ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення дiяльностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України та Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у частинi першiй статтi 15 слова "вчинення корупцiйних правопорушень" замiнити словами "вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцiєю";

     2) частину третю статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "Адмiнiстративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, а також правопорушення, передбаченого статтею 16414 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох мiсяцiв з дня його виявлення, але не пiзнiше двох рокiв з дня його вчинення";

     3) в абзацi першому частини п'ятої статтi 16611 слова "вигодоодержувача (вигодоодержувачiв)" замiнити словами "кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера)";

     4) доповнити статтею 18513 такого змiсту:

     "Стаття 18513. Невиконання законних вимог посадових осiб Нацiонального антикорупцiйного бюро України

     Ненадання iнформацiї Нацiональному антикорупцiйному бюро України на запит його посадових осiб, надання завiдомо недостовiрної iнформацiї чи не в повному обсязi, порушення встановлених законом строкiв її надання, повiдомлення третiх осiб стосовно того, що про них збирається така iнформацiя, або невиконання iнших законних вимог посадових осiб Нацiонального антикорупцiйного бюро України -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд чотирьохсот до шестиста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     5) статтю 221 пiсля цифр "18511" доповнити цифрами "18513";

     6) у частинi першiй статтi 255:

     а) у пунктi 1:

     в абзацi "органiв Служби безпеки України (стаття 164 (у частинi, що стосується правопорушень у галузi господарської дiяльностi, лiцензiї на проведення якої видає ця Служба), статтi 1724 - 1729, 1955, 2122 (крiм пункту 9 частини першої), 2125 i 2126)" цифри "1724 - 1729" виключити;

     абзац "Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї (стаття 18846)" викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї (статтi 1724 - 1729, стаття 18846)";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Нацiонального антикорупцiйного бюро України (стаття 18513)";

     б) у пунктi 11 цифри "1724 - 1729" виключити.

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) примiтку до статтi 45 викласти в такiй редакцiї:

     "Примiтка. Корупцiйними злочинами вiдповiдно до цього Кодексу вважаються злочини, передбаченi статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбаченi статтями 210, 354, 364, 3641, 3652, 368 - 3692 цього Кодексу";

     2) у статтi 354:

     а) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Особа, яка запропонувала, пообiцяла або надала неправомiрну вигоду, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за злочини, передбаченi статтями 354, 3683, 3684, 369, 3692 цього Кодексу, якщо пiсля пропозицiї, обiцянки чи надання неправомiрної вигоди вона - до отримання з iнших джерел iнформацiї про цей злочин органом, службова особа якого згiдно iз законом надiлена правом повiдомляти про пiдозру, - добровiльно заявила про те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого особою, яка одержала неправомiрну вигоду або прийняла її пропозицiю чи обiцянку. Зазначене звiльнення не застосовується у разi, якщо пропозицiя, обiцянка чи надання неправомiрної вигоди були вчиненi по вiдношенню до осiб, визначених у частинi четвертiй статтi 18 цього Кодексу";

     б) у примiтцi до статтi:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пiд особою, яка працює на користь пiдприємства, установи, органiзацiї, слiд розумiти особу, яка виконує роботу або надає послугу вiдповiдно до договору з таким пiдприємством, установою, органiзацiєю";

     у пунктi 2 слова i цифри "що перевищують 1,5 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян, або нематерiальнi активи" замiнити словами "нематерiальнi активи, будь-якi iншi вигоди нематерiального чи негрошового характеру";

     3) у примiтцi до статтi 3641:

     цифри "3682 - 3684" виключити;

     пiсля слiв "нематерiальнi активи" доповнити словами "будь-якi iншi вигоди нематерiального чи негрошового характеру";

     4) текст статтi 3682 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, у власнiсть активiв у значному розмiрi, законнiсть пiдстав набуття яких не пiдтверджено доказами, а так само передача нею таких активiв будь-якiй iншiй особi -

     караються позбавленням волi на строк до двох рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, зi спецiальною конфiскацiєю та з конфiскацiєю майна.

     2. Тi самi дiяння, вчиненi службовою особою, яка займає вiдповiдальне становище, -

     караються позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, зi спецiальною конфiскацiєю та з конфiскацiєю майна.

     3. Дiяння, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi службовою особою, яка займає особливо вiдповiдальне становище, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, зi спецiальною конфiскацiєю та з конфiскацiєю майна.

     Примiтка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, є особи, зазначенi у пунктi 1 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     2. Пiд активами у значному розмiрi у цiй статтi розумiються грошовi кошти або iнше майно, а також доходи вiд них, якщо їх розмiр (вартiсть) перевищує одну тисячу неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     3. Пiд передачею активiв у цiй статтi розумiється укладення будь-яких правочинiв, на пiдставi яких виникає право власностi або право користування на активи, а також надання iншiй особi грошових коштiв чи iншого майна для укладення таких правочинiв";

     5) частину п'яту статтi 3683 та примiтку до цiєї статтi виключити;

     6) частину п'яту статей 3684 та 369 виключити;

     7) абзац перший частини першої статтi 370 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Провокацiя пiдкупу, тобто дiї службової особи з пiдбурення особи на пропонування, обiцянку чи надання неправомiрної вигоди або прийняття пропозицiї, обiцянки чи одержання такої вигоди, щоб потiм викрити того, хто пропонував, обiцяв, надав неправомiрну вигоду або прийняв пропозицiю, обiцянку чи одержав таку вигоду".

     3. У статтi 641 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     у назвi та текстi статтi слово "вигодоодержувач" в усiх вiдмiнках замiнити словами "бенефiцiарний власник (контролер)" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацi другому частини першої слова "або фiнансуванню тероризму" замiнити словами "фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     4. Роздiл III Цивiльного процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492) доповнити главою 9 такого змiсту:

"Глава 9
ОСОБЛИВОСТI ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ НЕОБҐРУНТОВАНИМИ АКТИВIВ ТА ЇХ ВИТРЕБУВАННЯ

     Стаття 2331. Пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активiв та їх витребування

     1. Позов про визнання необґрунтованими активiв та їх витребування вiд визначених в цiй статтi осiб подається в iнтересах держави прокурором упродовж строку загальної позовної давностi з дня набрання законної сили обвинувальним вироком щодо особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування.

     2. Позов про визнання необґрунтованими активiв та їх витребування може бути пред'явлено до:

     1) особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, стосовно якої набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення корупцiйного злочину або легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом;

     2) особи, пов'язаної з особою, зазначеною у пунктi 1 цiєї частини, - юридичної особи, яка є власником (користувачем) майна, стосовно якого iснують докази того, що воно отримано або що ним користується чи розпоряджається (розпоряджалася) особа, зазначена у пунктi 1 цiєї частини.

     У разi пред'явлення позову до особи, зазначеної у пунктi 1 цiєї частини, прокурор вживає заходiв щодо встановлення майна, стосовно якого iснують докази того, що воно отримано особою, зазначеною у пунктi 1 цiєї частини, або що ним користується чи розпоряджається (розпоряджалася) така особа. У разi встановлення такого майна, обов'язковим є також пред'явлення позову до юридичної особи, яка є його власником (користувачем).

     3. Для цiлей цiєї глави:

     1) термiн "активи" означає грошовi кошти або iнше майно, а також доходи вiд них;

     2) особами, уповноваженими на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, є особи, зазначенi у пунктi 1 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     Стаття 2332. Визнання необґрунтованими активiв

     1. Суд визнає необґрунтованими активи, якщо судом на пiдставi поданих доказiв не встановлено, що активи або грошовi кошти, необхiднi для придбання активiв, щодо яких поданий позов про визнання їх необґрунтованими, були набутi на законнiй пiдставi.

     Стаття 2333. Правовi наслiдки визнання активiв необґрунтованими

     1. Активи, визнанi судом вiдповiдно до статтi 2332 цього Кодексу необґрунтованими, стягуються в дохiд держави.

     2. Якщо суд вiдповiдно до статтi 2332 цього Кодексу визнає необґрунтованими частину активiв, в дохiд держави стягується частина активiв вiдповiдача, яка визнана необґрунтованою, а у разi неможливостi видiлення такої частини - її вартiсть.

     3. У разi неможливостi звернення стягнення на активи, визнанi необґрунтованими, на вiдповiдача покладається обов'язок сплатити вартiсть таких активiв.

