ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про цiннi папери та фондовий ринок

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 17 вересня 2008 року N 514-VI,
вiд 18 грудня 2008 року N 692-VI,
вiд 11 червня 2009 року N 1522-VI,
вiд 29 червня 2010 року N 2367-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2388-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2393-VI,
вiд 8 жовтня 2010 року N 2601-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 21 квiтня 2011 року N 3264-VI,
вiд 22 квiтня 2011 року N 3306-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
вiд 9 грудня 2011 року N 4093-VI,
вiд 2 червня 2011 року N 3461-VI,
вiд 6 жовтня 2011 року N 3831-VI,
Кримiнальним процесуальним кодексом України
вiд 13 квiтня 2012 року N 4651-VI,
Законами України
вiд 4 липня 2012 року N 5034-VI,
вiд 4 липня 2012 року N 5042-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5080-VI,
вiд 6 липня 2012 року N 5178-VI,
вiд 6 грудня 2012 року N 5518-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 400-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 407-VII,
вiд 15 квiтня 2014 року N 1206-VII,
вiд 4 липня 2014 року N 1586-VII,
вiд 7 квiтня 2015 року N 289-VIII,
вiд 14 травня 2015 року N 424-VIII,
вiд 17 вересня 2015 року N 701-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1983-VIII,
вiд 16 листопада 2017 року N 2210-VIII,
вiд 15 травня 2018 року N 2418-VIII,
вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX,
вiд 14 листопада 2019 року N 293-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 30 березня 2020 року N 540-IX,
вiд 13 травня 2020 року N 591-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX,
вiд 2 вересня 2020 року N 852-IX

(З 1 липня 2021 року цей Закон буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй роздiлом I Закону України вiд 19 червня 2020 року N 738-IX. Пункти 7, 14 - 19 роздiлу XIII у редакцiї Закону України вiд 19 червня 2020 року N 738-IX набирають чинностi з 16 серпня 2020 року)

(У текстi Закону, крiм роздiлу VII "Прикiнцевi положення", слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI)

(У текстi Закону слова "вiдкрите (публiчне) розмiщення" та "закрите (приватне) розмiщення" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "публiчне розмiщення" та "приватне розмiщення" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "вiдкритого (публiчного) та закритого (приватного) їх розмiщення" - словами "публiчного та приватного їх розмiщення"; слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку", крiм роздiлу VII "Прикiнцевi положення", в усiх вiдмiнках замiнено словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 4 липня 2012 року N 5042-VI)

     Цей Закон регулює вiдносини, що виникають пiд час розмiщення, обiгу цiнних паперiв i провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, з метою забезпечення вiдкритостi та ефективностi функцiонування фондового ринку.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) асоцiйована особа - чоловiк або дружина, прямi родичi особи (батько, мати, дiти, рiднi брати та сестри, дiд, баба, онуки), прямi родичi чоловiка чи дружини особи, чоловiк або дружина прямого родича;

     2) викуп цiнних паперiв - придбання емiтентом або особою, що видала цiнний папiр, розмiщених ним або виданих нею цiнних паперiв;

     3) випуск цiнних паперiв - сукупнiсть певного виду емiсiйних цiнних паперiв одного емiтента, однiєї номiнальної вартостi, якi мають однакову форму випуску i мiжнародний iдентифiкацiйний номер, та забезпечують їх власникам однаковi права незалежно вiд часу придбання i способу їх емiсiї;

     4) делiстинг - процедура виключення цiнних паперiв з реєстру фондової бiржi, якщо вони не вiдповiдають правилам фондової бiржi, з подальшим припиненням їх обiгу на фондовiй бiржi або переведенням у категорiю цiнних паперiв, допущених до обiгу без включення до реєстру фондової бiржi;

     5) емiсiя - сукупнiсть дiй емiтента, що провадяться в установленiй законодавством послiдовностi i спрямованi на розмiщення емiсiйних цiнних паперiв серед їх перших власникiв;

     6) iндосамент - передавальний напис на ордерному цiнному паперi, що посвiдчує перехiд прав на цiнний папiр та прав за цiнним папером до iншої особи в установленому законодавством порядку;

     7) iндосант - власник ордерного цiнного паперу (його уповноважена особа), який вчиняє iндосамент. Iндосамент може бути повним (iменним) - виписаним на iм'я (найменування) конкретної особи або бланковим (на пред'явника) - виписаним без зазначення iменi (найменування) особи;

     8) котирування - механiзм визначення та/або фiксацiї на фондовiй бiржi ринкової цiни емiсiйного цiнного паперу, що перебуває в обiгу на такiй бiржi;

     9) лiстинг - сукупнiсть процедур iз включення цiнних паперiв до реєстру фондової бiржi та здiйснення контролю за вiдповiднiстю цiнних паперiв i емiтента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової бiржi;

     10) мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв - номер (код), що дозволяє однозначно iдентифiкувати цiннi папери або iнший фiнансовий iнструмент та присвоєння якого передбачено законами України;

     11) обiг цiнних паперiв - вчинення правочинiв, пов'язаних з переходом прав на цiннi папери i прав за цiнними паперами, крiм договорiв, що укладаються у процесi емiсiї, при викупi цiнних паперiв їх емiтентом та купiвлi-продажу емiтентом викуплених цiнних паперiв;

     111) особа, яка здiйснює управлiнськi функцiї, - фiзична особа, яка:

     а) входить до складу наглядової ради або виконавчого органу юридичної особи; або

     б) не входить до складу наглядової ради або виконавчого органу юридичної особи, але має постiйний доступ до iнсайдерської iнформацiї, що прямо чи опосередковано стосується юридичної особи, та має повноваження ухвалювати управлiнськi рiшення, що впливають на подальший розвиток i комерцiйнi перспективи юридичної особи;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 111 згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     112) оферент цiнних паперiв (далi - оферент) - фiзична або юридична особа, яка є власником цiнних паперiв та здiйснює публiчну пропозицiю на умовах публiчного договору продажу таких цiнних паперiв;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 112 згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     12) перший власник - особа, яка набула права власностi на цiннi папери безпосередньо вiд емiтента або особи, яка видала неемiсiйний цiнний папiр, чи андеррайтера;

     13) погашення емiсiйних цiнних паперiв - сукупнiсть дiй емiтента та власникiв цiнних паперiв, що здiйснюються в установленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку та пов'язанi з виконанням емiтентом зобов'язань за борговими емiсiйними цiнними паперами та iншими емiсiйними цiнними паперами в установлених законом випадках шляхом виплати власникам таких цiнних паперiв номiнальної вартостi цiнних паперiв та доходу за такими цiнними паперами (якщо це передбачено проспектом цiнних паперiв або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв) або постачання (надання) товарiв (послуг), або конвертацiї цiнних паперiв у строки, передбаченi проспектом цiнних паперiв або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв, та скасування реєстрацiї випуску цiнних паперiв;

(пункт 13 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     131) посадовi особи емiтента - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревiзiйної комiсiї, ревiзор емiтента, а також голова та члени iншого органу емiтента, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства, а для емiтента - юридичної особи публiчного права - керiвник та заступники керiвника такої юридичної особи;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 131 згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     14) посадовi особи професiйного учасника фондового ринку - голова та члени наглядової ради, голова та члени колегiального виконавчого органу (голова одноосiбного виконавчого органу i його заступники), голова та члени ревiзiйної комiсiї (ревiзори), корпоративний секретар, головний бухгалтер, голова та члени iнших органiв професiйного учасника фондового ринку, утворення яких передбачено його статутом;

     15) проспект цiнних паперiв (далi - проспект) - документ, який оформлюється при здiйсненнi публiчної пропозицiї цiнних паперiв та мiстить iнформацiю вiдповiдно до вимог, визначених законом;

(пункт 15 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     16) пруденцiйнi нормативи - кiлькiснi та якiснi показники, встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку з метою здiйснення пруденцiйного нагляду, обов'язковi для дотримання професiйними учасниками фондового ринку;

     161) регульована iнформацiя на фондовому ринку (далi - регульована iнформацiя) - регулярна та особлива iнформацiя про емiтента, iнсайдерська iнформацiя, iнформацiя про власникiв голосуючих акцiй понад пороговi значення пакетiв акцiй, iнша iнформацiя, яка пiдлягає розмiщенню в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 161згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     17) регульований (органiзацiйно оформлений) фондовий ринок - фондова бiржа, що функцiонує постiйно на пiдставi вiдповiдної лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку, i забезпечує проведення регулярних торгiв цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами за встановленими правилами, а також органiзовує централiзоване укладання i виконання договорiв щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв;

     18) розмiщення цiнних паперiв - вiдчуження цiнних паперiв у процесi їх емiсiї у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням положень проспекту;

(пункт 18 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд16.11.2017р. N 2210-VIII)

     19) строк обiгу облiгацiй - строк, який починається з дня, що настає за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй i видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, та закiнчується днем, що передує дню початку погашення таких облiгацiй вiдповiдно до проспекту або рiшення про емiсiю цiнних паперiв;

(пункт 19 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     20) фiнансовi iнструменти - цiннi папери, строковi контракти (ф'ючерси), вiдсотковi строковi контракти (форварди), строковi контракти на обмiн (на певну дату в майбутньому) у разi залежностi цiни вiд вiдсоткової ставки, валютного курсу або фондового iндексу (вiдсотковi, курсовi чи iндекснi свопи), опцiони, що дають право на купiвлю або продаж будь-якого iз зазначених фiнансових iнструментiв, у тому числi тих, що передбачають грошову форму оплати (курсовi та вiдсотковi опцiони).

     2. Термiни "дiлова репутацiя", "iстотна участь", "контролер", "контроль", "пов'язана особа" та "структура власностi" вживаються у цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг";

     Термiн "принцип мовчазної згоди" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

(частину другу статтi 1 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Термiни "пороговi значення пакета акцiй" та "значний пакет акцiй" вживаються у цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про акцiонернi товариства".

(частину другу статтi 1 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Термiн "номiнальний утримувач" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про депозитарну систему України".

(частину другу статтi 1 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)
(стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.10.2010р. N 2601-VI, вiд 21.04.2011р. N 3264-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Стаття 2. Фондовий ринок

     1. Фондовий ринок (ринок цiнних паперiв) - сукупнiсть учасникiв фондового ринку та правовiдносин мiж ними щодо розмiщення, обiгу та облiку цiнних паперiв i похiдних (деривативiв).

     2. Учасники фондового ринку - емiтенти (у тому числi iноземнi) або особи, що видали неемiсiйнi цiннi папери, iнвестори в цiннi папери, iнституцiйнi iнвестори, професiйнi учасники фондового ринку, об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, у тому числi саморегулiвнi органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку.

(абзац перший частини другої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Емiтент - юридична особа, у тому числi Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, Автономна Республiка Крим або мiська рада, а також держава в особi уповноважених нею органiв державної влади чи мiжнародна фiнансова органiзацiя, якi вiд свого iменi розмiщують емiсiйнi цiннi папери та беруть на себе зобов'язання за ними перед їх власниками.

(абзац другий частини другої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 400-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Iноземний емiтент - юридична особа, яка створена вiдповiдно до законодавства iншої держави та здiйснює емiсiю цiнних паперiв на територiї України, або юридична особа, цiннi папери якої зареєстрованi вiдповiдно до законодавства iншої держави та допуск до обiгу на територiї України яких надано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частину другу статтi 2 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Мiжнароднi фiнансовi органiзацiї вважаються iноземними емiтентами.

(частину другу статтi 2 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї" можуть бути забороненi або обмеженi емiсiя та обiг цiнних паперiв емiтента, який створений вiдповiдно до законодавства держави, що здiйснює збройну агресiю проти України у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України", та/або який прямо чи опосередковано контролюється особами, якi є резидентами зазначеної держави.

(частину другу статтi 2 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй - восьмий вважати вiдповiдно абзацами шостим - одинадцятим)

     Особа, яка видала неемiсiйний цiнний папiр, - фiзична або юридична особа, яка вiд свого iменi видає (заповнює) сертифiкат неемiсiйного цiнного паперу та бере на себе зобов'язання за таким цiнним папером перед його власником.

     Iнвестори в цiннi папери - фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i нерезиденти, якi набули права власностi на цiннi папери з метою отримання доходу вiд вкладених коштiв та/або набуття вiдповiдних прав, що надаються власнику цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства. Iнституцiйними iнвесторами є iнститути спiльного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди), iнвестицiйнi фонди, взаємнi фонди iнвестицiйних компанiй, недержавнi пенсiйнi фонди, фонди банкiвського управлiння, страховi компанiї, iншi фiнансовi установи, якi здiйснюють операцiї з фiнансовими активами в iнтересах третiх осiб за власний рахунок чи за рахунок цих осiб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених вiд iнших осiб фiнансових активiв з метою отримання прибутку або збереження реальної вартостi фiнансових активiв.

     Особливостi iнвестування iнституцiйними iнвесторами визначаються законом.

     Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку - неприбуткове об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, якi провадять професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а саме: з торгiвлi цiнними паперами, депозитарної дiяльностi та управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв.

     Саморегулiвна органiзацiя професiйних учасникiв фондового ринку - неприбуткове об'єднання учасникiв фондового ринку, що провадять професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку з торгiвлi цiнними паперами, управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв, депозитарну дiяльнiсть, крiм депозитарiїв, утворене вiдповiдно до критерiїв та вимог, установлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Професiйнi учасники фондового ринку - юридичнi особи, утворенi в органiзацiйно-правовiй формi акцiонерних товариств або товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, якi на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професiйну дiяльнiсть, види якої визначенi законами України, а також Центральний депозитарiй цiнних паперiв.

(абзац одинадцятий частини другої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)
(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2367-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     3. Частину третю статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     4. Якщо iнше не встановлено законом або одна iз сторiн договору не вимагає iншого, правочини щодо цiнних паперiв, якi вчиняються поза фондовою бiржею, не потребують нотарiального посвiдчення.

(статтю 2 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     Стаття 3. Цiннi папери та їх класифiкацiя

     1. Цiнним папером є документ установленої форми з вiдповiдними реквiзитами, що посвiдчує грошове або iнше майнове право, визначає взаємовiдносини емiтента цiнного папера (особи, яка видала цiнний папiр) i особи, що має права на цiнний папiр, та передбачає виконання зобов'язань за таким цiнним папером, а також можливiсть передачi прав на цiнний папiр та прав за цiнним папером iншим особам.

(частина перша статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, у редакцiї Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     2. Неемiсiйнi цiннi папери можуть iснувати виключно в документарнiй формi i за формою випуску можуть бути лише ордерними або на пред'явника. Неемiсiйнi цiннi папери можуть видаватися та iснувати виключно в документарнiй формi як паперовi або як електроннi документи. Перелiк цiнних паперiв, що можуть видаватися як електроннi документи, визначається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

(частина друга статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 400-VII, у редакцiї Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 04.07.2013р. N 407-VII)

     3. Цiннi папери за формою iснування подiляються на бездокументарнi цiннi папери та документарнi цiннi папери.

     Бездокументарним цiнним папером є облiковий запис на рахунку в цiнних паперах у системi депозитарного облiку цiнних паперiв.

     Документарним цiнним папером є паперовий або електронний документ, оформлений у визначенiй законодавством формi, що мiстить найменування виду цiнного папера, а також визначенi законодавством реквiзити.

(частина третя статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.06.2009р. N 1522-VI, вiд 04.07.2013р. N 407-VII, у редакцiї Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 04.07.2013р. N 407-VII)

     4. Цiннi папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, iменнi або ордернi.

     Права на цiнний папiр та права за цiнним папером, що iснує в документарнiй формi, належать:

     пред'явниковi цiнного папера (цiнний папiр на пред'явника);

     особi, зазначенiй в цiнному паперi (iменний цiнний папiр);

     особi, зазначенiй в цiнному паперi, яка може сама реалiзувати такi права або призначити своїм наказом iншу уповноважену особу (ордерний цiнний папiр).

     Ордернi цiннi папери можуть iснувати виключно в документарнiй формi.

     Права на цiнний папiр та права за цiнним папером, що iснують в бездокументарнiй формi, належать власниковi рахунка в цiнних паперах, вiдкритого в депозитарнiй установi, у разi зарахування цiнних паперiв на депозит нотарiуса - вiдповiдному кредиторовi.

     Емiтент цiнних паперiв на пред'явника не має права на отримання iз системи депозитарного облiку цiнних паперiв iнформацiї про власникiв таких цiнних паперiв у будь-якiй формi, крiм випадкiв, передбачених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Емiтент iменних цiнних паперiв має право на отримання iз системи депозитарного облiку цiнних паперiв iнформацiї про власникiв таких цiнних паперiв у формi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

     Iменнi емiсiйнi цiннi папери iснують виключно в бездокументарнiй формi.

     Емiсiйнi цiннi папери на пред'явника можуть бути переведенi в бездокументарну форму iснування шляхом депонування таких цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах у Центральному депозитарiї цiнних паперiв або Нацiональному банку України вiдповiдно до компетенцiї, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" (знерухомленi) в установленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку. Емiсiйнi цiннi папери на пред'явника, що iснують в бездокументарнiй формi, не можуть бути переведенi в документарну форму.

(частина четверта статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     5. В Українi у цивiльному оборотi можуть бути такi групи цiнних паперiв:

     1) пайовi цiннi папери, якi засвiдчують участь власника таких цiнних паперiв (iнвестора) у статутному капiталi та/або активах емiтента (у тому числi активах, якi знаходяться в управлiннi емiтента) та надають власнику зазначених цiнних паперiв (iнвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у виглядi дивiдендiв, та iншi права, встановленi законодавством, а також проспектом цiнних паперiв або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв. До пайових цiнних паперiв вiдносяться:

(пункт 1 частини п'ятої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.12.2008р. N 692-VI, вiд 05.07.2012р. N 5080-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     а) акцiї;

     б) iнвестицiйнi сертифiкати;

     в) сертифiкати ФОН;

(пункт 1 частини п'ятої статтi 3 доповнено пiдпунктом "в" згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 692-VI)

     г) акцiї корпоративного iнвестицiйного фонду;

(пункт 1 частини п'ятої статтi 3 доповнено пiдпунктом "г" згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5080-VI)

     2) борговi цiннi папери - цiннi папери, що посвiдчують вiдносини позики i передбачають зобов'язання емiтента або особи, яка видала неемiсiйний цiнний папiр, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги вiдповiдно до зобов'язання. До боргових цiнних паперiв вiдносяться:

(абзац перший пункту 2 частини п'ятої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.06.2011р. N 3461-VI, вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     а) облiгацiї пiдприємств;

     б) державнi облiгацiї України;

     в) облiгацiї мiсцевих позик;

     г) казначейськi зобов'язання України;

     ґ) ощаднi (депозитнi) сертифiкати;

     д) векселi;

     е) облiгацiї мiжнародних фiнансових органiзацiй;

(пункт 2 частини п'ятої статтi 3 доповнено пiдпунктом "е" згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 400-VII)

     є) облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб;

(пункт 2 частини п'ятої статтi 3 доповнено пiдпунктом "є" згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     3) iпотечнi цiннi папери - цiннi папери, випуск яких забезпечено iпотечним покриттям (iпотечним пулом) та якi посвiдчують право власникiв на отримання вiд емiтента належних їм коштiв. До iпотечних цiнних паперiв вiдносяться:

     а) iпотечнi облiгацiї;

     б) пiдпункт "б" пункту 3 частини п'ятої статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     в) заставнi;

     г) пiдпункт "г" пункту 3 частини п'ятої статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 692-VI)

     4) приватизацiйнi цiннi папери - цiннi папери, якi посвiдчують право власника на безоплатне одержання у процесi приватизацiї частки майна державних пiдприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;

     5) похiднi цiннi папери - цiннi папери, механiзм випуску та обiгу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цiнних паперiв, iнших фiнансових та/або товарних ресурсiв;

     6) товаророзпорядчi цiннi папери - цiннi папери, якi надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.

     6. Держава може розмiщувати на мiжнародних фондових ринках облiгацiї зовнiшнiх державних позик України та державнi деривативи.

(статтю 3 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 17.09.2015р. N 701-VIII)

     Стаття 4. Перехiд прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами

     1. До особи, яка набула право на цiнний папiр, одночасно переходять у сукупностi всi права, якi ним посвiдчуються (права за цiнним папером), крiм випадкiв, установлених законом або правочином.

     Обмеження прав на цiннi папери або прав за цiнними паперами може бути встановлено тiльки у випадках i в порядку, що передбаченi законом.

     2. Права на цiнний папiр та права за цiнним папером на пред'явника, що iснує в документарнiй формi у паперовому виглядi, переходять шляхом вручення такого цiнного папера iншiй особi, а порядок переходу права на цiнний папiр та права за цiнним папером на пред'явника, що iснує в документарнiй формi як електронний документ, визначається Нацiональним банком України - для фiнансових банкiвських векселiв та Кабiнетом Мiнiстрiв України - для фiнансових казначейських векселiв.

     Права на цiнний папiр та права за цiнним папером на пред'явника, що iснує в бездокументарнiй формi, переходять у порядку, визначеному для переходу прав на iменнi цiннi папери.

     Перехiд прав на знерухомленi цiннi папери на пред'явника i реалiзацiя прав за ними потребує обов'язкової iдентифiкацiї власника депозитарною установою, що веде рахунок у цiнних паперах такого власника.

     Реєстр власникiв цiнних паперiв на пред'явника не складається.

     3. Права на iменний цiнний папiр та права за iменним цiнним папером переходять до iншої особи у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

     Iнформацiю про власникiв iменних цiнних паперiв емiтент одержує у формi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Перехiд прав на iменнi цiннi папери i реалiзацiя прав за ними потребує обов'язкової iдентифiкацiї власника депозитарною установою, що веде рахунок у цiнних паперах (крiм випадку, коли облiк прав на цiннi папери власника здiйснюється на рахунку номiнального утримувача в установленому законодавством порядку) такого власника.

(абзац другий частини третьої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     4. Право власностi на ордерний цiнний папiр переходить iншiй особi шляхом вчинення на ордерному цiнному паперi передавального запису (iндосаменту). Iндосамент може бути бланковим - без зазначення особи, стосовно якої повиннi бути виконанi зобов'язання, або ордерним - iз зазначенням такої особи.

     5. Особливостi переходу прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та правочином.

(стаття 4 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 04.07.2013р. N 407-VII)

     Стаття 5. Виконання зобов'язань за цiнним папером

     1. Особа, яка розмiстила (видала) ордерний цiнний папiр, та iндосанти за ним вiдповiдають перед його законним володiльцем солiдарно, якщо iнше не встановлено законом. У разi задоволення вимоги законного володiльця ордерного цiнного паперу про виконання посвiдченого цим папером зобов'язання однiєю або кiлькома особами з числа тих, хто має такi зобов'язання, особи, що iндосували цiнний папiр, набувають право зворотної вимоги (регресу) щодо iнших осiб, якi мають зобов'язання за цiнним папером.

(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     2. Вiдмова вiд виконання зобов'язання, посвiдченого цiнним папером, з посиланням на вiдсутнiсть пiдстави зобов'язання або на його недiйснiсть не допускається.

     3. Доходи за емiсiйними цiнними паперами сплачуються у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

(статтю 5 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     Стаття 51. Особливостi укладання, змiни, розiрвання та виконання договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв

     1. Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв, що укладається на фондовiй бiржi, вважається укладеним з моменту фiксацiї такою фондовою бiржею факту укладення договору вiдповiдно до її правил.

     Зазначений договiр не може бути розiрваний, крiм випадкiв, передбачених законом.

     2. Максимальнi строки виконання договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(Закон доповнено статтею 51 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Стаття 52. Конвертацiя цiнних паперiв

     1. Конвертацiя цiнних паперiв - обмiн цiнних паперiв одного випуску на цiннi папери iншого випуску цього ж емiтента.

     2. Рiшення про проведення конвертацiї приймається органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення.

     3. При проведеннi конвертацiї емiтент зобов'язаний здiйснити викуп цiнних паперiв, що конвертуються, у їх власникiв, якi не згоднi з рiшенням про проведення конвертацiї.

     Порядок повiдомлення власникiв цiнних паперiв про проведення конвертацiї цiнних паперiв, порядок повiдомлення емiтента власниками цiнних паперiв про згоду (або незгоду) з рiшенням про проведення конвертацiї i строк, у який цiннi папери мають бути пред'явленi їх власниками для викупу, повиннi бути передбаченi рiшенням вiдповiдного органу емiтента про проведення конвертацiї.

     Викуп цiнних паперiв у власникiв, якi не згоднi з рiшенням про проведення конвертацiї, здiйснюється за ринковою вартiстю, але не нижче нiж номiнальна вартiсть таких цiнних паперiв.

     Ринкова вартiсть визначається:

     за бiржовим курсом - для цiнних паперiв, якi включенi до бiржового списку фондової бiржi;

     за вартiстю, визначеною незалежним оцiнювачем вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть, - для цiнних паперiв, якi не включенi до бiржового списку фондової бiржi.

     4. Пiсля проведення розрахункiв з власниками цiнних паперiв реєстрацiя випуску цiнних паперiв, що конвертуються, пiдлягає скасуванню в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Порядок проведення конвертацiї встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Особливостi конвертацiї цiнних паперiв iнституту спiльного iнвестування встановлюються законодавством про iнститути спiльного iнвестування.

(Закон доповнено статтею 52 згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5080-VI)

     6. Положення цiєї статтi не застосовуються до облiгацiй зовнiшнiх державних позик

(статтю 52 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 17.09.2015р. N 701-VIII)

     Стаття 53. Остаточнiсть проведення розрахункiв за похiдними (деривативами) та правочинами щодо цiнних паперiв

     1. Вважаються дiйсними, законними, безвiдкличними та обов'язковими для виконання такi розпорядження та/або документи, надiсланi стороною похiдного (деривативу) чи правочину щодо цiнних паперiв або будь-якою третьою особою до моменту оприлюднення рiшень, передбачених статтею 54 цього Закону:

     1) розпорядження щодо обтяження чи переказу коштiв;

     2) розпорядження щодо переказу цiнних паперiв (прав на цiннi папери та/або прав за цiнними паперами), проведення операцiй, пов'язаних iз встановленням та зняттям обмежень прав на цiннi папери та/або прав за цiнними паперами;

     3) розпорядження щодо похiдного (деривативу);

     4) розпорядження щодо майнових прав на активи, передбаченi пунктами 1 - 2 цiєї частини;

     5) iншi передбаченi законодавством документи щодо похiдних (деривативiв) та цiнних паперiв, надiсланi особам, якi провадять клiрингову дiяльнiсть, або особам, якi приймають та виконують вiдповiднi документи та/або розпорядження.

