдпунктi 4.1.2 пункту 4.1 статтi 4 та пiдпунктi 5.1.2 пункту 5.1 статтi 5 слово "затверджується" замiнити словом "установлюється";

     3) в абзацi другому пiдпункту 9.1.2 пункту 9.1 статтi 9 слова "центральному органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства";

     4) у статтi 11:

     у пiдпунктi 11.1.1 пункту 11.1 слова "центральному органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства";

     у пiдпунктi 11.3.5 пункту 11.3 слова "Державне казначейство України" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     в абзацi третьому пiдпункту 11.5.2 пункту 11.5 слова "Мiнiстерством фiнансiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику";

     5) у статтi 13:

     в абзацi другому пiдпункту 13.4.3 пункту 13.4 слова "центральному органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства";

     у пiдпунктах 13.5.1 та 13.5.3 пункту 13.5 слова "вiдповiдними пiдроздiлами контрольно-ревiзiйної служби" та "пiдроздiлами контрольно-ревiзiйної служби" замiнити словами "органами державного фiнансового контролю";

     6) абзац другий пiдпункту 14.1.1 пункту 14.1 статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Вважаються недiйсними i не пiдлягають виконанню акти Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування щодо";

     7) у пунктi 17.7 статтi 17:

     у пiдпунктi "а" слова "центральний орган виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг";

     у пiдпунктi "б" слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики та Державне казначейство України" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     8) у пунктi 171.1 статтi 171 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної аграрної полiтики" та "центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики" замiнити вiдповiдно словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства" та "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку";

     9) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     64. У Законi України "Про забезпечення органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147; 2006 р., N 49, ст. 484; 2009 р., N 38, ст. 535; iз змiнами, внесеними законами України вiд 15 травня 2012 року N 4675-VI та вiд 18 вересня 2012 року N 5290-VI):

     1) в абзацi п'ятнадцятому статтi 1 слова "заклади та установи органiв працi та соцiального захисту населення" замiнити словами "iншi заклади та установи";

     2) у частинi другiй статтi 7 слова "спецiально уповноваженi органи державної влади" замiнити словами "уповноваженi органи виконавчої влади";

     3) у частинi сьомiй статтi 8 слова "органiв працi та соцiального захисту населення" замiнити словами "у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) у частинах першiй та третiй статтi 11 слова "державнi адмiнiстрацiї районiв, районiв мiст Києва i Севастополя" замiнити словами "районнi, районнi у мiстах Києвi та Севастополi мiсцевi державнi адмiнiстрацiї";

     5) у статтi 14:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань сiм'ї та дiтей, здiйснює нормативно-правове регулювання, координацiю та методологiчне забезпечення дiяльностi центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування стосовно соцiального захисту дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб iз їх числа, а також забезпечує додержання законодавства щодо встановлення опiки i пiклування над дiтьми-сиротами та дiтьми, позбавленими батькiвського пiклування, їх усиновлення, застосування iнших передбачених законодавством форм влаштування дiтей";

     у частинi третiй слова "центральним органом виконавчої влади у справах сiм'ї, дiтей та молодi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань сiм'ї та дiтей";

     6) у частинi другiй статтi 17 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     7) у частинi другiй статтi 21 слова "органами освiти спiльно з органами працi та соцiального захисту населення" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти i науки, разом iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань сiм'ї та дiтей";

     8) у частинi третiй статтi 21 та частинi другiй статтi 37 слова "центральний орган виконавчої влади з питань науки i освiти" та "центральний орган виконавчої влади з питань науки та освiти" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти i науки";

     9) у статтi 23:

     у частинах першiй та другiй слова "вiдповiдних рад" замiнити словами "мiських чи районних у мiстах, сiльських, селищних рад";

     у частинi третiй слова "органи працi та соцiальної полiтики" замiнити словами "мiсцевi державнi адмiнiстрацiї";

     10) у частинi п'ятiй статтi 32 слова "органами працi та соцiального захисту населення" замiнити словами "мiсцевими державними адмiнiстрацiями";

     11) у частинi першiй статтi 34 слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     12) у статтi 35 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань статистики" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики";

     13) у статтi 36 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань науки та освiти" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти i науки";

     14) в абзацi першому статтi 38 слова "з питань" замiнити словами "що реалiзує державну полiтику у сферi";

     15) у статтi 39 слова "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сiм'ї, дiтей та молодi" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань сiм'ї та дiтей";

     16) у статтi 395 слова "Центральнi органи виконавчої влади у сферi культури, освiти i науки" замiнити словами "Центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, освiти i науки";

     17) у статтi 3910:

     у частинi першiй слова "координацiйний орган для виявлення" замiнити словами "допомiжний орган для сприяння виявленню";

     у частинi другiй слова "забезпечує влаштування" замiнити словами "сприяє влаштуванню";

     18) у статтi 3911 слова "органами соцiального забезпечення" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань сiм'ї та дiтей";

     19) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сiм'ї, дiтей та молодi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань сiм'ї та дiтей" у вiдповiдному вiдмiнку.

     65. У Законi України "Про основи соцiального захисту бездомних осiб i безпритульних дiтей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 27, ст. 226; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 5 липня 2012 року N 5088-VI):

     1) в абзацi тринадцятому частини першої статтi 2 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрацiї" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї фiзичних осiб";

     2) частину першу статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Суб'єктами, якi забезпечують реiнтеграцiю бездомних осiб, є юридичнi особи рiзних форм власностi, фiзичнi особи, якi здiйснюють таку дiяльнiсть";

     3) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення" у вiдповiдному вiдмiнку.

