ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення ефективностi iнституцiйного механiзму запобiгання корупцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у частинi першiй статтi 2123 слова "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Про запобiгання корупцiї";

     2) у пунктi 1 частини першої статтi 255:

     а) в абзацi другому цифри "1724 - 1729" замiнити цифрами i словами "1724 - 1729 (за винятком правопорушень, вчинених службовими особами, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище), 1729-1";

     б) абзац "Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї (статтi 1724 - 1729, 1729-2, 18846, 21215, 21221)" пункту 1 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї (статтi 1724 - 1729 (в частинi правопорушень, вчинених службовими особами, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище), 18846, 21215, 21221);

     Примiтка. Пiд службовими особами, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, в цiй статтi розумiються особи, зазначенi у примiтцi до статтi 50 Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     3) у статтi 257:

     а) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Протокол про вчинення адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, разом з iншими матерiалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до мiсцевого загального суду за мiсцем вчинення такого правопорушення";

     б) у частинi третiй слова "вчинення корупцiйного правопорушення" замiнити словами "вчинення адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     в) у частинi четвертiй:

     слова "про вчинення адмiнiстративного корупцiйного правопорушення" замiнити словами "про вчинення адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю";

     пiсля слiв "повiдомлення про складення протоколу" доповнити словами "для розгляду питання щодо можливого вiдсторонення такої особи вiд виконання службових повноважень";

     4) у частинi четвертiй статтi 277 слова "про адмiнiстративнi корупцiйнi правопорушення" замiнити словами "про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з корупцiєю", а слова "протокол про адмiнiстративне корупцiйне правопорушення" замiнити словами "протокол про таке правопорушення";

     5) у частинi сьомiй статтi 285 слова "за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення" замiнити словами "за адмiнiстративне правопорушення, пов'язане з корупцiєю".

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) примiтку до статтi 45 пiсля цифр "3652" доповнити цифрами "3661";

     2) в абзацi першому частини першої статтi 172 слова "Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     3. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) у частинi першiй статтi 155 слова "а про вiдсторонення вiд посади члена Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї - Генеральний прокурор або його заступник" замiнити словами "а про вiдсторонення вiд посади Голови Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, його заступника - Генеральний прокурор або заступник Генерального прокурора - керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури";

     2) у частинi першiй статтi 158 слова "а щодо члена Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї Генеральний прокурор або його заступник" замiнити словами "а щодо Голови Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, його заступника - Генеральний прокурор або заступник Генерального прокурора - керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури";

     3) у статтi 216:

     а) пункт 1 частини четвертої пiсля слiв "Головою Нацiонального банку України, його першим заступником та заступником" доповнити словами "Головою Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, його заступником";

     б) абзац другий пункту 1 частини п'ятої пiсля слiв "Головою Нацiонального банку України, його першим заступником та заступником" доповнити словами "Головою Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, його заступником";

     4) пункт 10 частини першої статтi 480 викласти в такiй редакцiї:

     "10) Голови Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, його заступника";

     5) у пунктi 2 частини першої статтi 481 слова "члену Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї - Генеральним прокурором (виконувачем обов'язкiв Генерального прокурора)" замiнити словами "Головi Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, його заступнику - Генеральним прокурором (виконувачем обов'язкiв Генерального прокурора) або заступником Генерального прокурора - керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури".

     4. У статтi 8 Закону України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712; 2016 р., N 30, ст. 542):

     частину восьму доповнити словами "Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї на його письмовий запит, здiйснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     частину тринадцяту пiсля слiв "приватного виконавця" доповнити словами "Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї".

     5. У Законi України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118; 2015 р., N 49 - 50, ст. 449):

     1) у статтi 172 слова "двi сотих розмiру" замiнити словами "одну соту розмiру";

     2) у частинi першiй статтi 173 слова i цифру "не менше 2 вiдсоткiв" замiнити словами i цифрою "не менше 5 вiдсоткiв".

     6. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 2, ст. 17; 2017 р., N 2, ст. 25):

     1) частину сьому статтi 11 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї надається також безпосереднiй автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     2) у статтi 30:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 30. Витребування (вилучення), тимчасовий доступ до документiв з реєстрацiйних справ, надання реєстрацiйних справ i копiй документiв з реєстрацiйних справ";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Копiї реєстрацiйних справ або копiї документiв з реєстрацiйних справ надаються Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї на його запит, здiйснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     7. Частину третю статтi 32 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 9, N 30, ст. 542; 2017 р., N 2, ст. 25) пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї надається також безпосереднiй автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм.

     8. Частину одинадцяту статтi 107 Закону України "Про вибори народних депутатiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 10 - 11, ст. 73; 2014 р., N 18 - 19, ст. 696, N 22, ст. 794, N 49, ст. 2056) виключити.

     9. Частину першу статтi 25 Закону України "Про депозитарну систему України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 39, ст. 517 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї - стосовно вiдомостей про власникiв цiнних паперiв, операцiй на рахунках власникiв цiнних паперiв, а також про операцiї на рахунках емiтентiв цiнних паперiв пiд час здiйснення повноважень, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     10. У частинi першiй статтi 17 Закону України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 47, ст. 2051; 2015 р., N 17, ст. 118; 2016 р., N 4, ст. 44):

     в абзацi третьому пункту 3 слова "має прямий доступ" замiнити словами "має безпосереднiй, у тому числi автоматизований, доступ";

     пункт 13 виключити;

     доповнити пунктом 131 такого змiсту:

     "131) вносити подання прокурору про звернення до суду з метою визнання недiйсним правочину за наявностi пiдстав, передбачених законом, а також право бути залученим за своєю заявою до таких справ як третя особа, яка не заявляє самостiйних вимог щодо предмета спору".

     11. У Законi України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     а) абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "близькi особи - члени сiм'ї суб'єкта, зазначеного у частинi першiй статтi 3 цього Закону, а також чоловiк, дружина, батько, мати, вiтчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рiдний та двоюрiдний брати, рiдна та двоюрiдна сестри, рiдний брат та сестра дружини (чоловiка), племiнник, племiнниця, рiдний дядько, рiдна тiтка, дiд, баба, прадiд, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невiстка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловiка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опiкун чи пiклувальник, особа, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням зазначеного суб'єкта";

     б) в абзацi п'ятнадцятому слова i цифри "пунктах 4 i 5" замiнити словом i цифрою "пунктi 4";

     в) абзац шiстнадцятий замiнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "члени сiм'ї:

     а) особа, яка перебуває у шлюбi iз суб'єктом, зазначеним у частинi першiй статтi 3 цього Закону, та дiти зазначеного суб'єкта до досягнення ними повнолiття - незалежно вiд спiльного проживання iз суб'єктом;

     б) будь-якi особи, якi спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом, мають взаємнi права та обов'язки iз суб'єктом, зазначеним у частинi першiй статтi 3 цього Закону (крiм осiб, взаємнi права та обов'язки яких не мають характеру сiмейних), у тому числi особи, якi спiльно проживають, але не перебувають у шлюбi".

