ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та iнших законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Закон України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 553; 2005 р., N 10, ст. 194, N 32, ст. 421; 2006 р., N 13, ст. 110; 2009 р., N 29, ст. 396; 2010 р., N 1, ст. 2) викласти в такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

     Цей Закон визначає правовi, економiчнi, органiзацiйнi засади проведення державної реєстрацiї речових та iнших прав, якi пiдлягають реєстрацiї за цим Законом, та їх обтяжень i спрямований на забезпечення визнання та захисту державою цих прав, створення умов для функцiонування ринку нерухомого майна.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Сфера застосування Закону

     1. Цей Закон регулює вiдносини, пов'язанi з державною реєстрацiєю прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

     2. Дiя цього Закону не поширюється на державну реєстрацiю прав на повiтрянi i морськi судна, судна внутрiшнього плавання, космiчнi та iншi об'єкти цивiльних прав, на якi поширюється правовий режим нерухомої речi.

     Стаття 2. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     державна реєстрацiя речових прав на нерухоме майно (далi - державна реєстрацiя прав) - офiцiйне визнання i пiдтвердження державою фактiв виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення вiдповiдного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

     Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далi - Державний реєстр прав) - єдина державна iнформацiйна система, що мiстить вiдомостi про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об'єкти та суб'єктiв цих прав;

     нерухоме майно - земельнi дiлянки, а також об'єкти, розташованi на земельнiй дiлянцi, перемiщення яких неможливе без їх знецiнення та змiни призначення;

     обтяження - заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, яка встановлена або законом, або актами уповноважених на це органiв державної влади, їх посадових осiб або яка виникає на пiдставi договорiв.

     Стаття 3. Засади державної реєстрацiї прав

     1. Державна реєстрацiя прав є обов'язковою. Iнформацiя про права на нерухоме майно та їх обтяження пiдлягає внесенню до Державного реєстру прав.

     2. Держава гарантує достовiрнiсть зареєстрованих прав на нерухоме майно.

     3. Права на нерухоме майно, якi пiдлягають державнiй реєстрацiї вiдповiдно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрацiї.

     4. Права на нерухоме майно, що виникли до набрання чинностi цим Законом, визнаються дiйсними у разi вiдсутностi їх державної реєстрацiї, передбаченої цим Законом, за таких умов:

     якщо реєстрацiя прав була проведена вiдповiдно до законодавства, що дiяло на момент їх виникнення, або якщо на момент виникнення прав дiяло законодавство, що не передбачало обов'язкової реєстрацiї таких прав.

     5. Державна реєстрацiя прав є публiчною, проводиться органом державної реєстрацiї прав, який зобов'язаний надавати iнформацiю про зареєстрованi права та їх обтяження в порядку, встановленому цим Законом. Державна реєстрацiя прав та їх обтяжень проводиться в порядку черговостi надходження заяв.

     6. Будь-якi правочини щодо нерухомого майна (вiдчуження, управлiння, iпотека тощо) укладаються, якщо право власностi на таке майно зареєстровано згiдно з вимогами цього Закону.

     7. Державна реєстрацiя прав проводиться за мiсцем розташування об'єкта нерухомого майна в межах територiї, на якiй дiє вiдповiдний орган державної реєстрацiї прав.

     Стаття 4. Права та обтяження, що пiдлягають державнiй реєстрацiї

     1. Обов'язковiй державнiй реєстрацiї пiдлягають речовi права та обтяження на нерухоме майно, розмiщене на територiї України, що належить фiзичним та юридичним особам, державi в особi органiв, уповноважених управляти державним майном, iноземцям та особам без громадянства, iноземним юридичним особам, мiжнародним органiзацiям, iноземним державам, а також територiальним громадам в особi органiв мiсцевого самоврядування, а саме:

     1) право власностi на нерухоме майно;

     2) право володiння; право користування (сервiтут); право користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис); право забудови земельної дiлянки (суперфiцiй); право господарського вiдання; право оперативного управлiння; право постiйного користування та право оренди земельної дiлянки; право користування (найму, оренди) будiвлею або iншими капiтальними спорудами, їх окремими частинами; iпотека; довiрче управлiння майном;

     3) iншi речовi права вiдповiдно до закону;

     4) податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та iншi обтяження.

     2. Речовi права на нерухоме майно, зазначенi в пунктах 2 i 3 частини першої цiєї статтi, є похiдними i реєструються пiсля державної реєстрацiї права власностi на таке майно.

     3. Право власностi на житловий будинок, будiвлю, споруду, квартиру може бути зареєстровано незалежно вiд того, чи зареєстровано право власностi на земельну дiлянку, на якiй вони розташованi, крiм випадкiв, якщо власником земельної дiлянки та житлового будинку, будiвлi, споруди, квартири, розташованих на нiй, є та сама особа.

     Стаття 5. Об'єкти нерухомого майна, розташованi на земельнiй дiлянцi, права стосовно яких пiдлягають державнiй реєстрацiї

     У Державному реєстрi прав реєструються права на такi об'єкти нерухомого майна, розташованi на земельнiй дiлянцi, перемiщення яких неможливе без їх знецiнення та змiни призначення:

     1) житловi будинки;

     2) квартири;

     3) будiвлi, в яких розташованi примiщення, призначенi для перебування людини, розмiщення рухомого майна, збереження матерiальних цiнностей, здiйснення виробництва тощо;

     4) споруди (iнженернi, гiдротехнiчнi тощо) - земельнi полiпшення, що не належать до будiвель та примiщень, призначенi для виконання спецiальних технiчних функцiй;

     5) примiщення - частини внутрiшнього об'єму житлових будинкiв, будiвель, квартир, обмеженi будiвельними елементами.

