ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про судовий збiр

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 6 жовтня 2011 року N 3828-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4212-VI,
вiд 23 грудня 2011 року N 4289-VI,
вiд 23 лютого 2012 року N 4452-VI,
вiд 6 вересня 2012 року N 5207-VI,
вiд 18 вересня 2012 року N 5288-VI,
вiд 18 вересня 2012 року N 5290-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5496-VI,
вiд 16 травня 2013 року N 245-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 19 вересня 2013 року N 590-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 77-VIII,
вiд 12 лютого 2015 року N 192-VIII,
вiд 9 квiтня 2015 року N 320-VIII,
вiд 22 травня 2015 року N 484-VIII,
вiд 16 липня 2015 року N 629-VIII,
вiд 3 вересня 2015 року N 670-VIII,
вiд 7 вересня 2016 року N 1491-VIII,
вiд 20 вересня 2016 року N 1533-VIII,
вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII,
вiд 2 червня 2016 року N 1404-VIII,
вiд 17 травня 2017 року N 2037-VIII,
вiд 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII
(змiни, внесенi пiдпунктом "б" пiдпункту 1, пiдпунктом "а" пiдпункту 3 пункту 17
параграфа 1 роздiлу 4 Закону України вiд 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII, вводяться в дiю
з дня початку функцiонування Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи),
вiд 7 грудня 2017 року N 2229-VIII,
вiд 7 грудня 2017 року N 2234-VIII,
вiд 18 сiчня 2018 року N 2268-VIII,
вiд 13 березня 2018 року N 2325-VIII,
вiд 22 травня 2018 року N 2443-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2475-VIII,
Кодексом України з процедур банкрутства
вiд 18 жовтня 2018 року N 2597-VIII,
Законами України
вiд 23 листопада 2018 року N 2628-VIII,
вiд 4 грудня 2018 року N 2633-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 132-IX,
вiд 31 жовтня 2019 року N 263-IX,
вiд 4 грудня 2019 року N 329-IX,
вiд 16 сiчня 2020 року N 465-IX,
вiд 4 березня 2021 року N 1320-IX,
вiд 30 червня 2021 року N 1588-IX

(З дня початку функцiонування Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом "б" пiдпункту 1, пiдпунктом "а" пiдпункту 3 пункту 17 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII)

(Змiни до абзацу першого частини першої статтi 6, передбаченi абзацом другим пiдпункту "а" пiдпункту 3 пункту 17 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII, внесенi не будуть у зв'язку з викладенням цього абзацу з 17 жовтня 2019 року у новiй редакцiї Законом України вiд 20 вересня 2019 року N 132-IX)

(У текстi Закону слова "порушення справи про банкрутство" замiнено словами "вiдкриття провадження у справi про банкрутство (неплатоспроможнiсть)" згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18 жовтня 2018 року N 2597-VIII)

     Цей Закон визначає правовi засади справляння судового збору, платникiв, об'єкти та розмiри ставок судового збору, порядок сплати, звiльнення вiд сплати та повернення судового збору.

     Стаття 1. Поняття судового збору

     1. Судовий збiр - збiр, що справляється на всiй територiї України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документiв, а також у разi ухвалення окремих судових рiшень, передбачених цим Законом. Судовий збiр включається до складу судових витрат.

(стаття 1 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2013р. N 590-VII)

     Стаття 2. Платники судового збору

     1. Платники судового збору - громадяни України, iноземцi, особи без громадянства, пiдприємства, установи, органiзацiї, iншi юридичнi особи (у тому числi iноземнi) та фiзичнi особи - пiдприємцi, якi звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рiшення, передбачене цим Законом.

(частина перша статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2013р. N 590-VII)

     Стаття 3. Об'єкти справляння судового збору

     1. Судовий збiр справляється:

     за подання до суду позовної заяви та iншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;

     за подання до суду апеляцiйної i касацiйної скарг на судовi рiшення, заяви про перегляд судового рiшення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рiшення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рiшення третейського суду та заяви про перегляд судових рiшень Верховним Судом України;

     за видачу судами документiв;

     у разi ухвалення судового рiшення, передбаченого цим Законом.

