ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дiяльностi Мiнiстерства юстицiї України, Мiнiстерства культури України, iнших центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується через вiдповiдних мiнiстрiв, а також Державного космiчного агентства України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у назвi та абзацi першому статтi 18825 слова "Державної технiчної iнспекцiї Державного департаменту страхового фонду документацiї" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї";

     2) в абзацi "Державної технiчної iнспекцiї Державного департаменту страхового фонду документацiї (стаття 18825)" пункту 1 частини першої статтi 255 слова "Державної технiчної iнспекцiї Державного департаменту страхового фонду документацiї" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї";

     3) у частинi першiй статтi 3211 слова "органу Державного департаменту України з питань виконання покарань" замiнити словами "до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань";

     4) в абзацi другому статтi 3213 слова "органом Державного департаменту України з питань виконання покарань" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань".

     2. У Кримiнально-виконавчому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 3 - 4, ст. 21):

     1) у частинах першiй та восьмiй статтi 11, частинi третiй статтi 56, статтi 86, частинi другiй статтi 89, частинi третiй статтi 100, частинi другiй статтi 105 та частинi другiй статтi 147 слова "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у частинi сьомiй статтi 11, назвi та текстi статтi 12 та у статтi 48 слова "Державна виконавча служба" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї примусового виконання рiшень судiв та iнших органiв (посадових осiб)" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у статтi 23:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 23. Контроль за дiяльнiстю органiв i установ виконання покарань";

     слова "центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань";

     4) абзаци другий та шостий частини першої статтi 24 викласти вiдповiдно в такiй редакцiї:

     "Президент України, а також уповноваженi ним посадовi особи";

     "Мiнiстр юстицiї України, а також уповноваженi ним посадовi особи Мiнiстерства юстицiї України";

     5) в абзацi другому частини п'ятої та частинi десятiй статтi 59, частинi другiй статтi 61, у третьому реченнi статтi 87, частинi шостiй статтi 88, частинi першiй статтi 91, частинi шостiй статтi 92, частинi другiй статтi 93, частинi сьомiй статтi 94, частинах четвертiй - сьомiй статтi 102, частинi третiй статтi 103, абзацi першому частини першої статтi 107, частинi сьомiй статтi 108, частинi сьомiй статтi 110, частинi п'ятiй статтi 111, частинi п'ятiй статтi 112, частинi четвертiй статтi 116, частинi третiй статтi 118, частинi першiй статтi 120, частинi другiй статтi 157 слова "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство юстицiї України" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) у статтi 63:

     у частинi першiй слова "органами i" виключити;

     у частинi другiй слова "органами охорони здоров'я" замiнити словами "установами охорони здоров'я";

     7) статтю 105 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Про запровадження режиму особливих умов в установах виконання покарань невiдкладно iнформується Мiнiстр юстицiї України";

     8) у частинi четвертiй статтi 116 слова "санiтарно-профiлактичних установ органiв охорони здоров'я" та "Мiнiстерства охорони здоров'я України" замiнити вiдповiдно словами "санiтарно-профiлактичних установ охорони здоров'я" та "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     9) частину другу статтi 157 викласти в такiй редакцiї:

     "2. У разi вiдсутностi необхiдного за сезоном одягу, взуття i коштiв на їх придбання особи, звiльненi вiд вiдбування покарання, забезпечуються одягом i взуттям безоплатно. Одноразова грошова допомога надається за рахунок коштiв Державного бюджету України у порядку, встановленому Мiнiстерством юстицiї України".

     3. У Законi України "Про свободу совiстi та релiгiйнi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст. 283; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 277; 1994 р., N 13, ст. 66):

     1) у частинi першiй статтi 13 слова "з моменту реєстрацiї її статуту (положення)" замiнити словами "з дня її державної реєстрацiї";

     2) у статтi 14:

     у частинi першiй слова "Для одержання релiгiйною громадою правоздатностi юридичної особи" замiнити словами "Для реєстрацiї статуту (положення) релiгiйної громади", а слова "у Республiцi Крим - до Уряду Республiки Крим" замiнити словами "в Автономнiй Республiцi Крим - до Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим";

     у частинi другiй слова "державного органу України у справах релiгiй" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi релiгiї";

     у частинi четвертiй слова "виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської Рад народних депутатiв" замiнити словами "виконавчого органу сiльської, селищної, мiської ради";

     3) у частинi п'ятiй статтi 21 слова "виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської Рад народних депутатiв" замiнити словами "виконавчого органу сiльської, селищної, мiської ради";

     4) статтi 29 та 30 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 29. Державний контроль за додержанням законодавства про свободу совiстi та релiгiйнi органiзацiї

     Забезпечення виконання та додержання законодавства про свободу совiстi, свiтогляду, вiросповiдання та релiгiйнi органiзацiї здiйснюють у межах компетенцiї центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi релiгiї, iншi центральнi органи виконавчої влади, органи прокуратури, мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування.

     Стаття 30. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi релiгiї

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi релiгiї, забезпечує проведення державної полiтики щодо релiгiй i церкви шляхом:

     здiйснення реєстрацiї статутiв (положень) релiгiйних органiзацiй, зазначених у частинi другiй статтi 14 цього Закону, а також змiн i доповнень до них;

     офiцiйного погодження можливостi зайняття проповiдницькою чи iншою канонiчною дiяльнiстю, виконання релiгiйних обрядiв священнослужителями, релiгiйними проповiдниками, наставниками, iншими представниками зарубiжних релiгiйних органiзацiй, якi є iноземними громадянами i тимчасово перебувають в Українi;

     здiйснення контактiв i координацiйних зв'язкiв iз вiдповiдними органами iнших держав;

     забезпечення релiгiєзнавчої експертизи за участю представникiв релiгiйних органiзацiй та вiдповiдних спецiалiстiв;

     сприяння змiцненню взаєморозумiння i терпимостi мiж релiгiйними органiзацiями рiзних вiросповiдань;

     сприяння участi релiгiйних органiзацiй у мiжнародних релiгiйних рухах, форумах, дiлових контактах iз мiжнародними релiгiйними центрами та зарубiжними релiгiйними органiзацiями";

     5) у статтi 31 слова "Службовi особи i громадяни" замiнити словом "Особи".

     4. У Законi України "Про нацiональнi меншини в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 529):

     1) статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Забезпечення формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi мiжнацiональних вiдносин та захисту прав нацiональних меншин України здiйснюють центральнi органи виконавчої влади, визначенi Президентом України.

     У разi необхiдностi мiсцевi ради можуть створювати постiйнi комiсiї з питань мiжнацiональних вiдносин, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї - вiдповiдний структурний пiдроздiл";

     2) у статтi 9 слова "i регiонального" виключити;

     3) частину другу статтi 14 виключити.

     5. У Законi України "Про друкованi засоби масової iнформацiї (пресу) в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1, N 46, ст. 427):

     1) у частинi четвертiй статтi 2 слова "та органи державної виконавчої влади, якi здiйснюють цю пiдтримку" виключити;

     2) у частинi четвертiй статтi 10 та частинi третiй статтi 11 слова "органи державної виконавчої влади, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї друкованих засобiв масової iнформацiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у частинi третiй статтi 18 слова "вiдповiдний реєструючий орган" замiнити словами "реєструючий орган";

     4) у пiдпунктi 2 частини другої статтi 26 слова "державнi органи влади, органи мiсцевого i регiонального самоврядування" замiнити словами "державнi органи, органи мiсцевого самоврядування".

     6. У статтi 13 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 432; 2012 р., N 7, ст. 53):

     у частинi четвертiй слова "Мiнiстерствi юстицiї України" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Вiд державних органiв делегують по одному представнику центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну фiнансову полiтику, державну полiтику економiчного розвитку, Мiнiстерство юстицiї України, центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань, державну податкову полiтику, державну полiтику у сферi статистики, державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, Нацiональний банк України, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, та Рахункова палата".

     7. У Законi України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 1999 р., N 4, ст. 35; 2003 р., N 15, ст. 109, N 29, ст. 233; 2005 р., N 11, ст. 198; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511; 2011 р., N 50, ст. 548; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 22 березня 2012 року N 4565-VI):

     1) у частинi п'ятiй статтi 8 слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань, Вiйськовою службою правопорядку у Збройних Силах України, Мiнiстерством охорони здоров'я України за погодженням з Генеральною прокуратурою України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань, Вiйськовою службою правопорядку у Збройних Силах України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     2) у статтi 9:

     у частинi четвертiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань";

     у частинi п'ятiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань, Мiнiстерством оборони України за погодженням з Генеральною прокуратурою України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань, Мiнiстерством оборони України";

     3) у частинi п'ятiй статтi 11:

     слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань" та "Мiнiстерством охорони здоров'я України" замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерством юстицiї України" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     слова "лiкувальних закладiв органiв охорони здоров'я" замiнити словами "лiкувальних закладiв охорони здоров'я";

     4) у частинi п'ятiй статтi 18 та частинi першiй статтi 19 слова "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань" у вiдповiдному вiдмiнку;

     5) у статтi 19:

     у частинi першiй статтi 19 слова "узгодженого з вiдповiдним прокурором" виключити;

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Про запровадження особливого режиму в мiсцi попереднього ув'язнення невiдкладно iнформується Мiнiстр юстицiї України".