Роздiл II
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ ПРАВ

     Стаття 6. Система органiв державної реєстрацiї прав

     1. Систему органiв державної реєстрацiї прав становить спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної реєстрацiї прав - Мiнiстерство юстицiї України, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної реєстрацiї прав, та його територiальнi органи, якi є органами державної реєстрацiї прав.

     2. Держателем Державного реєстру прав є спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної реєстрацiї прав - Мiнiстерство юстицiї України.

     3. Адмiнiстратором Державного реєстру прав є державне пiдприємство, що належить до сфери управлiння Мiнiстерства юстицiї України, здiйснює заходи iз створення та супроводження програмного забезпечення Державного реєстру прав та вiдповiдає за технiчне i технологiчне забезпечення, збереження та захист даних, що мiстяться у Державному реєстрi прав.

     Стаття 7. Компетенцiя спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної реєстрацiї прав

     1. Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної реєстрацiї прав:

     1) бере участь у формуваннi державної полiтики у сферi реєстрацiї прав;

     2) забезпечує створення та функцiонування Державного реєстру прав;

     3) органiзовує роботу, пов'язану iз забезпеченням дiяльностi органiв державної реєстрацiї прав;

     4) здiйснює керiвництво та контроль за дiяльнiстю органiв державної реєстрацiї прав;

     5) органiзовує роботу з пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї державних реєстраторiв прав на нерухоме майно (далi - державний реєстратор);

     6) здiйснює державну реєстрацiю прав на об'єкти нерухомого майна та пiдприємство як єдиний майновий комплекс, розмiщенi на територiї, що бiльша, нiж Автономна Республiка Крим, одна область, мiсто Київ чи Севастополь;

     7) затверджує статут державного пiдприємства - Адмiнiстратора Державного реєстру прав, призначає його керiвника;

     8) здiйснює контроль за використанням та збереженням належного державному пiдприємству (Адмiнiстратору Державного реєстру прав) майна;

     9) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 8. Повноваження органу державної реєстрацiї прав

     1. Орган державної реєстрацiї прав:

     1) проводить державну реєстрацiю прав та їх обтяжень або вiдмовляє у їх реєстрацiї;

     2) забезпечує ведення Державного реєстру прав;

     3) надає iнформацiю про зареєстрованi права та їх обтяження в порядку, встановленому цим Законом;

     4) забезпечує облiк безхазяйного нерухомого майна;

     5) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 9. Державний реєстратор прав на нерухоме майно

     1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу юридичну освiту, стаж юридичної роботи не менш як два роки, пройшов стажування в органах державної реєстрацiї прав не менше шести мiсяцiв.

     Не можуть бути призначеними на посаду державного реєстратора особи, щодо яких iснують обмеження, передбаченi Законом України "Про державну службу".

     2. Державний реєстратор:

     1) встановлює вiдповiднiсть заявлених прав i поданих документiв вимогам законодавства, а також вiдсутнiсть суперечностей мiж заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно, зокрема:

     вiдповiднiсть обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотарiального посвiдчення (у випадках, встановлених законом);

     вiдповiднiсть повноважень особи, яка подає документи на державну реєстрацiю, та сторiн (сторони) правочину, згiдно з яким вiдбувається державна реєстрацiя виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав;

     вiдповiднiсть вiдомостей про нерухоме майно, наявних у Державному реєстрi прав та поданих документах;

     вiдповiднiсть даних про наявнiсть (або вiдсутнiсть) iнформацiї та/або вiдповiдних документiв, що свiдчать про накладення (зняття) заборони (арешту) або iнших обтяжень, що перешкоджають державнiй реєстрацiї прав, у тому числi вiдсутнiсть встановлених законом заборон на вiдчуження нерухомого майна;

     наявнiсть факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договiр (угода) пов'язує можливiсть проведення державної реєстрацiї виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав;

     2) приймає рiшення про державну реєстрацiю прав, вiдмову в такiй реєстрацiї, її зупинення, про державну реєстрацiю обтяжень, про скасування запису, погашення запису та внесення змiн до записiв у Державному реєстрi прав;

     3) вiдкриває i закриває роздiли Державного реєстру прав, вносить до них вiдповiднi записи;

     4) веде реєстрацiйнi справи щодо об'єктiв нерухомого майна;

     5) присвоює реєстрацiйний номер об'єкту нерухомого майна пiд час проведення державної реєстрацiї;

     6) видає свiдоцтво про право власностi на нерухоме майно у випадках, встановлених статтею 18 цього Закону;

     7) надає витяги з Державного реєстру прав або вiдмовляє у їх наданнi у випадках, передбачених цим Законом;

     8) у разi потреби вимагає подання передбачених законодавством додаткових документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень;

     9) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     3. Державний реєстратор не має права приймати рiшення про державну реєстрацiю прав на своє iм'я i вiд свого iменi, на iм'я i вiд iменi свого чоловiка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичiв (батькiв, дiтей, онукiв, дiда, баби, братiв, сестер). У такому разi державна реєстрацiя прав проводиться iншим державним реєстратором органу державної реєстрацiї прав.