     4. Стягнення в дохiд держави активiв, визнаних судом необґрунтованими, здiйснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

     5. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) у пунктах 8 та 17 частини першої статтi 3 слова "Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Державного бюро розслiдувань" замiнити словами "органу державного бюро розслiдувань, пiдроздiлу детективiв, пiдроздiлу внутрiшнього контролю Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     2) абзац перший частини дев'ятої статтi 31 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Кримiнальне провадження стосовно Президента України, повноваження якого припинено, Прем'єр-мiнiстра України, членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, перших заступникiв та заступникiв мiнiстрiв, народних депутатiв України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України, членiв Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, Генерального прокурора України, його першого заступника чи заступника, Голови Конституцiйного Суду України, його заступника чи суддi Конституцiйного Суду України, Голови Верховного Суду України, його першого заступника, заступника чи суддi Верховного Суду України, голiв вищих спецiалiзованих судiв, їх заступникiв чи суддiв вищих спецiалiзованих судiв, Голови Нацiонального банку України, його першого заступника чи заступника, осiб, посади яких вiднесено до першої категорiї посад державних службовцiв, а також щодо обвинувачення у вчиненнi кримiнальних правопорушень, вiднесених до пiдслiдностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України, здiйснюється";

     3) частину першу статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Органами досудового розслiдування (органами, що здiйснюють дiзнання i досудове слiдство) є:

     1) слiдчi пiдроздiли:

     а) органiв внутрiшнiх справ;

     б) органiв безпеки;

     в) органiв, що здiйснюють контроль за додержанням податкового законодавства;

     г) органiв державного бюро розслiдувань;

     2) пiдроздiл детективiв, пiдроздiл внутрiшнього контролю Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     4) у статтi 41:

     а) частину першу доповнити словами "а пiдроздiл детективiв, оперативно-технiчний пiдроздiл та пiдроздiл внутрiшнього контролю Нацiонального антикорупцiйного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури";

     б) частину другу пiсля слiв "Спiвробiтники оперативних пiдроздiлiв" доповнити словами "(крiм пiдроздiлу детективiв, пiдроздiлу внутрiшнього контролю Нацiонального антикорупцiйного бюро України)";

     5) частину другу статтi 52 доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) у разi укладення угоди мiж прокурором та пiдозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватостi - з моменту iнiцiювання укладення такої угоди";

     6) частину дев'яту статтi 100 доповнити новим пунктом 61 такого змiсту:

     "61) майно (грошовi кошти або iнше майно, а також доходи вiд них) засудженого за вчинення корупцiйного злочину, легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, його пов'язаної особи конфiскується, якщо в судi не пiдтверджено законнiсть пiдстав набуття прав на таке майно.

     Пов'язаними особами засудженого є юридичнi особи, якi при його сприяннi отримали у власнiсть чи користування зазначене майно.

     Якщо суд визнає вiдсутнiсть законних пiдстав набуття прав на частину майна, то конфiскується ця частина майна засудженого, а у разi неможливостi видiлення такої частини - її вартiсть. У разi неможливостi конфiскацiї майна, законнiсть пiдстав набуття прав на яке не було пiдтверджено, на засудженого покладається обов'язок сплатити вартiсть такого майна";

     7) у частинi першiй статтi 159 слова "у разi прийняття вiдповiдного рiшення слiдчим суддею, судом" виключити;

     8) абзац другий частини другої статтi 170 замiнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "У невiдкладних випадках i виключно з метою збереження речових доказiв або забезпечення можливої конфiскацiї чи спецiальної конфiскацiї майна у кримiнальному провадженнi щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рiшенням Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України (або його заступника), погодженого прокурором, може бути накладено попереднiй арешт на майно або кошти на рахунках фiзичних або юридичних осiб у фiнансових установах. Такi заходи застосовуються строком до 48 годин. Невiдкладно пiсля прийняття такого рiшення, але не пiзнiше нiж протягом 24 годин, прокурор звертається до слiдчого суддi iз клопотанням про арешт майна.

     Якщо у визначений цiєю частиною термiн прокурор не звернувся до слiдчого суддi iз клопотанням про арешт майна або якщо в задоволеннi такого клопотання було вiдмовлено, попереднiй арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особi";

     9) частину першу статтi 208 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "3) якщо є обґрунтованi пiдстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення вiд кримiнальної вiдповiдальностi особи, пiдозрюваної у вчиненнi тяжкого або особливо тяжкого корупцiйного злочину, вiднесеного законом до пiдслiдностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     10) статтю 216 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 216. Пiдслiднiсть

     1. Слiдчi органiв внутрiшнiх справ здiйснюють досудове розслiдування кримiнальних правопорушень, передбачених законом України про кримiнальну вiдповiдальнiсть, крiм тих, якi вiднесенi до пiдслiдностi iнших органiв досудового розслiдування.

     2. Слiдчi органiв безпеки здiйснюють досудове розслiдування злочинiв, передбачених статтями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 2651, 305, 328, 329, 330, 332, 3321, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримiнального кодексу України.

     Якщо пiд час розслiдування злочинiв, передбачених статтями 328, 329, 422 Кримiнального кодексу України, будуть встановленi злочини, передбаченi статтями 364, 365, 366, 367, 425, 426 Кримiнального кодексу України, вчиненi особою, щодо якої здiйснюється досудове розслiдування, або iншою особою, якщо вони пов'язанi iз злочинами, вчиненими особою, щодо якої здiйснюється досудове розслiдування, вони розслiдуються слiдчими органiв безпеки, крiм випадкiв, коли цi злочини вiднесено згiдно з цiєю статтею до пiдслiдностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України.

     3. Слiдчi органiв, що здiйснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здiйснюють досудове розслiдування злочинiв, передбачених статтями 204, 212, 2121, 216, 219 Кримiнального кодексу України.

     Якщо пiд час розслiдування зазначених злочинiв будуть встановленi злочини, передбаченi статтями 192, 200, 205, 222, 2221, 358 Кримiнального кодексу України, вчиненi особою, щодо якої здiйснюється досудове розслiдування, або iншою особою, якщо вони пов'язанi зi злочинами, вчиненими особою, щодо якої здiйснюється досудове розслiдування, вони розслiдуються слiдчими органiв, що здiйснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

     4. Слiдчi органiв державного бюро розслiдувань, крiм випадкiв, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi, здiйснюють досудове розслiдування кримiнальних правопорушень, вчинених службовими особами, якi займають особливо вiдповiдальне становище вiдповiдно до частини першої статтi 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких вiднесено до першої - третьої категорiй посад державної служби, суддями та працiвниками правоохоронних органiв.

     Слiдчi органiв державного бюро розслiдувань здiйснюють також досудове розслiдування кримiнальних правопорушень, вчинених службовими особами Нацiонального антикорупцiйного бюро України, прокурорами Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, крiм випадкiв, коли досудове розслiдування кримiнальних правопорушень вiднесено до пiдслiдностi детективiв пiдроздiлу внутрiшнього контролю Нацiонального антикорупцiйного бюро України згiдно з частиною п'ятою цiєї статтi.

     5. Детективи Нацiонального антикорупцiйного бюро України здiйснюють досудове розслiдування злочинiв, передбачених статтями 191, 2062, 209, 210, 211, 354 (стосовно працiвникiв юридичних осiб публiчного права), 364, 368, 3682, 369, 3692, 410 Кримiнального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:

     1) злочин вчинено:

     Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем'єр-мiнiстром України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, першим заступником та заступником мiнiстра, Головою Нацiонального банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Нацiонального банку України, Секретарем Ради нацiональної безпеки i оборони України, його першим заступником та заступником;

     державним службовцем, посада якого вiднесена до першої та другої категорiй посад, особою, посада якої прирiвняна до першої та другої категорiй посад державної служби;

     депутатом Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатом обласної ради, мiської ради мiст Києва та Севастополя, посадовою особою мiсцевого самоврядування, посаду якої вiднесено до першої та другої категорiй посад;

     суддею Конституцiйного Суду України, суддею суду загальної юрисдикцiї, народним засiдателем або присяжним (пiд час виконання ними цих функцiй), Головою, членами, дисциплiнарними iнспекторами Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, Головою, заступником Голови, секретарем секцiї Вищої ради юстицiї, iншим членом Вищої ради юстицiї;

     Генеральним прокурором України, його заступником, помiчником Генерального прокурора України, прокурором Генеральної прокуратури України, слiдчим Генеральної прокуратури України, керiвником структурного пiдроздiлу Генеральної прокуратури України, прокурором Автономної Республiки Крим, мiст Києва i Севастополя, областi та його заступником, керiвником структурного пiдроздiлу прокуратури Автономної Республiки Крим, мiст Києва i Севастополя, областi;

     особою вищого начальницького складу органiв внутрiшнiх справ, державної кримiнально-виконавчої служби, органiв та пiдроздiлiв цивiльного захисту, посадовою особою митної служби, якiй присвоєно спецiальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу i вище, посадовою особою органiв державної податкової служби, якiй присвоєно спецiальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу i вище;

     вiйськовослужбовцем вищого офiцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спецiальної служби транспорту, Нацiональної гвардiї України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України;

     керiвником суб'єкта великого пiдприємництва, у статутному капiталi якого частка державної або комунальної власностi перевищує 50 вiдсоткiв;

     2) розмiр предмета злочину або завданої ним шкоди в п'ятсот i бiльше разiв перевищує розмiр мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, вiйськового формування, органу мiсцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капiталi якого є частка державної або комунальної власностi);

     3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статтi 3692 Кримiнального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної у частинi четвертiй статтi 18 Кримiнального кодексу України або у пунктi 1 цiєї частини.

