ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо приведення статусу Нацiонального антикорупцiйного бюро України у вiдповiднiсть з вимогами Конституцiї України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 iз наступними змiнами):

     1) абзац перший преамбули пiсля слiв "Нацiональнiй полiцiї" доповнити словами "Нацiональному антикорупцiйному бюро України";

     2) частину першу статтi 1 пiсля слiв "Нацiональнiй полiцiї" доповнити словами "та на службi на посадах начальницького складу в Нацiональному антикорупцiйному бюро України";

     3) статтю 12 доповнити пунктом "з" такого змiсту:

     "з) особи начальницького складу Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     4) частину другу статтi 2 пiсля слiв "до Нацiональної полiцiї" доповнити словами "Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     5) частину четверту статтi 9 пiсля слiв "Нацiональною полiцiєю" доповнити словами "Нацiональним антикорупцiйним бюро України";

     6) у статтi 12:

     в абзацi першому пункту "а" слова "у пунктах "б" - "д", "ж" замiнити словами "у пунктах "б" - "д", "ж", "з";

     в абзацi першому пункту "б" слова "у пунктах "б" - "д" замiнити словами "у пунктах "б" - "д", "з", а пiсля слiв "Нацiональнiй полiцiї" доповнити словами "на посадах начальницького складу в Нацiональному антикорупцiйному бюро України";

     7) у частинi першiй статтi 13:

     пункт "а" пiсля слiв "звiльненим зi служби у Службi судової охорони" доповнити словами "та звiльненим зi служби у Нацiональному антикорупцiйному бюро України";

     пункт "б" пiсля слова "полiцiї" доповнити словами "Нацiональному антикорупцiйному бюро України";

     8) у статтi 15 слова "iншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" замiнити словами "iншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д", "з";

     9) у частинi першiй статтi 17:

     в абзацi першому слова "iншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" замiнити словами "iншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д", "з";

     пункти "б" - "г" пiсля слова "полiцiї" доповнити словами "Нацiональному антикорупцiйному бюро України";

     пункт "ж" доповнити словами "в Нацiональному антикорупцiйному бюро України на посадах начальницького складу";

     пункт "и" пiсля слiв "Нацiональну полiцiю" доповнити словами "Нацiональне антикорупцiйне бюро України", а пiсля слiв "Нацiональною полiцiєю" - словами "Нацiональним антикорупцiйним бюро України";

     пункт "i" пiсля слiв "Державної кримiнально-виконавчої служби України" доповнити словами "Нацiонального антикорупцiйного бюро України", а пiсля слiв "за перелiком посад i на умовах, якi визначаються" - словами "Нацiональним антикорупцiйним бюро України";

     10) частину другу статтi 172 пiсля слiв "чи Державнiй кримiнально-виконавчiй службi України" доповнити словами "та Нацiональному антикорупцiйному бюро України";

     11) абзац четвертий статтi 22 пiсля слiв "осiб молодшого складу Нацiональної полiцiї, Служби судової охорони" доповнити словами "Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     12) у частинi сьомiй статтi 30 слова "у пунктах "а" - "д" замiнити словами "у пунктах "а" - "д", "з", а пiсля слiв "Нацiональнiй полiцiї" доповнити словами "Нацiональному антикорупцiйному бюро України";

     13) у статтi 43:

     а) у частинi третiй слова "та членам їх сiмей обчислюються з розмiру грошового забезпечення, враховуючи вiдповiднi оклади за посадою, вiйськовим (спецiальним) званням, процентну надбавку за вислугу рокiв" замiнити словами "та членам їх сiмей обчислюються з розмiру грошового забезпечення, враховуючи вiдповiднi оклади за посадою, оклади та/чи доплати за вiйськове (спецiальне) звання, вiйськовим (спецiальним) званням, процентну надбавку (доплату) за вислугу рокiв";

     б) частину одинадцяту пiсля слiв "чи внутрiшньої служби" доповнити словами "полковника Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     в) частину дванадцяту пiсля слiв "спiвробiтникам Служби судової охорони" доповнити словами "особам начальницького складу Нацiонального антикорупцiйного бюро України", а пiсля слiв "спiвробiтникiв Служби судової охорони" - словами "осiб начальницького складу Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     г) частину шiстнадцяту пiсля слiв "спiвробiтникiв Служби судової охорони" доповнити словами "осiб начальницького складу Нацiонального антикорупцiйного бюро України".

