ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про верифiкацiю та монiторинг державних виплат

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат в Українi.

     Метою цього Закону є пiдвищення адресностi державних виплат, сприяння розбудовi системи соцiального забезпечення, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштiв.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) верифiкацiя - комплекс заходiв щодо збору та перевiрки достовiрностi iнформацiї, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здiйснення державних виплат i впливає на визначення права на отримання та розмiр таких виплат, а також виявлення невiдповiдностi даних у автоматизованих iнформацiйних системах, реєстрах, базах даних;

     2) державнi виплати - пенсiї, допомоги, пiльги, субсидiї, соцiальнi стипендiї, iншi виплати, що здiйснюються за рахунок коштiв державного, мiсцевих бюджетiв, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального i пенсiйного страхування;

     3) джерело iнформацiї - автоматизованi iнформацiйнi системи, реєстри, бази даних iнформацiї про реципiєнтiв, отриманi вiд суб'єктiв надання iнформацiї;

     4) iнформацiйно-аналiтична платформа електронної верифiкацiї та монiторингу (далi - iнформацiйно-аналiтична платформа) - автоматизована система накопичення, обробки, аналiзу iнформацiї, отриманої вiд суб'єктiв надання iнформацiї;

     5) монiторинг - систематична дiяльнiсть з проведення аналiзу iнформацiї, отриманої пiд час верифiкацiї, та аналiзу результатiв верифiкацiї;

     6) орган, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику;

     7) органи, що здiйснюють державнi виплати, - розпорядники бюджетних коштiв, iншi органи, установи та органiзацiї, що призначають, нараховують та/або здiйснюють державнi виплати;

     8) поточна верифiкацiя - верифiкацiя пiд час нарахування та/або здiйснення державних виплат реципiєнту;

     9) превентивна верифiкацiя - верифiкацiя, що здiйснюється в режимi реального часу пiд час звернення реципiєнта за призначенням державних виплат;

     10) рекомендацiя - повiдомлення про результат верифiкацiї державних виплат щодо невiдповiдностi iнформацiї, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здiйснення державних виплат i впливає на визначення права на отримання i розмiр таких виплат;

     11) ретроспективна верифiкацiя - верифiкацiя пiсля завершення державних виплат реципiєнту;

     12) реципiєнти - фiзичнi особи, яким призначено, нараховано та/або здiйснено державнi виплати, а також фiзичнi особи, якi звернулися за призначенням державних виплат;

     13) суб'єкти надання iнформацiї - органи, що здiйснюють державнi виплати, а також центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, iншi державнi органи, органи мiсцевого самоврядування, банки, фонди загальнообов'язкового державного соцiального i пенсiйного страхування, установи, органiзацiї i пiдприємства, що належать до сфери управлiння державних органiв, якi є володiльцями, розпорядниками та/або адмiнiстраторами автоматизованих iнформацiйних систем, реєстрiв, баз даних iнформацiї про реципiєнтiв, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здiйснення державних виплат i впливає на визначення права на отримання та розмiр таких виплат.

     Стаття 2. Законодавство з питань верифiкацiї та монiторингу державних виплат

     1. Законодавство з питань верифiкацiї та монiторингу державних виплат базується на Конституцiї України та складається з цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть органу, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, органiв, що здiйснюють державнi виплати, та iнших суб'єктiв надання iнформацiї, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, а також мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 3. Принципи здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат

     1. Принципами здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат є:

     1) дотримання верховенства права;

     2) забезпечення прав i свобод людини та громадянина;

     3) неупередженiсть та об'єктивнiсть;

     4) вiдкритiсть, прозорiсть i системнiсть дiяльностi щодо проведення верифiкацiї державних виплат.

     Стаття 4. Завдання органу, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат

     1. Завданнями органу, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, є:

     1) здiйснення верифiкацiї достовiрностi iнформацiї, поданої реципiєнтами пiд час призначення, нарахування та/або здiйснення державних виплат, що впливає на визначення права на отримання та розмiр державних виплат;

     2) забезпечення функцiонування iнформацiйно-аналiтичної платформи електронної верифiкацiї та монiторингу i забезпечення захисту iнформацiї, що накопичується, обробляється та аналiзується в цiй платформi, вiдповiдно до вимог законодавства;

     3) проведення монiторингу державних виплат, що здiйснюють вiдповiднi органи, стосовно кожного реципiєнта;

     4) узагальнення практики застосування законодавства з питань державних виплат, розроблення пропозицiй щодо його вдосконалення;

     5) надання органам, що здiйснюють державнi виплати, рекомендацiй за результатами проведення верифiкацiї державних виплат;

     6) проведення аналiзу врахування наданих рекомендацiй органами, що здiйснюють державнi виплати.

