ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про заходи, спрямованi на сприяння капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 16 липня 2015 року N 629-VIII

     Цей Закон спрямований на захист економiчної безпеки держави, посилення фiнансової спроможностi банкiвської системи України та пiдвищення рiвня довiри до неї i поширюється на банки, що потребують додаткової капiталiзацiї.

     Стаття 1

     1. Банк, який за результатами дiагностичного обстеження, проведеного за власний рахунок iз залученням однiєї з аудиторських фiрм, визначених Нацiональним банком України, на вимогу Нацiонального банку України за визначеною Нацiональним банком України методикою, потребує додаткової капiталiзацiї (далi - банк), зобов'язаний здiйснити капiталiзацiю банку та/або реструктуризацiю, реорганiзацiю банку з метою забезпечення дотримання банком показника достатностi капiталу першого рiвня у розмiрi не менше 7 вiдсоткiв з урахуванням необхiдностi дотримання нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу у розмiрi не менше 10 вiдсоткiв та показника достатностi капiталу першого рiвня у розмiрi не менше 4,5 вiдсотка, розрахованих за базовим та песимiстичним макроекономiчними сценарiями вiдповiдно на перiод 2014 - 2016 рокiв. Капiталiзацiя та/або реструктуризацiя, реорганiзацiя банку мають бути проведенi у строк, визначений Нацiональним банком України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     2. Банк у строк, встановлений Нацiональним банком України, та вiдповiдно до його вимог зобов'язаний подати на затвердження Нацiональному банку України програму капiталiзацiї банку або план реструктуризацiї банку.

     3. У разi якщо банк не надав програму капiталiзацiї / план реструктуризацiї банку, що вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України, або учасники банку не спроможнi забезпечити рiвень капiталiзацiї, передбачений частиною першою цiєї статтi, Нацiональний банк України приймає рiшення про:

     1) надання Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї про забезпечення капiталiзацiї банку державою; або

     2) вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних iз застосуванням процедур, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" з урахуванням особливостей, встановлених статтями 2, 5 та 7 цього Закону; або

     3) вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних iз застосуванням процедур, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     Пропозицiя про забезпечення капiталiзацiї банку державою може бути надана Нацiональним банком України виключно щодо банку, який вiдповiдає критерiям та умовам, затвердженим Експертно-аналiтичною радою з питань участi держави у статутному капiталi банкiв, утвореною Кабiнетом Мiнiстрiв України (далi - критерiї участi держави). Капiталiзацiя банку забезпечується державою з урахуванням вимог цього Закону.

     Стаття 2

     1. Капiталiзацiя, реорганiзацiя банку здiйснюється за спрощеною процедурою, яка передбачає, що:

     1) повiдомлення про проведення загальних зборiв учасникiв банку для прийняття рiшень, необхiдних для проведення капiталiзацiї, у тому числi про збiльшення або зменшення статутного капiталу банку, реорганiзацiї банку згiдно з цим Законом, публiкується в офiцiйному друкованому органi згiдно з вимогами законодавства України про акцiонернi товариства не менше нiж за п'ять робочих днiв до дати проведення загальних зборiв;

     2) учасники банку та iнвестори, якi мають намiр набути/збiльшити iстотну участь у банку, звiльняються вiд обов'язку попередньо повiдомляти про свої намiри Нацiональний банк України;

     3) учасникам банку надається переважне право на придбання акцiй додаткової емiсiї;

     4) договори з учасниками банку та iнвесторами про купiвлю-продаж акцiй укладаються у строк до двох робочих днiв пiсля прийняття загальними зборами учасникiв банку рiшення про збiльшення або зменшення статутного капiталу банку. Учасники та iнвестори зобов'язанi здiйснити повну оплату акцiй вiдповiдно до умов розмiщення у строк до п'яти робочих днiв з дати укладення договорiв про купiвлю-продаж акцiй. Учасники та iнвестори повиннi вiдповiдати вимогам Нацiонального банку України щодо бездоганної дiлової репутацiї;

     5) дата подання заяви, рiшення про капiталiзацiю банку, у тому числi про збiльшення або зменшення статутного капiталу банку, змiн до статуту банку та статуту банку-правонаступника, проспекту емiсiї до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважається датою реєстрацiї випуску акцiй та проспекту емiсiї;

     6) дата подання змiн до статуту банку, статуту банку-правонаступника на погодження Нацiональному банку України та на реєстрацiю державному реєстратору вважається вiдповiдно датою їх погодження Нацiональним банком України та датою реєстрацiї державним реєстратором;

