ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо умов повернення строкових депозитiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) частини другу i третю статтi 1060 викласти в такiй редакцiї:

     "2. За договором банкiвського вкладу на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.

     Умова договору банкiвського вкладу на вимогу про вiдмову вiд права на одержання вкладу на першу вимогу є нiкчемною.

     3. За договором банкiвського строкового вкладу банк зобов'язаний видати вклад та нарахованi проценти за цим вкладом iз спливом строку, визначеного у договорi банкiвського вкладу.

     Повернення вкладниковi банкiвського строкового вкладу та нарахованих процентiв за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання iнших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банкiвського строкового вкладу";

     2) частину другу статтi 1065 виключити.

     2. Абзац другий частини п'ятої статтi 13 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268) виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Положення цього Закону не застосовуються до договорiв банкiвського строкового вкладу, укладених до набрання ним чинностi.

     3. Нацiональному банку України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом та забезпечити приведення внутрiшнiх положень банкiвських установ у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 травня 2015 року
N 424-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.