ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 28 грудня 2014 року N 77-VIII,
вiд 12 лютого 2015 року N 198-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2475-VIII,
вiд 2 жовтня 2019 року N 140-IX,
вiд 4 жовтня 2019 року N 187-IX,
вiд 31 жовтня 2019 року N 263-IX,
вiд 4 березня 2020 року N 524-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 30 червня 2021 року N 1587-IX,
вiд 19 жовтня 2021 року N 1810-IX

(У текстi роздiлу I Закону слова "декларацiя про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру" в усiх вiдмiнках замiнено словами "декларацiя особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 12 лютого 2015 року N 198-VIII)

     Цей Закон визначає правовi основи органiзацiї та дiяльностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Статус Нацiонального антикорупцiйного бюро України

     1. Нацiональне антикорупцiйне бюро України (далi - Нацiональне бюро) є центральним органом виконавчої влади iз спецiальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслiдування та розкриття корупцiйних та iнших кримiнальних правопорушень, вiднесених до його пiдслiдностi, а також запобiгання вчиненню нових.

(абзац перший частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Завданням Нацiонального бюро є протидiя корупцiйним та iншим кримiнальним правопорушенням, якi вчиненi вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, та становлять загрозу нацiональнiй безпецi, а також вжиття iнших передбачених законом заходiв щодо протидiї корупцiї.

(абзац другий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 31.10.2019р. N 263-IX, вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     2. Частину другу статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     3. Нацiональне бюро утворюється i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до цього Закону.

(статтю 1 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Стаття 2. Правова основа дiяльностi Нацiонального бюро

     1. Правову основу дiяльностi Нацiонального бюро становлять Конституцiя України, мiжнароднi договори України, цей та iншi закони України, а також прийнятi вiдповiдно до них iншi нормативно-правовi акти.

     Закон України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України", Закон України "Про центральнi органи виконавчої влади" та iншi нормативно-правовi акти, що регулюють дiяльнiсть органiв виконавчої влади, а також Закон України "Про державну службу" застосовуються до Нацiонального бюро, його службовцiв, осiб начальницького складу та iнших працiвникiв в частинi, що не суперечить цьому Закону. У разi колiзiй мiж нормами цього Закону та iнших законiв i нормативно-правових актiв, застосовуються норми цього Закону.

(частину першу статтi 2 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Стаття 3. Основнi принципи дiяльностi Нацiонального бюро

     1. Основними принципами дiяльностi Нацiонального бюро є:

     1) верховенство права;

     2) повага та дотримання прав i свобод людини i громадянина;

     3) законнiсть;

     4) безстороннiсть та справедливiсть;

     5) незалежнiсть Нацiонального бюро та його працiвникiв;

     6) пiдконтрольнiсть i пiдзвiтнiсть суспiльству та визначеним законом державним органам;

     7) вiдкритiсть для демократичного цивiльного контролю;

     8) полiтична нейтральнiсть i позапартiйнiсть;

     9) взаємодiя з iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями.

     Стаття 4. Гарантiї незалежностi Нацiонального бюро

     1. Незалежнiсть Нацiонального бюро у його дiяльностi гарантується:

     1) особливим порядком конкурсного вiдбору Директора Нацiонального бюро та вичерпним перелiком пiдстав припинення повноважень Директора Нацiонального бюро, якi визначенi цим Законом;

     2) конкурсними засадами вiдбору iнших працiвникiв Нацiонального бюро, їх особливим правовим та соцiальним захистом, належними умовами оплати працi;

     3) установленим законом порядком фiнансування та матерiально-технiчного забезпечення Нацiонального бюро;

     4) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки працiвникiв Нацiонального бюро, їх близьких родичiв, майна;

     5) iншими засобами, визначеними цим Законом.

     2. Використання Нацiонального бюро в партiйних, групових чи особистих iнтересах не допускається. Дiяльнiсть полiтичних партiй у Нацiональному бюро забороняється.

     3. Забороняється незаконне втручання державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, їхнiх посадових i службових осiб, полiтичних партiй, громадських об'єднань, iнших фiзичних або юридичних осiб у дiяльнiсть Нацiонального бюро.

     Будь-якi письмовi чи уснi вказiвки, вимоги, доручення тощо, спрямованi до Нацiонального бюро чи його працiвникiв, якi стосуються органiзацiї дiяльностi Нацiонального бюро, зокрема прийняття нормативно-правових актiв, безпосереднього здiйснення повноважень Нацiонального бюро, визначених законом, та питань досудового розслiдування у конкретному кримiнальному провадженнi i не передбаченi Кримiнальним процесуальним кодексом України, є неправомiрними та не пiдлягають виконанню. У разi отримання такої вказiвки, вимоги, доручення тощо працiвник Нацiонального бюро невiдкладно iнформує про це в письмовiй формi Директора Нацiонального бюро.

(абзац другий частини третьої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     4. Дiяльнiсть Нацiонального бюро спрямовується i координується безпосередньо Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах i в порядку, встановлених цим Законом.

     Кабiнет Мiнiстрiв України спрямовує i координує дiяльнiсть Нацiонального бюро виключно у такий спосiб:

     1) схвалення проекту Антикорупцiйної стратегiї та затвердження державної програми з її реалiзацiї;

     2) розроблення проектiв законiв про Державний бюджет України та про внесення змiн до Державного бюджету України, що передбачають фiнансування Нацiонального бюро в обсязi, необхiдному для ефективного виконання його повноважень;

     3) отримання та розгляд письмового звiту про дiяльнiсть Нацiонального бюро, передбаченого статтею 26 цього Закону;

     4) затвердження Положення про Раду громадського контролю при Нацiональному бюро та про порядок її формування;

     5) призначення осiб до складу Комiсiї з проведення зовнiшньої незалежної оцiнки (аудиту) ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро вiдповiдно до статтi 26 цього Закону;

     6) здiйснення iнших повноважень, визначених цим Законом.

     Положення про Нацiональне антикорупцiйне бюро України Кабiнетом Мiнiстрiв України не затверджується.

     Без будь-яких погоджень з Кабiнетом Мiнiстрiв України, iншими органами державної влади, їх посадовими особами Директор Нацiонального бюро затверджує положення про структурнi пiдроздiли, посадовi iнструкцiї працiвникiв Нацiонального бюро.

(статтю 4 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     5. Акти Нацiонального бюро не можуть бути скасованi повнiстю чи в окремiй частинi Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 4 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     6. Нормативно-правовi акти Нацiонального бюро набирають чинностi з дня їх офiцiйного опублiкування, якщо iнше не передбачено такими актами, але не ранiше дня їх офiцiйного опублiкування.

     Iншi акти Нацiонального бюро набирають чинностi з дня їх прийняття, якщо такими актами не встановлено iнший строк набрання ними чинностi, але не ранiше дня їх прийняття, та доводяться до вiдома осiб, на яких поширюється дiя таких актiв, у встановленому Нацiональним бюро порядку.

     Акти Нацiонального бюро (крiм iнформацiї з обмеженим доступом) оприлюднюються шляхом їх розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального бюро.

     Державна реєстрацiя актiв Нацiонального бюро Мiнiстерством юстицiї України не здiйснюється.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального бюро включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актiв України.

(статтю 4 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Стаття 5. Загальна структура i чисельнiсть Нацiонального бюро

     1. Нацiональне бюро складається з центрального i територiальних управлiнь, якi є юридичними особами публiчного права.

     Нацiональне бюро є юридичною особою публiчного права.

(частина перша статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Центральне управлiння Нацiонального бюро знаходиться у мiстi Києвi.

(частину першу статтi 5 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     2. Для забезпечення виконання завдань Нацiонального бюро його Директор утворює своїм рiшенням не бiльше семи територiальних управлiнь Нацiонального бюро, юрисдикцiя яких охоплює визначенi в рiшеннi областi України, Автономну Республiку Крим, мiста Київ та Севастополь.

     Директор Нацiонального бюро, у випадку обґрунтованої необхiдностi, може утворювати своїм рiшенням додатковi територiальнi управлiння Нацiонального бюро у межах областi чи Автономної Республiки Крим.

(частина друга статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Директор Нацiонального бюро здiйснює утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю територiальних управлiнь Нацiонального бюро вiдповiдно до цього Закону.

(частину другу статтi 5 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Територiальнi управлiння Нацiонального бюро утворюються та дiють як вiдокремленi пiдроздiли Нацiонального бюро без утворення окремих юридичних осiб.

(частину другу статтi 5 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     3. Структура, штатний розклад, положення про структурнi пiдроздiли, посадовi iнструкцiї працiвникiв Нацiонального бюро затверджуються Директором Нацiонального бюро.

(частина третя статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, у редакцiї Закону України вiд 04.10.2019р. N 187-IX)

     Вимоги Кабiнету Мiнiстрiв України до формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на Нацiональне бюро.

(частину третю статтi 5 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     4. До структури управлiнь Нацiонального бюро можуть входити пiдроздiли детективiв, що здiйснюють оперативно-розшуковi та слiдчi дiї, iнформацiйно-аналiтичнi, оперативно-технiчнi пiдроздiли, пiдроздiли, що здiйснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфiскацiї або спецiальної конфiскацiї, пiдроздiли швидкого реагування, забезпечення безпеки учасникiв кримiнального судочинства та забезпечення безпеки працiвникiв, представництва iнтересiв в iноземних юрисдикцiйних органах, експертнi, фiнансовi, кадровi та iншi пiдроздiли.

(частина четверта статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     5. Директор Нацiонального бюро може створювати своїм рiшенням комiсiї у складi працiвникiв Нацiонального бюро, прокурора Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, службових осiб iнших державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, представникiв громадських об'єднань. Такi комiсiї вивчають питання щодо порушення прав осiб, якi спiвпрацюють з Нацiональним бюро, та виносять рекомендацiї щодо усунення зазначених порушень. Рекомендацiї таких комiсiй є обов'язковими для розгляду державними органами, органами мiсцевого самоврядування.

     Порядок дiяльностi комiсiй визначається Директором Нацiонального бюро.

(статтю 5 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, у зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою)

     6. Гранична чисельнiсть центрального та територiальних управлiнь Нацiонального бюро становить 700 осiб, у тому числi не бiльше 500 осiб начальницького складу.

(частина шоста статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 04.10.2019р. N 187-IX)

     Стаття 6. Директор Нацiонального бюро

     1. Частину першу статтi 6 виключено

(абзац другий частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)
(частина перша статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     2. Керiвництво дiяльнiстю Нацiонального бюро здiйснює його Директор, який призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України в порядку, визначеному цим Законом.

(абзац перший частини другої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Кабiнет Мiнiстрiв України виключно за наявностi пiдстав, визначених частиною четвертою цiєї статтi, приймає рiшення про звiльнення Директора Нацiонального бюро з посади, якщо за нього проголосувало не менш як двi третини посадового складу Кабiнету Мiнiстрiв України, визначеного вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України".

(частину другу статтi 6 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Директором Нацiонального бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну освiту, стаж роботи в галузi права не менше десяти рокiв, досвiд роботи на керiвних посадах в державних органах, установах, органiзацiях, у тому числi за кордоном, або в мiжнародних органiзацiях не менше п'яти рокiв, володiє державною мовою та здатний за своїми дiловими та моральними якостями, освiтнiм i професiйним рiвнем, станом здоров'я виконувати вiдповiднi службовi обов'язки.

(частину другу статтi 6 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX, у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дев'ятим)

     Для цiлей цього Закону:

     1) вищою юридичною освiтою є освiта, здобута в Українi (або на територiї колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста або магiстра, а також вища юридична освiта за вiдповiдним освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем, здобута в iноземних державах;

     2) стажем роботи в галузi права є стаж роботи особи за спецiальнiстю пiсля здобуття нею вищої юридичної освiти за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста або магiстра, а також вищої юридичної освiти за вiдповiдним освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем, здобутої в iноземних державах.

(абзац перший частини другої статтi 6 замiнено чотирма абзацами згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дев'ятим)

     Не може бути призначена на посаду Директора Нацiонального бюро особа, яка впродовж двох рокiв до подання заяви на участь у конкурсi на зайняття цiєї посади, незалежно вiд тривалостi, входила до складу керiвних органiв полiтичної партiї або знаходилася у трудових чи iнших договiрних вiдносинах з полiтичною партiєю.

     Не може бути призначена на посаду Директора Нацiонального бюро особа, яка не вiдповiдає обмеженням, передбаченим пунктами 1 - 7, 9 частини першої статтi 13 цього Закону.

(абзац восьмий частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     Не може бути призначена на посаду Директора Нацiонального бюро особа, яка не пройшла перевiрку у порядку, встановленому Законом України "Про очищення влади", з метою вiдновлення довiри до влади та створення умов для побудови нової системи органiв влади вiдповiдно до європейських стандартiв.

     3. Директор Нацiонального бюро призначається строком на сiм рокiв. Одна i та ж особа не може обiймати цю посаду два строки пiдряд.

     4. Повноваження Директора Нацiонального бюро припиняються у зв'язку iз закiнченням строку його повноважень або смертю.

(абзац перший частини четвертої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Директор Нацiонального бюро звiльняється з посади в разi:

     1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

     2) призначення чи обрання на iншу посаду за його згодою;

     3) досягнення шiстдесяти п'яти рокiв;

     4) неможливостi виконувати свої повноваження за станом здоров'я вiдповiдно до висновку медичної комiсiї, що створюється за рiшенням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я;

     5) набрання законної сили рiшенням суду про визнання його недiєздатним або обмеження його цивiльної дiєздатностi, визнання його безвiсно вiдсутнiм чи оголошення його померлим;

     6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;

     7) припинення його громадянства України або виїзду на постiйне мiсце проживання за межi України;

     8) невiдповiдностi обмеженням щодо сумiсництва та сумiщення з iншими видами дiяльностi, передбаченими Законом України "Про запобiгання корупцiї", встановленим рiшенням суду, що набрало законної сили;

     9) невчасного подання декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     10) набуття громадянства iншої держави;

     11) наявностi висновку Комiсiї з проведення зовнiшньої незалежної оцiнки (аудиту) ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро, передбаченої статтею 26 цього Закону, про неефективнiсть дiяльностi Нацiонального бюро та неналежне виконання обов'язкiв його Директором;

(частину четверту статтi 6 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, у зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим, абзац тринадцятий частини четвертої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     12) наявностi заборгованостi зi сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за дванадцять мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;

(частину четверту статтi 6 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII, у зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим)

     13) набрання законної сили рiшенням суду про визнання його активiв чи активiв, набутих за його дорученням iншими особами або в iнших передбачених статтею 290 Цивiльного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохiд держави.

