ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 20 сiчня 2005 року N 2375-IV,
вiд 23 червня 2005 року N 2704-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3201-IV,
вiд 5 березня 2009 року N 1066-VI,
вiд 17 листопада 2009 року N 1559-VI,
вiд 11 лютого 2010 року N 1878-VI
(Законом України вiд 11 лютого 2010 року N 1878-VI
цей Закон викладено у новiй редакцiї),
вiд 7 липня 2011 року N 3613-VI,
вiд 4 липня 2012 року N 5037-VI,
вiд 6 вересня 2012 року N 5206-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5461-VI,
вiд 14 травня 2013 року N 233-VII,
вiд 16 травня 2013 року N 245-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 10 жовтня 2013 року N 641-VII,
вiд 15 квiтня 2014 року N 1212-VII,
вiд 16 квiтня 2014 року N 1219-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1253-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1701-VII,
вiд 12 лютого 2015 року N 191-VIII,
вiд 5 березня 2015 року N 247-VIII,
вiд 9 квiтня 2015 року N 319-VIII,
вiд 14 травня 2015 року N 417-VIII,
вiд 18 червня 2015 року N 541-VIII,
вiд 14 липня 2015 року N 597-VIII,
вiд 16 липня 2015 року N 629-VIII,
вiд 16 липня 2015 року N 630-VIII,
вiд 10 листопада 2015 року N 766-VIII,
вiд 26 листопада 2015 року N 834-VIII
(Законом України вiд 26 листопада 2015 року N 834-VIII
цей Закон викладено у новiй редакцiї),
вiд 2 червня 2016 року N 1404-VIII,
вiд 20 вересня 2016 року N 1533-VIII,
вiд 6 жовтня 2016 року N 1666-VIII,
вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII,
вiд 20 грудня 2016 року N 1791-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1983-VIII,
вiд 18 сiчня 2018 року N 2269-VIII,
вiд 22 травня 2018 року N 2443-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2475-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2478-VIII,
вiд 10 липня 2018 року N 2498-VIII,
Кодексом України з процедур банкрутства
вiд 18 жовтня 2018 року N 2597-VIII
(який вводиться в дiю з 21 жовтня 2019 року),
Законами України
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX
вiд 20 вересня 2019 року N 132-IX,
вiд 2 жовтня 2019 року N 140-IX,
вiд 3 жовтня 2019 року N 155-IX,
вiд 3 жовтня 2019 року N 159-IX,
вiд 17 жовтня 2019 року N 199-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 324-IX,
вiд 5 грудня 2019 року N 340-IX,
вiд 13 травня 2020 року N 590-IX

(Змiни до цього Закону, передбаченi пiдпунктом 17 пункту 3 роздiлу X Закону України вiд 14 жовтня 2014 року N 1702-VII, внесенi не будуть у зв'язку з викладенням частини третьої статтi 28 цього Закону з 25 листопада 2014 року у новiй редакцiї Законом України вiд 14 жовтня 2014 року N 1701-VII)

     Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, i спрямований на забезпечення визнання та захисту державою таких прав.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Сфера застосування Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно, розмiщене на територiї України, та обтяжень таких прав.

(абзац перший частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Державна реєстрацiя права власностi на об'єкт незавершеного будiвництва, обтяжень такого права проводиться у порядку, визначеному цим Законом, з урахуванням особливостей правового статусу такого об'єкта.

(абзац другий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     2. Дiя цього Закону не поширюється на державну реєстрацiю повiтряних i морських суден, суден внутрiшнього плавання, космiчних та iнших об'єктiв цивiльних прав, на якi законом може бути поширено правовий режим нерухомої речi.

     Стаття 2. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) державна реєстрацiя речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далi - державна реєстрацiя прав) - офiцiйне визнання i пiдтвердження державою фактiв набуття, змiни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення вiдповiдних вiдомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

(пункт 1 частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     2) Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далi - Державний реєстр прав) - єдина державна iнформацiйна система, що забезпечує обробку, збереження та надання вiдомостей про зареєстрованi речовi права на нерухоме майно та їх обтяження;

(пункт 2 частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     3) заявник:

     власник, iнший правонабувач, сторона правочину, у яких виникло, перейшло чи припинилося речове право, або уповноваженi ними особи - у разi подання документiв для проведення державної реєстрацiї набуття, змiни або припинення права власностi та iнших речових прав;

(абзац другий пункту 3 частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2498-VIII)

     орган державної влади, його посадова особа, якими встановлено, змiнено або припинено обтяження, особа, в iнтересах якої встановлено, змiнено або припинено обтяження, або уповноваженi ними особи - у разi подання документiв для проведення державної реєстрацiї набуття, змiни або припинення обтяження речових прав;

     iпотекодержатель, особа, в iнтересах якої встановлено, змiнено або припинено iпотеку, або уповноваженi ними особи - у разi подання документiв для проведення державної реєстрацiї набуття, змiни або припинення iпотеки;

     орган мiсцевого самоврядування - у разi взяття на облiк безхазяйного нерухомого майна;

     особа, за якою закрiплений особовий рахунок в погосподарськiй книзi вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради, або уповноважена нею особа - у разi проведення державної реєстрацiї права власностi на iндивiдуальнi (садибнi) житловi будинки, садовi, дачнi будинки, господарськi (присадибнi) будiвлi i споруди, прибудови до них, що були закiнченi будiвництвом до 5 серпня 1992 року та розташованi на територiях сiльських, селищних, мiських рад, якими вiдповiдно до законодавства здiйснювалося ведення погосподарського облiку;

(абзац шостий пункту 3 частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     приватний партнер (концесiонер) - у разi проведення державної реєстрацiї права державної або комунальної власностi на нерухоме майно, речовi права на яке виникли в результатi створення, та/або будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту та технiчного переоснащення), та/або управлiння (користування, експлуатацiя, технiчне обслуговування) за договором, укладеним в рамках здiйснення державно-приватного партнерства, у тому числi концесiйним договором;

(пункт 3 частини першої статтi 2 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     державний партнер (концесiєдавець) або за його дорученням державне або комунальне пiдприємство, установа, органiзацiя чи господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) яких належить державi, Автономнiй Республiцi Крим, територiальнiй громадi або iншому господарському товариству, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належить державi, - у разi подання документiв для проведення державної реєстрацiї набуття права державної або комунальної власностi на земельну дiлянку, необхiдну для здiйснення державно-приватного партнерства (реалiзацiї проекту, що здiйснюється на умовах концесiї), для проведення державної реєстрацiї набуття, змiни або припинення обтяження речових прав на таку земельну дiлянку;

(пункт 3 частини першої статтi 2 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     4) iнший правонабувач - орендар, концесiонер, приватний партнер, суб'єкт iншого права, похiдного вiд права власностi, iпотекодержатель, спадкоємець (у разi оформлення спадщини, до складу якої входять речовi права на нерухоме майно, що пiдлягають державнiй реєстрацiї згiдно iз цим Законом);

(пункт 4 частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     5) обтяження - заборона або обмеження розпорядження та/або користування нерухомим майном, встановленi законом, актами уповноважених на це органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб, або такi, що виникли з правочину;

(пункт 5 частини першої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     6) територiальнi органи Мiнiстерства юстицiї України - територiальнi органи Мiнiстерства юстицiї України, що забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Автономнiй Республiцi Крим, в областях, мiстах Києвi та Севастополi;

     7) технiчний адмiнiстратор Державного реєстру прав (далi - технiчний адмiнiстратор) - державне унiтарне пiдприємство, визначене Мiнiстерством юстицiї України та вiднесене до сфери його управлiння, що здiйснює заходи iз створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Державного реєстру прав, вiдповiдає за його технiчне i технологiчне забезпечення, збереження та захист даних цього реєстру, здiйснює технiчнi та технологiчнi заходи з надання, блокування та анулювання доступу до Державного реєстру прав, органiзовує та проводить навчання для роботи з цим реєстром;

     8) реєстрацiйна справа - сукупнiсть документiв, на пiдставi яких проведено реєстрацiйнi дiї, а також документiв, сформованих у процесi проведення таких реєстрацiйних дiй, що зберiгаються у паперовiй та електроннiй формi;

(пункт 8 частини першої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     9) реєстрацiйна дiя - державна реєстрацiя прав, взяття на облiк безхазяйного нерухомого майна, а також iншi дiї, що здiйснюються державним реєстратором у Державному реєстрi прав, крiм надання iнформацiї з цього реєстру;

(частину першу статтi 2 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, пункт 9 частини першої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     10) камеральна перевiрка - перевiрка, що проводиться у примiщеннi Мiнiстерства юстицiї України виключно на пiдставi даних Державного реєстру прав.

(частину першу статтi 2 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     2. Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Цивiльному кодексi України та законах України.

     Стаття 3. Засади державної реєстрацiї прав

     1. Загальними засадами державної реєстрацiї прав є:

     1) гарантування державою об'єктивностi, достовiрностi та повноти вiдомостей про зареєстрованi права на нерухоме майно та їх обтяження;

     2) обов'язковiсть державної реєстрацiї прав у Державному реєстрi прав;

     21) одночаснiсть вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва та державної реєстрацiї прав;

(частину першу статтi 3 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     3) публiчнiсть державної реєстрацiї прав;

     4) внесення вiдомостей до Державного реєстру прав виключно на пiдставах та в порядку, визначених цим Законом;

     5) вiдкритiсть та доступнiсть вiдомостей Державного реєстру прав.

     2. Речовi права на нерухоме майно та їх обтяження, що пiдлягають державнiй реєстрацiї вiдповiдно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрацiї.

     3. Речовi права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 1 сiчня 2013 року, визнаються дiйсними за наявностi однiєї з таких умов:

     1) реєстрацiя таких прав була проведена вiдповiдно до законодавства, що дiяло на момент їх виникнення;

     2) на момент виникнення таких прав дiяло законодавство, що не передбачало їх обов'язкової реєстрацiї.

     4. Будь-якi дiї особи, спрямованi на набуття, змiну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що пiдлягають державнiй реєстрацiї вiдповiдно до цього Закону, можуть вчинятися, якщо речовi права на таке майно зареєстрованi згiдно iз вимогами цього Закону, крiм випадкiв, коли речовi права на нерухоме майно, що виникли до 1 сiчня 2013 року, визнаються дiйсними згiдно з частиною третьою цiєї статтi, та у випадках, визначених статтею 28 цього Закону.

     5. Державна реєстрацiя права власностi та iнших речових прав проводиться в межах Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва та Севастополя за мiсцезнаходженням нерухомого майна.

     На пiдставi рiшення Мiнiстерства юстицiї України державна реєстрацiя права власностi та iнших речових прав у визначених випадках може проводитися в межах декiлькох адмiнiстративно-територiальних одиниць, визначених абзацом першим цiєї частини, або незалежно вiд мiсцезнаходження нерухомого майна.

     Державна реєстрацiя обтяжень речових прав проводиться незалежно вiд мiсцезнаходження нерухомого майна.

     Державна реєстрацiя прав проводиться за заявами у сферi державної реєстрацiї прав будь-яким державним реєстратором з урахуванням вимог, встановлених абзацами першим - третiм цiєї частини, крiм випадку, передбаченого статтею 321 цього Закону.

(частина п'ята статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Стаття 4. Речовi права та їх обтяження, що пiдлягають державнiй реєстрацiї

     1. Державнiй реєстрацiї прав пiдлягають:

     1) право власностi та право довiрчої власностi як спосiб забезпечення виконання зобов'язання на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будiвництва;

(пункт 1 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 132-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     2) речовi права на нерухоме майно, похiднi вiд права власностi:

(абзац перший пункту 2 частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     право користування (сервiтут);

     право користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис);

     право забудови земельної дiлянки (суперфiцiй);

     право господарського вiдання;

     право оперативного управлiння;

     право постiйного користування та право оренди (суборенди) земельної дiлянки;

     право користування (найму, оренди) будiвлею або iншою капiтальною спорудою (їх окремою частиною), що виникає на пiдставi договору найму (оренди) будiвлi або iншої капiтальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки;

     абзац дев'ятий пункту 2 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     право довiрчої власностi (крiм права довiрчої власностi як способу забезпечення виконання зобов'язань);

(абзац десятий пункту 2 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     iншi речовi права вiдповiдно до закону;

     3) пункт 3 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     4) обтяження речових прав на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будiвництва:

     заборона вiдчуження та/або користування;

     арешт;

     iпотека;

     вимога нотарiального посвiдчення договору, предметом якого є нерухоме майно, встановлена власником такого майна;

     податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, об'єкт незавершеного будiвництва;

     iншi обтяження вiдповiдно до закону.

(пункт 4 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     2. У разi визначення часток у правi спiльної власностi чи їх змiни, змiни суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi, змiни правонабувача речового права, похiдного вiд права власностi, строку дiї такого речового права, а також змiни обтяжувача, особи, в iнтересах якої встановлено обтяження речових прав, чи змiни умов обтяження проводиться державна реєстрацiя таких змiн, при цьому дата та час державної реєстрацiї речових прав, обтяжень речових прав залишаються незмiнними.

(статтю 4 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Стаття 5. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрацiя прав

     1. У Державному реєстрi прав реєструються речовi права та їх обтяження на земельнi дiлянки, а також на об'єкти нерухомого майна, розташованi на земельнiй дiлянцi, перемiщення яких неможливе без їх знецiнення та змiни призначення, а саме: житловi будинки, будiвлi, споруди, а також їх окремi частини, квартири, житловi та нежитловi примiщення.

(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII)

     2. Якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацiю нерухомого майна, державна реєстрацiя прав на таке майно проводиться пiсля прийняття його в експлуатацiю в установленому законодавством порядку, крiм випадкiв, передбачених статтею 31 цього Закону.

     3. Право власностi на житловий будинок, будiвлю, споруду, а також їх окремi частини може бути зареєстровано незалежно вiд того, чи зареєстровано право власностi чи iнше речове право на земельну дiлянку, на якiй вони розташованi.

(абзац перший частини третьої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII)

     Право власностi на квартиру, житлове та нежитлове примiщення може бути зареєстровано незалежно вiд того, чи зареєстровано право власностi на житловий будинок, будiвлю, споруду, а також їх окремi частини, в яких вони розташованi.

     4. Не пiдлягають державнiй реєстрацiї речовi права та їх обтяження на кориснi копалини, рослини, а також на малi архiтектурнi форми, тимчасовi, некапiтальнi споруди, розташованi на земельнiй дiлянцi, перемiщення яких можливе без їх знецiнення та змiни призначення, а також окремо на споруди, що є приналежнiстю головної речi, або складовою частиною речi, зокрема на магiстральнi та промисловi трубопроводи (у тому числi газорозподiльнi мережi), автомобiльнi дороги, електричнi мережi, магiстральнi тепловi мережi, мережi зв'язку, залiзничнi колiї.

Роздiл II
ОРГАНIЗАЦIЙНI ОСНОВИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ ПРАВ

     Стаття 6. Система органiв та суб'єкти, якi здiйснюють повноваження у сферi державної реєстрацiї прав

     1. Органiзацiйну систему державної реєстрацiї прав становлять:

     1) Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи;

     2) суб'єкти державної реєстрацiї прав:

     виконавчi органи сiльських, селищних та мiських рад, Київська, Севастопольська мiськi, районнi, районнi у мiстах Києвi та Севастополi державнi адмiнiстрацiї;

     абзац третiй пункту 2 частини першої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     3) державнi реєстратори прав на нерухоме майно (далi - державнi реєстратори).

     2. Виконавчi органи сiльських, селищних та мiських рад (крiм мiст обласного та/або республiканського Автономної Республiки Крим значення) набувають повноважень у сферi державної реєстрацiї прав вiдповiдно до цього Закону у разi прийняття вiдповiдною радою такого рiшення.

