ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про демократичний цивiльний контроль над Воєнною органiзацiєю i правоохоронними органами держави

     Цей Закон з метою захисту нацiональних iнтересiв України, утвердження i змiцнення конституцiйних засад демократичної, правової держави у сферi цивiльно-вiйськових вiдносин, забезпечення прав i свобод людини та вiдповiдно до мiжнародних зобов'язань, взятих Україною, визначає правовi засади органiзацiї i здiйснення демократичного цивiльного контролю над Збройними Силами України та iншими утвореними вiдповiдно до законiв України вiйськовими формуваннями, а також над правоохоронними органами держави.

Роздiл I
ОСНОВИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВIЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД ВОЄННОЮ ОРГАНIЗАЦIЄЮ I ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв

     Наведенi в цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     цивiльно-вiйськовi вiдносини - сукупнiсть правових взаємовiдносин мiж суспiльством та складовими частинами Воєнної органiзацiї держави, якi охоплюють полiтичнi, фiнансово-економiчнi, соцiальнi та iншi процеси у сферi нацiональної безпеки i оборони;

     Воєнна органiзацiя держави - охоплена єдиним керiвництвом сукупнiсть органiв державної влади, вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до Конституцiї i законiв України, дiяльнiсть яких перебуває пiд демократичним контролем суспiльства i вiдповiдно до Конституцiї та законiв України безпосередньо спрямована на вирiшення завдань захисту iнтересiв держави вiд зовнiшнiх та внутрiшнiх загроз;

     правоохороннi органи - державнi органи, якi вiдповiдно до законодавства здiйснюють правозастосовнi або правоохороннi функцiї;

     демократичний цивiльний контроль над Воєнною органiзацiєю та правоохоронними органами держави (далi - цивiльний контроль) - комплекс здiйснюваних вiдповiдно до Конституцiї i законiв України правових, органiзацiйних, iнформацiйних заходiв для забезпечення неухильного дотримання законностi й вiдкритостi в дiяльностi всiх складових частин Воєнної органiзацiї та правоохоронних органiв держави, сприяння їхнiй ефективнiй дiяльностi i виконанню покладених на них функцiй, змiцненню державної та вiйськової дисциплiни.

     Стаття 2. Основнi завдання цивiльного контролю

     Цивiльний контроль має забезпечувати:

     прiоритет полiтичних пiдходiв до вирiшення питань вiйськового будiвництва, спрямування дiяльностi всiх складових частин Воєнної органiзацiї та правоохоронних органiв на реалiзацiю визначених засадами внутрiшньої i зовнiшньої полiтики завдань у сферi нацiональної безпеки i оборони, правоохоронної дiяльностi з метою становлення i розвитку громадянського суспiльства та змiцнення конституцiйного правопорядку в державi, здiйснення визначених Конституцiєю України функцiй у сферi нацiональної безпеки, оборони та змiцнення громадського порядку;

     дотримання законностi в дiяльностi всiх складових частин Воєнної органiзацiї та правоохоронних органiв держави;

     пiдтримання полiтичної стабiльностi в суспiльствi, створення умов, якi унеможливлюють використання Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв для обмеження прав i свобод громадян або з метою повалення конституцiйного ладу, усунення органiв влади чи перешкоджання їх дiяльностi, а також в iнтересах окремих осiб, полiтичних партiй, громадських органiзацiй;

     попередження та недопущення порушень конституцiйних прав i свобод, захист законних iнтересiв громадян України, якi перебувають на службi у Збройних Силах України, iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, та у правоохоронних органах, осiб, звiльнених з вiйськової служби, а також членiв їхнiх сiмей;

     урахування громадської думки, пропозицiй громадян та громадських органiзацiй при обговореннi й ухваленнi рiшень з питань дiяльностi Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв та посадових осiб у сферi оборони, нацiональної безпеки, змiцнення громадського порядку i законностi;

     видiлення вiдповiдно до законiв у необхiдних обсягах i рацiональне використання бюджетних коштiв, спрямовуваних на утримання i функцiонування Воєнної органiзацiї та правоохоронних органiв держави, зокрема на реформування Збройних Сил України;

     використання за цiльовим i функцiональним призначенням державного майна, переданого в управлiння Збройним Силам України та iншим вiйськовим формуванням, а також правоохоронним органам;

     своєчасне, повне i достовiрне iнформування органiв державної влади та суспiльства про дiяльнiсть Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв, забезпечення її вiдповiдностi вимогам Конституцiї i законiв України, нормам мiжнародного права, реальнiй вiйськовополiтичнiй i кримiногеннiй обстановцi, завданням забезпечення надiйної оборони i безпеки держави, змiцнення громадського порядку.

