ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення системи гарантування вкладiв фiзичних осiб та виведення неплатоспроможних банкiв з ринку

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) абзац перший частини першої статтi 1665 пiсля слiв "нормативно-правових актiв Нацiонального банку України" доповнити словами i цифрами "крiм порушень, зазначених у статтi 73 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     2) частину другу статтi 2343 доповнити словами "уповноваженi правлiнням Нацiонального банку України керiвники структурних пiдроздiлiв Нацiонального банку України та їх заступники, якi забезпечують виконання функцiй Нацiонального банку України з нагляду (оверсайту), контролю".

     2. У статтi 67 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     абзац п'ятий частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснювати органам державної влади, органам мiсцевого самоврядування, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб покладенi на них згiдно iз законодавством повноваження";

     доповнити пiсля частини п'ятої двома новими частинами такого змiсту:

     "Не допускається забезпечення позову у справах, вiдповiдачем у яких є неплатоспроможний банк або Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб шляхом:

     накладення арешту на майно або грошовi суми, що належать вiдповiдачу;

     заборони вiдповiдачу вчиняти певнi дiї.

     Майно або грошовi суми клiєнта неплатоспроможного банку, на якi судом накладено арешт до дня вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, може бути передано приймаючому або перехiдному банку чи спецiалiзованiй установi, утворенiй Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб порядку з письмовим повiдомленням Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб особи, в iнтересах якої накладено арешт. При цьому передане майно або грошовi суми залишаються обтяженими вiдповiдно до ухвали суду про накладення арешту".

     У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами восьмою - одинадцятою.

     3. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) доповнити статтями 2201 i 2202 такого змiсту:

     "Стаття 2201. Порушення порядку ведення бази даних про вкладникiв або порядку формування звiтностi

     1. Внесення керiвником або iншою службовою особою банку до бази даних про вкладникiв завiдомо неправдивих вiдомостей -

     карається штрафом вiд восьмисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     2. Та сама дiя, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осiб, -

     карається штрафом вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     3. Внесення керiвником або iншою службовою особою банку у звiтнiсть, яка подається до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, завiдомо неправдивих вiдомостей -

     карається штрафом вiд восьмисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     4. Умисне пошкодження або знищення керiвником або iншою службовою особою банку бази даних про вкладникiв або вчинення дiй, що унеможливлюють iдентифiкацiю вкладника за iнформацiєю, наявною у базi даних про вкладникiв, або вчинення дiй, наслiдком яких є незаконне збiльшення суми витрат Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, пов'язаних з виведенням банку з ринку, або унеможливлюють початок здiйснення виплат коштiв вкладникам неплатоспроможного банку вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", -

     караються позбавленням волi на строк до чотирьох рокiв з обмеженням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до десяти рокiв.

     Стаття 2202. Фальсифiкацiя фiнансових документiв та звiтностi фiнансової органiзацiї, приховування неплатоспроможностi фiнансової установи або пiдстав для вiдкликання (анулювання) лiцензiї фiнансової установи

     1. Внесення змiн до документiв або реєстрiв бухгалтерського облiку або внесення у звiтнiсть фiнансової установи завiдомо неповних або недостовiрних вiдомостей про угоди, зобов'язання, майно установи, у тому числi яке перебуває в довiрчому управлiннi, чи про фiнансовий стан установи, чи пiдтвердження такої iнформацiї, надання такої iнформацiї Нацiональному банку України, опублiкування чи розкриття такої iнформацiї в порядку, визначеному законодавством України, якщо цi дiї вчиненi з метою приховування ознак банкрутства чи стiйкої фiнансової неспроможностi або пiдстав для обов'язкового вiдкликання (анулювання) у фiнансової установи лiцензiї або визнання її неплатоспроможною, -

     караються штрафом вiд восьмисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до десяти рокiв";

     2) у частинi першiй статтi 3652:

     абзац перший пiсля слова "оцiнювачем" доповнити словами "уповноваженою особою або службовою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "карається обмеженням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до десяти рокiв та зi спецiальною конфiскацiєю".

     4. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) частину другу статтi 80 доповнити словами "крiм випадкiв, визначених законом";

     2) частину другу статтi 250 пiсля слiв "Податковим кодексом України" доповнити словами "Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     5. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) абзац перший частини другої статтi 152 доповнити словами "(крiм випадкiв, установлених законом)";

     2) частину першу статтi 577 доповнити словами "крiм випадкiв, установлених законом";

     3) частину першу статтi 585 доповнити словами "крiм випадкiв, установлених законом";

     4) статтю 598 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Законом можуть бути встановленi випадки, коли припинення зобов'язань на певних пiдставах не допускається";

     5) частину першу статтi 602 доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) за зобов'язаннями, стороною яких є неплатоспроможний банк, крiм випадкiв, установлених законом".

     6. У статтi 152 Цивiльного процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     перше речення частини четвертої доповнити словами "на майно або грошовi кошти неплатоспроможного банку, а також на майно або грошовi кошти Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     доповнити частинами восьмою i дев'ятою такого змiсту:

     "8. Не допускається забезпечення позову шляхом заборони вiдповiдачу вчиняти певнi дiї за позовами власникiв або кредиторiв неплатоспроможного банку до такого банку або Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

     9. Майно або грошовi суми клiєнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт до дня вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, може бути передано приймаючому або перехiдному банку чи спецiалiзованiй установi, утворенiй Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб порядку з письмовим повiдомленням Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб особи, в iнтересах якої накладено арешт. При цьому передане майно або грошовi суми залишаються обтяженими вiдповiдно до ухвали суду про накладення арешту".

     7. У статтi 173 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     частину першу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Не допускається арешт майна/коштiв банку, вiднесеного до категорiї неплатоспроможних, а також майна/коштiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Майно або грошовi суми клiєнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт до дня вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, може бути передано приймаючому, перехiдному банку чи спецiалiзованiй установi, утворенiй Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб порядку з письмовим повiдомленням Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб особи, в iнтересах якої накладено арешт. При цьому передане майно або грошовi суми залишаються обтяженими вiдповiдно до ухвали суду про накладення арешту".

     8. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     1) статтю 7 доповнити пунктом 101 такого змiсту:

     "101) здiйснює попередню квалiфiкацiю осiб, якi можуть брати участь у виведеннi неплатоспроможних банкiв з ринку, та складає перелiк таких осiб";

     2) у частинi п'ятiй статтi 68 слова "про власникiв iстотної участi у банках" замiнити словами "про структуру власностi у банках та склад банкiвських груп".

     9. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2 визначення термiна "банкiвська група" викласти в такiй редакцiї:

     "банкiвська група - група юридичних осiб:

     якi мають спiльного контролера, що складається з материнського банку, його однiєї чи кiлькох українських та/або iноземних дочiрнiх та/або асоцiйованих компанiй, якi є фiнансовими установами або для яких надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, або

     що складається з материнського банку, який є контролером, його однiєї чи кiлькох українських та/або iноземних дочiрнiх та/або асоцiйованих компанiй, якi є фiнансовими установами або для яких надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, або

     якi мають спiльного контролера, що складається з двох або бiльше українських фiнансових установ та/або компанiй, для яких надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, їх українських та/або iноземних дочiрнiх та/або асоцiйованих компанiй, якi є фiнансовими установами або для яких надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, в якiй банкiвська дiяльнiсть є переважною, або

     що складається з небанкiвської фiнансової установи або компанiї, для якої надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, яка є контролером, її однiєї або декiлькох українських та/або iноземних дочiрнiх та/або асоцiйованих компанiй, якi є фiнансовими установами або для яких надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, в якiй банкiвська дiяльнiсть є переважною.

     Банкiвська холдингова компанiя та компанiя з надання допомiжних послуг, яка має спiльного контролера з учасниками банкiвської групи, належить до складу цiєї банкiвської групи.

     Компанiя вважається такою, для якої надання фiнансових послуг є переважним видом дiяльностi, якщо частка доходу вiд реалiзацiї фiнансових послуг за результатами попереднього звiтного року становить 50 i бiльше вiдсоткiв загального обсягу чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).

     Переважна дiяльнiсть у групi є банкiвською, якщо сукупне середньоарифметичне значення активiв банкiв (банку) - учасникiв (учасника) банкiвської групи за останнi чотири звiтнi квартали становить 50 i бiльше вiдсоткiв сукупного розмiру середньоарифметичних значень активiв усiх фiнансових установ, що належать до цiєї групи, за зазначений перiод. Розрахунок переважної дiяльностi банкiвської групи здiйснюється щороку станом на 1 сiчня.

     Пiсля того, як групу було визначено банкiвською на пiдставi переважної дiяльностi та частка сукупних активiв банкiв (банку) у сукупному розмiрi активiв установ, що належать до цiєї групи, зменшилася i становить вiд 40 до 50 вiдсоткiв, група продовжує вважатися банкiвською протягом трьох рокiв з моменту такого зменшення";

     2) частину п'яту статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Iнститути спiльного iнвестування можуть бути засновниками банку та власниками iстотної участi у банку лише за умови, що такий iнститут спiльного iнвестування є корпоративним венчурним фондом, бiльш як 75 вiдсоткiв акцiй (iнвестицiйних сертифiкатiв) якого i бiльш як 75 вiдсоткiв акцiй (часток) компанiї з управлiння активами якого прямо та/або опосередковано належать однiй особi або групi асоцiйованих осiб";

     3) друге речення частини п'ятої статтi 32 виключити;

     4) статтю 48 доповнити новими частинами першою i другою такого змiсту:

     "Банкам забороняється здiйснювати ризикову дiяльнiсть, що загрожує iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку.

     Перелiк ознак, наявнiсть яких є пiдставою для висновку Нацiонального банку України про провадження банком ризикової дiяльностi, що загрожує iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку, визначається нормативно-правовим актом Нацiонального банку України та оприлюднюється у встановленому законом порядку".

     У зв'язку з цим частини першу - третю вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою;

     5) у статтi 67:

     у другому реченнi частини шостої слова i цифри "що використовується, як правило, одночасно iз заходами впливу, встановленими статтею 73 цього Закону" виключити;

     пiсля частини шостої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Куратор банку має право вимагати виключно в письмовiй формi вiд керiвникiв банку усунення порушень банкiвського законодавства, виконання нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, надання письмових пояснень з питань дотримання банкiвського законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, виконання вимог та обмежень у дiяльностi банку, встановлених Нацiональним банком України, а також щодо проведення банком будь-яких операцiй.

     Куратор банку має право отримувати згiдно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, вiд вкладникiв та iнших кредиторiв банку iнформацiю, необхiдну для забезпечення контролю за станом виконання банком своїх зобов'язань".

     У зв'язку з цим частини сьому - чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - шiстнадцятою;

     6) частину тринадцяту статтi 69 викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдповiдальна особа банкiвської групи зобов'язана не пiзнiше 1 червня наступного за звiтним року оприлюднювати аудиторський висновок та перевiрену аудиторською фiрмою рiчну консолiдовану звiтнiсть банкiвської групи в складi та порядку, визначених Нацiональним банком України з урахуванням вимог частини дев'ятої цiєї статтi";

     7) у статтi 73:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "фiнансуванню тероризму" замiнити словами "фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     у пунктi 9:

     абзац другий виключити;

     в абзацi четвертому слова "та/або керiвника банку" виключити;

     абзац шостий замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "особу, яка набула або збiльшила iстотну участь у банку з порушенням вимог статтi 34 цього Закону щодо порядку набуття або збiльшення iстотної участi у банку в розмiрi до 10 вiдсоткiв:

     номiнальної вартостi придбаних акцiй (паїв) банку, якщо особа набула або збiльшила пряму iстотну участь у банку;

     номiнальної вартостi акцiй (паїв), якi належать акцiонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збiльшила iстотну участь у банку, якщо особа набула або збiльшила опосередковану iстотну участь у банку.

     Штраф за порушення порядку набуття або збiльшення iстотної участi у банку накладається на особу, яка набула або збiльшила iстотну участь у банку, або на будь-яку з осiб у структурi власностi банку, через яку така особа набула або збiльшила iстотну участь у банку";

     пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10) тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власником iстотної участi у банку права голосу (тимчасова заборона права голосу)";

     включити частину другу такого змiсту:

     "Тимчасова заборона права голосу застосовується шляхом заборони використання права голосу:

     щодо власника прямої iстотної участi у банку - належних власнику iстотної участi акцiй (паїв) банку, а за порушення порядку набуття або збiльшення iстотної участi у банку - придбаних власником iстотної участi акцiй (паїв) банку;

     щодо власника опосередкованої iстотної участi у банку - акцiй (паїв), якi належать акцiонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збiльшила iстотну участь у банку";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Тимчасова заборона права голосу може бути застосована додатково до iнших заходiв впливу, передбачених частиною першою цiєї статтi".

     У зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - десятою;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "У разi застосування тимчасової заборони права голосу Нацiональний банк України призначає довiрену особу, якiй передається право голосу щодо вiдповiдних акцiй (паїв) i право будь-яким чином брати участь в управлiннi банком";

     у частинi сьомiй слова "попереднього дозволу" замiнити словом "рiшення";

     8) статтю 74 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 74. Порядок застосування заходiв впливу

     Порядок застосування заходiв впливу, встановлених статтею 73 цього Закону, визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Розмiр фiнансових санкцiй, що застосовуються до банкiв та iнших юридичних осiб, нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Нацiональний банк України, встановлюється законами України та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Заходи впливу до банкiв, фiлiй iноземних банкiв, фiзичних осiб, встановленi статтею 73 цього Закону, можуть бути застосованi Нацiональним банком України протягом шести мiсяцiв з дня виявлення порушення, але не пiзнiше нiж через три роки з дня його вчинення.

     Заходи впливу до банкiв, фiлiй iноземних банкiв за порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення можуть бути застосованi Нацiональним банком України протягом шести мiсяцiв з дня виявлення порушення, але не пiзнiше нiж через три роки з дня його вчинення.

     Рiшення Нацiонального банку України про застосування заходу впливу у виглядi накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дня його прийняття. У разi невиконання такого рiшення воно передається Нацiональним банком України до органiв державної виконавчої служби для примусового виконання";

     9) частину четверту статтi 75 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Проблемному банку забороняється використовувати для розрахункiв прямi кореспондентськi рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валютi. Проведення розрахункiв здiйснюється виключно через консолiдований кореспондентський рахунок у Нацiональному банку України.

     Ця норма не поширюється на операцiї щодо виконання зобов'язань у мiжнародних та внутрiшньодержавних платiжних системах i системах розрахункiв та на операцiї з цiнними паперами, що здiйснюються згiдно iз законодавством".