     3. Частину третю статтi 6 виключено

(частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Стаття 7. Повноваження Мiнiстерства юстицiї України у сферi державної реєстрацiї прав

     1. Мiнiстерство юстицiї України:

     1) забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi державної реєстрацiї прав;

     2) здiйснює нормативно-правове регулювання у сферi державної реєстрацiї прав;

     3) забезпечує створення та функцiонування Державного реєстру прав, є його держателем;

     4) органiзовує роботу, пов'язану iз забезпеченням дiяльностi з державної реєстрацiї прав;

     5) здiйснює контроль за дiяльнiстю у сферi державної реєстрацiї прав, у тому числi шляхом проведення монiторингу реєстрацiйних дiй вiдповiдно до цього Закону та приймає обов'язковi до виконання рiшення, передбаченi цим Законом;

(пункт 5 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     6) забезпечує доступ до Державного реєстру прав державних реєстраторiв, суб'єктiв державної реєстрацiї прав, визначених цим Законом, iнших суб'єктiв, право доступу яких визначено цим Законом, та приймає рiшення про тимчасове блокування або анулювання такого доступу у випадках, передбачених цим Законом;

(пункт 6 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     7) розглядає скарги на рiшення, дiї або бездiяльнiсть державних реєстраторiв, суб'єктiв державної реєстрацiї прав, територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України та приймає обов'язковi до виконання рiшення, передбаченi цим Законом;

     8) складає протоколи про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення;

     9) органiзовує роботу з пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї державних реєстраторiв;

     91) надає узагальненi роз'яснення щодо застосування законодавства з питань державної реєстрацiї прав;

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 91 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     10) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 8. Повноваження територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України

     1. Територiальнi органи Мiнiстерства юстицiї України в межах територiї, на якiй вони здiйснюють свою дiяльнiсть:

     1) пункт 1 частини першої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     2) розглядають скарги на рiшення, дiї або бездiяльнiсть державних реєстраторiв, суб'єктiв державної реєстрацiї прав та приймають обов'язковi до виконання рiшення, передбаченi цим Законом;

     3) складають протоколи про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення;

     4) органiзовують роботу з пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї державних реєстраторiв, уповноважених осiб суб'єктiв державної реєстрацiї прав;

(пункт 4 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     5) приймають рiшення про тимчасове блокування доступу державних реєстраторiв, уповноважених осiб суб'єктiв державної реєстрацiї прав до Державного реєстру прав у випадках, передбачених цим Законом;

(пункт 5 частини першої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     6) здiйснюють iншi повноваження, передбаченi цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 9. Повноваження суб'єктiв державної реєстрацiї прав

     1. До повноважень суб'єктiв державної реєстрацiї прав належить:

     1) забезпечення:

     проведення державної реєстрацiї прав;

     ведення Державного реєстру прав;

     взяття на облiк безхазяйного нерухомого майна;

     формування та зберiгання реєстрацiйних справ.

(абзац п'ятий пункту 1 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Зберiгання реєстрацiйних справ у паперовiй формi здiйснюється виключно виконавчими органами мiських рад мiст обласного та/або республiканського Автономної Республiки Крим значення, Київською, Севастопольською мiськими, районними, районними у мiстах Києвi та Севастополi державними адмiнiстрацiями за мiсцезнаходженням вiдповiдного майна;

(пункт 1 частини першої статтi 9 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     2) здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     2. Частину другу статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Стаття 10. Державний реєстратор

     1. Державним реєстратором є:

     1) громадянин України, який має вищу освiту за спецiальнiстю правознавство, вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, встановленим Мiнiстерством юстицiї України, та перебуває у трудових вiдносинах з суб'єктом державної реєстрацiї прав;

     2) нотарiус;

     3) державний, приватний виконавець - у разi накладення/зняття таким виконавцем арешту на нерухоме майно пiд час примусового виконання рiшень вiдповiдно до закону.

(пункт 3 частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII, змiни, внесенi Законом України вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII, в частинi положень, що стосуються дiяльностi приватних виконавцiв, вводяться в дiю з 05.01.2017р., вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     2. Державний реєстратор не має права приймати рiшення про державну реєстрацiю прав у разi, якщо речове право на нерухоме майно, обтяження такого права набувається, змiнюється або припиняється за суб'єктом державної реєстрацiї прав, з яким державний реєстратор перебуває у трудових вiдносинах або засновником (учасником) якого вiн є. У такому разi державна реєстрацiя проводиться iншим державним реєстратором.

     Дiя абзацу першого цiєї частини щодо перебування у трудових вiдносинах не поширюється на державних реєстраторiв, якi перебувають у трудових вiдносинах з виконавчими органами сiльських, селищних та мiських рад, Київською, Севастопольською мiськими, районними, районними у мiстах Києвi та Севастополi державними адмiнiстрацiями щодо державної реєстрацiї прав на державне та/або комунальне майно, їх обтяжень.

(частину другу статтi 10 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Державний реєстратор не має права приймати рiшення про державну реєстрацiю прав на своє iм'я, на iм'я свого чоловiка (дружини), його (її) та своїх родичiв (батькiв, дiтей, онукiв, дiда, баби, братiв, сестер), суб'єкта господарювання, засновником (учасником) якого вiн є. У такому разi державна реєстрацiя прав проводиться iншим державним реєстратором.

     3. Державний реєстратор:

     1) встановлює вiдповiднiсть заявлених прав i поданих/отриманих документiв вимогам законодавства, а також вiдсутнiсть суперечностей мiж заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

(абзац перший пункту 1 частини третьої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     вiдповiднiсть обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотарiального посвiдчення у випадках, передбачених законом;

     вiдповiднiсть повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрацiї прав;

     вiдповiднiсть вiдомостей про речовi права на нерухоме майно та їх обтяження, що мiстяться у Державному реєстрi прав, вiдомостям, що мiстяться у поданих/отриманих документах;

(абзац четвертий пункту 1 частини третьої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     наявнiсть обтяжень прав на нерухоме майно;

     наявнiсть факту виконання умов правочину, з якими закон та/або вiдповiдний правочин пов'язує можливiсть виникнення, переходу, припинення речового права, що пiдлягає державнiй реєстрацiї;

     2) перевiряє документи на наявнiсть пiдстав для проведення реєстрацiйних дiй, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрацiї прав, вiдмови в державнiй реєстрацiї прав та приймає вiдповiднi рiшення;

(пункт 2 частини третьої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     3) пiд час проведення державної реєстрацiї прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 сiчня 2013 року, а також пiд час проведення державної реєстрацiї прав, якi набуваються з прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 сiчня 2013 року, обов'язково запитує вiд органiв влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, якi вiдповiдно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацiю прав, iнформацiю (довiдки, засвiдченi в установленому законодавством порядку копiї документiв тощо), необхiдну для такої реєстрацiї, у разi вiдсутностi доступу до вiдповiдних носiїв iнформацiї, що мiстять вiдомостi, необхiднi для проведення державної реєстрацiї прав, чи у разi вiдсутностi необхiдних вiдомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разi, якщо вiдповiднi документи не були поданi заявником, крiм випадкiв, коли державна реєстрацiя прав, похiдних вiд права власностi, здiйснюється у зв'язку iз вчиненням нотарiальної дiї та такi документи були наданi у зв'язку з вчиненням такої дiї;

(пункт 3 частини третьої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно з Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     4) пiд час проведення реєстрацiйних дiй обов'язково використовує вiдомостi Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва, а також вiдомостi iнших реєстрiв (кадастрiв), автоматизованих iнформацiйних систем, держателем (розпорядником, володiльцем, адмiнiстратором) яких є державнi органи, шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку iнформацiйної взаємодiї з Державним реєстром прав, у тому числi вiдомостi, що мiстять персональнi данi особи;

(пункт 4 частини третьої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.10.2019р. N 159-IX, вiд 17.10.2019р. N 199-IX)

     5) вiдкриває та/або закриває роздiли в Державному реєстрi прав, вносить до вiдкритого роздiлу або спецiального роздiлу Державного реєстру прав вiдповiднi вiдомостi про речовi права на нерухоме майно та їх обтяження;

(пункт 5 частини третьої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     6) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстрацiйний номер об'єкту нерухомого майна пiд час проведення державної реєстрацiї прав;

(пункт 6 частини третьої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     7) виготовляє електроннi копiї документiв, поданих у паперовiй формi, та розмiщує їх у реєстрацiйнiй справi в електроннiй формi у вiдповiдному роздiлi Державного реєстру прав (у разi якщо такi копiї не були виготовленi пiд час прийняття документiв за заявами у сферi державної реєстрацiї прав);

(пункт 7 частини третьої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     8) формує документи за результатом розгляду заяв у сферi державної реєстрацiї прав;

     9) формує реєстрацiйнi справи у паперовiй формi.

(абзац перший пункту 9 частини третьої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Абзац другий пункту 9 частини третьої статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     91) надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про виконавче провадження", iнформацiю органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю;

(частину третю статтi 10 доповнено пунктом 91 згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     10) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом.

     4. Державний реєстратор має свою печатку, крiм нотарiуса, який має печатку, визначену Законом України "Про нотарiат".

     Зразок та опис печатки державного реєстратора встановлює Мiнiстерство юстицiї України.

     Стаття 11. Прийняття рiшень державним реєстратором

     1. Державний реєстратор самостiйно приймає рiшення за результатом розгляду заяв у сферi державної реєстрацiї прав.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     2. Втручання, крiм випадкiв, передбачених цим Законом, будь-яких органiв влади, їх посадових осiб, юридичних осiб, громадян та їх об'єднань у дiяльнiсть державного реєстратора пiд час проведення реєстрацiйних дiй забороняється i тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

(частина друга статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

Роздiл III
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПРАВ

     Стаття 12. Державний реєстр прав

     1. Державний реєстр прав мiстить вiдомостi про зареєстрованi речовi права на нерухоме майно та їх обтяження, про зареєстрованi права власностi на об'єкти незавершеного будiвництва та їх обтяження, а також про взяття на облiк безхазяйного нерухомого майна i цiну (вартiсть) нерухомого майна та речових прав на нього чи розмiр плати за користування нерухомим майном за вiдповiдними правочинами, вiдомостi та електроннi копiї документiв, поданi у паперовiй формi, або документи в електроннiй формi, на пiдставi яких проведено реєстрацiйнi дiї, а також документи, сформованi за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав пiд час проведення таких реєстрацiйних дiй, та вiдомостi реєстрiв (кадастрiв), автоматизованих iнформацiйних систем, отриманi державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку iнформацiйної взаємодiї таких систем з Державним реєстром прав.

(частина перша статтi 12 у редакцiї Законiв України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     2. Вiдомостi, що мiстяться у Державному реєстрi прав, повиннi вiдповiдати вiдомостям, що мiстяться в документах, на пiдставi яких проведенi реєстрацiйнi дiї. У разi їх невiдповiдностi прiоритет мають вiдомостi, що мiстяться в документах, на пiдставi яких проведенi реєстрацiйнi дiї.

(частина друга статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     3. До Державного реєстру прав не вносяться вiдомостi, що становлять державну таємницю.

     4. Ведення Державного реєстру прав здiйснюється з використанням програмного забезпечення, що забезпечують його сумiснiсть i взаємодiю з iншими iнформацiйними системами та мережами, що становлять iнформацiйний ресурс держави.

(частина четверта статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     5. Вiдомостi про речовi права, обтяження речових прав, внесенi до Державного реєстру прав, вважаються достовiрними i можуть бути використанi у спорi з третьою особою до моменту державної реєстрацiї припинення таких прав, обтяжень у порядку, передбаченому цим Законом.

     Будь-якi дiї особи, спрямованi на набуття, змiну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зареєстрованих у Державному реєстрi прав, вчиняються на пiдставi вiдомостей про речовi права, обтяження речових прав, що мiстяться в цьому реєстрi.

     Вiдомостi про речовi права, обтяження речових прав, що мiстяться в Реєстрi прав власностi на нерухоме майно, Єдиному реєстрi заборон вiдчуження об'єктiв нерухомого майна та Державному реєстрi iпотек, що є невiд'ємною архiвною складовою частиною Державного реєстру прав, використовуються як актуальнi виключно в разi, якщо вiдомостi про право власностi на вiдповiдне нерухоме майно, об'єкт незавершеного будiвництва не внесенi до Державного реєстру прав, а вiдомостi про iншi речовi права, вiдмiннi вiд права власностi, та/або обтяження речових прав не внесенi та не припиненi в Державному реєстрi прав.

     Дiя абзацу третього цiєї частини не поширюється на випадки використання таких вiдомостей у судових спорах, пов'язаних з визнанням чи поновленням речових прав.

     Змiна iдентифiкацiйних даних суб'єкта речового права, обтяження речового права та/або змiна характеристик об'єкта нерухомого майна не впливають на дiї особи, спрямованi на набуття, змiну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

     Змiни характеристик об'єкта нерухомого майна, розташованого на земельнiй дiлянцi, вносяться пiд час проведення державної реєстрацiї права власностi на такий об'єкт у результатi вчинення дiй, спрямованих на набуття, змiну або припинення речових прав.

(частина п'ята статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     6. Державний реєстр прав є державною власнiстю, складовою Нацiонального архiвного фонду i пiдлягає довiчному зберiганню.

     Майновi права iнтелектуальної власностi на комп'ютерну програму, що забезпечує дiяльнiсть Державного реєстру прав, та компiляцiї даних Державного реєстру прав належать державi.

     Вилучення будь-яких документiв або частин Державного реєстру прав не допускається, крiм випадкiв, передбачених законом.

     7. Заходи iз створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Державного реєстру прав, технiчного i технологiчного забезпечення, збереження та захисту даних Державного реєстру прав, технiчних та технологiчних заходiв з надання, блокування та анулювання доступу до Державного реєстру прав здiйснюються технiчним адмiнiстратором вiдповiдно до цього Закону, законiв України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", "Про захист персональних даних".

(статтю 12 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     8. Доступ державного реєстратора до Державного реєстру прав здiйснюється шляхом багатофакторної аутентифiкацiї у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України у Порядку ведення Державного реєстру прав.

(статтю 12 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Стаття 13. Структура Державного реєстру прав

     1. Державний реєстр прав складається з роздiлiв, спецiального роздiлу, бази даних заяв та реєстрацiйних справ в електроннiй формi. Невiд'ємною архiвною складовою частиною Державного реєстру прав є Реєстр прав власностi на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон вiдчуження об'єктiв нерухомого майна та Державний реєстр iпотек.

(статтю 13 доповнено новою частиною першою згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, у зв'язку з цим частини першу - четверту вважати вiдповiдно частинами другою - п'ятою)

     2. На кожний об'єкт нерухомого майна пiд час проведення державної реєстрацiї права власностi на нього вперше у Державному реєстрi прав вiдкривається новий роздiл та формується реєстрацiйна справа, присвоюється реєстрацiйний номер об'єкту нерухомого майна.

     3. Роздiл Державного реєстру прав складається з чотирьох частин, що мiстять вiдомостi про:

     1) нерухоме майно та його цiну (вартiсть) (у тому числi iдентифiкатор об'єкта будiвництва (закiнченого будiвництвом об'єкта) в Єдинiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва - для об'єктiв нерухомого майна, яким присвоєно iдентифiкатор до реєстрацiї вiдповiдного речового права);

(пункт 1 частини третьої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 199-IX)

     2) право власностi та суб'єкта (суб'єктiв) цього права;

     3) iншi речовi права та суб'єкта (суб'єктiв) цих прав, а також цiну (вартiсть) таких речових прав чи розмiр плати за користування чужим нерухомим майном;

     4) обтяження речових прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктiв) цих обтяжень.

     Вiдомостями про земельну дiлянку, що вносяться до Державного реєстру прав, є вiдомостi про її кадастровий номер.

     У разi якщо договором оренди землi, суборенди землi, земельного сервiтуту, емфiтевзису, суперфiцiю передбачено його поновлення, вiдомостi про це iз зазначенням строку, передбаченого договором, обов'язково вносяться до Державного реєстру прав пiд час проведення державної реєстрацiї такого права.

     Вiдомостi про цiну (вартiсть) нерухомого майна, цiну (вартiсть) речових прав чи розмiр плати за користування чужим нерухомим майном вносяться до Державного реєстру прав виключно пiд час державної реєстрацiї набуття прав на пiдставi документiв, поданих для такої реєстрацiї. У разi вiдсутностi в документах, поданих для державної реєстрацiї прав, вiдповiдних вiдомостей про цiну (вартiсть) такi вiдомостi не вносяться до Державного реєстру прав, а додатковi документи для їх отримання не вимагаються. Вiдомостi про цiну нерухомого майна надаються лише власнику такого майна, органам державної влади, органам мiсцевого самоврядування для здiйснення ними повноважень, визначених законом.