     Вважаються дiйсними, законними, безвiдкличними та обов'язковими для виконання розпорядження, що були надiсланi фондовою бiржею пiсля моменту оприлюднення рiшень, передбачених статтею 54 цього Закону, але до кiнця цього самого робочого дня, та якi стосуються виключно тих активiв, що були до моменту зазначеного оприлюднення заблокованi для проведення операцiй на фондовiй бiржi.

     2. Вважаються дiйсними, законними, безвiдкличними та обов'язковими для виконання для будь-яких третiх осiб розпорядження та/або документи, передбаченi частиною першою цiєї статтi, виконання яких розпочалося пiсля моменту оприлюднення рiшення, передбаченого статтею 54 цього Закону, i тривало до закiнчення робочого дня, коли було оприлюднено таке рiшення, у разi якщо на момент початку виконання таких розпоряджень та/або документiв особi, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, або особi, яка приймає та виконує такi розпорядження та/або документи, не було вiдомо та не могло бути вiдомо про факт оприлюднення такого рiшення.

     3. Положення законiв щодо нiкчемностi або визнання недiйсностi правочинiв не застосовуються до розпоряджень та/або документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi.

     4. Внутрiшнi документи особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, або особи, яка приймає та виконує вiдповiднi розпорядження та/або документи, надiсланi стороною похiдного (деривативу), правочину щодо цiнних паперiв або будь-якою третьою особою, повиннi встановлювати порядок виконання таких документiв та/або розпоряджень та передбачати механiзм фiксацiї початку такого виконання.

     Зазначений в абзацi першому цiєї частини порядок виконання розпоряджень та/або документiв повинен з метою виконання таких розпоряджень та/або документiв передбачати можливiсть використання належних особi, яка надiслала такi розпорядження та/або документи, коштiв та/або активiв, права на якi перебувають в системi клiрингового облiку на момент оприлюднення рiшення, передбаченого статтею 54 цього Закону.

     5. Передбаченi частиною першою цiєї статтi розпорядження та/або документи вважаються дiйсними, законними, безвiдкличними та обов'язковими для виконання для будь-яких третiх осiб з моменту, визначеного:

     1) внутрiшнiми правилами особи, яка приймає та виконує вiдповiднi розпорядження та/або документи;

     2) правилами особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть;

     3) угодою щодо лiквiдацiйного неттiнгу, передбаченою статтею 55 цього Закону.

(Закон доповнено статтею 53 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Стаття 54. Неплатоспроможнiсть сторони правочину щодо цiнних паперiв або сторони похiдного (деривативу)

     1. Сторона похiдного (деривативу) або правочину щодо цiнних паперiв є неплатоспроможною у разi набрання щодо такої сторони:

     1) законної сили рiшенням господарського суду, а саме: ухвалою про вiдкриття провадження у справi про банкрутство або ухвалою про вiдкриття провадження у справi про неплатоспроможнiсть фiзичної особи або фiзичної особи - пiдприємця;

     2) чинностi рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або Нацiонального банку України про:

     а) запровадження тимчасової адмiнiстрацiї та/або призначення тимчасового адмiнiстратора та/або вiдсторонення керiвництва, за умови що будь-яке iз таких рiшень має наслiдком обмеження або вiдтермiнування можливостi здiйснення передачi активiв або переказу коштiв;

     б) вiдкликання (анулювання) лiцензiї на провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг та/або лiквiдацiю, за умови що будь-яке з таких рiшень має наслiдком обмеження або вiдтермiнування можливостi здiйснення передачi активiв або переказу коштiв;

     в) вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних.

     2. Для цiлей цього Закону моментом опублiкування передбачених частиною першою цiєї статтi рiшень є:

     1) щодо рiшення, передбаченого пунктом 1 частини першої цiєї статтi, - момент надсилання судового рiшення особi, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, на її офiцiйну електронну адресу, зареєстровану в Єдинiй судовiй iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi;

     2) щодо рiшень, передбачених пунктом 2 частини першої цiєї статтi, - момент опублiкування тексту вiдповiдного рiшення на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або Нацiонального банку України.

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку та Нацiональний банк України одночасно з опублiкуванням тексту вiдповiдного рiшення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, надсилає текст такого рiшення особам, якi провадять клiрингову дiяльнiсть, на їх офiцiйну електронну адресу.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку та Нацiональний банк України у встановленому ними порядку здiйснюють обмiн iнформацiєю про прийнятi ними рiшення, передбаченi частиною першою цiєї статтi.

(Закон доповнено статтею 54 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Стаття 55. Лiквiдацiйний неттiнг

     1. Для цiлей цiєї статтi розумiється:

     1) пiд угодою щодо лiквiдацiйного неттiнгу - генеральна угода, положення якої мiстять умови та порядок проведення лiквiдацiйного неттiнгу, або iнший документ, що мiстить умови та порядок проведення лiквiдацiйного неттiнгу, зокрема правила провадження клiрингової дiяльностi, згоду на обов'язковiсть яких сторони похiдного (деривативу) надали при укладеннi договору про клiрингове обслуговування з особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть;

     2) генеральна угода - договiр, що визначає загальнi умови та порядок укладення та виконання похiдних (деривативiв) або правочинiв щодо цiнних паперiв, укладених на пiдставi такого договору;

     3) пiд сторонами угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу - сторони генеральної угоди, сторони iншого документа (договору), що мiстить умови та порядок проведення лiквiдацiйного неттiнгу, сторони похiдного (деривативу), укладеного з посиланням на обов'язковiсть угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу, якi уклали договiр про клiрингове обслуговування з особою, якiй сторони похiдного (деривативу) направили розпорядження на проведення клiрингу;

     4) пiд датою лiквiдацiйного неттiнгу - дата, зазначена в угодi щодо лiквiдацiйного неттiнгу, або дата рiшення, передбаченого статтею 54 цього Закону, залежно вiд того, яка з них настає ранiше;

     5) пiд розрахунком вартостi зобов'язань - визначення у спосiб, передбачений угодою щодо лiквiдацiйного неттiнгу, грошового еквiвалента (встановлення грошової вартостi) всiх зобов'язань, що передбаченi похiдними (деривативами), укладеними з посиланням на обов'язковiсть угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу;

     6) пiд нетто-зобов'язанням - сума грошового зобов'язання, що пiдлягає сплатi однiєю iз сторiн угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу (розмiр суми зобов'язань якої є бiльшим) iншiй сторонi такої угоди (розмiр суми зобов'язань якої є меншим) та визначається як рiзниця мiж сумами зобов'язань таких сторiн.

     2. Лiквiдацiйний неттiнг - це здiйснення усiх таких дiй вiдповiдно до угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу:

     1) здiйснення особою, щодо якої в угодi щодо лiквiдацiйного неттiнгу зазначено про те, що вона є вiдповiдальною за проведення лiквiдацiйного неттiнгу (далi - особа, зазначена в угодi щодо лiквiдацiйного неттiнгу), розрахунку вартостi зобов'язань сторiн такої угоди за одним або кiлькома похiдними (деривативами), що iснував (iснували) станом на дату лiквiдацiйного неттiнгу та був укладений (були укладенi) такими сторонами з посиланням на обов'язковiсть для них такої угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу. Порядок здiйснення такого розрахунку визначається угодою щодо лiквiдацiйного неттiнгу;

     2) припинення всiх iснуючих станом на дату лiквiдацiйного неттiнгу зобов'язань за одним або кiлькома похiдними (деривативами) незалежно вiд їх змiсту та/або строку (термiну) виконання, укладеним (укладеними) такими сторонами угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу з посиланням на обов'язковiсть угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу для таких сторiн, у такiй послiдовностi:

     а) замiна, вiдповiдно до статтi 604 Цивiльного кодексу України, зобов'язань, якi iснували станом на дату лiквiдацiйного неттiнгу, новими грошовими зобов'язаннями, сума яких дорiвнює вартостi зобов'язання, розрахованiй вiдповiдно до пункту 1 цiєї частини. При цьому вважається, що строк виконання вимог за такими новими грошовими зобов'язаннями настав;

     б) припинення нових грошових зобов'язань, передбачених пiдпунктом "а" цього пункту, шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог за такими зобов'язаннями та визначення нетто-зобов'язання.

     3. Угода щодо лiквiдацiйного неттiнгу може передбачати вiдмiнний вiд частини другої цiєї статтi спосiб припинення iснуючих станом на дату лiквiдацiйного неттiнгу зобов'язань за одним або кiлькома похiдними (деривативами), укладеним (укладеними) сторонами угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу. Угода щодо лiквiдацiйного неттiнгу може передбачати, що лiквiдацiйний неттiнг здiйснюється лише за заявою або повiдомленням сторони угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу, крiм випадку проведення лiквiдацiйного неттiнгу у разi прийняття рiшення, передбаченого статтею 54 цього Закону.

     4. Лiквiдацiйний неттiнг не проводиться у таких випадках:

     1) вiдповiдна генеральна угода не передбачає можливостi проведення лiквiдацiйного неттiнгу;

     2) вiдповiдна угода щодо лiквiдацiйного неттiнгу укладена пiсля дати прийняття рiшення, передбаченого частиною першою статтi 54 цього Закону;

     3) похiдний (дериватив), що мiстить посилання на обов'язковiсть для нього вiдповiдної угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу, був укладений пiсля прийняття рiшення, передбаченого частиною першою статтi 54 цього Закону.

     5. Проведення особою, зазначеною в угодi щодо лiквiдацiйного неттiнгу, лiквiдацiйного неттiнгу та звернення стягнення на предмет обтяження, який забезпечує виконання зобов'язань сторони угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу за одним або кiлькома похiдними (деривативами), укладеними такою стороною з посиланням на обов'язковiсть угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу, зазначеними у пунктi 1 частини другої цiєї статтi, здiйснюються в позасудовому порядку та не потребують будь-якої згоди та/або затвердження такої сторони чи будь-якої iншої особи.

     6. Особливостi проведення лiквiдацiйного неттiнгу щодо зобов'язань юридичних осiб (крiм банкiв), якi є сторонами угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу та щодо яких вiдкрито провадження у справi про банкрутство, встановлюються Кодексом України з процедур банкрутства.

     Особливостi проведення лiквiдацiйного неттiнгу щодо зобов'язань банкiв, якi є сторонами угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу, встановлюються Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     7. Положення цiєї статтi застосовуються також до вчинених з посиланням на обов'язковiсть вiдповiдної угоди щодо лiквiдацiйного неттiнгу правочинiв щодо цiнних паперiв та правочинiв, вчинених з метою забезпечення виконання зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв та похiдними (деривативами).

(Закон доповнено статтею 55 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

Роздiл II
ВИДИ ЦIННИХ ПАПЕРIВ

     Стаття 6. Акцiї

     1. Акцiя - iменний цiнний папiр, який посвiдчує майновi права його власника (акцiонера), що стосуються акцiонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв та право на отримання частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї, право на управлiння акцiонерним товариством, а також немайновi права, передбаченi Цивiльним кодексом України та законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.

(абзац перший частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.06.2009р. N 1522-VI, вiд 05.07.2012р. N 5080-VI)

     Акцiя є неподiльною. Порядок реалiзацiї прав спiввласникiв акцiї (акцiй) визначається Цивiльним кодексом України та законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.

(частину першу статтi 6 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 11.06.2009р. N 1522-VI)

     2. Акцiонер приватного та публiчного товариства має переважне право на придбання акцiй додаткової емiсiї.

     Переважним правом акцiонера визнається:

     право акцiонера - власника простих акцiй придбавати у процесi емiсiї товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi емiтованих простих акцiй, крiм випадку прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про невикористання такого права;

(абзац третiй частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     право акцiонера - власника привiлейованих акцiй придбавати у процесi емiсiї товариством привiлейованi акцiї цього або нового класу, якщо акцiї такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi лiквiдацiї товариства, пропорцiйно частцi належних акцiонеру привiлейованих акцiй певного класу в загальнiй кiлькостi привiлейованих акцiй цього класу, крiм випадку прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про невикористання такого права.

(абзац четвертий частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Порядок реалiзацiї переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(статтю 6 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 17.09.2008р. N 514-VI, у зв'язку з цим частини другу - десяту вважати вiдповiдно частинами третьою - одинадцятою)

     3. Емiтентом акцiй є тiльки акцiонерне товариство. Порядок прийняття вiдповiдним органом акцiонерного товариства рiшення про розмiщення акцiй визначається законом, що регулює питання утворення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.

     Акцiї iснують виключно в бездокументарнiй формi.

(частину третю статтi 6 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 11.06.2009р. N 1522-VI)

     4. Акцiя має номiнальну вартiсть, установлену в нацiональнiй валютi. Мiнiмальна номiнальна вартiсть акцiї не може бути меншою, нiж одна копiйка.

     5. Акцiонерне товариство розмiщує тiльки iменнi акцiї. У разi iснування акцiй у документарнiй формi власниковi акцiй видається сертифiкат акцiї (акцiй).

     У сертифiкатi акцiї (акцiй) зазначаються вид цiнного паперу, найменування акцiонерного товариства, серiя i номер сертифiката, мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнного паперу, тип i клас акцiй, номiнальна вартiсть акцiї, кiлькiсть акцiй, що належить власниковi за таким сертифiкатом, iм'я (найменування) власника, пiдпис керiвника емiтента або iншої уповноваженої особи.

(абзац другий частини п'ятої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2014р. N 1206-VII)

     Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку можуть встановлюватися додатковi реквiзити сертифiката акцiї (акцiй).

(частина п'ята статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 11.06.2009р. N 1522-VI)

     6. Акцiонерне товариство розмiщує акцiї двох типiв - простi та привiлейованi.

     7. Простi акцiї надають їх власникам право на отримання частини прибутку акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв, на участь в управлiннi акцiонерним товариством, на отримання частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї та iншi права, передбаченi законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств. Простi акцiї надають їх власникам однаковi права.

     Простi акцiї не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери акцiонерного товариства.

     Надання будь-яких гарантiй щодо отримання доходу (дивiдендiв) за простими акцiями забороняється.

(частину сьому статтi 6 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     8. Привiлейованi акцiї надають їх власникам переважнi, стосовно власникiв простих акцiй, права на отримання частини прибутку акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв та на отримання частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї, а також надають права на участь в управлiннi акцiонерним товариством у випадках, передбачених статутом i законом, який регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.

     9. Акцiонерне товариство розмiщує привiлейованi акцiї рiзних класiв (з рiзним обсягом прав), якщо така можливiсть передбачена його статутом. У такому разi у проспектi або рiшеннi про емiсiю цiнних паперiв зазначається черговiсть отримання дивiдендiв i виплат з майна лiквiдованого товариства для кожного класу привiлейованих акцiй, розмiщених акцiонерним товариством, яка встановлюється статутом товариства. Привiлейованi акцiї певних класiв можуть бути конвертованi у простi акцiї або у привiлейованi акцiї iнших класiв, якщо це передбачено проспектом або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв.

(абзац перший частини дев'ятої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Частка привiлейованих акцiй у статутному капiталi акцiонерного товариства не може перевищувати 25 вiдсоткiв.

     10. Реєстрацiю випуску акцiй здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку. Обiг акцiй дозволяється пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення акцiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй.

     11. Особливостi емiсiї, обiгу, облiку та викупу акцiй корпоративних iнвестицiйних фондiв визначаються законодавством.

     Стаття 61. Акцiї корпоративного iнвестицiйного фонду

     1. Акцiя корпоративного iнвестицiйного фонду - цiнний папiр, емiтентом якого є корпоративний iнвестицiйний фонд та який посвiдчує майновi права його власника (учасника корпоративного iнвестицiйного фонду), включаючи право на отримання дивiдендiв (для закритого корпоративного iнвестицiйного фонду), частини майна корпоративного iнвестицiйного фонду у разi його лiквiдацiї, право на управлiння корпоративним iнвестицiйним фондом, а також немайновi права, передбаченi законодавством про iнститути спiльного iнвестування.

     2. Акцiї корпоративного iнвестицiйного фонду є виключно простими та iснують у бездокументарнiй формi.

     3. Строк розмiщення акцiй вiдкритого та iнтервального корпоративних iнвестицiйних фондiв не обмежується.

     4. Акцiї корпоративного iнвестицiйного фонду можуть надавати його власнику право на отримання доходу у виглядi дивiдендiв, крiм вiдкритого та iнтервального корпоративних iнвестицiйних фондiв.

     5. Особливостi емiсiї, обiгу, облiку та погашення акцiй корпоративного iнвестицiйного фонду визначаються законодавством про iнститути спiльного iнвестування.

(Закон доповнено статтею 61 згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5080-VI)

     Стаття 7. Облiгацiї

     1. Облiгацiя - цiнний папiр, що посвiдчує внесення його першим власником коштiв, визначає вiдносини позики мiж власником облiгацiї та емiтентом, пiдтверджує зобов'язання емiтента повернути власниковi облiгацiї її номiнальну вартiсть у передбачений проспектом або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення) строк та виплатити доход за облiгацiєю, якщо iнше не передбачено проспектом або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення).

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.06.2011р. N 3461-VI, вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Перехiд права власностi на облiгацiї емiтента до iншої особи не є пiдставою для звiльнення емiтента вiд виконання зобов'язань, що пiдтверджуються облiгацiєю.

(частину першу статтi 7 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     2. Облiгацiї можуть iснувати виключно в бездокументарнiй формi.

(частина друга статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 02.06.2011р. N 3461-VI)

     3. Емiтент, у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, може здiйснювати емiсiю вiдсоткових, цiльових та дисконтних облiгацiй.

(абзац перший частини третьої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Вiдсотковi облiгацiї - облiгацiї, за якими передбачається виплата вiдсоткових доходiв або за якими вiдсоткова ставка дорiвнює нулю.

(абзац другий частини третьої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Цiльовi облiгацiї - облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi товарiв та/або надання послуг вiдповiдно до вимог, встановлених проспектом або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення), а також шляхом сплати коштiв власнику таких облiгацiй у випадках та порядку, передбачених проспектом або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв облiгацiй (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення).

(абзац третiй частини третьої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 02.06.2011р. N 3461-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Дисконтнi облiгацiї - облiгацiї, що розмiщуються за цiною, нижчою нiж їх номiнальна вартiсть. Рiзниця мiж цiною придбання та номiнальною вартiстю облiгацiї, яка виплачується власнику облiгацiї пiд час її погашення, становить доход (дисконт) за облiгацiєю.

(абзац четвертий частини третьої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     4. Облiгацiї можуть розмiщуватися з фiксованим строком погашення, єдиним для всього випуску. Дострокове погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв дозволяється у разi, коли така можливiсть передбачена проспектом або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення), яким визначенi порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй i строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення.

(частина четверта статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     5. Погашення вiдсоткових та дисконтних облiгацiй здiйснюється виключно коштами, крiм конвертованих облiгацiй пiдприємств, погашення яких здiйснюється в порядку, встановленому статтею 83 цього Закону. Погашення цiльових облiгацiй здiйснюється шляхом передачi товарiв та/або надання послуг, а також сплати коштiв власнику таких облiгацiй у випадках та порядку, передбачених проспектом або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення). Емiтент облiгацiй протягом 15 днiв пiсля закiнчення погашення облiгацiй (крiм державних облiгацiй та облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй) подає Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку звiт про результати погашення облiгацiй за формою та в порядку, встановленими Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина п'ята статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 02.06.2011р. N 3461-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     6. Облiгацiя має номiнальну вартiсть, визначену в нацiональнiй валютi, кратну 1 гривнi, а якщо це передбачено проспектом облiгацiй (рiшенням про розмiщення облiгацiй, а для державних облiгацiй - умовами їх розмiщення), - в iноземнiй валютi, кратну одиницi такої iноземної валюти.

(частина шоста статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     7. Емiтент може розмiщувати iменнi облiгацiї та облiгацiї на пред'явника. Обiг облiгацiй дозволяється пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй.

     8. Частину восьму статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.06.2011р. N 3461-VI)

     9. Продаж облiгацiй здiйснюється в нацiональнiй валютi, а якщо це передбачено законодавством та проспектом або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв вiдповiдного випуску облiгацiй (для державних облiгацiй України - умовами їх розмiщення), - в iноземнiй валютi.

(частина дев'ята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     10. Частину десяту статтi 7 виключено

(статтю 7 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 08.10.2010р. N 2601-VI, частину десяту статтi 7 виключено згiдно iз Законом України вiд 02.06.2011р. N 3461-VI)

     Стаття 8. Облiгацiї пiдприємств

     1. Облiгацiї пiдприємств розмiщуються юридичними особами тiльки пiсля повної сплати свого статутного капiталу.

     Облiгацiї пiдприємств пiдтверджують зобов'язання емiтента за ними та не дають право на участь в управлiннi емiтентом.

     2. Не допускається розмiщення облiгацiй пiдприємств для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi.

     3. Юридична особа має право розмiщувати вiдсотковi та/або дисконтнi облiгацiї на суму, яка не перевищує трикратного розмiру власного капiталу або розмiру забезпечення, що надається їй з цiєю метою третiми особами.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.06.2011р. N 3461-VI)

     Порядок емiсiї, обiгу та викупу цiльових облiгацiй пiдприємств встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частину третю статтi 8 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.06.2011р. N 3461-VI)

     4. Частину четверту статтi 8 виключено

(частина четверта статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     5. Рiшення про емiсiю облiгацiй пiдприємств приймається вiдповiдним органом управлiння емiтента згiдно з нормами законiв, що регулюють порядок створення, дiяльностi та припинення юридичних осiб вiдповiдної органiзацiйно-правової форми.

(абзац перший частини п'ятої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Кошти, залученi вiд емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, використовуються на цiлi, визначенi проспектом або рiшенням про емiсiю таких облiгацiй.

(частину п'яту статтi 8 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.06.2011р. N 3461-VI, абзац другий частини п'ятої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     6. Реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку.

     7. Емiтент облiгацiй пiдприємств може прийняти рiшення про продовження визначених проспектом або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв строкiв обiгу та погашення облiгацiй у разi викупу ним усього вiдповiдного випуску (серiї) облiгацiй або згоди на продовження таких строкiв усiх власникiв вiдповiдного випуску (серiї) облiгацiй. У разi такого викупу його цiна не може бути меншою нiж номiнальна вартiсть облiгацiй.

(абзац перший частини сьомої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Тривалiсть перiоду, на який можуть бути продовженi строки обiгу та погашення облiгацiй пiдприємств, не може перевищувати тривалостi перiоду, визначеного проспектом або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв.

(абзац другий частини сьомої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Повторне продовження строкiв обiгу та погашення облiгацiй пiдприємств не допускається.

     Порядок продовження строкiв обiгу та погашення облiгацiй пiдприємств встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(статтю 8 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 08.10.2010р. N 2601-VI)

     Стаття 81. Цiльовi облiгацiї пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва

     1. Емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, може здiйснювати юридична особа, яка згiдно iз законодавством має право на виконання функцiй замовника будiвництва такого об'єкта, або юридична особа, що уклала договiр участi у будiвництвi житла з органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, що мають право власностi, оренди чи постiйного користування земельною дiлянкою, на якiй буде розташовано об'єкт житлового будiвництва, яким забезпечуватиметься виконання зобов'язань за цiльовими облiгацiями.

     2. Емiтент цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, не має права вчиняти будь-якi дiї, наслiдком яких може бути встановлення обтяження на такий об'єкт (частину об'єкта) житлового будiвництва, земельну дiлянку, яка призначена для спорудження об'єкта житлового будiвництва, та майновi права на них.

     3. У разi прийняття органами мiсцевого самоврядування або органами виконавчої влади за їх iнiцiативою у випадках та порядку, передбачених законом, рiшення, що має наслiдком змiну користувача земельної дiлянки, яка призначена для спорудження об'єкта житлового будiвництва, що фiнансується iз залученням коштiв фiзичних та/або юридичних осiб шляхом емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, у вiдповiдному мiсцевому бюджетi передбачаються видатки для вiдшкодування збиткiв власникам таких облiгацiй. Спори про вiдшкодування таких збиткiв зазначених власникiв вирiшуються вiдповiдно до закону.

     Порядок визначення розмiру зазначених збиткiв та здiйснення вiдшкодування встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 81 згiдно iз Законом України вiд 02.06.2011р. N 3461-VI)

     Стаття 82. Облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб

     1. Облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб можуть бути:

     довгостроковi - понад п'ять рокiв;

     середньостроковi - вiд одного до п'яти рокiв;

     короткостроковi - до одного року.

     2. Облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб - цiннi папери, що розмiщуються виключно на внутрiшньому фондовому ринку i пiдтверджують зобов'язання Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб щодо вiдшкодування пред'явникам цих облiгацiй їх номiнальної вартостi з виплатою доходу вiдповiдно до умов розмiщення облiгацiй.

     Кошти, залученi Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд розмiщення облiгацiй, використовуються виключно для фiнансування напрямiв, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     3. Умови розмiщення та погашення облiгацiй встановлюються Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб вiдповiдно до законодавства.

     4. Порядок проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням цих облiгацiй, встановлюється Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб.

     5. Витрати на пiдготовку розмiщення, а також на розмiщення, погашення облiгацiй Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, виплату доходiв здiйснюються вiдповiдно до умов розмiщення облiгацiй Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб за рахунок коштiв Фонду.

     6. Облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб можуть бути iменними або на пред'явника. Облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб можуть iснувати виключно в бездокументарнiй формi.

     7. Продаж облiгацiй Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб здiйснюється в нацiональнiй валютi.

     8. Виплата доходiв i погашення облiгацiй Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб здiйснюються коштами або облiгацiями Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб iнших видiв за згодою сторiн.