     66. У Законi України "Про географiчнi назви" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 27, ст. 360; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 липня 2012 року N 5029-VI):

     1) статтю 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Органи, що здiйснюють державне управлiння у сферi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi

     Державне управлiння у сферi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi (далi - спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань географiчних назв).

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi:

     визначає державну полiтику щодо встановлення назв географiчних об'єктiв, а також унормування, облiку, реєстрацiї, використання та збереження географiчних назв;

     розробляє та затверджує нормативно-правовi та нормативно-технiчнi акти з питань встановлення, унормування, облiку, реєстрацiї, використання та збереження географiчних назв.

     Спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань географiчних назв:

     здiйснює координацiю дiяльностi, пов'язаної з установленням, унормуванням, облiком, реєстрацiєю, використанням та збереженням географiчних назв;

     органiзовує проведення вiдповiдної експертизи географiчних назв;

     забезпечує створення та ведення Державного реєстру географiчних назв;

     контролює використання та збереження географiчних назв;

     здiйснює мiжнародне спiвробiтництво з питань встановлення, унормування, збереження, облiку, реєстрацiї географiчних назв, а також створення та ведення Державного реєстру географiчних назв.

     Нормативно-правовi акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi, прийнятi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi, та спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань географiчних назв здiйснюють iншi повноваження, передбаченi законами та покладенi на них актами Президента України";

     2) у частинах шостiй та сьомiй статтi 6 слова "спецiально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географiчних назв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi";

     3) абзац третiй частини першої статтi 7 виключити;

     4) у статтi 8:

     в абзацi третьому частини другої слова "центрального органу виконавчої влади з питань транспорту" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi транспорту";

     у частинi четвертiй слова "Президента України" виключити;

     5) у частинi четвертiй статтi 9 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi економiки, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi фiнансiв" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику економiчного розвитку, державну фiнансову полiтику".

     67. У Законi України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., N 26, ст. 214; 2011 р., N 33, ст. 327, N 37, ст. 373):

     1) у частинi третiй статтi 2 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства";

     2) у статтi 4:

     у частинi третiй слова "спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади iз статистики" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики";

     у частинi четвертiй слова "Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства";

     3) у частинах першiй, одинадцятiй, п'ятнадцятiй та сiмнадцятiй статтi 5 слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку;

     4) у частинi другiй статтi 8 та частинi третiй статтi 9 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства";

     5) у статтi 15:

     у частинi першiй слово "законодавством" замiнити словом "законом";

     в абзацi третьому частини другої слова "Органами, уповноваженими на це Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     у частинi шостiй слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     6) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     68. У частинi третiй статтi 3 Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 2 - 3, ст. 34) слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi лiсового господарства або його територiальним органом" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства".

     69. У Законi України "Про реабiлiтацiю iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 2 - 3, ст. 36, NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66, N 27, ст. 366; 2009 р., N 23, ст. 284; 2012 р., N 27, ст. 279, N 31, ст. 381; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 18 вересня 2012 року N 5290-VI):

     1) частину другу статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Державне управлiння системою реабiлiтацiї iнвалiдiв у межах своєї компетенцiї здiйснюють центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, охорони здоров'я, освiти, культури, фiзичної культури i спорту, будiвництва та архiтектури, iншi центральнi органи виконавчої влади, якi у межах своїх повноважень займаються формуванням i (чи) реалiзацiєю державної полiтики у сферi соцiального захисту населення та/або здiйснюють заходи з реабiлiтацiї iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв";

     2) у частинi третiй статтi 8 слова "вiдомчої пiдпорядкованостi" виключити;

     3) статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, у межах своїх повноважень щодо здiйснення державної полiтики у сферi реабiлiтацiї iнвалiдiв:

     розробляє нормативно-правовi акти з питань соцiального захисту iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв, здiйснює контроль за додержанням законодавства, що регламентує правовiдносини у сферi соцiального захисту iнвалiдiв;

     органiзовує розроблення та впровадження державних соцiальних нормативiв у сферi реабiлiтацiї, Державної типової програми реабiлiтацiї iнвалiдiв на основi матерiалiв вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади;

     бере участь у розробленнi державних i цiльових програм, заходiв з профiлактики iнвалiдностi та медичної, психологiчної, фiзичної, трудової, фiзкультурно-спортивної, соцiальної реабiлiтацiї iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв;

     органiзовує роботу щодо призначення та виплати державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам, грошових компенсацiй iнвалiдам на бензин, ремонт i технiчне обслуговування автомобiлiв та на транспортне обслуговування, замiсть санаторно-курортної путiвки та вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування, забезпечення їх соцiальним обслуговуванням, технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї, автомобiлями, а також санаторно-курортним лiкуванням;

     розробляє правовi, економiчнi та органiзацiйнi механiзми, що стимулюють ефективну дiяльнiсть закладiв соцiального обслуговування, реабiлiтацiйних установ, санаторiїв для iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв, пiдприємств та установ протезної галузi i забезпечують оптимiзацiю та розвиток їх мережi;

     забезпечує у межах своїх повноважень сертифiкацiю технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї та контроль за виробництвом таких засобiв;

     здiйснює методологiчне забезпечення, органiзовує впровадження реабiлiтацiйних заходiв, визначає напрями фiнансування для забезпечення потреби в технiчних та iнших засобах реабiлiтацiї, автомобiлях, санаторно-курортному лiкуваннi, соцiальнiй, трудовiй та професiйнiй реабiлiтацiї iнвалiдiв;

     забезпечує ведення Централiзованого банку даних з проблем iнвалiдностi;

     координує роботу центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй щодо iмплементацiї та реалiзацiї Конвенцiї ООН про права iнвалiдiв;

