ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про порядок допуску та умови перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 18 вересня 2012 року N 5288-VI,
вiд 18 червня 2013 року N 335-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1697-VII,
вiд 4 червня 2015 року N 510-VIII,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX

     Цей Закон встановлює порядок допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України та умови їх перебування в Українi, а також порядок здiйснення контролю за їх дiяльнiстю пiд час перебування на територiї України.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     пiдроздiл збройних сил iншої держави (далi - пiдроздiл збройних сил) - вiйськове формування iноземної держави, що має постiйну чи тимчасову органiзацiю, належить до сухопутних (наземних), морських, повiтряних або спецiальних вiйськ (сил) цiєї держави, оснащене легкою зброєю чи важкою бойовою технiкою, перебуває пiд командуванням особи, вiдповiдальної перед своєю державою i законами України за поведiнку своїх пiдлеглих, якi зобов'язанi дотримуватися внутрiшньої дисциплiни, законiв України, норм мiжнародного права, та яке направляється в Україну з конкретною метою, визначеною мiжнародним договором України;

(абзац другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 510-VIII)

     особи вiйськового персоналу - вiйськовослужбовцi, якi проходять вiйськову службу в пiдроздiлах збройних сил iнших держав, що направляються в Україну;

     особи цивiльного персоналу - особи, якi працюють у пiдроздiлах збройних сил iнших держав, що направляються в Україну, i не є громадянами України;

     члени сiмей осiб вiйськового i цивiльного персоналу - члени сiмей вiйськовослужбовцiв чи осiб цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, якi знаходяться на їх утриманнi, разом з ними перебувають в Українi i не є її громадянами;

     мiсце дислокацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав - позначена в договорi територiя, акваторiя, на яких розмiщуються пiдроздiли.

     Стаття 2. Пiдстави для допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України

     Допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України здiйснюється на пiдставi мiжнародних договорiв України та в порядку i на умовах, визначених законодавством України.

     Стаття 3. Мета перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України

     Пiдроздiли збройних сил iнших держав можуть бути допущенi на територiю України з метою:

     а) участi у спiльних з пiдроздiлами Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань вiйськових навчаннях та iнших заходах щодо вдосконалення бойової пiдготовки вiйськ, обмiну досвiдом у рамках домовленостей (договорiв) про мiжнародне вiйськове спiвробiтництво, в тому числi для пiдготовки спiльних вiйськових пiдроздiлiв, створюваних в рамках вiйськового спiвробiтництва за мiжнародними договорами України;

     б) транзитного перемiщення пiдроздiлiв збройних сил iнших держав через територiю України. При цьому строки перемiщення цих пiдроздiлiв через територiю України не можуть перевищувати 10 дiб, якщо iнше не передбачене мiжнародним договором України;

     в) надання Українi, на її прохання, вiйськової допомоги у вiдсiчi (вiдверненнi, припиненнi) збройної агресiї з боку третьої країни (третiх країн);

     г) надання Українi, на її прохання, допомоги у лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, викликаних природними i техногенними наслiдками;

     д) обслуговування тимчасово розмiщених на територiї України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України вiйськових частин;

     е) надання Українi, на її прохання, допомоги у виглядi проведення на її територiї мiжнародної операцiї з пiдтримання миру i безпеки на пiдставi рiшення ООН та/або ЄС.

(статтю 3 доповнено пунктом "е" згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 510-VIII)

     Стаття 4. Обмеження допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України

     1. Забороняється допуск та перебування на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, оснащених ядерною, хiмiчною, бактерiологiчною та iншими видами зброї масового ураження, а також зброї, яка має складовi частини ядерного, хiмiчного, бактерiологiчного озброєння та iншої зброї масового ураження.

     2. Потенцiйнi носiї ядерної зброї, iнших видiв масового ураження допускаються вiдповiдно до мiжнародного договору України для короткострокового розмiщення на територiї України за умови забезпечення належного контролю з боку України за їх перебуванням.