(частину першу статтi 3 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 19.09.2013р. N 590-VII)

     2. Судовий збiр не справляється за подання:

     1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового рiшення у разi встановлення мiжнародною судовою установою, юрисдикцiя якої визнана Україною, порушення Україною мiжнародних зобов'язань при вирiшеннi справи судом;

     2) пункт 2 частини другої статтi 3 виключено

(згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII)

     3) заяви про змiну чи встановлення способу, порядку i строку виконання судового рiшення;

     4) заяви про поворот виконання судового рiшення;

     5) заяви про винесення додаткового судового рiшення;

     6) заяви про розiрвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвiсно вiдсутньою;

(пункт 6 частини другої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII)

     7) заяви про встановлення факту калiцтва, якщо це необхiдно для призначення пенсiї або одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням;

     8) заяви про встановлення факту смертi особи, яка пропала безвiсти за обставин, що загрожували їй смертю або дають пiдстави вважати її загиблою вiд певного нещасного випадку внаслiдок надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру;

     9) пункт 9 частини другої статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII)

     10) пункт 10 частини другої статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII)

     11) заяви про надання особi психiатричної допомоги в примусовому порядку;

     12) заяви про обов'язкову госпiталiзацiю до протитуберкульозного закладу;

     121) заяви про видачу обмежувального припису;

(частину другу статтi 3 доповнено пунктом 121 згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2229-VIII)

     13) позовної заяви про вiдшкодування шкоди, заподiяної особi незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю органу державної влади, органу влади Автономної Республiки Крим або органу мiсцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування, прокуратури або суду;

(пункт 13 частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2013р. N 245-VII)

     14) заяви, апеляцiйної та касацiйної скарги про захист прав малолiтнiх чи неповнолiтнiх осiб;

(пункт 14 частини другої статтi 3 у редакцiї Законiв України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII, вiд 07.12.2017р. N 2229-VIII)

     15) клопотання про визнання i виконання рiшення iноземного суду вiдповiдно до мiжнародного договору України, згоду на обов'язковiсть якого надано Верховною Радою України та яким не передбачено плату пiд час звернення до суду, подання апеляцiйної та касацiйної скарг у таких справах;

(частину другу статтi 3 доповнено пунктом 15 згiдно iз Законом України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII)

     16) заяви про встановлення факту смертi особи, яка загинула або пропала безвiсти в районах проведення воєнних дiй або антитерористичних операцiй та здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях;

(частину другу статтi 3 доповнено пунктом 16 згiдно iз Законом України вiд 03.09.2015р. N 670-VIII, пункт 16 частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2018р. N 2443-VIII)

     17) позовної заяви у справах про визнання необґрунтованими активiв та їх стягнення в дохiд держави.

(частину другу статтi 3 доповнено пунктом 17 згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     Стаття 4. Розмiри ставок судового збору

     1. Судовий збiр справляється у вiдповiдному розмiрi вiд прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом на 1 сiчня календарного року, в якому вiдповiдна заява або скарга подається до суду, - у вiдсотковому спiввiдношеннi до цiни позову та у фiксованому розмiрi.

(частина перша статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     2. Ставки судового збору встановлюються у таких розмiрах:

Найменування документа i дiї, за яку справляється судовий збiр, та платника судового збору Ставка судового збору
1. За подання до суду:  
1) позовної заяви майнового характеру, яка подана:  
юридичною особою 1,5 вiдсотка цiни позову, але не менше 1 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб i не бiльше 350 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
фiзичною особою або фiзичною особою - пiдприємцем 1 вiдсоток цiни позову, але не менше 0,4 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб та не бiльше 5 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана:  
юридичною особою або фiзичною особою - пiдприємцем 1 розмiр мiнiмальної заробiтної плати
фiзичною особою 0,4 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
3) позовної заяви:  
про розiрвання шлюбу 0,4 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
про подiл майна при розiрваннi шлюбу 1 вiдсоток цiни позову, але не менше 0,4 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб та не бiльше 3 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
4) заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказiв або позову; заяви про перегляд заочного рiшення; заяви про скасування рiшення третейського суду (мiжнародного комерцiйного арбiтражу); заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рiшення третейського суду (мiжнародного комерцiйного арбiтражу); заяви про видачу виконавчого документа на пiдставi рiшення iноземного суду; заяви про роз'яснення судового рiшення, якi подано; заяви про сприяння третейському суду (мiжнародному комерцiйному арбiтражу) в отриманнi доказiв:  
юридичною особою або фiзичною особою - пiдприємцем 0,5 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
фiзичною особою 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
41) заяви про видачу судового наказу 0,1 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
42) заяви про скасування судового наказу 0,05 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
43) заяви про скасування тимчасового обмеження фiзичної особи у правi виїзду за межi України 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
5) позовної заяви про захист честi та гiдностi фiзичної особи, дiлової репутацiї фiзичної або юридичної особи, а саме:  
позовної заяви немайнового характеру 0,4 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
позовної заяви про вiдшкодування моральної шкоди 1,5 вiдсотка цiни позову, але не менше 1 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
6) апеляцiйної скарги на рiшення суду; заяви про приєднання до апеляцiйної скарги на рiшення суду; апеляцiйної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рiшення у зв'язку з нововиявленими обставинами 150 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви, iншої заяви i скарги
7) касацiйної скарги на рiшення суду; заяви про приєднання до касацiйної скарги на рiшення суду 200 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви, iншої заяви i скарги в розмiрi оспорюваної суми
8) пiдпункт виключено  
9) апеляцiйної i касацiйної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляцiйної чи касацiйної скарги на ухвалу суду:  
юридичною особою або фiзичною особою - пiдприємцем 1 розмiр мiнiмальної заробiтної плати
фiзичною особою 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
2. За подання до господарського суду:  
1) позовної заяви майнового характеру 1,5 вiдсотка цiни позову, але не менше 1 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб та не бiльше 150 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
2) позовної заяви немайнового характеру 1 розмiр мiнiмальної заробiтної плати
21) заяви про видачу судового наказу 0,1 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
22) заяви про скасування судового наказу 0,05 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
3) заяви про вжиття запобiжних заходiв та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на пiдставi рiшення iноземного суду; заяви про скасування рiшення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рiшення третейського суду; заяви про роз'яснення судового рiшення 0,5 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
4) апеляцiйної скарги на рiшення суду; апеляцiйних скарг у справi про банкрутство; заяви про перегляд судового рiшення у зв'язку з нововиявленими обставинами 150 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви, iншої заяви i скарги
5) касацiйної скарги на рiшення суду; касацiйних скарг у справi про банкрутство 200 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви, iншої заяви i скарги
6) пiдпункт виключено  
7) апеляцiйної i касацiйної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляцiйної чи касацiйної скарги на ухвалу суду 1 розмiр мiнiмальної заробiтної плати
8) заяви про затвердження плану санацiї, реструктуризацiї до вiдкриття провадження у справi про банкрутство 2 розмiри мiнiмальної заробiтної плати
9) заяви кредитора про вiдкриття провадження у справi про банкрутство 10 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
10) заяви кредиторiв, якi звертаються з грошовими вимогами до боржника пiсля оголошення про вiдкриття провадження у справi про банкрутство (неплатоспроможнiсть), а також пiсля повiдомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинiв (договорiв) недiйсними та спростування майнових дiй боржника в межах провадження у справi про банкрутство; заяви про розiрвання мирової угоди, укладеної у справi про банкрутство, або визнання її недiйсною 2 розмiри мiнiмальної заробiтної плати
3. За подання до адмiнiстративного суду:  
1) адмiнiстративного позову:  
майнового характеру, який подано:  
суб'єктом владних повноважень, юридичною особою 1,5 вiдсотка цiни позову, але не менше 1 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб i не бiльше 10 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
фiзичною особою або фiзичною особою - пiдприємцем 1 вiдсоток цiни позову, але не менше 0,4 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб та не бiльше 5 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
немайнового характеру, який подано:  
суб'єктом владних повноважень, юридичною особою або фiзичною особою - пiдприємцем 1 розмiр мiнiмальної заробiтної плати
фiзичною особою 0,4 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
2) апеляцiйної скарги на рiшення суду, заяви про приєднання до апеляцiйної скарги на рiшення суду, заяви про перегляд судового рiшення у зв'язку з нововиявленими обставинами 150 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви, iншої заяви i скарги, але не бiльше 15 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
3) касацiйної скарги на рiшення суду, заяви про приєднання до касацiйної скарги на рiшення суду 200 вiдсоткiв ставки, що пiдлягала сплатi при поданнi позовної заяви, але не бiльше 20 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
4) пiдпункт виключено  
5) апеляцiйної i касацiйної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляцiйної чи касацiйної скарги на ухвалу суду 1 розмiр мiнiмальної заробiтної плати
6) заяви про забезпечення доказiв або позову, заяви про видачу виконавчого документа на пiдставi рiшення iноземного суду, заяви про змiну чи встановлення способу, порядку i строку виконання судового рiшення 0,3 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
4. За видачу судами документiв:  
1) за повторну видачу копiї судового рiшення 0,003 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб за кожний аркуш паперу
2) пiдпункт виключено  
2) пiдпункт виключено  
4) за видачу в електронному виглядi копiї технiчного запису судового засiдання 0,03 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
5) за виготовлення копiї судового рiшення у разi, якщо особа, яка не бере (не брала) участi у справi, якщо судове рiшення безпосередньо стосується її прав, свобод, iнтересiв чи обов'язкiв, звертається до апарату вiдповiдного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копiї згiдно iз Законом України "Про доступ до судових рiшень" 0,003 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб за кожний аркуш копiї
6) за виготовлення копiй документiв, долучених до справи 0,003 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб за кожний аркуш копiї
5. У разi ухвалення судом постанови про накладення адмiнiстративного стягнення 0,2 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб
 
(частина друга статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.12.2011р. N 4212-VI, вiд 19.09.2013р. N 590-VII, у редакцiї Закону України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII, вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII, вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     3. Частину третю статтi 4 виключено

(статтю 4 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 19.09.2013р. N 590-VII, частину третю статтi 4 виключено згiдно iз Законом України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII)

     3. При поданнi до суду процесуальних документiв, передбачених частиною другою цiєї статтi, в електроннiй формi - застосовується коефiцiєнт 0,8 для пониження вiдповiдного розмiру ставки судового збору.