     7) дата подання документiв для реєстрацiї випуску акцiй банку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважається датою реєстрацiї звiту про розмiщення цiнних паперiв;

     8) Антимонопольний комiтет України надає висновок та/або дозвiл на концентрацiю не пiзнiше двох робочих днiв з дня подання банком вiдповiдних документiв;

     9) Нацiональний банк України погоджує кандидатури керiвникiв банку, у капiталiзацiї якого бере участь держава, не пiзнiше двох робочих днiв з дня подання Мiнiстерством фiнансiв України вiдповiдних документiв, що вiдповiдають вимогам Нацiонального банку України;

     10) Керiвником банку, що капiталiзується/реорганiзується за участю держави, не може бути:

     а) особа, яка обiймала керiвну посаду в цьому банку протягом одного року до прийняття рiшення про капiталiзацiю/реорганiзацiю;

     б) особа, яка обiймала посаду в органах управлiння iнших банкiв протягом одного року до запровадження в них тимчасової адмiнiстрацiї та/або лiквiдацiї банку (зазначена вимога дiє протягом наступних трьох рокiв з дня настання подiї) i не вiдповiдає iншим вимогам щодо бездоганної дiлової репутацiї згiдно iз законодавством;

     11) Нацiональний банк України надає попереднiй дозвiл та затверджує план реорганiзацiї банку за рiшенням власникiв не пiзнiше двох робочих днiв з дня подання банком вiдповiдних документiв, що вiдповiдають вимогам Нацiонального банку України;

     12) Нацiональний банк України приймає рiшення про надання банкiвської лiцензiї, генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй банку, створюваному в результатi злиття, за умови вiдповiдностi його вимогам Нацiонального банку України, протягом двох тижнiв з дня подання банком вiдповiдних документiв, що вiдповiдають вимогам Нацiонального банку України;

     13) не застосовуються положення законодавства щодо:

     а) необхiдностi повiдомлення всiх кредиторiв банку про рiшення загальних зборiв учасникiв щодо зменшення статутного капiталу банку/припинення банку в результатi реорганiзацiї;

     б) права кредиторiв вимагати забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорiв застави чи поруки, дострокового припинення або дострокового виконання зобов'язань та вiдшкодування збиткiв у зв'язку iз зменшенням статутного капiталу банку/припинення банку в результатi реорганiзацiї;

     в) недопущення зменшення статутного капiталу банку за наявностi заперечень кредиторiв, учасникiв банку;

     г) необхiдностi лiквiдацiї банку, якщо розмiр його статутного капiталу стає меншим за мiнiмальний розмiр статутного капiталу банку, визначений законом;

     ґ) необхiдностi вiдшкодування збиткiв акцiонерам-учасникам банку, пов'язаних iз зменшенням статутного капiталу банку;

     д) обмеження щодо мiнiмальної номiнальної вартостi акцiї;

     е) обов'язкового викупу акцiй на вимогу учасникiв банку;

     є) кворуму загальних зборiв учасникiв. Рiшення загальних зборiв учасникiв, необхiднi для проведення капiталiзацiї, у тому числi про збiльшення або зменшення статутного капiталу банку, реорганiзацiї банку згiдно iз цим Законом, затвердження результатiв розмiщення акцiй, приймаються простою бiльшiстю голосiв.

     2. Дата подання належних документiв до Нацiонального банку України, державного реєстратора, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку визначається за вiдмiткою вiдповiдного державного органу про прийняття документiв (реєстрацiйним iндексом).

     3. Обмеження стосовно отримання iнформацiї, що мiстить банкiвську таємницю, передбаченi Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", не поширюються на працiвникiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - Фонд) та Мiнiстерства фiнансiв України при здiйсненнi ними функцiй i повноважень, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" та цим Законом.

     Стаття 3

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України у визначеному ним порядку за пропозицiєю Нацiонального банку України та з урахуванням аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi банку, здiйсненого на вимогу Мiнiстерства фiнансiв України, приймає рiшення про участь у капiталiзацiї банку, який вiдповiдає критерiям участi держави.

     2. Держава бере участь у капiталiзацiї банку шляхом:

     1) придбання акцiй при їх додатковому розмiщеннi в обмiн на державнi облiгацiї України;

     2) надання позики у виглядi державних облiгацiй України на умовах субординованого боргу пiд забезпечення, надане учасниками банку iз забезпеченням права держави розпоряджатися та користуватися акцiями банку в обсязi не менше нiж 75 вiдсоткiв.

