ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань удосконалення дiяльностi прокуратури

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у частинi першiй статтi 15 слова "або протесту, припису чи подання прокурора" замiнити словами "або подання прокурора";

     2) у статтi 1856:

     у назвi слова "протесту, припису чи" виключити;

     в абзацi другому частини першої та абзацi другому частини другої слова "вiд п'яти до восьми" замiнити словами "вiд двадцяти до п'ятдесяти";

     в абзацi першому частини другої слова "протесту, припису чи" та слова "протест чи припис" виключити;

     3) у статтi 1858:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Невиконання посадовою особою законних вимог прокурора - тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на посадових осiб - вiд сорока до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     4) у частинi першiй статтi 250 слово "опротестовувати" замiнити словами "вносити подання, оскаржувати", а слова "зупиняти виконання постанови" виключити;

     5) у частинi другiй статтi 267 слова "чи опротестування" виключити, а пiсля слiв "про адмiнiстративнi правопорушення" доповнити словами "або внесення подання прокурора";

     6) у назвi глави 24 слова "i опротестування" виключити, а пiсля слiв "про адмiнiстративне правопорушення" доповнити словами "або внесення на неї подання прокурора";

     7) частину першу статтi 287 пiсля слiв "бути оскаржено" доповнити словом "прокурором";

     8) у частинi третiй статтi 288 слово "протестом" замiнити словом "поданням", а слово "протесту" замiнити словом "подання";

     9) статтю 289 пiсля слiв "за заявою" доповнити словом "прокурора";

     10) статтю 290 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 290. Внесення подання прокурора на постанову по справi про адмiнiстративне правопорушення

     На постанову по справi про адмiнiстративне правопорушення прокурором може бути внесено подання упродовж десяти днiв з дня винесення постанови";

     11) у статтi 291 слово "(опротестування)" замiнити словами "(внесення подання прокурора)";

     12) у назвi та текстi статтi 292 слова "i протесту" та "i протест" замiнити словами "i подання прокурора";

     13) у статтi 293:

     у назвi слова "i протесту" замiнити словами "i подання прокурора";

     в абзацi першому та пунктi 1 частини першої слова "або протесту" та "або протест" замiнити словами "або подання прокурора";

     14) у статтi 294:

     у частинi першiй слова "чи протесту прокурора" виключити;

     у частинi другiй слова "або на неї може бути внесено протест прокурора" замiнити словами "або прокурором", слова "протест прокурора, поданi" замiнити словом "подана", а слово "повертаються" замiнити словом "повертається";

     у частинi третiй слова "протест прокурора подаються" замiнити словом "подається", а слова "протест прокурора" виключити;

     у частинi п'ятiй слова "прокурора, який принiс протест" виключити;

     у частинi шостiй слова "прокурора, який внiс протест" виключити;

     в абзацi першому та пунктi 1 частини восьмої слова "протесту прокурора" та "чи протест прокурора" виключити;

     15) у статтi 295:

     у назвi та частинi першiй слова "або протесту" виключити;

     у частинi другiй слово "протесту" замiнити словами "скарги, яка подана прокурором";

     16) статтю 297 виключити;

     17) у частинi другiй статтi 299 слова "або опротестуваннi" замiнити словами "або внесеннi на неї подання прокурора", а слова "або протесту" замiнити словами "або подання";

     18) у частинi першiй статтi 303 слова "чи опротестування постанови вiдповiдно до статтi 291 цього Кодексу" замiнити словами "постанови або внесення на неї подання прокурора", а слова "або протесту" замiнити словами "або подання прокурора";

     19) у частинi першiй статтi 307 слова "або опротестування" замiнити словами "або внесення на неї подання прокурора", а слова "або протесту" замiнити словами "або подання";

     20) у частинi третiй статтi 329 слова "або опротестування" та "або протесту" виключити.

     2. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     1) у статтi 2:

     в абзацi четвертому частини першої слова "прокурорiв та їх заступникiв" замiнити словом "прокурорiв";

     частину другу доповнити реченням такого змiсту: "У разi вiдсутностi такого органу або вiдсутностi у нього повноважень щодо звернення до господарського суду прокурор зазначає про це в позовнiй заявi";

