ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Дисциплiнарний статут митної служби України

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Затвердити Дисциплiнарний статут митної служби України (додається).

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
6 вересня 2005 року
N 2805-IV

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
вiд 6 вересня 2005 року N 2805-IV

Дисциплiнарний статут митної служби України

     Цей Статут визначає суть службової дисциплiни, права та обов'язки посадових осiб митної служби України, яким присвоєно спецiальнi звання (далi - посадовi особи митної служби), у тому числi керiвникiв митних органiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй (далi - митних органiв), щодо забезпечення та додержання дисциплiни, а також види та порядок застосування заохочень i дисциплiнарних стягнень.

     Регулювання правового становища державних службовцiв, що працюють у митних органах, здiйснюється з урахуванням вимог Закону України "Про державну службу".

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Службова дисциплiна в митнiй службi України (далi - службова дисциплiна) полягає в безумовному виконаннi посадовими особами митної служби службових обов'язкiв, а також у реалiзацiї прав та додержаннi обмежень i заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах, i ґрунтується на особистiй вiдповiдальностi за доручену справу та на засадах єдиноначальностi i централiзацiї управлiння.

     2. Посадовi особи митної служби особисто виконують покладенi на них службовi обов'язки. Делегування своїх обов'язкiв iншим посадовим особам митної служби, так само як i виконання службових обов'язкiв iнших посадових осiб митної служби, у випадках, не передбачених цим Статутом, Митним кодексом України та iншими законами України, є порушенням службової дисциплiни.

     За неправомiрнi рiшення, дiї або бездiяльнiсть посадовi особи митної служби несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз законами.

     3. Належний рiвень службової дисциплiни забезпечується шляхом:

     додержання чинного законодавства у службовiй дiяльностi та безумовного виконання правил внутрiшнього трудового розпорядку митного органу;

     пiдтримання кожною посадовою особою митної служби високого рiвня своєї квалiфiкацiї;

     виховання посадовими особами митної служби у своїх пiдлеглих високих професiйних i дiлових якостей, сумлiнного ставлення до виконання своїх службових обов'язкiв, поваги до прав i свобод громадян, їх честi та гiдностi;

     поєднання керiвниками методiв переконання, виховання i заохочення iз заходами дисциплiнарного стягнення щодо пiдлеглих посадових осiб митної служби;

     поєднання повсякденної вимогливостi керiвникiв до пiдлеглих з постiйним пiклуванням про них, виявленням поваги до їх честi та гiдностi, забезпеченням соцiальної справедливостi.

     4. Кожна посадова особа митної служби зобов'язана:

     додержуватися Конституцiї України, Митного кодексу України, цього Статуту та iнших законiв України;

     поважно ставитися до громадян, не порушувати їх прав i свобод, не принижувати їх честi та гiдностi;

     додержуватися порядку та умов проходження служби в митних органах, не допускати вчинкiв, не сумiсних iз статусом посадової особи митної служби;

     у службовiй дiяльностi бути чесним, об'єктивним та дотримуватись урочистого зобов'язання;

     додержуватися норм професiйної етики, виявляти повагу до керiвникiв i один до одного, не вчиняти дiй, що можуть призвести до приниження честi та гiдностi громадян, втрати незалежностi та об'єктивностi пiд час виконання службових обов'язкiв;

     надiйно зберiгати службову документацiю, зброю, спецiальнi засоби захисту, митне забезпечення та службовi посвiдчення;

     додержуватися правил носiння форменого одягу;

     зберiгати державну таємницю, конфiденцiйну, а також iншу охоронювану законом iнформацiю, що є власнiстю держави, фiзичних та юридичних осiб;

     сприяти керiвникам у змiцненнi службової дисциплiни в митних органах;

     бути взiрцем виконання службових обов'язкiв, виявляти високий рiвень культури, професiоналiзм, витримку i тактовнiсть.

     5. Посадовi особи митної служби пiд час виконання службових обов'язкiв дiють у межах закону та iнших нормативно-правових актiв України i пiдпорядковуються своїм прямим, у тому числi безпосереднiм, керiвникам.

     Прямими керiвниками для посадових осiб митної служби є безпосереднi керiвники та керiвники вищого рiвня, яким пiдпорядкованi цi особи хоча б тимчасово. Найближчий до пiдлеглого прямий керiвник є його безпосереднiм керiвником.

     Нiхто iнший, крiм прямих керiвникiв у випадках, передбачених законом, не має права втручатися в законну дiяльнiсть посадових осiб митної служби.