(частину четверту статтi 6 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX, у зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом шiстнадцятим)

     Директора Нацiонального бюро не може бути звiльнено, а акт Кабiнету Мiнiстрiв України про його призначення не може бути скасовано, крiм пiдстав, зазначених у цiй частинi.

(абзац шiстнадцятий частини четвертої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     5. Директор Нацiонального бюро може бути вiдсторонений вiд посади лише з пiдстав та у порядку, встановлених Кримiнальним процесуальним кодексом України.

(статтю 6 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     6. У разi припинення повноважень або звiльнення Директора Нацiонального бюро усi його повноваження, визначенi цим Законом та iншими законами, здiйснює перший заступник Директора Нацiонального бюро, а в разi його вiдсутностi - один iз заступникiв Директора Нацiонального бюро до дня призначення Директора Нацiонального бюро у порядку, встановленому статтею 7 цього Закону.

     У разi вiдсторонення Директора Нацiонального бюро вiд посади усi його повноваження, визначенi цим Законом та iншими законами, здiйснює перший заступник Директора Нацiонального бюро, а в разi його вiдсутностi - один iз заступникiв Директора Нацiонального бюро.

(статтю 6 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Стаття 7. Порядок конкурсного вiдбору та призначення Директора Нацiонального бюро

     1. Кандидати на посаду Директора Нацiонального бюро визначаються комiсiєю з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Нацiонального бюро (далi - Конкурсна комiсiя) вiдповiдно до результатiв вiдкритого конкурсного вiдбору на зайняття цiєї посади (далi - конкурс). Участь у конкурсi можуть брати особи, що вiдповiдають вимогам, визначеним у частинi другiй статтi 6 цього Закону.

     2. Органiзацiю та проведення конкурсу здiйснює Конкурсна комiсiя.

     3. До складу Конкурсної комiсiї входять:

     1) пункт 1 частини третьої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     11) три особи, яких визначає Кабiнет Мiнiстрiв України;

(частину третю статтi 7 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     2) три особи, яких визначає Кабiнет Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй мiжнародних та iноземних органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних або мiждержавних угод протягом останнiх трьох рокiв до дня завершення строку повноважень Директора Нацiонального бюро або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

(пункт 2 частини третьої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     3) пункт 3 частини третьої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Абзац шостий частини третьої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Абзац сьомий частини третьої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Мiнiстерство закордонних справ України визначає перелiк таких мiжнародних та iноземних органiзацiй не пiзнiше нiж за три мiсяцi до завершення строку повноважень Директора Нацiонального бюро або протягом трьох робочих днiв з дня дострокового припинення його повноважень (звiльнення) у порядку, встановленому цим Законом.

     Зазначенi мiжнароднi та iноземнi органiзацiї погоджують пропозицiю спiльного списку кандидатiв до складу Конкурсної комiсiї у складi не менше трьох осiб.

     Рiшення про визначення членiв Конкурсної комiсiї приймається на вiдкритому засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Членами Конкурсної комiсiї можуть бути особи, якi мають бездоганну дiлову репутацiю, високi професiйнi та моральнi якостi, суспiльний авторитет, а також досвiд роботи у сферi правоохоронної дiяльностi або дiяльностi у сферi протидiї корупцiї не менше п'яти рокiв.

     Не можуть бути членами Конкурсної комiсiї особи, зазначенi в пунктах 1 - 3 частини першої статтi 13 цього Закону, та особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     Конкурсна комiсiя вважається повноважною в разi затвердження її в повному складi, передбаченому цiєю частиною.

     Повноваження членiв Конкурсної комiсiї припиняються у день набрання чинностi рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України про призначення Директора Нацiонального бюро.

     Повноваження члена Конкурсної комiсiї припиняються достроково у разi:

     подання особистої заяви про припинення повноважень члена Конкурсної комiсiї;

     внесення Конкурсною комiсiєю пропозицiї про дострокове припинення повноважень її члена;

     набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

     визнання його недiєздатним або безвiсно вiдсутнiм;

     його смертi.

     Рiшення про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комiсiї приймає Кабiнет Мiнiстрiв України та при цьому визначає члена Конкурсної комiсiї на замiну у порядку, встановленому цiєю частиною для визначення членiв Конкурсної комiсiї.

(частину третю статтi 7 доповнено абзацами восьмим - двадцять першим згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     4. Рiшення Конкурсної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього на засiданнi Конкурсної комiсiї проголосувало не менше чотирьох членiв Конкурсної комiсiї, у тому числi не менше двох членiв Конкурсної комiсiї, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй мiжнародних та iноземних органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних або мiждержавних угод протягом останнiх трьох рокiв до дня завершення строку повноважень Директора Нацiонального бюро або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

     У разi однакової кiлькостi членiв Конкурсної комiсiї, якi пiдтримали рiшення, та кiлькостi членiв Конкурсної комiсiї, якi не пiдтримали його або утрималися пiд час голосування, або не брали участь у голосуваннi незалежно вiд причин, голосування з вiдповiдного питання проводиться повторно до прийняття рiшення вiдповiдно до абзацу першого цiєї частини.

     Якщо при проведеннi повторних голосувань з вiдповiдного питання рiшення вiдповiдно до абзацу першого цiєї частини не прийнято протягом 24 годин з моменту першого голосування, вважається прийнятим рiшення, за яке проголосувало не менше трьох членiв Конкурсної комiсiї, у тому числi не менше двох членiв Конкурсної комiсiї, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй мiжнародних та iноземних органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних або мiждержавних угод протягом останнiх трьох рокiв до дня завершення строку повноважень Директора Нацiонального бюро або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

     Член Конкурсної комiсiї може брати участь у її засiданнi дистанцiйно в режимi вiдеоконференцiї.

(частина четверта статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     5. Голова та секретар Конкурсної комiсiї обираються нею з числа членiв Конкурсної комiсiї.

     Засiдання Конкурсної комiсiї вiдкритi для представникiв засобiв масової iнформацiї та журналiстiв. Забезпечується вiдео- та аудiофiксацiя i трансляцiя у режимi реального часу вiдповiдної вiдео- та аудiоiнформацiї iз засiдань Конкурсної комiсiї на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України.

(абзац другий частини п'ятої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Iнформацiя про час та мiсце проведення засiдання Конкурсної комiсiї оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України не пiзнiше нiж за 48 години до його початку.

(абзац третiй частини п'ятої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Роботу Конкурсної комiсiї забезпечує Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України. Фiнансування дiяльностi Конкурсної комiсiї та її членiв може здiйснюватися за рахунок залучення мiжнародної технiчної допомоги.

(абзац четвертий частини п'ятої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     6. Конкурсна комiсiя:

     1) визначає та оприлюднює регламент своєї роботи, критерiї та методику оцiнки кандидатiв на посаду Директора Нацiонального бюро;

(пункт 1 частини шостої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     2) розмiщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;

     3) розглядає документи, поданi особами для участi в конкурсi, дослiджує матерiали стосовно кандидатiв, проводить оцiнку професiйних знань та якостей кандидатiв;

(пункт 3 частини шостої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     4) вiдбирає за результатами тестування на знання законодавства, тестування загальних здiбностей, виконання практичного завдання, iнших визначених Конкурсною комiсiєю тестувань та iспитiв iз загального числа кандидатiв осiб, з якими проводить на своєму засiданнi спiвбесiду щодо вiдповiдностi кандидата критерiям компетентностi та доброчесностi, та осiб, щодо яких проводиться спецiальна перевiрка, передбачена Законом України "Про запобiгання корупцiї", i перевiрка, передбачена Законом України "Про очищення влади";

(пункт 4 частини шостої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     5) вiдбирає шляхом вiдкритого голосування з числа кандидатiв, якi пройшли спiвбесiду та зазначенi в пунктi 4 цiєї частини перевiрки, трьох кандидатiв, якi згiдно з обґрунтованим рiшенням Конкурсної комiсiї мають найкращi професiйний досвiд, знання i якостi для виконання службових обов'язкiв Директора Нацiонального бюро; вносить на розгляд Прем'єр-мiнiстру України подання стосовно трьох вiдiбраних кандидатiв на посаду Директора Нацiонального бюро;

(пункт 5 частини шостої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     6) оприлюднює iнформацiю про осiб, якi подали заяву на участь у конкурсi, результати тестувань та iспитiв стосовно кожного кандидата, а також iнформацiю про кандидатiв, якi були вiдiбранi для проходження спiвбесiди, для проведення зазначених в пунктi 4 цiєї частини перевiрок, та про кандидатiв, вiдiбраних Конкурсною комiсiєю для подання на розгляд Прем'єр-мiнiстру України;

(пункт 6 частини шостої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     7) проводить повторний конкурс у разi вiдхилення всiх кандидатiв у зв'язку з їх невiдповiднiстю вимогам, що ставляться до Директора Нацiонального бюро, або непроходженням вiдiбраними кандидатами спецiальної перевiрки чи перевiрки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".

     Рiшення Конкурсної комiсiї можуть бути оскарженi до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку органiзацiї та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Нацiонального бюро.

     Члени Конкурсної комiсiї з метою здiйснення своїх повноважень мають право:

     збирати, перевiряти та аналiзувати iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом - (крiм iнформацiї, вiднесеної до державної таємницi вiдповiдно до Закону України "Про державну таємницю"), про кандидатiв на посаду Директора Нацiонального бюро;

     мати на перiод проведення конкурсу тимчасовий безкоштовний доступ до реєстрiв, баз даних, держателем (адмiнiстратором) яких є державнi органи;

     брати участь у засiданнях та iнших заходах, що проводяться Конкурсною комiсiєю;

     звертатися до кандидатiв на посаду Директора Нацiонального бюро, а також до будь-яких iнших фiзичних чи юридичних осiб iз запитом про надання пояснень, документiв чи iнформацiї, необхiдних для розгляду кандидатiв на посаду Директора Нацiонального бюро;

     з метою збирання, перевiрки та аналiзу iнформацiї, у тому числi з обмеженим доступом, користуватися допомогою помiчникiв.

     Помiчники зобов'язанi забезпечувати захист i нерозголошення персональних даних, iнформацiї з обмеженим доступом, що стала вiдома їм у зв'язку з виконанням вiдповiдних обов'язкiв.

     Члени Конкурсної комiсiї зобов'язанi:

     забезпечувати захист i нерозголошення персональних даних, iнформацiї з обмеженим доступом, що стала їм вiдома у зв'язку iз здiйсненням повноважень;

     брати участь у роботi Конкурсної комiсiї особисто без делегування своїх повноважень iншим особам, у тому числi iншим членам Конкурсної комiсiї;

     не використовувати в iнших цiлях, нiж для виконання своїх обов'язкiв як членiв Конкурсної комiсiї, персональнi данi та iншу iнформацiю, що стала їм вiдома у зв'язку з участю в роботi Конкурсної комiсiї;

     повiдомляти Конкурсну комiсiю про те, що член Конкурсної комiсiї перебуває чи перебував в особистих чи дiлових стосунках iз кандидатом на посаду Директора Нацiонального бюро та/або про наявнiсть iншого конфлiкту iнтересiв або обставин, що можуть вплинути на об'єктивнiсть та безстороннiсть пiд час прийняття таким членом рiшення стосовно такого кандидата та вiдмовлятися (заявляти самовiдвiд) вiд участi у збираннi iнформацiї про такого кандидата i розглядi питання про нього.

(пункт 7 частини шостої статтi 7 доповнено абзацами другим - чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)
(пункти 1 - 5 частини шостої статтi 7 замiнено пунктами 1 - 7 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     7. Не пiзнiше нiж за два мiсяцi до завершення строку повноважень Директора Нацiонального бюро або упродовж 14 днiв з дня дострокового припинення його повноважень (звiльнення) у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комiсiя.

     Конкурсна комiсiя розмiщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Нацiонального бюро в загальнодержавних друкованих засобах масової iнформацiї та на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України.

(абзац другий частини сьомої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     8. Особа, яка претендує на участь у конкурсi, подає у визначений в оголошеннi строк такi документи:

     1) заяву про участь у конкурсi з наданням згоди на проведення спецiальної перевiрки вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї" та на обробку персональних даних вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних";

     2) автобiографiю, що мiстить: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), число, мiсяць, рiк i мiсце народження, громадянство, вiдомостi про освiту, трудову дiяльнiсть, посаду (заняття), мiсце роботи, громадську роботу (у тому числi на виборних посадах), членство у полiтичних партiях, у тому числi в минулому, наявнiсть трудових або будь-яких iнших договiрних вiдносин з полiтичною партiєю упродовж двох рокiв, що передують поданню заяви (незалежно вiд тривалостi), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi;

(пункт 2 частини восьмої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     3) декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування за рiк, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     31) заяву про вiдсутнiсть заборгованостi зi сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за шiсть мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;

(частину восьму статтi 7 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     4) iншi документи, передбаченi законами України "Про державну службу", "Про запобiгання корупцiї".

     Вiдомостi з поданих вiдповiдно до цiєї частини документiв пiдлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днiв пiсля закiнчення строку подання заяв на конкурс на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України, крiм вiдомостей, якi вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї" вiднесенi до iнформацiї з обмеженим доступом та вiдомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.

(абзац сьомий частини восьмої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     9. Конкурсна комiсiя вносить подання стосовно трьох вiдiбраних кандидатiв на посаду Директора Нацiонального бюро Прем'єр-мiнiстру України, який зобов'язаний протягом п'яти днiв з дня його внесення Конкурсною комiсiєю внести на розгляд до Кабiнету Мiнiстрiв України подання про призначення одного з вiдiбраних Конкурсною комiсiєю кандидатiв на посаду Директора Нацiонального бюро.

(частини дев'яту та десяту статтi 7 замiнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     10. Кабiнет Мiнiстрiв України протягом десяти днiв з дня внесення Прем'єр-мiнiстром України подання про призначення кандидата на посаду Директора Нацiонального бюро на вiдкритому засiданнi призначає таку особу на посаду Директора Нацiонального бюро.

     У разi якщо Кабiнет Мiнiстрiв України не прийняв рiшення про призначення на посаду Директора Нацiонального бюро особи, зазначеної в поданнi Прем'єр-мiнiстра України, вiн невiдкладно вносить на розгляд до Кабiнету Мiнiстрiв України подання стосовно трьох вiдiбраних Конкурсною комiсiєю кандидатiв. У такому разi призначеною на посаду Директора Нацiонального бюро вважається особа, кандидатуру якої на вiдкритому засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв України, що проводиться невiдкладно, пiд час рейтингового голосування пiдтримали найбiльше членiв Кабiнету Мiнiстрiв України.