(частина друга статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 510-VIII)

     3. Забороняється допуск та перебування на територiї України пiдводних човнiв та надводних суден, якi обладнанi ядерними енергетичними установками i є потенцiйними джерелами забруднення морських басейнiв Чорного i Азовського морiв.

     4. Забороняється допуск на територiю України пiдроздiлiв збройних сил держав, якi не визнали її незалежнiсть та територiальну цiлiснiсть або висувають до неї територiальнi претензiї, здiйснюють проти України збройну агресiю.

(частина четверта статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 510-VIII)

     5. У разi введення в Українi або в окремих її мiсцевостях надзвичайного або воєнного стану в iнтересах нацiональної безпеки може бути встановлено додатковi обмеження або заборону на допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України.

     Стаття 5. Вимоги до мiжнародного договору України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України

     1. Необхiдними умовами, яким має вiдповiдати мiжнародний договiр України щодо порядку допуску i умов перебування на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, є:

     а) тимчасовiсть, тобто чiтка визначенiсть та обмеженiсть у часi до досягнення мети такого перебування;

(пункт "а" частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 510-VIII)

     б) вiдповiднiсть такого перебування нацiональним iнтересам України;

     в) незавдання таким перебуванням перешкод розвитковi вiдносин України з третiми державами та змiцненню мiжнародної колективної безпеки;

     г) додержання пiдроздiлами збройних сил iнших держав, особами вiйськового i цивiльного персоналу, якi входять до їх складу, а також членами їх сiмей законiв України, утримання вiд будь-якої полiтичної дiяльностi в Українi, а також вiд iншої дiяльностi, не сумiсної з її нацiональними iнтересами;

     д) незастосування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав всупереч воєнно-полiтичним та iншим iнтересам України, вимогам Статуту ООН щодо дiй по пiдтриманню миру та безпеки, iншим нормам мiжнародного права.

     2. Мiжнародний договiр про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України, згода на обов'язковiсть якого надається Верховною Радою України, має передбачати:

     а) мету, строк та умови перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України, види їх дiяльностi та пiдпорядкованiсть;

     б) склад i структуру пiдроздiлiв збройних сил iнших держав (iншої держави), чисельнiсть осiб вiйськового та цивiльного персоналу, а також типи i кiлькiсть озброєння та вiйськової технiки;

     в) мiсце i межi дислокацiї пiдроздiлiв та обмеження щодо пересування осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу;

     г) порядок в'їзду на територiю України i виїзду з України пiдроздiлiв, а також осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу не в складi цих пiдроздiлiв;

     д) маршрути транзиту пiдроздiлiв збройних сил iнших держав через територiю України;

     е) порядок застосування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час їх перебування в Українi;

     є) умови та порядок використання пiдроздiлами збройних сил iнших держав баз, навчальних центрiв, полiгонiв та iнших об'єктiв на територiї України;

     ж) вимоги щодо охорони довкiлля, утилiзацiї та вивезення вiдходiв;

     з) розмiри i порядок внесення плати за оренду земельних дiлянок, iншого нерухомого майна, в тому числi жилих та iнших примiщень, а також плати за користування водами, використання повiтряного простору України, за аеронавiгацiйне, навiгацiйно-гiдрографiчне та iнформацiйне забезпечення пiдроздiлiв, надання їм комунальних, побутових та iнших послуг;

     и) порядок визначення та вiдшкодування шкоди, завданої Українi, третiм державам або фiзичним чи юридичним особам на територiї України внаслiдок дiй або бездiяльностi пiдроздiлiв, осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу;

     i) порядок реалiзацiї права осiб вiйськового персоналу пiдроздiлiв щодо носiння зброї та її застосування;

     ї) умови використання на територiї України державної символiки держав, пiдроздiли збройних сил яких допускаються в Україну;

     й) порядок здiйснення контролю за дiяльнiстю пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України, включаючи можливiсть проведення раптових перевiрок дотримання пiдроздiлами збройних сил iнших держав умов договору;

     к) питання юрисдикцiї, пов'язанi з перебуванням пiдроздiлiв на територiї України;

     л) обов'язки iнших держав перед Україною, що випливають з умов перебування пiдроздiлiв їх збройних сил на територiї України;

     м) пiдстави для денонсацiї мiжнародного договору України;

     н) умови i порядок дострокового виведення пiдроздiлiв збройних сил iнших держав з територiї України;

     о) iншi питання, пов'язанi з перебуванням в Українi пiдроздiлiв збройних сил iнших держав.