     2. У Законi України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385; 2014 р., N 13, ст. 223; 2020 р., N 26, ст. 172):

     1) частину другу статтi 3 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Положення цього Закону застосовуються до Нацiонального антикорупцiйного бюро України, його службовцiв, осiб начальницького складу та iнших працiвникiв у частинi, що не суперечить Закону України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України";

     2) у статтi 24:

     а) абзац другий частини першої доповнити словами "або утворенi вiдповiдно до закону";

     б) частину другу доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Директор Нацiонального антикорупцiйного бюро України, його перший заступник та заступники призначаються на посади та звiльняються з посад у порядку, встановленому Законом України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України";

     в) частину третю доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Питання дiяльностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України у Кабiнетi Мiнiстрiв України представляє Директор Нацiонального антикорупцiйного бюро України".

     3. У Законi України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222; 2016 р., N 4, ст. 43; 2019 р., N 43, ст. 250):

     1) у статтi 21:

     а) частину сьому доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Кабiнет Мiнiстрiв України призначає на посаду та звiльняє з посади Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України у порядку, встановленому Законом України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України";

     б) частину восьму доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Особливостi вiдносин Кабiнету Мiнiстрiв України з Нацiональним антикорупцiйним бюро України, межi та порядок координацiї i спрямування дiяльностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України визначаються Законом України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України".

     Кабiнету Мiнiстрiв України забороняється втручатися в дiяльнiсть Нацiонального антикорупцiйного бюро України, зокрема у здiйснення досудового розслiдування та прийняття рiшень, якi стосуються конкретних кримiнальних проваджень або впливають на них";

     2) частину другу статтi 41 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У випадках, передбачених Законом України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України", Кабiнет Мiнiстрiв України приймає рiшення про звiльнення Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України з посади, якщо за нього проголосувало не менш як двi третини посадового складу Кабiнету Мiнiстрiв України, визначеного вiдповiдно до статтi 6 цього Закону".

     4. У Законi України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 47, ст. 2051 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     а) у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "державним правоохоронним органом" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади iз спецiальним статусом", а слова "корупцiйних правопорушень" - словами "корупцiйних та iнших кримiнальних правопорушень";

     в абзацi другому слова "кримiнальним корупцiйним правопорушенням" замiнити словами "корупцiйним та iншим кримiнальним правопорушенням";

     б) частину другу виключити;

     в) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Нацiональне бюро утворюється i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до цього Закону";

     2) частину першу статтi 2 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Закон України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України", Закон України "Про центральнi органи виконавчої влади" та iншi нормативно-правовi акти, що регулюють дiяльнiсть органiв виконавчої влади, а також Закон України "Про державну службу" застосовуються до Нацiонального бюро, його службовцiв, осiб начальницького складу та iнших працiвникiв в частинi, що не суперечить цьому Закону. У разi колiзiй мiж нормами цього Закону та iнших законiв i нормативно-правових актiв, застосовуються норми цього Закону";

     3) у статтi 4:

     а) абзац другий частини третьої пiсля слiв "якi стосуються" доповнити словами "органiзацiї дiяльностi Нацiонального бюро, зокрема прийняття нормативно-правових актiв, безпосереднього здiйснення повноважень Нацiонального бюро, визначених законом, та";

     б) доповнити частинами четвертою - шостою такого змiсту:

     "4. Дiяльнiсть Нацiонального бюро спрямовується i координується безпосередньо Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах i в порядку, встановлених цим Законом.