     3. Держава бере участь у капiталiзацiї банку за умов:

     1) прийняття загальними зборами учасникiв банку рiшень про:

     а) капiталiзацiю банку за участю держави;

     б) набуття державою права власностi на акцiї банку або права розпоряджатися та користуватися акцiями банку в обсязi не менше нiж 75 вiдсоткiв плюс одна акцiя;

     в) зменшення розмiру статутного капiталу банку на максимальну суму збиткiв, розрахованих за результатами дiагностичного обстеження;

     г) збiльшення статутного капiталу банку за рахунок спрямування до статутного капiталу зобов'язань банку за вкладами (депозитами) власникiв iстотної участi, що володiють не менш як 5 вiдсотками статутного капiталу, членiв спостережної ради, правлiння, ревiзiйної комiсiї банку (за їх згодою) на дату прийняття рiшення про капiталiзацiю банку за участю держави. Надання згоди на спрямування до статутного капiталу зобов'язань банку за такими вкладами (депозитами) у повному обсязi пiдтверджується заявами (розпорядженнями) вiдповiдних осiб;

     ґ) здiйснення аудиторською фiрмою аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi банку на вимогу Мiнiстерства фiнансiв України за рахунок банку;

     д) зменшення розмiру статутного капiталу банку на суму збиткiв, визначених за результатами аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi банку, здiйсненого на вимогу Мiнiстерства фiнансiв України;

     е) погодження на призначення за поданням Мiнiстерства фiнансiв України на посаду радника голови правлiння банку уповноваженої особи, яка вiд iменi держави здiйснює монiторинг i звiтує про ключовi напрями дiяльностi та повiдомляє про наявнiсть практик керiвництва i управлiння та про розробку i реалiзацiю плану операцiйної та/або структурної реструктуризацiї, складає звiти на регулярнiй основi i подає їх структурному пiдроздiлу Мiнiстерства фiнансiв України з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв, який виконує функцiю управлiння корпоративними правами держави в банках, у капiталiзацiї яких взяла участь держава. Умови контракту уповноваженої особи з банком та розмiр винагороди встановлюються наглядовою (спостережною) радою банку;

     2) зменшення розмiру статутного капiталу банку на максимальну суму збиткiв, розрахованих за результатами дiагностичного обстеження;

     3) спрямування до статутного капiталу коштiв за вкладами (депозитами) власникiв iстотної участi, що володiють не менше як 10 вiдсотками статутного капiталу, членiв спостережної ради, правлiння, ревiзiйної комiсiї банку;

     4) зменшення розмiру статутного капiталу банку на суму збиткiв, визначених за результатами аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi банку, здiйсненого на вимогу Мiнiстерства фiнансiв України.

     4. Якщо банк до 90 календарних днiв пiсля прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення про участь у капiталiзацiї банку не виконав умови, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, Нацiональний банк України, на пiдставi повiдомлення Кабiнету Мiнiстрiв України, приймає рiшення про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних.

     Реалiзацiю заходiв, необхiдних для виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, здiйснює Фонд вiдповiдно до процедур, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     Стаття 4

     1. Управлiння корпоративними правами держави у статутному капiталi банку (крiм державних банкiв), що набутi вiдповiдно до цього Закону, здiйснюється Мiнiстерством фiнансiв України.

     2. Працiвники Мiнiстерства фiнансiв України, якi визначенi ним для вирiшення питань щодо участi держави у капiталiзацiї банку, перебувають пiд захистом закону:

     1) фiнансова вiдповiдальнiсть, у тому числi за шкоду, заподiяну внаслiдок професiйної помилки, життя та здоров'я працiвникiв повиннi бути застрахованi вiдповiдно до законодавства;

     2) працiвники не несуть вiдповiдальностi за дiї та бездiяльнiсть, якщо вони дiяли добросовiсно, вiдповiдно до законодавства i в межах своїх службових обов'язкiв. Позови, поданi проти таких осiб, вважаються позовами, поданими проти Мiнiстерства фiнансiв України;

     3) образа працiвника, опiр, погроза, насильство та iншi дiї, що перешкоджають виконанню покладених на працiвника завдань, тягнуть за собою встановлену законом вiдповiдальнiсть.

     Мiнiстерство фiнансiв України забезпечує правовий захист таких працiвникiв у разi подання проти них позовiв, пов'язаних iз забезпеченням виконання ними функцiй з вирiшення питань щодо участi держави у капiталiзацiї банку.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв України в установленому законом порядку приймає рiшення про продаж акцiй, що належать державi у статутному капiталi банку. Кошти вiд їх продажу зараховуються до Державного бюджету України.

