ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту права власностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 16611:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд двохсот до чотирьохсот" замiнити словами "вiд чотирьохсот до шестисот";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд трьохсот до п'ятисот" замiнити словами "вiд п'ятисот до однiєї тисячi";

     2) у статтi 16623:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд двохсот до чотирьохсот" замiнити словами "вiд чотирьохсот до шестисот";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд чотирьохсот до п'ятисот" замiнити словами "вiд п'ятисот до однiєї тисячi".

     2. У пунктi 4 частини першої статтi 116 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     слово "часток" замiнити словами "частки (її частини)";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Договiр вiдчуження майна, предметом якого є частка (її частина) у статутному (складеному) капiталi товариства, укладається у письмовiй формi".

     3. У Законi України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383 iз наступними змiнами):

     1) статтю 8 пiсля частини чотирнадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Внесення нотарiусом у випадках, передбачених законодавством, iнформацiї до Єдиного реєстру довiреностей, Спадкового реєстру та iнших єдиних та державних реєстрiв, що функцiонують у системi Мiнiстерства юстицiї України, не є порушенням нотарiальної таємницi".

     У зв'язку з цим частину п'ятнадцяту вважати частиною шiстнадцятою;

     2) частину третю статтi 34 викласти в такiй редакцiї:

     "Тексти договорiв, заповiтiв, довiреностей, свiдоцтв, актiв про морськi протести та протести векселiв, перекладiв у разi засвiдчення нотарiусом вiрностi перекладу документа з однiєї мови на iншу, заяв, на яких нотарiусом засвiдчується справжнiсть пiдпису (за винятком тих примiрникiв, що залишаються у справах нотарiуса), а також дублiкатiв нотарiальних документiв, рiшень юридичних осiб, актiв приймання-передачi частки (частини частки) у статутному капiталi, актiв про передання нерухомого майна до та зi статутних капiталiв юридичних осiб, передавальних актiв, розподiльчих балансiв, а також iнших документiв, визначених законами, викладаються на спецiальних бланках нотарiальних документiв. Зразок, опис, порядок витрачання, зберiгання, обiгу та звiтностi спецiальних бланкiв нотарiальних документiв установлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у статтi 43:

     частину другу пiсля слова "нотарiуси" доповнити словами "посадовi особи, якi вчиняють нотарiальнi дiї";

     частину четверту виключити;

     4) друге речення частини сьомої статтi 44 викласти в такiй редакцiї: "Дiйснiсть довiреностi, нотарiально посвiдченої вiдповiдно до законодавства України, перевiряється нотарiусом за допомогою Єдиного реєстру довiреностей".

     4. У Законi України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 9 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 3:

     частину першу доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) одночаснiсть вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва та державної реєстрацiї прав";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Державна реєстрацiя права власностi та iнших речових прав проводиться в межах Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва та Севастополя за мiсцезнаходженням нерухомого майна.

     На пiдставi рiшення Мiнiстерства юстицiї України державна реєстрацiя права власностi та iнших речових прав у визначених випадках може проводитися в межах декiлькох адмiнiстративно-територiальних одиниць, визначених абзацом першим цiєї частини, або незалежно вiд мiсцезнаходження нерухомого майна.

     Державна реєстрацiя обтяжень речових прав проводиться незалежно вiд мiсцезнаходження нерухомого майна.

     Державна реєстрацiя прав проводиться за заявами у сферi державної реєстрацiї прав будь-яким державним реєстратором з урахуванням вимог, встановлених абзацами першим - третiм цiєї частини, крiм випадку, передбаченого статтею 321 цього Закону";

     2) у статтi 6:

     абзац третiй пункту 2 частини першої виключити;

     частину третю виключити;

     3) частину другу статтi 9 виключити;

     4) у статтi 10:

     пункт 3 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "3) державний, приватний виконавець - у разi накладення/зняття таким виконавцем арешту на нерухоме майно пiд час примусового виконання рiшень вiдповiдно до закону";

     у частинi третiй:

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) пiд час проведення державної реєстрацiї прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 сiчня 2013 року, а також пiд час проведення державної реєстрацiї прав, якi набуваються з прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 сiчня 2013 року, обов'язково запитує вiд органiв влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, якi вiдповiдно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацiю прав, iнформацiю (довiдки, засвiдченi в установленому законодавством порядку копiї документiв тощо), необхiдну для такої реєстрацiї, у разi вiдсутностi доступу до вiдповiдних носiїв iнформацiї, що мiстять вiдомостi, необхiднi для проведення державної реєстрацiї прав, чи у разi вiдсутностi необхiдних вiдомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разi, якщо вiдповiднi документи не були поданi заявником, крiм випадкiв, коли державна реєстрацiя прав, похiдних вiд права власностi, здiйснюється у зв'язку iз вчиненням нотарiальної дiї та такi документи були наданi у зв'язку з вчиненням такої дiї";

     у пунктi 4 слова "використовує вiдомостi, отриманi у порядку iнформацiйної взаємодiї Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рiшень" замiнити словами "вiдомостi iнших реєстрiв (кадастрiв), автоматизованих iнформацiйних систем, держателем (розпорядником, володiльцем, адмiнiстратором) яких є державнi органи, шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку iнформацiйної взаємодiї з Державним реєстром прав, у тому числi вiдомостi, що мiстять персональнi данi особи";

     5) статтю 12 доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Доступ державного реєстратора до Державного реєстру прав здiйснюється шляхом багатофакторної аутентифiкацiї у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України у Порядку ведення Державного реєстру прав";

