ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вiйськову службу правопорядку у Збройних Силах України" Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до законодавчих актiв України такi змiни:

     1. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:

     1) у статтi 101:

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) начальники органiв управлiння Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України та їх заступники з питань провадження дiзнання - у справах про злочини, вчиненi вiйськовослужбовцями Збройних Сил України та вiйськовозобов'язаними пiд час проходження ними зборiв, працiвниками Збройних Сил України пiд час виконання ними службових обов'язкiв або в розташуваннi вiйськової частини, а командири (начальники) вiйськових частин, з'єднань, начальники вiйськових установ - у справах про злочини, вчиненi пiдлеглими їм вiйськовослужбовцями i вiйськовозобов'язаними пiд час проходження ними зборiв, а також у справах про злочини, вчиненi працiвниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв або в розташуваннi вiйськової частини, з'єднання, установи чи на вiйськових об'єктах";

     доповнити статтю пунктом 31 такого змiсту:

     "31) командири кораблiв - у справах про злочини, вчиненi пiдлеглими їм вiйськовослужбовцями, а також у справах про злочини, вчиненi працiвниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв пiд час походу за межами України";

     2) частину першу статтi 136 пiсля слiв "органами внутрiшнiх справ" доповнити словами "та Вiйськовою службою правопорядку у Збройних Силах України (щодо вiйськовослужбовцiв та працiвникiв Збройних Сил України)";

     3) у статтi 155:

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Мiсцями попереднього ув'язнення для тримання вiйськовослужбовцiв, щодо яких як запобiжний захiд обрано взяття пiд варту, є гауптвахти Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України або слiдчi iзолятори. Цi особи перебувають у слiдчому iзоляторi або на гауптвахтi Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України за рiшенням слiдчого. В окремих випадках вiйськовослужбовцi можуть перебувати в мiсцях тримання затриманих".

     У зв'язку з цим частини четверту, п'яту, шосту вважати вiдповiдно частинами п'ятою, шостою, сьомою;

     частину п'яту пiсля слiв "у слiдчий iзолятор" доповнити словами "або на гауптвахту Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     4) назву i текст статтi 4101 пiсля слiв "в слiдчому iзоляторi", "в слiдчий iзолятор" доповнити вiдповiдно словами "на гауптвахтi Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України", "на гауптвахту Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України".

     2. У статтi 105 Виправно-трудового кодексу України:

     1) у текстi пiсля слiв "на гауптвахтi", "на гауптвахту" доповнити словами "Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     2) частину десяту викласти в такiй редакцiї:

     "Правом застосування заходу заохочення у виглядi зарахування часу вiдбування арешту до загального строку вiйськової служби, а так само застосування iнших заходiв заохочення i стягнення користується вiдповiдний начальник органу управлiння Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України".

     3. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) частину першу статтi 15 пiсля слiв "з корупцiєю" доповнити словами "порушення тишi в громадських мiсцях";

     2) абзац перший статтi 1222 пiсля слiв "працiвника мiлiцiї" доповнити словами "а водiями вiйськових транспортних засобiв - вимог посадової особи вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     3) абзац перший статтi 1223 пiсля слiв "працiвником мiлiцiї" доповнити словами "посадовою особою вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     4) назву та абзац перший статтi 1241 пiсля слiв "медичним працiвникам" доповнити словами "а також ненадання вiйськових транспортних засобiв посадовим особам Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     5) назву та абзац перший статтi 1857 пiсля слiв "працiвника мiлiцiї" доповнити словами "чи посадової особи Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     6) статтю 2351 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2351. Вiйськова iнспекцiя безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України

     Вiйськова iнспекцiя безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядає справи про вчиненi водiями вiйськових транспортних засобiв - вiйськовослужбовцями, вiйськовозобов'язаними пiд час проходження ними зборiв та працiвниками Збройних Сил України пiд час виконання ними службових обов'язкiв правопорушення, передбаченi частинами першою i другою статтi 121, статтею 1211, частинами пертою, другою i третьою статтi 122, статтею 1223, частинами першою i другою статтi 123, статтею 125, частиною другою статтi 132, частиною четвертою статтi 133 цього Кодексу.

     Вiд iменi вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення мають право посадовi особи вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України.