(частина восьма статтi 82 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     9. Вимоги до емiтентiв та суми облiгацiй, якi має право розмiщувати емiтент, встановленi статтею 8 цього Закону, не поширюються на Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб.

(Закон доповнено статтею 82 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2014р. N 1586-VII)

     Стаття 83. Конвертованi облiгацiї пiдприємств

     1. Конвертованi облiгацiї пiдприємств - облiгацiї, емiсiя яких здiйснюється акцiонерним товариством та передбачає зобов'язання емiтента з виплати доходiв, погашення облiгацiй шляхом конвертацiї таких облiгацiй на вiдповiдну кiлькiсть акцiй цього емiтента або шляхом виплати номiнальної вартостi такої облiгацiї за вибором власника такої облiгацiї у порядку, передбаченому проспектом або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв.

     2. Емiтент конвертованих облiгацiй пiдприємств може здiйснювати емiсiю виключно iменних облiгацiй.

     3. Порядок емiсiї, обiгу, погашення та скасування реєстрацiї випуску конвертованих облiгацiй пiдприємств встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Реєстрацiю випуску конвертованих облiгацiй пiдприємств здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку.

(Закон доповнено статтею 83 згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 9. Облiгацiї мiсцевих позик

     1. До облiгацiй мiсцевих позик належать облiгацiї внутрiшнiх та зовнiшнiх мiсцевих позик.

     Рiшення про розмiщення облiгацiй мiсцевих позик приймає Верховна Рада Автономної Республiки Крим або мiська рада вiдповiдно до вимог, установлених бюджетним законодавством.

     2. Реєстрацiю випуску облiгацiй мiсцевих позик здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку.

     3. Особливостi погашення та реалiзацiї прав за облiгацiями мiсцевих позик визначаються проспектом або рiшенням про емiсiю цiнних паперiв.

(частина третя статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 10. Державнi облiгацiї України

     1. Державнi облiгацiї України можуть бути:

     довгостроковi - понад п'ять рокiв;

     середньостроковi - вiд одного до п'яти рокiв;

     короткостроковi - до одного року.

     2. Державнi облiгацiї України подiляються на облiгацiї внутрiшнiх державних позик України, облiгацiї зовнiшнiх державних позик України та цiльовi облiгацiї внутрiшнiх державних позик України.

     3. Облiгацiї внутрiшнiх державних позик України - державнi цiннi папери, що розмiщуються виключно на внутрiшньому фондовому ринку i пiдтверджують зобов'язання України щодо вiдшкодування пред'явникам цих облiгацiй їх номiнальної вартостi з виплатою доходу вiдповiдно до умов розмiщення облiгацiй. Номiнальна вартiсть облiгацiй внутрiшнiх державних позик України може бути визначена в iноземнiй валютi.

(частина третя статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.12.2011р. N 4093-VI)

     4. Цiльовi облiгацiї внутрiшнiх державних позик України - облiгацiї внутрiшнiх державних позик, емiсiя яких є джерелом фiнансування дефiциту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, та в межах граничного розмiру державного боргу.

     Основним реквiзитом цiльових облiгацiй внутрiшнiх державних позик України є зазначення передбаченого законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк напряму використання залучених вiд розмiщення таких облiгацiй коштiв.

     Кошти, залученi до Державного бюджету України вiд розмiщення цiльових облiгацiй внутрiшнiх державних позик України, використовуються виключно для фiнансування державних або регiональних програм i проектiв на умовах їх повернення в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк. Фiнансування здiйснюється вiдповiдно до кредитних договорiв, що укладаються мiж державою в особi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну бюджетну полiтику у сферi управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом, та отримувачем коштiв. Умови кредитних договорiв повиннi вiдповiдати умовам розмiщення цiльових облiгацiй внутрiшнiх державних позик України з обов'язковим установленням дати обслуговування та погашення кредиту за п'ять днiв до дати обслуговування та погашення цiльових облiгацiй внутрiшнiх державних позик України.

(абзац третiй частини четвертої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 14.11.2019р. N 293-IX)

     5. Облiгацiї зовнiшнiх державних позик України - державнi борговi цiннi папери, що розмiщуються на мiжнародних фондових ринках i пiдтверджують зобов'язання України вiдшкодувати пред'явникам цих облiгацiй їх номiнальну вартiсть з виплатою доходу вiдповiдно до умов розмiщення облiгацiй.

(частина п'ята статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     6. Емiсiя державних облiгацiй України є частиною бюджетного процесу i не пiдлягає регулюванню Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Емiсiя державних облiгацiй України регулюється законом України про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, яким встановлюються граничнi розмiри державного зовнiшнього та внутрiшнього боргу.

     Рiшення про розмiщення облiгацiй зовнiшнiх та внутрiшнiх державних позик України та умови їх розмiщення приймається згiдно з Бюджетним кодексом України.

(абзац другий частини сьомої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Розмiщення державних облiгацiй України здiйснюється у разi дотримання на кiнець року граничних розмiрiв державного зовнiшнього та внутрiшнього боргу, передбачених Верховною Радою України в законi про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

     8. Умови розмiщення та погашення облiгацiй внутрiшнiх державних позик України i цiльових облiгацiй внутрiшнiх державних позик України, не визначенi умовами розмiщення, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної фiнансової i бюджетної полiтики, вiдповiдно до законодавства.

(частина восьма статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.11.2019р. N 293-IX)

     9. Нацiональний банк України виконує операцiї з обслуговування державного боргу, пов'язанi з розмiщенням облiгацiй внутрiшнiх державних позик та цiльових облiгацiй внутрiшнiх державних позик України, їх погашенням i виплатою доходiв за ними, а також провадить депозитарну дiяльнiсть щодо цих цiнних паперiв. Порядок проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням цих облiгацiй, встановлюється Нацiональним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної фiнансової i бюджетної полiтики. Особливостi провадження депозитарної дiяльностi з державними облiгацiями України визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку разом з Нацiональним банком України.

(частина дев'ята статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.11.2019р. N 293-IX)

     10. Розмiщення, обслуговування та погашення облiгацiй зовнiшнiх державних позик України здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну бюджетну полiтику у сферi управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом, яке може залучати для цього банки, iнвестицiйнi компанiї тощо. Вiдносини мiж центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну бюджетну полiтику у сферi управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом, i цими органiзацiями регулюються вiдповiдними договорами.

(частина десята статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.11.2019р. N 293-IX)

     11. Витрати на пiдготовку розмiщення, а також на розмiщення, погашення державних облiгацiй України, виплату доходiв здiйснюються вiдповiдно до умов розмiщення державних облiгацiй України за рахунок коштiв, передбачених на такi цiлi у Державному бюджетi України.

     12. Державнi облiгацiї України можуть бути iменними або на пред'явника.

     Державнi облiгацiї України можуть iснувати виключно в бездокументарнiй формi.

(абзац другий частини дванадцятої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 02.06.2011р. N 3461-VI)

     13. Продаж облiгацiй внутрiшнiх державних позик України здiйснюється в нацiональнiй або iноземнiй валютi, а облiгацiй зовнiшнiх державних позик України - у валютi запозичення.

(частина тринадцята статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 09.12.2011р. N 4093-VI)

     14. Виплата доходiв i погашення державних облiгацiй України здiйснюється коштами або в iншiй формi за згодою сторiн.

(частина чотирнадцята статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 17.09.2015р. N 701-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 101. Облiгацiї мiжнародних фiнансових органiзацiй

     1. Мiжнародна фiнансова органiзацiя - мiжнародна органiзацiя, яка на умовах, визначених своїм установчим актом, та/або вiдповiдно до мiжнародного договору України здiйснює емiсiю облiгацiй на територiї України.

     Мiжнароднi фiнансовi органiзацiї можуть здiйснювати в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, емiсiю вiдсоткових або дисконтних облiгацiй, у тому числi шляхом здiйснення публiчної пропозицiї.

(абзац другий частини першої статтi 101 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Емiсiї облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй обслуговуються у депозитарнiй системi України.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з Нацiональним банком України надає дозвiл на здiйснення мiжнародною фiнансовою органiзацiєю емiсiї облiгацiй. Рiшення щодо надання зазначеного погодження або щодо обґрунтованої вiдмови у такому наданнi приймається в установленому порядку протягом п'яти робочих днiв з дня отримання вiдповiдного звернення вiд мiжнародної фiнансової органiзацiї.

(частина друга статтi 101 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     3. Кошти, отриманi мiжнародними фiнансовими органiзацiями, членом яких є Україна, вiд розмiщення облiгацiй, використовуються для здiйснення такими органiзацiями операцiй вiдповiдно до установчих актiв таких органiзацiй та/або мiжнародних договорiв України згiдно з Конституцiєю України та Законом України "Про мiжнароднi договори України".

     У разi якщо Україна не є членом мiжнародної фiнансової органiзацiї та/або з такою органiзацiєю не укладено мiжнародний договiр України, кошти, отриманi цiєю органiзацiєю вiд розмiщення облiгацiй, використовуються за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України у визначеному ним порядку.

     Особливостi емiсiї та обiгу облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, у тому числi перелiк документiв, що подаються для реєстрацiї випуску таких облiгацiй, та вимоги до їх оформлення, а також строки реєстрацiї випуску та звiту про результати розмiщення цiнних паперiв визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Облiгацiя мiжнародної фiнансової органiзацiї має номiнальну вартiсть, визначену в нацiональнiй валютi.

     Розмiщення, продаж та погашення зазначених облiгацiй здiйснюються в нацiональнiй валютi.

     5. Вимоги до розкриття iнформацiї мiжнародними фiнансовими органiзацiями як емiтентами облiгацiй, зокрема порядок, змiст та строки подання ними регулярної та особливої iнформацiї, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.

     Особливостi допуску облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй до торгiв на фондових бiржах встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частину п'яту статтi 101 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     6. Положення роздiлiв IV i V цього Закону не застосовуються до мiжнародних фiнансових органiзацiй та облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй, крiм випадкiв, якщо це прямо передбачено проспектом таких облiгацiй, з урахуванням особливостей, визначених таким проспектом. Мiжнароднi фiнансовi органiзацiї можуть оформлювати проспект при здiйсненнi будь-якої емiсiї вiдсоткових або дисконтних облiгацiй, у тому числi шляхом здiйснення публiчної пропозицiї.

(частина шоста статтi 101 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)
(Закон доповнено статтею 101 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 400-VII)

     7. Пiсля початку розмiщення облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй змiни до проспекту таких облiгацiй у частинi умов розмiщення, обiгу, виплати доходу, погашення та обсягу прав власникiв за цiнними паперами вносяться емiтентом за згодою всiх власникiв облiгацiй вiдповiдного випуску. Змiни до проспекту, що не стосуються таких умов та обсягу прав власникiв за цiнними паперами, вносяться емiтентом самостiйно.

(статтю 101 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 11. Казначейськi зобов'язання України

     1. Казначейське зобов'язання України - державний цiнний папiр, що розмiщується виключно на добровiльних засадах серед фiзичних осiб, посвiдчує факт заборгованостi Державного бюджету України перед власником казначейського зобов'язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається вiдповiдно до умов розмiщення казначейських зобов'язань України. Номiнальна вартiсть казначейських зобов'язань України може бути визначена у нацiональнiй або iноземнiй валютi.

(абзац перший частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5034-VI)

     Обсяг емiсiї казначейських зобов'язань України у сукупностi з емiсiєю державних облiгацiй внутрiшнiх державних позик України не може перевищувати граничного обсягу внутрiшнього державного боргу та обсягу пов'язаних з обслуговуванням державного боргу видаткiв, визначених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

     Емiсiя казначейських зобов'язань України є частиною бюджетного процесу i не пiдлягає регулюванню Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Погашення та сплата доходу за казначейськими зобов'язаннями України гарантується доходами Державного бюджету України.

     2. Казначейськi зобов'язання України можуть бути:

     довгостроковi - понад п'ять рокiв;

     середньостроковi - вiд одного до п'яти рокiв;

     короткостроковi - до одного року.

     3. Емiтентом казначейських зобов'язань України виступає держава в особi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну бюджетну полiтику у сферi управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом, за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.11.2019р. N 293-IX)

     4. Казначейськi зобов'язання України можуть бути iменними або на пред'явника.

     Казначейськi зобов'язання України розмiщуються у документарнiй або бездокументарнiй формi.

     У разi розмiщення казначейських зобов'язань України у документарнiй формi видається сертифiкат.

     У сертифiкатi казначейського зобов'язання України зазначаються вид цiнного паперу, найменування i мiсцезнаходження емiтента, сума платежу, дата виплати грошового доходу, дата погашення, зазначення мiсця, в якому повинно бути здiйснено погашення, дата i мiсце видачi казначейського зобов'язання України, серiя та номер сертифiката казначейського зобов'язання України, пiдпис керiвника емiтента або iншої уповноваженої особи. У сертифiкатi iменного казначейського зобов'язання України також зазначається iм'я власника.

(абзац четвертий частини четвертої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2014р. N 1206-VII)

     Особливостi погашення та реалiзацiї прав за казначейськими зобов'язаннями України визначаються умовами їх розмiщення, якi затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної фiнансової i бюджетної полiтики, вiдповiдно до законодавства.

(абзац п'ятий частини четвертої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2012р. N 5034-VI, вiд 14.11.2019р. N 293-IX)

     Продаж, виплата грошового доходу та погашення казначейських зобов'язань України здiйснюються в нацiональнiй або iноземнiй валютi вiдповiдно до умов їх розмiщення.

(частину четверту статтi 11 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5034-VI)

     5. Рiшення про розмiщення казначейських зобов'язань України приймається згiдно з Бюджетним кодексом України. У рiшеннi передбачаються умови розмiщення та погашення казначейських зобов'язань України.

     6. Умови розмiщення казначейських зобов'язань України можуть передбачати їх погашення шляхом зменшення зобов'язань перед Державним бюджетом України власника казначейського зобов'язання України на вартiсть цього зобов'язання.

     7. Порядок визначення вартостi продажу казначейських зобов'язань України пiд час їх розмiщення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної фiнансової i бюджетної полiтики.

(частина сьома статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.11.2019р. N 293-IX)

     8. Особливостi провадження депозитарної дiяльностi з казначейськими зобов'язаннями України визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку разом з Нацiональним банком України.

     Стаття 12. Iнвестицiйнi сертифiкати

     1. Iнвестицiйний сертифiкат - цiнний папiр, який розмiщується iнвестицiйним фондом, iнвестицiйною компанiєю, компанiєю з управлiння активами пайового iнвестицiйного фонду та посвiдчує право власностi iнвестора на частку в iнвестицiйному фондi, взаємному фондi iнвестицiйної компанiї та пайовому iнвестицiйному фондi.

     2. Емiтентом iнвестицiйних сертифiкатiв виступає iнвестицiйний фонд, iнвестицiйна компанiя або компанiя з управлiння активами пайового iнвестицiйного фонду.

     3. Кiлькiсть проголошених iнвестицiйних сертифiкатiв пайового iнвестицiйного фонду зазначається у проспектi емiсiї.

     Строк, протягом якого здiйснюється укладення договорiв з першими власниками щодо вiдчуження iнвестицiйних сертифiкатiв вiдкритого та iнтервального пайових iнвестицiйних фондiв, не обмежується.

(абзац другий частини третьої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     4. Iнвестицiйнi сертифiкати можуть надавати його власнику право на отримання доходу у виглядi дивiдендiв. Дивiденди за iнвестицiйними сертифiкатами вiдкритого та iнтервального пайового iнвестицiйних фондiв не нараховуються i не сплачуються.

     5. Розмiщення похiдних (деривативiв), базовим активом яких є право на отримання iнвестицiйних сертифiкатiв, не допускається.

(частина п'ята статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     6. Особливостi емiсiї, обiгу, облiку та погашення iнвестицiйних сертифiкатiв визначаються вiдповiдним законодавством.

(частина шоста статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Стаття 13. Ощаднi (депозитнi) сертифiкати

     1. Ощадний (депозитний) сертифiкат - цiнний папiр, який пiдтверджує суму вкладу, внесеного у банк, i права вкладника (власника сертифiката) на одержання зi спливом встановленого строку суми вкладу та процентiв, встановлених сертифiкатом, у банку, який його видав.

     2. Ощадний (депозитний) сертифiкат є неемiсiйним цiнним папером, що видається на певний строк (пiд вiдсотки, передбаченi умовами його видачi).

     Ощаднi (депозитнi) сертифiкати можуть бути iменними або на пред'явника та iснують виключно у документарнiй формi.

(частина друга статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     3. В ощадному (депозитному) сертифiкатi зазначаються вид цiнного паперу, найменування i мiсцезнаходження банку, що випустив сертифiкат, серiя i номер сертифiката, дата випуску, сума депозиту, процентна ставка, строк отримання вкладу, пiдпис керiвника банку або iншої уповноваженої особи, засвiдчений печаткою банку.

(частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     4. Права за iменним ощадним (депозитним) сертифiкатом передаються в порядку, встановленому для вiдступлення права вимоги. Передача прав за ощадним (депозитним) сертифiкатом на пред'явника здiйснюється шляхом передачi ощадного (депозитного) сертифiката.

(частина четверта статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     5. Доход за ощадними (депозитними) сертифiкатами виплачується пiд час пред'явлення їх для оплати в банк, що розмiстив цi сертифiкати.

     Абзац другий частини п'ятої статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.05.2015р. N 424-VIII)

     Стаття 14. Вексель

     1. Вексель - цiнний папiр, який посвiдчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третiй особi сплатити пiсля настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

     2. Векселi можуть бути простi або переказнi та iснують виключно у документарнiй формi.

(частина друга статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2012р. N 5518-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 407-VII)

     3. Особливостi видачi та обiгу векселiв, здiйснення операцiй з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються законом.

     Абзац другий частини третьої статтi 14 виключено

(частину третю статтi 14 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 06.12.2012р. N 5518-VI, абзац другий частини третьої статтi 14 виключено згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 407-VII)

     Абзац третiй частини третьої статтi 14 виключено

(частину третю статтi 14 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 06.12.2012р. N 5518-VI, абзац третiй частини третьої статтi 14 виключено згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 407-VII)

     Абзац четвертий частини третьої статтi 14 виключено

(частину третю статтi 14 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 06.12.2012р. N 5518-VI, абзац четвертий частини третьої статтi 14 виключено згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 407-VI)

     Абзац п'ятий частини третьої статтi 14 виключено

(частину третю статтi 14 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 06.12.2012р. N 5518-VI, абзац п'ятий частини третьої статтi 14 виключено згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 407-VI)

     Стаття 15. Iпотечнi, приватизацiйнi, похiднi та товаророзпорядчi цiннi папери

     1. Особливостi емiсiї (видачi), обiгу та облiку заставних, iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН, приватизацiйних, похiдних, товаророзпорядчих цiнних паперiв та порядок розкриття iнформацiї щодо них визначаються законодавством.

     Стаття 151. Державний дериватив

     1. Державний дериватив - цiнний папiр, що розмiщується державою на мiжнародних фондових ринках i пiдтверджує зобов'язання України вiдповiдно до умов розмiщення цього цiнного папера здiйснити виплати власнику цього цiнного папера в разi досягнення певних показникiв валового внутрiшнього продукту України, а також здiйснити iншi виплати.

     2. Емiсiя державних деривативiв є частиною бюджетного процесу i не пiдлягає регулюванню Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Рiшення про розмiщення державних деривативiв та умови їх розмiщення приймається згiдно з Бюджетним кодексом України та законами України.

(Закон доповнено статтею 151 згiдно iз Законом України вiд 17.09.2015р. N 701-VIII)

Роздiл III
ПРОФЕСIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

     Стаття 16. Види професiйної дiяльностi на фондовому ринку

     1. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть акцiонерних товариств i товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю з надання фiнансових та iнших послуг у сферi розмiщення та обiгу цiнних паперiв, облiку прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами, управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв, що вiдповiдає вимогам, установленим до такої дiяльностi цим Законом та законодавством.

(абзац перший частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     Поєднання професiйної дiяльностi на фондовому ринку з iншими видами дiяльностi забороняється, крiм:

     провадження банком дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, депозитарної дiяльностi та дiяльностi з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю;

(абзац третiй частини першої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     надання професiйним учасником фондового ринку консультацiйних послуг щодо емiсiї, обiгу та облiку цiнних паперiв, щодо прав та обов'язкiв емiтента, iнвестора та/або особи, яка видала неемiсiйний цiнний папiр, щодо обiгу та облiку iнших фiнансових iнструментiв, а також щодо здiйснення фiнансових iнвестицiй у зазначенi цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти;

     здiйснення компанiєю з управлiння активами дiяльностi з адмiнiстрування пенсiйних фондiв та/або дiяльностi з управлiння iпотечним покриттям;

(абзац другий частини першої статтi 16 замiнено чотирма абзацами згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     провадження професiйним учасником фондового ринку дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, вiдмiнне вiд надання рекламних послуг.

(частину першу статтi 16 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     2. На фондовому ринку здiйснюються такi види професiйної дiяльностi:

     дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами;

     дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв;

     депозитарна дiяльнiсть;

     дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку;

     клiрингова дiяльнiсть;

(частину другу статтi 16 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     дiяльнiсть з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв;

(частину другу статтi 16 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     дiяльнiсть з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю.

(частину другу статтi 16 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     3. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку здiйснюється виключно на пiдставi лiцензiї, що видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (крiм професiйної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв та депозитарної дiяльностi Нацiонального банку України). Перелiк документiв, необхiдних для отримання лiцензiї, порядок її видачi та анулювання встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина третя статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, змiни, внесенi абзацом сорок шостим пiдпункту 9 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, в частинi утворення Центрального депозитарiю, Розрахункового центру та депозитарних установ, набирають чинностi з 11.10.2012р.)

     Професiйна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв провадиться на пiдставi правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому законодавством порядку.

(частину третю статтi 16 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, змiни, внесенi абзацами сорок сьомим, сорок восьмим пiдпункту 9 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, в частинi утворення Центрального депозитарiю, Розрахункового центру та депозитарних установ, набирають чинностi з 11.10.2012р.)

     Депозитарна дiяльнiсть Нацiонального банку України провадиться з урахуванням особливостей депозитарної та клiрингової дiяльностi з цiнними паперами вiдповiдно до компетенцiї, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України".

(частину третю статтi 16 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, змiни, внесенi абзацом сорок дев'ятим пiдпункту 9 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, в частинi утворення Центрального депозитарiю, Розрахункового центру та депозитарних установ, набирають чинностi з 11.10.2012р.)

     4. Професiйна дiяльнiсть учасникiв фондового ринку, крiм фондових бiрж та депозитарiїв, здiйснюється за умови членства щонайменше в одному об'єднаннi професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв та/або саморегулiвнiй органiзацiї, що об'єднує професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв за вiдповiдним видом професiйної дiяльностi.

(частина четверта статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     5. Професiйнi учасники фондового ринку можуть утворювати вiдокремленi пiдроздiли за межами України за погодженням з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та у встановленому нею порядку.

     Професiйнi учасники фондового ринку та їх вiдокремленi пiдроздiли, у тому числi тi, що утворенi та дiють в iноземних державах, повиннi дотримуватися вимог щодо органiзацiї фiнансового монiторингу, встановлених законодавством України у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму.

     У разi якщо вимоги щодо органiзацiї фiнансового монiторингу суперечать законодавству iноземної держави, на територiї якої утворено вiдокремлений пiдроздiл, професiйний учасник фондового ринку зобов'язаний повiдомити спецiально уповноважений орган з питань фiнансового монiторингу i Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про неможливiсть дотримання його вiдокремленим пiдроздiлом зазначених вимог.

(статтю 16 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 06.10.2011р. N 3831-VI)

     6. Професiйний учасник фондового ринку в установленому законодавством порядку вживає заходiв щодо обмеження дiлових вiдносин або фiнансових операцiй з особами, що дiють на територiї держав, якi не виконують або неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму.

(статтю 16 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 06.10.2011р. N 3831-VI)

     Стаття 17. Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

(У текстi статтi 17 слова "грошовi кошти" в усiх вiдмiнках замiнено словом "кошти" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     1. Професiйна дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цiнними паперами, якi створюються у формi господарського товариства та для яких операцiї з цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами є виключним видом дiяльностi, крiм випадкiв, передбачених цим Законом, а також банками.

(абзац перший частини першої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Професiйна дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами включає:

     брокерську дiяльнiсть;

     дилерську дiяльнiсть;

     андеррайтинг;

     дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами.

     Торговець цiнними паперами може провадити дилерську дiяльнiсть, якщо має сплачений коштами статутний капiтал у розмiрi не менш як 500 тисяч гривень, брокерську дiяльнiсть - не менш як 1 мiльйон гривень, андеррайтинг або дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами - не менш як 7 мiльйонiв гривень.

(абзац сьомий частини першої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI)

     У статутному капiталi торговця цiнними паперами частка iншого торговця не може перевищувати 10 вiдсоткiв.

     Лiцензiя на провадження андеррайтингу видається лише за умови наявностi у торговця цiнними паперами лiцензiї на провадження дилерської дiяльностi.

(абзац дев'ятий частини першої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     2. Брокерська дiяльнiсть - укладення торговцем цiнними паперами цивiльно-правових договорiв (зокрема на пiдставi договорiв комiсiї, доручення) щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв вiд свого iменi (вiд iменi iншої особи), за дорученням i за рахунок iншої особи.

(абзац перший частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Торговець цiнними паперами може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третiми особами за договорами, що укладаються вiд iменi клiєнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця цiнними паперами з клiєнтом.

     Торговець цiнними паперами, який провадить брокерську дiяльнiсть, може надавати своїм клiєнтам консультацiї щодо купiвлi-продажу цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв.

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     На кошти та цiннi папери клiєнтiв, що передаються торговцям цiнними паперами або знаходяться у них згiдно з договорами на здiйснення брокерської дiяльностi, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями торговця цiнними паперами, не пов'язаними iз здiйсненням ним функцiй брокера.

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     3. Дилерська дiяльнiсть - укладення торговцем цiнними паперами цивiльно-правових договорiв щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв вiд свого iменi та за свiй рахунок з метою перепродажу, крiм випадкiв, передбачених законом.