     У разi вiдсутностi вiдкритого на об'єкт нерухомого майна роздiлу в Державному реєстрi прав вiдомостi про iншi речовi права та суб'єкта (суб'єктiв) цих прав, обтяження речових прав та суб'єкта (суб'єктiв) цих прав вносяться до спецiального роздiлу Державного реєстру прав, крiм випадкiв, якщо така державна реєстрацiя проводиться одночасно з державною реєстрацiєю права власностi.

     Пiсля вiдкриття на об'єкт нерухомого майна роздiлу у Державному реєстрi прав вiдомостi про iншi речовi права та суб'єкта (суб'єктiв) цих прав, обтяження речових прав та суб'єкта (суб'єктiв) цих обтяжень переносяться до такого роздiлу.

(частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX, у редакцiї Закону України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     4. Частину четверту статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     5. Порядок ведення Державного реєстру прав визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Стаття 14. Закриття роздiлу Державного реєстру прав та реєстрацiйної справи

     1. Роздiл Державного реєстру прав та реєстрацiйна справа закриваються в разi:

     1) знищення об'єкта нерухомого майна;

     2) подiлу, об'єднання об'єктiв нерухомого майна або видiлу частки з об'єкта нерухомого майна;

     3) державної реєстрацiї права власностi на новостворений об'єкт нерухомого майна, щодо якого в Державному реєстрi прав вiдкрито роздiл як на об'єкт незавершеного будiвництва;

     4) скасування державної реєстрацiї земельної дiлянки.

     У разi наявностi в Державному реєстрi прав двох i бiльше роздiлiв на один об'єкт нерухомого майна в результатi допущення технiчної помилки закривається роздiл Державного реєстру прав та реєстрацiйна справа, вiдкритi пiзнiше.

     Закритий роздiл Державного реєстру прав та реєстрацiйна справа не пiдлягають поновленню. У разi скасування рiшення державного реєстратора про закриття роздiлу Державного реєстру прав на об'єкт нерухомого майна вiдкривається новий роздiл та формується нова реєстрацiйна справа вiдповiдно до цього Закону.

     2. У разi знищення об'єкта нерухомого майна або скасування державної реєстрацiї земельної дiлянки вiдповiдний роздiл Державного реєстру прав та реєстрацiйна справа закриваються, а реєстрацiйний номер цього об'єкта скасовується.

     Роздiл Державного реєстру прав закривається державним реєстратором одночасно iз проведенням державної реєстрацiї припинення речових прав, обтяжень речових прав, про що державний реєстратор обов'язково невiдкладно повiдомляє вiдповiдного користувача, обтяжувача.

     3. У разi подiлу об'єкта нерухомого майна або видiлу частки з об'єкта нерухомого майна вiдповiдний роздiл Державного реєстру прав та реєстрацiйна справа закриваються, а реєстрацiйний номер цього об'єкта скасовується. На кожний новостворений об'єкт нерухомого майна вiдкривається новий роздiл Державного реєстру прав та формується нова реєстрацiйна справа, а також присвоюється новий реєстрацiйний номер кожному з таких об'єктiв.

     Вiдомостi про речовi права, обтяження речових прав щодо об'єкта, що подiляється, або при видiлi частки з цього об'єкта одночасно з вiдкриттям роздiлiв Державного реєстру прав на кожний новостворений об'єкт переносяться до таких роздiлiв. Якщо правочином або актом вiдповiдного органу встановлено, що речовi права, обтяження речових прав не поширюються на всi новостворенi об'єкти нерухомого майна, вiдомостi про такi права, обтяження переносяться лише до роздiлiв, вiдкритих для новостворених об'єктiв, яких вони стосуються.

     У разi наявностi зареєстрованих речових прав, похiдних вiд права власностi, та/або обтяжень речових прав щодо об'єкта, що подiляється, або при видiлi частки з цього об'єкта за результатом перенесення вiдомостей про такi права, обтяження державний реєстратор обов'язково невiдкладно повiдомляє вiдповiдного користувача, обтяжувача про закриття роздiлу Державного реєстру прав та перенесення вiдомостей про речовi права, обтяження.

     4. У разi об'єднання об'єктiв нерухомого майна вiдповiднi роздiли Державного реєстру прав та реєстрацiйнi справи закриваються, а реєстрацiйнi номери таких об'єктiв скасовуються. Для новоствореного об'єкта нерухомого майна вiдкривається новий роздiл у Державному реєстрi прав та формується нова реєстрацiйна справа, а також присвоюється новий реєстрацiйний номер такому об'єкту.

     Вiдомостi про речовi права, обтяження речових прав щодо об'єктiв, що об'єднуються, одночасно з вiдкриттям роздiлу Державного реєстру прав на новостворений об'єкт переносяться до такого роздiлу.

     У разi наявностi зареєстрованих речових прав, похiдних вiд права власностi, та/або обтяжень речових прав щодо об'єктiв, що об'єднуються, за результатом перенесення вiдомостей про такi права, обтяження державний реєстратор обов'язково невiдкладно повiдомляє вiдповiдного користувача, обтяжувача про закриття роздiлу Державного реєстру прав та перенесення вiдомостей про речовi права, обтяження.

     5. У разi проведення державної реєстрацiї права власностi на новостворений об'єкт нерухомого майна, щодо якого в Державному реєстрi прав вiдкрито роздiл як на об'єкт незавершеного будiвництва, вiдповiдний роздiл та реєстрацiйна справа щодо об'єкта незавершеного будiвництва закриваються, а реєстрацiйний номер такого об'єкта скасовується. Для новоствореного об'єкта нерухомого майна вiдкривається новий роздiл у Державному реєстрi прав та формується нова реєстрацiйна справа, а також присвоюється новий реєстрацiйний номер такому об'єкту.

     Вiдомостi про речовi права, обтяження речових прав щодо об'єкта незавершеного будiвництва одночасно iз вiдкриттям роздiлу Державного реєстру прав на новостворений об'єкт переносяться до такого роздiлу.

     У разi наявностi зареєстрованих обтяжень речових прав щодо об'єкта незавершеного будiвництва за результатом перенесення вiдомостей про такi обтяження державний реєстратор обов'язково невiдкладно повiдомляє вiдповiдного обтяжувача про закриття роздiлу Державного реєстру прав та перенесення вiдомостей про обтяження.

     6. У разi закриття роздiлу Державного реєстру прав у зв'язку з наявнiстю в цьому реєстрi двох i бiльше роздiлiв на один об'єкт нерухомого майна в результатi допущення технiчної помилки роздiл Державного реєстру прав та реєстрацiйна справа, вiдкритi пiзнiше, закриваються, а реєстрацiйний номер такого об'єкта скасовується.

     Вiдомостi про речовi права, обтяження речових прав, що мiстяться в роздiлi Державного реєстру прав, що закривається як помилковий, одночасно iз закриттям такого роздiлу переносяться до роздiлу Державного реєстру прав, вiдкритого ранiше на об'єкт нерухомого майна.

     У разi наявностi зареєстрованих речових прав, похiдних вiд права власностi, та/або обтяжень речових прав, вiдомостi про якi мiстяться в роздiлi Державного реєстру прав, що закривається як помилковий, за результатом перенесення вiдомостей про такi права, обтяження державний реєстратор обов'язково невiдкладно повiдомляє вiдповiдного користувача, обтяжувача про закриття роздiлу Державного реєстру прав та перенесення вiдомостей про речовi права, обтяження.

     У разi якщо у зв'язку з наявнiстю в Державному реєстрi прав двох i бiльше роздiлiв на один об'єкт нерухомого майна в результатi допущення технiчної помилки виявлено суперечностi мiж зареєстрованими речовими правами, закриття роздiлу Державного реєстру прав здiйснюється виключно на пiдставi судового рiшення.

     7. У разi ухвалення судом рiшення про закриття роздiлу Державного реєстру прав у випадках, передбачених цiєю статтею, закриття вiдповiдного роздiлу допускається виключно в разi, якщо таким судовим рiшенням вирiшується питання щодо набуття та/або припинення речових прав, обтяжень речових прав на об'єкт нерухомого майна, щодо якого закривається роздiл у Державному реєстрi прав.

(стаття 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, у редакцiї Закону України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Стаття 15. Реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна

     1. Реєстрацiйним номером об'єкта нерухомого майна є iндивiдуальний номер, який присвоюється кожному iндивiдуально визначеному об'єкту нерухомого майна при проведеннi державної реєстрацiї права власностi на нього вперше, не повторюється на всiй територiї України i залишається незмiнним протягом усього часу iснування такого об'єкта.

     2. У разi переходу права власностi на об'єкт нерухомого майна або змiни вiдомостей про об'єкт нерухомого майна його реєстрацiйний номер не змiнюється, крiм випадкiв, передбачених статтею 14 цього Закону.

     3. Скасований реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна не може бути присвоєний iншому об'єкту нерухомого майна.

     Iнформацiя про скасованi реєстрацiйнi номери зберiгається у Державному реєстрi прав протягом усього часу iснування цього реєстру.

     Стаття 16. База даних заяв

     1. Формування заяв у сферi державної реєстрацiї прав та/або їх реєстрацiя проводиться у базi даних заяв.

     При прийняттi заяв у паперовiй формi обов'язково виготовляються електроннi копiї документiв, поданих заявником для проведення реєстрацiйних дiй. Електроннi копiї документiв виготовляються шляхом сканування з подальшим їх розмiщенням у Державному реєстрi прав.

(абзац другий частини першої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     У базi даних заяв також реєструються судовi рiшення, заяви власникiв об'єктiв нерухомого майна про заборону вчинення реєстрацiйних дiй, судовi рiшення про скасування вiдповiдних судових рiшень, заяви власникiв об'єктiв нерухомого майна про вiдкликання власних заяв про заборону вчинення реєстрацiйних дiй.

(абзац третiй частини першої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     2. Перелiк вiдомостей, що вносяться до бази даних заяв, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України у Порядку ведення Державного реєстру прав.

(частина друга статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Стаття 17. Реєстрацiйна справа

     1. Реєстрацiйна справа формується у паперовiй та електроннiй формi пiсля вiдкриття роздiлу на об'єкт нерухомого майна у Державному реєстрi прав та внесення до нього вiдомостей про речовi права на нерухоме майно та їх обтяження та зберiгається протягом всього часу iснування об'єкта.

(абзац перший частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     У випадках проведення нотарiусами державної реєстрацiї речових прав та їх обтяжень у результатi вчинення нотарiальних дiй реєстрацiйна справа формується в електроннiй формi.

(частину першу статтi 17 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Реєстрацiйнiй справi присвоюється реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна.

(частину першу статтi 17 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     2. Реєстрацiйна справа включає заяви на проведення реєстрацiйних дiй, документи, на пiдставi яких проведено реєстрацiйнi дiї, документи, сформованi за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав пiд час проведення таких реєстрацiйних дiй, а також вiдомостi з реєстрiв (кадастрiв), автоматизованих iнформацiйних систем, отриманi державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку iнформацiйної взаємодiї таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отриманi iз паперових носiїв iнформацiї, що мiстять вiдомостi про зареєстрованi речовi права до 1 сiчня 2013 року.

     Реєстрацiйна справа ведеться в електроннiй формi та формується автоматично за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстрацiйної дiї щодо об'єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформованi або поданi в електроннiй формi, електроннi копiї документiв, на пiдставi яких проведено реєстрацiйнi дiї, поданих у паперовiй формi, документи, на пiдставi яких проведено реєстрацiйнi дiї, поданi в електроннiй формi, документи в електроннiй формi, сформованi за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав пiд час проведення таких реєстрацiйних дiй, а також вiдомостi реєстрiв (кадастрiв), автоматизованих iнформацiйних систем, отриманi державним реєстратором в електроннiй формi шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку iнформацiйної взаємодiї таких систем з Державним реєстром прав, електроннi копiї запитiв державного реєстратора в паперовiй формi та документiв, отриманих iз паперових носiїв iнформацiї, що мiстять вiдомостi про зареєстрованi речовi права до 1 сiчня 2013 року.

     Документи, поданi заявником для проведення реєстрацiйних дiй в паперовiй формi, пiдлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовiй формi, документ про сплату адмiнiстративного збору, запити державного реєстратора в паперовiй формi та документи, отриманi iз паперових носiїв iнформацiї, що мiстять вiдомостi про зареєстрованi речовi права до 1 сiчня 2013 року, за результатом проведення реєстрацiйних дiй заявнику не повертаються та зберiгаються державним реєстратором, яким проведено реєстрацiйну дiю, протягом трьох рокiв.

(частина друга статтi 17 у редакцiї Законiв України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     3. Реєстрацiйна справа в паперовiй формi зберiгається протягом десяти рокiв з дати її закриття. Пiсля закiнчення цього строку реєстрацiйнi справи в паперовiй формi, не внесенi за результатами експертизи їх цiнностi до Нацiонального архiвного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.

     Реєстрацiйна справа в електроннiй формi зберiгається в Державному реєстрi речових прав постiйно.

(частина третя статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     4. Частину четверту статтi 17 виключено

(частина четверта статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     5. Порядок формування та зберiгання реєстрацiйних справ визначається Мiнiстерством юстицiї України.

     6. Витребування (вилучення) реєстрацiйних справ або документiв iз них здiйснюється виключно за судовим рiшенням.

(абзац перший частини шостої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Суб'єкт державної реєстрацiї прав, що забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ у паперовiй формi, зобов'язаний зробити опис вилучених документiв, забезпечити виготовлення копiй документiв, що вилучаються з реєстрацiйної справи, пронумерувати, прошити та завiрити їх печаткою.

(абзац другий частини шостої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     До реєстрацiйної справи долучається копiя судового рiшення про витребування документiв, супровiдний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документiв.

     Вилученi з реєстрацiйної справи документи надсилаються поштовим вiдправленням до суду або передаються безпосередньо особi, уповноваженiй судом на їх одержання.

     Пiсля проведення вiдповiдних процесуальних дiй документи, вилученi з реєстрацiйної справи, пiдлягають негайному поверненню суб'єкту державної реєстрацiї, який забезпечує зберiгання такої реєстрацiйної справи.

(абзац п'ятий частини шостої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

Роздiл IV
ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ ПРАВ

     Стаття 18. Проведення державної реєстрацiї прав

     1. Державна реєстрацiя прав проводиться в такому порядку:

     1) прийняття/отримання документiв для державної реєстрацiї прав, формування та реєстрацiя заяви в базi даних заяв;

(пункт 1 частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     2) виготовлення електронних копiй документiв, поданих для державної реєстрацiї прав, шляхом сканування (у разi подання документiв у паперовiй формi) та їх розмiщення у Державному реєстрi прав;

(пункт 2 частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     3) встановлення черговостi розгляду заяв, зареєстрованих у базi даних заяв;

(пункт 3 частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     4) перевiрка документiв та/або вiдомостей Державного реєстру прав, вiдомостей реєстрiв (кадастрiв), автоматизованих iнформацiйних систем на наявнiсть пiдстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрацiї прав, вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї прав та прийняття вiдповiдних рiшень;

(пункт 4 частини першої статтi 18 у редакцiї Законiв України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     5) прийняття рiшення про державну реєстрацiю прав (у разi вiдсутностi пiдстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрацiї прав, вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї прав);

(пункт 5 частини першої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     6) вiдкриття роздiлу в Державному реєстрi прав та/або внесення до вiдкритого роздiлу або спецiального роздiлу Державного реєстру прав вiдповiдних вiдомостей про речовi права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктiв цих прав;

(пункт 6 частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     7) формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацiю прав для подальшого використання заявником;

(пункт 7 частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     8) видача/отримання документiв за результатом розгляду заяви.

(пункт 8 частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     2. Перелiк документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав, та порядок державної реєстрацiї прав визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України у Порядку державної реєстрацiї прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

     Державнi реєстратори зобов'язанi надавати до вiдома заявникiв iнформацiю про перелiк документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав.