(статтю 7 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Стаття 8. Повноваження Директора Нацiонального бюро

     1. Директор Нацiонального бюро:

     1) несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Нацiонального бюро, зокрема законнiсть здiйснюваних Нацiональним бюро оперативно-розшукових заходiв, досудового розслiдування, додержання прав i свобод осiб;

     2) органiзовує роботу Нацiонального бюро, визначає кiлькiсть заступникiв Директора Нацiонального бюро та обов'язки першого заступника, заступникiв Директора Нацiонального бюро;

(пункт 2 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     3) координує i контролює дiяльнiсть його центрального та територiальних управлiнь;

     4) затверджує кошторис, структуру та штатну чисельнiсть центрального та територiальних управлiнь Нацiонального бюро;

(пункт 4 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.10.2019р. N 187-IX)

     41) визначає вiдповiдно до законодавства в межах граничної чисельностi Нацiонального бюро перелiк посад, що пiдлягають замiщенню особами начальницького складу, граничних спецiальних звань за цими посадами;

(частину першу статтi 8 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 04.10.2019р. N 187-IX)

     5) видає у межах повноважень накази i розпорядження, дає доручення, якi є обов'язковими для виконання працiвниками Нацiонального бюро;

     6) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв Нацiонального бюро;

(пункт 6 частини першої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     7) затверджує перспективнi, поточнi та оперативнi плани роботи Нацiонального бюро;

     8) встановлює порядок реєстрацiї, оброблення, зберiгання та знищення вiдповiдно до законодавства отриманої Нацiональним бюро iнформацiї; вживає заходи iз запобiгання несанкцiонованому доступу до iнформацiї з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публiчної iнформацiї, розпорядником якої є Нацiональне бюро;

     9) визначає порядок заохочення осiб, якi надають допомогу в попередженнi, виявленнi, припиненнi i розслiдуваннi кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Нацiонального бюро;

     10) вирiшує питання про заохочення та накладення згiдно з рiшенням Дисциплiнарної комiсiї Нацiонального бюро дисциплiнарних стягнень на працiвникiв Нацiонального бюро;

(пункт 10 частини першої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     11) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги державних службовцiв працiвникам Нацiонального бюро та спецiальнi звання особам начальницького складу, вносить Президенту України подання про присвоєння спецiальних звань вищого начальницького складу Нацiонального бюро;

(пункт 11 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     12) вносить у встановленому порядку пропозицiї щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенцiї Нацiонального бюро;

     13) представляє Нацiональне бюро у вiдносинах з iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, а також органами iноземних держав, мiжнародними та iноземними органiзацiями тощо;

     14) має право бути присутнiм на засiданнях Верховної Ради України, її комiтетiв, тимчасових спецiальних та тимчасових слiдчих комiсiй, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України;

     141) представляє питання щодо дiяльностi Нацiонального бюро на засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України, подає на розгляд до Кабiнету Мiнiстрiв України розробленi Нацiональним бюро проекти законiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України;

(частину першу статтi 8 доповнено пунктом 141 згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     15) забезпечує вiдкритiсть та прозорiсть дiяльностi Нацiонального бюро вiдповiдно до цього Закону; звiтує про дiяльнiсть Нацiонального бюро в порядку, визначеному цим Законом;

     16) надає дозвiл на використання коштiв фонду спецiальних оперативно-розшукових та слiдчих дiй Нацiонального бюро;

     17) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до цього та iнших законiв.

     2. Директору Нацiонального бюро доступ до державної таємницi усiх ступенiв секретностi надається за посадою пiсля взяття ним письмового зобов'язання щодо збереження державної таємницi.

(статтю 8 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Стаття 9. Директори територiальних управлiнь Нацiонального бюро

     1. Директори територiальних управлiнь Нацiонального бюро призначаються на посаду та звiльняються з посади Директором Нацiонального бюро.

     2. Директор територiального управлiння Нацiонального бюро:

     1) органiзовує роботу вiдповiдного територiального управлiння щодо виконання повноважень Нацiонального бюро, наказiв i розпоряджень Директора Нацiонального бюро;

     2) пункт 2 частини другої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     3) вносить Директору Нацiонального бюро подання про присвоєння у встановленому законодавством порядку спецiальних звань особам начальницького складу та рангiв державних службовцiв працiвникам вiдповiдного територiального управлiння;

     4) вносить Директору Нацiонального бюро пропозицiї щодо структури та штатної чисельностi вiдповiдного територiального управлiння;

     5) вносить Директору Нацiонального бюро пропозицiї щодо премiювання працiвникiв територiальних управлiнь;

(пункт 5 частини другої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     6) виконує iншi повноваження, передбаченi законодавством.

     Стаття 10. Працiвники Нацiонального бюро

     1. До працiвникiв Нацiонального бюро належать особи, якi є гласними i негласними штатними працiвниками, з числа осiб начальницького складу, державних службовцiв та iнших працiвникiв, якi працюють за трудовими договорами в Нацiональному бюро.

(абзац перший частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 04.10.2019р. N 187-IX)

     Негласними штатними працiвниками Нацiонального бюро можуть бути детективи, старшi детективи та працiвники iнших пiдроздiлiв Нацiонального бюро.

(частину першу статтi 10 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 04.10.2019р. N 187-IX, у зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим)

     Особами начальницького складу є працiвники пiдроздiлiв швидкого реагування, захисту учасникiв кримiнального судочинства та забезпечення безпеки працiвникiв вiдповiдно до цього Закону, оперативно-технiчних пiдроздiлiв та пiдроздiлiв детективiв Нацiонального бюро.

(абзац третiй частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 04.10.2019р. N 187-IX)

     Оперативно-розшукову дiяльнiсть та досудове розслiдування у кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених законом до пiдслiдностi Нацiонального бюро, а також в iнших справах, витребуваних до Нацiонального бюро прокурором, що здiйснює нагляд за додержанням законiв пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi, досудового розслiдування працiвниками Нацiонального бюро, проводять старшi детективи та детективи Нацiонального бюро, а також оперативно-технiчнi пiдроздiли i пiдроздiли внутрiшнього контролю.

(частину першу статтi 10 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, абзац четвертий частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.10.2019р. N 187-IX)

     2. Час проходження служби в Нацiональному бюро зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спецiальнiстю, а також до стажу державної служби вiдповiдно до закону.

     3. Директор Нацiонального бюро утворює конкурснi комiсiї, якi проводять конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працiвникiв у Нацiональному бюро. Директор Нацiонального бюро включає до складу конкурсної комiсiї представникiв, визначених Радою громадського контролю при Нацiональному бюро (не бiльше трьох осiб у складi однiєї конкурсної комiсiї).

(абзац перший частини третьої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.10.2019р. N 187-IX)

     Для проведення конкурсу на зайняття посад негласних штатних працiвникiв Нацiонального бюро Директором Нацiонального бюро з урахуванням вимог Закону України "Про державну таємницю" утворюється окрема конкурсна комiсiя з числа працiвникiв Нацiонального бюро, якi мають допуск до державної таємницi та яким Директором Нацiонального бюро надано вiдповiдний доступ до iнформацiї про кандидатiв на такi посади.

(частину третю статтi 10 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 04.10.2019р. N 187-IX, у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим)

     Положення про конкурснi комiсiї та регламент їх роботи визначаються Директором Нацiонального бюро.

     Повiдомлення про оголошення конкурсу на зайняття посади у Нацiональному бюро розмiщується на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального бюро не пiзнiше нiж за десять днiв до завершення строку подання заяв на участь у конкурсi.

     Конкурс на зайняття посад у Нацiональному бюро передбачає складання квалiфiкацiйного iспиту (тестування) та проведення спiвбесiди.

(статтю 10 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, у зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою)

     4. Призначення на посади негласних штатних працiвникiв Нацiонального бюро здiйснюється вiдповiдно до частини п'ятої цiєї статтi за результатами конкурсу, що проводиться в окремо визначеному Директором Нацiонального бюро порядку з урахуванням вимог Закону України "Про державну таємницю".

(статтю 10 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 04.10.2019р. N 187-IX, у зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дев'ятою)

     5. На службу до Нацiонального бюро приймаються на конкурснiй, добровiльнiй, контрактнiй основi громадяни України, якi спроможнi за своїми особистими, дiловими та моральними якостями, вiком, освiтнiм i професiйним рiвнем та станом здоров'я ефективно виконувати вiдповiднi службовi обов'язки. Квалiфiкацiйнi вимоги до професiйної придатностi визначаються Директором Нацiонального бюро. Призначення на посади у Нацiональному бюро здiйснюється виключно за результатами вiдкритого (крiм випадку, передбаченого частиною четвертою цiєї статтi) конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Нацiонального бюро, крiм призначення на посади першого заступника та заступникiв Директора Нацiонального бюро, призначення на якi здiйснюється Директором Нацiонального бюро без обов'язкового проведення вiдкритого конкурсу.

(частина п'ята статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 04.10.2019р. N 187-IX, вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Особи, якi претендують на зайняття посад у Нацiональному бюро, до призначення на вiдповiдну посаду зобов'язанi повiдомити керiвництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у такому органi близьких осiб.

(частину п'яту статтi 10 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     6. На осiб начальницького складу Нацiонального бюро поширюється положення про проходження служби рядовим i начальницьким складом органiв внутрiшнiх справ та Дисциплiнарний статут органiв внутрiшнiх справ України.

     7. Трудовi вiдносини працiвникiв Нацiонального бюро регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). На спецiалiстiв Нацiонального бюро, якi не мають спецiальних звань, поширюється дiя Закону України "Про державну службу". Посади спецiалiстiв Нацiонального бюро вiдносяться до вiдповiдних категорiй посад працiвникiв апарату мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади, їх територiальних органiв у порядку, встановленому законодавством.

     8. Працiвники Нацiонального бюро регулярно, але не рiдше одного разу на два роки, проходять обов'язкове пiдвищення квалiфiкацiї.

     9. Наявнiсть заборгованостi зi сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за дванадцять мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, є пiдставою для звiльнення працiвника Нацiонального бюро.

(статтю 10 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     Примiтка. Термiн "близькi особи" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї".

(статтю 10 доповнено примiткою згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Стаття 11. Спецiальнi звання осiб начальницького складу Нацiонального бюро

     1. Особам начальницького складу Нацiонального бюро встановлюються такi спецiальнi звання:

     1) середнiй начальницький склад:

     лейтенант Нацiонального антикорупцiйного бюро України;

     старший лейтенант Нацiонального антикорупцiйного бюро України;

     капiтан Нацiонального антикорупцiйного бюро України;

     2) старший начальницький склад:

     майор Нацiонального антикорупцiйного бюро України;

     пiдполковник Нацiонального антикорупцiйного бюро України;

     полковник Нацiонального антикорупцiйного бюро України;

     3) пункт 3 частини першої статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     2. Присвоєння i позбавлення спецiальних звань, а також пониження i поновлення у спецiальному званнi здiйснюються в установленому порядку.

     Стаття 12. Присяга осiб начальницького складу Нацiонального бюро

     1. Громадяни України, якi вперше зараховуються на посади начальницького складу Нацiонального бюро та у вiдповiдних випадках пройшли встановлений строк випробування, складають присягу такого змiсту:

     "Я (прiзвище, iм'я, по батьковi), вступаючи на службу до Нацiонального антикорупцiйного бюро України, усвiдомлюючи свою високу вiдповiдальнiсть, клянуся завжди залишатися вiдданим Українському народовi, неухильно додержуватися Конституцiї та законiв України, поважати та охороняти права, свободи i законнi iнтереси людини i громадянина, честь держави, бути чесним, сумлiнним i дисциплiнованим, зберiгати державну та iншу охоронювану законом таємницю".

     2. Особа начальницького складу Нацiонального бюро пiдписує текст присяги, який зберiгається в її особовiй справi. Порядок складення присяги визначається Директором Нацiонального бюро.

     Стаття 13. Обмеження стосовно працiвникiв Нацiонального бюро

     1. Особа не може бути призначена на посаду в Нацiональному бюро, якщо вона:

     1) за рiшенням суду визнана недiєздатною або її дiєздатнiсть обмежена;

     2) має судимiсть за вчинення кримiнального правопорушення, якщо така судимiсть не погашена або не знята в установленому законом порядку (крiм реабiлiтованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, або притягалася судом до вiдповiдальностi за вчинення умисного кримiнального правопорушення;

(пункт 2 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.03.2020р. N 524-IX, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     3) вiдповiдно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням функцiй держави, або обiймати певнi посади;

     4) має громадянство iншої держави;

     5) у разi призначення буде прямо пiдпорядкована особi, яка є її близькою особою вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

(пункт 5 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     6) не пройшла спецiальну перевiрку;

     7) не пройшла перевiрку i стосовно неї встановлено заборону вiдповiдно до Закону України "Про очищення влади";

     8) не подала передбачену Законом України "Про запобiгання корупцiї" декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, або якщо внаслiдок перевiрки цiєї декларацiї пiдроздiлом внутрiшнього контролю Нацiонального бюро виявлено вiдображення в декларацiї недостовiрних вiдомостей щодо майна (активiв), доходiв, видаткiв та фiнансових зобов'язань, розмiр (вартiсть) яких перевищує 50 прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року;

(пункт 8 частини першої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     9) не подала заяву про вiдсутнiсть заборгованостi зi сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за шiсть мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, або в неї виявлено таку заборгованiсть.

(частину першу статтi 13 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     2. Працiвники Нацiонального бюро не мають права:

     1) бути членами чи брати участь у створеннi чи дiяльностi полiтичних партiй, органiзовувати або брати участь у страйках;

     2) бути повiреними третiх осiб у справах Нацiонального бюро;

     3) використовувати Нацiональне бюро, його працiвникiв та майно у партiйних, групових чи особистих iнтересах.

     На працiвникiв Нацiонального бюро поширюються iншi обмеження та вимоги, встановленi Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     При призначеннi на посаду у Нацiональному бюро особа повiдомляється про можливiсть проведення щодо неї перевiрки на доброчеснiсть та монiторингу способу життя.

     3. Працiвники Нацiонального бюро зобов'язанi вживати заходiв щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї".

(частина третя статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Примiтка. Термiн "конфлiкт iнтересiв" у цiй статтi вживається у значеннi, передбаченому Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     Стаття 14. Стажування працiвникiв Нацiонального бюро

     1. Особи, якi не мають попереднього досвiду роботи в державних органах на посадах, пов'язаних з оперативно-розшуковою дiяльнiстю, проведенням досудового розслiдування, пiсля проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять обов'язкове стажування в Нацiональному бюро строком до одного року.