(частина третя статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     4. Андеррайтинг - укладення торговцем цiнними паперами договорiв щодо вiдчуження цiнних паперiв та/або здiйснення дiй чи надання послуг, пов'язаних з таким вiдчуженням, у процесi емiсiї цих цiнних паперiв за дорученням, вiд iменi та за рахунок емiтента на пiдставi вiдповiдного договору з емiтентом.

(абзац перший частини четвертої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Андеррайтер може надавати консультацiї емiтенту щодо розмiщення цiнних паперiв цього емiтента.

(абзац перший частини четвертої статтi 17 замiнено двома абзацами згiдно iз Законом України вiд 21.04.2011р. N 3264-VI, у зв'язку з цим абзаци другий - третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм - четвертим)

     Андеррайтер вiдповiдно до договору з емiтентом може здiйснювати:

     купiвлю цiнних паперiв у емiтента з подальшим їх перепродажем iнвесторам;

     гарантування повного або часткового продажу цiнних паперiв емiтента iнвесторам, повний чи частковий їх викуп за фiксованою цiною з подальшим перепродажем;

     продаж якомога бiльшої кiлькостi цiнних паперiв, без зобов'язання придбати будь-якi цiннi папери, що не були проданi.

(абзац третiй частини четвертої статтi 17 замiнено чотирма абзацами згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим)

     З метою органiзацiї публiчного розмiщення цiнних паперiв андеррайтери можуть укладати мiж собою договiр про спiльну дiяльнiсть.

     5. Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами - дiяльнiсть, яка провадиться торговцем цiнними паперами вiд свого iменi за винагороду протягом визначеного строку на пiдставi договору про управлiння переданими йому цiнними паперами, iншими фiнансовими iнструментами та коштами, призначеними для iнвестування в цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти, а також отриманими у процесi управлiння цiнними паперами, iншими фiнансовими iнструментами i коштами в iнтересах установника управлiння або визначених ним третiх осiб.

     Договiр про управлiння цiнними паперами, iншими фiнансовими iнструментами i коштами, призначеними для iнвестування в цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти, може передбачати виникнення у торговця цiнними паперами права довiрчої власностi на переданi йому в управлiння цiннi папери, iншi фiнансовi iнструменти i кошти, призначенi для iнвестування в цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти, а також виникнення права довiрчої власностi на кошти, цiннi папери, iншi фiнансовi iнструменти, отриманi торговцем цiнними паперами вiд управлiння цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами.

     Торговець цiнними паперами, який провадить дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами, може надавати консультацiї, пов'язанi з обслуговуванням установника управлiння.

(абзац перший частини п'ятої статтi 17 замiнено трьома абзацами згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, у зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим)

     Торговець цiнними паперами має право укладати договори про управлiння цiнними паперами з фiзичними та юридичними особами.

     Сума договору про управлiння цiнними паперами з одним клiєнтом - фiзичною особою має становити не менше суми, еквiвалентної 100 мiнiмальним заробiтним платам. Вказане обмеження щодо суми не поширюється на договори про управлiння цiнними паперами, що укладаються на виконання вимог статтi 36 Закону України "Про запобiгання корупцiї".

(абзац п'ятий частини п'ятої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.09.2020р. N 852-IX)

     Iстотнi умови договору про управлiння цiнними паперами встановлюються законом та за домовленiстю сторiн.

     Договiр про управлiння цiнними паперами не може укладатися торговцем цiнними паперами з компанiєю з управлiння активами.

     Торговець цiнними паперами здiйснює управлiння цiнними паперами вiдповiдно до вимог Цивiльного кодексу України, цього Закону, iнших законiв, нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     6. Договiр доручення, договiр комiсiї або договiр про управлiння цiнними паперами укладається з торговцем цiнними паперами в письмовiй формi. Права та обов'язки торговця цiнними паперами стосовно його клiєнта, умови укладення договорiв щодо цiнних паперiв, порядок звiтностi торговця перед його клiєнтом, порядок i умови виплати торговцю винагороди визначаються у договорi, що укладається мiж ними.

     Торговець цiнними паперами зобов'язаний виконувати доручення клiєнтiв за договорами доручення, договорами комiсiї та договорами про управлiння цiнними паперами на найвигiднiших для клiєнта умовах. Доручення клiєнтiв виконуються торговцем цiнними паперами у порядку їх надходження, якщо iнше не передбачено договором або дорученням клiєнтiв. У разi укладення торговцем цiнними паперами договорiв за власний рахунок разом з укладенням ним договорiв за рахунок клiєнта виконання договорiв для клiєнта є прiоритетним.

     7. Торговець цiнними паперами веде облiк цiнних паперiв, коштiв окремо для кожного клiєнта та окремо вiд цiнних паперiв, коштiв та майна, що перебувають у власностi торговця цiнними паперами, вiдповiдно до вимог, установлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної фiнансової i бюджетної полiтики, а у випадках, установлених законодавством, - також з Нацiональним банком України. На кошти та цiннi папери клiєнтiв, що передаються торговцям цiнними паперами в управлiння, не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями торговця цiнними паперами, що не пов'язанi iз здiйсненням ним функцiй управителя.

(абзац перший частини сьомої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.11.2019р. N 293-IX)

     Для провадження дiяльностi з управлiння цiнними паперами кошти клiєнта (клiєнтiв), у разi якщо це передбачено договором управлiння, зараховуються на окремий поточний рахунок торговця цiнними паперами в банку окремо вiд власних коштiв торговця цiнними паперами та вiдповiдно до умов договору (договорiв) про управлiння цiнними паперами, iншими фiнансовими iнструментами i коштами, призначеними для iнвестування в цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти. Торговець цiнними паперами звiтує перед клiєнтами про використання їхнiх коштiв.

(абзац другий частини сьомої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Торговець цiнними паперами вправi використовувати кошти клiєнтiв, якщо це передбачено договором про управлiння цiнними паперами.

     Договором про управлiння цiнними паперами може бути передбачено розподiл мiж сторонами прибутку, отриманого торговцем цiнними паперами вiд використання коштiв клiєнта.

     Абзац п'ятий частини сьомої статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     8. Правочини щодо цiнних паперiв повиннi вчинятися за участю або посередництвом торгiвця цiнними паперами, крiм випадкiв:

     розмiщення емiтентом власних цiнних паперiв;

     викупу та продажу емiтентом власних цiнних паперiв;

     проведення розрахункiв з використанням неемiсiйних цiнних паперiв;

     розмiщення казначейських зобов'язань України;

     внесення цiнних паперiв до статутного (складеного) капiталу юридичних осiб;

     дарування цiнних паперiв;

     спадкування та правонаступництва цiнних паперiв;

     вчинення правочинiв, пов'язаних з виконанням судових рiшень;

     вчинення правочинiв у процесi приватизацiї;

(частина восьма статтi 17 у редакцiї Законiв України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 04.07.2013р. N 407-VII)

     вчинення правочинiв мiж нерезидентами за межами України.

(частину восьму статтi 17 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     9. Правочини щодо цiнних паперiв, вчиненi без участi (посередництва) торговця цiнними паперами, крiм випадкiв, передбачених частиною восьмою цiєї статтi, є нiкчемними.

     Правочини щодо цiнних паперiв, вчиненi за участю, вiд iменi та/або на користь осiб, до яких застосовано санкцiї вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї", що передбачають заборону або обмеження вчинення вiдповiдних правочинiв та/або проведення вiдповiдних фiнансових операцiй, є нiкчемними.

(частину дев'яту статтi 17 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Правочини, що вчиняються мiж торговцями цiнними паперами, для кожного з них є провадженням професiйної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами.

(частина дев'ята статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     10. Торговець цiнними паперами зобов'язаний подавати до загальнодоступної iнформацiйної бази даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв для подальшого розмiщення таку iнформацiю про всi вчиненi поза фондовою бiржою ним або за його участю правочини щодо емiсiйних цiнних паперiв:

     найменування емiтента цiнних паперiв та його iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ;

     вид, тип, клас, форма iснування та форма випуску цiнних паперiв;

     мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв;

     кiлькiсть цiнних паперiв за кожним правочином;

     цiна цiнних паперiв;

     дата вчинення правочину;

     iншi вiдомостi, визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     До зазначеної iнформацiї не включаються вiдомостi про сторони правочинiв.

     Порядок та строки подання торговцем цiнними паперами зазначеної iнформацiї, а також порядок її подальшого розмiщення встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина десята статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Стаття 18. Дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв

     1. Дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв - професiйна дiяльнiсть учасника фондового ринку - компанiї з управлiння активами, що провадиться такою компанiєю за винагороду вiд свого iменi або на пiдставi вiдповiдного договору.

     Дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв включає:

     дiяльнiсть з управлiння активами;

     дiяльнiсть з управлiння iпотечним покриттям.

(частина перша статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2. Дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв регулюється спецiальним законодавством.

     Стаття 181. Дiяльнiсть з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв

     1. Дiяльнiсть з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв - професiйна дiяльнiсть учасника фондового ринку - адмiнiстратора недержавного пенсiйного фонду, що провадиться ним за винагороду вiд свого iменi та на пiдставi вiдповiдного договору з недержавним пенсiйним фондом.

     2. Дiяльнiсть з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв регулюється спецiальним законодавством.

(Закон доповнено статтею 181 згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Стаття 182. Дiяльнiсть з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю

     1. Дiяльнiсть з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю - професiйна дiяльнiсть учасника фондового ринку - управителя, що провадиться ним за винагороду вiд свого iменi на пiдставi вiдповiдних договорiв (вiдповiдного договору) управлiння майном з установниками (установником) управлiння майном.

     2. Дiяльнiсть з управлiння майном для фiнансування об'єктiв будiвництва та/або здiйснення операцiй з нерухомiстю регулюється Законом України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю", цим Законом та iншими актами законодавства, якими регулюються фiнансовi механiзми здiйснення iнвестицiї у будiвництво.

(Закон доповнено статтею 182 згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Стаття 19. Депозитарна дiяльнiсть

     1. Депозитарна дiяльнiсть провадиться учасниками фондового ринку вiдповiдно до законодавства про депозитарну систему України.

     Стаття 191. Клiрингова дiяльнiсть

     1. Клiрингова дiяльнiсть - дiяльнiсть з визначення зобов'язань, що пiдлягають виконанню за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, пiдготовка документiв (iнформацiї) для проведення розрахункiв, а також створення системи гарантiй з виконання зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв.

     2. Особами, якi провадять клiрингову дiяльнiсть, є клiринговi установи та Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках. Центральний депозитарiй цiнних паперiв та Нацiональний банк України можуть провадити клiрингову дiяльнiсть з урахуванням вимог, встановлених законодавством.

     3. Вимоги до мiнiмального розмiру регулятивного капiталу особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, а також iншi обмеження її дiяльностi визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

(Закон доповнено статтею 191 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, змiни, внесенi абзацами п'ятдесятим - п'ятдесят четвертим пiдпункту 9 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, в частинi утворення Центрального депозитарiю, Розрахункового центру та депозитарних установ, набирають чинностi з 11.10.2012р.)

     Стаття 192. Утворення клiрингової установи

     1. Клiрингова установа утворюється та функцiонує у формi акцiонерного товариства. Особа набуває статусу клiрингової установи з дня отримання лiцензiї на провадження клiрингової дiяльностi та лiцензiї Нацiонального банку України на здiйснення окремих банкiвських операцiй у порядку, встановленому Нацiональним банком України.

     2. Статутний капiтал клiрингової установи повинен бути сплачений коштами.

     3. Клiрингова установа для провадження клiрингової дiяльностi повинна мати належне обладнання, зокрема комп'ютерну технiку з вiдповiдним програмним забезпеченням, окремi канали зв'язку i примiщення, що вiдповiдають вимогам, установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та Нацiональним банком України.

     4. Клiрингова установа зобов'язана протягом трьох мiсяцiв з дня отримання лiцензiї на провадження клiрингової дiяльностi укласти:

     1) договiр про проведення розрахункiв у цiнних паперах за результатами клiрингу з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв або Нацiональним банком України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної законом;

     2) договiр про проведення грошових розрахункiв за результатами клiрингу з Розрахунковим центром з обслуговування договорiв на фiнансових ринках;

     3) договiр про надання клiрингових послуг iз щонайменше однiєю фондовою бiржею.

     Вимоги до зазначених у цiй частинi договорiв установлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     До моменту укладення зазначених договорiв клiрингова установа не має права провадити клiрингову дiяльнiсть щодо цiнних паперiв.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може встановлювати додатковi вимоги до клiрингових установ, що обмежують ризики професiйної дiяльностi на фондовому ринку.

     6. Слова "клiрингова установа" та похiднi вiд них дозволяється використовувати лише юридичним особам, якi утворенi та функцiонують вiдповiдно до вимог цього Закону.

(Закон доповнено статтею 192 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, змiни, внесенi абзацами п'ятдесят п'ятим - шiстдесят шостим пiдпункту 9 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, в частинi утворення Центрального депозитарiю, Розрахункового центру та депозитарних установ, набирають чинностi з 11.10.2012р.)

     Стаття 193. Провадження клiрингової дiяльностi

     1. Центральний депозитарiй цiнних паперiв, клiрингова установа або Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках провадять клiрингову дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї, що видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, в установленому нею порядку та можуть здiйснювати окремi види банкiвських послуг на пiдставi лiцензiї Нацiонального банку України.

     Центральний депозитарiй цiнних паперiв, клiрингова установа або Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках до початку провадження клiрингової дiяльностi повиннi в установленому порядку зареєструвати в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Правила провадження клiрингової дiяльностi, якi визначають загальний порядок здiйснення клiрингової дiяльностi.

     Клiрингову дiяльнiсть за договорами щодо цiнних паперiв, укладеними на певнiй фондовiй бiржi, може провадити лише одна особа, яка має лiцензiю на провадження клiрингової дiяльностi.

     2. Клiрингова дiяльнiсть є виключним видом професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, крiм її поєднання у встановленому законом випадку за умови провадження таких видiв дiяльностi окремими структурними пiдроздiлами.

     3. Для провадження клiрингової дiяльностi клiрингова установа, Центральний депозитарiй цiнних паперiв або Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках зобов'язанi зареєструвати в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в порядку та строки, встановленi нею, такi внутрiшнi документи:

     1) правила клiрингу, погодженi Нацiональним банком України;

     2) документ, що визначає порядок органiзацiї та здiйснення внутрiшнього аудиту (контролю);

     3) документ, що визначає систему управлiння ризиками та гарантiй iз зазначенням видiв ризикiв, методики їх розрахунку, заходи зниження ризикiв, порядок та умови їх застосування.

     4. Пiдставами для вiдмови в реєстрацiї внутрiшнiх документiв особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, i змiн до них є:

     1) невiдповiднiсть документiв, поданих на реєстрацiю, вимогам законодавства, у тому числi нормативно-правовим актам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     2) подання документiв не в повному обсязi, наявнiсть у них неповної або недостовiрної iнформацiї;

     3) невiдповiднiсть розмiру статутного капiталу вимогам закону.

(Закон доповнено статтею 193 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, змiни, внесенi абзацами шiстдесят сьомим - сiмдесят дев'ятим пiдпункту 9 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, в частинi утворення Центрального депозитарiю, Розрахункового центру та депозитарних установ, набирають чинностi з 11.10.2012р.)

     Стаття 194. Правила клiрингу

     1. Правила клiрингу повиннi мiстити:

     1) вимоги до учасникiв клiрингу;

     2) порядок здiйснення клiрингу за участю та/або без участi центрального контрагента;

     3) порядок, умови допуску зобов'язань до клiрингу та вимоги до таких зобов'язань;

     4) права i обов'язки особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, та учасникiв клiрингу;

     5) порядок облiку прав та зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв та їх припинення;

     6) порядок подання особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, учасникам клiрингу звiтiв за результатами клiрингу та за результатами розрахункiв;

     7) порядок подання особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, Центральному депозитарiю цiнних паперiв та Нацiональному банку України вiдповiдно до встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" компетенцiї iнформацiї у розрiзi клiєнтiв Центрального депозитарiю цiнних паперiв та/або Нацiонального банку України та їх депонентiв щодо здiйснення переказу цiнних паперiв за результатами клiрингу зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi за результатами кожної торговельної сесiї бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати" (крiм випадку провадження клiрингової дiяльностi Центральним депозитарiєм цiнних паперiв або Нацiональним банком України);

     8) порядок подання особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть Розрахунковому центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках iнформацiї у розрiзi клiєнтiв щодо здiйснення переказу коштiв за результатами клiрингу зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi за результатами кожної торговельної сесiї бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати";

     9) опис заходiв, що спрямованi на зниження ризикiв невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що виникають за договорами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, на основi одного з механiзмiв зниження ризикiв, визначених частиною другою цiєї статтi;

     10) опис про систему захисту iнформацiї;

     11) iншi положення вiдповiдно до цього Закону та iнших законiв.

     Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку можуть встановлюватися додатковi вимоги до правил клiрингу.

     2. Механiзмами зниження ризикiв невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що передбаченi договорами, укладеними на фондовiй бiржi, є:

     обов'язкове стовiдсоткове попереднє депонування та резервування коштiв i цiнних паперiв або iнших фiнансових iнструментiв у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України;

     часткове (або таке, що вiдсутнє) попереднє депонування та резервування коштiв i цiнних паперiв або iнших фiнансових iнструментiв з обов'язковим створенням системи управлiння ризиками та гарантiй, якою може бути передбачено створення гарантiйного фонду за рахунок внескiв учасникiв клiрингу та iнших учасникiв депозитарної системи, в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

     Порядок створення та використання гарантiйного фонду у виглядi цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв встановлюється Комiсiєю, а у виглядi коштiв - Нацiональним банком України.

     3. Додатковi вимоги до правил клiрингу встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

(Закон доповнено статтею 194 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, змiни, внесенi абзацами вiсiмдесятим - дев'яносто восьмим пiдпункту 9 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, в частинi утворення Центрального депозитарiю, Розрахункового центру та депозитарних установ, набирають чинностi з 11.10.2012р.)

     Стаття 195. Органiзацiя клiрингу

     1. Особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, здiйснює клiринг тiльки тих зобов'язань, якi допущенi для здiйснення клiрингу в порядку i на умовах, установлених правилами клiрингу.

     2. Порядок здiйснення клiрингу за договорами щодо цiнних паперiв, а також порядок контролю за провадженням клiрингової дiяльностi встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Недiйснiсть правочину, зобов'язання за яким припинено за результатами клiрингу, не тягне за собою недiйснiсть правочинiв, виконаних у процесi клiрингу, та результатiв клiрингу.

(Закон доповнено статтею 195 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, змiни, внесенi абзацами дев'яносто дев'ятим - сто другим пiдпункту 9 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, в частинi утворення Центрального депозитарiю, Розрахункового центру та депозитарних установ, набирають чинностi з 11.10.2012р.)

     Стаття 196. Центральний контрагент

     1. Центральний контрагент - юридична особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, набуває взаємнi права та обов'язки сторiн правочинiв щодо цiнних паперiв, зобов'язання за якими допущенi до клiрингу, та стає покупцем для кожного продавця i продавцем для кожного покупця.

     Особами, якi виконують функцiї центрального контрагента, є клiринговi установи та Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках.

     Для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клiрингу, центральний контрагент має право виступати учасником бiржових торгiв без лiцензiї на провадження дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами.

     2. Вимоги до достатностi власних коштiв особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть та здiйснює функцiї центрального контрагента, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Слова "центральний контрагент" та похiднi вiд них дозволяється використовувати лише юридичним особам, якi утворенi та функцiонують вiдповiдно до вимог цього Закону.

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може встановлювати додатковi вимоги до особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть та здiйснює функцiї центрального контрагента.

(Закон доповнено статтею 196 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, змiни, внесенi абзацами сто третiм - сто дев'ятим пiдпункту 9 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, в частинi утворення Центрального депозитарiю, Розрахункового центру та депозитарних установ, набирають чинностi з 11.10.2012р.)

     Стаття 197. Гарантiї невтручання у дiяльнiсть особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть

     1. Втручання державних органiв або їх посадових осiб у виконання функцiй та здiйснення повноважень клiрингових установ та Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках забороняється, крiм визначених законом випадках.

(Закон доповнено статтею 197 згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, змiни, внесенi абзацами сто десятим, сто одинадцятим пiдпункту 9 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, в частинi утворення Центрального депозитарiю, Розрахункового центру та депозитарних установ, набирають чинностi з 11.10.2012р.)

     Стаття 20. Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

     1. Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку - дiяльнiсть фондової бiржi iз створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно пропозицiй цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв i попиту на них, проведення регулярних бiржових торгiв цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами, централiзованого укладання договорiв щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв згiдно з правилами, встановленими такою фондовою бiржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку. Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку може включати здiйснення клiрингу та розрахункiв за фiнансовими iнструментами, iншими, нiж цiннi папери.

     2. Розмiр статутного капiталу фондової бiржi має становити не менш як 15 мiльйонiв гривень. Розмiр власного капiталу фондової бiржi, що здiйснює клiринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мiльйонiв гривень.

(абзац другий частини другої статтi 20 у редакцiї Законами України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI, вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Стаття 21. Утворення фондової бiржi та права її членiв

     1. Фондова бiржа утворюється та дiє в органiзацiйно-правовiй формi акцiонерного товариства або товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, та провадить свою дiяльнiсть вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, законiв, що регулюють питання утворення, дiяльностi та припинення юридичних осiб, з особливостями, визначеними цим Законом.

(абзац перший частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає розподiлу мiж її засновниками (учасниками).

     2. Фондова бiржа утворюється не менше нiж двадцятьма засновниками - торговцями цiнними паперами, якi мають лiцензiю на право провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку. Частка одного торговця цiнними паперами не може бути бiльшою нiж 5 вiдсоткiв статутного капiталу фондової бiржi.

(частина друга статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     3. Фондова бiржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрацiї. Державна реєстрацiя фондової бiржi здiйснюється в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     Фондова бiржа має право провадити дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку з моменту отримання лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Слова "фондова бiржа" та похiднi вiд них дозволяється використовувати лише юридичним особам, якi створенi та функцiонують вiдповiдно до вимог цього Закону.

     4. Дiяльнiсть фондової бiржi зупиняється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо кiлькiсть її членiв стала меншою за 20. Якщо протягом шести мiсяцiв прийняття нових членiв не вiдбулося, дiяльнiсть фондової бiржi припиняється.

(частина четверта статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     5. Членами фондової бiржi можуть бути виключно торговцi цiнними паперами, якi мають лiцензiю на право провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку та взяли на себе зобов'язання виконувати всi правила, положення i стандарти фондової бiржi.

     У разi анулювання отриманої торговцем цiнними паперами лiцензiї на право провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку його членство у фондовiй бiржi тимчасово зупиняється до поновлення ним лiцензiї або надання на бiржу листа щодо виключення його з членiв бiржi. Iншi пiдстави припинення або тимчасового зупинення членства у фондовiй бiржi визначаються правилами фондової бiржi.

     Членство у фондовiй бiржi припиняється у разi анулювання лiцензiї на право провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, виданої торговцю цiнними паперами.

     6. Кожний член фондової бiржi має рiвнi права щодо органiзацiї дiяльностi фондової бiржi як професiйного учасника фондового ринку.

(частина шоста статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Стаття 22. Статут фондової бiржi

     1. Статут фондової бiржi затверджується вищим органом фондової бiржi.

     2. У статутi фондової бiржi зазначаються найменування i мiсцезнаходження фондової бiржi, порядок управлiння i формування її органiв та їх компетенцiя, мета дiяльностi, пiдстави та порядок припинення дiяльностi фондової бiржi, розподiлу майна фондової бiржi у разi її лiквiдацiї.

     Стаття 23. Вимоги до фондової бiржi

     1. Фондова бiржа зобов'язана оприлюднювати та надавати Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iнформацiю, передбачену законом та/або нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, у тому числi про:

(абзац перший частини першої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     перелiк торговцiв цiнними паперами, допущених до укладання договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв на фондовiй бiржi;

(абзац другий частини першої статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     перелiк цiнних паперiв, якi пройшли процедуру лiстингу/делiстингу;

(абзац третiй частини першої статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     обсяг торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами (кiлькiсть цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, їх загальну вартiсть згiдно з укладеними договорами, бiржовий курс цiнних паперiв щодо кожного цiнного паперу, що перебуває в обiгу на фондовiй бiржi) за перiод, установлений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац четвертий частини першої статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     2. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює порядок i форми подання iнформацiї, зазначеної у частинi першiй цiєї статтi, та здiйснює контроль за розкриттям iнформацiї фондовими бiржами.

     3. Фондова бiржа зобов'язана подавати до загальнодоступної iнформацiйної бази даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв для подальшого розмiщення таку iнформацiю про всi вчиненi на нiй правочини щодо емiсiйних цiнних паперiв:

     найменування емiтента цiнних паперiв та його iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ;

     вид, тип, клас, форма iснування та форма випуску цiнних паперiв;

     мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв;

     кiлькiсть цiнних паперiв за кожним правочином;

     цiна цiнних паперiв;

     дата вчинення правочину;

     iншi вiдомостi, визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     До зазначеної iнформацiї не включаються вiдомостi про сторони правочинiв.

     Порядок та строки подання фондовою бiржею зазначеної iнформацiї, а також порядок її подальшого розмiщення встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(статтю 23 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     4. Фондова бiржа зобов'язана безоплатно надавати акцiонерному товариству, цiннi папери якого включенi до її бiржового списку, на його вимогу довiдку про бiржовий курс цiнних паперiв такого товариства та iншу iнформацiю, передбачену законом.

(статтю 23 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 07.04.2015р. N 289-VIII)

     Стаття 24. Органiзацiя торгiвлi на фондовiй бiржi

     1. Фондова бiржа створює органiзацiйнi умови для укладення договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв шляхом проведення бiржових торгiв i забезпечує контроль за їх виконанням iз застосуванням вiдповiдних заходiв впливу.

(абзац перший частини першої статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     У торгах на фондовiй бiржi мають право брати участь члени фондової бiржi та iншi особи вiдповiдно до законодавства.