     6) частину першу статтi 17 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У випадках проведення нотарiусами державної реєстрацiї речових прав та їх обтяжень у результатi вчинення нотарiальних дiй реєстрацiйна справа формується в електроннiй формi".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     7) у статтi 18:

     пункт 4 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "4) перевiрка документiв та/або вiдомостей Державного реєстру прав, вiдомостей реєстрiв (кадастрiв), автоматизованих iнформацiйних систем на наявнiсть пiдстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрацiї прав, вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї прав та прийняття вiдповiдних рiшень";

     пiсля частини третьої доповнити трьома новими частинами такого змiсту:

     "4. У разi якщо державна реєстрацiя прав проводиться не у результатi вчинення нотарiальних дiй або не на пiдставi документiв, виданих (оформлених) органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування, державний реєстратор обов'язково визначає обсяг цивiльної дiєздатностi фiзичних осiб i цивiльної правоздатностi та дiєздатностi юридичних осiб, перевiряє повноваження представника фiзичної або юридичної особи щодо вчинення дiй, направлених на набуття, змiну чи припинення речових прав, обтяжень таких прав.

     Обсяг цивiльної правоздатностi та дiєздатностi визначається, а повноваження представника перевiряються щодо особи, якiй належить нерухоме майно на певному речовому правi, та щодо особи, яка набуває певних речових прав.

     5. Перевiрка цивiльної правоздатностi та дiєздатностi фiзичної особи - громадянина України здiйснюється шляхом отримання вiдомостей про таку особу з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян. Перевiрка цивiльної правоздатностi та дiєздатностi фiзичної особи - iноземця або особи без громадянства здiйснюється на пiдставi документа, що посвiдчує його особу i є пiдставою для перебування в Українi.

     Перевiрка цивiльної правоздатностi та дiєздатностi юридичної особи, зареєстрованої вiдповiдно до законодавства України, здiйснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про таку особу, у тому числi про її установчi документи, та перевiрки вiдповiдностi реєстрацiйної дiї, яка вчиняється, обсягу її цивiльної правоздатностi та дiєздатностi. Перевiрка цивiльної правоздатностi та дiєздатностi юридичної особи - нерезидента здiйснюється на пiдставi документа, що пiдтверджує реєстрацiю такої особи у країнi її мiсцезнаходження (витяг iз торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо), та її установчих документiв (їх копiй), що легалiзованi (консульська легалiзацiя чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо iнше не встановлено чинними мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     6. У разi подачi документiв на державну реєстрацiю уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на пiдставi документа, що пiдтверджує її повноваження дiяти вiд iменi iншої особи.

     Для цiлей проведення реєстрацiйних дiй документом, що пiдтверджує повноваження дiяти вiд iменi iншої особи, є документ, що пiдтверджує повноваження законного представника особи, нотарiально посвiдчена довiренiсть або вiдомостi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про особу, уповноважену дiяти вiд iменi юридичної особи.

     Дiйснiсть довiреностi, нотарiально посвiдченої вiдповiдно до законодавства України, перевiряється за допомогою Єдиного реєстру довiреностей".

     У зв'язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами сьомою - чотирнадцятою;

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "8. Заява про державну реєстрацiю прав подається окремо щодо кожного об'єкта нерухомого майна.

     У разi набуття права власностi на житловий будинок, будiвлю, споруду або об'єкт незавершеного будiвництва з одночасним набуттям права власностi на земельну дiлянку, на якiй вони розташованi, подається одна заява про державну реєстрацiю прав на такi об'єкти незалежно вiд кiлькостi документiв, що посвiдчують право власностi на зазначене майно.

     При цьому одна заява подається лише у разi, якщо право власностi на житловий будинок, будiвлю, споруду або об'єкт незавершеного будiвництва та земельну дiлянку, на якiй вони розташованi, реєструється за тим набувачем або набувачами.

     Одна заява про державну реєстрацiю права власностi може подаватися спiввласниками у разi одночасного набуття права спiльної сумiсної або спiльної часткової власностi на об'єкт нерухомого майна.

     У разi якщо на житловий будинок, будiвлю, споруду або об'єкт незавершеного будiвництва, або земельну дiлянку, на якiй вони розташованi, не вiдкрито роздiл у Державному реєстрi прав, для проведення державної реєстрацiї права власностi подаються двi заяви";

     8) у статтi 19:

     в абзацi третьому частини першої слова "невiдкладно пiсля завершення нотарiальної дiї, але не пiзнiше строкiв, встановлених абзацами першим i другим цiєї частини" замiнити словами та цифрами "у строки, визначенi статтею 312 цього Закону";

     частину другу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Надання iнформацiї з Державного реєстру прав у електроннiй формi здiйснюється у режимi реального часу";

     9) у статтi 20:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Заява на проведення реєстрацiйних дiй та оригiнали документiв, необхiдних для проведення таких дiй, подаються заявником у паперовiй або електроннiй формi у випадках, передбачених законодавством.

     У разi якщо оригiнали документiв, необхiдних для проведення реєстрацiйних дiй, вiдповiдно до законодавства залишаються у справах державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копiї документiв, оформленi такими органами вiдповiдно до законодавства.

     Заява на проведення реєстрацiйних дiй у паперовiй формi подається за умови встановлення особи заявника. Встановлення особи громадянина України здiйснюється за паспортом громадянина України або за iншим документом, що посвiдчує особу, передбаченим Законом України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус".

     Особа iноземця або особи без громадянства встановлюється за нацiональним, дипломатичним чи службовим паспортом iноземця або iншим документом, що посвiдчує особу iноземця або особи без громадянства.

     Заява на проведення реєстрацiйних дiй в електроннiй формi подається за умови пiдписання її заявником з використанням засобiв електронної iдентифiкацiї з високим рiвнем довiри.