     У зв'язку з цим абзац сiмнадцятий вважати абзацом дев'ятнадцятим;

     2) у частинi першiй статтi 3:

     а) у пунктi 1:

     пiдпункт "а" пiсля слiв "Голова Нацiонального банку України" доповнити словами "його перший заступник та заступник, член Ради Нацiонального банку України";

     пiдпункт "є" викласти в такiй редакцiї:

     "є) Голова, заступник Голови Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї";

     доповнити пiдпунктом "ї" такого змiсту:

     "ї) Керiвник Офiсу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, якi займають посади патронатної служби, визначенi Законом України "Про державну службу", крiм осiб, якi виконують свої обов'язки на громадських засадах, помiчники суддiв";

     б) у пунктi 2:

     пiдпункт "а" доповнити словами i цифрами "господарського товариства, у статутному капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi";

     пiдпункт "в" викласти в такiй редакцiї:

     "в) представники громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладiв, експертiв вiдповiдної квалiфiкацiї, iншi особи, якi входять до складу конкурсних та дисциплiнарних комiсiй, утворених вiдповiдно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", iнших законiв (крiм iноземцiв-нерезидентiв, якi входять до складу таких комiсiй), Громадської ради доброчесностi, утвореної вiдповiдно до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв", i при цьому не є особами, зазначеними у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої цiєї статтi";

     в) пункт 5 i примiтку виключити;

     3) у статтi 4:

     а) в абзацi другому частини четвертої слова "його членiв" виключити, а пiсля слiв "уповноважених пiдроздiлiв" доповнити словами "(уповноважених осiб) з питань запобiгання та виявлення корупцiї";

     б) частину п'яту виключити;

     4) статтi 5 - 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Керiвництво Нацiонального агентства

     1. Керiвництво дiяльнiстю Нацiонального агентства здiйснює його Голова, який призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України в порядку, визначеному цим Законом.

     2. Головою Нацiонального агентства може бути громадянин України, не молодший тридцяти п'яти рокiв, який має вищу освiту, володiє державною мовою, є доброчесним i компетентним, здатний за своїми дiловими та моральними якостями, освiтнiм i професiйним рiвнем, станом здоров'я виконувати вiдповiднi службовi обов'язки.

     Для цiлей цього Закону вищою освiтою вважається освiта, здобута в Українi (або на територiї колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста або магiстра, а також вища освiта за вiдповiдним освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем, здобута в iноземних державах.

     3. На посаду Голови Нацiонального агентства, його заступника не може бути призначена особа, яка:

     1) за рiшенням суду визнана недiєздатною або дiєздатнiсть якої обмежена;

     2) має судимiсть за вчинення злочину, якщо така судимiсть не погашена або не знята в установленому законом порядку (крiм реабiлiтованої особи);

     3) притягалася на пiдставi обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримiнальної вiдповiдальностi за вчинення корупцiйного злочину або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю;

     4) позбавлена права вiдповiдно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням функцiй держави, або обiймати певнi посади;

     5) протягом двох рокiв до подання заяви на участь у конкурсi на зайняття цiєї посади входила до складу керiвних органiв полiтичної партiї або перебувала у трудових чи iнших договiрних вiдносинах з полiтичною партiєю;

     6) не подала вiдповiдно до цього Закону декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк;

     7) не пройшла спецiальну перевiрку або не надала згоди на її проведення.

     4. Голова Нацiонального агентства призначається строком на чотири роки. Одна i та сама особа не може обiймати посаду Голови Нацiонального агентства два строки пiдряд.

     5. Повноваження Голови Нацiонального агентства припиняються Кабiнетом Мiнiстрiв України достроково у разi:

     1) призначення чи обрання на iншу посаду за його згодою;

     2) досягнення шiстдесяти п'яти рокiв;

     3) неможливостi виконувати свої повноваження за станом здоров'я вiдповiдно до висновку медичної комiсiї, що утворюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я;

     4) набрання законної сили рiшенням суду про визнання його недiєздатним або обмеження його цивiльної дiєздатностi, визнання безвiсно вiдсутнiм чи оголошення померлим;

     5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

     6) припинення ним громадянства України або виїзду на постiйне проживання за межi України;

     7) подання заяви про звiльнення з посади за власним бажанням, вiдставки;

     8) його смертi;

     9) наявностi висновку комiсiї з проведення незалежної оцiнки ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства про неефективнiсть такої дiяльностi.

     Повноваження Голови Нацiонального агентства припиняються у зв'язку iз закiнченням строку його повноважень.

     Припинення повноважень Голови Нацiонального агентства з будь-яких iнших пiдстав забороняється.

     6. Голова Нацiонального агентства може мати трьох заступникiв, яких вiн призначає на посаду та звiльняє з посади.

     Стаття 6. Порядок проведення конкурсного вiдбору та призначення Голови Нацiонального агентства

     1. Голова Нацiонального агентства призначається вiдповiдно до результатiв вiдкритого конкурсного вiдбору.

     Органiзацiю та проведення конкурсного вiдбору здiйснює Конкурсна комiсiя з вiдбору на посаду Голови Нацiонального агентства (далi - Конкурсна комiсiя).

     2. До складу Конкурсної комiсiї входять:

     1) три особи, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     2) три особи, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй донорiв, якi протягом останнiх двох рокiв до дня завершення строку повноважень Голови Нацiонального агентства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики з питань залучення мiжнародної технiчної допомоги, визначає перелiк таких донорiв не пiзнiше нiж за три мiсяцi до завершення строку повноважень Голови Нацiонального агентства або протягом трьох робочих днiв з дня дострокового припинення його повноважень (звiльнення) у порядку, встановленому цим Законом.

     Кожен такий донор може запропонувати Кабiнету Мiнiстрiв України будь-яку кiлькiсть кандидатiв до складу Конкурсної комiсiї або погодити пропозицiю спiльного списку кандидатiв до складу Конкурсної комiсiї.

     Рiшення про визначення членiв Конкурсної комiсiї приймається на вiдкритому засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв України. Таке рiшення повинно мiстити перелiк визначених членiв Конкурсної комiсiї, а також перелiк кандидатiв на замiну членiв Конкурсної комiсiї у разi дострокового припинення їх повноважень (у кiлькостi не менше двох кандидатiв, у тому числi не менше одного кандидата, запропонованого донорами, якi протягом останнiх двох рокiв до дня завершення строку повноважень Голови Нацiонального агентства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї).

     3. Членами Конкурсної комiсiї можуть бути особи, якi мають бездоганну дiлову репутацiю, високi професiйнi та моральнi якостi, суспiльний авторитет, а також досвiд дiяльностi у сферi запобiгання та/або протидiї корупцiї. Не можуть бути членами Комiсiї особи, зазначенi у пунктах 1 - 4 частини третьої статтi 5 цього Закону, та особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до частини першої статтi 3 цього Закону.

     4. Конкурсна комiсiя формується не пiзнiше нiж за два мiсяцi до завершення строку повноважень Голови Нацiонального агентства або протягом 14 днiв з дня дострокового припинення його повноважень (звiльнення) у порядку, встановленому цим Законом.

     Конкурсна комiсiя вважається повноважною в разi затвердження в її складi чотирьох осiб, три з яких визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй донорiв, якi протягом останнiх двох рокiв до дня завершення строку повноважень Голови Нацiонального агентства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

     Строк повноважень члена Конкурсної комiсiї становить два роки з дня призначення.

     Повноваження члена Конкурсної комiсiї припиняються достроково у разi:

     1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Конкурсної комiсiї;

     2) внесення Конкурсною комiсiєю пропозицiї про дострокове припинення повноважень її члена;

     3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

     4) визнання його недiєздатним або безвiсно вiдсутнiм;

     5) виявлення невiдповiдностi члена Конкурсної комiсiї вимогам, визначеним цiєю статтею;

     6) його смертi.

     Рiшення про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комiсiї приймає Кабiнет Мiнiстрiв України, який при цьому визначає члена Конкурсної комiсiї на замiну.

     5. Рiшення Конкурсної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього на засiданнi проголосували чотири члени Конкурсної комiсiї, серед яких три члени з числа осiб, визначених на пiдставi пропозицiй донорiв, якi протягом останнiх двох рокiв до дня завершення строку повноважень Голови Нацiонального агентства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

     Член Конкурсної комiсiї може брати участь у її засiданнi дистанцiйно за допомогою засобiв електронного зв'язку.