     8. У Законi України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2009 р., N 39, ст. 557):

     1) у частинi першiй статтi 2 слова "Основ законодавства України про культуру" виключити, а пiсля слiв "цього Закону" доповнити словами "та iнших законiв";

     2) у статтi 24:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв:

     забезпечує формування державної полiтики щодо бiблiотечної справи в Українi;

     здiйснює координацiю робiт щодо об'єднання бiблiотек в єдину бiблiотечно-iнформацiйну систему;

     сприяє централiзованому комплектуванню i використанню бiблiотечних фондiв;

     проводить атестацiю бiблiотечних кадрiв та визначає порядок її проведення;

     здiйснює розробку державних бiблiотечних стандартiв, iнструкцiй, положень, iнших нормативних документiв.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах культури та мистецтв:

     розробляє та реалiзує державнi програми в межах своєї компетенцiї та програми розвитку бiблiотечної справи;

     органiзує пiдготовку та перепiдготовку бiблiотечних кадрiв, пiдвищення їх квалiфiкацiї;

     здiйснює контроль за дiяльнiстю бiблiотек, що є у державнiй i комунальнiй власностi, збереженням ними бiблiотечного фонду України;

     сприяє науковим дослiдженням, методичному забезпеченню бiблiотечної справи;

     заохочує працiвникiв бiблiотечних закладiв згiдно iз законом";

     у частинi четвертiй слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi культури" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв";

     3) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi культури" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     9. У Законi України "Про iнформацiйнi агентства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83; 2011 р., N 41, ст. 413):

     1) у частинi другiй статтi 12 слова "органу державної реєстрацiї, визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї iнформацiйних агентств як суб'єктiв iнформацiйної дiяльностi";

     2) частину першу статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Реєструючий орган у термiн, визначений законодавством України, видає засновнику (спiвзасновникам) або їх представнику вiдповiднi свiдоцтва про державну реєстрацiю iнформацiйного агентства як суб'єкта iнформацiйної дiяльностi".

     10. У Законi України "Про музеї та музейну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2010 р., N 5, ст. 45):

     1) у частинi першiй статтi 4 слова "Основ законодавства України про культуру" виключити;

     2) у частинi другiй статтi 9, частинi другiй статтi 10, частинi другiй статтi 14, частинi третiй статтi 16, частинi другiй статтi 19, частинах другiй та четвертiй статтi 21, частинах другiй та четвертiй статтi 24, абзацi сьомому частини другої статтi 28 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi культури i туризму" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у частинi першiй статтi 152, частинi першiй статтi 16 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi культури i туризму" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах культури та мистецтв";

     4) у частинi п'ятiй статтi 152, абзацi другому частини першої статтi 18 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi культури i туризму" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах культури та мистецтв";

     5) статтю 18 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Формування державної частини Музейного фонду України та забезпечення поповнення експозицiй музеїв здiйснюють центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах культури та мистецтв";

     6) у частинi другiй статтi 23 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi культури i туризму та центральний орган виконавчої влади з питань фiнансiв" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi державного фiнансового контролю";

     7) у статтi 26:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, у межах своїх повноважень:

     забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi музейної справи;

     формує вимоги щодо державного статистичного облiку музеїв, створених на територiї України;

     здiйснює органiзацiйно-методичне керiвництво, сприяє розвитку сучасної iнфраструктури музейної справи, розвитку музейної мережi, створює спецiалiзованi органiзацiйнi структури, науковi установи для науково-методичного та матерiально-технiчного забезпечення музеїв;

     здiйснює координацiю робiт iз створення єдиної iнформацiйної системи музеїв;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Президента України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах культури та мистецтв, у межах своїх повноважень:

     органiзовує навчання i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв музеїв;

     визначає потреби держави та нормативи, що гарантують належний рiвень музейного обслуговування i доступ громадян до Музейного фонду України;

     здiйснює контроль за дiяльнiстю музеїв, заснованих на державнiй та комунальнiй формах власностi, за станом облiку, зберiганням, охороною, використанням та перемiщенням музейних предметiв Музейного фонду України, що зберiгаються в музеях незалежно вiд форми власностi;

     органiзовує проведення наукових дослiджень у сферi музейної справи;

     порушує перед власником музейних предметiв та музейних колекцiй питання щодо полiпшення умов зберiгання;

     направляє запити з метою отримання iнформацiї про музейнi предмети та музейнi колекцiї;

     у разi потреби сприяє передачi музейних предметiв, музейних колекцiй та предметiв музейного значення, що належать до недержавної частини Музейного фонду України, на тимчасове зберiгання до державних музеїв;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Президента України";

     частину другу виключити.

     11. У пунктi 22 частини першої статтi 7 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50) слова "Нацiонального космiчного агентства України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi космiчної дiяльностi".

     12. У Законi України "Про космiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 1, ст. 2; 2000 р., N 22, ст. 172; 2010 р., N 30, ст. 393; 2012 р., N 28, ст. 308):

     1) частину другу статтi 5 виключити;

     2) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Компетенцiя центральних органiв виконавчої влади у сферi космiчної дiяльностi

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi космiчної дiяльностi, в межах своєї компетенцiї:

     розробляє концептуальнi основи державної полiтики у галузi дослiдження i використання космiчного простору в мирних цiлях та в iнтересах безпеки держави;

     забезпечує органiзацiю космiчної дiяльностi в Українi та пiд юрисдикцiєю України поза її межами;

     розробляє разом з мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади та Нацiональною академiєю наук України Загальнодержавну цiльову науково-технiчну космiчну програму України та забезпечує її виконання;

     здiйснює керiвництво у сферi управлiння та координацiї дiяльностi пiдприємств, установ та органiзацiй космiчної та сумiжних галузей;

     є державним генеральним замовником науково-дослiдних робiт з дослiдження i використання космiчного простору, науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт з проектування, виготовлення та випробування космiчної технiки, у тому числi мiжнародних космiчних проектiв;

     забезпечує суб'єкти космiчної дiяльностi в Українi необхiдною нормативною документацiєю;

     здiйснює координацiю та контроль зовнiшньоекономiчної дiяльностi в космiчнiй галузi України на вiдповiднiсть законодавству та мiжнародним договорам України;

     надає пiдтримку в пiдготовцi та реалiзацiї мiжнародних проектiв у сферi дослiдження та використання космiчного простору;

     органiзовує спiвробiтництво України з iншими державами та мiжнародними органiзацiями у космiчнiй галузi, а також забезпечує збереження i розвиток iснуючих мiжнародних зв'язкiв у сферi космiчної дiяльностi;

     вживає заходiв, спрямованих на вдосконалення зовнiшньоекономiчних вiдносин України з iншими державами в галузi космiчної дiяльностi;

     бере участь у пiдготовцi мiжнародних договорiв України;

     затверджує порядок дiяльностi представництв генерального замовника - центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, з контролю якостi та прийняття космiчної технiки та iншої продукцiї;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Президента України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi, в межах своєї компетенцiї:

     забезпечує створення та експлуатацiю наземного i космiчного сегментiв супутникових систем зв'язку, мовлення та дистанцiйного зондування Землi, контролю i аналiзу космiчної обстановки, координатно-часового та навiгацiйного забезпечення;

     забезпечує разом з мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України експлуатацiю, пiдтримку та вдосконалення об'єктiв космiчної дiяльностi;

     здiйснює лiцензування космiчної дiяльностi в Українi та лiцензування цiєї дiяльностi пiд юрисдикцiєю України поза її межами;

     органiзовує розроблення та функцiонування Системи сертифiкацiї космiчної технiки України (УкрССКТ);

     здiйснює реєстрацiю космiчної технiки;

     веде Державний реєстр унiкальних об'єктiв космiчної дiяльностi, здiйснює державний нагляд за їх станом i використанням, вживає заходiв для їх пiдтримки;

     при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдкриває свої представництва на територiї iнших держав згiдно iз законами цих держав;

     здiйснює монiторинг та веде банк даних геофiзичних спостережень i забезпечує його взаємодiю з Нацiональним центром даних системи сейсмiчних спостережень i пiдвищення безпеки проживання населення в сейсмонебезпечних регiонах;

     контролює додержання вимог мiжнародних договорiв України про обмеження та заборону випробувань ядерної зброї, випробувань ядерної зброї на iноземних випробувальних полiгонах i здiйснення ядерних вибухiв у мирних цiлях;

     здiйснює функцiї нацiонального контактного пункту з питань додержання положень Гаазького кодексу поведiнки проти розповсюдження балiстичних ракет;

     забезпечує ефективне використання науково-технiчного i виробничого потенцiалу пiдприємств i установ, що належать до сфери його управлiння, та створює умови для впровадження космiчних технологiй у виробництво конкурентоспроможної продукцiї для потреб внутрiшнього та зовнiшнього ринкiв;

     уживає заходiв щодо оперативного виявлення джерел небезпек, сприяє в межах своїх повноважень досягненню належного рiвня надiйностi та ефективностi систем державного управлiння в особливий перiод;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Президента України";

     3) у частинi другiй статтi 7, частинах другiй, третiй та четвертiй статтi 22, абзацi другому статтi 28 слова "центральний орган виконавчої влади з питань космiчної дiяльностi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi космiчної дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     4) у частинi першiй статтi 10, абзацi першому частини першої, частинi другiй та абзацi першому частини четвертої статтi 111, абзацi першому частини першої статтi 14, абзацi першому частини другої статтi 15, статтi 20, частинi третiй статтi 23, абзацах третьому та п'ятому статтi 28 слова "центральний орган виконавчої влади з питань космiчної дiяльностi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     5) у частинi другiй статтi 23 та статтi 27 слова "центральний орган виконавчої влади з питань космiчної дiяльностi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi космiчної дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) у статтi 27 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Президентом України".