     У разi подання заяви уповноваженою на те особою державним реєстратором встановлюється обсяг повноважень такої особи на пiдставi документа, що пiдтверджує її повноваження дiяти вiд iменi iншої особи.

     Для цiлей проведення реєстрацiйних дiй документом, що пiдтверджує повноваження дiяти вiд iменi iншої особи, є документ, що пiдтверджує повноваження законного представника особи, нотарiально посвiдчена довiренiсть або вiдомостi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про особу, яка уповноважена дiяти вiд iменi юридичної особи.

     Дiйснiсть довiреностi, нотарiально посвiдченої вiдповiдно до законодавства України, перевiряється за допомогою Єдиного реєстру довiреностей.

     Про подання/отримання заяви на проведення реєстрацiйних дiй державний реєстратор за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав невiдкладно повiдомляє власника об'єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву, а також вiдповiдного користувача, обтяжувача.

     Порядок подання заяв у сферi державної реєстрацiї прав та повiдомлення власника об'єкта нерухомого майна, а також вiдповiдного користувача, обтяжувача про поданi заяви визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України у Порядку державної реєстрацiї прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

     частину третю виключити;

     частину четверту доповнити словами "а також якщо не встановлено особу заявника";

     у частинi п'ятiй:

     абзац перший доповнити словами та цифрами "крiм випадку, передбаченого статтею 312 цього Закону";

     абзац другий доповнити словами "та до реєстрацiйної справи в електроннiй формi";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. У разi подання заяви про проведення реєстрацiйних дiй в електроннiй формi така заява за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав реєструється у базi даних iз зазначенням дати i часу реєстрацiї, про що за допомогою програмних засобiв ведення цього реєстру повiдомляється заявник";

     10) абзац другий частини першої статтi 21 доповнити словами "чи адмiнiстратора центру надання адмiнiстративних послуг (у разi отримання витягу шляхом звернення до центру надання адмiнiстративних послуг)";

     11) пункт 2 частини першої статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "2) неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному цим Законом, вiдомостей реєстрiв (кадастрiв), автоматизованих iнформацiйних систем в електроннiй формi чи документiв iз паперових носiїв iнформацiї, що мiстять вiдомостi про зареєстрованi речовi права до 1 сiчня 2013 року";

     12) у частинi першiй статтi 24:

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9) документи подано до неналежного суб'єкта державної реєстрацiї прав, нотарiуса";

     у пунктi 12 слово "зокрема" замiнити словами "у тому числi";

     13) абзац другий частини першої статтi 26 пiсля слiв "чи iнша помилка)" доповнити словами "видачi дублiката документа, який посвiдчує право власностi на нерухоме майно";

     14) роздiл V доповнити статтею 312 такого змiсту:

     "Стаття 312. Особливостi державної реєстрацiї прав у результатi вчинення нотарiальних дiй з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва

     1. Державна реєстрацiя прав у результатi вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва, що має наслiдком набуття, змiну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно iз вчиненням такої нотарiальної дiї, проводиться нотарiусом, яким вчинено вiдповiдну нотарiальну дiю, крiм випадкiв, передбачених цiєю статтею.

     2. У разi якщо у результатi вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва, що має наслiдком набуття, змiну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно iз вчиненням такої нотарiальної дiї, необхiдно проводити декiлька реєстрацiйних дiй або реєстрацiйнi дiї щодо декiлькох об'єктiв, державна реєстрацiя прав проводиться поступово в мiру завершення попередньої реєстрацiйної дiї.

     У разi якщо в межах однiєї спадкової справи здiйснюється одночасна видача декiлькох свiдоцтв про право на спадщину, що має наслiдком проведення декiлькох реєстрацiйних дiй щодо рiзних суб'єктiв речового права або реєстрацiйних дiй щодо декiлькох об'єктiв, державна реєстрацiя прав проводиться пiсля видачi таких свiдоцтв про право на спадщину.

     3. Пiд час проведення державної реєстрацiї права власностi у результатi видачi нотарiусом свiдоцтва про придбання майна з прилюдних торгiв (аукцiонiв) або свiдоцтва про придбання майна з прилюдних торгiв (аукцiонiв), якщо прилюднi торги (аукцiони) не вiдбулися, на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будiвництва, що реалiзовувалося, у тому числi як предмет iпотеки, нотарiус одночасно проводить також державну реєстрацiю припинення iпотеки щодо такого майна.

     4. Державна реєстрацiя припинення обтяження речових прав у результатi зняття нотарiусом заборони на вiдчуження нерухомого майна вiдповiдно до Закону України "Про нотарiат" проводиться нотарiусом, яким знято вiдповiдну заборону на вiдчуження нерухомого майна, одночасно з її зняттям.

     5. У разi нотарiального посвiдчення правочину, правовий наслiдок якого пов'язується з настанням певної обставини, а також у разi, якщо у результатi вчинення нотарiальної дiї утворюються новi об'єкти нерухомого майна, що потребує здiйснення власником дiй, спрямованих на формування (створення) нерухомого майна, державна реєстрацiя прав проводиться пiсля настання певної обставини, формування (створення) нерухомого майна будь-яким державним реєстратором з урахуванням частини п'ятої статтi 3 цього Закону в порядку та строки, передбаченi цим Законом.

     6. Нотарiус у результатi вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва, що має наслiдком набуття, змiну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно зi вчиненням такої нотарiальної дiї, самостiйно формує та реєструє заяву про державну реєстрацiю прав та проводить державну реєстрацiю прав у порядку, передбаченому цим Законом.

