ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У статтi 466 Кримiнально-процесуального кодексу України:

     1) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Бiженець чи особа, яка потребує додаткового захисту або якiй надано тимчасовий захист, не може бути видана iноземнiй державi, де її життю або свободi загрожує небезпека за ознаками раси, вiросповiдання, нацiональностi, громадянства (пiдданства), належностi до певної соцiальної групи або полiтичних переконань, або iноземнiй державi, з якої вона може бути вислана або примусово повернута до таких iноземних держав, а також iноземнiй державi, де вона може зазнати катувань чи iнших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гiднiсть, видiв поводження i покарання";

     2) у частинi третiй слова "наявностi статусу бiженця" замiнити словами "з пiдстав, передбачених частиною другою цiєї статтi".

     2. У частинi третiй статтi 1321 Житлового кодексу Української РСР (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573) слово "бiженцям" замiнити словами "особам, яких визнано бiженцями чи особами, якi потребують додаткового захисту".

     3. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) частину третю статтi 203 викласти в такiй редакцiї:

     "Дiя цiєї статтi не поширюється на випадки, коли iноземцi чи особи без громадянства з намiром отримати притулок чи бути визнаними в Українi бiженцями або особами, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, пiд час в'їзду в Україну незаконно перетнули державний кордон України i перебувають на територiї України протягом часу, необхiдного для звернення iз заявою про надання притулку чи заявою про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, вiдповiдно до Закону України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     2) у частинi третiй статтi 2041 слова "з метою отримання притулку або набуття статусу бiженця, якщо вони в установлений законом термiн звернулися до вiдповiдних органiв державної влади щодо надання їм притулку чи статусу бiженця" замiнити словами "з намiром отримати притулок чи бути визнаними в Українi бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту, якщо вони звернулися iз заявою про надання притулку чи заявою про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, вiдповiдно до Закону України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту".

     4. У пiдпунктi "б" пункту 9 частини першої статтi 87 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) слово "бiженцям" замiнити словами "особам, яких визнано бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту, та особам, яким надано тимчасовий захист".

     5. У Законi України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 11 - 12, ст. 44):

     1) у першому реченнi абзацу другого частини другої статтi 1 слово "України" виключити;

     2) частину четверту статтi 2 доповнити реченням такого змiсту: "Реєстрацiя бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, проводиться за умови пред'явлення документiв, що видаються вiдповiдно до Закону України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту".

     6. Статтю 12 Закону України "Про державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 5; 2003 р., N 27, ст. 209; 2010 р., N 6, ст. 46) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Пропуск осiб, якi незаконно перетинають державний кордон України з намiром бути визнаними бiженцями чи особами, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, i у яких вiдсутнi документи, що посвiдчують особу, або якщо такi документи є фальшивими, здiйснюється без таких документiв".

     7. Частину першу статтi 11 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19) пiсля слiв "на територiї України" доповнити словами "особи, яких визнано бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту".

     8. Частину першу статтi 112 Закону України "Про органи i служби у справах дiтей та спецiальнi установи для дiтей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 2007 р., N 15, ст. 194) пiсля слiв i цифр "до 18 рокiв" доповнити словами "дiтей, розлучених iз сiм'єю".

     9. Статтю 3 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84) доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Особа, яку визнано бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рiвне з громадянами України право на освiту".

     10. У пунктi 7 статтi 25 Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190) слово "бiженцiв" замiнити словами "осiб, яких визнано в Українi бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту".

     11. У частинi другiй статтi 1 Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 46, ст. 347) слова "яким надано статус бiженця в Українi" замiнити словами "яких визнано в Українi бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту".

     12. У Законi України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2002 р., N 46, ст. 347; 2009 р., N 41, ст. 596; 2012 р., N 4, ст. 20):

     1) у статтi 1:

     абзац шостий пiсля слiв "а також" доповнити словами "дiти, розлученi iз сiм'єю";

     пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "дитина, розлучена iз сiм'єю, - дитина, яка прибуває чи прибула на територiю України без супроводу батькiв чи одного з них, дiда чи баби, повнолiтнiх брата чи сестри або опiкуна чи пiклувальника, призначених вiдповiдно до законодавства країни походження, або iнших повнолiтнiх осiб, якi до прибуття в Україну добровiльно чи в силу звичаю країни походження взяли на себе вiдповiдальнiсть за виховання дитини".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - п'ятнадцятим;

     пiсля абзацу десятого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "дитина, яка потребує додаткового захисту, - дитина, яка не є бiженцем вiдповiдно до Конвенцiї про статус бiженцiв 1951 року i Протоколу щодо статусу бiженцiв 1967 року та Закону України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту", але потребує захисту, оскiльки вона була змушена прибути в Україну або залишитися в Українi внаслiдок виникнення загрози її життю, безпецi чи свободi в країнi походження, через побоювання застосування щодо неї смертної кари або виконання вироку про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що принижує гiднiсть, поводження чи покарання;

     дiти, якi потребують тимчасового захисту, - дiти, якi є iноземцями та особами без громадянства, якi постiйно проживають на територiї країни, що має спiльний кордон з Україною, якi масово вимушенi шукати захисту в Українi внаслiдок зовнiшньої агресiї, iноземної окупацiї, громадянської вiйни, зiткнень на етнiчнiй основi, природних чи техногенних катастроф або iнших подiй, що порушують громадський порядок у певнiй частинi або на всiй територiї країни походження".