     Засiдання Конкурсної комiсiї вiдкритi для представникiв засобiв масової iнформацiї та журналiстiв. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечує вiдео- та аудiофiксацiю i трансляцiю у режимi реального часу вiдповiдних вiдео- та аудiоiнформацiї iз засiдань Конкурсної комiсiї на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Iнформацiя про час та мiсце проведення засiдання Конкурсної комiсiї оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України не пiзнiше нiж за 48 годин до його початку.

     Органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi Конкурсної комiсiї здiйснює Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Фiнансування дiяльностi Конкурсної комiсiї та її членiв, у тому числi секретарiату, що утворюється для допомоги в їх дiяльностi, може здiйснюватися за рахунок залучення мiжнародної технiчної допомоги.

     6. Конкурсна комiсiя:

     1) визначає та оприлюднює регламент своєї роботи;

     2) визначає та оприлюднює критерiї та методику оцiнки кандидатiв на посаду Голови Нацiонального агентства;

     3) визначає умови та строки проведення конкурсу, розмiщує вiдповiдне оголошення в загальнодержавних друкованих засобах масової iнформацiї та на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України;

     4) розглядає документи, поданi особами для участi в конкурсi;

     5) проводить оцiнювання професiйних знань та якостей кандидата, дослiдження матерiалiв про кандидата;

     6) проводить на своєму засiданнi спiвбесiду з вiдiбраними кандидатами;

     7) визначає шляхом вiдкритого голосування з числа кандидатiв, якi пройшли спiвбесiду, кандидата, який згiдно з обґрунтованим рiшенням Конкурсної комiсiї має найкращi професiйний досвiд, знання i якостi для виконання службових обов'язкiв Голови Нацiонального агентства, а також вiдповiдає критерiям компетентностi та доброчесностi; вносить подання Кабiнету Мiнiстрiв України про призначення кандидата на посаду Голови Нацiонального агентства;

     8) оприлюднює на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України iнформацiю про осiб, якi подали заяви на участь у конкурсi, а також iнформацiю про кандидатiв, вiдiбраних для проходження спiвбесiди, та про кандидата, вiдiбраного Конкурсною комiсiєю для призначення на посаду Голови Нацiонального агентства;

     9) проводить повторний конкурс у разi вiдхилення всiх кандидатiв у зв'язку з їх невiдповiднiстю вимогам, встановленим щодо посади Голови Нацiонального агентства.

     7. Члени Конкурсної комiсiї мають право:

     1) збирати, перевiряти та аналiзувати iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом, про кандидатiв на посаду Голови Нацiонального агентства;

     2) мати безкоштовний доступ до реєстрiв, баз даних, держателем (адмiнiстратором) яких є державнi органи;

     3) брати участь у засiданнях та iнших заходах, що проводяться Конкурсною комiсiєю;

     4) звертатися до кандидатiв на посаду Голови Нацiонального агентства, а також будь-яких iнших фiзичних чи юридичних осiб iз запитом про надання пояснень, документiв чи iнформацiї, необхiдних для розгляду кандидатiв на посаду Голови Нацiонального агентства;

     5) з метою збору, перевiрки та аналiзу iнформацiї, у тому числi з обмеженим доступом, користуватися допомогою помiчникiв.

     Помiчники зобов'язанi забезпечувати захист i нерозголошення персональних даних, iнформацiї з обмеженим доступом, що стала вiдома їм у зв'язку з виконанням вiдповiдних обов'язкiв.

     8. Члени Конкурсної комiсiї зобов'язанi:

     1) забезпечувати захист i нерозголошення персональних даних, iнформацiї з обмеженим доступом, що стала вiдома Конкурснiй комiсiї, її члену у зв'язку iз здiйсненням повноважень;

     2) брати участь у роботi Конкурсної комiсiї особисто без делегування своїх повноважень iншим особам, у тому числi iншим членам Конкурсної комiсiї;

     3) не використовувати в цiлях iнших, нiж для виконання своїх обов'язкiв як членiв Конкурсної комiсiї, персональнi данi та iншу iнформацiю, що стала їм вiдома у зв'язку з участю в роботi Конкурсної комiсiї;

     4) вiдмовитися вiд участi у зборi iнформацiї про кандидата на посаду Голови Нацiонального агентства, розглядi питання про такого кандидата, якщо член Конкурсної комiсiї перебуває чи перебував в особистих чи дiлових стосунках iз таким кандидатом та/або в разi наявностi iншого конфлiкту iнтересiв або обставин, що можуть вплинути на об'єктивнiсть та безстороннiсть пiд час прийняття членом Конкурсної комiсiї рiшення щодо кандидата на посаду Голови Нацiонального агентства.

     9. Особа, яка претендує на участь у конкурсi, подає у визначений в оголошеннi строк такi документи:

     1) заяву про участь у конкурсi з наданням згоди на проведення спецiальної перевiрки вiдповiдно до цього Закону та на обробку персональних даних вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних";

     2) автобiографiю, що мiстить: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), число, мiсяць, рiк i мiсце народження, громадянство, вiдомостi про освiту, трудову дiяльнiсть, посаду (заняття), мiсце роботи, громадську роботу (у тому числi на виборних посадах), членство у полiтичних партiях, у тому числi в минулому, наявнiсть трудових або будь-яких iнших договiрних вiдносин з полiтичною партiєю протягом двох рокiв, що передують дню подання заяви (незалежно вiд тривалостi таких вiдносин), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi, накладення на особу адмiнiстративного стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю;

     3) мотивацiйний лист, у якому особа викладає свої мотиви обрання на посаду Голови Нацiонального агентства та своє бачення можливої майбутньої дiяльностi на цiй посадi;

     4) копiю декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за рiк, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, та посилання на вiдповiдну сторiнку Єдиного державного реєстру декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     5) iншi документи, подання яких передбачене цим Законом для проведення спецiальної перевiрки.

     Вiдомостi з поданих вiдповiдно до цiєї статтi документiв мають бути оприлюдненi протягом трьох робочих днiв пiсля закiнчення строку подання заяв на конкурс на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України, крiм вiдомостей, якi вiдповiдно до цього Закону вiднесенi до iнформацiї з обмеженим доступом, та вiдомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.

     Стаття 7. Повноваження Голови Нацiонального агентства, його заступникiв

     1. Голова Нацiонального агентства:

     1) органiзовує та контролює роботу Нацiонального агентства, несе персональну вiдповiдальнiсть за законнiсть, прозорiсть та ефективнiсть дiяльностi Нацiонального агентства, звiтує про роботу Нацiонального агентства;

     2) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв Нацiонального агентства;

     3) присвоює службовцям Нацiонального агентства ранги державних службовцiв, вживає заходiв заохочення, а також притягає службовцiв Нацiонального агентства до дисциплiнарної вiдповiдальностi згiдно з рiшенням дисциплiнарної комiсiї Нацiонального агентства;

     4) розподiляє обов'язки мiж заступниками Голови Нацiонального агентства;

     5) приймає в установленому порядку рiшення про розподiл бюджетних коштiв, розпорядником яких є Нацiональне агентство;

     6) затверджує штатний розпис та кошторис Нацiонального агентства, положення про територiальнi органи Нацiонального агентства;

     7) затверджує перспективнi, поточнi та оперативнi плани роботи Нацiонального агентства, визначає показники ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства;

     8) представляє Нацiональне агентство у вiдносинах iз судами, iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, пiдприємствами, установами i органiзацiями, а також органами iноземних держав, мiжнародними та iноземними органiзацiями тощо;

     9) вживає заходiв iз запобiгання несанкцiонованому доступу до iнформацiї з обмеженим доступом, забезпечує додержання законодавства про доступ до публiчної iнформацiї, розпорядником якої є Нацiональне агентство, та захист персональних даних, володiльцем яких є Нацiональне агентство;

     10) видає у межах повноважень накази та доручення;

     11) має право бути присутнiм на засiданнях Верховної Ради України, її комiтетiв, постiйних, тимчасових спецiальних та тимчасових слiдчих комiсiй, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування у разi розгляду питань, пов'язаних з формуванням та реалiзацiєю антикорупцiйної полiтики;

     12) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до цього та iнших законiв.