     2) частину другу статтi 29 доповнити реченнями такого змiсту: "У разi прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в iнтересах держави, в якiй зазначено про вiдсутнiсть органу, уповноваженого здiйснювати функцiї держави у спiрних правовiдносинах, або про вiдсутнiсть у такого органу повноважень щодо звернення до господарського суду, прокурор набуває статусу позивача. З метою вирiшення питання щодо наявностi пiдстав для iнiцiювання перегляду судових рiшень у справi, розглянутiй без участi прокурора, вступу в розгляд справи за позовом iншої особи прокурор має право знайомитися з матерiалами справи в судi, робити виписки з неї, отримувати копiї документiв, що знаходяться у справi";

     3) у частинi першiй статтi 54 слова "прокурором чи його заступником" замiнити словом "прокурором";

     4) у частинi першiй статтi 56 слова "прокурор чи його заступник" замiнити словом "прокурор";

     5) у частинi другiй статтi 62 слова "прокурору чи його заступнику" замiнити словом "прокурору";

     6) перше речення частини першої статтi 66 викласти в такiй редакцiї:

     "Господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної iнiцiативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходiв до забезпечення позову";

     7) у частинi першiй статтi 11115 слова "Сторони у справi та Генеральний прокурор України" замiнити словами "Сторони, третi особи, прокурор";

     8) у статтi 116:

     друге речення частини першої викласти в такiй редакцiї: "Пiсля набрання судовим рiшенням законної сили наказ видається за заявою стягувачу чи прокурору, який здiйснював у цiй справi представництво iнтересiв громадянина або держави в судi, або надсилається стягувачу рекомендованим чи цiнним листом";

     перше речення частини другої виключити;

     9) у частинi першiй статтi 121 слова "прокурора чи його заступника" замiнити словом "прокурора".

     3. Пункт 2 примiтки до статтi 368 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) замiнити пунктами 2 та 21 такого змiсту:

     "2. Службовими особами, якi займають вiдповiдальне становище, у статтях 368 та 382 цього Кодексу є особи, зазначенi у пунктi 1 примiтки до статтi 364 цього Кодексу, посади яких згiдно зi статтею 6 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до посад державної служби пiдгруп I-4, II-2, II-3, II-4, III-1, III-2, III-3, III-4, IV-1, IV-2, IV-3, суддi, прокурори i слiдчi, а також iншi, крiм зазначених у пунктi 21 примiтки до цiєї статтi, керiвники i заступники керiвникiв органiв мiсцевого самоврядування, їх структурних пiдроздiлiв та одиниць.

     21. Службовими особами, якi займають особливо вiдповiдальне становище, у статтях 368 та 382 цього Кодексу є:

     1) особи, зазначенi у пунктах 1, 2 та 3 частини другої статтi 2 Закону України "Про державну службу", Голова Верховної Ради України, його перший заступник та заступник, Прем'єр-мiнiстр України, Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники, Голова Конституцiйного Суду України, його заступники та суддi Конституцiйного Суду України, Голова Верховного Суду України, його перший заступник, заступники та суддi Верховного Суду України, голови вищих спецiалiзованих судiв, їх заступники та суддi вищих спецiалiзованих судiв, Голова Нацiонального банку України, його перший заступник та заступники, члени Ради нацiональної безпеки i оборони України;

     2) особи, посади яких згiдно зi статтею 6 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до посад державної служби пiдгруп I-1, I-2, I-3 та II-1;

     3) особи, посади яких згiдно зi статтею 14 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" вiднесенi до першої та другої категорiї посад в органах мiсцевого самоврядування".

     4. У Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     1) у частинi другiй статтi 45:

     пiсля слiв "з позовною заявою" доповнити словом "(заявою)";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Прокурор, який звертається до суду в iнтересах держави, в позовнiй заявi (заявi) самостiйно визначає, в чому полягає порушення iнтересiв держави, та обґрунтовує необхiднiсть їх захисту, а також зазначає орган, уповноважений державою здiйснювати вiдповiднi функцiї у спiрних правовiдносинах. У разi вiдсутностi такого органу або вiдсутностi у нього повноважень щодо звернення до суду прокурор зазначає про це в позовнiй заявi i в такому разi прокурор набуває статусу позивача";

     2) частину четверту статтi 46 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "4. Вiдмова органу, уповноваженого здiйснювати вiдповiднi функцiї у спiрних правовiдносинах, вiд поданого прокурором в iнтересах держави позову (заяви), подання ним заяви про залишення позову без розгляду не позбавляє прокурора права пiдтримувати позов (заяву) i вимагати розгляду справи по сутi.