(до статтi 4 включено частину третю згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     Стаття 5. Пiльги щодо сплати судового збору

     1. Вiд сплати судового збору пiд час розгляду справи в усiх судових iнстанцiях звiльняються:

     1) позивачi - у справах про стягнення заробiтної плати та поновлення на роботi;

     2) позивачi - у справах про вiдшкодування шкоди, заподiяної калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фiзичної особи;

     3) позивачi - у справах про стягнення алiментiв, збiльшення їх розмiру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пенi) за прострочення сплати алiментiв, iндексацiю алiментiв чи змiну способу їх стягнення, а також заявники у разi подання заяви щодо видачi судового наказу про стягнення алiментiв;

(пункт 3 частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.05.2017р. N 2037-VIII, вiд 07.12.2017р. N 2234-VIII, вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     4) позивачi - у справах щодо спорiв, пов'язаних з виплатою компенсацiї, поверненням майна, або у справах щодо спорiв, пов'язаних з вiдшкодуванням його вартостi громадянам, реабiлiтованим вiдповiдно до Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi";

     5) особи, якi страждають на психiчнi розлади, та їх представники - у справах щодо спорiв, пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав i законних iнтересiв особи пiд час надання психiатричної допомоги;

     6) позивачi - у справах про вiдшкодування матерiальних збиткiв, завданих внаслiдок вчинення кримiнального правопорушення;

     7) громадяни, якi у випадках, передбачених законодавством, звернулися iз заявами до суду щодо захисту прав та iнтересiв iнших осiб;

     8) особи з iнвалiднiстю внаслiдок Другої свiтової вiйни та сiм'ї воїнiв (партизанiв), якi загинули чи пропали безвiсти, i прирiвнянi до них у встановленому порядку особи;

(пункт 8 частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2018р. N 2443-VIII)

     9) особи з iнвалiднiстю I та II груп, законнi представники дiтей з iнвалiднiстю i недiєздатних осiб з iнвалiднiстю;

(пункт 9 частини першої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2018р. N 2443-VIII)

     10) позивачi - громадяни, вiднесенi до 1 та 2 категорiй постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи;

     11) виборцi - у справах про уточнення списку виборцiв;

     12) вiйськовослужбовцi, вiйськовозобов'язанi та резервiсти, якi призванi на навчальнi (або перевiрочнi) та спецiальнi збори, - у справах, пов'язаних з виконанням вiйськового обов'язку, а також пiд час виконання службових обов'язкiв;

     13) учасники бойових дiй, постраждалi учасники Революцiї Гiдностi, Герої України - у справах, пов'язаних з порушенням їхнiх прав;

(пункт 13 частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2018р. N 2443-VIII)

     14) позивачi - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     15) фiзичнi особи (крiм суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi) - кредитори, якi звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованостi iз заробiтної плати, зобов'язань внаслiдок заподiяння шкоди життю та здоров'ю громадян, виплати авторської винагороди та алiментiв, - пiсля оголошення про порушення справи про банкрутство, а також пiсля повiдомлення про визнання боржника банкрутом;

(стаття 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.10.2011р. N 3828-VI, вiд 23.12.2011р. N 4289-VI, вiд 23.02.2012р. N 4452-VI, вiд 06.09.2012р. N 5207-VI, вiд 18.09.2012р. N 5290-VI, вiд 20.11.2012р. N 5496-VI, вiд 16.05.2013р. N 245-VII, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII, вiд 09.04.2015р. N 320-VIII, вiд 16.07.2015р. N 629-VIII, у редакцiї Закону України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII)

     151) органи мiсцевого самоврядування - за подання заяви про визнання спадщини вiдумерлою;

(частину першу статтi 5 доповнено пунктом 151 згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1533-VIII)

     16) позивачi - за подання позовiв щодо спорiв, пов'язаних з наданням статусу учасника бойових дiй вiдповiдно до пунктiв 19 - 21 частини першої статтi 6 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту";

(частину першу статтi 5 доповнено пунктом 16 згiдно iз Законом України вiд 03.09.2015р. N 670-VIII, пункт 16 частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.12.2019р. N 329-IX)

     17) засудженi до покарання у видi довiчного позбавлення волi, позбавлення волi на певний строк та до покарань, не пов'язаних з позбавленням волi, а також особи, взятi пiд варту, - у справах, пов'язаних iз питаннями, якi вирiшуються судом пiд час виконання вироку вiдповiдно до статтi 537 Кримiнального процесуального кодексу України, у разi вiдсутностi на їхнiх особових рахунках коштiв, достатнiх для сплати судового збору;