     2. Заступники Голови Нацiонального агентства здiйснюють свої повноваження вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв, затвердженого Головою Нацiонального агентства, та у разi вiдсутностi Голови виконують його обов'язки вiдповiдно до наказу Голови Нацiонального агентства";

     5) у статтi 8:

     а) частину першу виключити;

     б) у частинi другiй:

     в абзацi другому слова "затверджуються Нацiональним агентством" замiнити словами "затверджуються Головою Нацiонального агентства";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Керiвник апарату та його заступники призначаються та звiльняються Головою Нацiонального агентства, iншi працiвники апарату (крiм працiвникiв, якi виконують функцiї з обслуговування або займають посади патронатної служби) призначаються за результатами вiдкритого конкурсу, крiм випадку переведення в порядку, визначеному Законом України "Про державну службу". Положення про вiдкритий конкурс у Нацiональному агентствi затверджується Головою Нацiонального агентства";

     в) у частинi третiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "3. Рiшенням Голови Нацiонального агентства можуть створюватися не бiльше шести територiальних органiв Нацiонального агентства, територiя дiяльностi яких може не збiгатися з адмiнiстративно-територiальним подiлом";

     в абзацi другому слова "призначаються та звiльняються рiшенням" замiнити словами "призначаються та звiльняються Головою";

     6) у статтi 9:

     а) у частинi першiй:

     у пунктi 2 слова "припинення повноважень членiв" замiнити словами "припинення повноважень Голови";

     у пунктi 4 слова "оплати працi членiв" замiнити словами "оплати працi Голови, заступникiв Голови Нацiонального агентства";

     б) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Голова, заступник Голови Нацiонального агентства та службовцi апарату Нацiонального агентства пiд час виконання покладених на них обов'язкiв є представниками влади, дiють вiд iменi держави i перебувають пiд її захистом";

     в) частину четверту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Будь-якi письмовi чи уснi вказiвки, вимоги, доручення тощо, спрямованi до Нацiонального агентства чи його працiвникiв, що стосуються повноважень Нацiонального агентства, але не передбаченi законодавством України, є неправомiрними та не повиннi виконуватися. У разi отримання такої вказiвки, вимоги, доручення тощо працiвник Нацiонального агентства невiдкладно iнформує про це в письмовiй формi Голову Нацiонального агентства";

     г) частини п'яту - восьму викласти в такiй редакцiї:

     "5. Повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення Головi, заступнику Голови Нацiонального агентства може бути здiйснено лише Генеральним прокурором (виконувачем обов'язкiв Генерального прокурора) або заступником Генерального прокурора - керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

     З клопотанням про вiдсторонення вiд посади Голови або заступника Голови Нацiонального агентства, який пiдозрюється чи обвинувачується у вчиненнi злочину, має право звернутися у встановленому законом порядку Генеральний прокурор, його заступник або керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

     6. Голова, заступник Голови Нацiонального агентства, службовцi апарату Нацiонального агентства, їх близькi особи та їхнє майно перебувають пiд захистом держави. У разi надходження вiдповiдної заяви вiд Голови, заступника Голови Нацiонального агентства органи Нацiональної полiцiї вживають необхiдних заходiв для забезпечення безпеки Голови, заступника Голови Нацiонального агентства та їх близьких осiб, збереження їхнього майна.

     7. Посягання на життя i здоров'я Голови, заступника Голови Нацiонального агентства, службовця апарату Нацiонального агентства, їх близьких осiб, знищення чи пошкодження їхнього майна, погроза їм убивством, насильством чи пошкодженням майна тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

     8. Голова, заступник Голови Нацiонального агентства мають право на забезпечення засобами захисту, якi надаються їм органами Нацiональної полiцiї";

     7) у статтi 10:

     а) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Правовий статус працiвникiв апарату та територiальних органiв Нацiонального агентства";

     б) частину першу виключити;

     в) у частинi другiй слова "допомiжнi функцiї" замiнити словами "функцiї з обслуговування";

     8) у частинi першiй статтi 11:

     у пунктi 8 слова "осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування" замiнити словами "суб'єктiв декларування";

     пункт 15 доповнити словами "застосування iнших положень цього Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актiв";

     9) у статтi 12:

     а) у частинi першiй:

     пункт 1 пiсля слова "iнформацiю" доповнити словами "у тому числi з обмеженим доступом";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) мати безпосереднiй автоматизований доступ до iнформацiйно-телекомунiкацiйних i довiдкових систем, реєстрiв, банкiв даних, у тому числi тих, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, держателем (адмiнiстратором) яких є державнi органи або органи мiсцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числi урядовими, засобами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами. Отримання iнформацiї з Єдиного реєстру досудових розслiдувань здiйснюється у порядку та обсязi, визначених спiльним наказом Нацiонального агентства та Генерального прокурора.

     Обробку такої iнформацiї Нацiональне агентство здiйснює з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпечення таємницi, що охороняється законом";

     доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) отримувати iнформацiю з вiдкритих баз даних, реєстрiв iноземних держав, у тому числi пiсля внесення плати за отримання вiдповiдної iнформацiї, якщо така плата вимагається для доступу до iнформацiї";

     пункт 9 пiсля слiв "отримувати вiд осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування" доповнити словами "суб'єктiв господарювання незалежно вiд форми власностi, їх посадових осiб, громадян та їх об'єднань";

     б) у першому реченнi частини третьої слова "згiдно з рiшенням Нацiонального агентства" замiнити словами "в порядку, визначеному Нацiональним агентством";

     в) частини четверту i п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, фiзичнi та юридичнi особи зобов'язанi надавати запитуванi Нацiональним агентством документи чи iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом, протягом десяти робочих днiв з дня одержання запиту, а в разi направлення запиту для забезпечення проведення спецiальної перевiрки - протягом трьох днiв.

     5. Нормативно-правовi акти Нацiонального агентства пiдлягають державнiй реєстрацiї Мiнiстерством юстицiї України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актiв.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального агентства, що пройшли державну реєстрацiю, набирають чинностi з дня їх офiцiйного опублiкування, якщо iнше не передбачено самим актом, але не ранiше дня офiцiйного опублiкування.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального агентства пiсля включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актiв опублiковуються державною мовою в офiцiйних друкованих виданнях.

     Iншi акти Нацiонального агентства набирають чинностi з дня їх прийняття, якщо самим актом не встановлено iнший строк набрання ним чинностi, але не ранiше дня прийняття, та доводяться до вiдома осiб, на яких поширюється дiя таких актiв, у встановленому Нацiональним агентством порядку.

