ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     1) у статтi 36:

     частину першу доповнити пунктом 71 такого змiсту:

     "71) набрання законної сили судовим рiшенням, вiдповiдно до якого працiвника притягнуто до вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У випадках, передбачених пунктами 7 i 71 частини першої цiєї статтi, особа пiдлягає звiльненню з посади у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом мiсцевого самоврядування, пiдприємством, установою, органiзацiєю копiї вiдповiдного судового рiшення, яке набрало законної сили".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою;

     2) у статтi 41:

     частину першу доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) перебування всупереч вимогам Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" у безпосередньому пiдпорядкуваннi у близької особи";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Розiрвання договору у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цiєї статтi, проводиться, якщо неможливо перевести працiвника за його згодою на iншу роботу".

     2. У Законi України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 iз наступними змiнами):

     1) статтю 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 17. Прийняття на службу до мiлiцiї

     На службу до мiлiцiї приймаються на контрактнiй основi громадяни України, якi досягли 18-рiчного вiку (крiм випадкiв, встановлених законодавством), мають повну загальну середню освiту, володiють державною мовою, здатнi за своїми особистими, дiловими i моральними якостями, фiзичною пiдготовкою i станом здоров'я виконувати покладенi на мiлiцiю завдання. При прийняттi на службу до мiлiцiї може бути встановлено випробування строком до одного року.

     Стосовно осiб, якi претендують на службу в мiлiцiї, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Особи, якi претендують на службу в мiлiцiї, до призначення на вiдповiдну посаду подають за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", та зобов'язанi повiдомити керiвництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi близьких їм осiб.

     Працiвники мiлiцiї не можуть мати в безпосередньому пiдпорядкуваннi або бути безпосередньо пiдпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

     У разi виникнення обставин, що порушують вимоги частини четвертої цiєї статтi, вiдповiднi особи, близькi їм особи вживають заходiв щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк цi обставини добровiльно ними не усунуто, вiдповiднi особи або близькi їм особи в мiсячний строк з дня виникнення обставин пiдлягають переведенню в установленому порядку на iншу посаду, що виключає безпосереднє пiдпорядкування.

     У разi неможливостi такого переведення особа, яка перебуває в пiдпорядкуваннi, пiдлягає звiльненню iз служби.

     Працiвникам мiлiцiї забороняється брати участь у роботi колегiальних органiв пiд час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осiб та в будь-який iнший спосiб впливати на прийняття такого рiшення.

     Призовники не пiдлягають прийняттю на службу до мiлiцiї, крiм осiб, якi приймаються на навчання до вищих навчальних закладiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

     Не може бути прийнята на службу до мiлiцiї особа, яка має не погашену або не зняту судимiсть за вчинення злочину, крiм реабiлiтованої, або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення.

     Працiвники мiлiцiї складають присягу, текст якої затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Примiтка. Термiни "безпосереднє пiдпорядкування" i "близька особа" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     2) у статтi 18:

     частину одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Працiвникам мiлiцiї забороняється займатися будь-якими видами iншої оплачуваної (крiм викладацької, наукової, творчої дiяльностi, медичної практики, iнструкторської та суддiвської практики iз спорту) та пiдприємницької дiяльностi, а також органiзовувати страйки або брати в них участь";

     доповнити частинами дванадцятою - п'ятнадцятою такого змiсту:

     "На працiвникiв мiлiцiї поширюються iншi вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Кодекс професiйної етики та поведiнки працiвникiв мiлiцiї затверджується Мiнiстром внутрiшнiх справ України.

     Працiвники мiлiцiї зобов'язанi подавати щороку до 1 квiтня за мiсцем служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Працiвники мiлiцiї, яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення злочину або адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, звiльняються iз служби у триденний строк з дня отримання вiдповiдним органом внутрiшнiх справ копiї вiдповiдного судового рiшення, яке набрало законної сили";

     3) доповнити статтею 181 такого змiсту:

     "Стаття 181. Врегулювання конфлiкту iнтересiв

     У разi виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час виконання службових повноважень працiвник мiлiцiї зобов'язаний негайно доповiсти про це своєму безпосередньому начальниковi. Безпосереднiй начальник працiвника мiлiцiї зобов'язаний вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв, шляхом доручення виконання вiдповiдного службового завдання iншiй посадовiй особi, особистого виконання службового завдання чи в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Примiтка. Термiн "конфлiкт iнтересiв" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     3. У Законi України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 iз наступними змiнами):

     1) у назвi та частинi першiй статтi 10 слова "по боротьбi iз злочиннiстю" замiнити словами "з питань протидiї злочинностi i корупцiї";

     2) у статтi 46:

     пiсля частини третьої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Стосовно осiб, якi претендують на зайняття посади прокурора або слiдчого прокуратури, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Особи, якi претендують на зайняття посад в органах прокуратури, до призначення на вiдповiдну посаду подають за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", та зобов'язанi повiдомити керiвництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi близьких їм осiб".

     У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати вiдповiдно частинами шостою - дев'ятою;

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Не може бути прийнята на посаду прокурора або слiдчого прокуратури особа, яка має не погашену або не зняту судимiсть за вчинення злочину, крiм реабiлiтованої, або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення";

     доповнити частинами десятою та одинадцятою такого змiсту:

     "На прокурорiв та слiдчих прокуратури поширюються iншi обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Прокурори та слiдчi прокуратури зобов'язанi подавати щороку до 1 квiтня за мiсцем роботи (служби) декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     3) у статтi 462:

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "можуть бути звiльненi" замiнити словами "пiдлягають звiльненню";

     доповнити пунктами 7 i 8 такого змiсту:

     "7) набрання законної сили судовим рiшенням, вiдповiдно до якого працiвника притягнуто до вiдповiдальностi за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення;

     8) у разi неможливостi або вiдсутностi згоди на переведення на iншу посаду у зв'язку з безпосереднiм пiдпорядкуванням близькiй особi";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Прокурори або слiдчi прокуратури, яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення злочину або адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, звiльняються з роботи (служби) у триденний строк з дня отримання вiдповiдним органом прокуратури копiї вiдповiдного судового рiшення, яке набрало законної сили";

     4) доповнити статтями 463, 464 i 481 такого змiсту:

     "Стаття 463. Обмеження щодо роботи близьких осiб

     Прокурор або слiдчий прокуратури не можуть мати в безпосередньому пiдпорядкуваннi або бути безпосередньо пiдпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

     У разi виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цiєї статтi, вiдповiднi особи, близькi їм особи вживають заходiв щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк цi обставини добровiльно ними не усунуто, вiдповiднi особи або близькi їм особи в мiсячний строк з дня виникнення обставин пiдлягають переведенню в установленому порядку на iншу посаду, що виключає безпосереднє пiдпорядкування.

     У разi неможливостi такого переведення або вiдсутностi згоди на нього особа, яка перебуває в пiдпорядкуваннi, пiдлягає звiльненню з роботи (служби).

     Прокурору або слiдчому прокуратури забороняється брати участь у роботi колегiальних органiв пiд час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осiб та в будь-який iнший спосiб впливати на прийняття такого рiшення.

     Примiтка. Термiни "безпосереднє пiдпорядкування" i "близька особа" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Стаття 464. Врегулювання конфлiкту iнтересiв

     У разi виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час виконання службових повноважень прокурор або слiдчий прокуратури зобов'язаний негайно доповiсти про це безпосередньому керiвниковi. Безпосереднiй керiвник зобов'язаний вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв, шляхом доручення виконання вiдповiдного службового завдання iншiй посадовiй особi, особистого виконання службового завдання чи в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Примiтка. Термiн "конфлiкт iнтересiв" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     "Стаття 481. Кодекс професiйної етики та поведiнки працiвникiв прокуратури

     Кодекс професiйної етики та поведiнки працiвникiв прокуратури схвалюється всеукраїнською конференцiєю працiвникiв прокуратури i затверджується Генеральним прокурором України.

     Прокурори i слiдчi прокуратури зобов'язанi неухильно дотримуватися вимог Кодексу професiйної етики та поведiнки працiвникiв прокуратури у своїй службовiй дiяльностi та поза нею.

     Порушення прокурором i слiдчим прокуратури вимог Кодексу професiйної етики та поведiнки працiвникiв прокуратури тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом";

     5) у другому реченнi частини одинадцятої статтi 501 слово "дiяння" замiнити словом "правопорушення";

     6) статтю 56 пiсля цифр "462" доповнити словом i цифрами "статтях 463, 464", а пiсля цифр "48" - цифрами "481".

     4. У Законi України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 1997 р., N 12, ст. 103; 2006 р., N 37, ст. 318, N 51, ст. 519; 2007 р., N 33, ст. 442; 2010 р., N 19, ст. 151; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 18 жовтня 2011 року N 3917-VI):

     1) абзац перший пункту 2 статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Вiйськовослужбовцi (крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби) не можуть бути звiльненi з вiйськової служби до набуття права на пенсiю за вислугу рокiв, крiм випадкiв, коли їхня служба припиняється (розривається) у зв'язку iз закiнченням строку контракту, у зв'язку з безпосереднiм пiдпорядкуванням близькiй особi або у зв'язку iз систематичним невиконанням умов контракту командуванням чи у зв'язку iз систематичним невиконанням умов контракту вiйськовослужбовцем, за вiком, за власним бажанням, за станом здоров'я, через службову невiдповiднiсть, у зв'язку iз скороченням штатiв або проведенням органiзацiйних заходiв, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виглядi позбавлення чи обмеження волi, позбавлення вiйськового звання, позбавлення права займати певнi посади, у зв'язку з набранням законної сили рiшенням суду щодо притягнення до вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення, у зв'язку з позбавленням вiйськового звання в дисциплiнарному порядку, а також через сiмейнi обставини або з iнших поважних причин, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) у статтi 101:

     абзаци перший, другий i четвертий пункту 14 пiсля слiв "станом здоров'я" доповнити словами "у зв'язку з безпосереднiм пiдпорядкуванням близькiй особi";

     абзац перший пункту 15 пiсля слiв "позбавлення права займати певнi посади" доповнити словами "у зв'язку з набранням законної сили рiшенням суду щодо притягнення до вiдповiдальностi за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення";

     3) у пунктi 2 статтi 15:

     друге речення абзацу першого пiсля слiв "строку контракту" доповнити словами "у зв'язку з безпосереднiм пiдпорядкуванням близькiй особi";

     абзац третiй пiсля слiв "з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили" доповнити словами "у зв'язку з набранням законної сили рiшенням суду щодо притягнення до вiдповiдальностi за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення".

