ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення рiвня корпоративного управлiння в акцiонерних товариствах

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Пункт 4 частини першої статтi 12 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) пiсля слiв "дiяльностi такої особи" доповнити словами "правами та обов'язками учасникiв (засновникiв, акцiонерiв, членiв) такої особи".

     2. Частину тринадцяту статтi 123 Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) доповнити реченням такого змiсту: "Змiна типу акцiонерного товариства або перетворення акцiонерного товариства в iнше господарське товариство не є пiдставою для вiдмови у затвердженнi проекту землеустрою або технiчної документацiї iз землеустрою".

     3. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) частину другу статтi 586 пiсля слiв "не встановлено договором" доповнити словами "або законом";

     2) главу 72 пiсля слiв "Глава 72. Банкiвський рахунок" доповнити назвою параграфа 1:

"§ 1. Загальнi положення про банкiвський рахунок";

     3) частину третю статтi 1066 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштiв клiєнта та встановлювати iншi обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбаченi законом, договором мiж банком i клiєнтом або умовами обтяження, предметом якого є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку";

     4) у частинi другiй статтi 1071 слова "законом чи договором мiж банком i клiєнтом" замiнити словами "законом, договором мiж банком i клiєнтом або умовами обтяження, предметом якого є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку";

     5) частину другу статтi 1072 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "У разi одночасного надходження до банку розрахункового документа, наданого вiдповiдно до умов обтяження, предметом якого є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, та iншого розрахункового документа, на пiдставi якого здiйснюється списання грошових коштiв, банк списує кошти з рахунка клiєнта позачергово за розрахунковим документом, наданим вiдповiдно до умов такого обтяження. У разi одночасного надходження до банку декiлькох розрахункових документiв, наданих вiдповiдно до умов обтяжень, предметом яких є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, банк списує кошти з рахунка клiєнта за такими розрахунковими документами згiдно з прiоритетом вiдповiдних обтяжень";

     6) статтю 1074 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком

     1. Обмеження прав клiєнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крiм випадкiв обмеження права розпоряджання рахунком за рiшенням суду або в iнших випадках, встановлених законом або умовами обтяження, предметом якого є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на рахунку, а також у разi зупинення фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму та фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом. Банк не має права встановлювати заборону на встановлення обтяження, але може встановлювати розумну винагороду.

     2. Клiєнт не має права без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не має права їх виконувати, якщо в результатi розмiр грошових коштiв на рахунку буде меншим за розмiр, визначений згiдно з умовами обтяження, предметом якого є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на вiдповiдному банкiвському рахунку.

     3. Пiсля отримання банком письмового повiдомлення обтяжувача про наявнiсть пiдстав для звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, клiєнт за вiдповiдним договором банкiвського рахунка не вправi без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не вправi їх виконувати, якщо в результатi розмiр грошових коштiв на рахунку буде меншим за розмiр забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Банк не перевiряє наявнiсть пiдстав, зазначених в отриманому ним вiд обтяжувача повiдомленнi.

     4. Якщо на момент отримання банком розпорядження клiєнта банк був письмово повiдомлений клiєнтом про iснування обтяження, банк, який порушив вимоги частин другої i третьої цiєї статтi, вiдповiдає перед обтяжувачем у розмiрi грошових коштiв, списаних ним з рахунка на виконання розпорядження клiєнта.

     5. Згода обтяжувача, передбачена частинами другою i третьою цiєї статтi, може бути виражена у загальнiй формi та/або мiстити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку";

     7) частину першу статтi 1075 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Договiр банкiвського рахунка розривається за заявою клiєнта у будь-який час. Клiєнт не має права без згоди обтяжувача за домовленiстю з банком чи односторонньо, у тому числi шляхом односторонньої вiдмови вiд виконання зобов'язання, розривати договiр банкiвського рахунка чи вчиняти iншi дiї, що мають наслiдком припинення договору, у разi якщо майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на вiдповiдному рахунку, є предметом обтяження, якщо iнше не передбачено умовами обтяження. Правочини, вчиненi з порушенням цiєї вимоги, є нiкчемними.

     Згода обтяжувача може бути виражена у загальнiй формi та/або мiстити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку";

     8) доповнити статтею 10751 такого змiсту:

     "Стаття 10751. Внесення змiн до договору банкiвського рахунка, майновi права на кошти на якому є предметом обтяження

     1. Будь-якi змiни до договору банкiвського рахунка, майновi права на кошти на якому є предметом обтяження (крiм змiн, зазначених у частинi другiй цiєї статтi), вносяться виключно за умови надання попередньої письмової згоди на такi змiни обтяжувачем.

     Згода обтяжувача може бути виражена у загальнiй формi та/або мiстити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку.

     2. Змiни до договору банкiвського рахунка, майновi права на кошти на якому є предметом обтяження, можуть вноситися без згоди обтяжувача, якщо такi змiни не обмежують права обтяжувача, що виникають на пiдставi обтяження. У разi виникнення спору обов'язок щодо доведення того, що вiдповiднi змiни до договору такого банкiвського рахунка не обмежують права обтяжувача, покладається на клiєнта.

     3. У разi порушення вимог цiєї статтi клiєнт зобов'язаний вiдшкодувати обтяжувачу збитки, завданi таким порушенням. Якщо на момент внесення вiдповiдних змiн банк був письмово повiдомлений клiєнтом про iснування обтяження, предметом якого є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на вiдповiдному рахунку, обов'язок щодо вiдшкодування збиткiв банк та клiєнт несуть солiдарно";

     9) статтю 1076 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Банк зобов'язаний за письмовою вимогою обтяжувача за обтяженням, предметом якого є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, надавати йому iнформацiю про залишок коштiв на вiдповiдному рахунку, операцiї за ним, обтяження, стосовно яких до банку надiйшли повiдомлення та/або якi взятi банком на облiк, iншi обмеження права розпоряджання рахунком у строк, за який така iнформацiя надається клiєнту, якщо право обтяжувача на отримання вiдповiдної iнформацiї передбачене правочином, на пiдставi якого виникає таке обтяження";

     10) главу 72 доповнити параграфом 2 такого змiсту:

"§ 2. Рахунок умовного зберiгання (ескроу)

     Стаття 10761. Договiр рахунка умовного зберiгання (ескроу)

     1. За договором рахунка умовного зберiгання (ескроу) банк зобов'язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберiгання (ескроу), вiдкритий клiєнту (володiльцю рахунка), грошовi кошти, отриманi вiд володiльця рахунка та/або вiд третiх осiб, та перераховувати такi кошти особi (особам), вказанiй володiльцем рахунка (бенефiцiару або бенефiцiарам), або повернути такi кошти володiльцю рахунка за настання пiдстав, передбачених договором рахунка умовного зберiгання (ескроу).

     2. Якщо iнше не передбачено договором рахунка умовного зберiгання (ескроу), банк має право використовувати грошовi кошти на рахунку умовного зберiгання (ескроу), гарантуючи вчасне перерахування таких коштiв бенефiцiару (бенефiцiарам) або повернення таких коштiв володiльцю рахунка згiдно з умовами договору рахунка умовного зберiгання (ескроу).

     3. До вiдносин сторiн у зв'язку з вiдкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунка умовного зберiгання (ескроу) застосовуються положення параграфа 1 цiєї глави, якщо iнше не встановлено цим параграфом та не випливає iз змiсту правовiдносин мiж банком, володiльцем рахунка та бенефiцiаром.

     Стаття 10762. Операцiї за рахунком умовного зберiгання (ескроу)

     1. За рахунком умовного зберiгання (ескроу) виконуються виключно операцiї iз зарахування банком отриманих вiд володiльця рахунка та/або вiд третiх осiб грошових коштiв, якi за настання пiдстав, визначених договором рахунка умовного зберiгання (ескроу), призначенi для перерахування бенефiцiару, а також операцiї з перерахування таких коштiв бенефiцiару або повернення їх володiльцю рахунка вiдповiдно до умов договору рахунка умовного зберiгання (ескроу). У випадках, встановлених статтею 10766 цього Кодексу, за рахунком умовного зберiгання (ескроу) також виконуються операцiї, пов'язанi iз зверненням стягнення на майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберiгання (ескроу), або на права вимоги володiльця рахунка чи бенефiцiара до банку на пiдставi договору рахунка умовного зберiгання (ескроу).

     2. Зарахування грошових коштiв на рахунок умовного зберiгання (ескроу) здiйснюється одноразово або перiодично в порядку, встановленому договором рахунка умовного зберiгання (ескроу).

     3. За настання пiдстав, передбачених договором рахунка умовного зберiгання (ескроу), банк зобов'язаний у встановлений договором строк (за його вiдсутностi - протягом п'яти робочих днiв з дня настання вiдповiдних пiдстав) перерахувати суму, що знаходиться на рахунку умовного зберiгання (ескроу), бенефiцiару. Договiр рахунка умовного зберiгання (ескроу) може передбачати перерахування бенефiцiару суми, що знаходиться на рахунку умовного зберiгання (ескроу), частинами залежно вiд настання зазначених у договорi пiдстав.

     4. Договiр рахунка умовного зберiгання (ескроу) може передбачати пiдстави, за настання яких вся сума, що знаходиться на рахунку умовного зберiгання (ескроу), або її частина пiдлягає поверненню володiльцю рахунка.

     Стаття 10763. Перевiрка пiдстав для перерахування коштiв з рахунка умовного зберiгання (ескроу)

     1. У разi якщо договiр рахунка умовного зберiгання (ескроу) передбачає надання банку документiв, що пiдтверджують настання пiдстав для перерахування бенефiцiару або вказанiй ним особi грошових коштiв, що знаходяться на рахунку умовного зберiгання (ескроу), або повернення таких коштiв володiльцю рахунка, банк перевiряє такi документи на вiдповiднiсть умовам договору рахунка умовного зберiгання (ескроу) виключно за зовнiшнiми ознаками, якщо iнше не передбачено законом або договором рахунка умовного зберiгання (ескроу).

     2. Якщо банк вважає, що наданi особою документи не вiдповiдають умовам договору рахунка умовного зберiгання (ескроу) за зовнiшнiми ознаками або iншим вимогам, встановленим договором рахунка умовного зберiгання (ескроу), банк зобов'язаний вiдмовити цiй особi у перерахуваннi грошових коштiв з наданням письмового повiдомлення iз зазначенням причин вiдмови протягом п'яти робочих днiв з дня отримання документiв для перерахування коштiв, що знаходяться на рахунку умовного зберiгання (ескроу), якщо iнше не передбачено договором рахунка умовного зберiгання (ескроу).

     3. Договором рахунка умовного зберiгання (ескроу) на банк може бути покладений обов'язок щодо перевiрки настання пiдстав для перерахування коштiв бенефiцiару або вказанiй ним особi або для повернення коштiв володiльцю рахунка.

     4. Договором рахунка умовного зберiгання (ескроу) обов'язок щодо перевiрки настання пiдстав для перерахування коштiв бенефiцiару або повернення коштiв володiльцю рахунка може бути покладено на будь-яку третю особу, зазначену в договорi. Договором встановлюються порядок, обставини та умови надання банку такою третьою особою iнформацiї про настання умов для перерахування коштiв.

     Стаття 10764. Обмеження щодо розпоряджання коштами на рахунку умовного зберiгання (ескроу)

     1. Якщо iнше не передбачено договором рахунка умовного зберiгання (ескроу), нi володiлець рахунка, нi бенефiцiар не мають права розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку умовного зберiгання (ескроу).

     2. У разi якщо договором рахунка умовного зберiгання (ескроу) передбачена можливiсть розпоряджання грошовими коштами на рахунку володiльцем рахунка або бенефiцiаром, сторони договору рахунка умовного зберiгання (ескроу) можуть встановити у договорi обмеження щодо такого розпоряджання.

     Стаття 10765. Винагорода банку за договором рахунка умовного зберiгання (ескроу)

     1. Договором рахунка умовного зберiгання (ескроу) може передбачатися винагорода банку за послуги, пов'язанi з обслуговуванням рахунка та здiйсненням операцiй за ним.

     2. Винагорода банку не утримується з грошових коштiв, що знаходяться на рахунку умовного зберiгання (ескроу), якщо iнше не передбачено договором рахунка умовного зберiгання (ескроу).

     Стаття 10766. Статус грошових коштiв на рахунку умовного зберiгання (ескроу)

     1. Звернення стягнення та (або) накладення арешту на грошовi кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберiгання (ескроу), за зобов'язаннями банку, в якому вiдкрито рахунок (в тому числi у разi його лiквiдацiї), не допускається, крiм суми грошових коштiв на рахунку, яку банк має право утримати як винагороду станом на дату звернення стягнення або накладення арешту згiдно з договором рахунка умовного зберiгання (ескроу).