     3. У випадках, передбачених законодавством України, державна реєстрацiя прав проводиться пiсля технiчної iнвентаризацiї об'єкта нерухомого майна, речовi права на який пiдлягають державнiй реєстрацiї.

     4. Державна реєстрацiя прав на земельну дiлянку проводиться виключно за наявностi в Державному земельному кадастрi вiдомостей про зареєстровану земельну дiлянку.

     Для проведення державної реєстрацiї права власностi та iнших речових прав на земельнi дiлянки, що здiйснюється з вiдкриттям роздiлу в Державному реєстрi прав, державний реєстратор обов'язково використовує вiдомостi з Державного земельного кадастру про наявнiсть/вiдсутнiсть зареєстрованих речових прав щодо вiдповiдної земельної дiлянки до 1 сiчня 2013 року.

(статтю 18 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX, у зв'язку з цим частини четверту - чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - п'ятнадцятою)

     5. У разi якщо державна реєстрацiя прав проводиться не у результатi вчинення нотарiальних дiй або не на пiдставi документiв, виданих (оформлених) органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування, державний реєстратор обов'язково визначає обсяг цивiльної дiєздатностi фiзичних осiб i цивiльної правоздатностi та дiєздатностi юридичних осiб, перевiряє повноваження представника фiзичної або юридичної особи щодо вчинення дiй, направлених на набуття, змiну чи припинення речових прав, обтяжень таких прав.

     Обсяг цивiльної правоздатностi та дiєздатностi визначається, а повноваження представника перевiряються щодо особи, якiй належить нерухоме майно на певному речовому правi, та щодо особи, яка набуває певних речових прав.

(статтю 18 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     6. Перевiрка цивiльної правоздатностi та дiєздатностi фiзичної особи - громадянина України здiйснюється шляхом отримання вiдомостей про таку особу з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян. Перевiрка цивiльної правоздатностi та дiєздатностi фiзичної особи - iноземця або особи без громадянства здiйснюється на пiдставi документа, що посвiдчує його особу i є пiдставою для перебування в Українi.

     Перевiрка цивiльної правоздатностi та дiєздатностi юридичної особи, зареєстрованої вiдповiдно до законодавства України, здiйснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про таку особу, у тому числi про її установчi документи, та перевiрки вiдповiдностi реєстрацiйної дiї, яка вчиняється, обсягу її цивiльної правоздатностi та дiєздатностi. Перевiрка цивiльної правоздатностi та дiєздатностi юридичної особи - нерезидента здiйснюється на пiдставi документа, що пiдтверджує реєстрацiю такої особи у країнi її мiсцезнаходження (витяг iз торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо), та її установчих документiв (їх копiй), що легалiзованi (консульська легалiзацiя чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо iнше не встановлено чинними мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

(статтю 18 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     7. У разi подачi документiв на державну реєстрацiю уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на пiдставi документа, що пiдтверджує її повноваження дiяти вiд iменi iншої особи.

     Для цiлей проведення реєстрацiйних дiй документом, що пiдтверджує повноваження дiяти вiд iменi iншої особи, є документ, що пiдтверджує повноваження законного представника особи, нотарiально посвiдчена довiренiсть або вiдомостi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про особу, уповноважену дiяти вiд iменi юридичної особи.

     Дiйснiсть довiреностi, нотарiально посвiдченої вiдповiдно до законодавства України, перевiряється за допомогою Єдиного реєстру довiреностей.

(статтю 18 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     8. Державнiй реєстрацiї пiдлягають виключно заявленi речовi права на нерухоме майно та їх обтяження, за умови їх вiдповiдностi законодавству i поданим/отриманим документам.

(частина восьма статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     9. Заява про державну реєстрацiю прав подається окремо щодо кожного об'єкта нерухомого майна.

     У разi набуття права власностi на житловий будинок, будiвлю, споруду або об'єкт незавершеного будiвництва з одночасним набуттям права власностi на земельну дiлянку, на якiй вони розташованi, подається одна заява про державну реєстрацiю прав на такi об'єкти незалежно вiд кiлькостi документiв, що посвiдчують право власностi на зазначене майно.

     При цьому одна заява подається лише у разi, якщо право власностi на житловий будинок, будiвлю, споруду або об'єкт незавершеного будiвництва та земельну дiлянку, на якiй вони розташованi, реєструється за тим набувачем або набувачами.

     Одна заява про державну реєстрацiю права власностi може подаватися спiввласниками у разi одночасного набуття права спiльної сумiсної або спiльної часткової власностi на об'єкт нерухомого майна.

     У разi якщо на житловий будинок, будiвлю, споруду або об'єкт незавершеного будiвництва, або земельну дiлянку, на якiй вони розташованi, не вiдкрито роздiл у Державному реєстрi прав, для проведення державної реєстрацiї права власностi подаються двi заяви.

(частина дев'ята статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     10. Заява про державну реєстрацiю прав може бути вiдкликана до прийняття державним реєстратором рiшення про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень або про вiдмову в такiй реєстрацiї.

     11. Пiд час подання заяви про державну реєстрацiю прав заявник зобов'язаний повiдомити державного реєстратора про наявнiсть встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно.

     12. У разi якщо пiд час розгляду заяви про державну реєстрацiю прав на нерухоме майно державним реєстратором встановлено наявнiсть зареєстрованих у Державному реєстрi прав iнших заяв про державну реєстрацiю прав на це саме майно, заяви розглядаються в порядку черговостi їх надходження.

     Наступна заява розглядається тiльки пiсля прийняття державним реєстратором рiшення про державну реєстрацiю прав або про вiдмову в такiй реєстрацiї щодо заяви, зареєстрованої в Державному реєстрi прав ранiше.

     Черговiсть розгляду заяв щодо одного об'єкта нерухомого майна застосовується як пiд час розгляду заяв про державну реєстрацiю права власностi та iнших речових прав, так i пiд час розгляду заяв про державну реєстрацiю обтяжень таких прав.

     13. Датою i часом державної реєстрацiї прав вважається дата i час реєстрацiї вiдповiдної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рiшення про державну реєстрацiю прав.

     14. Взяття на облiк безхазяйного нерухомого майна проводиться в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     15. Вимоги до оформлення заяв, а також вимоги до оформлення рiшень державних реєстраторiв, що приймаються за результатом їх розгляду, їх форми затверджуються Мiнiстерством юстицiї України.

(частина п'ятнадцята статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Стаття 19. Строки проведення реєстрацiйних дiй та надання iнформацiї з Державного реєстру прав

     1. Реєстрацiйнi дiї здiйснюються в день реєстрацiї вiдповiдної заяви в Державному реєстрi прав, крiм випадкiв, передбачених цiєю статтею.

     2. Державна реєстрацiя права власностi та iнших речових прав проводиться у строк, що не перевищує п'яти робочих днiв з дня реєстрацiї вiдповiдної заяви в Державному реєстрi прав, крiм випадку, передбаченого статтею 312 цього Закону.

     Надання iнформацiї з Державного реєстру прав у електроннiй формi здiйснюється в режимi реального часу.

     3. Строк, зазначений у частинi другiй цiєї статтi, обраховується з дня реєстрацiї вiдповiдної заяви в Державному реєстрi прав.

     У разi наявностi зареєстрованих у Державному реєстрi прав iнших заяв про державну реєстрацiю прав на це саме майно строк державної реєстрацiї прав обраховується з дня прийняття державним реєстратором рiшення про державну реєстрацiю прав або про вiдмову в такiй реєстрацiї щодо заяви, зареєстрованої в Державному реєстрi прав ранiше.

(стаття 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, вiд 03.10.2019р. N 159-IX, у редакцiї Закону України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Стаття 20. Подання документiв за заявами у сферi державної реєстрацiї прав

     1. Заява на проведення реєстрацiйних дiй та оригiнали документiв, необхiдних для проведення таких дiй, подаються заявником у паперовiй або електроннiй формi у випадках, передбачених законодавством.

     У разi якщо оригiнали документiв, необхiдних для проведення реєстрацiйних дiй, вiдповiдно до законодавства залишаються у справах державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копiї документiв, оформленi такими органами вiдповiдно до законодавства.

     Заява на проведення реєстрацiйних дiй у паперовiй формi подається за умови встановлення особи заявника. Встановлення особи громадянина України здiйснюється за паспортом громадянина України або за iншим документом, що посвiдчує особу, передбаченим Законом України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус".

     Особа iноземця або особи без громадянства встановлюється за нацiональним, дипломатичним чи службовим паспортом iноземця або iншим документом, що посвiдчує особу iноземця або особи без громадянства.

     Заява на проведення реєстрацiйних дiй в електроннiй формi подається за умови пiдписання її заявником з використанням засобiв електронної iдентифiкацiї з високим рiвнем довiри.

     У разi подання заяви уповноваженою на те особою державним реєстратором встановлюється обсяг повноважень такої особи на пiдставi документа, що пiдтверджує її повноваження дiяти вiд iменi iншої особи.

     Для цiлей проведення реєстрацiйних дiй документом, що пiдтверджує повноваження дiяти вiд iменi iншої особи, є документ, що пiдтверджує повноваження законного представника особи, нотарiально посвiдчена довiренiсть або вiдомостi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про особу, яка уповноважена дiяти вiд iменi юридичної особи.

     Дiйснiсть довiреностi, нотарiально посвiдченої вiдповiдно до законодавства України, перевiряється за допомогою Єдиного реєстру довiреностей.

     Про подання/отримання заяви на проведення реєстрацiйних дiй державний реєстратор за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав невiдкладно повiдомляє власника об'єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву, а також вiдповiдного користувача, обтяжувача.

     Порядок подання заяв у сферi державної реєстрацiї прав та повiдомлення власника об'єкта нерухомого майна, а також вiдповiдного користувача, обтяжувача про поданi заяви визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України у Порядку державної реєстрацiї прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

(частина перша статтi 20 у редакцiї Законiв України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     2. Частину другу статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     3. Частину третю статтi 20 виключено

(частина третя статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     4. Заява про проведення реєстрацiйних дiй, надання iнформацiї з Державного реєстру прав не приймається в разi:

     1) вiдсутностi документа, що пiдтверджує оплату адмiнiстративних послуг, або внесення вiдповiдної плати не в повному обсязi;

     2) невстановлення особи заявника чи обсягу його повноважень на подання вiдповiдної заяви;

     3) вiдсутностi в Державному земельному кадастрi вiдомостей про земельну дiлянку (у разi державної реєстрацiї прав на земельну дiлянку).

(частина четверта статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, вiд 03.10.2019р. N 159-IX, у редакцiї Закону України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     5. У разi подання заяви про проведення реєстрацiйних дiй у паперовiй формi така заява формується, реєструється у базi даних заяв iз зазначенням дати i часу реєстрацiї та скрiплюється власним пiдписом заявника, крiм випадку, передбаченого статтею 312 цього Закону.

(абзац перший частини п'ятої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     З оригiналiв документiв чи вiдповiдно оформлених копiй документiв у випадку, передбаченому абзацом другим частини першої цiєї статтi, поданих для проведення реєстрацiйних дiй, виготовляються електроннi копiї шляхом сканування, що долучаються до заяви, зареєстрованої у Державному реєстрi прав, та до реєстрацiйної справи в електроннiй формi.

(абзац другий частини п'ятої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Реєстрацiя заяв про державну реєстрацiю прав проводиться в порядку черговостi їх надходження.

     6. У разi подання заяви про проведення реєстрацiйних дiй в електроннiй формi така заява за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав реєструється у базi даних iз зазначенням дати i часу реєстрацiї, про що за допомогою програмних засобiв ведення цього реєстру повiдомляється заявник.

(абзац другий частини шостої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Стаття 21. Отримання документiв за результатом розгляду заяв у сферi державної реєстрацiї прав

     1. Рiшення державного реєстратора, витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацiю прав надаються в електроннiй та (за бажанням заявника) в паперовiй формi.

(абзац перший частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацiю прав за бажанням заявника надається у паперовiй формi. Такий витяг у паперовiй формi надається з проставленням пiдпису та печатки державного реєстратора чи адмiнiстратора центру надання адмiнiстративних послуг (у разi отримання витягу шляхом звернення до центру надання адмiнiстративних послуг).

(частину першу статтi 21 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, абзац другий частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Форма та змiст витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацiю прав визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України в Порядку ведення Державного реєстру прав.

(частину першу статтi 21 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Забороняється видавати заявнику документи за результатом розгляду заяв у сферi державної реєстрацiї прав у строки, меншi, нiж тi, з урахуванням яких ним сплачено адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю прав вiдповiдно до частин першої та другої статтi 34 цього Закону.

(частину першу статтi 21 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     2. Рiшення державного реєстратора, витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацiю прав, отриманi в електроннiй чи паперовiй формi за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав, мають однакову юридичну силу та використовуються вiдповiдно до законодавства.

(частина друга статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Стаття 22. Вимоги до документiв, що подаються для державної реєстрацiї прав

     1. Документи, що подаються для державної реєстрацiї прав, повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Електроннi документи, поданi для проведення державної реєстрацiї прав, оформляються згiдно з вимогами, встановленими цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Не розглядаються документи з пiдчищеннями або дописками, закресленими словами та iншими не обумовленими в них виправленнями, заповненi олiвцем, з пошкодженнями, що не дають змоги однозначно тлумачити їх змiст, а також оформленi з порушенням вимог законодавства.

     2. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, що мiстяться в документах, поданих для державної реєстрацiї прав, несе заявник, якщо iнше не встановлено судом.

     Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть електронних копiй документiв, поданих для державної реєстрацiї прав, оригiналам таких документiв у паперовiй формi у разi подання заяви в електроннiй формi несе особа, яка виготовила електроннi копiї документiв.

     Стаття 23. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацiю прав

     1. Розгляд заяви про державну реєстрацiю прав може бути зупинено державним реєстратором виключно у таких випадках:

     1) подання документiв для державної реєстрацiї прав не в повному обсязi, передбаченому законодавством;

     2) неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному цим Законом, вiдомостей реєстрiв (кадастрiв), автоматизованих iнформацiйних систем в електроннiй формi чи документiв iз паперових носiїв iнформацiї, що мiстять вiдомостi про зареєстрованi речовi права до 1 сiчня 2013 року.

(пункт 2 частини першої статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     2. Державний реєстратор у строк, встановлений для державної реєстрацiї прав, приймає рiшення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацiю прав та невiдкладно повiдомляє про це заявника.

     3. Якщо заявник протягом 30 робочих днiв з моменту отримання рiшення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацiю прав виконав вимоги державного реєстратора, зазначенi у вiдповiдному рiшеннi, розгляд заяви вiдновлюється на пiдставi рiшення державного реєстратора про вiдновлення розгляду заяви.

     Перебiг строку державної реєстрацiї прав продовжується з моменту усунення обставин, що стали пiдставою для прийняття рiшення про зупинення розгляду, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

     4. Рiшення повинно мiстити вичерпний перелiк пiдстав для зупинення розгляду заяви.

     Державний реєстратор не має права вимагати вiд заявника надання iнших документiв, крiм тих, вiдсутнiсть яких стала пiдставою для прийняття рiшення про зупинення розгляду заяви, якщо iнше не випливає з документiв, що наданi додатково.

     5. У разi невиконання заявником зазначених у рiшеннi вимог у строк, встановлений у частинi третiй цiєї статтi, державний реєстратор приймає рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї прав.