     Стаття 3. Правовi основи цивiльного контролю

     Правовими основами цивiльного контролю над Воєнною органiзацiєю i правоохоронними органами держави є Конституцiя України, цей та iншi закони України, а також мiжнароднi договори, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 4. Принципи здiйснення цивiльного контролю

     Цивiльний контроль над Воєнною органiзацiєю i правоохоронними органами держави здiйснюється на основi:

     верховенства права, неухильного дотримання вимог законодавства, яким регулюються цивiльно-вiйськовi вiдносини, дiяльнiсть Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв;

     розмежування функцiй i повноважень полiтичного керiвництва Воєнною органiзацiєю держави i правоохоронною дiяльнiстю та професiйного вiйськового управлiння Збройними Силами України, iншими вiйськовими формуваннями, правоохоронними органами, унеможливлення дублювання їхнiх функцiй;

     взаємодiї й вiдповiдальностi органiв державної влади та органiв вiйськового управлiння i правоохоронних органiв у межах, визначених законодавством, за здiйснення оборонної полiтики та полiтики у справi змiцнення законностi й громадського порядку, за своєчасне i всебiчне матерiально-фiнансове забезпечення Збройних Сил України, iнших складових частин Воєнної органiзацiї, правоохоронних органiв держави для виконання покладених на них функцiй;

     деполiтизацiї та деiдеологiзацiї контролю. Службовi (посадовi) особи, здiйснюючи згiдно iз цим Законом функцiї контролю у сферi оборони i безпеки держави та правоохоронної дiяльностi, не можуть бути зв'язанi рiшеннями полiтичних партiй чи громадських органiзацiй;

     прозоростi видаткiв на нацiональну безпеку i оборону, правоохоронну дiяльнiсть, утилiзацiю та лiквiдацiю озброєнь, попередження i лiквiдацiю наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

     здiйснення дiяльностi Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань на принципах єдиноначальництва i суворої дисциплiни;

     вiдкритостi для суспiльства iнформацiї про дiяльнiсть Збройних Сил України та iнших складових частин Воєнної органiзацiї, правоохоронних органiв держави, яка не становить державну таємницю, з урахуванням визначеної законами специфiки державних правоохоронних органiв;

     вiдповiдальностi посадових осiб за своєчаснiсть, повноту i достовiрнiсть iнформацiї, що надається, та за реагування на звернення громадян, громадських органiзацiй, виступи засобiв масової iнформацiї;

     судового захисту прав суб'єктiв цивiльного контролю.

     Стаття 5. Предмет цивiльного контролю

     Предметом цивiльного контролю у сферi оборони i безпеки, правоохоронної дiяльностi держави є:

     обгрунтованiсть рiшень державних органiв з вiйськових питань та питань правоохоронної дiяльностi з точки зору вiдповiдностi їх засадам внутрiшньої i зовнiшньої полiтики, мiжнародним зобов'язанням України за укладеними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

     хiд виконання програм реформування Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, зокрема програм переведення Збройних Сил України на контрактну форму комплектування особовим складом, вирiшення проблем соцiальної i професiйної адаптацiї вiйськовослужбовцiв, якi пiдлягають звiльненню або звiльненi в запас чи у вiдставку, забезпечення їх житлом та конверсiї колишнiх вiйськових об'єктiв, вiйськового, вiйськово-полiтичного та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iншими державами та мiждержавними союзами, створення i розвитку виробництва нових видiв озброєнь та вiйськової технiки, конверсiї оборонних пiдприємств i виробництв, вiдчуження i реалiзацiї вiйськового майна, приватизацiї пiдприємств, що вiднесенi до сфери управлiння Мiнiстерства оборони України та iнших центральних органiв виконавчої влади, iнших загальнодержавних програм у сферi оборони i нацiональної безпеки, правоохоронної дiяльностi; формування i реалiзацiя кадрової полiтики в цих сферах;

     стан вiйськово-патрiотичного виховання молодi, пiдготовка громадян до захисту Батькiвщини;

     питання експорту та iмпорту озброєнь та вiйськової технiки;

     дотримання вимог Конституцiї та законiв України стосовно прав i свобод громадян, якi перебувають на службi в Збройних Силах України, iнших вiйськових формуваннях, правоохоронних органах, стану правової i соцiальної захищеностi осiб, якi пiдлягають призову на вiйськову службу, проходять вiйськову службу або знаходяться в запасi, а також звiльнених з вiйськової служби та членiв їхнiх сiмей;

     формування, затвердження i використання визначених законом про Державний бюджет України видаткiв на потреби оборони, нацiональної безпеки, правоохоронної дiяльностi; дотримання бюджетного законодавства в цих сферах;

     формування, фiнансове забезпечення i виконання оборонного замовлення, планiв мобiлiзацiйної пiдготовки i мобiлiзацiї, заходiв щодо утилiзацiї та лiквiдацiї озброєнь, попередження надзвичайних ситуацiй та подолання їх наслiдкiв;

     участь пiдроздiлiв Збройних Сил України в мiжнародних миротворчих операцiях i антитерористичних дiях, спiльних вiйськових навчаннях та iнших акцiях у рамках мiжнародного вiйськового та вiйськово-технiчного спiвробiтництва;

     дотримання законiв України при вирiшеннi питань про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України та пiд час перебування їх на її територiї;

     дотримання законностi при розглядi органами державної влади, вiйськовими посадовими особами звернень i скарг вiйськовослужбовцiв, осiб, звiльнених з вiйськової служби, та членiв їхнiх сiмей.