     У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати вiдповiдно частинами шостою - дев'ятою;

     10) у частинi першiй статтi 76:

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) невиконання банком протягом п'яти робочих днiв поспiль двох i бiльше вiдсоткiв своїх зобов'язань перед вкладниками та iншими кредиторами та/або встановлення фактiв невiдображення в бухгалтерському облiку документiв клiєнтiв банку, що не виконанi банком у встановлений законодавством строк, пiсля вiднесення банку до категорiї проблемних";

     пункт 4 виключити;

     доповнити пунктами 5 i 6 такого змiсту:

     "5) виявлення фактiв здiйснення банком пiсля вiднесення його до категорiї проблемного операцiй (крiм нарахування вiдсоткiв за вкладами, отримання клiєнтами банку заробiтної плати, алiментiв, пенсiй, стипендiй, iнших соцiальних, державних виплат), оформлення (переоформлення) договорiв, внаслiдок яких зобов'язання перед фiзичними особами в межах гарантованої суми вiдшкодування збiльшуються за рахунок зменшення зобов'язань перед фiзичними особами, якi перевищують гарантовану суму вiдшкодування, та/або зобов'язань перед фiзичними особами, якi не пiдпадають пiд гарантiї Фонду гарантування фiзичних осiб, та/або юридичними особами;

     6) невиконання банком, вiднесеним до категорiї проблемного, розпорядження, рiшення Нацiонального банку України (у тому числi про застосування заходiв впливу/санкцiй) та/або вимоги Нацiонального банку України щодо усунення порушень банкiвського законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України протягом визначеного Нацiональним банком України строку";

     11) у пунктi 3 частини другої статтi 77 слова "що створює загрозу iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку" замiнити словами "та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     10. У Законi України "Про обiг векселiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128; 2014 р., N 20 - 21, ст. 713, N 33, ст. 1162):

     1) у частинi першiй статтi 4 слова "фiнансових векселiв" замiнити словом "векселiв";

     2) у статтi 41:

     абзац другий частини першої виключити;

     частини другу i третю виключити.

     11. Роздiл VIII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2014 р., N 17, ст. 596; 2015 р., N 21, ст. 133) доповнити пунктом 22 такого змiсту:

     "22. Державний реєстратор вносить запис до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи (щодо банкiв, процедура лiквiдацiї яких з iнiцiативи Нацiонального банку України розпочалася до набрання чинностi Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб") на пiдставi отриманої вiд Нацiонального банку України копiї рiшення про затвердження лiквiдацiйного балансу, ухвалення остаточного звiту лiквiдатора i завершення лiквiдацiйної процедури.

     Державний реєстратор передає органам статистики, доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України передбачене частиною шостою статтi 391 цього Закону повiдомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи для зняття юридичної особи з облiку щодо банкiв, зазначених в абзацi першому цього пункту, не пiзнiше наступного робочого дня з дня надходження вiд Нацiонального банку України копiї рiшення про затвердження лiквiдацiйного балансу, ухвалення остаточного звiту лiквiдатора i завершення лiквiдацiйної процедури".

     12. Абзац перший частини другої статтi 3 Закону України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384) доповнити словами "крiм випадкiв, визначених законом".

     13. Пункт 1 частини першої статтi 19 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141) викласти в такiй редакцiї:

     "1) договорiв, укладених у порядку, встановленому законом, та актiв прийому-передачi активiв та/або зобов'язань неплатоспроможного банку приймаючому або перехiдному банку, крiм випадкiв, визначених законом".

     14. У пунктi 21 частини першої статтi 5 Закону України "Про судовий збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87; N 21, ст. 204; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "i Нацiональний банк України" замiнити словами "Нацiональний банк України i Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     15. У Законi України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 2:

     доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) вiдкритi торги - спосiб продажу майна (активiв), за якого переможцем (покупцем) стає учасник, що вiдповiдає конкурсним умовам, запропонував за майно (активи) найвищу цiну та взяв на себе виконання конкурсних зобов'язань, а для об'єктiв цивiльних прав, обмежених в оборотi, - також може мати зазначене майно у власностi чи на пiдставi iншого речового права та має вiдповiднi лiцензiї i дозволи";

     у пунктi 4 слова "(крiм фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi)" замiнити словами "(у тому числi фiзична особа - пiдприємець)";

     у пунктi 5 слово "(паїв)" виключити;

     пункт 51 викласти в такiй редакцiї:

     "51) консолiдацiя активiв - заходи, спрямованi на збiр, групування, аналiз, облiк, пiдготовку та продаж активiв рiзних банкiв, що виводяться з ринку або лiквiдуються з iнших пiдстав, визначених цим Законом";

     доповнити пунктами 52 - 55, 61 i 62 такого змiсту:

     "52) консолiдований продаж - вiдчуження майна (активiв) рiзних банкiв, що виводяться з ринку або лiквiдуються з iнших пiдстав, визначених цим Законом, шляхом централiзацiї (об'єднання) Фондом окремих процедур продажу;

     53) кошти, розмiщенi на вклад особою, яка на iндивiдуальнiй основi отримує вiд банку проценти за вкладом за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами, - кошти, розмiщенi фiзичною особою на вклад:

     що не вiдповiдає умовам публiчного договору;

     за договором, укладеним на умовах, що не є поточними ринковими умовами вiдповiдно до статтi 52 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", за рiшенням окремих посадових осiб банку та/або органiв управлiння банку, не надiлених повноваженнями щодо встановлення таких умов;

     54) кредитор - юридична або фiзична особа, яка має документально пiдтвердженi вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань;

     55) крок аукцiону - надбавка (дисконт), на яку в ходi вiдкритих торгiв здiйснюється пiдвищення/зниження початкової (стартової) та кожної наступної цiни оголошеного до продажу лота";

     "61) лот - одиниця активiв банку (кiлькох банкiв), що виставляється для продажу на аукцiонi;

     62) недостатнiсть майна банку - перевищення розмiру зобов'язань банку вiдповiдно до реєстру акцептованих вимог кредиторiв над оцiночною вартiстю лiквiдацiйної маси банку, за винятком майна банку, що є предметом застави та використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя";

     пункт 7 виключити;

     доповнити пунктами 71, 81 i 82 такого змiсту:

     "71) незалежна оцiнка - оцiнка вартостi майна або акцiй банку, що провадиться суб'єктом оцiночної дiяльностi";

     "81) об'єднання iнвесторiв - кiлька юридичних та/або фiзичних осiб, якi виявили спiльний намiр, подали спiльну конкурсну пропозицiю i надали Фонду спiльне письмове зобов'язання про придбання акцiй одного i того самого неплатоспроможного банку або перехiдного банку у процесi виведення неплатоспроможного банку з ринку;

     82) передпродажна пiдготовка - заходи з пiдготовки до продажу банку або майна банку (кiлькох банкiв), якi здiйснює Фонд стосовно банку або майна банку (кiлькох банкiв) для пiдвищення їх iнвестицiйної привабливостi та вартостi";

     пункт 9 доповнити словами "(об'єднанню iнвесторiв)";

     пункт 11 доповнити словами "або всi зобов'язання, що гарантуються Фондом, з виплатою премiї Фонду";

     пункт 17 пiсля слова "Законом" доповнити словами "та/або делегованих Фондом";

     2) у статтi 3:

     частину першу доповнити словами "i лiквiдацiї банкiв у випадках, встановлених цим Законом";

     друге речення частини другої пiсля слiв "будь-якi дiї" доповнити словами "(у тому числi вiдчуження, передача в оренду, лiквiдацiя)";

     абзац перший частини третьої доповнити словами "а також рахунки в цiнних паперах у депозитарних установах - державних банках";

     3) у частинi другiй статтi 4:

     пункт 31 викласти в такiй редакцiї:

     "31) здiйснює розмiщення облiгацiй у порядку та за напрямами залучення коштiв, визначеними цим Законом, i видачу векселiв у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк";

     пункт 8 пiсля слова "вiдчуження" доповнити словами "всiх або частини";

     доповнити пунктом 121 такого змiсту:

     "121) звертається з вiдповiдними запитами до клiєнтiв, вкладникiв та iнших кредиторiв банку в порядку, встановленому Фондом";

     4) у частинi першiй статтi 5:

     абзац перший пiсля слiв "Фонд пiдзвiтний" доповнити словами "Верховнiй Радi України";

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "3) делегування та вiдкликання Верховною Радою України свого представника в адмiнiстративну раду Фонду".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     абзац шостий пiсля слова "подає" доповнити словами "Верховнiй Радi України";

     5) у частинi першiй статтi 9:

     у пунктi 61 слова "випуск облiгацiй або видачу фiнансових векселiв" замiнити словами "розмiщення облiгацiй або видачу векселiв";

     доповнити пунктами 62 i 63 такого змiсту:

     "62) погоджує звiт виконавчої дирекцiї Фонду про обґрунтування вибору найменш витратного для Фонду способу виведення з ринку банку, що вiднесений до категорiї неплатоспроможних, та стан виконання плану врегулювання за попереднiй квартал до кiнця першого мiсяця, що настає за звiтним кварталом;

     63) погоджує звiт виконавчої дирекцiї Фонду про стан реалiзацiї активiв (майна) банкiв, щодо яких прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю за попереднiй квартал до кiнця першого мiсяця, що настає за звiтним кварталом";

     у пунктi 16 слова "визначає умови надання Фондом позик таким працiвникам" виключити;

     доповнити пунктом 161 такого змiсту:

     "161) затверджує порядок вiдбору членiв виконавчої дирекцiї Фонду та уповноважених осiб Фонду";

     6) у статтi 11:

     у першому реченнi частини другої слово "п'яти" замiнити словом "семи";

     частину третю доповнити словами "чи будь-якої iншої юридичної особи, з якою Фонд або банк, що виводиться Фондом з ринку, має договiрнi вiдносини";

     7) у статтi 12:

     пункт 13 частини першої доповнити словами "(у тому числi щодо вiдчуження, оренди, лiквiдацiї)";

     пункт 11 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "11) приймає рiшення про розмiщення облiгацiй, видачу векселiв та подає його на затвердження адмiнiстративнiй радi Фонду. Таке розмiщення, видачу може бути здiйснено виключно з метою залучення коштiв Фондом або у випадках, визначених цим Законом";

     частину третю доповнити пунктами 31 i 8 такого змiсту:

     "31) призначає працiвникiв, до повноважень яких належить проведення монiторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладникiв, проведення банком банкiвських операцiй, у тому числi збiр iнформацiї та копiй документiв, необхiдних для пiдготовки проекту плану врегулювання, забезпечення проведення оцiнки активiв банку в порядку, встановленому Фондом (у тому числi заборгованостi за кредитами перед банком, наявностi та вартостi забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, заборгованостi за цiнними паперами, що є у власностi банку, вимог банку до клiєнта за списаною безнадiйною заборгованiстю та наявностi i вартостi забезпечення виконання зобов'язань за такою заборгованiстю тощо)";

     "8) встановлює додатковi вимоги до порядку розкриття банками iнформацiї для вкладникiв про умови надання банкiвських послуг iз залучення вкладiв";

     у частинi п'ятiй:

     у пунктi 1 слова "тимчасової адмiнiстрацiї" замiнити словами "виведення неплатоспроможних банкiв з ринку";

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) утворює колегiальнi органи з питань консолiдацiї та продажу активiв рiзних банкiв та затверджує положення про них";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) делегує та вiдкликає всi або частину своїх повноважень колегiальним органам та/або уповноваженiй особi (кiльком уповноваженим особам) Фонду в обсягах, визначеним цим Законом";

     пункт 6 виключити;

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) погоджує умови вiдчуження всiх або частини активiв та всiх або частини зобов'язань iз урахуванням черговостi згiдно iз статтею 52 цього Закону приймаючому банку, всiх або частини зобов'язань з урахуванням черговостi згiдно iз статтею 52 цього Закону з виплатою премiї приймаючим банком, умови продажу неплатоспроможного банку iнвестору або утворення перехiдного банку, передачу йому всiх або частини активiв та всiх або частини зобов'язань з урахуванням черговостi згiдно iз статтею 52 цього Закону i його продажу iнвестору";

     у пунктi 16 слова "недоступностi вкладiв" замiнити словами "недостатностi коштiв", а пiсля слiв "за рахунок активiв банку" доповнити словами та цифрами "iз урахуванням черговостi згiдно iз статтею 52 цього Закону";

     8) пункт 2 частини другої статтi 16 виключити;

     9) статтю 17 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Учасник Фонду зобов'язаний вести базу даних про вкладникiв у порядку, визначеному Фондом, iз забезпеченням можливостi щоденного формування iнформацiї про вкладникiв з урахуванням вiдомостей, вiдображених у базi даних, щодо вiдсоткiв за вкладами фiзичних осiб (зменшених на суму податку)";

     10) у статтi 18:

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Фонд зобов'язаний один раз на рiк, станом на 1 сiчня, розмiщувати на своєму офiцiйному веб-сайтi перелiк учасникiв Фонду не пiзнiше одного мiсяця пiсля настання вiдповiдного строку. Фонд зобов'язаний додатково розмiщувати на своєму офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про змiни в перелiку учасникiв Фонду не пiзнiше 14 днiв пiсля внесення вiдповiдних змiн до реєстру учасникiв Фонду, а також перелiк учасникiв Фонду";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Фонд зобов'язаний протягом 10 робочих днiв з дати, що передбачена законодавством для оформлення документа та/або надання iнформацiї, розмiщувати на своєму офiцiйному веб-сайтi та на веб-сайтi неплатоспроможного банку таку iнформацiю щодо неплатоспроможного банку та банку, що знаходиться в стадiї лiквiдацiї:

     1) рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог законодавства;

     2) квартальну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог законодавства;

     3) результати оцiнки активiв банку з розподiлом за видами активiв i зазначенням незалежного суб'єкта оцiночної дiяльностi, способу оцiнки та дати, на яку здiйснена оцiнка;

     4) результати iнвентаризацiї майна банку та формування лiквiдацiйної маси;

     5) рiшення Фонду щодо затвердження способу, порядку, складу та умов вiдчуження майна банку, затверджених виконавчою дирекцiєю Фонду, а також всi iншi рiшення Фонду стосовно неплатоспроможного банку;

     6) кошторис витрат Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї та/або лiквiдацiї банку;

     7) про укладенi договори мiж Фондом i третiми особами стосовно утримання i збереження активiв банку, оцiнки та реалiзацiї майна банку, проведення аудиту, охорони майна та примiщень банку";

     11) у статтi 19:

     у частинi першiй:

     пункт 41 викласти в такiй редакцiї:

     "41) кошти, залученi Фондом шляхом розмiщення облiгацiй та/або видачi векселiв Фонду";

     пункт 9 доповнити словами "(у тому числi облiгацiї внутрiшньої державної позики)";

     доповнити пунктом 15 такого змiсту:

     "15) кошти, одержанi вiд управлiння майном Фонду (у тому числi вiд вiдчуження, оренди тощо)";

     перше речення частини третьої пiсля слiв "обсяг коштiв Фонду" доповнити словами "крiм державних цiнних паперiв, якi передбачається використати як засiб виконання зобов'язань за кредитом";

     12) у статтi 20:

     у частинi другiй:

     пункт 21 викласти в такiй редакцiї:

     "21) погашення облiгацiй i виплата доходiв за ними (сплата векселiв), враховуючи витрати, пов'язанi з їх розмiщенням (видачею)";

     доповнити пунктом 22 такого змiсту:

     "22) покриття витрат, пов'язаних iз залученими Фондом кредитами";

     пункт 4 пiсля слова "приймаючому" доповнити словами "або перехiдному";

     пункт 5 виключити;

     пункт 9 виключити;

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. На майно, у тому числi кошти, Фонду не може бути накладений арешт, а також застосованi способи забезпечення позову";

     13) у частинi першiй статтi 21 слова "дня одержання" замiнити словами "дати видачi";

     14) у статтi 22:

     в абзацi другому частини першої слова "прийняттю такого рiшення" замiнити словами "дню запровадження процедури лiквiдацiї";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Перехiдний банк, утворений вiдповiдно до пункту 1 частини шiстнадцятої статтi 42 цього Закону, звiльняється вiд сплати регулярного збору до Фонду.