     4. Державний реєстратор самостiйно приймає рiшення про державну реєстрацiю прав або вiдмову в такiй реєстрацiї.

     Втручання будь-яких органiв, посадових i службових осiб, громадян та їх об'єднань у дiяльнiсть державного реєстратора, пов'язану з проведенням державної реєстрацiї прав, забороняється i тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

Роздiл III
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПРАВ

     Стаття 10. Державний реєстр прав

     1. Державний реєстр прав мiстить вiдомостi про зареєстрованi права i обтяження, суб'єктiв прав, об'єкти нерухомого майна, документи, на пiдставi яких проведено державну реєстрацiю прав, i картографiчнi (графiчнi) данi. Невiд'ємною складовою частиною Державного реєстру прав є база даних про реєстрацiю заяв i запитiв та реєстрацiйнi справи.

     2. Iнформацiя про зареєстрованi права на земельнi дiлянки, необхiдна для ведення державного земельного кадастру, передається органу, який здiйснює ведення державного земельного кадастру, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Вiдомостi, що мiстяться у Державному реєстрi прав, мають вiдповiдати даним реєстрацiйної справи, яка мiстить документованi записи щодо прав на нерухоме майно та їх обтяжень. У разi їх невiдповiдностi прiоритет мають данi реєстрацiйної справи.

     4. Державний реєстр прав є державною власнiстю, складовою Нацiонального архiвного фонду i пiдлягає довiчному зберiганню.

     Вилучення будь-яких документiв або частин Державного реєстру прав не допускається, крiм випадкiв, передбачених законом.

     5. Органи державної реєстрацiї прав забезпечують достовiрнiсть iнформацiї, її захист вiд несанкцiонованого доступу, оновлення, архiвування та вiдновлення даних, їх оперативний пошук i документальне вiдтворення процедури державної реєстрацiї прав, оперативне надання витягiв про зареєстрованi права та/або їх обтяження з Державного реєстру прав.

     Стаття 11. Структура Державного реєстру прав

     1. Державний реєстр прав складається з роздiлiв, якi вiдкриваються на кожний об'єкт нерухомого майна пiд час проведення державної реєстрацiї права власностi на нього.

     2. Кожний роздiл Державного реєстру прав складається з чотирьох частин, якi мiстять вiдомостi про:

     нерухоме майно;

     право власностi та суб'єкта (суб'єктiв) цього права;

     iншi речовi права та суб'єкта (суб'єктiв) цих прав;

     обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктiв) цих прав.

     3. Порядок ведення Державного реєстру прав визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Стаття 12. Картографiчнi (графiчнi) данi Державного реєстру прав

     1. Картографiчнi (графiчнi) данi Державного реєстру прав включають iндекснi кадастровi карти i кадастровi плани земельних дiлянок. Цi данi призначенi для iдентифiкацiї нерухомого майна, вiдображення взаєморозташування об'єктiв нерухомого майна, органiзацiї управлiння iнформацiєю та контролю за проведенням державної реєстрацiї прав.

     2. Порядок складання та затвердження, вимоги до оформлення iндексних кадастрових карт i кадастрових планiв земельних дiлянок встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 13. База даних про реєстрацiю заяв i запитiв Державного реєстру прав

     1. Реєстрацiя заяв про державну реєстрацiю прав та/або їх обтяжень, заяв про зупинення державної реєстрацiї прав, а також реєстрацiя запитiв стосовно надання витягiв з Державного реєстру прав проводиться в базi даних про реєстрацiю заяв i запитiв.

     2. Заява i запит реєструються у базi даних Державного реєстру прав, якщо заявником додержанi вимоги, встановленi цiєю статтею та статтями 16 i 17 цього Закону.

     Стаття 14. Реєстрацiйна справа

     1. Реєстрацiйна справа включає документи, в яких мiстяться вiдомостi про нерухоме майно, право власностi на нього, iншi речовi права та їх обтяження.

     2. Документи розмiщуються в реєстрацiйнiй справi у порядку їх надходження i нумеруються.

     3. Реєстрацiйна справа пiдлягає довiчному зберiганню в архiвi, який створюється в органi державної реєстрацiї прав.

     4. Порядок ведення архiву визначається Мiнiстерством юстицiї України за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi архiвної справи.

Роздiл IV
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

     Стаття 15. Порядок проведення державної реєстрацiї прав та їх обтяжень

     1. Державна реєстрацiя прав та їх обтяжень проводиться в такому порядку:

     1) прийняття i перевiрка документiв, що подаються для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, реєстрацiя заяви;

     2) встановлення факту вiдсутностi пiдстав для вiдмови в державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацiю прав та/або їх обтяжень;

     3) прийняття рiшення про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень, вiдмову в нiй або зупинення державної реєстрацiї;

     4) внесення записiв до Державного реєстру прав;

     5) видача свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно у випадках, встановлених статтею 18 цього Закону;

     6) надання витягiв з Державного реєстру прав про зареєстрованi права та/або їх обтяження.