     5. З метою вирiшення питання щодо наявностi пiдстав для iнiцiювання перегляду судових рiшень у справi, розглянутiй без участi прокурора, вступу в розгляд справи за позовом (заявою) iншої особи прокурор має право знайомитися з матерiалами справи в судi, робити виписки з неї, отримувати копiї документiв, що знаходяться у справi".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою;

     3) перше речення частини другої статтi 368 пiсля слiв "на користь яких воно ухвалено" доповнити словами "чи прокурора, який здiйснював у цiй справi представництво iнтересiв громадянина або держави в судi".

     5. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) у частинi другiй статтi 60:

     пiсля слiв "з адмiнiстративним позовом" доповнити словом "(поданням)";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Прокурор, який звертається до адмiнiстративного суду в iнтересах держави, в позовнiй заявi (поданнi) самостiйно визначає, в чому полягає порушення iнтересiв держави, та обґрунтовує необхiднiсть їх захисту, а також зазначає орган, уповноважений державою здiйснювати вiдповiднi функцiї у спiрних правовiдносинах. У разi вiдсутностi такого органу або вiдсутностi у нього повноважень щодо звернення до адмiнiстративного суду прокурор зазначає про це в позовнiй заявi i в такому разi прокурор набуває статусу позивача";

     2) частину четверту статтi 61 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "4. Вiдмова органу, уповноваженого здiйснювати вiдповiднi функцiї у спiрних правовiдносинах, вiд адмiнiстративного позову, поданого прокурором в iнтересах держави, не позбавляє прокурора права пiдтримувати позов i вимагати вирiшення спору по сутi.

     5. Органи та особи, визначенi у статтi 60 цього Кодексу, якi не брали участi у справi, з метою вирiшення питання про наявнiсть пiдстав для подання апеляцiйної чи касацiйної скарги, заяви про перегляд судових рiшень Верховним Судом України, заяви про перегляд рiшення за нововиявленими обставинами, вступу в розгляд справи за позовом (поданням) iншої особи мають право знайомитися з матерiалами справи в адмiнiстративному судi, робити виписки з неї, отримувати копiї документiв, що знаходяться у справi";

     3) перше речення частини першої статтi 258 пiсля слiв "на користь яких воно ухвалено" доповнити словами "чи прокурора, який здiйснював у цiй справi представництво iнтересiв громадянина або держави в судi".

     6. У Митному кодексi України:

     1) у статтi 467:

     у частинi першiй слова "два мiсяцi" замiнити словами "шiсть мiсяцiв";

     у частинi другiй слова "три мiсяцi" замiнити словами "шiсть мiсяцiв";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. У разi закриття кримiнального провадження, але за наявностi в дiях правопорушника ознак порушення митних правил, адмiнiстративнi стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пiзнiше нiж через три мiсяцi з дня прийняття рiшення про закриття кримiнального провадження, але не пiзнiше нiж через два роки з дня вчинення правопорушення";

     2) у частинi другiй статтi 486 слово "(опротестування)" замiнити словами "(внесенням подання прокурора)";

     3) у частинi п'ятiй статтi 529:

     пiсля слiв "представником такої особи" доповнити словом "прокурором";

     друге речення виключити;

     слова "та принесення прокурором протесту на постанову" виключити;

     4) у частинi першiй статтi 530 слова "принесенням протесту прокурором" замiнити словами "внесенням подання прокурора";

     5) у назвi та частинi першiй статтi 532 слова "протесту прокурора" та "протест прокурора" замiнити словами "подання прокурора";

     6) у назвi та частинi першiй статтi 533 слова "або принесення протесту" замiнити словами "або внесення подання прокурора", а слова "чи протесту" замiнити словами "або подання";

     7) у частинi першiй статтi 539 слова "або принесення на неї протесту прокурором" замiнити словами "або внесення на неї подання прокурора", а слова "без задоволення або вiдхилення протесту" замiнити словами "або подання без задоволення".

     7. У Кримiнальному процесуальному кодексi України вiд 13 квiтня 2012 року:

     1) абзац перший частини дев'ятої статтi 31 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Кримiнальне провадження стосовно осiб, зазначених у пунктах 1, 2 та 3 частини другої статтi 2 Закону України "Про державну службу", Голови Верховної Ради України, його першого заступника чи заступника, Прем'єр-мiнiстра України, Генерального прокурора України, його першого заступника чи заступника, Голови Конституцiйного Суду України, його заступника чи суддi Конституцiйного Суду України, Голови Верховного Суду України, його першого заступника, заступника чи суддi Верховного Суду України, голiв вищих спецiалiзованих судiв, їх заступникiв чи суддiв вищих спецiалiзованих судiв, Голови Нацiонального банку України, його першого заступника чи заступника, члена Ради нацiональної безпеки i оборони України, а також осiб, посади яких згiдно iз статтею 6 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до посад державної служби пiдгруп I-1, I-2, I-3, здiйснюється";