     2. Звернення стягнення та/або накладення арешту на грошовi кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберiгання (ескроу), за зобов'язаннями володiльця рахунка або бенефiцiара (у тому числi у разi їх лiквiдацiї) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення та/або накладення арешту на право вимоги володiльця рахунка або бенефiцiара до банку на пiдставi договору рахунка умовного зберiгання (ескроу), у тому числi на право вимоги виплати грошових коштiв (або їх частини), що знаходяться на рахунку умовного зберiгання (ескроу), за настання пiдстав, встановлених договором рахунка умовного зберiгання (ескроу).

     Стаття 10767. Внесення змiн до договору рахунка умовного зберiгання (ескроу)

     1. Будь-якi змiни до договору рахунка умовного зберiгання (ескроу), крiм зазначених у частинi другiй цiєї статтi, вносяться виключно за умови надання письмової згоди на такi змiни бенефiцiаром незалежно вiд того, чи є бенефiцiар стороною договору рахунка умовного зберiгання (ескроу).

     2. Якщо бенефiцiар не є стороною договору рахунка умовного зберiгання (ескроу), без його згоди до такого договору вносяться змiни, якi не обмежують права бенефiцiара, що виникають на пiдставi договору рахунка умовного зберiгання (ескроу). У разi виникнення спору обов'язок доведення того, що вiдповiднi змiни до договору рахунка умовного зберiгання (ескроу) не обмежують права бенефiцiара, покладається на банк.

     3. Правочини щодо внесення змiн до договору рахунка умовного зберiгання (ескроу), вчиненi з порушенням вимог цiєї статтi, є нiкчемними.

     Стаття 10768. Припинення договору рахунка умовного зберiгання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберiгання (ескроу)

     1. Договiр рахунка умовного зберiгання (ескроу) припиняється пiсля закiнчення строку (настання термiну припинення) договору рахунка умовного зберiгання (ескроу) або за настання iнших обставин, встановлених договором рахунка умовного зберiгання (ескроу).

     2. Договiр рахунка умовного зберiгання (ескроу) припиняється у разi лiквiдацiї банку, в якому вiдкрито рахунок умовного зберiгання (ескроу).

     3. Розiрвання договору рахунка умовного зберiгання (ескроу) допускається у будь-який час за заявою володiльця рахунка та виключно за умови отримання письмової згоди бенефiцiара на розiрвання договору. Договiр вважається розiрваним з моменту отримання банком останнього з таких документiв: заяви володiльця рахунка та письмової згоди бенефiцiара на розiрвання договору, а якщо заява володiльця рахунка та письмова згода бенефiцiара мiстяться в одному документi, - з моменту отримання банком такого документа.

     4. У разi припинення або розiрвання договору рахунка умовного зберiгання (ескроу) банк закриває рахунок умовного зберiгання (ескроу), а грошовi кошти, що знаходяться на рахунку, повертає володiльцевi рахунка, а за настання на момент припинення або розiрвання договору пiдстав, зазначених у договорi рахунка умовного зберiгання (ескроу), такi кошти (або їх частина, якщо це передбачено договором) перераховуються бенефiцiару або вказанiй ним особi.

     У разi розiрвання договору рахунка умовного зберiгання (ескроу) за заявою володiльця рахунка та письмовою згодою бенефiцiара володiлець рахунка та бенефiцiар можуть спiльно зазначити у вiдповiднiй заявi та письмовiй згодi, що грошовi кошти (або їх частина) перераховуються володiльцю рахунка та/або бенефiцiару чи вказанiй ним особi незалежно вiд настання пiдстав, встановлених договором рахунка умовного зберiгання (ескроу).

     5. Положення статтi 1075 цього Кодексу не застосовуються до договору рахунка умовного зберiгання (ескроу)".

     4. У Законi України "Про заставу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 2004 р., N 11, ст. 140):

     1) частину другу статтi 17 доповнити словами "якщо iнше не встановлено законом";

     2) частину першу статтi 23 доповнити словами "або в iнший спосiб, не заборонений законом, у тому числi шляхом продажу права вимоги третiй особi".

     5. Частину першу статтi 34 Закону України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161; 2013 р., N 33, ст. 436) доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) накладають заборону щодо вiдчуження грошових сум, що будуть зарахованi заявником вимоги, визначеним вiдповiдно до частини четвертої статтi 652 Закону України "Про акцiонернi товариства", на рахунок умовного зберiгання (ескроу), вiдкритий вiдповiдно до зазначеного закону".

     6. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     1) частину п'ятнадцяту статтi 3 пiсля слiв "реорганiзацiєю суб'єкта господарювання" доповнити словами "та/або змiною типу акцiонерного товариства";

     2) статтю 4 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "У разi змiни найменування суб'єкта господарювання у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство у заявi, яка подається до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України на видачу, зупинення дiї та анулювання лiцензiй, з доданим до неї платiжним документом про сплату чергового платежу за лiцензiю, суб'єкт господарювання зазначає про змiну його найменування у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство";

     3) статтю 8 пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi змiни найменування суб'єкта господарювання у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство змiна найменування у виданих суб'єкту господарювання атестатах не є обов'язковою".

     У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати вiдповiдно частинами п'ятою - восьмою;

     4) у статтi 11:

     абзац четвертий частини першої доповнити словами "(у разi змiни найменування виробника у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство виробник має право зазначати на етикетцi своє попереднє найменування протягом 18 мiсяцiв з дня змiни його найменування у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство)";

     абзац четвертий частини другої доповнити словами "(у разi змiни найменування суб'єкта господарювання у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство суб'єкт господарювання має право зазначати на етикетцi своє попереднє найменування протягом 18 мiсяцiв з дня змiни його найменування у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство";

     5) у статтi 15:

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi змiни найменування суб'єкта господарювання у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство у заявi, яка подається до органу, що видає лiцензiї, з доданим до неї платiжним документом про сплату чергового платежу за лiцензiю, суб'єкт господарювання зазначає про таку змiну його найменування у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство".

     У зв'язку з цим частини п'яту - сорок четверту вважати вiдповiдно частинами шостою - сорок п'ятою;

     у частинi тридцять третiй слова "реорганiзацiєю суб'єкта господарювання" замiнити словами "реорганiзацiєю суб'єкта господарювання та/або змiною типу акцiонерного товариства";

     пiсля частини сорокової доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi змiни найменування суб'єкта господарювання у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство змiна найменування у виданих суб'єкту господарювання довiдках про внесення мiсця зберiгання до Єдиного реєстру не є обов'язковою".

     У зв'язку з цим частини сорок першу - сорок п'яту вважати вiдповiдно частинами сорок другою - сорок шостою.

     7. Статтю 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 321 такого змiсту:

     "321) здiйснювати контроль за виконанням учасниками ринку вимог, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", щодо:

     придбання акцiй товариства за наслiдками придбання контрольного пакета акцiй та значного контрольного пакета акцiй;

     обов'язкового продажу акцiй акцiонерами на вимогу особи (осiб, що дiють спiльно) - власника домiнуючого контрольного пакета акцiй;

     обов'язкового придбання акцiй особою (особами, що дiють спiльно) - власником домiнуючого контрольного пакета акцiй на вимогу акцiонерiв".

     8. У статтi 14 Закону України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 9, ст. 68; 2010 р., N 20, ст. 198):

     1) абзац другий частини восьмої доповнити словами "крiм змiни найменування у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство. У такому разi товариство має право на провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї на пiдставi виданої ранiше такому товариству лiцензiї";

     2) абзац другий частини дев'ятої доповнити словами "крiм перетворення акцiонерного товариства в iнше господарське товариство".

     9. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     1) статтю 34 пiсля частини п'ятнадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Набуття або збiльшення iстотної участi в банку без погодження Нацiонального банку України не допускається, крiм визначених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України випадкiв, у яких допускається погодження фактично набутої або збiльшеної iстотної участi у банку пiсля її фактичного набуття або збiльшення. У визначених Нацiональним банком України випадках особа зобов'язана звернутися до Нацiонального банку України за погодженням набутої або збiльшеної iстотної участi у банку пiсля її фактичного набуття або збiльшення у строки та порядку, встановленi Нацiональним банком України. Для погодження набутої або збiльшеної iстотної участi у банку пiсля її фактичного набуття або збiльшення особа подає до Нацiонального банку України документи, визначенi цiєю статтею для осiб, якi мають намiр набути або збiльшити iстотну участь у банку.

     Нацiональний банк України до прийняття рiшення у визначеному ним порядку має право тимчасово заборонити такiй особi використання права голосу щодо вiдповiдних акцiй банку. Нацiональний банк України має право вiдмовити особi у погодженнi набутої або збiльшеної iстотної участi у банку пiсля її фактичного набуття або збiльшення з пiдстав, визначених у частинi п'ятнадцятiй цiєї статтi".

     У зв'язку з цим частини шiстнадцяту - вiсiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами сiмнадцятою - дев'ятнадцятою;

     2) пункт 2 частини третьої статтi 47 доповнити словами "та рахункiв умовного зберiгання (ескроу)";

     3) у частинi другiй статтi 59:

     перше речення викласти в такiй редакцiї:

     "Зупинення власних видаткових операцiй банку за його рахунками, а також видаткових операцiй за рахунками юридичних або фiзичних осiб здiйснюється в разi накладення арешту вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, а також в iнших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", iншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, кореспондентському рахунку";

     друге речення доповнити словами "або коли iнше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження";

     4) пункт 1 частини першої статтi 62 доповнити двома реченнями такого змiсту: "Iнформацiя щодо рахунка умовного зберiгання (ескроу) та операцiй за ним розкривається також на письмовий запит бенефiцiара. Iнформацiя про залишок коштiв на банкiвському рахунку, майновi права на кошти на якому є предметом обтяження, операцiї за ним, обтяження, стосовно яких до банку надiйшли повiдомлення, у тому числi взятi банком на облiк, iншi обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання вiдповiдної iнформацiї передбачено правочином, на пiдставi якого виникає таке обтяження".

     10. У Законi України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     доповнити пунктом 1.202 такого змiсту:

     "1.202) обтяжувач - обтяжувач за обтяженням, предметом якого є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку";

     пункт 1.25 пiсля слiв "договiрному списаннi" доповнити словами "обтяжувача чи";

     пункт 1.38 доповнити словами "або згiдно з умовами обтяження, предметом якого є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку";

     2) у пунктi 7.1 статтi 7:

     абзац перший пiсля слова "поточнi" доповнити словами "рахунки, рахунки умовного зберiгання (ескроу)";

     доповнити пiдпунктом 7.1.21 такого змiсту:

     "7.1.21. Рахунок умовного зберiгання (ескроу) - рахунок, що вiдкривається банком клiєнту на договiрнiй основi для зарахування на рахунок коштiв та перерахування їх особi (особам), вказанiй (вказаним) клiєнтом (бенефiцiару або бенефiцiарам), або повернення таких коштiв клiєнту за настання пiдстав, передбачених договором";

     пiдпункт 7.1.4 пiсля слова "поточних" доповнити словами "рахункiв, рахункiв умовного зберiгання (ескроу)";

     3) пункт 20.1 статтi 20 пiсля слiв "платник, а також" доповнити словами "обтяжувач чи";

     4) пiдпункт 5 пункту 21.1 статтi 21 пiсля слова "подання" доповнити словами "обтяжувачем чи";

     5) у статтi 22:

     в абзацi другому пункту 22.2 слово "отримувач" замiнити словами "обтяжувач чи отримувач";

     абзац перший пункту 22.9 пiсля слiв "до черговостi їх надходження" доповнити словами "(крiм випадкiв, встановлених законом)";

     6) статтю 26 доповнити пунктом 26.6 такого змiсту:

     "26.6. Звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, здiйснюється шляхом договiрного списання за платiжною вимогою обтяжувача, за умови повiдомлення банку про таке обтяження. У випадках, передбачених законодавством, банк здiйснює iдентифiкацiю обтяжувача".

     11. Статтю 16 Закону України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102; 2008 р., N 48, ст. 358) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Змiна найменування сторiн договору оренди землi, зокрема внаслiдок реорганiзацiї юридичної особи або змiни типу акцiонерного товариства, не є пiдставою для внесення змiн до договору оренди землi та/або його переоформлення".