     сприяє працевлаштуванню iнвалiдiв через державну службу зайнятостi шляхом органiзацiї контролю за дотриманням нормативу робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв i сплатою сум адмiнiстративно-господарських санкцiй та пенi у разi його невиконання;

     разом з iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями бере участь у створеннi безперешкодного середовища для маломобiльних категорiй населення;

     сприяє роботi громадських органiзацiй, у тому числi громадських органiзацiй iнвалiдiв, залучає їх до спiвпрацi та партнерства у цiй сферi;

     здiйснює розподiл коштiв, передбачених у Державному бюджетi України, для пiдтримки громадських органiзацiй iнвалiдiв та ветеранiв, що мають статус всеукраїнських;

     сприяє мiжнародному спiвробiтництву у сферi реабiлiтацiї iнвалiдiв;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Президента України";

     4) доповнити статтею 91 такого змiсту:

     "Стаття 91. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту iнвалiдiв та ветеранiв вiйни

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту iнвалiдiв та ветеранiв вiйни, у межах своїх повноважень щодо здiйснення державної полiтики у сферi реабiлiтацiї iнвалiдiв:

     здiйснює монiторинг забезпечення iнвалiдiв санаторно-курортними путiвками, автомобiлями, технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї; виплати грошових компенсацiй на бензин, ремонт i технiчне обслуговування автомобiлiв та на транспортне обслуговування, замiсть санаторно-курортної путiвки та вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування, аналiз вiдповiдностi розмiрiв цих компенсацiй їх фактичним витратам;

     забезпечує координацiю заходiв центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй щодо iмплементацiї та реалiзацiї Конвенцiї ООН про права iнвалiдiв, готує та надає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, звiт про вжитi заходи та проект доповiдi у Комiтет з прав iнвалiдiв ООН;

     спiвпрацює з громадськими органiзацiями iнвалiдiв i ветеранiв, здiйснює монiторинг заходiв, проведених цими органiзацiями, аналiзує ефективнiсть таких заходiв;

     аналiзує разом iз громадськими органiзацiями iнвалiдiв рiвень доступностi для iнвалiдiв та iнших маломобiльних категорiй населення об'єктiв житлово-комунального та громадського призначення, транспорту, iнформацiї та зв'язку, а також iнших об'єктiв i послуг та вносить центральним i мiсцевим органам виконавчої влади, органам мiсцевого самоврядування пропозицiї щодо створення безперешкодного середовища;

     аналiзує стан наповнення Централiзованого банку даних з проблем iнвалiдностi в частинi забезпечення iнвалiдiв санаторно-курортними путiвками, автомобiлями, технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї, виплати грошових компенсацiй на бензин, ремонт i технiчне обслуговування автомобiлiв та на транспортне обслуговування, замiсть санаторно-курортної путiвки та вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Президента України";

     5) абзаци десятий та дванадцятий частини другої статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "навчальнi заклади, якi належать до сфери управлiння центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     "санаторно-курортнi установи, якi належать до сфери управлiння центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     6) друге речення частини третьої статтi 14 доповнити словами "мiнiстерствами, iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади";

     7) у частинi третiй статтi 18 слова "органи охорони здоров'я" замiнити словами "структурнi пiдроздiли мiсцевих державних адмiнiстрацiй";

     8) у частинi першiй статтi 21 слова "та їх територiальнi органи" виключити;

     9) у статтi 26:

     частину дванадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Сертифiкацiя засобiв реабiлiтацiї забезпечується центральними органами виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах соцiального захисту населення, охорони здоров'я, вiдповiдно до їх повноважень, у встановленому законодавством порядку";

     у частинi сiмнадцятiй слова "центральнi органи виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики, охорони здоров'я" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, охорони здоров'я";

     10) у частинi четвертiй статтi 32 слова "центральнi органи виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики, охорони здоров'я" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, охорони здоров'я";

     11) у частинi другiй статтi 40 слова "центральний орган виконавчої влади у справах молодi та спорту, Нацiональний комiтет спорту iнвалiдiв України, центральний орган виконавчої влади у галузi освiти" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, освiти, молодi, фiзичної культури та спорту";

     12) абзаци третiй та четвертий частини другої статтi 41 замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "на мiсцевому рiвнi - органами виконавчої влади Автономної Республiки Крим, вiдповiдними пiдроздiлами обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй та органами мiсцевого самоврядування";

     13) у частинi другiй статтi 43 слово "пiдвiдомчих" виключити;

     14) у статтi 44 слова "пiдпорядкованими їм" виключити;

     15) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" та "орган працi та соцiального захисту населення" в усiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення" та "мiсцева державна адмiнiстрацiя" у вiдповiдному вiдмiнку.

     70. У Законi України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 19 - 20, ст. 167; 2011 р., N 25, ст. 192, N 33, ст. 326):

     1) у статтi 1 визначення термiна "фiтосанiтарнi заходи" пiсля слова "закони" доповнити словом "iншi";

     2) статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин, належать:

     визначення прiоритетних напрямiв, стратегiї та механiзмiв розвитку у сферi карантину рослин;

     здiйснення нормативно-правового забезпечення у сферi карантину рослин;

     визначення вiдповiдно до закону порядку ввезення, вивезення та використання рослин i рослинних продуктiв, у тому числi за погодженням iз карантинними службами iнших держав вiдповiдно до мiжнародних договорiв України;

     затвердження перелiку регульованих шкiдливих органiзмiв;

     внесення подання до Кабiнету Мiнiстрiв України про запровадження або скасування карантинного режиму;

     здiйснення iнших повноважень, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

     3) у статтi 6:

     у назвi слова "та система" виключити;

     частини другу та третю виключити;

     4) у частинi першiй статтi 7:

     абзаци другий та шiстнадцятий виключити;

     в абзацi тринадцятому слово "внесення" замiнити словом "пiдготовка";

     5) статтю 8 виключити;

     6) статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Посадовi особи, якi здiйснюють державний контроль з карантину рослин

     Органiзацiя та здiйснення державного контролю покладаються на Головного державного фiтосанiтарного iнспектора України, головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв в Автономнiй Республiцi Крим, областях, їх заступникiв i державних фiтосанiтарних iнспекторiв.