     Стаття 6. Пiдстави для денонсацiї мiжнародних договорiв України щодо тимчасового перебування на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав

     1. Мiжнароднi договори України про тимчасове перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України пiдлягають денонсацiї в разi:

     а) якщо подальше перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України загрожує нацiональним iнтересам України або якщо досягнуто визначену мiжнародним договором України мету їх перебування;

     б) недотримання або порушення пiдроздiлами збройних сил iнших держав вимог мiжнародних договорiв України, цього Закону та iнших нормативно-правових актiв;

     в) втручання або загрози втручання пiдроздiлiв збройних сил iнших держав у внутрiшнi справи України;

     г) використання або загрози використання пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, якi перебувають на територiї України, проти третiх держав;

     д) якщо виникла загроза втрати iншою державою контролю за пiдроздiлами її збройних сил на територiї України;

     е) якщо держава, пiдроздiли збройних сил якої перебувають на територiї України, увiйшла у воєнний конфлiкт з третьою державою, внаслiдок чого виникла загроза нацiональним iнтересам України;

     є) порушення мети перебування пiдроздiлу збройних сил iнших держав на територiї України та нацiональних iнтересiв України.

(частину першу статтi 6 доповнено пунктом "є" згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 510-VIII)

Роздiл II. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ ПИТАНЬ ПРО ДОПУСК ПIДРОЗДIЛIВ ЗБРОЙНИХ СИЛ IНШИХ ДЕРЖАВ В УКРАЇНУ

     Стаття 7. Внесення пропозицiї щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України

     1. Пропозицiя щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України у тому числi тих, що братимуть участь у мiжнароднiй операцiї з пiдтримання миру i безпеки, вноситься до Ради нацiональної безпеки i оборони України Мiнiстерством закордонних справ України разом з Мiнiстерством оборони України за погодженням у необхiдних випадках з iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади. Пропозицiя має включати наявнi на момент її внесення данi про райони розташування, завдання, загальну чисельнiсть зазначених пiдроздiлiв, про типи i кiлькiсть озброєння, вiйськової технiки, пiдпорядкованiсть, строки перебування та порядок їх продовження, порядок замiни та умови виведення, а також iнформацiю про вiдшкодування Українi можливих витрат, пов'язаних з перебуванням на її територiї цих пiдроздiлiв.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 510-VIII)

     2. Рада нацiональної безпеки i оборони України, визнаючи вiдповiднiсть допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України нацiональним iнтересам i законам України, в тому числi її мiжнародним зобов'язанням, та згiдно зi Статутом ООН з урахуванням того, що вiдповiдними мiжнародними договорами України передбачається вiдшкодування витрат, пов'язаних з перебуванням зазначених пiдроздiлiв в Українi, забезпечення на належному рiвнi безпеки громадян України в умовах такого перебування, вносить пропозицiю про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України на розгляд Президента України.

     Стаття 8. Прийняття рiшень щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України

     1. Президент України на пiдставi зазначеної у частинi другiй статтi 7 цього Закону пропозицiї приймає рiшення про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України.

     2. Рiшення Президента України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України вiдповiдно до пункту 23 статтi 85 Конституцiї України пiдлягає схваленню Верховною Радою України, яка розглядає питання про таке схвалення як невiдкладне позачергово.

     Рiшення про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України не вноситься на схвалення Верховної Ради України, якщо такий допуск передбачений мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України.