     12. У Законi України "Про забезпечення вимог кредиторiв та реєстрацiю обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 11, ст. 140 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2:

     абзац восьмий доповнити словами "у тому числi майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку";

     доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, - право клiєнта (володiльця рахунка) надавати розпорядження про перерахування i видачу сум з банкiвського рахунка вiдповiдно до договору банкiвського рахунка; право вкладника або особи, на користь якої розмiщено банкiвський вклад, вимагати виплати грошової суми (вкладу) та процентiв на неї або доходу в iншiй формi вiдповiдно до договору банкiвського вкладу; право бенефiцiара або володiльця рахунка умовного зберiгання (ескроу) вимагати перерахування грошових коштiв, що знаходяться на рахунку умовного зберiгання (ескроу), що випливає з договору рахунка умовного зберiгання (ескроу)";

     2) статтю 13 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Реєстрацiя змiн вiдомостей про обтяження у зв'язку з обов'язковим продажем акцiй акцiонерами на вимогу особи (осiб, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, здiйснюється з урахуванням особливостей, передбачених статтею 652 Закону України "Про акцiонернi товариства";

     3) доповнити статтями 161 i 191 такого змiсту:

     "Стаття 161. Прiоритет обтяжень, що виникли внаслiдок обов'язкового продажу акцiй акцiонерами на вимогу акцiонера - власника домiнуючого контрольного пакета акцiй

     Публiчна безвiдклична вимога про придбання акцiй особою (особами, що дiють спiльно) - власником домiнуючого контрольного пакета акцiй має вищий прiоритет. У разi наявностi встановленого за договором обтяження акцiй товариства, що належать iншим акцiонерам, зазначене обтяження не впливає на право особи (осiб, що дiють спiльно) - власника домiнуючого контрольного пакета акцiй придбати акцiї такого товариства, що належать акцiонерам такого товариства.

     У такому разi особа (особи, що дiють спiльно) - власник домiнуючого контрольного пакета акцiй зараховує на рахунок умовного зберiгання (ескроу), вiдкритий у банкiвський установi, зазначений у публiчнiй безвiдкличнiй вимозi про придбання акцiй, грошовi суми, що належатимуть акцiонерам у результатi придбання в них акцiй. При цьому нотарiус накладає заборону на вiдчуження таких грошових сум вiдповiдно до умов документiв, згiдно з якими встановлено обтяження на акцiї, що були викупленi.

     Наявнiсть будь-яких обмежень (обтяжень) в обiгу акцiй акцiонерного товариства (у тому числi арештiв та iнших публiчних обтяжень або iнших обмежень розпоряджання ними чи обмеження проведення операцiй з ними або застосування спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй) не є перешкодою для здiйснення обов'язкового продажу таких акцiй заявнику такої вимоги.

     Пiсля зарахування акцiй заявнику такої вимоги всi iншi обтяження акцiй втрачають чиннiсть, а предметом вiдповiдного обтяження стають (на таких самих умовах) грошовi кошти, перерахованi заявником публiчної безвiдкличної вимоги в оплату таких акцiй";

     "Стаття 191. Обтяження, предметом яких є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку

     Правочин, на пiдставi якого виникає обтяження майнових прав на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, укладається незалежно вiд наявностi у боржника грошових коштiв на вiдповiдному банкiвському рахунку.

     Якщо iнше не передбачено правочином, на пiдставi якого виникає обтяження майнових прав на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, предметом такого обтяження є всi права щодо всiх грошових коштiв, що знаходяться на рахунку (поточному, вкладному (депозитному), кореспондентському, рахунку умовного зберiгання (ескроу) або iншому), в будь-який час протягом чинностi такого правочину.

     Правочин, на пiдставi якого виникає обтяження майнових прав на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, може передбачати, що предметом такого обтяження є майновi права боржника на грошовi кошти в розмiрi, зазначеному в такому правочинi. У такому разi розмiр грошових коштiв на вiдповiдному рахунку в будь-який час протягом чинностi такого правочину не може бути меншим за розмiр, зазначений у такому правочинi, якщо iнше не передбачено таким правочином.

     Боржник зобов'язаний протягом п'яти днiв пiсля вчинення правочину, на пiдставi якого виникає обтяження майнових прав на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, якщо iнший строк не передбачено таким правочином, письмово повiдомити про вчинення такого правочину банк, у якому вiдкритий вiдповiдний рахунок. У повiдомленнi боржник обов'язково зазначає про згоду на розкриття банком банкiвської таємницi на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання вiдповiдної iнформацiї передбачено правочином, на пiдставi якого виникає обтяження. Банк зобов'язаний взяти на облiк повiдомлення про вчинення правочину не пiзнiше наступного робочого дня пiсля його отримання. Банк не бере на облiк повiдомлення про вчинення правочину, на пiдставi якого виникає обтяження майнових прав на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, якщо такi права є предметом попереднього обтяження, згiдно з яким наступне обтяження таких прав не допускається, про що було повiдомлено банк, а також у разi наявностi публiчного обтяження рухомого майна щодо такого рахунка або у разi зупинення видаткових операцiй з такого рахунка в порядку, передбаченому законодавством.

     Повiдомлення, зазначене в частинi четвертiй цiєї статтi, має мiстити таку iнформацiю:

     1) iм'я (найменування) обтяжувача, його мiсце проживання (мiсцезнаходження);

     2) вiдомостi про рахунок (рахунки), щодо якого (яких) виникло обтяження, розмiр грошових коштiв, нижче за який не може бути розмiр грошових коштiв, що знаходяться на рахунку (якщо такий розмiр визначений правочином, на пiдставi якого виникає вiдповiдне обтяження);

     3) вiдомостi про виконання майнових прав, якi є предметом обтяження, на користь обтяжувача при зверненнi стягнення на них, якщо iнше не передбачено правочином, на пiдставi якого виникає вiдповiдне обтяження.

     Боржник повiдомляє банк, а банк бере на облiк повiдомлення у строк, визначений у частинi четвертiй цiєї статтi, у разi внесення змiн до правочину, на пiдставi якого виникає обтяження майнових прав на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, що призводить до змiни iнформацiї у повiдомленнi, ранiше направленому банку, а також у разi замiни обтяжувача за таким правочином.

     Банк не перевiряє на вiдповiднiсть законодавству України та/або вимогам застосовуваного права iноземної держави правочин, на пiдставi якого виникає обтяження майнових прав на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, правочин, на пiдставi якого виникає вимога, що забезпечується таким обтяженням, правочин щодо замiни обтяжувача, а також змiни до зазначених правочинiв";

     4) пункт 4 частини першої статтi 26 пiсля слiв "є грошi" доповнити словами "майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку";

     5) частину першу статтi 32 доповнити реченням такого змiсту: "При зверненнi стягнення на право грошової вимоги в порядку, передбаченому цiєю статтею, вимоги статтi 28 цього Закону щодо обов'язку боржника передати предмет обтяження у володiння обтяжувачу не застосовуються";

     6) статтю 33 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 33. Додатковi способи звернення стягнення за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, або цiннi папери

     При зверненнi стягнення вiдповiдно до цiєї статтi на предмет забезпечувального обтяження, яким є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку, борговi цiннi папери, строк платежу за якими настав або якi пiдлягають сплатi на вимогу, норми статтi 27 цього Закону, а також статтi 28 цього Закону щодо обов'язку боржника передати предмет обтяження у володiння обтяжувачу не застосовуються, крiм випадкiв, зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов'язаний надiслати повiдомлення про це боржнику та iншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження вiдповiдного рухомого майна.

     У разi якщо предметом забезпечувального обтяження є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на поточному або кореспондентському банкiвському рахунку, задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача може здiйснюватися шляхом договiрного списання грошової суми, достатньої для повного задоволення такої вимоги, з вiдповiдного рахунка боржника за платiжною вимогою обтяжувача.

     У разi якщо предметом забезпечувального обтяження є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банкiвському рахунку, вiдкритому у зв'язку з договором банкiвського вкладу на умовах видачi вкладу на першу вимогу, обтяжувач має право вимагати вiд банку видачi вкладу в повному обсязi або (якщо це можливо згiдно з умовами договору банкiвського вкладу) частини вкладу в розмiрi, достатньому для задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Якщо обтяжувач вимагає видачi вкладу в повному обсязi та розмiр грошових коштiв, що знаходяться на вiдповiдному вкладному (депозитному) банкiвському рахунку, перевищує розмiр забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача, банк зобов'язаний перерахувати залишок коштiв на рахунок, зазначений у договорi банкiвського вкладу, або iнший рахунок, вказаний боржником.

     У разi якщо предметом забезпечувального обтяження є майновi права на грошовi кошти, що розмiщенi на вкладному (депозитному) банкiвському рахунку, вiдкритому у зв'язку з договором банкiвського вкладу на умовах його повернення пiсля закiнчення встановленого договором строку або на iнших умовах його повернення, крiм видачi вкладу на першу вимогу, або на рахунку умовного зберiгання (ескроу), звернення стягнення на предмет обтяження здiйснюється в порядку, передбаченому статтями 27 - 32 цього Закону, якщо iнше не передбачено договором банкiвського вкладу або вiдповiдно договором рахунка умовного зберiгання (ескроу).

     Банк перераховує грошовi кошти на рахунок обтяжувача або iнший зазначений ним рахунок.

     Якщо на момент звернення стягнення грошовi кошти, якi є предметом забезпечувального обтяження, знаходяться у володiннi обтяжувача, або предметом забезпечувального обтяження є майновi права на грошовi кошти, що знаходяться на банкiвському рахунку та супроводжуються переказом обтяжувачу грошових коштiв у вiдповiдному розмiрi, i сума таких грошових коштiв перевищує розмiр забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов'язаний повернути надлишок боржнику.

     У разi якщо предметом забезпечувального обтяження є борговi цiннi папери, що знаходяться у правомiрному володiннi обтяжувача, i строк платежу за якими настав або платiж за якими проводиться на вимогу держателя, обтяжувач може задовольнити забезпечену обтяженням вимогу шляхом пред'явлення вiдповiдного цiнного папера до оплати. Якщо сума, отримана вiд оплати боргового цiнного папера, перевищує розмiр забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов'язаний повернути надлишок боржнику.

     У разi якщо предметом забезпечувального обтяження є пайовi цiннi папери, борговi цiннi папери, строк платежу за якими не настав, та/або похiднi цiннi папери бездокументарної форми iснування (права на них та права за ними), задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача здiйснюється шляхом списання цiнних паперiв (прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами) з рахунка у цiнних паперах боржника та зарахування цих цiнних паперiв (прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами) на рахунок у цiнних паперах обтяжувача та/або шляхом переказу цiнних паперiв (прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами) з рахунка у цiнних паперах боржника на рахунок у цiнних паперах обтяжувача в кiлькостi, достатнiй для повного задоволення вимоги обтяжувача, на пiдставi вимоги обтяжувача, та/або шляхом проведення iнших аналогiчних операцiй вiдповiдно до законодавства про депозитарну систему України. З цiєю метою у правочинi, на пiдставi якого виникає обтяження, для задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача шляхом проведення зазначених операцiй сторони повиннi встановити таку можливiсть та погодити порядок визначення вартостi цiнних паперiв (прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами). Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов'язаний надiслати повiдомлення про це боржнику та iншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження вiдповiдного рухомого майна";

     7) статтю 43 доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "Змiну вiдомостей про обтяження у зв'язку з обов'язковим продажем акцiй акцiонерами на вимогу особи (осiб, що дiють спiльно) - власника домiнуючого контрольного пакета акцiй реєструє заявник вимоги, визначений вiдповiдно до частини четвертої статтi 652 Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом подання держателю або реєстратору Державного реєстру заяви з урахуванням особливостей, передбачених зазначеним Законом".

     13. У частинi першiй статтi 50 Закону України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155; 2006 р., N 22, ст. 188):

     1) пункт 1 доповнити словами "крiм змiни найменування у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство. У такому разi товариство має право на провадження вiдповiдного виду дiяльностi у сферi телекомунiкацiй на пiдставi виданої ранiше такому товариству лiцензiї";

     2) пункт 3 пiсля слiв "органiзацiйно-правової форми" доповнити словами "(крiм перетворення акцiонерного товариства в iнше господарське товариство)".

     14. У частинi восьмiй статтi 41 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483 iз наступними змiнами):

     1) пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Змiна найменування акцiонерного товариства у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство не є пiдставою для переоформлення документiв дозвiльного характеру. У такому разi товариство має право продовжувати провадження певних дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi на пiдставi виданого ранiше такому товариству документа дозвiльного характеру".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дванадцятим;

     2) абзац дванадцятий доповнити словами "крiм випадку, передбаченого абзацом третiм цiєї частини".