     Прокурор, який здiйснює нагляд за досудовими розслiдуваннями, якi проводяться детективами Нацiонального антикорупцiйного бюро України, своєю постановою може вiднести кримiнальне провадження у злочинах, передбачених абзацом першим цiєї частини, до пiдслiдностi детективiв Нацiонального антикорупцiйного бюро України, якщо вiдповiдним злочином було заподiяно або могло бути заподiяно тяжкi наслiдки охоронюваним законом свободам та iнтересам фiзичної або юридичної особи, а також державним чи суспiльним iнтересам. Пiд тяжкими наслiдками слiд розумiти заподiяння шкоди життєво важливим iнтересам суспiльства та держави, зокрема державному суверенiтету, територiальнiй цiлiсностi України, реалiзацiї конституцiйних прав, свобод i обов'язкiв трьох i бiльше осiб.

     Детективи Нацiонального антикорупцiйного бюро України з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримiнальних правопорушень, якi вiднесенi цiєю статтею до його пiдслiдностi, за рiшенням Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України та за погодженням iз прокурором Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури можуть також розслiдувати кримiнальнi правопорушення, якi вiднесенi до пiдслiдностi слiдчих iнших органiв.

     У разi встановлення пiдроздiлом внутрiшнього контролю Нацiонального антикорупцiйного бюро України злочинiв, передбачених статтями 354, 364 - 370 Кримiнального кодексу України, якi були вчиненi службовою особою Нацiонального антикорупцiйного бюро України (крiм Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України, його першого заступника та заступника), такi злочини розслiдуються детективами зазначеного пiдроздiлу.

     6. У кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, передбачених статтями 384, 385, 386, 387, 388, 396 Кримiнального кодексу України, досудове розслiдування здiйснюється слiдчим того органу, до пiдслiдностi якого вiдноситься злочин, у зв'язку з яким почато досудове розслiдування.

     7. У кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, передбачених статтями 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 261 Кримiнального кодексу України, досудове розслiдування здiйснюється слiдчим того органу, який розпочав досудове розслiдування.

     8. У кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, передбачених статтями 209 i 2091 Кримiнального кодексу України, досудове розслiдування здiйснюється слiдчим того органу, який розпочав досудове розслiдування або до пiдслiдностi якого вiдноситься суспiльно небезпечне протиправне дiяння, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, крiм випадкiв, коли цi злочини вiднесено згiдно iз цiєю статтею до пiдслiдностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України.

     Досудове розслiдування у провадженнях iз легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, проводиться без попереднього або одночасного притягнення особи до кримiнальної вiдповiдальностi за вчинення суспiльно небезпечного протиправного дiяння, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у кримiнальних провадженнях за статтею 209 Кримiнального кодексу України у разi, коли, зокрема:

     суспiльно небезпечне протиправне дiяння, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, вчинено за межами України, а легалiзацiя (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, - на територiї України;

     факт вчинення суспiльно небезпечного протиправного дiяння, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, встановлений судом у вiдповiдних процесуальних рiшеннях.

     9. Якщо пiд час досудового розслiдування буде встановлено iншi злочини, вчиненi особою, щодо якої ведеться досудове розслiдування, або iншою особою, якщо вони пов'язанi iз злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслiдування, i якi не пiдслiднi тому органу, який здiйснює у кримiнальному провадженнi досудове розслiдування, прокурор, який здiйснює нагляд за досудовим розслiдуванням, у разi неможливостi видiлення цих матерiалiв в окреме провадження своєю постановою визначає пiдслiднiсть всiх цих злочинiв";

     11) частину другу статтi 246 пiсля цифр "269" доповнити цифрами "2691";

     12) доповнити статтею 2691 такого змiсту:

     "Стаття 2691. Монiторинг банкiвських рахункiв

     1. За наявностi обґрунтованої пiдозри, що особа здiйснює злочиннi дiї з використанням банкiвського рахунку, або з метою розшуку чи iдентифiкацiї майна, що пiдлягає конфiскацiї або спецiальнiй конфiскацiї, у кримiнальних провадженнях, вiднесених до пiдслiдностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України, прокурор може звернутися до слiдчого суддi в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу, для винесення ухвали про монiторинг банкiвських рахункiв.

     2. Згiдно з ухвалою слiдчого суддi про монiторинг банкiвських рахункiв банк зобов'язаний надавати Нацiональному антикорупцiйному бюро України в поточному режимi iнформацiю про операцiї, що здiйснюються на одному або декiлькох банкiвських рахунках.

     Слiдчий суддя в ухвалi про монiторинг банкiвських рахункiв повiдомляє керiвника банкiвської установи про обов'язок нерозголошення iнформацiї про проведення цiєї слiдчої дiї i про вiдповiдну кримiнальну вiдповiдальнiсть. На пiдставi ухвали слiдчого суддi керiвник банкiвської установи зобов'язаний письмово попередити усiх її працiвникiв, залучених до монiторингу банкiвських рахункiв, про обов'язок нерозголошення iнформацiї про проведення цiєї слiдчої дiї i про вiдповiдну кримiнальну вiдповiдальнiсть.

     3. Iнформацiя про операцiї, що здiйснюються на банкiвських рахунках, повинна доводитися до вiдома Нацiонального антикорупцiйного бюро України до виконання вiдповiдної операцiї, а у разi неможливостi - негайно пiсля її виконання";

     13) частину четверту статтi 469 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Угода про визнання винуватостi мiж прокурором та пiдозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженнi щодо:

     1) кримiнальних проступкiв, злочинiв невеликої чи середньої тяжкостi, тяжких злочинiв;

     2) особливо тяжких злочинiв, вiднесених до пiслiдностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України за умови викриття пiдозрюваним чи обвинуваченим iншої особи у вчиненнi злочину, вiднесеного до пiдслiдностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України, якщо iнформацiя щодо вчинення такою особою злочину буде пiдтверджена доказами.

     Угода про визнання винуватостi мiж прокурором та пiдозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримiнальних проступкiв, злочинiв, внаслiдок яких шкода завдана лише державним чи суспiльним iнтересам. Укладення угоди про визнання винуватостi у кримiнальному провадженнi щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримiнальне правопорушення, у зв'язку з яким здiйснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримiнальному провадженнi, в якому бере участь потерпiлий, не допускається";

     14) частину першу статтi 472 пiсля слiв "(якщо вiдповiднi домовленостi мали мiсце)" доповнити словами "умови часткового звiльнення пiдозрюваного, обвинуваченого вiд цивiльної вiдповiдальностi у виглядi вiдшкодування державi збиткiв внаслiдок вчинення ним кримiнального правопорушення";

     15) у статтi 480:

     а) пункт 8 доповнити словами "прокурора Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури";

     б) пункт 9 в редакцiї Закону України вiд 14 жовтня 2014 року N 1700-VII вважати пунктом 10;

     16) у пунктi 2 частини першої статтi 481 слова "Директору Нацiонального антикорупцiйного бюро України" замiнити словами "прокурору Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, Директору або iншому працiвнику Нацiонального антикорупцiйного бюро України";

     17) статтю 545 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Генеральна прокуратура України та Мiнiстерство юстицiї України у триденний строк надсилають до Нацiонального антикорупцiйного бюро України отриманi (наданi) у рамках надання мiжнародної правової допомоги матерiали, якi стосуються фiнансових та корупцiйних кримiнальних правопорушень, у виглядi довiдки".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

     6. Частину першу статтi 171 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 2014 р., N 47, ст. 2015) викласти в такiй редакцiї:

     "Наказом Генерального прокурора України призначаються прокурори для здiйснення нагляду за додержанням законiв пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi, досудового розслiдування, яке здiйснюється детективами Нацiонального антикорупцiйного бюро України. Таке призначення прокурорiв здiйснюється за результатами вiдкритого конкурсу та пiсля проходження ними вiдповiдного навчання (пiдготовки). Конкурсний вiдбiр проводить конкурсна комiсiя, що створюється Генеральним прокурором України i включає Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України або визначеного ним представника. Порядок проведення вiдкритого конкурсного вiдбору визначається Генеральним прокурором України за погодженням з Директором Нацiонального антикорупцiйного бюро України".

     7. У Законi України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 iз наступними змiнами):

     1) статтю 3 пiсля слова "мiлiцiю" доповнити словами "Нацiональне антикорупцiйне бюро України";

     2) абзац одинадцятий частини першої статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiонального антикорупцiйного бюро України - детективiв, оперативно-технiчними, внутрiшнього контролю".