(частину першу статтi 5 доповнено пунктом 17 згiдно iз Законом України вiд 07.09.2016р. N 1491-VIII)

     18) пункт 18 частини першої статтi 5 виключено

(частину першу статтi 5 доповнено пунктом 18 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, пункт 18 частини першої статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     19) пункт 19 частини першої статтi 5 виключено

(частину першу статтi 5 доповнено пунктом 19 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, пункт 19 частини першої статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     20) пункт 20 частини першої статтi 5 виключено

(частину першу статтi 5 доповнено пунктом 20 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, пункт 20 частини першої статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     20) центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, його територiальнi органи;

(до частини першої статтi 5 включено пункт 20 згiдно iз Законом України вiд 04.03.2021р. N 1320-IX)

     21) заявники - у справах за заявами про встановлення фактiв, що мають юридичне значення, поданих у зв'язку iз збройною агресiєю, збройним конфлiктом, тимчасовою окупацiєю територiї України, надзвичайними ситуацiями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територiй України, загибелi, поранення, перебування в полонi, незаконного позбавлення волi або викрадення, а також порушення права власностi на рухоме та/або нерухоме майно;

(частину першу статтi 5 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2268-VIII)

     22) позивачi - у справах за позовами до держави-агресора Росiйської Федерацiї про вiдшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв'язку з тимчасовою окупацiєю територiї України, збройною агресiєю, збройним конфлiктом, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територiй України, загибелi, поранення, перебування в полонi, незаконного позбавлення волi або викрадення, а також порушення права власностi на рухоме та/або нерухоме майно;

(частину першу статтi 5 доповнено пунктом 22 згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2268-VIII)

     23) позивачi - за подання позовiв щодо оскарження рiшень Нацiональної комiсiї з реабiлiтацiї у правовiдносинах, що виникли на пiдставi Закону України "Про реабiлiтацiю жертв репресiй комунiстичного тоталiтарного режиму 1917 - 1991 рокiв";

(частину першу статтi 5 доповнено пунктом 23 згiдно iз Законом України вiд 13.03.2018р. N 2325-VIII)

     24) Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб - за подання позовiв, предметом яких є вiдшкодування шкоди (збиткiв), у порядку, визначеному статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

(частину першу статтi 5 доповнено пунктом 24 згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1588-IX)

     Стаття 6. Порядок сплати судового збору

     1. Судовий збiр перераховується у безготiвковiй або готiвковiй формi, у тому числi з використанням електронного платiжного засобу або за допомогою платiжних пристроїв.

(абзац перший частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII, у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)
(змiни до абзацу першого частини першої статтi 6, передбаченi абзацом другим пiдпункту "а" пiдпункту 3 пункту 17 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII, внесенi не будуть у зв'язку з викладенням цього абзацу з 17.10.2019р. у новiй редакцiї Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     Сплата судового збору за допомогою електронного платiжного засобу оформляється квитанцiєю платiжного термiнала, чеком банкомата, слiпом або iншими документами за операцiями з використанням електронних платiжних засобiв у паперовiй або електроннiй формi.

(частину першу статтi 6 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     Сплата судового збору за допомогою платiжного пристрою оформляється за допомогою касового документа (квитанцiї, чека тощо), який мiстить усi обов'язковi реквiзити касового документа.

(частину першу статтi 6 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX, у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим)

     За подання до суду процесуальних документiв в електроннiй формi судовий збiр може бути сплачено за допомогою Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи та з використанням платiжних систем через мережу Iнтернет у режимi реального часу.

(з дня початку функцiонування Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи частину першу статтi 6 буде доповнено новим абзацом четвертим вiдповiдно до пiдпункту "а" пiдпункту 3 пункту 17 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     За подання нерезидентами позовiв, цiна яких визначається в iноземнiй валютi, судовий збiр може сплачуватися нерезидентами в iноземнiй валютi з урахуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземної валюти, встановленого Нацiональним банком України на день сплати.

(частину першу статтi 6 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII, у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

     За подання позовiв, цiна яких визначається в iноземнiй валютi, судовий збiр сплачується у гривнях з урахуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземної валюти, встановленого Нацiональним банком України на день сплати.

     2. У разi якщо судовий збiр сплачується за подання позовної заяви до суду в розмiрi, визначеному з урахуванням цiни позову, а встановлена при цьому позивачем цiна позову не вiдповiдає дiйснiй вартостi спiрного майна або якщо на день подання позову неможливо встановити точну його цiну, розмiр судового збору попередньо визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої суми або з поверненням суми переплати судового збору вiдповiдно до цiни позову, встановленої судом у процесi розгляду справи.