     7. За наявностi поважних причин (надзвичайна або невiдворотна за даних умов подiя (непереборна сила) державна реєстрацiя прав у результатi вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва, що має наслiдком набуття, змiну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно зi вчиненням такої нотарiальної дiї, може бути проведена iншим нотарiусом за домовленiстю iз ним та за попереднiм письмовим повiдомленням вiдповiдного територiального органу Мiнiстерства юстицiї України iз зазначенням поважних причин, вiдомостей про нотарiуса, який проводитиме державну реєстрацiю прав, та строку вiдсутностi.

     Передача заяв на проведення державної реєстрацiї прав до iншого нотарiуса здiйснюється за допомогою програмних засобiв ведення Державного реєстру прав вiдповiдним територiальним органом Мiнiстерства юстицiї України.

     8. У разi смертi нотарiуса, оголошення його померлим чи безвiсно вiдсутнiм у порядку, встановленому законом, або якщо нотарiус за станом здоров'я не може вчинити дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, припинення або зупинення дiяльностi такого нотарiуса, передача заяв на проведення державної реєстрацiї прав до iншого нотарiуса здiйснюється за рiшенням вiдповiдного територiального органу Мiнiстерства юстицiї України.

     9. Частини сьома та восьма цiєї статтi також застосовуються до випадкiв проведення iнших реєстрацiйних дiй нотарiусом, який за наявностi умов, визначених цими частинами, не може провести реєстрацiйнi дiї у межах строкiв, встановлених цим Законом, за заявами, що перебувають на розглядi у такого нотарiуса";

     15) у статтi 35:

     в абзацi першому частини другої слова "та акредитованих суб'єктiв" виключити;

     абзац перший частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "3. Фiнансове забезпечення приватних нотарiусiв здiйснюється за рахунок 60 вiдсоткiв коштiв адмiнiстративного збору, що залишається у приватних нотарiусiв, якi здiйснили державну реєстрацiю прав";

     16) у статтi 37:

     у частинi шостiй:

     у пунктi 2:

     пiдпункти "б" i "в" викласти в такiй редакцiї:

     "б) скасування рiшення про зупинення державної реєстрацiї прав, про зупинення розгляду заяви або про вiдмову в державнiй реєстрацiї прав та проведення державної реєстрацiї прав;

     в) виправлення помилки, допущеної державним реєстратором";

     доповнити пiдпунктом "в1" такого змiсту:

     "в1) усунення порушень, допущених державним реєстратором, з визначенням строкiв для виконання наказу".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - п'ятнадцятим;

     пiдпункт "д" виключити;

     в абзацi тринадцятому букву "д" виключити;

     доповнити абзацом шiстнадцятим такого змiсту:

     "У разi якщо за результатами розгляду скарги Мiнiстерством юстицiї України чи його територiальними органами виявлено прийняття державними реєстраторами чи суб'єктами державної реєстрацiї прав рiшень з порушенням законодавства, що має наслiдком порушення прав та законних iнтересiв фiзичних та/або юридичних осiб, Мiнiстерство юстицiї України, його територiальнi органи вживають заходiв щодо негайного повiдомлення про це вiдповiдних правоохоронних органiв для вжиття необхiдних заходiв";

     у частинi сьомiй:

     абзац третiй виключити;

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi прийняття рiшення про тимчасове блокування або анулювання доступу нотарiуса до Державного реєстру прав Мiнiстерство юстицiї України вирiшує питання про передачу на розгляд суб'єкту державної реєстрацiї прав, що забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ у паперовiй формi, документiв, що поданi для проведення реєстрацiйних дiй та перебувають на розглядi у вiдповiдного нотарiуса";

     17) у статтi 371:

     в абзацi третьому частини першої слово "законодавства" замiнити словом "законiв";

     пункт 5 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "5) направлення на обов'язкове пiдвищення квалiфiкацiї державного реєстратора, крiм нотарiусiв, якi здiйснюють державну реєстрацiю прав вiдповiдно до покладених на них законом обов'язкiв";

     частини третю i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "3. Технiчний адмiнiстратор Державного реєстру прав у день надходження рiшень, передбачених пунктами 1 i 2 частини другої цiєї статтi, забезпечує їх негайне виконання.

     Рiшення, передбаченi пунктами 3 - 5 частини другої цiєї статтi, виконуються Мiнiстерством юстицiї України протягом п'яти робочих днiв з дня їх прийняття.

     У разi прийняття рiшення про тимчасове блокування або анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав Мiнiстерство юстицiї України вирiшує питання про передачу на розгляд суб'єкту державної реєстрацiї прав, що забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ у паперовiй формi, документiв, що поданi для проведення реєстрацiйних дiй та перебувають на розглядi у вiдповiдного державного реєстратора.

     У разi прийняття рiшення про тимчасове блокування або анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав щодо нотарiуса йому забезпечується доступ до Державного реєстру прав у режимi отримання iнформацiї для здiйснення нотарiальної дiяльностi вiдповiдно до закону.