     Кабiнет Мiнiстрiв України спрямовує i координує дiяльнiсть Нацiонального бюро виключно у такий спосiб:

     1) схвалення проекту Антикорупцiйної стратегiї та затвердження державної програми з її реалiзацiї;

     2) розроблення проектiв законiв про Державний бюджет України та про внесення змiн до Державного бюджету України, що передбачають фiнансування Нацiонального бюро в обсязi, необхiдному для ефективного виконання його повноважень;

     3) отримання та розгляд письмового звiту про дiяльнiсть Нацiонального бюро, передбаченого статтею 26 цього Закону;

     4) затвердження Положення про Раду громадського контролю при Нацiональному бюро та про порядок її формування;

     5) призначення осiб до складу Комiсiї з проведення зовнiшньої незалежної оцiнки (аудиту) ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро вiдповiдно до статтi 26 цього Закону;

     6) здiйснення iнших повноважень, визначених цим Законом.

     Положення про Нацiональне антикорупцiйне бюро України Кабiнетом Мiнiстрiв України не затверджується.

     Без будь-яких погоджень з Кабiнетом Мiнiстрiв України, iншими органами державної влади, їх посадовими особами Директор Нацiонального бюро затверджує положення про структурнi пiдроздiли, посадовi iнструкцiї працiвникiв Нацiонального бюро.

     5. Акти Нацiонального бюро не можуть бути скасованi повнiстю чи в окремiй частинi Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     6. Нормативно-правовi акти Нацiонального бюро набирають чинностi з дня їх офiцiйного опублiкування, якщо iнше не передбачено такими актами, але не ранiше дня їх офiцiйного опублiкування.

     Iншi акти Нацiонального бюро набирають чинностi з дня їх прийняття, якщо такими актами не встановлено iнший строк набрання ними чинностi, але не ранiше дня їх прийняття, та доводяться до вiдома осiб, на яких поширюється дiя таких актiв, у встановленому Нацiональним бюро порядку.

     Акти Нацiонального бюро (крiм iнформацiї з обмеженим доступом) оприлюднюються шляхом їх розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального бюро.

     Державна реєстрацiя актiв Нацiонального бюро Мiнiстерством юстицiї України не здiйснюється.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального бюро включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актiв України";

     4) у статтi 5:

     а) частину першу доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Центральне управлiння Нацiонального бюро знаходиться у мiстi Києвi";

     б) частину другу доповнити абзацами третiм i четвертим такого змiсту:

     "Директор Нацiонального бюро здiйснює утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю територiальних управлiнь Нацiонального бюро вiдповiдно до цього Закону.

     Територiальнi управлiння Нацiонального бюро утворюються та дiють як вiдокремленi пiдроздiли Нацiонального бюро без утворення окремих юридичних осiб";

     в) частину третю доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вимоги Кабiнету Мiнiстрiв України до формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на Нацiональне бюро";

     5) у статтi 6:

     а) частину першу виключити;

     б) у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Керiвництво дiяльнiстю Нацiонального бюро здiйснює його Директор, який призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України в порядку, визначеному цим Законом";

     пiсля абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Кабiнет Мiнiстрiв України виключно за наявностi пiдстав, визначених частиною четвертою цiєї статтi, приймає рiшення про звiльнення Директора Нацiонального бюро з посади, якщо за нього проголосувало не менш як двi третини посадового складу Кабiнету Мiнiстрiв України, визначеного вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України".

     Директором Нацiонального бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну освiту, стаж роботи в галузi права не менше десяти рокiв, досвiд роботи на керiвних посадах в державних органах, установах, органiзацiях, у тому числi за кордоном, або в мiжнародних органiзацiях не менше п'яти рокiв, володiє державною мовою та здатний за своїми дiловими та моральними якостями, освiтнiм i професiйним рiвнем, станом здоров'я виконувати вiдповiднi службовi обов'язки".