     Стаття 5. Повноваження органу, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат

     1. Орган, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, має такi повноваження:

     1) безкоштовно одержувати iнформацiю, необхiдну для здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат, персональнi данi, iнформацiю з автоматизованих iнформацiйних систем, реєстрiв, баз даних, володiльцем, розпорядником та/або адмiнiстратором яких є суб'єкти надання iнформацiї, у тому числi iнформацiю з обмеженим доступом;

     2) користуватися Нацiональною системою конфiденцiйного зв'язку та iншими технiчними засобами;

     3) утворювати комiсiї та робочi групи, органiзовувати конференцiї, семiнари i наради з питань верифiкацiї та монiторингу державних виплат;

     4) iншi повноваження, передбаченi законами України.

     Стаття 6. Обов'язки органу, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат

     1. Орган, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, зобов'язаний:

     1) забезпечувати захист iнформацiї, отриманої вiд суб'єктiв надання iнформацiї;

     2) надавати органам, що здiйснюють державнi виплати, своєчасно та в повному обсязi рекомендацiї за результатами здiйснення верифiкацiї, а також iнформацiю, необхiдну для опрацювання рекомендацiй;

     3) у разi звернення органiв, що здiйснюють державнi виплати, щодо отримання iнформацiї, необхiдної для визначення права на отримання та розмiр державних виплат, надати вiдповiдь протягом 10 днiв;

     4) виконувати iншi обов'язки, передбаченi законами України.

     Стаття 7. Повноваження органiв, що здiйснюють державнi виплати

     1. Органи, що здiйснюють державнi виплати, мають такi повноваження:

     1) проводити додатковi перевiрки iнформацiї, наданої реципiєнтами пiд час звернення за державними виплатами та опрацювання рекомендацiй, наданих органом, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат;

     2) надсилати запити для отримання iнформацiї, що впливає на право реципiєнтiв на отримання державних виплат;

     3) приймати рiшення щодо припинення або продовження державних виплат реципiєнтам за результатами опрацювання рекомендацiй, наданих органом, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат;

     4) здiйснювати передбаченi законодавством заходи щодо повернення та/або стягнення сум неправомiрно отриманих державних виплат.

     Стаття 8. Взаємодiя органу, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, iз суб'єктами надання iнформацiї пiд час збору iнформацiї для верифiкацiї державних виплат

     1. Суб'єкти надання iнформацiї в обов'язковому порядку та безоплатно надають органу, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, iнформацiю, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здiйснення державних виплат i впливає на визначення права на отримання та розмiр таких виплат, персональнi данi з автоматизованих iнформацiйних систем, реєстрiв, баз даних, володiльцем, розпорядником та/або адмiнiстратором яких вони є, у тому числi iнформацiю з обмеженим доступом.

     У разi нарахування та отримання державних виплат, призначених на сiм'ю або домогосподарство, iнформацiя подається стосовно кожного члена сiм'ї або домогосподарства.

     2. Порядок та умови обмiну iнформацiєю, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здiйснення державних виплат i впливає на визначення права на отримання та розмiр таких виплат, мiж органом, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, та суб'єктами надання iнформацiї, крiм банкiв, визначаються органом, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, разом iз суб'єктами надання iнформацiї, якщо iнше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

     Надання iнформацiї, що мiстить банкiвську таємницю, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     3. Iнформацiйний обмiн iз суб'єктами надання iнформацiї, крiм обмiну iнформацiєю з обмеженим доступом, здiйснюється через систему електронної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв.

     4. Органи, що здiйснюють державнi виплати, для перерахування коштiв на здiйснення таких виплат подають платiжнi доручення до органiв Державної казначейської служби України та реєстри державних виплат в електронному виглядi органу, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат.

     Порядок взаємодiї органу, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, органiв Державної казначейської служби та органiв, що здiйснюють державнi виплати, пiд час перерахування таких виплат, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 9. Здiйснення верифiкацiї державних виплат

     1. Верифiкацiя державних виплат здiйснюється в iнформацiйно-аналiтичнiй платформi шляхом застосування комплексу заходiв iз збору, проведення аналiзу та порiвняння параметрiв iнформацiї, отриманої вiд суб'єктiв надання iнформацiї, за кожним реципiєнтом з подальшим визначенням вiдповiдностi iнформацiї визначеним законодавством вимогам, що впливають на визначення права на отримання та розмiр державних виплат, а також виявлення невiдповiдностi даних у автоматизованих iнформацiйних системах, реєстрах, базах даних.