     Стаття 5

     1. Нацiональний банк України за 30 календарних днiв до прийняття рiшення, передбаченого абзацом третiм частини третьої статтi 1 цього Закону (далi - рiшення Нацiонального банку України):

     1) звертається до Фонду з приводу проведення ним оцiнки активiв банку Фондом;

     2) готує разом з Фондом план врегулювання банку;

     3) готує висновок щодо фiнансового стану потенцiйного приймаючого банку / банку, до якого здiйснюватиметься приєднання неплатоспроможного банку, та спроможностi приймаючого банку виконати зобов'язання перед вкладниками - фiзичними особами.

     2. Фонд за зверненням Нацiонального банку України:

     1) проводить оцiнку активiв банку (за встановленою ним методикою) або визначеним ним суб'єктом оцiночної дiяльностi;

     2) складає перелiк вкладникiв, якi мають право на вiдшкодування коштiв за вкладами за рахунок Фонду, та перелiк вкладникiв, кошти яких не пiдлягають вiдшкодуванню Фондом.

     Банк зобов'язаний забезпечити доступ працiвникiв Фонду та/або визначених ним суб'єктiв оцiночної дiяльностi до всiєї iнформацiї та документацiї, баз даних, необхiдних для проведення дiй, передбачених частиною другою цiєї статтi.

     Банк, до якого здiйснюватиметься приєднання неплатоспроможного банку, до дати, визначеною у частинi першiй цiєї статтi, зобов'язаний прийняти всi рiшення та здiйснити всi необхiднi дiї для забезпечення приєднання до нього неплатоспроможного банку.

     3. Рiшення Нацiонального банку України доводиться Фонду у день його прийняття.

     Фонд не пiзнiше наступного календарного дня пiсля офiцiйного отримання рiшення Нацiонального банку України розпочинає здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї в банку; розмiщує iнформацiю про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї в банку на своїй офiцiйнiй сторiнцi в мережi Iнтернет; призначає з числа працiвникiв Фонду уповноважену особу Фонду; затверджує план врегулювання.

     4. У планi врегулювання визначаються заходи щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один iз таких способiв:

     1) передача вкладiв усiх вкладникiв та частини активiв неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з вiдкликанням банкiвської лiцензiї неплатоспроможного банку та подальшою його лiквiдацiєю;

     2) реорганiзацiя неплатоспроможного банку шляхом приєднання до платоспроможного банку.

     5. У планi врегулювання, в залежностi вiд обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, має бути визначений приймаючий банк або банк, до якого здiйснюватиметься приєднання неплатоспроможного банку.

     6. Уповноважена особа Фонду забезпечує вiдчуження активiв неплатоспроможного банку за цiною, визначеною Фондом за встановленою ним методикою або суб'єктом оцiночної дiяльностi, визначеним Фондом.

     7. Фонд наступного дня пiсля завершення вiдчуження активiв i передачi вкладiв неплатоспроможного банку подає Нацiональному банку України пропозицiю про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю неплатоспроможного банку.

     8. Уповноважена особа Фонду не пiзнiше трьох робочих днiв з дня її призначення забезпечує передачу банку, до якого здiйснюється приєднання, усiх активiв та зобов'язань неплатоспроможного банку та протягом 60 календарних днiв проводить повну реорганiзацiю неплатоспроможного банку.

     Стаття 6

     1. На час дiї цього Закону запроваджується мораторiй на:

     1) розподiл чистого прибутку банку (нарахування, виплати дивiдендiв, у тому числi за привiлейованими акцiями), крiм розподiлу чистого прибутку для збiльшення статутного капiталу банку та формування резервного фонду, сплати до Державного бюджету України дивiдендiв банками з державною часткою в розмiрi, пропорцiйному державнiй частцi у їх статутних капiталах;

     2) викуп банком розмiщених ним акцiй.

     Стаття 7

     1. Оскарження або судовий розгляд, пов'язанi iз капiталiзацiєю, реструктуризацiєю, деномiнацiєю акцiй, не зупиняють заходiв та iнших рiшень, що приймаються вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 8. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пiдпункту "г" пiдпункту 2 та пiдпункту 5 пункту 10 цiєї статтi, якi набирають чинностi одночасно з набранням чинностi Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     Цей Закон, крiм пунктiв 5, 6, 9 та 10 цiєї статтi, дiє до прийняття Верховною Радою України у зв'язку iз стабiлiзацiєю фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi рiшення щодо втрати ним чинностi, але не пiзнiше нiж до 1 сiчня 2017 року.