     6. Прямi керiвники у митних органах усiх рiвнiв можуть давати розпорядження чи видавати накази, якi є обов'язковими для виконання пiдлеглими, тiльки в межах наданих їм повноважень.

     Розпорядження чи наказ, яким ставиться завдання посадовiй особi митної служби, є формою реалiзацiї службових повноважень прямого керiвника, згiдно з якими вiн визначає мету i предмет завдання, строк його виконання та вiдповiдальну особу, якiй належить його виконати.

     Розпорядження можуть даватися як в уснiй, так i у письмовiй формi. Накази видаються тiльки у письмовiй формi.

     7. Розпорядження чи накази посадовi особи митної служби одержують вiд прямого i, як правило, безпосереднього керiвника. У разi одержання розпорядження чи наказу вiд прямого керiвника вищого рiвня посадова особа митної служби зобов'язана виконати його та повiдомити про це свого безпосереднього керiвника.

     8. Скасувати розпорядження чи наказ має право тiльки керiвник, що дав вiдповiдне розпорядження чи видав вiдповiдний наказ, або керiвник вищого рiвня.

     Розпорядження та накази повиннi бути законними, зрозумiлими i виконуватися беззаперечно, точно та у визначений строк.

     У разi одержання розпорядження чи наказу, якi суперечать закону, посадова особа митної служби зобов'язана невiдкладно у письмовiй формi доповiсти про це посадовiй особi, яка дала таке розпорядження або видала наказ, а в разi наполягання на його виконаннi - повiдомити керiвника вищого рiвня.

Роздiл II
ОБОВ'ЯЗКИ КЕРIВНИКА МИТНОГО ОРГАНУ IЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛIНИ

     9. Керiвник митного органу несе персональну вiдповiдальнiсть за неналежний стан службової дисциплiни серед пiдлеглих.

     10. Керiвник митного органу користується вiдповiдними дисциплiнарними правами та несе в повному обсязi вiдповiдальнiсть за прийнятi рiшення тiльки пiсля видання наказу про призначення його на посаду або тимчасово виконуючим обов'язки вiдповiдного керiвника.

     11. З метою забезпечення високого рiвня службової дисциплiни керiвник митного органу зобов'язаний:

     1) створювати умови для виконання пiдлеглими йому посадовими особами митної служби своїх службових обов'язкiв, пiдвищення ними рiвня квалiфiкацiї та вимагати вiд цих осiб належного виконання своїх службових обов'язкiв;

     2) здiйснювати контроль за виконанням службових обов'язкiв пiдлеглими йому посадовими особами;

     3) пiд час виконання службових обов'язкiв керуватися державними iнтересами, суворо додержуватися i забезпечувати виконання законiв, чiтко вiддавати пiдлеглим розпорядження та формулювати накази, перевiряти точнiсть i своєчаснiсть їх виконання;

     4) забезпечувати виконання пiдлеглими йому посадовими особами митної служби своїх службових обов'язкiв, у тому числi шляхом застосування до них заходiв заохочення або дисциплiнарних стягнень та iнших заходiв виховного впливу у випадках, передбачених законом;

     5) забезпечувати гласнiсть та об'єктивнiсть пiд час оцiнки службової дiяльностi пiдлеглих посадових осiб, присвоєння їм чергового звання або призначення на бiльш високу посаду;

     6) показувати пiдлеглим приклад зразкового виконання службових обов'язкiв i гiдної поведiнки на службi;

     7) належним чином органiзовувати роботу пiдлеглих йому посадових осiб митної служби, вживати заходiв для додержання ними професiйної етики, забезпечувати ефективне виконання завдань, що поставленi перед митним органом;

     8) виховувати в пiдлеглих посадових осiб сумлiнне ставлення до служби, бережливе ставлення до державного, комунального та приватного майна, пiдтримувати їх iнiцiативу, вживати заходiв щодо скорочення втрат робочого часу та зменшення плинностi кадрiв;

     9) забезпечувати додержання пiдлеглими йому посадовими особами режиму секретностi, нерозголошення конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави, фiзичних та юридичних осiб, iншої таємницi, охоронюваної законом, збереження бланкiв суворої звiтностi, зброї та спецiальних засобiв, митного забезпечення, а також предметiв i валютних цiнностей, затриманих пiд час здiйснення митного контролю;

     10) органiзовувати проведення профiлактичних заходiв з пiдлеглими йому посадовими особами щодо запобiгання вчиненню ними дисциплiнарних правопорушень, виявляти та своєчасно припиняти такi правопорушення.