     2) частину четверту статтi 216 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Слiдчi органiв державного бюро розслiдувань здiйснюють досудове розслiдування кримiнальних правопорушень, вчинених:

     1) особами, зазначеними у пунктах 1, 2 та 3 частини другої статтi 2 Закону України "Про державну службу", Головою Нацiонального банку України, його першим заступником чи заступником, членом Ради нацiональної безпеки i оборони України;

     2) суддею чи працiвником правоохоронного органу;

     3) службовими особами, посади яких згiдно iз статтею 6 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до посад державної служби пiдгруп I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, IV-1;

     4) особами, посади яких згiдно iз статтею 14 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" вiднесенi до першої та другої категорiї посад в органах мiсцевого самоврядування".

     8. У Законi України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 8:

     у частинi першiй слова "Вимоги прокурора, якi вiдповiдають чинному законодавству" замiнити словами "Законнi вимоги прокурора";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Ухилення вiд виконання законних вимог прокурора тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом";

     2) у частинi третiй статтi 9 слово "транспортнi" виключити, а слова "заступники i помiчники прокурорiв" замiнити словами "їх заступники";

     3) статтю 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Координацiйнi повноваження прокуратури у сферi протидiї злочинностi та корупцiї

     Генеральний прокурор України та пiдпорядкованi йому прокурори з метою пiдвищення ефективностi протидiї злочинностi та корупцiї координують дiяльнiсть правоохоронних органiв з питань протидiї злочинностi та корупцiї.

     Координацiйнi повноваження прокуратури реалiзуються шляхом проведення спiльних нарад, створення мiжвiдомчих робочих груп, проведення узгоджених заходiв, аналiтичної дiяльностi тощо.

     Основною формою координацiї дiяльностi правоохоронних органiв є проведення координацiйної наради її керiвникiв пiд головуванням вiдповiдного прокурора.

     На координацiйнi наради запрошуються керiвники органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування для заслуховування iнформацiї щодо їхньої дiяльностi з питань попередження i протидiї злочинностi та корупцiї.

     Рiшення координацiйної наради є обов'язковими для виконання, визначеними у ньому правоохоронними органами.

     Органiзацiя роботи з координацiї дiяльностi правоохоронних органiв по боротьбi iз злочиннiстю та корупцiєю визначається Положенням, яке розробляється i затверджується Генеральним прокурором України за погодженням з керiвниками правоохоронних органiв";

     4) у статтi 101:

     у частинi першiй слово "Правовi" замiнити словами "Нормативно-правовi", а слова "можуть бути опротестованi" - словами "може бути внесене подання";

     у частинi другiй слова "Протест" та "протесту" замiнити словами "Подання" та "подання", а слова "до Апеляцiйного суду Автономної Республiки Крим" - словами "до суду";

     частину четверту виключити;

     5) частину четверту статтi 14 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Генеральна прокуратура України створює Єдиний реєстр досудових розслiдувань та забезпечує його ведення органами досудового розслiдування. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслiдувань затверджується Генеральним прокурором України за погодженням з керiвниками органiв досудового розслiдування.

     Спiльно з органами досудового розслiдування та за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi статистики Генеральною прокуратурою України розробляється система та методика облiку кримiнальних правопорушень, осiб, якi їх вчинили, та руху кримiнальних проваджень";

     6) статтi 20 та 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Повноваження прокурора

     При здiйсненнi прокурорського нагляду за додержанням i застосуванням законiв прокурор має право:

     1) безперешкодно за посвiдченням, що пiдтверджує займану посаду, входити у примiщення органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, вiйськових частин, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi без особливих перепусток, де такi запроваджено;

     2) витребовувати вiд органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськових частин, державних пiдприємств, установ та органiзацiй рiшення, розпорядження, iнструкцiї, накази та iншi акти i документи, одержувати iнформацiю про стан законностi i заходи щодо її забезпечення, мати доступ до вiдповiдних iнформацiйних баз даних державних органiв;

     3) вимагати вiд керiвникiв та колегiальних органiв проведення перевiрок, ревiзiй дiяльностi пiдпорядкованих i пiдконтрольних пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi, а також видiлення спецiалiстiв для проведення перевiрок, вiдомчих i позавiдомчих експертиз;