     На посадових осiб, яким надано повноваження державних фiтосанiтарних iнспекторiв, поширюється дiя Закону України "Про державну службу".

     Державнi фiтосанiтарнi iнспектори забезпечуються форменим одягом за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Зразки форменого одягу, знаки розрiзнення та строки їх носiння, порядок забезпечення встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     7) у статтi 10:

     частину першу виключити;

     абзац десятий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "безперешкодного доступу до потужностей (об'єктiв) виробництва та обiгу об'єктiв регулювання рослин за наявностi пiдстав для проведення перевiрок, визначених цим та iншими законами України, за умови надання особам офiцiйного направлення на перевiрку, в якому зазначаються дата його видачi, назва органу, мета, вид перевiрки, пiдстави, дата початку та дата закiнчення перевiрки, посади, звання та прiзвища уповноважених посадових осiб, якi проводитимуть перевiрку. Направлення на перевiрку є дiйсним за наявностi пiдпису посадової особи, уповноваженої на те центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, скрiпленого печаткою вiдповiдного органу. Ненадання цих документiв або їх надання з порушенням вимог, передбачених цiєю статтею, є пiдставою для недопущення уповноважених посадових осiб до проведення перевiрки. Проведення перевiрок уповноваженими посадовими особами не повинно порушувати встановленого режиму роботи осiб";

     8) в абзацi першому частини третьої статтi 10 та частинi першiй статтi 11 слова "Головний державний iнспектор з карантину рослин України, Головний державний iнспектор з карантину рослин Автономної Республiки Крим, головнi державнi iнспектори з карантину рослин областей, мiст Києва i Севастополя та державнi iнспектори з карантину рослин" замiнити словами "Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України, головнi державнi фiтосанiтарнi iнспектори в Автономнiй Республiцi Крим, областях, їх заступники i державнi фiтосанiтарнi iнспектори";

     9) в абзацi сьомому частини четвертої статтi 12 слова "iнспекторам з карантину рослин" замiнити словами "державним фiтосанiтарним iнспекторам";

     10) у статтi 13:

     друге речення частини першої викласти в такiй редакцiї: "Проведення фiтосанiтарної експертизи забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, iнструкцiй та рекомендацiй";

     частини другу та третю виключити;

     11) в абзацi першому частини першої статтi 20 слова "якi отриманi вiд Центру обробки запитiв i" замiнити словом "що";

     12) у статтi 27:

     в абзацi першому частини першої слова "вiдповiдних державних iнспекцiях з карантину рослин Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин";

     у частинi третiй слова "в органах Державної служби з карантину рослин України" замiнити словами "в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин";

     13) у частинi третiй статтi 31 слова "Вiдповiдна державна iнспекцiя з карантину рослин" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин";

     14) у статтi 33:

     у частинi першiй слова "Головного державного iнспектора з карантину рослин України" замiнити словами "Головного державного фiтосанiтарного iнспектора України", а слова "головних державних iнспекторiв з карантину рослин чи державних iнспекторiв" - словами "головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв чи державних фiтосанiтарних iнспекторiв";

     у частинi п'ятiй слова "головних державних iнспекторiв з карантину рослин або державних iнспекторiв з карантину рослин" замiнити словами "головних державних фiтосанiтарних iнспекторiв чи державних фiтосанiтарних iнспекторiв";

     15) у статтi 39:

     у частинах четвертiй та п'ятiй слова "Головний державний iнспектор з карантину рослин України або призначений ним представник" замiнити словами "Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України або посадова особа, уповноважена на те центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин";

     у частинi сьомiй слова "Головною державною iнспекцiєю з карантину рослин України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин";

     у частинi восьмiй слова "державним iнспектором з карантину рослин або уповноваженими Державною службою з карантину рослин України особами" замiнити словами "державним фiтосанiтарним iнспектором або уповноваженими центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин";

     16) у частинi другiй статтi 40 слова "Головною державною iнспекцiєю з карантину рослин України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин";

     17) у статтi 52 слова "Головний державний iнспектор з карантину рослин України" замiнити словами "Головний державний фiтосанiтарний iнспектор України";

     18) у текстi Закону:

     слова "державнi органи у сферi карантину рослин", "Державна служба з карантину рослин України", "органи Державної служби з карантину рослин України", "Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики у сферi карантину рослин" та "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi карантину рослин" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "державний iнспектор з карантину рослин" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "державний фiтосанiтарний iнспектор" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     71. У Законi України "Про систему iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 47, ст. 464; 2010 р., N 38, ст. 511; 2011 р., N 29, ст. 272):

     1) у пунктi 2 частини першої статтi 1 слова "уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     2) текст статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державне управлiння системою iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу в межах своїх повноважень здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику.

