ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про боротьбу з корупцiєю

Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
N 171/97-ВР вiд 03.04.97,
N 85/98-ВР вiд 05.02.98,
N 460-XIV вiд 02.03.99,
N 622-XIV вiд 05.05.99,
N 1594-III вiд 23.03.2000,
N 90-IV вiд 11.07.2002,
N 148-IV вiд 12.09.2002,
N 743-IV вiд 15.05.2003,
N 2459-IV вiд 03.03.2005,
N 3490-IV вiд 23.02.2006

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади запобiгання корупцiї, виявлення та припинення її проявiв, поновлення законних прав та iнтересiв фiзичних i юридичних осiб, усунення наслiдкiв корупцiйних дiянь.

     Боротьба з корупцiєю здiйснюється на основi чiткої правової регламентацiї дiяльностi державних органiв, служб i осiб, уповноважених на виконання функцiй держави, забезпечення гарантiй прав та iнтересiв фiзичних i юридичних осiб.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Поняття корупцiї та корупцiйних дiянь

     Пiд корупцiєю в цьому Законi розумiється дiяльнiсть осiб, уповноважених на виконання функцiй держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матерiальних благ, послуг, пiльг або iнших переваг.

     Корупцiйними дiяннями є:

     а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, у зв'язку з виконанням таких функцiй матерiальних благ, послуг, пiльг або iнших переваг, у тому числi прийняття чи одержання предметiв (послуг) шляхом їх придбання за цiною (тарифом), яка є iстотно нижчою вiд їх фактичної (дiйсної) вартостi;

     б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, кредитiв або позичок, придбання цiнних паперiв, нерухомостi або iншого майна з використанням при цьому пiльг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.

     Подарунок (винагорода), отриманий зазначеними особами за обставин, передбачених пунктом "а" частини другої цiєї статтi, у тому числi такий, що надiйшов без їх вiдома, а також вартiсть незаконно одержаних послуг пiдлягають стягненню (вiдшкодуванню) в доход держави.

______________
     Примiтка. Пiд дiяльнiстю осiб, уповноважених на виконання функцiй держави, слiд розумiти i дiяльнiсть посадових осiб мiсцевого самоврядування, що спрямована на здiйснення повноважень мiсцевого самоврядування.

(Статтю 1 доповнено примiткою згiдно iз Законом N 90-IV  вiд 11.07.2002)

     Стаття 2. Суб'єкти корупцiйних дiянь та iнших правопорушень, пов'язаних з корупцiєю

     За корупцiйнi дiяння та iншi правопорушення, пов'язанi з корупцiєю, на пiдставi цього Закону несуть вiдповiдальнiсть такi особи, уповноваженi на виконання функцiй держави:

     а) державнi службовцi;

     б) Прем'єр-мiнiстр України, Перший вiце-прем'єр-мiнiстр, вiце-прем'єр-мiнiстри, мiнiстри;

     в) народнi депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутати сiльських, селищних, мiських, районних у мiстах, районних, обласних рад;

     г) посадовi особи мiсцевого самоврядування;

     ґ) вiйськовi посадовi особи Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань (крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби).

(Стаття 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 171/97-ВР вiд 03.04.97, N 90-IV  вiд 11.07.2002; в редакцiї Закону N 3490-IV вiд 23.02.2006)

     Стаття 3. Межi дiї Закону

     Суб'єкти, зазначенi у статтi 2 цього Закону, за вчинення корупцiйних дiянь та iнших правопорушень, пов'язаних з корупцiєю, несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть на пiдставi цього Закону. Питання про кримiнальну, цивiльно-правову та матерiальну вiдповiдальнiсть за корупцiйнi дiяння та правопорушення, пов'язанi з корупцiєю, вирiшуються вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

(Частина перша статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2459-IV вiд 03.03.2005)

     Вiйськовослужбовцi та iншi особи, якi згiдно з чинним законодавством притягаються до вiдповiдальностi за адмiнiстративнi правопорушення вiдповiдно до дисциплiнарних статутiв, у разi вчинення корупцiйних дiянь та iнших правопорушень, пов'язаних з корупцiєю, несуть вiдповiдальнiсть, передбачену цим Законом.

     Стаття 4. Органи, якi ведуть боротьбу з корупцiєю

     Боротьбу з корупцiєю ведуть вiдповiднi пiдроздiли:

     а) Мiнiстерства внутрiшнiх справ України;

     а1) податкової мiлiцiї;

(Статтю 4 доповнено пунктом "а1" згiдно iз Законом N 85/98-ВР вiд 05.02.98)

     б) Служби безпеки України;

     в) органiв прокуратури України;

     г) Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України;

(Статтю 4 доповнено пунктом "г" згiдно iз Законом N 743-IV вiд 15.05.2003)

     iншi органи та пiдроздiли, що створюються для боротьби з корупцiєю згiдно з чинним законодавством.