     2. Порядок здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Перелiк державних виплат, що пiдлягають верифiкацiї, затверджує орган, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що формують та реалiзують державну полiтику у сферi надання вiдповiдних державних виплат.

     3. Верифiкацiя державних виплат здiйснюється вiдповiдно до методик перевiрки, затверджених органом, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що формують та реалiзують державну полiтику у сферi надання вiдповiдних державних виплат.

     Стаття 10. Превентивна верифiкацiя

     1. Орган, що здiйснює державнi виплати, у разi звернення реципiєнта за призначенням державних виплат формує запит в iнформацiйно-аналiтичнiй платформi на вiдповiднiсть повiдомленої реципiєнтом iнформацiї даним, що обробляються стосовно нього в iнформацiйно-аналiтичнiй платформi, та в режимi реального часу отримує пiдтвердження вiдповiдностi наданої реципiєнтом iнформацiї вимогам законодавства, що впливають на визначення його права на отримання та розмiр державних виплат, або рекомендацiю щодо проведення додаткової перевiрки iнформацiї, що мiстить невiдповiдностi, за наявностi в iнформацiйно-аналiтичнiй платформi iнформацiї, передбаченої статтею 13 цього Закону.

     У разi вiдсутностi в iнформацiйно-аналiтичнiй платформi iнформацiї про реципiєнта, передбаченої статтею 13 цього Закону, орган, що здiйснює державнi виплати, розглядає звернення реципiєнта i призначає державнi виплати вiдповiдно до законодавства.

     2. Орган, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, веде облiк запитiв, сформованих вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, в iнформацiйно-аналiтичнiй платформi.

     Стаття 11. Поточна верифiкацiя

     1. Поточна верифiкацiя передбачає систематичну дiяльнiсть з аналiзу даних щодо реципiєнтiв, встановлення вiдповiдностi повiдомленої реципiєнтами iнформацiї даним, що обробляються стосовно них в iнформацiйно-аналiтичнiй платформi, з урахуванням змiн соцiального та фiнансово-майнового стану реципiєнтiв, що можуть впливати на призначення, нарахування та/або здiйснення державних виплат та їхнiй розмiр.

     2. Пiд час поточної верифiкацiї:

     1) проводяться систематичнi перевiрки iнформацiї про реципiєнтiв, якi отримують державнi виплати;

     2) здiйснюється виявлення невiдповiдностей у джерелах iнформацiї, що надається суб'єктами надання iнформацiї, фактичним даним про реципiєнта та/або вимогам законодавства, що впливають на визначення права на отримання та розмiр державних виплат;

     3) проводиться аналiз даних, отриманих за допомогою iнформацiйно-аналiтичної платформи.

     Стаття 12. Ретроспективна верифiкацiя

     1. Ретроспективна верифiкацiя передбачає:

     1) верифiкацiю iнформацiї про реципiєнтiв, яким завершено державнi виплати за перiод, що не перевищує трьох рокiв до дня завершення таких виплат;

     2) аналiз даних, отриманих за допомогою iнформацiйно-аналiтичної платформи.

     Стаття 13. Iнформацiя, що використовується для здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат

     1. Для здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат використовується така iнформацiя про реципiєнта:

     1) прiзвище, iм'я, по батьковi;

     2) дата народження/смертi;

     3) мiсце народження;

     4) стать;

     5) серiя, номер, дата видачi паспорта громадянина України та найменування уповноваженого суб'єкта, що його видав (номер, дата видачi паспорта громадянина України у формi картки та код уповноваженого суб'єкта, що його видав), а для iноземцiв та осiб без громадянства - реквiзити паспортного документа iноземця та/або документа, що пiдтверджує право на постiйне або тимчасове проживання в Українi;

     6) серiя, номер, дата видачi свiдоцтва про народження дитини реципiєнта;

     7) унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi та дата внесення iнформацiї про особу до цього реєстру;

     8) вiдомостi про зареєстроване та фактичне мiсце проживання;

     9) реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання в установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку в паспортi);

     10) iнформацiя, отримана вiд суб'єктiв надання iнформацiї, що пiдтверджує або спростовує право на отримання та розмiр державних виплат вiдповiдно до законодавства;

     11) iнформацiя, що подається реципiєнтом пiд час призначення, нарахування та/або здiйснення державних виплат, вiдповiдно до визначених законодавством вимог для отримання таких виплат, необхiдна для здiйснення верифiкацiї.