     5. У Законi України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 19:

     у частинi третiй слова "в межах встановленого бюджету" замiнити словами "та в межах видаткiв, передбачених на утримання Служби безпеки України в Державному бюджетi України";

     доповнити частинами четвертою - одинадцятою такого змiсту:

     "Стосовно осiб, якi претендують на службу в органах Служби безпеки України, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Особи, якi претендують на службу в органах Служби безпеки України, до призначення на вiдповiдну посаду подають за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", та зобов'язанi повiдомити керiвництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi близьких їм осiб.

     На службу в органи Служби безпеки України не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимiсть за вчинення злочину, крiм реабiлiтованої, або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення.

     Спiвробiтники Служби безпеки України зобов'язанi подавати щороку до 1 квiтня за мiсцем служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     На спiвробiтникiв Служби безпеки України поширюються iншi вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Працiвники Служби безпеки України (крiм вiйськовослужбовцiв), яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення злочину або адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, звiльняються iз служби у триденний строк з дня одержання вiдповiдним органом Служби безпеки України копiї вiдповiдного судового рiшення. Вiйськовослужбовцi Служби безпеки України, яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення злочину або адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, пiдлягають звiльненню iз служби.

     Спiвробiтник Служби безпеки України, який повiдомив про порушення вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" iншим спiвробiтником, не може бути звiльнений iз служби чи змушений до звiльнення або притягнутий до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням.

     Рiшення про звiльнення або притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi такої особи оскаржується в установленому законом порядку";

     2) доповнити статтями 191 i 192 такого змiсту:

     "Стаття 191. Врегулювання конфлiкту iнтересiв

     У разi виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час виконання службових повноважень спiвробiтник Служби безпеки України зобов'язаний негайно доповiсти про це своєму безпосередньому начальниковi. Безпосереднiй начальник спiвробiтника Служби безпеки України зобов'язаний вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв, шляхом доручення виконання вiдповiдного службового завдання iншiй посадовiй особi, особистого виконання службового завдання чи в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Примiтка. Термiн "конфлiкт iнтересiв" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Стаття 192. Обмеження щодо роботи близьких осiб

     Спiвробiтники Служби безпеки України не можуть мати в безпосередньому пiдпорядкуваннi або бути безпосередньо пiдпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

     У разi виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цiєї статтi, вiдповiднi особи, близькi їм особи вживають заходiв щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк цi обставини добровiльно ними не усунуто, вiдповiднi особи або близькi їм особи в мiсячний строк з дня виникнення обставин пiдлягають переведенню в установленому порядку на iншу посаду, що виключає безпосереднє пiдпорядкування.

     У разi неможливостi такого переведення особа, яка перебуває в пiдпорядкуваннi, пiдлягає звiльненню iз займаної посади або iз служби.

     Спiвробiтнику Служби безпеки України забороняється брати участь у роботi колегiальних органiв пiд час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких йому осiб та в будь-який iнший спосiб впливати на прийняття такого рiшення.

     Примiтка. Термiни "безпосереднє пiдпорядкування" i "близька особа" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     6. У статтi 9 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2006 р., N 37, ст. 318; 2007 р., N 33, ст. 442; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 18 жовтня 2011 року N 3917-VI):

     1) друге речення частини першої пiсля слiв "строку контракту" доповнити словами "у зв'язку з безпосереднiм пiдпорядкуванням близькiй особi";

     2) частину третю пiсля слiв "законної сили" доповнити словами "у зв'язку з набранням законної сили рiшенням суду щодо притягнення до вiдповiдальностi за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення".

     7. У Законi України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2000 р., N 32, ст. 257; 2009 р., N 13, ст. 161):

     1) статтю 3 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нотарiусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомiрної вигоди або прийняття обiцянки чи пропозицiї такої вигоди для себе чи iнших осiб".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     2) статтю 30 доповнити пунктом 81 такого змiсту:

     "81) набрання законної сили судовим рiшенням, вiдповiдно до якого нотарiуса притягнуто до вiдповiдальностi за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення".

     8. У Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 12:

     абзаци третiй i четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "мають не зняту або не погашену судимiсть за вчинення злочину або на яких протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення;

     у разi прийняття на службу будуть безпосередньо пiдпорядкованi близьким їм особам";

     доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Термiни "безпосереднє пiдпорядкування" i "близька особа" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     2) статтю 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Фiнансовий контроль

     Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, подає за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк.

     Державний службовець зобов'язаний подавати щороку до 1 квiтня за мiсцем служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк.

     Декларацiя про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру подається за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     3) статтю 15 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Стосовно осiб, якi претендують на зайняття посади державного службовця, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї". У разi прийняття на державну службу на конкурснiй основi спецiальна перевiрка проводиться пiсля проведення конкурсу стосовно осiб, якi рекомендованi для призначення на посаду";

     4) у частинi третiй статтi 16 слова "законодавчими актами України" замiнити словом "законом";

     5) доповнити статтею 161 такого змiсту:

     "Стаття 161. Врегулювання конфлiкту iнтересiв

     У разi виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час виконання службових повноважень державний службовець зобов'язаний негайно доповiсти про це своєму безпосередньому керiвниковi. Безпосереднiй керiвник державного службовця зобов'язаний вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв, шляхом доручення виконання вiдповiдного службового завдання iншому державному службовцю, особистого виконання службового завдання чи в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Примiтка. Термiн "конфлiкт iнтересiв" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     6) у статтi 30:

     у частинi першiй:

     у пунктi 2 слова i цифри "передбачених статтею 16 цього Закону" замiнити словами i цифрами "передбачених статтями 16 i 161 цього Закону";

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) притягнення державного службовця до кримiнальної або адмiнiстративної вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення, пов'язанi з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Припинення державної служби вiдповiдно до пункту 7 частини першої цiєї статтi здiйснюється у триденний строк з дня отримання органом, в якому працює державний службовець, копiї вiдповiдного судового рiшення, яке набрало законної сили".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою;

     7) у першому реченнi частини дванадцятої статтi 37 слова "вчиненням корупцiйного дiяння" замiнити словами "притягненням до кримiнальної вiдповiдальностi за вчинення корупцiйного правопорушення".

     9. У Законi України "Про Державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 15:

     у частинах першiй, сьомiй та десятiй слова "Державна податкова адмiнiстрацiя України" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган державної податкової служби" у вiдповiдному вiдмiнку;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "На роботу до органiв державної податкової служби, крiм податкової мiлiцiї, не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимiсть за вчинення злочину, крiм реабiлiтованої, або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення";

     доповнити частинами дванадцятою - двадцятою такого змiсту:

     "Стосовно осiб, якi претендують на зайняття посади в органах державної податкової служби, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Особи, якi претендують на зайняття посад в органах державної податкової служби, до призначення на вiдповiдну посаду подають за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", та зобов'язанi повiдомити керiвництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi близьких їм осiб.

     На посадових осiб органiв державної податкової служби поширюються iншi вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Посадовi особи органiв державної податкової служби зобов'язанi подавати щороку до 1 квiтня за мiсцем роботи (служби) декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Посадовi особи органiв державної податкової служби, яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення злочину або адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, звiльняються iз служби у триденний строк з дня отримання вiдповiдним органом державної податкової служби копiї вiдповiдного судового рiшення, яке набрало законної сили.

     Посадова особа органу державної податкової служби, стосовно якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненнi злочину у сферi службової дiяльностi та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг, та/або пов'язаного iз зловживанням своїм службовим становищем, пiдлягає вiдстороненню вiд виконання повноважень на посадi в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.

     Посадова особа органу державної податкової служби, стосовно якої складено протокол про адмiнiстративне корупцiйне правопорушення, може бути вiдсторонена керiвником вiдповiдного органу державної податкової служби вiд виконання службових повноважень до закiнчення розгляду справи судом.

     Посадова особа органу державної податкової служби, яка повiдомила про порушення вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" iншою посадовою особою, не може бути звiльнена з роботи чи змушена до звiльнення або притягнута до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням.

     Рiшення про звiльнення або притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi такої особи оскаржується в установленому законом порядку";

     2) доповнити статтями 151 i 152 такого змiсту:

     "Стаття 151. Обмеження щодо роботи близьких осiб

     Посадовi особи органiв державної податкової служби не можуть мати в безпосередньому пiдпорядкуваннi або бути безпосередньо пiдпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

     У разi виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цiєї статтi, вiдповiднi особи, близькi їм особи вживають заходiв щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк цi обставини добровiльно не усунуто, вiдповiднi особи або близькi їм особи в мiсячний строк з дня виникнення обставин пiдлягають переведенню в установленому порядку на iншу посаду, що виключає безпосереднє пiдпорядкування.