Роздiл II
ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦIЇ

     Стаття 5. Спецiальнi обмеження щодо державних службовцiв та iнших осiб, уповноважених на виконання функцiй держави, спрямованi на попередження корупцiї

     Державний службовець або iнша особа, уповноважена на виконання функцiй держави, не має права:

     а) сприяти, використовуючи своє службове становище, фiзичним i юридичним особам у здiйсненнi ними пiдприємницької дiяльностi, а так само в отриманнi субсидiй, субвенцiй, дотацiй, кредитiв чи пiльг з метою незаконного одержання за це матерiальних благ, послуг, пiльг або iнших переваг;

     б) займатися пiдприємницькою дiяльнiстю безпосередньо чи через посередникiв або пiдставних осiб, бути повiреним третiх осiб у справах державного органу, в якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах сумiсництва (крiм наукової, викладацької, творчої дiяльностi, а також медичної практики);

     в) входити самостiйно (крiм випадкiв, коли державний службовець здiйснює функцiї з управлiння акцiями (частками, паями), що належать державi, та представляє iнтереси держави в радi товариства (спостережнiй радi) або ревiзiйнiй комiсiї господарського товариства), через представника або пiдставних осiб до складу правлiння чи iнших виконавчих органiв пiдприємств, кредитно-фiнансових установ, господарських товариств тощо, органiзацiй, спiлок, об'єднань, кооперативiв, що здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть;

(Пункт "в" частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 622-XIV вiд 05.05.99)

     г) вiдмовляти фiзичним та юридичним особам в iнформацiї, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовiрну чи неповну iнформацiю.

     Обмеження, передбаченi у пунктах "б" i "в" частини першої цiєї статтi, не поширюються на депутатiв сiльських, селищних, мiських, районних у мiстах, районних, обласних рад, якi здiйснюють депутатськi повноваження, не пориваючи з виробничою чи службовою дiяльнiстю.

(Статтю 5 доповнено частиною другою згiдно iз Законом N 171/97-ВР вiд 03.04.97; iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 3490-IV вiд 23.02.2006)

     Державний службовець, який є посадовою особою, не має також права:

     а) сприяти, використовуючи своє посадове становище, фiзичним та юридичним особам у здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної, кредитно-банкiвської та iншої дiяльностi з метою незаконного одержання за це матерiальних благ, послуг, пiльг або iнших переваг;

     б) неправомiрно втручатися, використовуючи своє посадове становище, у дiяльнiсть iнших державних органiв чи посадових осiб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;

     в) бути повiреним третiх осiб у справах державного органу, дiяльнiсть якого вiн контролює;

     г) надавати незаконнi переваги фiзичним або юридичним особам пiд час пiдготовки i прийняття нормативно-правових актiв чи рiшень.

     Особи, якi претендують на зайняття посади в системi державної служби або на виконання iнших функцiй держави, попереджаються про встановленi щодо них обмеження.

     Стаття 6. Фiнансовий контроль

     Декларування доходiв осiб, уповноважених на виконання функцiй держави, здiйснюється в порядку i на пiдставах, передбачених статтею 13 Закону України "Про державну службу".

     В разi вiдкриття валютного рахунку в iноземному банку державний службовець або iнша особа, уповноважена на виконання функцiй держави, зобов'язана у десятиденний строк письмово повiдомити про це податкову службу iз зазначенням номера рахунку i мiсцезнаходження iноземного банку.

     Вiдомостi про доходи, цiннi папери, нерухоме та цiнне рухоме майно i вклади у банках посадових осiб, зазначених у частинi першiй статтi 9 Закону України "Про державну службу", та членiв їх сiмей пiдлягають щорiчнiй публiкацiї в офiцiйних виданнях державних органiв України. До обрання або призначення кандидата на вiдповiднi посади цi вiдомостi попередньо подаються органу чи посадовiй особi, якi здiйснюють обрання або призначення на цi посади.

(Частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 171/97-ВР вiд 03.04.97)

Роздiл III
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА КОРУПЦIЙНI ДIЯННЯ ТА IНШI ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНI З КОРУПЦIЄЮ

     Стаття 7. Вiдповiдальнiсть за вчинення корупцiйних дiянь

     Вчинення особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, за винятком осiб, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, будь-якого з передбачених у статтi 1 цього Закону корупцiйних дiянь, якщо вони не мiстять складу злочину, тягне за собою адмiнiстративну вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Вчинення корупцiйних дiянь, передбачених цим Законом, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатом мiсцевої ради або сiльським, селищним, мiським головою, головою районної, обласної, районної у мiстi ради (у разi її створення), їх заступниками або секретарем вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради, у разi здiйснення ними згiдно iз законом повноважень сiльського, селищного, мiського голови, якщо вони не мiстять складу злочину, тягне за собою адмiнiстративну вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

(Стаття 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 171/97-ВР вiд 03.04.97; в редакцiї Закону N 2459-IV вiд 03.03.2005)

     Стаття 8. Вiдповiдальнiсть за порушення спецiальних обмежень, встановлених для осiб, уповноважених на виконання функцiй держави

     Порушення особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, будь-якого iз зазначених у статтi 5 цього Закону обмежень, якщо воно не мiстить складу злочину, тягне за собою адмiнiстративне стягнення у виглядi штрафу вiд п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року порушення будь-якого iз зазначених у статтi 5 цього Закону обмежень тягне за собою адмiнiстративну вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

(Частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2459-IV вiд 03.03.2005)

     Стаття 9. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог фiнансового контролю

     Порушення особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, вимог щодо декларування доходiв (неподання або подання неповних чи неправдивих вiдомостей про доходи та зобов'язання фiнансового характеру) тягне за собою адмiнiстративну вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу вiд п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а також є пiдставою для вiдмови у призначеннi на посаду та для позбавлення права балотуватись у депутати або на виборнi посади в державнi органи.

     Неподання або невчасне подання державним службовцем або iншою особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, вiдомостей про вiдкриття валютного рахунку в iноземному банку тягне за собою адмiнiстративну вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу вiд п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

(Стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2459-IV вiд 03.03.2005)

     Стаття 10. Вiдповiдальнiсть керiвникiв за невжиття заходiв щодо боротьби з корупцiєю

     Керiвники мiнiстерств i вiдомств, державних пiдприємств, установ та органiзацiй чи їх структурних пiдроздiлiв у разi виявлення чи отримання iнформацiї про вчинення пiдлеглим корупцiйного дiяння або порушення спецiальних обмежень, встановлених статтею 5 цього Закону, в межах своєї компетенцiї зобов'язанi вжити заходiв до припинення таких дiянь та негайно повiдомити про їх вчинення будь-який з державних органiв, зазначених у пунктах "а", "а-1" i "б" статтi 4 цього Закону.

(Частина перша статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 148-IV вiд 12.09.2002)

     Умисне невжиття такими керiвниками заходiв, передбачених частиною першою цiєю статтi, тягне за собою адмiнiстративну вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення дiяння, передбаченого частиною другою цiєї статтi, тягне за собою адмiнiстративну вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

(Частина третя статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2459-IV вiд 03.03.2005)

     Стаття 11. Вiдповiдальнiсть за умисне невиконання своїх обов'язкiв по боротьбi з корупцiєю

     Умисне нескладення або невчасне складення протоколу про вчинення корупцiйного дiяння чи iншого правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, за наявностi для цього пiдстав, або умисне неподання до суду протоколу про вчинення корупцiйного дiяння чи iншого правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, особою, на яку покладено цi обов'язки, тягне за собою адмiнiстративну вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

(Стаття 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2459-IV вiд 03.03.2005)

     Стаття 12. Пiдстави i порядок адмiнiстративного провадження у справах про корупцiйнi дiяння або iншi правопорушення, пов'язанi з корупцiєю

     Порядок адмiнiстративного провадження у справах про корупцiйнi дiяння або iншi правопорушення, пов'язанi з корупцiєю, а також виконання постанов про накладення адмiнiстративних стягнень визначається Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення, за винятком положень, встановлених цим Законом.

     Протокол про вчинення корупцiйного дiяння або iншого правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, складається органами, зазначеними у пунктах "а", "а-1" i "б" статтi 4 цього Закону, а у разi, коли факт вчинення корупцiйного дiяння або iншого правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, що не мiстить складу злочину, встановлено прокурорською перевiркою чи попереднiм слiдством, - також слiдчим або прокурором.

(Частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 148-IV вiд 12.09.2002)

     Пiдставою для складання протоколу є достатнi данi, якi свiдчать про наявнiсть в дiяннi особи ознак корупцiйного дiяння або iншого правопорушення, пов'язаного з корупцiєю.

