ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо визначення кiнцевих вигодоодержувачiв юридичних осiб та публiчних дiячiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтю 16611 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" iнформацiї про вигодоодержувача (вигодоодержувачiв) юридичної особи -

     тягне за собою накладення на керiвника юридичної особи або особу, уповноважену дiяти вiд iменi юридичної особи (виконавчого органу), штрафу вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) у пунктi 1 частини першої статтi 255:

     а) абзац "суб'єктiв державного фiнансового монiторингу (статтi 1669, 18834)" викласти в такiй редакцiї:

     "суб'єктiв державного фiнансового монiторингу (стаття 1669, частина п'ята статтi 16611, стаття 18834)";

     б) в абзацi "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв (частини перша, друга, дев'ята та десята статтi 1666, стаття 16611)" слово i цифри "стаття 16611" замiнити словами i цифрами "частини перша - четверта статтi 16611".

     2. Господарський кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) доповнити статтею 641 такого змiсту:

     "Стаття 641. Кiнцевий вигодоодержувач пiдприємства

     1. Пiдприємства, крiм державних та комунальних пiдприємств, зобов'язанi встановлювати свого кiнцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати i зберiгати iнформацiю про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязi, передбачених законом.

     Термiн "кiнцевий вигодоодержувач" розумiється у значеннi, що вживається в Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму".

     3. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) частину першу статтi 1 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Термiни "iстотна участь" та "кiнцевий вигодоодержувач" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму";

     2) абзац восьмий частини другої статтi 17 замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), країна громадянства, серiя та номер паспорта громадянина України або паспортного документа iноземця, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), якщо засновник - фiзична особа; найменування, країна резидентства, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код, якщо засновник - юридична особа;

     iнформацiя про кiнцевого вигодоодержувача юридичної особи, у тому числi кiнцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), країна громадянства, серiя та номер паспорта громадянина України або паспортного документа iноземця, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi);

     iнформацiя про структуру власностi засновникiв - юридичних осiб (крiм полiтичних партiй, творчих спiлок та їх територiальних осередкiв, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування та їх асоцiацiй), яка дає можливiсть встановити фiзичних осiб - власникiв iстотної участi цих юридичних осiб, а саме: прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), країна громадянства, серiя та номер паспорта громадянина України або паспортного документа iноземця, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi)".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятдесят четвертий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - п'ятдесят шостим;

     3) частину другу статтi 19 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "При змiнi кiнцевих вигодоодержувачiв та/або власникiв iстотної участi юридичної особи, у тому числi кiнцевих вигодоодержувачiв та/або власникiв iстотної участi її засновника, якщо засновник - юридична особа, подаються документи, передбаченi частиною першою цiєї статтi".

     У зв'язку з цим абзаци третiй та четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим та п'ятим;

     4) абзац шостий частини першої статтi 24 замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "До реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї юридичної особи засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою включається:

     iнформацiя про структуру власностi засновникiв - юридичних осiб, яка дає можливiсть встановити фiзичних осiб - власникiв iстотної участi цих юридичних осiб та мiстить такi данi про зазначених фiзичних осiб: прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), країна громадянства, серiя та номер паспорта громадянина України або паспортного документа iноземця, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi);

     iнформацiя про кiнцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачiв) юридичної особи, у тому числi кiнцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачiв) її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), країна громадянства, серiя та номер паспорта громадянина України або паспортного документа iноземця, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi). Зазначена iнформацiя не включається до реєстрацiйної картки для проведення державної реєстрацiї полiтичних партiй, творчих спiлок та їх територiальних осередкiв, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування та їх асоцiацiй".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим;

     5) абзац шостий частини першої статтi 27 пiсля слiв "вiдомостей про засновникiв (учасникiв)" доповнити словами "та кiнцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачiв)".

     4. Статтю 28 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; 2013 р., N 23, ст. 224; 2014 р., N 22, ст. 772, N 23, ст. 876, N 28, ст. 935) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 28. Надання iнформацiї про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав

     1. Iнформацiя про зареєстрованi права та їх обтяження, що мiститься у Державному реєстрi прав, є вiдкритою та загальнодоступною.

     2. Для фiзичних та юридичних осiб iнформацiя з Державного реєстру прав надається виключно за об'єктом нерухомого майна в електроннiй формi через офiцiйний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї прав, чи в паперовiй формi шляхом подання заяви особисто або пересилання поштового вiдправлення органам державної реєстрацiї прав та нотарiусам у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Для посадових осiб органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, судiв, органiв внутрiшнiх справ, органiв прокуратури, органiв Служби безпеки України, адвокатiв, нотарiусiв iнформацiя з Державного реєстру прав у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб'єктом права чи за об'єктом нерухомого майна в електроннiй формi шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав за умови iдентифiкацiї вiдповiдної посадової особи за допомогою електронного цифрового пiдпису. Порядок доступу до Державного реєстру прав визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. За заявою власника чи iншого правоволодiльця орган державної реєстрацiї прав надає iнформацiю у формi виписки про осiб, якi отримали вiдомостi про зареєстрованi права та їх обтяження на нерухоме майно, що йому належить.

     5. Iнформацiя про зареєстрованi права та їх обтяження, отримана в електроннiй чи паперовiй формi за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав, є офiцiйною та використовується вiдповiдно до законодавства".