     Стаття 24. Вiдмова в державнiй реєстрацiї прав

     1. Пiдстави для вiдмови в державнiй реєстрацiї прав:

(абзац перший частини першої статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     1) заявлене речове право, обтяження не пiдлягають державнiй реєстрацiї вiдповiдно до цього Закону;

     2) заява про державну реєстрацiю прав подана неналежною особою;

     3) поданi документи не вiдповiдають вимогам, встановленим цим Законом;

     4) поданi документи не дають змоги встановити набуття, змiну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;

     5) наявнi суперечностi мiж заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

     6) наявнi зареєстрованi обтяження речових прав на нерухоме майно;

     7) заяву про державну реєстрацiю обтяжень щодо попереднього правонабувача подано пiсля державної реєстрацiї права власностi на таке майно за новим правонабувачем;

     8) пiсля завершення строку, встановленого частиною третьою статтi 23 цього Закону, не усуненi обставини, що були пiдставою для прийняття рiшення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацiю прав;

     9) документи подано до неналежного суб'єкта державної реєстрацiї прав, нотарiуса;

(пункт 9 частини першої статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     10) заяву про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень в електроннiй формi подано особою, яка згiдно iз законодавством не має повноважень подавати заяви в електроннiй формi;

     11) заявником подано тi самi документи, на пiдставi яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрi прав;

     12) заявник звернувся iз заявою про державну реєстрацiю права власностi щодо майна, що вiдповiдно до поданих для такої реєстрацiї документiв вiдчужено особою, яка на момент проведення такої реєстрацiї внесена до Єдиного реєстру боржникiв, у тому числi за виконавчими провадженнями про стягнення алiментiв за наявностi заборгованостi з вiдповiдних платежiв понад три мiсяцi.

(частину першу статтi 24 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII, пункт 12 частини першої статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     2. За наявностi пiдстав для вiдмови в державнiй реєстрацiї прав державний реєстратор приймає рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї прав.

     Рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї прав повинно мiстити вичерпний перелiк обставин, що стали пiдставою для його прийняття.

     Абзац третiй частини другої статтi 24 виключено

(частину другу статтi 24 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII, абзац третiй частини другої статтi 24 виключено згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     3. Вiдмова в державнiй реєстрацiї прав з пiдстав, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, не застосовується у разi:

     1) наявностi помилки в Державному земельному кадастрi, що виникла пiсля перенесення iнформацiї про земельнi дiлянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру (розташування в межах земельної дiлянки частини iншої земельної дiлянки, невiдповiднiсть меж земельної дiлянки, зазначених у Державному реєстрi земель, її дiйсним межам);

     2) невiдповiдностi площi земельної дiлянки, зазначеної в Державному реєстрi земель, її дiйснiй площi у результатi змiни методiв пiдрахунку (округлення);

     3) невiдповiдностi вiдомостей про земельну дiлянку в Державному земельному кадастрi вiдомостям, що мiстяться в документi, який посвiдчує речове право на неї, якщо така невiдповiднiсть виникла внаслiдок внесення змiн або виправлення помилки у вiдомостях Державного земельного кадастру про земельну дiлянку пiсля оформлення документа, що є пiдставою для виникнення вiдповiдного речового права на земельну дiлянку. У такому разi прiоритет мають вiдомостi Державного земельного кадастру;

     4) змiни найменування акцiонерного товариства у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство.

(частину третю статтi 24 доповнено пiдпунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII)

     4. Вiдмова в державнiй реєстрацiї прав з пiдстави, зазначеної у пунктi 6 частини першої цiєї статтi, не застосовується у разi:

     1) державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно на пiдставi судового рiшення щодо набуття, змiни або припинення права власностi та iнших речових прав на нерухоме майно;

(пункт 1 частини четвертої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     2) державної реєстрацiї права власностi на нерухоме майно з вiдкриттям роздiлу в Державному реєстрi прав за особою, щодо якої або щодо майна якої наявнi обтяження у спецiальному роздiлi Державного реєстру прав чи в Єдиному реєстрi заборон вiдчуження об'єктiв нерухомого майна, що є невiд'ємною архiвною складовою частиною Державного реєстру прав;

(пункт 2 частини четвертої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     3) державної реєстрацiї права власностi на нерухоме майно, що набувається у результатi його примусової реалiзацiї вiдповiдно до закону;

     4) державної реєстрацiї iнших обтяжень речових прав на нерухоме майно (крiм iпотеки);

(частину четверту статтi 24 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, пункт 4 частини четвертої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     5) державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно за наявностi згоди iпотекодержателя або контролюючого органу на вiдчуження або передачу на iншому речовому правi такого майна - у разi якщо обтяженням є заборона вiдчуження нерухомого майна, що виникла на пiдставi договору, або податкова застава;

(частину четверту статтi 24 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     6) державної реєстрацiї права власностi на нерухоме майно на пiдставi свiдоцтва про право на спадщину;

(частину четверту статтi 24 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     7) державної реєстрацiї права власностi на нерухоме майно iпотекодержателем - фiнансовою установою в порядку, передбаченому статтями 33 - 38 Закону України "Про iпотеку". Наявнiсть зареєстрованих пiсля державної реєстрацiї iпотеки обтяжень, iнших речових прав, у тому числi iпотеки, на передане в iпотеку майно не є пiдставою для вiдмови у державнiй реєстрацiї права власностi за iпотекодержателем;

(частину четверту статтi 24 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2478-VIII)

     8) державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно на пiдставi нотарiально посвiдченого договору - у разi якщо обтяженням є вимога нотарiального посвiдчення договору, встановлена власником майна.

(частину четверту статтi 24 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     5. Вiдмова в державнiй реєстрацiї прав з пiдстав, не передбачених частиною першою цiєї статтi, заборонена.

     Стаття 25. Зупинення державної реєстрацiї прав

     1. Проведення реєстрацiйних дiй зупиняється на пiдставi судового рiшення про заборону вчинення реєстрацiйних дiй, що набрало законної сили, або на пiдставi заяви власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстрацiйних дiй щодо власного об'єкта нерухомого майна.

(абзац перший частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Про зупинення реєстрацiйних дiй на пiдставi судового рiшення про заборону вчинення реєстрацiйних дiй державний реєстратор невiдкладно повiдомляє власника об'єкта нерухомого майна.

(абзац другий частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     У разi наявностi зареєстрованих заяв на проведення реєстрацiйних дiй державний реєстратор, який здiйснює розгляд таких заяв, невiдкладно повiдомляє про зупинення реєстрацiйних дiй вiдповiдних заявникiв.

     2. Судове рiшення або заява власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстрацiйних дiй реєструється у Державному реєстрi прав.

(частина друга статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     3. Державний реєстратор приймає рiшення про вiдновлення реєстрацiйних дiй на пiдставi судового рiшення про скасування судового рiшення, що було пiдставою для прийняття рiшення про зупинення проведення реєстрацiйних дiй, та/або судового рiшення про скасування заборони вчинення реєстрацiйних дiй, або на пiдставi заяви власника об'єкта нерухомого майна про вiдкликання власної заяви про заборону вчинення реєстрацiйних дiй, зареєстрованих у Державному реєстрi прав.

(абзац перший частини третьої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Державний реєстратор також приймає рiшення про вiдновлення реєстрацiйних дiй, якщо власником об'єкта нерухомого майна, яким подано заяву про заборону вчинення реєстрацiйних дiй, у строк, що не перевищує п'ятнадцяти календарних днiв, не подано судового рiшення про заборону вчинення реєстрацiйних дiй, що набрало законної сили.

(абзац другий частини третьої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     4. Про вiдновлення реєстрацiйних дiй (крiм вiдновлення реєстрацiйних дiй на пiдставi заяви власника об'єкта нерухомого майна про вiдкликання власної заяви про заборону вчинення реєстрацiйних дiй) державний реєстратор невiдкладно повiдомляє власника об'єкта нерухомого майна.

     У разi наявностi зареєстрованих заяв на проведення реєстрацiйних дiй пiсля прийняття рiшення про вiдновлення реєстрацiйних дiй загальний строк розгляду вiдповiдних заяв продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

(стаття 25 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     5. Повторне подання власником об'єкта нерухомого майна заяви про заборону вчинення реєстрацiйних дiй щодо одного i того самого об'єкта нерухомого майна можливе через п'ять календарних днiв з дня завершення строку, передбаченого абзацом другим частини третьої цiєї статтi, а в разi вiдкликання попередньої заяви - через п'ять календарних днiв з дня такого вiдкликання.

     Повторне подання власником об'єкта нерухомого майна заяви про вчинення реєстрацiйних дiй щодо одного i того самого об'єкта нерухомого майна, у разi якщо за попередньою заявою подано рiшення суду про заборону вчинення реєстрацiйних дiй, що набрало законної сили, можливе через п'ять календарних днiв з дня реєстрацiї судового рiшення про скасування судового рiшення, що було пiдставою для прийняття рiшення про зупинення проведення реєстрацiйних дiй, вiдповiдно до статтi 311 цього Закону.

(статтю 25 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Стаття 26. Внесення вiдомостей до Державного реєстру прав

     1. За результатом розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї прав, державний реєстратор на пiдставi прийнятого ним рiшення про державну реєстрацiю прав вносить вiдомостi про речовi права, обтяження речових прав до Державного реєстру прав.

     Вiдомостi про речовi права на земельну дiлянку, похiднi вiд права власностi, що припиняються пiсля завершення строку дiї вiдповiдного договору, мiстяться в Державному реєстрi прав з дня державної реєстрацiї набуття речового права до дня закiнчення строку дiї договору, що обраховується вiдповiдно до Цивiльного кодексу України. Пiсля закiнчення строку дiї договору державна реєстрацiя речового права припиняється за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав.

     Вiдомостi про речовi права на земельну дiлянку, похiднi вiд права власностi, що набуваються на пiдставi договору за умови його поновлення, мiстяться в Державному реєстрi прав з дня державної реєстрацiї набуття речового права.

     У разi подання стороною договору заяви про виключення з Державного реєстру прав вiдомостей про поновлення договору державний реєстратор виключає такi вiдомостi з Державного реєстру прав i пiсля закiнчення строку дiї договору державна реєстрацiя речового права, похiдного вiд права власностi, припиняється за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав.

     У разi вiдсутностi заяви про виключення з Державного реєстру прав вiдомостей про поновлення договору до закiнчення строку дiї договору, за умови його поновлення пiсля закiнчення строку дiї договору, державна реєстрацiя речового права продовжується на той самий строк за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав.

     Заява про державну реєстрацiю припинення речового права на земельну дiлянку, похiдного вiд права власностi, незалежно вiд наявностi чи вiдсутностi вiдомостей про поновлення договору може бути подана в будь-який час до припинення такого права.

     2. У разi допущення технiчної помилки (граматичної, арифметичної чи iншої помилки) пiд час внесення вiдомостей про речовi права, обтяження речових прав до Державного реєстру прав державний реєстратор самостiйно виправляє таку помилку, за умови що документи за результатом розгляду заяви заявнику не видавалися.

     У разi якщо допущена технiчна помилка, виявлена пiсля отримання заявником документiв за результатом розгляду заяви, така помилка виправляється державним реєстратором виключно на пiдставi заяви особи, вiдомостi про речовi права, обтяження речових прав якої мiстять таку помилку, а також у випадку, передбаченому пiдпунктом "в" пункту 2 частини шостої статтi 37 цього Закону, - посадовою особою Мiнiстерства юстицiї України чи його територiальних органiв.

     У разi якщо допущена технiчна помилка впливає на права третiх осiб, така помилка виправляється державним реєстратором виключно на пiдставi судового рiшення.

     3. Вiдомостi про речовi права, обтяження речових прав, внесенi до Державного реєстру прав, не пiдлягають скасуванню та/або вилученню.

     У разi скасування рiшення державного реєстратора про державну реєстрацiю прав на пiдставi судового рiшення чи у випадку, передбаченому пiдпунктом "а" пункту 2 частини шостої статтi 37 цього Закону, а також у разi визнання на пiдставi судового рiшення недiйсними чи скасування документiв, на пiдставi яких проведено державну реєстрацiю прав, скасування на пiдставi судового рiшення державної реєстрацiї прав, державний реєстратор чи посадова особа Мiнiстерства юстицiї України (у випадку, передбаченому пiдпунктом "а" пункту 2 частини шостої статтi 37 цього Закону) проводить державну реєстрацiю набуття, змiни чи припинення речових прав вiдповiдно до цього Закону.

     Ухвалення судом рiшення про скасування рiшення державного реєстратора про державну реєстрацiю прав, визнання недiйсними чи скасування документiв, на пiдставi яких проведено державну реєстрацiю прав, а також скасування державної реєстрацiї прав допускається виключно з одночасним визнанням, змiною чи припиненням цим рiшенням речових прав, обтяжень речових прав, зареєстрованих вiдповiдно до законодавства (за наявностi таких прав).

     Державна реєстрацiя набуття, змiни чи припинення речових прав у разi скасування рiшення державного реєстратора про державну реєстрацiю прав у випадку, передбаченому пiдпунктом "а" пункту 2 частини шостої статтi 37 цього Закону, проводиться без подання вiдповiдної заяви заявником та справляння адмiнiстративного збору на пiдставi вiдомостей про речовi права, що мiстилися в Державному реєстрi прав. У разi вiдсутностi таких вiдомостей про речовi права в Державному реєстрi прав заявник подає оригiнали документiв, необхiдних для проведення державної реєстрацiї набуття, змiни чи припинення речових прав.

     4. У разi скасування рiшення державного реєстратора про зупинення державної реєстрацiї прав, про зупинення розгляду заяви або про вiдмову в державнiй реєстрацiї прав на пiдставi судового рiшення чи у випадку, передбаченому пiдпунктом "б" пункту 2 частини шостої статтi 37 цього Закону, державний реєстратор чи посадова особа територiального органу Мiнiстерства юстицiї України (у випадку, передбаченому пiдпунктом "б" пункту 2 частини шостої статтi 37 цього Закону) вносить вiдомостi про скасування вiдповiдного рiшення до Державного реєстру прав та вiдновлює розгляд вiдповiдної заяви.

     Ухвалення судом рiшення про скасування рiшення державного реєстратора про зупинення державної реєстрацiї прав допускається виключно з одночасним скасуванням цим рiшенням заяви власника про заборону вчинення реєстрацiйних дiй чи вiдповiдного судового рiшення, зареєстрованих у базi даних заяв.

     5. Виправлення технiчної помилки у вiдомостях Державного реєстру прав, виявленої пiсля отримання заявником документiв за результатом розгляду заяви, скасування рiшень державного реєстратора про зупинення державної реєстрацiї прав, про зупинення розгляду заяви або про вiдмову в державнiй реєстрацiї прав, здiйснюється в порядку, передбаченому для державної реєстрацiї прав (крiм випадкiв, якщо такi дiї здiйснюються в порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону).

(стаття 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, вiд 03.10.2019р. N 159-IX, у редакцiї Закону України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Стаття 27. Пiдстави для державної реєстрацiї прав

     1. Державна реєстрацiя права власностi та iнших речових прав, крiм державної реєстрацiї права власностi на об'єкт незавершеного будiвництва, проводиться на пiдставi:

(абзац перший частини першої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     1) укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речовi права на яке пiдлягають державнiй реєстрацiї, чи його дублiката;

     2) свiдоцтва про право власностi на частку у спiльному майнi подружжя у разi смертi одного з подружжя, виданого нотарiусом або консульською установою України, чи його дублiката;

     3) свiдоцтва про право на спадщину, виданого нотарiусом або консульською установою України, чи його дублiката;

     4) виданого нотарiусом свiдоцтва про придбання майна з прилюдних торгiв (аукцiонiв) та свiдоцтва про придбання майна з прилюдних торгiв (аукцiонiв), якщо прилюднi торги (аукцiони) не вiдбулися, чи їх дублiкатiв;

     5) свiдоцтва про право власностi, виданого органом приватизацiї наймачам житлових примiщень у державному та комунальному житловому фондi, чи його дублiката;

     6) свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно, виданого до 1 сiчня 2013 року органом мiсцевого самоврядування або мiсцевою державною адмiнiстрацiєю, чи його дублiката;

(пункт 6 частини першої статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     7) рiшення про закрiплення нерухомого майна на правi оперативного управлiння чи господарського вiдання, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;

     8) державного акта на право приватної власностi на землю, державного акта на право власностi на землю, державного акта на право власностi на земельну дiлянку або державного акта на право постiйного користування землею, виданих до 1 сiчня 2013 року;

     9) судового рiшення, що набрало законної сили, щодо набуття, змiни або припинення права власностi та iнших речових прав на нерухоме майно;

(пункт 9 частини першої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     10) ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди;

     11) заповiту, яким установлено сервiтут на нерухоме майно;

     12) рiшення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об'єкта нерухомого майна релiгiйнiй органiзацiї;

     13) рiшення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об'єкта нерухомого майна з державної у комунальну власнiсть чи з комунальної у державну власнiсть або з приватної у державну чи комунальну власнiсть;

     131) договору, яким встановлюється довiрча власнiсть на нерухоме майно, та акта приймання-передачi нерухомого майна, яке є об'єктом довiрчої власностi;

(частину першу статтi 27 доповнено пунктом 131 згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     132) актiв приймання-передачi нерухомого майна неплатоспроможного банку перехiдному банку, що створюється вiдповiдно до статтi 42 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб";

(частину першу статтi 27 доповнено пунктом 132 згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

     14) iнших документiв, що вiдповiдно до законодавства пiдтверджують набуття, змiну або припинення прав на нерухоме майно.