     У разi якщо розмiр позовних вимог збiльшено або пред'явлено новi позовнi вимоги, недоплачену суму судового збору необхiдно сплатити до звернення до суду з вiдповiдною заявою. У разi зменшення розмiру позовних вимог питання щодо повернення суми судового збору вирiшується вiдповiдно до статтi 7 цього Закону.

     Абзац третiй частини другої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII)

     3. За подання позовної заяви, що має одночасно майновий i немайновий характер, судовий збiр сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

     У разi коли в позовнiй заявi об'єднано двi i бiльше вимог немайнового характеру, судовий збiр сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

(частину третю статтi 6 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     За подання позовної заяви про розiрвання шлюбу з одночасним подiлом майна судовий збiр справляється за розiрвання шлюбу i за подiл майна.

     4. Якщо скаргу (заяву) подано про перегляд судового рiшення в частинi позовних вимог (сум, що пiдлягають стягненню за судовим рiшенням), судовий збiр за подання скарги (заяви) вираховується та сплачується лише щодо перегляду судового рiшення в частинi таких позовних вимог (оспорюваних сум).

(статтю 6 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII, у зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати вiдповiдно частинами п'ятою - восьмою)

     5. За повторно поданi позови, що ранiше були залишенi без розгляду, судовий збiр сплачується на загальних пiдставах.

(частина четверта статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII)

     5. За подання зустрiчних позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третiх осiб iз самостiйними позовними вимогами судовий збiр справляється на загальних пiдставах.

     У разi вибуття iз справи позивача судовий збiр сплачується його правонаступником, якщо збiр не був сплачений.

     У разi роз'єднання судом позовних вимог судовий збiр, сплачений за подання позову, не повертається i перерахунок не здiйснюється. Пiсля роз'єднання судом позовних вимог судовий збiр повторно не сплачується.

     6. У разi якщо позов подається одночасно кiлькома позивачами до одного або кiлькох вiдповiдачiв, судовий збiр обчислюється з урахуванням загальної суми позову i сплачується кожним позивачем пропорцiйно долi поданих кожним з них вимог окремим платiжним документом.

     У разi коли позов немайнового характеру подається одночасно кiлькома позивачами до одного або кiлькох вiдповiдачiв, судовий збiр сплачується кожним позивачем окремим платiжним документом у розмiрах, установлених статтею 4 цього Закону за подання позову немайнового характеру.

(частину шосту статтi 6 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII, у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим)

     Судовий збiр справляється з урахуванням загальної суми позову також у разi:

     подання позову одним позивачем до кiлькох вiдповiдачiв;

     об'єднання суддею в одне провадження кiлькох однорiдних позовних вимог.

     7. Розподiл судового збору мiж сторонами та перевiрка повноти сплати судового збору здiйснюються вiдповiдно до процесуального законодавства.

     Стаття 7. Повернення судового збору

     1. Сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разi:

     1) зменшення розмiру позовних вимог або внесення судового збору в бiльшому розмiрi, нiж встановлено законом;

     2) повернення заяви або скарги;

     3) вiдмови у вiдкриттi провадження у справi в судi першої iнстанцiї, апеляцiйного та касацiйного провадження у справi;

     4) залишення заяви або скарги без розгляду (крiм випадкiв, якщо такi заяви або скарги залишенi без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засiдання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його вiдсутностi, або неподання позивачем витребуваних судом матерiалiв, або за його заявою (клопотанням);

     5) закриття (припинення) провадження у справi (крiм випадкiв, якщо провадження у справi закрито у зв'язку з вiдмовою позивача вiд позову i така вiдмова визнана судом), у тому числi в апеляцiйнiй та касацiйнiй iнстанцiях.

(частина перша статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII)

     2. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цiєї статтi, судовий збiр повертається в розмiрi переплаченої суми; в iнших випадках, установлених частиною першою цiєї статтi, - повнiстю.

     3. У разi укладення мирової угоди до прийняття рiшення у справi судом першої iнстанцiї, вiдмови позивача вiд позову, визнання позову вiдповiдачем до початку розгляду справи по сутi суд у вiдповiднiй ухвалi чи рiшеннi у порядку, встановленому законом, вирiшує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 вiдсоткiв судового збору, сплаченого при поданнi позову.

(статтю 7 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     4. У разi укладення мирової угоди, вiдмови вiд позову, визнання позову вiдповiдачем на стадiї перегляду рiшення в апеляцiйному чи касацiйному порядку суд у вiдповiднiй ухвалi у порядку, встановленому законом, вирiшує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 вiдсоткiв судового збору, сплаченого ним при поданнi вiдповiдної апеляцiйної чи касацiйної скарги.