     13. У Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 15 та частинi другiй статтi 19 слова "органах Мiнiстерства юстицiї України" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань";

     2) у пунктi "а" статтi 30:

     у пiдпунктi 3 слова "реєстрацiя таких об'єднань" виключити;

     у пiдпунктi 4 слова "реєстрацiя житлово-будiвельних i гаражних кооперативiв" виключити;

     3) у пiдпунктi 11 пункту "б" статтi 32 слова "реєстрацiя вiдповiдно до законодавства статутiв (положень) розташованих на вiдповiднiй територiї закладiв охорони здоров'я, навчально-виховних, культурно-освiтнiх, фiзкультурно-оздоровчих закладiв незалежно вiд форм власностi" виключити;

     4) пiдпункт 13 пункту "б" частини першої статтi 34 виключити;

     5) у пунктi "б" частини першої статтi 38:

     у пiдпунктi 5 слова "реєстрацiя актiв громадянського стану" замiнити словами "державна реєстрацiя актiв цивiльного стану";

     пiдпункт 6 виключити.

     14. У Законi України "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 46, ст. 292):

     1) у статтi 8:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Державна реєстрацiя всеукраїнських, мiжнародних благодiйних органiзацiй, їх вiддiлень (фiлiй, представництв) та мiсцевих благодiйних органiзацiй здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань";

     у частинi сьомiй слова "Мiнiстерством юстицiї України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань";

     2) у текстi Закону слова "органи державної влади" в усiх вiдмiнках замiнити словами "державнi органи" у вiдповiдному вiдмiнку.

     15. У Законi України "Про професiйних творчих працiвникiв та творчi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 52, ст. 312):

     1) у частинi другiй статтi 3 слова "органiв державної влади" замiнити словами "державних органiв";

     2) у частинi четвертiй статтi 7 слова "Мiнiстерства культури та мистецтв України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв";

     3) частину другу статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Державна реєстрацiя всеукраїнських творчих спiлок, їх територiальних осередкiв та регiональних (мiсцевих) творчих спiлок здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань".

     16. Частину першу статтi 9 Закону України "Про торгово-промисловi палати в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 13, ст. 52) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державна реєстрацiя Торгово-промислової палати України, iнших торгово-промислових палат провадиться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань".

     17. У Законi України "Про кiнематографiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст. 114; 2003 р., N 30, ст. 248; 2006 р., N 18, ст. 155; 2010 р., N 20, ст. 199; 2011 р., N 29, ст. 272; 2012 р., N 12 - 13, ст. 78; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 липня 2012 року N 5029-VI):

     1) у статтi 1 слова "Основах законодавства України про культуру, Законi України "Про авторське право i сумiжнi права", цьому Законi" замiнити словами "i складається з цього Закону та", а слово "актах" замiнити словом "актiв";

     2) статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Органи управлiння кiнематографiєю

     Державну полiтику у сферi кiнематографiї здiйснюють центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi кiнематографiї.

     Мiсцевими органами управлiння кiнематографiєю є органи виконавчої влади Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї";

     3) доповнити статтею 91 такого змiсту:

     "Стаття 91. Повноваження центральних органiв виконавчої влади у сферi кiнематографiї

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi кiнематографiї, належить:

     1) структурне вдосконалення та реформування нацiональної кiноiндустрiї, розвиток продюсерської системи, сприяння залученню матерiальних i нематерiальних активiв для розвитку кiнематографiї;

     2) розроблення:

     програми створення та розповсюдження нацiональних фiльмiв;

     умов прокату, тиражування, розповсюдження i публiчного показу або демонстрування фiльмiв з iндексами, що мають обмеження глядацької аудиторiї;

     3) здiйснення iнших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами Президента України.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi кiнематографiї, належить:

     1) здiйснення вiдповiдно до законодавства функцiї державного нагляду (контролю) у сферi кiнематографiї;

     2) ведення:

     Державного реєстру виробникiв, розповсюджувачiв i демонстраторiв фiльмiв;

     Державного реєстру фiльмiв;

     3) пiдготовка, розповсюдження та тиражування аудiовiзуальних творiв вiдповiдно до законодавства;

     4) виконання програми виробництва фiльмiв за державним замовленням, розроблення економiчних обґрунтувань та розрахункiв щодо граничних обсягiв видаткiв з Державного бюджету України;

     5) надання в установленому порядку аудiовiзуальним творам статусу нацiонального та порушення клопотання про надання статусу нацiонального суб'єктам кiнематографiї;

     6) здiйснення iнших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами Президента України";

     4) у статтi 12, частинах першiй та четвертiй статтi 14, частинi першiй статтi 17 слова "центральним органом виконавчої влади у галузi кiнематографiї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi кiнематографiї";

     5) у частинi другiй статтi 8, частинах першiй та п'ятiй статтi 15, пiдпунктi "в" пункту 2, абзацi першому пункту 3 частини четвертої та абзацi першому частини п'ятої статтi 20, статтi 21 слова "центральний орган виконавчої влади у галузi кiнематографiї" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi кiнематографiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) статтю 17 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Спiвробiтництво з вiтчизняними i зарубiжними кiноархiвами здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi кiнематографiї";

     7) статтю 23 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Статус продукту спiльного виробництва аудiовiзуальним творам в Українi вiдповiдно до мiжнародних договорiв надає центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi кiнематографiї".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     8) статтю 24 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Участь в органiзацiї конкурсу з вiдбору iнвестицiйних i iнновацiйних проектiв у сферi кiнематографiї бере центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi кiнематографiї".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

     18. У статтi 8 Закону України "Про обов'язковий примiрник документiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 199):

     у пунктi 1 частини першої слова "органам виконавчої влади у галузi iнформацiї, на якi покладена функцiя державної реєстрацiї засобiв масової iнформацiї та ведення Державного реєстру видавцiв, виготiвникiв i розповсюджувачiв видавничої продукцiї" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї друкованих засобiв масової iнформацiї, та центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi";

     в абзацi другому пункту 4 частини першої та частинi третiй слова "центральному органi виконавчої влади в галузi кiнематографiї" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi кiнематографiї".

     19. У Законi України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2003 р., N 38, ст. 318):

     1) частину другу статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Легалiзацiя всеукраїнських профспiлок та їх об'єднань, iнших профспiлок та їх об'єднань здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань";

     2) у частинi другiй статтi 28 слова "Державного комiтету статистики України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики";

     3) у текстi Закону слова "органи державної влади" в усiх вiдмiнках замiнити словами "державнi органи" у вiдповiдному вiдмiнку.

     20. У Законi України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405; 2003 р., N 24, ст. 159; 2005 р., N 26, ст. 349; 2011 р., N 33, ст. 326; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI):

     1) у частинi першiй статтi 2 слова "Основ законодавства України про культуру" виключити;

     2) у статтi 6 слова "Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     3) статтю 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Державний орган контролю за вивезенням, ввезенням i поверненням культурних цiнностей

     Контроль за вивезенням, ввезенням i поверненням культурних цiнностей здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення i повернення культурних цiнностей.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення i повернення культурних цiнностей, виконує покладенi на нього завдання у взаємодiї з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи, дiловодства, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної митної справи, правоохоронними органами";

     4) статтю 9 виключити;

     5) статтю 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Компетенцiя центральних органiв виконавчої влади у сферi вивезення, ввезення i повернення культурних цiнностей

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi вивезення, ввезення i повернення культурних цiнностей:

     затверджує:

     порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України;

     перелiк державних установ, закладiв культури, iнших органiзацiй, яким надається право проведення державної експертизи культурних цiнностей;

     перелiк товарiв iз зазначенням їх кодiв згiдно з УКТЗЕД, на якi видається свiдоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей з територiї України;

     складає перелiки культурних цiнностей, що вивозяться (тимчасово вивозяться), i встановлює режим тимчасового вивезення;

     здiйснює iншi завдання, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення i повернення культурних цiнностей:

     веде бази даних на перемiщенi культурнi цiнностi;

     органiзовує в межах повноважень роботу, пов'язану з виявленням та облiком на територiї України культурних цiнностей iнших держав, сприяє вирiшенню питань про їх повернення вiдповiдно до законодавства України;

     забезпечує проведення державної експертизи культурних цiнностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення), та при поверненнi пiсля тимчасового вивезення;

     розглядає клопотання власникiв культурних цiнностей або уповноважених ними осiб;

     приймає рiшення щодо можливого вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей;

     здiйснює реєстрацiю ввезених (тимчасово ввезених) культурних цiнностей;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та покладенi на нього актами Президента України";

     6) частину третю статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "За результатами державної експертизи заявлених до вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення i повернення культурних цiнностей, вносить їх до Державного реєстру нацiонального культурного надбання незалежно вiд згоди особи, яка порушила клопотання про вивезення (тимчасове вивезення) культурних цiнностей";

     7) у статтi 12, частинi першiй статтi 13, частинi першiй статтi 15, частинi першiй статтi 24 слова "Державна служба контролю" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей" у вiдповiдному вiдмiнку;

     8) у статтi 20 слова "Мiнiстерством культури i мистецтв України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи, дiловодства", а слова "Мiжвiдомчою радою з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей" виключити;

     9) у першому реченнi частини першої статтi 21 слова "Мiнiстерством культури i мистецтв України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, Мiнiстерством юстицiї України", а слова "Державною митною службою України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     10) у статтi 27 слова "Державною службою контролю" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей", а слова "Державною митною службою України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     11) у статтi 28:

     у частинi першiй слова "Мiнiстерству культури i мистецтв України, спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи, дiловодства";

     у частинi четвертiй слова "Мiжвiдомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей вирiшує" виключити, а пiсля слова "органiзацiям" доповнити словами "вирiшується вiдповiдно до законодавства";

     12) статтю 30 виключити.