     У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дев'ятим;

     в) у частинi четвертiй:

     в абзацi тринадцятому слова "комiсiї з проведення незалежної оцiнки (аудиту) дiяльностi Нацiонального бюро" замiнити словами "Комiсiї з проведення зовнiшньої незалежної оцiнки (аудиту) ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро";

     в абзацi шiстнадцятому слова "указ Президента України" замiнити словами "акт Кабiнету Мiнiстрiв України";

     г) доповнити частинами п'ятою i шостою такого змiсту:

     "5. Директор Нацiонального бюро може бути вiдсторонений вiд посади лише з пiдстав та у порядку, встановлених Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     6. У разi припинення повноважень або звiльнення Директора Нацiонального бюро усi його повноваження, визначенi цим Законом та iншими законами, здiйснює перший заступник Директора Нацiонального бюро, а в разi його вiдсутностi - один iз заступникiв Директора Нацiонального бюро до дня призначення Директора Нацiонального бюро у порядку, встановленому статтею 7 цього Закону.

     У разi вiдсторонення Директора Нацiонального бюро вiд посади усi його повноваження, визначенi цим Законом та iншими законами, здiйснює перший заступник Директора Нацiонального бюро, а в разi його вiдсутностi - один iз заступникiв Директора Нацiонального бюро";

     6) у статтi 7:

     а) у частинi третiй:

     пункт 1 виключити;

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) три особи, яких визначає Кабiнет Мiнiстрiв України";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) три особи, яких визначає Кабiнет Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй мiжнародних та iноземних органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних або мiждержавних угод протягом останнiх трьох рокiв до дня завершення строку повноважень Директора Нацiонального бюро або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї";

     пункт 3 виключити;

     абзаци шостий i сьомий виключити;

     доповнити абзацами восьмим - двадцять першим такого змiсту:

     "Мiнiстерство закордонних справ України визначає перелiк таких мiжнародних та iноземних органiзацiй не пiзнiше нiж за три мiсяцi до завершення строку повноважень Директора Нацiонального бюро або протягом трьох робочих днiв з дня дострокового припинення його повноважень (звiльнення) у порядку, встановленому цим Законом.

     Зазначенi мiжнароднi та iноземнi органiзацiї погоджують пропозицiю спiльного списку кандидатiв до складу Конкурсної комiсiї у складi не менше трьох осiб.

     Рiшення про визначення членiв Конкурсної комiсiї приймається на вiдкритому засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Членами Конкурсної комiсiї можуть бути особи, якi мають бездоганну дiлову репутацiю, високi професiйнi та моральнi якостi, суспiльний авторитет, а також досвiд роботи у сферi правоохоронної дiяльностi або дiяльностi у сферi протидiї корупцiї не менше п'яти рокiв.

     Не можуть бути членами Конкурсної комiсiї особи, зазначенi в пунктах 1 - 3 частини першої статтi 13 цього Закону, та особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     Конкурсна комiсiя вважається повноважною в разi затвердження її в повному складi, передбаченому цiєю частиною.

     Повноваження членiв Конкурсної комiсiї припиняються у день набрання чинностi рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України про призначення Директора Нацiонального бюро.

     Повноваження члена Конкурсної комiсiї припиняються достроково у разi:

     подання особистої заяви про припинення повноважень члена Конкурсної комiсiї;

     внесення Конкурсною комiсiєю пропозицiї про дострокове припинення повноважень її члена;

     набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

     визнання його недiєздатним або безвiсно вiдсутнiм;

     його смертi.

     Рiшення про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комiсiї приймає Кабiнет Мiнiстрiв України та при цьому визначає члена Конкурсної комiсiї на замiну у порядку, встановленому цiєю частиною для визначення членiв Конкурсної комiсiї";

     б) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Рiшення Конкурсної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього на засiданнi Конкурсної комiсiї проголосувало не менше чотирьох членiв Конкурсної комiсiї, у тому числi не менше двох членiв Конкурсної комiсiї, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй мiжнародних та iноземних органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних або мiждержавних угод протягом останнiх трьох рокiв до дня завершення строку повноважень Директора Нацiонального бюро або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

     У разi однакової кiлькостi членiв Конкурсної комiсiї, якi пiдтримали рiшення, та кiлькостi членiв Конкурсної комiсiї, якi не пiдтримали його або утрималися пiд час голосування, або не брали участь у голосуваннi незалежно вiд причин, голосування з вiдповiдного питання проводиться повторно до прийняття рiшення вiдповiдно до абзацу першого цiєї частини.