     У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - сiмнадцятим;

     2) статтю 31 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 31. Захист дiтей-бiженцiв та дiтей, якi потребують додаткового або тимчасового захисту

     Держава через уповноваженi органи вживає необхiдних заходiв щодо забезпечення захисту дiтей-бiженцiв та дiтей, якi потребують додаткового або тимчасового захисту на територiї України.

     Органи мiграцiйної служби сприяють розшуку батькiв або iнших законних представникiв дiтей-бiженцiв та дiтей, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, розлучених iз сiм'ями, влаштуванню таких дiтей у вiдповiднi дитячi заклади або сiм'ї.

     Органи опiки та пiклування вживають заходiв щодо тимчасового влаштування у вiдповiднi дитячi заклади або сiм'ї дiтей-бiженцiв та дiтей, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, розлучених iз сiм'ями, встановлення опiки чи пiклування над такими дiтьми, сприяють дiтям-бiженцям та дiтям, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, розлученим iз сiм'ями, у реалiзацiї їхнiх прав".

     13. У частинi першiй статтi 19 Закону України "Про протидiю захворюванню на туберкульоз" (в редакцiї Закону України вiд 22 березня 2012 року) слова "яким надано статус бiженця в Українi" замiнити словами "яких визнано бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту".

     14. У частинi третiй статтi 1 Закону України "Про вiдповiдальнiсть перевiзникiв пiд час здiйснення мiжнародних пасажирських перевезень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 113; 2011 р., N 18, ст. 128) слова "надання статусу бiженця" замiнити словами "визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту".

     15. Статтю 4 Закону України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Особа, яку визнано бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рiвне з громадянами України право на здобуття вищої освiти".

     16. У статтi 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208):

     пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12) прийняття заяв про визнання осiб бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту, у порядку, визначеному Законом України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     пункт 16 пiсля слiв "а також бiженцями" доповнити словами "особами, якi потребують додаткового захисту".

     17. У Законi України "Про соцiальнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 358; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 15 березня 2012 року N 4523-VI):

     1) текст статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Право на отримання соцiальних послуг мають громадяни України, а також iноземцi та особи без громадянства, якi проживають в Українi на законних пiдставах та перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числi особи, на яких поширюється дiя Закону України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     2) в абзацi третьому частини п'ятої статтi 7 слова "якi є бiженцями внаслiдок збройних чи мiжетнiчних конфлiктiв" замiнити словами "особам, яких визнано бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту".

     18. У частинi другiй статтi 2 Закону України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 33 - 34, ст. 404) слова "яким надано статус бiженця в Українi" замiнити словами "яких визнано бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту".

     19. Абзац третiй статтi 1 Закону України "Про забезпечення органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147; 2006 р., N 49, ст. 484; 2009 р., N 38, ст. 535) пiсля слiв "а також" доповнити словами "дiти, розлученi iз сiм'єю".

     20. В абзацi четвертому статтi 4 Закону України "Про реабiлiтацiю iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 2 - 3, ст. 36; 2007 р., N 27, ст. 366) слова "якi набули статусу бiженцiв в Українi" замiнити словами "яких визнано бiженцями чи особами, якi потребують додаткового захисту".

     21. В абзацi другому частини другої статтi 8 Закону України "Про прикордонний контроль" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 6, ст. 46) слова "або статусу бiженця" замiнити словами "чи визнання його бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту".

     22. У Законi України "Про безоплатну правову допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 577):

     1) частину першу статтi 3 пiсля слiв "у тому числi бiженця" доповнити словами "чи особи, яка потребує додаткового захисту";

     2) пункт 8 частини першої статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "8) особи, на яких поширюється дiя Закону України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту", - на всi види правових послуг, передбаченi частиною другою статтi 13 цього Закону, до моменту прийняття рiшення про визнання їх бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту, та у разi, якщо особи оскаржують рiшення щодо статусу бiженця або особи, яка потребує додаткового захисту".

     23. Частину першу статтi 5 Закону України "Про судовий збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87, N 21, ст. 204, N 31, ст. 393; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 23 лютого 2012 року N 4452-VI) доповнити пунктом 23 такого змiсту:

     "23) позивачi - за подання позовiв у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту".

     24. У пунктi 4 частини першої статтi 33 Закону України "Про Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 2 - 3, ст. 3) слова "надання їм статусу бiженця та яким надано такий статус" замiнити словами "визнання їх бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту, та яких визнано бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 вересня 2012 року
N 5290-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.