     2. Торгiвля на фондовiй бiржi здiйснюється за правилами фондової бiржi, якi затверджуються бiржовою радою та реєструються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Фондова бiржа зобов'язана до подання правил фондової бiржi на реєстрацiю в Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку укласти договiр про клiринг та розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв з особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть.

     Вимоги до зазначеного договору встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     До моменту укладення зазначеного договору фондова бiржа не має права провадити дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку.

(статтю 24 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, змiни, внесенi абзацами сто тринадцятим - сто шiстнадцятим пiдпункту 9 пункту 4 роздiлу VI Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, в частинi утворення Центрального депозитарiю, Розрахункового центру та депозитарних установ, набирають чинностi з 11.10.2012р.)

     Стаття 25. Правила фондової бiржi

     1. Правила фондової бiржi складаються з порядку:

     органiзацiї та проведення бiржових торгiв;

     лiстингу та делiстингу цiнних паперiв;

     допуску членiв фондової бiржi та iнших осiб, визначених законодавством, до бiржових торгiв;

     котирування цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, оприлюднення їх бiржового курсу;

(абзац п'ятий частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     розкриття iнформацiї про дiяльнiсть фондової бiржi та її оприлюднення;

     розв'язання спорiв мiж членами фондової бiржi та iншими особами, якi мають право брати участь у бiржових торгах згiдно iз законодавством;

     здiйснення контролю за дотриманням членами фондової бiржi та iншими особами, якi мають право брати участь у бiржових торгах згiдно iз законодавством, правил фондової бiржi;

     накладення санкцiй за порушення правил фондової бiржi.

     взаємодiї з особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, стосовно здiйснення клiрингу за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв;

(частину першу статтi 25 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     взаємодiї з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв стосовно обмiну iнформацiєю про вчиненi на фондовiй бiржi правочини щодо цiнних паперiв у визначених законом повноважень за результатами кожної торговельної сесiї бiржi;

(частину першу статтi 25 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     взаємодiї з Нацiональним банком України стосовно обмiну iнформацiєю про вчиненi на фондовiй бiржi правочини щодо цiнних паперiв у визначених законом повноважень за результатами кожної торговельної сесiї бiржi.

(частину першу статтi 25 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     2. Правила фондової бiржi можуть також мiстити порядок:

     здiйснення клiрингу та розрахункiв за укладеними на фондовiй бiржi договорами щодо фiнансових iнструментiв (крiм цiнних паперiв);

     взаємодiї з депозитарiями цiнних паперiв iз забезпечення централiзованого виконання укладених на фондовiй бiржi договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв;

     здiйснення заходiв iз зниження ризикiв невиконання укладених на фондовiй бiржi договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв.

(статтю 25 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Стаття 26. Поєднання окремих видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку

     1. Поєднання окремих видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку не допускається, крiм випадкiв, передбачених цим Законом та iншими актами законодавства, якi регулюють порядок здiйснення окремих видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку.

     2. Фондовi бiржi не можуть провадити iншi види професiйної дiяльностi на фондовому ринку, крiм дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, якщо iнше не передбачено законом.

(абзац перший частини другої статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Фондовi бiржi можуть провадити дiяльнiсть iз здiйснення клiрингу та розрахункiв за договорами щодо фiнансових iнструментiв (крiм цiнних паперiв), якi укладаються на таких бiржах, вiдповiдно до їх правил.

(абзац другий частини другої статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     3. Дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв може поєднуватися з дiяльнiстю з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв вiдповiдно до вимог, встановлених Законом України "Про недержавне пенсiйне забезпечення".

(до статтi 26 включено частину третю згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     4. Поєднання дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв з iншими видами професiйної дiяльностi на фондовому ринку забороняється, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

(до статтi 26 включено частину четверту згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     5. Частину п'яту статтi 26 виключено

(частина п'ята статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Стаття 27. Вимоги до професiйних учасникiв фондового ринку та осiб, якi мають у них iстотну участь

     1. Лiцензiйнi умови провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку за її окремими видами, у тому числi вимоги до розмiру статутного i власного капiталу, порядку його визначення, лiквiдностi, квалiфiкацiйнi вимоги до фахiвцiв професiйного учасника фондового ринку, необхiднi умови договорiв, якi укладаються пiд час провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, вимоги до примiщення, технiчного та програмного забезпечення, вимоги щодо джерел походження коштiв, за рахунок яких формується статутний капiтал професiйного учасника фондового ринку, iншi вимоги та показники, що обмежують ризики професiйної дiяльностi на фондовому ринку, встановлюються цим Законом, iншими законами України, що регулюють провадження окремих видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку, та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Умовою отримання лiцензiї та провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку є вiдсутнiсть серед учасникiв (акцiонерiв) юридичної особи (професiйного учасника фондового ринку) фiзичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимiсть за кримiнальнi правопорушення проти власностi, у сферi господарської дiяльностi та/або у сферi службової дiяльностi та володiє прямо чи опосередковано пакетом акцiй (часток) у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу цiєї юридичної особи.

(абзац перший частини другої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Пiдставою для застосування санкцiї вiдповiдно до вимог законодавства щодо цiнних паперiв є встановлення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку факту прямого чи опосередкованого володiння пакетом акцiй (часток) у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу професiйного учасника фондового ринку фiзичною особою, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимiсть за кримiнальнi правопорушення проти власностi, у сферi господарської дiяльностi та/або у сферi службової дiяльностi, пiсля 30 днiв з дня такого встановлення, але не ранiше 120 днiв з дня набрання законної сили обвинувальним вироком стосовно такої фiзичної особи за зазначенi кримiнальнi правопорушення.

(абзац другий частини другої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Державнi органи за письмовим запитом зобов'язанi у межах повноважень надавати Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до закону iнформацiю про наявнiсть або вiдсутнiсть у фiзичної особи, яка прямо чи опосередковано володiє пакетом акцiй (часток) у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу професiйного учасника фондового ринку, не погашеної або не знятої в установленому порядку судимостi за кримiнальнi правопорушення проти власностi, у сферi господарської дiяльностi та/або у сферi службової дiяльностi. У разi якщо запит передбачає надання iнформацiї з обмеженим доступом, така iнформацiя надається Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у спосiб, що забезпечує збереження правового режиму доступу до такої iнформацiї.

(абзац третiй частини другої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     3. Професiйнi учасники фондового ринку зобов'язанi:

     дотримуватися пруденцiйних нормативiв, перелiк, розмiри i методика розрахунку яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Перелiк пруденцiйних нормативiв встановлюється щодо кожного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку;

     подавати Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку розрахунок показникiв, що пiдтверджують виконання встановлених пруденцiйних нормативiв щодо вiдповiдного виду професiйної дiяльностi в порядку та у строки, визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Кандидатури керiвникiв фондових бiрж та депозитарiїв погоджуються з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку.

     Кандидат на посаду керiвника фондової бiржi та депозитарiю повинен вiдповiдати вимогам, установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, зокрема:

     мати стаж роботи на фондовому ринку не менш як три роки;

     не повинен бути керiвником професiйного учасника фондового ринку, лiквiдованого за рiшенням суду або до якого застосовувалася санкцiя у виглядi анулювання лiцензiї на провадження певних видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку;

     за останнi два роки провадження кандидатом дiяльностi на фондовому ринку вiдсутнi факти анулювання сертифiката на право провадження такою особою професiйної дiяльностi з цiнними паперами.

     5. Юридична особа, яка має iстотну участь у професiйному учаснику фондового ринку, зобов'язана повiдомляти Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про всi змiни структури її власностi, а також подавати iнформацiю про дiлову репутацiю новопризначених керiвникiв у мiсячний строк з дня настання вiдповiдних змiн в установленому Комiсiєю порядку.

     Фiзична особа, яка має iстотну участь у професiйному учаснику фондового ринку, зобов'язана повiдомляти Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про всi змiни у вiдомостях про своїх асоцiйованих осiб, а також подавати iнформацiю про свою дiлову репутацiю в порядку та у строк, установленi Комiсiєю.

     Юридична або фiзична особа, яка має намiр передати iстотну участь у професiйному учаснику фондового ринку iншiй особi або зменшити її таким чином, що частка, яка належить особi у статутному (складеному) капiталi професiйного учасника фондового ринку, або право голосу придбаних акцiй (часток) в органах управлiння професiйного учасника фондового ринку виявляться нижче рiвнiв 10, 25, 50 i 75 вiдсоткiв, або передати контроль над професiйним учасником фондового ринку iншiй особi, повинна повiдомити про це такого професiйного учасника фондового ринку i Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому Комiсiєю порядку.

(стаття 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2011р. N 3831-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Стаття 271. Лiцензування професiйної дiяльностi на фондовому ринку та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення

(назва статтi 271 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     1. Юридична особа набуває статусу професiйного учасника фондового ринку i права на провадження певного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення виключно пiсля отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення.

(абзац перший частини першої статтi 271 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення без отримання зазначеної лiцензiї забороняється.

(абзац другий частини першої статтi 271 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2. Юридична особа, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку та дiяльнiсть у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, для отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду такої дiяльностi подає Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку:

(абзац перший частини другої статтi 271 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     1) заяву про видачу лiцензiї;

     2) копiю виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв з вiдомостями про юридичну особу (якщо iнше не передбачено законом);

     3) нотарiально засвiдчену копiю статуту юридичної особи з вiдмiткою державного реєстратора про проведення її державної реєстрацiї (якщо юридична особа утворюється на пiдставi модельного статуту - iнформацiю про розмiр статутного (складеного) капiталу);

     4) копiї визначених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку документiв, необхiдних для iдентифiкацiї учасникiв (акцiонерiв) та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередкований контроль щодо юридичної особи;

     5) вiдомостi про структуру власностi юридичної особи та учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю в нiй вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     6) iнформацiю про фiнансовий стан юридичної особи та учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю в нiй за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     7) iнформацiю про дiлову репутацiю учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю, членiв виконавчого органу та/або наглядової ради i всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     8) iнформацiю про юридичних осiб, у яких учасник (акцiонер) з iстотною участю - фiзична особа є керiвником та/або контролером, за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     9) iнформацiю про асоцiйованих осiб учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю - фiзичних осiб за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     10) iнформацiю про персональний склад наглядової ради (у разi її створення), виконавчого органу та ревiзiйної комiсiї юридичної особи за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     11) iнформацiю про дiлову репутацiю особи (осiб), яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу (у разi якщо такi особи призначенi головою та членами колегiального виконавчого органу), головного бухгалтера та керiвника служби внутрiшнього аудиту (контролю), за формою, встановленою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     12) iнформацiю про наявнiсть органiзацiйної структури та спецiалiстiв, необхiдних для провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, а також обладнання, комп'ютерної технiки, програмного забезпечення, примiщень, що вiдповiдають установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вимогам, за визначеною нею формою;

(пункт 12 частини другої статтi 271 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     13) копiї внутрiшнiх положень юридичної особи, що визначають порядок надання фiнансових послуг, порядок здiйснення внутрiшнього аудиту (контролю) та систему управлiння ризиками.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право встановити вимоги до електронної форми подання документiв для отримання лiцензiї.

(частину другу статтi 271 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     3. Юридична особа, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку та дiяльнiсть у системi накопичувального пенсiйного забезпечення та засновником якої є iноземна юридична особа, для отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду такої дiяльностi, крiм документiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, подає Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:

(абзац перший частини третьої статтi 271 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     1) копiю рiшення уповноваженого органу (особи) управлiння iноземної юридичної особи про участь у професiйному учасниковi фондового ринку в Українi;

     2) письмовий дозвiл на участь iноземної юридичної особи у професiйному учасниковi фондового ринку в Українi, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якiй зареєстровано головний офiс iноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення iноземної юридичної особи у вiдсутностi в законодавствi вiдповiдної держави вимог щодо отримання такого дозволу;

     3) витяг iз торговельного, банкiвського, судового реєстру або iнший офiцiйний документ, що пiдтверджує реєстрацiю iноземної юридичної особи в державi, в якiй зареєстровано її головний офiс;

     4) копiю аудиторського висновку аудитора iноземної держави про фiнансовий стан iноземної юридичної особи на кiнець останнього повного календарного року.

     4. Юридична особа, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку та дiяльнiсть у системi накопичувального пенсiйного забезпечення та засновником якої є фiзична особа - iноземець, для отримання лiцензiї на провадження вiдповiдного виду такої дiяльностi, крiм документiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, подає Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку письмовий дозвiл на участь фiзичної особи - iноземця у професiйному учасниковi фондового ринку в Українi, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якiй вона має постiйне мiсце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у вiдсутностi в законодавствi вiдповiдної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

(частина четверта статтi 271 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     5. Документи, що подаються iноземною юридичною особою та фiзичною особою - iноземцем вiдповiдно до частин третьої i четвертої цiєї статтi, повиннi бути нотарiально засвiдченi за мiсцем видачi та легалiзованi в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складенi iноземною мовою, повиннi супроводжуватися нотарiально засвiдченим перекладом на українську мову.

     6. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку видає лiцензiю на провадження певного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення чи вiдмовляє в її видачi протягом трьох мiсяцiв з дня надходження документiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi. Для перевiрки iнформацiї про iноземних юридичних осiб або фiзичних осiб - iноземцiв, включених до структури власностi юридичної особи, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку та дiяльнiсть у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, строк розгляду документiв становить шiсть мiсяцiв.

(абзац перший частини шостої статтi 271 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     Лiцензiя видається пiсля подання юридичною особою копiї платiжного документа про внесення плати за видачу лiцензiї.

     У разi якщо документи подано не в повному обсязi або оформлено з порушенням вимог, установлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, такi документи повертаються без розгляду в мiсячний строк.

     7. Строк дiї лiцензiї на провадження певного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення є необмеженим.

(частина сьома статтi 271 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     8. Професiйний учасник фондового ринку не має права передавати лiцензiю на провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення третiм особам, а також юридичним особам, якi утворилися внаслiдок припинення такого учасника, крiм випадкiв приєднання чи злиття з iншим лiцензiатом.

(частина восьма статтi 271 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     9. Посадовi особи професiйного учасника фондового ринку та особи, якi мають iстотну участь у такому учаснику, зобов'язанi протягом усього часу, коли вони зберiгають свiй статус або мають iстотну участь у професiйному учасниковi фондового ринку, вiдповiдати вимогам, установленим законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Члени ради недержавного пенсiйного фонду зобов'язанi вiдповiдати вимогам, установленим законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, протягом усього часу, коли вони зберiгають свiй статус.

(частину дев'яту статтi 271 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     10. Особи, виннi у порушеннi вимог, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, несуть цивiльно-правову, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

(Закон доповнено статтею 271 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Стаття 272. Пiдстави для вiдмови у видачi лiцензiї на провадження певного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку та у системi накопичувального пенсiйного забезпечення

(назва статтi 272 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     1. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдмовляє у видачi лiцензiї на провадження певного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, якщо:

(абзац перший частини першої статтi 272 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     1) документи, поданi для видачi лiцензiї, мiстять недостовiрну iнформацiю та/або не вiдповiдають вимогам законодавства;

     2) дiлова репутацiя хоча б однiєї посадової особи юридичної особи, яка має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку та дiяльнiсть у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, та/або керiвника служби внутрiшнього аудиту (контролю) та/або учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю такої особи не вiдповiдає вимогам, установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

(пункт 2 частини першої статтi 272 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     3) структура власностi юридичної особи не вiдповiдає вимогам закону та нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     4) органiзацiйна структура, спецiалiсти, необхiднi для провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку та дiяльностi у системi накопичувального пенсiйного забезпечення, або обладнання, комп'ютерна технiка, програмне забезпечення, примiщення такої юридичної особи не вiдповiдають вимогам, установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(пункт 4 частини першої статтi 272 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)
(Закон доповнено статтею 272 згiдно iз Законом України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

Роздiл III1
ДIЯЛЬНIСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З ФОНДОВИМ РИНКОМ

     Стаття 273. Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, що потребує авторизацiї

     1. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку здiйснює авторизацiю юридичних осiб, якi мають намiр провадити такi види дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку:

     1) дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку;

     2) дiяльнiсть з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї про фiнансовi iнструменти та/або учасникiв фондового ринку;

     3) дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Авторизацiя здiйснюється шляхом включення юридичних осiб до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку (далi - Реєстр уповноважених осiб).

     Авторизацiї пiдлягає кожний вид дiяльностi, визначений частиною першою цiєї статтi.

     Порядок ведення Реєстру уповноважених осiб та оприлюднення iнформацiї з нього встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Нагляд та контроль за провадженням дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку здiйснюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку провадиться на пiдставi вiдповiдних договорiв, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 274. Особи, якi мають право провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку

     1. Юридичнi особи, у тому числi професiйнi учасники фондового ринку, провадять дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, за умови включення їх до Реєстру уповноважених осiб та отримання свiдоцтва про включення до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку (далi - свiдоцтво про включення до Реєстру).

     Юридична особа, зареєстрована на тимчасово окупованiй територiї України або територiї проведення антитерористичної операцiї, не може бути включена до Реєстру уповноважених осiб та не може провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку.

     Вимоги до свiдоцтва про включення до Реєстру встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Вимоги до особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, для включення її до Реєстру уповноважених осiб встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Особи, якi провадять дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, зобов'язанi дотримуватися зазначених вимог протягом усього перiоду провадження ними такої дiяльностi.

     3. Юридична особа має право провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку виключно пiсля отримання свiдоцтва про включення до Реєстру.

     Провадження дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку без отримання свiдоцтва про включення до Реєстру забороняється.

     Стаття 275. Порядок авторизацiї

     1. Особа, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, для включення її до Реєстру уповноважених осiб та отримання свiдоцтва про включення до Реєстру подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку:

     1) заяву про включення до Реєстру уповноважених осiб;

     2) копiю статуту особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, крiм випадку наявностi доступу до вiдомостей такого статуту в достатньому обсязi в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     3) вiдомостi про структуру власностi особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, та учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю в нiй вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     4) копiї визначених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку документiв, необхiдних для iдентифiкацiї акцiонерiв (учасникiв) та всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння та/або контроль iстотної участi в особi, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку;

     5) iнформацiю про фiнансовий стан особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, та учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю в нiй за формою, визначеною Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     6) iнформацiю про наявнiсть коштiв та iнших активiв, необхiдних для провадження дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку;

     7) iнформацiю про наявнiсть обладнання, комп'ютерної технiки, програмного забезпечення, примiщень, що вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, за визначеною нею формою;

     8) iнформацiю про персональний склад наглядової ради (у разi її створення) та виконавчого органу особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, за формою, визначеною Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     9) iнформацiю про дiлову репутацiю учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю, членiв виконавчого органу та/або наглядової ради i всiх осiб, через яких здiйснюватиметься опосередковане володiння та/або контроль iстотної участi в особi, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, за формою, визначеною Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     10) iнформацiю про юридичних осiб, у яких учасник (акцiонер) з iстотною участю - фiзична особа є керiвником та/або контролером, за формою, визначеною Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     11) iнформацiю про асоцiйованих осiб учасникiв (акцiонерiв) з iстотною участю - фiзичних осiб за формою, визначеною Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     12) iнформацiю про дiлову репутацiю та квалiфiкацiю особи (осiб), яка здiйснює (якi здiйснюють) повноваження одноосiбного виконавчого органу (або осiб, призначених головою та членами колегiального виконавчого органу), головного бухгалтера та керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (контролю), вiдповiдно до вимог та за формою, встановленими Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     13) копiї внутрiшнiх положень особи, яка має намiр провадити дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, що визначають порядок надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, порядок здiйснення внутрiшнього аудиту (контролю) та систему управлiння ризиками;

     14) внутрiшнi правила та iнформацiю про створення та забезпечення функцiонування механiзму виявлення, запобiгання та усунення конфлiктiв iнтересiв;

     15) внутрiшнi правила та iнформацiю про вiдповiднi засоби гарантування безпеки iнформацiї, її передачi, мiнiмiзацiї ризикiв спотворення, неправомiрного втручання та/або витоку iнформацiї;

     16) iнформацiю про засоби забезпечення збереження iнформацiї та безперервностi провадження дiяльностi.

     2. У разi внесення змiн до iнформацiї та/або документiв, поданих вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, особа, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, зобов'язана повiдомити про це Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленi нею порядку та строки.

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про включення або про вiдмову у включеннi юридичної особи до Реєстру уповноважених осiб протягом шести мiсяцiв з дати отримання всiх документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi.

     4. У разi прийняття рiшення про включення юридичної особи до Реєстру уповноважених осiб Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку видає свiдоцтво про включення до Реєстру.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову у включеннi юридичної особи до Реєстру уповноважених осiб Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку повiдомляє таку юридичну особу про причини вiдмови.

     Стаття 276. Анулювання свiдоцтва про включення до Реєстру

     1. Пiдставою для анулювання свiдоцтва про включення до Реєстру є:

     1) заява особи, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку;

     2) встановлення факту непровадження дiяльностi з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку протягом 12 мiсяцiв поспiль;

     3) встановлення факту подання недостовiрної, неправдивої та/або оманливої iнформацiї особою, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, для включення її до Реєстру уповноважених осiб;

     4) встановлення факту невiдповiдностi особи, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, вимогам законодавства до особи для включення її до Реєстру уповноважених осiб;

     5) встановлення факту грубого порушення особою, яка провадить дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, або повторного протягом одного календарного року вимог законодавства на фондовому ринку.

     Стаття 277. Вимоги до дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку

     1. Особи, якi провадять дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, повиннi мати погодженi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку внутрiшнi правила та вiдповiднi засоби, якi забезпечують оприлюднення такої регульованої iнформацiї в режимi, максимально технiчно наближеному до реального часу, на комерцiйнiй основi, з урахуванням вимог абзацу другого цiєї частини.

     Регульована iнформацiя має бути доступною для будь-яких юридичних та фiзичних осiб на безоплатнiй основi не пiзнiше нiж через 15 хвилин пiсля її оприлюднення.

     2. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються при провадженнi дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, та забезпечувати ефективне i безперервне поширення такої iнформацiї шляхом забезпечення швидкого доступу до цiєї iнформацiї на недискримiнацiйнiй основi у формi, придатнiй для обробки та консолiдацiї.

     Такi програмно-технiчнi комплекси повиннi забезпечувати можливiсть оприлюднення iнформацiї у формi вiдкритих даних. При цьому вимоги абзацу другого частини першої статтi 101 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" не застосовуються до осiб, якi провадять дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.

     Особи, якi провадять дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, не мають права обмежувати доступ iнших осiб до iнформацiї, що оприлюднюється вiдповiдно до цiєї статтi.

     3. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються особами, якi провадять дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, повиннi забезпечувати функцiонування ефективних механiзмiв перевiрки поданої учасниками фондового ринку для оприлюднення iнформацiї на предмет її повноти, iдентифiкацiї описок та очевидних технiчних помилок, а також механiзмiв повернення такої iнформацiї учасникам фондового ринку для її виправлення та повторного подання.

     Стаття 278. Вимоги до дiяльностi з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї про фiнансовi iнструменти та/або учасникiв фондового ринку

     1. Особи, якi провадять дiяльнiсть з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї про фiнансовi iнструменти та/або учасникiв фондового ринку, повиннi мати погодженi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку внутрiшнi правила та вiдповiднi засоби, якi забезпечують збирання всiєї оприлюдненої вiдповiдно до статтi 277 цього Закону регульованої iнформацiї, її консолiдацiю в безперервний оновлюваний електронний потiк iнформацiї та забезпечення оприлюднення такої iнформацiї в режимi, максимально технiчно наближеному до реального часу, на комерцiйнiй основi, з урахуванням вимог абзацу другого цiєї частини.

     Консолiдована в безперервний оновлюваний електронний потiк iнформацiя має бути доступною для всiх юридичних та фiзичних осiб на безоплатнiй основi не пiзнiше нiж через 15 хвилин пiсля її оприлюднення.

     Вимоги до змiсту потоку такої iнформацiї встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються при провадженнi дiяльностi з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї про фiнансовi iнструменти та/або учасникiв фондового ринку, повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечувати ефективне та безперервне поширення iнформацiї через швидкий доступ до цiєї iнформацiї на недискримiнацiйнiй основi та безперешкодне використання цiєї iнформацiї учасниками фондового ринку.

     Такi програмно-технiчнi комплекси повиннi забезпечувати можливiсть оприлюднення iнформацiї у формi вiдкритих даних. При цьому вимоги абзацу другого частини першої статтi 101 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" не застосовуються до осiб, якi провадять дiяльнiсть з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї про фiнансовi iнструменти та/або учасникiв фондового ринку.

     3. Особи, якi провадять дiяльнiсть з розповсюдження в режимi безперервного оновлення консолiдованої iнформацiї про фiнансовi iнструменти та/або учасникiв фондового ринку, крiм консолiдацiї регульованої iнформацiї, повиннi також забезпечувати консолiдацiю з усiх фондових бiрж iнформацiї, що має розкриватися фондовими бiржами вiдповiдно до вимог законодавства.

     Стаття 279. Вимоги до дiяльностi з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

     1. Особи, якi провадять дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, повиннi мати погодженi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку внутрiшнi правила та вiдповiднi засоби, якi забезпечують подання вiдповiдної iнформацiї якомога швидше, але в будь-якому разi не пiзнiше завершення робочого дня, протягом якого виникла така iнформацiя.

     Порядок подання iнформацiї особами, якi провадять дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються особами, якi провадять дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, повиннi забезпечувати ефективну перевiрку повноти поданої учасниками фондового ринку звiтностi та/або адмiнiстративних даних, виявлення описок та/або очевидних технiчних помилок, а також забезпечувати повернення такої звiтностi та/або даних учасникам фондового ринку для виправлення та повторного подання.