(частина перша статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     2. Порядок стажування в Нацiональному бюро визначається положенням, яке затверджується Директором Нацiонального бюро.

     3. Особа може бути звiльнена з посади Нацiонального бюро за пiдсумками стажування, якщо вона не вiдповiдає вимогам щодо працiвникiв Нацiонального бюро.

     Стаття 15. Вiдрядження службових осiб до Нацiонального бюро та вiдрядження працiвникiв Нацiонального бюро до iнших органiв

     1. До Нацiонального бюро може бути вiдряджено працiвникiв iнших державних органiв, установ, органiзацiй iз залишенням їх на службi у вiдповiдних органах, установах, органiзацiях або з переведенням у штат Нацiонального бюро з метою виконання обов'язкiв, якi вимагають спецiальних знань та навичок.

     2. Працiвники Нацiонального бюро можуть бути вiдрядженi до iнших державних органiв, установ i органiзацiй для виконання завдань, визначених цим Законом, iз залишенням у штатi Нацiонального бюро.

     3. Порядок вiдрядження до Нацiонального бюро працiвникiв iнших державних органiв, установ, органiзацiй, а також перелiк посад, якi можуть бути замiщенi в цих державних органах, установах i органiзацiях працiвниками Нацiонального бюро, визначаються в установленому законодавством порядку.

(стаття 15 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Стаття 16. Обов'язки Нацiонального бюро

     1. Нацiональне бюро:

     1) здiйснює оперативно-розшуковi заходи з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до його пiдслiдностi, а також в оперативно-розшукових справах, витребуваних вiд iнших правоохоронних органiв;

(пункт 1 частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     2) здiйснює досудове розслiдування кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до його пiдслiдностi, а також проводить досудове розслiдування iнших кримiнальних правопорушень у випадках, визначених законом;

(пункт 2 частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     3) вживає заходiв щодо розшуку та арешту коштiв та iншого майна, якi можуть бути предметом конфiскацiї або спецiальної конфiскацiї у кримiнальних правопорушеннях, вiднесених до пiдслiдностi Нацiонального бюро, здiйснює дiяльнiсть щодо зберiгання коштiв та iншого майна, на яке накладено арешт;

     4) взаємодiє з iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування та iншими суб'єктами для виконання своїх обов'язкiв;

     5) здiйснює iнформацiйно-аналiтичну роботу з метою виявлення та усунення причин i умов, що сприяють вчиненню кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Нацiонального бюро;

     6) забезпечує особисту безпеку працiвникiв Нацiонального бюро та iнших визначених законом осiб, захист вiд протиправних посягань на осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi, у пiдслiдних йому кримiнальних правопорушеннях;

     7) забезпечує на умовах конфiденцiйностi та добровiльностi спiвпрацю з особами, якi повiдомляють про корупцiйнi правопорушення;

     8) звiтує про свою дiяльнiсть у порядку, визначеному цим Законом, та iнформує суспiльство про результати своєї роботи;

     9) здiйснює мiжнародне спiвробiтництво у межах своєї компетенцiї вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних договорiв України;

     10) вживає заходiв щодо виявлення необґрунтованих активiв та збору доказiв їх необґрунтованостi, надсилає Спецiалiзованiй антикорупцiйнiй прокуратурi матерiали для вирiшення питання про пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активiв та їх стягнення в дохiд держави;

(частину першу статтi 16 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     11) збирає i надсилає Спецiалiзованiй антикорупцiйнiй прокуратурi матерiали для вирiшення питання про пред'явлення позову про визнання недiйсними угод у випадках, передбачених законодавством України.

(частину першу статтi 16 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     Стаття 17. Права Нацiонального бюро

     1. Нацiональному бюро та його працiвникам для виконання покладених на них обов'язкiв надається право:

     1) заводити оперативно-розшуковi справи на пiдставi постанови, що затверджується начальником вiдповiдного пiдроздiлу Нацiонального бюро, та здiйснювати на пiдставах i в порядку, установлених законом, гласнi та негласнi оперативно-розшуковi заходи;

     2) за рiшенням Директора Нацiонального бюро, погодженим з прокурором, витребовувати вiд iнших правоохоронних органiв оперативно-розшуковi справи та кримiнальнi провадження, що стосуються кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Нацiонального бюро, та iнших кримiнальних правопорушень, якi не вiдносяться до його пiдслiдностi, але можуть бути використанi з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до його пiдслiдностi, або виявлення необґрунтованих активiв та збору доказiв їх необґрунтованостi;

(пункт 2 частини першої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     3) витребовувати за рiшенням керiвника структурного пiдроздiлу Нацiонального бюро та одержувати в установленому законом порядку у вказаному в запитi виглядi та формi вiд iнших правоохоронних та державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй iнформацiю, необхiдну для виконання обов'язкiв Нацiонального бюро, у тому числi вiдомостi про майно, доходи, видатки, фiнансовi зобов'язання осiб, якi ними декларуються у встановленому законом порядку, вiдомостi про використання коштiв Державного бюджету України, розпорядження державним або комунальним майном.

(абзац перший пункту 3 частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     Суб'єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов'язанi невiдкладно, але не бiльше нiж протягом трьох робочих днiв, надати вiдповiдну iнформацiю. У разi неможливостi надання iнформацiї суб'єкт повинен так само невiдкладно у письмовiй формi повiдомити про це Нацiональне бюро з обґрунтуванням причин. Нацiональне бюро за зверненням вiдповiдного суб'єкта може продовжити строк надання iнформацiї на строк не бiльше двох календарних днiв. Ненадання Нацiональному бюро на його запит iнформацiї, надання завiдомо недостовiрної iнформацiї чи не в повному обсязi, порушення встановлених законом строкiв її надання, повiдомлення третiх осiб стосовно того, що про них збирається така iнформацiя, забороняються i тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     Нацiональне бюро в порядку, визначеному законодавством, має безпосереднiй, у тому числi автоматизований, доступ до автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв та банкiв даних, держателем (адмiнiстратором) яких є державнi органи або органи мiсцевого самоврядування, користується державними, у тому числi урядовими, засобами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами.

(абзац третiй пункту 3 частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Обробка такої iнформацiї здiйснюється Нацiональним бюро iз дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємницi, що охороняється законом;

(пункт 3 частини першої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     4) знайомитися в державних органах, органах мiсцевого самоврядування iз документами та iншими матерiальними носiями iнформацiї, необхiдними для попередження, виявлення, припинення та розслiдування кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Нацiонального бюро, або виявлення необґрунтованих активiв та збору доказiв їх необґрунтованостi, у тому числi такими, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом;

(пункт 4 частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     5) на пiдставi рiшення Директора Нацiонального бюро або його заступника, погодженого з прокурором, отримувати вiд банкiв, депозитарних, фiнансових та iнших установ, пiдприємств та органiзацiй незалежно вiд форми власностi iнформацiю про операцiї, рахунки, вклади, правочини фiзичних та юридичних осiб, яка необхiдна для виконання обов'язкiв Нацiонального бюро. Отримання вiд банкiв iнформацiї, що становить банкiвську таємницю, здiйснюється в порядку та обсязi, визначених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" з урахуванням положень цього Закону, а отримання вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв, Нацiонального банку України та депозитарних установ iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку цiнних паперiв, - у порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України" з урахуванням положень цього Закону. Суб'єкти, яким адресовано зазначене рiшення, зобов'язанi невiдкладно, але не бiльше нiж протягом трьох робочих днiв, надати вiдповiдну iнформацiю. У разi неможливостi її надання у зазначений строк з обґрунтованих причин за зверненням вiдповiдного суб'єкта Нацiональне бюро може продовжити строк надання iнформацiї на строк не бiльше двох календарних днiв;

(пункт 5 частини першої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 30.06.2021р. N 1587-IX)

     6) на пiдставi вiдповiдного рiшення суду на строк до 10 дiб опечатувати архiви, каси, примiщення (за винятком жилих) чи iншi сховища, брати їх пiд охорону, а також вилучати предмети i документи у порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України;

     7) залучати на добровiльнiй основi, у тому числi на договiрних засадах, квалiфiкованих спецiалiстiв та експертiв, у тому числi iноземцiв з будь-яких установ, органiзацiй, контрольних i фiнансових органiв для забезпечення виконання повноважень Нацiонального бюро;

(пункт 7 частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     8) за письмовим рiшенням Директора Нацiонального бюро або його заступника, погодженим iз прокурором, створювати спiльнi слiдчi групи, що включають оперативних та слiдчих працiвникiв;

     9) за пред'явлення службового посвiдчення входити безперешкодно до державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування та зони митного контролю, а за письмовим розпорядженням Директора Нацiонального бюро або його заступника - безперешкодно проходити до вiйськових частин та установ, пунктiв пропуску через державний кордон України;

(пункт 9 частини першої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     10) використовувати з наступним вiдшкодуванням завданих збиткiв транспортнi засоби, якi належать фiзичним та юридичним особам (крiм транспортних засобiв дипломатичних, консульських та iнших представництв iноземних держав i органiзацiй, транспортних засобiв спецiального призначення), для проїзду до мiсця подiї, припинення кримiнального правопорушення, переслiдування та затримання осiб, якi пiдозрюються у їх вчиненнi, доставлення до закладiв охорони здоров'я осiб, що потребують екстреної медичної допомоги;

     11) надсилати державним органам, органам мiсцевого самоврядування обов'язковi до розгляду пропозицiї та рекомендацiї щодо усунення причин i умов, якi сприяють вчиненню кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Нацiонального бюро, а також отримувати вiд цих органiв протягом 30 днiв iнформацiю про розгляд таких пропозицiй та рекомендацiй;

     12) здiйснювати спiвробiтництво з фiзичними особами, у тому числi на договiрних засадах, дотримуючись умов добровiльностi та конфiденцiйностi цих вiдносин, матерiально i морально заохочувати осiб, якi надають допомогу в попередженнi, виявленнi, припиненнi i розслiдуваннi кримiнальних правопорушень.

(абзац перший пункту 12 частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Контроль за ефективнiстю використання коштiв на зазначенi цiлi здiйснює Рахункова палата України;

     13) пункт 13 частини першої статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     131) вносити подання прокурору про звернення до суду з метою визнання недiйсним правочину за наявностi пiдстав, передбачених законом, а також право бути залученим за своєю заявою до таких справ як третя особа, яка не заявляє самостiйних вимог щодо предмета спору;

(частину першу статтi 17 доповнено пунктом 131 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     14) у цiлях оперативно-розшукової та слiдчої дiяльностi створювати iнформацiйнi системи та вести оперативний облiк в обсязi i порядку, передбачених законодавством;

     15) зберiгати, носити та застосовувати вогнепальну зброю i спецiальнi засоби, а також застосовувати заходи фiзичного впливу на пiдставах i в порядку, передбачених Законом України "Про Нацiональну полiцiю";

(пункт 15 частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     16) видавати в разi наявностi небезпеки для життя i здоров'я особам, взятим пiд захист, вiдповiдно до законодавства зброю, спецiальнi засоби iндивiдуального захисту та сповiщення про небезпеку;

     17) здiйснювати правове спiвробiтництво iз компетентними органами iноземних держав, мiжнародними органiзацiями з питань проведення оперативно-розшукової дiяльностi, досудового розслiдування, виявлення необґрунтованих активiв та збору доказiв їх необґрунтованостi на пiдставi законiв та мiжнародних договорiв України;

(пункт 17 частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     171) одержувати у виглядi довiдки вiд органiв прокуратури України та Мiнiстерства юстицiї України у триденний строк матерiали, отриманi (наданi) у рамках надання мiжнародної правової допомоги, якi стосуються фiнансових i корупцiйних кримiнальних правопорушень;

(частину першу статтi 17 доповнено пунктом 171 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     18) виступати як представник iнтересiв держави пiд час розгляду у закордонних юрисдикцiйних органах справ про розшук, арешт, конфiскацiю та повернення в Україну вiдповiдного майна, захист прав та iнтересiв держави з питань, якi стосуються виконання обов'язкiв Нацiонального бюро, а також залучати з цiєю метою юридичних радникiв, зокрема iноземних;

     19) порушувати питання щодо створення спецiальних умов (у тому числi щодо засекречування перебування, здiйснення заходiв безпеки, помiщення в окремому примiщеннi) в iзоляторах тимчасового тримання та установах попереднього ув'язнення для осiб, якi спiвпрацюють iз Нацiональним бюро;

(частину першу статтi 17 доповнено пунктом 19 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     20) впроваджувати устаткування, необхiдне для здiйснення Нацiональним бюро заходiв iз зняття iнформацiї з транспортних телекомунiкацiйних мереж у порядку, визначеному Кримiнальним процесуальним кодексом України.

(частину першу статтi 17 доповнено пунктом 20 згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     2. Нацiональне бюро може вiд iменi України надавати мiжнароднi доручення щодо проведення оперативно-розшукових та слiдчих дiй, укладати угоди про спiвробiтництво з питань її повноважень з iноземними i мiжнародними правоохоронними органами та органiзацiями, звертатися вiд iменi України до iноземних державних органiв в установленому законодавством України та вiдповiдних держав порядку тощо.

     3. Нацiональне бюро може створювати та брати участь у мiжнародних слiдчих групах вiдповiдно до цього закону та iнших законодавчих актiв та мiжнародних договорiв України, залучати до роботи iноземних експертiв у боротьбi з корупцiєю, мати iншi повноваження, пов'язанi з виконанням нею своїх обов'язкiв.

     Стаття 18. Застосування засобiв впливу, спецiальних засобiв та вогнепальної зброї

     1. Працiвники Нацiонального бюро мають право застосовувати заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби та вогнепальну зброю пiд час виконання службових обов'язкiв у випадках, на умовах та в порядку, передбачених Законом України "Про Нацiональну полiцiю".

(частина перша статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Стаття 19. Заяви i повiдомлення про кримiнальнi правопорушення

     1. Для отримання заяв i повiдомлень, у тому числi анонiмних, про кримiнальнi правопорушення або необґрунтованi активи в Нацiональному бюро створюється спецiальна телефонна лiнiя та забезпечується можливiсть подання таких повiдомлень через офiцiйний веб-сайт Нацiонального бюро в мережi Iнтернет та засобами електронного зв'язку.

(частина перша статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     2. Анонiмнi заяви i повiдомлення про кримiнальнi правопорушення або необґрунтованi активи розглядаються Нацiональним бюро за умови, що вiдповiдна iнформацiя стосується конкретної особи, мiстить фактичнi данi та може бути перевiрена.