     15. У Законi України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2011 р., N 23, ст. 160, N 43, ст. 447; 2013 р., N 26, ст. 264; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712; 2015 р., N 25, ст. 188):

     1) частину другу статтi 39 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Iнформацiя про власникiв пакетiв (10 вiдсоткiв i бiльше) акцiй приватних акцiонерних товариств (незалежно вiд типу та/або класу) подається емiтентовi цiнних паперiв Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у строки, порядку та за формою, що встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Iнформацiя про власникiв акцiй публiчних акцiонерних товариств, пакет яких становить 5 вiдсоткiв i бiльше акцiй, подається емiтентовi цiнних паперiв Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у строки, порядку та за формою, що встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Така iнформацiя обов'язково має мiстити розмiр пакета такого власника iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних такому власнику акцiй та вiдомостi про власника iз зазначенням iменi (найменування) власника, коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента) або коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента).

     Iнформацiя про власникiв пакетiв (10 вiдсоткiв i бiльше) акцiй приватних акцiонерних товариств та власникiв акцiй публiчних акцiонерних товариств, пакет яких становить 5 вiдсоткiв i бiльше акцiй, є вiдкритою i оприлюднюється в установленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку шляхом розмiщення у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку";

     2) частину третю статтi 40 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Рiчна iнформацiя про емiтента повинна мiстити такi вiдомостi:

     найменування та мiсцезнаходження емiтента, розмiр його статутного капiталу;

     орган управлiння емiтента, його посадовi особи та засновники;

     господарська та фiнансова дiяльнiсть емiтента;

     цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), спосiб розмiщення та лiстинг цiнних паперiв;

     рiчна фiнансова звiтнiсть;

     аудиторський висновок;

     попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, надання згоди на вчинення значних правочинiв або надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть (для емiтентiв - публiчних акцiонерних товариств);

     перелiк власникiв пакетiв (10 вiдсоткiв i бiльше) акцiй приватних акцiонерних товариств iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй;

     перелiк власникiв пакетiв (5 вiдсоткiв i бiльше) акцiй публiчних акцiонерних товариств iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй.

     Емiтент має право додатково розкривати iншу iнформацiю";

     3) у частинi першiй статтi 41:

     в абзацi сьомому слова "голосуючих акцiй" замiнити словами "простих акцiй приватного акцiонерного товариства";

     доповнити абзацами тринадцятим - шiстнадцятим такого змiсту:

     "змiну власникiв акцiй, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй публiчного акцiонерного товариства, iз зазначенням розмiру пакета акцiй таких власникiв, iменi (найменування) власника, коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника;

     набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, пакета у розмiрi 50 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства iз зазначенням iнформацiї про найвищу цiну придбання акцiй за останнi 12 мiсяцiв у процесi такого набуття, iменi (найменування) власника (власникiв), коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв);

     набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, пакета у розмiрi 75 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй публiчного акцiонерного товариства iз зазначенням iнформацiї про найвищу цiну придбання акцiй за останнi 12 мiсяцiв у процесi такого набуття, iменi (найменування) власника (власникiв), коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв);

     набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, домiнуючого контрольного пакета акцiй iз зазначенням iнформацiї про найвищу цiну придбання акцiй за останнi 12 мiсяцiв у процесi такого набуття, iменi (найменування) власника (власникiв), коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв)";

     4) статтю 42 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Iнформацiя про власникiв пакетiв (10 вiдсоткiв i бiльше) акцiй приватних акцiонерних товариств та про власникiв пакетiв (5 вiдсоткiв i бiльше) акцiй публiчних акцiонерних товариств подається Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку особою, яка веде облiк прав на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, у строки, порядку та за формою, що встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Iнформацiя про власникiв пакетiв (10 вiдсоткiв i бiльше) акцiй приватних акцiонерних товариств та власникiв пакетiв (5 вiдсоткiв i бiльше) акцiй публiчних акцiонерних товариств є вiдкритою i оприлюднюється в установленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку шляхом розмiщення у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Така iнформацiя обов'язково має мiстити розмiр пакета такого власника iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних такому власнику акцiй та вiдомостi про власника iз зазначенням iменi (найменування) власника, коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента) або коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою.

     16. У Законi України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53):

     1) частину другу статтi 50 доповнити реченнями такого змiсту: "Змiна найменування оператора потужностi у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство не є пiдставою для звернення оператора до державного органу ветеринарної медицини iз заявою про переоформлення експлуатацiйного дозволу в частинi найменування такого оператора. У разi звернення оператора потужностi, найменування якого було змiнено, до державного органу ветеринарної медицини з письмовою заявою про переоформлення експлуатацiйного дозволу в частинi найменування такого оператора орган ветеринарної медицини безоплатно переоформлює експлуатацiйний дозвiл";

     2) у статтi 76:

     частину дев'яту доповнити реченнями такого змiсту: "Змiна найменування виробника кормових добавок, премiксiв i готових кормiв у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство не є пiдставою для звернення такого виробника до Департаменту iз заявою про переоформлення або про внесення змiн до реєстрацiйного посвiдчення та додаткiв до нього в частинi найменування такого виробника. У разi звернення виробника кормових добавок, премiксiв i готових кормiв, найменування якого було змiнено, до Департаменту з письмовою заявою про переоформлення або про внесення змiн до реєстрацiйного посвiдчення та додаткiв до нього в частинi найменування такого виробника Департамент безоплатно переоформлює реєстрацiйне посвiдчення, додатки до нього або вносить до реєстрацiйного посвiдчення, додаткiв до нього змiни в частинi найменування виробника, про що вносить вiдповiдну iнформацiю до реєстру кормових добавок, премiксiв та готових кормiв";

     пункт 2 частини одинадцятої доповнити словами "(у разi змiни назви (найменування) власника реєстрацiйного посвiдчення, що полягає у змiнi типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство, такий власник має право без внесення змiн до реєстрацiйного посвiдчення та додаткiв до нього зазначати у маркуваннi добавок, премiксiв i готових кормiв свою нову (змiнену) назву (найменування)";

     частину тринадцяту доповнити словами "(з урахуванням передбаченого частиною дев'ятою цiєї статтi випадку змiни найменування виробника кормових добавок, премiксiв i готових кормiв у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство)".

     17. У Законi України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2:

     у частинi першiй:

     доповнити пунктами 31 i 32 такого змiсту:

     "31) домiнуючий контрольний пакет акцiй - пакет у розмiрi 95 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства;

     32) значний контрольний пакет акцiй - пакет у розмiрi 75 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй публiчного акцiонерного товариства";

     пункт 7 виключити;

     доповнити пунктом 111 такого змiсту:

     "111) опосередковане набуття права власностi - набуття права власностi, що настає, якщо особа самостiйно або спiльно з iншими особами, зокрема здiйснює контроль прямого власника акцiй акцiонерного товариства та/або здiйснює контроль групи прямих власникiв акцiй акцiонерного товариства, та/або здiйснює контроль особи, яка здiйснює контроль зазначених вище осiб, та/або набуває права голосу значним пакетом акцiй акцiонерного товариства на загальних зборах акцiонерiв акцiонерного товариства за дорученням акцiонерiв акцiонерного товариства, та/або має незалежну вiд формального володiння можливiсть вирiшального впливу на керiвництво чи дiяльнiсть акцiонерного товариства чи будь-якої зазначеної вище юридичної особи, та/або здiйснює контроль групи осiб, яка здiйснює контроль зазначених вище осiб";

     пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12) особи, що дiють спiльно, - фiзичнi та/або юридичнi особи, якi дiють на пiдставi договору мiж ними i узгоджують свої дiї для досягнення спiльної мети";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Термiн "контроль" у цьому Законi вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про захист економiчної конкуренцiї";

     2) частину третю статтi 8 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вимоги цiєї статтi застосовуються у разi визначення ринкової вартостi акцiй для цiлей статей 65 - 653 цього Закону з урахуванням особливостей, встановлених цими статтями";

     3) пункт 22 частини другої статтi 52 викласти в такiй редакцiї:

     "22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65 - 651 цього Закону";

     4) статтю 65 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 65. Придбання акцiй приватного акцiонерного товариства за наслiдками придбання контрольного пакета акцiй

     1. Особа (особи, що дiють спiльно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслiдками виконання якого вона з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, зобов'язана подати до товариства та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку повiдомлення про укладення такого договору.

     Товариство в одноденний строк зобов'язане розмiстити зазначене повiдомлення на веб-сайтi товариства та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв.

     2. Особа (особи, що дiють спiльно), яка внаслiдок придбання акцiй приватного акцiонерного товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, в одноденний строк з дня набуття нею права власностi на такий пакет акцiй зобов'язана подати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та товариства iнформацiю про набуття нею такого пакета iз зазначенням iнформацiї про найвищу цiну, за якою вона придбавала акцiї цього товариства протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета.

     Товариство в одноденний строк зобов'язане розмiстити зазначену iнформацiю на веб-сайтi товариства та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв.

     Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) не пiзнiш як за 25 робочих днiв з дня отримання такої iнформацiї має затвердити цiну придбання акцiй та повiдомити її особi (особам, що дiють спiльно), зазначенiй в абзацi першому цiєї частини.

     3. Цiна придбання акцiй визначається за найбiльшою з таких:

     1) ринкова вартiсть, визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до статтi 8 цього Закону, станом на день, що передує дню розмiщення у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку повiдомлення про укладення особою (особами, що дiють спiльно) договору, за наслiдками виконання якого вона з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй приватного акцiонерного товариства;

     2) найвища цiна, за якою особа (особи, що дiють спiльно) опосередковано набула право власностi на акцiї цього товариства шляхом придбання акцiй (паїв, часток) iншої юридичної особи протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття такою особою контрольного пакета акцiй товариства;

     3) найвища цiна, за якою особа (особи, що дiють спiльно) придбавала акцiї (паї, частки) iншої юридичної особи, якiй прямо або опосередковано належать акцiї цього товариства, протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета акцiй товариства включно з днем набуття, за умови що вартiсть акцiй товариства, якi прямо або опосередковано належать такiй юридичнiй особi, за даними її останньої рiчної фiнансової звiтностi становить не менше 90 вiдсоткiв загальної вартостi активiв такої юридичної особи.

     4. Особа (особи, що дiють спiльно), яка внаслiдок придбання акцiй товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, протягом двох робочих днiв з дати отримання iнформацiї про цiну придбання акцiй зобов'язана запропонувати всiм акцiонерам придбати у них простi акцiї товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публiчної безвiдкличної пропозицiї для всiх акцiонерiв - власникiв простих акцiй товариства про придбання належних їм акцiй (оферти).

     Оферта надсилається на адресу мiсцезнаходження товариства на iм'я наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) та до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) зобов'язана розмiстити зазначену оферту на веб-сайтi товариства та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також надiслати її кожному власнику простих акцiй товариства вiдповiдно до перелiку акцiонерiв товариства протягом семи робочих днiв з дня надходження оферти.

     У разi якщо власниками контрольного пакета акцiй товариства є двi та бiльше особи, що дiють спiльно, такi особи мають визначити особу, вiдповiдальну за реалiзацiю норм, передбачених цiєю статтею (далi - вiдповiдальна особа).

     5. Оферта має мiстити вiдомостi про:

     1) особу (кожну з осiб, що дiють спiльно), яка внаслiдок придбання акцiй приватного акцiонерного товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй товариства, та її афiлiйованих осiб (iм'я (найменування), реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичної особи), код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйне посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) особи (кожної з осiб, що дiють спiльно) та її афiлiйованих осiб), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй товариства, належних кожнiй iз зазначених осiб, контактнi данi особи (кожної з осiб, що дiють спiльно);

     2) вiдповiдальну особу, у разi якщо власниками контрольного пакета акцiй товариства є двi та бiльше особи, що дiють спiльно (iм'я (найменування), реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичної особи), код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), мiсце проживання (мiсцезнаходження), контактнi данi вiдповiдальної особи);

     3) цiну придбання акцiй та порядок її визначення;

     4) строк, протягом якого акцiонери можуть повiдомити про прийняття пропозицiї про придбання акцiй вiдповiдно до частини шостої цiєї статтi;

     5) порядок оплати акцiй, що придбаваються;

     6) спосiб (способи) оплати акцiй, що придбаваються.