     У разi втрати банком, утвореним вiдповiдно до пункту 1 частини шiстнадцятої статтi 42 цього Закону, статусу перехiдного такий банк зобов'язаний сплачувати регулярний збiр на загальних пiдставах, починаючи з дня втрати ним статусу перехiдного банку";

     15) частину першу статтi 24 пiсля слова "Банк" доповнити словами "(крiм банку, вiднесеного до категорiї неплатоспроможних)";

     16) у статтi 25:

     перше речення частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Фонд у разi виникнення тимчасового дефiциту лiквiдностi звертається до Нацiонального банку України за отриманням кредиту та/або викупом державних цiнних паперiв";

     в абзацi першому частини другої слова "щорiчно та щоквартально iз щомiсячним коригуванням" замiнити словом "щомiсяця";

     в абзацi другому частини четвертої слово "фiнансовi" виключити;

     17) у статтi 26:

     у частинi першiй:

     друге речення абзацу першого викласти в такiй редакцiї: "Фонд вiдшкодовує кошти в розмiрi вкладу, включаючи вiдсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не бiльше суми граничного розмiру вiдшкодування коштiв за вкладами, встановленого на цей день, незалежно вiд кiлькостi вкладiв в одному банку";

     у абзацi другому слова "пiсля ухвалення рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiї банку" замiнити словами "у строк, встановлений цим Законом";

     у частинi четвертiй:

     пункти 4, 5 i 7 викласти в такiй редакцiї:

     "4) розмiщенi на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Нацiональним банком України рiшення про вiднесення такого банку до категорiї неплатоспроможних (у разi прийняття Нацiональним банком України рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", - протягом року до дня прийняття такого рiшення);

     5) розмiщенi на вклад у банку особою, яка надавала банку професiйнi послуги як аудитор, оцiнювач, у разi якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Нацiональним банком України рiшення про вiднесення такого банку до категорiї неплатоспроможних не минув один рiк (у разi прийняття Нацiональним банком України рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", - один рiк до дня прийняття такого рiшення)";

     "7) за вкладами у банку, за якими вкладники на iндивiдуальнiй основi отримують вiд банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами вiдповiдно до статтi 52 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", або мають iншi фiнансовi привiлеї вiд банку";

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) розмiщенi на рахунках, що перебувають пiд арештом за рiшенням суду";

     пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "6. У разi прийняття Нацiональним банком України рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Фонд гарантує кожному вкладнику банку вiдшкодування коштiв за вкладами, включаючи вiдсотки, на день початку процедури лiквiдацiї банку, але не бiльше суми граничного розмiру вiдшкодування коштiв за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рiшення, незалежно вiд кiлькостi вкладiв в одному банку.

     Вiдшкодування коштiв за вкладом в iноземнiй валютi здiйснюється в нацiональнiй валютi України пiсля перерахування суми вкладу за офiцiйним курсом гривнi до iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України на день початку лiквiдацiї банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;

     у частинi сьомiй слова "в день" замiнити словами "у день подання документiв для";

     18) у статтi 27:

     частину першу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Нарахування вiдсоткiв за вкладами припиняється в останнiй день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разi прийняття Нацiональним банком України рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", - у день прийняття рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку)";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня (у разi прийняття Нацiональним банком України рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", - протягом 15 робочих днiв) з дня отримання Фондом рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку формує перелiк вкладникiв, якi мають право на вiдшкодування коштiв за вкладами за рахунок Фонду, з визначенням сум, що пiдлягають вiдшкодуванню";

     у частинi третiй:

     слова "яка розраховується виходячи iз сукупного обсягу всiх його вкладiв у банку та нарахованих процентiв" виключити;

     друге речення виключити;

     у частинi п'ятiй слова "шести днiв" замiнити словами i цифрами "трьох робочих днiв (у разi прийняття Нацiональним банком України рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", - протягом 20 робочих днiв)", а пiсля слiв "вкладникiв для здiйснення виплат" доповнити словами "гарантованої суми вiдшкодування";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня (у разi прийняття Нацiональним банком України рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", - протягом 15 робочих днiв) з дня отримання Фондом рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку формує перелiки вкладникiв, кошти яких не пiдлягають вiдшкодуванню Фондом вiдповiдно до пунктiв 4 - 11 частини четвертої статтi 26 цього Закону";

     19) текст статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Фонд розпочинає виплату вiдшкодування коштiв вкладникам, їх уповноваженим представникам чи спадкоємцям у нацiональнiй валютi України з наступного робочого дня пiсля затвердження виконавчою дирекцiєю Фонду реєстру вкладникiв для здiйснення виплат гарантованої суми вiдшкодування.

     2. Фонд здiйснює виплату гарантованих сум вiдшкодування через банки-агенти, що здiйснюють такi виплати в готiвковiй або безготiвковiй формi (за вибором вкладника).

     3. Фонд не пiзнiше нiж за 30 днiв до закiнчення визначеного цим Законом строку лiквiдацiї банку публiкує оголошення в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" та на своєму офiцiйному веб-сайтi про завершення Фондом виплат гарантованої суми вiдшкодування";

     20) статтю 29 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 29. Набуття Фондом права кредитора банку

     1. Фонд набуває прав кредитора банку:

     1) на загальну суму, що пiдлягає вiдшкодуванню вкладникам такого банку на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, у тому числi на суму цiльової позики, наданої банку протягом дiї тимчасової адмiнiстрацiї, та на суму наданої Фондом приймаючому або перехiдному банку фiнансової пiдтримки;

     2) на суму сплачених Фондом витрат, пов'язаних з процедурою виведення неплатоспроможного банку з ринку, здiйснених у межах кошторису витрат, затвердженого адмiнiстративною радою Фонду, у тому числi щодо консолiдованого продажу активiв банку, що лiквiдується;

     3) на суму нарахованого, але не сплаченого регулярного збору до Фонду, а також на суму заборгованостi iз сплати зборiв, пенi та/або штрафiв до Фонду, нарахованих до дня, що передує дню запровадження процедури лiквiдацiї.

     2. У разi прийняття Нацiональним банком України рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Фонд набуває прав кредитора:

     1) на загальну суму, що пiдлягає вiдшкодуванню вкладникам такого банку на день початку процедури його лiквiдацiї;

     2) на суму сплачених Фондом витрат, пов'язаних з процедурою лiквiдацiї банку, якi здiйсненi у межах кошторису витрат, затвердженого адмiнiстративною радою Фонду, у тому числi щодо консолiдованого продажу активiв банку, що лiквiдується;

     3) на суму нарахованого, але не сплаченого регулярного збору до Фонду, а також на суму заборгованостi iз сплати зборiв, пенi та/або штрафiв до Фонду, нарахованих до дня, що передує дню запровадження процедури лiквiдацiї";

     21) статтю 31 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Фонд зобов'язаний проводити стрес-тестування своїх учасникiв з метою розрахунку необхiдного розмiру базової рiчної ставки регулярного збору та оцiнки фiнансової стiйкостi Фонду у середньостроковiй перспективi щонайменше один раз на три роки. Стрес-тестування проводиться перед встановленням розмiру базової рiчної ставки регулярного збору, вiдмiнного вiд встановленого у частинi першiй статтi 22 цього Закону, та/або запровадженням спецiального збору. Методика проведення стрес-тестування визначається Фондом. Результати проведеного стрес-тестування є iнформацiєю з обмеженим доступом та надаються виключно Нацiональному банку України, а також банку, щодо якого проводилося стрес-тестування";

     22) у статтi 32:

     у частинi сьомiй:

     абзац перший доповнити словами "у тому числi з метою визначення вартостi активiв проблемного банку";

     доповнити абзацами другим - п'ятим такого змiсту:

     "Фонд проводить оцiнку активiв проблемного банку за встановленою Фондом методикою.

     Фонд має право доступу до всiх операцiй проблемного банку та баз даних, у тому числi право отримувати копiї документiв та баз даних, а також отримує на регулярнiй основi, встановленiй Фондом, iнформацiю та звiтнiсть.

     Фонд та призначенi ним працiвники Фонду мають право вимагати в письмовiй формi вiд керiвникiв банку усунення порушень законодавства про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб, виконання нормативно-правових актiв Фонду, надання письмових пояснень з питань дотримання законодавства про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб, нормативно-правових актiв Фонду, а також запитувати iнформацiю про проведення банком будь-яких операцiй.

     Фонд та призначенi ним працiвники Фонду мають право отримувати iнформацiю вiд клiєнтiв, вкладникiв та iнших кредиторiв банку з метою виконання покладених на Фонд функцiй та повноважень";

     пiсля частини сьомої доповнити шiстьма новими частинами такого змiсту:

     "8. Фонд має право проводити монiторинг дiяльностi банку в порядку, встановленому Фондом.

     9. Фонд не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання рiшення Нацiонального банку України про вiднесення банку до категорiї проблемних призначає з числа працiвникiв Фонду працiвника (працiвникiв), до повноважень якого (яких) належить проведення аналiзу дотримання проблемним банком вимог Фонду щодо формування та ведення банком бази даних про вкладникiв та монiторингу його активних операцiй.

     10. У разi виявлення порушень дотримання проблемним банком вимог Фонду щодо формування та ведення банками бази даних про вкладникiв банк зобов'язаний усунути виявленi порушення у строк, визначений Фондом, але не пiзнiше 20 днiв (для банкiв, база даних про вкладникiв яких мiстить iнформацiю про бiльш як 500000 рахункiв, - не пiзнiше 30 днiв) з дня пiдписання довiдки про виявленi порушення.

     11. Фонд проводить аналiз дотримання учасником Фонду вимог Фонду щодо формування та ведення бази даних про вкладникiв банку, а також монiторинг активних операцiй банкiв, вiднесених до категорiї проблемних, протягом усього перiоду перебування банку в категорiї проблемних у порядку, визначеному Фондом.

     12. Банк, вiднесений до категорiї проблемних, зобов'язаний забезпечити визначеним працiвникам Фонду доступ до iнформацiї (документiв, файлiв) для проведення дiй, передбачених цiєю статтею.

     Доступ до iнформацiї (документiв, файлiв) надається призначеним працiвникам Фонду на пiдставi копiї вiдповiдного розпорядчого акта Фонду про призначення таких працiвникiв.

     13. У разi невиконання банком, вiднесеним до категорiї проблемних, вимог, визначених цiєю статтею, у тому числi щодо приведення бази даних про вкладникiв у вiдповiднiсть з вимогами Фонду, керiвники банку несуть адмiнiстративну та/або кримiнальну вiдповiдальнiсть".

     У зв'язку з цим частини восьму i дев'яту вважати вiдповiдно частинами чотирнадцятою i п'ятнадцятою;

     23) у статтi 34:

     у частинi першiй слова "та здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї в банку на наступний робочий день" замiнити словами "не пiзнiше наступного робочого дня";

     у частинi третiй:

     перше речення абзацу першого доповнити словами "(кiлька уповноважених осiб Фонду), якiй Фонд делегує всi або частину своїх повноважень тимчасового адмiнiстратора";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Усi або частина повноважень Фонду, визначенi цим Законом, можуть бути делегованi однiй або кiльком уповноваженим особам Фонду. У разi делегування повноважень кiльком уповноваженим особам Фонд зазначає обсяг повноважень кожної з них. Здiйснення повноважень органiв управлiння банку може бути делеговано тiльки однiй уповноваженiй особi";

     24) у статтi 35:

     у другому реченнi частини першої слова "Здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї банкiв Фонд здiйснює через призначену виконавчою дирекцiєю уповноважену особу Фонду" замiнити словами "Фонд може делегувати рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду частину або всi свої повноваження як тимчасового адмiнiстратора або лiквiдатора уповноваженiй особi (уповноваженим особам) Фонду";

     пункт 3 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "3) має простроченi зобов'язання перед будь-яким банком";

     пункт 2 частини п'ятої доповнити словами i цифрами "крiм випадкiв, установлених частиною дев'ятою статтi 36 цього Закону";

     25) у статтi 36:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "призначення уповноваженої особи Фонду" замiнити словами "початку процедури виведення Фондом банку з ринку", а слова "Уповноважена особа Фонду вiд iменi Фонду" - словом "Фонд";

     в абзацi другому слова "уповноваженою особою Фонду" замiнити словом "Фондом";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. На перiод тимчасової адмiнiстрацiї усi структурнi пiдроздiли, органи та посадовi особи банку пiдпорядковуються у своїй дiяльностi Фонду та уповноваженiй особi Фонду в межах повноважень, встановлених цим Законом та делегованих Фондом, i дiють у визначених Фондом/уповноваженою особою Фонду межах та порядку";

     у частинi третiй слова "призначення уповноваженої особи Фонду" замiнити словами "початку процедури виведення Фондом банку з ринку";

     у частинi п'ятiй:

     пункти 2 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "2) примусове стягнення майна (у тому числi коштiв) банку, накладення арешту та звернення стягнення на майно (у тому числi кошти) банку (виконавче провадження щодо банку зупиняється, у тому числi знiмаються арешти, накладенi на майно (у тому числi на кошти) банку, а також скасовуються iншi вжитi заходи примусового забезпечення виконання рiшення щодо банку)";

     "4) зарахування зустрiчних вимог, у тому числi зустрiчних однорiдних вимог, припинення зобов'язань за домовленiстю (згодою) сторiн (у тому числi шляхом договiрного списання), поєднанням боржника i кредитора в однiй особi";

     пункт 5 пiсля слова "перед" доповнити словами "вкладниками та";

     у частинi шостiй:

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) виплати алiментiв, пенсiй, стипендiй, iнших соцiальних, державних виплат, вiдшкодування шкоди, завданої калiцтвом, ушкодженням здоров'я або смертю тощо, що надiйшли до банку з дня початку здiйснення процедури виведення банку з ринку";

     доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) виплати допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, допомоги по вагiтностi та пологах, що надiйшли на спецiальний рахунок у банку, вiдкриття якого передбачено законодавством України для юридичної особи, починаючи з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку";

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) виконання операцiй з виплати переказу коштiв фiзичних та юридичних осiб, що надiйшли на їхнi рахунки з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку";

     в абзацi дев'ятому цифри "11 - 4" замiнити цифрами "2, 6";

     абзац десятий викласти в такiй редакцiї:

     "З метою забезпечення виконання зобов'язань банку, передбачених пунктом 1 цiєї частини, Фонд має право надати банку цiльову позику. Виплати за такими зобов'язаннями за рахунок цiльової позики Фонду мають розпочатися не пiзнiше 20 робочих днiв (для банкiв, база даних про вкладникiв яких мiстить iнформацiю про бiльш як 500000 рахункiв, - не пiзнiше 30 робочих днiв) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку";

     доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. Протягом перiоду виведення банку з ринку та/або лiквiдацiї банку Фонд має право користуватися технiчними можливостями такого банку (технiчними засобами, серверами, кол-центром, примiщенням тощо) з метою мiнiмiзацiї своїх витрат";

     26) у статтi 37:

     частину першу виключити;

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разi делегування їй повноважень має право";

     у пунктi 7 слова "уповноваженою особою Фонду" замiнити словом "Фондом";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Уповноважена особа Фонду дiє вiд iменi банку в межах повноважень Фонду.