     Стаття 6. Система та суб'єкти цивiльного контролю

     Система цивiльного контролю над Воєнною органiзацiєю i правоохоронними органами держави складається з:

     парламентського контролю;

     контролю, здiйснюваного Президентом України;

     контролю з боку органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування;

     контролю з боку судових органiв та нагляду з боку органiв прокуратури;

     громадського контролю.

     Суб'єктами цивiльного контролю над Воєнною органiзацiєю i правоохоронними органами держави є:

     Верховна Рада України;

     Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

     Президент України;

     Рада нацiональної безпеки i оборони України;

     Кабiнет Мiнiстрiв України;

     центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом;

     органи мiсцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом;

     прокуратура України;

     судовi органи України;

     громадяни України та громадськi органiзацiї, утворюванi вiдповiдно до Конституцiї України для здiйснення та захисту прав i свобод громадян та задоволення їхнiх полiтичних, економiчних, соцiальних, культурних iнтересiв;

     засоби масової iнформацiї.

     Стаття 7. Особливостi та обмеження у здiйсненнi контролю

     Суб'єкти цивiльного контролю здiйснюють свої повноваження у сферi контролю з дотриманням встановленого законодавством України режиму доступу до iнформацiї, яка вiднесена до державної таємницi, а також обмежень, встановлених законом для захисту стратегiчних iнтересiв держави, у тому числi в разi введення надзвичайного i воєнного стану.

     Оперативнi та мобiлiзацiйнi плани Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв, оперативно-розпорядчi дiї їх посадових осiб контролю з боку громадян та громадських органiзацiй не пiдлягають.

     Контроль за дiяльнiстю Служби безпеки України, розвiдувальних i контррозвiдувальних органiв України, оперативних пiдроздiлiв, якi проводять оперативно-розшукову дiяльнiсть, а також пiдроздiлiв дiзнання та досудового слiдства здiйснюється з дотриманням вимог законiв України "Про Службу безпеки України", "Про розвiдувальнi органи України", "Про контррозвiдувальну дiяльнiсть", "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", "Про Вiйськову службу правопорядку в Збройних Силах України", iнших законiв та Кримiнально-процесуального кодексу України.

Роздiл II
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

     Стаття 8. Повноваження Верховної Ради України в здiйсненнi контролю над Воєнною органiзацiєю та правоохоронними органами держави

     Верховна Рада України, реалiзуючи установчi й законодавчi функцiї та здiйснюючи парламентський контроль над Воєнною органiзацiєю i правоохоронними органами держави, вiдповiдно до Конституцiї України:

     визначає засади внутрiшньої i зовнiшньої полiтики;

     визначає основи нацiональної безпеки, органiзацiї Збройних Сил України i забезпечення громадського правопорядку;

     затверджує загальну структуру, чисельнiсть, визначає функцiї Збройних Сил України, Служби безпеки України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України;

     визначає основи правового i соцiального захисту та види пенсiйного забезпечення вiйськовослужбовцiв;

     при затвердженнi Державного бюджету України визначає розмiр витрат на забезпечення оборони, державної безпеки України i громадського порядку iз зазначенням конкретного спрямування бюджетних асигнувань;

     розглядає за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України i затверджує загальнодержавнi програми реформування та розвитку Збройних Сил України, правоохоронних органiв, вирiшення соцiальних проблем, а також iншi програми, що стосуються оборони i безпеки держави, програми вiйськового, вiйськово-полiтичного та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iншими державами та мiждержавними союзами;

     при обговореннi звiтiв i доповiдей Кабiнету Мiнiстрiв України про виконання Державного бюджету України розглядає стан i доцiльнiсть використання бюджетних коштiв, видiлених на потреби нацiональної оборони, забезпечення державної безпеки i громадського порядку;

     обговорює хiд реформування Збройних Сил України, iншi питання функцiонування Воєнної органiзацiї та правоохоронних органiв держави у форматi "Дня Уряду України" та на парламентських слуханнях;

     визначає порядок збереження державної таємницi при iнформуваннi громадськостi про дiяльнiсть Воєнної органiзацiї i правоохоронних органiв держави;

     визначає правовий режим державного кордону України;

     визначає правовий режим воєнного i надзвичайного стану, зон надзвичайної екологiчної ситуацiї та затверджує укази Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Українi або в окремих її мiсцевостях, про загальну або часткову мобiлiзацiю, про оголошення окремих мiсцевостей зонами надзвичайної екологiчної ситуацiї;

     оголошує за поданням Президента України стан вiйни та укладення миру i схвалює рiшення Президента України про використання Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань у разi збройної агресiї проти України;

     схвалює рiшення про надання вiйськової допомоги iншим державам, про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iншої держави, у тому числi для участi в мiжнародних миротворчих операцiях i антитерористичних дiях, та про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України;

     надає згоду на обов'язковiсть мiжнародних договорiв України, в тому числi тих, що безпосередньо стосуються Воєнної органiзацiї держави i правоохоронної дiяльностi.