     3. Пропозицiї щодо допуску в Україну пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та перебування їх на територiї України в рамках вiйськового спiвробiтництва можуть вноситися на пiдставi узгоджених з вiдповiдними державами i затверджених Президентом України планiв вiйськового спiвробiтництва вiдповiдно до мiжнародних договорiв України на рiк чи iнший перiод. Вони розглядаються, узгоджуються i схвалюються в порядку, визначеному статтею 7 цього Закону та цiєю статтею.

     4. Пропозицiя щодо допуску в Україну пiдроздiлiв збройних сил iнших держав для участi в багатонацiональних навчаннях вноситься щороку разом з проектом плану проведення багатонацiональних навчань за участю пiдроздiлiв Збройних Сил України на територiї України та їх участi в багатонацiональних навчаннях поза межами України на вiдповiдний рiк, який подається для затвердження Президентом України. Зазначена пропозицiя розглядається, узгоджується i схвалюється в порядку, визначеному статтею 7 цього Закону та частинами першою i другою цiєї статтi.

(статтю 8 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 18.06.2013р. N 335-VII, у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою)

     5. Рiшення Президента України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України набирає чинностi пiсля його схвалення Верховною Радою України.

     Стаття 9. Реалiзацiя рiшень щодо дострокового виведення пiдроздiлiв збройних сил iнших держав з територiї України

     Рiшення щодо дострокового виведення пiдроздiлiв збройних сил iнших держав з територiї України реалiзуються органами виконавчої влади України пiсля денонсацiї Україною вiдповiдного мiжнародного договору у встановленому законодавством України порядку.

Роздiл III. ЗАСАДИ ТА УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ ПIДРОЗДIЛIВ ЗБРОЙНИХ СИЛ IНШИХ ДЕРЖАВ НА ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ

     Стаття 10. Порядок в'їзду на територiю України i виїзду за її межi пiдроздiлiв збройних сил iнших держав

     1. Пiдроздiли збройних сил iнших держав, особи їх вiйськового i цивiльного персоналу можуть прибувати в Україну на автомобiльних чи залiзничних транспортних засобах, морських i рiчкових суднах та вiйськових кораблях або повiтряних суднах i перебувати в Українi чи здiйснювати транзит через її територiю згiдно з цим Законом та мiжнародними договорами України.

     2. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час перетинання державного кордону України при собi повиннi мати:

     а) дiйснi нацiональнi паспорти або документи, що їх замiнюють;

     б) офiцiйнi посвiдчення особи з фотокарткою, якщо в'їзд провадиться за загальним списком, а командир пiдроздiлу може пiдтвердити свою особу дiйсним нацiональним паспортом або документом, що його замiнює.

     3. Вiйськовослужбовцi при перетинаннi державного кордону повиннi бути одягненi у вiйськову форму та мати встановленi розпiзнавальнi знаки.

     4. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, їх особистi речi та зброя пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час перетинання державного кордону України пiдлягають прикордонному i митному контролю. У разi перетинання зазначеними пiдроздiлами державного кордону України для надання Українi, на її прохання, допомоги у лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй вони пiдлягають прикордонному та митному контролю за спрощеним порядком, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Iноземнi вiйськовi кораблi (судна), бойовi та вiйськово-транспортнi повiтрянi судна, а також вiйськова технiка, що прибувають до України чи вибувають за її межi, митному огляду не пiдлягають. Мирний прохiд через територiальне море України iноземних вiйськових кораблiв (суден) та їх заходження у внутрiшнi води i порти України здiйснюються згiдно з законодавством України.

     5. Пiдроздiли збройних сил iнших держав, якi прибувають в Україну на пiдставах, визначених статтею 2 цього Закону, та особи вiйськового i цивiльного персоналу у складi цих пiдроздiлiв зобов'язанi виконувати вимоги встановлених в Українi санiтарних норм i правил.