     Керiвник митного органу може мати iншi обов'язки, передбаченi законами та iншими нормативно-правовими актами України.

Роздiл III
ВИДИ ЗАОХОЧЕНЬ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

     12. Заохочення - важливий засiб впливу на посадових осiб митної служби i змiцнення службової дисциплiни, що реалiзується у формi заходiв матерiального та морального стимулювання, якi застосовуються до посадових осiб митної служби за сумлiнне ставлення до своїх службових обов'язкiв.

     13. Посадовi особи митної служби у межах прав, наданих цим Статутом, заохочуються за зразкове виконання покладених на них службових обов'язкiв, бездоганну службу, активнiсть та iнiцiативнiсть, виявленi пiд час виконання своїх службових обов'язкiв.

     За значнi трудовi досягнення та виявлення самовiдданостi, мужностi, героїзму i вiдваги посадовi особи митної служби можуть бути представленi до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами.

     14. До посадових осiб митної служби можуть бути застосованi такi види заохочень:

     1) оголошення подяки;

     2) нагородження грошовою премiєю;

     3) нагородження цiнним подарунком, iменним подарунком;

     4) нагородження грамотою, почесною грамотою;

     5) занесення прiзвища до Книги пошани Державної митної служби або вiдповiдного митного органу;

     6) зняття ранiше накладеного дисциплiнарного стягнення;

     7) нагородження вiдомчими вiдзнаками.

     15. Керiвник спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи користується правом застосування до всiх посадових осiб митної служби будь-яких видiв заохочення.

     16. Керiвники митних органiв мають право застосовувати до пiдпорядкованих посадових осiб митної служби такi види заохочень:

     1) оголошення подяки;

     2) нагородження грошовою премiєю;

     3) нагородження цiнним подарунком, iменним подарунком;

     4) нагородження грамотою, почесною грамотою;

     5) занесення прiзвища до Книги пошани вiдповiдного митного органу;

     6) зняття ранiше накладеного дисциплiнарного стягнення.

     17. Керiвник митного органу вищого рiвня має право в межах своєї компетенцiї скасовувати заохочення, неправомiрно застосоване до посадової особи митної служби керiвником нижчого рiвня, який йому пiдпорядкований.

     18. Заохочення застосовуються на пiдставi сукупної оцiнки професiйних якостей, результатiв роботи, ступеня активностi, iнiцiативностi та дисциплiнованостi посадової особи митної служби.

     Подання про нагородження посадових осiб митної служби вiдомчими вiдзнаками, а також представлення їх до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами вноситься керiвником митного органу керiвниковi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи.

     19. Застосування заохочень оформляється наказами, i вiдомостi про це заносяться до особової картки посадової особи митної служби в установленому цим Статутом порядку. Вiдомостi про заохочення, передбаченi пунктами 1, 3 - 5, 7 статтi 14, заносяться до трудової книжки та доводяться до вiдома колективу митного органу.

     20. Посадовим особам митної служби, що успiшно та сумлiнно виконують свої службовi обов'язки, надаються переваги у просуваннi по службi.

Роздiл IV
ВИДИ ДИСЦИПЛIНАРНИХ СТЯГНЕНЬ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

     21. Порушення службової дисциплiни - протиправне, винне (умисне чи необережне) дiяння (дiя чи бездiяльнiсть) посадової особи митної служби, тобто невиконання урочистого зобов'язання посадових осiб митної служби, зокрема невиконання або неналежне виконання нею своїх службових обов'язкiв, перевищення повноважень, порушення обмежень i заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах, або вчинення iнших дiй якi дискредитують не тiльки посадову особу митної служби, а й митну службу України.

     22. До дiянь, якi є порушеннями службової дисциплiни, належать:

     1) порушення вимог законiв та iнших нормативно-правових актiв України з питань митної справи, державної служби, а також наказiв та розпоряджень безпосереднiх та/або прямих керiвникiв;

     2) порушення порядку здiйснення митного контролю та митного оформлення предметiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     3) утрата службового посвiдчення, документiв, що є пiдставою для пропуску предметiв через митний кордон України, а також митного забезпечення, бланкiв суворої звiтностi, зброї, спецiальних засобiв, затриманих або прийнятих митницею на зберiгання предметiв;

     4) затримання, вилучення та прийняття на зберiгання предметiв, валюти України та iноземної валюти без оформлення i реєстрацiї в установленому законодавством порядку вiдповiдних документiв;