     Стаття 9. Повноваження парламентських комiтетiв i спецiальних комiсiй у здiйсненнi контролю

     Вiдповiдно до Конституцiї i законiв України комiтети:

     аналiзують хiд виконання ухвалених Верховною Радою України законiв i постанов у сферi нацiональної безпеки i оборони, охорони громадського порядку i боротьби iз злочиннiстю, iнформують з цих питань та вносять у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо вирiшення наявних у цих сферах проблем та усунення причин, що їх породжують;

     перiодично iнформують громадськiсть, у тому числi через засоби масової iнформацiї, про свою дiяльнiсть.

     Для вивчення, пiдготовки i попереднього розгляду окремих питань у сферi нацiональної безпеки, оборони, правоохоронної дiяльностi Верховна Рада України в межах своїх повноважень може створювати тимчасовi спецiальнi комiсiї, а для проведення розслiдування з питань, що становлять суспiльний iнтерес, - тимчасовi слiдчi комiсiї, якi дiють у порядку, встановленому законом.

     Стаття 10. Повноваження народних депутатiв України в здiйсненнi контролю

     Народнi депутати України вiдповiдно до Конституцiї i законiв України:

     здiйснюють право законодавчої iнiцiативи щодо правового регулювання проблем нацiональної безпеки i оборони, правоохоронної дiяльностi;

     беруть участь в обговореннi законопроектiв та iнших питань, пов'язаних з обороною i безпекою держави, правоохоронною дiяльнiстю, на засiданнях Верховної Ради України, "Днях Уряду України", парламентських слуханнях, у парламентських комiтетах i комiсiях;

     звертаються на сесiї Верховної Ради України iз запитом з питань нацiональної безпеки i оборони, боротьби iз злочиннiстю до керiвникiв органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, у тому числi до посадових осiб Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв, якi зобов'язанi у встановлений законом термiн повiдомити народного депутата України про результати розгляду його запиту.

     Стаття 11. Контроль за додержанням конституцiйних прав i свобод вiйськовослужбовцiв

     Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, здiйснюючи повноваження, визначенi Конституцiєю України, цим та iншими законами України:

     перевiряє за своєю iнiцiативою чи за дорученням Верховної Ради України або за зверненням громадянина чи громадської органiзацiї стан додержання конституцiйних прав i свобод осiб, якi пiдлягають призову, проходять вiйськову службу, перебувають у запасi та призванi на збори, осiб, звiльнених з вiйськової служби, а також членiв їхнiх сiмей;

     має право запитувати та отримувати вiд керiвникiв та iнших службових (посадових) осiб Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв, при неухильному дотриманнi встановленого режиму таємностi, документи, матерiали та пояснення, необхiднi для здiйснення повноважень, покладених на них законом;

     користується правом невiдкладного прийому службовими (посадовими) особами Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв;

     для здiйснення своїх функцiй має право безперешкодно, у тому числi без попередження, вiдвiдувати, при дотриманнi встановленого режиму, вiйськовi частини та пiдроздiли, а також бути присутнiм на засiданнях колегiальних органiв Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв при обговореннi питань, що належать до повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

     Для здiйснення контролю за додержанням конституцiйних прав i свобод людини i громадянина у сферi нацiональної безпеки i оборони, правоохоронної дiяльностi затверджується представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав вiйськовослужбовцiв, повноваження якого обмежуються термiном повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав вiйськовослужбовцiв не може бути особа, яка перебуває на дiйснiй вiйськовiй службi.

     Призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини i затвердження його представника у справах захисту прав вiйськовослужбовцiв та звiльнення їх з посад здiйснюються в порядку, встановленому Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

     У щорiчнiй доповiдi Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини окремо вiдображається стан справ iз додержанням конституцiйних прав i свобод вiйськовослужбовцiв, пропозицiї щодо змiцнення законностi, усунення недолiкiв i порушень у дiяльностi вiдповiдних складових частин Воєнної органiзацiї та правоохоронних органiв держави. Доповiдь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини оприлюднюється.

     Оголошення стану вiйни, введення на територiї України або в окремих її мiсцевостях надзвичайного або воєнного стану не обмежує повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представника у справах захисту прав вiйськовослужбовцiв.

     Про свою дiяльнiсть та стан справ iз додержанням конституцiйних прав i свобод людини i громадянина у Збройних Силах України та iнших вiйськових формуваннях, правоохоронних органах Уповноважений Верховної Ради України з прав людини перiодично iнформує громадськiсть, у тому числi через засоби масової iнформацiї.