     2. Iншi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування взаємодiють iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, i сприяють виконанню їх функцiй";

     3) статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, належать:

     1) розроблення проекту стратегiї державної технiчної полiтики в агропромисловому комплексi;

     2) здiйснення функцiй розпорядника бюджетних коштiв, що видiляються на розвиток системи iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     3) визначення перелiку технiчних засобiв для агропромислового комплексу, що пiдлягають обов'язковим державним приймальним випробуванням та пiдтвердженню вiдповiдностi за показниками призначення;

     4) розроблення проектiв державних цiльових програм розвитку iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     5) координацiя розробки й перегляду технiчних регламентiв i технiчних умов, а також державних та галузевих стандартiв, якими визначаються вимоги щодо показникiв якостi, технологiчностi та безпечностi технiчних засобiв для агропромислового комплексу, участь у розробленнi вiдповiдних стандартiв;

     6) перегляд та узгодження вихiдних вимог до створюваних нових технiчних засобiв, у тому числi й тих, що забезпечують екологiчну безпеку та безпеку працi при їх використаннi;

     7) визначення основних напрямiв удосконалення ринку технiчних засобiв i технологiй, формування вторинного ринку на принципах економiчної заiнтересованостi;

     8) здiйснення нормативно-правового забезпечення у сферi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу.

     2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, належать:

     1) сприяння створенню та дiяльностi суб'єктiв господарювання з розробки та виготовлення технiчних засобiв для iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     2) у визначеному законом порядку здiйснення функцiй державного замовника науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських розробок, що провадяться за державнi кошти;

     3) вжиття заходiв щодо реалiзацiї державних цiльових програм розвитку iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     4) вжиття заходiв щодо виконання стратегiї державної технiчної полiтики в агропромисловому комплексi;

     5) створення вiдповiдно до закону органiв з оцiнки вiдповiдностi;

     6) визначення за результатами державних випробувань доцiльностi освоєння нових зразкiв технiчних засобiв для агропромислового комплексу i ведення їх Державного реєстру;

     7) забезпечення створення i розвитку єдиного iнформацiйного простору в системi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     8) здiйснення органiзацiйно-економiчних заходiв, спрямованих на зростання експортного потенцiалу та розвитку мiжнародного спiвробiтництва у сферi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу;

     9) участь в органiзацiї пiдготовки та перепiдготовки iнженерно-технiчних кадрiв та кадрiв масових професiй для агропромислового комплексу;

     10) сприяння гарантованому забезпеченню сiльськогосподарських товаровиробникiв пально-мастильними матерiалами";

     4) у статтi 10:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, розробляє заходи iз створення в системi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу дiєвої розгалуженої ринкової мережi пiдприємств, органiзацiй, установ рiзних форм власностi, якi реалiзує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику";

     у частинах третiй та четвертiй слова "Спецiально уповноважений орган виконавчої влади з iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику";

     5) у частинi третiй статтi 11 слова "iнспекцiєю державного технiчного нагляду" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     6) у частинах другiй та третiй статтi 12 слова "Спецiально уповноважений орган виконавчої влади з iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику";

     7) у частинi третiй статтi 13 слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади з iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику";

     8) частину першу статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державний технiчний нагляд за вiдповiднiстю машин вимогам безпеки здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, вiдповiдно до законодавства.

     Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування взаємодiють iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, та сприяють у здiйсненнi його функцiй";

     9) у статтi 21:

     у частинi першiй:

     у пунктi 3 слова "iнспекцiями державного технiчного нагляду" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     у пунктi 5 слова "є уповноважений орган центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "вiн є";

     в абзацi другому пункту 6 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики";

     у пунктi 13 слова "iнспекцiях державного технiчного нагляду" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "органи державного технiчного нагляду" замiнити словами "посадовi особи, уповноваженi на те центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     в абзацi двадцять першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Посадовi особи, уповноваженi на здiйснення державного технiчного нагляду центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, мають право носiння форменого одягу та знакiв розрiзнення, перелiк, опис та норми забезпечення якими затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, забезпечується службовими, спецiальними (спецiалiзованими) автомобiлями, технiчними засобами зв'язку та iншими матерiально-технiчними засобами, необхiдними для виконання покладених на нього завдань, згiдно з номенклатурою цих засобiв, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики";

     10) в абзацi першому частини першої статтi 23 слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади з iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику";

     11) у текстi Закону:

     слова "органи державного технiчного нагляду" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади з iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     72. У Законi України "Про оздоровлення та вiдпочинок дiтей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313; 2009 р., N 41, ст. 597):

     1) в абзацi другому статтi 4 слова "центральний орган виконавчої влади у справах сiм'ї, молодi та спорту" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань сiм'ї та дiтей, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань сiм'ї та дiтей";

     2) у статтi 5:

     назву та частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi сiм'ї та дiтей, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань сiм'ї та дiтей

     1. Державну полiтику у сферi оздоровлення та вiдпочинку дiтей здiйснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi сiм'ї та дiтей, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань сiм'ї та дiтей";

     у частинi третiй:

     доповнити новим абзацом першим такого змiсту:

     "3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi сiм'ї та дiтей, здiйснює нормативно-правове регулювання у сферi сiм'ї та дiтей, забезпечує надання органiзацiйної, науково-методичної, iнформацiйної допомоги центральним i мiсцевим органам виконавчої влади, органам мiсцевого самоврядування, об'єднанням громадян, пiдприємствам, установам та органiзацiям, дитячим закладам оздоровлення та вiдпочинку i громадянам".

     У зв'язку з цим абзаци перший - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами другим - тринадцятим;

     в абзацi другому слова "Центральний орган виконавчої влади у справах сiм'ї, молодi та спорту" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi сiм'ї та дiтей";

     абзац третiй замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "органiзовує оздоровлення та вiдпочинок дiтей;

     забезпечує координацiю заходiв центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, спрямованих на органiзацiю оздоровлення та вiдпочинку дiтей".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - чотирнадцятим;

     абзац восьмий виключити;

     пiсля абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "органiзовує проведення державної атестацiї дитячих закладiв оздоровлення та вiдпочинку, надає вiдповiдну методичну допомогу".