     2. На перiод дiї цього Закону закони України та iншi нормативно-правовi акти у сферi банкiвської дiяльностi дiють з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     3. На банки, у яких держава володiє акцiями в обсязi не менше нiж 75 вiдсоткiв плюс одна акцiя (крiм державних банкiв), банки, в яких дiагностичне обстеження на вимогу Нацiонального банку України не проводилося, поширюються положення статтi 2 цього Закону, а також, за умови вiдповiдностi визначеним Нацiональним банком України критерiям, положення статтi 5 цього Закону.

     4. Капiталiзацiя банку, у якому держава володiє часткою понад 75 вiдсоткiв (крiм державних та санацiйного банку), здiйснюється за результатами дiагностичного обстеження, а також аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi банку з урахуванням положень статтi 2 цього Закону.

     5. Пункт 5 статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 629-VIII)

     6. Дiя цього Закону не поширюється на державнi банки, крiм положень пiдпунктiв 5 - 7 частини першої, частини другої та частини третьої статтi 2, пiдпункту 1 частини другої статтi 3 та цього пункту. Капiталiзацiя державних банкiв здiйснюється у порядку, передбаченому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     При здiйсненнi капiталiзацiї державних банкiв вiдповiдно до цього Закону вимоги статтi 8 Закону України "Про акцiонернi товариства" в частинi оцiнки ринкової вартостi акцiй таких державних банкiв та вартостi державних облiгацiй України, що передаються до статутного капiталу державного банку, не застосовуються.

     Рiшення про приватне розмiщення акцiй державного банку, затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, результатiв приватного розмiщення акцiй, звiту про результати приватного розмiщення акцiй державного банку на пiдставi актiв Кабiнету Мiнiстрiв України про збiльшення статутного капiталу такого банку iз збереженням у власностi держави 100 вiдсоткiв акцiй приймає виконавчий орган державного банку, якщо iнше не визначено його статутом.

     7. Банки-нерезиденти чи банкiвськi групи - нерезиденти, що беруть участь у збiльшеннi капiталу банкiв-резидентiв України, власниками яких вони є чи є одним iз власникiв, не потребують отримання ними погодження Нацiонального банку України на таке збiльшення та набуття iстотної участi в банку, а також дозволу Антимонопольного комiтету України на здiйснення узгоджених дiй та/або концентрацiю.

     8. Протягом дiї цього Закону зобов'язання неплатоспроможного банку в iноземнiй валютi передаються перехiдному (приймаючому) банку в нацiональнiй валютi в перерахунку за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на день початку запровадження процедури виведення Фондом банку з ринку.

     9. Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб має право встановлювати розмiр рiчної ставки регулярного збору, у тому числi диференцiйованого, вiдмiнний вiд того, що встановлений в абзацi першому частини першої статтi 22 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     10. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     а) доповнити статтею 71 такого змiсту:

     "Стаття 71. Особливостi забезпечення стабiльностi банкiвської системи

     Нацiональний банк України за наявностi ознак нестiйкого фiнансового стану банкiвської системи, виникнення обставин, що загрожують стабiльностi банкiвської та/або фiнансової системи країни, має право визначати тимчасовi особливостi регулювання та нагляду за банками або iншими особами, якi можуть бути об'єктом перевiрки Нацiонального банку України, у тому числi особливостi пiдтримання лiквiдностi банкiв, застосування економiчних нормативiв, формування та використання резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними операцiями банкiв, запроваджувати обмеження на їх дiяльнiсть, у тому числi обмежувати або забороняти видачу коштiв з поточних та вкладних (депозитних) рахункiв фiзичних та юридичних осiб, а також обмежувати або тимчасово забороняти проведення валютних операцiй на територiї України, зокрема операцiй з вивезення, переказування i пересилання за межi України валютних цiнностей.