     2. Орган державної реєстрацiї прав зобов'язаний надати до вiдома заявникiв iнформацiю про необхiдний перелiк документiв для здiйснення державної реєстрацiї прав.

     Перелiк документiв для здiйснення державної реєстрацiї прав визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України у Порядку державної реєстрацiї прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

     3. У випадках, передбачених законодавством України, державна реєстрацiя прав проводиться пiсля технiчної iнвентаризацiї об'єкта нерухомого майна, права стосовно якого пiдлягають державнiй реєстрацiї.

     4. Державнiй реєстрацiї пiдлягають виключно заявленi права за умови їх вiдповiдностi законодавству i поданим документам.

     5. Державна реєстрацiя прав (надання вiдмови в нiй) проводиться в строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днiв (крiм випадкiв, встановлених у частинi сьомiй цiєї статтi) з моменту надходження до органу державної реєстрацiї прав заяви про таку реєстрацiю та передбачених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до нього, документiв, необхiдних для її проведення.

     Державна реєстрацiя iпотек, надання вiдмови в нiй проводиться в строк, що не перевищує одного робочого дня.

     6. У разi якщо пiд час розгляду заяви про державну реєстрацiю прав встановлено, що до органу державної реєстрацiї прав поданi iншi заяви про державну реєстрацiю прав на те саме майно, заяви розглядаються в порядку черговостi їх надходження. При цьому заява розглядається тiльки пiсля прийняття рiшення державним реєстратором щодо попередньо розглянутої заяви i внесення ним вiдповiдного запису до Державного реєстру прав.

     7. Розгляд заяви про державну реєстрацiю обтяжень i прийняття рiшення про таку реєстрацiю, вiдмову у державнiй реєстрацiї обтяжень або її зупинення проводиться в одноденний строк з дня надходження до органу державної реєстрацiї прав заяви та документiв, необхiдних для державної реєстрацiї обтяжень.

     8. У разi надходження до органу державної реєстрацiї прав заяви про державну реєстрацiю обтяжень, iпотеки на майно, щодо якого у зазначеному органi вже зареєстровано заяву про державну реєстрацiю права на це майно, державний реєстратор спочатку розглядає заяву про державну реєстрацiю прав, а пiсля цього - заяву про державну реєстрацiю обтяжень, iпотеки. При цьому строк державної реєстрацiї прав та їх обтяжень становить десять днiв з дня державної реєстрацiї заяви про державну реєстрацiю обтяжень, iпотеки.

     9. Державна реєстрацiя обтяжень прав на нерухоме майно, право власностi на яке не зареєстроване у Державному реєстрi прав, iпотеки майнових прав на нерухомiсть, будiвництво якої не завершено, проводиться у спецiальному роздiлi Державного реєстру прав. При державнiй реєстрацiї права власностi на таке майно записи про обтяження переносяться до вiдповiдної частини вiдкритого роздiлу Державного реєстру прав.

     10. Облiк безхазяйного нерухомого майна проводиться органом державної реєстрацiї прав за заявою органу мiсцевого самоврядування в порядку, передбаченому для державної реєстрацiї прав на нерухоме майно.

     11. Датою i часом державної реєстрацiї прав та їх обтяжень вважається дата i час реєстрацiї вiдповiдної заяви в органi державної реєстрацiї прав.

     12. Порядок державної реєстрацiї прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також порядок надання витягiв з Державного реєстру прав встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Стаття 16. Подання заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень

     1. Заява про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень подається до органу державної реєстрацiї прав, на територiї якого розмiщений об'єкт нерухомого майна або бiльша за площею його частина.

     2. Реєстрацiя заяв про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень проводиться в порядку черговостi їх надходження.

     3. Разом iз заявою про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень подаються документи, що пiдтверджують виникнення, перехiд, припинення вiдповiдних прав, та документ, що пiдтверджує оплату послуг з державної реєстрацiї прав та їх обтяжень.

     4. Заява про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень не приймається у разi вiдсутностi документа, що пiдтверджує оплату послуг з державної реєстрацiї прав та їх обтяжень.

     5. При отриманнi заяви та документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, проводиться реєстрацiя заяви у базi даних про реєстрацiю заяв та запитiв iз зазначенням дати i часу подання.

     6. Заява про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень може бути вiдкликана до прийняття рiшення державним реєстратором.

     7. Державна реєстрацiя прав проводиться на пiдставi заяви правонабувача, сторiн (сторони) правочину, за яким виникло право, або уповноважених ними (нею) осiб.

     8. Державна реєстрацiя обтяжень проводиться на пiдставi заяви органу або посадової особи, якою встановлюється заборона на розпорядження нерухомим майном, або особи, в iнтересах якої встановлюється обтяження.

     9. Пiд час подання заяви про державну реєстрацiю прав особи, визначенi у частинi сьомiй цiєї статтi, повиннi повiдомити орган державної реєстрацiї прав про наявнiсть встановленої законом заборони на вiдчуження нерухомого майна.

     10. Пiд час подання заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень фiзична особа повинна пред'явити документ, що посвiдчує її особу, а у разi подання заяви представником фiзичної чи юридичної особи - документ, що пiдтверджує його повноваження дiяти вiд iменi таких осiб. У разi потреби представник iноземної особи пред'являє документи, легалiзованi в установленому нормативно-правовими актами порядку.

