ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вiдновлення кредитування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) статтю 543 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Лiквiдацiя солiдарного боржника - юридичної особи, смерть солiдарного боржника - фiзичної особи не припиняють обов'язку решти солiдарних боржникiв перед кредитором та не змiнюють його обсягу та умов виконання";

     2) частину третю статтi 554 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Особи, якi за одним чи за декiлькома договорами поруки поручилися перед кредитором за виконання боржником одного i того самого зобов'язання, є солiдарними боржниками i вiдповiдають перед кредитором солiдарно, якщо iнше не встановлено договором поруки";

     3) у статтi 559:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання. У разi змiни зобов'язання без згоди поручителя, внаслiдок чого збiльшився обсяг вiдповiдальностi боржника, такий поручитель несе вiдповiдальнiсть за порушення зобов'язання боржником в обсязi, що iснував до такої змiни зобов'язання";

     у частинi третiй слова "якщо поручитель не поручився за нового боржника" замiнити словами "якщо поручитель не погодився забезпечувати виконання зобов'язання iншим боржником у договорi поруки чи при переведеннi боргу";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Порука припиняється пiсля закiнчення строку поруки, встановленого договором поруки. Якщо такий строк не встановлено, порука припиняється у разi виконання основного зобов'язання у повному обсязi або якщо кредитор протягом трьох рокiв з дня настання строку (термiну) виконання основного зобов'язання не пред'явить позову до поручителя. Якщо строк (термiн) виконання основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор протягом трьох рокiв з дня укладення договору поруки не пред'явить позову до поручителя. Для зобов'язань, виконання яких здiйснюється частинами, строк поруки обчислюється окремо за кожною частиною зобов'язання, починаючи з дня закiнчення строку або настання термiну виконання вiдповiдної частини такого зобов'язання";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Лiквiдацiя боржника - юридичної особи не припиняє поруку, якщо до дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань запису про припинення боржника - юридичної особи кредитор звернувся до суду з позовом до поручителя у зв'язку з порушенням таким боржником зобов'язання";

     4) у частинi першiй статтi 584 слова "строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою" замiнити словами "строк (термiн) виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, та (або) посилання на договiр чи iнший правочин, яким встановлено основне зобов'язання";

     5) статтю 593 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Припинення основного зобов'язання внаслiдок лiквiдацiї боржника - юридичної особи, яка виступає боржником у такому зобов'язаннi, не припиняє права застави (iпотеки) на майно, передане в заставу боржником та/або майновим поручителем такого боржника, якщо заставодержатель до лiквiдацiї боржника - юридичної особи реалiзував своє право щодо звернення стягнення на предмет застави (iпотеки) шляхом подання позову або пред'явлення вимоги";

     6) у статтi 10561:

     у частинi третiй слова "кредитором" та "кредитора" замiнити вiдповiдно словами "кредитодавцем" та "кредитодавця";

     частини четверту i шосту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Якщо iнше не встановлено законом, у разi застосування змiнюваної процентної ставки кредитодавець самостiйно, з визначеною у кредитному договорi перiодичнiстю, має право збiльшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку вiдповiдно до умов i в порядку, встановлених кредитним договором. Кредитодавець зобов'язаний письмово повiдомити позичальника, а в разi збiльшення процентної ставки - поручителя та iнших зобов'язаних за договором осiб про змiну процентної ставки протягом 15 календарних днiв, що настають за днем, з якого застосовується нова ставка.

     У разi незгоди позичальника iз збiльшенням процентної ставки позичальник зобов'язаний погасити заборгованiсть за договором у повному обсязi протягом 30 календарних днiв з дня отримання повiдомлення про збiльшення процентної ставки. З дня погашення заборгованостi за кредитним договором у повному обсязi зобов'язання сторiн за таким договором припиняються. При цьому до моменту повного погашення заборгованостi, але не бiльше 30 календарних днiв з дати отримання повiдомлення про збiльшення процентної ставки, застосовується попереднiй розмiр процентної ставки.

     У кредитному договорi встановлюється порядок розрахунку змiнюваної процентної ставки iз застосуванням погодженого сторонами iндексу. Порядок розрахунку змiнюваної процентної ставки повинен забезпечувати точне визначення розмiру процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дiї кредитного договору. Кредитодавець не має права змiнювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змiнюваної процентної ставки без згоди позичальника".

     "6. У разi застосування змiнюваної процентної ставки у кредитному договорi визначається максимальний розмiр процентної ставки, що може бути застосований";

     7) у статтi 1281:

     частину першу доповнити словами "та/або якщо вони спадкують майно, обтяжене правами третiх осiб";

     частини другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "2. Кредиторовi спадкодавця належить пред'явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, не пiзнiше шести мiсяцiв з дня одержання спадкоємцем свiдоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна незалежно вiд настання строку вимоги.