     Акти Нацiонального агентства оприлюднюються шляхом їх розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства";

     10) у статтi 13:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Уповноваженими особами Нацiонального агентства є Голова, заступник Голови Нацiонального агентства, а також iншi посадовi особи, уповноваженi Головою Нацiонального агентства";

     б) у частинi другiй:

     абзаци другий i третiй викласти в такiй редакцiї:

     "вимагати необхiднi документи та iншу iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом, у зв'язку з реалiзацiєю своїх повноважень;

     отримувати в межах своєї компетенцiї письмовi пояснення вiд посадових осiб та службових осiб державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, суб'єктiв господарювання незалежно вiд форми власностi та їх посадових осiб, громадян та їх об'єднань";

     доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "проводити перевiрки з питань, якi цим Законом вiднесено до повноважень Нацiонального агентства. Розподiл обов'язкiв з проведення перевiрок мiж уповноваженими особами Нацiонального агентства здiйснюється автоматизовано вiдповiдно до порядку, визначеного Головою Нацiонального агентства";

     в) у частинi четвертiй слова "Головi та членам" замiнити словами "Головi, заступнику Голови";

     11) доповнити статтею 131 такого змiсту:

     "Стаття 131. Уповноваженi пiдроздiли (уповноваженi особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї

     1. З метою органiзацiї та здiйснення заходiв iз запобiгання та виявлення корупцiї, передбачених цим Законом, утворюються (визначаються) уповноваженi пiдроздiли (уповноваженi особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї.

     Уповноваженi пiдроздiли (уповноваженi особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї утворюються (визначаються) в:

     Офiсi Президента України, Апаратi Верховної Ради України, Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв України, Секретарiатi Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

     апаратах Ради нацiональної безпеки i оборони України, Рахункової палати, Верховного Суду, Вищого антикорупцiйного суду, Конституцiйного Суду України, Нацiонального банку України, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб; секретарiатах Вищої ради правосуддя, Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України;

     апаратах та територiальних органах мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, юрисдикцiя яких поширюється на всю територiю України (крiм Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Нацiонального агентства);

     апаратi Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, апаратах органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим;

     обласних, Київськiй та Севастопольськiй мiських, районних, районних у мiстi Києвi державних адмiнiстрацiях;

     апаратах Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, районних, мiських рад, Севастопольської мiської ради, секретарiатi Київської мiської ради;

     на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери управлiння державного органу (крiм юридичних осiб, у яких вiдповiдно до цього Закону затверджуються антикорупцiйнi програми);

     у державних цiльових фондах.

     2. Основними завданнями уповноважених пiдроздiлiв (уповноваженої особи) є:

     1) розроблення, органiзацiя та контроль за проведенням заходiв щодо запобiгання корупцiйним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцiєю;

     2) органiзацiя роботи з оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi вiдповiдного органу, пiдготовки заходiв щодо їх усунення, внесення керiвнику такого органу вiдповiдних пропозицiй;

     3) надання методичної та консультацiйної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобiгання корупцiї;

     4) здiйснення заходiв з виявлення конфлiкту iнтересiв, сприяння його врегулюванню, iнформування керiвника вiдповiдного органу та Нацiонального агентства про виявлення конфлiкту iнтересiв та заходи, вжитi для його врегулювання;

     5) перевiрка факту подання суб'єктами декларування декларацiй та повiдомлення Нацiонального агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацiй у визначеному вiдповiдно до цього Закону порядку;

     6) здiйснення контролю за дотриманням антикорупцiйного законодавства, у тому числi розгляд повiдомлень про порушення вимог цього Закону, у тому числi на пiдвiдомчих пiдприємствах, в установах та органiзацiях;

     7) забезпечення захисту працiвникiв, якi повiдомили про порушення вимог цього Закону, вiд застосування негативних заходiв впливу з боку керiвника або роботодавця вiдповiдно до законодавства щодо захисту викривачiв;

     8) iнформування керiвника вiдповiдного органу, Нацiонального агентства або iнших спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї про факти порушення законодавства у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

     3. Керiвник уповноваженого пiдроздiлу (уповноважена особа) пiдзвiтний i пiдконтрольний керiвнику вiдповiдного державного органу або органу мiсцевого самоврядування.

     Керiвник вiдповiдного державного органу або органу мiсцевого самоврядування забезпечує гарантiї незалежностi уповноваженого пiдроздiлу (уповноваженої особи) вiд впливу чи втручання у його роботу.

     4. Керiвник уповноваженого пiдроздiлу (уповноважена особа) державного органу, юрисдикцiя якого поширюється на всю територiю України, може бути звiльнений за iнiцiативою керiвника, за умови надання згоди Нацiональним агентством.

     Згода Нацiонального агентства надається з метою з'ясування обставин, передбачених частиною третьою статтi 53 цього Закону.

     5. Нацiональне агентство затверджує Типове положення про уповноважений пiдроздiл (уповноважену особу) та порядок надання згоди на звiльнення керiвника уповноваженого пiдроздiлу (уповноваженої особи).

     Нацiональне агентство встановлює обов'язковi вимоги до мiнiмальної штатної чисельностi уповноваженого пiдроздiлу в державних органах";

     12) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Контроль за дiяльнiстю Нацiонального агентства

     1. Контроль за витрачанням Нацiональним агентством коштiв здiйснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту один раз на два роки.

     2. Громадський контроль за дiяльнiстю Нацiонального агентства забезпечується через Громадську раду при Нацiональному агентствi, яка складається з 15 осiб та формується вiдповiдно до результатiв вiдкритого та прозорого конкурсу.

     Конкурс з формування складу Громадської ради при Нацiональному агентствi проводиться шляхом вiдкритого рейтингового iнтернет-голосування громадян, якi проживають на територiї України, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Кандидатури для участi в конкурсi з формування складу Громадської ради при Нацiональному агентствi подаються громадськими об'єднаннями, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та/або протидiї корупцiї не менше двох рокiв та мають пiдтвердження реалiзованих ними проектiв (далi - громадськi об'єднання).

     Громадське об'єднання може подати для участi в конкурсi не бiльше трьох кандидатур, враховуючи всi кандидатури, поданi афiлiйованими громадськими об'єднаннями. Афiлiйованими є громадськi об'єднання, що мають спiльних засновникiв або серед засновникiв яких є близькi особи.

     До складу Громадської ради при Нацiональному агентствi не можуть входити особи:

     1) зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону;

     2) якi, незалежно вiд тривалостi, були працiвниками Нацiонального агентства протягом останнiх трьох рокiв;

     3) близькi особи яких є або, незалежно вiд тривалостi, були працiвниками Нацiонального агентства протягом останнiх трьох рокiв.

     Громадська рада при Нацiональному агентствi є повноважною, якщо до її складу входять не менше дев'яти осiб. Строк повноважень Громадської ради становить два роки. Положення про Громадську раду при Нацiональному агентствi затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     3. Громадська рада при Нацiональному агентствi:

     1) обирає зi своїх членiв до трьох представникiв, якi входять до складу кожної з:

     комiсiй, якi проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Нацiональному агентствi;

     дисциплiнарних комiсiй, якi здiйснюють дисциплiнарнi провадження щодо державних службовцiв Нацiонального агентства;

     2) заслуховує iнформацiю про дiяльнiсть, виконання планiв i завдань Нацiонального агентства, здiйснює монiторинг ефективностi реалiзацiї Нацiональним агентством його повноважень;

     3) аналiзує ситуацiю iз забезпеченням незалежностi Нацiонального агентства;

     4) розглядає щорiчний звiт Нацiонального агентства та затверджує висновок щодо нього;

     5) розглядає проект нацiональної доповiдi щодо реалiзацiї засад антикорупцiйної полiтики та затверджує висновок щодо нього;

     6) бере участь у розробленнi антикорупцiйної стратегiї та державної програми з її виконання;

     7) бере участь у розробленнi проектiв нормативно-правових актiв Нацiонального агентства та готує висновки щодо них;

     8) здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Громадську раду при Нацiональному агентствi.