     У разi неможливостi такого переведення особа, яка перебуває в пiдпорядкуваннi, пiдлягає звiльненню iз займаної посади або з роботи.

     Посадовим особам державної податкової служби забороняється брати участь у роботi колегiальних органiв пiд час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осiб та в будь-який iнший спосiб впливати на прийняття такого рiшення.

     Примiтка. Термiни "безпосереднє пiдпорядкування" i "близька особа" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Стаття 152. Врегулювання конфлiкту iнтересiв

     У разi виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час виконання службових повноважень посадова особа державної податкової служби зобов'язана негайно доповiсти про це своєму безпосередньому керiвниковi. Безпосереднiй керiвник посадової особи державної податкової служби зобов'язаний вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв, шляхом доручення виконання вiдповiдного службового завдання iншiй посадовiй особi, особистого виконання службового завдання чи в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Примiтка. Термiн "конфлiкт iнтересiв" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     3) абзац четвертий частини другої статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "запобiгання, виявлення та припинення корупцiйних правопорушень в органах державної податкової служби";

     4) у частинi першiй статтi 21:

     у пунктi 5 слова "корупцiйнi дiяння або iншi правопорушення, пов'язанi з корупцiєю" замiнити словами "корупцiйнi правопорушення";

     у пунктi 6 слова "дiяння або iншого правопорушення, пов'язаного з корупцiєю" замiнити словом "правопорушення".

     10. У Законi України "Про судову експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2005 р., N 1, ст. 14):

     1) статтю 10 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Судовому експерту забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомiрної вигоди або прийняття обiцянки та пропозицiї такої вигоди для себе чи iнших осiб";

     2) частину першу статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Не може залучатися до виконання обов'язкiв судового експерта особа, визнана в установленому законом порядку недiєздатною, а також та, яка має не зняту або не погашену судимiсть, або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення або дисциплiнарне стягнення у виглядi позбавлення квалiфiкацiї судового експерта".

     11. Статтю 16 Закону України "Про Конституцiйний Суд України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 49, ст. 272) доповнити частинами третьою - шостою такого змiсту:

     "Стосовно осiб, якi претендують на зайняття посади суддi Конституцiйного Суду України, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Особи, якi претендують на зайняття посади суддi Конституцiйного Суду України, до призначення на вiдповiдну посаду подають до органу, який здiйснює призначення, декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Суддi Конституцiйного Суду України зобов'язанi подавати щороку до 1 квiтня за мiсцем роботи декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Вiдомостi, зазначенi у цiй декларацiї, пiдлягають оприлюдненню протягом 30 днiв з дня їх подання шляхом опублiкування у "Вiснику Конституцiйного Суду України".

     12. У Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2009 р., N 19, ст. 260):

     1) у частинi четвертiй статтi 12 слова "(крiм викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися пiдприємницькою дiяльнiстю, одержувати вiд цього прибуток" замiнити словами "займатися iншою оплачуваною (крiм викладацької, наукової i творчої дiяльностi, медичної практики, iнструкторської та суддiвської практики iз спорту) або пiдприємницькою дiяльнiстю";

     2) у частинi другiй статтi 50 слова "(крiм викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися пiдприємницькою дiяльнiстю, одержувати вiд цього прибуток, якщо iнше не передбачено законом" замiнити словами "займатися iншою оплачуваною (крiм викладацької, наукової i творчої дiяльностi, медичної практики, iнструкторської та суддiвської практики iз спорту) або пiдприємницькою дiяльнiстю";

     3) у статтi 55:

     у частинi третiй слова "(крiм викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися пiдприємницькою дiяльнiстю, одержувати вiд цього прибуток" замiнити словами "займатися iншою оплачуваною (крiм викладацької, наукової i творчої дiяльностi, медичної практики, iнструкторської та суддiвської практики iз спорту) або пiдприємницькою дiяльнiстю";

     частину п'яту доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "3) набрання законної сили рiшенням суду про притягнення його до адмiнiстративної вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення";

     4) у частинi четвертiй статтi 56:

     в абзацi першому слова "можуть бути також достроково припиненi" замiнити словами "також вважаються достроково припиненими";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "3) набрання законної сили рiшенням суду про притягнення його до адмiнiстративної вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення";

     5) частину першу статтi 79 доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) набрання законної сили рiшенням суду про притягнення його до адмiнiстративної вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення".

     13. У Законi України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99):

     1) статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Вимоги до кандидата на посаду Уповноваженого та призначення на посаду Уповноваженого

     Уповноважений призначається на посаду i звiльняється з посади Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенiв.

     Уповноваженим може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 40 рокiв, володiє державною мовою, має високi моральнi якостi, досвiд правозахисної дiяльностi та протягом останнiх п'яти рокiв проживає в Українi.

     Стосовно осiб, якi претендують на зайняття посади Уповноваженого, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Особи, якi претендують на зайняття посади Уповноваженого, до призначення на вiдповiдну посаду подають до органу, який здiйснює призначення, декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Не може бути призначено Уповноваженим особу, яка має не погашену або не зняту судимiсть за вчинення злочину, крiм реабiлiтованої, або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення.

     Уповноважений призначається строком на п'ять рокiв, який починається з дня складення ним присяги на пленарному засiданнi Верховної Ради України.

     На Уповноваженого поширюються вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     2) друге речення частини першої статтi 6 пiсля слiв "комiтет Верховної Ради України" доповнити словами "за результатами спецiальної перевiрки, передбаченої статтею 5 цього Закону".

     14. У Законi України "Про Вищу раду юстицiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146; 2010 р., N 26, ст. 272, NN 41 - 45, ст. 529; 2011 р., N 23, ст. 160; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 24 квiтня 2012 року N 4661-VI):

     1) статтю 19 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "На членiв Вищої ради юстицiї поширюються вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     2) пункт 6 частини другої статтi 29 викласти в такiй редакцiї:

     "6) декларацiя про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     3) абзац третiй частини другої статтi 32 викласти в такiй редакцiї:

     "недотримання суддею вимог та обмежень, встановлених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     15. У Законi України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209; 2005 р., N 5, ст. 116; 2006 р., N 51, ст. 519; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137):

     1) у статтi 16:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Не може бути прийнятий на службу в Управлiння державної охорони України громадянин, який має не погашену або не зняту судимiсть за вчинення злочину, крiм реабiлiтованого, або на якого протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення, або якому вiдповiдно до вимог законодавства не може бути надано допуск до державної таємницi";

     пiсля частини третьої доповнити п'ятьма новими частинами такого змiсту:

     "Стосовно осiб, якi претендують на службу в Управлiннi державної охорони України, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Особи, якi претендують на службу в Управлiннi державної охорони України, подають за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", та зобов'язанi повiдомити керiвництву органу чи пiдроздiлу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi чи пiдроздiлi близьких їм осiб.

     Вiйськовослужбовцi Управлiння державної охорони України зобов'язанi подавати щороку до 1 квiтня за мiсцем служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     На вiйськовослужбовцiв Управлiння державної охорони України поширюються iншi вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Вiйськовослужбовцi Управлiння державної охорони України, яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення злочину з призначенням покарання у видi позбавлення волi, обмеження волi, позбавлення права обiймати певнi посади чи позбавлення вiйськового звання або за вчинення адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, пiдлягають звiльненню iз служби".

     У зв'язку з цим частини четверту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - чотирнадцятою;

     2) доповнити статтями 161 i 162 такого змiсту:

     "Стаття 161. Врегулювання конфлiкту iнтересiв

     У разi виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час виконання службових повноважень вiйськовослужбовець Управлiння державної охорони України зобов'язаний негайно доповiсти про це своєму безпосередньому начальниковi. Безпосереднiй начальник зобов'язаний вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв, шляхом доручення виконання вiдповiдного службового завдання iншiй посадовiй особi, особистого виконання службового завдання чи в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Примiтка. Термiн "конфлiкт iнтересiв" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Стаття 162. Обмеження щодо роботи близьких осiб

     Вiйськовослужбовцi Управлiння державної охорони України не можуть мати в безпосередньому пiдпорядкуваннi або бути безпосередньо пiдпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

     У разi виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цiєї статтi, вiдповiднi особи, близькi їм особи вживають заходiв щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк цi обставини добровiльно ними не усунуто, вiдповiднi особи або близькi їм особи в мiсячний строк з дня виникнення обставин пiдлягають переведенню в установленому порядку на iншу посаду, що виключає безпосереднє пiдпорядкування. У разi неможливостi такого переведення особа, яка перебуває в пiдпорядкуваннi, пiдлягає звiльненню iз займаної посади або iз служби.

     Вiйськовослужбовцям Управлiння державної охорони України забороняється брати участь у роботi колегiальних органiв пiд час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осiб та в будь-який iнший спосiб впливати на прийняття такого рiшення.

     Примiтка. Термiни "безпосереднє пiдпорядкування" i "близька особа" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     16. У Статутi внутрiшньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрiшньої служби Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 194; 2005 р., N 3, ст. 76):

     1) статтю 59 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "негайно доповiдати старшому командиру (начальнику) про злочин, корупцiйне правопорушення, вчинене пiдлеглим вiйськовослужбовцем, а командир (начальник) вiйськової частини (установи) - негайно повiдомляти про це вiйськовому прокурору, а в разi вчинення злочину чи корупцiйного правопорушення вiйськовослужбовцем Збройних Сил України - начальнику вiдповiдного органу управлiння Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України з одночасним направленням йому вiдповiдних матерiалiв для вивчення та прийняття рiшення в порядку, визначеному законом".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - двадцять другий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - двадцять третiм;

     2) в абзацi вiсiмнадцятому статтi 67 слово "дiяння" замiнити словом "правопорушення".