     4) мати доступ до документiв i матерiалiв, необхiдних для проведення перевiрки, у тому числi за письмовою вимогою, i таких, що мiстять комерцiйну таємницю або iнформацiю з обмеженим доступом. Письмово вимагати подання в прокуратуру у визначений ним розумний строк зазначених документiв та матерiалiв, видачi необхiдних довiдок, у тому числi щодо операцiй i рахункiв юридичних осiб та iнших органiзацiй, для вирiшення питань, пов'язаних з перевiркою. Отримання вiд банкiв iнформацiї, яка мiстить банкiвську таємницю, здiйснюється у порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     5) отримувати вiд посадових та службових осiб i громадян уснi або письмовi пояснення, в тому числi шляхом виклику вiдповiдної особи до органу прокуратури.

     Дiї, передбаченi пунктами 3, 4 та 5 частини першої цiєї статтi, можуть бути вчиненi виключно пiд час проведення перевiрки в порядку, передбаченому статтею 21 цього Закону.

     При виявленнi порушень закону прокурор у межах своєї компетенцiї має право:

     1) вносити подання;

     2) у встановленому законом порядку iнiцiювати притягнення особи до дисциплiнарної, адмiнiстративної вiдповiдальностi, складати протокол про адмiнiстративне правопорушення та починати досудове розслiдування;

     3) звертатися до суду в передбачених законом випадках.

     Стаття 21. Перевiрки та порядок їх проведення

     Перевiрки проводяться за письмовими зверненнями органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, депутатiв усiх рiвнiв, фiзичних та юридичних осiб, а також за власною iнiцiативою прокурора. При цьому перевiрки за заявами фiзичних чи юридичних осiб, зверненнями та запитами депутатiв усiх рiвнiв, крiм заяв та повiдомлень про кримiнальне правопорушення, проводяться лише у разi їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами або неприйняття ними у встановленi строки рiшень з цих питань.

     У разi якщо захист прав i свобод людини i громадянина та iнтересiв держави згiдно iз законом є компетенцiєю вiдповiдних органiв державного нагляду (контролю), перевiрки проводяться з обов'язковим наданням оцiнки щодо законностi їх дiяльностi. У зв'язку з бездiяльнiстю уповноваженого органу державного нагляду (контролю) або вiдсутнiстю такого органу вживаються вiдповiднi заходи прокурорського реагування, спрямованi на забезпечення захисту прав i свобод людини i громадянина, iнтересiв держави.

     Для здiйснення перевiрки прокурор приймає постанову, в якiй зазначає пiдстави, що свiдчать про можливi порушення законностi, та обґрунтовує необхiднiсть вчинення дiй, передбачених пунктами 3, 4 та 5 частини першої статтi 20 цього Закону. Не допускається проведення перевiрки без надання копiї зазначеної постанови представнику пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форм власностi, пiдпорядкованостi чи приналежностi, фiзичнiй особi - пiдприємцю. Постанова прокурора може бути оскаржена цими особами до прокурора вищого рiвня або суду в порядку адмiнiстративного судочинства протягом десяти днiв з дня одержання копiї постанови. За результатами розгляду скарги прокурор вищого рiвня приймає рiшення про задоволення скарги та скасування постанови або про вiдмову у задоволеннi скарги. Оскарження постанови до прокурора вищого рiвня не позбавляє особу права на її оскарження до суду, яке може бути здiйснене нею протягом десяти днiв з дня одержання рiшення прокурора вищого рiвня про результати розгляду скарги.

     Оригiнали витребуваних чи отриманих прокурором актiв, документiв та матерiалiв мають бути повернутi вiдповiдним особам пiсля закiнчення перевiрки, крiм випадкiв долучення їх до матерiалiв кримiнального провадження в порядку, передбаченому процесуальним законодавством. У разi необхiдностi до закiнчення перевiрки можуть бути повернутi копiї зазначених документiв";

     7) статтю 22 виключити;

     8) статтi 23 та 24 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 23. Подання

     Подання - це акт реагування прокурора на виявленi порушення закону з вимогою (вимогами) щодо:

     1) усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли;

     2) притягнення осiб до передбаченої законом вiдповiдальностi;

     3) вiдшкодування шкоди;

     4) скасування нормативно-правового акта, окремих його частин або приведення його у вiдповiднiсть iз законом;

     5) припинення незаконних дiй чи бездiяльностi посадових i службових осiб.