(частина друга статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     3. Порядок реєстрацiї, облiку та розгляду заяв i повiдомлень про кримiнальнi правопорушення, вiднесенi законом до пiдслiдностi Нацiонального бюро, або про необґрунтованi активи визначається Директором Нацiонального бюро.

(частина третя статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     Стаття 191. Взаємодiя Нацiонального бюро з органами внутрiшнiх справ, Служби безпеки України та iншими правоохоронними органами

     1. З метою забезпечення взаємодiї Нацiонального бюро з органами внутрiшнiх справ, Служби безпеки України та iншими правоохоронними органами у штатних розписах центральних апаратiв зазначених органiв передбачаються посади осiб, до функцiональних обов'язкiв яких входить здiйснення взаємодiї з Нацiональним бюро.

     2. Обмiн оперативною iнформацiєю мiж Нацiональним бюро та органами внутрiшнiх справ, Службою безпеки України, iншими правоохоронними органами щодо спiльних заходiв здiйснюється за письмовим розпорядженням керiвникiв вiдповiдних пiдроздiлiв.

     3. Умови i порядок обмiну iнформацiєю мiж Нацiональним бюро та органами внутрiшнiх справ, Службою безпеки України, органами, уповноваженими законом на проведення досудового розслiдування, регулюються спiльним нормативно-правовим актом Нацiонального бюро та вiдповiдних органiв.

     4. Передача оперативної iнформацiї Нацiонального бюро органам внутрiшнiх справ, Служби безпеки України, органам, уповноваженим законом на проведення досудового розслiдування, допускається тiльки за письмовим розпорядженням начальника вiдповiдного пiдроздiлу Нацiонального бюро.

(Закон доповнено статтею 191 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Стаття 192. Взаємодiя Нацiонального бюро з iншими державними органами

     1. Нацiональне бюро взаємодiє з Нацiональним банком України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комiтетом України, Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї, органами Державної прикордонної служби, органами державної податкової i митної служби, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далi - спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу), та iншими державними органами.

     Нацiональне бюро може укладати з окремими державними органами угоди (меморандуми) про спiвпрацю та обмiн iнформацiєю.

     2. Нацiональний банк України, Антимонопольний комiтет України, Фонд державного майна України, орган державного фiнансового контролю в Українi, Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї, а також iншi державнi органи, що здiйснюють державний контроль за дотриманням фiзичними та юридичними особами законодавства України, з метою запобiгання та протидiї кримiнальним правопорушенням, вiднесеним до пiдслiдностi Нацiонального бюро, зобов'язанi:

     1) передавати Нацiональному бюро одержуванi при здiйсненнi контрольних функцiй i аналiзi iнформацiї, що надходить, вiдомостi, що можуть свiдчити про кримiнальнi правопорушення або використовуватися для попередження, виявлення, припинення i розслiдування кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Нацiонального бюро;

     2) за зверненням Нацiонального бюро проводити у межах своєї компетенцiї ревiзiї, перевiрки та iншi дiї щодо контролю за дотриманням законодавства України фiзичними та юридичними особами.

(Закон доповнено статтею 192 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Стаття 20. Вiдповiдальнiсть працiвникiв Нацiонального бюро

     1. Працiвники Нацiонального бюро самостiйно приймають рiшення в межах своїх повноважень. Вони зобов'язанi вiдмовитися вiд виконання будь-яких наказiв, розпоряджень або вказiвок, якi суперечать законодавству, а також вжити iнших заходiв, передбачених законом.

     2. Працiвники Нацiонального бюро за свої протиправнi дiї чи бездiяльнiсть несуть дисциплiнарну, цивiльно-правову, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть.

     3. У разi порушення працiвником Нацiонального бюро пiд час виконання ним своїх службових обов'язкiв прав чи свобод особи Нацiональне бюро вживає в межах своєї компетенцiї заходiв iз поновлення цих прав i свобод, вiдшкодування завданої матерiальної i моральної шкоди, притягнення винних до юридичної вiдповiдальностi.

     Стаття 21. Правовий захист працiвникiв Нацiонального бюро та iнших осiб

     1. Працiвники Нацiонального бюро пiд час виконання покладених на них обов'язкiв є представниками влади, дiють вiд iменi держави i перебувають пiд її захистом. Нiхто, за винятком уповноважених посадових осiб державних органiв у передбачених законами випадках, не має права втручатися в їхню законну дiяльнiсть. В iнтересах забезпечення особистої безпеки працiвникiв Нацiонального бюро та членiв їхнiх сiмей не допускається розголошення в засобах масової iнформацiї вiдомостей про мiсце проживання цих осiб. Вiдомостi про проходження служби працiвниками Нацiонального бюро надаються з дозволу Директора Нацiонального бюро або його заступника.

     2. У разi затримання працiвника Нацiонального бюро або обрання стосовно нього запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою, його тримають окремо вiд iнших осiб.

     3. Пiд захистом держави перебувають особи, якi добровiльно, у тому числi на договiрних засадах, надають допомогу Нацiональному бюро у здiйсненнi повноважень. Незаконне розголошення даних про таких осiб, а також iншi правопорушення стосовно цих осiб та їх близьких осiб, вчиненi у зв'язку з вiдносинами з Нацiональним бюро, тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     4. Працiвник Нацiонального бюро, який вiдповiдно до цього Закону повiдомив про протиправнi дiї чи бездiяльнiсть iншого працiвника Нацiонального бюро, не може бути звiльнений з посади або бути змушений до такого звiльнення, притягнутий до вiдповiдальностi чи iншим чином переслiдуватися за таке повiдомлення, крiм випадку притягнення до вiдповiдальностi за завiдомо неправдиве повiдомлення про вчинення кримiнального правопорушення. Посадовим особам Нацiонального бюро забороняється розголошувати вiдомостi про працiвникiв Нацiонального бюро, якi повiдомили про порушення.

(частина четверта статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Стаття 22. Соцiальний захист працiвникiв Нацiонального бюро

     1. Держава забезпечує соцiальний захист працiвникiв Нацiонального бюро вiдповiдно до Конституцiї України, цього Закону та iнших актiв законодавства.

     2. Особам начальницького складу Нацiонального бюро при звiльненнi iз служби за вiком, пiсля закiнчення строку договору (контракту), за станом здоров'я, у зв'язку iз скороченням штатiв або з органiзацiйними заходами в разi неможливостi використання на службi виплачується грошова допомога у розмiрi 50 вiдсоткiв мiсячного розмiру оплати працi (грошового забезпечення) за кожний повний календарний рiк служби. Особам начальницького складу Нацiонального бюро, звiльненим iз служби через сiмейнi обставини або з iнших поважних причин, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, виплачується грошова допомога у розмiрi 25 вiдсоткiв мiсячного розмiру оплати працi (грошового забезпечення) за кожний повний календарний рiк служби. Особам начальницького складу Нацiонального бюро, звiльненим з роботи за службовою невiдповiднiстю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, грошова допомога не виплачується.

     Особи начальницького складу та працiвники Нацiонального бюро пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню вiдповiдно до законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

(частину другу статтi 22 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     3. У разi загибелi (смертi) особи начальницького складу або працiвника Нацiонального бюро пiд час виконання службових обов'язкiв сiм'ї загиблого (померлого), а в разi її вiдсутностi його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмiрi десятирiчного розмiру оплати працi (грошового забезпечення) загиблого (померлого) за останньою посадою, яку вiн займав, у порядку та на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Частину четверту статтi 22 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     5. Частину п'яту статтi 22 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     6. Шкода, завдана майну працiвника Нацiонального бюро чи майну членiв його сiм'ї у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, вiдшкодовується в повному обсязi за рахунок коштiв Державного бюджету України з наступним стягненням цiєї суми з винуватих осiб у порядку, встановленому законом.

     7. Iншi питання соцiального захисту державних службовцiв та iнших працiвникiв Нацiонального бюро регулюються законодавством про працю i державну службу.

     Стаття 23. Оплата працi працiвникiв Нацiонального бюро

     1. Умови грошового забезпечення осiб начальницького складу та оплата працi iнших працiвникiв Нацiонального бюро повиннi забезпечувати достатнi матерiальнi умови для належного виконання ними службових обов'язкiв з урахуванням специфiки, iнтенсивностi та особливого характеру роботи, забезпечувати добiр до Нацiонального бюро висококвалiфiкованих кадрiв, стимулювати досягнення високих результатiв у службовiй дiяльностi, компенсувати фiзичнi та iнтелектуальнi затрати працiвникiв.

(частина перша статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     2. На осiб начальницького складу Нацiонального бюро поширюються умови грошового забезпечення, передбаченi для працiвникiв органiв внутрiшнiх справ, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Розмiр грошового забезпечення осiб начальницького складу Нацiонального бюро не може бути меншим умов оплати працi працiвникiв Нацiонального бюро, вiднесених до вiдповiдних категорiй посад державної служби.

     3. Заробiтна плата працiвникiв Нацiонального бюро складається з:

     1) посадового окладу;

     2) доплати за вислугу рокiв;

     3) доплати за науковий ступiнь;

     4) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємницi;

     5) доплати за спецiальне звання або ранг державного службовця.

     4. Установлюються такi посадовi оклади працiвникiв Нацiонального бюро вiдповiдно до розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року:

(абзац перший частини четвертої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     Директор Нацiонального бюро - 50;

     перший заступник, заступник Директора Нацiонального бюро - 40;

     директор центрального або територiального управлiння Нацiонального бюро, керiвник управлiння внутрiшнього контролю центрального управлiння Нацiонального бюро, керiвник пiдроздiлу детективiв - 30;

     заступник директора центрального або територiального управлiння Нацiонального бюро, заступник керiвника управлiння внутрiшнього контролю центрального управлiння Нацiонального бюро, заступник керiвника пiдроздiлу детективiв - 28;

     керiвник управлiння центрального управлiння Нацiонального бюро, керiвник вiддiлу внутрiшнього контролю територiального управлiння Нацiонального бюро - 22;

     заступник керiвника управлiння центрального управлiння Нацiонального бюро, заступник керiвника вiддiлу внутрiшнього контролю територiального управлiння Нацiонального бюро - 21;

     начальник вiддiлу центрального управлiння Нацiонального бюро - 20;

     заступник начальника вiддiлу центрального управлiння Нацiонального бюро - 19;

     начальник вiддiлу територiального управлiння Нацiонального бюро - 18;

     заступник начальника вiддiлу територiального управлiння Нацiонального бюро - 17;

     старший детектив Нацiонального бюро - 22;

     детектив Нацiонального бюро - 19;

     iншi працiвники Нацiонального бюро - сума, що дорiвнює 3 розмiрам посадового окладу, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України для працiвникiв, якi займають вiдповiднi посади в центральних органах виконавчої влади.

     5. Посадовi оклади вiдповiдних працiвникiв центрального управлiння Нацiонального бюро та територiального управлiння Нацiонального бюро з мiсцезнаходженням у мiстi Києвi встановлюються з коефiцiєнтом 1,2.

     Посадовi оклади працiвникiв Нацiонального бюро, якi проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефiцiєнтом 1,5.

     6. Працiвникам Нацiонального бюро виплачується щомiсячна доплата за вислугу рокiв у розмiрi: за наявностi стажу роботи до 5 рокiв - 15 вiдсоткiв, бiльше 5 рокiв - 20 вiдсоткiв, бiльше 10 рокiв - 30 вiдсоткiв, бiльше 15 рокiв - 40 вiдсоткiв, бiльше 20 рокiв - 50 вiдсоткiв, бiльше 25 рокiв - 60 вiдсоткiв, бiльше 30 рокiв - 70 вiдсоткiв, бiльше 35 рокiв - 80 вiдсоткiв посадового окладу.

     7. Працiвникам Нацiонального бюро виплачується щомiсячна доплата за науковий ступiнь доктора фiлософiї (кандидата наук) або доктора наук з вiдповiдної спецiальностi у розмiрi вiдповiдно 15 i 20 вiдсоткiв посадового окладу.

     8. Працiвникам Нацiонального бюро виплачується щомiсячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємницi, у розмiрi залежно вiд ступеня секретностi iнформацiї: вiдомостi та їх носiї, що мають ступiнь секретностi "особливої важливостi" або "цiлком таємно", - 10 вiдсоткiв посадового окладу; вiдомостi та їх носiї, що мають ступiнь секретностi "таємно", - 5 вiдсоткiв посадового окладу.

     9. Доплати за спецiальне звання та ранг державного службовця здiйснюються вiдповiдно до законодавства.

(частину третю та четверту статтi 23 замiнено частинами третьою - дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Стаття 24. Фiнансове забезпечення Нацiонального бюро

     1. Фiнансове забезпечення Нацiонального бюро здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України. Фiнансування Нацiонального бюро за рахунок будь-яких iнших джерел забороняється, крiм випадкiв, передбачених мiжнародними договорами України або проектами мiжнародної технiчної допомоги.

     2. Гарантується повне i своєчасне фiнансування Нацiонального бюро в обсязi, достатньому для його належної дiяльностi.

     3. У кошторисi Нацiонального бюро передбачається створення фонду оперативно-розшукових (негласних слiдчих) дiй.

     Стаття 25. Матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Нацiонального бюро

     1. Нацiональне бюро забезпечується необхiдними матерiальними засобами, технiкою, обладнанням, iншим майном для здiйснення службової дiяльностi.

     2. Забороняється здiйснення матерiально-технiчного забезпечення Нацiонального бюро за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв чи будь-яких iнших джерел, крiм коштiв Державного бюджету України та надання допомоги в межах проектiв мiжнародної технiчної допомоги.

     Стаття 26. Контроль за дiяльнiстю Нацiонального бюро та його пiдзвiтнiсть

     1. Контроль за дiяльнiстю Нацiонального бюро здiйснюється комiтетом Верховної Ради України, до предмету вiдання якого вiдноситься боротьба з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю, в порядку, визначеному Конституцiєю України, Законом України "Про демократичний цивiльний контроль над Воєнною органiзацiєю i правоохоронними органами держави", цим та iншими законами України.

     2. Директор Нацiонального бюро:

     1) iнформує Президента України, Верховну Раду України та Кабiнет Мiнiстрiв України з основних питань дiяльностi Нацiонального бюро та його пiдроздiлiв про виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав i свобод осiб;

     2) щороку не пiзнiше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту України, Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України письмовий звiт про дiяльнiсть Нацiонального бюро протягом попереднiх шести мiсяцiв.