     Стаття 17. Вимоги до документiв, що подаються для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень

     1. Текст документiв, що подаються для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, повинен бути написаний розбiрливо. Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичних осiб та їх мiсце проживання, а також найменування юридичних осiб та їх мiсцезнаходження повиннi бути написанi повнiстю.

     2. Не приймаються для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень документи з пiдчищеннями або дописками, закресленими словами та iншими не обумовленими в них виправленнями, заповненi олiвцем, а також з пошкодженнями, якi не дають змоги однозначно тлумачити їх змiст.

     3. Документи, що встановлюють виникнення, перехiд, припинення прав на нерухоме майно i подаються для державної реєстрацiї прав, повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 18. Свiдоцтво про право власностi на нерухоме майно

     1. Свiдоцтво про право власностi на нерухоме майно, що пiдтверджує виникнення права власностi при здiйсненнi державної реєстрацiї прав на нерухоме майно, видається:

     1) фiзичним та юридичним особам на новозбудованi, реконструйованi об'єкти нерухомого майна;

     2) членам житлового, житлово-будiвельного, дачного, гаражного чи iншого вiдповiдного кооперативу, якi повнiстю внесли свої пайовi внески;

     3) юридичним особам у разi внесення до статутного фонду (статутного або складеного капiталу) об'єктiв нерухомого майна їх засновниками (учасниками);

     4) фiзичним особам та юридичним особам, якi в разi лiквiдацiї (реорганiзацiї) юридичної особи отримали у власнiсть у встановленому законодавством порядку нерухоме майно юридичної особи, що лiквiдується (реорганiзується);

     5) фiзичним особам та юридичним особам, що вийшли зi складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи за рiшенням органу, уповноваженого на це установчими документами, отримали у власнiсть об'єкт нерухомого майна, переданий їм;

     6) реабiлiтованим громадянам, яким повернуто у власнiсть належнi їм об'єкти нерухомого майна;

     7) у разi видiлення окремого об'єкта нерухомого майна зi складу об'єкта нерухомого майна, що складається iз двох або бiльше об'єктiв;

     8) фiзичним та юридичним особам на об'єкти нерухомого майна, якi в установленому порядку переведенi з житлових у нежитловi i навпаки;

     9) в iнших випадках, встановлених законом.

     2. Свiдоцтво про право власностi на нерухоме майно пiдписується державним реєстратором прав i засвiдчується печаткою.

     Стаття 19. Пiдстави для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень

     1. Державна реєстрацiя прав проводиться на пiдставi:

     1) договорiв, укладених у порядку, встановленому законом;

     2) свiдоцтв про право власностi на нерухоме майно, виданих вiдповiдно до вимог цього Закону;

     3) свiдоцтв про право власностi, виданих органами приватизацiї наймачам житлових примiщень у державному та комунальному житловому фондi;

     4) державних актiв на право власностi або постiйного користування на земельну дiлянку у випадках, встановлених законом;

     5) рiшень судiв, що набрали законної сили;

     6) iнших документiв, що пiдтверджують виникнення, перехiд, припинення прав на нерухоме майно, поданих органу державної реєстрацiї прав разом iз заявою.

     2. Державна реєстрацiя обтяжень здiйснюється на пiдставi:

     1) встановленої законом заборони користування та/або розпорядження нерухомим майном;

     2) рiшень судiв, що набрали законної сили;

     3) постанови органiв досудового слiдства, державного виконавця про накладення арешту на нерухоме майно;

     4) накладення заборони на вiдчуження нерухомого майна нотарiусом;

     5) рiшення органу мiсцевого самоврядування про вiднесення об'єктiв нерухомого майна до застарiлого житлового фонду;

     6) iнших актiв вiдповiдних державних органiв та посадових осiб згiдно iз законом;

     7) договорiв, укладених у порядку, встановленому законом.

     Стаття 20. Вiдкриття i закриття роздiлу Державного реєстру прав та реєстрацiйної справи

     1. У Державному реєстрi прав на кожний об'єкт нерухомого майна, право власностi на який заявлено вперше, за рiшенням державного реєстратора вiдкривається вiдповiдний роздiл та реєстрацiйна справа.

     2. Роздiл Державного реєстру прав та реєстрацiйна справа закриваються на пiдставi рiшення державного реєстратора у разi:

     1) знищення об'єкта нерухомого майна;

     2) подiлу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або видiлу частки з об'єкта нерухомого майна.

     3. У разi прийняття державним реєстратором рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї вiдкривається тiльки реєстрацiйна справа, яка пiдлягає закриттю пiсля включення до неї вiдповiдних документiв.

     4. Закрита реєстрацiйна справа пiдлягає довiчному зберiганню в архiвi органу державної реєстрацiї прав.

     Стаття 21. Державна реєстрацiя прав у разi подiлу або видiлу частки з об'єкта нерухомого майна та об'єднання об'єктiв нерухомого майна

     1. У разi подiлу об'єкта нерухомого майна або видiлу частки з об'єкта нерухомого майна вiдповiдний роздiл Державного реєстру прав та реєстрацiйна справа закриваються, реєстрацiйний номер цього об'єкта скасовується. Водночас для кожного з новостворених об'єктiв нерухомого майна вiдкривається новий роздiл Державного реєстру прав i нова реєстрацiйна справа, кожному з таких об'єктiв присвоюється новий реєстрацiйний номер.