     21. В абзацi третьому частини п'ятої статтi 9 Закону України "Про проведення експерименту в житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 29, ст. 191; 2006 р., N 13, ст. 110) слова "Мiнiстерством юстицiї України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань".

     22. У Законi України "Про охорону культурної спадщини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 39, ст. 333; 2005 р., N 5, ст. 114; 2009 р., N 8, ст. 105; 2011 р., N 4, ст. 22, N 32, ст. 316, N 34, ст. 343):

     1) у статтi 3:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 3. Державне управлiння у сферi охорони культурної спадщини";

     абзаци третiй - сьомий частини першої замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi охорони культурної спадщини;

     орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим;

     обласнi, районнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї;

     виконавчий орган сiльської, селищної, мiської ради";

     у частинi другiй слова "Адмiнiстрацiєю зони та центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi управлiння зоною вiдчуження та зоною безумовного (обов'язкового) вiдселення";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Вiдповiдний виконавчий орган сiльської, селищної, мiської ради населеного пункту, занесеного до Списку iсторичних населених мiсць України, утворюється мiсцевою радою за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони культурної спадщини";

     у частинi четвертiй слова "Орган охорони культурної спадщини Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних державних адмiнiстрацiй пiдконтрольнi i пiдзвiтнi" замiнити словами "Орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї пiдзвiтнi i пiдконтрольнi";

     у частинi п'ятiй слова "Органи охорони культурної спадщини мiсцевого самоврядування" та "пiдконтрольнi" замiнити вiдповiдно словами "Виконавчий орган сiльської, селищної, мiської ради" та "пiдконтрольний";

     частину восьму виключити;

     2) у частинi четвертiй статтi 3, абзацi першому частини першої статтi 7, частинi другiй статтi 20 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi охорони культурної спадщини" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi охорони культурної спадщини" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) абзаци другий та третiй статтi 4 замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "забезпечення проведення державної полiтики".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - восьмим;

     4) статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Повноваження центральних органiв виконавчої влади у сферi охорони культурної спадщини

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони культурної спадщини, належить:

     1) формування державної полiтики з питань охорони культурної спадщини;

     2) розроблення, затвердження та погодження нормативно-правових актiв, розроблення та погодження державних програм охорони культурної спадщини;

     3) оголошення топографiчно визначених територiй чи водних об'єктiв, в яких мiстяться об'єкти культурної спадщини або можлива їх наявнiсть, охоронюваними археологiчними територiями;

     4) затвердження державних норм та правил з питань охорони культурної спадщини, а щодо пам'яток архiтектури та мiстобудування - спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва, архiтектури, мiстобудування;

     5) встановлення режиму використання пам'яток нацiонального значення, їхнiх територiй, зон охорони, охоронюваних археологiчних територiй, iсторичних ареалiв населених мiсць;

     6) здiйснення науково-методичного керiвництва у питаннях охорони культурної спадщини, затвердження методик та правил дослiдження об'єктiв культурної спадщини;

     7) управлiння в порядку, встановленому законом, iсторико-культурними заповiдниками державного значення;

     8) затвердження правил встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знакiв, iнших iнформацiйних написiв, позначок на пам'ятках або в межах їхнiх територiй, затвердження їхнiх зразкiв;

     9) здiйснення iнших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами Президента України.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони культурної спадщини, належить:

     1) контроль за виконанням цього Закону, iнших нормативно-правових актiв про охорону культурної спадщини;

     2) реалiзацiя державної полiтики з питань охорони культурної спадщини;

     3) ведення Державного реєстру нерухомих пам'яток України, здiйснення координацiї та контролю за паспортизацiєю нерухомих об'єктiв культурної спадщини;

     4) координацiя робiт з виявлення, дослiдження та документування об'єктiв культурної спадщини;

     5) подання Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй про занесення об'єктiв культурної спадщини нацiонального значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та про внесення змiн до нього щодо пам'яток нацiонального значення;

     6) занесення об'єктiв культурної спадщини мiсцевого значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змiн до нього щодо пам'яток мiсцевого значення;

     7) подання Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї про перемiщення (перенесення) пам'ятки нацiонального значення;

     8) надання дозволу на перемiщення (перенесення) пам'яток мiсцевого значення;

     9) забезпечення юридичним i фiзичним особам доступу до iнформацiї, що мiститься у Державному реєстрi нерухомих пам'яток України;

     10) подання Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй про затвердження Списку iсторичних населених мiсць України та про внесення змiн до нього;

     11) забезпечення публiкацiї Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення до нього змiн;

     12) визначення меж територiй пам'яток нацiонального значення та затвердження їх зон охорони, охоронюваних археологiчних територiй, iсторичних ареалiв населених мiсць;

     13) здiйснення нагляду за виконанням робiт з дослiдження, консервацiї, реабiлiтацiї, реставрацiї, ремонту, пристосування й музеєфiкацiї пам'яток та iнших робiт на пам'ятках;

     14) погодження програм та проектiв мiстобудiвних, архiтектурних та ландшафтних перетворень, мелiоративних, шляхових, земляних робiт на пам'ятках нацiонального значення, їх територiях, в iсторико-культурних заповiдниках, на iсторико-культурних заповiдних територiях, у зонах охорони, на охоронюваних археологiчних територiях, в iсторичних ареалах населених мiсць, а також програм i проектiв, реалiзацiя яких може позначитися на об'єктах культурної спадщини;

     15) призначення вiдповiдних охоронних заходiв щодо пам'яток нацiонального значення та їхнiх територiй у разi виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслiдок дiї природних факторiв або проведення будь-яких робiт;

     16) заборона будь-якої дiяльностi юридичних або фiзичних осiб, яка створює загрозу об'єкту культурної спадщини або порушує законодавство у сферi охорони культурної спадщини;

     17) надання дозволiв на проведення робiт на пам'ятках нацiонального значення, їхнiх територiях та в зонах охорони, на охоронюваних археологiчних територiях, в iсторичних ареалах населених мiсць;

     18) видання розпоряджень та приписiв щодо охорони пам'яток нацiонального значення, припинення робiт на цих пам'ятках, їхнiх територiях та в зонах охорони, на охоронюваних археологiчних територiях, в iсторичних ареалах населених мiсць, якщо цi роботи здiйснюються за вiдсутностi затверджених або погоджених iз вiдповiдними органами охорони культурної спадщини програм та проектiв, передбачених цим Законом, дозволiв або з вiдхиленням вiд них;

     19) надання дозволiв на вiдновлення земляних робiт;

     20) погодження вiдчуження або передачi пам'яток нацiонального значення їхнiми власниками чи уповноваженими ними органами iншим особам у володiння, користування або управлiння;

     21) погодження охоронних договорiв на пам'ятки нацiонального значення;

     22) погодження проектiв вiдведення земельних дiлянок, у тому числi тих, що призначаються для сiльськогосподарських потреб, погодження змiни землевласника, землекористувача на територiї пам'яток та в їх охоронних зонах, на охоронюваних археологiчних територiях, в iсторичних ареалах населених мiсць;

     23) застосування фiнансових санкцiй за порушення цього Закону;

     24) формування i розмiщення державного замовлення, укладення з цiєю метою контрактiв на виявлення, дослiдження, консервацiю, реставрацiю, реабiлiтацiю, музеєфiкацiю, ремонт, пристосування пам'яток та iншi заходи щодо охорони культурної спадщини;

     25) здiйснення iнших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами Президента України.