     2. Державна реєстрацiя обтяжень проводиться на пiдставi:

     1) судового рiшення щодо набуття, змiни або припинення обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили;

(пункт 1 частини другої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     2) рiшення державного виконавця, приватного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;

(пункт 2 частини другої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII)

     3) визначеного законодавством документа, на якому нотарiусом вчинено напис про накладення заборони щодо вiдчуження нерухомого майна;

     4) рiшення органу мiсцевого самоврядування про вiднесення об'єктiв нерухомого майна до застарiлого житлового фонду;

     5) договору, укладеного в порядку, визначеному законом, яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дублiката;

     6) закону, яким встановлено заборону користування та/або розпорядження нерухомим майном;

     7) iнших актiв органiв державної влади та посадових осiб згiдно iз законом.

     Стаття 271. Державна реєстрацiя права власностi на об'єкт незавершеного будiвництва

     1. Для державної реєстрацiї права власностi на об'єкт незавершеного будiвництва подаються такi документи:

     1) документ, що посвiдчує речове право на земельну дiлянку пiд таким об'єктом (у разi вiдсутностi у Державному реєстрi прав зареєстрованого вiдповiдного речового права на земельну дiлянку);

     2) документ, що вiдповiдно до законодавства надає право на виконання будiвельних робiт (крiм випадкiв, коли реєстрацiя такого документа здiйснювалася в Єдинiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва);

(пункт 2 частини першої статтi 271 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 199-IX)

     3) документ, що мiстить опис об'єкта незавершеного будiвництва за результатами технiчної iнвентаризацiї такого об'єкта (крiм випадкiв, коли такий документ внесено до Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва).

(пункт 3 частини першої статтi 271 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 199-IX)

     2. Для державної реєстрацiї права власностi на об'єкт незавершеного будiвництва, що пiдлягає приватизацiї, подаються такi документи:

     1) копiя наказу Фонду державного майна України про включення об'єкта незавершеного будiвництва до перелiку об'єктiв державної власностi, що пiдлягають приватизацiї;

     2) копiя наказу державного органу приватизацiї про прийняття рiшення про приватизацiю такого об'єкта;

     3) документ, що мiстить опис об'єкта незавершеного будiвництва за результатами технiчної iнвентаризацiї такого об'єкта (крiм випадкiв, коли такий документ внесено до Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва).

(пункт 3 частини другої статтi 271 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 199-IX)

     3. Державна реєстрацiя права власностi на об'єкт незавершеного будiвництва, набутого на пiдставi договору, здiйснюється на пiдставi такого договору.

     4. Державна реєстрацiя права власностi на об'єкт незавершеного будiвництва на пiдставi рiшення суду, що набрало законної сили, проводиться за правилами, визначеними частинами першою - третьою цiєї статтi.

     5. Державна реєстрацiя обтяжень на об'єкти незавершеного будiвництва проводиться вiдповiдно до вимог, встановлених частиною другою статтi 27 цього Закону.

(роздiл IV доповнено статтею 271 згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

Роздiл V
ОСОБЛИВОСТI ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ ПРАВ

     Стаття 28. Особливостi державної реєстрацiї прав на земельнi дiлянки державної та комунальної власностi

     1. Рiшення органiв державної влади або органiв мiсцевого самоврядування про передачу земельної дiлянки у власнiсть або користування (постiйне користування, оренду, користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис), користування чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiй), сервiтут) можуть прийматися за вiдсутностi державної реєстрацiї права власностi держави чи територiальної громади на таку земельну дiлянку в Державному реєстрi прав.

     2. Пiд час проведення державної реєстрацiї права користування (постiйне користування, оренда, користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис), користування чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiй), сервiтут) земельними дiлянками державної чи комунальної власностi, право власностi на якi не зареєстровано в Державному реєстрi прав, державний реєстратор одночасно з проведенням такої реєстрацiї проводить також державну реєстрацiю права власностi на такi земельнi дiлянки без подання вiдповiдної заяви органами, якi згiдно iз статтею 122 Земельного кодексу України передають земельнi дiлянки у власнiсть або у користування.

     Державна реєстрацiя права власностi на земельнi дiлянки державної чи комунальної власностi проводиться з обов'язковим урахуванням пунктiв 3 та 4 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо розмежування земель державної та комунальної власностi".

(частина друга статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Стаття 29. Особливостi державної реєстрацiї речових прав на земельнi дiлянки, речовi права на якi набуто до 1 сiчня 2013 року

     1. Державна реєстрацiя права власностi на земельну дiлянку, набутого та оформленого в установленому порядку до 1 сiчня 2013 року, проводиться за умови наявностi вiдповiдних вiдомостей в Державному земельному кадастрi.

     Державна реєстрацiя права власностi на земельну дiлянку, набутого в результатi переходу права власностi та не оформленого в установленому порядку до 1 сiчня 2013 року, проводиться за умови встановлення факту переходу прав вiд особи, вiдомостi про яку мiстяться в Державному земельному кадастрi, до особи, яка заявляє свої права.

     Державна реєстрацiя права власностi на земельну дiлянку, набутого за рiшенням органу державної влади чи органу мiсцевого самоврядування та не оформленого в установленому порядку до 1 сiчня 2013 року, проводиться за умови встановлення факту вiдсутностi вiдомостей про речовi права iнших осiб на таку земельну дiлянку в Державному земельному кадастрi.

     Пiд час проведення державної реєстрацiї права спiльної власностi на земельну дiлянку щодо одного iз спiввласникiв у разi наявностi в Державному земельному кадастрi вiдомостей про право спiльної власностi на земельну дiлянку iз зазначенням усiх спiввласникiв, перенесених з Державного реєстру земель, державний реєстратор одночасно з державною реєстрацiєю права спiльної власностi щодо одного iз спiввласникiв також переносить вiдомостi про iнших спiввласникiв на таку земельну дiлянку до вiдповiдного вiдкритого роздiлу Державного реєстру прав.

     Перенесення вiдомостей про кожного iз спiввласникiв на земельну дiлянку у випадку, передбаченому абзацом четвертим цiєї частини, здiйснюється виключно за вiдсутностi в Державному реєстрi прав вiдомостей про перехiд права власностi вiдповiдного спiввласника до третьої особи.

     У разi наявностi в Державному земельному кадастрi вiдомостей про iншi речовi права, похiднi вiд права власностi, перенесених з Державного реєстру земель, крiм вiдомостей про право власностi на земельну дiлянку, державний реєстратор одночасно з вiдкриттям роздiлу в Державному реєстрi прав переносить такi вiдомостi Державного земельного кадастру про речовi права на таку земельну дiлянку до вiдповiдного вiдкритого роздiлу Державного реєстру прав.

     2. Державна реєстрацiя речових прав на земельну дiлянку, похiдних вiд права власностi, набутих та оформлених в установленому порядку до 1 сiчня 2013 року, проводиться з одночасною державною реєстрацiєю права власностi на таку земельну дiлянку, крiм випадкiв, якщо право власностi на таку земельну дiлянку вже зареєстровано в Державному реєстрi прав.

     Державна реєстрацiя змiни строку речового права, у тому числi оренди земельної дiлянки, набутого та оформленого в установленому порядку до 1 сiчня 2013 року, проводиться за умови наявностi вiдповiдних вiдомостей про зареєстрованi права в Державному земельному кадастрi.

     Державна реєстрацiя змiни строку речового права, у тому числi оренди земельної дiлянки, набутого та не оформленого в установленому порядку до 1 сiчня 2013 року, проводиться в порядку, передбаченому для державної реєстрацiї права оренди, за умови вiдсутностi вiдомостей про зареєстрованi iншi речовi права, похiднi вiд права власностi, у Державному земельному кадастрi чи в Державному реєстрi прав.

     При цьому строк такого речового права, у тому числi оренди, обраховується вiдповiдно до строку дiї договору оренди, що обраховується з дня його укладення.

     3. Державна реєстрацiя речових прав на земельну дiлянку, набутих та оформлених в установленому порядку до 1 сiчня 2013 року, проводиться без подання заявником документа, на пiдставi якого набуто речове право, за умови наявностi iнформацiї про зареєстровану земельну дiлянку в Державному земельному кадастрi, у тому числi перенесеної iз Державного реєстру земель, документiв, що вiдповiдно до законодавства, яке дiяло до 1 сiчня 2013 року, посвiдчували право власностi або право користування землею (земельними дiлянками), а також книг записiв (реєстрацiї) таких документiв.

(стаття 29 у редакцiї Закону України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Стаття 291. Особливостi державної реєстрацiї речових прав на об'єкти державно-приватного партнерства, у тому числi об'єкти концесiї, та земельнi дiлянки, необхiднi для здiйснення державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї

     1. Орган, що прийняв рiшення про доцiльнiсть здiйснення державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї, зобов'язаний протягом 15 календарних днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення забезпечити державну реєстрацiю заборони на вiдчуження земельних дiлянок, необхiдних для цiлей здiйснення державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї.

     Пiсля погодження у встановленому порядку документацiї iз землеустрою та внесення iнформацiї про земельну дiлянку до Державного земельного кадастру державний партнер, концесiєдавець або за його дорученням державне чи комунальне пiдприємство, установа, органiзацiя або господарське товариство, 100 вiдсоткiв акцiй (часток) якого належить державi, Автономнiй Республiцi Крим чи територiальнiй громадi, що належать до сфери його управлiння, реєструє право власностi на таку земельну дiлянку за органом виконавчої влади або органом мiсцевого самоврядування, який вiдповiдно до статтi 122 Земельного кодексу України надiлений повноваженнями щодо передачi вiдповiдної земельної дiлянки у користування.

     2. Передача приватному партнеру (концесiонеру) об'єкта державного-приватного партнерства (об'єкта концесiї) або будiвництво приватним партнером (концесiонером) об'єкта державного-приватного партнерства (об'єкта концесiї) є пiдставою для здiйснення реєстрацiї за приватним партнером (концесiонером) речових прав володiння та користування на об'єкт державного-приватного партнерства (об'єкт концесiї) в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно.

(Закон доповнено статтею 291 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     Стаття 30. Особливостi державної реєстрацiї права оренди на нерозподiленi (невитребуванi) земельнi дiлянки, земельнi дiлянки колективної власностi

     1. Право оренди на нерозподiленi (невитребуванi) земельнi дiлянки, земельнi дiлянки колективної власностi, наданi в оренду органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування в порядку, визначеному статтями 13, 141 Закону України "Про порядок видiлення в натурi (на мiсцевостi) земельних дiлянок власникам земельних часток (паїв)", здiйснюється без державної реєстрацiї права власностi на такi земельнi дiлянки в Державному реєстрi прав.

     Державна реєстрацiя припинення права оренди на невитребуванi (нерозподiленi) земельнi дiлянки, земельнi дiлянки колективної власностi, наданi в оренду в порядку, визначеному статтями 13, 141 Закону України "Про порядок видiлення в натурi (на мiсцевостi) земельних дiлянок власникам земельних часток (паїв)", проводиться без подання вiдповiдної заяви заявниками одночасно з державною реєстрацiєю права власностi на вiдповiдну земельну дiлянку.

(стаття 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2498-VIII, у редакцiї Закону України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Стаття 301. Особливостi державної реєстрацiї права оренди земельної дiлянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлiннi органу мiсцевого самоврядування

     1. Рiшення органу мiсцевого самоврядування про передачу в оренду земельної дiлянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлiннi органу мiсцевого самоврядування, може прийматися i у разi вiдсутностi державної реєстрацiї права власностi територiальної громади на таку земельну дiлянку в Державному реєстрi прав.

     2. Державна реєстрацiя права оренди земельної дiлянки, що входить до складу спадщини та передана в управлiння, проводиться у спецiальному роздiлi Державного реєстру прав без державної реєстрацiї права власностi за особою, яка управляє спадщиною, крiм випадкiв, коли право власностi на таку земельну дiлянку вже зареєстровано у Державному реєстрi прав.

     3. Пiд час державної реєстрацiї права власностi на таку земельну дiлянку за спадкоємцем або територiальною громадою записи про обтяження переносяться до вiдповiдної частини вiдкритого роздiлу Державного реєстру прав.

(Закон доповнено статтею 301 згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1533-VIII)

     4. Державна реєстрацiя припинення права оренди земельної дiлянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлiннi органу мiсцевого самоврядування, проводиться без подання вiдповiдної заяви заявниками одночасно з державною реєстрацiєю права власностi на вiдповiдну земельну дiлянку.

(статтю 301 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Стаття 31. Особливостi державної реєстрацiї прав на об'єкти нерухомого майна, що були закiнченi будiвництвом до 5 серпня 1992 року та розташованi на територiях сiльських, селищних, мiських рад, якими вiдповiдно до законодавства здiйснювалося ведення погосподарського облiку

(назва статтi 31 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     1. Для проведення державної реєстрацiї прав власностi на iндивiдуальнi (садибнi) житловi будинки, садовi, дачнi будинки, господарськi (присадибнi) будiвлi i споруди, прибудови до них, що були закiнченi будiвництвом до 5 серпня 1992 року та розташованi на територiях сiльських, селищних, мiських рад, якими вiдповiдно до законодавства здiйснювалося ведення погосподарського облiку, i щодо зазначених об'єктiв нерухомостi ранiше не проводилася державна реєстрацiя прав власностi, подаються:

(абзац перший частини першої статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     1) виписка iз погосподарської книги, надана виконавчим органом сiльської ради (якщо такий орган не створений - сiльським головою), селищної, мiської ради або вiдповiдною архiвною установою;

     2) документ, що посвiдчує речове право на земельну дiлянку пiд таким об'єктом, крiм випадку, коли таке речове право зареєстровано в Державному реєстрi прав.

     Для здiйснення державної реєстрацiї прав власностi на зазначенi об'єкти документом, що посвiдчує речовi права на земельну дiлянку пiд таким об'єктом, може також вважатися рiшення вiдповiдної ради про передачу (надання) земельної дiлянки в користування або власнiсть.

     2. Для проведення державної реєстрацiї прав власностi на iндивiдуальнi (садибнi) житловi будинки, садовi, дачнi будинки, господарськi (присадибнi) будiвлi i споруди, прибудови до них, що були закiнченi будiвництвом до 5 серпня 1992 року та розташованi на територiях сiльських, селищних, мiських рад, якими вiдповiдно до законодавства здiйснювалося ведення погосподарського облiку, проведення технiчної iнвентаризацiї щодо зазначених об'єктiв нерухомостi є необов'язковим.

(частина друга статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Стаття 311. Особливостi проведення реєстрацiйних дiй на пiдставi судових рiшень

(назва статтi 311 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     1. Реєстрацiйнi дiї на пiдставi судових рiшень проводяться виключно на пiдставi рiшень, отриманих у результатi iнформацiйної взаємодiї Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рiшень, без подання вiдповiдної заяви заявником.

(частина перша статтi 311 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     2. Державна судова адмiнiстрацiя України у день набрання законної сили судовим рiшенням, яке передбачає набуття, змiну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав, внесення змiн до записiв Державного реєстру прав, зупинення реєстрацiйних дiй, внесення запису про скасування державної реєстрацiї прав або скасування рiшення державного реєстратора, забезпечує передачу до Державного реєстру прав примiрника такого судового рiшення.