     6. Особи вiйськового i цивiльного персоналу, якi прибувають в Україну у складi пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, звiльняються вiд одержання в'їзних вiз та обов'язкової реєстрацiї нацiональних паспортiв або документiв, що їх замiнюють, в реєстрацiйному органi України. Звiльнення вiд реєстрацiї паспортiв або документiв, що їх замiнюють, не поширюється на випадки проживання осiб вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав за межами дислокацiї цих пiдроздiлiв.

     7. Виїзд з України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та вивезення вiйськового майна i технiки здiйснюються в такому ж порядку, який встановлено для їх в'їзду в Україну.

     8. Члени сiмей осiб вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав здiйснюють в'їзд в Україну та виїзд з України з дотриманням вимог Закону України "Про правовий статус iноземцiв" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

     9. Особи вiйськового та цивiльного персоналу пiдроздiлiв iнших держав при в'їздi на територiю України заповнюють офiцiйнi сертифiкати про стан здоров'я, пiдтверджуючи, що серед особового складу пiдроздiлiв цих держав немає iнфекцiйних захворювань.

     Стаття 11. Умови перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України

     1. Пiдроздiли збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, особи вiйськового i цивiльного персоналу, якi входять до їх складу, та члени їх сiмей повиннi:

     а) додержуватися Конституцiї України i законiв України;

     б) шанувати традицiї та звичаї Українського народу i не завдавати шкоди нацiональним iнтересам України, не посягати на права, свободи та законнi iнтереси громадян України, а також iноземцiв та осiб без громадянства, якi перебувають в Українi на законних пiдставах.

     2. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що тимчасово перебувають на територiї України, не можуть претендувати на набуття будь-яких прав на постiйне проживання на її територiї.

     Стаття 12. Права, свободи, обов'язки i вiдповiдальнiсть осiб вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав

     1. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та члени їх сiмей, якi перебувають на територiї України, користуються тими самими правами i свободами, а також несуть такi самi обов'язки, як i громадяни України, за винятками, встановленими Конституцiєю України, законом чи мiжнародними договорами України.

     2. У разi, коли особа вiйськового чи цивiльного персоналу пiдроздiлу збройних сил iншої держави, яка пiдозрюється у вчиненнi кримiнального правопорушення на територiї України, перебуває за її межами, питання про притягнення її до вiдповiдальностi вирiшується згiдно iз законом та мiжнародними договорами України.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     3. Особи вiйськового персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час перебування на територiї України мають право на носiння вiйськової форми одягу своєї держави, на носiння та застосування зброї пiд час виконання у встановленому порядку обов'язкiв вiйськової служби в межах мiсць дислокацiї цих пiдроздiлiв, а також у мiсцях проведення ними вiйськових навчань i пiдготовки пiдроздiлiв вiдповiдно до мети перебування в Українi. У разi порушення зазначених вимог зброя та боєприпаси, що належать особам вiйськового персоналу, вилучаються вiдповiдними органами України в установленому порядку.

     Стаття 13. Санiтарно-епiдемiологiчний нагляд, державний ветеринарний контроль та медичне забезпечення пiдроздiлiв збройних сил iнших держав

     1. Заходи щодо запобiгання недопущенню поширення захворювань i шкiдникiв, якi передаються людьми, тваринами i рослинами, в мiсцях дислокацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та контроль за цим здiйснюються згiдно iз законодавством України.

     2. Санiтарно-епiдемiологiчний нагляд, державний ветеринарний контроль у мiсцях дислокацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав здiйснюють вiдповiднi органи державної влади України та їх посадовi особи вiдповiдно до законiв України.

     3. У разi неможливостi забезпечення iноземною державою достатнiм медичним обслуговуванням осiб свого вiйськового i цивiльного персоналу та членiв їх сiмей пiд час перебування в Українi їх медичне обслуговування може проводитися на договiрних умовах вiйськово-медичними закладами Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, а при необхiдностi - iншими лiкувально-медичними закладами.