     Уповноважена особа Фонду має право:

     1) призначати на посаду, звiльняти з посади чи переводити на iншу посаду будь-кого з керiвникiв чи працiвникiв банку, переглядати їхнi службовi обов'язки, змiнювати розмiр оплати працi з додержанням вимог законодавства про працю;

     2) здiйснювати iншi повноваження, встановленi цим Законом, та делегованi їй Фондом".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою;

     частини п'яту i шосту пiсля слова "доступу" доповнити словами "Фонду та";

     27) у статтi 38:

     у частинi першiй слова "Уповноважена особа Фонду зобов'язана" замiнити словами "Фонд зобов'язаний";

     у частинi другiй слова "уповноважена особа Фонду зобов'язана" замiнити словами "Фонд зобов'язаний";

     у частинi третiй:

     доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) здiйснення банком, вiднесеним до категорiї проблемних, операцiй, укладення (переоформлення) договорiв, що призвело до збiльшення витрат, пов'язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Порядок виявлення нiкчемних договорiв, а також дiй Фонду у разi їх виявлення визначаються нормативно-правовими актами Фонду";

     в абзацi першому частини четвертої слова "Уповноважена особа Фонду" замiнити словом "Фонд";

     у частинi п'ятiй:

     слова "уповноваженої особи" виключити;

     доповнити реченням такого змiсту: "Такий нiкчемний договiр не може бути використаний для визначення ринкової цiни";

     у частинi шостiй слова "Уповноважена особа Фонду" замiнити словом "Фонд";

     перше речення абзацу першого частини сьомої викласти в такiй редакцiї:

     "7. Фонд зобов'язаний забезпечити проведення iнвентаризацiї банкiвських активiв i зобов'язань";

     доповнити частинами восьмою - десятою такого змiсту:

     "8. Фонд припиняє протягом тимчасової адмiнiстрацiї у банку здiйснення операцiй за правочином (у тому числi договором), вчиненим (укладеним) банком з окремим кредитором чи iншою особою, якщо такий правочин (у тому числi договiр) спричиняє або може спричинити надання переваги одному кредитору перед iншим в частинi задоволення вимог, зокрема за наявностi однiєї з таких умов:

     1) правочин (у тому числi договiр), спрямований на забезпечення виконання зобов'язань банку чи третьої особи перед окремим кредитором, вчинений (укладений) до дня запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у банку;

     2) правочин (у тому числi договiр) спричиняє чи може спричинити змiну черговостi задоволення вимог кредиторiв за зобов'язаннями, що виникли до дня запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у банку;

     3) правочин (у тому числi договiр) спричиняє чи може спричинити задоволення вимог, строк яких на дату виконання правочину (в тому числi договору) не настав, одних кредиторiв за наявностi невиконаних в установленi строки зобов'язань перед iншими кредиторами;

     4) правочин (у тому числi договiр) призвiв до того, що окремому кредитору надано чи може бути надано перевагу в задоволеннi вимог, що iснували до запровадження тимчасової адмiнiстрацiї, порiвняно з умовами розрахунку з кредитором у черговостi, визначенiй цим Законом.

     Припинення здiйснення операцiй застосовується до правочину (у тому числi договору), визначеного у цiй частинi, якщо вiн укладений протягом одного року до дня запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у банку.

     9. З метою збереження майна (активiв) банку Фонд має право здiйснити продаж вiдокремлених пiдроздiлiв банку (у тому числi майна банку, розташованого за мiсцезнаходженням такого вiдокремленого пiдроздiлу).

     10. Усi або частина повноважень Фонду, визначених цiєю статтею, можуть бути делегованi Фондом уповноваженiй особi Фонду";

     28) у статтi 39:

     друге речення частини першої виключити;

     частину другу доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "Переможцями вiдкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один iз способiв, визначених пунктами 4 i 5 цiєї частини, можуть бути об'єднання iнвесторiв";

     у пунктi 3 частини третьої слова "конкурсу (аукцiону)" замiнити словами "вiдкритого конкурсу";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. У разi делегування частини або всiх повноважень Фонду як тимчасового адмiнiстратора уповноваженiй особi Фонду (кiльком уповноваженим особам Фонду) така особа подає виконавчiй дирекцiї Фонду письмовий звiт про виконання делегованих їй повноважень не пiзнiше наступного робочого дня пiсля закiнчення строку, на який була запроваджена тимчасова адмiнiстрацiя.

     Виконавча дирекцiя Фонду затверджує письмовий звiт про виконання плану врегулювання за перiод тимчасової адмiнiстрацiї не пiзнiше семи робочих днiв пiсля закiнчення строку, на який була запроваджена тимчасова адмiнiстрацiя";

     частину восьму пiсля слiв "за рахунок коштiв" доповнити словами "банку або";

     в абзацi другому частини дев'ятої слова "уповноважена особа Фонду" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Фонд" у вiдповiдному вiдмiнку;

     доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. У разi виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку в один iз способiв, передбачених пунктами 3 - 5 частини другої цiєї статтi, приймаючий банк або iнвестор (об'єднання iнвесторiв) вважається добросовiсним набувачем, за умови виконання ним умов цього Закону";

     29) у статтi 391:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Фонд повертає учаснику вiдкритого конкурсу, якого визнано переможцем, гарантiйний внесок або його залишок пiсля виконання ним умов вiдповiдного договору (договору переведення боргу та договору про вiдступлення права вимоги, договору купiвлi-продажу акцiй, договору купiвлi-продажу акцiй перехiдного банку). Фонд може зараховувати гарантiйний внесок переможця в рахунок виконання цих договорiв";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. У разi неукладення учасником вiдкритого конкурсу, якого визнано переможцем, з його вини договору переведення боргу та/або договору про вiдступлення права вимоги, договору купiвлi-продажу акцiй, договору купiвлi-продажу акцiй перехiдного банку або невиконання ним умов укладеного договору гарантiйний внесок не повертається";

     30) у статтi 40:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "i зобов'язань неплатоспроможного банку" замiнити словами та цифрами "i всiх або частини зобов'язань неплатоспроможного банку iз збереженням черговостi згiдно iз статтею 52 цього Закону";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Приймаючим банком (крiм випадкiв виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 411 цього Закону) не може бути банк, учасники якого є особами, пов'язаними з банком, активи та зобов'язання якого передаються приймаючому банку";

     частини третю i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "3. Приймаючий банк, визначений за результатами проведення вiдкритого конкурсу (крiм випадкiв виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 411 цього Закону) у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду, надає письмове зобов'язання щодо прийняття на його користь активiв i зобов'язань.

     4. Пiд час виведення неплатоспроможного банку з ринку вiдповiдно до цього Закону активи i зобов'язання неплатоспроможного банку передаються приймаючому банку за цiною, визначеною за результатами вiдкритого конкурсу (крiм випадкiв виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 411 цього Закону), проведеного вiдповiдно до нормативно-правових актiв Фонду, з дотриманням принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом. Пiд час пiдготовки до проведення вiдкритого конкурсу Фонд може проводити оцiнку активiв неплатоспроможного банку за методикою, встановленою Фондом. Перелiк активiв, для яких проведення незалежної оцiнки є обов'язковим, визначається нормативно-правовими актами Фонду.

     У разi змiни виконавчою дирекцiєю Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 3 частини другої статтi 39 цього Закону, на спосiб, передбачений пунктом 2 частини другої статтi 39 цього Закону, для реалiзацiї змiненого способу вiдкритий конкурс не проводиться";

     у частинi дев'ятiй слова "неплатоспроможного банку, приймаючого банку" замiнити словами "та неплатоспроможного банку, а приймаючий банк - шляхом розмiщення iнформацiї на своєму офiцiйному веб-сайтi";

     частину десяту доповнити абзацами другим - п'ятим такого змiсту:

     "Пiсля укладення договорiв про передачу на користь приймаючого банку активiв та зобов'язань неплатоспроможного банку:

     1) у приймаючого банку не можуть бути витребуванi переданi йому активи та зобов'язання на користь неплатоспроможного банку; та

     2) власник акцiй неплатоспроможного банку i неплатоспроможний банк не мають права вимагати вiд приймаючого банку вiдшкодування будь-яких збиткiв, понесених у результатi передачi на користь приймаючого банку активiв та зобов'язань неплатоспроможного банку, з пiдстав недiйсностi, скасування або визнання протиправними будь-яких рiшень, правочинiв або iнших дiй, прийнятих або вчинених у процесi визнання банку неплатоспроможним та виведення його з ринку.

     Зазначенi в цiй частинi норми застосовуються у разi, якщо приймаючий банк прийняв активи та зобов'язання неплатоспроможного банку вiдповiдно до вимог цього Закону";

     31) у статтi 41:

     у частинi першiй слова "Уповноважена особа Фонду" замiнити словом "Фонд";

     у частинi другiй:

     абзац перший доповнити словами "а також не бути пов'язаною з банком (учасниками банку) особою";

     в абзацi другому слова "уповноваженою особою Фонду" замiнити словом "Фондом", а слова "здiйснення узгоджених дiй та/або" виключити;

     в абзацi третьому слова "здiйснення узгоджених дiй та/або концентрацiю здiйснюється" замiнити словами "концентрацiю здiйснюється протягом двох робочих днiв", а слова "Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" - словами "Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     у частинi третiй:

     у пунктi 1 слова "уповноважена особа Фонду" замiнити словом "Фонд";

     у пунктi 2 слова "уповноважена особа Фонду зобов'язана" замiнити словами "Фонд зобов'язаний";

     у пунктi 3 слова "уповноваженої особи" виключити;

     доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Усi або частина повноважень Фонду, визначених у цiй частинi, можуть бути делегованi Фондом уповноваженiй особi Фонду";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Фонд здiйснює продаж неплатоспроможного банку iнвестору, визначеному за результатами проведення вiдкритого конкурсу в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.

     Переможцем вiдкритого конкурсу можуть бути кiлька iнвесторiв (об'єднання iнвесторiв), якi подали спiльну фiнансову пропозицiю";

     частину шосту доповнити абзацами другим - п'ятим такого змiсту:

     "Пiсля укладення договору купiвлi-продажу акцiй неплатоспроможного банку та їх передачi iнвестору:

     1) iнвестор не може бути позбавлений права власностi на придбанi ним акцiї банку, та такi акцiї не можуть бути витребуванi у нього на користь попереднього власника; та

     2) попереднiй власник акцiй банку не має права вимагати вiд iнвестора вiдшкодування будь-яких збиткiв, понесених у результатi придбання iнвестором акцiй банку, з пiдстав недiйсностi, скасування або визнання протиправними будь-яких рiшень, правочинiв або iнших дiй, прийнятих або вчинених у процесi визнання банку неплатоспроможним та виведення його з ринку.

     Зазначенi у цiй частинi норми застосовуються у разi, якщо iнвестор здiйснив придбання акцiй неплатоспроможного банку вiдповiдно до вимог цього Закону";

     у першому реченнi частини сьомої слова "уповноваженою особою" замiнити словами "Фондом / уповноваженою особою";

     частину одинадцяту доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "4) повiдомлення учасникiв банку про скликання загальних зборiв не здiйснюється";

     пiсля частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "12. Банк зобов'язаний надати доступ куратору Фонду до всiєї iнформацiї (у тому числi до баз даних) для виконання Фондом його функцiй, визначених цим Законом та iншими законодавчими актами. Перешкоджання куратору Фонду в доступi до банку та/або унеможливлення здiйснення куратором Фонду своїх повноважень є пiдставою для звернення Фонду до Нацiонального банку України з пропозицiєю прийняти рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку.

     Особи, якi навмисно перешкоджають куратору Фонду в доступi до банку, його примiщень, iнформацiї (операцiйних систем, активiв, книг, записiв, документiв тощо), несуть вiдповiдальнiсть, визначену частиною п'ятою статтi 37 цього Закону".

     У зв'язку з цим частину дванадцяту вважати частиною тринадцятою;

     32) статтю 411 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 411. Особливостi виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави

     1. Держава в особi Мiнiстерства фiнансiв України або в особi банку, в якому держава є власником частки понад 75 вiдсоткiв акцiй (крiм санацiйного банку) (далi - державний банк), має право брати участь у виведеннi з ринку неплатоспроможного банку, що вiдповiдає критерiям, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Нацiональним банком України, у спосiб, визначений пунктами 3 - 5 частини другої статтi 39 цього Закону.

     Виведення з ринку неплатоспроможного банку за участю держави здiйснюється протягом двох календарних днiв з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку. Фонд протягом двох календарних днiв пiд час виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосiб, визначений пунктом 4 або 5 частини другої статтi 39 цього Закону, за поданням Мiнiстерства фiнансiв України призначає членiв правлiння та ради банку. Норми статтi 7 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" не поширюються на банк, придбаний державою вiдповiдно до цiєї статтi.

     Держава набуває право власностi на акцiї банку пiсля завершення двох календарних днiв з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, з оплатою акцiй на умовах вiдстрочення платежу в порядку, встановленому цiєю статтею.

     Кабiнет Мiнiстрiв України, Мiнiстерство фiнансiв України, Нацiональний банк України та Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб зобов'язанi своєчасно вжити всiх необхiдних заходiв та вчинити всi необхiднi дiї для забезпечення належної комунiкацiї мiж собою, iншими органами державної влади та установами (у тому числi учасниками депозитарної системи України), а також своєчасно пiдготувати документи та прийняти рiшення, необхiднi для забезпечення виконання вимог цiєї статтi.

     У разi виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави у спосiб, визначений пунктом 4 або 5 частини другої статтi 39 цього Закону, держава виступає iнвестором.

     Виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави здiйснюється за рахунок державного бюджету та/або коштiв державного банку.

     2. Рiшення про участь держави у виведеннi неплатоспроможного банку з ринку у спосiб, визначений пунктом 3 частини другої статтi 39 цього Закону, приймає Кабiнет Мiнiстрiв України за пропозицiєю Нацiонального банку України, в якiй зазначаються обсяг активiв i зобов'язань.

     Для здiйснення Фондом заходiв щодо передачi активiв та зобов'язань неплатоспроможного банку майно або грошовi суми неплатоспроможного банку, на яке накладено обтяження (у тому числi публiчнi) та обмеження на розпорядження (у тому числi арешти) до дня вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, передається з письмовим повiдомленням особи, в iнтересах якої накладено арешт, уповноваженою особою Фонду. При цьому передане майно або грошовi суми залишаються обтяженими.

     3. Рiшення про участь держави у виведеннi неплатоспроможного банку з ринку у спосiб, визначений пунктом 4 або 5 частини другої статтi 39 цього Закону, приймає Кабiнет Мiнiстрiв України за пропозицiєю Нацiонального банку України, в якiй зазначаються спосiб виведення банку з ринку за участю держави та розрахунки мiнiмальної потреби в капiталi з урахуванням можливостi обмiну необтяжених грошових зобов'язань банку перед пов'язаними особами, а також необтяжених грошових зобов'язань перед юридичними та фiзичними особами, що не пов'язанi з банком, крiм коштiв за поточними та депозитними рахунками таких осiб на акцiї додаткової емiсiї. Ця пропозицiя повинна також мiстити розрахунок можливої потреби у додатковiй капiталiзацiї банку з урахуванням консервативних сценарiїв економiчного розвитку, визначених Нацiональним банком України.

     4. У день прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення про участь держави у виведеннi неплатоспроможного банку з ринку копiя рiшення передається до Фонду. Про прийняте рiшення Кабiнет Мiнiстрiв України повiдомляє на своєму офiцiйному веб-сайтi не пiзнiше наступного дня пiсля дня запровадження тимчасової адмiнiстрацiї.

     У день отримання такого рiшення Фонд у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, повинен затвердити план врегулювання для виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосiб, визначений рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, без пошуку iнших iнвесторiв.

     Фонд у день отримання рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України перед здiйсненням капiталiзацiї банку за участю держави приймає рiшення про залучення мiжнародно визнаної аудиторської фiрми для проведення у тримiсячний строк оцiнки фiнансового стану банку, визначення капiталу банку та потреби у його додатковiй капiталiзацiї з урахуванням консервативних сценарiїв економiчного розвитку, визначених Нацiональним банком України.