     Стаття 12. Контроль за використанням коштiв Державного бюджету України, що видiляються на потреби нацiональної безпеки i оборони та правоохоронну дiяльнiсть

     Контроль за використанням коштiв Державного бюджету України, що видiляються на потреби нацiональної безпеки i оборони, правоохоронну дiяльнiсть, здiйснює вiд iменi Верховної Ради України Рахункова палата, керуючись Законом України "Про Рахункову палату", Бюджетним кодексом України та iншими законами України.

     Про свою дiяльнiсть i стан справ у цiй сферi Рахункова палата не рiдше одного разу на рiк доповiдає Верховнiй Радi України i перiодично iнформує громадськiсть, у тому числi через засоби масової iнформацiї.

Роздiл III
КОНТРОЛЬ, ЗДIЙСНЮВАНИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ

     Стаття 13. Здiйснення Президентом України повноважень у сферi контролю над Воєнною органiзацiєю та правоохоронними органами держави

     Президент України як глава держави i гарант державного суверенiтету, територiальної цiлiсностi України, додержання Конституцiї України, прав i свобод людини i громадянина i як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України при здiйсненнi своїх державних функцiй вiдповiдно до Конституцiї i законiв України:

     вносить на затвердження Верховної Ради України пропозицiї щодо загальної структури, чисельностi, визначення функцiй Збройних Сил України, Служби безпеки України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, а також Мiнiстерства внутрiшнiх справ України;

     призначає на посади та звiльняє з посад вище командування Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв; присвоює вищi вiйськовi звання;

     вносить до Верховної Ради України пропозицiї про оголошення стану вiйни та приймає рiшення про використання Збройних Сил України в разi збройної агресiї проти України;

     приймає вiдповiдно до закону рiшення про загальну або часткову мобiлiзацiю та введення воєнного стану в Українi або в окремих її мiсцевостях у разi загрози нападу, небезпеки державнiй незалежностi України з внесенням рiшення на затвердження Верховною Радою України;

     приймає у разi необхiдностi рiшення про введення в Українi або в окремих її мiсцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разi необхiдностi окремi мiсцевостi України зонами надзвичайної екологiчної ситуацiї з визначенням участi в здiйсненнi пов'язаних iз цим заходiв Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань - з наступним затвердженням цих рiшень Верховною Радою України;

     вживає заходiв щодо припинення дiяльностi незаконних воєнiзованих формувань, а також будь-яких спроб використання Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв для обмеження прав i свобод громадян або з метою повалення конституцiйного ладу, усунення органiв влади чи перешкоджання їх дiяльностi;

     приймає рiшення - з внесенням їх на схвалення Верховною Радою України - про надання вiйськової допомоги iншим державам, про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iншої держави, у тому числi для участi в мiжнародних миротворчих операцiях, та про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України;

     розглядає перед внесенням на затвердження Верховною Радою України розробленi Кабiнетом Мiнiстрiв України загальнодержавнi програми у сферi нацiональної безпеки i оборони, програми вiйськового, вiйськово-полiтичного та вiйськово-технiчного спiвробiтництва України з iншими державами та мiжнародними союзами.

     Контроль за дiяльнiстю Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань i органiв виконавчої влади у сферi нацiональної безпеки i оборони та правоохоронної дiяльностi Президент України здiйснює як безпосередньо, так i через очолювану ним Раду нацiональної безпеки i оборони України та створюванi ним у разi необхiдностi вiдповiдно до пункту 28 частини першої статтi 106 Конституцiї України допомiжнi служби.

     Стаття 14. Повноваження Ради нацiональної безпеки i оборони України в здiйсненнi контролю над Воєнною органiзацiєю держави

     Рада нацiональної безпеки i оборони України (далi - РНБОУ) здiйснює контроль над Воєнною органiзацiєю держави на пiдставi Конституцiї України в порядку i в межах компетенцiї, визначених Законом України "Про Раду нацiональної безпеки i оборони України".

     Рiшення РНБОУ вводяться в дiю указами Президента України.

     Про свою дiяльнiсть РНБОУ iнформує громадськiсть, у тому числi через засоби масової iнформацiї.

Роздiл IV
КОНТРОЛЬ, ЗДIЙСНЮВАНИЙ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

     Стаття 15. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України в здiйсненнi контролю

     Кабiнет Мiнiстрiв України, реалiзуючи конституцiйнi повноваження щодо здiйснення внутрiшньої i зовнiшньої полiтики держави, забезпечення її суверенiтету, обороноздатностi та нацiональної безпеки, громадського порядку, боротьби iз злочиннiстю, вiдповiдно до Конституцiї i законiв України, актiв Президента України:

     розробляє i вносить на розгляд Верховної Ради України проекти законiв з питань нацiональної безпеки i оборони, правоохоронної дiяльностi, що потребують законодавчого врегулювання, i в межах своєї компетенцiї приймає вiдповiднi рiшення;

     визначає згiдно з законодавством потреби у витратах на нацiональну безпеку i оборону, правоохоронну дiяльнiсть, боротьбу з органiзованою злочиннiстю, тероризмом, захист державного кордону, охоронну дiяльнiсть, виконання покарань. Проект оборонного бюджету як складова частина Державного бюджету України попередньо розглядається Радою нацiональної безпеки i оборони України;

     забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, у тому числi видiлення в повному обсязi бюджетних асигнувань на потреби нацiональної безпеки i оборони, правоохоронну дiяльнiсть;

     доповiдає i звiтує перед Верховною Радою України про виконання Державного бюджету України у сферi нацiональної безпеки i оборони, правоохоронної дiяльностi;

     розробляє i вносить на затвердження Верховною Радою України загальнодержавнi програми у сферi нацiональної безпеки i оборони, програми вiйськового, вiйськово-полiтичного i вiйськово-технiчного спiвробiтництва України з iншими державами та мiждержавними союзами;

     органiзовує розробку i затверджує державне замовлення на випуск продукцiї вiйськового призначення, здiйснює контроль за його виконанням, а також за створенням, збереженням i розвитком мобiлiзацiйних потужностей, створенням, утриманням та своєчасним оновленням матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву, за пiдготовкою i утриманням транспортних та iнших засобiв, якi в разi введення воєнного чи надзвичайного стану вiдповiдно до законодавства України мають бути переданi до Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв;

     органiзовує розробку та подає на затвердження Президентовi України проект Мобiлiзацiйного плану України на особливий перiод;

     здiйснює контроль за експортом озброєнь та вiйськової технiки, стратегiчних матерiалiв, технологiй та продукцiї подвiйного призначення;

     встановлює порядок вiдчуження i реалiзацiї вiйськового майна, матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву, термiни використання якого закiнчилися i який пiдлягає розбронюванню i вiдпуску та оновленню, передачi в оренду вiйськових об'єктiв i майна, контролює дотримання законодавства при здiйсненнi господарської дiяльностi у Збройних Силах України, iнших вiйськових формуваннях, правоохоронних органах;

     здiйснює контроль за дотриманням у Збройних Силах України, iнших вiйськових формуваннях, правоохоронних органах земельного, податкового, господарського, трудового, житлового законодавства, законодавства з охорони довкiлля;

     вносить на розгляд Президента України пропозицiї щодо вдосконалення органiзацiйної структури Воєнної органiзацiї та правоохоронних органiв держави.

     Стаття 16. Повноваження центральних органiв виконавчої влади

     Мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади, що мають у пiдпорядкуваннi вiйськовi формування, правоохороннi органи, у межах своїх повноважень:

     органiзовують i забезпечують виконання законiв України, iнших нормативно-правових актiв стосовно нацiональної безпеки i оборони та правоохоронної дiяльностi;

     створюють необхiднi умови для здiйснення iншими суб'єктами демократичного цивiльного контролю передбачених законами повноважень;

     забезпечують об'єктивне i своєчасне iнформування Верховної Ради України, Президента України, Ради нацiональної безпеки i оборони України, Кабiнету Мiнiстрiв України про стан у пiдпорядкованих вiйськових формуваннях i правоохоронних органах;

     iнформують з цих питань громадськiсть у порядку, визначеному цим та iншими законами.

     Iншi центральнi органи виконавчої влади сприяють Збройним Силам України та iншим вiйськовим формуванням, правоохоронним органам у виконаннi покладених на них функцiй i здiйснюють вiдповiдно до законодавства належне їх забезпечення.

     Стаття 17. Повноваження Верховної Ради Автономної Республiки Крим та Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим

     Верховна Рада Автономної Республiки Крим i Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим забезпечують на територiї Автономної Республiки Крим контроль за виконанням пiдприємствами, установами та органiзацiями всiх форм власностi, службовими (посадовими) особами i громадянами законiв України, iнших нормативно-правових актiв у сферi оборони, охорони громадського порядку i боротьби iз злочиннiстю вiдповiдно до законодавства, iнформують iз цих питань громадськiсть у порядку, визначеному цим та iншими законами.

     Стаття 18. Участь органiв мiсцевого самоврядування та мiсцевих державних адмiнiстрацiй у здiйсненнi контролю

     Органи мiсцевого самоврядування та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї в межах повноважень, визначених Конституцiєю i законами України:

     контролюють хiд допризовної пiдготовки, вiдбiр вiйськовими комiсiями громадян призовного вiку на вiйськову службу;

     забезпечують виконання законодавства стосовно дотримання прав та соцiальних гарантiй громадян, якi можуть бути призванi на вiйськову службу, перебувають на вiйськовiй службi, звiльненi з вiйськової служби, та членiв їхнiх сiмей;

     сприяють розташованим на вiдповiднiй територiї пiдроздiлам Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, правоохоронним органам у виконаннi покладених на них завдань;

     мають право заслуховувати доповiдi посадових осiб органiв управлiння Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, дислокованих на територiї регiону, про виконання вимог законодавства стосовно правового та соцiального захисту громадян, якi мають бути призванi на вiйськову службу, перебувають на вiйськовiй службi, звiльнених у запас чи вiдставку, пенсiонерiв та членiв їхнiх сiмей;