     8. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi сiмнадцятому частини першої статтi 1 слова "або фiнансуванню тероризму" замiнити словами "фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     2) у текстi Закону слова "кiнцевий вигодоодержувач" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     9. Пункт 2 частини першої статтi 25 Закону України "Про депозитарну систему України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 39, ст. 517) пiсля слiв "податкової мiлiцiї" доповнити словами "Нацiонального антикорупцiйного бюро України".

     10. У Законi України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12; iз змiнами, внесеними законами України вiд 28 грудня 2014 року N 76-VIII та N 77-VIII):

     1) у статтi 7:

     а) частину першу доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) Спецiалiзована антикорупцiйна прокуратура";

     б) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Особливостi органiзацiї i дiяльностi Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури визначенi статтею 81 цього Закону. Утворення Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, визначення її структури i штату здiйснюються Генеральним прокурором України за погодженням з Директором Нацiонального антикорупцiйного бюро України".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою;

     2) статтю 8 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. У Генеральнiй прокуратурi України утворюється (на правах структурного пiдроздiлу) Спецiалiзована антикорупцiйна прокуратура, на яку покладаються такi функцiї:

     1) здiйснення нагляду за додержанням законiв пiд час проведення досудового розслiдування, яке здiйснюється Нацiональним антикорупцiйним бюро України;

     2) пiдтримання державного обвинувачення у вiдповiдних провадженнях;

     3) представництво iнтересiв громадянина або держави в судi у випадках, передбачених цим Законом i пов'язаних iз корупцiйними або пов'язаними з корупцiєю правопорушеннями.

     У межах реалiзацiї своїх функцiй Спецiалiзована антикорупцiйна прокуратура здiйснює мiжнародне спiвробiтництво";

     3) доповнити статтею 81 такого змiсту:

     "Стаття 81. Особливостi органiзацiї i дiяльностi Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури

     1. Прокурори Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури призначаються на пiдставi результатiв вiдкритого конкурсу вiдповiдно до наказу керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури. Порядок проведення вiдкритого конкурсу визначається керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

     2. Керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури пiдпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору України. Керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, його першого заступника i заступника призначає на посаду Генеральний прокурор України.

     Керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, його перший заступник i заступник призначаються на посаду вiдповiдно до результатiв вiдкритого конкурсу, який проводить конкурсна комiсiя у складi чотирьох осiб, визначених Квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю прокурорiв з числа своїх членiв, та п'яти представникiв громадських об'єднань, визначених комiтетом Верховної Ради України, до предмету вiдання якого належать питання запобiгання i протидiї корупцiї. Порядок проведення конкурсу на зайняття зазначених посад визначає конкурсна комiсiя. Конкурс на зайняття зазначених посад проводиться публiчно з вiльним доступом представникiв засобiв масової iнформацiї, журналiстiв на засiдання конкурсної комiсiї та забезпеченням трансляцiї у режимi реального часу вiдео- та аудiоiнформацiї iз засiдань конкурсної комiсiї в мережi Iнтернет.

     3. Спецiалiзована антикорупцiйна прокуратура розташовується в службових примiщеннях Нацiонального антикорупцiйного бюро України або в службових примiщеннях Генеральної прокуратури України (регiональної чи мiсцевої прокуратури), якi розташованi окремо вiд iнших службових примiщень Генеральної прокуратури України (регiональної чи мiсцевої прокуратури).

     4. До загальної структури Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури входять центральний апарат i територiальнi фiлiї, якi розташовуються в тих самих мiстах, в яких розташованi територiальнi управлiння Нацiонального антикорупцiйного бюро України.

     5. Прокурорами вищого рiвня для керiвникiв вiддiлiв та їх заступникiв, старших прокурорiв i прокурорiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури є керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, його перший заступник та заступник, для заступника та першого заступника керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури - керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури. Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники не мають права давати вказiвки прокурорам Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури та здiйснювати iншi дiї, якi прямо стосуються реалiзацiї прокурорами Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури їхнiх повноважень. Письмовi накази адмiнiстративного характеру, якi стосуються органiзацiї дiяльностi Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, видаються за обов'язковим погодженням керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

     6. Керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, його перший заступник i заступник в межах строку, на який їх було призначено, без їх згоди не можуть бути переведенi до iншого пiдроздiлу Генеральної прокуратури України або до регiональної чи мiсцевої прокуратури.

     7. Нагляд за досудовим розслiдуванням корупцiйних злочинiв у разi їх вчинення прокурором Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури здiйснює прокурор, який визначається Генеральним прокурором України iз числа своїх заступникiв (крiм керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури) або керiвникiв департаментiв Генеральної прокуратури України.

     8. Заступник Генерального прокурора України - керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури:

     1) представляє Спецiалiзовану антикорупцiйну прокуратуру у вiдносинах з державними органами, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями, громадськими об'єднаннями, мiжнародними органiзацiями та iноземними органами влади;

     2) органiзовує дiяльнiсть Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

     3) здiйснює розподiл обов'язкiв мiж першим заступником та заступником керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

     4) визначає пiсля початку досудового розслiдування прокурора, який здiйснює повноваження прокурора у конкретному кримiнальному провадженнi;

     5) визначає групу прокурорiв, якi здiйснюють повноваження прокурорiв в особливо складному кримiнальному провадженнi, а також старшого прокурора для керiвництва такою групою;

     6) погоджує прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, якi не є прокурорами;

     7) в десятиденний строк з дня їх виникнення повiдомляє Квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю прокурорiв України про наявнiсть вакантних або тимчасово вакантних посад у Спецiалiзованiй антикорупцiйнiй прокуратурi;

     8) контролює ведення та аналiз статистичних даних, органiзовує вивчення i узагальнення практики застосування законодавства та iнформацiйно-аналiтичне забезпечення пiдлеглих прокурорiв з метою пiдвищення якостi здiйснення ними своїх функцiй;

     9) забезпечує виконання вимог щодо пiдвищення квалiфiкацiї прокурорiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

     10) виконує iншi повноваження, передбаченi цим та iншими законами України";

     4) частину першу статтi 15 доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) заступник Генерального прокурора України - керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури";

     5) частину п'яту статтi 24 доповнити словами "крiм випадкiв, коли йдеться про рiшення у кримiнальних провадженнях, розслiдування в яких здiйснювалося Нацiональним антикорупцiйним бюро України, - у таких випадках вiдповiдне право надається прокурору, який брав участь у судовому розглядi, а також незалежно вiд його участi в розглядi справи: керiвнику Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, його першому заступнику та заступнику";

     6) у статтi 39:

     а) частину першу доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) заступника Генерального прокурора України - керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури";

     б) абзац перший частини другої доповнити реченням такого змiсту: "Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктом 41 частини першої цiєї статтi, здiйснюється строком на п'ять рокiв Генеральним прокурором України в порядку, передбаченому статтею 81 цього Закону";

     7) у частинi першiй статтi 41:

     а) абзац перший пiсля цифри "3" доповнити цифрами "41";

     б) пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) переведення на посаду до iншого органу прокуратури (крiм адмiнiстративної посади, передбаченої пунктом 41 частини першої статтi 39 цього Закону)";

     8) статтю 81 пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "6. Посадовий оклад прокурора Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури не може бути меншим за посадовий оклад керiвника структурного пiдроздiлу центрального управлiння Нацiонального антикорупцiйного бюро України, що здiйснює досудове розслiдування".

     У зв'язку з цим частини шосту та сьому вважати вiдповiдно частинами сьомою та восьмою;

     9) роздiл XIII "Перехiднi положення" доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31. На службу до Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури не можуть бути прийнятi особи, якi протягом п'яти рокiв до дня набрання чинностi цим Законом працювали (проходили службу), незалежно вiд тривалостi, у спецiально уповноважених пiдроздiлах по боротьбi з корупцiєю в органах прокуратури, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, податкової мiлiцiї, Служби безпеки України, Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах".

     11. У Законi України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 47, ст. 2051; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 28 грудня 2014 року N 77-VIII):

     1) у статтi 5:

     а) частини першу та другу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Нацiональне бюро складається з центрального i територiальних управлiнь.

     Нацiональне бюро є юридичною особою публiчного права.

     2. Для забезпечення виконання завдань Нацiонального бюро його Директор утворює своїм рiшенням не бiльше семи територiальних управлiнь Нацiонального бюро, юрисдикцiя яких охоплює визначенi в рiшеннi областi України, Автономну Республiку Крим, мiста Київ та Севастополь.