     5. У день отримання рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про участь держави у виведеннi неплатоспроможного банку з ринку вiдповiдно до пункту 4 частини другої статтi 39 цього Закону Фонд вживає заходiв для утворення перехiдного банку вiдповiдно до частини сiмнадцятої статтi 42 цього Закону, реєстрацiї випуску акцiй, державної реєстрацiї юридичної особи i видачi банкiвської лiцензiї у строки i порядку, визначенi статтею 42 цього Закону.

     У разi якщо наступнi днi пiсля прийняття зазначеного рiшення є вихiдними, Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечує роботу протягом двох наступних календарних днiв усiх юридичних та фiзичних осiб (у тому числi працiвникiв), необхiдних для утворення перехiдного банку, реєстрацiї випуску акцiй, державної реєстрацiї юридичної особи.

     Оцiнка майна (активiв), що передається перехiдному банку, i потреба банку у капiталi визначаються вiдповiдно до положень та строкiв, зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi.

     Майно (активи) неплатоспроможного банку, що передається до перехiдного банку, у разi, якщо його справедлива вартiсть, визначена за результатами оцiнки аудиторською фiрмою, є меншою, нiж його балансова вартiсть, може бути повернуто банком до неплатоспроможного банку протягом двох мiсяцiв пiсля завершення оцiнки. Фонд та банк можуть укласти договiр про компенсацiю рiзницi цiєї вартостi за рахунок передачi iншого майна (активiв) такого неплатоспроможного банку, що буде погоджено банком, або шляхом надання неплатоспроможним банком компенсацiї рiзницi у вартостi iншими фiнансовими iнструментами чи майном.

     Фонд має право укласти договiр з перехiдним банком для управлiння майном (активами), що не передається перехiдному банку, який повинен пiсля набуття державою права власностi на акцiї банку передбачати можливiсть Мiнiстерства фiнансiв України змiнювати умови та перелiк активiв, що передаються в управлiння.

     6. У день отримання рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про участь держави у виведеннi неплатоспроможного банку з ринку вiдповiдно до пункту 5 частини другої статтi 39 цього Закону Фонд у строки, встановленi цiєю частиною, вживає заходiв до додаткового розмiщення акцiй нової емiсiї за таких умов:

     1) повiдомлення акцiонерiв про скликання загальних зборiв не здiйснюється;

     2) у строк не пiзнiше двох робочих днiв пiсля прийняття загальними зборами рiшення про збiльшення статутного капiталу неплатоспроможного банку здiйснюється укладення уповноваженою особою Фонду договорiв вiд iменi пов'язаних осiб такого банку про придбання акцiй додаткової емiсiї неплатоспроможного банку;

     3) повiдомлення акцiонерiв про скликання загальних зборiв для прийняття рiшень про затвердження результатiв розмiщення акцiй не здiйснюється;

     4) дата подання рiшення про розмiщення акцiй додаткової емiсiї та змiн до статуту неплатоспроможного банку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважається датою реєстрацiї випуску акцiй;

     5) дата подання змiн до статуту неплатоспроможного банку на погодження Нацiональним банком України та на реєстрацiю державному реєстратору вважається датою погодження змiн Нацiональним банком України та реєстрацiї державним реєстратором;

     6) дата фактичного подання документiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку для реєстрацiї випуску акцiй з урахуванням розмiщених акцiй додаткової емiсiї неплатоспроможного банку вважається датою реєстрацiї випуску акцiй неплатоспроможного банку. Пiдтвердженням фактичного подання належних документiв вважається наявнiсть вiдмiтки Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про прийняття документiв (реєстрацiйний iндекс);

     7) дата подання належних документiв до Нацiонального банку України, державного реєстратора, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку визначається за вiдмiткою вiдповiдного державного органу про прийняття документiв (реєстрацiйний iндекс).

     До здiйснення внеску до статутного капiталу Фонд:

     зобов'язаний повнiстю сформувати резерви банку на покриття збиткiв за активними банкiвськими операцiями, у тому числi з урахуванням ризикiв неповернення кредитiв пов'язаними особами, ґрунтуючись на висновках та iнформацiї, що надiйшли вiд Нацiонального банку України;

     має право розпорядитися необтяженими грошовими зобов'язаннями банку перед пов'язаними особами, а також необтяженими грошовими зобов'язаннями перед юридичними та фiзичними особами, що не пов'язанi з банком, крiм коштiв за поточними та депозитними рахунками таких осiб шляхом обмiну зазначених зобов'язань на акцiї додаткової емiсiї банку.

     Якщо капiтал банку за результатами формування резервiв та обмiну зобов'язань на акцiї додаткової емiсiї банку залишається вiд'ємним чи нульовим, Фонд продає акцiї неплатоспроможного банку Мiнiстерству фiнансiв України у повному обсязi за одну гривню. Кошти вiд продажу неплатоспроможного банку спрямовуються на поповнення коштiв Фонду.

     Якщо капiтал банку за результатами формування резервiв та обмiну зобов'язань на акцiї додаткової емiсiї банку є позитивним, Фонд продає акцiї неплатоспроможного банку Мiнiстерству фiнансiв України повнiстю або частково на умовах вiдстрочення платежу. У такому разi цiна акцiй визначається протягом трьох мiсяцiв за результатами проведеної за рахунок банку на вимогу Мiнiстерства фiнансiв України оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань банку iз залученням мiжнародно визнаної аудиторської фiрми.

     З моменту набуття права власностi на акцiї банку Мiнiстерство фiнансiв України зобов'язане надавати кошти або облiгацiї внутрiшньої державної позики для забезпечення своєчасного виконання банком своїх зобов'язань з їх подальшим обмiном на акцiї банку пiсля завершення всiх розрахункiв за акцiї банку з попереднiми власниками у разi, якщо капiтал банку є позитивним.

     Пiсля набуття права власностi на акцiї банку державою банк протягом двох мiсяцiв проводить аналiз платоспроможностi позичальникiв з урахуванням:

     прозоростi структури власностi кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв);

     вiдповiдностi фiнансового стану юридичної особи - позичальника чи майнового стану фiзичної особи - позичальника, їх надходжень та доходiв обсягам отриманих кредитiв, а також iнших зобов'язань, у тому числi тих, що облiковуються на позабалансових рахунках;

     прозоростi їх фiнансової та господарської дiяльностi;

     лiквiдностi та вартостi застави.

     Критерiї позичальникiв, щодо яких проводиться аналiз їх платоспроможностi, затверджуються радою банку протягом двох днiв з дня її призначення.

     Якщо в результатi аналiзу платоспроможностi позичальникiв банку не вдалося встановити кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв) або джерела надходжень та доходiв для повернення кредитiв є непрозорими чи недостатнiми, або позичальники не надали банку достатньої iнформацiї для проведення аналiзу наведених даних, банк формує резерви пiд такi кредити у розмiрi до 100 вiдсоткiв i має право вимагати дострокового повернення зазначених кредитiв. Аудиторська фiрма пiд час проведення остаточної оцiнки вартостi акцiй банку зобов'язана врахувати необхiднiсть формування резервiв пiд зазначенi кредити.

     У разi виявлення зобов'язань банку перед iншими особами, що не облiковувалися за балансовими та/або позабалансовими рахунками банку на момент набуття права власностi на акцiї банку державою, правочини, за якими виникають такi зобов'язання, вважаються нiкчемними, а зобов'язання не пiдлягають виконанню банком.

     7. Держава може взяти участь у виведеннi неплатоспроможного банку з ринку або шляхом сплати грошових внескiв до статутного капiталу банку або шляхом обмiну облiгацiй внутрiшньої державної позики, розмiщених на ринкових умовах, на акцiї неплатоспроможного, перехiдного чи державного банку, що бере участь у виведеннi з ринку неплатоспроможного банку.

     Пiсля придбання державою акцiй банку банк iз залученням незалежних, у тому числi мiжнародних, експертiв чи аудиторiв розробляє план реструктуризацiї банку з урахуванням найкращого свiтового досвiду для забезпечення його подальшої прибуткової дiяльностi.

     8. Мiнiстерство фiнансiв України i державнi банки вважаються належними iнвесторами та iнвесторами, що виконують вимоги Фонду, з дня прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення про участь держави у виведеннi неплатоспроможного банку з ринку.

     Продаж акцiй неплатоспроможного або перехiдного банку Мiнiстерству фiнансiв України чи державному банку не потребує отримання iнвестором погодження Нацiонального банку України набуття iстотної участi в банку, а також дозволу Антимонопольного комiтету України на здiйснення узгоджених дiй та/або концентрацiю";

     33) у статтi 42:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "i зобов'язань" замiнити словами та цифрами "i всiх або частини зобов'язань iз збереженням черговостi згiдно iз статтею 52 цього Закону";

     доповнити абзацами третiм - п'ятим такого змiсту:

     "Керiвники перехiдного банку, утвореного вiдповiдно до пункту 1 частини шiстнадцятої цiєї статтi, розпочинають виконання своїх посадових обов'язкiв без письмової згоди на це Нацiонального банку України. Погодження Нацiонального банку України призначення та/або визначення професiйної придатностi та/або дiлової репутацiї кандидата на посади керiвникiв такого перехiдного банку, керiвника служби внутрiшнього аудиту, працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу, не вимагається.

     Для утворення перехiдного банку отримання Фондом погодження Нацiонального банку України набуття iстотної участi та дозволу Антимонопольного комiтету України на концентрацiю не вимагається.

     На перехiдний банк поширюються процедури та особливостi, визначенi абзацами четвертим - десятим частини третьої статтi 411 цього Закону для банку, що виводиться з ринку";

     частини шосту - восьму викласти в такiй редакцiї:

     "6. Фонд здiйснює продаж перехiдного банку iнвестору, визначеному за результатами проведення вiдкритого конкурсу в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду, крiм випадкiв виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 411 цього Закону.

     7. Переможцем вiдкритого конкурсу є iнвестор, пропозицiя якого вiдповiдає найменш витратному способу виведення неплатоспроможного банку з ринку та який у разi потреби взяв на себе зобов'язання здiйснити приєднання (злиття) перехiдного банку до iснуючого платоспроможного банку, крiм випадкiв виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 411 цього Закону. Переможцем вiдкритого конкурсу можуть бути кiлька iнвесторiв (об'єднання iнвесторiв), якi подали спiльну фiнансову пропозицiю, за таких умов:

     всi учасники об'єднання iнвесторiв отримали погодження Нацiонального банку України набуття iстотної участi в банку (за потреби) та допущенi Фондом до участi у вiдкритому конкурсi вiдповiдно до цього Закону;

     конкурсна пропозицiя мiстить точну iнформацiю про частки кожного з iнвесторiв у статутному капiталi перехiдного банку, а також вiдповiдну суму докапiталiзацiї перехiдного банку кожним з учасникiв об'єднання iнвесторiв;

     конкурсна пропозицiя мiстить безумовне зобов'язання щодо придбання акцiй перехiдного банку кожним учасником об'єднання iнвесторiв;

     конкурсна пропозицiя мiстить безумовне зобов'язання щодо додаткового придбання акцiй перехiдного банку учасниками об'єднання iнвесторiв у вiдповiднiй пропорцiї, за умови непридбання акцiй одним або кiлькома iнвесторами.

     8. Цiна продажу перехiдного банку визначається за результатами вiдкритого конкурсу, проведеного вiдповiдно до нормативно-правових актiв Фонду, крiм випадкiв виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 411 цього Закону. Результати вiдкритого конкурсу мають вiдповiдати принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом. Початкова цiна продажу банку визначається Фондом за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду. Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду може бути передбачена обов'язковiсть проведення незалежної оцiнки цiни перехiдного банку суб'єктами оцiночної дiяльностi (оцiнювачами). Кошти вiд продажу перехiдного банку спрямовуються на поповнення коштiв Фонду";

     у частинi дев'ятiй:

     абзаци перший - третiй викласти в такiй редакцiї:

     "9. Iнвестор та/або учасники об'єднання iнвесторiв мають вiдповiдати вимогам, встановленим Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України i Фонду, та не бути пов'язаними особами банку, активи та зобов'язання якого передаються перехiдному банку.

     Продаж перехiдного банку iнвестору та/або учасникам об'єднання iнвесторiв потребує отримання цими iнвесторами погодження Нацiонального банку України набуття iстотної участi в банку, а також дозволу Антимонопольного комiтету України на концентрацiю.

     Отримання iнвестором та/або учасниками об'єднання iнвесторiв погодження Нацiонального банку України набуття iстотної участi в банку, а також дозволу Антимонопольного комiтету України на концентрацiю здiйснюється протягом двох робочих днiв у спрощеному порядку, встановленому вiдповiдно Нацiональним банком України та Антимонопольним комiтетом України. Такий порядок має передбачати дотримання iнвестором вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та вимог до дiлової репутацiї";

     в абзацi четвертому слова "конкурсу (аукцiону)" замiнити словами "вiдкритого конкурсу";

     у частинi дванадцятiй:

     в абзацi першому слова "(включаючи права за договорами забезпечення)" замiнити словами "(включаючи права за договорами забезпечення, у тому числi поруки)";

     доповнити реченнями такого змiсту: "Фонд зобов'язаний повiдомити боржникам i кредиторам про передачу активiв i зобов'язань неплатоспроможного банку перехiдному банку шляхом розмiщення узагальненої iнформацiї на офiцiйних веб-сайтах Фонду, неплатоспроможного та перехiдного банку. Кожний боржник та/або кредитор має право отримати iнформацiю про себе у примiщеннi неплатоспроможного та перехiдного банку або за телефоном (пiсля iдентифiкацiї)";

     доповнити абзацами другим - шостим такого змiсту:

     "Пiсля укладення договору купiвлi-продажу акцiй перехiдного банку, якому переданi активи та зобов'язання неплатоспроможного банку, та передачi таких акцiй iнвестору:

     1) iнвестор не може бути позбавлений права власностi на придбанi ним акцiї перехiдного банку; та

     2) у перехiдного банку не можуть бути витребуванi переданi йому активи i зобов'язання на користь неплатоспроможного банку; та

     3) власник акцiй неплатоспроможного банку i неплатоспроможний банк не мають права вимагати вiд iнвестора та/або перехiдного банку вiдшкодування будь-яких збиткiв, понесених у результатi передачi на користь перехiдного банку активiв та зобов'язань неплатоспроможного банку, з пiдстав недiйсностi, скасування або визнання протиправними будь-яких рiшень, правочинiв або iнших дiй, прийнятих або вчинених у процесi визнання банку неплатоспроможним та його виведення з ринку.