     Орган дiзнання в разi вiдмови в порушеннi кримiнальної справи або закриття кримiнальної справи з пiдстав, передбачених чинним законодавством, за наявностi в дiяннi особи ознак корупцiйного дiяння або iншого правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, зобов'язаний у триденний строк надiслати матерiали перевiрки або попереднього розслiдування, що стосується корупцiйного дiяння чи iншого правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, до органу, зазначеного у пунктах "а", "а-1" i "б" частини першої статтi 4 цього Закону.

(Частина четверта статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 148-IV вiд 12.09.2002)

     Протокол про вчинення корупцiйного дiяння або iншого правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, разом з матерiалами перевiрки у триденний строк з моменту його складення надсилається до районного (мiського) суду за мiсцезнаходженням органу, який склав про це протокол. Адмiнiстративне стягнення за корупцiйнi дiяння або iншi правопорушення, пов'язанi з корупцiєю, може бути накладено не пiзнiш як через шiсть мiсяцiв з дня його вчинення. Розгляд адмiнiстративних справ про корупцiйнi дiяння або iншi правопорушення, пов'язанi з корупцiєю, здiйснюється вiдповiдними судами у п'ятнадцятиденний строк з часу їх надходження до суду. Строк розгляду адмiнiстративних справ про корупцiйнi дiяння призупиняється судом у випадках, коли особа, на яку складено адмiнiстративний протокол про корупцiйнi дiяння, умисно ухиляється вiд явки до суду чи з поважних причин не може туди з'явитися (захворювання, вiд'їзд у вiдрядження чи на лiкування, перебування у вiдпустцi тощо).

(Частина п'ята статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 148-IV вiд 12.09.2002)

     Постанова суду про накладення адмiнiстративного стягнення у виглядi штрафу за корупцiйнi дiяння або iншi правопорушення, пов'язанi з корупцiєю, у триденний строк направляється вiдповiдному державному чи виборному органу для вирiшення питання згiдно з чинним законодавством.

(Частина шоста статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2459-IV вiд 03.03.2005)

Роздiл IV
УСУНЕННЯ НАСЛIДКIВ КОРУПЦIЙНИХ ДIЯНЬ ТА IНШИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРУПЦIЄЮ

     Стаття 13. Вiдшкодування збиткiв

     Збитки, заподiянi державi, пiдприємству, установi, органiзацiї незаконним використанням примiщень, засобiв транспорту i зв'язку, iншого державного майна або коштiв, пiдлягають вiдшкодуванню винними особами, уповноваженими на виконання функцiй держави, на загальних пiдставах i умовах матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв та вiйськовослужбовцiв.

     У разi вiдмови добровiльно повернути незаконно одержанi особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, кредити, позички, цiннi папери, нерухомiсть та iнше майно вони чи їх вартiсть пiдлягають стягненню (вилученню) в доход держави у судовому порядку за заявою прокурора.

     Одержання субсидiй, субвенцiй, дотацiй, кредитiв та пiльг у результатi дiй, передбачених пунктом "а" частини першої статтi 5 цього Закону, тягне за собою визнання укладеної угоди недiйсною з наслiдками, передбаченими Цивiльним кодексом України.

     Стаття 14. Скасування неправомiрних нормативно-правових актiв та рiшень, прийнятих внаслiдок корупцiйних дiянь

     Прийнятi внаслiдок корупцiйних дiянь неправомiрнi нормативно-правовi акти та рiшення пiдлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженими на прийняття чи скасування вiдповiдних актiв та рiшень, або визнаються незаконними в судовому порядку.

     Стаття 15. Поновлення прав та вiдшкодування збиткiв фiзичним та юридичним особам

     Фiзичнi та юридичнi особи, права яких порушено внаслiдок корупцiйних дiянь i якi зазнали моральної чи матерiальної шкоди, мають право на поновлення цих прав i вiдшкодування шкоди у встановленому законом порядку.

Роздiл V
КОНТРОЛЬ I НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНIВ У СФЕРI БОРОТЬБИ З КОРУПЦIЄЮ

     Стаття 16. Контроль за виконанням законiв у сферi боротьби з корупцiєю

     Контроль за виконанням законiв у сферi боротьби з корупцiєю здiйснюється Верховною Радою України безпосередньо, а також Комiтетом Верховної Ради України з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.

(Стаття 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 460-XIV вiд 02.03.99, N 1594-III вiд 23.03.2000)

     Стаття 17. Прокурорський нагляд

     Нагляд за виконанням законiв у сферi боротьби з корупцiєю здiйснюється Генеральним прокурором України й уповноваженими ним прокурорами.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
5 жовтня 1995 року
N 356/95-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.