     4. Кожнi два роки проводиться зовнiшня незалежна оцiнка ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства.

     Оцiнку проводить Комiсiя з проведення незалежної оцiнки ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства (далi - Комiсiя) у складi трьох осiб, якi призначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй донорiв, якi протягом останнiх двох рокiв до проведення оцiнки надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

     Визначення донорiв та подання ними пропозицiй щодо кандидатiв до складу Комiсiї здiйснюються вiдповiдно до статтi 6 цього Закону.

     До початку формування Комiсiї Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує та оприлюднює критерiї та методику проведення оцiнювання ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства.

     Члени Комiсiї дiють незалежно та не повиннi виконувати будь-яких доручень i вказiвок.

     Рiшення Комiсiї про затвердження звiту оцiнки ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всi члени Комiсiї.

     Звiт оцiнки ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України протягом п'яти днiв з дня його затвердження.

     Для проведення оцiнки члени Комiсiї мають право:

     1) доступу до iнформацiї та документiв, що є у володiннi Нацiонального агентства (у тому числi до iнформацiї з обмеженим доступом);

     2) проводити конфiденцiйнi iнтерв'ю з працiвниками Нацiонального агентства, працiвниками iнших державних органiв, а також iншими особами, якi володiють iнформацiєю (документами), необхiдною (необхiдними) для проведення оцiнки;

     3) звертатися до державних органiв, будь-яких фiзичних чи юридичних осiб iз запитом про надання пояснень, документiв чи iнформацiї, необхiдних для проведення оцiнки;

     4) користуватися допомогою помiчникiв. Помiчники зобов'язанi забезпечувати захист i нерозголошення персональних даних, iнформацiї з обмеженим доступом, що стали їм вiдомi у зв'язку з виконанням вiдповiдних обов'язкiв.

     Члени Комiсiї забезпечують захист та нерозголошення персональних даних, iнформацiї з обмеженим доступом, що стали їм вiдомi у зв'язку iз здiйсненням своїх повноважень.

     Органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi Комiсiї здiйснює Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України. Фiнансування дiяльностi Комiсiї та її членiв, у тому числi секретарiату, що утворюється для допомоги в їхнiй дiяльностi, може здiйснюватися за рахунок залучення мiжнародної технiчної допомоги.

     5. Нацiональне агентство готує щорiчнi звiти про свою дiяльнiсть. Звiт Нацiонального агентства надається для висновку Громадськiй радi при Нацiональному агентствi, яка розглядає звiт протягом двох тижнiв з дня надання.

     Нацiональне агентство оприлюднює щорiчний звiт не пiзнiше 15 квiтня на своєму офiцiйному веб-сайтi разом iз висновком Громадської ради (у разi затвердження висновку у встановлений строк).

     Щорiчний звiт Нацiонального агентства повинен мiстити, зокрема, такi вiдомостi:

     1) визначенi Нацiональним агентством показники ефективностi його дiяльностi та результати їх досягнення;

     2) статистичнi данi про результати дiяльностi Нацiонального агентства, у тому числi данi про:

     кiлькiсть виявлених порушень цього Закону, Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi";

     кiлькiсть складених уповноваженими особами Нацiонального агентства протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення та результати їх розгляду;

     кiлькiсть винесених приписiв Нацiонального агентства, надiсланих матерiалiв про порушення законодавства до правоохоронних та iнших органiв, результати їх розгляду;

     результати звернень Нацiонального агентства до суду з позовами (заявами) вiдповiдно до закону;

     дисциплiнарнi стягнення, застосованi до працiвникiв Нацiонального агентства;

     3) результати дiяльностi пiдроздiлу внутрiшнього контролю та пiдроздiлу з питань запобiгання корупцiї Нацiонального агентства;

     4) вiдомостi про взаємодiю з iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями;

     5) вiдомостi про спiвпрацю з компетентними органами iноземних держав, мiжнародними та iноземними органiзацiями;

     6) чисельнiсть працiвникiв Нацiонального агентства, їхню квалiфiкацiю та досвiд, пiдвищення їхньої квалiфiкацiї;

     7) штатний розпис та кошторис Нацiонального агентства, його виконання;

     8) iншi вiдомостi, що стосуються результатiв дiяльностi Нацiонального агентства";

     13) у статтi 15:

     а) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 15. Соцiальний захист Голови, заступника Голови Нацiонального агентства та працiвникiв апарату Нацiонального агентства";

     б) у частинi першiй слова "Члени та працiвники" замiнити словами "Голова, заступник Голови Нацiонального агентства та працiвники";

     в) у частинi другiй слова "загибелi (смертi) члена" замiнити словами "загибелi (смертi) Голови, заступника Голови";

     г) у частинi четвертiй слова "Шкода, завдана майну члена" замiнити словами "Шкода, завдана майну Голови, заступника Голови Нацiонального агентства";

     14) у статтi 16:

     а) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Оплата працi Голови, заступника Голови Нацiонального агентства та працiвникiв апарату Нацiонального агентства";

     б) у частинi першiй слова "Заробiтна плата членiв та працiвникiв" замiнити словами "Заробiтна плата Голови, заступника Голови Нацiонального агентства та працiвникiв";

     в) частини другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "2. Заробiтна плата Голови, заступника Голови Нацiонального агентства та працiвникiв апарату Нацiонального агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу рокiв, доплати за ранг, премiї та iнших надбавок, встановлених законодавством про державну службу.

     Установлюються такi посадовi оклади працiвникiв Нацiонального агентства вiдповiдно до розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого на 1 сiчня календарного року:

     Голова Нацiонального агентства - 40;

     заступник Голови Нацiонального агентства, керiвник апарату Нацiонального агентства - 30;

     керiвник територiального органу Нацiонального агентства, заступник керiвника апарату Нацiонального агентства, керiвник пiдроздiлу внутрiшнього контролю - 25;

     заступник керiвника територiального органу Нацiонального агентства, керiвник самостiйного структурного пiдроздiлу апарату Нацiонального агентства, заступник керiвника пiдроздiлу внутрiшнього контролю - 20.

     Посадовий оклад iнших працiвникiв Нацiонального агентства дорiвнює двом розмiрам посадового окладу, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України для працiвникiв, якi займають вiдповiднi посади в центральних органах виконавчої влади.

     Посадовий оклад уповноважених осiб Нацiонального агентства встановлюється з коефiцiєнтом 1,5 (крiм Голови, заступника Голови Нацiонального агентства).

     3. Надбавки за вислугу рокiв, доплати за ранг, премiї та iншi надбавки виплачуються Головi, заступнику Голови Нацiонального агентства та державним службовцям Нацiонального агентства вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням положень цього Закону.

     Розмiр мiсячної премiї Голови, заступника Голови Нацiонального агентства не може перевищувати 50 вiдсоткiв його посадового окладу";

     15) роздiл II доповнити статтею 171 такого змiсту:

     "Стаття 171. Пiдроздiл внутрiшнього контролю, пiдроздiл з питань запобiгання корупцiї Нацiонального агентства

     1. З метою забезпечення доброчесностi працiвникiв Нацiонального агентства, забезпечення дотримання цього Закону в апаратi Нацiонального агентства дiє пiдроздiл внутрiшнього контролю. Рiшенням Голови Нацiонального агентства пiдроздiли внутрiшнього контролю можуть створюватися в територiальних органах Нацiонального агентства.

     2. Порядок дiяльностi та повноваження пiдроздiлiв внутрiшнього контролю визначаються положенням, яке затверджує Голова Нацiонального агентства. Голова Нацiонального агентства призначає на посади та звiльняє з посад керiвника та працiвникiв пiдроздiлу внутрiшнього контролю. Пiдроздiли внутрiшнього контролю пiдпорядковуються безпосередньо Головi Нацiонального агентства.