     3. Програмно-технiчнi комплекси, що використовуються особами, якi провадять дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, повиннi забезпечувати виявлення помилок, допущених внаслiдок дiй особи, яка провадить зазначену дiяльнiсть, забезпечувати виправлення таких помилок та повторне подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

(Закон доповнено роздiлом III1 згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

Роздiл IV
ЕМIСIЯ ТА ОБIГ ЦIННИХ ПАПЕРIВ

     Стаття 28. Емiсiя цiнних паперiв

     1. Емiсiя цiнних паперiв - сукупнiсть дiй емiтента, що спрямованi на реєстрацiю випуску цiнних паперiв у Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, їх розмiщення серед iнвесторiв в цiннi папери та здiйснюються в послiдовностi, встановленiй статтею 29 цього Закону.

     2. У разi емiсiї цiнних паперiв емiтент оформлює вiдповiдне рiшення про емiсiю, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Емiтент повинен надавати iнвестору засвiдчену копiю рiшення про емiсiю на його запит.

     3. Емiсiя цiнних паперiв здiйснюється емiтентом самостiйно або через андеррайтера, що уклав з емiтентом договiр про андеррайтинг.

     Договiр про андеррайтинг повинен вiдповiдати вимогам типового договору, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. У процесi емiсiї цiнних паперiв договори з першими власниками щодо вiдчуження цiнних паперiв укладаються до дати, визначеної рiшенням про емiсiю цiнних паперiв, але не пiзнiше двох мiсяцiв з дати початку розмiщення цiнних паперiв, визначеної рiшенням про емiсiю таких цiнних паперiв, якщо iнший строк не передбачений цим Законом.

     Кожен iнвестор у цiннi папери має оплатити вартiсть цiнних паперiв у повному обсязi до дати затвердження результатiв емiсiї вiдповiдного випуску цiнних паперiв.

     5. Переважне право на придбання цiнних паперiв одними iнвесторами стосовно iнших встановлюється законом.

     Строк реалiзацiї переважного права визначається рiшенням про емiсiю цiнних паперiв та не може становити менше 15 робочих днiв.

     6. Кiлькiсть розмiщених цiнних паперiв не повинна перевищувати кiлькостi цiнних паперiв, визначеної у рiшеннi про емiсiю таких цiнних паперiв.

     7. Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється серед заздалегiдь визначеного кола осiб, кiлькiсть неквалiфiкованих iнвесторiв серед яких не може дорiвнювати або перевищувати 150 осiб, крiм випадку здiйснення публiчної пропозицiї емiтентом у процесi емiсiї.

     Стаття 29. Етапи емiсiї цiнних паперiв

     1. Емiсiя акцiй здiйснюється за такими етапами:

     1) прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв органом (особою) емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;

     2) укладення у разi потреби договору з андеррайтером;

     3) подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяви, рiшення про емiсiю цiнних паперiв i всiх необхiдних документiв для реєстрацiї випуску цiнних паперiв;

     4) реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску цiнних паперiв та видача тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв;

     5) укладення з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв або з Нацiональним банком України договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв (за вiдсутностi такого договору);

     6) присвоєння цiнним паперам мiжнародного iдентифiкацiйного номера;

     7) реалiзацiя акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     8) розмiщення цiнних паперiв;

     9) затвердження результатiв емiсiї цiнних паперiв органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення;

     10) внесення до статуту акцiонерного товариства змiн, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу товариства, з урахуванням результатiв емiсiї акцiй;

     11) реєстрацiя змiн до статуту акцiонерного товариства в органах державної реєстрацiї;

     12) подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяви i всiх необхiдних документiв для реєстрацiї звiту про результати емiсiї цiнних паперiв;

     13) реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати емiсiї цiнних паперiв та видача свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв.

     Емiсiя iнших цiнних паперiв (крiм державних цiнних паперiв) здiйснюється за етапами, визначеними пунктами 1 - 6, 8, 9, 12, 13 цiєї частини.

     2. Порядок поєднання емiсiї цiнних паперiв iз здiйсненням публiчної пропозицiї таких цiнних паперiв у процесi їх емiсiї встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 30. Реєстрацiя та вiдмова в реєстрацiї випуску цiнних паперiв

     1. Емiтент подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку заяву, рiшення про емiсiю цiнних паперiв i всi необхiднi документи для реєстрацiї випуску цiнних паперiв протягом 60 днiв пiсля прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв органом (особою) емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення.

     2. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку протягом 25 робочих днiв:

     1) пiсля надходження заяви, рiшення про емiсiю цiнних паперiв i всiх необхiдних документiв для реєстрацiї випуску цiнних паперiв здiйснює реєстрацiю випуску цiнних паперiв або вiдмовляє в реєстрацiї;

     2) повертає документи емiтентовi без розгляду в разi їх подання не в повному обсязi або з порушенням встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вимог до їх оформлення.

     Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску цiнних паперiв.

     3. Реєстрацiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску цiнних паперiв не може розглядатися як гарантiя їх вартостi. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдає лише за повноту iнформацiї, що мiститься у рiшеннi про емiсiю цiнних паперiв, та за її вiдповiднiсть вимогам законодавства.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, наведених у документах, що подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку для реєстрацiї випуску цiнних паперiв, несе емiтент.

     4. Перелiк документiв, необхiдних для реєстрацiї випуску цiнних паперiв, та порядок їх реєстрацiї встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку вiдмовляє в реєстрацiї випуску цiнних паперiв у строк, встановлений частиною другою цiєї статтi, у разi:

     1) невiдповiдностi поданих документiв вимогам законодавства;

     2) наявностi розбiжностей мiж рiзними положеннями поданих документiв, недостовiрностi та/або неповноти iнформацiї у поданих документах;

     3) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв;

     4) визнання емiсiї цiнних паперiв недобросовiсною;

     5) якщо мiсцезнаходженням емiтента вiдповiдно до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань є тимчасово окупована територiя України або територiя проведення антитерористичної операцiї.

     Стаття 31. Облiк зареєстрованих випускiв цiнних паперiв

     1. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку веде Державний реєстр випускiв цiнних паперiв у встановленому нею порядку.

     2. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює порядок доступу учасникiв ринку цiнних паперiв до iнформацiї, що мiститься в Державному реєстрi випускiв цiнних паперiв. Такий доступ є безоплатним.

     Стаття 32. Звiт про результати емiсiї цiнних паперiв

     1. Емiтент акцiй подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у 30-денний строк з дня прийняття на загальних зборах акцiонерiв рiшення про внесення змiн до статуту товариства (у випадках, визначених законом щодо обов'язкового погодження змiн до статуту з вiдповiдними державними органами у 60-денний строк) звiт про результати емiсiї акцiй та iншi визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку документи, необхiднi для реєстрацiї звiту.

     Емiтент цiнних паперiв (крiм акцiй) подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у 15-денний строк з дня затвердження результатiв емiсiї цiнних паперiв (крiм акцiй) органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, звiт про результати емiсiї цiнних паперiв (крiм акцiй) та iншi визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку документи, необхiднi для реєстрацiї звiту.

     2. Кiлькiсть фактично розмiщених цiнних паперiв зазначається у звiтi про результати емiсiї цiнних паперiв, що складається на пiдставi затверджених результатiв емiсiї.

     Затвердження результатiв емiсiї (у разi емiсiї акцiй - також внесення вiдповiдних змiн до статуту) органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, здiйснюється протягом 60 днiв з дня закiнчення строку розмiщення цiнних паперiв.

     3. У разi додаткової емiсiї акцiй у звiтi про результати емiсiї цiнних паперiв також зазначається кiлькiсть фактично придбаних акцiй пiд час реалiзацiї переважного права.

     4. Звiт про результати емiсiї цiнних паперiв пiдлягає оприлюдненню у випадках, встановлених цим Законом.

     Звiт про результати емiсiї цiнних паперiв пiдлягає оприлюдненню у спосiб, передбачений частиною другою статтi 381 цього Закону, та строки, встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює вимоги до розкриття iнформацiї, що мiститься у звiтi про результати емiсiї цiнних паперiв.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку пiсля отримання необхiдних документiв зобов'язана прийняти рiшення про реєстрацiю звiту про результати емiсiї цiнних паперiв або про вiдмову в реєстрацiї.

     6. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку вiдмовляє в реєстрацiї звiту про результати емiсiї цiнних паперiв у строки, встановленi частиною другою статтi 30 цього Закону, виключно у разi, якщо:

     1) порушено вимоги законодавства щодо емiсiї цiнних паперiв, зокрема порушено встановлений порядок прийняття рiшення про затвердження результатiв емiсiї;

     2) емiсiю цiнних паперiв визнано недобросовiсною;

     3) встановлено невiдповiднiсть поданих документiв вимогам законодавства.

     Стаття 33. Недобросовiсна емiсiя цiнних паперiв

     1. Недобросовiсна емiсiя цiнних паперiв - дiї, що порушують встановлену цим Законом процедуру емiсiї i є пiдставою для прийняття рiшення про вiдмову в реєстрацiї випуску цiнних паперiв, звiту про результати емiсiї цiнних паперiв та вiдмову в затвердженнi проспекту, а також зупинення розмiщення цiнних паперiв.

     2. Пiдставою для визнання емiсiї цiнних паперiв недобросовiсною є:

     1) порушення емiтентом вимог цього Закону, невiдповiднiсть поданих емiтентом документiв вимогам законодавства та/або неповнота iнформацiї у поданих документах;

     2) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв;

     3) внесення недостовiрних, з розбiжностями мiж рiзними положеннями та/або неповних вiдомостей до документiв, що подаються для реєстрацiї випуску цiнних паперiв, звiту про результати емiсiї цiнних паперiв;

     4) неодноразове грубе порушення емiтентом прав iнвесторiв пiд час емiсiї цiнних паперiв.

     3. У разi недобросовiсної емiсiї Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право тимчасово зупинити розмiщення цiнних паперiв.

     Порядок прийняття рiшення про зупинення розмiщення цiнних паперiв встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Зупинене розмiщення цiнних паперiв поновлюється за рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку лише до закiнчення строку укладення договорiв з першими власниками, визначеного рiшенням про емiсiю цiнних паперiв, за умови усунення порушень, що стали пiдставою для зупинення розмiщення.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про визнання емiсiї цiнних паперiв недiйсною у разi, якщо:

     1) порушення, що стали пiдставою для зупинення розмiщення цiнних паперiв, не усуненi протягом 15 днiв пiсля прийняття Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдного рiшення;

     2) Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку не надiсланi документи, що пiдтверджують усунення порушень.

     6. У разi визнання емiсiї недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсiї цiнних паперiв органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу акцiонерного товариства з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, емiтент таких цiнних паперiв зобов'язаний повернути iнвесторам кошти (майно, майновi права), що надiйшли як плата за розмiщенi цiннi папери, у строки, визначенi рiшенням про емiсiю цiнних паперiв, але не бiльше шести мiсяцiв, у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Центральний депозитарiй цiнних паперiв протягом трьох робочих днiв пiсля отримання вiд емiтента iнформацiї про повернення iнвесторам коштiв (майна, майнових прав), що надiйшли як плата за розмiщенi цiннi папери, забезпечує в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, списання депозитарними установами прав на вiдповiднi цiннi папери з рахункiв iнвесторiв (депонентiв) та переведення вiдповiдних цiнних паперiв з рахункiв депозитарних установ на рахунок такого емiтента.

     За кожний день порушення строку, передбаченого абзацом першим цiєї частини, емiтент сплачує пеню у розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України.

     Стаття 34. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв

     1. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв (далi - публiчна пропозицiя) - пропозицiя (оферта), звернена до невизначеного кола осiб, про придбання цiнних паперiв за цiною та на умовах, визначених такою пропозицiєю, що здiйснюється з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.

     Публiчна пропозицiя повинна мiстити умови та порядок придбання цiнних паперiв, щодо яких здiйснюється така публiчна пропозицiя, строк дiї такої пропозицiї та вiдповiдати вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Публiчна пропозицiя може здiйснюватися:

     1) емiтентом у процесi емiсiї цiнних паперiв;

     2) емiтентом щодо викуплених цiнних паперiв;

     3) оферентом щодо продажу належних йому цiнних паперiв.

     Подання заявки про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру вважається здiйсненням публiчної пропозицiї. Подання заявки про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi без включення до бiржового реєстру не вважається публiчною пропозицiєю.

     3. Публiчна пропозицiя здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм випадкiв, передбачених частиною четвертою цiєї статтi.

     Здiйснення публiчної пропозицiї можливе лише за умови дiйсностi проспекту вiдповiдно до статтi 37 цього Закону.

     4. Вимоги щодо необхiдностi оформлення проспекту не поширюються на такi випадки:

     1) публiчна пропозицiя здiйснюється виключно серед квалiфiкованих iнвесторiв;

     2) публiчна пропозицiя здiйснюється серед неквалiфiкованих iнвесторiв, загальна кiлькiсть яких становить менше 150 осiб;

     3) публiчна пропозицiя здiйснюється у процесi злиття або подiлу юридичної особи, за умови що документ, який передбачає такий подiл або злиття, оприлюднений вiдповiдно до вимог частини другої статтi 381 цього Закону;

     4) публiчна пропозицiя здiйснюється серед iнвесторiв за умови, що кожен iз цих iнвесторiв придбаває цiннi папери на суму, що не перевищує розмiр, встановлений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     5) емiсiя акцiй здiйснюється з метою їх конвертацiї в акцiї iншого типу та/або класу цього самого емiтента;

     6) здiйснюється емiсiя цiнних паперiв, що пiдлягають розподiлу виключно мiж теперiшнiми або колишнiми керiвниками чи працiвниками емiтента або юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента, за умови наявностi документа, що мiстить iнформацiю про кiлькiсть та тип цiнних паперiв, а також про умови та деталi такого розподiлу;

     7) загальна номiнальна вартiсть цiнних паперiв, щодо яких здiйснюється публiчна пропозицiя, не перевищує обсяг, встановлений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     8) здiйснюється емiсiя державних цiнних паперiв та облiгацiй мiсцевих позик;

     9) здiйснюється емiсiя цiнних паперiв, виконання зобов'язань за якими гарантовано державою або органами мiсцевого самоврядування;

     10) подано заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, за умови що:

     а) цiннi папери цього випуску вже включенi до бiржового реєстру цiєї фондової бiржi;

     б) кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких подано заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi, є меншою за 20 вiдсоткiв вiд кiлькостi цiнних паперiв цього випуску, що перебувають у бiржовому реєстрi протягом останнiх 12 мiсяцiв;

     11) подано заявку про допуск акцiй до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, за умови що:

     а) акцiї конвертуються з iнших цiнних паперiв;

     б) акцiї, в якi конвертуються iншi цiннi папери, вже включенi до бiржового реєстру цiєї фондової бiржi;

     в) загальна кiлькiсть акцiй, конвертованих з iнших цiнних паперiв, не перевищує 20 вiдсоткiв загальної кiлькостi акцiй тих самих виду та класу, що перебувають у бiржовому реєстрi цiєї фондової бiржi протягом останнiх 12 мiсяцiв;

     12) подано заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру за результатами конвертацiї цiнних паперiв, за умови що конвертацiя здiйснена у процесi вiдновлення платоспроможностi фiнансової установи в установленому законодавством порядку;

     13) подано заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру щодо цiнних паперiв, вже включених до бiржового реєстру iншої фондової бiржi, за умови дотримання всiх таких вимог:

     а) такi цiннi папери перебувають у бiржовому реєстрi iншої фондової бiржi бiльше нiж 18 мiсяцiв;

     б) такi цiннi папери включенi до бiржового реєстру iншої фондової бiржi на пiдставi проспекту, оприлюдненого вiдповiдно до вимог частини п'ятої статтi 385 цього Закону;

     в) проведення регулярних торгiв такими цiнними паперами на iншiй фондовiй бiржi;

     г) оприлюднення особою, яка подала заявку про допуск таких цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, державною мовою України та вiдповiдно до вимог частини п'ятої статтi 385 цього Закону документа про такi цiннi папери, складеного вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо його змiсту та розмiру.

     Вимоги пiдпункту "в" пункту 10 цiєї частини не застосовуються в будь-якому з таких випадкiв:

     щодо цiнних паперiв, конвертованих в акцiї, оформлено та оприлюднено проспект вiдповiдно до вимог цього Закону;

     емiтентом акцiй є фiнансова установа, за умови що акцiї конвертованi нею з iнших цiнних паперiв або iнших зобов'язань у порядку та у випадках, встановлених органом, який здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдповiдно до повноважень, встановлених статтею 21 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

     5. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв пiдлягає оприлюдненню у спосiб, передбачений частиною другою статтi 381 цього Закону, та строки, встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 35. Проспект цiнних паперiв

     1. Проспект оформлюється особою, яка здiйснює публiчну пропозицiю (далi - особа, яка оформлює проспект).

     Проспект повинен мiстити всю iнформацiю, яка, з огляду на особливостi емiтента та цiнних паперiв, щодо яких здiйснюється публiчна пропозицiя, необхiдна для надання iнвесторам можливостi зробити обґрунтовану оцiнку фiнансового становища активiв i пасивiв та перспектив емiтента та будь-якої особи, яка забезпечує виконання зобов'язання емiтента за таким випуском, а також прав за такими цiнними паперами, та яка подається у формi, яку легко зрозумiти та проаналiзувати.

     2. Проспект повинен включати:

     1) анотацiю;

     2) реєстрацiйний документ;

     3) документ про цiннi папери.

     3. Вимоги до вiдомостей, якi має включати проспект та окремi його частини, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Проспект може складатися з одного чи кiлькох рiзних документiв, якi також можуть мiстити посилання на iншi документи, якi є у публiчному доступi в результатi їх оприлюднення вiдповiдно до вимог статтi 381 або роздiлу V цього Закону.

     У проспектi, що складається з кiлькох документiв, iнформацiя повинна бути роздiлена на три документи: реєстрацiйний документ, документ про цiннi папери та анотацiя.

     У реєстрацiйному документi повинна мiститися iнформацiя про емiтента.

     У документi про цiннi папери повинна мiститися iнформацiя про цiннi папери, щодо яких здiйснюється публiчна пропозицiя.

     5. Анотацiя повинна мiстити iнформацiю про iстотнi характернi ознаки та ризики, пов'язанi з емiтентом, його цiнними паперами або будь-якою особою, яка забезпечує виконання зобов'язань емiтента за таким випуском. Анотацiя викладається коротко i загальнозрозумiло з метою сприяння прийняттю iнвесторами рiшення щодо можливої iнвестицiї у такi цiннi папери, мовою вiдповiдно до вимог статтi 38 цього Закону. Анотацiя повинна мiстити iнформацiю щодо суттєвих характеристик цiнних паперiв та ризикiв, пов'язаних з емiтентом, будь-якою особою, яка надає забезпечення за вiдповiдним випуском цiнних паперiв, а також не повинна суперечити iншим частинам проспекту.

     Анотацiя також повинна мiстити застереження, що:

     1) її слiд розглядати як вступ до проспекту;

     2) будь-яке рiшення iнвестора щодо iнвестування в цiннi папери має ґрунтуватися на результатах аналiзу проспекту в цiлому;

     3) особи, якi пiдписали анотацiю, несуть вiдповiдальнiсть, лише якщо така анотацiя мiстить неправильну, неточну або суперечливу iнформацiю порiвняно з iншими частинами проспекту.

     Анотацiя не може мiстити посилання на iншi документи.

     6. У разi емiсiї цiнних паперiв, iнших нiж пайовi цiннi папери, у випадках, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, проспект може на вибiр емiтента складатися з базового проспекту, що мiстить всю важливу iнформацiю про емiтента та цiннi папери, щодо яких здiйснюється публiчна пропозицiя.

     Iнформацiя, що мiститься в базовому проспектi, оновлюється у випадках, встановлених законодавством.

     7. У разi якщо в проспектi не зазначається остаточна цiна, за якою вiдчужуються цiннi папери, у проспектi мають бути зазначенi критерiї та/або умови, вiдповiдно до яких визначається така цiна. Такi критерiї та/або умови, вiдповiдно до яких визначається остаточна цiна, за якою вiдчужуються цiннi папери, встановлюються з урахуванням обмежень, встановлених законом.

     Iнформацiя про остаточну цiну, за якою вiдчужуються цiннi папери, повинна:

     1) оприлюднюватися вiдповiдно до вимог частин першої та другої статтi 381 цього Закону;

     2) подаватися до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку одночасно iз звiтом про результати їх розмiщення.

     8. У разi якщо проспект оформлюється юридичною особою, вiн пiдписується особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в такiй юридичнiй особi. У разi якщо проспект складається з кiлькох документiв, цi документи можуть бути пiдписанi рiзними особами, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в особi, що оформлює проспект.

     У разi оформлення проспекту фiзичною особою вiн пiдписується такою фiзичною особою.

     Особи, якi пiдписали проспект, тим самим пiдтверджують достовiрнiсть вiдомостей, якi в ньому мiстяться.

     Особа, яка оформлює проспект, за включення до проспекту недостовiрних та/або оманливих вiдомостей несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     9. Особа, яка надає забезпечення за вiдповiдним випуском цiнних паперiв, за включення до проспекту недостовiрних вiдомостей, якi стосуються наданого забезпечення, несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     Особи, якi надають забезпечення за вiдповiдним випуском цiнних паперiв, пiдписують проспект таких цiнних паперiв.

     10. Фiнансова звiтнiсть, що включається до проспекту, має бути пiдтверджена аудитором (аудиторською фiрмою).

     11. Особа, яка оформлює проспект, за невиконання умов проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     Стаття 36. Затвердження проспекту цiнних паперiв

     1. Особа, яка оформлює проспект, подає до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку проспект та всi необхiднi документи для його затвердження.

     2. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку пiсля надходження проспекту i всiх необхiдних документiв для його затвердження затверджує проспект або вiдмовляє в затвердженнi проспекту протягом:

     20 робочих днiв;

     10 робочих днiв - у разi, якщо в емiтента наявнi цiннi папери, допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, та/або здiйснювалася публiчна пропозицiя таких цiнних паперiв.

     3. У разi якщо проспект та/або iншi поданi документи не вiдповiдають вимогам законодавства та/або мiстять неповну чи недостовiрну iнформацiю, та/або мiстять розбiжностi мiж своїми положеннями, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку невiдкладно, але не пiзнiше завершення передбачених частиною другою цiєї статтi строкiв, iнформує заявника про зазначенi виявленi факти та чiтко визначає змiни, доповнення та/або пояснення, якi необхiдно подати у зв'язку з цим. У такому разi розрахунок строкiв, передбачених частиною другою цiєї статтi, розпочинається спочатку з дня отримання Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку запитуваних вiдповiдно до цiєї частини документiв та/або пояснень.

     4. Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу затвердження проспекту Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Затвердження проспекту Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не може розглядатися як гарантiя вартостi таких цiнних паперiв. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдає лише за повноту iнформацiї, що мiститься у документах, якi подаються для затвердження проспекту, та за її вiдповiднiсть вимогам законодавства.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, наведених у документах, що подаються для затвердження проспекту, несе особа, яка оформила проспект.

     6. Перелiк документiв, необхiдних для затвердження проспекту, та порядок затвердження проспекту встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому нею порядку вiдмовляє у затвердженнi проспекту у строки, встановленi частиною другою цiєї статтi, виключно у разi:

     1) невiдповiдностi поданих документiв вимогам законодавства;

     2) наявностi розбiжностей мiж рiзними положеннями поданих документiв, недостовiрностi та/або неповноти iнформацiї у поданих документах;

     3) визнання емiсiї цiнних паперiв недобросовiсною.

     8. Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або її уповноваженої особи про затвердження проспекту оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку протягом одного робочого дня пiсля його прийняття.

     Стаття 37. Дiйснiсть проспекту цiнних паперiв та внесення до нього змiн

     1. Проспект, який складається з єдиного документа, є дiйсним для здiйснення публiчної пропозицiї протягом 12 мiсяцiв з дати його затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Якщо проспект складається з кiлькох документiв, такий строк розраховується з дати затвердження останнього з них.

     Проспект втрачає дiйснiсть для здiйснення публiчної пропозицiї, якщо суттєвi змiни, зазначенi у частинi другiй цiєї статтi, вiдбулися та не були оформленi вiдповiдно до вимог цiєї статтi шляхом внесення змiн та/або доповнень до такого проспекту.

     2. Особа, яка оформила проспект у порядку та строки, встановленi частиною третьою цiєї статтi, у разi виникнення будь-яких важливих змiн, суттєвих помилок або виявлення неточностей, що стосуються iнформацiї, яка мiститься у проспектi та може вплинути на оцiнку цiнних паперiв (далi - суттєвi змiни), зобов'язана внести вiдповiднi змiни та/або доповнення до такого проспекту, за умови що такi змiни виникли до закiнчення строку дiї публiчної пропозицiї, визначеного вiдповiдно до частини першої статтi 34 цього Закону, або до дати початку торгiв такими цiнними паперами на фондовiй бiржi (залежно вiд того, яка подiя вiдбулася пiзнiше).

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку розробляє та оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi орiєнтовний перелiк суттєвих змiн, поява (виявлення) яких може бути пiдставою для оформлення вiдповiдних змiн та/або доповнень до проспекту.

     3. Змiни та/або доповнення до проспекту повиннi бути оформленi у виглядi вiдповiдного додатка до проспекту та поданi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку для затвердження протягом п'яти робочих днiв з дати виникнення вiдповiдних суттєвих змiн.

     У разi якщо проспект оформлюється юридичною особою, додатки до проспекту пiдписуються особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в такiй юридичнiй особi.

     У разi оформлення проспекту фiзичною особою додатки до нього пiдписуються такою фiзичною особою.

     4. Додатки до проспекту повиннi бути затвердженi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку i пiдлягають оприлюдненню у спосiб, визначений для оприлюднення проспекту частиною другою статтi 381 цього Закону, та строки, встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Додаток до проспекту затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку протягом семи робочих днiв у порядку, встановленому для затвердження проспекту частинами третьою та четвертою статтi 36 цього Закону.

     У разi якщо додатки до реєстрацiйного документа або документа про цiннi папери стосуються iнформацiї, яка мiститься в анотацiї, до анотацiї повиннi бути внесенi змiни, якi оформляються окремим додатком. До додаткiв до анотацiй застосовуються положення частини третьої статтi 38 цього Закону.