     Директор Нацiонального бюро, у випадку обґрунтованої необхiдностi, може утворювати своїм рiшенням додатковi територiальнi управлiння Нацiонального бюро у межах областi чи Автономної Республiки Крим";

     б) у частинi третiй слова "територiальних управлiнь" замiнити словами "управлiнь Нацiонального бюро";

     в) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. До структури управлiнь Нацiонального бюро можуть входити пiдроздiли детективiв, що здiйснюють оперативно-розшуковi та слiдчi дiї, iнформацiйно-аналiтичнi, оперативно-технiчнi пiдроздiли, пiдроздiли, що здiйснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфiскацiї або спецiальної конфiскацiї, пiдроздiли швидкого реагування, забезпечення безпеки учасникiв кримiнального судочинства та забезпечення безпеки працiвникiв, представництва iнтересiв в iноземних юрисдикцiйних органах, експертнi, фiнансовi, кадровi та iншi пiдроздiли";

     г) пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. Директор Нацiонального бюро може створювати своїм рiшенням комiсiї у складi працiвникiв Нацiонального бюро, прокурора Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, службових осiб iнших державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, представникiв громадських об'єднань. Такi комiсiї вивчають питання щодо порушення прав осiб, якi спiвпрацюють з Нацiональним бюро, та виносять рекомендацiї щодо усунення зазначених порушень. Рекомендацiї таких комiсiй є обов'язковими для розгляду державними органами, органами мiсцевого самоврядування.

     Порядок дiяльностi комiсiй визначається Директором Нацiонального бюро".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою;

     2) у статтi 6:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Керiвництво дiяльнiстю Нацiонального бюро здiйснює його Директор, який призначається на посаду та звiльняється з посади Президентом України в порядку, визначеному цим Законом.

     Верховна Рада України за наявностi пiдстав, визначених пунктами 6 - 11 частини четвертої цiєї статтi, за пропозицiєю не менш як третини народних депутатiв України вiд конституцiйного складу Верховної Ради України може прийняти рiшення про звiльнення Директора Нацiонального бюро з посади";

     б) у частинi другiй:

     абзац перший замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "2. Директором Нацiонального бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну освiту, стаж роботи в галузi права не менше десяти рокiв, досвiд роботи на керiвних посадах в органах влади, установах, органiзацiях, у тому числi за кордоном, або мiжнародних органiзацiях не менше нiж п'ять рокiв, володiє державною мовою та здатний за своїми дiловими та моральними якостями, освiтнiм i професiйним рiвнем, станом здоров'я виконувати вiдповiднi службовi обов'язки.

     Для цiлей цього Закону:

     1) вищою юридичною освiтою є освiта, здобута в Українi (або на територiї колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста або магiстра, а також вища юридична освiта за вiдповiдним освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем, здобута в iноземних державах;

     2) стажем роботи в галузi права є стаж роботи особи за спецiальнiстю пiсля здобуття нею вищої юридичної освiти за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста або магiстра, а також вищої юридичної освiти за вiдповiдним освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем, здобутої в iноземних державах".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим;

     в абзацi шостому слова "частиною першою" замiнити словами та цифрами "пунктами 1 - 7 частини першої";

     в) у частинi четвертiй:

     в абзацi першому слова "а також у разi висловлення Верховною Радою України недовiри Директору Нацiонального бюро, що має наслiдком його вiдставку з посади" виключити;

     пiсля абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "11) наявностi висновку комiсiї з проведення незалежної оцiнки (аудиту) дiяльностi Нацiонального бюро, передбаченої статтею 26 цього Закону, про неефективнiсть дiяльностi Нацiонального бюро та неналежне виконання обов'язкiв його Директором".

     У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

     3) у статтi 7:

     а) пункти 1 - 5 частини шостої замiнити сiмома пунктами такого змiсту:

     "1) визначає регламент своєї роботи;

     2) розмiщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;

     3) розглядає документи, поданi особами для участi в конкурсi;

     4) вiдбирає iз загального числа кандидатiв осiб, з якими проводить на своєму засiданнi спiвбесiду, та осiб, щодо яких проводиться спецiальна перевiрка, передбачена Законом України "Про запобiгання корупцiї", i перевiрка, передбачена Законом України "Про очищення влади";

     5) вiдбирає шляхом вiдкритого голосування з числа кандидатiв, якi пройшли спiвбесiду та зазначенi в пунктi 4 цiєї частини перевiрки, двох або трьох кандидатiв, якi згiдно з обґрунтованим рiшенням Конкурсної комiсiї мають найкращi професiйний досвiд, знання i якостi для виконання службових обов'язкiв Директора Нацiонального бюро; вносить подання Президенту України щодо призначення одного iз зазначених кандидатiв на посаду Директора Нацiонального бюро;

     6) оприлюднює iнформацiю про осiб, якi подали заяву на участь у конкурсi, а також iнформацiю про кандидатiв, якi були вiдiбранi для проходження спiвбесiди, для проведення зазначених в пунктi 4 цiєї частини перевiрок, та про кандидатiв, вiдiбраних Конкурсною комiсiєю для подання на розгляд Президенту України;

     7) проводить повторний конкурс у разi вiдхилення всiх кандидатiв у зв'язку з їх невiдповiднiстю вимогам, що ставляться до Директора Нацiонального бюро, або непроходженням вiдiбраними кандидатами спецiальної перевiрки чи перевiрки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";

     б) у пунктi 2 частини восьмої слова "упродовж року, що передує" замiнити словами "упродовж двох рокiв, що передують";

     в) частини дев'яту та десяту замiнити новою частиною такого змiсту:

     "9. Вiдiбранi Конкурсною комiсiєю два або три кандидати подаються на розгляд Президенту України.

     Президент України призначає на посаду Директора Нацiонального бюро одного з вiдiбраних Конкурсною комiсiєю кандидатiв протягом десяти днiв з дня внесення Конкурсною комiсiєю вiдповiдного подання".

     4) у статтi 8:

     а) пункти 6 i 10 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "6) призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв Нацiонального бюро";

     "10) вирiшує питання про заохочення та накладення згiдно з рiшенням Дисциплiнарної комiсiї Нацiонального бюро дисциплiнарних стягнень на працiвникiв Нацiонального бюро";

     б) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Директору Нацiонального бюро доступ до державної таємницi усiх ступенiв секретностi надається за посадою пiсля взяття ним письмового зобов'язання щодо збереження державної таємницi";

     5) у частинi другiй статтi 9:

     а) пункт 2 виключити;

     б) пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) вносить Директору Нацiонального бюро пропозицiї щодо премiювання працiвникiв територiальних управлiнь";

     6) у статтi 10:

     а) у частинi першiй:

     в абзацi другому слова "оперативних пiдроздiлiв" замiнити словами "оперативно-технiчних пiдроздiлiв";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Оперативно-розшукову дiяльнiсть та досудове розслiдування у кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, вiднесених законом до пiдслiдностi Нацiонального бюро, а також в iнших справах, витребуваних до Нацiонального бюро прокурором, що здiйснює нагляд за додержанням законiв пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi, досудового розслiдування працiвниками Нацiонального бюро, проводять старшi детективи та детективи Нацiонального бюро, якi є державними службовцями";

     б) у третьому реченнi частини третьої слова "проводиться в порядку, визначеному Нацiональним бюро" замiнити словами "проводиться в порядку, визначеному Директором Нацiонального бюро, крiм призначення на посади першого заступника та заступникiв Директора Нацiонального бюро";

     в) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Директор Нацiонального бюро утворює конкурснi комiсiї, якi проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Нацiональному бюро. Директор Нацiонального бюро включає до складу конкурсної комiсiї представникiв, визначених Радою громадського контролю при Нацiональному бюро (не бiльше трьох осiб у складi однiєї конкурсної комiсiї).

     Положення про конкурснi комiсiї та регламент їх роботи визначаються Директором Нацiонального бюро.

     Повiдомлення про оголошення конкурсу на зайняття посади у Нацiональному бюро розмiщується на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального бюро не пiзнiше нiж за десять днiв до завершення строку подання заяв на участь у конкурсi.

     Конкурс на зайняття посад у Нацiональному бюро передбачає складання квалiфiкацiйного iспиту (тестування) та проведення спiвбесiди".

     У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою;

     7) пункт 3 частини першої статтi 11 виключити;

     8) пункт 8 частини першої статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "8) не подала передбачену Законом України "Про запобiгання корупцiї" декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, або якщо внаслiдок перевiрки цiєї декларацiї пiдроздiлом внутрiшнього контролю Нацiонального бюро виявлено вiдображення в декларацiї недостовiрних вiдомостей щодо майна (активiв), доходiв, видаткiв та фiнансових зобов'язань, розмiр (вартiсть) яких перевищує 50 мiнiмальних заробiтних плат";

     9) частину першу статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Особи, якi не мають попереднього досвiду роботи в державних органах на посадах, пов'язаних з оперативно-розшуковою дiяльнiстю, проведенням досудового розслiдування, пiсля проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять обов'язкове стажування в Нацiональному бюро строком до одного року";

     10) статтю 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 15. Вiдрядження службових осiб до Нацiонального бюро та вiдрядження працiвникiв Нацiонального бюро до iнших органiв

     1. До Нацiонального бюро може бути вiдряджено працiвникiв iнших державних органiв, установ, органiзацiй iз залишенням їх на службi у вiдповiдних органах, установах, органiзацiях або з переведенням у штат Нацiонального бюро з метою виконання обов'язкiв, якi вимагають спецiальних знань та навичок.