(частина друга статтi 311 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     3. Державний реєстратор, що перебуває у трудових вiдносинах з суб'єктом державної реєстрацiї прав, що забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ у паперовiй формi, за мiсцезнаходженням вiдповiдного майна у день надходження вiдповiдного судового рiшення формує та реєструє необхiдну заяву або реєструє судове рiшення про заборону вчинення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю прав, чи судове рiшення про скасування вiдповiдного судового рiшення.

(абзац перший частини третьої статтi 311 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Проведення реєстрацiйних дiй на пiдставi судових рiшень здiйснюється у порядку та строки, передбаченi цим Законом, без справляння адмiнiстративного збору.

(абзац другий частини третьої статтi 311 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     4. Iнформацiйна взаємодiя мiж Державним реєстром прав та Єдиним державним реєстром судових рiшень здiйснюється iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами в електроннiй формi у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України спiльно з Державною судовою адмiнiстрацiєю України.

(Закон доповнено статтею 311 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Стаття 312. Особливостi державної реєстрацiї прав у результатi вчинення нотарiальних дiй з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва

     1. Державна реєстрацiя прав у результатi вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва, що має наслiдком набуття, змiну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно iз вчиненням такої нотарiальної дiї, проводиться нотарiусом, яким вчинено вiдповiдну нотарiальну дiю, крiм випадкiв, передбачених цiєю статтею.

     2. У разi якщо у результатi вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва, що має наслiдком набуття, змiну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно iз вчиненням такої нотарiальної дiї, необхiдно проводити декiлька реєстрацiйних дiй або реєстрацiйнi дiї щодо декiлькох об'єктiв, державна реєстрацiя прав проводиться поступово в мiру завершення попередньої реєстрацiйної дiї.

     У разi якщо в межах однiєї спадкової справи здiйснюється одночасна видача декiлькох свiдоцтв про право на спадщину, що має наслiдком проведення декiлькох реєстрацiйних дiй щодо рiзних суб'єктiв речового права або реєстрацiйних дiй щодо декiлькох об'єктiв, державна реєстрацiя прав проводиться пiсля видачi таких свiдоцтв про право на спадщину.

     3. Пiд час проведення державної реєстрацiї права власностi у результатi видачi нотарiусом свiдоцтва про придбання майна з прилюдних торгiв (аукцiонiв) або свiдоцтва про придбання майна з прилюдних торгiв (аукцiонiв), якщо прилюднi торги (аукцiони) не вiдбулися, на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будiвництва, що реалiзовувалося, у тому числi як предмет iпотеки, нотарiус одночасно проводить також державну реєстрацiю припинення iпотеки щодо такого майна.

     4. Державна реєстрацiя припинення обтяження речових прав у результатi зняття нотарiусом заборони на вiдчуження нерухомого майна вiдповiдно до Закону України "Про нотарiат" проводиться нотарiусом, яким знято вiдповiдну заборону на вiдчуження нерухомого майна, одночасно з її зняттям.

     5. У разi нотарiального посвiдчення правочину, правовий наслiдок якого пов'язується з настанням певної обставини, а також у разi, якщо у результатi вчинення нотарiальної дiї утворюються новi об'єкти нерухомого майна, що потребує здiйснення власником дiй, спрямованих на формування (створення) нерухомого майна, державна реєстрацiя прав проводиться пiсля настання певної обставини, формування (створення) нерухомого майна будь-яким державним реєстратором з урахуванням частини п'ятої статтi 3 цього Закону в порядку та строки, передбаченi цим Законом.

     6. Нотарiус у результатi вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва, що має наслiдком набуття, змiну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно зi вчиненням такої нотарiальної дiї, самостiйно формує та реєструє заяву про державну реєстрацiю прав та проводить державну реєстрацiю прав у порядку, передбаченому цим Законом.

     7. За наявностi поважних причин (надзвичайна або невiдворотна за даних умов подiя (непереборна сила) державна реєстрацiя прав у результатi вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва, що має наслiдком набуття, змiну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно зi вчиненням такої нотарiальної дiї, може бути проведена iншим нотарiусом за домовленiстю iз ним та за попереднiм письмовим повiдомленням вiдповiдного територiального органу Мiнiстерства юстицiї України iз зазначенням поважних причин, вiдомостей про нотарiуса, який проводитиме державну реєстрацiю прав, та строку вiдсутностi.

     Передача заяв на проведення державної реєстрацiї прав до iншого нотарiуса здiйснюється за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав вiдповiдним територiальним органом Мiнiстерства юстицiї України.

     8. У разi смертi нотарiуса, оголошення його померлим чи безвiсно вiдсутнiм у порядку, встановленому законом, або якщо нотарiус за станом здоров'я не може вчинити дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, припинення або зупинення дiяльностi такого нотарiуса, передача заяв на проведення державної реєстрацiї прав до iншого нотарiуса здiйснюється за рiшенням вiдповiдного територiального органу Мiнiстерства юстицiї України.

     9. Частини сьома та восьма цiєї статтi також застосовуються до випадкiв проведення iнших реєстрацiйних дiй нотарiусом, який за наявностi умов, визначених цими частинами, не може провести реєстрацiйнi дiї у межах строкiв, встановлених цим Законом, за заявами, що перебувають на розглядi у такого нотарiуса.

(Закон доповнено статтею 312 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Стаття 313. Особливостi проведення реєстрацiйних дiй щодо нерухомого майна банкiв, що виводяться з ринку

     1. Державна реєстрацiя права власностi на нерухоме майно банку, що виводиться з ринку вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", передане приймаючому або перехiдному банку, здiйснюється вiдповiдно до цього Закону з урахуванням вимог Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     2. Реєстрацiйнi дiї щодо нерухомого майна, зазначеного у частинi першiй цiєї статтi, проводяться незалежно вiд мiсцезнаходження такого майна у строк, що не перевищує двох робочих днiв з дня подання вiдповiдної заяви органу або суб'єкту, що здiйснює повноваження у сферi державної реєстрацiї прав.

(Закон доповнено статтею 313 згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 590-IX)

Роздiл VI
КОРИСТУВАННЯ ВIДОМОСТЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПРАВ

     Стаття 32. Надання iнформацiї з Державного реєстру прав

     1. Iнформацiя про зареєстрованi права на нерухоме майно та їх обтяження, що мiститься у Державному реєстрi прав, є вiдкритою, загальнодоступною та платною, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     2. Для фiзичних та юридичних осiб iнформацiя за об'єктом нерухомого майна та суб'єктом речового права надається в електроннiй формi через офiцiйний веб-сайт Мiнiстерства юстицiї України, за умови iдентифiкацiї такої особи (фiзичної або юридичної) з використанням електронного цифрового пiдпису чи iншого альтернативного засобу iдентифiкацiї особи, або в паперовiй формi.

(абзац перший частини другої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Iнформацiя про зареєстрованi права та їх обтяження, отримана в електроннiй чи паперовiй формi за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав, має однакову юридичну силу та використовується вiдповiдно до законодавства.

     Iнформацiя з Державного реєстру прав не надається фiзичним та юридичним особам у разi невнесення плати за надання iнформацiї або внесення її не в повному обсязi.

     Порядок надання iнформацiї з Державного реєстру прав визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Для посадових осiб органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, судiв, органiв Нацiональної полiцiї, органiв прокуратури, органiв Служби безпеки України, Нацiонального банку України, Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, приватних виконавцiв, адвокатiв, нотарiусiв iнформацiя з Державного реєстру прав у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб'єктом права чи за об'єктом нерухомого майна в електроннiй формi шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав, за умови iдентифiкацiї вiдповiдної посадової особи за допомогою електронного цифрового пiдпису. Порядок доступу до Державного реєстру прав визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

(частина третя статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї надається також безпосереднiй автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру.

(частину третю статтi 32 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, пiд час здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат безоплатно отримує вiдомостi з Державного реєстру прав в електроннiй формi у форматi бази даних, витягу та/або в iншiй формi на пiдставi договорiв про обмiн iнформацiєю, укладених з технiчним адмiнiстратором.

(частину третю статтi 32 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, абзац третiй частини третьої статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 324-IX)

     4. За заявою власника чи iншого правоволодiльця державний реєстратор надає iнформацiю про осiб, якi отримали вiдомостi про зареєстрованi права на нерухоме майно, що їм належить, та обтяження таких прав.

     За запитом посадової особи органу досудового розслiдування у зв'язку iз здiйсненням ним повноважень, визначених законом, у вiдповiдному кримiнальному провадженнi державний реєстратор надає iнформацiю у формi виписки про осiб, якi отримали вiдомостi про зареєстрованi права на нерухоме майно, що належить iншим фiзичним чи юридичним особам, та обтяження таких прав.

     Стаття 33. Взаємодiя iнформацiйних систем Державного реєстру прав та Державного земельного кадастру

     1. Державний реєстр прав та Державний земельний кадастр за допомогою програмних засобiв ведення iнформацiйних систем забезпечують у режимi реального часу отримання:

     державними реєстраторами вiдомостей з Державного земельного кадастру про права на земельнi дiлянки, зареєстрованi до 2013 року, а також вiдомостей з Державного земельного кадастру про земельнi дiлянки;

     органами, що здiйснюють ведення Державного земельного кадастру, iнформацiї з Державного реєстру прав про зареєстрованi речовi права на земельнi дiлянки, їх обтяження, а також про цiну (вартiсть) нерухомого майна та речових прав на нього чи розмiр плати за користування нерухомим майном за вiдповiдними правочинами.

     2. Iнформацiя Державного реєстру прав, отримана центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi земельних вiдносин, може зберiгатися та використовуватися для забезпечення виконання покладених на нього повноважень, у тому числi для ведення облiку земель.

     3. Взаємодiя iнформацiйних систем Державного реєстру прав та Державного земельного кадастру здiйснюється в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин, спiльно з Мiнiстерством юстицiї України.

(стаття 33 у редакцiї Закону України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Стаття 331. Електронна iнформацiйна взаємодiя Державного реєстру прав та Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва

     1. Програмнi засоби ведення Державного реєстру прав повиннi забезпечувати можливiсть електронної iнформацiйної взаємодiї з Єдиною державною електронною системою у сферi будiвництва та забезпечувати отримання:

     Державним реєстром прав - вiдомостей з Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва про об'єкти будiвництва та закiнченi будiвництвом об'єкти, необхiдних для державної реєстрацiї речових прав на такi об'єкти;

     Єдиною державною електронною системою у сферi будiвництва - вiдомостей з Державного реєстру прав про зареєстрованi речовi права.

     2. Електронна iнформацiйна взаємодiя Державного реєстру прав та Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва здiйснюється у режимi реального часу в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України в Порядку органiзацiї електронної iнформацiйної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв.

(Закон доповнено статтею 331 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 199-IX)

     Стаття 34. Плата (адмiнiстративний збiр) за проведення реєстрацiйних дiй та за надання iнформацiї з Державного реєстру прав

(назва статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     1. За державну реєстрацiю права власностi (у тому числi довiрчої власностi як способу забезпечення виконання зобов'язань) справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,1 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб.

(абзац перший частини першої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     За державну реєстрацiю права власностi (у тому числi довiрчої власностi як способу забезпечення виконання зобов'язань), проведену у строки меншi, нiж передбаченi статтею 19 цього Закону, справляється адмiнiстративний збiр у такому розмiрi:

(абзац другий частини першої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     1 прожитковий мiнiмум для працездатних осiб - у строк два робочi днi;

(абзац третiй частини першої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     2 прожиткових мiнiмуми для працездатних осiб - у строк один робочий день;

(абзац четвертий частини першої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     5 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб - у строк 2 години.

(абзац п'ятий частини першої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     2. За державну реєстрацiю iнших речових прав, похiдних вiд права власностi, справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,05 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб.

(абзац перший частини другої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     За державну реєстрацiю iнших речових прав, похiдних вiд права власностi, проведену у строки меншi, нiж передбаченi статтею 19 цього Закону, справляється адмiнiстративний збiр у такому розмiрi:

(абзац другий частини другої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     0,5 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - у строк два робочi днi;

(абзац третiй частини другої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     1 прожитковий мiнiмум для працездатних осiб - у строк один робочий день;

(абзац четвертий частини другої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     2,5 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб - у строк 2 години.

(абзац п'ятий частини другої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     3. За державну реєстрацiю обтяжень речових прав справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,05 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб.

(частина третя статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     4. За державну реєстрацiю прав у результатi вчинення нотарiальних дiй справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,1 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб.

(частина четверта статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     5. За виправлення технiчної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,04 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб.

(частина п'ята статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     6. За отримання iнформацiї з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону, справляється адмiнiстративний збiр у такому розмiрi:

     0,025 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - отримання iнформацiї в паперовiй формi;

(абзац другий частини шостої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     0,0125 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - отримання iнформацiї в електроннiй формi;

(абзац третiй частини шостої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     0,04 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - отримання iнформацiї адвокатами, нотарiусами (пiд час вчинення нотарiальних дiй з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав.

(абзац четвертий частини шостої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     7. Адмiнiстративний збiр справляється у вiдповiдному розмiрi вiд прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом на 1 сiчня календарного року, в якому подаються вiдповiднi документи для проведення державної реєстрацiї прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

(абзац перший частини сьомої статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     Адмiнiстративний збiр справляється за одну надану послугу у сферi державної реєстрацiї прав.

     У разi надання однiєї послуги у сферi державної реєстрацiї прав одночасно усiм спiввласникам нерухомого майна адмiнiстративний збiр справляється один раз у повному обсязi.

     У разi надання однiєї послуги у сферi державної реєстрацiї прав спiввласникам нерухомого майна окремо один вiд одного адмiнiстративний збiр справляється у повному обсязi з кожного iз спiввласникiв.

     У разi вiдмови у проведеннi реєстрацiйних дiй адмiнiстративний збiр не повертається.

     У разi вiдкликання заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень адмiнiстративний збiр пiдлягає поверненню.

(частини першу - третю статтi 34 замiнено частинами першою - сьомою згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною восьмою)

     8. Звiльняються вiд сплати адмiнiстративного збору пiд час проведення державної реєстрацiї речових прав:

     1) фiзичнi та юридичнi особи - пiд час проведення державної реєстрацiї прав, якi виникли та оформленi до проведення державної реєстрацiї прав у порядку, визначеному цим Законом;

     2) громадяни, вiднесенi до категорiй 1 i 2 постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи;

     3) громадяни, вiднесенi до категорiї 3 постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, якi постiйно проживають до вiдселення чи самостiйного переселення або постiйно працюють на територiї зон вiдчуження, безумовного (обов'язкового) i гарантованого добровiльного вiдселення, за умови, що вони станом на 1 сiчня 1993 року прожили або вiдпрацювали в зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення не менше двох рокiв, а в зонi гарантованого добровiльного вiдселення - не менше трьох рокiв;

     4) громадяни, вiднесенi до категорiї 4 потерпiлих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, якi постiйно працюють i проживають або постiйно проживають на територiї зони посиленого радiоекологiчного контролю, за умови, що станом на 1 сiчня 1993 року вони прожили або вiдпрацювали в цiй зонi не менше чотирьох рокiв;

     5) особи з iнвалiднiстю внаслiдок Другої свiтової вiйни, особи з числа учасникiв антитерористичної операцiї, учасникiв здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, яким надано статус особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни або учасника бойових дiй, та сiм'ї воїнiв (партизанiв), якi загинули чи пропали безвiсти, i прирiвнянi до них у встановленому порядку особи;

(пункт 5 частини восьмої статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2018р. N 2443-VIII)

     6) особи з iнвалiднiстю I та II груп;

(пункт 6 частини восьмої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2018р. N 2443-VIII)

     7) Нацiональний банк України;

     8) органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування;

     9) iншi особи за рiшенням сiльської, селищної, мiської ради, виконавчий орган якої здiйснює функцiї суб'єкта державної реєстрацiї прав.

     У разi якщо державна реєстрацiя права власностi або iнших речових прав, похiдних вiд права власностi, проводиться у строки меншi, нiж передбаченi статтею 19 цього Закону, особи, визначенi пунктами 1 - 9 цiєї частини, не звiльняються вiд сплати адмiнiстративного збору.