     2. Iнформацiя про вiдкритi в банках на iм'я реципiєнтiв рахунки, операцiї та залишки за ними отримується вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     Стаття 14. Iнформацiйно-аналiтична платформа електронної верифiкацiї та монiторингу

     1. Iнформацiйно-аналiтична платформа використовується з метою:

     1) проведення верифiкацiї та монiторингу державних виплат;

     2) iнформацiйної взаємодiї центральних органiв виконавчої влади, iнших державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування пiд час верифiкацiї та монiторингу державних виплат у порядку, визначеному законодавством;

     3) досягнення iнших цiлей, визначених законодавством.

     2. До iнформацiйно-аналiтичної платформи включається iнформацiя, передбачена статтею 13 цього Закону.

     3. Iнформацiйно-аналiтична платформа та програмне забезпечення для її функцiонування є державною власнiстю.

     4. Адмiнiстратор та порядок адмiнiстрування iнформацiйно-аналiтичної платформи визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням органу, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат.

     5. Порядок функцiонування iнформацiйно-аналiтичної платформи визначається органом, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат.

     6. Вiдповiдальними за автентичнiсть iнформацiї, що надається до iнформацiйно-аналiтичної платформи, є суб'єкти надання iнформацiї.

     7. Орган, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, є вiдповiдальним за автентичнiсть внесення iнформацiї до iнформацiйно-аналiтичної платформи, наданої суб'єктами надання iнформацiї.

     8. Доступ до iнформацiї в iнформацiйно-аналiтичнiй платформi надається органам, що здiйснюють державнi виплати, виключно в межах, необхiдних для виконання ними передбачених законодавством повноважень щодо призначення, нарахування та/або здiйснення державних виплат та опрацювання рекомендацiй.

     Порядок доступу до iнформацiї в iнформацiйно-аналiтичнiй платформi органiв, що здiйснюють державнi виплати, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 15. Обробка та захист iнформацiї, отриманої вiд суб'єктiв надання iнформацiї

     1. Орган, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, проводить обробку iнформацiї про реципiєнтiв з метою:

     1) здiйснення превентивної, поточної та ретроспективної верифiкацiї державних виплат;

     2) надання рекомендацiй органам, що здiйснюють державнi виплати;

     3) пiдготовки аналiтичних даних для пiдвищення адресностi державних виплат;

     4) надання пропозицiй центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi надання вiдповiдних державних виплат, щодо вдосконалення законодавства з питань здiйснення таких виплат.

     2. Обробка та захист iнформацiї, отриманої вiд суб'єктiв надання iнформацiї, здiйснюються в iнформацiйно-аналiтичнiй платформi з дотриманням законодавства про захист персональних даних, захист iнформацiї, що мiстить банкiвську таємницю, iншого законодавства у сферi захисту iнформацiї та цього Закону.

     Обробка та захист персональних даних, отриманих вiд суб'єктiв надання iнформацiї, здiйснюються в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Орган, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, веде в iнформацiйно-аналiтичнiй платформi облiк операцiй, пов'язаних з обробкою персональних даних реципiєнтiв та доступом до них. З цiєю метою зберiгається iнформацiя про:

     1) дату, час та джерело iнформацiї, що мiстить персональнi данi;

     2) змiну iнформацiї, що мiстить персональнi данi;

     3) перегляд iнформацiї, що мiстить персональнi данi;

     4) будь-яку передачу (копiювання) iнформацiї, що мiстить персональнi данi;

     5) дату та час видалення або знищення iнформацiї, що мiстить персональнi данi;

     6) посаду та прiзвище, iм'я, по батьковi працiвника, який здiйснив одну iз зазначених операцiй.

     Стаття 16. Результати верифiкацiї державних виплат

     1. За результатами верифiкацiї орган, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, надає органам, що здiйснюють державнi виплати, пiдтвердження вiдповiдностi наданої реципiєнтом iнформацiї вимогам законодавства, що впливають на визначення його права на отримання та розмiр державних виплат, пiд час здiйснення превентивної верифiкацiї або рекомендацiї щодо:

     1) проведення додаткової перевiрки iнформацiї, що мiстить невiдповiдностi;

     2) усунення невiдповiдностей даних у автоматизованих iнформацiйних системах, реєстрах, базах даних, володiльцем, розпорядником та/або адмiнiстратором яких є орган, що здiйснює державнi виплати.