     Зазначенi у цiй частинi норми застосовуються у разi, якщо iнвестор здiйснив придбання акцiй перехiдного банку вiдповiдно до вимог цього Закону";

     частину тринадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "13. Перехiдний банк, утворений вiдповiдно до пункту 1 частини шiстнадцятої цiєї статтi, втрачає статус перехiдного пiсля виконання iнвестором усiх умов договору купiвлi-продажу акцiй перехiдного банку щодо дотримання нормативiв капiталу та лiквiдностi, а у разi продажу перехiдного банку, утвореного вiдповiдно до частини вiсiмнадцятої цiєї статтi, - у день повiдомлення Фонду про набуття права власностi на акцiї перехiдного банку iнвестором. Нацiональний банк України протягом шести мiсяцiв з дня втрати банком статусу перехiдного здiйснює за ним банкiвський нагляд з урахуванням особливостей, встановлених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України. Протягом мiсяця банк, що втратив статус перехiдного, зобов'язаний забезпечити подання до Нацiонального банку України документiв щодо погодження статуту (змiн до статуту) перехiдного банку, його керiвникiв, керiвника служби внутрiшнього аудиту, працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу, вiдповiдно до вимог законодавства";

     у пунктi 1 частини шiстнадцятої цифру "5" замiнити цифрою "4";

     у частинi сiмнадцятiй:

     пункти 3, 5 i 7 викласти в такiй редакцiї:

     "3) його утворення здiйснюється пiсля отримання письмового зобов'язання iнвестора щодо придбання перехiдного банку та зарахування iнвестором гарантiйного внеску на рахунок Фонду, вiдкритий у Нацiональному банку України, у розмiрi, визначеному Фондом (крiм випадкiв виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 411 цього Закону). Нацiональний банк України застосовує режим блокування таких коштiв на зазначеному рахунку до укладення Фондом з iнвестором договору купiвлi-продажу всiх акцiй перехiдного банку. Пiсля укладення зазначеного договору Фонд повертає гарантiйний внесок або його залишок (Фонд може зараховувати гарантiйний внесок у рахунок виконання договору купiвлi-продажу акцiй перехiдного банку)";

     "5) переможцем вiдкритого конкурсу є iнвестор, конкурсна пропозицiя якого вiдповiдає принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку у найменш витратний для Фонду спосiб та який взяв на себе зобов'язання здiйснити заходи з приведення дiяльностi перехiдного банку у вiдповiднiсть з вимогами банкiвського законодавства України щодо дотримання нормативiв капiталу та лiквiдностi або здiйснити приєднання (злиття) перехiдного банку до iснуючого платоспроможного банку, крiм випадкiв виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 411 цього Закону";

     "7) iнвестор до укладення договору купiвлi-продажу акцiй перехiдного банку зобов'язаний подати до Фонду план заходiв (крiм випадкiв виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 411 цього Закону) з приведення дiяльностi перехiдного банку у вiдповiднiсть з вимогами банкiвського законодавства України щодо дотримання нормативiв капiталу та лiквiдностi;

     пункт 8 пiсля слiв "законодавства України" доповнити словами "щодо дотримання нормативiв капiталу та лiквiдностi";

     у першому реченнi абзацу двадцять шостого слова "уповноважена особа Фонду за погодженням з виконавчою дирекцiєю Фонду" замiнити словом "Фонд";

     у частинi вiсiмнадцятiй:

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "11) перехiдний банк утворюється за рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - тринадцятим;

     пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "6) перехiдний банк звiльняється вiд сплати початкового та регулярного зборiв до Фонду. З дня втрати статусу перехiдного банку такий банк сплачує збори до Фонду на загальних пiдставах".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - чотирнадцятим;

     абзац чотирнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Фонд має право передати частину або всi активи та всi або частину зобов'язань iншому приймаючому банку у строк до початку виплат вiдшкодування коштiв вкладникам з урахуванням положень статтi 52 цього Закону";

     доповнити частиною двадцятою такого змiсту:

     "20. Банк зобов'язаний надати доступ куратору Фонду до всiєї iнформацiї (у тому числi до баз даних) для виконання Фондом його функцiй, визначених законодавством. Перешкоджання доступу куратора Фонду до будь-якої iнформацiї щодо перехiдного банку, його iнсайдерiв, контрагентiв тощо є пiдставою для звернення Фонду до Нацiонального банку України з пропозицiєю прийняти рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку.

     Особи, якi навмисно перешкоджають доступу куратора Фонду до банку, його примiщень, iнформацiї (операцiйних систем, активiв, книг, записiв, документiв тощо), несуть вiдповiдальнiсть, визначену частиною четвертою статтi 37 цього Закону";

     34) доповнити статтею 421 такого змiсту:

     "Стаття 421. Особливостi вiдчуження зобов'язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премiї приймаючим банком

     1. У разi прийняття виконавчою дирекцiєю Фонду рiшення про те, що найменш витратним для Фонду способом виведення неплатоспроможного банку з ринку є спосiб, визначений пунктом 1 частини другої статтi 39 цього Закону, Фонд має право здiйснити вiдчуження зобов'язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, на пiдставi позитивного висновку Нацiонального банку України щодо фiнансового стану приймаючого банку та його спроможностi виконати зобов'язання перед вкладниками.

     Нацiональний банк України надає висновок, зазначений у цiй частинi, не пiзнiше нiж через два днi з дня отримання подання Фонду, пiдготовленого вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України.

     2. Приймаючий банк, визначений за результатами проведення конкурсу в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду, надає письмове зобов'язання щодо прийняття на його користь зобов'язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом.

     3. Зобов'язання неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, передаються приймаючому банку за їх балансовою вартiстю з виплатою премiї приймаючим банком.

     Розмiр фiнансової пiдтримки приймаючому банку, що надається Фондом, зменшується на розмiр премiї з боку приймаючого банку.

     Зобов'язання передаються на пiдставi договору про переведення боргу за реєстром договорiв з вiдповiдними вкладниками. Договiр про переведення боргу укладається без необхiдностi отримання згоди вкладникiв. При цьому внесення змiн до договорiв з вкладниками не вимагається. Приймаючий банк набуває усiх прав та обов'язкiв боржника перед вiдповiдними вкладниками неплатоспроможного банку.

     4. Фонд зобов'язаний повiдомити вкладникiв про передачу зобов'язань приймаючому банку в порядку, визначеному статтею 40 цього Закону.

     5. Фонд має право вимагати вiд приймаючого банку вiдшкодування збиткiв за необґрунтовану вiдмову вiд зобов'язання щодо прийняття на його користь зобов'язань неплатоспроможного банку.

     6. Приймаючим не може бути банк, учасники якого є пов'язаними особами з банком (учасниками банку), зобов'язання якого передаються приймаючому банку.

     7. У разi якщо жодної пропозицiї не подано, Фонд розпочинає виплату вiдшкодування коштiв вкладникам у порядку, встановленому цим Законом";

     35) у частинi першiй статтi 43 слова "у тому числi шляхом видачi фiнансових векселiв" виключити;

     36) частини четверту i п'яту статтi 44 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Фонд розпочинає процедуру лiквiдацiї банку не пiзнiше наступного робочого дня пiсля офiцiйного отримання рiшення Нацiонального банку України про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку, крiм випадку, коли лiквiдацiя здiйснюється за iнiцiативою власникiв банку.

     5. Лiквiдацiя банку має бути завершена не пiзнiше двох рокiв з дня початку процедури лiквiдацiї банку. Фонд має право прийняти рiшення про продовження лiквiдацiї банку на строк до двох рокiв з можливiстю повторного продовження на строк до одного року";

     37) у статтi 45:

     частини другу - четверту викласти в такiй редакцiї:

     "2. Фонд здiйснює опублiкування вiдомостей про лiквiдацiю банку в газетi "Урядовий кур'єр" або "Голос України" не пiзнiше нiж через сiм днiв з дня початку процедури лiквiдацiї банку.

     3. Вiдомостi про лiквiдацiю банку повиннi мiстити:

     1) найменування та iншi реквiзити банку, що лiквiдується;

     2) дату та номер рiшення Нацiонального банку України про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку;

     3) дату та номер рiшення виконавчої дирекцiї Фонду про початок процедури лiквiдацiї банку;

     4) iнформацiю про мiсце та строк прийняття вимог кредиторiв.

     4. Фонд у семиденний строк з дня початку процедури лiквiдацiї банку розмiщує оголошення, що мiстить вiдомостi про лiквiдацiю банку вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi, в усiх примiщеннях банку, в яких здiйснюється обслуговування клiєнтiв";

     у частинi п'ятiй:

     в абзацi першому слова "та призначення уповноваженої особи Фонду" та "уповноваженiй особi" виключити;

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi призначення уповноваженої особи Фонду, якiй делеговано Фондом повноваження щодо складення реєстру акцептованих вимог кредиторiв, кредитори заявляють про свої вимоги до банку такiй уповноваженiй особi Фонду";

     38) у статтi 46:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 46. Наслiдки початку процедури лiквiдацiї банку";

     частину першу виключити;

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. З дня початку процедури лiквiдацiї банку";

     пункт 4 виключити;

     доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8) забороняється зарахування зустрiчних вимог, у тому числi зустрiчних однорiдних вимог, припинення зобов'язань за домовленiстю (згодою) сторiн (у тому числi шляхом договiрного списання), прощення боргу, поєднання боржника i кредитора в однiй особi внаслiдок укладення будь-яких правочинiв з iншими особами, крiм банку, зарахування на вимогу однiєї iз сторiн.

     Обмеження, встановленi цим пунктом, не поширюються на зобов'язання банку щодо зарахування зустрiчних однорiдних вимог, крiм обмежень, прямо передбачених законом, у разi, якщо боржник банку одночасно є кредитором цього банку i грошовi кошти спрямовуються на погашення зобов'язань за кредитом цього боржника перед цим банком за кредитними договорами та/або за емiтованими цим боржником борговими цiнними паперами, виключно з урахуванням того, що:

     за кредитним договором не було здiйснено замiни застави, а саме не вiдбувалося змiни будь-якого з предметiв застави на предмет застави, яким виступають майновi права на отримання коштiв боржника, якi розмiщенi на вiдповiдних рахунках у неплатоспроможному банку, протягом одного року, що передує датi початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

     кошти перебували на поточних та/або депозитних рахунках такого боржника на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та договiрне списання з цих рахункiв передбачено умовами договорiв, укладених мiж боржником i банком.

     Зазначенi операцiї у будь-якому разi забороненi за договорами, укладеними з пов'язаними з банком особами";

     абзац другий частини третьої пiсля слова "банку" доповнити словами "iз сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв)";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Протягом 15 днiв, але не пiзнiше строкiв, установлених Фондом, керiвники банку (якщо в банку не здiйснювалася тимчасова адмiнiстрацiя) забезпечують передачу бухгалтерської та iншої документацiї банку, печаток i штампiв, матерiальних та iнших цiнностей банку Фонду / уповноваженiй особi Фонду. У разi ухилення вiд виконання зазначених обов'язкiв виннi особи несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону";

     у частинi п'ятiй слова "уповноваженої особи Фонду" замiнити словами "Фонду / уповноваженої особи Фонду";

     39) статтi 47 i 48 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 47. Органiзацiя роботи уповноваженої особи Фонду

     1. Уповноважена особа Фонду (кiлька уповноважених осiб Фонду) визначається виконавчою дирекцiєю Фонду. До неї застосовуються правила та вимоги, визначенi статтею 35 цього Закону.

     2. Рiшення уповноваженої особи Фонду є обов'язковими для виконання працiвниками банку, що лiквiдується.

     3. Уповноважена особа Фонду:

     1) дiє без довiреностi вiд iменi банку, що лiквiдується;

     2) звiльняє працiвникiв банку вiдповiдно до законодавства України про працю;

     3) виконує органiзацiйно-розпорядчi функцiї для реалiзацiї процедури лiквiдацiї банку;

     4) здiйснює повноваження Фонду, визначенi цим Законом та делегованi їй Фондом;

     5) звiтує про результати своєї роботи перед виконавчою дирекцiєю Фонду.

     Стаття 48. Повноваження Фонду пiд час здiйснення лiквiдацiї банку

     1. Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженiй особi Фонду з дня початку процедури лiквiдацiї банку здiйснює такi повноваження:

     1) здiйснює повноваження органiв управлiння банку;

     2) приймає в управлiння майно (у тому числi кошти) банку, вживає заходiв щодо забезпечення його збереження, формує лiквiдацiйну масу, виконує функцiї з управлiння та продає майно банку;

     3) складає реєстр акцептованих вимог кредиторiв (вносить змiни до нього) та здiйснює заходи щодо задоволення вимог кредиторiв;

     4) вживає у встановленому законодавством порядку заходiв до повернення дебiторської заборгованостi банку, заборгованостi позичальникiв перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третiх осiб;

     5) звiльняє працiвникiв банку вiдповiдно до законодавства України про працю;

     6) заявляє вiдмову вiд виконання договорiв та в установленому законодавством порядку розриває їх;

     7) передає у встановленому порядку на зберiгання документи банку, що пiдлягають обов'язковому зберiганню;

     8) здiйснює повноваження, що визначенi частиною другою статтi 37 цього Закону;

     9) здiйснює вiдчуження активiв та/або зобов'язань банку, якщо це було передбачено планом врегулювання, або в iнших випадках, передбачених цим Законом;

     10) повертає iнiцiатору переказу кошти, що надiйшли на кореспондентський рахунок банку для зарахування на поточнi рахунки клiєнтiв банку або для виплати переказiв протягом процедури лiквiдацiї до дня вiдкриття банком накопичувального рахунка в Нацiональному банку України (крiм коштiв, призначенням платежу за якими є погашення зобов'язань перед банком).

     2. Фонд може здiйснювати iншi повноваження, що є необхiднi для завершення процедури лiквiдацiї банку.

     3. Усi або частина повноважень Фонду, визначенi цим Законом, можуть бути делегованi однiй або кiльком уповноваженим особам Фонду. У разi делегування повноважень кiльком уповноваженим особам Фонд чiтко визначає межi повноважень кожної з них. Здiйснення повноважень органiв управлiння банку може бути делеговано тiльки однiй уповноваженiй особi.

     4. Фонд має право залучати до своєї роботи iнших осiб, оплата працi яких здiйснюється за рахунок банку, що лiквiдується, у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцiєю Фонду.

     5. Фонд має право здiйснювати реструктуризацiю кредитної заборгованостi на строк, що не перевищує строк лiквiдацiї банку";

     40) у статтi 49:

     у частинi першiй слова "Уповноважена особа Фонду" замiнити словом "Фонд";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "уповноважена особа Фонду" замiнити словом "Фонд";

     у пунктi 2 слова "уповноваженої особи" виключити;

     у частинi п'ятiй слова "уповноважена особа Фонду" замiнити словом "Фонд";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Фонд не має права здiйснювати задоволення вимог кредиторiв до затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторiв, крiм задоволення вимог кредиторiв за правочинами, що забезпечують проведення лiквiдацiйної процедури, якщо таке задоволення вимог погоджено виконавчою дирекцiєю Фонду";

     у першому реченнi частини сьомої слова i цифри "Уповноважена особа Фонду зобов'язана у 60-денний строк з дня його призначення" замiнити словами i цифрами "Фонд зобов'язаний у 60-денний строк з дня початку процедури лiквiдацiї банку";

     41) у статтi 50:

     у частинi першiй слова "свого призначення уповноважена особа Фонду" замiнити словами "початку процедури лiквiдацiї банку Фонд";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "iндивiдуально визначене майно та майновi права, що належать банку на пiдставi речових прав (лiцензiя, гудвiл тощо)" замiнити словами "лiцензiя, гудвiл";

     в абзацi третьому слова "уповноважена особа Фонду зобов'язана" замiнити словами "Фонд зобов'язаний";

     в абзацi четвертому слова "уповноважена особа Фонду" замiнити словом "Фонд";

     у частинi третiй слова "Уповноважена особа Фонду" замiнити словом "Фонд";

     42) статтi 51 i 52 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 51. Продаж майна банку, що лiквiдується

     1. Пiсля затвердження виконавчою дирекцiєю Фонду результатiв iнвентаризацiї майна банку та формування лiквiдацiйної маси Фонд розпочинає реалiзацiю майна банку у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, за найвищою вартiстю у найкоротший строк.