     Подання може бути внесено Прем'єр-мiнiстру України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiнiстерствам та iншим центральним i мiсцевим органам виконавчої влади, органам мiсцевого самоврядування, вiйськовим частинам, громадським об'єднанням, органам державного нагляду (контролю), посадовим i службовим особам цих органiв, пiдприємствам, установам та органiзацiям незалежно вiд форм власностi, пiдпорядкованостi чи приналежностi, фiзичним особам - пiдприємцям.

     Вiдповiдний прокурор має бути повiдомлений про результати розгляду подання та вжитi заходи у визначений ним строк, що обчислюється з дня отримання подання та не може бути меншим 10 днiв.

     Колегiальний орган, якому внесено подання, повiдомляє про день його розгляду прокурору, який вправi особисто взяти участь у засiданнi цього органу.

     У разi вiдхилення подання в цiлому чи частково або неповiдомлення прокурора про результати розгляду подання, а також якщо подання не вносилося, прокурор може звернутися до суду щодо:

     1) визнання незаконним нормативно-правового акта вiдповiдного органу повнiстю чи в окремiй його частинi;

     2) визнання протиправним рiшення чи окремих його положень i щодо скасування або визнання нечинним рiшення чи окремих його положень;

     3) визнання протиправними дiй чи бездiяльностi, зобов'язання вчинити певнi дiї або утриматися вiд вчинення певних дiй.

     Для звернення прокурора з позовом до суду встановлюється 15-денний строк, що обчислюється з дня одержання повiдомлення про вiдхилення подання або в разi неповiдомлення прокурора про результати розгляду подання з дня закiнчення визначеного прокурором строку для його розгляду.

     Стаття 24. Постанова прокурора

     У разi виявлення в дiяннi посадової особи або громадянина ознак адмiнiстративного правопорушення прокурор, його перший заступник, заступник виносить мотивовану постанову про iнiцiювання притягнення особи до адмiнiстративної вiдповiдальностi.

     Постанова про iнiцiювання притягнення особи до адмiнiстративної вiдповiдальностi пiдлягає розгляду повноважною посадовою особою або вiдповiдним органом у 10-денний строк з дня її надходження, якщо iнше не встановлено законом. У постановi прокурора обов'язково зазначається, ким i яке положення закону порушене та в чому полягає порушення";

     9) статтi 25, 27 та 33 виключити;

     10) статтю 35 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 35. Повноваження прокурора

     Прокурор має рiвнi права з iншими учасниками процесу.

     Пiдстави для вступу у справу, а також обсяг i межi повноважень прокурора у судовому процесi визначаються цим Законом та процесуальним законодавством України";

     11) частини другу - п'яту статтi 361 замiнити шiстьма частинами такого змiсту:

     "Пiдставою представництва в судi iнтересiв громадянина є його неспроможнiсть через фiзичний стан, недосягнення повнолiття, похилий вiк, недiєздатнiсть або обмежену дiєздатнiсть самостiйно захистити свої порушенi чи оспорюванi права або реалiзувати процесуальнi повноваження. Наявнiсть таких пiдстав має бути пiдтверджена прокурором шляхом надання суду вiдповiдних доказiв.

     Пiдставою представництва в судi iнтересiв держави є наявнiсть порушень або загрози порушень iнтересiв держави.

     Представництво iнтересiв громадянина або держави здiйснюється прокурором також на пiдставi заподiяння громадянину або державi шкоди внаслiдок вчинення кримiнального правопорушення чи iншого суспiльно небезпечного дiяння, передбаченого законом про кримiнальну вiдповiдальнiсть.

     За наявностi пiдстав, передбачених частинами другою - четвертою цiєї статтi, з метою представництва громадянина або держави прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом:

     1) звертатися до суду з позовами (заявами, поданнями);

     2) вступати у справу, порушену за позовами (заявами, поданнями) iнших осiб, на будь-якому етапi розгляду;

     3) iнiцiювати перегляд судових рiшень, у тому числi у справi, порушенiй за позовом (заявою, поданням) iншої особи;

     4) брати участь у розглядi справ.

     Обираючи форму представництва, передбачену частиною п'ятою цiєї статтi, прокурор визначає, в чому полягає порушення або загроза порушення iнтересiв держави чи громадянина, обґрунтовує необхiднiсть їх захисту.