     6. Строк, протягом якого акцiонери можуть повiдомити особу, яка придбала контрольний пакет акцiй, або вiдповiдальну особу щодо прийняття пропозицiї про придбання акцiй, має становити вiд 10 до 50 робочих днiв з дати надходження оферти.

     7. Якщо пiсля розмiщення оферти у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та до закiнчення строку для її прийняття особа (особи, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй товариства, придбає акцiї за цiною вищою, нiж цiна, зазначена в офертi, така особа повинна пiдвищити цiну придбання до найвищої цiни та надiслати до товариства змiнену оферту для подальшого надiслання її товариством усiм акцiонерам та розмiщення змiненої оферти на веб-сайтi товариства та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. У змiненiй офертi змiнюється лише iнформацiя про цiну придбання акцiй.

     У разi надсилання до товариства змiненої оферти особа, яка стала власником контрольного пакета акцiй товариства, або вiдповiдальна особа має компенсувати рiзницю у цiнi акцiй тим акцiонерам, акцiї яких до цього були придбанi.

     Оплата вартостi акцiй, що придбаваються, може здiйснюватися грошовими коштами, цiнними паперами або поєднанням грошових коштiв i цiнних паперiв.

     Конкретний спосiб оплати вартостi акцiй iз запропонованих в офертi визначається акцiонером, у якого такi акцiї придбаваються.

     При цьому одним iз способiв оплати вартостi акцiй, запропонованих в офертi, має бути оплата виключно грошовими коштами.

     8. Протягом 30 днiв з дня закiнчення зазначеного в офертi строку особа, яка придбала контрольний пакет акцiй, або вiдповiдальна особа має сплатити акцiонерам, якi прийняли пропозицiю про придбання акцiй, вартiсть їхнiх акцiй виходячи iз зазначеної в офертi цiни придбання, а акцiонер, який прийняв пропозицiю про придбання акцiй, має вчинити усi дiї, необхiднi для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцiй, або вiдповiдальною особою права власностi на його акцiї. При цьому розрахунки за результатами таких дiй здiйснюються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати".

     9. Положення цiєї статтi не поширюються на особу (осiб, що дiють спiльно) у разi:

     1) якщо така особа вже є власником контрольного пакета акцiй з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та/або її афiлiйованим особам;

     2) набуття особою контрольного пакета акцiй у порядку спадкування в результатi лiквiдацiї юридичної особи;

     3) набуття контрольного пакета акцiй у процесi заснування акцiонерного товариства";

     5) роздiл XI доповнити статтями 651 - 655 такого змiсту:

     "Стаття 651. Придбання акцiй публiчного акцiонерного товариства за наслiдками придбання контрольного пакета акцiй або значного контрольного пакета акцiй

     1. Особа (особи, що дiють спiльно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслiдками виконання якого вона з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй або значного контрольного пакета акцiй публiчного акцiонерного товариства, зобов'язана подати до товариства та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку повiдомлення про укладення такого договору.

     Товариство в одноденний строк зобов'язане розмiстити зазначене повiдомлення на веб-сайтi товариства та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Особа (особи, що дiють спiльно), яка внаслiдок придбання акцiй товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй або значного контрольного пакета акцiй публiчного акцiонерного товариства, в одноденний строк з дня набуття нею права власностi на такий пакет акцiй зобов'язана подати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та товариства iнформацiю про набуття нею такого пакета iз зазначенням iнформацiї про найвищу цiну, за якою вона придбавала акцiї цього товариства протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета.

     Товариство в одноденний строк зобов'язане розмiстити зазначену iнформацiю на веб-сайтi товариства та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв.

     Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) не пiзнiш як за п'ять робочих днiв з дня отримання такої iнформацiї має затвердити цiну придбання акцiй та повiдомити її особi (особам, що дiють спiльно), зазначенiй в абзацi першому цiєї частини.

     3. Цiна придбання акцiй визначається за найбiльшою з таких:

     1) ринкова вартiсть, визначена вiдповiдно до статтi 8 цього Закону, станом на день, що передує дню розмiщення у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку повiдомлення про укладення особою (особами, що дiють спiльно) договору, за наслiдками виконання якого вона з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй або значного контрольного пакета акцiй публiчного акцiонерного товариства;

     2) найвища цiна, за якою особа (особи, що дiють спiльно) опосередковано набула право власностi на акцiї цього товариства шляхом придбання акцiй (паїв, часток) iншої юридичної особи протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета або значного контрольного пакета акцiй товариства включно з днем набуття;

     3) найвища цiна, за якою особа (особи, що дiють спiльно) придбавала акцiї (паї, частки) iншої юридичної особи, якiй прямо або опосередковано належать акцiї цього товариства, протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета або значного контрольного пакета акцiй товариства включно з днем набуття, за умови що вартiсть акцiй товариства, якi прямо або опосередковано належать такiй юридичнiй особi, за даними її останньої рiчної фiнансової звiтностi становить не менше 90 вiдсоткiв загальної вартостi активiв такої юридичної особи.

     4. Особа (особи, що дiють спiльно), яка внаслiдок придбання акцiй товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй або значного контрольного пакета акцiй товариства, протягом двох робочих днiв з дати отримання iнформацiї про цiну придбання зобов'язана запропонувати всiм акцiонерам придбати у них простi акцiї товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публiчної безвiдкличної пропозицiї для всiх акцiонерiв - власникiв простих акцiй товариства про придбання належних їм акцiй (оферти).

     Оферта надсилається за адресою мiсцезнаходження товариства на iм'я наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) та до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку i кожної фондової бiржi, на якiй товариство пройшло процедуру включення акцiй до бiржового реєстру.

     Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) зобов'язана розмiстити зазначену оферту на веб-сайтi товариства та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також надiслати її кожному власнику простих акцiй товариства вiдповiдно до перелiку акцiонерiв товариства протягом семи робочих днiв з дня надходження оферти.

     Пiсля розмiщення оферти на веб-сайтi товариства та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку наглядова ради (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) має поiнформувати про оферту представникiв працiвникiв або, якщо таких представникiв немає, самих працiвникiв товариства у спосiб, визначений внутрiшнiми документами товариства.

     У разi якщо власниками контрольного пакета акцiй або значного контрольного пакета акцiй товариства є двi та бiльше особи (що дiють спiльно), такi особи повиннi визначити особу, вiдповiдальну за реалiзацiю норм, передбачених цiєю статтею (далi - вiдповiдальна особа).

     5. Оферта має мiстити вiдомостi про:

     1) особу (кожну з осiб, що дiють спiльно), яка внаслiдок придбання акцiй публiчного акцiонерного товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй або значного контрольного пакета акцiй товариства, та її афiлiйованих осiб (iм'я (найменування), реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичної особи), код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) особи (кожної з осiб, що дiють спiльно) та її афiлiйованих осiб), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй товариства, належних кожнiй iз зазначених осiб, контактнi данi особи (кожної з осiб, що дiють спiльно);

     2) вiдповiдальну особу, у разi якщо власниками контрольного пакета акцiй або значного контрольного пакета акцiй товариства є двi та бiльше особи, що дiють спiльно (iм'я (найменування), реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для фiзичної особи), код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйне посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), мiсце проживання (мiсцезнаходження), контактнi данi вiдповiдальної особи);

     3) тип акцiй, що придбаваються;

     4) цiну придбання акцiй та порядок її визначення;

     5) строк, протягом якого акцiонери можуть повiдомити про прийняття пропозицiї про придбання акцiй вiдповiдно до частини шостої цiєї статтi;

     6) порядок оплати акцiй, що придбаваються;

     7) спосiб (способи) оплати акцiй, що придбаваються;

     8) найвищу цiну, за якою особа (особи, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй або значний контрольний пакет акцiй товариства придбавала акцiї цього товариства протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такою особою зазначеного пакета акцiй включно з днем набуття;

     9) намiри особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй або значний контрольний пакет акцiй товариства, щодо подальшої дiяльностi товариства, зокрема основних напрямiв його дiяльностi, включаючи плани щодо iстотної змiни умов працевлаштування працiвникiв та керiвництва товариства;

     10) iнформацiю про джерела фiнансування, пропозицiї про придбання акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй або значний контрольний пакет акцiй товариства;

     11) iнформацiю про цiннi папери, у разi якщо одним iз способiв оплати вартостi акцiй, що придбаваються, визначено оплату цiнними паперами;

     12) вiдповiднiсть пропозицiї про придбання акцiй, що зроблена за наслiдками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакета акцiй товариства, вимогам статтi 651 цього Закону;

     13) можливiсть будь-якого акцiонера звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за мiсцезнаходженням товариства у разi порушення норм закону щодо придбання акцiй публiчного акцiонерного товариства за наслiдками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакета акцiй товариства.

     6. Строк, протягом якого акцiонери можуть повiдомити особу, яка придбала контрольний пакет акцiй або значний контрольний пакет акцiй товариства, або вiдповiдальну особу щодо прийняття пропозицiї про придбання акцiй, має становити вiд 10 до 50 робочих днiв з дати надходження оферти.

     7. Якщо пiсля розмiщення оферти у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та до закiнчення строку для її прийняття особа (особи, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй або значний контрольний пакет акцiй товариства, придбає акцiї за цiною вищою, нiж цiна придбання акцiй, визначена в офертi, така особа має пiдвищити цiну придбання до найвищої цiни та надiслати до товариства змiнену оферту для подальшого надiслання її товариством всiм акцiонерам та розмiщення змiненої оферти на веб-сайтi товариства та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. У змiненiй офертi змiнюється лише iнформацiя про цiну придбання акцiй.

     У разi надсилання до товариства змiненої оферти особа, яка стала власником контрольного пакета акцiй або значного контрольного пакета акцiй товариства, або вiдповiдальна особа має компенсувати рiзницю у цiнi акцiй тим акцiонерам, акцiї яких до цього були придбанi.

     Оплата вартостi акцiй, що придбаваються, може здiйснюватися грошовими коштами, цiнними паперами або поєднанням грошових коштiв i цiнних паперiв.

     Конкретний спосiб оплати вартостi акцiй iз запропонованих в офертi визначається акцiонером, у якого такi акцiї придбаваються.

     При цьому одним iз способiв оплати вартостi акцiй, запропонованих в офертi, має бути оплата виключно грошовими коштами.

     8. Наглядова рада (або виконавчий орган, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) має затвердити та оприлюднити на веб-сайтi товариства документ, що мiститиме висновок щодо реалiзацiї положень пункту 9 частини п'ятої цiєї статтi включно з оцiнкою впливу оферти на iнтереси товариства, особливо на працевлаштування працiвникiв та керiвництва товариства, та щодо стратегiчних планiв особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй або значний контрольний пакет акцiй товариства та ймовiрнi наслiдки, що стосуються напрямiв подальшої дiяльностi товариства, вiдповiдно до пункту 8 частини п'ятої цiєї статтi. Наглядова рада (або виконавчий орган, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) має поiнформувати про зазначене представникiв працiвникiв або, якщо таких представникiв немає, самих працiвникiв товариства. Якщо наглядова рада (або виконавчий орган, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) у визначений строк отримає окремi висновки представникiв працiвникiв щодо впливу оферти на зайнятiсть, такi висновки додаються до документа та оприлюднюються на веб-сайтi товариства.

     9. Протягом 30 днiв з дня закiнчення зазначеного в офертi строку особа, яка придбала контрольний пакет акцiй або значний контрольний пакет акцiй товариства, або вiдповiдальна особа повинна сплатити акцiонерам, якi прийняли пропозицiю про придбання акцiй, вартiсть їхнiх акцiй виходячи iз зазначеної в офертi цiни придбання, а акцiонер, який прийняв пропозицiю, повинен вчинити усi дiї, необхiднi для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцiй або значний контрольний пакет акцiй товариства, або вiдповiдальною особою права власностi на його акцiї. При цьому розрахунки за результатами таких дiй здiйснюються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати".

     10. Положення цiєї статтi не поширюються на особу (осiб, що дiють спiльно) у разi:

     1) якщо така особа вже є власником контрольного пакета акцiй з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та/або її афiлiйованим особам;

     2) набуття особою контрольного пакета акцiй у порядку спадкування в результатi лiквiдацiї юридичної особи;

     3) набуття контрольного пакета акцiй у процесi заснування акцiонерного товариства.