     2. Записи про речовi права та їх обтяження щодо об'єкта, який подiляється, або при видiлi частки iз цього об'єкта переносяться до роздiлiв Державного реєстру прав, що вiдкритi на кожний новостворений об'єкт. Якщо правочином або актом вiдповiдного органу встановлено, що речовi права та їх обтяження не поширюються на всi новостворенi об'єкти нерухомого майна, записи про такi права та обтяження переносяться лише до роздiлiв, вiдкритих для новостворених об'єктiв, яких вони стосуються.

     3. У разi об'єднання об'єктiв нерухомого майна вiдповiднi роздiли Державного реєстру прав та реєстрацiйнi справи закриваються, реєстрацiйнi номери таких об'єктiв скасовуються. Водночас для новоствореного об'єкта нерухомого майна вiдкривається новий роздiл Державного реєстру прав i нова реєстрацiйна справа, такому об'єкту присвоюється новий реєстрацiйний номер.

     4. Записи про речовi права та їх обтяження щодо об'єктiв, що об'єднуються, переносяться до роздiлу Державного реєстру прав, вiдкритого для новоствореного об'єкта, iз зазначенням тiєї його частини, щодо якої вони були зареєстрованi.

     Стаття 22. Перебiг строку державної реєстрацiї прав та їх обтяжень

     1. У разi якщо документи для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень подано не в повному обсязi, передбаченому нормативно-правовими актами, державний реєстратор у строк, встановлений частинами п'ятою, сьомою i восьмою статтi 15 цього Закону для розгляду заявлених прав, приймає рiшення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень i письмово повiдомляє про це заявника.

     2. Якщо заявник протягом п'яти робочих днiв пiсля отримання письмового повiдомлення виконав вимоги державного реєстратора, загальний строк розгляду заявленого права продовжується на вiдповiдний строк.

     3. У разi невиконання зазначених вимог державний реєстратор приймає рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень.

     Стаття 23. Зупинення державної реєстрацiї прав

     1. Державна реєстрацiя прав на нерухоме майно зупиняється у разi:

     1) винесення ухвали суду про заборону вчинення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю прав;

     2) крадiжки, втрати документiв, що пiдтверджують виникнення, перехiд, припинення прав на нерухоме майно, - за заявою правоволодiльця про зупинення державної реєстрацiї прав на такий об'єкт.

     2. Розгляд заяви про зупинення державної реєстрацiї прав i прийняття рiшення про зупинення державної реєстрацiї, вiдмови у зупиненнi державної реєстрацiї проводиться у дводенний строк пiсля отримання органом державної реєстрацiї прав вiдповiдної заяви.

     3. Про зупинення державної реєстрацiї прав у разi винесення ухвали суду про заборону вчинення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю прав, державний реєстратор у п'ятиденний строк письмово повiдомляє правоволодiльця.

     4. Державна реєстрацiя прав зупиняється на перiод до усунення обставин, що були пiдставою для прийняття рiшення про зупинення державної реєстрацiї прав на пiдставi судового рiшення про скасування заборони вчиняти дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю прав, або заяви правоволодiльця про зняття зупинення державної реєстрацiї прав.

     Стаття 24. Вiдмова у державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень

     1. У державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень може бути вiдмовлено у разi, якщо:

     1) заявлене право, обтяження не пiдлягає державнiй реєстрацiї вiдповiдно до цього Закону;

     2) об'єкт нерухомого майна або бiльша його частина розмiщенi на територiї iншого органу державної реєстрацiї прав;

     3) iз заявою про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень звернулася неналежна особа;

     4) поданi документи не вiдповiдають вимогам, встановленим цим Законом, або не дають змоги встановити вiдповiднiсть заявлених прав документам, що їх посвiдчують;

     5) заяву про державну реєстрацiю прав, пов'язаних з вiдчуженням нерухомого майна, подано пiсля державної реєстрацiї обтяжень, встановлених щодо цього майна, крiм випадкiв, встановлених частиною дев'ятою статтi 15 цього Закону;

     6) заявлене право вже зареєстровано.

     2. За наявностi пiдстав для вiдмови в державнiй реєстрацiї оформлюється рiшення за зразком, встановленим Мiнiстерством юстицiї України.

     3. Вiдмова в державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень з пiдстав, зазначених у пунктi 4 частини першої цiєї статтi, не позбавляє заявника права повторно звернутися iз заявою за умови усунення перешкод для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень.

     4. Вiдмова в державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень з пiдстав, не передбачених цим Законом, заборонена.

     Стаття 25. Реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна

     1. Реєстрацiйним номером об'єкта нерухомого майна є iндивiдуальний номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту нерухомого майна при проведеннi державної реєстрацiї права власностi на нього, не повторюється на всiй територiї України i залишається незмiнним протягом усього часу iснування такого об'єкта.

     2. У разi переходу права власностi на об'єкт нерухомого майна або змiни опису (даних) об'єкта нерухомого майна його реєстрацiйний номер залишається без змiн.

     3. Порядок присвоєння реєстрацiйного номера об'єкту нерухомого майна встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 26. Внесення записiв до Державного реєстру прав

     1. Записи до Державного реєстру прав вносяться на пiдставi прийнятого рiшення про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень.