     Стаття 14. Охорона довкiлля

     1. Пiдроздiли збройних сил iнших держав повиннi додержуватися встановлених законом України вимог щодо охорони довкiлля, забезпечення екологiчної безпеки, запобiгання забрудненню довкiлля, погiршенню якостi природних ресурсiв.

     2. Пiд час проведення зазначеними пiдроздiлами вiйськових навчань i використання тренувальних об'єктiв не допускається порушення правил експлуатацiї озброєння, вiйськової та iншої технiки.

     3. Паливо i пально-мастильнi матерiали, а також iншi речовини, необхiднi для експлуатацiї повiтряних, морських, рiчкових суден та iнших транспортних засобiв, озброєння, вiйськової та iншої технiки, використовуються пiдроздiлами збройних сил iнших держав з додержанням вимог законодавства України щодо охорони довкiлля.

     4. Знищення боєприпасiв, що не були використанi пiдроздiлами збройних сил iнших держав пiд час перебування в Українi, провадиться вiдповiдно до встановлених в Українi норм i правил за рахунок держав, яким належали боєприпаси, якщо iнше не встановлене мiжнародним договором.

     5. Радiоактивнi речовини та джерела iонiзуючого випромiнювання, призначенi для використання пiдроздiлами збройних сил iнших держав у мирних цiлях, пiдлягають реєстрацiї та контролю за їх використанням, якi здiйснюються вiдповiдними органами виконавчої влади України.

     6. У разi забруднення довкiлля, погiршення якостi природних ресурсiв iнша держава згiдно з вiдповiдним мiжнародним договором України зобов'язана вжити заходiв до вiдновлення попереднього стану довкiлля або вiдшкодувати завдану шкоду, якщо забруднення довкiлля чи погiршення якостi природних ресурсiв сталося з вини пiдроздiлiв її збройних сил.

     Стаття 15. Транспортнi засоби i маршрути пiдроздiлiв збройних сил iнших держав

     1. Транспортнi засоби пiдроздiлiв збройних сил iнших держав реєструються у вiдповiдних реєстрацiйних органах України i використовуються з додержанням вимог нормативно-правових актiв, у тому числi щодо обмеження рiвня шуму, вмiсту шкiдливих речовин у вiдпрацьованих газах тощо.

     2. Транспортнi маршрути для перемiщення пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, озброєння, важкої технiки, небезпечних матерiалiв, види транспорту та iншi iстотнi умови перевезень узгоджуються з вiдповiдними органами виконавчої влади України.

     3. В Українi визнаються як дiючi посвiдчення на право керування транспортними засобами або вiйськовий дозвiл на водiння, що вiдповiдають Конвенцiї про дорожнiй рух i виданi вiдповiдними державними органами iншої держави, пiдроздiли збройних сил якої допущенi в Україну.

     4. Представники пiдроздiлiв збройних сил iнших держав можуть залучатися до регулювання руху транспортних засобiв, включаючи регулювання на мiсцях аварiї та регулювання руху транспорту з небезпечним вантажем.

     Стаття 16. Зв'язок та радiоелектроннi засоби пiдроздiлiв збройних сил iнших держав

     1. Присвоєння радiочастот i позивних сигналiв, оформлення дозволiв на використання радiоелектронних засобiв на територiї України, а також на їх ввезення пiдроздiлами збройних сил iнших держав на територiю України та державний нагляд за роботою цих засобiв здiйснюються вiдповiдно до законодавства України.

     2. Пiдроздiли збройних сил iнших держав використовують присвоєнi радiочастоти для радiоелектронних засобiв за наявностi вiдповiдних дозволiв. Питання про змiну радiочастот вирiшуються в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Строк використання присвоєних радiочастот не може перевищувати строку перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України. Пiсля закiнчення строку перебування вiдповiднi дозволи на використання радiочастот скасовуються.

     4. Пiдроздiли збройних сил iнших держав вживають усiх необхiдних заходiв для запобiгання створенню перешкод у роботi засобiв зв'язку та радiоелектронних засобiв України.