     5. У разi внесення змiн та/або доповнень до проспекту при здiйсненнi публiчної пропозицiї, передбаченої пунктами 1 - 3 частини другої статтi 34, iнвестори, якi вже погодилися придбати вiдповiднi цiннi папери до оприлюднення затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку додатка до проспекту, мають право вiдмовитися вiд такого придбання протягом двох робочих днiв з дати оприлюднення такого додатка, за умови що строк дiї публiчної пропозицiї не завершений та договiр щодо придбання таких цiнних паперiв не виконаний.

     Строк реалiзацiї права iнвестора на вiдмову вiд придбання цiнних паперiв може бути збiльшений емiтентом або оферентом.

     У разi внесення змiн та/або доповнень до проспекту пiд час емiсiї цiнних паперiв додаток до проспекту також повинен мiстити кiнцеву дату реалiзацiї права iнвестора на вiдмову вiд придбання цiнних паперiв.

     Стаття 38. Мова проспекту цiнних паперiв

     1. Проспект цiнних паперiв емiтента оформлюється державною мовою України.

     2. Проспект цiнних паперiв iноземного емiтента оформлюється державною мовою України, а також за бажанням особи, яка оформлює такий проспект, англiйською мовою або державною мовою країни Європейського Союзу, в якiй цiннi папери пропонуються до розмiщення чи публiчної пропозицiї або допущенi до торгiв на фондовiй бiржi.

     Стаття 381. Розкриття iнформацiї, що мiститься в проспектi цiнних паперiв

     1. Пiсля затвердження проспекту Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiн має бути оприлюднений особою, яка здiйснює публiчну пропозицiю, протягом двох робочих днiв, але не пiзнiше останнього робочого дня, що передує датi початку продажу таких цiнних паперiв, визначеної вiдповiдною публiчною пропозицiєю, крiм випадкiв, передбачених абзацом другим цiєї частини.

     У разi якщо емiтент не здiйснював публiчну пропозицiю таких цiнних паперiв та/або публiчна пропозицiя таких цiнних паперiв не здiйснювалася оферентом, та/або такi цiннi папери не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, проспект має бути оприлюднений не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати початку продажу таких цiнних паперiв, визначеної вiдповiдною публiчною пропозицiєю.

     2. Проспект вважається оприлюдненим, якщо його розмiщено в електроннiй формi на одному з таких офiцiйних веб-сайтiв:

     1) веб-сайт особи, яка здiйснює публiчну пропозицiю;

     2) веб-сайт фондової бiржi у разi допуску цiнних паперiв до торгiв на такiй фондовiй бiржi;

     3) веб-сайт професiйного учасника фондового ринку, який здiйснює операцiї, пов'язанi з виконанням публiчної пропозицiї;

     4) в електроннiй формi в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.

     3. Паперова форма проспекту має бути надана особою, яка здiйснює публiчну пропозицiю, безоплатно потенцiйному iнвестору на його вимогу.

     У разi якщо проспект складається з кiлькох документiв або мiстить посилання на iншi документи, документи, з яких складається проспект, можуть оприлюднюватися окремо, за умови що цi документи надаються безоплатно потенцiйному iнвестору на його вимогу. Кожний документ повинен мiстити вказiвку, де можна отримати iншi документи - складовi частини проспекту.

     Оприлюднений текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повиннi завжди бути тотожними з оригiнальною версiєю, затвердженою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Особа, яка здiйснює публiчну пропозицiю, зобов'язана також оприлюднити вiдповiдно до вимог частини другої цiєї статтi повiдомлення про те, яким чином оприлюднено проспект i де з ним можна ознайомитися потенцiйним iнвесторам. Вимоги до змiсту такого повiдомлення встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку на своєму офiцiйному веб-сайтi розмiщує затвердженi нею проспекти та змiни до них.

     Стаття 382. Здiйснення публiчної пропозицiї емiтентом у процесi емiсiї

     1. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв емiтентом у процесi їх емiсiї здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виключно за умови:

     1) оприлюднення проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо iнше не встановлено цим Законом;

     2) виконання вимог статтi 29 цього Закону;

     3) реєстрацiї випуску цiнних паперiв вiдповiдно до вимог статтi 30 цього Закону.

     Здiйснення публiчної пропозицiї цiнних паперiв емiтентом у процесi їх емiсiї можливе лише за умови дiйсностi проспекту.

     2. Перелiк документiв, необхiдних для затвердження проспекту та реєстрацiї випуску цiнних паперiв, а також порядок затвердження та реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту, пiдготовленого емiтентом, встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. За включення до проспекту недостовiрних та/або оманливих вiдомостей емiтент несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     4. При публiчнiй пропозицiї цiнних паперiв емiтентом у процесi їх емiсiї реєстрацiя випуску цiнних паперiв та затвердження проспекту здiйснюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у строки, встановленi частиною другою статтi 36, та з урахуванням положень частин третьої i четвертої статтi 36 цього Закону.

     5. Пiсля затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту вiн має бути оприлюднений емiтентом шляхом та у строки, визначенi частинами першою та другою статтi 381 цього Закону.

     6. Змiни або доповнення до проспекту оформлюються емiтентом у порядку, встановленому статтею 37 цього Закону.

     Стаття 383. Проспект цiнних паперiв при публiчнiй пропозицiї викуплених емiтентом цiнних паперiв

     1. Публiчна пропозицiя викуплених емiтентом акцiй здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо iнше не встановлено цим Законом та/або нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також за умови виконання вимог статтi 66 Закону України "Про акцiонернi товариства". Здiйснення публiчної пропозицiї викуплених емiтентом акцiй є можливим лише за умови дiйсностi проспекту.

     2. Перелiк документiв, необхiдних для затвердження проспекту, та порядок затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту, пiдготовленого емiтентом для публiчної пропозицiї викуплених ним власних акцiй, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. За включення до проспекту недостовiрних та/або оманливих вiдомостей емiтент несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     4. Проспект при публiчнiй пропозицiї викуплених емiтентом акцiй затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у строки, встановленi частиною другою статтi 36, та з урахуванням положень частин третьої i четвертої статтi 36 цього Закону.

     5. Пiсля затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту вiн має бути оприлюднений емiтентом шляхом та у строки, визначенi частинами першою та другою статтi 381 цього Закону.

     6. Змiни або доповнення до проспекту оформлюються емiтентом в порядку, встановленому статтею 37 цього Закону.

     Стаття 384. Проспект цiнних паперiв при публiчнiй пропозицiї цiнних паперiв оферентом

     1. Публiчна пропозицiя цiнних паперiв оферентом здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо iнше не встановлено цим Законом та/або нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Здiйснення публiчної пропозицiї цiнних паперiв є можливим лише за умови дiйсностi проспекту.

     2. У разi вiдсутностi оформленого емiтентом або iншим оферентом, або особою, яка подавала заявку про допуск до торгiв на фондовiй бiржi, проспекту або його недiйсностi оферент може самостiйно оформити проспект вiдповiдно до статтi 35 цього Закону.

     При публiчнiй пропозицiї цiнних паперiв оферентом проспект, оформлений ним, повинен бути погоджений емiтентом.

     Перелiк документiв, необхiдних для затвердження проспекту, а також порядок затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту, пiдготовленого оферентом, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. У випадку, передбаченому частиною другою цiєї статтi, проспект пiдписується оферентом (особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в оферентi, якщо оферент є юридичною особою).

     За включення до проспекту недостовiрних та/або оманливих вiдомостей оферент несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     4. Проспект при публiчнiй пропозицiї цiнних паперiв оферентом затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у строки, встановленi частиною другою статтi 36, та з урахуванням положень частин третьої i четвертої статтi 36 цього Закону.

     5. Пiсля затвердження проспекту Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiн має бути оприлюднений оферентом протягом двох робочих днiв, але не пiзнiше останнього робочого дня, що передує датi здiйснення публiчної пропозицiї цiнних паперiв.

     У разi якщо емiтент не здiйснював публiчну пропозицiю таких цiнних паперiв та/або не здiйснювалася публiчна пропозицiя таких цiнних паперiв iншим оферентом, та/або такi цiннi папери не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, проспект має бути оприлюднений не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати здiйснення публiчної пропозицiї цiнних паперiв.

     Оприлюднення проспекту оферентом здiйснюється у порядку, встановленому частиною другою статтi 381 цього Закону.

     6. Паперова форма проспекту має бути надана оферентом безкоштовно потенцiйному iнвестору на його вимогу.

     Оприлюдненi текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повиннi бути завжди тотожними з оригiнальною версiєю, затвердженою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Оферент зобов'язаний також оприлюднити вiдповiдно до порядку, встановленого частиною п'ятою цiєї статтi, повiдомлення про те, яким чином було оприлюднено проспект i де з ним можна ознайомитися потенцiйним iнвесторам. Вимоги до змiсту такого повiдомлення встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Змiни або доповнення до проспекту оформлюються оферентом у порядку, встановленому статтею 37 цього Закону.

     Стаття 385. Проспект цiнних паперiв при допуску цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру

     1. Допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру здiйснюється в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, якщо iнше не встановлено цим Законом. Допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення цiнних паперiв до бiржового реєстру є можливим лише за умови дiйсностi проспекту.

     2. У разi вiдсутностi оформленого емiтентом або оферентом проспекту або його недiйсностi особа, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення цiнних паперiв до бiржового реєстру, може самостiйно оформити проспект вiдповiдно до статтi 35 цього Закону. Перелiк документiв, необхiдних для затвердження проспекту, та порядок затвердження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку проспекту, пiдготовленого особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. У випадку, передбаченому частиною другою цiєї статтi, проспект пiдписується особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру (особою, яка здiйснює управлiнськi функцiї в особi, що подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, якщо такою особою є юридична особа).

     За включення до проспекту недостовiрних та/або оманливих вiдомостей особа, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, несе вiдповiдальнiсть, визначену законом.

     4. Проспект при допуску цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку у строки, встановленi частиною другою статтi 36, та з урахуванням положень частин третьої i четвертої статтi 36 цього Закону.

     5. Пiсля затвердження проспекту Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiн має бути оприлюднений особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, протягом двох робочих днiв та не пiзнiше останнього робочого дня, що передує датi початку торгiв такими цiнними паперами на фондовiй бiржi.

     У разi якщо емiтент та/або оферент не здiйснював публiчну пропозицiю таких цiнних паперiв, проспект має бути оприлюднений не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати початку торгiв такими цiнними паперами на фондовiй бiржi.

     Оприлюднення проспекту особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, здiйснюється в порядку, встановленому частиною другою статтi 381 цього Закону.

     6. Паперова форма проспекту має бути надана особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, безкоштовно потенцiйному iнвестору на його вимогу.

     Оприлюдненi текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повиннi бути завжди тотожними з оригiнальною версiєю, затвердженою Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Особа, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, зобов'язана також оприлюднити вiдповiдно до порядку, встановленого частиною п'ятою цiєї статтi, повiдомлення про те, яким чином було оприлюднено проспект i де з ним можна ознайомитися потенцiйним iнвесторам. Вимоги до змiсту такого повiдомлення встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     7. Змiни або доповнення до проспекту оформлюються особою, яка подає заявку про допуск цiнних паперiв до торгiв на фондовiй бiржi у частинi включення до бiржового реєстру, в порядку, встановленому статтею 37 цього Закону.

     Стаття 386. Емiсiя окремих видiв цiнних паперiв

     1. Емiсiя, обiг та викуп цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування визначаються Законом України "Про iнститути спiльного iнвестування".

     2. Вимоги цього роздiлу не застосовуються до емiсiї державних облiгацiй, казначейських зобов'язань та державних деривативiв.

(роздiл IV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.09.2008р. N 514-VI, вiд 18.12.2008р. N 692-VI, вiд 11.06.2009р. N 1522-VI, вiд 08.10.2010р. N 2601-VI, вiд 21.04.2011р. N 3264-VI, вiд 02.06.2011р. N 3461-VI, вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 15.04.2014р. N 2601-VI, вiд 07.04.2015р. N 289-VIII, вiд 17.09.2015р. N 701-VIII, у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

Роздiл V
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

     Стаття 39. Розкриття регульованої iнформацiї

     1. Регульована iнформацiя розкривається у встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку шляхом її розмiщення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, крiм випадку, встановленого частиною четвертою цiєї статтi.

     2. Якщо iнше не передбачено законодавством, регульована iнформацiя також розкривається шляхом:

     1) розмiщення її на власному веб-сайтi учасника фондового ринку;

     2) подання її до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Учасники фондового ринку зобов'язанi розкривати регульовану iнформацiю вiдповiдно до вимог, в обсязi та строки, встановленi цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Учасники фондового ринку (крiм iнвесторiв у цiннi папери) зобов'язанi мати власний веб-сайт. Учасник фондового ринку не може обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до iнформацiї, що пiдлягає обов'язковому розкриттю на такому веб-сайтi.

     Додатковi вимоги до розкриття регульованої iнформацiї емiтентами, цiннi папери яких допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Iнформацiя про власникiв голосуючих акцiй публiчних акцiонерних товариств, пакет яких становить 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, подається емiтентовi цiнних паперiв власником таких акцiй у строки, порядку та за формою, що встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Iнформацiя про власникiв голосуючих акцiй акцiонерних товариств, пакет яких становить 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, подається емiтентовi цiнних паперiв Центральним депозитарiєм цiнних паперiв на запит емiтента у строки, порядку та за формою, що встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Така iнформацiя обов'язково має мiстити вiдомостi про розмiр пакета такого власника iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних такому власнику акцiй та вiдомостi про власника iз зазначенням iменi (найменування) власника, коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента) або коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента).

     Зазначена в абзацах першому та другому цiєї частини iнформацiя оприлюднюється емiтентом в установленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку.

     4. Регульована iнформацiя розкривається приватними акцiонерними товариствами (у разi якщо щодо цiнних паперiв такого товариства не здiйснювалася публiчна пропозицiя) виключно шляхом її розмiщення на власному веб-сайтi та шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     5. Приватне акцiонерне товариство (у разi якщо таким товариством не здiйснювалася публiчна пропозицiя цiнних паперiв), 100 вiдсоткiв акцiй якого прямо або опосередковано належать однiй особi, крiм товариства, 100 вiдсоткiв акцiй якого прямо або опосередковано належать державi, не розкриває регульовану iнформацiю, якщо iнше не встановлено його статутом.

     У такому разi приватне акцiонерне товариство повинно розкривати свою структуру власностi.

(стаття 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.04.2011р. N 3264-VI, вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII, у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 391. Мова розкриття регульованої iнформацiї

     1. Регульована iнформацiя розкривається емiтентом державною мовою України.

     Регульована iнформацiя розкривається iноземним емiтентом державною мовою України, а також за бажанням емiтента англiйською мовою або державною мовою країни Європейського Союзу, в якiй цiннi папери допущенi до торгiв на фондовiй бiржi.

     2. Акцiонери або фiзичнi чи юридичнi особи, передбаченi статтею 641 Закону України "Про акцiонернi товариства", мають право надавати iнформацiю емiтенту та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку державною мовою України або англiйською мовою.

     3. Iнформацiя розкривається професiйними учасниками та саморегулiвними органiзацiями професiйних учасникiв фондового ринку державною мовою України.

(Закон доповнено статтею 391 згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 40. Регулярна iнформацiя про емiтента

     1. Регулярна iнформацiя про емiтента - рiчна та промiжна звiтна iнформацiя про результати фiнансово-господарської дiяльностi емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Звiтним перiодом для складання рiчної iнформацiї про емiтента є календарний рiк.

     Перший звiтний перiод емiтента може бути меншим, нiж 12 мiсяцiв, та обчислюється для емiтентiв (крiм iноземних) з дня державної реєстрацiї такого емiтента як юридичної особи до 31 грудня звiтного року включно.

     3. Рiчна iнформацiя про емiтента повинна мiстити такi вiдомостi:

     1) найменування та мiсцезнаходження емiтента, розмiр його статутного капiталу;

     2) iнформацiю про орган управлiння емiтента, його посадових осiб та засновникiв;

     3) iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента;

     4) iнформацiю про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi;

     5) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою). При цьому, якщо вiдповiдно до вимог законодавства емiтент зобов'язаний пiдготувати консолiдовану фiнансову звiтнiсть, то рiчна фiнансова звiтнiсть повинна мiстити консолiдовану фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою), та окремо свою власну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);

     6) аудиторський висновок (звiт) незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);

     7) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинiв;

     8) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

     9) перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй та iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй;

     10) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

     11) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

     12) звiт керiвництва;

     13) твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi;

     14) вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах;

     15) iнформацiю про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв);

     16) iнформацiю про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв;

     17) iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента;

     18) iнформацiю про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента;

     19) iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом;

     20) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;

     21) iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi;

     22) iнформацiю про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi;

     23) iнформацiю про придбання власних акцiй емiтентом;

     24) iнформацiю про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента.

     Емiтент має право додатково розкривати iншi вiдомостi у рiчнiй iнформацiї.

     Рiчна iнформацiя повинна бути затверджена наглядовою радою емiтента до її розкриття вiдповiдно до вимог цього Закону.

     4. Рiчна iнформацiя про емiтента є регульованою iнформацiєю та пiдлягає розкриттю емiтентом не пiзнiше 30 квiтня року, наступного за звiтним.

     Рiчна iнформацiя повинна залишатися в публiчному доступi на власному веб-сайтi емiтента протягом щонайменше 10 рокiв пiсля її розкриття.

     5. Звiтним перiодом для складання промiжної iнформацiї про емiтента є квартал. Промiжна iнформацiя про емiтента складається станом на кiнець останнього дня кварталу.

     Промiжна iнформацiя про емiтента повинна мiстити такi вiдомостi:

     1) найменування та мiсцезнаходження емiтента, розмiр його статутного капiталу;

     2) iнформацiю про орган управлiння емiтента, його посадових осiб та засновникiв;

     3) iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента;

     4) iнформацiю про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть);

     5) промiжну фiнансову звiтнiсть разом з висновком про огляд цiєї звiтностi, пiдготовленим аудитором (аудиторською фiрмою);

     6) промiжний звiт керiвництва;

     7) твердження щодо промiжної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 401цього Закону;

     8) вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах;

     9) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

     10) iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi.

     Емiтент має право додатково розкривати iншi вiдомостi у промiжнiй iнформацiї.

     У разi якщо емiтент вiдповiдно до законодавства зобов'язаний складати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента складається вiдповiдно до таких стандартiв.

     У разi якщо емiтент вiдповiдно до законодавства зобов'язаний складати окрему власну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi та не зобов'язаний готувати консолiдовану фiнансову звiтнiсть, скорочений перелiк фiнансових звiтiв повинен мiстити принаймнi стислий баланс, короткий звiт про прибутки та збитки та примiтки до цих звiтiв. Готуючи стислий баланс та короткий звiт про прибутки та збитки, емiтент повинен додержуватися тих самих принципiв, як при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi.

     Якщо промiжна фiнансова звiтнiсть була у будь-який спосiб перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою), то вiдповiднi документи аудитора (аудиторської фiрми) мають бути включенi у повному обсязi до такої звiтностi. Якщо промiжна фiнансова звiтнiсть не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою), емiтент повинен про це окремо зазначити у своїй промiжнiй фiнансовiй iнформацiї.

     Особливостi промiжної фiнансової звiтностi емiтентiв, якi ведуть бухгалтерський облiк та складають фiнансову звiтнiсть за нацiональними стандартами, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної фiнансової i бюджетної полiтики.

(абзац сiмнадцятий частини п'ятої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.11.2019р. N 293-IX)

     6. Строки, порядок i форми розкриття регулярної iнформацiї про емiтента (рiчної та промiжної) i вiдомостей, що мiстяться у такiй iнформацiї, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, яка вживає заходiв щодо розкриття зазначеної iнформацiї.

     7. Емiтенти, якi здiйснили публiчну пропозицiю та/або цiннi папери яких допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, зобов'язанi не пiзнiше 31 сiчня кожного року оприлюднювати на власному веб-сайтi календарний план розмiщення у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, та на власному веб-сайтi iнформацiї, документiв та повiдомлень, оприлюднення яких вимагається вiдповiдно до законодавства, крiм особливої iнформацiї (далi - календарний план).

     Порядок i форма розкриття календарного плану, а також вимоги щодо його змiсту встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     8. Публiчне акцiонерне товариство, щодо акцiй якого здiйснено публiчну пропозицiю та/або акцiї якого допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, а також банк зобов'язанi розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi.

     Публiчне акцiонерне товариство (крiм банкiв), щодо акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi, крiм вимог частини п'ятої цiєї статтi.

     Емiтент, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого здiйснено публiчну пропозицiю та/або цiннi папери якого допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, зобов'язаний розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi, крiм вимог пунктiв 7 - 11 та 21 частини третьої та пунктiв 9, 10 частини п'ятої цiєї статтi.

     Приватне акцiонерне товариство (щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю) зобов'язано розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi, крiм вимог пунктiв 6, 7, 8, 10, 20 частини третьої та частини п'ятої цiєї статтi. При цьому для товариства, зазначеного у цьому абзацi, аудиторський висновок розкривається у разi проходження аудиту.

     Пункт 5 частини третьої цiєї статтi не застосовується до приватного акцiонерного товариства (крiм того, яке здiйснило публiчну пропозицiю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй) у частинi пiдтвердження аудитором (аудиторською фiрмою) рiчної фiнансової звiтностi.

     Емiтент, який не є акцiонерним товариством та який не здiйснював публiчну пропозицiю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, та цiннi папери якого не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, зобов'язаний розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi за винятком вимог пунктiв 6 - 21 частини третьої та частини п'ятої цiєї статтi.

     Вимоги цiєї статтi не застосовуються до емiтентiв таких видiв цiнних паперiв:

     1) державнi облiгацiї;

     2) казначейськi зобов'язання;

     3) облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб;

     4) облiгацiї мiсцевих позик.

     Особливостi подання та оприлюднення регулярної iнформацiї iнститутами спiльного iнвестування встановлюються законодавством.

     9. Вiдповiдальнiсть за повноту розкриття iнформацiї, передбаченої цiєю статтею, несе емiтент та/або особа, що здiйснює управлiнськi функцiї в ньому.

(стаття 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.09.2008р. N 514-VI, вiд 21.04.2011р. N 3264-VI, вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 07.04.2015р. N 289-VIII, вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII, у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 401. Звiт керiвництва

     1. Рiчний звiт керiвництва, який включається до рiчної iнформацiї про емiтента вiдповiдно до статтi 40 цього Закону, повинен мiстити достовiрний огляд розвитку емiтента та його дiяльностi за звiтний перiод, включно з описом ризикiв та невизначеностей, з якими стикається емiтент у своїй господарськiй дiяльностi.

     Рiчний звiт керiвництва готується вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Рiчний звiт керiвництва повинен мiстити:

     1) вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента;

     2) iнформацiю про розвиток емiтента;

     3) iнформацiю про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiю про:

     а) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування;

     б) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв;

     4) звiт про корпоративне управлiння.

     3. Якщо емiтент є фiнансовою установою, звiт про корпоративне управлiння готується вiдповiдно до вимог цього Закону та Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фiнансових послуг".

     Якщо емiтент не є фiнансовою установою, звiт про корпоративне управлiння готується вiдповiдно до вимог цього Закону.

     Звiт про корпоративне управлiння повинен мiстити:

     1) посилання на:

     а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент;

     б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати;

     в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.

     Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управлiння, зазначений у пiдпунктах "а" або "б", емiтент також надає посилання, де вiдповiднi тексти перебувають у публiчному доступi. Якщо робиться посилання на iнформацiю, зазначену в пiдпунктi "в", емiтент надає iнформацiю про практику корпоративного управлiння;

     2) якщо емiтент вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, - пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння такий емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо емiтент прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, вiн обґрунтовує причини таких дiй;

     3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

     4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень;

     5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

     6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

     7) iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

     8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

     9) повноваження посадових осiб емiтента.

     Емiтент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фiрму), який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5 - 9 цiєї частини, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1 - 4 цiєї частини. Така iнформацiя включається до складу звiту про корпоративне управлiння емiтента.

     4. Промiжний звiт керiвництва повинен щонайменше мiстити вказiвки на важливi подiї, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть, а також опис основних ризикiв та невизначеностей.

(Закон доповнено статтею 401 згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 41. Особлива iнформацiя про емiтента

     1. Особлива iнформацiя про емiтента - iнформацiя, до якої належать вiдомостi про:

     1) прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу;

     2) прийняття рiшення про викуп власних акцiй, крiм акцiй корпоративних iнвестицiйних фондiв iнтервального та вiдкритого типу;

     3) наявнiсть, строк дiї та сторони акцiонерного договору;

     4) факти включення/виключення цiнних паперiв до бiржового реєстру фондової бiржi;

     5) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинiв, або прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;

     6) осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

     7) змiну складу посадових осiб емiтента;

     8) змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй;

     9) змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;

     10) змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. У випадку змiни осiб, передбаченої цим пунктом, особи, якi ведуть облiк прав власностi на зазначенi фiнансовi iнструменти, зобов'язанi надавати емiтенту iнформацiю на його запит;

     11) рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв;

     12) рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу;

     13) порушення провадження у справi про вiдшкодування емiтенту збиткiв, завданих посадовою особою такого емiтента;

     14) порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю;

     15) рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента;

     16) повiдомлення про викуп акцiй понад пороговi значення пакета акцiй;

     17) змiни до статуту, пов'язанi iз змiною прав акцiонерiв;

     18) кiлькiсть голосуючих акцiй та розмiр статутного капiталу за результатами його збiльшення або зменшення;

     19) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, контрольного пакета акцiй iз зазначенням iнформацiї про найвищу цiну придбання акцiй за останнi 12 мiсяцiв у процесi такого набуття, iменi (найменування) власника (власникiв), коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв);

     20) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, значного контрольного пакета акцiй iз зазначенням iнформацiї про найвищу цiну придбання акцiй за останнi 12 мiсяцiв у процесi такого набуття, iменi (найменування) власника (власникiв), коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв);

     21) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, домiнуючого контрольного пакета акцiй iз зазначенням iнформацiї про найвищу цiну придбання акцiй за останнi 12 мiсяцiв у процесi такого набуття, iменi (найменування) власника (власникiв), коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв).