     11. Положення цiєї статтi не поширюються на особу (осiб, що дiють спiльно) у разi:

     1) якщо така особа вже є власником значного контрольного пакета акцiй з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та/або її афiлiйованим особам;

     2) набуття нею значного контрольного пакета акцiй у порядку спадкування в результатi лiквiдацiї юридичної особи;

     3) набуття значного контрольного пакета акцiй у процесi заснування акцiонерного товариства;

     4) набуття значного контрольного пакета акцiй внаслiдок виконання такими особами зобов'язань щодо викупу акцiй, якi виникли у них за результатами придбання контрольного пакета акцiй у розмiрi 50 i бiльше, але менше 75 вiдсоткiв простих акцiй такого товариства.

     Стаття 652. Обов'язковий продаж простих акцiй акцiонерами на вимогу особи (осiб, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй

     1. Особа (особи, що дiють спiльно), яка внаслiдок придбання акцiй товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, протягом наступного робочого дня з дня набуття нею права власностi на такий пакет акцiй зобов'язана подати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку i до товариства повiдомлення про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй (далi - повiдомлення).

     2. Повiдомлення має мiстити iнформацiю про:

     1) кiлькiсть акцiй товариства, що належали особi та її афiлiйованим особам до набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства;

     2) структуру власностi особи та її афiлiйованих осiб (якщо станом на дату повiдомлення афiлiйованим особам належали акцiї товариства);

     3) цiну, передбачену пунктами 1 та 2 частини п'ятої цiєї статтi;

     4) дату набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства.

     Iнформацiя про структуру власностi подається в обсязi i за формою, затвердженими Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Якщо особа набула домiнуючий контрольний пакет акцiй товариства, дiючи спiльно з третiми особами, якi не є її афiлiйованими особами, до повiдомлення також включається iнформацiя про кiлькiсть акцiй товариства, що належали таким третiм особам до набуття особою домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства. У такому разi до повiдомлення також додається копiя договору, на пiдставi якого особа i третi особи узгоджують свої дiї щодо набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства. Зазначеним договором визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинiв щодо набуття акцiй товариства в iнтересах групи осiб, що дiють спiльно (уповноважена особа).

     Передбаченi цiєю статтею права i обов'язки особи, яка набуває право власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй товариства, покладаються на уповноважену особу.

     3. Товариство не пiзнiше наступного робочого дня з дати отримання повiдомлення зобов'язане розмiстити його на веб-сайтi товариства та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Товариство не пiзнiш як за 25 робочих днiв з дня отримання повiдомлення повинно затвердити ринкову вартiсть акцiй товариства, визначену суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до статтi 8 цього Закону, та повiдомити її особi, зазначенiй у частинi першiй цiєї статтi.

     4. Протягом 90 днiв з дня подання повiдомлення вiдповiдно до частини другої цiєї статтi та за умови виконання нею дiй, передбачених статтею 65 або 651 цього Закону, особа, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, або уповноважена особа (далi - заявник вимоги) має право надiслати до товариства публiчну безвiдкличну вимогу про придбання акцiй в усiх власникiв акцiй товариства (далi - публiчна безвiдклична вимога).

     У разi подання до товариства публiчної безвiдкличної вимоги всi акцiонери акцiонерного товариства, крiм осiб, що дiють спiльно iз такою особою, та її афiлiйованих осiб, та саме товариство зобов'язанi продати належнi їм акцiї цього товариства заявнику вимоги.

     Разом з поданням товариству публiчної безвiдкличної вимоги заявник вимоги надсилає товариству копiю договору, укладеного мiж заявником вимоги та банкiвською установою, в якiй вiдкрито рахунок умовного зберiгання (ескроу) вiдповiдно до вимог частини дев'ятої цiєї статтi.

     Заявник вимоги може подати до товариства публiчну безвiдкличну вимогу тiльки пiсля виконання нею дiй, передбачених статтею 65 або 651 цього Закону.

     5. Цiною обов'язкового продажу акцiй визначається найбiльша з наступних:

     1) найвища цiна акцiї, за якою заявник вимоги, його афiлiйованi особи або третi особи, що дiють спiльно з ним, придбавали акцiї цього товариства протягом 12 мiсяцiв, що передують датi набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй включно з датою набуття;

     2) найвища цiна, за якою заявник вимоги, його афiлiйованi особи або третi особи, що дiють спiльно з ним, опосередковано набули право власностi на акцiї цього товариства шляхом придбання акцiй (паїв, часток) iншої юридичної особи, якiй прямо або опосередковано належать акцiї цього товариства, протягом 12 мiсяцiв, що передують датi набуття такою особою домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства включно з датою набуття, за умови що вартiсть акцiй товариства, якi прямо або опосередковано належать такiй юридичнiй особi, за даними її останньої рiчної фiнансової звiтностi, становить не менше 90 вiдсоткiв загальної вартостi активiв такої юридичної особи;

     3) ринкова вартiсть акцiй товариства, визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до статтi 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги домiнуючого пакета акцiй товариства.

     6. Якщо заявник вимоги, його афiлiйованi особи або третi особи, що дiють спiльно з ним, не виконали обов'язки, передбаченi статтею 65 або 651 цього Закону у разi придбання контрольного пакета акцiй, цiною обов'язкового продажу акцiй визначається найбiльша з таких:

     1) подвiйна цiна, за якою заявник вимоги, його афiлiйованi особи або третi особи, що дiють спiльно з ним, придбавали акцiї товариства протягом перiоду часу, що минув з дати набуття контрольного пакета акцiй товариства, а також протягом 12 мiсяцiв, що передують цiй датi;

     2) подвiйна цiна, за якою заявник вимоги, його афiлiйованi особи або третi особи, що дiють спiльно з ним, набули опосередковане право власностi на акцiї цього товариства шляхом придбання акцiй (паїв, часток) iншої юридичної особи, якiй прямо або опосередковано належать акцiї цього товариства, протягом перiоду часу, що минув з дати набуття контрольного пакета акцiй товариства, а також протягом 12 мiсяцiв, що передують цiй датi, за умови що вартiсть акцiй товариства, якi прямо або опосередковано належать такiй юридичнiй особi, за даними її останньої рiчної фiнансової звiтностi, становить не менше 90 вiдсоткiв загальної вартостi активiв такої юридичної особи;

     3) подвiйна ринкова вартiсть акцiй товариства, визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до статтi 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги контрольного пакета акцiй.

     7. Якщо заявник вимоги, його афiлiйованi особи або третi особи, що дiють спiльно з ним, не виконали обов'язки, передбаченi статтею 651 цього Закону у разi придбання значного контрольного пакета акцiй, цiною обов'язкового продажу акцiй визначається найбiльша з наступних:

     1) подвiйна цiна, за якою заявник вимоги, його афiлiйованi особи або третi особи, що дiють спiльно з ним, придбавали акцiї товариства протягом перiоду часу, що минув з дати набуття значного контрольного пакета акцiй товариства, а також протягом 12 мiсяцiв, що передують цiй датi;

     2) подвiйна цiна, за якою заявник вимоги, його афiлiйованi особи або третi особи, що дiють спiльно з ним, набули опосередковане право власностi на акцiї цього товариства шляхом придбання акцiй (паїв, часток) iншої юридичної особи, якiй прямо або опосередковано належать акцiї цього товариства, протягом перiоду часу, що минув з дати набуття значного контрольного пакета акцiй товариства, а також протягом 12 мiсяцiв, що передують цiй датi, за умови що вартiсть акцiй товариства, якi прямо або опосередковано належать такiй юридичнiй особi, за даними її останньої рiчної фiнансової звiтностi, становить не менше 90 вiдсоткiв загальної вартостi активiв такої юридичної особи;

     3) подвiйна ринкова вартiсть акцiй товариства, визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до статтi 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги значного контрольного пакета акцiй.

     8. Публiчна безвiдклична вимога розмiщується товариством на своєму веб-сайтi та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку протягом наступного робочого дня з дня її отримання товариством.

     Публiчна безвiдклична вимога повинна мiстити вiдомостi про:

     1) заявника вимоги та його афiлiйованих осiб, якщо на дату вимоги афiлiйованi особи заявника вимоги володiли акцiями товариства в обсязi, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     2) заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рiшення про подання до товариства публiчної безвiдкличної вимоги було прийняте особами, якi спiльно набули право власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй, та iнформацiю про таких осiб в обсязi, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     3) цiну придбання акцiй iз зазначенням, що оплата акцiй здiйснюється виключно у грошовiй формi, а також порядок визначення такої цiни;

     4) банкiвську установу, в якiй заявником вимоги вiдкрито рахунок умовного зберiгання (ескроу) вiдповiдно до частини дев'ятої цiєї статтi;

     5) товариство в обсязi, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     6) депозитарну установу, в якiй вiдкрито рахунок у цiнних паперах заявника вимоги та реквiзити рахунку у цiнних паперах цiєї особи в обсязi, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     7) порядок реалiзацiї цiєї вимоги в обсязi, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Публiчна безвiдклична вимога пiдписується заявником вимоги.

     9. Заявник вимоги сплачує цiну акцiй акцiонерам шляхом перерахування грошових сум банкiвськiй установi, в якiй заявником вимоги вiдкрито рахунок умовного зберiгання (ескроу), бенефiцiарами якого є акцiонери, у яких придбаваються акцiї (їхнi спадкоємцi або правонаступники, або iншi особи, якi вiдповiдно до законодавства мають право на отримання коштiв).

     Заявник вимоги вiдкриває такий рахунок умовного зберiгання (ескроу) не пiзнiше дати надсилання публiчної безвiдкличної вимоги.

     10. Протягом наступного робочого дня з дня отримання товариством публiчної безвiдкличної вимоги засвiдчена товариством копiя такої вимоги разом iз засвiдченою копiєю договору, укладеного мiж заявником вимоги та банкiвською установою, в якiй вiдкрито рахунок умовного зберiгання (ескроу), надсилається товариством до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку i Центрального депозитарiю цiнних паперiв.

     Центральний депозитарiй цiнних паперiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:

     1) наступного робочого дня з дати отримання вiд товариства засвiдченої товариством копiї публiчної безвiдкличної вимоги:

     встановлює обмеження на здiйснення операцiй у системi депозитарного облiку з акцiями товариства;

     надає депозитарним установам, на рахунках яких облiковуються акцiї цього товариства, копiю публiчної безвiдкличної вимоги разом iз засвiдченою копiєю договору, укладеного мiж заявником вимоги та банкiвською установою, в якiй вiдкрито рахунок умовного зберiгання (ескроу);

     розмiщує публiчну безвiдкличну вимогу на своєму веб-сайтi;

     2) протягом трьох робочих днiв з дати отримання вiд товариства засвiдченої товариством копiї публiчної безвiдкличної вимоги складає перелiк акцiонерiв товариства та надсилає його товариству.

     Товариство протягом п'яти робочих днiв з дня отримання вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв перелiку акцiонерiв зобов'язане:

     1) надiслати кожному акцiонеру, акцiї якого придбаваються, копiю публiчної безвiдкличної вимоги. Товариство зобов'язане надати акцiонеру на його вимогу засвiдчену товариством копiю надiсланої публiчної безвiдкличної вимоги, а також реквiзити банкiвської установи, в якiй вiдкрито рахунок умовного зберiгання (ескроу), та реквiзити такого рахунка;

     2) скласти список осiб, у яких придбаваються акцiї, iз зазначенням суми коштiв, що пiдлягають сплатi заявником вимоги на користь кожного акцiонера, акцiї якого придбаваються, а також надати такий список банкiвськiй установi, в якiй вiдповiдно до частини дев'ятої цiєї статтi вiдкрито рахунок умовного зберiгання (ескроу). Зазначений список складається товариством на пiдставi перелiку акцiонерiв, отриманого вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв вiдповiдно до цiєї частини.

     Товариство протягом двох робочих днiв з дня надсилання кожному акцiонеру, акцiї якого придбаваються, копiї публiчної безвiдкличної вимоги повiдомляє про це заявника вимоги iз зазначенням кiлькостi акцiй, що належать акцiонерам i придбаватимуться.

     Копiя публiчної безвiдкличної вимоги також подається заявником вимоги до депозитарної установи, в якiй вiдкрито її рахунок у цiнних паперах.

     11. У разi якщо на акцiї товариства, якi придбаваються, накладено обмеження (обтяження), депозитарна установа (депозитарнi установи, Центральний депозитарiй цiнних паперiв, якщо акцiї, що придбаваються, зберiгаються Центральним депозитарiєм цiнних паперiв як уповноваженим на зберiгання) має протягом трьох робочих днiв з дня отримання вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв розпорядження про складання перелiку акцiонерiв товариства, передбаченого частиною десятою цiєї статтi, надати товариству завiренi нею копiї документiв, на пiдставi яких встановлено обмеження (обтяження), яке накладено на акцiї, що придбаваються.