     2. Орган, що здiйснює державнi виплати, опрацьовує отриманi рекомендацiї у строк, що не перевищує 15 робочих днiв з дня їх отримання.

     3. За результатами опрацювання наданих рекомендацiй орган, що здiйснює державнi виплати, приймає рiшення щодо:

     1) призначення (перерахунку) державної виплати;

     2) припинення нарахування та/або здiйснення державної виплати;

     3) поновлення нарахування та/або здiйснення державної виплати;

     4) усунення невiдповiдностей даних у автоматизованих iнформацiйних системах, реєстрах, базах даних, володiльцем, розпорядником та/або адмiнiстратором яких є орган, що здiйснює державнi виплати.

     Прийняття рiшення про припинення державних виплат, а також про перегляд розмiру або строку їх призначення приймається органом, що здiйснює державнi виплати, вiдповiдно до законодавства, що регламентує здiйснення державних виплат.

     4. У разi виявлення пiд час здiйснення верифiкацiї розбiжностей даних щодо реципiєнтiв у рiзних джерелах iнформацiї орган, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, iнформує суб'єктiв надання iнформацiї, якi є володiльцями, розпорядниками та/або адмiнiстраторами автоматизованих iнформацiйних систем, реєстрiв, баз даних iнформацiї про реципiєнтiв, про виявленi факти таких розбiжностей для вжиття заходiв вiдповiдно до законодавства.

     5. У разi виявлення недостовiрної iнформацiї, наданої реципiєнтом, на пiдставi якої було призначено, нараховано та/або здiйснено державнi виплати, органи, що здiйснюють державнi виплати, надсилають таким реципiєнтам вимогу щодо повернення неправомiрно або надмiру отриманої державної виплати.

     6. Орган, що здiйснює державнi виплати, за результатами опрацювання рекомендацiй надає iнформацiю про прийнятi рiшення органу, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, протягом п'яти робочих днiв з дня їх прийняття.

     7. Орган, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, пiсля отримання iнформацiї про прийнятi рiшення за результатами опрацювання рекомендацiй органами, що здiйснюють державнi виплати:

     1) проводить монiторинг опрацювання рекомендацiй, у тому числi аналiз врахування наданих рекомендацiй органами, що здiйснюють державнi виплати;

     2) використовує iнформацiю, отриману за результатами проведеного аналiзу результатiв верифiкацiї, пiд час бюджетного процесу.

     8. У разi незгоди з рiшенням, прийнятим органом, що здiйснює державнi виплати, реципiєнт може оскаржити його у встановленому законом порядку.

     Спори в разi вiдмови реципiєнтiв добровiльно повернути неправомiрно отриманi державнi виплати вирiшуються у судовому порядку.

     9. Центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi надання вiдповiдних державних виплат, за погодженням з органом, що здiйснює верифiкацiю та монiторинг державних виплат, затверджують порядки опрацювання рекомендацiй за результатами проведення верифiкацiї державних виплат.

     ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм частини третьої статтi 8, яка набирає чинностi пiсля впровадження системи електронної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв у промислову експлуатацiю, та крiм частини першої статтi 10, яка набирає чинностi з 1 сiчня 2021 року.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) пункт 10 частини першої статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2016 р., N 5, ст. 50) в редакцiї Закону України вiд 24 грудня 2015 року N 911-VIII вважати пунктом 11 i викласти в такiй редакцiї:

     "11) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, з метою здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат на його запит щодо банкiвських рахункiв фiзичних осiб, яким призначено, нараховано та/або здiйснено державнi виплати, а також фiзичних осiб, якi звернулися за призначенням державних виплат, операцiй списання з рахункiв та/або зарахування на рахунки i залишки за такими рахунками на визначену дату або за конкретний промiжок часу";

     2) статтю 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 232 такого змiсту:

     "232) надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, пiд час здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат у порядку та обсягах, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, вiдомостей стосовно реципiєнтiв, якi перетинали державний кордон України або в'їжджали/виїжджали на тимчасово окуповану територiю України через контрольнi пункти в'їзду-виїзду";