     Центральнi органи виконавчої влади у сферi охорони культурної спадщини щорiчно звiтують перед Кабiнетом Мiнiстрiв України та громадськiстю про стан збереження об'єктiв культурної спадщини";

     5) у статтi 6:

     у частинi першiй:

     у пунктi 9 слова "та виконання iнших повноважень, делегованих центральним органом виконавчої влади у сферi охорони культурної спадщини вiдповiдно до закону" виключити;

     у пунктi 10 слова "в межах повноважень, делегованих центральним органом виконавчої влади у сферi охорони культурної спадщини" виключити;

     друге речення пункту 22 виключити;

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "органiв охорони культурної спадщини" виключити, а слова "органiв охорони культурної спадщини мiсцевого самоврядування" замiнити словами "виконавчого органу сiльської, селищної, мiської ради", пiсля слова "компетенцiї" доповнити словами "у сферi охорони культурної спадщини";

     6) у пунктах 2, 7, 19, 22 частини першої, частинi третiй статтi 6, частинах третiй та четвертiй статтi 14, частинi другiй статтi 16, абзацi п'ятому частини першої статтi 18, абзацi третьому частини другої та абзацi першому частини п'ятої статтi 24, абзацi першому частини першої статтi 26, абзацi першому частини першої та абзацi другому частини другої статтi 31, абзацi четвертому частини четвертої статтi 33, абзацi першому частини першої статтi 35, частинi першiй статтi 45 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi охорони культурної спадщини" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони культурної спадщини" у вiдповiдному вiдмiнку;

     7) в абзацi другому частини першої та абзацi другому частини другої статтi 7, частинi другiй статтi 8, пунктах "а" та "б" частини першої, абзацi третьому частини другої статтi 14, частинi третiй статтi 26, абзацi другому частини першої статтi 31, абзацi третьому частини першої та абзацi третьому частини другої статтi 32 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi охорони культурної спадщини" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони культурної спадщини" у вiдповiдному вiдмiнку;

     8) друге речення частини третьої статтi 14 виключити;

     9) у статтi 24:

     в абзацi четвертому частини другої слова "орган охорони культурної спадщини Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй" замiнити словами "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї";

     у частинi п'ятiй:

     друге речення абзацiв першого та другого виключити;

     в абзацi другому слова "органом охорони культурної спадщини Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим чи органами охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй" замiнити словами "органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим, обласною, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями";

     10) в абзацi другому частини першої статтi 26 слова "органу охорони культурної спадщини Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органiв охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй" замiнити словами "органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй";

     11) у частинi другiй статтi 331:

     в абзацi першому слова "органу охорони культурної спадщини Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласної, Київської i Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй чи вiдповiдного виконавчого органу мiсцевої ради" замiнити словами "органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим, обласнiй, Київськiй i Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям чи вiдповiдному виконавчому органу сiльської, селищної, мiської ради";

     в абзацi другому слова "орган охорони культурної спадщини Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласної, Київської i Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй" замiнити словами "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим, обласна, Київська i Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї", а слова "мiсцевої ради" - словами "сiльської, селищної, мiської ради";

     12) у частинi першiй статтi 36 слова "та орган мiсцевого самоврядування" виключити;

     13) частину першу статтi 45 викласти в такiй редакцiї:

     "Фiнансовi санкцiї, передбаченi статтею 44 цього Закону, накладаються керiвником, заступниками керiвника центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони культурної спадщини, органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим, головою чи заступником голови обласної, районної, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, головою чи заступником голови вiдповiдної мiсцевої ради пiсля розгляду матерiалiв, якi засвiдчують факт правопорушення";

     14) у текстi Закону слова "орган охорони культурної спадщини Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим", "органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та органи охорони культурної спадщини районних державних адмiнiстрацiй", "органи охорони культурної спадщини мiсцевого самоврядування" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим", "обласнi, районнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї", "вiдповiдний виконавчий орган сiльської, селищної, мiської ради" у вiдповiдному вiдмiнку.

     23. У Законi України "Про страховий фонд документацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 101; 2005 р., N 9, ст. 175; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4731-VI):

     1) у частинi першiй статтi 3 слова "центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" замiнити словами "Мiнiстерства юстицiї України";

     2) абзаци другий, третiй та п'ятий частини другої статтi 4 викласти вiдповiдно в такiй редакцiї:

     "Мiнiстерство юстицiї України;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї";

     "науково-дослiднi установи, спецiальнi установи, що належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї, i виконують завдання щодо формування, ведення та зберiгання страхового фонду документацiї України";

     3) статтю 5 виключити;

     4) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї

     Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї, є:

     внесення пропозицiй щодо формування державної полiтики у сферi створення i функцiонування державної системи страхового фонду документацiї України, забезпечення її реалiзацiї;

     координацiя i контроль за формуванням страхового фонду документацiї України, його веденням, утриманням i видачею користувачам копiй документiв страхового фонду документацiї України, необхiдних для поставлення на виробництво, експлуатацiю та ремонт продукцiї оборонного, мобiлiзацiйного i господарського призначення, для проведення будiвельних (вiдбудовчих), аварiйно-рятувальних та аварiйно-вiдновлювальних робiт пiд час лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй та в особливий перiод;

     органiзацiя проведення науково-дослiдних робiт у сферi формування та зберiгання страхового фонду документацiї України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї, вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенцiї, розробляє пропозицiї щодо вдосконалення такого законодавства i вносить їх на розгляд Мiнiстерства юстицiї України;

     здiйснює контроль за виконанням центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами i органiзацiями, а також постачальниками документiв вимог законодавства у сферi створення та забезпечення функцiонування страхового фонду документацiї України;

     складає протоколи про адмiнiстративнi правопорушення за порушення законодавства у сферi формування, ведення, використання страхового фонду документацiї України;

     розробляє та затверджує вiдповiднi галузевi нормативи, нормативи кадрового забезпечення пiдприємств, установ, органiзацiй страхового фонду документацiї України, визначає механiзм їх впровадження;

     розробляє та затверджує в установленому порядку галузевi стандарти, бере участь у роботi, пов'язанiй iз стандартизацiєю та сертифiкацiєю у сферi страхового фонду документацiї України;

     здiйснює регулятивнi та дозвiльно-реєстрацiйнi функцiї стосовно юридичних осiб у сферi створення страхового фонду документацiї України;

     веде Державний реєстр документiв страхового фонду документацiї України;

     надає за запитом пiдприємств, установ та органiзацiй, їх фiлiй незалежно вiд форми власностi акт закладення технiчної, проектної i робочої документацiї до страхового фонду документацiї на продукцiю, поставлену на виробництво, та прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом (реконструкцiєю) об'єктiв;

     визначає стан державної системи страхового фонду документацiї України;

     веде Державний реєстр техногенно та екологiчно небезпечних об'єктiв, видає юридичним та фiзичним особам - власникам цих об'єктiв свiдоцтва про їх реєстрацiю;

     погоджує номенклатуру виробiв та продукцiї, перелiки об'єктiв i споруд систем життєзабезпечення, транспортних зв'язкiв, об'єктiв будiвництва промислового i цивiльного призначення, об'єктiв культурної спадщини та унiкальних документальних пам'яток, перелiки техногенно та екологiчно небезпечних об'єктiв та iнших об'єктiв, документацiя на якi пiдлягає закладанню до страхового фонду документацiї України;

     координує дiяльнiсть мiнiстерств, iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, вiдповiдних постачальникiв документiв, якi формують та використовують страховий фонд документацiї України, у тому числi страховий фонд документацiї України на техногенно та екологiчно небезпечнi об'єкти вiдповiдно до Державного реєстру техногенно та екологiчно небезпечних об'єктiв;

     проводить у межах повноважень перевiрки суб'єктiв державної системи страхового фонду документацiї України;

     вирiшує у межах своєї компетенцiї питання щодо забезпечення функцiонування державної системи страхового фонду документацiї України в умовах особливого перiоду та надзвичайних ситуацiй;

     органiзовує i координує науково-дослiдну та методичну роботу у сферi довгострокового зберiгання страхового фонду документацiї України, поширює науково-технiчну iнформацiю та забезпечує впровадження досягнень науки i технiки, передового досвiду роботи iз цих питань;

     органiзовує виконання науково-технiчних програм, планiв науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i проектних робiт щодо забезпечення сталого функцiонування державної системи страхового фонду документацiї України;

     здiйснює в установленому порядку мiжнародне спiвробiтництво у сферi створення страхового фонду документацiї України;

     забезпечує функцiонування баз зберiгання страхового фонду документацiї України";

     5) частину четверту статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Бази зберiгання страхового фонду документацiї України, що належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї, i дiють на пiдставi статутiв (положень), затверджених керiвником центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї";

     6) частину другу статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Науково-дослiднi установи страхового фонду документацiї України, що належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї, i дiють на пiдставi статутiв (положень), затверджених керiвником центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї";

     7) статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Спецiальнi установи страхового фонду документацiї України

     Спецiальнi установи страхового фонду документацiї України здiйснюють виготовлення документiв страхового фонду, виробництво технiчних засобiв оброблення iнформацiї та технологiчного оснащення, що повинно вiдповiдати вимогам технiчного захисту iнформацiї з обмеженим доступом i здiйснюватися за наявностi вiдповiдного дозволу.