     Зазначена iнформацiя протягом двох робочих днiв передається товариством заявнику вимоги для подальшого її надання заявником вимоги нотарiусу пiд час встановлення обмеження (обтяження) вiдповiдно до частини шiстнадцятої цiєї статтi.

     12. У разi якщо на акцiї товариства, якi придбаваються, накладено обмеження (обтяження), заявник вимоги надсилає копiю публiчної безвiдкличної вимоги особi, в iнтересах якої встановлено обмеження (обтяження), та/або особам, якими встановлено обмеження (обтяження), не пiзнiше дати встановлення нотарiусом обтяження (обмеження).

     13. Пiсля надсилання iнформацiї вiдповiдно до частин десятої та дванадцятої цiєї статтi та забезпечення встановлення обмеження (обтяження) вiдповiдно до частини шiстнадцятої цiєї статтi (за необхiдностi) заявник вимоги переказує грошовi суми за акцiї, що придбаваються, у порядку, встановленому частиною дев'ятою цiєї статтi, та iнформує про це товариство.

     Перерахування всього обсягу грошових сум у порядку, встановленому частиною дев'ятою цiєї статтi, є належним виконанням заявником вимоги зобов'язання щодо оплати акцiй, що придбаваються.

     Товариство зобов'язане протягом наступного робочого дня з дати отримання iнформацiї про перерахування грошових сум за акцiї, що придбаваються, повiдомити про це Центральний депозитарiй цiнних паперiв.

     Банкiвська установа, в якiй вiдкрито рахунок умовного зберiгання (ескроу), протягом трьох рокiв зобов'язана здiйснювати перерахування коштiв акцiонерам, акцiї яких придбаваються (їхнiм спадкоємцям або правонаступникам, або iншим особам, якi вiдповiдно до законодавства мають право на отримання коштiв), на зазначенi ними рахунки у банкiвських установах або здiйснювати виплату вiдповiдних коштiв готiвкою.

     Акцiонери, акцiї яких придбаваються (їхнi спадкоємцi або правонаступники, або iншi особи, якi вiдповiдно до законодавства мають право на отримання коштiв), для одержання коштiв з рахунка умовного зберiгання (ескроу) мають звернутися до банкiвської установи, в якiй вiдкрито такий рахунок умовного зберiгання (ескроу).

     Пiсля встановлення особи акцiонера (його спадкоємця чи правонаступника або iншої особи, яка вiдповiдно до законодавства має право на отримання коштiв) та перевiрки наявностi в нього права на одержання коштiв (згiдно iз списком осiб, складеним вiдповiдно до частини одинадцятої цiєї статтi, а для спадкоємцiв, правонаступникiв або iнших осiб, якi вiдповiдно до законодавства мають право на отримання коштiв, - також згiдно з документами, що пiдтверджують їх правомочнiсть) банкiвська установа, що здiйснює обслуговування рахунка умовного зберiгання (ескроу), здiйснює перерахування коштiв на рахунок, зазначений акцiонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здiйснює виплату вiдповiдних коштiв готiвкою.

     Усi витрати, пов'язанi з вiдкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберiгання (ескроу), несе заявник вимоги. Банк не має права здiйснювати будь-якi утримання з коштiв, що виплачуються акцiонерам (їхнiм спадкоємцям або правонаступникам, або iншим особам, якi вiдповiдно до законодавства мають право на отримання коштiв).

     14. Центральний депозитарiй цiнних паперiв протягом трьох робочих днiв з дня отримання вiд товариства iнформацiї про перерахування в повному обсязi грошових сум за акцiї, що придбаваються заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здiйснює зняття обмеження, встановленого вiдповiдно до частини десятої цiєї статтi, та забезпечує переведення депозитарними установами прав на вiдповiднi акцiї з рахункiв їхнiх власникiв на рахунок заявника вимоги.

     Центральний депозитарiй цiнних паперiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здiйснює зняття обмеження, встановленого вiдповiдно до частини десятої цiєї статтi, у разi неотримання вiд товариства iнформацiї про те, що заявник вимоги надав документи, що пiдтверджують оплату акцiй, якi придбаваються, протягом одного робочого дня пiсля 90 календарних днiв з дня отримання Центральним депозитарiєм вiд товариства публiчної безвiдкличної вимоги.

     15. Придбання акцiй заявником вимоги та продаж цих акцiй акцiонерами не потребує обов'язкової участi торговця цiнними паперами та отримання лiцензiї на здiйснення валютних операцiй або iнших дозволiв та погоджень державних органiв, у тому числi Нацiонального банку України.

     16. Наявнiсть обмежень (обтяжень) в обiгу акцiй акцiонерного товариства, у тому числi арештiв та iнших публiчних обтяжень або iнших обмежень розпорядження ними чи обмеження проведення операцiй з ними або застосування спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй), не може бути перешкодою для здiйснення обов'язкового продажу таких акцiй заявнику вимоги.

     Публiчна безвiдклична вимога про придбання акцiй заявником вимоги має вищий прiоритет над усiма обмеженнями (обтяженнями). Наявнiсть обмеження (обтяження) простих акцiй товариства, що належать iншим акцiонерам, не впливає на право заявника вимоги придбати такi акцiї товариства. У разi придбання заявником вимоги акцiй, щодо яких встановлено обтяження, акцiї як предмет обтяження замiнюються на грошовi кошти, зарахованi на рахунок умовного зберiгання (ескроу), вiдкритий вiдповiдно до частини дев'ятої цiєї статтi, без згоди заставодержателя.

     Нотарiус здiйснює замiну предмета обтяження та накладає заборону на вiдчуження грошових сум, якi будуть зарахованi заявником вимоги на рахунок умовного зберiгання (ескроу), вiдкритий згiдно з частиною дев'ятою цiєї статтi, вiдповiдно до встановленого обмеження (обтяження) акцiй товариства на пiдставi таких документiв, що надаються заявником вимоги:

     1) публiчна безвiдклична вимога;

     2) завiренi депозитарною установою або Центральним депозитарiєм цiнних паперiв, якщо акцiї, що придбаваються, зберiгаються Центральним депозитарiєм як уповноваженим на зберiгання, документи про вид обмеження (обтяження), яке накладено на акцiї, що придбаваються;

     3) завiрена депозитарною установою або Центральним депозитарiєм цiнних паперiв, якщо акцiї, що придбаваються, зберiгаються Центральним депозитарiєм як уповноваженим на зберiгання, iнформацiя про особу, в iнтересах якої накладено обмеження (обтяження) та/або якою накладено обмеження (обтяження) на акцiї, що придбаваються.

     Одночасно з реєстрацiєю замiни предмета обтяження нотарiус накладає заборону на вiдчуження грошових сум, зарахованих заявником вимоги на рахунок умовного зберiгання (ескроу) вiдповiдно до обтяження акцiй товариства.

     Накладена заборона на вiдчуження грошових сум, зарахованих на рахунок умовного зберiгання (ексроу), знiмається вiдповiдно до умов документiв, згiдно з якими було встановлено обмеження (обтяження) на акцiї, що придбаваються.

     17. Витрати акцiонерного товариства, пов'язанi з виконанням вимог цiєї статтi, компенсуються за рахунок заявника вимоги.

     Стаття 653. Обов'язкове придбання особою (особами, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй акцiонерного товариства, акцiй на вимогу акцiонерiв

     1. Кожний акцiонер акцiонерного товариства - власник простих акцiй товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), пiсля розмiщення у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв iнформацiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про набуття особою (особами, що дiють спiльно) права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй має право вимагати здiйснення обов'язкового придбання належних йому акцiй, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), особою (особами, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй. У такому разi особа (особи, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, зобов'язана придбати належнi акцiонерам акцiї у порядку, визначеному цiєю статтею.

     2. Акцiонер, який має намiр реалiзувати право продажу належних йому акцiй, подає товариству письмову вимогу про обов'язкове придбання акцiй. У вимозi акцiонера про обов'язкове придбання акцiй зазначаються його iм'я (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть голосуючих акцiй товариства, якi йому належать i пiдлягають обов'язковому придбанню, та реквiзити банкiвського рахунка, на який необхiдно перерахувати кошти за придбанi акцiї, а також реквiзити депозитарної установи, депонентом якої є такий акцiонер.

     Протягом одного робочого дня з дня отримання товариством письмової вимоги про обов'язкове придбання акцiй товариство надсилає її копiю особi (кожнiй iз осiб, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй.

     3. Товариство протягом 25 робочих днiв з дня отримання товариством вiд акцiонера письмової вимоги про обов'язкове придбання акцiй затверджує цiну обов'язкового придбання акцiй.

     4. Цiна обов'язкового придбання акцiй визначається вiдповiдно до частин п'ятої - сьомої статтi 652 цього Закону.

     5. Протягом одного робочого дня з дня затвердження цiни обов'язкового придбання акцiй товариство надсилає iнформацiю про затверджену цiну обов'язкового придбання акцiй акцiонеру, який надiслав товариству письмову вимогу про обов'язкове придбання його акцiй, та особi (кожнiй iз осiб, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй.

     6. Протягом 20 робочих днiв з дня отримання вiд товариства затвердженої цiни обов'язкового придбання акцiй особа (особи, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, має здiйснити переказ коштiв за акцiї, що придбаваються, на банкiвський рахунок, зазначений у письмовiй вимозi акцiонера про обов'язкове придбання належних йому акцiй, за цiною обов'язкового придбання, затвердженою вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi. Акцiонер, який надiслав товариству письмову вимогу про обов'язкове придбання належних йому акцiй, має вчинити всi дiї, необхiднi для набуття особою (особами, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, права власностi на акцiї, придбання яких вимагається.

     7. Оплата акцiй, обов'язкового придбання яких особою (особами, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вимагає акцiонер, здiйснюється виключно у грошовiй формi.

     8. У разi якщо власниками пакета акцiй у розмiрi домiнуючого контрольного пакета акцiй є двi та бiльше особи, що дiють спiльно, такi особи несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за належне виконання ними обов'язку щодо придбання акцiй акцiонерного товариства на вимогу акцiонерiв вiдповiдно до процедури, передбаченої цiєю статтею.

     9. З дня надходження до товариства публiчної безвiдкличної вимоги вiд особи (осiб, що дiють спiльно), яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до процедури, передбаченої статтею 652 цього Закону, та до її завершення право всiх власникiв простих акцiй товариства вимагати обов'язкового придбання їхнiх акцiй вiдповiдно до вимог цiєї статтi не застосовується.

     Стаття 654. Наслiдки недотримання вимог щодо виконання обов'язкiв власником контрольного пакета акцiй, значного контрольного пакета акцiй або домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства

     1. Особа (особи, що дiють спiльно), яка прямо або опосередковано набула з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, право власностi на контрольний пакет акцiй товариства та не виконала обов'язки, передбаченi статтями 65 i 651 цього Закону, має право голосу лише за акцiями, що становлять 50 вiдсоткiв акцiй товариства, до моменту виконання вiдповiдних обов'язкiв. При цьому iншi простi акцiї такого товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначеннi кворуму до моменту виконання такими особами обов'язкових дiй, передбачених статтями 65 i 651 цього Закону.

     Особа (особи, що дiють спiльно), яка прямо або опосередковано набула, з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, право власностi на значний контрольний пакет акцiй товариства та не виконала обов'язки, передбаченi статтею 651 цього Закону, має право голосу лише за акцiями, що становлять 75 вiдсоткiв акцiй товариства, до моменту виконання вiдповiдних обов'язкiв. При цьому iншi простi акцiї такого товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначеннi кворуму до моменту виконання такими особами обов'язкових дiй, передбачених статтею 651 цього Закону.

     Особа (особи, що дiють спiльно), яка прямо або опосередковано набула з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, право власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй товариства та не виконала обов'язки, передбаченi статтями 652 i 653 цього Закону, має право голосу лише за простими акцiями товариства, якi становлять 95 вiдсоткiв акцiй товариства мiнус одна акцiя, до моменту виконання вiдповiдних обов'язкiв. При цьому iншi простi акцiї такого товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначеннi кворуму до моменту виконання такими особами обов'язкових дiй, передбачених статтями 652 i 653 цього Закону.

     2. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв, прийнятi з використанням акцiй, що вiдповiдно до частини першої цiєї статтi не дають права голосу, та за умови невикористання яких рiшення загальних зборiв були б iншими, не мають юридичної сили.