     5) брутальне або зневажливе ставлення до громадян, приниження їх честi та гiдностi пiд час виконання службових обов'язкiв, проведення несанкцiонованого особистого огляду громадян;

     6) перешкоджання законнiй дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, зокрема пiд час здiйснення ними зовнiшньоекономiчних операцiй;

     7) сприяння проникненню, умисне або внаслiдок недбалого ставлення до виконання своїх обов'язкiв невжиття необхiдних заходiв для недопущення несанкцiонованого проникнення стороннiх осiб до зони митного контролю;

     8) приховання посадовою особою митної служби фактiв її судимостi або подання пiдроблених документiв, необхiдних для працевлаштування в митних органах;

     9) недодержання обмежень щодо роботи за сумiсництвом або зайняття пiдприємницькою дiяльнiстю та iнших обмежень, передбачених законодавством;

     10) неподання або подання неправдивих вiдомостей у декларацiї про доходи;

     11) iншi дiяння, визначенi як порушення службової дисциплiни законами та iншими нормативно-правовими актами України.

     Дiяння, визначенi цим Статутом як порушення службової дисциплiни, є дисциплiнарними правопорушеннями.

     23. За вчинення дисциплiнарних правопорушень до посадових осiб митної служби можуть бути застосованi такi види дисциплiнарних стягнень:

     1) зауваження;

     2) догана;

     3) затримання на перiод до одного року присвоєння чергового спецiального звання;

     4) пониження у спецiальному званнi на один ступiнь;

     5) попередження про неповну службову вiдповiднiсть;

     6) звiльнення з митного органу.

     24. За вчинення злочину посадова особа митної служби притягається до кримiнальної вiдповiдальностi в установленому законом порядку.

     25. Обставинами, що виключають можливiсть застосування дисциплiнарних стягнень, є:

     1) вiдсутнiсть подiї чи складу дисциплiнарного правопорушення;

     2) закiнчення шестимiсячного строку вiд дня вчинення дисциплiнарного правопорушення;

     3) закiнчення мiсячного строку вiд дня виявлення дисциплiнарного правопорушення, не рахуючи часу вiдсторонення посадової особи митної служби вiд роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю, перебування її у вiдпустцi чи у вiдрядженнi або часу проведення службового розслiдування (якщо воно проводилося);

     4) вчинення дiй посадовою особою митної служби у станi крайньої необхiдностi або необхiдної оборони.

     26. Дисциплiнарне стягнення не застосовується:

     1) у разi вiдсутностi посадової особи митної служби на роботi у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю;

     2) пiд час перебування посадової особи митної служби у вiдпустцi або вiдрядженнi;

     3) пiд час службового розслiдування.

     27. Дисциплiнарне стягнення має вiдповiдати тяжкостi вчиненого дисциплiнарного правопорушення та ступеню вини особи. При визначеннi виду стягнення керiвник митного органу повинен враховувати характер правопорушення, обставини, за яких воно було вчинене, попередню поведiнку посадової особи митної служби, її ставлення до служби i стаж роботи в митних органах.

     28. Звiльнення посадової особи митної служби може мати мiсце в разi:

     1) порушення посадовою особою митної служби вимог законiв та iнших нормативно-правових актiв України з питань митної справи, що призвело до заподiяння матерiальних збиткiв державi, територiальнiй громадi, юридичним чи фiзичним особам;

     2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цiєї особи;

     3) одноразового грубого порушення, а саме:

     за вимагання або отримання подарункiв, речей, валюти України, iноземної валюти у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв як пiд час їх виконання, так i в позаслужбовий час вiдповiдно до положення статтi 7 Закону України "Про боротьбу з корупцiєю";

     за пiдмiну, крадiжку або умисне пошкодження предметiв, що пiдлягають митному контролю;

     за затримання, вилучення та прийняття на зберiгання предметiв, валютних цiнностей без оформлення в установленому законом порядку вiдповiдних документiв;

     за розголошення державної таємницi та конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави, юридичної або фiзичної особи, iншої таємницi, охоронюваної законом, втрату або умисне пошкодження матерiальних носiїв секретної та конфiденцiйної iнформацiї, а також передачу стороннiм особам зброї та спецiальних засобiв захисту, митного забезпечення, бланкiв суворої звiтностi;

     за брутальне або зневажливе ставлення пiд час виконання службових обов'язкiв до громадян, приниження їх честi та гiдностi;

     4) перевищення службових обов'язкiв, а також здiйснення повноважень, не передбачених законом;

     5) сприяння проникненню або умисного невжиття заходiв з метою недопущення несанкцiонованого проникнення стороннiх осiб до зони митного контролю;

     6) приховання посадовою особою митної служби фактiв її судимостi чи подання пiдроблених документiв, необхiдних для працевлаштування в митних органах;

     7) систематичних порушень дисциплiни посадовою особою митної служби.