(статтю 7 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII, у зв'язку з цим частину третю вважати частиною п'ятою)

     5. Повернення сплаченої суми судового збору здiйснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади iз забезпечення реалiзацiї державної фiнансової полiтики.

     Стаття 8. Вiдстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розмiру або звiльнення вiд його сплати

     1. Враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням вiдстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше нiж до ухвалення судового рiшення у справi за таких умов:

     1) розмiр судового збору перевищує 5 вiдсоткiв розмiру рiчного доходу позивача - фiзичної особи за попереднiй календарний рiк; або

     2) позивачами є:

     а) вiйськовослужбовцi;

     б) батьки, якi мають дитину вiком до чотирнадцяти рокiв або дитину з iнвалiднiстю, якщо iнший з батькiв ухиляється вiд сплати алiментiв;

(пiдпункт "б" пункту 2 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2018р. N 2443-VIII)

     в) одинокi матерi (батьки), якi мають дитину вiком до чотирнадцяти рокiв або дитину з iнвалiднiстю;

(пiдпункт "в" пункту 2 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2018р. N 2443-VIII)

     г) члени малозабезпеченої чи багатодiтної сiм'ї;

     ґ) особа, яка дiє в iнтересах малолiтнiх чи неповнолiтнiх осiб та осiб, якi визнанi судом недiєздатними чи дiєздатнiсть яких обмежена; або

     3) предметом позову є захист соцiальних, трудових, сiмейних, житлових прав, вiдшкодування шкоди здоров'ю.

(частина перша статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2017р. N 2147-VIII)

     2. Суд може зменшити розмiр судового збору або звiльнити вiд його сплати на пiдставi, зазначенiй у частинi першiй цiєї статтi.

     Стаття 9. Зарахування судового збору до Державного бюджету України

     1. Судовий збiр сплачується за мiсцем розгляду справи та зараховується до спецiального фонду Державного бюджету України.

     2. Суд перед вiдкриттям (порушенням) провадження у справi, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевiряє зарахування судового збору до спецiального фонду Державного бюджету України.

(статтю 9 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2015р. N 484-VIII, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

     3. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здiйснення судочинства та функцiонування органiв судової влади, а також на забезпечення архiтектурної доступностi примiщень судiв, доступностi iнформацiї, що розмiщується в судi, для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення.

(частина третя статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.12.2018р. N 2633-VIII)
(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2011р. N 3828-VI, у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 192-VIII)

     Стаття 10. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 листопада 2011 року.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     у статтi 44:

     слова "витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення судового процесу" виключити;

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Розмiр судового збору, порядок його сплати, повернення i звiльнення вiд сплати встановлюються законом";

     статтi 45, 46, 47 та 471 виключити;

     в абзацi першому частини п'ятої статтi 49 слова "витрати на iнформацiйно-технiчне забезпечення судового процесу" виключити;

     пункт 31 частини першої статтi 57, пункт 10 частини першої статтi 63 виключити;

     статтю 811 доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "Розмiр судового збору за роздрукування та видачу в електронному виглядi копiї технiчного запису судового засiдання встановлюється законом";

     частину другу статтi 11119 викласти в такiй редакцiї:

     "До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання i розгляд заяви на пiдставi, встановленiй пунктом 2 статтi 11116 цього Кодексу, судовий збiр не сплачується";

     статтю 120 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "За видачу стягувачу дублiката судового наказу справляється судовий збiр у розмiрi, встановленому законом";

     у статтi 1222:

     пункт 4 частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "4) документ, що пiдтверджує сплату судового збору";

     у частинi п'ятiй слова "державного мита чи неоплати витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справи" замiнити словами "судового збору";

     у статтi 1228:

     пункт 3 частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "3) документ, що пiдтверджує сплату судового збору";

     у частинi п'ятiй слова "державного мита чи неоплати витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справи" замiнити словами "судового збору";

     у текстi Кодексу слова "державне мито" в усiх вiдмiнках замiнити словами "судовий збiр" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     у статтi 79:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Розмiр судового збору, порядок його сплати, повернення i звiльнення вiд сплати встановлюються законом";

     пункт 1 частини третьої виключити;

     статтю 81 виключити;

     у частинi першiй статтi 82 слова "та витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справи" виключити;

     статтю 83 виключити;

     у частинi п'ятiй статей 98 i 119 слова "додаються документи, що пiдтверджують" замiнити словами "додається документ, що пiдтверджує", а слова "та оплату витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справи" виключити;

     у статтi 99:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. За подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збiр у розмiрi, встановленому законом";

     у першому реченнi частини другої слова "та витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справи" виключити;

     у статтi 121:

     у частинi першiй слова "чи не оплачено витрати на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справи" виключити;