     Посадова особа вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України, розглянувши справу про зазначенi у частинi першiй цiєї статтi правопорушення, може накласти на винних адмiнiстративне стягнення

     у виглядi попередження або передати матерiали про цi правопорушення вiдповiдним командирам (начальникам) для вирiшення питання про притягнення винних до вiдповiдальностi згiдно з Дисциплiнарним статутом Збройних Сил України.

     Протоколи про вчиненi водiями вiйськових транспортних засобiв - вiйськовослужбовцями, вiйськовозобов'язаними пiд час проходження ними зборiв та працiвниками Збройних Сил України пiд час виконання ними службових обов'язкiв порушення правил дорожнього руху, за якi може бути накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi позбавлення права керування транспортним засобом, передаються вiйськовим iнспектором безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України до суду.

     Матерiали про вчиненi вiйськовослужбовцями, вiйськовозобов'язаними пiд час проходження ними зборiв та працiвниками Збройних Сил України пiд час виконання ними службових обов'язкiв правопорушення, передбаченi статтями 80, 126, 128, 1281 частинами першою i другою статтi 129 i статтею 140 цього Кодексу, передаються вiйськовою iнспекцiєю безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України вiдповiдним командирам (начальникам) для вирiшення питання про притягнення винних до вiдповiдальностi згiдно з Дисциплiнарним статутом Збройних Сил України";

     7) у статтi 255:

     пункт 1 частини пертої доповнити абзацом такого змiсту:

     "органiв управлiння Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчиненi вiйськовослужбовцями, вiйськовозобов'язаними пiд час проходження ними зборiв та працiвниками Збройних Сил України пiд час виконання ними службових обов'язкiв - статтi 44, 173, 174, 182, 1841, 185 i 1857)";

     пункт 11 частини другої пiсля слiв "посадовi особи вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху" доповнити словами "Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     8) у статтi 259:

     частину першу пiсля слiв "доставлено в мiлiцiю" доповнити словами "в пiдроздiл Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України", а пiсля слiв "працiвником мiлiцiї" - словами "посадовою особою Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "У разi вчинення вiйськовослужбовцями, вiйськовозобов'язаними пiд час проходження ними зборiв та працiвниками Збройних Сил України пiд час виконання ними службових обов'язкiв правопорушень та в разi наявностi обставин, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, доставлення порушника уповноваженими на те посадовими особами здiйснюється у пiдроздiли Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     9) пункт 4 частини другої статтi 262 викласти в такiй редакцiї:

     "4) посадовими особами Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України - у разi вчинення вiйськовослужбовцями, вiйськовозобов'язаними пiд час проходження ними зборiв та працiвниками Збройних Сил України пiд час виконання ними службових обов'язкiв дрiбного хулiганства, злiсної непокори законному розпорядженню чи вимозi посадової особи Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України, публiчних закликiв до невиконання вимог цiєї особи, порушення правил зберiгання, носiння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї i бойових припасiв, дрiбного розкрадання державного або колективного майна, у разi вживання спиртних напоїв у громадських мiсцях, появи в громадських мiсцях у п'яному виглядi, а також у разi порушення правил дорожнього руху водiями чи iншими особами, якi керують вiйськовими транспортними засобами";

     10) частину четверту статтi 263 пiсля слiв "вимог працiвника мiлiцiї" доповнити словами "чи посадової особи Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     11) частини першу i третю статтi 264 пiсля слiв "органiв внутрiшнiх справ" доповнити словами "Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України".

     4. В абзацi десятому пункту 5 статтi 11 Закону України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526) слова "вiйськовим патрулям, представникам вiйськової комендатури, вiйськових частин або вiйськових комiсарiатiв" замiнити словами "вiйськовослужбовцям Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України або вiйськового командування".

     5. Частину першу статтi 10 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 2001 р., N 44, ст. 233) пiсля слiв "органiв митної служби" доповнити словами "Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України".