     17. У Дисциплiнарному статутi Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплiнарний статут Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 197; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 2, ст. 6; 2003 р., N 27, ст. 209; 2005 р., N 3, ст. 76; 2009 р., N 41, ст. 600; 2010 р., N 19, ст. 151):

     1) частину другу статтi 45 викласти в такiй редакцiї:

     "За вчинення адмiнiстративних правопорушень вiйськовослужбовцi несуть дисциплiнарну вiдповiдальнiсть за цим Статутом, а у випадках, передбачених Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення, - також адмiнiстративну вiдповiдальнiсть";

     2) статтю 84 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "У кожному випадку вчинення корупцiйного правопорушення або невиконання вiйськовими посадовими особами вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" з метою виявлення причин та умов, що сприяли його вчиненню, службове розслiдування призначається командиром самостiйно або проводиться за його рiшенням за поданням спецiально уповноваженого суб'єкта у сферi протидiї корупцiї";

     3) статтю 85 доповнити частинами п'ятою i шостою такого змiсту:

     "Якщо пiд час службового розслiдування буде з'ясовано, що правопорушення вiйськовослужбовця мiстить ознаки адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, чи одержано iнформацiю про вчинення такого правопорушення вiйськовослужбовцем, командир вiйськової частини зобов'язаний у межах своїх повноважень вжити заходiв щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повiдомити про його вчинення вiйськовому прокуроровi та спецiально уповноваженому суб'єктовi у сферi протидiї корупцiї.

     У разi якщо ознаки адмiнiстративного корупцiйного правопорушення встановлено пiд час проведення службового розслiдування стосовно вiйськовослужбовця Збройних Сил України чи одержано iнформацiю про вчинення ним такого правопорушення, командир вiйськової частини зобов'язаний у межах своїх повноважень вжити заходiв щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повiдомити про його вчинення вiйськовому прокуроровi та начальниковi вiдповiдного органу управлiння Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     4) доповнити статтями 871 та 911 такого змiсту:

     "871. Вiйськовослужбовець, який повiдомив про порушення вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" iншим вiйськовослужбовцем, не може бути звiльнений з посади або iз служби чи змушений до звiльнення або притягнутий до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням.

     Рiшення про звiльнення або притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi вiйськовослужбовця оскаржується в установленому законом порядку";

     "911. Вiйськовослужбовець, стосовно якого винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненнi злочину у сферi службової дiяльностi та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг, та/або пов'язаного iз зловживанням своїм службовим становищем, пiдлягає вiдстороненню вiд виконання повноважень у порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом. Вiйськовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адмiнiстративне корупцiйне правопорушення, може бути вiдсторонений вiд виконання службових повноважень за рiшенням командира до закiнчення розгляду справи судом".

     18. У Законi України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 42 - 43, ст. 378 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     останнє речення абзацу двадцять третього виключити;

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "заiнтересованi особи стосовно арбiтражного керуючого - юридична особа, утворена за участю арбiтражного керуючого, подружжя, дiти, батьки, рiднi брати i сестри, дiд, баба, онуки, усиновлювачi, усиновленi, а також iншi особи, якi спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом i мають взаємнi права та обов'язки з арбiтражним керуючим";

     2) у статтi 31:

     частину третю пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "особи, якi мають конфлiкт iнтересiв, - особи, в яких виникає суперечнiсть мiж особистими iнтересами та повноваженнями арбiтражного керуючого, що може вплинути на об'єктивнiсть або неупередженiсть прийняття рiшень, а також на вчинення чи невчинення дiй пiд час виконання повноважень арбiтражного керуючого".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сьомим;

     частину п'яту пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "вживати заходiв щодо недопущення будь-якої можливостi виникнення конфлiкту iнтересiв та невiдкладно повiдомляти суду про наявнiсть конфлiкту iнтересiв".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сьомим;

     пiсля частини шостої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "7. Пiд час реалiзацiї своїх прав та обов'язкiв арбiтражний керуючий зобов'язаний додержуватися вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" щодо обмеження використання своїх повноважень з метою одержання неправомiрної вигоди або прийняття обiцянки чи пропозицiї такої вигоди для себе чи iнших осiб, одержання дарункiв (пожертв).

     8. Недотримання арбiтражним керуючим вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", а також виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час здiйснення його повноважень є пiдставою для усунення його вiд виконання обов'язкiв арбiтражного керуючого пiд час провадження у справi про банкрутство, про що господарський суд виносить ухвалу".

     У зв'язку з цим частини сьому - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - сiмнадцятою.

     19. У Законi України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175 iз наступними змiнами):

     1) статтю 5 доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "Стосовно осiб, якi претендують на зайняття зазначених в абзацах третьому та четвертому статтi 3 цього Закону посад в органах мiсцевого самоврядування, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Особи, зазначенi в частинi третiй цiєї статтi, подають за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", та зобов'язанi повiдомити керiвництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi близьких їм осiб";

     2) частини першу i другу статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "На службу в органи мiсцевого самоврядування не можуть бути прийнятi особи:

     1) визнанi судом недiєздатними;

     2) якi мають судимiсть за вчинення умисного злочину, якщо ця судимiсть не погашена або не знята в установленому законом порядку;

     3) якi за рiшенням суду позбавленi права займати посади в органах державної влади та їх апаратi або в органах мiсцевого самоврядування протягом установленого строку;

     4) на яких протягом останнього року накладалися адмiнiстративнi стягнення за вчинення корупцiйних правопорушень;

     5) якi у разi прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування будуть безпосередньо пiдпорядкованi близьким особам.

     На посадових осiб мiсцевого самоврядування поширюються вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     3) доповнити статтею 121 такого змiсту:

     "Стаття 121. Врегулювання конфлiкту iнтересiв

     У разi виникнення конфлiкту iнтересiв протягом строку здiйснення повноважень сiльський, селищний, мiський голова, секретар сiльської, селищної, мiської ради, голова, заступник голови обласної, районної ради зобов'язаний негайно доповiсти про це вiдповiднiй радi та вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв.

     У разi виникнення конфлiкту iнтересiв протягом часу перебування на посадi посадова особа мiсцевого самоврядування, крiм посадових осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, зобов'язана негайно доповiсти про це своєму безпосередньому керiвниковi. Безпосереднiй керiвник посадової особи мiсцевого самоврядування зобов'язаний вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв, шляхом доручення виконання вiдповiдного службового завдання iншiй посадовiй особi, особистого виконання службового завдання чи в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Примiтка. Термiн "конфлiкт iнтересiв" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     4) статтю 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Фiнансовий контроль

     Посадовi особи мiсцевого самоврядування щороку до 1 квiтня за мiсцем служби зобов'язанi подавати декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     5) статтю 20 пiсля частини першої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Посадовi особи мiсцевого самоврядування, зазначенi в абзацах третьому та четвертому статтi 3 цього Закону, яких притягнуто до вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення, пiдлягають звiльненню з посади у триденний строк з дня отримання вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування копiї вiдповiдного судового рiшення, яке набрало законної сили.

     Посадовi особи мiсцевого самоврядування, крiм посадових осiб, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, яких притягнуто до вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення, пiдлягають звiльненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою.

     20. Статтю 25 Закону України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2011 р., N 23, ст. 160; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 24 квiтня 2012 року N 4661-VI) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Декларування майнового стану, доходiв, витрат i зобов'язань фiнансового характеру народного депутата України

     Народний депутат України зобов'язаний пiд час оформлення на роботу у Верховну Раду України, а потiм щороку протягом здiйснення своїх повноважень, але не пiзнiше 1 квiтня подавати за мiсцем роботи декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     21. У статтi 6 Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251):

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Оцiнювачем не може бути особа, яка має не погашену або не зняту судимiсть за вчинення злочину або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Оцiнювачу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомiрної вигоди або прийняття обiцянки чи пропозицiї такої вигоди для себе чи iнших осiб".

     22. У Законi України "Про дипломатичну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29 iз наступними змiнами):

     1) статтю 9 пiсля частини другої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Стосовно осiб, якi претендують на зайняття посад у системi органiв дипломатичної служби, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Особи, якi претендують на зайняття посад у системi органiв дипломатичної служби, до призначення на вiдповiдну посаду подають за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", та зобов'язанi повiдомити керiвництву органу чи пiдроздiлу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi чи пiдроздiлi близьких їм осiб".

     У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - восьмою;

     2) у статтi 28:

     перше речення частини другої доповнити словами "крiм випадкiв, визначених частинами четвертою i п'ятою цiєї статтi";

     частину третю пiсля слiв "виконання повноважень за посадою" доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених частинами четвертою i п'ятою цiєї статтi";

     доповнити частинами четвертою i п'ятою такого змiсту:

     "Працiвник дипломатичної служби, стосовно якого винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненнi злочину у сферi службової дiяльностi та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг, та/або пов'язаного iз зловживанням своїм службовим становищем, пiдлягає вiдстороненню вiд виконання службових повноважень за посадою в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.