     5. Пiдроздiли збройних сил iнших держав, при необхiдностi, мають право встановлювати та використовувати тимчасовi засоби далекого зв'язку, включаючи радiостанцiї (за винятком об'єктiв радiомовлення), дозвiл на використання яких надається у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 17. Обмеження права власностi на окремi види майна та на користування надрами пiдроздiлiв збройних сил iнших держав

     1. У володiннi i користуваннi пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, якi перебувають на територiї України, та у власностi осiб вiйськового i цивiльного персоналу цих пiдроздiлiв i членiв їх сiмей не може перебувати майно, включене до перелiку видiв майна, що не може за законом України перебувати у власностi громадян, громадських об'єднань, мiжнародних органiзацiй та юридичних осiб iнших держав на територiї України, якщо iнше не передбачено цим Законом чи вiдповiдним мiжнародним договором.

     2. Пiдроздiлам збройних сил iнших держав на територiї України забороняється проводити геологiчне вивчення надр i розробляти родовища корисних копалин. Особи вiйськового та цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав негайно сповiщають мiсцевi органи виконавчої влади про знайденi на територiях (в акваторiях) їх тимчасового перебування скарби, археологiчнi цiнностi, дорогоцiннi метали та камiння тощо i передають їх уповноваженим для цього державним органам.

     3. Об'єкти та засоби систем водопостачання, енергозбереження, нацiональної системи навiгацiйно-гiдрографiчного забезпечення безпеки судноплавства у територiальних водах України та Державної системи геодезичних знакiв орендi не пiдлягають. Надання Україною послуг зазначених систем та вiдповiдна оплата цих послуг заiнтересованими сторонами здiйснюються на договiрних засадах згiдно з законодавством України, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України.

(частина третя статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2015р. N 510-VIII)

     Стаття 18. Страхування осiб вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та членiв їх сiмей

     1. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та члени їх сiмей користуються на територiї України правом на страховий захист нарiвнi з громадянами України.

     2. Будь-який вид страхування, пов'язаний з перебуванням пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України, здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 19. Податки, збори та iншi обов'язковi платежi

     Податки, збори та iншi обов'язковi платежi, пов'язанi з перебуванням пiдроздiлiв збройних сил iншої держави на територiї України, сплачуються вiдповiдно до закону України, якщо мiжнародним договором України не передбачене iнше.

     Стаття 20. Дiяльнiсть засобiв масової iнформацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав

     Дiяльнiсть засобiв масової iнформацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав провадиться на територiї України вiдповiдно до законiв України.

     Стаття 21. Обов'язки iнших держав перед Україною

     1. Iншi держави у зв'язку з перебуванням їх на територiї України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України зобов'язанi:

     а) завчасно iнформувати Кабiнет Мiнiстрiв України про кожний випадок призначення на посаду чи звiльнення з посади командира (начальника) пiдроздiлу своїх збройних сил на територiї України не пiзнiше, нiж через три доби пiсля такого призначення на посаду або звiльнення з посади;

     б) забезпечити вiдшкодування в порядку, визначеному мiжнародним договором України, шкоди, заподiяної Українi, третiм державам або фiзичним чи юридичним особам на територiї України та в її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi дiями пiдроздiлiв своїх збройних сил, у тому числi дiями або бездiяльнiстю осiб вiйськового i цивiльного персоналу цих пiдроздiлiв пiд час виконання покладених на них обов'язкiв;

     в) вивести у встановлений мiжнародним договором строк пiдроздiли своїх збройних сил з територiї України у разi закiнчення строку дiї вiдповiдного мiжнародного договору або денонсацiї його Україною.

     2. Держави, чиї пiдроздiли збройних сил допущенi в Україну, можуть мати й iншi обов'язки перед Україною, передбаченi цим Законом, а також мiжнародними договорами України.