     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим;

     3) в абзацi четвертому частини першої статтi 18 та абзацi другому частини п'ятої статтi 32 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     4) у частинi першiй статтi 21 слова "центральними органами виконавчої влади у сферi фiнансiв та працi" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, державної фiнансової полiтики";

     5) у частинi першiй та абзацi першому частини третьої статтi 27 слова "вiдповiдний структурний пiдроздiл Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй" в усiх вiдмiнках замiнити словами "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi сiм'ї та дiтей, структурними пiдроздiлами обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) в абзацi четвертому частини першої статтi 31 слова "мiжвiдомчої комiсiї та" виключити;

     7) абзац другий частини першої статтi 34 викласти в такiй редакцiї:

     "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi сiм'ї та дiтей";

     8) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади у справах сiм'ї, молодi та спорту" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi сiм'ї та дiтей" у вiдповiдному вiдмiнку.

     73. У Законi України "Про соцiальну роботу з сiм'ями, дiтьми та молоддю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 23, ст. 284):

     1) в абзацi четвертому частини третьої статтi 11 слова "кримiнальну мiлiцiю у справах дiтей" замiнити словами "уповноваженi пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ";

     2) у статтi 16 слова "здiйснює центральний орган виконавчої влади з питань сiм'ї, дiтей та молодi" замiнити словами "здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань сiм'ї та дiтей, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань сiм'ї та дiтей";

     3) в абзацi другому частини першої статтi 17 слова "урядовий орган державного управлiння" виключити;

     4) у частинах четвертiй i п'ятiй статтi 18 слова "центральним органом виконавчої влади з питань освiти i науки" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти i науки";

     5) у частинi другiй статтi 22 слова "Центральний орган виконавчої влади у справах сiм'ї, дiтей та молодi, орган влади Автономної Республiки Крим у справах сiм'ї, дiтей та молодi, соцiальнi служби для сiм'ї, дiтей та молодi" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань сiм'ї та дiтей, орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi сiм'ї та дiтей, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, сiльськi, селищнi, мiськi ради";

     6) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади у справах сiмей, дiтей та молодi", "центральний орган виконавчої влади у справах сiм'ї, дiтей та молодi", "центральний орган виконавчої влади з питань сiм'ї, дiтей та молодi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань сiм'ї та дiтей" у вiдповiдному вiдмiнку.

     74. У Законi України "Про iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 42, ст. 635):

     1) у частинi другiй статтi 5 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики";

     2) у статтi 6 слова "i центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику";

     3) статтi 8 та 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, належать:

     встановлення порядку iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин, порядку оформлення i видачi iдентифiкацiйних документiв;

     визначення складу iнформацiї, що подається для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;

     встановлення порядку ведення Єдиного державного реєстру тварин та користування його даними;

     вирiшення iнших питань у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин вiдповiдно до закону.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, належать:

     здiйснення фiнансування робiт з iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин;

     вирiшення iнших питань у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин вiдповiдно до закону.

     Стаття 9. Органи нагляду i контролю за дiяльнiстю у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин

     Державний нагляд i контроль за дотриманням вимог щодо iдентифiкацiї тварин здiйснюються у межах повноважень центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

     Державний нагляд i контроль за дотриманням вимог щодо iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини";

     4) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну аграрну полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку.

     75. У Законi України "Про оптовi ринки сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 755):

     1) у частинах першiй та четвертiй статтi 11 та частинi п'ятiй статтi 17 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства";

     2) у статтi 15:

     у частинi другiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства";

     у частинi третiй слова "центральному органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики iнформацiю про кон'юнктуру вiдповiдного ринку сiльськогосподарської продукцiї у порядку та в обсягах, що визначаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства, iнформацiю про кон'юнктуру вiдповiдного ринку сiльськогосподарської продукцiї у порядку та в обсягах, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства";

     3) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, полiтику у сферi сiльського господарства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     76. У Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82):

     1) в абзацi першому частини першої статтi 5 слова "Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України та центральним органом виконавчої влади у сферi соцiальної полiтики" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     2) у пунктi 4 частини другої статтi 6 слова "центральним органом виконавчої влади у галузi статистики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики";

     3) в абзацi четвертому пункту 2 частини першої статтi 13 та частинi дев'ятнадцятiй статтi 25 слова "Державною податковою адмiнiстрацiєю України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     4) у частинi першiй статтi 15 слова "центральнi органи виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики та у сферi фiнансiв" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, державну фiнансову полiтику";

     5) частину третю статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Пенсiйний фонд та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику, здiйснюють обмiн iнформацiєю з Державного реєстру та Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв у порядку, встановленому Пенсiйним фондом спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     6) у частинi першiй статтi 18:

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських (крiм мiст обласного значення) рад";

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики";

     7) у частинi четвертiй статтi 20 слова "Державний орган реєстрацiї актiв цивiльного стану" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану";

     8) у частинi третiй статтi 21 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi iнформацiї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту персональних даних";

     9) абзац другий пункту 3 роздiлу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" викласти в такiй редакцiї:

     "Перереєстрацiя платникiв страхових внескiв та застрахованих осiб не здiйснюється. Пенсiйний фонд спiльно з фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику, проводить звiрення платникiв страхових внескiв у порядку, встановленому Пенсiйним фондом спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, за погодженням iз фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     10) у текстi Закону:

     слова "центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "Державне казначейство України", "органи Державного казначейства України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     77. У Законi України "Про соцiальну адаптацiю осiб, якi вiдбувають чи вiдбули покарання у видi обмеження волi або позбавлення волi на певний строк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 380):

     1) у частинi другiй статтi 6 слова "центральних органiв виконавчої влади з питань виконання покарань, у сферi працi та соцiальної полiтики, у справах сiм'ї, молодi та спорту, у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної правової полiтики, державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, сiм'ї та дiтей, освiти i науки, молодi та спорту, охорони здоров'я";