     Спецiальнi установи страхового фонду документацiї України дiють на основi статуту, який затверджується керiвником центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї";

     8) у частинi першiй статтi 10 слово "пiдприємствами" виключити;

     9) у частинi третiй статтi 10, частинi п'ятiй статтi 11, частинi третiй статтi 12, частинi першiй статтi 13, абзацi третьому статтi 22, абзацi третьому статтi 23 та частинi другiй статтi 24 слова "Державний департамент страхового фонду документацiї" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     10) у статтi 14:

     у частинi першiй слова "Державна технiчна iнспекцiя Державного департаменту страхового фонду документацiї" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї, є Головним державним iнспектором з питань формування та ведення страхового фонду документацiї України";

     частину четверту виключити;

     11) абзац шостий статтi 21 виключити;

     12) частину другу статтi 24 викласти в такiй редакцiї:

     "Фiнансування центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї, науково-дослiдних установ, спецiальних установ, установ та органiзацiй, що належать до сфери його управлiння i виконують завдання щодо формування, ведення та зберiгання страхового фонду документацiї України, здiйснюється за рахунок державного бюджету в межах коштiв, передбачених на утримання страхового фонду документацiї України";

     13) у частинi першiй статтi 25 слова "Пiдприємства, установи i органiзацiї, що пiдпорядкованi Державному департаменту страхового фонду документацiї" замiнити словами "Установи i органiзацiї, що належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi страхового фонду документацiї";

     14) в абзацi першому статтi 26 слово "пiдприємства" замiнити словом "установи".

     24. У Законi України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118; 2005 р., N 34, ст. 437; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     1) у частинi третiй статтi 9 слова "Мiнiстерством юстицiї України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань";

     2) у статтi 11:

     у частинах першiй - третiй та дванадцятiй - чотирнадцятiй слова "Мiнiстерство юстицiї України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань" у вiдповiдному вiдмiнку;

     перше речення частини сьомої викласти в такiй редакцiї:

     "Реєстрацiя обласних, мiських i районних органiзацiй або iнших структурних утворень, передбачених статутом партiї, здiйснюється вiдповiдним центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань, на мiсцевому рiвнi, якщо iнший порядок не передбачений законом, лише пiсля реєстрацiї полiтичної партiї центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань";

     у частинi восьмiй слова "органу юстицiї Мiнiстерства юстицiї України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань";

     у частинi дев'ятiй слова "Вiдповiдний орган юстицiї Мiнiстерства юстицiї України" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань";

     у частинi одинадцятiй слова "Мiнiстерство юстицiї України, його вiдповiднi органи пiсля реєстрацiї видають" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань, пiсля реєстрацiї видає";

     у частинах вiсiмнадцятiй i дев'ятнадцятiй слова "Мiнiстерство юстицiї України та його органи юстицiї" та "Мiнiстерства юстицiї України чи його органу юстицiї" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у частинi другiй статтi 15, пунктi 1 частини першої статтi 18 та частинi першiй статтi 21 слова "Мiнiстерство юстицiї України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань" у вiдповiдному вiдмiнку.

     25. У Законi України "Про народнi художнi промисли" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 41, ст. 199; 2004 р., N 16, ст. 238):

     1) в абзацi сьомому статтi 1 слова "за рiшенням Державної художньо-експертної ради" виключити;

     2) у статтi 2 слова "Основ законодавства України про культуру" виключити;

     3) статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Повноваження центральних органiв виконавчої влади у сферах культури та мистецтв щодо народних художнiх промислiв

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв щодо народних художнiх промислiв належать:

     розроблення та забезпечення реалiзацiї загальнодержавних програм охорони, вiдродження, збереження i розвитку народних художнiх промислiв;

     подання Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй про затвердження Перелiку видiв виробництв i груп виробiв народних художнiх промислiв, а також пропозицiй про внесення змiн до цього Перелiку;

     встановлення порядку облiку, зберiгання та використання типових зразкiв виробiв народних художнiх промислiв та унiкальних виробiв народних художнiх промислiв;

     визначення перспектив та напрямiв розвитку освiти у галузi народних художнiх промислiв, участь в органiзацiйному та методичному забезпеченнi пiдготовки фахiвцiв для галузi народних художнiх промислiв;

     здiйснення iнших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами Президента України.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах культури та мистецтв щодо народних художнiх промислiв належать:

     контроль за виконанням цього Закону, iнших нормативно-правових актiв про народнi художнi промисли;

     здiйснення заходiв щодо виявлення, обстеження, облiку i охорони осередкiв народних художнiх промислiв та заповiдних територiй народних художнiх промислiв;

     сприяння органiзацiї i проведенню культурно-мистецьких заходiв у галузi народних художнiх промислiв, а також аукцiонiв, конкурсiв, виставок-продажiв тощо;

     сприяння в межах своїх повноважень мiжнародному спiвробiтництву у галузi народних художнiх промислiв;

     здiйснення iнших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами Президента України";

     4) статтю 11 виключити;

     5) у статтi 12 слова "рiшеннями Державної художньо-експертної ради з народних художнiх промислiв" замiнити словами "у порядку, визначеному законодавством";

     6) в абзацi третьому статтi 6, частинi першiй статтi 7, частинi першiй статтi 12 та частинi першiй статтi 14 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi культури" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     7) у частинi другiй статтi 7 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi культури" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах культури та мистецтв".

     26. У Законi України "Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 11, ст. 81; 2007 р., N 10, ст. 91; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 5 липня 2012 року N 5068-VI):

     1) у частинi другiй статтi 5:

     у другому реченнi слова "центральним органом виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" замiнити словами "Мiнiстерством юстицiї України";

     у третьому реченнi слова "центральний орган виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи i дiловодства";

     2) у статтi 6:

     у частинi восьмiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" замiнити словами "Мiнiстерством юстицiї України";

     у частинi дев'ятiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи i дiловодства";

     3) у частинах другiй та четвертiй статтi 10, частинi першiй статтi 17 слова "центрального органу виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" та "орган виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи i дiловодства" у вiдповiдному вiдмiнку;

     4) у частинi першiй статтi 12 та частинi п'ятiй статтi 13 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство юстицiї України" у вiдповiдному вiдмiнку;

     5) у частинi першiй статтi 16, частинi третiй статтi 20, статтi 27, частинi третiй статтi 28, частинi другiй статтi 30, частинах третiй та четвертiй статтi 32 та частинi третiй статтi 33 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи i дiловодства" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) у статтi 19:

     у частинi першiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" замiнити словами "Мiнiстерством юстицiї України";

     у частинi другiй слова "центрального органу виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи i дiловодства";

     7) у частинах другiй та третiй статтi 22, частинi третiй статтi 25, статтi 31 та частинi другiй статтi 32 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство юстицiї України" у вiдповiдному вiдмiнку;

     8) абзац другий статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи i дiловодства";

     9) статтю 24 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 24. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи i дiловодства

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи i дiловодства, у межах своїх повноважень, визначених законом:

     вносить пропозицiї Мiнiстерству юстицiї України щодо формування державної полiтики у сферi архiвної справи i дiловодства, забезпечує її реалiзацiю;

     контролює дiяльнiсть архiвних установ i служб дiловодства;

     органiзовує науково-методичне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi архiвних установ i служб дiловодства;

     розпоряджається Нацiональним архiвним фондом, органiзовує його формування, державний облiк та зберiгання його документiв, використання вiдомостей, що в них мiстяться;

     здiйснює мiжнародне спiвробiтництво у сферi архiвної справи i дiловодства;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та покладенi на нього актами Президента України";

     10) у частинi другiй статтi 25 слова "як державнi органи" виключити;

     11) частини другу i третю статтi 26 викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення про створення галузевих державних архiвiв приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi спiльного подання Мiнiстерства юстицiї України та центрального органу виконавчої влади, де створюється вiдповiдний архiв.

     Положення про галузевi державнi архiви затверджуються Мiнiстерством юстицiї України та центральним органом виконавчої влади, де створюється вiдповiдний архiв";

     12) у текстi Закону слова "органи державної влади" в усiх вiдмiнках замiнити словами "державнi органи" у вiдповiдному вiдмiнку.

     27. У Законi України "Про боротьбу з тероризмом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; 2005 р., N 25, ст. 335; 2006 р., N 14, ст. 116; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511; 2010 р., N 29, ст. 392; 2011 р., N 43, ст. 449):

     1) в абзацi двадцять першому статтi 1 слова "органiв державної влади" замiнити словами "державних органiв";

     2) частини третю та четверту статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єктами, якi безпосередньо здiйснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенцiї, є:

     Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавнiй системi боротьби з терористичною дiяльнiстю;

     Мiнiстерство внутрiшнiх справ України;

     Мiнiстерство оборони України;

     центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi цивiльного захисту;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту державного кордону;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань;

     Управлiння державної охорони України.

     До участi у здiйсненнi заходiв, пов'язаних з попередженням, виявленням i припиненням терористичної дiяльностi, залучаються у разi необхiдностi також:

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     Служба зовнiшньої розвiдки України;

     Мiнiстерство закордонних справ України;

     центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi охорони здоров'я;

     центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику в електроенергетичному, вугiльно-промисловому та нафтогазовому комплексах;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi управлiння об'єктами державної власностi;

     центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах транспорту;

     центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну фiнансову полiтику;

     центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища;

     центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну аграрну полiтику;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної митної справи;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     3) у статтi 5:

     у частинi четвертiй слова "Мiнiстерство України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" замiнити словами "Центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi цивiльного захисту", а слово "йому" замiнити словом "їм";

     у частинi п'ятiй слова "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, територiальнi органи спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту державного кордону";

     у частинi шостiй слова "Державний департамент України з питань виконання покарань" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань";

     4) частину третю статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Мiжвiдомча координацiйна комiсiя Антитерористичного центру при Службi безпеки України формується з керiвника Антитерористичного центру та його заступникiв; заступникiв Мiнiстра внутрiшнiх справ України, керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi цивiльного захисту; заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України; заступникiв керiвникiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту державного кордону, Управлiння державної охорони України, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань; начальника Управлiння Служби безпеки України в мiстi Києвi, заступника голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї; заступникiв керiвникiв iнших центральних органiв виконавчої влади";

     5) у статтi 9 слова "Органи державної влади України" замiнити словами "Державнi органи".