     2. Працiвники Нацiонального бюро можуть бути вiдрядженi до iнших державних органiв, установ i органiзацiй для виконання завдань, визначених цим Законом, iз залишенням у штатi Нацiонального бюро.

     3. Порядок вiдрядження до Нацiонального бюро працiвникiв iнших державних органiв, установ, органiзацiй, а також перелiк посад, якi можуть бути замiщенi в цих державних органах, установах i органiзацiях працiвниками Нацiонального бюро, визначаються в установленому законодавством порядку";

     11) у частинi першiй статтi 16:

     а) пункт 1 доповнити словами "а також в оперативно-розшукових справах, витребуваних вiд iнших правоохоронних органiв";

     б) пункт 2 доповнити словами "а також проводить досудове розслiдування iнших кримiнальних правопорушень у випадках, визначених законом";

     12) у частинi першiй статтi 17:

     а) пункти 2, 3 та 5 викласти в такiй редакцiї:

     "2) за рiшенням Директора Нацiонального бюро, погодженим з прокурором, витребовувати вiд iнших правоохоронних органiв оперативно-розшуковi справи та кримiнальнi провадження, що стосуються кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Нацiонального бюро, та iнших кримiнальних правопорушень, якi не вiдносяться до його пiдслiдностi, але можуть бути використанi з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до його пiдслiдностi;

     3) витребовувати за рiшенням керiвника структурного пiдроздiлу Нацiонального бюро та одержувати в установленому законом порядку у вказаному в запитi виглядi та формi вiд iнших правоохоронних та державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування iнформацiю, необхiдну для виконання обов'язкiв Нацiонального бюро, у тому числi вiдомостi про майно, доходи, видатки, фiнансовi зобов'язання осiб, якi ними декларуються у встановленому законом порядку, вiдомостi про використання коштiв Державного бюджету України, розпорядження державним або комунальним майном.

     Суб'єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов'язанi невiдкладно, але не бiльше нiж протягом трьох робочих днiв, надати вiдповiдну iнформацiю. У разi неможливостi надання iнформацiї суб'єкт повинен так само невiдкладно у письмовiй формi повiдомити про це Нацiональне бюро з обґрунтуванням причин. Нацiональне бюро за зверненням вiдповiдного суб'єкта може продовжити строк надання iнформацiї на строк не бiльше двох календарних днiв. Ненадання Нацiональному бюро на його запит iнформацiї, надання завiдомо недостовiрної iнформацiї чи не в повному обсязi, порушення встановлених законом строкiв її надання, повiдомлення третiх осiб стосовно того, що про них збирається така iнформацiя, забороняються i тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     Нацiональне бюро в порядку, визначеному законодавством, має прямий доступ до автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв та банкiв даних, держателем (адмiнiстратором) яких є державнi органи або органи мiсцевого самоврядування, користується державними, у тому числi урядовими, засобами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами.

     Обробка такої iнформацiї здiйснюється Нацiональним бюро iз дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємницi, що охороняється законом";

     "5) на пiдставi рiшення Директора Нацiонального бюро або його заступника, погодженого з прокурором, отримувати вiд банкiв, депозитарних, фiнансових та iнших установ, пiдприємств та органiзацiй незалежно вiд форми власностi iнформацiю про операцiї, рахунки, вклади, правочини фiзичних та юридичних осiб, яка необхiдна для виконання обов'язкiв Нацiонального бюро. Отримання вiд банкiв iнформацiї, яка мiстить банкiвську таємницю, здiйснюється в порядку та обсязi, визначених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" з урахуванням положень цього Закону, а отримання вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв, Нацiонального банку України та депозитарних установ iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку цiнних паперiв, - в порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України" з урахуванням положень цього Закону. Суб'єкти, яким адресовано зазначене рiшення, зобов'язанi невiдкладно, але не бiльше нiж протягом трьох робочих днiв, надати вiдповiдну iнформацiю. У разi неможливостi її надання у зазначений строк з обґрунтованих причин за зверненням вiдповiдного суб'єкта Нацiональне бюро може продовжити строк надання iнформацiї на строк не бiльше двох календарних днiв";

     б) у пунктi 7 слова "з питань мiжнародної спiвпрацi" виключити, а пiсля слова "експертiв" доповнити словами "у тому числi iноземцiв";

     в) пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9) за пред'явлення службового посвiдчення входити безперешкодно до державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування та зони митного контролю, а за письмовим розпорядженням Директора Нацiонального бюро або його заступника - безперешкодно проходити до вiйськових частин та установ, пунктiв пропуску через державний кордон України";

     г) в абзацi першому пункту 12 слова "вiднесених до пiдслiдностi Нацiонального бюро" виключити;

     ґ) доповнити пунктом 171 такого змiсту:

     "171) одержувати у виглядi довiдки вiд органiв прокуратури України та Мiнiстерства юстицiї України у триденний строк матерiали, отриманi (наданi) у рамках надання мiжнародної правової допомоги, якi стосуються фiнансових i корупцiйних кримiнальних правопорушень";

     д) доповнити пунктом 19 такого змiсту:

     "19) порушувати питання щодо створення спецiальних умов (у тому числi щодо засекречування перебування, здiйснення заходiв безпеки, помiщення в окремому примiщеннi) в iзоляторах тимчасового тримання та установах попереднього ув'язнення для осiб, якi спiвпрацюють iз Нацiональним бюро";

     13) у частинi третiй статтi 19 слово "вiднесених" замiнити словом "вiднесенi";

     14) доповнити статтями 191 та 192 такого змiсту:

     "Стаття 191. Взаємодiя Нацiонального бюро з органами внутрiшнiх справ, Служби безпеки України та iншими правоохоронними органами

     1. З метою забезпечення взаємодiї Нацiонального бюро з органами внутрiшнiх справ, Служби безпеки України та iншими правоохоронними органами у штатних розписах центральних апаратiв зазначених органiв передбачаються посади осiб, до функцiональних обов'язкiв яких входить здiйснення взаємодiї з Нацiональним бюро.

     2. Обмiн оперативною iнформацiєю мiж Нацiональним бюро та органами внутрiшнiх справ, Службою безпеки України, iншими правоохоронними органами щодо спiльних заходiв здiйснюється за письмовим розпорядженням керiвникiв вiдповiдних пiдроздiлiв.

     3. Умови i порядок обмiну iнформацiєю мiж Нацiональним бюро та органами внутрiшнiх справ, Службою безпеки України, органами, уповноваженими законом на проведення досудового розслiдування, регулюються спiльним нормативно-правовим актом Нацiонального бюро та вiдповiдних органiв.

     4. Передача оперативної iнформацiї Нацiонального бюро органам внутрiшнiх справ, Служби безпеки України, органам, уповноваженим законом на проведення досудового розслiдування, допускається тiльки за письмовим розпорядженням начальника вiдповiдного пiдроздiлу Нацiонального бюро.

     Стаття 192. Взаємодiя Нацiонального бюро з iншими державними органами

     1. Нацiональне бюро взаємодiє з Нацiональним банком України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комiтетом України, Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї, органами Державної прикордонної служби, органами державної податкової i митної служби, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далi - спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу), та iншими державними органами.

     Нацiональне бюро може укладати з окремими державними органами угоди (меморандуми) про спiвпрацю та обмiн iнформацiєю.

     2. Нацiональний банк України, Антимонопольний комiтет України, Фонд державного майна України, орган державного фiнансового контролю в Українi, Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї, а також iншi державнi органи, що здiйснюють державний контроль за дотриманням фiзичними та юридичними особами законодавства України, з метою запобiгання та протидiї кримiнальним правопорушенням, вiднесеним до пiдслiдностi Нацiонального бюро, зобов'язанi:

     1) передавати Нацiональному бюро одержуванi при здiйсненнi контрольних функцiй i аналiзi iнформацiї, що надходить, вiдомостi, що можуть свiдчити про кримiнальнi правопорушення або використовуватися для попередження, виявлення, припинення i розслiдування кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до пiдслiдностi Нацiонального бюро;

     2) за зверненням Нацiонального бюро проводити у межах своєї компетенцiї ревiзiї, перевiрки та iншi дiї щодо контролю за дотриманням законодавства України фiзичними та юридичними особами";

     15) у статтi 23:

     а) у частинi першiй слова "оплата працi державних службовцiв Нацiонального бюро визначаються вiдповiдно до законодавства та повиннi" замiнити словами "оплата працi iнших працiвникiв Нацiонального бюро повиннi";

     б) частини третю та четверту замiнити сiмома частинами такого змiсту:

     "3. Заробiтна плата працiвникiв Нацiонального бюро складається з:

     1) посадового окладу;

     2) доплати за вислугу рокiв;

     3) доплати за науковий ступiнь;

     4) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємницi;

     5) доплати за спецiальне звання або ранг державного службовця.