     3) у Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     частину п'яту статтi 45 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Цей строк може бути продовжено за рiшенням керiвника територiального органу Пенсiйного фонду України на строк проведення додаткової перевiрки достовiрностi вiдомостей про осiб, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню, умов їх працi та iнших вiдомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсiю, але не бiльше нiж на 15 днiв";

     статтю 49 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. У разi виявлення недостовiрних даних у документах та вiдомостях, на пiдставi яких було встановлено та/або здiйснюється виплата пенсiї, рiшенням територiального органу Пенсiйного фонду України розмiр та пiдстави для виплати пенсiї переглядаються вiдповiдно до цього Закону без урахування таких даних";

     4) частину першу статтi 16 Закону України "Про захист персональних даних" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 34, ст. 481; 2014 р., N 22, ст. 816; 2017 р., N 2, ст. 25) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Порядок доступу до персональних даних третiх осiб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних на обробку цих даних, наданої володiльцю персональних даних, або вiдповiдно до вимог закону. Порядок доступу третiх осiб до персональних даних, якi перебувають у володiннi розпорядника публiчної iнформацiї, визначається Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї", крiм даних, що отримує вiд iнших органiв центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, пiд час здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат";

     5) частину шосту статтi 11 Закону України "Про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509; 2017 р., N 2, ст. 25) викласти в такiй редакцiї:

     "6. Вiдомостi про фiзичних осiб, що мiстяться в Державному реєстрi актiв цивiльного стану громадян, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, пiд час здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат.

     Для зазначених цiлей передається iнформацiя в електроннiй формi з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян про народження фiзичної особи та її походження, про шлюб, розiрвання шлюбу, змiну iменi чи смерть фiзичної особи.

     Порядок та умови надання вiдповiдної iнформацiї визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану";

     6) частину четверту статтi 17 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11; 2019 р., N 30, ст. 119) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, пiд час здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат безоплатно отримує вiдомостi з Державного реєстру в електроннiй формi у форматi бази даних, витягу та/або в iншiй формi на пiдставi договорiв про обмiн iнформацiєю";

     7) у статтi 26 Закону України "Про Державний реєстр виборцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 5, ст. 34; 2017 р., N 2, ст. 25):

     частину п'яту пiсля слiв "першiй - четвертiй" доповнити словами "i сьомiй";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. Пiд час здiйснення повноважень щодо верифiкацiї та монiторингу державних виплат центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, має право отримувати з Реєстру iнформацiю про виборцiв, зокрема таку, що мiстить персональнi данi.

     Порядок надання та обсяг iнформацiї з Реєстру визначаються розпорядником Реєстру за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику";

     8) абзац третiй частини другої статтi 11 Закону України "Про iнформацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 313; 2017 р., N 2, ст. 25) викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, пiд час здiйснення повноважень щодо верифiкацiї та монiторингу державних виплат не потребує згоди фiзичних осiб на отримання та обробку персональних даних";

     9) статтю 23 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, пiд час здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат безоплатно отримує вiдомостi з Єдиної iнформацiйно-аналiтичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi зайнятостi населення та трудової мiграцiї, в електроннiй формi на пiдставi договорiв про обмiн iнформацiєю";

     10) частину третю статтi 11 Закону України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 51, ст. 716; 2017 р., N 2, ст. 25) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Iнформацiя, вiдомостi або iншi персональнi данi про особу, що мiстяться в Реєстрi, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, в обсязi, визначеному Законом України "Про верифiкацiю та монiторинг державних виплат", для верифiкацiї та монiторингу державних виплат";

     11) абзац третiй частини третьої статтi 32 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 9; 2017 р., N 2, ст. 25) викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, пiд час здiйснення верифiкацiї та монiторингу державних виплат безоплатно отримує вiдомостi з Державного реєстру прав в електроннiй формi у форматi бази даних, витягу та/або в iншiй формi на пiдставi договорiв про обмiн iнформацiєю, укладених з технiчним адмiнiстратором";

     12) абзац третiй частини сьомої статтi 11 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 2, ст. 17; 2017 р., N 2, ст. 25) викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, пiд час здiйснення повноважень щодо верифiкацiї та монiторингу державних виплат безоплатно отримує вiдомостi з Єдиного державного реєстру в електроннiй формi у форматi бази даних, витягу та/або в iншiй формi на пiдставi договорiв, укладених з технiчним адмiнiстратором".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 грудня 2019 року
N 324-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.