     здiйснюють контроль за дотриманням у розташованих на територiї регiону вiйськових частинах, органах та закладах Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органах земельного, податкового, господарського, трудового, житлового законодавства та законодавства з питань охорони довкiлля;

     узгоджують - з точки зору забезпечення безпеки громадян - плани проведення на територiї регiону вiйськових навчань та iнших заходiв, пов'язаних з участю i присутнiстю великої кiлькостi людей;

     розробляють оперативнi плани i забезпечують взаємодiю органiв мiсцевого самоврядування, мiсцевих державних адмiнiстрацiй i вiдповiдних структур вiйськового управлiння при виконаннi завдань територiальної оборони;

     отримують вiд керiвництва дислокованих на територiї регiону вiйськових частин i пiдроздiлiв Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань необхiдну iнформацiю про загрозу або масштаби забруднення довкiлля радiоактивними, отруйними та iншими небезпечними речовинами внаслiдок аварiй на вiйськових об'єктах або з вiйськовою технiкою, а також щодо наявностi i можливостей сил, засобiв i ресурсiв на пiдпорядкованiй територiї для органiзацiї узгоджених дiй у надзвичайних ситуацiях;

     iнформують громадськiсть, у тому числi через засоби масової iнформацiї, про свою дiяльнiсть у вирiшеннi завдань, пов'язаних з нацiональною безпекою i обороною, боротьбою iз злочиннiстю.

     Для виконання цих завдань мiсцевi ради можуть утворювати депутатськi комiсiї з питань демократичного цивiльного контролю, а

     в мiсцевих державних адмiнiстрацiях можуть створюватися необхiднi пiдроздiли.

Роздiл V
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ВОЄННОЮ ОРГАНIЗАЦIЄЮ I ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ

     Стаття 19. Участь громадян у здiйсненнi контролю

     Громадяни України беруть участь у здiйсненнi цивiльного контролю над Воєнною органiзацiєю держави та правоохоронними органами як через громадськi органiзацiї, членами яких вони є, через депутатiв представницьких органiв влади, так i особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представника у справах захисту прав вiйськовослужбовцiв або до iншого державного органу в порядку, визначеному Конституцiєю України та Законом України "Про звернення громадян".

     Громадським органiзацiям, зареєстрованим у встановленому порядку, гарантується вiдповiдно до Конституцiї України, цього Закону i статутних положень можливiсть:

     запитувати та отримувати в установленому порядку вiд органiв державної влади, у тому числi вiд органiв вiйськового управлiння, iнших органiзацiй, пiдприємств i установ, що належать до Воєнної органiзацiї держави, правоохоронних та iнших органiв iнформацiю, яка не мiстить державної таємницi, з питань дiяльностi Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронної дiяльностi;

     проводити науковi дослiдження з проблем вiйськового будiвництва, органiзацiї оборони, забезпечення безпеки країни, боротьби iз злочиннiстю, проводити публiчне обговорення їх результатiв, створювати для цього громадськi фонди, центри, колективи експертiв тощо;

     проводити громадську експертизу проектiв законiв, рiшень, програм, представляти свої висновки i пропозицiї вiдповiдним державним органам для врахування в ходi реформування Збройних Сил України, iнших складових частин Воєнної органiзацiї та правоохоронних органiв держави;

     брати участь у громадських дискусiях та вiдкритих парламентських слуханнях з питань реформування i дiяльностi Збройних Сил України, iнших ланок Воєнної органiзацiї та правоохоронних органiв держави, проблем правового i соцiального захисту вiйськовослужбовцiв, членiв їхнiх сiмей;

     знайомитися з умовами служби, життя i побуту вiйськовослужбовцiв;

     через суб'єктiв права законодавчої iнiцiативи виступати iз законодавчими iнiцiативами в галузi вiйськового будiвництва, правоохоронної дiяльностi, соцiального захисту вiйськовослужбовцiв, пенсiонерiв та членiв їхнiх сiмей.

     Стаття 20. Роль засобiв масової iнформацiї у здiйсненнi цивiльного контролю

     Засоби масової iнформацiї, висвiтлюючи проблеми у сферi нацiональної безпеки i оборони, боротьби iз злочиннiстю, на основi об'єктивної iнформацiї про службу, життя i побут вiйськовослужбовцiв, процеси, що вiдбуваються в армiйському середовищi, формують громадську думку, сприяють пiдвищенню престижу служби захисникiв Вiтчизни, змiцненню довiри суспiльства до Збройних Сил України, iнших складових частин Воєнної органiзацiї держави, правоохоронних органiв.

     Засоби масової iнформацiї:

     у встановленому порядку можуть запитувати та безоплатно отримувати вiд органiв вiйськового управлiння, iнших органiв державної влади, органiзацiй, пiдприємств i установ, якi належать до Воєнної органiзацiї держави, правоохоронних органiв, вiдкриту iнформацiю, документи i матерiали з питань, вiднесених до їхньої компетенцiї. Керiвники вiдповiдних органiв, установ, пiдприємств i органiзацiй зобов'язанi безперешкодно надавати таку iнформацiю;

     поширюють отриману iнформацiю через пресу, радiо, телебачення, засоби глобальної iнформацiйної мережi Iнтернет та в iнший спосiб, дотримуючись вимог законодавства щодо збереження державної таємницi;

     публiкують офiцiйнi вiдповiдi органiв державної влади та вiйськового управлiння на матерiали, що були оприлюдненi ранiше.