     3. Письмовий звiт про дiяльнiсть Нацiонального бюро повинен мiстити iнформацiю про:

     1) статистичнi данi про результати дiяльностi з обов'язковим зазначенням таких вiдомостей:

     кiлькiсть зареєстрованих заяв i повiдомлень про кримiнальнi правопорушення у розрiзi кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Нацiонального бюро;

     кiлькiсть оперативно-розшукових справ, заведених Нацiональним бюро, та їх результативнiсть;

     кiлькiсть осiб, щодо яких складено обвинувальнi акти щодо вчинення ними кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Нацiонального бюро;

     кiлькiсть осiб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Нацiонального бюро;

     кiлькiсть осiб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними вiдповiдних правопорушень;

     вiдомостi окремо за категорiями осiб, зазначених у частинi першiй статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     вiдомостi про розмiр збиткiв i шкоди, завданих кримiнальними правопорушеннями, вiднесеними законом до пiдслiдностi Нацiонального бюро, стан та обсяги їх вiдшкодування;

     вiдомостi про кошти та iнше майно, одержанi внаслiдок вчинення кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Нацiонального бюро, конфiскованi за рiшенням суду, а також кошти у розмiрi вартостi незаконно одержаних послуг чи пiльг, стягненi на користь держави, та розпорядження ними;

     вiдомостi про кошти та iнше майно, одержанi внаслiдок кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Нацiонального бюро, якi було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберiгання;

     вiдомостi про арешт майна, конфiскацiю предметiв та доходiв вiд кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Нацiонального бюро, та розпорядження ними;

     кiлькiсть направлених подань про усунення причин i умов, що сприяли вчиненню кримiнального корупцiйного правопорушення;

     результати проведених перевiрок на доброчеснiсть;

     вартiсть виявлених активiв з ознаками необґрунтованостi, кiлькiсть направлених до прокуратури матерiалiв для вирiшення питання про пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активiв та їх стягнення в дохiд держави, результати їх розгляду органами прокуратури та судом, у тому числi вартiсть необґрунтованих активiв, стягнених у дохiд держави;

(пункт 1 частини третьої статтi 26 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     2) взаємодiю з iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями;

     3) спiвпрацю з компетентними органами iноземних держав, мiжнародними та iноземними органiзацiями та укладенi з ними угоди про спiвпрацю, представництво iнтересiв за кордоном;

     4) спiвпрацю з недержавними органiзацiями i засобами масової iнформацiї;

     5) чисельнiсть працiвникiв Нацiонального бюро, квалiфiкацiю та досвiд його працiвникiв, пiдвищення їх квалiфiкацiї;

     6) дiяльнiсть пiдроздiлу внутрiшнього контролю Нацiонального бюро; кiлькiсть повiдомлень про вчинення правопорушень працiвниками Нацiонального бюро, результати їх розгляду, притягнення працiвникiв Нацiонального бюро до вiдповiдальностi;

     7) кошторис Нацiонального бюро та його виконання;

     8) iншi вiдомостi, що стосуються результатiв дiяльностi Нацiонального бюро та виконання покладених на нього обов'язкiв.

     4. Звiт Нацiонального бюро надається для висновку Радi громадського контролю при Нацiональному бюро, яка розглядає його упродовж двох тижнiв з дня подання. Звiт Нацiонального бюро подається до вiдповiдних державних органiв та оприлюднюється разом iз висновком Ради громадського контролю у разi його затвердження у встановлений строк.

     5. Комiтет Верховної Ради України, до предмету вiдання якого належать питання боротьби з корупцiєю, не рiдше одного разу на рiк проводить вiдкритi для громадськостi слухання на тему дiяльностi Нацiонального бюро, виконання покладених на Нацiональне бюро завдань, додержання ним законодавства, прав i свобод осiб.

     6. Частину шосту статтi 26 виключено

(частина шоста статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     7. Щороку проводиться зовнiшня незалежна оцiнка (аудит) ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро.

     Оцiнку, зазначену в абзацi першому цiєї частини, проводить Комiсiя з проведення зовнiшньої незалежної оцiнки (аудиту) ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро (далi - Комiсiя з проведення оцiнки) у складi трьох осiб, якi призначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй мiжнародних та iноземних органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних або мiждержавних угод протягом останнiх трьох рокiв до проведення оцiнки надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

     Визначення мiжнародних та iноземних органiзацiй та подання ними пропозицiй стосовно кандидатiв до складу Комiсiї з проведення оцiнки здiйснюється вiдповiдно до частини третьої статтi 7 цього Закону.

     Рiшення про початок формування Комiсiї з проведення оцiнки ухвалює Кабiнет Мiнiстрiв України не пiзнiше нiж за тридцять календарних днiв до закiнчення рiчного строку з дати затвердження останнього звiту зовнiшньої незалежної оцiнки (аудиту) ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро.

     Комiсiя з проведення оцiнки затверджує та оприлюднює критерiї та методику проведення оцiнювання ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро.

     Членами Комiсiї з проведення оцiнки можуть бути особи, якi мають досвiд роботи в органах досудового розслiдування, прокуратури, судах за кордоном чи в мiжнародних органiзацiях не менше п'яти рокiв, володiють необхiдними знаннями та навичками для проведення оцiнки (аудиту), а також мають бездоганну дiлову репутацiю.

     Не можуть бути членами Комiсiї з проведення оцiнки особи, зазначенi в пунктах 1 - 3 частини першої статтi 13 цього Закону, та особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     Члени Комiсiї з проведення оцiнки дiють незалежно та не повиннi виконувати доручення, вказiвки, наданi будь-якою особою.

     Для проведення оцiнки (аудиту) члени Комiсiї з проведення оцiнки мають право:

     доступу до матерiалiв кримiнального провадження, досудове розслiдування у якому здiйснювалося Нацiональним бюро та було завершене, до iншої iнформацiї (документiв) у володiннi Нацiонального бюро з урахуванням обмежень, передбачених Законом України "Про державну таємницю";

     проводити конфiденцiйнi iнтерв'ю з працiвниками Нацiонального бюро, прокурорами Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, працiвниками iнших державних та правоохоронних органiв, а також з iншими особами, якi володiють iнформацiєю (документами), необхiдними для проведення оцiнки (аудиту) з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю";

     звертатися до державних органiв, будь-яких фiзичних чи юридичних осiб iз запитом про надання пояснень, документiв чи iнформацiї, необхiдних для проведення оцiнки;

     користуватися допомогою помiчникiв. Помiчники зобов'язанi забезпечувати захист i нерозголошення персональних даних, iнформацiї з обмеженим доступом, що стали їм вiдомi у зв'язку з виконанням вiдповiдних обов'язкiв.

     Члени Комiсiї з проведення оцiнки зобов'язанi не розголошувати вiдомостi досудового розслiдування та не можуть втручатися у здiйснення досудового розслiдування.

     Висновок незалежної зовнiшньої оцiнки (аудиту) ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всi члени Комiсiї з проведення оцiнки.

     Висновок незалежної зовнiшньої оцiнки (аудиту) ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України протягом п'яти днiв з дня його затвердження, включається як додаток до письмового звiту Нацiонального бюро та заслуховується Верховною Радою України.

     Органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi Комiсiї з проведення оцiнки здiйснює Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України. Фiнансування дiяльностi Комiсiї з проведення оцiнки та її членiв може здiйснюватися за рахунок залучення мiжнародної технiчної допомоги.

(статтю 26 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Стаття 27. Пiдроздiли внутрiшнього контролю Нацiонального бюро

     1. З метою попередження, виявлення та розслiдування правопорушень у дiяльностi працiвникiв Нацiонального бюро у складi його центрального управлiння дiє пiдроздiл внутрiшнього контролю. Рiшенням Директора Нацiонального бюро у складi територiальних управлiнь Нацiонального бюро можуть створюватися пiдроздiли внутрiшнього контролю. Пiдроздiли внутрiшнього контролю пiдпорядковуються безпосередньо Директору Нацiонального бюро.

(абзац перший частини першої статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Керiвники та працiвники пiдроздiлiв внутрiшнього контролю центрального та територiальних управлiнь Нацiонального бюро призначаються на посаду та звiльняються з посади Директором Нацiонального бюро.

     2. Пiдроздiл внутрiшнього контролю Нацiонального бюро має такi обов'язки:

     1) запобiгання вчиненню правопорушень працiвниками Нацiонального бюро згiдно з вимогами законiв України "Про запобiгання корупцiї" та "Про державну службу";

     2) здiйснення контролю за дотриманням працiвниками Нацiонального бюро правил етичної поведiнки, конфлiкту iнтересiв, декларування майна, доходiв, видаткiв та зобов'язань фiнансового характеру;

     3) проведення перевiрок працiвникiв Нацiонального бюро на доброчеснiсть та монiторингу способу їх життя;

     4) перевiрка iнформацiї, що мiститься у зверненнях фiзичних та юридичних осiб, засобах масової iнформацiї, iнших джерелах, у тому числi отриманої через спецiальну телефонну лiнiю, сторiнку в мережi Iнтернет, засоби електронного зв'язку Нацiонального бюро, щодо причетностi працiвникiв Нацiонального бюро до вчинення правопорушень;

     5) проведення службового розслiдування стосовно працiвникiв Нацiонального бюро;

     51) здiйснювати оперативно-розшуковi заходи та досудове розслiдування з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримiнальних правопорушень у дiяльностi працiвникiв Нацiонального бюро;

(частину другу статтi 27 доповнено пунктом 51 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     6) проведення спецiальної перевiрки стосовно осiб, якi претендують на призначення на посади в Нацiональному бюро;

     7) вжиття заходiв щодо захисту працiвникiв Нацiонального бюро, якi повiдомляють про вчинення протиправних дiй чи бездiяльнiсть iнших працiвникiв Нацiонального бюро;

     8) консультування працiвникiв Нацiонального бюро щодо правил етичної поведiнки, конфлiкту iнтересiв, декларування майна, доходiв, видаткiв та зобов'язань фiнансового характеру.

     3. Працiвник Нацiонального бюро, якому стала вiдома iнформацiя про протиправнi дiї чи бездiяльнiсть iншого працiвника Нацiонального бюро, зобов'язаний негайно повiдомити про це Директора Нацiонального бюро та пiдроздiл внутрiшнього контролю Нацiонального бюро.

     4. Пiдроздiл внутрiшнього контролю центрального управлiння Нацiонального бюро оприлюднює на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального бюро декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, якi були поданi у встановленому законом порядку Директором Нацiонального бюро та його заступниками, директорами територiальних управлiнь Нацiонального бюро та їх заступниками, керiвником центрального управлiння, керiвниками структурних пiдроздiлiв центрального управлiння та територiальних управлiнь Нацiонального бюро.

     Не пiдлягають оприлюдненню вiдомостi, вiднесенi до iнформацiї з обмеженим доступом згiдно iз Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     5. У разi виявлення iнформацiї про можливе вчинення працiвником Нацiонального бюро кримiнального правопорушення пiдроздiл внутрiшнього контролю Нацiонального бюро негайно повiдомляє про це Генерального прокурора чи його заступника.

(частина п'ята статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     6. Порядок дiяльностi та повноваження пiдроздiлiв внутрiшнього контролю Нацiонального бюро визначаються положенням, яке затверджується Директором Нацiонального бюро.

     Стаття 28. Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть працiвникiв та Дисциплiнарна комiсiя Нацiонального бюро

(назва статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     1. Для розгляду питань застосування дисциплiнарних стягнень до працiвникiв Нацiонального бюро утворюється Дисциплiнарна комiсiя у складi п'яти осiб. До складу Дисциплiнарної комiсiї входять двi особи, визначенi Радою громадського контролю при Нацiональному бюро.

     Склад та положення про Дисциплiнарну комiсiю Нацiонального бюро затверджуються Директором Нацiонального бюро.

     2. Дисциплiнарна комiсiя на пiдставi службового розслiдування, яке проводиться пiдроздiлом внутрiшнього контролю, складає висновок про наявнiсть чи вiдсутнiсть у дiях працiвника Нацiонального бюро дисциплiнарного проступку та пiдстав для його притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi з визначенням рекомендованого виду дисциплiнарного стягнення.

     3. Рiшення про застосування дисциплiнарного стягнення на пiдставi висновку Дисциплiнарної комiсiї приймає Директор Нацiонального бюро. Зазначене рiшення може бути оскаржено до суду.

     4. Пiдстави для притягнення працiвника Нацiонального бюро до дисциплiнарної вiдповiдальностi:

     1) невиконання чи неналежне виконання службових обов'язкiв;

     2) незаконне розголошення iнформацiї з обмеженим доступом, яка стала вiдомою працiвнику у зв'язку з виконанням його повноважень;

     3) порушення встановленого законом порядку i строкiв подання декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     4) публiчне висловлювання, яке є порушенням презумпцiї невинуватостi;

     5) негативнi результати перевiрки на доброчеснiсть або монiторингу способу життя працiвника;

     6) iншi пiдстави, передбаченi Законом України "Про державну службу" для працiвникiв Нацiонального бюро, якi є державними службовцями, або Дисциплiнарним статутом органiв внутрiшнiх справ України для працiвникiв Нацiонального бюро, якi є особами начальницького складу.

(статтю 28 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Стаття 29. Монiторинг способу життя працiвникiв Нацiонального бюро

     1. Пiдроздiли внутрiшнього контролю здiйснюють монiторинг способу життя працiвникiв Нацiонального бюро з метою встановлення вiдповiдностi рiвня життя працiвника майну i доходам цього працiвника та його членiв сiм'ї згiдно з декларацiєю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, що подається ним вiдповiдно до закону.

     2. Порядок здiйснення монiторингу способу життя працiвникiв Нацiонального бюро визначається Директором Нацiонального бюро.

     Монiторинг способу життя здiйснюється iз додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмiрного втручання у право на недоторканнiсть особистого i сiмейного життя особи.

     3. Встановлення невiдповiдностi рiвня життя працiвника Нацiонального бюро майну i доходам цього працiвника та його членiв сiм'ї є пiдставою для притягнення його до дисциплiнарної вiдповiдальностi.

     Стаття 30. Забезпечення прозоростi в дiяльностi Нацiонального бюро

     1. Нацiональне бюро через засоби масової iнформацiї, на своєму офiцiйному веб-сайтi та в iнших формах регулярно iнформує суспiльство про свою дiяльнiсть. Нацiональне бюро оприлюднює та надає iнформацiю на запити в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     2. Нацiональне бюро готує та оприлюднює не пiзнiше 10 лютого i 10 серпня в загальнодержавних друкованих засобах масової iнформацiї та на власнiй офiцiйнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет звiт про свою дiяльнiсть протягом попереднiх шести мiсяцiв, поданий Президенту України, Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України.