     2) у статтi 7 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань спiльно з центральним органом виконавчої влади з питань освiти i науки" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти i науки, молодi та спорту";

     3) у статтi 8:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Загальну координацiю соцiального патронажу звiльнених осiб вiком до 35 рокiв включно здiйснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти i науки, молодi та спорту, а пiсля 35 рокiв - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     у частинi третiй слова "центральних органiв виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики, у справах сiм'ї, молодi та спорту, у сферi охорони здоров'я, з питань виконання покарань" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної правової полiтики, державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, сiм'ї та дiтей, освiти i науки, молодi та спорту, охорони здоров'я, виконання кримiнальних покарань";

     4) у частинi другiй статтi 12 та частинi третiй статтi 13 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення" у вiдповiдному вiдмiнку;

     5) у частинi другiй статтi 14 слова "органами працi та соцiального захисту населення" замiнити словами "мiсцевими державними адмiнiстрацiями";

     6) частину першу статтi 16 доповнити пунктами 61 - 65 такого змiсту:

     "61) здiйснюють заходи щодо соцiальної адаптацiї звiльнених осiб вiдповiдно до закону;

     62) беруть участь у процесi пiдготовки до звiльнення осiб, якi вiдбувають покарання у видi обмеження волi або позбавлення волi на певний строк;

     63) сприяють звiльненим особам в отриманнi ними соцiальних пiльг та гарантiй, передбачених законом;

     64) вживають заходiв щодо влаштування звiльнених осiб, якi втратили зв'язок iз сiм'єю, не мають постiйного мiсця проживання або перебування та потребують пiдтримки, до центрiв соцiальної адаптацiї або iнших установ та закладiв соцiальної пiдтримки (догляду);

     65) вживають заходiв щодо влаштування звiльнених осiб похилого вiку та iнвалiдiв I та II груп, якi потребують постiйного стороннього догляду, побутового i медичного обслуговування, до будинкiв-iнтернатiв або iнших закладiв соцiальної пiдтримки (догляду)";

     7) статтю 17 виключити;

     8) у статтi 21:

     у назвi та абзацi першому слова "органи з питань громадянства та реєстрацiї фiзичних осiб" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi першiй:

     у пунктi 1 слово "забезпечують" замiнити словом "забезпечує";

     у пунктах 2 i 3 слово "здiйснюють" замiнити словом "здiйснює";

     9) у статтi 22:

     у назвi та абзацi першому слова "органи охорони здоров'я" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi першiй:

     у пунктi 1 слово "органiзовують" замiнити словом "органiзовує";

     у пунктi 2 слово "забезпечують" замiнити словом "забезпечує";

     у пунктi 3 слово "здiйснюють" замiнити словом "здiйснює".

     78. У Законi України "Про Державний земельний кадастр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 18, ст. 61, N 29, ст. 331; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 23 лютого 2012 року N 4444-VI):

     1) частину першу статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Ведення та адмiнiстрування Державного земельного кадастру забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     2) текст статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин, належать:

     нормативно-правове забезпечення у сферi Державного земельного кадастру;

     здiйснення iнших повноважень згiдно з цим Законом.

     2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, належать:

     ведення та адмiнiстрування Державного земельного кадастру;

     погодження надання висновкiв за результатами проведення державної експертизи програм i проектiв з питань ведення та адмiнiстрування Державного земельного кадастру, матерiалiв i документацiї Державного земельного кадастру;

     здiйснення пiдготовки земельно-кадастрової документацiї;

     внесення до Державного земельного кадастру та надання вiдомостей про землi, розташованi у межах державного кордону України, територiй Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя, районiв, сiл, селищ, мiст;

     здiйснення державної реєстрацiї земельних дiлянок, обмежень у їх використаннi;

     ведення поземельних книг та надання витягiв iз Державного земельного кадастру про земельнi дiлянки;

     органiзацiя здiйснення на вiдповiднiй територiї робiт iз землеустрою та оцiнки земель, що проводяться з метою внесення вiдомостей до Державного земельного кадастру;

     розроблення стандартiв i технiчних регламентiв у сферi Державного земельного кадастру вiдповiдно до закону, а також порядкiв створення та актуалiзацiї картографiчних матерiалiв, кадастрових класифiкаторiв, довiдникiв та баз даних;

     розроблення форм витягiв, iнформацiйних довiдок iз Державного земельного кадастру, повiдомлень про вiдмову у наданнi вiдомостей, порядку облiку заяв i запитiв про отримання вiдомостей iз Державного земельного кадастру;

     створення iнформацiйної бази даних з питань ведення Державного земельного кадастру;

     участь у погодженнi матерiалiв i документацiї Державного земельного кадастру та в установленому порядку надання вiдповiдних висновкiв;

     затвердження статуту Адмiнiстратора Державного земельного кадастру, здiйснення контролю за його дiяльнiстю, призначення його керiвника;

     органiзацiя взаємодiї з органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, мiжнародними органiзацiями з питань ведення Державного земельного кадастру;

     органiзацiя робiт з пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї державних кадастрових реєстраторiв;

     здiйснення iнших повноважень згiдно з цим Законом";

     3) частину першу статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Внесення вiдомостей до Державного земельного кадастру i надання таких вiдомостей здiйснюються державними кадастровими реєстраторами центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     4) у статтi 21:

     у частинi дванадцятiй слова "центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв або його територiальному органу" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     у частинi тринадцятiй слова "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв або до його територiального органу" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     у частинi шiстнадцятiй слова "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв, його територiальних органiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     5) у статтi 24:

     у частинi другiй слова "територiального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв в мiстах Києвi та Севастополi, мiстах республiканського (Автономної Республiки Крим) та обласного значення, районi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     в абзацi другому частини четвертої слова "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин";

     6) в абзацi першому частини другої статтi 29 слова "територiального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв у мiстах Києвi та Севастополi, мiстах республiканського (Автономної Республiки Крим) та обласного значення, районi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     7) в абзацi першому частини першої статтi 37 слова "територiальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв у районi (мiстi)" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     8) абзац восьмий частини першої статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "Витяг iз Державного земельного кадастру про земельну дiлянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, незалежно вiд територiї дiї його повноважень";

     9) у роздiлi VII "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     останнє речення абзацу третього пункту 4 викласти в такiй редакцiї: "Про виявленi помилки центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, письмово безоплатно повiдомляє власникiв (користувачiв) земельних дiлянок";

     у пунктi 11 слова "територiальними органами центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв у районi, мiстi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     10) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин" у вiдповiдному вiдмiнку.

     79. У Законi України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 17, ст. 155):

     1) у статтi 1:

     в абзацi вiсiмнадцятому слова "центрального органу виконавчої влади з питань рибного господарства чи його територiальних органiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства";

     в абзацi двадцять четвертому слова "центральним органом виконавчої влади в галузi рибного господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства";

     2) статтю 7 пiсля абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "затвердження зон рибництва та рибопродуктивностi нагульних ставiв по регiонах;

     затвердження порядку пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування, переробки продуктiв вилову та верифiкацiї (встановлення достовiрностi) аналогiчних документiв, що видаються компетентними органами влади iноземних держав".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим;

     3) у статтi 8:

     в абзацi першому слова "у галузi рибного господарства" виключити;

     в абзацi третьому слово "здiйсненнi" замiнити словом "формуваннi";

     абзац одинадцятий пiсля слова "затвердження" доповнити словами "порядку штучного розведення (вiдтворення), вирощування водних бiоресурсiв та їх використання";

     в абзацi двадцять другому слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     пiсля абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "затвердження спецiальних форм статистичної звiтностi в галузi рибного господарства".

     У зв'язку з цим абзац двадцять третiй вважати абзацом двадцять четвертим;

     4) у статтi 9:

     в абзацах п'ятдесят п'ятому - п'ятдесят восьмому слова "центрального органу виконавчої влади у галузi рибного господарства" замiнити словом "його";

     пiсля абзацу п'ятдесят восьмого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "здiйснення вiдповiдно до законодавства повноважень державного замовника науково-дослiдних робiт, координацiя їх проведення, сприяння впровадженню у виробництво наукових розробок та поширенню передового досвiду;

     здiйснення державної атестацiї наукових установ, що належать до сфери його управлiння".

     У зв'язку з цим абзац п'ятдесят дев'ятий вважати абзацом шiстдесят першим;

     5) у статтi 10:

     у назвi та абзацi першому частини першої слова "центрального органу виконавчої влади у галузi рибного господарства" виключити;

     в абзацi сьомому частини першої слова "мiсцевого самоврядування" замiнити словами "сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi створення) ради";

     частини п'яту та шосту викласти в такiй редакцiї:

     "У разi загибелi (смертi) працiвника органiв рибоохорони у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв його сiм'ї, а у разi її вiдсутностi його батькам виплачується одноразова грошова допомога в розмiрi десятирiчної заробiтної плати за останньою посадою, яку вiн обiймав, у порядку та на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi поранення (контузiї, травми або калiцтва), заподiяного працiвнику органiв рибоохорони у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв, а також iнвалiдностi, що настала у перiод роботи в органах рибоохорони або не пiзнiше нiж через три мiсяцi пiсля звiльнення з роботи в органах рибоохорони чи пiзнiше цього строку, але внаслiдок захворювання чи нещасного випадку, що мали мiсце у перiод роботи в органах рибоохорони, залежно вiд ступеня втрати працездатностi йому виплачується одноразова грошова допомога в розмiрi до п'ятирiчної заробiтної плати за останньою посадою, яку вiн обiймав, у порядку та на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Визначення ступеня втрати працездатностi працiвником органiв рибоохорони у перiод роботи в органах рибоохорони у кожному випадку ушкодження здоров'я здiйснюється в iндивiдуальному порядку вiдповiдно до законодавства";

     у частинi сьомiй слова "за поданням центрального органу виконавчої влади у галузi рибного господарства" виключити;

     6) в абзацi першому статтi 21 слова "та органами рибоохорони" виключити;

     7) частину другу статтi 22 доповнити словами "яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi рибного господарства та рибної промисловостi";

     8) у статтi 23:

     у назвi слова "та його територiальними органами" виключити;

     в абзацi першому слова "Центральний орган виконавчої влади у галузi рибного господарства та його територiальнi органи видають" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, видає";

     9) у статтi 24:

     у частинах першiй та п'ятiй слова "та його територiальними органами" виключити;

     в абзацi п'ятому частини сьомої слова "науково-технiчної або науково-промислової ради центрального органу виконавчої влади у галузi рибного господарства" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства";

     в абзацi першому частини восьмої слова "центральним органом виконавчої влади у галузi рибного господарства чи його територiальними органами" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства";

     10) в абзацi десятому статтi 35 слова "центральнi органи виконавчої влади у галузi рибного господарства, охорони навколишнього природного середовища, а також ветеринарнi, санiтарно-епiдемiологiчнi органи" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах рибного господарства, здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, ветеринарної медицини, санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     11) частину другу статтi 42 виключити;

     12) у частинi третiй статтi 48 слова "центральний орган виконавчої влади в галузi рибного господарства" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства";

     13) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузi рибного господарства" та "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi рибного господарства та рибної промисловостi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пункту 78 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
N 5462-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.