     2. Фонд затверджує способи, порядок, склад та умови продажу майна банку, включеного до лiквiдацiйної маси.

     3. Фонду заборонено продавати майно банку до затвердження виконавчою дирекцiєю Фонду способiв, порядку та умов продажу майна такого банку, крiм випадкiв надання виконавчою дирекцiєю Фонду дозволу на реалiзацiю окремого майна з метою запобiгання збиткам або ризикам його втрати чи пошкодження, а також у випадках, передбачених цим Законом.

     4. З метою отримання доходу Фонд має право укладати договори про передачу окремого майна (активiв) неплатоспроможного банку в оренду до реалiзацiї цього майна у встановленому порядку.

     5. Майно (активи) банку може бути реалiзоване у такий спосiб:

     1) на вiдкритих торгах (аукцiонi);

     2) шляхом продажу безпосередньо юридичнiй або фiзичнiй особi.

     Продаж майна (активiв) банку у спосiб, передбачений цiєю частиною, може проводитися в електроннiй формi (на електронних майданчиках).

     6. Порядок реалiзацiї майна банку пiд час проведення лiквiдацiйної процедури регламентується нормативно-правовими актами Фонду.

     Виконавча дирекцiя Фонду приймає рiшення про:

     1) затвердження перелiку майна банку, що не пiдлягає продажу;

     2) затвердження умов вiдкритих торгiв (у тому числi аукцiонiв, що проводяться за методами пiдвищення та/або зниження цiни i без обмеження мiнiмальної цiни продажу майна), зокрема розмiрiв гарантiйного внеску, лота та кроку, порядку зниження цiни, встановлення або вiдмови вiд встановлення мiнiмальної цiни продажу;

     3) обмеження загальної кiлькостi вiдкритих торгiв, на яких пропонуються до продажу однi й тi самi об'єкти або пули активiв;

     4) проведення вiдкритих торгiв (аукцiонiв) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, бiржею тощо.

     Iнформацiя про вибраний спосiб та порядок продажу (умови, строки, порядок оплати, мiсце, початкова цiна тощо) майна банку оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Фонду та веб-сайтi банку, майно якого продається.

     7. Для проведення вiдкритих торгiв на пiдставi договору може залучатися органiзатор торгiв - юридична особа, яка вiдповiдно до установчих документiв має право проводити торги. Органiзатор торгiв не може мати конфлiкт iнтересiв з банком, майно якого продається.

     8. Майно банку, щодо обороту якого встановлено обмеження, продається на вiдкритих торгах. У таких торгах беруть участь особи, якi вiдповiдно до законодавства можуть мати зазначене майно у власностi чи на пiдставi iншого речового права та мають вiдповiднi лiцензiї i дозволи.

     9. Фонд органiзовує продаж цiнних паперiв (у тому числi похiдних цiнних паперiв) через професiйного учасника фондового ринку.

     10. Продаж акцiй приватного акцiонерного товариства або часток товариства з обмеженою чи додатковою вiдповiдальнiстю, що належать банку, здiйснюється з урахуванням законiв України "Про акцiонернi товариства" та "Про господарськi товариства".

     11. Фонд продає майно банку у виглядi єдиного майнового комплексу. У разi якщо продати майно банку у виглядi єдиного майнового комплексу не вдалося, Фонд продає майно банку частинами.

     12. На вiдкритих торгах без обмеження мiнiмальної цiни продажу або безпосередньо юридичнiй чи фiзичнiй особi здiйснюється продаж:

     1) основних засобiв, оцiночна вартiсть яких не перевищує 10 мiнiмальних заробiтних плат на день продажу;

     2) малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, необоротних активiв банку тощо, балансова вартiсть яких за вiдповiдною групою становить менше 10 мiнiмальних заробiтних плат на день продажу, без проведення незалежної оцiнки.

     Таке майно може реалiзовуватися безпосередньо Фондом або на комiсiйних умовах через органiзацiю роздрiбної торгiвлi.

     13. Майно (активи) банку, що залишилося на кiнець процедури лiквiдацiї банку, у разi незадоволення вимог усiх черг кредиторiв банку реалiзується шляхом проведення вiдкритого конкурсу (аукцiону) без обмеження мiнiмальної цiни продажу.

     14. Безнадiйна заборгованiсть, що залишилася на кiнець процедури лiквiдацiї банку (вимоги банку за кредитами, цiнними паперами, що є у власностi банку, дебiторськими зобов'язаннями), погашення якої за результатами аналiзу документiв Фондом становить менше 5 вiдсоткiв, списується з балансу банку.

     15. Фонд зобов'язаний оприлюднювати iнформацiю про майно (активи), що продається, у друкованих засобах масової iнформацiї, визначених виконавчою дирекцiєю Фонду, на веб-сайтi банку та офiцiйному веб-сайтi Фонду. Вимоги до змiсту та строкiв оприлюднення iнформацiї про продаж майна банкiв регламентуються нормативно-правовими актами Фонду.

     Стаття 52. Черговiсть та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здiйснення платежiв

     1. Кошти, одержанi в результатi лiквiдацiї та продажу майна (активiв) банку, спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторiв у такiй черговостi:

     1) зобов'язання, що виникли внаслiдок заподiяння шкоди життю та здоров'ю громадян;

     2) грошовi вимоги щодо заробiтної плати, що виникли iз зобов'язань банку перед працiвниками до прийняття рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку;

     3) вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених цим Законом, у тому числi покриття витрат Фонду, передбачених пунктом 7 частини другої статтi 20 цього Закону;

     4) вимоги вкладникiв - фiзичних осiб (у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв), якi не є пов'язаними особами банку, у частинi, що перевищує суму, виплачену Фондом;

     5) вимоги Нацiонального банку України, що виникли в результатi зниження вартостi застави, наданої для забезпечення кредитiв рефiнансування;

     6) вимоги фiзичних осiб (у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв), якi не є пов'язаними особами банку, платежi яких або платежi на iм'я яких заблоковано;

     7) вимоги iнших вкладникiв, якi не є пов'язаними особами банку, юридичних осiб - клiєнтiв банку, якi не є пов'язаними особами банку;

     8) iншi вимоги, крiм вимог за субординованим боргом;

     9) вимоги кредиторiв банку (фiзичних осiб, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв, а також юридичних осiб), якi є пов'язаними особами банку;

     10) вимоги за субординованим боргом.

     Вимоги до банку, незадоволенi за недостатнiстю його майна, вважаються погашеними, що не позбавляє Фонд або уповноважену особу Фонду права звертатися з вимогами до пов'язаної з банком особи у порядку, визначеному частиною п'ятою цiєї статтi.

     2. Оплата витрат, пов'язаних iз здiйсненням лiквiдацiї, проводиться позачергово протягом усiєї процедури лiквiдацiї банку в межах кошторису витрат, затвердженого Фондом. До цих витрат, зокрема, належать:

     1) витрати на опублiкування оголошення про лiквiдацiю банку, вiдкликання банкiвської лiцензiї та iнформацiї про продаж майна (активiв) банку;

     2) витрати, пов'язанi з утриманням i збереженням майна (активiв) банку;

     3) витрати на проведення оцiнки та продажу майна (активiв) банку;

     4) витрати на проведення аудиту;

     5) витрати на оплату послуг осiб, залучених Фондом для забезпечення здiйснення покладених на Фонд повноважень;

     6) витрати на виплату вихiдної допомоги звiльненим працiвникам банку.

     3. Майно банку, що є предметом застави, включається до складу лiквiдацiйної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна за цiною, визначеною суб'єктом оцiночної дiяльностi, який визначений Фондом.

     У разi продажу Фондом заставленого майна (активiв) кошти, отриманi вiд реалiзацiї такого майна (активiв), спрямовуються на погашення вимог заставодержателя у розмiрi не бiльше основної суми заборгованостi за забезпеченим таким майном (активами) зобов'язанням разом з нарахованими процентами пiсля вiдшкодування Фонду витрат на утримання та продаж такого майна. Решта коштiв включається до лiквiдацiйної маси банку.

     У разi якщо обсяг коштiв вiд продажу Фондом заставленого майна недостатнiй для задоволення вимог заставодержателя, незадоволенi вимоги пiдлягають задоволенню в порядку черговостi, встановленої цим Законом.

     4. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в мiру надходження коштiв вiд продажу майна (активiв) банку пiсля повного задоволення вимог попередньої черги. У разi якщо обсяг коштiв, одержаних вiд продажу майна (активiв), недостатнiй для повного задоволення всiх вимог однiєї черги, вимоги задовольняються пропорцiйно до суми вимог, що належать кожному кредитору однiєї черги. У разi вiдмови кредитора вiд задоволення визнаної в установленому порядку вимоги Фонд не враховує суму грошових вимог цього кредитора.

     5. Фонд або уповноважена особа Фонду у разi недостатностi майна банку звертається до пов'язаної з банком особи, дiї або бездiяльнiсть якої призвели до заподiяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов'язаної з банком особи, яка внаслiдок таких дiй або бездiяльностi прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду, з вимогою про вiдшкодування шкоди, заподiяної банку.

     У разi отримання вiдмови у задоволеннi таких вимог або невиконання вимоги у строк, установлений Фондом або уповноваженою особою Фонду, Фонд звертається з такими вимогами до суду.

     Лiквiдацiя неплатоспроможного банку не є пiдставою для закiнчення судового розгляду на пiдставi поданого Фондом позову до пов'язаної з банком особи та не є пiдставою для звiльнення вiд вiдповiдальностi пов'язаної з банком особи, дiї або бездiяльнiсть якої призвели до заподiяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов'язаної з банком особи, яка внаслiдок таких дiй або бездiяльностi прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду";

     43) у статтi 521:

     у частинi першiй слова "Уповноважена особа Фонду" замiнити словом "Фонд";

     у частинi другiй слова "уповноважена особа Фонду зобов'язана" замiнити словами "Фонд зобов'язаний";

     у частинi третiй слова "уповноваженою особою Фонду" замiнити словом "Фондом";

     44) статтю 53 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 53. Завершення лiквiдацiї банку

     1. Рiшення про передачу майна (активiв та зобов'язань) неплатоспроможного банку спецiалiзованiй установi приймається виконавчою дирекцiєю Фонду не пiзнiше двох мiсяцiв до завершення строку лiквiдацiї банку. Передача майна (активiв та зобов'язань) спецiалiзованiй установi повинна бути завершена не пiзнiше строку лiквiдацiї банку.

     2. За результатами проведення лiквiдацiї банку Фонд складає лiквiдацiйний баланс та звiт, що затверджуються виконавчою дирекцiєю Фонду.

     Звiт складається вiдповiдно до нормативно-правових актiв Фонду i має мiстити, зокрема, вiдомостi про реалiзацiю майна банку та задоволення вимог кредиторiв та/або вичерпання можливостей здiйснення заходiв, спрямованих на задоволення вимог кредиторiв.

     3. Лiквiдацiя банку вважається завершеною, а банк лiквiдованим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

     4. У день внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв повноваження Фонду як лiквiдатора щодо такого банку припиняються i Фонд надсилає Нацiональному банку України звiт про завершення лiквiдацiї банку.

     5. Не пiзнiше наступного робочого дня пiсля внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв про лiквiдацiю банку Фонд оприлюднює на офiцiйному веб-сайтi Фонду iнформацiю про завершення процедури лiквiдацiї банку та припинення банку як юридичної особи";

     45) абзац другий пункту 4 роздiлу X "Прикiнцевi та перехiднi положення" виключити.

     16. У Законi України "Про iнститути спiльного iнвестування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 29, ст. 337):

     1) абзац другий частини другої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Учасники корпоративного фонду не вiдповiдають за зобов'язаннями корпоративного фонду i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю корпоративного фонду, тiльки в межах належних їм акцiй корпоративного фонду, крiм учасникiв корпоративних фондiв, до складу активiв яких входять бiльше 10 вiдсоткiв акцiй банку або бiльше 50 вiдсоткiв корпоративних прав особи, яка є власником iстотної участi у банку, якi у такому разi вiдповiдають за зобов'язаннями банку вiдповiдно до закону. До учасникiв корпоративного фонду не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їхнi права, у разi вчинення протиправних дiй корпоративним фондом або iншими учасниками корпоративного фонду, крiм учасникiв корпоративних фондiв, до складу активiв яких входять бiльше 10 вiдсоткiв акцiй банку або бiльше 50 вiдсоткiв корпоративних прав особи, яка є власником iстотної участi у банку, до яких можуть застосовуватися санкцiї вiдповiдно до закону, що регулює дiяльнiсть банкiв, внаслiдок вчинення протиправних дiй компанiєю з управлiння активами, що здiйснює управлiння акцiями банку вiд iменi такого корпоративного фонду";

     2) статтю 45 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Учасники пайового фонду не вiдповiдають за зобов'язаннями пайового фонду i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю пайового фонду, тiльки в межах належних їм iнвестицiйних сертифiкатiв фонду, крiм учасникiв пайового фонду, до складу активiв яких входять акцiї банкiв, якi у такому разi вiдповiдають за зобов'язаннями банку вiдповiдно до закону".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

     17. Закон України "Про мораторiй на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитiв в iноземнiй валютi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 28, ст. 940) доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7. Дiя пiдпункту 3 пункту 1 цього Закону не поширюється на банки, вiднесенi до категорiї неплатоспроможних та щодо яких здiйснюються процедури виведення з ринку вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", у частинi уступки (продажу, передачi) заборгованостi або боргу на користь (у власнiсть) iншої особи".

     18. Пункт 5 статтi 8 "Прикiнцевi положення" Закону України "Про заходи, спрямованi на сприяння капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 6, ст. 41) виключити.

     19. У пунктi 53 частини першої статтi 4 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 iз наступними змiнами) слова "за дiї, пов'язанi з утворенням перехiдного банку" виключити.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пункту 2 цього роздiлу, який набирає чинностi з 1 сiчня 2016 року, та пункту 3 цього роздiлу, який набирає чинностi з 1 липня 2016 року.

     2. Внести до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1) частину четверту статтi 34 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Тимчасова адмiнiстрацiя запроваджується на строк, що не перевищує один мiсяць. У разi виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосiб, передбачений пунктами 3 - 5 частини другої статтi 39 цього Закону, тимчасова адмiнiстрацiя може бути продовжена на строк до одного мiсяця. У разi виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосiб, передбачений пунктами 1 i 2 частини другої статтi 39 цього Закону, строк тимчасової адмiнiстрацiї може бути продовжений на п'ять днiв з припиненням не пiзнiше дня отримання рiшення Нацiонального банку України про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку. Тимчасова адмiнiстрацiя припиняється пiсля виконання плану врегулювання або в iнших випадках за рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду";

     2) частину другу статтi 39 доповнити абзацами такого змiсту:

     "Виконавча дирекцiя Фонду зобов'язана не пiзнiше трьох робочих днiв з дня початку процедури виведення банку з ринку прийняти рiшення про вiдповiднiсть/невiдповiднiсть банку, який вiднесений до категорiї неплатоспроможних, критерiям, встановленим нормативно-правовими актами Фонду, за результатами аналiзу звiтностi такого банку, наданої Нацiональним банком України.

     У разi вiдповiдностi банку таким критерiям виконавча дирекцiя Фонду затверджує план врегулювання, в якому зазначено, що найменш витратним способом виведення банку з ринку є спосiб, передбачений пунктом 1 цiєї частини, та подає Нацiональному банку України пропозицiю щодо вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiї такого банку. У такому разi тимчасова адмiнiстрацiя припиняється у день отримання рiшення Нацiонального банку України про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку.

