ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо засвiдчення вiрностi копiй документiв i виписок з них та справжностi пiдпису на документах

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У статтi 241 Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) слова "нотарiальним дорученням" замiнити словом "довiренiстю".

     2. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     1) друге речення частини п'ятої статтi 3 пiсля слiв "оригiнал документа" доповнити словами "або посадовою особою органу лiцензування";

     2) у статтi 15:

     друге речення частини двадцять четвертої пiсля слiв "оригiнал документа" доповнити словами "або посадовою особою органу лiцензування";

     у частинi тридцять п'ятiй слова "нотарiально засвiдчена копiя лiцензiї на вiдповiдний вид дiяльностi, виданої заявнику" замiнити словами "копiя виданої заявнику лiцензiї на вiдповiдний вид дiяльностi, засвiдчена нотарiально або посадовою особою органу лiцензування";

     3) друге речення частини п'ятнадцятої статтi 18 пiсля слiв "оригiнал документа" доповнити словами "або посадовою особою органу лiцензування".

     3. В абзацi чотирнадцятому частини четвертої статтi 7 та абзацi шостому частини п'ятої статтi 16 Закону України "Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160; 2001 р., N 9, ст. 39; 2011 р., N 23, ст. 160) слова "нотарiально посвiдченi" виключити, а пiсля слiв "для органiв мiсцевого самоврядування" доповнити словами "засвiдченi нотарiально або посадовою особою вiдповiдного органу приватизацiї".

     4. Абзац другий частини другої статтi 24 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405) викласти в такiй редакцiї:

     "копiя угоди з приймаючою стороною про мету, гарантiї надiйного зберiгання та повернення культурних цiнностей в обумовлений угодою строк, засвiдчена посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, або нотарiально".

     5. Абзац п'ятий частини першої статтi 21 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2002 р., N 17, ст. 121; 2010 р., N 9, ст. 76; 2012 р., N 36, ст. 419) викласти в такiй редакцiї:

     "копiя свiдоцтва про смерть фiзичної особи - пiдприємця, засвiдчена посадовою особою вiдповiдного органу лiцензування або нотарiально".

     6. У Законi України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101):

     1) абзац шостий частини другої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Статут кредитної спiлки пiдписується головою спостережної ради кредитної спiлки, справжнiсть пiдпису якого повинна бути засвiдчена нотарiально";

     2) абзац десятий частини четвертої статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Копiї передавального акта або розподiльчого балансу, затвердженi органом, що прийняв рiшення про припинення дiяльностi кредитної спiлки, передаються до Уповноваженого органу. Зазначенi копiї засвiдчуються нотарiально або можуть бути засвiдченi посадовою особою Уповноваженого органу".

     7. У Законi України "Про зерно та ринок зерна в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258):

     1) у першому реченнi частини четвертої статтi 38 слово "(нотарiусом)" замiнити словами "або нотарiально";

     2) у частинi другiй статтi 40 слово "нотарiусом" замiнити словами "нотарiально".

     8. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) у частинi шостiй статтi 24 слова "нотарiально посвiдчена" виключити;

     2) у другому реченнi абзацу третього частини другої статтi 36 слово "посвiдчення" замiнити словом "засвiдчення";

     3) у другому реченнi абзацiв першого i другого частини четвертої статтi 37 слово "посвiдчення" замiнити словом "засвiдчення";

     4) у частинi першiй статтi 42:

     в абзацi п'ятому слово "посвiдчену" замiнити словом "засвiдчену";

     у першому реченнi абзацу шостого слово "посвiдчена" замiнити словом "засвiдчена";

     5) частину першу статтi 48 викласти в такiй редакцiї:

     "1. У разi смертi фiзичної особи - пiдприємця третя особа, зокрема спадкоємець або вiдповiдний орган виконавчої влади, може подати державному реєстратору особисто (надiслати поштовим вiдправленням) нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про смерть фiзичної особи або витяг з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян про смерть фiзичної особи.

     Державний реєстратор у разi отримання повiдомлення про смерть фiзичної особи - пiдприємця та в разi, якщо третя особа, зокрема спадкоємець або вiдповiдний орган виконавчої влади, протягом двох мiсяцiв з дня надходження такого повiдомлення не подає нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про смерть фiзичної особи або витяг з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян про смерть фiзичної особи, зобов'язаний надiслати запит до вiдповiдного органу реєстрацiї актiв цивiльного стану для отримання документа про пiдтвердження факту смертi фiзичної особи - пiдприємця вiдповiдно до законодавства України".

     9. У Законi України "Про iпотеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313; 2006 р., N 13, ст. 110; 2011 р., N 19 - 20, ст. 142):

     1) у першому реченнi частини другої статтi 6 слово "посвiдченою" замiнити словом "засвiдченою";

     2) у частинi шостiй статтi 47 слово "посвiдченi" замiнити словом "засвiдченi".

     10. В абзацi третьому частини першої статтi 46 Закону України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; 2013 р., N 19 - 20, ст. 188) слова "нотарiально завiрену копiю лiцензiї на право надання послуг з перевезення пасажирiв та" замiнити словами "копiю лiцензiї на право надання послуг з перевезення пасажирiв, засвiдчену посадовою особою пiдприємства (органiзацiї), яка забезпечує пiдготовку матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету, або нотарiально".

     11. Абзац четвертий частини другої статтi 4 Закону України "Про оптовi ринки сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 755; 2011 р., N 41, ст. 413; 2013 р., N 42, ст. 586) викласти в такiй редакцiї:

     "копiї установчих документiв, засвiдченi посадовою особою центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики або нотарiально".

     12. У частинi шостiй статтi 28 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141) слово "здiйсненнi" замiнити словом "вчиненнi".

     13. В абзацi другому частини другої статтi 11 Закону України "Про особливостi оренди чи концесiї об'єктiв паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державнiй власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 18, ст. 157) слова "нотарiально посвiдченi копiї" замiнити словами "оригiнал (ксерокопiю, нотарiально засвiдчену копiю)".

     II. Цей Закон набирає чинностi через 60 днiв з дня його опублiкування.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
13 травня 2014 року
N 1253-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.