     5. У Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 29, ст. 392; 2011 р., N 41, ст. 413; 2012 р., N 25, ст. 263; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р., N 4, ст. 61):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     пункти 20 та 21 виключити;

     пункт 22 викласти в такiй редакцiї:

     "22) кiнцевий вигодоодержувач юридичної особи - фiзична особа, яка незалежно вiд формального володiння має можливiсть здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння або господарську дiяльнiсть юридичної особи безпосередньо або через iнших осiб, що здiйснюється, зокрема, шляхом реалiзацiї права володiння або користування всiма активами чи їх значною часткою, права вирiшального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинiв, якi надають можливiсть визначати умови господарської дiяльностi, давати обов'язковi до виконання вказiвки або виконувати функцiї органу управлiння, або яка має можливiсть здiйснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через iншу фiзичну чи юридичну особу) володiння однiєю особою самостiйно або спiльно з пов'язаними фiзичними та/або юридичними особами часткою в юридичнiй особi у розмiрi 25 чи бiльше вiдсоткiв статутного капiталу або прав голосу в юридичнiй особi.

     При цьому фiзичною особою - кiнцевим вигодоодержувачем юридичної особи не може бути особа, яка є агентом, номiнальним утримувачем (номiнальним власником) або є тiльки посередником щодо такого права";

     пункт 29 викласти в такiй редакцiї:

     "29) публiчнi дiячi - нацiональнi публiчнi дiячi, iноземнi публiчнi дiячi, дiячi, що виконують значнi функцiї в мiжнароднiй органiзацiї, а також їх пов'язанi особи.

     Нацiональними публiчними дiячами є фiзичнi особи, якi виконують публiчнi функцiї в Українi, а саме: Президент України, Прем'єр-мiнiстр України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, перший заступник мiнiстра, заступник мiнiстра, iншi керiвники центральних органiв виконавчої влади та їх заступники; Голова та члени Центральної виборчої комiсiї; народнi депутати України; Голова та члени Правлiння Нацiонального банку України, члени Ради Нацiонального банку України; Голова та суддi Конституцiйного суду України, Голова та суддi Верховного Суду України, голови та суддi вищих спецiалiзованих судiв, члени Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, члени Вищої ради юстицiї; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; надзвичайнi i повноважнi посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних вiйськ, Повiтряних Сил, Вiйськово-Морських Сил; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комiтету України та його заступники; члени Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення; державнi службовцi, посади яких вiднесенi до першої та другої категорiй посад; керiвники обласних територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади та прирiвнянi до них, прокурори областей та прирiвнянi до них, керiвники обласних територiальних органiв Служби безпеки України, голови апеляцiйних судiв; керiвники адмiнiстративних, управлiнських чи наглядових органiв державних та казенних пiдприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капiталi яких перевищує 50 вiдсоткiв; керiвники статутних органiв полiтичних партiй; члени центральних статутних органiв полiтичних партiй.

     Iноземними публiчними дiячами є фiзичнi особи, якi виконують публiчнi функцiї в iноземних державах, а саме: глава держави, керiвник уряду, мiнiстри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлiнь центральних банкiв; члени верховного суду, конституцiйного суду або iнших судових органiв, рiшення яких не пiдлягають оскарженню, крiм як за виняткових обставин; надзвичайнi та повноважнi посли, повiренi у справах; керiвники центральних органiв вiйськового управлiння; керiвники адмiнiстративних, управлiнських чи наглядових органiв державних пiдприємств; посадовi особи полiтичних партiй.

     Дiячами, що виконують значнi функцiї в мiжнароднiй органiзацiї, є посадовi особи мiжнародних органiзацiй, що обiймають або обiймали протягом останнiх трьох рокiв в них керiвнi посади, а саме: директори, голови правлiнь або їх заступники, або виконують будь-якi iншi керiвнi функцiї на найвищому рiвнi в мiжнародних органiзацiях, у тому числi в мiжнародних мiждержавних органiзацiях, члени мiжнародних парламентських асамблей, суддi та керiвнi посадовi особи мiжнародних судiв.

     Пов'язаними особами нацiональних публiчних дiячiв, iноземних публiчних дiячiв, дiячiв, що виконують значнi функцiї в мiжнароднiй органiзацiї, є їх члени сiм'ї, а також юридичнi особи, кiнцевими вигодоодержувачами або власниками iстотної участi яких є такi дiячi чи їх члени сiм'ї. Пiд членами сiм'ї розумiються особи, якi перебувають у шлюбi, їхнi дiти (у тому числi повнолiтнi) та їх подружжя, батьки, особи, якi перебувають пiд опiкою i пiклуванням, iншi особи, якi спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом, мають взаємнi права та обов'язки, у тому числi особи, якi спiльно проживають, але не перебувають у шлюбi";

     2) у пунктi 2 частини четвертої статтi 6:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2) стосовно публiчних дiячiв, факт належностi до яких клiєнта або особи, що дiє вiд його iменi, суб'єкт виявляє вiдповiдно до внутрiшнiх процедур пiд час встановлення дiлових вiдносин з клiєнтом та у процесi його обслуговування";

     у пiдпунктi "а" слова "та пов'язаними з ними особами" виключити;

     у пiдпунктi "в" слова "або пов'язанi з ними особи" виключити;

     3) у пунктi 3 частини одинадцятої та пунктi 2 частини дванадцятої статтi 9 слово "контролерiв" замiнити словами "кiнцевих вигодоодержувачiв";

     4) у пунктi 11 частини другої статтi 14 слова "та контроль" замiнити словами "або є кiнцевими вигодоодержувачами".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через мiсяць з дня його опублiкування.

     2. Юридичнi особи, зареєстрованi до набрання чинностi цим Законом, подають державному реєстратору вiдомостi про свого кiнцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачiв), у тому числi кiнцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачiв) їх засновника, якщо засновник - юридична особа, упродовж шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     1) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 жовтня 2014 року
N 1701-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.