     Якщо при проведеннi повторних голосувань з вiдповiдного питання рiшення вiдповiдно до абзацу першого цiєї частини не прийнято протягом 24 годин з моменту першого голосування, вважається прийнятим рiшення, за яке проголосувало не менше трьох членiв Конкурсної комiсiї, у тому числi не менше двох членiв Конкурсної комiсiї, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй мiжнародних та iноземних органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних або мiждержавних угод протягом останнiх трьох рокiв до дня завершення строку повноважень Директора Нацiонального бюро або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

     Член Конкурсної комiсiї може брати участь у її засiданнi дистанцiйно в режимi вiдеоконференцiї";

     в) у частинi п'ятiй:

     в абзацi другому слова "Офiцiйному iнтернет-представництвi Президента України" замiнити словами "офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України";

     в абзацi третьому слова "Президента України" замiнити словами "Кабiнету Мiнiстрiв України";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Роботу Конкурсної комiсiї забезпечує Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України. Фiнансування дiяльностi Конкурсної комiсiї та її членiв може здiйснюватися за рахунок залучення мiжнародної технiчної допомоги";

     г) у частинi шостiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) визначає та оприлюднює регламент своєї роботи, критерiї та методику оцiнки кандидатiв на посаду Директора Нацiонального бюро";

     у пунктi 3 слова "поданi особами для участi в конкурсi" замiнити словами "поданi особами для участi в конкурсi, дослiджує матерiали стосовно кандидатiв, проводить оцiнку професiйних знань та якостей кандидатiв";

     пункт 4 пiсля слова "вiдбирає" доповнити словами "за результатами тестування на знання законодавства, тестування загальних здiбностей, виконання практичного завдання, iнших визначених Конкурсною комiсiєю тестувань та iспитiв", а пiсля слiв "проводить на своєму засiданнi спiвбесiду" - словами "щодо вiдповiдностi кандидата критерiям компетентностi та доброчесностi";

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) вiдбирає шляхом вiдкритого голосування з числа кандидатiв, якi пройшли спiвбесiду та зазначенi в пунктi 4 цiєї частини перевiрки, трьох кандидатiв, якi згiдно з обґрунтованим рiшенням Конкурсної комiсiї мають найкращi професiйний досвiд, знання i якостi для виконання службових обов'язкiв Директора Нацiонального бюро; вносить на розгляд Прем'єр-мiнiстру України подання стосовно трьох вiдiбраних кандидатiв на посаду Директора Нацiонального бюро";

     у пунктi 6 слова "участь у конкурсi" замiнити словами "участь у конкурсi, результати тестувань та iспитiв стосовно кожного кандидата", а слова "Президенту України" - словами "Прем'єр-мiнiстру України";

     пункт 7 доповнити абзацами другим - чотирнадцятим такого змiсту:

     "Рiшення Конкурсної комiсiї можуть бути оскарженi до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку органiзацiї та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Нацiонального бюро.

     Члени Конкурсної комiсiї з метою здiйснення своїх повноважень мають право:

     збирати, перевiряти та аналiзувати iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом - (крiм iнформацiї, вiднесеної до державної таємницi вiдповiдно до Закону України "Про державну таємницю"), про кандидатiв на посаду Директора Нацiонального бюро;

     мати на перiод проведення конкурсу тимчасовий безкоштовний доступ до реєстрiв, баз даних, держателем (адмiнiстратором) яких є державнi органи;

     брати участь у засiданнях та iнших заходах, що проводяться Конкурсною комiсiєю;

     звертатися до кандидатiв на посаду Директора Нацiонального бюро, а також до будь-яких iнших фiзичних чи юридичних осiб iз запитом про надання пояснень, документiв чи iнформацiї, необхiдних для розгляду кандидатiв на посаду Директора Нацiонального бюро;

     з метою збирання, перевiрки та аналiзу iнформацiї, у тому числi з обмеженим доступом, користуватися допомогою помiчникiв.