     4. Порядок здiйснення контролю, проведення камеральних перевiрок, пiд час здiйснення контролю та проведення перевiрок, критерiї, за якими здiйснюється монiторинг, критерiї, за якими визначається ступiнь вiдповiдальностi за вiдповiднi порушення, допущенi в сферi державної реєстрацiї, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     5. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 2, ст. 17 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     пункт 8 пiсля абзацу п'ятого доповнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "спадкоємець чи правонаступник учасника товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю або уповноважена ними особа - у разi подання заяви про вступ до товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю в порядку спадкування (правонаступництва) для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     учасник, який виходить з товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, його спадкоємець чи правонаступник або уповноважена ними особа - у разi подання заяви про вихiд з товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     особа, яка набула частку (частину частки) у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, особа, яка вiдчужила (передала) її, або уповноважена ними особа - у разi подання акта приймання-передачi частки (частини частки) у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     позивач або уповноважена ним особа - у разi подання судового рiшення, що набрало законної сили, про визначення розмiру статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю та розмiрiв часток учасникiв такого товариства чи судового рiшення, що набрало законної сили, про стягнення з вiдповiдача (витребування з його володiння) частки (частини частки) у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - шiстнадцятим;

     у пунктi 14:

     в абзацi шостому слова "акредитованi суб'єкти" виключити;

     абзаци восьмий - одинадцятий виключити;

     2) частину другу статтi 4 замiнити двома новими частинами такого змiсту:

     "2. Державна реєстрацiя юридичних осiб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на пiдставi документiв, поданих у паперовiй формi, проводиться в межах Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва та Севастополя за мiсцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи.

     За наказом Мiнiстерства юстицiї України державна реєстрацiя юридичних осiб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на пiдставi документiв, поданих у паперовiй формi, у визначених випадках може проводитися в межах декiлькох адмiнiстративно-територiальних одиниць, визначених абзацом першим цiєї частини, або незалежно вiд мiсцезнаходження юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, в межах України.

     Державна реєстрацiя фiзичних осiб - пiдприємцiв на пiдставi документiв, поданих у паперовiй та електроннiй формi, а також державна реєстрацiя юридичних осiб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на пiдставi документiв, поданих в електроннiй формi, проводиться незалежно вiд їх мiсця знаходження.

     3. Державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у результатi нотарiального посвiдчення правочину, предметом якого є вiдчуження (передання) частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) юридичної особи (крiм акцiонерних товариств, товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариств з додатковою вiдповiдальнiстю), у результатi видачi свiдоцтва про право на спадщину на частку засновника (учасника) у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) юридичної особи (крiм акцiонерних товариств, товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариств з додатковою вiдповiдальнiстю) проводиться нотарiусом, яким вчинено вiдповiдну нотарiальну дiю, вiдразу пiсля вчинення посвiдчувального напису на документi або пiдписання документа, що ним видається, крiм випадкiв нотарiального посвiдчення правочину, правовий наслiдок якого пов'язується з настанням певної обставини, та iнших випадкiв, передбачених цiєю статтею.

     За наявностi поважних причин (надзвичайна або невiдворотна за даних умов подiя (непереборна сила) державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у результатi вчинення вiдповiдної нотарiальної дiї може бути проведено iншим нотарiусом за домовленiстю iз ним та за попереднiм письмовим повiдомленням вiдповiдного територiального органу Мiнiстерства юстицiї України iз зазначенням поважних причин, вiдомостей про нотарiуса, що проводитиме державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, та строку вiдсутностi.

     Передача заяв на проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, до iншого нотарiуса здiйснюється за допомогою програмних засобiв ведення Єдиного державного реєстру вiдповiдним територiальним органом Мiнiстерства юстицiї України.

     У разi смертi нотарiуса, оголошення його померлим чи безвiсно вiдсутнiм у порядку, встановленому законом, або якщо нотарiус за станом здоров'я не може вчинити дiї, передбаченi абзацом першим цiєї частини, припинення або зупинення дiяльностi такого нотарiуса, передача заяв на проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, до iншого нотарiуса здiйснюється за наказом вiдповiдного територiального органу Мiнiстерства юстицiї України.

     Правила цiєї частини також застосовуються до випадкiв проведення iнших реєстрацiйних дiй нотарiусом, який за наявностi умов, визначених частинами другою i третьою цiєї статтi, не може провести реєстрацiйнi дiї у межах строкiв, визначених цим Законом, за заявами, що перебувають на розглядi у такого нотарiуса".

     У зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - десятою;

     3) у статтi 5:

     частину другу доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) органiзацiя роботи з пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї державних реєстраторiв, крiм нотарiусiв, якi виконують повноваження державної реєстрацiї вiдповiдно до покладених на них законом обов'язкiв";

     абзац восьмий частини третьої виключити;

     4) у статтi 6:

     частину другу доповнити пунктами 11, 31, 32 i 33 такого змiсту:

     "11) встановлює черговiсть розгляду поданих документiв для державної реєстрацiї";

     "31) пiд час проведення реєстрацiйних дiй у випадках, передбачених цим Законом, обов'язково використовує вiдомостi реєстрiв, автоматизованих iнформацiйних систем, держателем (розпорядником, володiльцем, адмiнiстратором) яких є державнi органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числi вiдомостi, що мiстять персональнi данi особи, а також використовує вiдомостi, отриманi у порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв;

     32) перевiряє дiйснiсть довiреностi, нотарiально посвiдченої вiдповiдно до законодавства України, за допомогою Єдиного реєстру довiреностей;

     33) перевiряє використання спецiальних бланкiв нотарiальних документiв, на яких викладенi документи, що подаються для здiйснення реєстрацiйних дiй, за допомогою Єдиного реєстру спецiальних бланкiв нотарiальних документiв";

     пiсля частини третьої доповнити трьома новими частинами такого змiсту:

     "4. Державний реєстратор пiд час проведення державної реєстрацiї змiн, пов'язаних iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи приватного права, у разi якщо такi змiни вiдбулися не в результатi нотарiального посвiдчення правочину, предметом якого є вiдчуження (передання) частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) юридичної особи (крiм акцiонерних товариств), у результатi видачi свiдоцтва про право на спадщину на частку засновника (учасника) у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) юридичної особи (крiм акцiонерних товариств) або не на пiдставi судового рiшення, обов'язково визначає обсяг цивiльної дiєздатностi фiзичних осiб i здiйснює перевiрку цивiльної правоздатностi та дiєздатностi юридичних осiб, перевiряє повноваження представника фiзичної або юридичної особи.