(частину восьму статтi 34 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, абзац одинадцятий частини восьмої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Адмiнiстративний збiр не справляється за внесення до записiв Державного реєстру прав змiн, пов'язаних iз приведенням у вiдповiднiсть iз законами України у строк, визначений цими законами.

(частину восьму статтi 34 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Стаття 35. Фiнансове забезпечення у сферi державної реєстрацiї прав

     1. Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зараховується до бюджетiв у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

     2. Фiнансове забезпечення державних реєстраторiв (крiм приватних нотарiусiв) здiйснюється за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв.

(абзац перший частини другої статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     За сумлiнне виконання повноважень з державної реєстрацiї прав державнi реєстратори мають право на винагороду за рахунок коштiв, отриманих за справляння адмiнiстративного збору за державну реєстрацiю прав.

     Порядок виплати та розмiр винагороди для державних реєстраторiв, якi перебувають у трудових вiдносинах з виконавчими органами сiльських, селищних, мiських рад, встановлюються вiдповiдною радою, а для державних реєстраторiв, якi перебувають у трудових вiдносинах з Київською, Севастопольською мiськими, районними, районними у мiстах Києвi та Севастополi державними адмiнiстрацiями, - Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Фiнансове забезпечення приватних нотарiусiв здiйснюється за рахунок 60 вiдсоткiв коштiв адмiнiстративного збору, що залишається у приватних нотарiусiв, якi здiйснили державну реєстрацiю прав.

(абзац перший частини третьої статтi 35 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Перерахування 40 вiдсоткiв коштiв адмiнiстративного збору за державну реєстрацiю речових прав здiйснюється в установленому законодавством порядку.

(абзац другий частини третьої статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     4. Фiнансування ведення та функцiонування Державного реєстру прав здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету.

Роздiл VII
ОСКАРЖЕННЯ РIШЕНЬ, ДIЙ АБО БЕЗДIЯЛЬНОСТI ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ У СФЕРI ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ ПРАВ

     Стаття 36. Заходи, що вживаються у разi виявлення порушення законодавства пiд час державної реєстрацiї прав

     1. Якщо пiд час проведення державної реєстрацiї прав у державного реєстратора виникає сумнiв щодо справжностi поданих документiв, такий державний реєстратор зобов'язаний повiдомити про це правоохороннi органи.

     Якщо пiд час розгляду скарги на рiшення, дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора у Мiнiстерства юстицiї України чи його територiального органу виникає сумнiв щодо справжностi поданих документiв, вони зобов'язанi повiдомити про це правоохороннi органи.

     Стаття 37. Порядок оскарження рiшень, дiй або бездiяльностi у сферi державної реєстрацiї прав

     1. Рiшення, дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрацiї прав можуть бути оскарженi до Мiнiстерства юстицiї України, його територiальних органiв або до суду.

     2. Мiнiстерство юстицiї України розглядає скарги:

     1) на рiшення державного реєстратора про державну реєстрацiю прав (крiм випадкiв, коли таке право набуто на пiдставi судового рiшення, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спiр);

(пункт 1 частини другої статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     2) на рiшення, дiї або бездiяльнiсть територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України.

     Територiальнi органи Мiнiстерства юстицiї України розглядають скарги:

     1) на рiшення (крiм рiшення про державну реєстрацiю прав), дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора;

     2) на дiї або бездiяльнiсть суб'єктiв державної реєстрацiї прав.

     Територiальний орган Мiнiстерства юстицiї України розглядає скарги щодо державного реєстратора, суб'єктiв державної реєстрацiї прав, якi здiйснюють дiяльнiсть у межах територiї, на якiй дiє вiдповiдний територiальний орган.

     3. Рiшення, дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрацiї прав можуть бути оскарженi до Мiнiстерства юстицiї України та його територiальних органiв протягом 60 календарних днiв з дня прийняття рiшення, що оскаржується, або з дня, коли особа дiзналася чи могла дiзнатися про порушення її прав вiдповiдною дiєю чи бездiяльнiстю.

(абзац перший частини третьої статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Рiшення, дiї або бездiяльнiсть територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України можуть бути оскарженi до Мiнiстерства юстицiї України протягом 15 календарних днiв з дня прийняття рiшення, що оскаржується, або з дня, коли особа дiзналася чи могла дiзнатися про порушення її прав вiдповiдною дiєю чи бездiяльнiстю.

     У разi якщо розгляд та вирiшення скарги потребують перевiрки дiяльностi державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрацiї прав, а також залучення скаржника чи iнших осiб, Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи можуть подовжити строки розгляду та вирiшення скарги, повiдомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирiшення скарги не може перевищувати 45 календарних днiв.

     4. Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Мiнiстерством юстицiї України або його територiальним органом, а в разi надсилання скарги поштою - дата отримання вiддiленням поштового зв'язку вiд скаржника поштового вiдправлення зi скаргою, яка зазначена вiддiленням поштового зв'язку в повiдомленнi про вручення поштового вiдправлення або на конвертi.

     У разi якщо останнiй день строку для подання скарг, зазначеного у частинi третiй цiєї статтi, припадає на вихiдний або святковий день, останнiм днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихiдним або святковим днем.

     5. Скарга на рiшення, дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрацiї прав або територiального органу Мiнiстерства юстицiї України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовiй формi та має мiстити:

     1) повне найменування (iм'я) скаржника, його мiсце проживання чи перебування (для фiзичних осiб) або мiсцезнаходження (для юридичних осiб), а також найменування (iм'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

     2) реквiзити рiшення державного реєстратора, яке оскаржується;

     3) змiст оскаржуваного рiшення, дiй чи бездiяльностi та норми законодавства, якi порушено, на думку скаржника;

     4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

     5) вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судового спору з порушеного у скарзi питання, що може мати наслiдком скасування оскаржуваного рiшення державного реєстратора та/або внесення вiдомостей до Державного реєстру прав;

(пункт 5 частини п'ятої статтi 37 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     6) пiдпис скаржника або його представника iз зазначенням дати складання скарги.

     До скарги додаються засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують факт порушення прав скаржника у результатi прийняття рiшення державним реєстратором (за наявностi), а також якщо скарга подається представником скаржника - довiренiсть чи iнший документ, що пiдтверджує повноваження такого представника, або копiя такого документа, засвiдчена в установленому порядку.

(частину п'яту статтi 37 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, у зв'язку з цим абзаци восьмий i дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим i десятим)

     Скарга на рiшення про державну реєстрацiю прав розглядається в порядку, визначеному цим Законом, виключно за умови, що вона подана особою, яка може пiдтвердити факт порушення її прав у результатi прийняття такого рiшення.

     Якщо скарга на рiшення, дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрацiї прав подається представником скаржника, до скарги додається довiренiсть чи iнший документ, що пiдтверджує його повноваження, або копiя такого документа, засвiдчена в установленому порядку.

     6. За результатами розгляду скарги Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи приймають мотивоване рiшення про:

     1) вiдмову у задоволеннi скарги;

     2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рiшення про:

     а) скасування рiшення про державну реєстрацiю прав, скасування рiшення територiального органу Мiнiстерства юстицiї України, прийнятого за результатами розгляду скарги;

(пiдпункт "а" пункту 2 частини шостої статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     б) скасування рiшення про зупинення державної реєстрацiї прав, про зупинення розгляду заяви або про вiдмову в державнiй реєстрацiї прав та проведення державної реєстрацiї прав;

(пiдпункт "б" пункту 2 частини шостої статтi 37 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     в) виправлення помилки, допущеної державним реєстратором;

(пiдпункт "в" пункту 2 частини шостої статтi 37 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     в1) усунення порушень, допущених державним реєстратором, з визначенням строкiв для виконання наказу;

(пункт 2 частини шостої статтi 37 доповнено пiдпунктом "в1" згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX, у зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - п'ятнадцятим)

     г) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;

     ґ) анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;

     д) пiдпункт "д" пункту 2 частини шостої статтi 37 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     е) притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi посадової особи територiального органу Мiнiстерства юстицiї України;

     є) направлення до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї нотарiату при Мiнiстерствi юстицiї України подання щодо анулювання свiдоцтва про право на зайняття нотарiальною дiяльнiстю.

(пункт 2 частини шостої статтi 37 доповнено пiдпунктом "є" згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Рiшення, передбаченi пiдпунктами "а", "ґ" i "е" пункту 2 цiєї частини, приймаються виключно Мiнiстерством юстицiї України.

(абзац тринадцятий частини шостої статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     У рiшеннi Мiнiстерства юстицiї України чи його територiального органу за результатами розгляду скарги можуть визначатися декiлька шляхiв задоволення скарги.

     Рiшення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття.

     У разi якщо за результатами розгляду скарги Мiнiстерством юстицiї України чи його територiальними органами виявлено прийняття державними реєстраторами чи суб'єктами державної реєстрацiї прав рiшень з порушенням законодавства, що має наслiдком порушення прав та законних iнтересiв фiзичних та/або юридичних осiб, Мiнiстерство юстицiї України, його територiальнi органи вживають заходiв щодо негайного повiдомлення про це вiдповiдних правоохоронних органiв для вжиття необхiдних заходiв.

(пункт 2 частини шостої статтi 37 доповнено абзацом шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     7. Рiшення, передбаченi пiдпунктами "а" - "в" пункту 2 частини шостої цiєї статтi, виконуються не пiзнiше наступного робочого дня пiсля прийняття такого рiшення шляхом внесення вiдповiдного запису до Державного реєстру прав. Для виконання таких рiшень повторне подання документiв для проведення державної реєстрацiї прав та сплата адмiнiстративного збору не вимагаються.

     Технiчний адмiнiстратор Державного реєстру прав у день надходження рiшень, передбачених пiдпунктами "г" та "ґ" пункту 2 частини шостої цiєї статтi, забезпечує їх негайне виконання. Порядок тимчасового блокування та анулювання доступу до Державного реєстру прав визначається Мiнiстерством юстицiї України.

     Абзац третiй частини сьомої статтi 37 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Рiшення, передбаченi пiдпунктами "е" та "є" пункту 2 частини шостої цiєї статтi, виконуються Мiнiстерством юстицiї України, його територiальними органами невiдкладно, але не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня їх прийняття.

(частину сьому статтi 37 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     У разi прийняття рiшення про тимчасове блокування або анулювання доступу нотарiуса до Державного реєстру прав Мiнiстерство юстицiї України вирiшує питання про передачу на розгляд суб'єкту державної реєстрацiї прав, що забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ у паперовiй формi, документiв, що поданi для проведення реєстрацiйних дiй та перебувають на розглядi у вiдповiдного нотарiуса.

(частину сьому статтi 37 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, абзац п'ятий частини сьомої статтi 37 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     8. Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи вiдмовляють у задоволеннi скарги, якщо:

     1) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною п'ятою цiєї статтi;

     2) на момент прийняття рiшення за результатом розгляду скарги вiдбулася державна реєстрацiя цього права за iншою особою, нiж зазначена у рiшеннi, що оскаржується;

     3) наявна iнформацiя про судове рiшення або ухвалу про вiдмову позивача вiд позову з того самого предмета спору, про визнання позову вiдповiдачем або затвердження мирової угоди сторiн;

     4) наявна iнформацiя про судове провадження у зв'язку iз спором мiж тими самими сторонами, з тих самих предмета i пiдстав;

     5) є рiшення цього органу з того самого питання;

     6) в органi розглядається скарга з цього питання вiд того самого скаржника;

     7) скарга подана особою, яка не має на це повноважень;

     8) закiнчився встановлений законом строк подачi скарги;

     9) розгляд питань, порушених у скарзi, не належить до компетенцiї органу;

     10) державним реєстратором, територiальним органом Мiнiстерства юстицiї України прийнято таке рiшення вiдповiдно до законодавства.

(частину восьму статтi 37 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     9. Порядок розгляду скарг на рiшення, дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора, суб'єктiв державної реєстрацiї прав, територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     10. Рiшення, дiї або бездiяльнiсть Мiнiстерства юстицiї України та його територiальних органiв можуть бути оскарженi до суду.

     Стаття 371. Здiйснення контролю у сферi державної реєстрацiї прав

     1. Контроль у сферi державної реєстрацiї прав здiйснюється Мiнiстерством юстицiї України, у тому числi шляхом монiторингу реєстрацiйних дiй у Державному реєстрi прав з метою виявлення порушень порядку державної реєстрацiї прав державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктiв державної реєстрацiї прав.

     За результатами монiторингу реєстрацiйних дiй у Державному реєстрi прав у разi виявлення порушень порядку державної реєстрацiї прав державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктiв державної реєстрацiї прав Мiнiстерство юстицiї України проводить перевiрки державних реєстраторiв чи суб'єктiв державної реєстрацiї прав.

     У разi якщо в результатi проведеної перевiрки державних реєстраторiв чи суб'єктiв державної реєстрацiї прав виявлено прийняття такими державними реєстраторами чи суб'єктами державної реєстрацiї прав рiшень з порушенням законiв, що має наслiдком порушення прав та законних iнтересiв фiзичних та/або юридичних осiб, Мiнiстерство юстицiї України вживає заходiв до негайного повiдомлення про це вiдповiдних правоохоронних органiв для вжиття необхiдних заходiв, а також заiнтересованих осiб.

(абзац третiй частини першої статтi 371 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     2. За результатами проведення перевiрок державних реєстраторiв чи суб'єктiв державної реєстрацiї прав Мiнiстерство юстицiї України у разi виявлення порушень порядку державної реєстрацiї прав державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктiв державної реєстрацiї прав приймає вмотивоване рiшення про:

     1) тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрацiї прав до Державного реєстру прав;

     2) анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрацiї прав до Державного реєстру прав;

     3) притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрацiї прав;

     4) направлення до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї нотарiату при Мiнiстерствi юстицiї України подання щодо анулювання свiдоцтва про право на зайняття нотарiальною дiяльнiстю;

     5) направлення на обов'язкове пiдвищення квалiфiкацiї державного реєстратора, крiм нотарiусiв, якi здiйснюють державну реєстрацiю прав вiдповiдно до покладених на них законом обов'язкiв.

(пункт 5 частини другої статтi 371 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     3. Технiчний адмiнiстратор Державного реєстру прав у день надходження рiшень, передбачених пунктами 1 i 2 частини другої цiєї статтi, забезпечує їх негайне виконання.

     Рiшення, передбаченi пунктами 3 - 5 частини другої цiєї статтi, виконуються Мiнiстерством юстицiї України протягом п'яти робочих днiв з дня їх прийняття.

     У разi прийняття рiшення про тимчасове блокування або анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав Мiнiстерство юстицiї України вирiшує питання про передачу на розгляд суб'єкту державної реєстрацiї прав, що забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ у паперовiй формi, документiв, що поданi для проведення реєстрацiйних дiй та перебувають на розглядi у вiдповiдного державного реєстратора.

     У разi прийняття рiшення про тимчасове блокування або анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав щодо нотарiуса йому забезпечується доступ до Державного реєстру прав у режимi отримання iнформацiї для здiйснення нотарiальної дiяльностi вiдповiдно до закону.

(частина третя статтi 371 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     4. Порядок здiйснення контролю, проведення камеральних перевiрок, пiд час здiйснення контролю та проведення перевiрок, критерiї, за якими здiйснюється монiторинг, критерiї, за якими визначається ступiнь вiдповiдальностi за вiдповiднi порушення, допущенi в сферi державної реєстрацiї, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина четверта статтi 371 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)
(Закон доповнено статтею 371 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Стаття 38. Вiдповiдальнiсть у сферi державної реєстрацiї прав

     1. Державнi реєстратори, суб'єкти державної реєстрацiї прав за порушення законодавства у сферi державної реєстрацiї прав, у тому числi за розголошення вiдомостей, одержаних ними в результатi проведення реєстрацiйних дiй, несуть дисциплiнарну, цивiльно-правову, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть у порядку, встановленому законом.

(абзац перший частини першої статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     Шкода, завдана державним реєстратором фiзичнiй чи юридичнiй особi пiд час виконання своїх обов'язкiв, пiдлягає вiдшкодуванню на пiдставi судового рiшення, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.

(абзац другий частини першої статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)
 
Президент України
Л.КУЧМА

м. Київ
1 липня 2004 року
N 1952-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.