     3. Пiдроздiл внутрiшнього контролю Нацiонального агентства:

     1) здiйснює монiторинг та контроль за виконанням працiвниками Нацiонального агентства актiв законодавства з питань етичної поведiнки, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, iнших вимог, обмежень та заборон, передбачених цим Законом;

     2) проводить контроль своєчасностi подання та повну перевiрку декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, що подаються працiвниками Нацiонального агентства, в порядку, визначеному Головою Нацiонального агентства;

     3) проводить перевiрки працiвникiв Нацiонального агентства на доброчеснiсть та монiторинг їхнього способу життя в порядку, визначеному Головою Нацiонального агентства;

     4) перевiряє iнформацiю, що мiститься у зверненнях фiзичних або юридичних осiб, засобах масової iнформацiї, iнших джерелах, у тому числi отриману через спецiальну телефонну лiнiю, сторiнку в мережi Iнтернет, засоби електронного зв'язку Нацiонального агентства, щодо причетностi працiвникiв Нацiонального агентства до вчинення правопорушень;

     5) проводить службове розслiдування стосовно працiвникiв Нацiонального агентства;

     6) проводить спецiальну перевiрку стосовно осiб, якi претендують на призначення на посади в Нацiональному агентствi;

     7) вживає заходiв щодо захисту працiвникiв Нацiонального агентства, якi повiдомляють про вчинення протиправних дiй чи бездiяльнiсть iнших працiвникiв Нацiонального агентства;

     8) виконує iншi повноваження, визначенi Положенням про пiдроздiл внутрiшнього контролю Нацiонального агентства.

     4. Працiвник Нацiонального агентства, якому стала вiдома iнформацiя про протиправнi дiї чи бездiяльнiсть iншого працiвника Нацiонального агентства, зобов'язаний негайно повiдомити про це Голову Нацiонального агентства та пiдроздiл внутрiшнього контролю Нацiонального агентства.

     5. В апаратi Нацiонального агентства дiє пiдроздiл з питань запобiгання корупцiї, положення про який затверджує Голова Нацiонального агентства.

     Пiдроздiл з питань запобiгання корупцiї Нацiонального агентства:

     1) консультує працiвникiв Нацiонального агентства з питань дотримання вимог актiв законодавства з питань етичної поведiнки, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, iнших вимог, обмежень та заборон, передбачених цим Законом;

     2) органiзовує роботу з оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi Нацiонального агентства, пiдготовки заходiв щодо їх усунення та вживає iнших заходiв, спрямованих на запобiгання вчиненню працiвниками Нацiонального агентства корупцiйних та пов'язаних з корупцiєю правопорушень;

     3) розробляє та забезпечує реалiзацiю антикорупцiйної програми Нацiонального агентства;

     4) виконує iншi повноваження, визначенi Положенням про пiдроздiл з питань запобiгання корупцiї Нацiонального агентства";

     16) у частинi п'ятiй статтi 24 слова "до територiального органу Нацiонального агентства, який надає вiдповiдне роз'яснення" замiнити словами "до Нацiонального агентства, яке надає вiдповiдне роз'яснення";

     17) у частинi п'ятiй статтi 28 слова "зобов'язана звернутися за роз'ясненнями до територiального органу Нацiонального агентства" замiнити словами "має право звернутися за роз'ясненням до Нацiонального агентства";

     18) статтю 36 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Вимоги цiєї статтi не поширюються на:

     1) осiб, якi входять як незалежнi члени до складу наглядової ради державного банку, державного пiдприємства, державної органiзацiї, що має на метi одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi;

     2) депутатiв мiсцевих рад (крiм тих, якi здiйснюють свої повноваження у вiдповiднiй радi на постiйнiй основi)";

     19) у статтi 45:

     а) у частинах першiй та другiй слово i цифру "пунктi 5" виключити;

     б) у частинi третiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Особи, зазначенi у пiдпунктi "в" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, подають в установленому цим Законом порядку декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк у разi входження до складу конкурсної або дисциплiнарної комiсiї, утвореної вiдповiдно до законiв України "Про державну службу", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", цього та iнших законiв України, Громадської ради доброчесностi, утвореної вiдповiдно до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв", - протягом десяти календарних днiв пiсля входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу вiдповiдної комiсiї, Громадської ради доброчесностi";

     абзац третiй виключити;

     в) абзац перший частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "4. Упродовж семи днiв пiсля подання декларацiї суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацiю, але не бiльше трьох разiв";

     г) доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Дiя роздiлу VII цього Закону не поширюється на iноземцiв-нерезидентiв, якi входять як незалежнi члени до складу наглядової ради державного банку, державного пiдприємства, державної органiзацiї, що має на метi одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капiталi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi";

     20) у статтi 46:

     а) у частинi першiй:

     у пунктi 1:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1) прiзвище, iм'я, по батьковi, число, мiсяць i рiк народження, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, серiю та номер паспорта громадянина України, унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi суб'єкта декларування та членiв його сiм'ї, зареєстроване мiсце їх проживання, а також мiсце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Нацiональним агентством може бути надiслано кореспонденцiю, мiсце роботи (проходження служби) або мiсце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду або посаду, на яку претендує, та категорiю посади (якщо така є) суб'єкта декларування, у тому числi належнiсть до службових осiб, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, суб'єктiв декларування, якi займають посади, пов'язанi з високим рiвнем корупцiйних ризикiв, а також належнiсть до нацiональних публiчних дiячiв вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "особи, зазначенi у пiдпунктi "в" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, - також вiдомостi про назву конкурсної комiсiї, до складу якої вони входять (входили)";

     пункт 51 викласти в такiй редакцiї:

     "51) юридичнi особи, трасти або iншi подiбнi правовi утворення, кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сiм'ї.

     Термiни "кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)", "траст" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     перше речення пункту 6 доповнити словом "криптовалюти";

     в абзацi першому пункту 7 слова "отриманi (нарахованi) доходи" замiнити словами "отриманi доходи суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї";

     перше речення пункту 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) наявнi у суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї грошовi активи, у тому числi готiвковi кошти, кошти, розмiщенi на банкiвських рахунках або якi зберiгаються у банку, внески до кредитних спiлок та iнших небанкiвських фiнансових установ, кошти, позиченi третiм особам, а також активи у дорогоцiнних (банкiвських) металах";

     доповнити пунктом 81 такого змiсту:

     "81) банкiвськi та iншi фiнансовi установи, у тому числi за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї вiдкритi рахунки (незалежно вiд типу рахунку, а також рахунки, вiдкритi третiми особами на iм'я суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї) або зберiгаються кошти, iнше майно. Такi вiдомостi включають данi про тип та номер рахунку, данi про банкiвську або iншу фiнансову установу, осiб, якi мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до iндивiдуального банкiвського сейфа, осiб, якi вiдкрили рахунок на iм'я суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї";

     в абзацi першому пункту 9:

     перше речення викласти в такiй редакцiї:

     "9) фiнансовi зобов'язання суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї, у тому числi отриманi кредити, позики, зобов'язання за договорами лiзингу, розмiр сплачених коштiв у рахунок основної суми позики (кредиту) та процентiв за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кiнець звiтного перiоду, зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсiйного забезпечення";

     останнє речення виключити;

     в абзацi першому пункту 10 слова "видатки та всi правочини" замiнити словами "видатки, а також будь-якi iншi правочини";

     б) частину другу доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Нацiональне агентство визначає у формi декларацiї данi, що повиннi зазначатися з метою iдентифiкацiї фiзичних або юридичних осiб, у тому числi iноземцiв, осiб без громадянства, iноземних юридичних осiб, а також об'єктiв декларування, iнформацiя щодо яких подається у декларацiї.