     Працiвник дипломатичної служби, стосовно якого складено протокол про адмiнiстративне корупцiйне правопорушення, може бути вiдсторонений вiд виконання службових повноважень керiвником вiдповiдного органу дипломатичної служби до закiнчення розгляду справи судом";

     3) статтю 31 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 31. Обмеження, пов'язанi з перебуванням на дипломатичнiй службi

     На працiвникiв дипломатичної служби поширюються вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї". Працiвники дипломатичної служби не можуть брати участi у страйках та вчиняти iншi дiї, що перешкоджають нормальнiй дiяльностi органiв державної влади або порушують правила безпеки, пiд час перебування у довготермiновому вiдрядженнi";

     4) доповнити статтею 311 такого змiсту:

     "Стаття 311. Врегулювання конфлiкту iнтересiв

     У разi виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час виконання службових повноважень працiвник дипломатичної служби зобов'язаний негайно доповiсти про це своєму безпосередньому керiвниковi. Безпосереднiй керiвник зобов'язаний вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв, шляхом доручення виконання вiдповiдного службового завдання iншiй посадовiй особi, особистого виконання службового завдання чи в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Примiтка. Термiн "конфлiкт iнтересiв" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     5) статтю 32 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 32. Декларування майнового стану, доходiв, витрат i зобов'язань фiнансового характеру працiвникiв дипломатичної служби

     Декларування майнового стану, доходiв, витрат i зобов'язань фiнансового характеру працiвникiв дипломатичної служби та осiб, якi претендують на зайняття посади дипломатичного працiвника або адмiнiстративно-технiчного працiвника, здiйснюється за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     23. У Законi України "Про Вiйськову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225; 2005 р., N 3, ст. 76):

     1) статтю 1 пiсля слiв "працiвникiв Збройних Сил України" доповнити словами "для виявлення, припинення та розслiдування корупцiйних правопорушень, вчинених вiйськовими посадовими особами Збройних Сил України";

     2) частину першу статтi 3 пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "здiйснення в межах своєї компетенцiї заходiв щодо виявлення, припинення та розслiдування корупцiйних правопорушень".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - тринадцятим;

     3) пункт 2 частини п'ятої статтi 5 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з корупцiєю";

     4) статтю 7 доповнити пунктом 171 такого змiсту:

     "171) проводити в межах компетенцiї спецiальну перевiрку стосовно осiб, якi претендують на зайняття вiйськових посад у Збройних Силах України, пов'язаних з виконанням органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських обов'язкiв";

     5) статтю 8 доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) iнформувати громадськiсть про вжитi заходи щодо запобiгання i протидiї корупцiї та про осiб, притягнутих до вiдповiдальностi за вчинення корупцiйних правопорушень".

     24. У Законi України "Про статус депутатiв мiсцевих рад" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 40, ст. 290; 2004 р., N 22, ст. 316):

     1) пункт 7 частини першої статтi 5 доповнити словами "або набрання законної сили рiшенням суду щодо притягнення його до вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення";

     2) статтю 8 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. На депутатiв мiсцевих рад поширюються вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     25. У Законi України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208 iз наступними змiнами):

     1) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Особовий склад Державної прикордонної служби України

     До особового складу Державної прикордонної служби України входять вiйськовослужбовцi та працiвники Державної прикордонної служби України.

     Стосовно осiб, якi претендують на службу в Державнiй прикордоннiй службi України, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Особи, якi претендують на службу в Державнiй прикордоннiй службi України, до призначення на вiдповiдну посаду подають за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", та зобов'язанi повiдомити керiвництву органу чи пiдроздiлу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi чи пiдроздiлi близьких їм осiб.

     На службу в Державнiй прикордоннiй службi України не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимiсть за вчинення злочину, крiм реабiлiтованої, або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення.

     Комплектування Державної прикордонної служби України вiйськовослужбовцями i проходження ними вiйськової служби здiйснюються на пiдставi Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу". Уповноваженi посадовi особи Державної прикордонної служби України попередньо вивчають склад призовникiв та здiйснюють їх добiр у вiйськових комiсарiатах.

     Трудовi вiдносини працiвникiв Державної прикордонної служби України регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). Перелiк посад працiвникiв Державної прикордонної служби України, якi вiдповiдно до їх службових повноважень можуть залучатися до оперативно-службової дiяльностi, визначається Головою Державної прикордонної служби України.

     На вiйськовослужбовцiв Державної прикордонної служби України, крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби, поширюються iншi вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Вiйськовослужбовцi Державної прикордонної служби України, крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби, зобов'язанi подавати щороку до 1 квiтня за мiсцем служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Посадовi особи Державної прикордонної служби України (крiм вiйськовослужбовцiв), яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення злочину або адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, звiльняються з роботи у триденний строк з дня одержання органом Державної прикордонної служби України копiї вiдповiдного судового рiшення. Вiйськовослужбовцi Державної прикордонної служби України, яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення злочину або адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, пiдлягають звiльненню iз служби";

     2) доповнити статтею 141 такого змiсту:

     "Стаття 141. Врегулювання конфлiкту iнтересiв

     У разi виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час виконання службових повноважень вiйськовослужбовцi Державної прикордонної служби України зобов'язанi негайно доповiсти про це своєму безпосередньому начальниковi. Безпосереднiй начальник зобов'язаний вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв, шляхом доручення виконання вiдповiдного службового завдання iншiй посадовiй особi, особистого виконання службового завдання чи в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Примiтка. Термiн "конфлiкт iнтересiв" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     26. Абзац шiстдесят сьомий частини другої статтi 8 Закону України "Про основи нацiональної безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 351; 2010 р., N 40, ст. 527) викласти в такiй редакцiї:

     "активне залучення засобiв масової iнформацiї до запобiгання i протидiї корупцiї, зловживанням службовим становищем, iншим явищам, якi загрожують нацiональнiй безпецi України".

     27. Статтю 5 Закону України "Про Державну спецiальну службу транспорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269; 2006 р., N 26, ст. 215) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Комплектування особового складу Державної спецiальної служби транспорту

     До особового складу Державної спецiальної служби транспорту входять працiвники i вiйськовослужбовцi.

     Стосовно осiб, якi претендують на зайняття посад у Державнiй спецiальнiй службi транспорту, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Особи, якi претендують на зайняття посад у Державнiй спецiальнiй службi транспорту, до призначення на вiдповiдну посаду подають за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", та зобов'язанi повiдомити керiвництву органу чи пiдроздiлу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi чи пiдроздiлi близьких їм осiб.

     Вiйськовослужбовцi Державної спецiальної служби транспорту комплектуються на добровiльнiй основi за контрактом та кадровим складом, а також за призовом.

     Перелiк посад, якi пiдлягають замiщенню працiвниками i вiйськовослужбовцями, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням керiвника центрального органу виконавчої влади у сферi транспорту, дорожнього господарства, туризму та iнфраструктури, погодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України.

     Вiдносини, пов'язанi з прийняттям громадян на роботу, виконанням ними службових обов'язкiв, звiльненням з роботи у Державнiй спецiальнiй службi транспорту, регулюються законодавством України.

     Порядок проходження служби вiйськовослужбовцями Державної спецiальної служби транспорту, присвоєння i позбавлення вiйськових звань визначаються Положенням, яке подається центральним органом виконавчої влади у сферi транспорту, дорожнього господарства, туризму та iнфраструктури i затверджується Указом Президента України. Встановлення форми одягу i знакiв розрiзнення визначається Положенням, розробленим центральним органом виконавчої влади у сферi транспорту, дорожнього господарства, туризму та iнфраструктури i затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     На вiйськовослужбовцiв Державної спецiальної служби транспорту поширюється дiя вiйськових статутiв Збройних Сил України.

     У мирний час особовий склад Державної спецiальної служби транспорту (крiм пiдроздiлiв охорони) не має права носити зброю.

     Посадовi особи Державної спецiальної служби транспорту не можуть мати в безпосередньому пiдпорядкуваннi або бути безпосередньо пiдпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

     У разi виникнення обставин, що порушують вимоги частини десятої цiєї статтi, вiдповiднi особи, близькi їм особи вживають заходiв щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк цi обставини добровiльно ними не усунуто, вiдповiднi особи або близькi їм особи в мiсячний строк з дня виникнення обставин пiдлягають переведенню в установленому порядку на iншу посаду, що виключає безпосереднє пiдпорядкування.

     У разi неможливостi такого переведення особа, яка перебуває в пiдпорядкуваннi, пiдлягає звiльненню iз служби.

     Посадовi особи Державної спецiальної служби транспорту зобов'язанi подавати щороку до 1 квiтня за мiсцем служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Посадовi особи Державної спецiальної служби транспорту (крiм вiйськовослужбовцiв), яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення злочину або адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, звiльняються з роботи у триденний строк з дня одержання органом Державної спецiальної служби транспорту копiї вiдповiдного судового рiшення. Вiйськовослужбовцi Державної спецiальної служби транспорту, яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення злочину або адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, пiдлягають звiльненню iз служби.

     Посадовi особи Державної спецiальної служби транспорту, стосовно яких винесено постанову про притягнення їх як обвинувачених у вчиненнi злочину у сферi службової дiяльностi та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг, та/або пов'язаного iз зловживанням своїм службовим становищем, пiдлягають вiдстороненню вiд виконання повноважень у порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.

     Посадовi особи Державної спецiальної служби транспорту, стосовно яких складено протокол про адмiнiстративне корупцiйне правопорушення, можуть бути вiдстороненi керiвником вiдповiдного органу, загону, пiдроздiлу, пiдприємства чи установи Державної спецiальної служби транспорту вiд виконання службових повноважень до закiнчення розгляду справи судом.

     Посадовi особи Державної спецiальної служби транспорту, якi повiдомили про порушення вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" iншими посадовими особами, не можуть бути звiльненi iз служби чи змушенi до звiльнення або притягнутi до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням.

     Рiшення про звiльнення або притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi таких осiб оскаржується в установленому законом порядку.