     3. Не може бути обмежено доступ до iнформацiї щодо загального бюджету Нацiонального бюро, його компетенцiї та основних напрямiв дiяльностi, а також щодо притягнення до вiдповiдальностi за вчинення правопорушень працiвникiв Нацiонального бюро.

     Стаття 31. Рада громадського контролю при Нацiональному бюро

     1. З метою забезпечення прозоростi та цивiльного контролю за дiяльнiстю при Нацiональному бюро утворюється Рада громадського контролю у складi 15 осiб, яка формується на засадах вiдкритого та прозорого конкурсу, який проводиться шляхом рейтингового iнтернет-голосування громадян, якi проживають на територiї України.

(абзац перший частини першої статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     Положення про Раду громадського контролю при Нацiональному бюро та про порядок її формування затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частину першу статтi 31 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX, у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - шостим)

     До складу Ради громадського контролю при Нацiональному бюро не можуть входити:

     1) особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     2) особи, якi, незалежно вiд тривалостi, були працiвниками Нацiонального бюро або iнших правоохоронних органiв упродовж попереднiх двох рокiв;

(пункт 2 частини першої статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     3) особи, близькi особи яких, незалежно вiд тривалостi, були працiвниками Нацiонального бюро або iнших правоохоронних органiв упродовж попереднiх двох рокiв.

(пункт 3 частини першої статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     2. Частину другу статтi 31 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     3. Рада громадського контролю при Нацiональному бюро:

     1) заслуховує iнформацiю про дiяльнiсть, виконання планiв i завдань Нацiонального бюро;

     2) розглядає звiти Нацiонального бюро i затверджує свiй висновок щодо них;

     3) обирає з її членiв двох представникiв, якi входять до складу Дисциплiнарної комiсiї Нацiонального бюро;

     4) має iншi права, передбаченi Положенням про Раду громадського контролю.

     Стаття 32. Печатка Нацiонального бюро

     1. Нацiональне бюро є юридичною особою i має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(Закон доповнено статтею 32 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Стаття 33. Посвiдчення працiвника Нацiонального бюро

     1. Працiвники Нацiонального бюро мають службове посвiдчення.

     2. Положення про службове посвiдчення працiвника Нацiонального бюро та його зразок затверджує Директор Нацiонального бюро.

(Закон доповнено статтею 33 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

Роздiл II
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування.

     До введення в дiю Закону України "Про запобiгання корупцiї" у випадку посилання в роздiлi I цього Закону на його положення застосовуються вiдповiднi положення законiв України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011р., N 40, ст. 404) та "Про правила етичної поведiнки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013р., N 14, ст. 94).

(пункт 1 роздiлу II доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     а) частину першу статей 45, 46, 47 та 48, частину четверту статтi 74, пункт 1 частини третьої статтi 81, пункт 1 частини четвертої статтi 82 пiсля слiв "середньої тяжкостi" доповнити словами "крiм корупцiйних злочинiв";

     б) статтю 45 доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Корупцiйними злочинами вiдповiдно до цього Кодексу вважаються злочини, передбаченi частиною другою статтi 191, частиною другою статтi 262, частиною другою статтi 308, частиною другою статтi 312, частиною другою статтi 313, частиною другою статтi 320, частиною першою статтi 357, частиною другою статтi 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбаченi статтями 354, 364, 3641, 3652, 368 - 370 цього Кодексу";

     в) частину першу статтi 69 пiсля слiв "рiшення, може" доповнити словами "крiм випадкiв засудження за корупцiйний злочин";

     г) частину першу статтi 75 пiсля слова "суд" доповнити словами "крiм випадкiв засудження за корупцiйний злочин";

     ґ) частину першу статтi 79 пiсля слiв "особливо тяжкi злочини" доповнити словами "а також за корупцiйнi злочини";

     д) пункт 2 частини третьої статтi 81 та пункт 2 частини четвертої статтi 82 пiсля слiв "судом за" доповнити словами "корупцiйний злочин середньої тяжкостi";

     е) статтю 86 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Особи, визнанi винними у вчиненнi корупцiйних злочинiв, вироки стосовно яких не набрали законної сили, не можуть бути звiльненi вiд вiдбування покарання, а особи, вироки стосовно яких набрали законної сили, - не можуть бути повнiстю звiльненi законом про амнiстiю вiд вiдбування покарання. Зазначенi особи можуть бути звiльненi вiд вiдбування покарання пiсля фактичного вiдбуття ними строкiв, встановлених частиною третьою статтi 81 цього Кодексу";

     є) статтю 87 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Особи, засудженi за вчинення корупцiйних злочинiв, можуть бути звiльненi вiд вiдбування покарання в порядку помилування пiсля фактичного вiдбуття ними строкiв, встановлених частиною третьою статтi 81 цього Кодексу";

     ж) у статтi 89:

     пункт 3 виключити;

     пункт 5 пiсля слiв "доходiв громадян" доповнити словами "позбавлення права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю";

     з) статтю 91 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Зняття судимостi до закiнчення строкiв, зазначених у статтi 89 цього Кодексу, не допускається у випадках засудження за умиснi тяжкi та особливо тяжкi, а також корупцiйнi злочини".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою;

     и) абзац перший статтi 112 та абзац перший частини першої статтi 346 пiсля слiв "Генерального прокурора України" доповнити словами "Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     i) абзац перший частини першої статтi 344 пiсля слiв "Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника" доповнити словами "Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     ї) пункт 2 примiтки до статтi 368 замiнити двома пунктами такого змiсту:

     "2. Службовими особами, якi займають вiдповiдальне становище, у статтях 368, 3682, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначенi у пунктi 1 примiтки до статтi 364 цього Кодексу, посади яких згiдно iз статтею 25 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорiй, суддi, прокурори i слiдчi, а також iншi, крiм зазначених у пунктi 3 примiтки до цiєї статтi, керiвники i заступники керiвникiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх структурних пiдроздiлiв та одиниць.

     3. Службовими особами, якi займають особливо вiдповiдальне становище, у статтях 368, 3682, 369 та 382 цього Кодексу є:

     1) Президент України, Прем'єр-мiнiстр України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, першi заступники та заступники мiнiстрiв, народнi депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Директор Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники, Голова Конституцiйного Суду України, його заступники та суддi Конституцiйного Суду України, Голова Верховного Суду України, його перший заступник, заступники та суддi Верховного Суду України, голови вищих спецiалiзованих судiв, їх заступники та суддi вищих спецiалiзованих судiв, Голова Нацiонального банку України, його перший заступник та заступники, Секретар Ради нацiональної безпеки i оборони України, його перший заступник та заступники;

     2) особи, посади яких згiдно iз статтею 25 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до першої та другої категорiй;

     3) особи, посади яких згiдно iз статтею 14 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" вiднесенi до першої та другої категорiй посад в органах мiсцевого самоврядування";

     й) текст статтi 3682 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, у власнiсть майна, вартiсть якого значно перевищує доходи особи, отриманi iз законних джерел, або передача нею такого майна близьким родичам -

     караються позбавленням волi на строк до двох рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, зi спецiальною конфiскацiєю та з конфiскацiєю майна.

     2. Дiяння, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi службовою особою, яка займає вiдповiдальне становище, -

     караються позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, зi спецiальною конфiскацiєю та з конфiскацiєю майна.

     3. Дiяння, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi службовою особою, яка займає особливо вiдповiдальне становище, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, зi спецiальною конфiскацiєю та з конфiскацiєю майна.

     Примiтка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, є особи, зазначенi в пунктi 1 частини першої статтi 4 Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     2. Значним перевищенням у цiй статтi є сума, що в два або бiльше рази перевищує розмiр доходу, зазначеного в декларацiї про доходи, майно, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за вiдповiдний перiод, поданiй особою у порядку, встановленому Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     2) пункт 1 частини другої статтi 22 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) пiсля слова "мiнiстерства" доповнити словами "Нацiональне антикорупцiйне бюро України";

     3) у Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     а) у пунктах 8 та 17 частини першої статтi 3 слова "органу державного бюро розслiдувань" замiнити словами "Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Державного бюро розслiдувань";

     б) абзац перший частини дев'ятої статтi 31 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Кримiнальне провадження стосовно Прем'єр-мiнiстра України, членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, перших заступникiв та заступникiв мiнiстрiв, народних депутатiв України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Генерального прокурора України, його першого заступника чи заступника, Голови Конституцiйного Суду України, його заступника чи суддi Конституцiйного Суду України, Голови Верховного Суду України, його першого заступника, заступника чи суддi Верховного Суду України, голiв вищих спецiалiзованих судiв, їх заступникiв чи суддiв вищих спецiалiзованих судiв, Голови Нацiонального банку України, його першого заступника чи заступника, осiб, посади яких вiднесено до першої категорiї посад державних службовцiв, а також щодо обвинувачення у вчиненнi кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України, здiйснюється";

     в) статтю 32 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. У разi якщо кримiнальне правопорушення, досудове розслiдування якого проводилося територiальним управлiнням Нацiонального антикорупцiйного бюро України, вчинено у межах територiальної юрисдикцiї мiсцевого суду за мiсцезнаходженням вiдповiдного територiального управлiння Нацiонального антикорупцiйного бюро України, то кримiнальне провадження здiйснює суд, найбiльш територiально наближений до суду за мiсцезнаходженням вiдповiдного територiального управлiння Нацiонального антикорупцiйного бюро України, iншої адмiнiстративно-територiальної одиницi (Автономної Республiки Крим, областi, мiста Києва чи Севастополя)";

     г) у статтi 36:

     частину п'яту доповнити реченням такого змiсту: "Забороняється доручати здiйснення досудового розслiдування кримiнального правопорушення, вiднесеного до пiдслiдностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України, iншому органу досудового розслiдування";

     частину шосту доповнити реченням такого змiсту: "Скасування таких постанов слiдчих та прокурорiв Нацiонального антикорупцiйного бюро України може бути здiйснено лише Генеральним прокурором України або особою, яка виконує його обов'язки";

     ґ) пункт 4 частини першої статтi 38 замiнити двома пунктами такого змiсту:

     "4) Нацiонального антикорупцiйного бюро України;

     5) Державного бюро розслiдувань";

     д) частину першу статтi 41 пiсля слiв "органiв безпеки" доповнити словами "Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Державного бюро розслiдувань";

     е) у частинi першiй статтi 143 слова "або органiв державного бюро розслiдувань" замiнити словами "Нацiонального антикорупцiйного бюро України або Державного бюро розслiдувань";

     є) частину третю статтi 154 доповнити реченням такого змiсту: "Вiдсторонення вiд посади Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України здiйснюється слiдчим суддею на пiдставi вмотивованого клопотання Генерального прокурора України в порядку, встановленому законом";

     ж) частину другу статтi 170 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У невiдкладних випадках, з метою забезпечення збереження речових доказiв або можливої наступної конфiскацiї чи спецiальної конфiскацiї коштiв та iншого майна, у кримiнальному провадженнi щодо кримiнального правопорушення, вiднесеного до пiдслiдностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України, арешт на майно або кошти на рахунках фiзичних та юридичних осiб у фiнансових установах може бути накладено за письмовим рiшенням Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України, погодженим прокурором. Такi заходи застосовуються на строк до 72 годин. Директор Нацiонального антикорупцiйного бюро України впродовж 24 годин з моменту прийняття такого рiшення звертається до слiдчого суддi, суду з клопотанням про арешт майна";

     з) частину другу статтi 214 пiсля слiв "Службою безпеки України" доповнити словами "Нацiональним антикорупцiйним бюро України";

     и) у статтi 216:

     абзац другий частини другої доповнити словами "крiм випадкiв, коли цi злочини вiднесено згiдно з цiєю статтею до пiдслiдностi слiдчих Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Слiдчi органiв державного бюро розслiдувань, крiм випадкiв, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi, здiйснюють досудове розслiдування кримiнальних правопорушень, вчинених службовими особами, якi займають особливо вiдповiдальне становище вiдповiдно до частини першої статтi 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких вiднесено до 1 - 3 категорiй посад, суддями та працiвниками правоохоронних органiв.

     Слiдчi органiв державного бюро розслiдувань здiйснюють також досудове розслiдування кримiнальних правопорушень, передбачених абзацом першим частини п'ятої цiєї статтi, якщо вони були вчиненi службовими особами Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. Слiдчi Нацiонального антикорупцiйного бюро України здiйснюють досудове розслiдування злочинiв, передбачених статтями 191, 2062, 209, 210, 211, 354 (стосовно працiвникiв юридичних осiб публiчного права), 364, 368, 3682, 369, 3692, 410 Кримiнального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:

     1) злочин вчинено:

     народним депутатом України, Прем'єр-мiнiстром України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, першим заступником та заступником мiнiстра, Головою Нацiонального банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Нацiонального банку України, Секретарем Ради нацiональної безпеки i оборони України, його першим заступником та заступником;

     державним службовцем, посада якого вiднесена до першої та другої категорiй посад, особою, посада якої прирiвняна до першої та другої категорiй посад державної служби;

     депутатом Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатом обласної ради, мiської ради мiст Києва та Севастополя, посадовою особою мiсцевого самоврядування, посаду якої вiднесено до першої та другої категорiй посад;

     суддею Конституцiйного Суду України, суддею суду загальної юрисдикцiї, народним засiдателем або присяжним (пiд час виконання ними цих функцiй), Головою, членами, дисциплiнарними iнспекторами Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, Головою, заступником Голови, секретарем секцiї Вищої ради юстицiї, iншим членом Вищої ради юстицiї;

     Генеральним прокурором України, його заступником, помiчником Генерального прокурора України, прокурором Генеральної прокуратури України, слiдчим Генеральної прокуратури України, керiвником структурного пiдроздiлу Генеральної прокуратури України, прокурором Автономної Республiки Крим, мiст Києва i Севастополя, областi та його заступником, керiвником структурного пiдроздiлу прокуратури Автономної Республiки Крим, мiст Києва i Севастополя, областi;

     особою вищого начальницького складу органiв внутрiшнiх справ, державної кримiнально-виконавчої служби, органiв та пiдроздiлiв цивiльного захисту, посадовою особою митної служби, якiй присвоєно спецiальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу i вище, посадовою особою органiв державної податкової служби, якiй присвоєно спецiальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу i вище;

     вiйськовослужбовцем вищого офiцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спецiальної служби транспорту, Нацiональної гвардiї України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України;

     керiвником суб'єкта великого пiдприємництва, у статутному капiталi якого частка державної або комунальної власностi перевищує 50 вiдсоткiв;

     2) розмiр предмета злочину або завданої ним шкоди дорiвнює або перевищує суму, яка в п'ятсот i бiльше разiв перевищує мiнiмальну заробiтну плату, встановлену на вiдповiдний рiк (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, вiйськового формування, органу мiсцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капiталi якого частка державної або комунальної власностi перевищує 50 вiдсоткiв);

     3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статтi 3692 Кримiнального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної в частинi четвертiй статтi 18 Кримiнального кодексу України або в пунктi 1 цiєї частини.