     Данi про об'єкт декларування, що перебував у володiннi або користуваннi суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї, зазначаються в декларацiї, якщо такий об'єкт перебував у володiннi або користуваннi станом на останнiй день звiтного перiоду або протягом не менше половини днiв протягом звiтного перiоду";

     в) у частинi четвертiй: слова "вiдповiдно до абзацiв другого i третього" замiнити словами "вiдповiдно до абзацу другого";

     г) доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. У цiлях роздiлу VII цього Закону членами сiм'ї суб'єкта декларування, якi не є його подружжям або дiтьми, вважаються особи, що спiльно проживали iз суб'єктом декларування станом на останнiй день звiтного перiоду або сукупно протягом не менше 183 днiв протягом року, що передує року подання декларацiї";

     21) абзац перший частини першої статтi 47 доповнити словами "у визначеному ним порядку";

     22) в абзацi першому частини другої статтi 49 слова "вiдповiдних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при державних органах" виключити;

     23) у статтi 50:

     а) частину першу доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Нацiональне агентство визначає порядок вiдбору декларацiй для проведення обов'язкової повної перевiрки та черговiсть такої перевiрки на пiдставi оцiнки ризикiв, а також порядок автоматизованого розподiлу обов'язкiв з проведення повної перевiрки мiж уповноваженими особами Нацiонального агентства";

     б) у примiтцi:

     пiсля слiв "Директор Нацiонального антикорупцiйного бюро України" доповнити словами "його перший заступник та заступник, Голова Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї та його заступники";

     пiсля слiв "Секретар Ради нацiональної безпеки i оборони України, його перший заступник та заступник" доповнити словами "Керiвник Офiсу Президента України, його перший заступник та заступник";

     24) у частинi другiй статтi 52:

     перше речення абзацу першого викласти в такiй редакцiї:

     "2. У разi суттєвої змiни у майновому станi суб'єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здiйснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня вiдповiдного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здiйснення видатку зобов'язаний повiдомити про це Нацiональне агентство";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Положення частини другої цiєї статтi застосовуються до суб'єктiв декларування, якi є службовими особами, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, а також суб'єктiв декларування, якi займають посади, пов'язанi з високим рiвнем корупцiйних ризикiв, вiдповiдно до статтi 50 цього Закону";

     25) статтю 521 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 521. Особливостi здiйснення заходiв фiнансового контролю стосовно окремих категорiй осiб

     1. Стосовно осiб, зазначених у пiдпунктах "в", "г", "д", "е", "з", "и" пункту 1 частини першої статтi 3 цього Закону, якi за посадами, що вони займають, належать до кадрового складу розвiдувальних органiв України та/або займають посади, перебування на яких пов'язане з державною таємницею у зв'язку з безпосереднiм здiйсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвiдувальної, розвiдувальної дiяльностi, а також осiб, якi претендують на зайняття таких посад, та осiб, якi припинили дiяльнiсть, заходи, передбаченi роздiлом VII цього Закону, органiзовуються i здiйснюються у спосiб, що унеможливлює розкриття належностi таких осiб до вiдповiдних державних органiв чи вiйськових формувань, у порядку, що визначається Нацiональним агентством.

     Члени сiм'ї осiб, зазначених в абзацi першому частини першої цiєї статтi, якi є суб'єктами декларування вiдповiдно до цього Закону, з метою збереження державної таємницi зазначають данi про таких осiб в обсягах, формi та за змiстом, що унеможливлюють розкриття їх належностi до зазначених органiв.

     Ця стаття не поширюється на посадових осiб, якi призначаються та звiльняються з посад актами Президента України та Верховної Ради України, що не становлять державної таємницi. Такi особи подають декларацiї осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, в загальному порядку вiдповiдно до роздiлу VII цього Закону";

     26) у статтi 60:

     а) у частинi першiй цифри i слово "4 i 5" виключити;

     б) у пунктах 1 i 2 частини другої слова та цифри "та у пунктах 4 i 5" виключити;

     27) у пунктi 2 частини другої статтi 62:

     слова "учасниками попередньої квалiфiкацiї" виключити;

     слова "до Закону України "Про здiйснення державних закупiвель" замiнити словами "до Закону України "Про публiчнi закупiвлi".

     12. У Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43):

     1) у частинi третiй статтi 3:

     а) у пунктi 4 слова "Голову та членiв Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї" виключити;

     б) пункт 6 доповнити словами "Голову Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї та його заступникiв";

     2) пункт 3 частини першої статтi 84 викласти в такiй редакцiї:

     "3) набрання законної сили рiшенням суду щодо притягнення державного службовця до адмiнiстративної вiдповiдальностi за пов'язане з корупцiєю правопорушення, яким на особу накладено стягнення у видi позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю, що пов'язанi з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм змiн до статей 46, 52 Закону України "Про запобiгання корупцiї", якi вводяться в дiю з 1 сiчня 2020 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у двомiсячний строк iз дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити проведення конкурсу на зайняття посади Голови Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї у порядку, визначеному цим Законом;

     забезпечити проведення конкурсу з формування складу Громадської ради при Нацiональному агентствi з питань запобiгання корупцiї у порядку, визначеному цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Встановити, що з дня набрання чинностi цим Законом повноваження членiв Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, керiвника апарату, заступникiв керiвника апарату Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї або осiб, якi виконують їхнi обов'язки, членiв Громадської ради при Нацiональному агентствi з питань запобiгання корупцiї припиняються достроково.

     Кабiнету Мiнiстрiв України упродовж п'яти робочих днiв з дня набрання чинностi цим Законом призначити особу, яка тимчасово здiйснює такi обов'язки Голови Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї:

     1) органiзовує та контролює роботу Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї;

     2) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, у тому числi керiвника апарату Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї та його заступникiв;

     3) вирiшує питання, пов'язанi з проходженням державної служби в апаратi Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, зокрема щодо притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     4) приймає в установленому порядку рiшення про розподiл бюджетних коштiв, розпорядником яких є Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї;

     5) затверджує штатний розпис та кошторис Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї;

     6) затверджує положення про апарат Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї i його структуру, а також положення про самостiйнi структурнi пiдроздiли апарату;

     7) представляє Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї у вiдносинах з державними органами, органами мiсцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, пiдприємствами, установами i органiзацiями, а також органами iноземних держав, мiжнародними та iноземними органiзацiями тощо;

     8) вживає заходiв iз запобiгання несанкцiонованому доступу до iнформацiї з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публiчної iнформацiї, розпорядником якої є Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї, та захист персональних даних, володiльцем яких є Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї;

     9) вживає заходiв iз забезпечення безперебiйного функцiонування Єдиного державного реєстру декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення, iнших баз даних, iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, що функцiонують у Нацiональному агентствi з питань запобiгання корупцiї;

     10) пiдписує iнформацiю про результати спецiальної перевiрки, що проводиться Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї;

     11) видає у межах обов'язкiв, визначених у цьому пунктi, накази та доручення;

     12) звiтує про виконання покладених на неї обов'язкiв перед Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Особi, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, забороняється розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом, отриману у зв'язку з виконанням його обов'язкiв, крiм випадкiв, встановлених законом.

     Особi, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, на час виконання таких обов'язкiв за рахунок коштiв Державного бюджету України виплачується грошова компенсацiя в розмiрi посадового окладу Голови Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, передбаченого Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     Повноваження особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Голови Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, припиняються у день призначення на посаду Голови Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї у порядку, визначеному Законом України "Про запобiгання корупцiї".

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 жовтня 2019 року
N 140-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.