     З метою вирiшення питання про наявнiсть пiдстав для iнiцiювання перегляду судових рiшень у справi, розглянутiй без участi прокурора, вступ у розгляд справи за позовом (заявою, поданням) iншої особи прокурор має право знайомитися з матерiалами справи в судi, робити виписки з неї, отримувати копiї документiв, що знаходяться у справi";

     12) статтi 37, 40 та 43 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 37. Позовна заява (заява, подання), апеляцiйна, касацiйна скарга, заява про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами, заява про перегляд судового рiшення Верховним Судом України

     Право подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивiльного, адмiнiстративного, господарського судочинства надається Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя, спецiалiзованих прокуратур (на правах обласних), мiжрайонним прокурорам, прокурорам мiст, районiв, районiв у мiстах та прирiвняних до них спецiалiзованих прокуратур, їх першим заступникам i заступникам.

     Право подання позовної заяви у кримiнальному провадженнi надається прокурору, який бере в ньому участь.

     Право внесення апеляцiйної чи касацiйної скарги на судовi рiшення в цивiльних, адмiнiстративних, господарських справах надається прокурору, який брав участь у судовому розглядi, а також незалежно вiд участi у розглядi справи Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя, спецiалiзованих прокуратур (на правах обласних), мiжрайонним прокурорам, прокурорам мiст, районiв, районiв у мiстах та прирiвняних до них спецiалiзованих прокуратур, їх першим заступникам i заступникам.

     Право внесення заяви про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами в цивiльних, адмiнiстративних, господарських справах надається Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам, прокурорам Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя i прирiвняним до них прокурорам.

     Право внесення заяви про перегляд судового рiшення Верховним Судом України на судовi рiшення в цивiльних, адмiнiстративних, господарських справах надається Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам.

     Право внесення апеляцiйної, касацiйної скарги, заяви про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рiшення Верховним Судом України на судовi рiшення у кримiнальних справах надається прокурору, який брав участь у судовому розглядi, а також незалежно вiд його участi в розглядi справи прокурору вищого рiвня: Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя, спецiалiзованих прокуратур (на правах обласних), їх першим заступникам i заступникам";

     "Стаття 40. Змiна процесуальних документiв прокурора в судi

     Змiнити, доповнити, вiдкликати, вiдмовитися вiд позову (заяви, подання), апеляцiйної, касацiйної скарги, заяви про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рiшення Верховним Судом України має право прокурор, який їх внiс, або прокурор вищого рiвня, його перший заступник чи заступник";

     "Стаття 43. Звернення Генерального прокурора України щодо роз'яснень судам з питань застосування законiв

     Генеральний прокурор України має право звертатися до пленумiв вищих спецiалiзованих судiв України щодо розгляду питання про необхiднiсть надання роз'яснень судам з питань застосування законiв при розглядi вiдповiдних справ";

     13) статтю 42 виключити;

     14) пункт 2 частини другої статтi 44 викласти в такiй редакцiї:

     "2) перевiряти законнiсть наказiв, розпоряджень i постанов адмiнiстрацiї цих установ та в разi їх невiдповiдностi законодавству зупиняти виконання таких актiв або скасовувати їх, вимагати вiд посадових чи службових осiб усунення порушень або надання пояснень з приводу допущених порушень";

     15) в абзацi першому частини другої статтi 46 слова "помiчникiв прокурорiв, прокурорiв управлiнь, вiддiлiв" замiнити словами "старших прокурорiв та прокурорiв прокуратур";

     16) частину другу статтi 51 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Для наукового сприяння у виконаннi завдань, покладених на органи прокуратури, розроблення та розгляду науково-методичних рекомендацiй, iнших документiв i пропозицiй щодо полiпшення органiзацiї роботи, впровадження найбiльш досконалих та ефективних форм i методiв, вдосконалення законодавства при Генеральнiй прокуратурi України утворюється науково-методична рада. З цiєю самою метою при прокуратурах Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя та прирiвняних до них прокуратурах можуть створюватися методичнi ради.

     Положення про науково-методичну раду при Генеральнiй прокуратурi України та її персональний склад затверджує Генеральний прокурор України";

     17) доповнити статтею 512 такого змiсту:

     "Стаття 512. Нацiональна академiя прокуратури України

     Нацiональна академiя прокуратури України є державним вищим навчально-науковим закладом iз спецiалiзованої пiдготовки прокурорiв та iнших працiвникiв прокуратури, пiдвищення їх квалiфiкацiї, а також здiйснення науково-дослiдної дiяльностi.

     Нацiональна академiя прокуратури України є юридичною особою, що дiє на пiдставi законодавства України та статуту.