     2. Записи скасовуються, якщо пiдстави, за яких вони були внесенi, визнанi судом недiйсними.

     3. Записи про обтяження погашаються на пiдставi актiв (рiшень) уповноважених на це органiв або посадових осiб.

     Стаття 27. Виправлення технiчних помилок у Державному реєстрi прав

     1. У разi виявлення у свiдоцтвi про право власностi на нерухоме майно та/або витязi з Державного реєстру прав технiчної помилки, допущеної державним реєстратором, заiнтересована особа письмово повiдомляє у п'ятиденний строк про це державного реєстратора, який перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей Державного реєстру прав iнформацiї, що мiститься у заявi про державну реєстрацiю прав та/або їх обтяжень. Якщо факт невiдповiдностi пiдтверджено, державний реєстратор безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повiдомлення. Виправлення технiчної помилки у записах Державного реєстру прав, що була допущена не з вини державного реєстратора, здiйснюється за плату.

     2. У разi виявлення технiчної помилки, допущеної у записах Державного реєстру прав, державний реєстратор у п'ятиденний строк письмово повiдомляє про це заiнтересовану особу.

     3. Заiнтересована особа протягом п'яти робочих днiв з дня отримання вiд державного реєстратора повiдомлення про допущення технiчної помилки у записах Державного реєстру прав повинна звернутися до нього iз заявою про виправлення такої помилки.

     4. Виправлення технiчної помилки здiйснюється у разi, якщо немає пiдстав вважати, що таке виправлення може завдати шкоди чи порушити права та законнi iнтереси правонабувачiв або третiх осiб, якi використовували вiдповiднi реєстрацiйнi записи.

     Стаття 28. Надання iнформацiї про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав

     1. Iнформацiя з Державного реєстру прав про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень надається у формi витягу, iнформацiйної довiдки та виписки.

     2. Витяг з Державного реєстру прав на пiдставi заяви мають право отримувати:

     власник (власники) нерухомого майна або їх уповноваженi особи;

     спадкоємцi (правонаступники - для юридичних осiб) або їх уповноваженi особи;

     особа (особи), в iнтересах якої (яких) встановлено обтяження, або їх уповноваженi особи.

     3. Iнформацiйну довiдку з Державного реєстру прав на пiдставi письмового запиту мають право отримувати суд, органи мiсцевого самоврядування, органи внутрiшнiх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та iншi органи державної влади (посадовi особи), якщо запит зроблено у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом.

     4. Орган державної реєстрацiї прав вiдмовляє в наданнi витягу та iнформацiйної довiдки, якщо заявник вiдповiдно до закону не має права на отримання такої iнформацiї.

     5. Орган державної реєстрацiї прав зобов'язаний за заявою власника або правоволодiльця надавати йому iнформацiю у формi виписки про осiб, якi отримали вiдомостi про права та обтяження прав на нерухоме майно, що йому належить.

     6. Нотарiус при здiйсненнi нотарiальних дiй користується iнформацiєю з Державного реєстру прав, порядок доступу до якого встановлює Мiнiстерство юстицiї України.

     7. Банки при здiйсненнi операцiй з iпотеки користуються iнформацiєю про iпотеку, обтяження нерухомого майна з Державного реєстру прав, порядок доступу до якого встановлює Мiнiстерство юстицiї України.

     Стаття 29. Плата за проведення державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, надання витягiв з Державного реєстру прав

     1. За проведення державної реєстрацiї прав та їх обтяжень справляється державне мито.

     У разi вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї прав та їх обтяжень державне мито не повертається.

     2. При проведеннi державної реєстрацiї прав, якi виникли та зареєстрованi до набрання чинностi цим Законом, справляється державне мито у розмiрi, що становить половину суми, встановленої вiдповiдно до частини першої цiєї статтi.

     3. За надання витягiв з Державного реєстру прав справляється плата, розмiр та порядок використання якої встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Суд, органи мiсцевого самоврядування, органи внутрiшнiх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та iншi органи державної влади (посадовi особи) звiльняються вiд плати за отримання iнформацiйної довiдки з Державного реєстру прав, якщо запит зроблено у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом.

     Стаття 30. Вiдповiдальнiсть у сферi державної реєстрацiї прав

     1. Державнi реєстратори за порушення законодавства у сферi державної реєстрацiї прав несуть дисциплiнарну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть у порядку, встановленому законом.

     2. Дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора можуть бути оскарженi до суду.

     3. Шкода, завдана органом державної реєстрацiї прав, державним реєстратором фiзичнiй чи юридичнiй особi пiд час виконання своїх обов'язкiв, пiдлягає вiдшкодуванню на пiдставi рiшення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом".

     2. У Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

     1) текст статтi 111 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Право на земельну дiлянку може бути обмежено (обтяжено) законом або актом уповноваженого на це органу державної влади, посадової особи або договором шляхом встановлення:

     а) заборони на користування та/або розпорядження, у тому числi шляхом вiдчуження;

     б) умови розпочати i завершити забудову або освоєння земельної дiлянки протягом встановлених строкiв;

     в) заборони на провадження окремих видiв дiяльностi;

     г) заборони на змiну цiльового призначення земельної дiлянки, ландшафту;

     ґ) умови здiйснити будiвництво, ремонт або утримання дороги, дiлянки дороги;

     д) умови додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робiт;

     е) умови надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельнiй дiлянцi в установлений час i в установленому порядку.