     Обсяг цивiльної правоздатностi та дiєздатностi визначається, а повноваження представника перевiряються щодо засновника (учасника), якому належить частка у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) вiдповiдної юридичної особи, та щодо особи, яка набуває таку частку.

     5. Перевiрка цивiльної правоздатностi та дiєздатностi фiзичної особи - громадянина України здiйснюється шляхом отримання вiдомостей про таку особу з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян. Перевiрка правоздатностi та дiєздатностi фiзичної особи - iноземця або особи без громадянства здiйснюється на пiдставi документа, що встановлює його особу i є пiдставою для перебування в Українi.

     Перевiрка цивiльної правоздатностi та дiєздатностi юридичної особи, зареєстрованої вiдповiдно до законодавства України, здiйснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про таку особу, у тому числi її установчi документи, та перевiрки вiдповiдностi реєстрацiйної дiї, яка вчиняється, обсягу її цивiльної правоздатностi та дiєздатностi. Перевiрка цивiльної правоздатностi та дiєздатностi юридичної особи - нерезидента здiйснюється на пiдставi витягу з вiдповiдного реєстру, що ведеться країною резидентства такої юридичної особи, оформленого з дотриманням правил легалiзацiї документiв для дiї за кордоном, та, за необхiдностi, її установчих документiв (їх копiй), належним чином легалiзованих.

     Обсяг цивiльної правоздатностi та дiєздатностi визначається, а повноваження представника перевiряються щодо особи, якою набуваються або якiй належать майновi (корпоративнi) права в юридичнiй особi.

     У разi подання документiв для проведення державної реєстрацiї уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на пiдставi документа, що пiдтверджує її повноваження дiяти вiд iменi iншої особи.

     Для цiлей проведення реєстрацiйних дiй документом, що пiдтверджує повноваження дiяти вiд iменi iншої особи, є документ, що пiдтверджує повноваження законного представника особи, нотарiально посвiдчена довiренiсть або вiдомостi з Єдиного державного реєстру про особу, яка уповноважена дiяти вiд iменi особи.

     Дiйснiсть довiреностi, нотарiально посвiдченої вiдповiдно до законодавства України, перевiряється за допомогою Єдиного реєстру довiреностей.

     6. Користування Державним реєстром актiв цивiльного стану громадян, Єдиним реєстром довiреностей здiйснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить вiдповiдну державну реєстрацiю".

     У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами сьомою - дев'ятою;

     абзац другий частини сьомої виключити;

     5) у статтi 7:

     у частинi третiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) автоматизацiю процесу державної реєстрацiї та iнших реєстрацiйних дiй та вiдтворення його процедур, у тому числi:

     автоматичне формування та присвоєння дати та номера запису в Єдиному державному реєстрi;

     вiдображення вiдомостей про проведенi реєстрацiйнi дiї, вiдмову в їх проведеннi, про скасування реєстрацiйних дiй, про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру, про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора;

     вiдображення вiдомостей про результати розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї, про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     вiдображення вiдомостей про документи, поданi для проведення реєстрацiйних дiй, у тому числi дату набрання законної сили та номер судового рiшення, на пiдставi якого проведено реєстрацiйну дiю;

     автоматичний монiторинг ризикованих реєстрацiйних дiй за критерiями, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункт 9 доповнити словами "у тому числi автоматизований, безпосереднiй доступ державних реєстраторiв до реєстрiв, автоматизованих iнформацiйних систем, держателем (розпорядником, володiльцем, адмiнiстратором) яких є державнi органи, у тому числi до тих, що мiстять персональнi данi особи";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Доступ державного реєстратора до Єдиного державного реєстру здiйснюється шляхом багатофакторної аутентифiкацiї";

     6) у частинi першiй статтi 8:

     в абзацi першому слова "повинен забезпечувати" замiнити словом "забезпечує";

     доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) автоматичне оприлюднення у режимi реального часу вiдомостей Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи та строк заявлення кредиторами своїх вимог";

     7) у частинi другiй статтi 9:

     у пунктi 8 слова "перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи" замiнити словами "перелiк засновникiв та учасникiв (крiм учасникiв громадських органiзацiй, акцiонерних товариств, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, благодiйних фондiв та полiтичних партiй) юридичної особи";

     у пунктi 12 слова "назва органiв" замiнити словами "вiдомостi про органи";

     у пунктi 13 слова "а за бажанням юридичної особи - також про iнших осiб" замiнити словами "та про iнших осiб (за наявностi)";

     пункт 16 доповнити словами "та установчий документ";

     8) у статтi 14:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Якщо документи подаються у паперовiй формi, заявник пред'являє паспорт громадянина України або iнший документ, що посвiдчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус".

     У разi якщо заявником є iноземець або особа без громадянства, документом, що посвiдчує особу, є нацiональний, дипломатичний чи службовий паспорт iноземця або iнший документ, що посвiдчує особу iноземця або особи без громадянства.

     У разi подання документiв представником додатково подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) документа, що засвiдчує його повноваження (крiм випадку, якщо вiдомостi про повноваження цього представника мiстяться в Єдиному державному реєстрi).

     Для цiлей проведення реєстрацiйних дiй документом, що засвiдчує повноваження представника, є документ, що пiдтверджує повноваження законного представника особи, або нотарiально посвiдчена довiренiсть.