     29. Систематичним порушенням службової дисциплiни вважається вчинення посадовою особою митної служби дисциплiнарного правопорушення протягом року вiд дня застосування до неї дисциплiнарного стягнення, крiм зауваження, за попереднє дисциплiнарне правопорушення.

     30. За кожне порушення службової дисциплiни може бути застосовано лише одне дисциплiнарне стягнення.

     У разi вчинення незначного порушення службової дисциплiни прямий керiвник може обмежитись усним попередженням пiдлеглої йому посадової особи митної служби щодо необхiдностi суворого додержання службової дисциплiни.

     31. З метою з'ясування всiх обставин вчинення посадовою особою митної служби дисциплiнарного правопорушення керiвник митного органу має право призначити службове розслiдування. Порядок проведення службового розслiдування визначається спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

     Застосуванню дисциплiнарного стягнення у виглядi звiльнення передує обов'язкове службове розслiдування.

     32. У разi допущення посадовою особою митної служби суттєвих недолiкiв у роботi пiд час виконання службових обов'язкiв, а також таких, що виявленi за результатами службового розслiдування чи комплексної перевiрки митного органу, може бути проведена позачергова атестацiя такої посадової особи.

     33. У разi якщо в результатi службового розслiдування у дiяннях посадової особи митної служби виявлено ознаки злочину, керiвник митного органу повинен негайно передати матерiали до вiдповiдного правоохоронного органу, а посадову особу вiдсторонити вiд виконання службових обов'язкiв.

     Керiвник має право вiдсторонити посадову особу вiд виконання службових обов'язкiв для i на строк проведення службового розслiдування з метою з'ясування наявностi чи вiдсутностi в дiях посадової особи факту дисциплiнарного правопорушення, передбаченого статтею 23 цього Статуту.

     34. Керiвник спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи користується правом застосування будь-яких дисциплiнарних стягнень, передбачених цим Статутом, до всiх посадових осiб митної служби, крiм пониження у спецiальному званнi державного радника митної служби 1, 2 i 3 рангiв, що присвоюються Президентом України.

     35. Керiвник митного органу має право застосувати такi види дисциплiнарних стягнень:

     1) зауваження;

     2) догану;

     3) попередження про неповну службову вiдповiднiсть;

     4) звiльнення з митного органу.

     Дисциплiнарнi стягнення застосовуються керiвниками вiдповiдних митних органiв, яким надано право приймати на роботу та звiльняти з роботи посадових осiб митної служби.

     36. Керiвники митних органiв усiх рiвнiв, якi перевищили наданi їм дисциплiнарнi права чи застосували вид дисциплiнарного стягнення, не передбачений цим Статутом, несуть дисциплiнарну вiдповiдальнiсть, а накладене дисциплiнарне стягнення скасовується керiвником, який його застосував, або керiвником вищого рiвня.

     37. Дисциплiнарнi стягнення застосовуються керiвниками митних органiв безпосередньо пiсля виявлення дисциплiнарних правопорушень але не пiзнiше одного мiсяця вiд дня виявлення i шести мiсяцiв вiд дня їх вчинення, не рахуючи обставин, визначених статтею 27 цього Статуту.

     У разi проведення в межах шести мiсяцiв з дня вчинення правопорушення службового розслiдування щодо посадової особи митної служби, яка вчинила дисциплiнарне правопорушення, днем його виявлення вважається день пiдписання акта службового розслiдування.

     Керiвник вищого рiвня має право в мiсячний строк скасувати чи пом'якшити дисциплiнарне стягнення, накладене керiвником нижчого рiвня, або застосувати бiльш суворе дисциплiнарне стягнення, якщо встановить, що воно не вiдповiдає тяжкостi вчиненого дисциплiнарного правопорушення та ступеню вини.

     38. Дисциплiнарне стягнення оголошується в наказi, з яким посадова особа митної служби ознайомлюється пiд розписку. У разi вiдмови посадової особи митної служби вiд ознайомлення з наказом пiд розписку складається вiдповiдний акт.

     Вiдомостi про дисциплiнарнi стягнення заносяться до особової картки посадової особи митної служби у порядку, встановленому цим Статутом.