     Наявнiсть ознак нестiйкого фiнансового стану банкiвської системи, а також обставин, що загрожують стабiльностi банкiвської та/або фiнансової системи країни, пiдтверджується вiдповiдним рiшенням Ради з фiнансової стабiльностi, повноваження якої визначаються указом Президента України";

     б) в абзацi другому пункту 5 частини першої статтi 68 слова "зазначенням суми кредиту" замiнити словами "зазначенням найменування банку, суми та виду кредиту";

     2) у Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     а) пункт 3 частини чотирнадцятої статтi 34 виключити;

     б) частину другу статтi 58 пiсля слiв "у разi" доповнити словами "прийняття Нацiональним банком України рiшення про запровадження обмежень на дiяльнiсть банкiв";

     в) у пунктi 2 частини першої статтi 75 слова "у строк з вини банку" замiнити словами "банком у встановлений законодавством України строк";

     г) частину третю статтi 79 викласти у такiй редакцiї:

     "Оскарження рiшення або дiї Нацiонального банку України не зупиняє їх виконання. Забезпечення позову шляхом зупинення рiшень Нацiонального банку України про застосування до банкiв та iнших осiб, якi можуть бути об'єктом перевiрки Нацiонального банку України вiдповiдно до закону, заходiв впливу, санкцiй, вiдкликання (позбавлення) вiдповiдних лiцензiй, виданих Нацiональним банком України, не допускається";

     3) у Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142 iз наступними змiнами):

     а) пункт 9 частини першої статтi 37 викласти у такiй редакцiї:

     "9) запровадження тимчасової адмiнiстрацiї банку-боржника";

     б) у статтi 49:

     частину першу доповнити новим пунктом 31 такого змiсту:

     "31) прийняття Нацiональним банком України рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку-боржника";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Постанова про закiнчення виконавчого провадження у разi прийняття Нацiональним банком України рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку-боржника виноситься державним виконавцем не пiзнiше наступного дня, коли йому стало вiдомо про такi обставини. При цьому виконавчий документ надсилається до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     4) у Законi України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564; 2014 р., N 33, ст. 1162):

     а) в абзацi першому частини дев'ятої статтi 39 слово та цифри "4 i 5" замiнити цифрами "2 - 4";

     б) абзаци другий та третiй частини другої статтi 41 пiсля слiв "здiйснення узгоджених дiй" доповнити словами "та/або концентрацiю";

     в) у статтi 411:

     у частинi першiй:

     абзац перший доповнити словами та цифрами "у спосiб, визначений пунктами 3 та 5 частини другої статтi 39 цього Закону";

     в абзацi другому слова "за рахунок коштiв державного бюджету" замiнити словами "за рахунок державного бюджету";

     у частинi другiй пiсля слiв "у виведеннi неплатоспроможного банку з ринку" доповнити словами та цифрами "у спосiб, визначений пунктом 5 частини другої статтi 39 цього Закону";

     абзац другий частини п'ятої пiсля слiв "здiйснення узгоджених дiй" доповнити словами "та/або концентрацiю";

     г) у статтi 42:

     в абзацi першому частини першої слова "неплатоспроможного банку" замiнити словами "одного або декiлькох неплатоспроможних банкiв";

     в абзацах другому та третьому частини дев'ятої слова "здiйснення узгоджених дiй" доповнити словами "та/або концентрацiю";

     пункт 3 частини сiмнадцятої викласти у такiй редакцiї:

     "3) його утворення здiйснюється пiсля отримання письмового зобов'язання iнвестора щодо придбання перехiдного банку та зарахування iнвестором коштiв на накопичувальний рахунок, вiдкритий йому у Нацiональному банку України, у розмiрi, визначеному фондом. Нацiональний банк України застосовує режим блокування коштiв на цьому рахунку до укладення Фондом з iнвестором договору купiвлi-продажу всiх акцiй перехiдного банку";

     ґ) пункт 4 роздiлу X "Прикiнцевi та перехiднi положення" доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "До перехiдного банку, створеного вiдповiдно до пункту 1 частини шiстнадцятої статтi 42 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", на дату втрати ним статусу перехiдного застосовуються вимоги пункту 3 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо запобiгання негативному впливу на стабiльнiсть банкiвської системи". Розмiр статутного капiталу такого банку, на дату втрати ним статусу перехiдного, не може бути меншим нiж розмiр статутного капiталу, встановлений Нацiональним банком України на визначену дату для банкiв, що утворенi до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо запобiгання негативному впливу на стабiльнiсть банкiвської системи" - 120 мiльйонiв гривень";

     5) у пiдпунктi 11 пункту 3 роздiлу X "Прикiнцевi положення" Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 50 - 51, ст. 2057):

     в абзацах десятому та одинадцятому цифру "8" замiнити цифрою "9";

     в останньому абзацi слово "систематичного" замiнити словами "встановлено систематичне".

     11. Кабiнету Мiнiстрiв України, Нацiональному банку України, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 грудня 2014 року
N 78-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.