     Дiйснiсть довiреностi, нотарiально посвiдченої вiдповiдно до законодавства України, перевiряється за допомогою Єдиного реєстру довiреностей";

     частину третю доповнити словами "за умови пiдписання заявником заяви з використанням засобiв електронної iдентифiкацiї з високим рiвнем довiри";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Учасник, керiвник юридичної особи має право на безоплатнiй основi в режимi реального часу засобами телекомунiкацiйного зв'язку отримувати iнформацiю про факт подання або прийому документiв, поданих для проведення реєстрацiйних дiй щодо такої юридичної особи";

     9) у частинi першiй статтi 15:

     у другому реченнi абзацу другого пункту 6 слова "крiм випадкiв, передбачених законом" замiнити словами "з обов'язковим використанням спецiальних бланкiв нотарiальних документiв, крiм рiшень, створених на порталi електронних сервiсiв та пiдписаних з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису, а також iнших випадкiв, передбачених законом";

     у пунктi 9:

     абзац перший пiсля слiв "установчий документ" та "установчому документi" доповнити вiдповiдно словами "юридичної особи (крiм державного органу, органу мiсцевого самоврядування, юридичної особи, яка створена та дiє на пiдставi модельного статуту)" та "юридичної особи, викладеному у письмовiй формi (крiм юридичної особи, створеної на пiдставi розпорядчого акта державного органу, органу мiсцевого самоврядування)";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Дiя абзацу першого цього пункту в частинi нотарiального засвiдчення справжностi пiдпису не поширюється на державну реєстрацiю створення юридичної особи (крiм створення в результатi видiлу, злиття, перетворення, подiлу), на державну реєстрацiю, що проводиться на пiдставi установчого документа юридичної особи, створеного на порталi електронних сервiсiв та пiдписаного з використанням засобiв електронної iдентифiкацiї з високим рiвнем довiри, а також на державну реєстрацiю громадського об'єднання, благодiйної та релiгiйної органiзацiй, професiйних спiлок, їх об'єднань, органiзацiй профспiлок, передбачених статутами профспiлок та їх об'єднань";

     у пунктi 12:

     друге речення абзацу першого пiсля слiв "нотарiально засвiдчується" доповнити словами "з обов'язковим використанням спецiальних бланкiв нотарiальних документiв";

     абзац другий пiсля слова "органiзацiй" доповнити словами "на державну реєстрацiю, що проводиться на пiдставi передавального акта чи розподiльчого балансу в електроннiй формi, пiдписаного з використанням засобiв електронної iдентифiкацiї з високим рiвнем довiри";

     10) частину п'яту статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про розмiр статутного капiталу, розмiри часток у статутному капiталi чи склад учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) документ про сплату адмiнiстративного збору;

     3) один iз таких вiдповiдних документiв:

     а) рiшення загальних зборiв учасникiв (рiшення єдиного учасника) товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю про визначення розмiру статутного капiталу та розмiрiв часток учасникiв;

     б) рiшення загальних зборiв учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю про виключення учасника з товариства;

     в) заява про вступ до товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю;

     г) заява про вихiд з товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю;

     ґ) акт приймання-передачi частки (частини частки) у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю;

     д) судове рiшення, що набрало законної сили, про визначення розмiру статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю та розмiрiв часток учасникiв у такому товариствi;

     е) судове рiшення, що набрало законної сили, про стягнення (витребування з володiння) з вiдповiдача частки (частини частки) у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю.

     У разi державної реєстрацiї змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, пов'язаних iз входженням до складу учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю iноземної юридичної особи, також подається документ, що пiдтверджує реєстрацiю iноземної особи в країнi її мiсцезнаходження (витяг iз торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо).

     Справжнiсть пiдписiв учасникiв, якi голосували за рiшення, визначенi пiдпунктами "а" i "б" цiєї частини, засвiдчується нотарiально з обов'язковим використанням спецiальних бланкiв нотарiальних документiв. Якщо у випадках, передбачених законом, таке рiшення приймається без урахування голосiв учасникiв у зв'язку з настанням певної обставини, подається документ, що пiдтверджує настання такої обставини.

     Справжнiсть пiдписiв на документi, визначеному пiдпунктом "в" цiєї частини, засвiдчується нотарiально, з обов'язковим використанням спецiальних бланкiв нотарiальних документiв. Разом з таким документом подається нотарiально засвiдчена копiя свiдоцтва про право на спадщину. На пiдтвердження правонаступництва юридичної особи використовуються вiдомостi Єдиного державного реєстру, у тому числi установчi документи такої юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi.

     Справжнiсть пiдписiв на документi, визначеному пiдпунктом "г" цiєї частини, засвiдчується нотарiально з обов'язковим використанням спецiальних бланкiв нотарiальних документiв. Якщо вiдповiдно до закону або статуту товариства вимагається згода iнших учасникiв на вихiд з товариства, подається також така згода, справжнiсть пiдписiв на якiй засвiдчується нотарiально.

     Справжнiсть пiдписiв на документi, визначеному пiдпунктом "ґ" цiєї частини, засвiдчується нотарiально з обов'язковим використанням спецiальних бланкiв нотарiальних документiв.