     у першому реченнi частини другої слова "а також оплатить витрати на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справи" виключити;

     частину першу статтi 133 доповнити реченням такого змiсту: "До клопотання про забезпечення доказiв додається документ про сплату судового збору";

     частину четверту статтi 151 доповнити словами "та документ, що пiдтверджує сплату судового збору за подання заяви про забезпечення позову";

     частину шосту статтi 197 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Розмiр судового збору за роздрукування та видачу в електронному виглядi копiї технiчного запису судового засiдання встановлюється законом";

     у пунктi 8 частини першої статтi 207 слова "чи не було оплачено витрати на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справи" виключити;

     частину шосту статтi 229 викласти в такiй редакцiї:

     "6. До заяви про перегляд заочного рiшення додається документ про сплату судового збору";

     у частинi другiй статей 297 i 327 слова "чи неоплати витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справи" виключити;

     частину третю статтi 299 викласти в такiй редакцiї:

     "3. До заяви про приєднання до апеляцiйної скарги додається документ про сплату судового збору";

     частину третю статтi 329 викласти в такiй редакцiї:

     "3. До заяви про приєднання до касацiйної скарги додається документ про сплату судового збору";

     у частинi другiй статтi 358:

     у першому реченнi слова "та витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справи" виключити;

     у другому реченнi слова "та витрати на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справи не сплачуються" замiнити словами "не сплачується";

     частину третю статтi 364 викласти в такiй редакцiї:

     "3. До заяви додаються її копiї вiдповiдно до кiлькостi осiб, якi брали участь у справi, а також документ про сплату судового збору";

     частину третю статтi 370 викласти в такiй редакцiї:

     "3. За видачу стягувачу дублiката виконавчого листа або судового наказу справляється судовий збiр у розмiрi, встановленому законом";

     у статтi 3892:

     пункт 4 частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "4) документ, що пiдтверджує сплату судового збору";

     у частинi четвертiй слова "чи неоплати витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справи" виключити;

     у статтi 3898:

     пункт 3 частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "3) документ, що пiдтверджує сплату судового збору";

     у частинi четвертiй слова "чи неоплати витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справи" виключити;

     3) у Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     частину третю статтi 44 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Розмiр судового збору за роздрукування та видачу в електронному виглядi копiї технiчного запису судового засiдання встановлюється законом";

     частину першу статтi 75 доповнити реченням такого змiсту: "До заяви про забезпечення доказiв додається документ про сплату судового збору";

     частину другу статтi 87 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Розмiр судового збору, порядок його сплати, повернення i звiльнення вiд сплати встановлюються законом";

     статтю 89 виключити;

     частину другу статтi 192 викласти в такiй редакцiї:

     "2. До заяви про приєднання до апеляцiйної скарги додається документ про сплату судового збору";

     частину другу статтi 217 викласти в такiй редакцiї:

     "2. До заяви про приєднання до касацiйної скарги додається документ про сплату судового збору";

     частину четверту статтi 260 викласти в такiй редакцiї:

     "4. За видачу стягувачу дублiката виконавчого листа справляється судовий збiр у розмiрi, встановленому законом";

     4) у частинi третiй статтi 22 Закону України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84) слова "державного мита" замiнити словами "судового збору";

     5) частину шосту статтi 9 Закону України "Про доступ до судових рiшень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 15, ст. 128) викласти в такiй редакцiї:

     "6. За виготовлення копiї судового рiшення справляється судовий збiр у розмiрi, встановленому законом";

     6) пiдпункт 6 пункту 2 статтi 10 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 21.04.99р. N 606-XIV згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII)

     7) у Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 iз наступними змiнами):

     пункти 1 i 2 статтi 2 виключити;

     пункти 1 i 2 статтi 3 виключити;

     у частинi першiй статтi 4:

     пункти 1 - 12, абзаци другий i третiй пункту 15, пункти 27, 30, 31, 33, 36 - 44, 46 - 48 виключити;

     у пунктi 28 слова "за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, а також" виключити;

     у пунктi 35 слова "за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усiх справах, пов'язаних iз захистом майнових iнтересiв держави та" виключити;

     у статтi 6:

     у частинi першiй слова "з позовних заяв, якi подаються до господарського суду, iз апеляцiйних i касацiйних скарг на рiшення та постанови господарських судiв, заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами, а також" виключити;

     частину другу виключити;

     у частинi другiй статтi 7 слова "З позовiв, що подаються до суду та господарського суду в iноземнiй валютi, а також за дiї" замiнити словами "За дiї";

     у частинi першiй статтi 8:

     у пунктi 2 слова "повернення заяви (скарги) або вiдмови в її прийняттi, а також" виключити;

     пункти 3 i 4 виключити.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) протягом мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям цього Закону;

     2) протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 липня 2011 року
N 3674-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.