     3. Якщо кредитор спадкодавця не знав i не мiг знати про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свiдоцтва про право на спадщину, вiн має право пред'явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, протягом шести мiсяцiв з дня, коли вiн дiзнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свiдоцтва про право на спадщину";

     8) в абзацi другому частини другої статтi 1282 слово "накладає" замiнити словом "звертає";

     9) у статтi 1297:

     у назвi слова "на нерухоме майно" виключити;

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складi якої є майно та/або майновi права, якi обтяженi, та/або нерухоме майно та iнше майно, щодо якого здiйснюється державна реєстрацiя, зобов'язаний звернутися до нотарiуса або в сiльських населених пунктах - до уповноваженої на це посадової особи вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування за видачею йому свiдоцтва про право на спадщину на таке майно".

     2. У Законi України "Про заставу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 2004 р., N 11, ст. 140; 2010 р., N 46, ст. 539):

     1) у частинi першiй статтi 12 слова "виконання зобов'язання, забезпеченого заставою" замiнити словами "(термiн) виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, та/або посилання на договiр чи iнший правочин, яким встановлено основне зобов'язання";

     2) у частинi другiй статтi 13 слова "транспортнi засоби, що пiдлягають державнiй реєстрацiї" та слова "транспортних засобiв" виключити.

     3. У статтi 34 Закону України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137):

     частину першу пiсля слiв "якi є пiдставою для здiйснення реєстрацiї" доповнити словами "а також вiдсутностi будь-яких обтяжень, у тому числi за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна";

     частину дев'яту доповнити реченням такого змiсту: "У разi наявностi будь-яких обтяжень, реєстрацiя (перереєстрацiя) транспортних засобiв здiйснюється виключно за умови надання згоди на це обтяжувачем (обтяжувачами)".

     4. У статтi 55 Закону України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2004 р., N 11, ст. 140; 2016 р., N 1, ст. 9):

     частину першу пiсля слiв "що пiдлягає реєстрацiї" доповнити словами та цифрами "крiм випадкiв, встановлених статтею 38 Закону України "Про iпотеку";

     у частинi другiй слова "iншого нерухомого майна перевiряється вiдсутнiсть" замiнити словами "iншого нерухомого майна, транспортних засобiв перевiряється вiдсутнiсть будь-якої";

     у частинi третiй слова "на переведення боргу на набувача" замiнити словами "на укладення такої угоди".

     5. У статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     частину другу доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) мiстити прiзвище, iм'я, по батьковi та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку клiєнта банку - фiзичної особи або серiю та номер паспорта/номер паспорта у формi картки (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта, або для фiзичних осiб - нерезидентiв), або найменування та iдентифiкацiйний код в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань клiєнта банку - юридичної особи";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Довiдки по рахунках (вкладах) у разi смертi їх власникiв надаються банком особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) у вiдповiдному розпорядженнi банку, державним нотарiальним конторам або приватним нотарiусам, посадовим особам органiв мiсцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотарiальних дiй, iноземним консульським установам для вчинення такими особами нотарiальних дiй з охорони спадкового майна, з видачi свiдоцтв про право на спадщину, про право власностi на частку в спiльному майнi подружжя в разi смертi одного з подружжя. Довiдки щодо рухомого майна померлих клiєнтiв, що перебуває на збереженнi та/або у заставi банку в якостi закладу, щодо наявностi iндивiдуального банкiвського сейфа та/або договорiв про надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа надаються банком державним нотарiальним конторам або приватним нотарiусам, посадовим особам органiв мiсцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотарiальних дiй, iноземним консульським установам для вчинення такими особами нотарiальних дiй з охорони спадкового майна, з видачi свiдоцтв про право на спадщину, про право власностi на частку в спiльному майнi подружжя в разi смертi одного з подружжя".

     6. У Законi України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137; 2013 р., N 37, ст. 488):

     1) пункт 1.37 статтi 1 пiсля слiв "на пiдставi вiдповiдного договору" доповнити словами "у тому числi у виглядi електронного документа";

     2) пункт 14.12 статтi 14 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Представник користувача має право отримати електронний платiжний засiб за довiренiстю, що видана користувачем та посвiдчена у встановленому законодавством порядку. У такому разi банк не несе вiдповiдальностi за проведення операцiй з використанням такого електронного платiжного засобу, виданого представнику за довiренiстю";

     3) у статтi 18:

     у пунктi 18.2 слова "у тому числi електронного цифрового пiдпису" виключити;

     у пунктi 18.3 слова "електронний цифровий пiдпис" замiнити словами "електронний пiдпис".