     6. У Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 1999 р., N 19, ст. 173):

     1) у статтi 14:

     абзац четвертий частини третьої пiсля слiв "органiв Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" доповнити словами "вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     частину четверту пiсля слiв "Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" доповнити словами "вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     частину шосту пiсля слiв "вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху" доповнити словами "Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     2) у статтi 16:

     у частинi другiй:

     абзац другий пiсля слiв "працiвникiв мiлiцiї" доповнити словами "а водiї вiйськових транспортних засобiв на вимогу посадових осiб вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     абзац третiй пiсля слiв "працiвникiв мiлiцiї" доповнити словами "а водiї вiйськових транспортних засобiв - посадових осiб вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     у частинi третiй:

     пункт "а" доповнити словами "а водiї вiйськових транспортних засобiв також i посадовим особам Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     пункт "б" пiсля слiв "працiвникам мiлiцiї" доповнити словами "а водiї вiйськових транспортних засобiв також i посадовим особам Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     3) у статтi 48:

     назву та частину першу пiсля слiв "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" доповнити словами "вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     частину третю пiсля слiв "Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" доповнити словами "вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України".

     7. У Законi України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 15, ст. 109):

     1) у статтi 4:

     у частинi першiй пiсля слiв "слiдчi iзолятори Державного департаменту України з питань виконання покарань" доповнити словами "гауптвахти Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України", а слова "або на гауптвахтi" виключити;

     частини другу i третю пiсля слiв "на гауптвахтi" доповнити словами "Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     2) у статтi 8:

     абзац десятий частини другої пiсля слiв "органах внутрiшнiх справ" доповнити словами "Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     частину п'яту пiсля слiв "Державним департаментом України з питань виконання покарань" доповнити словами "Вiйськовою службою правопорядку у Збройних Силах України";

     3) частину п'яту статтi 9 пiсля слiв "Державним департаментом України з питань виконання покарань" доповнити словами "Мiнiстерством оборони України";

     4) частину п'яту статтi 11 пiсля слiв "Державним департаментом України з питань виконання покарань" доповнити словами "Мiнiстерством оборони України";

     5) частину п'яту статтi 18 пiсля слiв "начальники управлiнь (вiддiлiв) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстi Києвi та Київськiй областi" доповнити словами "начальник Центрального управлiння Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України по мiсту Києву i Київськiй областi, начальники територiальних управлiнь Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України", а пiсля слiв "голова Державного департаменту України з питань виконання покарань або його заступник" доповнити словами "Мiнiстр оборони України, начальник Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України або його перший заступник";

     6) у статтi 19:

     частину першу пiсля слiв "начальника управлiння (вiддiлу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономнiй Республiцi Крим, областi, мiстi Києвi та Київськiй областi" доповнити словами "Мiнiстра оборони України, начальника Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     частину третю пiсля слiв "Мiнiстра внутрiшнiх справ України" доповнити словами "Мiнiстра оборони України, начальника Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України", а пiсля слiв "органiв та пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" доповнити словами "Мiнiстерства оборони України, Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     7) частину першу статтi 21 пiсля слiв "особи рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи" доповнити словами "та вiйськовослужбовцi Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України".

     8. У Законi України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236):

     1) пункт 1 частини першої статтi 2 пiсля слiв "служби безпеки" доповнити словами "Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     2) у статтi 4 слова "та iншi акти законодавства України" замiнити словами "Про Вiйськову службу правопорядку у Збройних Силах України" та iншi акти законодавства України";

     3) статтю 14 доповнити пунктом "є" такого змiсту:

     "є) керiвники органiв управлiння Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України - щодо захисту вiйськовослужбовцiв i працiвникiв цiєї служби та їх близьких родичiв";

     4) частину першу статтi 15 доповнити пунктом "ґ" такого змiсту:

     "ґ) щодо вiйськовослужбовцiв i працiвникiв Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України - на органи управлiння Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     5) частину першу статтi 24 пiсля слiв "Мiнiстр внутрiшнiх справ України" доповнити словами "Мiнiстр оборони України".

     9. Статтю 4 Закону України "Про боротьбу з корупцiєю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 34, ст. 266; 1998 р., N 26, ст. 149) доповнити пунктом "г" такого змiсту:

     "г) Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України".

     10. У Законi України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176):

     1) статтю 10 доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Вiйськова служба правопорядку у Збройних Силах України";

     2) частину четверту статтi 14 пiсля слiв "внутрiшнiх справ" доповнити словами "Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України";

     3) частину першу статтi 20 пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
15 травня 2003 року
N 743-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.