     Прокурор, який здiйснює нагляд за досудовими розслiдуваннями, якi проводяться слiдчими Нацiонального антикорупцiйного бюро України, своєю постановою може вiднести кримiнальне провадження у злочинах, передбачених абзацом першим цiєї частини, до пiдслiдностi слiдчих Нацiонального антикорупцiйного бюро України, якщо вiдповiдним злочином було заподiяно або могло бути заподiяно тяжкi наслiдки охоронюваним законом свободам та iнтересам фiзичної або юридичної особи, а також державним чи суспiльним iнтересам. Пiд тяжкими наслiдками слiд розумiти загрозу заподiяння або заподiяння шкоди життєво важливим iнтересам суспiльства та держави, зокрема державному суверенiтету, територiальнiй цiлiсностi України, реалiзацiї конституцiйних прав, свобод i обов'язкiв трьох i бiльше осiб".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою;

     i) частину п'яту статтi 218 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Спiр про пiдслiднiсть у кримiнальному провадженнi, яке може належати до пiдслiдностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України, вирiшує Генеральний прокурор України або його заступник";

     ї) у частинi шостiй статтi 232 слова "органу державного бюро розслiдувань, на територiї юрисдикцiї якого перебуває така особа" замiнити словами "на територiї юрисдикцiї якого перебуває така особа, Нацiональному антикорупцiйному бюро України або Державному бюро розслiдувань";

     й) у статтi 246:

     у частинi п'ятiй:

     абзац четвертий пiсля слiв "управлiння Служби безпеки України" доповнити словами "керiвником вiдповiдного пiдроздiлу Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Державного бюро розслiдувань";

     абзац п'ятий пiсля слiв "Головою Служби безпеки України" доповнити словами "Директором Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     частину шосту пiсля слiв "органiв безпеки" доповнити словами "Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Державного бюро розслiдувань";

     к) у статтi 247 слова "головою чи за його визначенням iншим суддею" замiнити словами "слiдчим суддею";

     л) статтю 480 доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) Директора та працiвникiв Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     м) у частинi першiй статтi 481:

     пункт 2 пiсля слiв "секретарю Рахункової палати" доповнити словами "Директору Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     пункт 3 пiсля слiв "народному засiдателю на час здiйснення ними правосуддя" доповнити словами "працiвникам Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     н) частину першу статтi 545 доповнити словами "крiм досудового розслiдування кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України, яке у таких випадках здiйснює функцiї центрального органу України";

     о) частину четверту статтi 575 пiсля слiв "органу Державного бюро розслiдувань України" доповнити словами "Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     п) пункт 1 роздiлу X "Прикiнцевi положення" пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "частини п'ятої статтi 216 цього Кодексу, яка вводиться в дiю з дня початку дiяльностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України, але не пiзнiше трьох рокiв з дня набрання чинностi цим Кодексом".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дев'ятим;

     р) пункт 1 роздiлу XI "Перехiднi положення" доповнити абзацами такого змiсту:

     "До дня введення в дiю частини п'ятої статтi 216 цього Кодексу повноваження щодо досудового розслiдування передбачених нею кримiнальних правопорушень здiйснюють слiдчi органiв прокуратури, якi користуються повноваженнями слiдчих, визначених цим Кодексом.

     Пiсля введення в дiю частини п'ятої статтi 216 цього Кодексу матерiали кримiнальних проваджень, досудове розслiдування яких здiйснюється органами прокуратури, передаються слiдчими органiв прокуратури Нацiональному антикорупцiйному бюро України";

     4) Закон України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 iз наступними змiнами) доповнити статтею 171 такого змiсту:

     "Стаття 171. Прокурори Нацiонального антикорупцiйного бюро України

     Наказом Генерального прокурора України до Нацiонального антикорупцiйного бюро України вiдряджаються прокурори для здiйснення нагляду за додержанням законiв пiд час проведення досудового розслiдування, яке здiйснюється слiдчими Нацiонального антикорупцiйного бюро України.

     Прокурори, що вiдряджаються до Нацiонального антикорупцiйного бюро України, залишаються на службi в органах прокуратури.

     Кiлькiсть прокурорiв, що вiдряджаються, та порядок їх служби в Нацiональному антикорупцiйному бюро України визначаються Генеральним прокурором України за погодженням з Директором Нацiонального антикорупцiйного бюро України.

     Прокурори, що вiдряджаються до Нацiонального антикорупцiйного бюро України, пiдпорядковуються безпосередньо Генеральному прокурору України";

     5) у Законi України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 iз наступними змiнами):

     а) частину першу статтi 5 доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "Нацiонального антикорупцiйного бюро України - оперативними, оперативно-технiчними, внутрiшнього контролю";

     б) у статтi 9:

     частину першу пiсля слiв "розвiдувального органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону" доповнити словами "пiдроздiлу Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     частину другу доповнити словами "Нацiональним антикорупцiйним бюро України";

     частину третю пiсля слiв "пiдроздiлу внутрiшньої безпеки МВС" доповнити словами "пiдроздiлу Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     частину восьму пiсля слiв "Служба зовнiшньої розвiдки України" доповнити словами "Нацiональне антикорупцiйне бюро України";

     в) частини другу i третю статтi 91 пiсля слiв "Головою Служби зовнiшньої розвiдки України" доповнити словами "Директором Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     6) у частинi другiй статтi 8 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360 iз наступними змiнами):

     абзац четвертий пiсля слiв "розвiдувальних органiв України" доповнити словами "та працiвникiв Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     абзац десятий пiсля слова "юстицiї" доповнити словами "Нацiональному антикорупцiйному бюро України";

     7) частину другу статтi 9 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490 iз наступними змiнами) пiсля слiв "внутрiшнiх справ" доповнити словами "Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     8) абзац перший частини третьої статтi 3 Закону України "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51; 2003 р., N 16, ст. 124; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511; 2013 р., N 21, ст. 208):

     "3. Здiйснення заходiв безпеки покладається за пiдслiднiстю на органи служби безпеки, органи внутрiшнiх справ або Нацiональне антикорупцiйне бюро України, у складi структур яких з цiєю метою створюються спецiальнi пiдроздiли. Безпека осiб, яких беруть пiд захист, якщо кримiнальнi справи знаходяться у провадженнi прокуратури або суду, здiйснюється за їх рiшенням вiдповiдно органами служби безпеки, органами внутрiшнiх справ, Нацiональним антикорупцiйним бюро України чи органами i установами виконання покарань та слiдчими iзоляторами";

     9) у Законi України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50 iз наступними змiнами):

     а) абзац перший пункту 1 частини першої статтi 2 пiсля слiв "Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України" доповнити словами "Нацiональне антикорупцiйне бюро України";

     б) статтю 14 доповнити пунктом "ж" такого змiсту:

     "ж) Директор Нацiонального антикорупцiйного бюро України, директори його територiальних управлiнь - щодо захисту пiдлеглих працiвникiв Нацiонального антикорупцiйного бюро України, а також їх близьких родичiв";

     в) частину першу статтi 15 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "д) стосовно працiвникiв Нацiонального антикорупцiйного бюро України та їх близьких родичiв - на вiдповiднi пiдроздiли Нацiонального антикорупцiйного бюро України".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     10) статтю 15 Закону України "Про порядок вiдшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними дiями органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування, прокуратури i суду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами) пiсля слiв "Державної кримiнально-виконавчої служби України" доповнити словами "працiвникам Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     11) пункт 3 частини першої статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2004 р., N 13, ст. 181) пiсля слiв "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" доповнити словами "Нацiональному антикорупцiйному бюро України";

     12) в абзацi другому частини п'ятої статтi 5 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404; 2013 р., N 2, ст. 4; 2014 р., N 11, ст. 132) слова "по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України" замiнити словами "Нацiональне антикорупцiйне бюро України";

     13) у роздiлi I Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань удосконалення дiяльностi прокуратури" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 37, ст. 490):

     а) пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Пункти 2 i 3 примiтки до статтi 368 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Службовими особами, якi займають вiдповiдальне становище, у статтях 368, 3682, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначенi у пунктi 1 примiтки до статтi 364 цього Кодексу, посади яких згiдно iз статтею 6 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до посад державної служби пiдгруп I-4, II-2, II-3, II-4, III-1, III-2, III-3, III-4, IV-1, IV-2, IV-3, суддi, прокурори i слiдчi, а також iншi, крiм зазначених у пунктi 3 примiтки до цiєї статтi, керiвники i заступники керiвникiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх структурних пiдроздiлiв та одиниць.

     3. Службовими особами, якi займають особливо вiдповiдальне становище, у статтях 368, 3682, 369 та 382 цього Кодексу є:

     1) Президент України, Прем'єр-мiнiстр України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, першi заступники та заступники мiнiстрiв, народнi депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Директор Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники, Голова Конституцiйного Суду України, його заступники та суддi Конституцiйного Суду України, Голова Верховного Суду України, його перший заступник, заступники та суддi Верховного Суду України, голови вищих спецiалiзованих судiв, їх заступники та суддi вищих спецiалiзованих судiв, Голова Нацiонального банку України, його перший заступник та заступники, Секретар Ради нацiональної безпеки i оборони України, його перший заступник та заступники;

     2) особи, посади яких згiдно iз статтею 6 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до посад державної служби пiдгруп I-1, I-2, I-3 та II-1;

     3) особи, посади яких згiдно iз статтею 14 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" вiднесенi до першої та другої категорiй посад в органах мiсцевого самоврядування";

     б) пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) абзац перший частини дев'ятої статтi 31 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Кримiнальне провадження стосовно Прем'єр-мiнiстра України, членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, перших заступникiв та заступникiв мiнiстрiв, народних депутатiв України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Генерального прокурора України, його першого заступника чи заступника, Голови Конституцiйного Суду України, його заступника чи суддi Конституцiйного Суду України, Голови Верховного Суду України, його першого заступника, заступника чи суддi Верховного Суду України, голiв вищих спецiалiзованих судiв, їх заступникiв чи суддiв вищих спецiалiзованих судiв, Голови Нацiонального банку України, його першого заступника чи заступника, осiб, посади яких згiдно iз статтею 6 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до посад державної служби пiдгруп I-1, I-2, I-3, а також щодо обвинувачення у вчиненнi кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України, здiйснюється";

     2) частину четверту статтi 216 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Слiдчi органiв державного бюро розслiдувань, крiм випадкiв, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi, здiйснюють досудове розслiдування кримiнальних правопорушень, вчинених особами, зазначеними у пунктах 1, 2 та 3 частини другої статтi 2 Закону України "Про державну службу", Головою Нацiонального банку України, його першим заступником чи заступником, суддями та працiвниками правоохоронних органiв, службовими особами, посади яких згiдно iз статтею 6 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до посад державної служби пiдгруп I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, IV-1.

     Слiдчi органiв державного бюро розслiдувань здiйснюють також досудове розслiдування кримiнальних правопорушень, передбачених абзацом першим частини п'ятої цiєї статтi, якщо вони були вчиненi службовими особами Нацiонального антикорупцiйного бюро України".

     3. Рекомендувати Президенту України вжити заходiв щодо формування Конкурсної комiсiї iз призначення Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України та його утворення.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом:

     1) внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до Державного бюджету України на поточний рiк для включення до нього видаткiв, необхiдних для створення та дiяльностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України, зокрема видаткiв для забезпечення Нацiонального антикорупцiйного бюро України та його територiальних управлiнь адмiнiстративними будинками, транспортними засобами, засобами зв'язку i матерiально-технiчного забезпечення, спецiальною технiкою оперативно-технiчних пiдроздiлiв та пiдроздiлiв оперативного документування, озброєнням, спецiальними засобами захисту, iншим майном та iнформацiйною базою;

     2) внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо регулювання порядку проведення перевiрки на доброчеснiсть осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, а також пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     3) вжити заходiв щодо забезпечення утворення та дiяльностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України та його територiальних управлiнь;

     4) прийняти нормативно-правовi акти, що випливають iз цього Закону, та забезпечити перегляд мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

     5. Мiнiстерству внутрiшнiх справ України, Службi безпеки України та органам прокуратури у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити передачу Нацiональному антикорупцiйному бюро України та його територiальним управлiнням iнформацiйної бази, закрiпленої за їх вiдповiдними пiдроздiлами, в частинi, необхiднiй для утворення та функцiонування Нацiонального антикорупцiйного бюро України та його територiальних управлiнь.

     6. Вiдкритий конкурсний вiдбiр на зайняття посади Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України проводиться в порядку, передбаченому статтею 7 цього Закону, до набрання чинностi цим Законом.

     Вiдкритий конкурс на зайняття посад у центральному управлiннi Нацiонального антикорупцiйного бюро України проводиться у чотиримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом.

(абзац другий пункту 6 роздiлу II у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     61. На службу до центрального та територiальних управлiнь Нацiонального антикорупцiйного бюро України не можуть бути прийнятi особи, якi протягом п'яти рокiв до набрання чинностi цим Законом працювали (проходили службу), незалежно вiд тривалостi, у спецiально уповноважених пiдроздiлах по боротьбi з корупцiєю в органах прокуратури, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, податкової мiлiцiї, Служби безпеки України, Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах.

(роздiл II доповнено пунктом 61 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     7. Питання подальших досудових розслiдувань, якi були розпочатi до набрання чинностi цим Законом, у кримiнальних провадженнях, що вiдповiдно до закону вiднесенi до пiдслiдностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України, вирiшуються прокурором.

     71. Служба безпеки України до створення в Нацiональному антикорупцiйному бюро України оперативно-технiчного пiдроздiлу забезпечує безоплатне користування уповноваженими працiвниками Нацiонального антикорупцiйного бюро України обладнанням та iншими матерiально-технiчними засобами, необхiдними для виконання обов'язкiв Нацiонального антикорупцiйного бюро України. Уповноваженi працiвники Нацiонального антикорупцiйного бюро України використовують зазначенi засоби автономно, без неналежного втручання працiвникiв Служби безпеки України.

(роздiл II доповнено пунктом 71 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     8. До приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом закони України, iншi нормативно-правовi акти дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 жовтня 2014 року
N 1698-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.