     Стаття 22. Обов'язки командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України

     1. Командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, зобов'язане:

     а) завчасно узгоджувати в установленому порядку з Мiнiстерством оборони України плани проведення маневрiв i вiйськових навчань своїх пiдроздiлiв;

     б) iнформувати щокварталу Мiнiстерство оборони України про фактичну чисельнiсть осiб вiйськового i цивiльного персоналу, тип i кiлькiсть озброєння та вiйськової технiки, а також про кiлькiсть iнших матерiально-технiчних засобiв, якi знаходяться на територiї України (за перелiком, що визначається Мiнiстерством оборони України);

     в) знати мiсцезнаходження осiб вiйськового i цивiльного персоналу, озброєння, вiйськової, спецiальної та iншої технiки, яка знаходиться на озброєннi вiдповiдних пiдроздiлiв збройних сил iнших держав;

     г) вживати з метою пiдтримання порядку i дисциплiни в межах наданих йому повноважень необхiдних дисциплiнарних заходiв щодо осiб вiйськового i цивiльного персоналу за вчиненi ними правопорушення. При цьому командування не має права здiйснювати дисциплiнарнi повноваження стосовно вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань України, а також осiб вiйськового i цивiльного персоналу третьої держави.

     2. Командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, сприяє здiйсненню вiдповiдними органами виконавчої влади України контролю за дислокацiєю та перемiщенням зазначених пiдроздiлiв, проведенням ними вiйськових навчань, iнших заходiв оперативної та бойової пiдготовки згiдно з цим Законом та мiжнародними договорами України.

     3. Командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, не має право видавати накази, розпорядження та iншi акти, що суперечать законам та мiжнародним договорам України.

     4. У разi, коли особа вiйськового чи цивiльного персоналу пiдроздiлу збройних сил iншої держави пiдозрюється у вчиненнi на територiї України кримiнального правопорушення, командування пiдроздiлу зобов'язане сприяти виконанню правоохоронними органами України своїх обов'язкiв щодо проведення оперативно-розшукових заходiв та слiдчих дiй вiдповiдно до законiв України i забезпечувати у разi необхiдностi участь у цих заходах (дiях) осiб вiйськового i цивiльного персоналу.

(частина четверта статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

Роздiл IV. КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДРОЗДIЛIВ ЗБРОЙНИХ СИЛ IНШИХ ДЕРЖАВ I ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ КОНСТИТУЦIЇ УКРАЇНИ I ЗАКОНIВ УКРАЇНИ ЩОДО ДОПУСКУ ЦИХ ПIДРОЗДIЛIВ НА ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ

     Стаття 23. Контроль за дiяльнiстю пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та нагляд за додержанням ними законiв України

     1. Контроль за дiяльнiстю пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України здiйснюють у межах своїх повноважень Кабiнет Мiнiстрiв України, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, Мiнiстерство оборони України, iншi центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до Конституцiї України, законiв та мiжнародних договорiв України.

     2. Частину другу статтi 23 виключено

(частина друга статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2012р. N 5288-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1697-VII)

     Стаття 24. Вирiшення спорiв

     Спори, що виникають у зв'язку з тимчасовим перебуванням на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, вирiшуються шляхом проведення переговорiв мiж Україною та iншими державами у порядку та на умовах, визначених вiдповiдними мiжнародними договорами. В разi вiдсутностi таких договорiв застосовуються iншi взаємоприйнятнi процедури врегулювання спорiв.

     Стаття 25. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог Конституцiї i законiв України щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України

     Посадовi особи, якi допустили порушення вимог Конституцiї i законiв України щодо порядку допуску та умов перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України, притягаються до вiдповiдальностi згiдно з законом України.

     Стаття 26. Iнформування про перебування на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав

     Мiнiстерство оборони України щорiчно подає Президенту України i Верховнiй Радi України iнформацiю про перебування на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав.

Роздiл V. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом вони застосовуються в частинi, що не суперечить йому.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть з цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади у вiдповiднiсть з цим Законом їх нормативно-правових актiв.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
22 лютого 2000 року
N 1479-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.