     2. Строки, порядок i форми розкриття особливої iнформацiї про емiтента та додаткових вiдомостей, що мiстяться у такiй iнформацiї, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку встановлює додатковi вимоги до розкриття особливої iнформацiї про емiтента та вживає заходiв щодо її розкриття.

     4. Публiчне акцiонерне товариство та банк зобов'язанi розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi.

     Приватне акцiонерне товариство зобов'язано розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi, крiм вимог пунктiв 3, 9, 10, 16 - 18 та 20 частини першої цiєї статтi.

     Емiтент, який не є акцiонерним товариством та щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого здiйснено публiчну пропозицiю, та/або цiннi папери якого допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, зобов'язаний розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi, крiм вимог пунктiв 2, 3, 5, 8 - 10, 16 - 21 частини першої цiєї статтi.

     Емiтент, який не є акцiонерним товариством та щодо цiнних паперiв якого не здiйснено публiчну пропозицiю, та цiннi папери якого не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, не зобов'язаний розкривати iнформацiю вiдповiдно до вимог цiєї статтi.

     Вимоги цiєї статтi не застосовуються до емiтентiв таких видiв цiнних паперiв:

     1) державнi облiгацiї;

     2) казначейськi зобов'язання;

     3) облiгацiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб;

     4) облiгацiї мiсцевих позик.

(стаття 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.04.2011р. N 3264-VI, вiд 07.04.2015р. N 289-VIII, вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII, у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 411. Особливостi розкриття iнформацiї iноземними емiтентами

     1. Звiтним перiодом для складання рiчної iнформацiї про iноземного емiтента може бути календарний рiк або iнший промiжок часу тривалiстю 12 мiсяцiв, дата початку та закiнчення якого визначається за законодавством держави походження такого iноземного емiтента (далi - фiнансовий рiк iноземного емiтента).

     2. Якщо фiнансовий рiк iноземного емiтента є вiдмiнним вiд календарного року, рiчна iнформацiя про такого iноземного емiтента пiдлягає оприлюдненню ним не пiзнiше завершення четвертого мiсяця, наступного за звiтним, фiнансового року iноземного емiтента.

     3. Фiнансова звiтнiсть iноземного емiтента має бути складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     Iноземний емiтент, акцiї якого допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в Українi, зобов'язаний забезпечити додаткове розкриття iнформацiї, передбаченої статтею 641 Закону України "Про акцiонернi товариства", а також iнформацiї про скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв в обсязi, не меншому за встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства".

(Закон доповнено статтею 411 згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 42. Розкриття iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку цiнних паперiв

     1. Iнформацiя, що мiститься у системi депозитарного облiку цiнних паперiв, розкривається у випадках та порядку, визначених Законом України "Про депозитарну систему України".

(абзац четвертий частини першої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, вiд 04.07.2012р. N 5042-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, у редакцiї Закону України вiд 06.07.2012р. N 5178-VI)

     2. Iнформацiя про власникiв пакетiв голосуючих акцiй (5 вiдсоткiв i бiльше) акцiонерних товариств подається Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку депозитарною установою, на рахунку в цiнних паперах якої в Центральному депозитарiї облiковуються акцiї акцiонерного товариства, у строки, порядку та за формою, що встановленi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзац перший частини другої статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Iнформацiя про власникiв пакетiв голосуючих акцiй (5 вiдсоткiв i бiльше) акцiонерних товариств є вiдкритою i оприлюднюється в установленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку шляхом розмiщення у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про ринок цiнних паперiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Така iнформацiя обов'язково має мiстити розмiр пакета такого власника iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних такому власнику акцiй та вiдомостi про власника iз зазначенням iменi (найменування) власника, коду згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента) або коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника.

(абзац другий частини другої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)
(статтю 42 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII)

     Стаття 43. Розкриття iнформацiї про професiйних учасникiв фондового ринку

     1. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку забезпечує оприлюднення iнформацiї про професiйних учасникiв фондового ринку (номер, дата видачi та строк дiї лiцензiї, обсяг повноважень згiдно з лiцензiєю, керiвник та уповноважена особа, що дiє вiд його iменi).

     Стаття 44. Iнсайдерська iнформацiя

     1. Iнсайдерська iнформацiя - неоприлюднена iнформацiя про емiтента, його цiннi папери та похiднi (деривативи), що перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, або правочини щодо них, у разi якщо оприлюднення такої iнформацiї може iстотно вплинути на вартiсть цiнних паперiв та похiдних (деривативiв), та яка пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до вимог, встановлених цим Законом.

     2. Iнформацiя щодо оцiнки вартостi цiнних паперiв та/або фiнансово-господарського стану емiтента, якщо вона отримана виключно на основi оприлюдненої iнформацiї або iнформацiї з iнших публiчних джерел, не заборонених законодавством, не є iнсайдерською iнформацiєю.

     3. Iнформацiя не вважається iнсайдерською з моменту її оприлюднення вiдповiдно до закону.

(стаття 44 у редакцiї Закону України вiд 22.04.2011р. N 3306-VI)

     Стаття 45. Заборона використання iнсайдерської iнформацiї

     1. Особi, яка володiє iнсайдерською iнформацiєю, забороняється:

(абзац перший частини першої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.04.2011р. N 3306-VI)

     вчиняти з використанням iнсайдерської iнформацiї на власну користь або на користь iнших осiб правочини, спрямованi на придбання або вiдчуження цiнних паперiв та похiдних (деривативiв), яких стосується iнсайдерська iнформацiя, до моменту оприлюднення такої iнформацiї;

(абзац другий частини першої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.04.2011р. N 3306-VI)

     передавати iнсайдерську iнформацiю або надавати доступ до неї iншим особам, крiм розкриття iнформацiї в межах виконання професiйних, трудових або службових обов'язкiв та в iнших випадках передбачених законодавством;

     давати будь-якiй особi рекомендацiї стосовно придбання або вiдчуження цiнних паперiв та похiдних (деривативiв), щодо яких вiн володiє iнсайдерською iнформацiєю, до моменту оприлюднення такої iнформацiї.

(абзац четвертий частини першої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.04.2011р. N 3306-VI)

     2. Фондова бiржа повинна повiдомити Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку про операцiї з цiнними паперами та/або похiдними (деривативами), якi здiйснюються на такiй фондовiй бiржi, у разi, якщо iснує пiдозра в тому, що пiд час здiйснення таких операцiй використовується або може бути використана iнсайдерська iнформацiя.

(частина друга статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 22.04.2011р. N 3306-VI)

     3. Частину третю статтi 45 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.04.2011р. N 3306-VI, зв'язку з цим частину четверту вважати частиною третьою)

     3. Вiдповiдальнiсть за протиправне використання iнсайдерської iнформацiї встановлюється законом.

     Стаття 46. Рекламна iнформацiя на фондовому ринку

     1. Реклама цiнних паперiв та фондового ринку регулюється Законом України "Про рекламу" з урахуванням норм цього Закону та Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi".

(стаття 46 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

Роздiл VI
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ

     Стаття 47. Регулювання ринку цiнних паперiв

     1. Регулювання фондового ринку здiйснює держава та саморегулiвнi органiзацiї.

     2. Державне регулювання ринку цiнних паперiв здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, а також iншi державнi органи у межах своїх повноважень, визначених законом.

     Стаття 48. Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку

     1. Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку може об'єднувати учасникiв, якi здiйснюють рiзнi види професiйної дiяльностi на фондовому ринку, i має бути зареєстровано в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Умовою прийняття рiшення про реєстрацiю об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку є його вiдповiднiсть таким вимогам:

     об'єднання повинно включати не менше 35 вiдсоткiв професiйних учасникiв фондового ринку за кожним з видiв професiйної дiяльностi, визначених цим Законом, якi воно об'єднує;

     наявнiсть правил i стандартiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку, що є обов'язковими для виконання всiма членами об'єднання;

     статус неприбуткової органiзацiї;

     наявнiсть у власностi для забезпечення статутної дiяльностi активiв у розмiрi не менше 600 тисяч гривень.

     Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку зобов'язане дотримуватися вимог, встановлених цiєю статтею, протягом усього перiоду своєї дiяльностi.

     Пiдставою для вiдмови в реєстрацiї об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку може бути:

     вiдсутнiсть документiв, визначених законодавством, необхiдних для реєстрацiї об'єднання;

     невiдповiднiсть поданих документiв та даних, якi вони мiстять, вимогам законодавства;

     невиконання вимог цiєї частини.

     Пiсля усунення порушення/порушень, що були пiдставою для прийняття рiшення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку про вiдмову в реєстрацiї об'єднання, таке об'єднання має право повторно подати документи, визначенi законодавством, для його реєстрацiї як об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку.

     Анулювання реєстрацiї об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку здiйснюється за рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в таких випадках:

     на пiдставi вiдповiдної заяви об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку;

     невиконання об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, постанов уповноважених осiб Комiсiї;

     встановлення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку факту невiдповiдностi об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку вимогам, встановленим цiєю частиною.

     2. Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку набуває статусу саморегулiвної органiзацiї (далi - СРО) за певним видом професiйної дiяльностi на фондовому ринку з дня надання йому статусу СРО Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Порядок надання об'єднанню професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв статусу СРО та позбавлення такого статусу встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку з урахуванням вимог цього Закону.

     Одне об'єднання професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв може набути статус СРО за декiлькома видами професiйної дiяльностi на фондовому ринку за умови дотримання вимог частини третьої цiєї статтi.

     Набуття об'єднанням статусу СРО професiйних учасникiв фондового ринку, вступ до нього професiйних учасникiв фондового ринку, прийняття правил, положень та iнших документiв СРО професiйних учасникiв фондового ринку та внесення змiн до них не належать до узгоджених дiй суб'єктiв господарювання.

     Пiсля надання об'єднанню професiйних учасникiв фондового ринку статусу СРО за певним видом професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв професiйнi учасники фондового ринку, якi є членами iнших професiйних об'єднань, що зареєстрованi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за цим видом професiйної дiяльностi, повиннi у тримiсячний строк стати членами такої СРО та бути її членами протягом всього строку наявностi в неї статусу СРО.

     3. Для набуття статусу СРО об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку повинно подати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку необхiднi документи та вiдповiдати таким вимогам:

     об'єднувати бiльше 75 вiдсоткiв професiйних учасникiв фондового ринку за одним з видiв професiйної дiяльностi, визначених цим Законом;

     мати затвердженi внутрiшнi документи СРО (внутрiшнi правила СРО, Правила (стандарти) професiйної дiяльностi на фондовому ринку, iншi внутрiшнi документи СРО) для реалiзацiї визначених статутом об'єднання функцiй;

     керiвник та заступники керiвника виконавчого органу СРО, керiвники структурних пiдроздiлiв СРО не можуть перебувати у трудових вiдносинах iз членами СРО та прямо або опосередковано бути пов'язаними вiдносинами контролю з членами СРО, мати судимiсть за корисливi кримiнальнi правопорушення проти власностi чи у сферi службової дiяльностi та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг, не зняту або не погашену в установленому законом порядку, та повиннi мати стаж роботи на фондовому ринку не менше п'яти рокiв.

(абзац четвертий частини третьої статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Вимоги щодо примiщень СРО, технiчного забезпечення та програмного забезпечення, квалiфiкацiйнi вимоги до керiвникiв СРО, вимоги до розмiру активiв СРО встановлюються нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     СРО зобов'язана дотримуватися вимог, установлених цiєю статтею, протягом всього строку чинностi свiдоцтва, передбаченого частиною четвертою цiєї статтi.

     4. За результатами розгляду поданих об'єднанням документiв Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку своїм рiшенням надає об'єднанню професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв статус СРО та видає вiдповiдне свiдоцтво про надання статусу саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку (далi - свiдоцтво СРО), строк дiї якого встановлюється рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку i не може бути меншим п'яти рокiв, або своїм вмотивованим рiшенням вiдмовляє в наданнi статусу СРО.

     Пiдставою для вiдмови в наданнi статусу СРО є:

     вiдсутнiсть документiв, визначених законодавством, необхiдних для реєстрацiї об'єднання як СРО;

     невiдповiднiсть поданих документiв та даних, якi вони мiстять, вимогам законодавства;

     невиконання вимог частини третьої цiєї статтi.

     Пiсля усунення порушення/порушень, що були пiдставою для прийняття рiшення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку про вiдмову у наданнi об'єднанню статусу СРО, таке об'єднання має право повторно подати документи, визначенi законодавством, для набуття статусу СРО.

     5. Позбавлення статусу СРО здiйснюється за рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у таких випадках:

     на пiдставi заяви СРО про скасування Комiсiєю свiдоцтва СРО;

     невиконання СРО рiшень Комiсiї, постанов уповноважених осiб Комiсiї;

     встановлення Комiсiєю факту невiдповiдностi СРО вимогам, встановленим цiєю статтею.

(стаття 48 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

     Стаття 49. Повноваження об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку та саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв

     1. Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, включаючи об'єднання, що набуло статусу СРО, має такi повноваження:

     1) впровадження норм професiйної етики у практичнiй дiяльностi учасникiв об'єднання;

     2) розроблення i затвердження методичних рекомендацiй щодо провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку;

     3) впровадження ефективних механiзмiв розв'язання спорiв, пов'язаних з професiйною дiяльнiстю учасникiв об'єднання;

     4) монiторинг дотримання Статуту та внутрiшнiх документiв об'єднання його учасниками.

     2. СРО, крiм повноважень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, додатково має такi повноваження:

     1) розроблення i затвердження обов'язкових для виконання членами СРО Правил (стандартiв) провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi на фондовому ринку, за винятком тих Правил (стандартiв), якi прямо встановленi законом;

     2) розроблення заходiв, спрямованих на запобiгання порушенням членами СРО норм законодавства та внутрiшнiх документiв СРО, у тому числi при припиненнi ними своєї професiйної дiяльностi;

     3) застосування заходiв дисциплiнарного впливу до членiв СРО у разi виявлення порушень Статуту СРО, внутрiшнiх документiв СРО.

     3. Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку (включаючи СРО) можуть виконувати iншi повноваження, передбаченi законом та статутом такого об'єднання, якщо передбаченi в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства, а СРО може додатково виконувати також i повноваження, передбаченi у вiдповiдному рiшеннi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про делегування повноважень з регулювання фондового ринку, прийнятому вiдповiдно до частини п'ятої цiєї статтi.

     4. СРО несе вiдповiдальнiсть за невиконання чи неналежне виконання покладених на неї повноважень у встановленому законодавством порядку.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може делегувати СРО повноваження з регулювання фондового ринку, визначенi законами України, в установленому нею порядку за заявою цiєї СРО.

     У мiсячний строк пiсля отримання заяви вiд СРО Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку приймає рiшення про делегування або вiдмову в делегуваннi СРО повноважень.

     У рiшеннi про делегування СРО повноважень зазначаються:

     найменування СРО, якiй делегуються повноваження;

     повноваження, якi делегуються;

     строк, на який делегуються повноваження, який не може бути бiльшим, нiж строк чинностi свiдоцтва СРО;

     порядок державного контролю за здiйсненням делегованих повноважень.

     Рiшення про делегування СРО повноважень пiдлягає державнiй реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України як нормативно-правовий акт та оприлюдненню вiдповiдно до законодавства.

(статтю 49 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2388-VI, у редакцiї Закону України вiд 04.07.2012р. N 5042-VI)

Роздiл VII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через 30 днiв з дня його опублiкування, крiм:

     частини третьої статтi 8, яка набирає чинностi через 2 роки з дня опублiкування цього Закону;

     абзацу другого пiдпункту четвертого пункту третього роздiлу VII "Прикiнцевi положення", який набирає чинностi через 2 роки з дня опублiкування цього Закону;

     частини першої статтi 48, яка набирає чинностi через 3 роки з дня опублiкування цього Закону.

     2. З набранням чинностi цим Законом втрачають чиннiсть:

     Закон України "Про цiннi папери i фондову бiржу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст. 508; 1992 р., N 47, ст. 645; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93; 1996 р., N 40, ст. 185; 1997 р., N 45, ст. 285; 1999 р., N 26, ст. 213, N 31, ст. 252; 2003 р., N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 13, ст. 181, N 19, ст. 271; 2005 р., N 42, ст. 465; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 15 грудня 2005 року N 3201-IV);

     Постанова Верховної Ради Української РСР вiд 18 червня 1991 року "Про порядок введення в дiю Закону Української РСР "Про цiннi папери i фондову бiржу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст. 509).

     3. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) Кримiнальний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) доповнити статтею 2321 такого змiсту:

     "Стаття 2321. Розголошення або використання неоприлюдненої iнформацiї про емiтента або його цiннi папери

     Умисне розголошення або iнше використання не опублiкованої або не оприлюдненої в iнший спосiб iнформацiї про емiтента, його цiннi папери або правочини щодо них (iнсайдерська iнформацiя) особою, якiй ця iнформацiя вiдома у зв'язку з професiйною чи службовою дiяльнiстю, якщо воно завдало iстотної матерiальної шкоди iнтересам держави або iнтересам юридичних чи фiзичних осiб, -

     карається обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     2) пiдпункт 2 пункту 3 роздiлу VII втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Кримiнально-процесуальним кодексом України вiд 28.12.60р. згiдно з Кримiнальним процесуальним кодексом України вiд 13.04.2012р. N 4651-VI)

     3) у Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 15 грудня 2005 року N 3201-IV):

     у другому реченнi частини другої статтi 163 слова "ощаднi сертифiкати" замiнити словами "ощаднi (депозитнi) сертифiкати";

     частини четверту, п'яту i сьому статтi 164 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Суб'єкти господарювання, виключною дiяльнiстю яких є дiяльнiсть з управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування мають право випускати iнвестицiйнi сертифiкати.

     5. Установи банкiв, що приймають на депонування кошти вiд юридичних осiб та громадян, видають їм письмовi свiдоцтва, якi посвiдчують право вкладникiв на одержання пiсля закiнчення встановленого строку депозиту i вiдсоткiв по ньому (ощаднi (депозитнi) сертифiкати)";

     "7. Суб'єкти господарювання мають право в порядку, встановленому законом, випускати в обiг векселi - борговi цiннi папери, якi посвiдчують безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третiй особi сплатити пiсля настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю)";

     частину другу статтi 356 виключити;

     частину першу статтi 360 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Для забезпечення функцiонування ринку цiнних паперiв утворюється фондова бiржа. Порядок утворення та провадження дiяльностi фондової бiржi визначається законом";

     4) у Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

     частину другу статтi 158 виключити;

     у частинi першiй статтi 194 слова "випустила" та "випуску" замiнити вiдповiдно словами "розмiстила" та "розмiщення";

     у пунктi 3 частини першої статтi 195 та частинi другiй статтi 197 слово "випуску" замiнити словом "розмiщення";

     у частинi третiй статтi 195 слово "випускатися" замiнити словом "iснувати";

     у частинi першiй статтi 198:

     у першому реченнi слово "випустила" замiнити словом "розмiстила";

     друге речення пiсля слова "володiльця" доповнити словом "ордерного";

     5) у Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 38, ст. 339; 2001 р., N 21, ст. 103; 2002 р., N 16, ст. 114, N 17, ст. 117, N 29, ст. 194; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 42, ст. 465, ст. 466, N 48, ст. 481; iз змiнами, внесеними законами України вiд 15 грудня 2005 року N 3201-IV i 22 грудня 2005 року N 3273-IV):

     абзаци третiй, четвертий, шостий-восьмий статтi 1 виключити;

     назву та частини першу i другу статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, що пiдлягає лiцензуванню

     Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку видає лiцензiї на такi види дiяльностi на ринку цiнних паперiв:

     1) брокерська дiяльнiсть - укладення торговцем цiнними паперами цивiльно-правових договорiв (зокрема договорiв комiсiї, доручення) щодо цiнних паперiв вiд свого iменi (вiд iменi iншої особи), за дорученням i за рахунок iншої особи;

     2) дилерська дiяльнiсть - укладення торговцем цiнними паперами цивiльно-правових договорiв щодо цiнних паперiв вiд свого iменi та за свiй рахунок з метою перепродажу, крiм випадкiв, передбачених законом;

     3) андеррайтинг - розмiщення (пiдписка, продаж) цiнних паперiв торговцем цiнними паперами за дорученням, вiд iменi та за рахунок емiтента;

     4) дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами - дiяльнiсть, яка провадиться торговцем цiнними паперами вiд свого iменi за винагороду протягом визначеного строку на пiдставi договору про управлiння переданими йому цiнними паперами та грошовими коштами, призначеними для iнвестування в цiннi папери, а також отриманими в процесi цього управлiння цiнними паперами та грошовими коштами, якi належать на правi власностi установнику управлiння, в його iнтересах або в iнтересах визначених ним третiх осiб;

     5) дiяльнiсть з управлiння активами - професiйна дiяльнiсть учасника фондового ринку - компанiї з управлiння активами, що провадиться нею за винагороду вiд власного iменi або на пiдставi вiдповiдного договору про управлiння активами, якi належать iнституцiйним iнвесторам на правi власностi;

     6) дiяльнiсть з управлiння iпотечним покриттям - дiяльнiсть, що здiйснюється за винагороду банком чи iншою фiнансовою установою згiдно з вiдповiдним договором про управлiння iпотечним покриттям;

     7) депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв - дiяльнiсть з надання послуг щодо зберiгання цiнних паперiв, обслуговування правочинiв щодо цiнних паперiв на рахунках зберiгачiв цiнних паперiв, а також операцiй емiтента щодо випущених ними цiнних паперiв;

     8) депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв - дiяльнiсть з надання послуг щодо зберiгання цiнних паперiв, обслуговування правочинiв щодо цiнних паперiв на рахунках власникiв цiнних паперiв;

     9) дiяльнiсть iз ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв - збiр, фiксацiя, обробка, зберiгання та надання даних, якi складають систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, щодо iменних цiнних паперiв, їх емiтентiв i власникiв;

     10) дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку - дiяльнiсть професiйного учасника фондового ринку (органiзатора торгiвлi) iз створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiй, проведення регулярних торгiв фiнансовими iнструментами за встановленими правилами, централiзованого укладання i виконання договорiв щодо фiнансових iнструментiв, у тому числi здiйснення клiрингу та розрахункiв за ними, та розв'язання спорiв мiж членами органiзатора торгiвлi;

     11) розрахунково-клiрингова дiяльнiсть - дiяльнiсть з визначення взаємних зобов'язань за договорами щодо цiнних паперiв i розрахункiв за ними.

     Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку у встановленому нею порядку, в разi здiйснення професiйними учасниками ринку цiнних паперiв декiлькох видiв дiяльностi, передбачених частиною першою цiєї статтi, може видавати один бланк лiцензiї на такi види дiяльностi";

     у частинi другiй статтi 7:

     пункт 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13) здiйснює контроль за дотриманням законодавства i призначає державних представникiв на фондових бiржах, у депозитарiях i торговельно-iнформацiйних системах";

     доповнити пунктом 141 такого змiсту:

     "141) встановлює зразок та видає свiдоцтво про реєстрацiю об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку як саморегулiвної органiзацiї";

     статтю 17 виключити;

     6) у Законi України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62):

     частину четверту статтi 25 доповнити абзацом такого змiсту:

     "використовувати iнформацiю про доход за цiнними паперами або величину отриманого емiтентом у минулому прибутку без вказiвки на те, що цей прибуток не є гарантiєю отримання доходiв у майбутньому";

     частину першу статтi 26 доповнити абзацами такого змiсту:

     "Мiнiстерство фiнансiв України - щодо реклами державних цiнних паперiв;

     Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку - щодо реклами на фондовому ринку";

     7) абзац другий частини першої статтi 27 Закону України вiд 22 грудня 2005 року "Про iпотечнi облiгацiї" пiсля слiв "обiгу iпотечних облiгацiй" доповнити словами "iпотечного покриття та дiяльностi управителя iпотечним покриттям";

     8) пiдпункт "ф" пункту 3 статтi 3 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 2004 р., N 2, ст. 6; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 22 грудня 2005 року N 3273-IV) пiсля слiв "а також за посвiдчення договорiв" доповнити словом "вiдступлення".

     4. Учасники фондового ринку протягом трьох рокiв пiсля набрання чинностi цим Законом повиннi привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     Учасники фондового ринку, якi мають лiцензiї на право провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, протягом трьох рокiв пiсля набрання чинностi цим Законом провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до виданих лiцензiй. Учасники фондового ринку, якi мають лiцензiю на право провадження дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв, провадять дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку як органiзатори торгiвлi.

     Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї провадження вiдповiдного виду професiйної дiяльностi дозволяється за умови отримання нової лiцензiї згiдно iз цим Законом.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiональному банку України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення до Закону України "Про платiжнi системи та переказ грошей в Українi" змiн, що стосуються вiдкриття торговцем цiнними паперами рахунка для свого клiєнта з метою провадження дiяльностi з управлiння цiнними паперами.

     6. Дiя цього Закону не поширюється на емiсiї цiнних паперiв, рiшення про якi були прийнятi до набрання чинностi цим Законом.

     7. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), положення статтi 40 цього Закону щодо строкiв розкриття рiчної iнформацiї про емiтента за 2019 рiк не застосовуються у 2020 роцi. Така рiчна iнформацiя може бути розкрита емiтентами цiнних паперiв до 30 квiтня 2020 року, а пiсля зазначеної дати розкривається протягом п'яти робочих днiв пiсля:

     проведення загальних зборiв акцiонерiв в порядку, встановленому пунктом 10 роздiлу XVII Закону України "Про акцiонернi товариства";

     проведення загальних зборiв учасникiв товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, якi є емiтентами цiнних паперiв, в порядку, встановленому пунктом 51 глави VIII Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю".

(роздiл VII доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2020р. N 540-IX)

     Розкриття промiжної iнформацiї про емiтента, в тому числi промiжної фiнансової звiтностi, за перший квартал 2020 року вiдбувається не пiзнiше дати розкриття рiчної iнформацiї за 2019 рiк.

(пункт 7 роздiлу VII доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 13.05.2020р. N 591-IX)
 
Президент України
В. ЮЩЕНКО

м. Київ
23 лютого 2006 року
N 3480-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.