     На вiйськовослужбовцiв та iнших посадових осiб Державної спецiальної служби транспорту поширюються iншi вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Примiтка. Термiн "безпосереднє пiдпорядкування" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     28. У Законi України "Про вибори Президента України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 20 - 21, ст. 291; 2011 р., N 23, ст. 160; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 24 квiтня 2012 року N 4661-VI):

     1) у частинi другiй статтi 48 слова "майновий стан i доходи (податковi декларацiї)" замiнити словами "майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру вiдповiдно до статтi 50 цього Закону";

     2) у статтi 50:

     назву i частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 50. Декларування майнового стану, доходiв, витрат i зобов'язань фiнансового характеру кандидатом на пост Президента України

     1. Декларацiя про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за рiк, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом на пост Президента України за формою, встановленою Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     у частинi третiй слова "майновий стан i доходи (податкову декларацiю)" замiнити словами "майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру";

     3) у статтi 51:

     пункт 5 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "5) декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру вiдповiдно до статтi 50 цього Закону";

     у пунктi 6 частини другої слова "майновий стан i доходи (податковi декларацiї)" замiнити словами "майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру".

     29. У Законi України "Про Центральну виборчу комiсiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 листопада 2011 року N 4061-VI):

     1) у статтi 7:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Не може бути призначений до складу Комiсiї громадянин України, який має судимiсть за вчинення злочину, якщо ця судимiсть не погашена i не знята в установленому законом порядку, чи на якого протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйних правопорушень або який визнаний у встановленому порядку недiєздатним чи обмежено дiєздатним";

     доповнити частинами шостою i сьомою такого змiсту:

     "6. Стосовно осiб, якi претендують на зайняття посади члена Комiсiї, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     7. Особи, якi претендують на зайняття посади члена Комiсiї, до призначення на вiдповiдну посаду подають до органу, який вносить пропозицiї щодо їх призначення, декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", та зобов'язанi повiдомити органу, який вносить пропозицiї щодо їх призначення, про близьких їм осiб, якi є членами Комiсiї або працюють у Секретарiатi Комiсiї, Службi розпорядника Державного реєстру виборцiв";

     2) у статтi 30:

     частину четверту доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) набрання законної сили судовим рiшенням, вiдповiдно до якого члена Комiсiї притягнуто до вiдповiдальностi за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення";

     у частинах шостiй i сьомiй цифри "2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9" замiнити цифрами "2 - 10";

     пiсля частини сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "8. Подання про дострокове припинення повноважень з пiдстав, передбачених пунктами 6 i 10 частини четвертої цiєї статтi, вноситься Головою Комiсiї або заступником Голови Комiсiї Президентовi України у триденний строк з дня отримання копiї вiдповiдного судового рiшення, яке набрало законної сили".

     У зв'язку з цим частини восьму - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - дванадцятою.

     30. У Законi України "Про правовi засади цивiльного захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 39, ст. 488 iз наступними змiнами):

     1) статтю 42 доповнити частинами шостою - восьмою та примiткою такого змiсту:

     "6. Особи рядового i начальницького складу цивiльного захисту не можуть мати в безпосередньому пiдпорядкуваннi або бути безпосередньо пiдпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

     У разi виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цiєї частини, вiдповiднi особи, близькi їм особи вживають заходiв щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк цi обставини добровiльно ними не усунуто, вiдповiднi особи або близькi їм особи в мiсячний строк з дня виникнення обставин пiдлягають переведенню в установленому порядку на iншу посаду, що виключає безпосереднє пiдпорядкування.

     У разi неможливостi такого переведення особа, яка перебуває в пiдпорядкуваннi, пiдлягає звiльненню iз служби.

     7. Особи рядового i начальницького складу цивiльного захисту зобов'язанi подавати щороку до 1 квiтня за мiсцем служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     8. На осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту поширюються вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Примiтка. Термiн "безпосереднє пiдпорядкування" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     2) у статтi 46:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Не може бути прийнята на службу особа, яка пiдлягає призову на строкову вiйськову службу до Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, а також особа, яка ранiше засуджувалася за вчинення злочину, якщо ця судимiсть не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення";

     доповнити частинами четвертою i п'ятою такого змiсту:

     "4. Стосовно осiб, якi претендують на зайняття посад в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     5. Особи, якi претендують на зайняття посад в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту, до призначення на вiдповiдну посаду подають за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", та зобов'язанi повiдомити керiвництву органу чи пiдроздiлу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi чи пiдроздiлi близьких їм осiб";

     3) доповнити статтею 461 такого змiсту:

     "Стаття 461. Врегулювання конфлiкту iнтересiв

     У разi виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час виконання службових повноважень особи рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту зобов'язанi негайно доповiсти про це своєму безпосередньому керiвниковi. Безпосереднiй керiвник зобов'язаний вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв, шляхом доручення виконання вiдповiдного службового завдання iншiй посадовiй особi, особистого виконання службового завдання чи в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Примiтка. Термiн "конфлiкт iнтересiв" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     4) у статтi 51:

     у частинi другiй:

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або судовим рiшенням, вiдповiдно до якого особу рядового чи начальницького складу притягнуто до вiдповiдальностi за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення";

     доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) у разi неможливостi переведення на iншу посаду у зв'язку з безпосереднiм пiдпорядкуванням близькiй особi";

     у частинi третiй:

     пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або судовим рiшенням, вiдповiдно до якого особу начальницького складу притягнуто до вiдповiдальностi за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення";

     доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) у разi неможливостi переведення на iншу посаду у зв'язку з безпосереднiм пiдпорядкуванням близькiй особi";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. У випадках, передбачених пунктом 8 частини другої та пунктом 7 частини третьої цiєї статтi, особи рядового i начальницького складу пiдлягають звiльненню з посад у триденний строк з дня отримання вiдповiдним органом або пiдроздiлом цивiльного захисту копiї вiдповiдного судового рiшення, яке набрало законної сили".

     31. У Законi України "Про Державну кримiнально-виконавчу службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409; 2006 р., N 51, ст. 519; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511; 2011 р., N 10, ст. 63):

     1) у статтi 14:

     частину другу доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Стосовно осiб, якi претендують на службу в Державнiй кримiнально-виконавчiй службi України, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Особи, якi претендують на службу в Державнiй кримiнально-виконавчiй службi України, до призначення на вiдповiдну посаду подають за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", та зобов'язанi повiдомити керiвництву органу чи пiдроздiлу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi чи пiдроздiлi близьких їм осiб";

     останнє речення частини третьої викласти в такiй редакцiї: "Не може бути прийнята на службу особа, яка має не погашену або не зняту судимiсть за вчинення злочину, крiм реабiлiтованої, або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення";

     частину восьму доповнити абзацами третiм - дев'ятим такого змiсту:

     "На осiб рядового i начальницького складу Державної кримiнально-виконавчої служби України поширюються вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Особи рядового i начальницького складу Державної кримiнально-виконавчої служби України зобов'язанi подавати щороку до 1 квiтня за мiсцем служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Особи рядового i начальницького складу Державної кримiнально-виконавчої служби України, яких притягнуто до вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення, пiдлягають звiльненню iз служби у триденний строк з дня отримання вiдповiдним органом або установою виконання покарань копiї вiдповiдного судового рiшення, яке набрало законної сили.

     Особи рядового i начальницького складу Державної кримiнально-виконавчої служби України, стосовно яких винесено постанову про притягнення як обвинувачених у вчиненнi злочину у сферi службової дiяльностi та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг, та/або пов'язаного iз зловживанням своїм службовим становищем, пiдлягають вiдстороненню вiд виконання повноважень на посадi в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.

     Особи рядового i начальницького складу Державної кримiнально-виконавчої служби України, стосовно яких складено протокол про адмiнiстративне корупцiйне правопорушення, можуть бути вiдстороненi керiвником вiдповiдного органу або установи виконання покарань вiд виконання службових повноважень до закiнчення розгляду справи судом.

     Особи рядового i начальницького складу Державної кримiнально-виконавчої служби України, якi повiдомили про порушення вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" iншими особами рядового чи начальницького складу, не можуть бути звiльненi iз служби чи змушенi до звiльнення або притягнутi до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням.

     Рiшення про звiльнення або притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi таких осiб оскаржується в установленому законом порядку";

     2) доповнити статтею 141 такого змiсту:

     "Стаття 141. Врегулювання конфлiкту iнтересiв

     У разi виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час виконання службових повноважень особа рядового чи начальницького складу Державної кримiнально-виконавчої служби України зобов'язана негайно доповiсти про це своєму безпосередньому керiвниковi. Безпосереднiй керiвник зобов'язаний вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв, шляхом доручення виконання вiдповiдного службового завдання iншiй посадовiй особi, особистого виконання службового завдання чи в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Примiтка. Термiн "конфлiкт iнтересiв" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     3) статтю 15 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Особи рядового i начальницького складу Державної кримiнально-виконавчої служби не можуть мати в безпосередньому пiдпорядкуваннi або бути безпосередньо пiдпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

     У разi виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цiєї частини, вiдповiднi особи, близькi їм особи вживають заходiв щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк цi обставини добровiльно ними не усунуто, вiдповiднi особи або близькi їм особи в мiсячний строк з дня виникнення обставин пiдлягають переведенню в установленому порядку на iншу посаду, що виключає безпосереднє пiдпорядкування.

     У разi неможливостi такого переведення або вiдсутностi згоди на нього особа, яка перебуває в пiдпорядкуваннi, пiдлягає звiльненню iз служби.