     4. Установлюються такi посадовi оклади працiвникiв Нацiонального бюро вiдповiдно до розмiру мiнiмальної заробiтної плати, установленої законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк:

     Директор Нацiонального бюро - 50;

     перший заступник, заступник Директора Нацiонального бюро - 40;

     директор центрального або територiального управлiння Нацiонального бюро, керiвник управлiння внутрiшнього контролю центрального управлiння Нацiонального бюро, керiвник пiдроздiлу детективiв - 30;

     заступник директора центрального або територiального управлiння Нацiонального бюро, заступник керiвника управлiння внутрiшнього контролю центрального управлiння Нацiонального бюро, заступник керiвника пiдроздiлу детективiв - 28;

     керiвник управлiння центрального управлiння Нацiонального бюро, керiвник вiддiлу внутрiшнього контролю територiального управлiння Нацiонального бюро - 22;

     заступник керiвника управлiння центрального управлiння Нацiонального бюро, заступник керiвника вiддiлу внутрiшнього контролю територiального управлiння Нацiонального бюро - 21;

     начальник вiддiлу центрального управлiння Нацiонального бюро - 20;

     заступник начальника вiддiлу центрального управлiння Нацiонального бюро - 19;

     начальник вiддiлу територiального управлiння Нацiонального бюро - 18;

     заступник начальника вiддiлу територiального управлiння Нацiонального бюро - 17;

     старший детектив Нацiонального бюро - 22;

     детектив Нацiонального бюро - 19;

     iншi працiвники Нацiонального бюро - сума, що дорiвнює 3 розмiрам посадового окладу, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України для працiвникiв, якi займають вiдповiднi посади в центральних органах виконавчої влади.

     5. Посадовi оклади вiдповiдних працiвникiв центрального управлiння Нацiонального бюро та територiального управлiння Нацiонального бюро з мiсцезнаходженням у мiстi Києвi встановлюються з коефiцiєнтом 1,2.

     Посадовi оклади працiвникiв Нацiонального бюро, якi проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефiцiєнтом 1,5.

     6. Працiвникам Нацiонального бюро виплачується щомiсячна доплата за вислугу рокiв у розмiрi: за наявностi стажу роботи до 5 рокiв - 15 вiдсоткiв, бiльше 5 рокiв - 20 вiдсоткiв, бiльше 10 рокiв - 30 вiдсоткiв, бiльше 15 рокiв - 40 вiдсоткiв, бiльше 20 рокiв - 50 вiдсоткiв, бiльше 25 рокiв - 60 вiдсоткiв, бiльше 30 рокiв - 70 вiдсоткiв, бiльше 35 рокiв - 80 вiдсоткiв посадового окладу.

     7. Працiвникам Нацiонального бюро виплачується щомiсячна доплата за науковий ступiнь доктора фiлософiї (кандидата наук) або доктора наук з вiдповiдної спецiальностi у розмiрi вiдповiдно 15 i 20 вiдсоткiв посадового окладу.

     8. Працiвникам Нацiонального бюро виплачується щомiсячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємницi, у розмiрi залежно вiд ступеня секретностi iнформацiї: вiдомостi та їх носiї, що мають ступiнь секретностi "особливої важливостi" або "цiлком таємно", - 10 вiдсоткiв посадового окладу; вiдомостi та їх носiї, що мають ступiнь секретностi "таємно", - 5 вiдсоткiв посадового окладу.

     9. Доплати за спецiальне звання та ранг державного службовця здiйснюються вiдповiдно до законодавства";

     16) частину шосту статтi 26 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Щороку проводиться незалежна оцiнка (аудит) ефективностi дiяльностi Нацiонального бюро, його операцiйної та iнституцiйної незалежностi, у тому числi шляхом вибiркового аудиту кримiнальних проваджень, досудове розслiдування у яких здiйснювалося Нацiональним бюро та було завершено.

     Зазначену оцiнку (аудит) проводить комiсiя зовнiшнього контролю у складi трьох членiв. Президент України, Верховна Рада України та Кабiнет Мiнiстрiв України щороку визначають по одному члену комiсiї з числа осiб, якi мають значний досвiд роботи в органах досудового розслiдування, прокуратури, судах за кордоном чи мiжнародних органiзацiях, володiють необхiдними знаннями та навичками для проведення такої оцiнки (аудиту), а також мають бездоганну дiлову репутацiю. Не можуть бути членами комiсiї зовнiшнього контролю особи, зазначенi в пунктах 1 - 3 частини першої статтi 13 цього Закону, та особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї". Члени комiсiї зовнiшнього контролю дiють незалежно та не повиннi виконувати будь-якi доручення, вказiвки, наданi будь-якою особою.

     Для проведення оцiнки (аудиту) члени комiсiї зовнiшнього контролю мають право:

     1) доступу до матерiалiв кримiнального провадження, досудове розслiдування у якому здiйснювалося Нацiональним бюро, iншої iнформацiї (документiв) у володiннi Нацiонального бюро (з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про державну таємницю");

     2) проводити конфiденцiйнi iнтерв'ю з працiвниками Нацiонального бюро, прокурорами Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, працiвниками iнших державних та правоохоронних органiв, а також iншими особами, якi володiють iнформацiєю (документами), необхiдними для проведення оцiнки (аудиту).

     Члени комiсiї зовнiшнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслiдування та не можуть втручатися у здiйснення досудового розслiдування.

     Висновок незалежної зовнiшньої оцiнки (аудиту) дiяльностi Нацiонального бюро оприлюднюється, включається як додаток до письмового звiту Нацiонального бюро та заслуховується Верховною Радою України";

     17) у статтi 27:

     а) абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. З метою попередження, виявлення та розслiдування правопорушень у дiяльностi працiвникiв Нацiонального бюро у складi його центрального управлiння дiє пiдроздiл внутрiшнього контролю. Рiшенням Директора Нацiонального бюро у складi територiальних управлiнь Нацiонального бюро можуть створюватися пiдроздiли внутрiшнього контролю. Пiдроздiли внутрiшнього контролю пiдпорядковуються безпосередньо Директору Нацiонального бюро";

     б) частину другу доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) здiйснювати оперативно-розшуковi заходи та досудове розслiдування з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримiнальних правопорушень у дiяльностi працiвникiв Нацiонального бюро";

     18) у статтi 28:

     а) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 28. Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть працiвникiв та Дисциплiнарна комiсiя Нацiонального бюро";

     б) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Пiдстави для притягнення працiвника Нацiонального бюро до дисциплiнарної вiдповiдальностi:

     1) невиконання чи неналежне виконання службових обов'язкiв;

     2) незаконне розголошення iнформацiї з обмеженим доступом, яка стала вiдомою працiвнику у зв'язку з виконанням його повноважень;

     3) порушення встановленого законом порядку i строкiв подання декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     4) публiчне висловлювання, яке є порушенням презумпцiї невинуватостi;

     5) негативнi результати перевiрки на доброчеснiсть або монiторингу способу життя працiвника;

     6) iншi пiдстави, передбаченi Законом України "Про державну службу" для працiвникiв Нацiонального бюро, якi є державними службовцями, або Дисциплiнарним статутом органiв внутрiшнiх справ України для працiвникiв Нацiонального бюро, якi є особами начальницького складу";

     19) пункти 2 та 3 частини першої статтi 31 пiсля слiв "працiвниками Нацiонального бюро" доповнити словами "або iнших правоохоронних органiв";

     20) доповнити статтями 32 - 33 такого змiсту:

     "Стаття 32. Печатка Нацiонального бюро

     1. Нацiональне бюро є юридичною особою i має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

     Стаття 33. Посвiдчення працiвника Нацiонального бюро

     1. Працiвники Нацiонального бюро мають службове посвiдчення.

     2. Положення про службове посвiдчення працiвника Нацiонального бюро та його зразок затверджує Директор Нацiонального бюро";

     21) у роздiлi II "Прикiнцевi положення":

     а) пункт 1 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "До введення в дiю Закону України "Про запобiгання корупцiї" у випадку посилання в роздiлi I цього Закону на його положення застосовуються вiдповiднi положення законiв України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404) та "Про правила етичної поведiнки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 14, ст. 94)";

     б) у пунктi 6:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдкритий конкурс на зайняття посад у центральному управлiннi Нацiонального антикорупцiйного бюро України проводиться у чотиримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом";

     в) доповнити пунктами 61 та 71 такого змiсту:

     "61. На службу до центрального та територiальних управлiнь Нацiонального антикорупцiйного бюро України не можуть бути прийнятi особи, якi протягом п'яти рокiв до набрання чинностi цим Законом працювали (проходили службу), незалежно вiд тривалостi, у спецiально уповноважених пiдроздiлах по боротьбi з корупцiєю в органах прокуратури, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, податкової мiлiцiї, Служби безпеки України, Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах";

     "71. Служба безпеки України до створення в Нацiональному антикорупцiйному бюро України оперативно-технiчного пiдроздiлу забезпечує безоплатне користування уповноваженими працiвниками Нацiонального антикорупцiйного бюро України обладнанням та iншими матерiально-технiчними засобами, необхiдними для виконання обов'язкiв Нацiонального антикорупцiйного бюро України. Уповноваженi працiвники Нацiонального антикорупцiйного бюро України використовують зазначенi засоби автономно, без неналежного втручання працiвникiв Служби безпеки України";

     22) у текстi роздiлу I Закону слова "декларацiя про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру" в усiх вiдмiнках замiнити словами "декларацiя особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування" у вiдповiдному вiдмiнку.