     З метою систематичного iнформування громадськостi про дiяльнiсть Воєнної органiзацiї держави i правоохоронних органiв, наявнi проблеми в цiй сферi та їх вирiшення вiдповiднi органи державної влади та вiйськового управлiння перiодично, за заздалегiдь оприлюдненим розкладом, проводять прес-конференцiї, вмiщують на веб-сторiнках Iнтернету i оновлюють вiдповiднi матерiали. З цiєю ж метою перiодично - раз на рiк - видається "Бiла книга" про дiяльнiсть Збройних Сил України.

Роздiл VI
ГАРАНТIЇ ЗДIЙСНЕННЯ ЦИВIЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД ВОЄННОЮ ОРГАНIЗАЦIЄЮ I ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ

     Стаття 21. Обов'язки органiв вiйськового управлiння, посадових осiб Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв щодо сприяння у здiйсненнi цивiльного контролю

     З метою забезпечення вiдкритостi для громадськостi функцiонування Воєнної органiзацiї держави, правоохоронних органiв, створення необхiдних умов для здiйснення демократичного цивiльного контролю в цiй сферi:

     державнi органи, дiяльнiсть яких пов'язана з Воєнною органiзацiєю держави, охороною громадського порядку i боротьбою iз злочиннiстю, сприяють визначеним цим Законом суб'єктам цивiльного контролю в одержаннi необхiдної iнформацiї i надають допомогу у виконаннi їхнiх функцiй;

     Мiнiстерство оборони України, Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, iншi центральнi органи виконавчої влади, органи вiйськового управлiння, їх посадовi особи зобов'язанi розглядати звернення громадських органiзацiй, вiйськовослужбовцiв та iнших громадян, повiдомлення засобiв масової iнформацiї про порушення прав вiйськовослужбовцiв, працiвникiв правоохоронних органiв, членiв їхнiх сiмей або неналежне виконання наданих законом повноважень i функцiй вiдповiдними органами у сферi оборони, нацiональної безпеки, охорони громадського порядку, їх посадовими i службовими особами та у встановлений законом строк повiдомляти заявникiв i засоби масової iнформацiї про результати розгляду та вжитi заходи;

     органи управлiння Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв заздалегiдь повiдомляють органи мiсцевого самоврядування, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, а за необхiдностi також населення щодо вiйськових навчань та iнших заходiв, якщо вони можуть зачiпати права територiальних громад, майновi та iншi iнтереси громадян або створювати загрозу для життя i здоров'я людей.

     Iнформування громадськостi, здiйснення взаємодiї Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв з Верховною Радою України, громадськими органiзацiями, засобами масової iнформацiї покладається на одного iз заступникiв керiвника (державного секретаря) мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади, якому пiдпорядковуються створюванi у зазначених органах прес-служби та пiдроздiли по зв'язках iз громадськiстю.

     До складу вiйськових рад видiв i родiв вiйськ, оперативних вiйськових напрямкiв за погодженням з Президентом України можуть включатися представники центральних i регiональних органiв виконавчої влади.

     Прес-служби та вiддiли по зв'язках з громадськiстю оперативно надають засобам масової iнформацiї об'єктивну та повну iнформацiю про дiяльнiсть Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв.

     Стаття 22. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про цивiльний контроль

     Службовi (посадовi) особи та громадяни, виннi в невиконаннi або порушеннi законодавства, що регулює здiйснення цивiльного контролю над Воєнною органiзацiєю i правоохоронними органами держави, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

     Стаття 23. Судовий захист у сферi контролю

     Вiйськовi суди, здiйснюючи судочинство у Воєннiй органiзацiї держави, при розглядi конкретних справ можуть виносити окремi ухвали на адресу вiдповiдних органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, посадових осiб, протиправнi дiї чи бездiяльнiсть яких сприяли вчиненню злочинiв вiйськовослужбовцями або спричинили порушення прав i законних iнтересiв громадян.

     Стаття 24. Нагляд за дотриманням законностi у сферi контролю

     Нагляд за дотриманням законностi при здiйсненнi цивiльного контролю над Воєнною органiзацiєю та правоохоронними органами держави покладається на органи прокуратури України.

Роздiл VII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     До приведення законодавства України у вiдповiднiсть iз цим Законом закони та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, дiюBh у частинi, їо не суперечить цьому Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України в шестимiсячний термiн подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення можливих змiн до законiв України у зв'язку з прийняттям цього Закону та забезпечити внесення вiдповiдних змiн до нормативно-правових актiв органiв виконавчої влади.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
19 червня 2003 року
N 975-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.