     Примiтка. Термiни "безпосереднє пiдпорядкування" i "близька особа" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

     32. У Дисциплiнарному статутi митної служби України, затвердженому Законом України "Про Дисциплiнарний статут митної служби України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 42, ст. 467):

     1) статтю 4 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "додержуватися вимог та обмежень, встановлених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дванадцятим;

     2) у статтi 28:

     в абзацi другому пункту 3 слова "вiдповiдно до положення статтi 7 Закону України "Про боротьбу з корупцiєю" виключити;

     доповнити пунктами 8 i 9 такого змiсту:

     "8) набрання законної сили судовим рiшенням, вiдповiдно до якого посадову особу митної служби притягнуто до вiдповiдальностi за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення;

     9) у разi неможливостi переведення на iншу посаду у зв'язку з безпосереднiм пiдпорядкуванням близькiй особi";

     доповнити частинами другою - четвертою такого змiсту:

     "У випадку, передбаченому пунктом 8 цiєї статтi, посадовi особи митної служби пiдлягають звiльненню iз служби у триденний строк з дня отримання митним органом, спецiалiзованою митною установою, органiзацiєю копiї вiдповiдного судового рiшення, яке набрало законної сили.

     Посадова особа митної служби, яка повiдомила про порушення вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" iншою посадовою особою, не може бути звiльнена з роботи чи змушена до звiльнення або притягнута до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням.

     Рiшення про звiльнення або притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi такої особи оскаржується в установленому законом порядку";

     3) статтю 33 доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "Посадова особа митної служби, стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненнi злочину у сферi службової дiяльностi та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг, та/або пов'язаного iз зловживанням своїм службовим становищем, пiдлягає вiдстороненню вiд виконання службових повноважень за посадою в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.

     Посадова особа митної служби, стосовно якої складено протокол про адмiнiстративне корупцiйне правопорушення, може бути вiдсторонена керiвником вiдповiдного митного органу, спецiалiзованої митної установи чи органiзацiї вiд виконання службових повноважень до закiнчення розгляду справи судом".

     33. У Дисциплiнарному статутi органiв внутрiшнiх справ України, затвердженому Законом України "Про Дисциплiнарний статут органiв внутрiшнiх справ України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 29, ст. 245):

     1) статтю 14 доповнити частинами шiстнадцятою - вiсiмнадцятою такого змiсту:

     "Особа рядового або начальницького складу органу внутрiшнiх справ, яка повiдомила про порушення вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" iншим працiвником мiлiцiї, не може бути звiльнена iз служби чи змушена до звiльнення або притягнута до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням.

     Рiшення про звiльнення або притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi таких осiб оскаржується в установленому законом порядку.

     З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупцiйного правопорушення або невиконанню вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", за поданням спецiально уповноваженого суб'єкта у сферi протидiї корупцiї за рiшенням начальника органу, який має право приймати або звiльняти iз служби особу, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслiдування";

     2) статтю 17 доповнити частинами п'ятою i шостою такого змiсту:

     "Особа рядового або начальницького складу, стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненнi злочину у сферi службової дiяльностi та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг, та/або пов'язаного iз зловживанням своїм службовим становищем, пiдлягає вiдстороненню вiд виконання повноважень на посадi в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.

     Особа рядового або начальницького складу, стосовно якої складено протокол про корупцiйне адмiнiстративне правопорушення, може бути вiдсторонена керiвником вiдповiдного органу внутрiшнiх справ вiд виконання службових повноважень до закiнчення розгляду справи судом".

     34. У Законi України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 10:

     частину четверту доповнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "Стосовно осiб, якi претендують на службу в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Особи, якi претендують на службу в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, до призначення на вiдповiдну посаду подають за мiсцем майбутньої служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", та зобов'язанi повiдомити керiвництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi близьких їм осiб.

     На службу в Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимiсть за вчинення злочину, крiм реабiлiтованої, або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення";

     частину шосту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Особи рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України зобов'язанi подавати щороку до 1 квiтня за мiсцем служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     2) доповнити статтями 101 i 102 такого змiсту:

     "Стаття 101. Врегулювання конфлiкту iнтересiв

     1. У разi виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час виконання службових повноважень особа рядового або начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України зобов'язана негайно доповiсти про це своєму безпосередньому начальниковi.

     Безпосереднiй начальник особи рядового або начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України зобов'язаний вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв, шляхом доручення виконання вiдповiдного службового завдання iншiй посадовiй особi, особистого виконання службового завдання чи в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Примiтка. Термiн "конфлiкт iнтересiв" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Стаття 102. Обмеження щодо роботи близьких осiб

     1. Особи рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України не можуть мати в безпосередньому пiдпорядкуваннi або бути безпосередньо пiдпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

     2. У разi виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цiєї статтi, вiдповiднi особи, близькi їм особи вживають заходiв щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк цi обставини добровiльно ними не усунуто, вiдповiднi особи або близькi їм особи в мiсячний строк з дня виникнення обставин пiдлягають переведенню в установленому порядку на iншу посаду, що виключає безпосереднє пiдпорядкування.

     3. У разi неможливостi такого переведення особа, яка перебуває в пiдпорядкуваннi, пiдлягає звiльненню iз служби.

     4. Особам рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України забороняється брати участь у роботi колегiальних органiв пiд час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осiб та в будь-який iнший спосiб впливати на прийняття такого рiшення.

     Примiтка. Термiни "безпосереднє пiдпорядкування" i "близька особа" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     3) у частинi другiй статтi 12:

     доповнити пунктами 10 i 11 такого змiсту:

     "10) набрання законної сили судовим рiшенням, вiдповiдно до якого особу рядового чи начальницького складу притягнуто до вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення;

     11) у разi неможливостi переведення на iншу посаду у зв'язку з безпосереднiм пiдпорядкуванням близькiй особi";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "У випадку, передбаченому пунктом 10 цiєї частини, особи рядового i начальницького складу пiдлягають звiльненню iз служби у триденний строк з дня отримання вiдповiдним органом або пiдроздiлом Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України копiї вiдповiдного судового рiшення, яке набрало законної сили".

     35. У Законi України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 iз наступними змiнами):

     1) у частинi третiй статтi 5 слова "вiйськових прокуратур" замiнити словами "вiйськових прокуратур, пiдроздiлiв дiзнання, а також спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з корупцiєю Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     2) статтю 6 пiсля частини десятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "11. Вiйськовi посадовi особи - це вiйськовослужбовцi, якi обiймають штатнi посади, пов'язанi з виконанням органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських обов'язкiв, або якi спецiально уповноваженi на виконання таких обов'язкiв згiдно iз законодавством".

     У зв'язку з цим частину одинадцяту вважати частиною дванадцятою;

     3) статтю 20 доповнити частинами третьою - п'ятою та примiткою такого змiсту:

     "3. Вiйськовi посадовi особи не можуть перебувати з близькими особами у вiдносинах прямої органiзацiйної та правової залежностi пiдлеглої особи вiд її начальника, у тому числi через вирiшення (участь у вирiшеннi) питань прийняття на службу, звiльнення iз служби, застосування заохочень, дисциплiнарних стягнень, надання вказiвок, доручень, контролю за їх виконанням.

     4. Стосовно кандидатiв на зайняття вiйськових посад, пов'язаних з виконанням органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських обов'язкiв, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     5. Вiйськовi посадовi особи, крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби, зобов'язанi подавати щороку до 1 квiтня за мiсцем служби декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     На вiйськових посадових осiб поширюються iншi вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Примiтка. Термiн "близькi особи" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     4) доповнити статтею 201 такого змiсту:

     "Стаття 201. Врегулювання конфлiкту iнтересiв

     1. У разi виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час виконання службових повноважень вiйськова посадова особа зобов'язана негайно доповiсти про це своєму безпосередньому начальниковi. Безпосереднiй начальник вiйськової посадової особи зобов'язаний вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв, шляхом доручення виконання вiдповiдного службового завдання iншiй посадовiй особi, особистого виконання службового завдання чи в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Примiтка. Термiн "конфлiкт iнтересiв" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     5) у статтi 26:

     частину шосту доповнити пунктами "i" та "ї" такого змiсту:

     "i) у зв'язку з набранням законної сили судовим рiшенням, вiдповiдно до якого вiйськовослужбовця притягнуто до вiдповiдальностi за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення;

     ї) у разi неможливостi переведення на iншу посаду у зв'язку з безпосереднiм пiдпорядкуванням близькiй особi";

     частину сьому доповнити пунктами "з" та "и" такого змiсту:

     "з) у зв'язку з набранням законної сили судовим рiшенням, вiдповiдно до якого вiйськовослужбовця притягнуто до вiдповiдальностi за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення;

     и) у разi неможливостi переведення на iншу посаду у зв'язку з безпосереднiм пiдпорядкуванням близькiй особi".

     36. У Законi України "Про аудиторську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 432):

     1) у статтi 4:

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Аудитором не може бути особа, яка має не погашену або не зняту судимiсть за вчинення злочину або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Аудитору забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомiрної вигоди або прийняття обiцянки чи пропозицiї такої вигоди для себе чи iнших осiб";

     2) пункт 1 статтi 19 пiсля слiв "цього Закону" доповнити словами "Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     3) статтю 20 доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Прямими родинними стосунками є родиннi стосунки з близькими особами, зазначеними в Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     37. У Дисциплiнарному статутi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, затвердженому Законом України "Про Дисциплiнарний статут Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 9, ст. 114):

     1) частину другу статтi 8 пiсля слiв "виявлення порушень законодавства" доповнити словами "корупцiйного правопорушення чи одержання iнформацiї про вчинення такого правопорушення";

     2) статтю 9 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Голова Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, начальники регiональних органiв, територiальних пiдроздiлiв, закладiв та установ Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України у разi виявлення корупцiйного правопорушення, вчиненого особою рядового чи начальницького складу, зобов'язанi в межах своїх повноважень вжити заходiв щодо припинення такого правопорушення та негайно повiдомити про його вчинення спецiально уповноваженому суб'єкту у сферi протидiї корупцiї";

     3) статтю 15 доповнити частинами сiмнадцятою i вiсiмнадцятою такого змiсту:

     "17. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупцiйного правопорушення, недотримання вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" за поданням спецiально уповноваженого суб'єкта у сферi протидiї корупцiї за рiшенням начальника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслiдування.