     Помiчники зобов'язанi забезпечувати захист i нерозголошення персональних даних, iнформацiї з обмеженим доступом, що стала вiдома їм у зв'язку з виконанням вiдповiдних обов'язкiв.

     Члени Конкурсної комiсiї зобов'язанi:

     забезпечувати захист i нерозголошення персональних даних, iнформацiї з обмеженим доступом, що стала їм вiдома у зв'язку iз здiйсненням повноважень;

     брати участь у роботi Конкурсної комiсiї особисто без делегування своїх повноважень iншим особам, у тому числi iншим членам Конкурсної комiсiї;

     не використовувати в iнших цiлях, нiж для виконання своїх обов'язкiв як членiв Конкурсної комiсiї, персональнi данi та iншу iнформацiю, що стала їм вiдома у зв'язку з участю в роботi Конкурсної комiсiї;

     повiдомляти Конкурсну комiсiю про те, що член Конкурсної комiсiї перебуває чи перебував в особистих чи дiлових стосунках iз кандидатом на посаду Директора Нацiонального бюро та/або про наявнiсть iншого конфлiкту iнтересiв або обставин, що можуть вплинути на об'єктивнiсть та безстороннiсть пiд час прийняття таким членом рiшення стосовно такого кандидата та вiдмовлятися (заявляти самовiдвiд) вiд участi у збираннi iнформацiї про такого кандидата i розглядi питання про нього";

     ґ) в абзацi другому частини сьомої слова "Президента України" замiнити словами "Кабiнету Мiнiстрiв України";

     д) в абзацi сьомому частини восьмої слова "Президента України" замiнити словами "Кабiнету Мiнiстрiв України";

     е) частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Конкурсна комiсiя вносить подання стосовно трьох вiдiбраних кандидатiв на посаду Директора Нацiонального бюро Прем'єр-мiнiстру України, який зобов'язаний протягом п'яти днiв з дня його внесення Конкурсною комiсiєю внести на розгляд до Кабiнету Мiнiстрiв України подання про призначення одного з вiдiбраних Конкурсною комiсiєю кандидатiв на посаду Директора Нацiонального бюро";

     є) доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. Кабiнет Мiнiстрiв України протягом десяти днiв з дня внесення Прем'єр-мiнiстром України подання про призначення кандидата на посаду Директора Нацiонального бюро на вiдкритому засiданнi призначає таку особу на посаду Директора Нацiонального бюро.

     У разi якщо Кабiнет Мiнiстрiв України не прийняв рiшення про призначення на посаду Директора Нацiонального бюро особи, зазначеної в поданнi Прем'єр-мiнiстра України, вiн невiдкладно вносить на розгляд до Кабiнету Мiнiстрiв України подання стосовно трьох вiдiбраних Конкурсною комiсiєю кандидатiв. У такому разi призначеною на посаду Директора Нацiонального бюро вважається особа, кандидатуру якої на вiдкритому засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв України, що проводиться невiдкладно, пiд час рейтингового голосування пiдтримали найбiльше членiв Кабiнету Мiнiстрiв України";

     7) у частинi першiй статтi 8:

     пункт 2 пiсля слова "визначає" доповнити словами "кiлькiсть заступникiв Директора Нацiонального бюро та";

     у пунктi 11 слова "рангiв державних службовцiв та" виключити;

     доповнити пунктом 141 такого змiсту:

     "141) представляє питання щодо дiяльностi Нацiонального бюро на засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України, подає на розгляд до Кабiнету Мiнiстрiв України розробленi Нацiональним бюро проекти законiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України";

     8) в абзацi першому частини п'ятої статтi 10 слова "на посади першого заступника та заступникiв Директора Нацiонального бюро" замiнити словами "на посади першого заступника та заступникiв Директора Нацiонального бюро, призначення на якi здiйснюється Директором Нацiонального бюро без обов'язкового проведення вiдкритого конкурсу";

     9) частину першу статтi 17 доповнити пунктом 20 такого змiсту:

     "20) впроваджувати устаткування, необхiдне для здiйснення Нацiональним бюро заходiв iз зняття iнформацiї з транспортних телекомунiкацiйних мереж у порядку, визначеному Кримiнальним процесуальним кодексом України";

     10) у статтi 26:

     а) частину шосту виключити;

     б) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Щороку проводиться зовнiшня незалежна оцiнка (аудит) ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро.