     2. Обмеження (обтяження) у використаннi земельної дiлянки, визначенi у пунктах "б" - "е" частини першої цiєї статтi, пiдлягають державнiй реєстрацiї в Державному земельному кадастрi в порядку, встановленому законом.

     Заборони на користування та/або розпорядження, у тому числi шляхом вiдчуження земельної дiлянки, пiдлягають державнiй реєстрацiї в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно в порядку, встановленому законом";

     2) у пунктi 6 роздiлу IX "Прикiнцевi положення" слова та цифри "та запровадити державну реєстрацiю прав на землю вiдповiдно до статтi 202 цього Кодексу" виключити.

     3. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) у статтi 182:

     у частинi першiй слово "обмеження" замiнити словом "обтяження";

     у частинi другiй слова "i правочинiв щодо нерухомостi" виключити;

     у частинi третiй слова "або правочинiв щодо нерухомостi" виключити;

     2) частину третю статтi 191 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Права на земельну дiлянку та iншi об'єкти нерухомого майна, якi входять до складу єдиного майнового комплексу пiдприємства, пiдлягають державнiй реєстрацiї в органах, що здiйснюють державну реєстрацiю прав на нерухоме майно";

     3) в абзацi другому частини третьої статтi 331 слова "проектно-кошторисної документацiї" замiнити словами "дозволу на виконання будiвельних робiт";

     4) частину четверту статтi 334 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Права на нерухоме майно, якi пiдлягають державнiй реєстрацiї, виникають з дня такої реєстрацiї вiдповiдно до закону";

     5) у статтi 364:

     частину другу доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Право на частку у правi спiльної часткової власностi у спiввласника, який отримав таку компенсацiю, припиняється з дня її отримання";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. У разi видiлу спiввласником у натурi частки iз спiльного майна для спiввласника, який здiйснив такий видiл, право спiльної часткової власностi на це майно припиняється. Така особа набуває право власностi на видiлене майно, i у випадку, встановленому законом, таке право пiдлягає державнiй реєстрацiї".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     6) частину третю статтi 640 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Договiр, що пiдлягає нотарiальному посвiдченню, є укладеним з дня такого посвiдчення";

     7) у частинi першiй статтi 657 слова "та державнiй реєстрацiї" виключити;

     8) частину другу статтi 732 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Договiр ренти та договiр про передачу нерухомого майна пiд виплату ренти пiдлягають нотарiальному посвiдченню";

     9) частину другу статтi 745 виключити;

     10) статтю 794 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 794. Державна реєстрацiя права користування нерухомим майном, яке виникає на пiдставi договору найму будiвлi або iншої капiтальної споруди

     1. Право користування нерухомим майном, яке виникає на пiдставi договору найму будiвлi або iншої капiтальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки, пiдлягає державнiй реєстрацiї вiдповiдно до закону";

     11) у частинi другiй статтi 1031 слова "i державнiй реєстрацiї" виключити.

     4. У пiдпунктi 10 пункту "б" статтi 30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) слова "та реєстрацiя" виключити.

     5. У Законi України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102, N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 27 - 28, ст. 253, N 48, ст. 358; 2009 р., N 46, ст. 700; 2010 р., N 5, ст. 40):

     1) статтю 6 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Право оренди земельної дiлянки пiдлягає державнiй реєстрацiї вiдповiдно до закону";

     2) статтi 18 i 20 виключити.

     II. ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пунктiв 3 i 5 роздiлу I та пункту 4 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2012 року.

     2. Встановити, що державна реєстрацiя прав на нерухоме майно в порядку, визначеному цим Законом, здiйснюється з 1 сiчня 2012 року.

     3. Встановити, що до 1 сiчня 2012 року державна реєстрацiя:

     права власностi та права користування (сервiтут) на об'єкти нерухомого майна, розташованi на земельних дiлянках; права користування (найму, оренди) будiвлею або iншими капiтальними спорудами, їх окремими частинами; права власностi на об'єкти незавершеного будiвництва, а також облiк безхазяйного нерухомого майна, довiрче управлiння нерухомим майном проводиться реєстраторами бюро технiчної iнвентаризацiї, створеними до набрання чинностi цим Законом та пiдключеними до Реєстру прав власностi на нерухоме майно;

     права власностi, права користування (сервiтут) земельними дiлянками, права постiйного користування земельними дiлянками, договорiв оренди земельних дiлянок; права користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис); права забудови земельної дiлянки (суперфiцiй) проводиться територiальними органами земельних ресурсiв;

     правочинiв, iпотек, вiдомостей про обтяження нерухомого майна проводиться нотарiусами, реєстраторами юридичної особи, яка належить до сфери управлiння Мiнiстерства юстицiї України.

     4. До розмежування земель державної i комунальної власностi та державної реєстрацiї права власностi на такi земельнi дiлянки державна реєстрацiя права користування (сервiтут), права постiйного користування, договорiв оренди, права користування для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис), права забудови (суперфiцiй) здiйснюється без проведення державної реєстрацiї права власностi.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
11 лютого 2010 року
N 1878-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.