     18. Особа рядового або начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, яка повiдомила про порушення вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" iншою особою рядового або начальницького складу, не може бути звiльнена iз служби чи змушена до звiльнення або притягнута до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням. Рiшення про звiльнення або притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi оскаржується в установленому законом порядку";

     4) статтю 18 доповнити частинами четвертою i п'ятою такого змiсту:

     "4. Особа рядового або начальницького складу, стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненнi злочину у сферi службової дiяльностi та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг, та/або пов'язаного iз зловживанням своїм службовим становищем, пiдлягає вiдстороненню вiд виконання повноважень на посадi в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.

     5. Особа рядового або начальницького складу, стосовно якої складено протокол про адмiнiстративне корупцiйне правопорушення, може бути вiдсторонена керiвником вiдповiдного органу, пiдроздiлу, закладу чи установи Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України вiд виконання службових повноважень до закiнчення розгляду справи судом".

     38. Дисциплiнарний статут служби цивiльного захисту, затверджений Законом України "Про Дисциплiнарний статут служби цивiльного захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 29, ст. 398), доповнити статтею 851 такого змiсту:

     "851. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупцiйного правопорушення, недотримання вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" за поданням спецiально уповноваженого суб'єкта у сферi протидiї корупцiї за рiшенням начальника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслiдування.

     Особа, стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у вчиненнi злочину у сферi службової дiяльностi та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг, та/або пов'язаного iз зловживанням своїм службовим становищем, пiдлягає вiдстороненню вiд виконання повноважень на посадi в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.

     Особа рядового або начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, стосовно якої складено протокол про адмiнiстративне корупцiйне правопорушення, може бути вiдсторонена керiвником вiдповiдного органу цивiльного захисту вiд виконання службових повноважень до закiнчення розгляду справи судом.

     Особа рядового або начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, яка повiдомила про порушення вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" iншою особою рядового або начальницького складу, не може бути звiльнена iз служби чи змушена до звiльнення або притягнута до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням. Рiшення про звiльнення або притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi такої особи оскаржується в установленому законом порядку".

     39. У Регламентi Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133):

     1) у частинi третiй статтi 74 слова "декларацiю про доходи, зобов'язання фiнансового характеру, про свiй майновий стан та членiв своєї сiм'ї за попереднiй рiк за формою, встановленою для державних службовцiв першої категорiї" замiнити словами "декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за попереднiй рiк за формою, встановленою Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     2) у частинi четвертiй статтi 173 слова "доходи, зобов'язання фiнансового характеру та майновий стан щодо себе та членiв своєї сiм'ї за попереднiй рiк за формою, встановленою для державних службовцiв, якi займають посади, вiднесенi до першої i другої категорiй посад державних службовцiв" замiнити словами "майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за попереднiй рiк за формою, встановленою Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     3) у частинi другiй статтi 205 слова "особистi доходи; зобов'язання фiнансового характеру та майновий стан за рiк, що передує року подання" замiнити словами "майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за попереднiй рiк за формою, встановленою Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     40. У Законi України "Про вибори депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 35 - 36, ст. 491; 2011 р., N 23, ст. 160; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 24 квiтня 2012 року N 4661-VI):

     1) пункт 7 частини першої статтi 37 викласти в такiй редакцiї:

     "7) декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатiв у депутати вiд вiдповiдної мiсцевої органiзацiї партiї, вiдповiдно до статтi 43 цього Закону";

     2) пункт 6 частини першої статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "6) декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру кожного кандидата в депутати вiдповiдно до статтi 43 цього Закону";

     3) пункт 6 частини першої статтi 39 викласти в такiй редакцiї:

     "6) декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру кандидата на посаду сiльського, селищного, мiського голови вiдповiдно до статтi 43 цього Закону";

     4) у статтi 43:

     назву i частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 43. Декларування майнового стану, доходiв, витрат i зобов'язань фiнансового характеру кандидатами у депутати та кандидатами на посаду сiльського, селищного, мiського голови

     1. Декларацiя про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за рiк, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сiльського, селищного, мiського голови за формою, встановленою Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     у частинi другiй слова "органами Державної податкової адмiнiстрацiї України" замiнити словами "вiдповiдним органом державної податкової служби", а слова "Державна податкова адмiнiстрацiя України" - словами "орган державної податкової служби".

     41. У Законi України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529; 2011 р., N 23, ст. 160; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 24 квiтня 2012 року N 4661-VI):

     1) у статтi 54:

     у частинi четвертiй:

     пункти 6 i 7 викласти в такiй редакцiї:

     "6) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, встановлених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     7) подавати щороку до 1 квiтня за мiсцем роботи декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     2) частину першу статтi 67 пiсля абзацу восьмого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "8) декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     9) копiю вiйськового квитка (для вiйськовослужбовцiв або вiйськовозобов'язаних);

     10) довiдку про допуск до державної таємницi (у разi його наявностi)".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий та десятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим та тринадцятим;

     3) пункт 7 частини четвертої статтi 75 викласти в такiй редакцiї:

     "7) декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     4) пункт 6 статтi 83 викласти в такiй редакцiї:

     "6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", зазначення в нiй завiдомо неправдивих вiдомостей".

     42. У Законi України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58, N 23, ст. 160; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 24 квiтня 2012 року N 4661-VI):

     1) у статтi 7:

     друге речення частини першої викласти в такiй редакцiї: "Не може бути призначена на посаду члена Кабiнету Мiнiстрiв України особа, яка має судимiсть, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення";

     доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змiсту:

     "4. На членiв Кабiнету Мiнiстрiв України поширюються вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     5. Стосовно кандидатiв на посади членiв Кабiнету Мiнiстрiв України за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     2) пункт 4 частини третьої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "4) декларацiя про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     3) пункт 4 частини п'ятої статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "4) декларацiєю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     4) частину першу статтi 19 пiсля слiв "свобод людини та громадянина" доповнити словами "запобiгання i";

     5) у пунктi 3 частини першої статтi 20:

     абзац четвертий пiсля слiв "боротьби iз злочиннiстю" доповнити словами "запобiгання i";

     доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "забезпечує координацiю i контроль за дiяльнiстю органiв виконавчої влади щодо запобiгання i протидiї корупцiї";

     6) у частинi четвертiй статтi 45 слова "дiянь та" замiнити словами "правопорушень або", а слово "сумлiнної" - словом "до".

     43. Частину шосту статтi 6 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 314) викласти в такiй редакцiї:

     "6. Не належать до iнформацiї з обмеженим доступом вiдомостi, зазначенi у декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, оформленої за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", крiм вiдомостей, зазначених у пунктi 7 примiтки додатка до цього Закону".

     44. У Законi України "Про Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 2 - 3, ст. 3; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 24 квiтня 2012 року N 4661-VI):

     1) у частинi третiй статтi 7:

     в абзацi першому слова "майновий стан i доходи (податкова декларацiя) за рiк, що передує року подання" замiнити словами "майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за попереднiй рiк за формою, встановленою Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Стосовно кандидата на посаду Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим за його письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     2) у частинi третiй статтi 8:

     в абзацi першому слова "майновий стан i доходи (податковi декларацiї) за рiк, що передує року подання" замiнити словами "майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за попереднiй рiк за формою, встановленою Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Стосовно кандидатiв на посади членiв Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     45. У Дисциплiнарному статутi прокуратури України, затвердженому Постановою Верховної Ради України вiд 6 листопада 1991 року N 1796-XII (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 4, ст. 15):

     1) статтю 11 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупцiйного правопорушення, або невиконання вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" за поданням спецiально уповноваженого суб'єкта у сферi протидiї корупцiї за рiшенням керiвника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслiдування вiдповiдно до порядку проведення службового розслiдування в органах прокуратури України";

     2) статтю 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Дисциплiнарне стягнення застосовується протягом одного мiсяця з дня виявлення проступку, не враховуючи часу службової перевiрки, тимчасової непрацездатностi працiвника та перебування його у вiдпустцi, але не пiзнiше одного року з дня вчинення проступку. Строк проведення службової перевiрки не може перевищувати двох мiсяцiв.

     За один i той самий проступок може бути накладене тiльки одне дисциплiнарне стягнення.

     Прокурор або слiдчий, стосовно якого винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненнi злочину у сферi службової та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг, та/або пов'язаного iз зловживанням своїм службовим становищем, пiдлягає вiдстороненню вiд виконання повноважень на посадi в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.

     Прокурор або слiдчий, стосовно якого складено протокол про адмiнiстративне корупцiйне правопорушення, може бути вiдсторонений керiвником вiдповiдного органу прокуратури вiд виконання службових повноважень до закiнчення розгляду справи судом.

     У разi вчинення працiвником дiяння, не сумiсного з перебуванням на роботi в органах прокуратури, його звiльнення проводиться незалежно вiд часу вчинення проступку.

     Прокурор або слiдчий, який повiдомив про порушення вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" iншим працiвником прокуратури, не може бути звiльнений чи змушений до звiльнення з роботи або притягнутий до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням.

     Рiшення про звiльнення або притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi таких осiб оскаржується в установленому законом порядку".

     46. Статтю 4.5 Положення про помiчника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України вiд 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 37, ст. 283; 2004 р., N 23, ст. 320), доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Помiчник-консультант народного депутата України, якого притягнуто до вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення, пiдлягає звiльненню з посади у триденний строк з дня отримання керiвником Апарату Верховної Ради України копiї вiдповiдного судового рiшення, яке набрало законної сили".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 травня 2012 року
N 4711-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.