     7. У Законi України "Про iпотеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313 iз наступними змiнами):

     1) статтю 4 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Iпотекодержатель зобов'язаний звернутися до державного реєстратора iз заявою про державну реєстрацiю припинення iпотеки не пiзнiше 14 днiв з дня повного погашення боргу за основним зобов'язанням, забезпеченим iпотекою";

     2) статтю 5 пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi якщо iпотекодавцем предмет iпотеки було реконструйовано або щодо нього було проведено самочинне будiвництво (у тому числi, але не виключно, споруджено новi будiвлi, споруди тощо на земельнiй дiлянцi, що належить iпотекодавцю на правi власностi чи перебуває в його користуваннi), всi реконструйованi, новостворенi об'єкти нерухомостi вважаються предметом iпотеки вiдповiдно до iпотечного договору".

     У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою;

     3) у частинi третiй статтi 35 слова та цифри "статтею 12 цього Закону" замiнити словами "цим Законом та/або iпотечним договором";

     4) частину четверту статтi 36 замiнити чотирма новими частинами такого змiсту:

     "У договорi про задоволення вимог iпотекодержателя або у вiдповiдному застереженнi в iпотечному договорi зазначаються:

     умови, у разi настання яких iпотекодержатель може використати своє право на позасудове стягнення;

     порядок визначення вартостi, за якою iпотекодержатель набуває право власностi на предмет iпотеки;

     прийнятнi та належнi способи обмiну повiдомленнями мiж сторонами договору.

     Пiсля завершення позасудового врегулювання будь-якi наступнi вимоги iпотекодержателя щодо виконання основного зобов'язання:

     боржником - фiзичною особою є недiйсними, якщо iнше не визначено договором iпотеки чи договором про надання кредиту, чи договором про задоволення вимог iпотекодержателя;

     боржником - юридичною особою або фiзичною особою - пiдприємцем є дiйсними, якщо iнше не визначено договором iпотеки чи договором про надання кредиту, чи договором про задоволення вимог iпотекодержателя.

     У разi якщо вимоги iпотекодержателя забезпеченi декiлькома предметами iпотеки (у тому числi за декiлькома договорами iпотеки), а позасудове звернення стягнення здiйснюється за рахунок окремого предмета iпотеки, iпотекодержатель має право вимагати (у тому числi шляхом позасудового врегулювання) виконання зобов'язання боржником та/або iпотекодавцем в частинi, що залишилася невиконаною пiсля завершення позасудового врегулювання за таким окремим предметом iпотеки.

     Завершенням позасудового врегулювання є державна реєстрацiя прав власностi на всi предмети iпотеки, що виступають забезпеченням за основним зобов'язанням:

     за iпотекодержателем (якщо звернено стягнення на предмет iпотеки шляхом набуття його у власнiсть iпотекодержателем);

     за покупцем (якщо звернено стягнення на предмет iпотеки шляхом його продажу iпотекодержателем третiй особi)";

     5) у статтi 37:

     пiсля частини першої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Договiр про задоволення вимог iпотекодержателя чи iпотечний договiр, який мiстить застереження про задоволення вимог iпотекодержателя, є документами, що пiдтверджують перехiд права власностi на предмет iпотеки до iпотекодержателя та є пiдставою для внесення вiдповiдних вiдомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

     Право власностi iпотекодержателя на предмет iпотеки виникає з моменту державної реєстрацiї права власностi iпотекодержателя на предмет iпотеки на пiдставi договору про задоволення вимог iпотекодержателя чи вiдповiдного застереження в iпотечному договорi".

     У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою;

     6) частину п'яту статтi 38 доповнити реченням такого змiсту: "При нотарiальному посвiдченнi такого договору купiвлi-продажу правовстановлюючий документ на предмет iпотеки не подається";

     7) у статтi 39:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "У разi задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет iпотеки в рiшеннi суду зазначаються:

     загальний розмiр вимог та всi його складовi, що пiдлягають сплатi iпотекодержателю з вартостi предмета iпотеки;

     опис нерухомого майна, за рахунок якого пiдлягають задоволенню вимоги iпотекодержателя;

     заходи щодо забезпечення збереження предмета iпотеки або передачi його в управлiння на перiод до його реалiзацiї (у разi необхiдностi);

     спосiб реалiзацiї предмета iпотеки;

     прiоритет та розмiр вимог iнших кредиторiв, якi пiдлягають задоволенню з вартостi предмета iпотеки;

     початкова цiна предмета iпотеки для його подальшої реалiзацiї, за умови подання будь-якою iз сторiн клопотання про необхiднiсть визначення такої цiни (крiм реалiзацiї предмета iпотеки на прилюдних торгах)";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi визначення судом способу реалiзацiї предмета iпотеки шляхом проведення прилюдних торгiв цiна предмета iпотеки у рiшеннi суду не зазначається та визначається при його примусовому виконаннi на рiвнi, не нижчому за звичайнi цiни на такий вид майна на пiдставi оцiнки, проведеної суб'єктом оцiночної дiяльностi або незалежним експертом на стадiї оцiнки майна пiд час проведення виконавчих дiй".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою;