     Стаття 655. Особливостi придбання контрольного пакета акцiй та домiнуючого контрольного пакета акцiй в приватних акцiонерних товариствах

     1. Статутом приватного акцiонерного товариства при його створеннi, а також рiшенням загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства про внесення змiн до статуту товариства, прийнятим бiльш як трьома четвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, може бути передбачено, що вимоги статтi 65 цього Закону не поширюються на таке товариство або поширюються з винятками або особливостями, що мають бути визначенi статутом товариства.

     2. Статутом приватного акцiонерного товариства при його створеннi, а також рiшенням загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства про внесення змiн до статуту товариства, прийнятим бiльш як 95 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, може бути передбачено, що вимоги статей 652 i 653 цього Закону не поширюються на таке товариство або поширюються з винятками або особливостями, що мають бути визначенi статутом товариства";

     6) у статтi 71:

     перше речення частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (далi - правочин iз заiнтересованiстю), приймається вiдповiдним органом акцiонерного товариства згiдно з цiєю статтею, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує 1 вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства";

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "8. У голосуваннi про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю акцiонери, заiнтересованi у вчиненнi правочину, не мають права голосу, а рiшення з цього питання приймається бiльшiстю голосiв незаiнтересованих акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах та яким належать голосуючi з цього питання акцiї.

     Статутом приватного акцiонерного товариства може бути передбачено незастосування вимог цiєї частини до такого товариства";

     частину десяту викласти в такiй редакцiї:

     "10. Пiсля прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, акцiонерне товариство зобов'язане оприлюднити iнформацiю про таке рiшення в передбаченому законом порядку.

     Вимоги цiєї частини не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, якщо iнше не встановлено його статутом.

     Положення цiєї статтi не застосовуються у разi:

     1) реалiзацiї акцiонерами переважного права вiдповiдно до статтi 27 цього Закону;

     2) викупу товариством в акцiонерiв розмiщених ними акцiй вiдповiдно до статтi 66 цього Закону;

     3) видiлу та припинення акцiонерного товариства;

     4) надання посадовою особою органiв товариства або акцiонером, який одноосiбно або спiльно з афiлiйованими особами володiє 25 i бiльше вiдсотками простих акцiй товариства, на безоплатнiй основi гарантiї, поруки (у тому числi майнової поруки), застави або iпотеки товариству або особам, якi надають товариству позику;

     5) вчинення правочину за державними регульованими цiнами та тарифами вiдповiдно до вимог законодавства".

     18. У статтi 39 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343):

     1) частину першу пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi якщо пiсля реєстрацiї декларацiї про початок виконання будiвельних робiт вiдбулася змiна найменування замовника та/або генерального пiдрядника, та/або генерального проектувальника, та/або пiдрядника у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство, у декларацiї про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї, яка подається для реєстрацiї, вказується нове (змiнене) найменування зазначених осiб (якщо згiдно з формою декларацiї їх необхiдно вказувати) iз зазначенням того, що змiна найменування вiдбулася у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство. За наявностi такого зазначення в декларацiї про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї орган державного архiтектурно-будiвельного контролю не має права повертати таку декларацiю з пiдстави рiзного найменування зазначених осiб у декларацiї про початок виконання будiвельних робiт i в декларацiї про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     2) частину другу пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi якщо пiсля видачi дозволу на виконання будiвельних робiт вiдбулася змiна найменування замовника та/або генерального пiдрядника, та/або генерального проектувальника, та/або пiдрядника у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство, в актi готовностi об'єкта до експлуатацiї та в заявi про видачу сертифiката вказується нове (змiнене) найменування зазначених осiб (якщо згiдно з формою акта та заявою цих осiб їх необхiдно вказувати) iз зазначенням того, що змiна найменування вiдбулася у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство. За наявностi такого зазначення в актi готовностi об'єкта до експлуатацiї та в заявi про видачу сертифiката орган державного архiтектурно-будiвельного контролю не має права вiдмовляти у видачi сертифiката з пiдстави рiзного найменування зазначених осiб у дозволi на виконання будiвельних робiт та в актi готовностi об'єкта до експлуатацiї i в заявi про видачу сертифiката".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим.

     19. У Законi України "Про Державний земельний кадастр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61; 2016 р., N 3, ст. 30):

     1) частину шосту статтi 24 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Змiна найменування акцiонерного товариства у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство не є пiдставою для вiдмови у державнiй реєстрацiї земельної дiлянки";

     2) частину шосту статтi 26 пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Змiна найменування акцiонерного товариства у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство не є пiдставою для вiдмови у внесеннi до Поземельної книги змiн до вiдомостей про земельну дiлянку".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

     3) частину п'яту статтi 28 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "Змiна найменування акцiонерного товариства у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство не є пiдставою для вiдмови у здiйсненнi державної реєстрацiї обмеження у використаннi земель";

     4) частину четверту статтi 29 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Змiна найменування акцiонерного товариства у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство не є пiдставою для вiдмови у внесеннi вiдомостей до Державного земельного кадастру";

     5) частину третю статтi 32 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Змiна найменування акцiонерного товариства у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство не є пiдставою для вiдмови у внесеннi вiдомостей до Державного земельного кадастру";

     6) частину сьому статтi 38 пiсля абзацу шiстнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Змiна найменування акцiонерного товариства у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство не є пiдставою для вiдмови у наданнi вiдомостей з Державного земельного кадастру".

     20. У Законi України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413):

     1) абзац шостий частини четвертої статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "Арешт на майно боржника та iншi обмеження дiй боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладенi лише в межах процедури санацiї у разi, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санацiї та не суперечать iнтересам конкурсних кредиторiв. Не допускається арешт грошових коштiв, що знаходяться на банкiвських рахунках умовного зберiгання (ескроу), вiдкритих боржником у встановленому законодавством порядку";

     2) абзац перший частини першої статтi 42 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Усi види майнових активiв (майно та майновi права) банкрута, якi належать йому на правi власностi або повного господарського вiдання на дату вiдкриття лiквiдацiйної процедури та виявленi в ходi лiквiдацiйної процедури, включаються до складу лiквiдацiйної маси, крiм грошових коштiв, що знаходяться на банкiвському рахунку умовного зберiгання (ескроу) банкрута, об'єктiв житлового фонду, в тому числi гуртожиткiв, дитячих дошкiльних закладiв та об'єктiв комунальної iнфраструктури, якi в разi банкрутства пiдприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, у комунальну власнiсть вiдповiдних територiальних громад без додаткових умов i фiнансуються в установленому порядку".

     21. Частину другу статтi 25 Закону України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 41 - 42, ст. 2024) доповнити реченнями такого змiсту: "Змiна найменування оператора потужностi у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство не є пiдставою для звернення оператора до компетентного органу iз заявою про внесення змiн до реєстру потужностей у частинi найменування такого оператора та не є пiдставою для внесення таких змiн до реєстру. У разi звернення оператора, найменування якого було змiнено, до компетентного органу з письмовою заявою про внесення змiн до реєстру в частинi нового найменування такого оператора компетентний орган безоплатно вносить такi змiни до реєстру, про що письмово повiдомляє оператора".

     22. У частинi сьомiй статтi 15 Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158; 2016 р., N 2, ст. 17):

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Змiна найменування лiцензiата (акцiонерного товариства) у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку iз перетворенням лiцензiата (акцiонерного товариства) в iнше господарське товариство не є пiдставою для переоформлення лiцензiї. У такому разi товариство має право продовжувати провадження певних дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi на пiдставi виданої ранiше такому товариству вiдповiдної чинної лiцензiї".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сьомим;

     абзац сьомий доповнити словами "крiм випадку, передбаченого абзацом третiм цiєї частини".

     23. У пунктi 2 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 25, ст. 188):

     1) слова та цифри "абзацу третього пiдпункту 32" виключити;

     2) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "До 1 сiчня 2018 року публiчнi акцiонернi товариства зобов'язанi пройти процедуру включення акцiй до бiржового списку та залишатися у ньому хоча б на однiй фондовiй бiржi".

     24. Частину третю статтi 24 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 9) доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) змiни найменування акцiонерного товариства у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство".

     У зв'язку з цим абзац сiмнадцятий вважати абзацом вiсiмнадцятим.

     II. ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Протягом двох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом особа (особи, якi дiють спiльно), яка станом на дату набрання чинностi цим Законом є прямо або опосередковано з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй або її афiлiйованим особам, вже є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй акцiонерного товариства (далi - заявник вимоги), має право застосувати положення статтi 652 Закону України "Про акцiонернi товариства" виключно в порядку та на умовах, визначених у цьому пунктi.

     Для реалiзацiї прав, передбачених статтею 652 Закону України "Про акцiонернi товариства", заявник вимоги зобов'язаний у строки, передбаченi цим пунктом, подати товариству повiдомлення про намiр скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - повiдомлення), i публiчну безвiдкличну вимогу вiдповiдно до положень статтi 652 Закону України "Про акцiонернi товариства". Заявник вимоги втрачає право скористатися положеннями статтi 652 Закону України "Про акцiонернi товариства" у разi пропуску ним передбачених цим пунктом строкiв направлення i публiкацiї повiдомлення i публiчної безвiдкличної вимоги.

     Товариство зобов'язано опублiкувати повiдомлення на своєму веб-сайтi та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку протягом наступного робочого дня з дня його отримання.

     Товариство не пiзнiш як за 25 робочих днiв з дня отримання повiдомлення має затвердити цiну обов'язкового продажу акцiй та повiдомити її заявнику вимоги.

     Для цiлей цього пункту цiною обов'язкового продажу акцiй є:

     щодо акцiй товариств, акцiї яких включено до бiржового реєстру, - середнiй бiржовий курс таких акцiй на вiдповiднiй фондовiй бiржi, розрахований такою фондовою бiржею за останнi три мiсяцi їх обiгу, що передують дню отримання товариством передбаченого цим пунктом повiдомлення;

     щодо акцiй iнших товариств - ринкова вартiсть акцiй, визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть станом на дату отримання товариством передбаченого цим пунктом повiдомлення.

     Заявник вимоги протягом 10 робочих днiв з дня отримання вiд товариства повiдомлення про затверджену цiну обов'язкового продажу акцiй надсилає товариству публiчну безвiдкличну вимогу вiдповiдно до положень статтi 652 Закону України "Про акцiонернi товариства".

     3. У разi якщо пiсля набрання чинностi цим Законом акцiонер, який станом на дату набрання чинностi цим Законом разом iз акцiями, що належать його афiлiйованим особам, є власником домiнуючого пакета акцiй, самостiйно або через своїх афiлiйованих осiб здiйснюватиме придбання акцiй товариства (крiм викупу акцiй товариством вiдповiдно до вимог статтi 68 Закону України "Про акцiонернi товариства"), iншi акцiонери такого акцiонерного товариства можуть скористатися правами, передбаченими статтею 653 Закону України "Про акцiонернi товариства".

     4. Тимчасово до 1 сiчня 2018 року наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) публiчного акцiонерного товариства затверджує цiну придбання акцiй та повiдомляє її особi, зазначенiй в абзацi першому частини другої статтi 651 Закону України "Про акцiонернi товариства", протягом 25 робочих днiв з дня отримання вiдповiдної iнформацiї.

     5. Нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     6. Змiна найменування юридичної особи у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство не є пiдставою для переоформлення документiв та/або внесення змiн до документiв, що засвiдчують права такої юридичної особи на володiння, користування, розпорядження майном (свiдоцтва про реєстрацiю транспортних засобiв, свiдоцтва про реєстрацiю технологiчних транспортних засобiв тощо), та до iнших документiв, що згiдно iз законодавством не є дозвiльними, але якi мають бути в юридичної особи i в яких зазначається найменування юридичної особи, якiй виданi та/або якою створенi, та/або для якої затвердженi (погодженi) органами державної влади та/або органами мiсцевого самоврядування, та/або уповноваженими установами/органiзацiями такi документи (проектна документацiя на будiвництво, вихiднi данi (мiстобудiвнi умови та обмеження; технiчнi умови; завдання на проектування), технологiчнi iнструкцiї, технологiї, проекти зон санiтарної охорони, зони санiтарної охорони, паспорти, свiдоцтва, декларацiї, акти, атестати, протоколи, посвiдчення, лiмiти, висновки, норми, нормативи, звiти, плани, журнали, довiдки, щоденники, талони, настанови, програми, графiки, повiдомлення, схеми, книги облiку, правила, проекти, карти, картки, реєстрацiйнi картки, програми, регламенти, погодження, методики, iнструкцiї тощо).

     7. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 березня 2017 року
N 1983-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.