     Оцiнку, зазначену в абзацi першому цiєї частини, проводить Комiсiя з проведення зовнiшньої незалежної оцiнки (аудиту) ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро (далi - Комiсiя з проведення оцiнки) у складi трьох осiб, якi призначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй мiжнародних та iноземних органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних або мiждержавних угод протягом останнiх трьох рокiв до проведення оцiнки надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

     Визначення мiжнародних та iноземних органiзацiй та подання ними пропозицiй стосовно кандидатiв до складу Комiсiї з проведення оцiнки здiйснюється вiдповiдно до частини третьої статтi 7 цього Закону.

     Рiшення про початок формування Комiсiї з проведення оцiнки ухвалює Кабiнет Мiнiстрiв України не пiзнiше нiж за тридцять календарних днiв до закiнчення рiчного строку з дати затвердження останнього звiту зовнiшньої незалежної оцiнки (аудиту) ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро.

     Комiсiя з проведення оцiнки затверджує та оприлюднює критерiї та методику проведення оцiнювання ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро.

     Членами Комiсiї з проведення оцiнки можуть бути особи, якi мають досвiд роботи в органах досудового розслiдування, прокуратури, судах за кордоном чи в мiжнародних органiзацiях не менше п'яти рокiв, володiють необхiдними знаннями та навичками для проведення оцiнки (аудиту), а також мають бездоганну дiлову репутацiю.

     Не можуть бути членами Комiсiї з проведення оцiнки особи, зазначенi в пунктах 1 - 3 частини першої статтi 13 цього Закону, та особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     Члени Комiсiї з проведення оцiнки дiють незалежно та не повиннi виконувати доручення, вказiвки, наданi будь-якою особою.

     Для проведення оцiнки (аудиту) члени Комiсiї з проведення оцiнки мають право:

     доступу до матерiалiв кримiнального провадження, досудове розслiдування у якому здiйснювалося Нацiональним бюро та було завершене, до iншої iнформацiї (документiв) у володiннi Нацiонального бюро з урахуванням обмежень, передбачених Законом України "Про державну таємницю";

     проводити конфiденцiйнi iнтерв'ю з працiвниками Нацiонального бюро, прокурорами Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, працiвниками iнших державних та правоохоронних органiв, а також з iншими особами, якi володiють iнформацiєю (документами), необхiдними для проведення оцiнки (аудиту) з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю";

     звертатися до державних органiв, будь-яких фiзичних чи юридичних осiб iз запитом про надання пояснень, документiв чи iнформацiї, необхiдних для проведення оцiнки;

     користуватися допомогою помiчникiв. Помiчники зобов'язанi забезпечувати захист i нерозголошення персональних даних, iнформацiї з обмеженим доступом, що стали їм вiдомi у зв'язку з виконанням вiдповiдних обов'язкiв.

     Члени Комiсiї з проведення оцiнки зобов'язанi не розголошувати вiдомостi досудового розслiдування та не можуть втручатися у здiйснення досудового розслiдування.

     Висновок незалежної зовнiшньої оцiнки (аудиту) ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всi члени Комiсiї з проведення оцiнки.

     Висновок незалежної зовнiшньої оцiнки (аудиту) ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України протягом п'яти днiв з дня його затвердження, включається як додаток до письмового звiту Нацiонального бюро та заслуховується Верховною Радою України.

     Органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi Комiсiї з проведення оцiнки здiйснює Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України. Фiнансування дiяльностi Комiсiї з проведення оцiнки та її членiв може здiйснюватися за рахунок залучення мiжнародної технiчної допомоги";

     11) у статтi 31:

     а) у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "вiдкритого та прозорого конкурсу" замiнити словами "вiдкритого та прозорого конкурсу, який проводиться шляхом рейтингового iнтернет-голосування громадян, якi проживають на територiї України";

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Положення про Раду громадського контролю при Нацiональному бюро та про порядок її формування затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - шостим;

     б) частину другу виключити.

     5. У частинi першiй статтi 91 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43 iз наступними змiнами) слова "Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї" замiнити словами "Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, Нацiонального антикорупцiйного бюро України".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. З дня набрання чинностi цим Законом розпочинається формування комiсiї з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України i проводиться вiдкритий конкурсний вiдбiр на зайняття цiєї посади у порядку, встановленому статтею 7 Закону України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України".

     3. Особа, яка станом на день набрання чинностi цим Законом займає посаду Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України, продовжує здiйснювати всi повноваження Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України, передбаченi законом, до моменту призначення Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України за результатами вiдкритого конкурсного вiдбору на зайняття цiєї посади у порядку, встановленому статтею 7 Закону України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України", але не бiльше строку, на який його було призначено вiдповiдно до частини третьої статтi 6 Закону України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України", або звiльнення Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України у разi наявностi пiдстав, передбачених частиною четвертою статтi 6 Закону України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України".

     З дня завершення строку повноважень особи, яка станом на день набрання чинностi цим Законом займає посаду Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України, до дня призначення Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України" усi повноваження Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України здiйснює перший заступник Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України, а у разi його вiдсутностi - один iз заступникiв Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України.

     4. Пiд час виконання першим заступником (заступником) Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України повноважень Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України вiдповiдно до пункту 3 цього роздiлу така особа може бути звiльнена з посади (а її повноваження - припинено) виключно з пiдстав, визначених частиною четвертою статтi 6 Закону України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України".

     5. Встановити, що з дня набрання чинностi цим Законом Нацiональне антикорупцiйне бюро України набуває статусу центрального органу виконавчої влади iз спецiальним статусом, що не потребує проведення процедур, пов'язаних з лiквiдацiєю та реорганiзацiєю державних органiв, а також не потребує переведення, перемiщення, вчинення будь-яких iнших дiй або прийняття будь-яких iнших рiшень щодо трудових вiдносин з працiвниками Нацiонального антикорупцiйного бюро України, якi станом на день набрання чинностi цим Законом займають посади в Нацiональному антикорупцiйному бюро України.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального антикорупцiйного бюро України, виданi до дня набрання чинностi цим Законом, не пiдлягають державнiй реєстрацiї Мiнiстерством юстицiї України.

     6. Встановити, що перша зовнiшня незалежна оцiнка (аудит) ефективностi дiяльностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України вiдповiдно до статтi 26 Закону України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України" проводиться через один рiк з дня призначення Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України у порядку, визначеному Законом України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України".

     7. Протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом Кабiнету Мiнiстрiв України затвердити положення про Раду громадського контролю при Нацiональному антикорупцiйному бюро України та про порядок її формування, а також забезпечити формування Ради громадського контролю при Нацiональному антикорупцiйному бюро України вiдповiдно до зазначеного положення.

     Повноваження осiб, якi були обранi до складу Ради громадського контролю при Нацiональному антикорупцiйному бюро України до дня набрання чинностi цим Законом, припиняються з дня видання акта про визначення складу Ради громадського контролю при Нацiональному антикорупцiйному бюро України, сформованої вiдповiдно до абзацу першого цього пункту.

     8. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) протягом одного мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) протягом двох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити пiдготовку i подання на розгляд Верховної Ради України проекту закону про припинення участi мiжнародних та iноземних органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних або мiждержавних угод надавали Українi мiжнародну технiчну допомогу у сферi запобiгання i протидiї корупцiї, у формуваннi комiсiї з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України та Комiсiї з проведення зовнiшньої незалежної оцiнки (аудиту) ефективностi дiяльностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України через вiсiм рокiв з дня набрання чинностi цим Законом;

     3) у 2022 роцi поiнформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 жовтня 2021 року
N 1810-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.