     12. У Законi України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056):

     1) частину першу статтi 1 пiсля абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "спецiально уповноваженi суб'єкти у сферi протидiї корупцiї - органи прокуратури, органи внутрiшнiх справ України, Нацiональне антикорупцiйне бюро України, Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї".

     У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - шiстнадцятим;

     2) у частинi першiй статтi 3:

     а) у пунктi 1:

     пiдпункт "г" пiсля слiв "вiйськовi посадовi особи Збройних Сил України" доповнити словами "Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     у пiдпунктi "д" слова "Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" виключити;

     б) у пунктi 3 слова "та перебувають з пiдприємствами, установами, органiзацiями в трудових вiдносинах" замiнити словами "та якi виконують роботу або надають послуги вiдповiдно до договору з пiдприємством, установою, органiзацiєю";

     3) у статтi 12:

     а) у частинi першiй:

     пункт 12 пiсля слiв "надсилати до" доповнити словом "iнших";

     доповнити пунктом 121 такого змiсту:

     "121) складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення, вiднесенi законом до компетенцiї Нацiонального агентства, застосовувати передбаченi законом заходи забезпечення провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення";

     б) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. У разi виявлення ознак адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, уповноваженi особи Нацiонального агентства складають протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згiдно з рiшенням Нацiонального агентства. У разi виявлення ознак iншого корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення, Нацiональне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його iншим спецiально уповноваженим суб'єктам у сферi протидiї корупцiї. Висновок Нацiонального агентства є обов'язковим для розгляду, про результати якого воно повiдомляється не пiзнiше п'яти днiв пiсля отримання повiдомлення про вчинене правопорушення";

     4) в абзацi першому частини другої статтi 23 слова "з одного джерела" замiнити словами "вiд однiєї особи (групи осiб)", а слова "поточного року" - словами "того року, в якому прийнято подарунки";

     5) у частинi першiй статтi 46:

     а) пункти 2 - 4 пiсля слiв та цифри "зазначенi у пунктi 1 частини першої цiєї статтi" доповнити словами "або найменування вiдповiдної юридичної особи iз зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     б) доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) юридичнi особи, кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сiм'ї".

     Термiн "кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     в) абзац другий пункту 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Такi вiдомостi включають данi про вид доходу, джерело доходу та його розмiр. Вiдомостi щодо подарунка зазначаються лише у разi, якщо його вартiсть перевищує п'ять мiнiмальних заробiтних плат, встановлених на 1 сiчня звiтного року, а для подарункiв у виглядi грошових коштiв - якщо розмiр таких подарункiв, отриманих вiд однiєї особи (групи осiб) протягом року, перевищує п'ять мiнiмальних заробiтних плат, встановлених на 1 сiчня звiтного року";

     г) третє речення пункту 8 викласти в такiй редакцiї: "Не пiдлягають декларуванню наявнi грошовi активи (у тому числi готiвковi кошти, кошти, розмiщенi на банкiвських рахунках, внески до кредитних спiлок та iнших небанкiвських фiнансових установ, кошти, позиченi третiм особам) та активи у дорогоцiнних (банкiвських) металах, сукупна вартiсть яких не перевищує 50 мiнiмальних заробiтних плат, встановлених на 1 сiчня звiтного року";

     ґ) у пунктi 9:

     абзац перший пiсля слiв "вiдповiдно до пункту 1 частини першої цiєї статтi" доповнити словами "або найменування вiдповiдної юридичної особи iз зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання є нерухоме або рухоме майно, в декларацiї зазначаються вид майна, його мiсцезнаходження, вартiсть та iнформацiя про власника майна вiдповiдно до пункту 1 частини першої цiєї статтi або найменування вiдповiдної юридичної особи iз зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв. У разi якщо засобом забезпечення отриманого зобов'язання є порука, в декларацiї має бути вказано iнформацiю про поручителя, зазначену у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, або найменування вiдповiдної юридичної особи iз зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     д) в абзацi другому пункту 10 цифри "50" замiнити цифрами "20";

     6) у статтi 62:

     а) пункт 2 частини другої доповнити словами i цифрами "якщо вартiсть закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) дорiвнює або перевищує 1 мiльйон гривень, а робiт - 5 мiльйонiв гривень";

     б) у частинi четвертiй слова "Положення антикорупцiйної програми" замiнити словами "Положення щодо обов'язковостi дотримання антикорупцiйної програми";

     в) у частинi п'ятiй слова "запроваджується посада Уповноваженого з антикорупцiйної програми" замiнити словами "призначається особа, вiдповiдальна за реалiзацiю антикорупцiйної програми";

     7) в абзацi першому частини першої статтi 63 слова "повинна мiстити" замiнити словами "може мiстити, зокрема, такi положення";

     8) у статтi 64:

     а) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Уповноваженим може бути фiзична особа, яка здатна за своїми дiловими та моральними якостями, професiйним рiвнем, станом здоров'я виконувати вiдповiднi обов'язки";

     б) в абзацi першому частини четвертої слова та цифру "пiдпунктi "а" пункту 2" виключити;

     9) у роздiлi XIII "Прикiнцевi положення":

     а) пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. До початку роботи системи подання та оприлюднення вiдповiдно до цього Закону декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, суб'єкти декларування подають декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї". Зазначенi декларацiї пiдлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Про початок роботи системи подання та оприлюднення вiдповiдно до цього Закону декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, приймається рiшення Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї";

     б) пiдпункт 1 пункту 4 викласти в такiй редакцiї:

     "1) Закон України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404; 2013 р., N 2, ст. 4, N 33, ст. 435; 2014 р., N 10, ст. 119, N 11, ст. 132, N 12, ст. 178, ст. 183, N 20 - 21, ст. 712, N 22, ст. 816, N 28, ст. 937, N 29, ст. 942; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 12 серпня 2014 року N 1634-VII), крiм положень щодо фiнансового контролю, якi втрачають чиннiсть з початком роботи системи подання та оприлюднення вiдповiдно до цього Закону декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування";

     в) в абзацi другому пiдпункту 22 пункту 5 слова "або зазначена юридична особа не має антикорупцiйної програми та (або) уповноваженого з антикорупцiйної програми юридичної особи" замiнити словами "або зазначена юридична особа не має антикорупцiйної програми чи уповноваженого з антикорупцiйної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими вiдповiдно до закону";

     г) пункт 6 доповнити пiдпунктом 3 такого змiсту:

     "3) забезпечити проведення конкурсу з вiдбору кандидатiв на посади членiв Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї в порядку, визначеному статтею 5 цього Закону, до введення в дiю цього Закону";

     10) у текстi Закону слова "Нацiональне агентство з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     13. У частинi першiй статтi 1 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 50 - 51, ст. 2057):

     1) доповнити пунктом 191 такого змiсту:

     "191) iстотна участь - пряме або опосередковане володiння однiєю особою самостiйно чи спiльно з iншими особами часткою у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу або прав голосу в юридичнiй особi";

     2) у пунктi 25:

     а) абзац сьомий доповнити словами "члени Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, члени Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв";

     б) абзаци п'ятнадцятий та шiстнадцятий замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "державнi службовцi, посади яких вiднесенi до першої або другої категорiї посад;

     керiвники обласних територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади, керiвники органiв прокуратури, керiвники обласних територiальних органiв Служби безпеки України, голови та суддi апеляцiйних судiв;

     керiвники адмiнiстративних, управлiнських чи наглядових органiв державних та казенних пiдприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капiталi яких перевищує 50 вiдсоткiв".

     У зв'язку з цим абзац сiмнадцятий вважати абзацом вiсiмнадцятим.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм положень:

     пункту 4 та пiдпунктiв 6, 9 пункту 5 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi через три мiсяцi з дня опублiкування цього Закону;

     пiдпунктiв 1, 2, абзацiв другого - четвертого пiдпункту "а" та пiдпункту "б" пiдпункту 6 пункту 1 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з дня введення в дiю Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056).

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 лютого 2015 року
N 198-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.