     Дiя цiєї частини щодо нотарiального засвiдчення справжностi пiдпису не поширюється на державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що вносяться на пiдставi документiв, створених на порталi електронних сервiсiв та пiдписаних з використанням засобiв електронної iдентифiкацiї з високим рiвнем довiри";

     11) у статтi 26:

     частину першу доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) щодо документiв, поданих для державної реєстрацiї у результатi вчинення нотарiальних дiй, передбачених абзацом першим частини третьої статтi 4 цього Закону, - вiдразу пiсля вчинення нотарiусом посвiдчувального напису на документi або пiдписання ним документа. У разi нотарiального посвiдчення правочину, правовий наслiдок якого пов'язується з настанням певної обставини, державна реєстрацiя прав проводиться пiсля настання певної обставини";

     перше речення частини третьої доповнити словами i цифрами "крiм випадку, передбаченого пунктом 10 частини першої цiєї статтi";

     12) у статтi 28:

     частину першу доповнити пунктами 32, 101 i 102 такого змiсту:

     "32) документи поданi до неналежного суб'єкта державної реєстрацiї";

     "101) щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей Єдиного державного реєстру, пов'язаних iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у Єдиному державному реєстрi мiститься запис про судове рiшення про визнання юридичної особи банкрутом та вiдкриття лiквiдацiйної процедури;

     102) щодо юридичної особи, стосовно якої в Єдиному державному реєстрi мiститься запис про судове рiшення щодо визнання повнiстю або частково недiйсними рiшень засновникiв (учасникiв) юридичної особи або уповноваженого ними органу, визнання повнiстю або частково недiйсними змiн до установчих документiв юридичної особи, якщо таке рiшення або його частину визнано недiйсними, змiни до установчих документiв юридичної особи є пiдставою для проведення реєстрацiйних дiй";

     частину другу доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) документи поданi до неналежного суб'єкта державної реєстрацiї";

     13) у статтi 34:

     у частинi шостiй:

     у пунктi 2:

     доповнити пiдпунктом "в1" такого змiсту:

     "в1) про усунення порушень, допущених державним реєстратором з визначенням строкiв виконання наказу".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - п'ятнадцятим;

     пiдпункт "д" виключити;

     в абзацi тринадцятому букву "д" виключити;

     доповнити абзацом шiстнадцятим такого змiсту:

     "У разi якщо за результатом розгляду скарги Мiнiстерством юстицiї України чи його територiальними органами виявлено прийняття державними реєстраторами чи суб'єктами державної реєстрацiї рiшень з порушенням законодавства, що має наслiдком порушення прав та законних iнтересiв фiзичних та/або юридичних осiб, Мiнiстерство юстицiї України, його територiальнi органи вживають заходiв до негайного повiдомлення про це вiдповiдних правоохоронних органiв для вжиття необхiдних заходiв";

     абзац третiй частини сьомої виключити;

     14) у статтi 341:

     в абзацi третьому частини першої слово "законодавства" замiнити словом "законiв";

     пункт 5 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "5) направлення на обов'язкове пiдвищення квалiфiкацiї державного реєстратора, крiм нотарiусiв, якi виконують повноваження державного реєстратора вiдповiдно до покладених на них законом обов'язкiв";

     у частинi третiй:

     в абзацi третьому слова "скасування акредитацiї суб'єкта державної реєстрацiї" та "акредитованого суб'єкта державної реєстрацiї" виключити;

     доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змiсту:

     "Монiторинг не може проводитися щодо одного й того самого державного реєстратора та/або суб'єкта державної реєстрацiї частiше одного разу на рiк, крiм перевiрок (монiторингу) за зверненнями фiзичних чи юридичних осiб у межах предмета звернення та повноважень Мiнiстерства юстицiї України.

     Проведення повторних перевiрок та монiторингу за той самий перiод, який вже був предметом перевiрки (монiторингу), не допускається, крiм перевiрок (монiторингу) за зверненнями фiзичних чи юридичних осiб у межах предмета звернення та повноважень Мiнiстерства юстицiї України";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Порядок здiйснення контролю, проведення камеральних перевiрок, права та обов'язки державних реєстраторiв, суб'єктiв державної реєстрацiї прав та Мiнiстерства юстицiї України пiд час здiйснення контролю та проведення перевiрок; критерiї, за якими здiйснюється монiторинг; критерiї, за якими визначається ступiнь вiдповiдальностi за порушення, допущенi у сферi державної реєстрацiї, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     15) у статтi 37 слова "та акредитованих суб'єктiв" та "або акредитованих суб'єктiв" виключити.

     6. У Законi України "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 13, ст. 69):

     1) у частинi другiй статтi 44 слова "станом на кiнець попереднього кварталу" замiнити словами "вiдповiдно до останньої затвердженої фiнансової звiтностi" та доповнити словами "якщо iнше не передбачено статутом товариства";

     2) частину першу статтi 55 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Протягом 30 днiв з дати прийняття рiшення про припинення товариства шляхом подiлу, перетворення, або про видiл, а в разi припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рiшення про це останнiм з товариств, що беруть участь у злиттi або приєднаннi, товариство, що планує видiл, та кожне товариство, що бере участь у припиненнi вiдповiдно, зобов'язане письмово повiдомити про це всiх вiдомих йому (їм) кредиторiв. Повiдомлення про припинення товариства та строк для заявлення кредиторами своїх вимог оприлюднюються на порталi електронних сервiсiв юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань автоматично у режимi реального часу за допомогою програмних засобiв Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через десять днiв з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     протягом двох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону, та привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити передачу на розгляд суб'єктiв державної реєстрацiї, що забезпечують зберiгання реєстрацiйних справ у паперовiй формi, документiв, якi подано до набрання чинностi цим Законом для проведення реєстрацiйних дiй та якi перебувають на розглядi в акредитованих суб'єктiв державної реєстрацiї;

     протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити:

     приведення програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у вiдповiднiсть iз Законом України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

     приведення програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань у вiдповiднiсть iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 жовтня 2019 року
N 159-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.