     Виконавча дирекцiя Фонду приймає рiшення про лiквiдацiю неплатоспроможного банку в разi вiдповiдностi банку одному з критерiїв, встановлених нормативно-правовим актом Фонду";

     3) статтю 391 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Вiдкритий конкурс проводиться серед попередньо квалiфiкованих осiб, включених до перелiку, який формується Нацiональним банком України, у порядку, встановленому Нацiональним банком України за погодженням з Фондом";

     4) у статтi 47:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Усi або частина повноважень Фонду, визначених цим Законом, можуть бути делегованi однiй або кiльком уповноваженим особам Фонду, крiм органiзацiї реалiзацiї майна банку, що лiквiдується. У разi делегування повноважень кiльком уповноваженим особам Фонд чiтко зазначає межi повноважень кожної з них. Здiйснення повноважень органiв управлiння банку може бути делеговано тiльки однiй уповноваженiй особi";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Виконавча дирекцiя Фонду затверджує порядок органiзацiї передпродажної пiдготовки та консолiдованого продажу майна банку (кiлькох банкiв), розподiлу функцiй з лiквiдацiї банкiв мiж уповноваженими особами Фонду та iншими працiвниками Фонду";

     5) статтю 51 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 51. Продаж майна банку, що лiквiдується

     1. Виконавча дирекцiя Фонду затверджує заходи з передпродажної пiдготовки майна одного або кiлькох банкiв (майно, об'єднане у пули активiв, цiлiснi майновi комплекси, пакети акцiй тощо), ремонту основних засобiв, добудови об'єктiв незавершеного будiвництва, реалiзацiї девелоперських проектiв (зокрема операцiй з експлуатацiї нерухомостi) на належних банку земельних дiлянках iз залученням iнвестицiй, вилучення з непридатного для експлуатацiї майна окремих деталей, вузлiв, агрегатiв тощо для подальшої реалiзацiї.

     2. Пiсля затвердження виконавчою дирекцiєю Фонду результатiв iнвентаризацiї майна банку та формування лiквiдацiйної маси Фонд розпочинає передпродажну пiдготовку та реалiзацiю майна банку у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, за найвищою вартiстю у найкоротший строк.

     3. Фонд затверджує способи, порядок, склад та умови вiдчуження майна банку, включеного до лiквiдацiйної маси, у разi потреби органiзовує консолiдований продаж майна кiлькох банкiв, що одночасно перебувають у процедурi лiквiдацiї.

     4. Фонду заборонено вiдчужувати майно банку до затвердження виконавчою дирекцiєю Фонду способу, порядку, складу та умов вiдчуження майна такого банку, крiм випадкiв надання виконавчою дирекцiєю Фонду дозволу на реалiзацiю окремого майна з метою запобiгання збиткам або ризикам його втрати чи пошкодження, а також у випадках, передбачених цим Законом.

     5. З метою отримання доходу Фонд має право укладати договори про передачу окремого майна (активiв) неплатоспроможного банку в оренду до реалiзацiї цього майна в установленому порядку.

     6. Майно (активи) банку або кiлькох банкiв (пули активiв) може бути реалiзоване у такий спосiб:

     1) на вiдкритих торгах (аукцiонi);

     2) шляхом продажу безпосередньо юридичнiй або фiзичнiй особi.

     Продаж майна (активiв) банку у спосiб, передбачений цiєю частиною, може проводитися в електроннiй формi (на електронних майданчиках).

     7. Порядок реалiзацiї майна банку пiд час проведення лiквiдацiйної процедури регламентується нормативно-правовими актами Фонду.

     Виконавча дирекцiя Фонду приймає рiшення про:

     1) затвердження перелiку майна банку, що не пiдлягає продажу;

     2) об'єднання майна банку або кiлькох банкiв у пули та/або продаж окремих iнвентарних об'єктiв;

     3) строки та заходи передпродажної пiдготовки майна;

     4) затвердження умов вiдкритих торгiв (у тому числi аукцiонiв, що проводяться за методами пiдвищення та/або зниження цiни i без обмеження мiнiмальної цiни продажу майна), зокрема розмiрiв гарантiйного внеску, лота та кроку аукцiону, порядку зниження цiни, встановлення або вiдмови вiд встановлення мiнiмальної цiни продажу;

     5) обмеження загальної кiлькостi вiдкритих торгiв, на яких пропонуються до продажу однi й тi самi об'єкти або пули активiв;

     6) проведення вiдкритих торгiв (аукцiонiв) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, бiржею тощо, у тому числi у разi продажу пулiв активiв, сформованих за рахунок майна кiлькох банкiв.

     Iнформацiя про вибраний спосiб та порядок продажу (умови, строки, порядок оплати, мiсце, початкова цiна тощо) майна банку або кiлькох банкiв оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Фонду та веб-сайтi банку, майно якого продається.

     8. Для проведення вiдкритих торгiв на пiдставi договору може залучатися органiзатор торгiв - юридична особа, яка вiдповiдно до установчих документiв має право проводити торги. Органiзатор торгiв не повинен мати конфлiкт iнтересiв з банком, майно якого продається.

     9. Майно банку, щодо обороту якого встановлено обмеження, продається на вiдкритих торгах. У таких торгах беруть участь особи, якi вiдповiдно до законодавства можуть мати зазначене майно у власностi чи на пiдставi iншого речового права та мають вiдповiднi лiцензiї i дозволи.

     10. Фонд органiзовує продаж цiнних паперiв (у тому числi похiдних цiнних паперiв) через професiйного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством, згiдно з договором, укладеним мiж Фондом i торгiвцем цiнними паперами.

     11. Продаж акцiй приватного акцiонерного товариства або часток товариства з обмеженою чи додатковою вiдповiдальнiстю, що належать банку, здiйснюється з урахуванням законiв України "Про акцiонернi товариства" та "Про господарськi товариства".

     12. Фонд продає майно банку у виглядi цiлiсного майнового комплексу. У разi якщо продати майно банку у виглядi цiлiсного майнового комплексу не вдалося, Фонд продає майно банку частинами.

     13. На вiдкритих торгах без обмеження мiнiмальної цiни продажу або безпосередньо юридичнiй чи фiзичнiй особi здiйснюється продаж:

     1) основних засобiв, оцiночна вартiсть яких не перевищує 10 мiнiмальних заробiтних плат на день продажу;

     2) малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, необоротних активiв банку тощо, балансова вартiсть яких за вiдповiдною групою становить менше 10 мiнiмальних заробiтних плат на день продажу, без проведення незалежної оцiнки.

     Таке майно може реалiзовуватися безпосередньо Фондом або на комiсiйних умовах через органiзацiю роздрiбної торгiвлi.

     14. Майно (активи) банку, що залишилося на кiнець процедури лiквiдацiї банку, у разi незадоволення вимог усiх кредиторiв банку реалiзується шляхом проведення вiдкритих торгiв (аукцiону) без обмеження мiнiмальної цiни продажу.

     15. У разi продажу пулiв активiв кiлькох банкiв доходи i витрати, пов'язанi з продажем, розподiляються мiж банками пропорцiйно до вартостi майна (активiв) вiдповiдних банкiв у пулi.

     16. Безнадiйна заборгованiсть, що залишилася на кiнець процедури лiквiдацiї банку (вимоги банку за кредитами, цiнними паперами, що є у власностi банку, дебiторськими зобов'язаннями), погашення якої за результатами аналiзу документiв Фондом становить менше 5 вiдсоткiв, списується з балансу банку.

     17. Фонд зобов'язаний оприлюднювати iнформацiю про майно (активи), що продається, у друкованих засобах масової iнформацiї, визначених виконавчою дирекцiєю Фонду, на веб-сайтi банку та офiцiйному веб-сайтi Фонду. Вимоги до змiсту та строкiв оприлюднення iнформацiї про продаж майна банкiв регламентуються нормативно-правовими актами Фонду";

     6) пункт 3 частини першої статтi 52 доповнити словами "витрат, пов'язаних iз консолiдованим продажем активiв Фондом".

     3. Внести до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1) у частинi другiй статтi 4:

     у пунктi 4 слова "в разi прийняття рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку" замiнити словами "у строки, визначенi цим Законом";

     у пунктi 12 слова i цифри "виплат вкладникам банку вiдповiдно до пункту 1 частини шостої статтi 36 цього Закону, а також" виключити;

     2) у статтi 12:

     у частинi третiй:

     у пунктi 2 слова i цифру "роздiлу V цього Закону" замiнити словами "цього Закону та нормативно-правових актiв Фонду";

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) приймає рiшення про вiдшкодування коштiв за вкладами вiдповiдно до цього Закону та затверджує реєстри вiдшкодувань вкладникам у порядку та у черговостi, що встановленi нормативно-правовими актами Фонду";

     пункт 16 частини п'ятої виключити;

     3) пункт 10 частини першої статтi 19 виключити;

     4) пункт 6 частини другої статтi 20 виключити;

     5) у статтi 26:

     абзац третiй частини першої виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Вкладник має право на одержання гарантованої суми вiдшкодування коштiв за вкладами за рахунок коштiв Фонду в межах граничного розмiру вiдшкодування коштiв за вкладами.

     Пiд час тимчасової адмiнiстрацiї вкладник набуває право на одержання гарантованої суми вiдшкодування коштiв за вкладами за рахунок коштiв Фонду в межах граничного розмiру вiдшкодування коштiв за вкладами за договорами, строк дiї яких закiнчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банкiвського рахунку з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою цiєї статтi.

     Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми вiдшкодування коштiв за договорами банкiвського рахунка до отримання в повному обсязi iнформацiї про операцiї, здiйсненi платiжною системою (внутрiшньодержавною та мiжнародною).

     Виплата гарантованої суми вiдшкодування за договорами банкiвського рахунка здiйснюється тiльки пiсля отримання Фондом у повному обсязi iнформацiї про операцiї, здiйсненi платiжною системою (внутрiшньодержавною та мiжнародною)";

     6) статтю 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 27. Порядок визначення вкладникiв, якi мають право на вiдшкодування коштiв за вкладами

     1. Уповноважена особа Фонду складає перелiк рахункiв вкладникiв та визначає розрахунковi суми вiдшкодування коштiв за вкладами за рахунок коштiв Фонду вiдповiдно до вимог цього Закону та нормативно-правових актiв Фонду станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

     Нарахування вiдсоткiв за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разi прийняття Нацiональним банком України рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", - у день прийняття рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку).

     2. Уповноважена особа Фонду протягом 15 робочих днiв з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку формує:

     1) перелiк рахункiв, за якими вкладники мають право на вiдшкодування коштiв за вкладами за рахунок коштiв Фонду, iз визначенням сум, що пiдлягають вiдшкодуванню;

     2) перелiк рахункiв вкладникiв, кошти яких не пiдлягають вiдшкодуванню Фондом вiдповiдно до пунктiв 4 - 6 частини четвертої статтi 26 цього Закону;

     3) перелiки рахункiв, за якими вкладники на iндивiдуальнiй основi отримують вiд банку вiдсотки за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами вiдповiдно до статтi 52 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", або мають iншi фiнансовi привiлеї вiд банку та осiб, якi використовують вклад як засiб забезпечення виконання iншого зобов'язання перед цим банком, що не виконане;

     4) перелiк рахункiв вкладникiв, що перебувають пiд арештом за рiшенням суду;

     5) перелiк рахункiв вкладникiв, вклади яких мають ознаки, визначенi статтею 38 цього Закону. Кошти за такими вкладами виплачуються Фондом пiсля проведення аналiзу ознак, визначених статтею 38 цього Закону, у тому числi шляхом надiслання запитiв клiєнтам банку, у порядку та строки, встановленi Фондом, а також пiдтвердження вiдсутностi таких ознак.

     3. Виконавча дирекцiя Фонду затверджує реєстр вiдшкодувань вкладникам для здiйснення виплат вiдповiдно до наданого уповноваженою особою Фонду перелiку рахункiв, за якими вкладник має право на вiдшкодування коштiв за вкладами за рахунок коштiв Фонду. Фонд не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку розмiщує оголошення про початок вiдшкодування коштiв вкладникам на офiцiйному веб-сайтi Фонду.

     Фонд також оприлюднює оголошення про початок вiдшкодування коштiв вкладникам у газетi "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

     4. Iнформацiя про вкладника в перелiку рахункiв вкладникiв має забезпечувати його iдентифiкацiю вiдповiдно до законодавства";

     7) частини першу i третю статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Фонд розпочинає виплату вiдшкодування коштiв у нацiональнiй валютi України в порядку та у черговостi, встановлених Фондом, не пiзнiше 20 робочих днiв (для банкiв, база даних про вкладникiв яких мiстить iнформацiю про бiльше нiж 500000 рахункiв, - не пiзнiше 30 робочих днiв) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку";

     "3. Фонд не пiзнiше наступного дня пiсля закiнчення визначеного цим Законом строку лiквiдацiї банку розмiщує на офiцiйному веб-сайтi Фонду оголошення про завершення Фондом виплат гарантованої суми вiдшкодування";

     8) пункт перший частини першої статтi 29 пiсля слiв "такого банку" доповнити словами i цифрами "(включаючи пункти 3 - 5 частини другої статтi 27 цього Закону)";

     9) абзац десятий частини шостої статтi 36 виключити.

     4. Законодавчi та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України, Нацiональному банку України, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб забезпечити протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом приведення нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону, у вiдповiднiсть з цим Законом.

     6. Вiдшкодування коштiв за вкладами фiзичних осiб - пiдприємцiв здiйснюється Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб незалежно вiд дня вiдкриття рахунка починаючи з 1 сiчня 2017 року щодо банкiв, вiднесених до категорiї неплатоспроможних пiсля 1 сiчня 2017 року.

     7. Нацiональному банку України:

     сформувати до 1 сiчня 2016 року перелiк попередньо квалiфiкованих осiб;

     забезпечити прийняття рiшення про:

     вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банкiв, зареєстрованих на територiї проведення антитерористичної операцiї, що не провадять свою дiяльнiсть та припинили участь у системi електронних платежiв Нацiонального банку України;

     лiквiдацiю банкiв, зареєстрованих на територiї Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, банкiвську лiцензiю яких вiдкликано Нацiональним банком України.

     8. Установити, що Нацiональний банк України не пiзнiше дня, наступного за днем прийняття рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та/або лiквiдацiю банку, надсилає рiшення до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

     Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб у день отримання рiшення Нацiонального банку України про вiдкликання банкiвської лiцензiї та/або лiквiдацiю банку набуває прав лiквiдатора банку та розпочинає процедуру його лiквiдацiї вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб". У разi неможливостi здiйснення процедури лiквiдацiї вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб вживає заходiв до накопичення лiквiдацiйної маси банку.

     У такому разi процедура лiквiдацiї банку, у тому числi виплати вiдшкодування коштiв вкладникам такого банку, здiйснюється у порядку та у строки, встановленi окремими нормативно-правовими актами Фонду.

     9. Виконавча дирекцiя Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб зобов'язана не пiзнiше трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом подати на погодження адмiнiстративнiй радi Фонду:

     звiт про обґрунтування вибору найменш витратного для Фонду способу виведення з ринку неплатоспроможних банкiв, вiднесених до категорiї неплатоспроможних протягом 2014 року, та стан виконання планiв врегулювання;

     звiт про стан реалiзацiї у 2014 роцi активiв (майна) банкiв, щодо яких прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 липня 2015 року
N 629-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.