     28. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     абзац третiй пiсля слiв "посадова особа" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     в абзацi чотирнадцятому слова "спецiально уповноваженого органу з питань державної реєстрацiї" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     2) частину четверту статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, здiйснює реєстрацiю (легалiзацiю) об'єднань громадян (у тому числi професiйних спiлок та їх об'єднань), благодiйних органiзацiй, полiтичних партiй, творчих спiлок та їх територiальних осередкiв, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування, iнших установ та органiзацiй, визначених законом, та видає виписку з Єдиного державного реєстру, оформлену державним реєстратором вiдповiдного центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, за мiсцезнаходженням юридичної особи";

     3) у частинi першiй статтi 5 слова "виключно у виконавчому комiтетi мiської ради мiста обласного значення або у районнiй, районнiй у мiстах Києвi та Севастополi державнiй адмiнiстрацiї" виключити;

     4) у статтi 6:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi" виключити;

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "формує та веде реєстрацiйнi справи (крiм реєстрацiйних справ юридичних осiб, зареєстрованих вiдповiдно до частини четвертої статтi 3 цього Закону)";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має повну вищу юридичну освiту. Державний реєстратор має посвiдчення державного реєстратора та власну печатку, опис яких затверджується Мiнiстерством юстицiї України";

     частини третю - шосту виключити;

     5) статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв

     1. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв:

     бере участь у формуваннi та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     здiйснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     узагальнює практику застосування нормативно-правових актiв з питань державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i розробляє проекти нормативно-правових актiв у цiй сферi;

     забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру;

     органiзовує навчальну пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї державних реєстраторiв;

     забезпечує замовлення, постачання, облiк та звiтнiсть щодо витрачання бланкiв свiдоцтв про державну реєстрацiю та бланкiв виписок з Єдиного державного реєстру;

     видає спецiалiзований друкований засiб масової iнформацiї;

     забезпечує органи державної влади iнформацiєю з Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому Мiнiстерством юстицiї України;

     здiйснює методологiчне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi державних реєстраторiв";

     6) у частинi сьомiй статтi 8 слова "спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї" замiнити словами "Мiнiстерством юстицiї України";

     7) у частинi четвертiй статтi 10 слово "мiсцевого" замiнити словом "державного", а слова "за мiсцезнаходженням юридичної особи або мiсцем проживання фiзичної особи - пiдприємця" виключити;

     8) у частинi п'ятiй статтi 14 слова "спецiально уповноваженого органу з питань державної реєстрацiї" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     9) у частинi третiй статтi 15 слова "спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї" замiнити словами "Мiнiстерством юстицiї України";

     10) частину п'яту статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Єдиний державний реєстр створюється i ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, який є його розпорядником. Адмiнiстратором Єдиного державного реєстру є державне пiдприємство, що належить до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     11) частину першу статтi 17 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Форми реєстрацiйних карток затверджуються Мiнiстерством юстицiї України";

     12) абзац перший частини третьої та частину п'яту статтi 20 викласти вiдповiдно в такiй редакцiї:

     "3. Форма витягу, довiдки та виписки з Єдиного державного реєстру встановлюється Мiнiстерством юстицiї України. Витяг, довiдка та виписка з Єдиного державного реєстру пiдписуються державним реєстратором i засвiдчуються його печаткою";

     "5. За одержання витягу, довiдки та виписки з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмiр та порядок внесення якої визначаються Мiнiстерством юстицiї України. Порядок передачi Бюро кредитних iсторiй iнформацiї з Єдиного державного реєстру у форматi бази даних, а також розмiр плати за це та iншi умови встановлюються Мiнiстерством юстицiї України та Бюро кредитних iсторiй на пiдставi договору. Розмiр зазначеної плати не може перевищувати розмiру адмiнiстративних витрат";

     13) в абзацi другому частини третьої статтi 20, частинi другiй статтi 21, частинi другiй статтi 22 та частинi шостiй статтi 221 слова "спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї" замiнити словами "Мiнiстерством юстицiї України";

     14) у частинi сьомiй статтi 25 слова "спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї та спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi статистики" замiнити словами "Мiнiстерством юстицiї України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики";

     15) у текстi Закону слова "орган державної влади" в усiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "державний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     29. Статтю 2 Закону України "Про гастрольнi заходи в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 56) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Єдиний банк даних гастрольних заходiв, що проводяться в Українi, формує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах культури та мистецтв".

     30. У Законi України "Про охорону археологiчної спадщини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 26, ст. 361; 2011 р., N 4, ст. 22, N 34, ст. 343):

     1) абзаци другий - п'ятий частини другої статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi охорони культурної спадщини;

     орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим;

     обласнi, районнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї;

     виконавчий орган сiльської, селищної, мiської ради";

     2) у частинi другiй статтi 5 слово "законодавством" замiнити словом "законами";

     3) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Повноваження центральних органiв виконавчої влади у сферi охорони культурної спадщини

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони культурної спадщини, належать:

     розроблення, затвердження та погодження нормативно-правових актiв, що регулюють питання охорони археологiчної спадщини;

     оголошення топографiчно визначених територiй чи водних об'єктiв, в яких мiстяться об'єкти культурної спадщини або можлива їх наявнiсть, охоронюваними археологiчними територiями;

     науково-методичне керiвництво з питань охорони i використання археологiчної спадщини;

     здiйснення iнших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами Президента України.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони культурної спадщини, належать:

     ведення державного облiку об'єктiв археологiчної спадщини;

     визначення меж територiй археологiчних пам'яток нацiонального значення, затвердження зон їх охорони, охоронюваних археологiчних територiй, iсторичних ареалiв населених мiсць та встановлення режиму їх використання;

     здiйснення нагляду за виконанням робiт з дослiдження, консервацiї, реабiлiтацiї, реставрацiї, ремонту, пристосування, музеєфiкацiї та iнших робiт на об'єктах археологiчної спадщини i в зонах їх охорони, на охоронюваних археологiчних територiях, в iсторичних ареалах населених мiсць вiдповiдно до закону;

     погодження проектiв вiдведення земельних дiлянок на територiї пам'яток та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологiчних територiях, в iсторичних ареалах населених мiсць вiдповiдно до закону;

     погодження програм та проектiв мiстобудiвних, архiтектурних i ландшафтних перетворень, мелiоративних, шляхових, земляних робiт на пам'ятках нацiонального значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологiчних територiях, в iсторичних ареалах населених мiсць з урахуванням експертного висновку за результатами наукової археологiчної експертизи зазначених проектiв;

     видача дозволiв на проведення археологiчних розвiдок, розкопок на територiї пам'ятки, в зонах охорони, на охоронюванiй археологiчнiй територiї, в iсторичних ареалах населених мiсць, а також на дослiдження решток життєдiяльностi людини, що мiстяться пiд земною поверхнею та водою;

     заборона будь-якої дiяльностi юридичних або фiзичних осiб, що загрожує об'єкту археологiчної спадщини або порушує вимоги законодавства про охорону археологiчної спадщини, в порядку, встановленому законом;

     видача розпоряджень та приписiв щодо охорони археологiчних пам'яток, припинення робiт на таких пам'ятках, їх територiях та в зонах охорони, на охоронюваних археологiчних територiях, в iсторичних ареалах населених мiсць, якщо такi роботи виконуються за вiдсутностi затверджених або погоджених вiдповiдними органами охорони культурної спадщини програм та проектiв, передбачених цим Законом дозволiв або з вiдхиленням вiд них;

     застосування фiнансових санкцiй за порушення вимог цього Закону;

     здiйснення контролю за перемiщенням археологiчних предметiв через державний кордон;

     здiйснення iнших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами Президента України";

     4) у статтi 7:

     в абзацi першому слова "органу охорони культурної спадщини Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органiв охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних державних адмiнiстрацiй та органiв охорони культурної спадщини мiсцевих рад" замiнити словами "органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї, виконавчого органу сiльської, селищної, мiської ради";

     5) у частинi другiй статтi 8 та частинi другiй статтi 10 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi охорони культурної спадщини" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони культурної спадщини";

     6) у частинi першiй статтi 18 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi охорони культурної спадщини" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони культурної спадщини".

     31. У статтi 9 Закону України "Про третейськi суди" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 412; 2009 р., N 30, ст. 421; 2011 р., N 41, ст. 413):

     перше речення частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "Державна реєстрацiя постiйно дiючого третейського суду здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань, протягом п'ятнадцяти днiв з дня подання його засновником заяви";

     частину третю виключити;

     у другому реченнi частини шостої слова "Мiнiстерство юстицiї України (його орган)" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань";

     у частинi восьмiй слова "Мiнiстерства юстицiї України (його органу)" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань".