     39. Дисциплiнарнi стягнення дiють протягом одного року вiд дня їх застосування.

     Протягом строку дiї дисциплiнарних стягнень до посадових осiб митної служби не застосовуються заходи заохочення, за винятком дострокового зняття ранiше накладеного дисциплiнарного стягнення.

     40. Застосування до посадових осiб митної служби дисциплiнарних стягнень не звiльняє їх вiд iнших видiв вiдповiдальностi, передбачених законом.

     41. Право зняття дисциплiнарного стягнення належить керiвниковi, що його застосував, або керiвниковi вищого рiвня.

     Керiвник митного органу, що застосував до посадової особи митної служби дисциплiнарне стягнення, або керiвник вищого рiвня може зняти стягнення до закiнчення одного року вiд дня його застосування, якщо посадова особа митної служби заслужила це сумлiнним виконанням службових обов'язкiв та зразковою поведiнкою.

     Безпосереднiй керiвник може звернутися до керiвника вищого рiвня, що застосував дисциплiнарне стягнення до пiдлеглої йому посадової особи митної служби, з клопотанням про зняття стягнення не ранiше нiж протягом трьох мiсяцiв вiд дня його застосування, якщо посадова особа митної служби заслужила це сумлiнним виконанням службових обов'язкiв та зразковою поведiнкою.

     Дисциплiнарне стягнення знiмається у випадках, передбачених частинами другою та третьою цiєї статтi, шляхом видання вiдповiдного наказу.

     У кожному окремому випадку з посадової особи митної служби може бути знято тiльки одне дисциплiнарне стягнення.

     42. У разi якщо протягом року пiсля накладення дисциплiнарного стягнення до посадової особи митної служби не було застосовано iнше дисциплiнарне стягнення, вона вважається такою, що не має дисциплiнарного стягнення.

Роздiл V
ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РIШЕНЬ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛIНАРНИХ СТЯГНЕНЬ

     43. У разi якщо посадова особа митної служби не згiдна з рiшенням про застосування до неї дисциплiнарного стягнення, вона має право оскаржити його в письмовiй формi до керiвника вищого рiвня протягом одного мiсяця вiд дня ознайомлення з вiдповiдним наказом та/або до суду в установлений законом строк.

     Керiвник вищого рiвня в разi надходження до нього скарги про незгоду посадової особи митної служби з рiшенням про застосування до неї дисциплiнарного стягнення повинен всебiчно та об'єктивно розглянути скаргу i прийняти вiдповiдне рiшення не пiзнiше 30 днiв пiсля надходження скарги. Про результати перевiрки скарги керiвником вищого рiвня невiдкладно повiдомляються посадова особа митної служби, що подала скаргу, та керiвник, рiшення якого оскаржується.

     Забороняється надсилати скарги посадових осiб митної служби про незгоду з рiшенням про застосування дисциплiнарного стягнення на розгляд тих осiб, рiшення яких оскаржується.

     44. Рiшення керiвника вищого рiвня, що розглядав скаргу про незгоду з рiшенням про застосування дисциплiнарного стягнення, посадовою особою митної служби, яка подавала скаргу, може бути оскаржено до суду.

     45. Подання посадовою особою митної служби керiвниковi вищого рiвня скарги на дiї посадової особи нижчого рiвня не припиняє виконання наказу про застосування дисциплiнарного стягнення.

Роздiл VI
ОБЛIК ЗАОХОЧЕНЬ I ДИСЦИПЛIНАРНИХ СТЯГНЕНЬ

     46. Облiк заохочень i дисциплiнарних стягнень, що застосовуються до посадових осiб митної служби, ведуть пiдроздiли кадрової служби митних органiв на пiдставi вiдповiдних наказiв.

     Вiдомостi про заохочення та дисциплiнарнi стягнення, застосованi до посадових осiб митної служби, заносяться у тижневий строк до особових карток цих осiб iз зазначенням таких даних:

     1) хто, коли та на якiй пiдставi застосував заохочення або дисциплiнарне стягнення;

     2) номер i дата наказу про застосування дисциплiнарного стягнення, вiдмiтка про ознайомлення з наказом та iнформацiя про те, чи не оскаржувався посадовою особою митної служби наказ про застосування дисциплiнарного стягнення (а в разi оскарження - яке рiшення прийнято, ким i коли);

     3) номер i дата наказу про зняття дисциплiнарного стягнення або вiдмiтка про закiнчення строку його дiї.

     Форма та порядок ведення особових карток посадових осiб митної служби затверджуються керiвником спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.