     8) у статтi 49:

     у частинi першiй слово "придбати" замiнити словами "залишити за собою", а слово "придбання" - словами "залишення за собою";

     частини другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо iпотекодержатель не скористався правом, передбаченим частиною першою цiєї статтi, за результатами перших прилюдних торгiв, призначається проведення на тих самих умовах других прилюдних торгiв, що мають вiдбутися протягом одного мiсяця з дня проведення перших прилюдних торгiв. Початкова цiна продажу предмета iпотеки на других прилюдних торгах становить 80 вiдсоткiв початкової вартостi предмета iпотеки на перших прилюдних торгах. У разi оголошення других прилюдних торгiв такими, що не вiдбулися, iпотекодержатель має право придбати предмет iпотеки за початковою цiною других прилюдних торгiв. Якщо iпотекодержатель не скористався таким правом, за результатами других прилюдних торгiв призначається проведення у тому самому порядку третiх прилюдних торгiв. Початкова цiна продажу предмета iпотеки на третiх прилюдних торгах становить 70 вiдсоткiв початкової вартостi предмета iпотеки на перших прилюдних торгах.

     У разi оголошення третiх прилюдних торгiв такими, що не вiдбулися, iпотекодержатель має право залишити за собою предмет iпотеки за початковою цiною третiх прилюдних торгiв у порядку, передбаченому частиною першою цiєї статтi".

     8. Статтю 11 Закону України "Про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509; 2014 р., N 5, ст. 62; 2017 р., N 2, ст. 25) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Витяг з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян надається на запит банку або iншої фiнансової установи, що має лiцензiю на надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту, вiдповiдно до Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", або бюро кредитних iсторiй у порядку та обсязi, встановлених Мiнiстерством юстицiї України, за наявностi письмової згоди фiзичної особи, якої стосуються вiдомостi, зазначенi в актових записах цивiльного стану".

     9. У частинi першiй статтi 24 Закону України "Про Рахункову палату" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 36, ст. 360; 2017 р., N 2, ст. 25) слова "Заробiтна плата" замiнити словами "Посадовий оклад".

     10. Частину четверту статтi 24 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 9, N 47, ст. 800) доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) державної реєстрацiї права власностi на нерухоме майно iпотекодержателем - фiнансовою установою в порядку, передбаченому статтями 33 - 38 Закону України "Про iпотеку". Наявнiсть зареєстрованих пiсля державної реєстрацiї iпотеки обтяжень, iнших речових прав, у тому числi iпотеки, на передане в iпотеку майно не є пiдставою для вiдмови у державнiй реєстрацiї права власностi за iпотекодержателем".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю через три мiсяцi з дня набрання чинностi цим Законом.

     2. Цей Закон застосовується до вiдносин, що виникли пiсля введення його в дiю, а також до вiдносин, що виникли до введення його в дiю та продовжують iснувати пiсля введення його в дiю, крiм частини четвертої статтi 36 Закону України "Про iпотеку", що застосовується виключно до договорiв i угод, укладених пiсля введення в дiю цього Закону.

     3. Тимчасово, на перiод проведення антитерористичної операцiї, операцiї Об'єднаних сил iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi та стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї на територiї Донецької та Луганської областей та тимчасової окупацiї територiї України, дозволяється посвiдчувати будь-якi змiни до договору застави та/або iпотечного договору, укладеного та посвiдченого в установленому законодавством України порядку на територiї Автономної Республiки Крим, мiста Севастополя, Донецької, Луганської областей до початку проведення антитерористичної операцiї, операцiї Об'єднаних сил iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi та стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї на територiї Донецької та Луганської областей та тимчасової окупацiї територiї України, за мiсцезнаходженням (мiсцем реєстрацiї) однiєї iз сторiн договору на територiї України, крiм територiї Автономної Республiки Крим, мiста Севастополя, Донецької, Луганської областей.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України до дня введення в дiю цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом, зокрема щодо забезпечення надання банкам та фiнансовим установам, що мають лiцензiю на надання коштiв у позику, в тому числi на умовах фiнансового кредиту, вiдповiдно до Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", доступу для отримання iнформацiї в електронному виглядi до таких реєстрiв:

     Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, включаючи невiд'ємнi архiвнi складовi, у тому числi Реєстр прав власностi на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон вiдчуження об'єктiв нерухомого майна та Державний реєстр iпотек;

     Єдиного реєстру довiреностей.

     5. Нацiональному банку України та Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, до дня введення в дiю цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 липня 2018 року
N 2478-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.