     32. У Законi України "Про театри i театральну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350):

     1) у частинi першiй статтi 2 слова "Основ законодавства України про культуру, Цивiльного та Господарського кодексiв України" виключити;

     2) у частинi третiй статтi 10, частинi восьмiй статтi 16 слова "центральному органу виконавчої влади в галузi культури" та "центральним органом виконавчої влади в галузi культури" замiнити вiдповiдно словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах культури та мистецтв" та "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах культури та мистецтв";

     3) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Повноваження центральних органiв виконавчої влади у сферах культури та мистецтв

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв:

     формує державну полiтику в галузi театру i театральної справи;

     здiйснює органiзацiйно-методичне керiвництво театральною справою;

     формує вимоги щодо державного статистичного облiку театрiв стосовно їх дiяльностi;

     створює спецiалiзованi органiзацiйнi структури для науково-методичного та матерiально-технiчного забезпечення театрiв;

     органiзовує науковi дослiдження в галузi театрознавства;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та покладенi на нього актами Президента України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах культури та мистецтв:

     реалiзує державну полiтику в галузi театру i театральної справи;

     здiйснює координацiю дiяльностi театрiв;

     органiзовує навчання та фахову перепiдготовку артистичного i художнього персоналу театрiв;

     здiйснює контроль за дiяльнiстю театрiв, заснованих на державнiй та комунальнiй формах власностi;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та покладенi на нього актами Президента України";

     4) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади в галузi культури" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     33. У Законi України "Про Державну кримiнально-виконавчу службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511; 2011 р., N 10, ст. 63; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI):

     1) у частинi першiй статтi 1 слово "єдиної" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 3, частинi третiй статтi 9, частинi третiй статтi 14 та частинi четвертiй статтi 23 слова "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство юстицiї України" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у частинi першiй статтi 6 слова "центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань зi спецiальним статусом" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань";

     4) у статтi 7:

     друге речення частини першої виключити;

     у частинi другiй слова "вiдповiдно Президенту України чи Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "Мiнiстерству юстицiї України";

     5) частину другу статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Керiвника центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань, та його заступникiв призначає за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняє з посад Президент України";

     6) у частинi першiй статтi 9 слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     7) у статтi 13:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пiдприємства установ виконання покарань є державними пiдприємствами, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть та професiйно-технiчне навчання засуджених";

     у частинi другiй:

     у пiдпунктi 3 слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань" замiнити словом "законодавством";

     у пiдпунктi 5 слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань" виключити;

     8) у частинi третiй статтi 14 слова "нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань";

     9) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань" у вiдповiдному вiдмiнку.

     34. У Законi України "Про асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 38, ст. 534):

     1) у частинi другiй статтi 3 слова "Мiнiстерства юстицiї України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань";

     2) у статтi 10:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Державна реєстрацiя асоцiацiй здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань";

     у частинi дев'ятiй слова "Мiнiстерство юстицiї України" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань";

     3) у текстi Закону слова "органи державної влади" в усiх вiдмiнках замiнити словами "державнi органи" у вiдповiдному вiдмiнку.

     35. У Законi України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; 2012 р., N 8, ст. 61; iз змiнами, внесеними законами України вiд 4 липня 2012 року N 5037-VI та вiд 6 вересня 2012 року N 5206-VI):

     1) у статтi 6:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Систему органiв державної реєстрацiї прав становлять:

     Мiнiстерство юстицiї України;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї прав;

     органи державної реєстрацiї прав, утворенi Мiнiстерством юстицiї України в установленому законодавством порядку (далi - органи державної реєстрацiї прав)";

     у частинi другiй слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної реєстрацiї прав - Мiнiстерство юстицiї України" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї прав";

     2) статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Компетенцiя Мiнiстерства юстицiї України у сферi державної реєстрацiї прав

     1. Мiнiстерство юстицiї України:

     1) забезпечує формування державної полiтики у сферi державної реєстрацiї прав;

     2) здiйснює нормативно-правове регулювання у сферi державної реєстрацiї прав;

     3) затверджує статут державного пiдприємства - Адмiнiстратора Державного реєстру прав, призначає та звiльняє його керiвника;

     4) здiйснює контроль за використанням та збереженням належного державному пiдприємству (Адмiнiстратору Державного реєстру прав) майна;

     5) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим та iншими законами України та покладенi на нього Президентом України";

     3) доповнити статтею 71 такого змiсту:

     "Стаття 71. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї прав

     1. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї прав:

     1) вносить в установленому порядку пропозицiї щодо її формування;

     2) забезпечує створення та функцiонування Державного реєстру прав;

     3) органiзовує роботу, пов'язану iз забезпеченням дiяльностi з державної реєстрацiї прав;

     4) здiйснює керiвництво та контроль за дiяльнiстю у сферi державної реєстрацiї прав;

     5) органiзовує роботу з пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї державних реєстраторiв прав на нерухоме майно (далi - державний реєстратор);

     6) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим та iншими законами України та покладенi на нього Президентом України";

     4) у пiдпунктi 5 статтi 8 та пунктi 9 частини другої статтi 9 слова "нормативно-правовими актами" замiнити словами "законами України";

     5) у частинi четвертiй статтi 14 слова "за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi архiвної справи" замiнити словами "за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи".

     36. У Законi України "Про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509; 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 19 - 20, ст. 171):

     1) у пунктi 1 частини першої статтi 4, назвi та абзацi першому частини першої статтi 5, частинi другiй статтi 11, частинi другiй статтi 18, частинi четвертiй статтi 24 та частинi другiй статтi 26 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) пункт 1 частини першої статтi 5 виключити;

     3) у частинi першiй статтi 7 слова "органiв державної влади" замiнити словами "державних органiв";

     4) у статтi 9:

     абзац третiй частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "Iнформацiя про персональнi данi фiзичної особи, що мiстяться в актовому записi цивiльного стану, є конфiденцiйною i не пiдлягає розголошенню";

     у частинах п'ятiй та шостiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану" замiнити словами "Мiнiстерством юстицiї України";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. Органи державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, крiм дипломатичних представництв i консульських установ України, подають центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, вiдомостi про фiзичних осiб для внесення або змiни таких даних у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв. Вiдомостi передаються у виглядi вiдповiдних облiкових карток за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової полiтики, та погодженою з Мiнiстерством юстицiї України, у разi проведення державної реєстрацiї смертi, проведення реєстрацiї iнших актiв цивiльного стану, що пов'язанi iз змiною прiзвища, iменi, по батьковi чи iнших даних про фiзичну особу, якi включаються до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв. Порядок взаємодiї мiж центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та вiддiлами реєстрацiї актiв цивiльного стану вiдповiдно до Податкового кодексу України та цього Закону встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) у частинi другiй статтi 10 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану за погодженням iз центральним органом виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" замiнити словами "Мiнiстерством юстицiї України";

     6) у частинi третiй статтi 11 слова "центрального органу виконавчої влади у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану" замiнити словами "Мiнiстерства юстицiї України";

     7) в абзацi першому частини четвертої статтi 13 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     8) у частинi сьомiй статтi 17 та частинi другiй статтi 26 слова "центральний орган виконавчої влади iз забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi зовнiшнiх зносин України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство закордонних справ України" у вiдповiдному вiдмiнку;

     9) у частинi третiй статтi 18 та абзацi другому частини третьої статтi 20 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану" замiнити словами "Мiнiстерством юстицiї України";

     10) у частинi четвертiй статтi 25 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану за погодженням iз центральним органом виконавчої влади у сферi архiвної справи i дiловодства" замiнити словами "Мiнiстерством юстицiї України".

     37. У Законi України "Про Державний реєстр виборцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 5, ст. 34):

     1) частини першу та другу статтi 11 пiсля слiв "Державною службою спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" доповнити словами "та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту персональних даних", а слова "Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах" замiнити словами "законiв України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", "Про захист персональних даних";

     2) у частинi четвертiй статтi 22 слова "Мiнiстерства юстицiї України" виключити.

     38. У Законi України "Про культуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168):

     1) у статтi 13:

     у частинi другiй слова "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi охорони культурної спадщини" замiнити словами "Центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi охорони культурної спадщини";

     у частинi третiй слова "Спецiально уповноважений державний орган контролю за вивезенням, ввезенням i поверненням культурних цiнностей" замiнити словами "Центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi вивезення, ввезення i повернення культурних цiнностей";

     2) статтю 16 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Перелiк об'єктiв нематерiальної культурної спадщини складає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв";

     3) у статтi 22:

     у частинi третiй слова "з Мiнiстерством культури i туризму України" замiнити словами "iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, визначає перспективи та напрями розвитку i змiст спецiальної освiти у сферах культури i мистецтв";

     4) у статтi 24 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi культури" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв";

     5) статтю 25 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв, порушує в установленому порядку клопотання про надання закладам (установам) культури статусу нацiонального закладу, надає статус академiчного закладу професiйним творчим колективам".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пiдпунктiв 1 - 4 та 7 - 8 пункту 28 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2013 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
N 5461-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.