     На науково-педагогiчних працiвникiв, аспiрантiв i докторантiв Нацiональної академiї прокуратури України, якi мають класнi чини, поширюються положення статей 46, 462, 463, 464, 47, 48, 481, 49, 50, 501, 51, 52, 53, 54 та 55 цього Закону";

     18) статтю 56 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Пiд поняттям "прокурор" у частинi третiй статтi 20 та статтях 21, 23 та 24 цього Закону слiд розумiти: Генеральний прокурор України, перший заступник, заступники Генерального прокурора України, прокурори Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя, спецiалiзованих прокуратур (на правах обласних), їх першi заступники, заступники, мiжрайоннi прокурори, прокурори мiст, районiв, районiв у мiстах та прирiвняних до них спецiалiзованих прокуратур, їх першi заступники i заступники".

     9. У Статутi внутрiшньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрiшньої служби Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 194; 2005 р., N 3, ст. 76; iз змiнами, внесеними законами України вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI та вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI):

     1) у частинi другiй статтi 24 слова "вiйськового прокурора" замiнити словами "вiдповiдного прокурора";

     2) в абзацi третьому статтi 59 слова "вiйськовому прокурору" замiнити словами "вiдповiдному прокурору";

     3) в абзацi вiсiмнадцятому статтi 67 слова "вiйськового прокурора" замiнити словами "вiдповiдного прокурора".

     10. У Статутi гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 196; 2005 р., N 3, ст. 76; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI):

     1) в абзацi двадцятому частини п'ятої статтi 9 слова "вiдповiдного вiйськового прокурора" замiнити словами "вiдповiдного прокурора";

     2) у частинi другiй статтi 23:

     в абзацi шостому слова "вiдповiдних вiйськових прокуратур" замiнити словами "вiдповiдних прокуратур";

     в абзацi двадцять першому слова "вiйськового прокурора" замiнити словами "вiдповiдного прокурора";

     3) у частинi четвертiй статтi 25 слова "вiдповiдного вiйськового прокурора" замiнити словами "вiдповiдного прокурора";

     4) у пунктi 46 та абзацi третьому пункту 48 додатка 12 до Статуту гарнiзонної та вартової служб слова "вiйськового прокурора" замiнити словами "вiдповiдного прокурора".

     11. У частинах п'ятiй та шостiй статтi 85 Дисциплiнарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплiнарний статут Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 197; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI), слова "вiйськовому прокуроровi" замiнити словами "вiдповiдному прокуроровi".

     12. У частинi другiй статтi 23 Закону України "Про порядок допуску та умови перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 17, ст. 122) слова "пiдлеглими їй прокуратурами iнших рiвнiв, вiйськовою прокуратурою України" замiнити словами "та пiдпорядкованими їй прокуратурами".

     13. У пунктi 19 статтi 8 Закону України "Про Вiйськову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225) слова "вiйськового прокурора" замiнити словами "вiдповiдного прокурора".

     14. У статтi 60 Закону України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273):

     у частинi другiй слова "чи протест" виключити;

     у частинi п'ятiй слова "i опротестування" виключити.

     15. У частинi третiй статтi 5 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2012 р., N 22, ст. 217; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI) слова "вiйськових прокуратур, пiдроздiлiв дiзнання" виключити.

     16. У Законi України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529):

     1) друге речення частини четвертої статтi 122 виключити;

     2) четверте речення частини другої статтi 127 виключити.

     17. У статтi 21 Закону України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142):

     у пунктi 1 частини першої слова "вiйськовi прокуратури регiонiв та вiйськова прокуратура Вiйськово-Морських Сил України" замiнити словами "спецiалiзованi прокуратури на правах обласних";

     у пунктi 1 частини другої слова "вiйськовi прокуратури гарнiзонiв" виключити.

     18. Пункт 11 частини першої статтi 5 Закону України "Про судовий збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87) викласти в такiй редакцiї:

     "11) органи прокуратури - при здiйсненнi своїх повноважень".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 грудня 2012 року, крiм пунктiв 3 та 7 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з дня набрання чинностi Законом України "Про державну службу" вiд 17 листопада 2011 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України привести свої нормативно-правовi акти та забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади України у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Рекомендувати Генеральнiй прокуратурi України привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом та вжити заходiв органiзацiйного характеру, пов'язаних з його прийняттям.

     4. На територiї адмiнiстративно-територiальних одиниць, на яких центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги не розпочали надання такого виду правової допомоги, органи прокуратури можуть здiйснювати представництво у судi iнтересiв громадян з такої пiдстави, як неспроможнiсть громадянина через свiй матерiальний стан самостiйно захистити свої порушенi чи оспорюванi права або реалiзувати процесуальнi повноваження.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 вересня 2012 року
N 5288-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.